31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 Do u Otomotiv Servis ve Ticaret A.. ve Ba lı Kurulu ları 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Do u Otomotiv Servis ve Ticaret A.. 3 Mart 2006 Bu rapor, 39 sayfa mali tablolar ile dipnotlarından olu maktadır.

2 Do u Otomotiv Servis ve Ticaret A.. ve Ba lı Kurulu ları çindekiler Konsolide Bilanço Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Konsolide Özsermaye De i im Tablosu

3

4 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Bilanço (Para birimi: Bin YTL) VARLIKLAR Ba ımsız Denetimden Geçmi Dipnot 31 Aralık 31 Aralık Referansları Dönen Varlıklar 668, ,536 Hazır De erler 4 125,957 71,298 Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) 7 136,874 77,649 Finansal Kiralama Alacakları (net) li kili Taraflardan Alacaklar (net) ,850 Di er Alacaklar (net) 10 29,876 18,058 Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) , ,185 Devam Eden n aat Sözle melerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Di er Dönen Varlıklar 15 8,087 6,496 Duran Varlıklar 345, ,768 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) li kili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) 10 3,324 3,322 Finansal Varlıklar (net) , ,298 Pozitif/Negatif erefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) 19 97, ,389 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 6,706 6,391 Ertelenen Vergi Varlıkları 14 1,170 2,220 Di er Cari Olmayan Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 1,013, ,304 li ikteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 1

5 31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle Konsolide Bilanço (Para birimi: Bin YTL) Ba ımsız Denetimden Geçmi Dipnot 31 Aralık 31 Aralık Referansları YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 502, ,452 Finansal Borçlar (net) 6 5,890 4,277 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 15,012 16,657 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 387, ,074 li kili Taraflara Borçlar (net) 9 46,785 24,838 Alınan Avanslar 21 6,106 3,057 Devam Eden n aat Sözle meleri Hakedi Bedelleri (net) Borç Kar ılıkları 23 18,123 13,275 Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) 15 23,423 8,274 Uzun Vadeli Yükümlülükler 34,718 18,484 Finansal Borçlar (net) 6 28,611 12,640 Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) li kili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Kar ılıkları 23 2,637 1,877 Ertelenen Vergi Yükümlülü ü 14 3,465 3,967 Di er Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR 24 7,329 8,468 ÖZSERMAYE 468, ,900 Sermaye , ,000 Kar ılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi 25 (225) (225) Sermaye Yedekleri 145,247 48,316 Hisse Senetleri hraç Primleri - - Hisse Senedi ptal Karları - - Yeniden De erleme Fonu - - Finansal Varlıklar De er Artı Fonu 114,765 17,834 Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 26 30,482 30,482 Kar Yedekleri 16,300 11,017 Yasal Yedekler 27 16,300 11,017 Statü Yedekleri - - Ola anüstü Yedekler - - Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Net Dönem Karı/Zararı 111,405 58,351 Geçmi Yıllar Kar/Zararları 28 85,964 68,441 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1,013, ,304 li ikteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 2

6 Konsolide Gelir Tablosu (Para birimi: Bin YTL) Dipnot Referansları Ba ımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık Aralık 2004 Satı Gelirleri (net) 36 2,449,384 2,307,345 Satı ların Maliyeti (-) 36 (2,095,309) (2,033,086) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler BRÜT ESAS FAAL YET KARI/ZARARI 354, ,259 Faaliyet Giderleri (-) 37 (205,288) (157,300) NET ESAS FAAL YET KARI/ZARARI 148, ,959 Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 31,554 11,708 Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (5,302) (15,881) Finansman Gelirleri/Giderleri (-) 39 (17,302) (15,120) FAAL YET KARI/ZARARI 157,737 97,666 Net Parasal Pozisyon Zararı 40-1,504 ANA ORTAKLIK DI I KAR/ZARAR 24 1, VERG ÖNCES KAR/ZARAR 158,876 99,702 Vergiler 41 (47,471) (41,351) NET DÖNEM KARI/ZARARI 111,405 58,351 H SSE BA INA KAZANÇ (Tam Ykr) li ikteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 3

7 Konsolide Nakit Akım Tablosu (Para birimi: Bin YTL) Dipnot 31 Aralık 31 Aralık Referansları Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları Net dönem karı 111,405 58,351 Düzeltmeler: Maddi duran varlık satı karı 38.1 (857) (538) Ba lı menkul kıymetler satı zararları - 5,668 Yasal yükümlülükler kar ılı ı ,074 1,801 Vergi gideri 41 47,471 41,351 Amortisman ve itfa payları 19 ve 20 12,638 14,330 tiraklerden gelirler 16.2 ve 38.1 (14,003) (973) Azınlık payları 24 (1,139) (532) Kıdem tazminatı kar ılı ı , Garanti kar ılı ı, net 1,650 1,117 Gider tahakkukları (475) 1,342 erefiye de er dü ü kar ılı ı Enflasyonun parasal kalemler üzerindeki etkisi - (7,918) Varlık ve yükümlülüklerdeki de i imler Ticari alacaklar (59,225) (2,013) li kili taraflardan alacaklar/(borçlar) 4, Stoklar 1,501 (241,684) Ticari borçlar 3, ,032 Di er varlıklar/yükümlülükler, net 4,080 (15,690) Ödenen vergiler (44,324) (36,203) Esas faaliyetlerden dolayı net nakit giri i 69,241 10,409 Yatırım faaliyetleri Maddi duran varlık alımları 19 (9,247) (10,943) Maddi duran varlık satı ları 19 1,352 1,791 Maddi olmayan duran varlık alımları 20 (1,265) (2,435) tirak alımları (5,580) (286) Satılmaya hazır menkul kıymet satı ı - 3,193 Yatırım faaliyetlerinden dolayı net nakit çıkı ı (14,740) (8,680) Finansman faaliyetleri Geri ödenen banka kredileri (22,993) (40,701) Alınan banka kredileri 38,932 38,645 li kili taraflara borçlar - finansman amaçlı, net 19,764 24,196 Alım-satım amaçlı ba lı menkul kıymet satı ı - 42,255 Ödenen temettü 28 (35,545) (56,534) Finansman faaliyetlerinden dolayı net nakit giri i 158 7,861 Nakit ve nakit benzeri de erlerdeki net artı 54,659 9,590 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri de erler 71,298 61, Aralık itibariyle nakit ve nakit benzeri de erler 125,957 71,298 li ikteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 4

8 Konsolide Özsermaye De i im Tablosu (Para birimi: Bin YTL) Özsermaye Enflasyon Esas Finansal Düzeltmesi Sermayedeki Yasal Varlıklar De er Geçmi Yıl Cari Yıl Toplam Sermaye Farkları tirak Yedekler Artı Fonu Karları Karı Özsermaye 1 Ocak 2004 bakiyeleri 110,000 30,142 (225) 6,007 3, , ,111 Yasal yedeklere transfer ,010 - (5,350) - - Temettü ödemesi (56,534) - (56,534) Finansal varlık de er artı etkisi , ,972 Net dönem karı ,351 58, Aralık 2004 bakiyeleri 110,000 30,482 (225) 11,017 17,834 68,441 58, ,900 Yasal yedeklere transfer ,283 - (5,283) - - Geçmi yıl karlarına transfer ,351 (58,351) - Finansal varlık de er artı etkisi , ,931 Temettü ödemesi (35,545) - (35,545) Net dönem karı , , Aralık 2005 bakiyeleri 110,000 30,482 (225) 16, ,765 85, , ,691 li ikteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasıdır. 5

9 1 RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU Ana ortaklık olan Do u Otomotiv Servis ve Ticaret A.. ( irket ), 24 Kasım 1999 tarihinde Volkswagen AG nin bir distribütörü olarak kurulmu tur ve Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan VW, Audi, Porsche, Scania, Krone araç ve yedek parçalarının ithalatı, pazarlanması ve satılması alanında faaliyet göstermektedir. irket in hisse senetleri 17 Haziran 2004 tarihinden itibaren stanbul Menkul Kıymet Borsası nda i lem görmektedir. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle irket in ba lı kurulu ları a a ıdakilerden olu maktadır: Katalonya Oto Servis ve Ticaret A.. (Katalonya) (Seat marka otomobil ithalat ve da ıtımı), Do u Oto Pazarlama ve Ticaret A.. (Do u Oto Pazarlama) (Grup markalarının yetkili satıcısı). irket in ba lı kurulu larından Do u Motor Sporları Organizasyon Pazarlama Servis ve Ticaret A.., 30 Aralık 2005 tarihi itibariyle tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Do u Oto Pazarlama ile birle mi tir. irket, Aralık 2005 te VDF Otomotiv Servis ve Ticaret A.. den satınalınan DOD markası altında yetkili satıcıları aracılı ı ile Türkiye genelinde II.el araç alım ve satımını organize etmek üzere faaliyetlerine ba lamı tır. irket ve ba lı kurulu ları (birlikte Grup olarak nitelendirilmi tir) tek bir sektörde faaliyet göstermektedir. Grup un tüm faaliyetleri ve satı i lemleri Türkiye de gerçekle mektedir ve bu yüzden co rafi sektör bilgisine gerek görülmemi tir. irket ve ba lı kurulu u Katalonya Türkiye de kayıtlı olup merkezleri a a ıdaki adreste faaliyet göstermektedir: Do u Grubu Binaları Büyükdere Cad. No: Maslak/ stanbul-türkiye irket in ba lı kurulu u olan Do u Oto Pazarlama, Türkiye de kayıtlı olup merkezi a a ıdaki adreste faaliyet göstermektedir: Ankara Asfaltı Üzeri Hürriyet Mahallesi No: 49/ Kartal/ stanbul-türkiye Ayrıca irket, %50 oranında sahip oldu u Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.. ( Yüce Auto ) (Skoda marka otomobil distribütörü) hisseleri ile, irket faaliyetleri üzerinde kontrol gücüne de il ancak, önemli bir etkiye sahiptir. Dönem içinde çalı an ortalama aylıklı personel sayısı mavi yakalılar için 894, beyaz yakalılar için ise 456 ki idir. Konsolide mali tablolar yayınlanmak üzere 3 Mart 2006 tarihinde irket yönetimi tarafından onaylanmı tır. 6

10 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları irket ve ba lı kurulu ları, muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlı ı nca yayımlanmı Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak tutmakta ve yasal mali tablolarını da buna uygun olarak Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak hazırlamaktadır. li ikteki konsolide mali tablolar, irket ve ba lı kurulu larının yasal kayıtlarına dayanarak yapılan sınıflama ve düzeltmeler ile, mali tabloların gerçe i yansıtması ilkesi do rultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine ve raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmı tır. SPK, muhasebe standartlarının tam kapsamlı olarak tanımlandı ı Seri: XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli i yayımlamı tır. li ikteki konsolide mali tablolar bu tebli in Ek 1. maddesi kapsamında hazırlanmı tır. li ikteki konsolide mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından belirlenen raporlama formatına uygun olarak sunulmu tur. Konsolide mali tablolar yayımlanmak üzere 3 Mart 2006 tarihinde irket yönetimi tarafından onaylanmı tır. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde yayımladı ı kararı ile SPK tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre raporlama yapan ve Türkiye de faaliyetlerini sürdüren irketler için 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdi ini duyurmu tur. Bu duyuruya istinaden, Grup, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermi tir. Dolayısıyla, ili ikteki konsolide mali tablolarda kar ıla tırmalı olarak sunulan 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle konsolide bilanço ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu, Yeni Türk Lirası nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmi tir. 2.3 Konsolidasyon Esasları (i) Ba lı Ortaklıklar Ba lı ortaklıklar, Grup un do rudan veya dolaylı olarak i lemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu u irketlerdir. Grup, ba lı ortaklık konumundaki irketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına ba lı olarak, ba lı ortaklı ın faaliyet sonuçlarından pay alır. Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönü türülebilir oy hakları göz önünde bulundurulur. Ba lı ortaklıkların mali tabloları, kontrol gücünün olu tu u tarihten, sona erdi i tarihe kadar konsolide mali tablolarda gösterilmektedir. A a ıdaki tablo, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle pay oranları verilerek tüm ba lı ortaklıkları göstermektedir: Grup un direk ve dolaylı irket pay oranı (%) Do u Oto Pazarlama Katalonya (ii) Mü terek yönetime tabi ortaklıklar Mü terek yönetime tabi ortaklıklar, bir projeyi geli tirmek için sözle me ile kurulan ve Grup un i lemleri üzerinde mü terek kontrol yetkisine sahip oldu u i letmelerdir. Mü terek yönetime tabi ortaklıklar özsermaye esasına göre muhasebele tirilmektedir. 7

11 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı) A a ıdaki tablo, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Grup un mü terek yönetime tabi ortaklıklardaki pay oranını göstermektedir: Grup un direk ve dolaylı irket pay oranı (%) TÜVTURK Kuzey Ta ıt Muayene stasyonları Yapım ve letim A.. (TÜVTURK Kuzey) TÜVTURK Güney Ta ıt Mayene stasyonları Yapım ve letim A.. (TÜVTURK Güney) Grup, Akfen Holding A.. ve TÜV - SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Ticaret Limited irketi arasında olu turulan Ortak Giri im Grubu, T.C. Özelle tirme daresi Ba kanlı ı tarafından açılan "Ta ıt Muayene stasyonlarının Özelle tirilmesi" 1. ve 2. Bölge ihalesinde toplam 613,500,000 ABD Doları teklif vererek 20 yıllı ına Ta ıt Muayene stasyonları hizmetini vermeye hak kazanmı tır. Ta ıt Muayene stasyonları hizmeti, Ortak Giri im Grubu tarafından 50 bin YTL sermaye ile 21 Mart 2005 tarihinde kurulan TÜVTURK Kuzey Ta ıt Muayene stasyonları Yapım ve letim A.. ve 2 Mayıs 2005 tarihinde 50 bin YTL sermaye ile kurulan TÜVTURK Güney Ta ıt Muayene stasyonları Yapım ve letim A.. tarafından yerine getirilecektir. (iii) tirakler Grup un, finansal ve operasyonel faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu u fakat herhangi bir kontrole sahip olmadı ı i tirakler, bu etkilerin ba ladı ı tarih ile etkilerin biti tarihi arasında özsermaye esasına göre muhasebele tirilir. Konsolide mali tablolar, Grup un payına dü en ve özsermaye esasına göre muhasebele tirilmi olan i tirak gelir ve giderlerini içermektedir. tiraklerin zarar etmesi durumunda, Grup a dü en zarar payı i tirakin kayıtlı de erini a ıyorsa, i tirakin kayıtlı de eri sıfırlanmakta, Grup un i tirakleri ile ilgili yükümlülüklerinin bulunması haricinde, ba ka bir de er dü ü kar ılı ı ayrılmamaktadır. A a ıdaki tablo, 31 Aralık 2005 itibariyle pay oranları verilerek tüm i tirakleri göstermektedir: Grup un direk ve dolaylı irket pay oranı (%) Yüce Auto (*) Do u Sigorta Aracılık Hizmetleri A.. ( Do u Sigorta ) VDF Holding A.. ( VDF Holding ) Volkswagen Do u Tüketici Finansmanı A.. ( VDTF ) (*) Grup, Yüce Auto hisselerinin %50 sine i tirak etmesine ra men, irket faaliyetleri üzerinde kontrol gücüne sahip de ildir. (iv) Konsolidasyonda eliminasyon i lemleri Konsolide mali tabloların hazırlanmasında, grup içi i lemlerden dolayı olu an tüm bakiye ve i lemler ile gerçekle memi her türlü gelir elimine edilmi tir. tiraklerle ve ortak giri imlerle yapılan i lemlerden do an gerçekle memi gelirler, Grup un söz konusu i tirakteki yönetim oranı kadar arındırılmı tır. Grup içi i lemlerden kaynaklanan gerçekle memi zararlar da, de er dü ü üyle ilgili kanıt olmadı ı hallerde, gerçekle memi karların arındırılmasında kullanılan yöntemle arındırılmı tır. 8

12 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı) 2.4 Kar ıla tırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi Yukarıda açıklandı ı üzere, SPK, enflasyon muhasebesi uygulamasının 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere sona erdirilmesine karar vermi tir. Kar ıla tırmalı olarak verilen 31 Aralık 2004 tarihli finansal veriler, enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdi i 31 Aralık 2004 tarihinde geçerli olan satın alma gücü dikkate alınarak düzeltme i lemine tabi tutulmu tur. Grup, ili ikteki konsolide mali tablolarını Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli in Ek 1. maddesi kapsamında kabul edilen muhasebe standartlarına göre hazırlamı tır. Söz konusu muhasebe standartlarında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı de i iklikler yürürlü e girmi bulunmaktadır. Bu de i ikliklerin etkileri ili ikteki konsolide mali tablolara kar ıla tırmalı olarak sunulan dönemin ba ına kadar yansıtılarak ili ikteki konsolide mali tablolar yeniden düzenlenmi tir. li ikteki konsolide mali tablolardaki ilgili hesaplarda yapılan düzeltmelerin etkisi a a ıdaki gibidir: Finansal varlıklar de er artı fonu Geçmi yıl kar/zararları Net dönem karı/zararı 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle de i iklik öncesi bakiyeler - 134,187 - De i ikli in etkisi 3,862 (3,862) - 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle de i iklik sonrası bakiyeler 3, , Aralık 2004 tarihinde sona eren yıla ait de i iklik öncesi net kar ,323 De i ikli in etkisi 13,972 - (13,972) Temettü ödemesi - (56,534) - Yasal yedeklere transfer - (5,350) - 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle de i iklik sonrası bakiyeler 17,834 68,441 58,351 Grup, satılmaya hazır finansal varlıklarının rayiç de ere göre bulunan de erleme farklarını ve söz konusu de erleme farkı ile ilgili ertelenen vergi varlı ı veya yükümlülü ünü, muhasebe politikalarındaki de i iklik öncesinde gelir tablosuna yansıtırken, söz konusu muhasebe politikalarındaki de i iklikler sonrasında ilgili de erleme farklarını ve ilgili ertelenen vergi varlı ı veya yükümlülü ünü özsermaye kalemleri içerisindeki finansal varlıklar de er artı fonu hesabına yansıtmı tır. 2.5 Netle tirme Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netle tirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlı ın elde edilmesi ile yükümlülü ün yerine getirilmesinin e zamanlı olarak gerçekle ebilmesi halinde, bilançoda net de erleri ile gösterilirler. 9

13 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI 3.1 Satı Gelirleri 3.2 Stoklar Satı lar, satılan malların faturalanan fiyatlarından satı indirimleri ve iadelerin dü ülmü halidir. Gelirler, mülkiyetle ilgili risk ve getiriler alıcıya geçti i andan itibaren tahakkuk esasına göre muhasebele tirilirler. Faturalanan de er büyük ölçüde finansman i lemlerini içermekteyse, ilgili gelirin ilerideki tüm nakit akı ları iskonto edilerek rayiç de eri belirlenir. Stoklar, maliyet veya net gerçekle ebilir de erden dü ük olanı ile gösterilmi tir. Maliyeti olu turan faktörler tüm satın alım masrafları ve stokların u andaki durum ve yerlerine getirilmeleri için katlanılan tüm masrafları kapsamaktadır. Stokların maliyetinin belirlenmesinde, ticari mallar için özel maliyetlendirme, yedek parçalar için hareketli ortalama ve di er stoklar için aylık ortalama yöntemleri kullanılmaktadır. Net gerçekle ebilir de er, malın normal ko ullar altında satılması durumunda olu acak satı fiyatından satı masrafları dü ülerek bulunmaktadır. 3.3 Maddi Varlıklar (i) Grup un sabit kıymetleri Sabit kıymetler, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet de erlerinden ve 2005 yılında alınan kalemler için satın alım maliyet de erlerinden birikmi amortisman ve kalıcı de er kayıpları dü ülerek yansıtılır. (ii) Sonradan ortaya çıkan giderler Maddi varlıkların herhangi bir parçasını de i tirmekten do an giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifle tirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan di er harcamalar söz konusu varlı ın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifle tirilebilirler. Tüm di er giderler olu tukça konsolide gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebele tirilir. (iii) Amortisman Maddi varlıkların tahmini ekonomik ömürleri a a ıdaki gibidir: Binalar 50 yıl Yerüstü ve yeraltı düzenleri 10 yıl Makina ve teçhizatlar 5-10 yıl Dö eme ve demirba lar 10 yıl Ta ıtlar 5 yıl Maddi varlıklara ili kin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giri veya montaj tarihleri esas alınarak e it tutarlı, do rusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmı tır. Özel maliyetler için, normal amortisman yöntemi ile operasyonel kiralama dönemleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden amortisman ayrılır. Maddi varlıkların herhangi bir parçasını de i tirmekten do an giderler, bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifle tirilir ve ilgili maddi varlı ın geri kalan ekonomik ömrü boyunca amorti edilir. 10

14 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (devamı) 3.4 Maddi Olmayan Varlıklar Maddi olmayan varlıklar, bilgi i lem ve yazılım programlarını içermektedir. Bilgi i lem ve yazılım programları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet de erlerinden ve 2005 yılında alınan kalemler için satın alım maliyet de erlerinden birikmi itfa ve tükenme payları ile kalıcı de er kayıpları dü ülerek yansıtılır. Maddi olmayan varlıklara ili kin itfa payları, satın alım tarihinden itibaren 5 yılı a mamak kaydıyla tahmini ekonomik ömürlerine göre e it tutarlı, do rusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmı tır. erefiye, satın alınan varlıkların satın alım maliyetleriyle, söz konusu varlıkların net olarak ayrı tırılabilen makul de eri arasındaki farkı temsil etmektedir. erefiye, 30 Haziran 2004 tarihinden önce gerçekle en satın almalara ili kin ise aktifle tirilmi ve do rusal amortisman yöntemi kullanılarak 5 yıl olarak belirlenen tahmini faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa edilmi tir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulanmakta olan muhasebe standartlarında yapılan de i iklik ile erefiyeye amortisman ayrılması durdurulmu olup, erefiyenin net kayıtlı de eri yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldü ü durumlarda daimi de er kaybı göz önüne alınarak düzeltmeye tabi tutulur. 3.5 Varlıklarda De er Dü üklü ü Grup, erefiye dı ındaki tüm varlıkları için her bir bilanço tarihinde, söz konusu varlı a ili kin de er kaybının oldu una dair herhangi bir gösterge olup olmadı ını de erlendirir. E er böyle bir gösterge mevcutsa, o varlı ın yerine koyma maliyeti tahmin edilir. E er söz konusu varlı ın veya o varlı a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı de eri, kullanım veya satı yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse, de er dü üklü ü meydana gelmi tir. Yerine koyma maliyeti, net satı fiyatının ve kullanım de erinin yüksek olanıdır. Bir varlı ın kullanım de erinin belirlenmesinde Grup, bugünkü pazar de erini yansıtan iskonto oranını ve varlı a özgü riskleri kullanmaktadır. De er dü üklü ü kayıpları konsolide gelir tablosunda muhasebele tirilir. 3.6 Borçlanma Maliyetleri Tüm finansman giderleri, olu tukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 3.7 Finansal Araçlar (i) Sınıflandırma Alım-satım amaçlı finansal araçlar, kısa vadeli kar amacıyla gerçekle tirilmektedir. Korunma amaçlı olarak sınıflanamayacak türev araçları, alım-satım amaçlı türev araçları olarak sınıflanır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli ko ulların sa lanmı oldu u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan menkul kıymetlerden olu maktadır. Satılmaya hazır menkul kıymetler, Grup kaynaklı krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ve alım-satım amaçlılar dı ında kalan menkul kıymetlerden olu maktadır. 11

15 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (devamı) (ii) Muhasebele tirme Alım-satım amaçlı varlıklar ve satılmaya hazır de erler, bu varlıkların satın alma taahhütünün gerçekle ti i tarihte kayda alınır. Bu tarihten itibaren bu varlıkların makul de erlerindeki de i imlerle ilgili kar ve zararlar muhasebele tirilir. Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar ve i letme kaynaklı krediler, Grup a transfer oldukları gün muhasebele tirilirler. (iii) De erleme Finansal araçlar, i lem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet de eri üzerinden de erlenir. lk kaydın ardından, belirli bir piyasa de eri olmayan ve fiyatı ölçülemeyen finansal araçlar, i lem maliyetleri dahil edilmek ve de er dü üklü ü kar ılı ı ayrılmak suretiyle maliyet de erleriyle kaydedilir. Bunlar dı ında tüm ticari araçlar ve tüm satılmaya hazır varlıklar piyasa de erleriyle ölçülür. Ticari olmayan bütün finansal borçlar, krediler, alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, de er dü üklü ü kar ılı ı ayrıldıktan sonra iskonto edilmi maliyet de erinden de erlenir. skonto edilmi maliyet, efektif faiz oranı metoduyla hesaplanır. Primler ve iskontolar ilk i lem maliyetleri dahil olmak üzere ilgili finansal aracın maliyetine dahil edilir ve efektif faiz oranıyla iskonto edilir. (iv) Makul de er ölçme prensipleri Finansal araçların makul de eri, bilanço tarihindeki i lem maliyetleri dü ülmemi piyasa de erleri baz alınarak bulunur. E er belirli bir piyasa de eri yoksa, makul de er fiyatlandırma modelleri veya indirgenmi nakit akım teknikleri kullanılarak bulunur. Ancak, tahmini makul de eri bulabilmek için kanaat kullanmak gerekti inden, makul de er ölçümleri mevcut piyasa ko ullarında olu abilecek de erleri yansıtmayabilir. (v) Makul de erdeki de i imler Alım-satım amaçlı varlıkların makul de erlerindeki de i imlere ba lı olarak ortaya çıkan gelir ve giderler, konsolide gelir tablosunda gösterilmektedir. Satılmaya hazır de erlerin makul de erlerindeki de i imlere ba lı olarak ortaya çıkan farklar, özsermaye kalemlerinden finansal varlıklar de er artı fonu hesabında gösterilmektedir. (vi) Özel finansal araçlar Nakit ve nakit benzeri de erler: Nakit ve nakit benzeri de erler, kasa ve bankalar ile üç ay ve daha kısa vadeli, likit varlıklardır. (vii) Muhasebe kayıtlarından çıkarma Finansal varlıklar, Grup bu varlıklar üzerindeki sözle meye ba lı haklarını kaybetti i zaman muhasebe kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldı ı, süresi doldu u veya haklarından feragat edildikleri zaman gerçekle ir. Finansal borçlar, yükümlülük yerine getirildi i, iptal edildi i veya süresi doldu unda kayıtlardan çıkarılır. Alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır varlıklar, Grup un bu varlıkları satma taahhütünde bulundu u tarihte muhasebe kayıtlarından çıkartılır ve bununla ilgili alacaklar da aynı tarihte muhasebele tirilir. Grup tarafından verilmi krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, kar ı tarafa transfer oldukları gün kayıtlardan çıkarılır. 12

16 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (devamı) 3.8 letme Birle meleri irket, aynı kontrol grubu altında bulundu u Do u Otomotiv Holding A.. ( DOHA ), Do u Motor Servis ve Ticaret A.. ( Do u Motor ), Do u A ır Vasıta ve Servis Ticaret A.. ( Do u A ır Vasıta ) ve Genpar Otomotiv Ticaret A.. ( Genpar ) ile 19 Mart 2004 tarihinde birle mi ve sözkonusu birle me i lemi çıkarların havuzlanması (pooling of interests) yöntemiyle muhasebele tirilmi tir. Do u Motor Sporları nın 30 Aralık 2005 tarihinde Do u Oto Pazarlama ile birle mesi iktisap (purchase) yöntemi ile muhasebele tirilmi tir. 3.9 Kur De i iminin Etkileri Yabancı para cinsinden yapılan i lemler, i lem tarihindeki yabancı para kuru ile Yeni Türk Lirası na çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli kur üzerinden dönem sonunda Yeni Türk Lirası na çevrilmektedirler. Bu tip i lemlerden kaynaklanan kur farkları, konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Makul de erleri ile gösterilen yabancı para birimi bazındaki parasal olmayan varlıklar ve borçlar makul de erlerinin belirlendi i günün kurundan YTL ye çevrilerek ifade edilmektedir Hisse Ba ına Kazanç Hisse ba ına kazanç miktarı, net dönem karının irket hisselerinin dönem içindeki a ırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, i letme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var oldu una ili kin yeni deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar konsolide mali tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Grup konsolide mali tablolarını yeni duruma uygun ekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar konsolide mali tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa, Grup söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır Kar ılıklar, arta Ba lı Yükümlülükler ve arta Ba lı Varlıklar Herhangi bir kar ılık tutarının mali tablolara alınabilmesi için Grup un geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülü ün bulunması, bu yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların i letmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler olu mamı sa Grup söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. arta ba lı varlıklar gerçekle medikçe muhasebele tirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır. Grup un sattı ı araçlar üzerindeki garantiler, üretici firmalar (Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Scania, Krone) tarafından verilmekte olup, Grup irketleri üretici firmalar ve mü teriler arasında bir aracı konumundadır. Mü terilerin talepleri garanti giderleri, üretici firmaların bu kapsamdaki ödemeleri de garanti gelirleri olarak muhasebele tirilmekte ve bu gelir ve gider kalemleri netle tirilmektedir. Üretici firmaların bu taleplerin bir kısmını kabul etmedikleri durumlarda ise, Grup mü terilerine yansıtmadan maliyetleri üstlenmektedir. Buna göre, Grup geçmi teki istatistiksel bilgilere dayanarak, garanti giderleri ile garanti gelirleri arasında olu abilecek tahmini garanti yükümlülü ü için kar ılık ayırmaktadır. 13

17 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (devamı) 3.13 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde De i iklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli de i iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de i iklikler, yalnızca bir döneme ili kin ise, de i ikli in yapıldı ı cari dönemde, gelecek dönemlere ili kin ise, hem de i ikli in yapıldı ı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır Kiralama lemleri (i) Finansal kiralama Finansal kiralama sözle mesi altında, sahiplikle ilgili tüm risklerin ve faydaların kiracıya ait oldu u sabit kıymet transferleri, finansal kiralama i lemi olarak sınıflandırılmaktadır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler, bilançoda, kira sözle mesinin ba langıcındaki minimum kira ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle indirgenmi de eri ile finansal kiralamaya konu malın makul de erinden dü ük olanından birikmi amortisman ve kalıcı de er kayıpları dü ülerek yansıtılır. Finansal kiralamadan do an borçlar, anaparanın ödenmesiyle azalırken, faiz ödemeleri direk olarak konsolide gelir tablosunda yansıtılır. (ii) Operasyonel kiralama Operasyonel kiralama i lemleri olu tukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir li kili Taraflar li ikteki konsolide mali tablolarla ilgili olarak, irket in ana ortaklı ı Do u Holding A.. (Do u Holding) ve hissedarlar, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri ve kontrol edilen/i tirak edilen irketler, ba lı ortaklıklar ve i tirakler "ili kili kurulu lar olarak tanımlanmı tır. Normal i akı ı çerçevesinde, ili kili kurulu larla ola an i lemler yapılmı tır. Bu i lemler a ırlıklı olarak piyasa rayicinden fiyatlandırılmı tır Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Grup un tüm faaliyetleri ve satı i lemleri Türkiye de gerçekle ti i ve sadece otomotiv sektöründe faaliyet gösterdi i için bölümlere göre raporlama yapılmamı tır n aat Sözle meleri Yoktur Durdurulan Faaliyetler Yoktur Devlet Te vik ve Yardımları Yoktur Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yoktur. 14

18 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI (devamı) 3.21 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Dönemin vergi kar ılı ı, cari yıl vergisi ve ertelenmi vergiyi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülü ü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülü ünü ve geçmi yıllardaki vergi yükümlülü ü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. Ertelenmi vergi yükümlülü ü veya alaca ı, varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen de erleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmi vergi yükümlülü ü veya alaca ı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkaca ı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artı ve azalı oranlarında ili ikteki konsolide mali tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmi vergi alaca ı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sa lanması olası durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayaca ı anla ıldı ı oranda ilgili aktiften silinir. Ertelenmi verginin hesaplanmasında, mevcut vergi oranları kullanılmaktadır. Konsolide edilen kurulu ların, irket bazında hesaplanan ertelenmi vergi alacak ve yükümlülükleri, ekteki konsolide mali tablolarda kar ılıklı olarak netle tirilmi tir Çalı anlara Sa lanan Faydalar/Kıdem Tazminatı Kar ılı ı Türkiye deki mevcut i kanunu gere ince, Grup, emeklilik nedeniyle i ten ayrılan veya istifa ve kötü davranı dı ındaki nedenlerle i ine son verilen personele belirli miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı kar ılı ı, kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak belirli bir formüle göre hesaplanır ve konsolide mali tablolara yansıtılır. Kıdem tazminatı kar ılı ı, Grup un ileride ödemekle yükümlü oldu u tahmini kıdem tazminatı yükümlülü ünün bugüne indirgenmi de erini göstermektedir ve bilanço tarihi itibariyle tüm çalı anlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmı gibi hesaplanmı tır Emeklilik Planları Yoktur Tarımsal Faaliyetler Yoktur Nakit Akım Tablosu Grup net varlıklarındaki de i imleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını de i en artlara göre yönlendirme yetene i hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, di er mali tablolarının ayrılmaz bir parçası olarak, nakit akım tablolarını düzenlemektedir. 15

19 4 HAZIR DE ERLER 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, nakit ve nakit benzeri de erlerin dökümü a a ıdaki gibidir: Kasa Bankalar 125,920 71,282 -vadeli mevduatlar /repo 91,232 49,620 -vadesiz mevduat 28,936 17,665 -kredi kartı alacakları 5,752 3,997 Toplam 125,957 71, Aralık 2005 tarihi itibariyle, Grup un bankalardaki 65 bin YTL (2004: 184 bin YTL) tutarındaki mevduatı, ilgili bankalardan almı oldu u teminat mektubuna kar ılık bloke edilmi tir. Grup un ili kili kurulu lardaki banka bakiyeleri a a ıdaki gibidir: Kasa 61,054 50,127 Bankalar 4,039 2,561 Toplam 65,093 52, Aralık 2005 tarihi itibariyle, Garanti Bankası ndaki YTL bazlı banka hesaplarının faiz oranı %14 (2004: %18) ve yabancı para bazlı banka hesaplarının faiz oranı USD için %3.50, Euro için %1.50- %2.15 dir (2004: USD ve EUR için %1.75). 5 MENKUL KIYMETLER Yoktur (2004: Yoktur). 6 F NANSAL BORÇLAR 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, banka kredilerinin detayı a a ıdaki gibidir: Faiz Oranı Faiz Oranı (%) Tutar (%) Tutar Kısa vadeli krediler: YTL krediler - 5,890-4,277 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye dü en kısmı : Yabancı para krediler (EUR) %2.7 - %3.0 15,012 %2.8 - %3.0 16,657 Toplam kısa vadeli krediler 20,902 20,934 Uzun vadeli krediler: Yabancı para krediler (EUR) %2.7 - %3.0 28,611 %2.8 - %3.0 12,640 Toplam uzun vadeli krediler 28,611 12,640 16

20 7 T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, ticari alacakların dökümü a a ıdaki gibidir: Ticari alacaklar 126,088 73,669 Alacak senetleri 10,826 3,988 Toplam ticari alacaklar 136,914 77,657 Eksi: üpheli alacaklar için ayrılan kar ılık (40) (8) Ticari alacaklar, net 136,874 77, Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, ticari borçlar a a ıdaki gibidir: Volkswagen AG 294, ,251 Audi AG 33,880 38,215 Seat SA 22,508 18,707 Scania CV AB 6,031 10,673 Krone GmbH 8,827 - Di er 21,918 18,228 Toplam ticari borçlar 387, ,074 8 F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI Finansal kiralama yükümlülü ü, finansal kiralama yoluyla alınan makina ve techizattan kaynaklanmaktadır. 31 Aralık 2005 itibariyle finansal kiralama yükümlülü ü geri ödemesinin 22 bin YTL si (2004: Yoktur) kısa vade, 5 bin YTL si (2004: Yoktur) ise uzun vadeye tekabül etmektedir. 9 L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, ili kili kurulu larla olan alacak ve borç bakiyeleri a a ıdaki gibidir: li kili taraflardan alacaklar: VDF Otomotiv Servis ve Ticaret A.. ( VDF Otomotiv ) 224 2,221 Yüce Auto Do u Sigorta Garanti Bankası VDTF Di er Toplam 729 2,850 17

21 9 L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) li kili taraflara borçlar: Garanti Faktoring Hizmetleri A..* 30,000 10,002 Do u Holding** 13,960 2,127 VDF Otomotiv 1,521 - Yüce Auto Garanti Sigorta A Garanti Bankası Do u Grubu leti im Yayıncılık ve Ticaret A Antur Turizm A NTV Haber Ajansı Reklam ve Ticaret A Tansa Perakende Ma azacılık Ticaret A Do u n aat Sanayi ve Ticaret A.. ( Do u n aat ) 6 12,067 Di er Toplam 46,785 24,838 (*) Garanti Faktoring Hizmetleri A ye olan 30,000 bin YTL (2004: 10,002 YTL) tutarındaki borç, yapılan faktoring i leminden kaynaklanmaktadır. (**) Do u Holding e borçların 13,418 bin YTL (2004: 1,342 bin YTL) tutarındaki kısmı, 29 Aralık 2005 (2004: 31 Aralık 2004) tarihinde alınan vadesi 3 Ocak 2006 (2004: 7 Ocak 2005) ve faiz oranı %5.33 (2004: %1.5) olan 10,000,000 ABD Doları (2004: 1,000,000 ABD Doları) tutarındaki borçtan olu maktadır. 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren yıllarda ili kili kurulu larla yapılan i lemlerin tutarları a a ıdaki gibidir: Ürün satı ları 29,736 2,248 Hizmet satı ları 1,834 5,271 Finansal gelirler 1,226 2,641 Di er satı lar 3, Toplam 36,325 11,067 Satın alınan hizmetler (22,074) (30,517) Finansal giderler (93) (836) Di er alımlar (1,658) (1,025) Toplam (23,825) (32,378) 18

22 10 D ER ALACAKLAR VE BORÇLAR 10.1 Di er cari alacaklar 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, di er cari alacakların dökümü a a ıdaki gibidir: Garanti talepleri 23,726 12,696 Katma de er vergisi (KDV) alaca ı 2,544 1,016 Sigorta alaca ı 2,450 2,050 Di er 1,156 2,296 Toplam 29,876 18, Di er cari olmayan alacaklar 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, di er cari olmayan alacakların dökümü a a ıdaki gibidir: Verilen avanslar 3,297 3,297 Di er Toplam 3,324 3,322 Grup, Do u Holding in Gebze deki arsasının alımı için 3,297 bin YTL ön ödeme yapmı tır (2004: 3,297 bin YTL). Do u Holding ile kiracı arasındaki dava sonuçlanmadı ından, arsanın mülkiyeti henüz Grup a geçmemi tir ve bu tutar konsolide mali tablolarda di er duran varlıklar içerisinde verilen avanslar olarak gösterilmi tir. 11 CANLI VARLIKLAR Yoktur (2004: Yoktur). 12 STOKLAR 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, stokların dökümü a a ıdaki gibidir: Yoldaki mallar (*) 254, ,964 Ticari mallar- araç 71,814 53,983 Ticari mallar- yedek parça 37,690 19,962 Verilen avanslar 2,748 5,276 Toplam 366, ,185 (*) Yoldaki mallar, riskleri ve faydaları Grup tarafından üstlenilen araç ve yedek parçalardan olu maktadır. 13 DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER ALACAKLARI VE HAKED BEDELLER Yoktur (2004: Yoktur). 19

23 14 ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenen vergi varlı ı veya yükümlülü ü, varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen de erleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi varlı ı veya yükümlülü ü, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkaca ı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artı ve azalı oranlarında ili ikteki mali tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenen vergi varlı ının veya yükümlülü ünün ilgili oldukları kalemlere göre da ılımı a a ıdaki gibidir: Ertelenen Vergi Ertelenen Vergi Varlı ı Yükümlülü ü Varlı ı Yükümlülü ü Mali zararlar 1, Garanti kar ılıkları, net 1, Kıdem tazminatı kar ılı ı Amortisman hesaplama farklılı ının etkisi - (7,023) - (4,203) Di er 957 (48) 500 (96) Toplam ertelenen vergi varlı ı/(yükümlülü ü) 4,776 (7,071) 2,552 (4,299) Netle tirilen tutar (3,606) 3,606 (332) 332 Toplam ertelenen vergi varlı ı/(yükümlülü ü) 1,170 (3,465) 2,220 (3,967) 15 D ER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER 15.1 Di er dönen varlıklar 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, di er dönen varlıkların dökümü a a ıdaki gibidir: Pe in ödenen giderler 7,865 4,246 Gelir tahakkukları Pe in ödenen vergi 11 1,707 Toplam 8,087 6, Di er kısa vadeli yükümlülükler 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, di er kısa vadeli yükümlülüklerin dökümü a a ıdaki gibidir: KDV borcu 13,707 6,105 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ve stopajlar 5,337 1,774 Personele borçlar 4, Di er Toplam 23,423 8,274 20

24 16 F NANSAL VARLIKLAR 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, finansal varlıkların dökümü a a ıdaki gibidir: Satılmaya hazır finansal varlıklar 205, ,385 tirakler ve mü terek yönetime tabi te ebbüsler 31,496 11,913 Toplam 236, , Satılmaya hazır ba lı menkul kıymetler 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, satılmaya hazır ba lı menkul kıymetler a a ıdaki gibidir: Kayıtlı Pay Kayıtlı Pay De er % De er % Do u Holding 205, , Toplam 205, ,385 Satılmaya hazır ba lı menkul kıymetler borsaya kote de ildir. Do u Holding in makul de eri Grup tarafından halka açık irketler için mevcut piyasa bilgisi ve di er de erleme yöntemleri kullanılarak belirlenmi tir. Somta Tarım ve Ticaret A.. tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 5 Aralık 2005 itibari ile Do u Holding ile birle ti inden, irketin Do u Holding teki mevcut hisse oranı %3.98 den %3.86 ya dü mü tür tirakler ve mü terek yönetime tabi te ebbüsler 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, i tirakler, mü terek yönetime tabi te ebbüsler ve Grup un ortaklık payları a a ıdaki gibidir: Kayıtlı Pay Kayıtlı Pay De er % De er % tirakler VDTF 10, , Yüce Auto 5, , VDF Holding 10, , Do u Sigorta 1, , Toplam 27,693 11,913 Mü terek yönetime tabi te ebbüsler TÜVTURK Kuzey 3, TÜVTURK Güney Toplam 3, ,496 11,913 21

25 16 F NANSAL VARLIKLAR (devamı) tiraklerin ve mü terek yönetime tabi te ebbüslerin yıl içindeki hareketleri a a ıdaki gibidir: 1 Ocak bakiyesi 11,913 10,654 Satın alınan hisseler 5, tirakler ve mü terek yönetime tabi te ebbüslerden gelir, net 14, Dönem sonu bakiyesi 31,496 11, POZ T F/NEGAT F EREF YE 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren yıllarda erefiye hareketleri a a ıdaki gibidir: 1 Ocak bakiyesi 148 1,984 Cari dönem itfa payı - (1,836) De er dü üklü ü kar ılı ı (148) - Dönem sonu bakiyesi YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER Yoktur (2004: Yoktur). 19 MADD VARLIKLAR 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren yıla ait maddi varlıklar ve ilgili birikmi amortisman hareketleri a a ıdaki gibidir: Maliyet: 1 Ocak 2005 Giri ler Çıkı lar Transfer 31 Aralık 2005 Arsa, yerüstü ve yeraltı düzenleri 45, ,501 Binalar 40, ,659 Makine ve teçhizatlar 5,536 1, ,969 Ta ıtlar 11,233 4,360 (2,420) - 13,173 Dö eme ve demirba lar 24,485 1,351 (2) - 25,834 Özel maliyetler 19, ,634 22,615 Devam etmekte olan yatırımlar (1,634) ,962 9,247 (2,422) - 154,787 Birikmi amortisman: Yerüstü ve yeraltı düzenleri (6,720) (1,802) - - (8,522) Binalar (11,277) (2,997) - - (14,274) Makine ve teçhizatlar (3,411) (557) - - (3,968) Ta ıtlar (6,784) (1,678) 1,925 - (6,537) Dö eme ve demirba lar (13,379) (2,441) 2 - (15,818) Özel maliyetler (6,002) (2,213) - - (8,215) (47,573) (11,688) 1,927 - (57,334) Net defter de eri 100,389 97,453 22

26 20 MADD OLMAYAN VARLIKLAR 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan varlıklar ve ilgili birikmi itfa payı hareketleri a a ıdaki gibidir: Maliyet: 1 Ocak 2005 Giri ler Transfer 31 Aralık 2005 Devam etmekte olan yatırımlar 5,703 - (5,703) - Di er maddi olmayan duran varlıklar 1,999 1,265 5,703 8,967 7,702 1,265-8,967 Birikmi amortisman: Di er maddi olmayan duran varlıklar (1,311) (950) - (2,261) (1,311) (950) - (2,261) Net defter de eri 6,391 6,706 Devam etmekte olan yatırımlar, Grup un muhasebe ve operasyonda kullandı ı yeni bilgisayar programı için yaptı ı harcamalardan olu maktadır. Yatırımın tamamlanmasını takiben dönem içinde Di er maddi olmayan duran varlıklar hesabına transfer edilmi tir. 21 ALINAN AVANSLAR 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle alınan avansların dökümü a a ıdaki gibidir: Alınan di er avanslar 6,067 1,012 Alınan sipari avansları 39 2,045 Toplam 6,106 3, EMEKL L K PLANLARI Yoktur (2004: Yoktur). 23 BORÇ KAR ILIKLARI 23.1 Kısa Vadeli Borç Kar ılıkları 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle kısa vadeli borç kar ılıklarının dökümü a a ıdaki gibidir: Ödenecek kurumlar vergisi kar ılı ı 8,721 6,122 Garanti kar ılıkları 4,667 3,017 Dava kar ılıkları 2,875 1,801 Gider tahakkukları 1,860 2,335 Toplam 18,123 13,275 23

27 23 BORÇ KAR ILIKLARI (devamı) 23.2 Uzun Vadeli Borç Kar ılıkları Kıdem tazminatı kar ılı ı Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve i kanununda belirtilen davranı lar dı ındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalı anlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, çalı ılan her yıl için, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, azami 1.73 bin YTL (2004: 1.58 bin) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve di er haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Yasal olarak herhangi bir zorunluluk bulunmaması nedeniyle, bu yükümlülük için herhangi bir fon tahsis edilmemi tir. Kıdem tazminatı kar ılı ı, tüm çalı anların emeklilikleri dolayısıyla ileride do acak yükümlülük tutarlarının bugünkü net de erine göre hesaplanmı ve ili ikteki mali tablolarda yansıtılmı tır. letmenin mevcut emeklilik planlarına ba lı yükümlülü ünü tahmin etmekte aktüaryel de erleme metodları kullanılmaktadır. Toplam yükümlülük hesaplanırken kullanılan temel varsayım, hizmet sa lanan her yıl için maksimum yükümlülü ün enflasyon oranında her altı ayda bir artması olarak kabul edilmi tir. Toplam yükümlülü ün hesaplanmasına yönelik a a ıdaki aktüer varsayımlar yapılmı tır: skonto oranı %5.49 %5.45 Emeklilik olasılı ına ili kin kullanılan oran %93.42 %92.21 Kıdem tazminatı kar ılıklarının yıl içindeki hareketleri a a ıdaki gibidir: 1 Ocak bakiyesi 1,877 3,298 Açılı bakiyesinin enflasyona göre düzeltilme etkisi - (402) skonto oranındaki de i ikli in etkisi - (895) Yıl içinde ayrılan kar ılık 1, Yıl içinde ödenen (733) (475) Yıl sonu bakiyesi 2,637 1, ANA ORTAKLIK DI I KAR/ZARAR 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren yıllarda azınlık payları hareketleri a a ıdaki gibidir: 1 Ocak bakiyesi 8,468 9,000 Cari yıl net zarar (1,139) (532) Dönem sonu bakiyesi 7,329 8,468 24

28 25 SERMAYE/KAR ILIKLI T RAK SERMAYES DÜZELTMES 25.1 Sermaye 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, irket in kayıtlı sermayesi 110,000 bin YTL dir. (31 Aralık 2004: 110,000 bin YTL). irket in ödenmi sermayesi, beheri YTL nominal de erde olan adet hisseden meydana gelmi tir. Farklı türde hisse ve belli hissedarlara verilmi ayrıcalıklar yoktur. 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, irket in sermaye yapısı a a ıdaki gibidir: Ortaklık Payı Hisse Adedi Ortaklık Payı Hisse Adedi (%) (Milyon) (%) (Milyon) Do u n aat Halk ortaklı ı Do u Holding Somta Tarım ve Ticaret A * Do u Yapı Sanayi A (Do u Yapı)** Katalonya Di er Toplam (*) Somta, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 5 Aralık 2005 itibariyle Do u Holding ile birle ti inden, irketteki mevcut milyon adet hisse kar ılı ı 21,955 bin YTL nominal de erdeki hisseleri Do u Holding e intikal etmi tir. (**) Do u Yapı, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte 30 Eylül 2005 itibariyle Do u n aat ile birle ti inden, irketteki mevcut milyon adet hisse kar ılı ı 10,977 bin YTL nominal de erdeki hisseleri Do u n aat a intikal etmi tir Esas Sermayedeki tirak irket in ba lı ortaklı ı olan ve konsolidasyona dahil edilen Katalonya, aynı zamanda irket in %0.2 pay oranı ile hissedarıdır. li ikteki konsolide mali tablolarda 274 bin YTL (kayıtlı de eri 225 bin YTL) tutarındaki kar ılıklı i tirak sermaye düzeltmesi Katalonya nın irket in sermayesindeki hissesini ifade etmektedir. 26 SERMAYE YEDEKLER 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, özsermaye kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda olu an farklar a a ıda belirtilmi tir: Kayıtlı De eri Endekslenmi De er Özsermaye Enflasyon düzeltmesi farkları Sermaye 110, ,115 23,115 Ana sermayeye i tirak (225) (274) (49) Yasal yedekler 16,300 23,716 7,416 Toplam 126, ,557 30,482 25

29 27 KAR YEDEKLER Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden olu maktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, irket sermayesinin %20 sine ula ıncaya kadar yasal dönem karının %5 i oranında ayrılmaktadır. kinci tertip yasal yedek akçeler, irket sermayesinin %5 ini a an tüm kar payı da ıtımlarının %10 u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50 sini a madı ı sürece da ıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların kar ılanmasında kullanılabilirler. irket, 21 Nisan 2005 tarihinde yapılan 2004 Yılı Ola an Genel Kurulu nda alınan karar ile 2004 yılı net karından 5,283 bin YTL yedek akçe ayırmı tır. 28 GEÇM YIL KAR/ZARARLARI 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle geçmi yıl karları a a ıdaki gibidir: 31 Aralık 31 Aralık Geçmi yıl karları 85,964 68,441 Temettü Da ıtımı SPK nın 25 ubat 2005 tarih ve 7 / 242 sayılı kararı uyarınca, SPK nın düzenlemelerine göre bulunan net da ıtılabilir kar üzerinden SPK nın asgari kar da ıtım zorunlulu una ili kin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan tutarın tamamının yasal kayıtlarda yer alan net da ıtılabilir kardan kar ılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, kar ılanamaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net da ıtılabilir karın tamamının da ıtılması, SPK nın düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar da ıtımı yapılmaması esastır. Ayrıca, aynı karar uyarınca, Seri:XI No:25 sayılı tebli kapsamında konsolidasyona dahil edilen ba lı ortaklık, mü terek yönetime tabi te ebbüs ve i tiraklerin genel kurullarında kar da ıtım kararı alınmı olması durumunda, söz konusu i letmelerin anılan düzenlemelere göre düzenlenmi mali tabloları çerçevesinde ana ortaklı ın konsolide mali tablosuna intikal eden kar üst sınır olmak üzere, genel kurullarda alınan kar da ıtımı kararına ba lı olarak söz konusu i letmelerden ana ortaklı a intikal edecek kar tutarının ana ortaklı ın da ıtılabilir karında dikkate alınması gerekmektedir. Da ıtılabilir net karın hesaplanmasında, konsolide mali tablolarda yer alan kar içinde görünen ba lı ortaklıklardan ve i tiraklerden ana ortaklı ın konsolide mali tablolarına intikal eden, ancak genel kurullarınca kar da ıtım kararı alınmamı olanların kar tutarları dikkate alınmamaktadır. SPK, 31 Aralık 2004 döneminden geçerli olmak üzere asgari kar da ıtım oranını %30 olarak belirlemi tir. Bu da ıtım irketlerin genel kurullarının alaca ı karara ba lı olarak nakit olarak ya da da ıtılabilir karın %30 undan a a ı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da ıtılması suretiyle gerçekle tirilebilecektir. irket Ana Sözle mesi nin 24. maddesine göre, irket, hisselerinin stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda i lem görmeye ba ladı ı yıl olan 2004 yılından ba lamak üzere 5 yıl boyunca asgari %50 kar da ıtımı yapmak zorundadır. irket Ana Sözle mesi nin 24. maddesindeki karın da ıtımı esaslarına uygun olarak 21 Nisan 2005 tarihinde yapılan 2004 Yılı Ola an Genel Kurulu nda alınan karar ile 2004 yılı sonu net kardan 34,848 bin YTL ortaklara, 697 bin YTL Yönetim Kurulu üyelerine temettü da ıtmı tır. 26

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 8 Mart 2007

Detaylı

Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak-31 Aral k 2009 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu

Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak-31 Aral k 2009 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak31 Aral k 2009 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 77 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ve Ortak Girişimleri Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

irketin merkez ve ube de a a ıda belirtilen dönemler içerisinde çalı an ortalama personel sayısı öyledir.

irketin merkez ve ube de a a ıda belirtilen dönemler içerisinde çalı an ortalama personel sayısı öyledir. D PNOT.1- irket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Utopya Turizm n aat letmecilik Ticaret A.. ( irket ) 1990 yılında Ankara da kurulmu olup, bu tarihten beri özellikle altyapı projeleri olmak üzere in

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 2005 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın, Ortaklarımız; Şirketimizin 2005 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilgiler aşağıda onayınıza sunulmuştur. I GİRİŞ A-Rapor Dönemi

Detaylı

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi

Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 12

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 2011 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak-31 Aral k 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu

Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak-31 Aral k 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu Do uş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak-31 Aral k 2010 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu Bağımsız Denetim Raporu Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş Yönetim

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Şirket in 30 Eylül 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir: Pay Oranı (%)

Şirket in 30 Eylül 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir: Pay Oranı (%) 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 6 Haziran 1978 tarihinde kurulan ve ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin üretimi ve ticareti olan Aletim

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren. Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren. Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2010 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 31 Mart 2009 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2010 DÖNEMİ FAALİYET

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotlar Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Haziran 2005 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa ------- Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2-3 Gelir Tablosu 4 Mali Tablolara likin Dipnotlar

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR SODA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul Giriş ANADOLU YATIRIM MENKUL

Detaylı