Çocuk Filmlerinde Kaygı ve Korku

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk Filmlerinde Kaygı ve Korku"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(3) Yaz/Summer Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Çocuk Filmlerinde Kaygı ve Korku Rıdvan ŞENTÜRK a İstanbul Ticaret Üniversitesi Öz Çocuk filmleri birçok açıdan incelenmesi gereken özellikler taşımaktadır. Yapılan araştırma ve analizlerde sıklıkla karşılaşılan konulardan biri de çocuk filmlerinde sergilenen şiddet unsurudur. Ancak şiddet kavramının tam olarak anlaşılabilmesi ve değerlendirebilmesi için, korku ve kaygı gibi temel duyguların çocuk filmlerinde nasıl üretildiği ve biçimlendirildiği sorusunun tartışılması gerekmektedir. Bu bağlamda çocuk filmlerinde korku ve kaygının üretilmesi ve biçimlendirilmesi, çocuk psikolojisi ve eğitimi açısından, şiddete nispetle çok daha önemli, sarsıcı ve kalıcı etkiler uyandırmaktadır. Nitekim korku ve kaygı duyguları, uygulanan şiddetin sadece oluşturduğu psişik bir etki değil, aynı zamanda kendisinden beslendiği ve ifadeye kavuştuğu temel bir kaynaktır. Bu bakımından çocuk filmlerinde yer alan şiddet sahnelerinin derinlemesine irdelenebilmesi için korku ve kaygı duygularının nasıl üretildiği sorusunun özenle analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada, korku ve kaygı kavramlarının tanımlamaları yapılmakta, günümüzde oluşan korku kültürünün sinemadaki tarihsel izleri sürülerek öncelikle tartışma zemini oluşturulmaktadır. Çalışmada ayrıca ifadeye kavuşan kavramsal tanımlamalardan hareketle seçilen bir çocuk filmi (Harry Potter) örneği incelenerek, korku ve kaygı duygularının üretilmesi ve biçimlendirilmesinde kullanılan ifade teknikleri açığa çıkarılmakta ve değerlendirilmektedir. Değerlendirmenin son bölümünde ayrıca çocukların film ve medya alanında işaret edilen potansiyel tehlikelere karşı korunabilmesi için gerekli olan sorumluk bilincinin oluşması, paylaşılması ve muhtemel önlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler Masal, Çocuk Filmi, Korku, Dram, Bilinç-Dışı. Yazılı metin kültüründen ağırlıklı olarak görsel kültüre geçişin sonuçlarının tecrübe edildiği günümüzde kuşkusuz bu dönüşümün doğasının, ifade araçları ve biçimlerinin etik, estetik, psikolojik ve sosyo-kültürel sonuçlarının tartışılması gerekmektedir. Zira söz konusu dönüşüm nesnelerin düzeni ve algısal mantıkla birlikte birey ve toplumun gerçeklik algısını ve bütünüyle ilişki biçimlerini hem niceliksel hem de niteliksel düzeyde etkilemektedir. Gerçekliğin ve algısının görselleştirilmesi sürecinden etkilenen gerçeklik algısı kadar önemli a Dr. Rıtvan ŞENTÜRK. İletişim alanlında Yardımcı Doçenttir. Çalışma alanları arasında sinema estetiği ve televizyon teorileri yer almaktadır. İletişim: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Üsküdar- İstanbul/TÜRKİYE. Elektronik posta: Tel: /2273 Fax: alanlardan biri de kuşkusuz birey ve toplum psikolojisidir. Nitekim gerçekliğin görselleştirilmesi süreci birey ve toplum psikolojisini etkilemekte, algılama, hatırlama, düşünme ve hayal kurma yeteneklerini ve biçimlerini dönüştürmektedir. Görsel kültürün hayatın neredeyse her alanında hâkimiyet kurması sadece genç ve yetişkin insanları değil, özellikle de çocukların psikolojisini, gerçeklik algısı ve ilişkisini etkilemektedir. Günümüzde hâkim olan görsel kültür, çocukların gerçeklik algısı ve öğrenme biçimlerini belirlenmesinde önemli roller üstlenmektedir. Televizyonda yayınlanan çocuk programları, çocuk dizileri, filmler, sinema filmleri, internet ve resimli masal kitapları çocuklara belirli algılama, hatırlama, düşünme ve hayal kurma biçimleri sunmakta, öğrenim süreçlerini niceliksel ve niteliksel düzeyde etkilemektedir. Hatta denilebilir ki, ilköğretim okulları 1103

2 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ için düzenlenen müfredat programlarında dahi bu dönüşüme uyum sağlamaya çalışılmakta, derslerin büyük bir kısmı görsel bir dille desteklenmektedir. Sinema kuşkusuz metinsel kültürden görsel kültüre geçişin ve beraberinde gelişen gerçeklik algısındaki dönüşümün en önemli öncülerinden biri olmuştur. Günümüzün televizyon ve internet gibi iletişim araçlarının yanında etkin bir rol oynamaya devam eden sinema filmlerinin çocukların psikolojisini, gerçeklik algılarını ve öğrenim süreçlerini nasıl etkilediği sorularının araştırılması ve çıkacak bilimsel sonuçlar ışığında mutlaka tartışılması gerekmektedir. Sorunun bu çerçevede tartışılabilmesine katkı sağlayacak en temel konulardan biri çocuk filmlerinde sergilenen korku ve kaygı duygusunun nasıl kurgulandığı ve üretildiği sorusudur. Tepkisel şiddete ve teröre hem kaynaklık etmesi hem de izleyicide ulaşılmaya çalışılan psişik etkiyi ifade etmesi bakımından korku ve kaygı duygularının çocuk filmlerinde nasıl işlendiğinin araştırılması, bu tür filmlerin çocuk psikolojisi ve eğitim süreçleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmada korku ve kaygı kavramlarının tanımlanmasına öncelik verilmiştir. Tanımlamalar yapılırken korku ve kaygı kavramlarına özel bir önem atfeden Kierkegaard ve Heidegger gibi düşünürlerin yaklaşımlarının dikkate alındığı teorik bir çerçeve oluşturulacaktır. Daha sonra genelde sinemada ve özellikle çocuk filmlerinde sergilenen korku kültürünün beslendiği metinsel kültürün gelişim süreci özetlenecek ve tarihsel bir bakış açısı oluşturulacaktır. Çalışmanın asıl metnini, çerçevesi çizilen teorik tanımlamalar ve tarihsel bakış açısından hareketle yapılacak olan film analizi oluşturacaktır. Film analizi için, Avrupa, Amerika ve Türkiye de yüksek düzeyde ilgi gören Harry Potter adlı çocuk filmi örnek olarak ele alınacak ve irdelenecektir. Seçilen örnek üzerinde gerçekleştirilecek olan analizde büyükler tarafından yapılan filmlerde çocuksu korkunun nasıl hayal edildiği ve görsel bir dille ifade edildiği ortaya çıkarılacaktır. Yöntem Çalışmada yöntem olarak, seçilen filmin içeriksel özelliklerinden ziyade korkuyu tasarımlayan ve ifadeye kavuşturan biçimsel yapısının, bir başka deyişle kurgu tekniğinin analiz edilmesi suretiyle belirginleştirilmesi tercih edilmektedir. Böylece ortaya çıkacak olan sonuçların, filmin biçimsel özelliklerini vurgulaması dolayısıyla diğer farklı çocuk filmleri için de geçerli olabilecek bir anlatım yapısının ortaya çıkarması amaçlanmaktadır. Harry Potter film örneğinden hareketle ifadeye kavuşturulması amaçlanan modern masalların kurgu teknikleri, çocuğun psikolojisi, bilinç ve bilinçdışının gerçeklik ve gerçek-dışı ile ilişkisi, çevre, etik değer ve rol ilişkisi ve kendi kişiliğini geliştirme sürecinde yabancılaşma sorunları bağlamında değerlendirilecektir. Ayrıca, Harry Potter tarzı filmlerin çocukların belirli biçimde toplumsallaşmaları ve eğitimsel-öğretimsel gelişimleri bağlamında ne tür bir potansiyele sahip oldukları açığa çıkarılacaktır. Sonuç ve değerlendirme bölümünde söz konusu potansiyel tehlikeler karşısında oluşması gereken medya bilincine yönelik önerilere yer verilecektir. Kaygı ve Korku Kavramlarının Tanımlanması Kaygı sözcüğü, insan varlığının ontolojik anlamının ne olabileceğine dair önemli ipuçları verebilecek denli öneme haiz bir kavramdır. Öyle ki, insanın ne ve nasıl bir varlık olduğu sorusuna cevap arayan Hegel (Ottmann, 1998) Heidegger, Kierkegaard ve Nietzsche gibi birçok düşünür tarafından insanın özüne işaret eden temel bir kavram olarak kabul edilmiştir. Nitekim kaygı sözcüğü günlük hayatın sıradan sıkıntılarını da içeren varoluşsal bir durumu, insanın dünyaya gelişinden gidişine kadar geçen sürede özünde taşıdığı, ancak hakikat ve özgürlükle ulaşabileceği varlık emniyetinin tasasını ifade etmektedir. Zira kaygı, sadece günlük sıkıntılarla ilgili değil, daha çok varlığın yokluk ve hiçlik yanının ortaya çıkmasıyla ilgili bir tasadır. Bu bağlamda kaygının, korkuya nispetle öncelikli ve temel bir kavram olduğu, korku gibi başka bir şey dolayısıyla edinilen tasadan ve tehdit duygusundan ziyade, insanın özüne ve dünyada bulunuşuna işaret eden karakteristik bir özelliği ifade ettiği anlaşılmaktadır. Batı düşünce tarihinde, Aristo ile başlayan ve günümüze kadar süren süreçte insan tanımlamaları daha çok hayvana nispetle yapılmış ve metafizik düşünce ilkeleri oluşturulurken kaygı kavramından daha çok insanın akıllı olma, konuşabilme ve alet yapabilme özellikleri vurgulanmıştır. Batı metafizik düşüncesinde kalıplaşan insan tanımlamasını Notker Labeo ( ) 11. yüzyılda insanın, akıllı, alet yapan ve kullanan, konuşabilen ve gülebilen bir hayvan/yaratık (Kolve, 1966, s. 127) olduğunu söylemek suretiyle özetlemiş ve formüle etmiştir. Batı metafizik düşüncesinin temel ilkesini teşkil eden animalis rationalis tanımlamasında insanın hayvan-üstü bir varlık olmayı ancak aklıyla gerçekleştirebileceği öngörülmüştür. 1104

3 ŞENTÜRK / Çocuk Filmlerinde Kaygı ve Korku Eserlerinde Batı metafizik düşüncesinde 2000 yılı aşkın bir süre boyunca geçerliliğini koruyan animalis rationalis tanımlamasını eleştiren Heidegger (2009) ise kaygı kavramını ontolojik düzlemde insan anlayışının temel ilkesi olarak vurgulayan düşünürler arasında öne çıkmıştır. Heidegger in kaygı felsefesi temelde, Hıristiyan Avrupa da genel kabul gören Tanrı sevgisinin insanın kaygılarını ortadan kaldırabileceği yargısına ters düşmektedir. 1 En son ulaşılabilecek varlık temeli olarak kabul edilen kusursuz ilahi bir sevginin insanı kaygı ve korkulardan kurtaracağını öngören kabul, önce Nietzsche ve sonra Heidegger tarafından reddedilmiştir (Schrader, Geodert ve Scherbel, 2007, s. 2007). Nietzsche nin kaygı ve korku kavramları üzerine teorik yaklaşımları olmamasına rağmen, eserleri dikkatlice incelendiğinde, Heidegger in kaygı ve korku felsefenin oluşmasında küçümsenmeyecek düzeyde etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Eserlerinde asıl ulaşılması gereken yüksek varlığa nispetle oluşun ebedi deveranının hiçliğini, temelsizliğini, insanın bu hiçlik içindeki evsizliğini ve yaşadıkça kendinden uzaklaşmasını/kendine yabancılaşmasını anlatan Nietzsche, varlıktan uzaklaşmayı, Tanrı nın öldürülmesine bağlayarak kaygısını şöyle anlatmaktadır: Biz nereye gidiyoruz şimdi? Bütün güneşlerden uzaklaşmıyor muyuz? Geriye doğ- 1 Öte yandan Freud, Hemmung, Symptom und Angst ve Das Ich und das Es adlı kitaplarında, birçok konuda olduğu gibi kaygı ve korku kavramlarını da, üst-ben tarafından bastırılmış libidinal enerjiler, tatmin edilmemiş duygular bağlamında ele almaktadır. Kaygıyı gerçek ve nörotik olarak ikiye ayıran Freud, konuyu bilincin gerçeklik ilkesi, bilinç-dışının haz ilkesi, ölüm güdüsü ve kaygısı, haz/ sevgi nesnesini kaybetme kaygısı gibi konular çerçevesinde ele almakta, sebebi belli olmayan iç kaygıların, dışarıda bulunabilecek sebeplere yansıtılarak telafi edilmeye çalışıldığını ifade etmektedir (2006, s ). Ancak ilginç olan, muhtemel tehlikeyi bekleme durumu anlamına gelen kaygının kaynağını belirsizliğin, korkunun ise belirli bir nesnenin oluşturduğunu söyleyen Freud un (2006, s. 25) modern düşüncenin tarihsel dönüşüm sürecine ilişkin yorumudur. Freud modernleşme sürecini yorumlarken, Nietzsche nin, Tanrı nın öldürülmesiyle ilgili görüşleriyle örtüşmektedir. Freud, Nietzsche gibi, Tanrı nın ölümü nden sonra insanlığın evrendeki merkezi konumunu yitirdiğini ve küresel bilinç-dışı bir melankoliye kapıldığını düşünmektedir. Ayrıca Freud a göre, insanlığın ruh sağlığının tamamen bozulmasına yol açan önemli gelişmelerden biri de, önceki gerçeklik algısının Astronomi, Biyoloji ve Psikoloji ilimleri dolayısıyla sarsılmasıdır. Zira bu gelişmeler sonunda, artık yeryüzünün, evrenin merkezi olmadığı ve insanın köken itibariyle esasen hayvan soyundan geldiği ileri sürülmüştür. Ve nihayet hastalığı tamamlayan son aşama olarak Freud, psikolojik araştırmaların insanın, kendi evinin efendisi olmadığını ispatlamaya çalışması nı (1969b) göstermektedir. Ayrıca Freud, insanlığın bu hastalık durumunun telafi edilme şansının olmadığını düşünmektedir (1969a). ru, yana, ileriye, bütün yönlere doğru devrilip durmuyor muyuz? Aşağı diye, yukarı diye bir şey kaldı mı? Sonsuz bir hiçlik içindeymiş gibi yolumuzu şaşırmış dolaşıp durmuyor muyuz? (1899, s. 163). İnsanı, hayatın/oluşun dipsiz uçurumları üzerinde hayvan ile üst-insan arasında gerilmiş bir ip olarak tanımlayan Nietzsche (1994, s. 99) insanın varoluş kaygısını ifade eden evsizliğine, amaçsızlığına ve nispetsizliğine işaret etmektedir: Sonsuzluğun Ufkunda -Karadan ayrıldık, gemiye bindik! Köprü arkamızda kaldı. Dahası, köprüyü yıkıp arkamızda kalan kara ile bağımızı kopardık. Küçük gemi, şimdi ayağını denk al! İki yanında okyanus var; her zaman kükremiyor, orası doğru; yüzeyi ipekle, altınla ve iyilik hayalleriyle örülmüş gibi serilip yayılıyor bazen. Ama vakti saati gelince onun sonsuz olduğunu ve sonsuzluktan daha korkunç bir şey olmadığını anlayacaksın. Vah zavallı kuşcağız, özgür sanıyordu kendini, şimdi ise bu kafesin parmaklıklarına çarpıyor! Karada sanki daha çok özgürlük varmış gibi onun hasretine tutulursan vay hâline şimdi, kara da yok artık! (1899, s. 162). Kara parçası olmayan bir dünya tasavvur eden Nietzsche, ayrıca insanın yüz binlerce yıl boyunca korku içinde yaşamaya alışkın olduğunu, alışkın olduğu bu gerilim dolayısıyla tehlike arz etmeyen ve zarar getirmeyen ani gelişmeler karşısında güldüğünü söylemektedir. Tragedyalarda ise bu durumun tersine, uzun süreli keyiften aniden kaygıya geçildiğine dikkat çeken Nietzsche, keyif sürmeden ziyade kaygının daha asli ve uzun süreli olması sebebiyle, insanların sarsılmak yerine daha sık güldüklerini ifade etmektedir (1994, s. 169). Nietzsche gibi, Heidegger için de kaygı, insanın dünyada bulunuşunu anlamlandıran en önemli temel kavramlardan biridir. Korku, kaygının bir biçimi değil, ancak kaygıyla temellendirilebilecek bir şeydir (1979, s. 393). Heidegger e göre kaygı, kaçınılması mümkün olan bir şey değildir (1993). Dolayısıyla bu gerçeğin kabul edilmesi, kaygı ve kaygının ifade ettiği hiçlik, yokluk ve ölümle yüzleşme cesaretinin gösterilmesi gerekmektedir. Kaygı, varlığın kendisini gariplikte, tam bir evsizlik ortamında bulmasıdır (1979, s. 402). Haidegger, Nietzsche nin eserlerinde vurguladığı Tanrı nın ölmesi, insanın oluşun sonsuz çeşitliliği içinde yalnız bırakılması, evsiz ve vatansız kalması gibi yaklaşımlara sıkça atıfta bulunmaktadır. İnsanın dünyaya gelişini/fırlatılışını gariplik ve vatansızlık olarak tanımlamayan Heidegger, yeryüzü macerasını/dünyaya fırlatılmışlığını da, Nietzsche gibi, sonsuz bir hiçlik içinde dolaşıp durma ve boş/soğuk bir merhametsizlik biçiminde tasvir etmektedir 1105

4 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ (1993). Heidegger için kaygı, insana kendini tanıma ve varlık şartlarını kabullenme fırsatı verse de, nihai anlamda insanın hiçliğin hükmü altına girmesini ifade etmektedir. Kaygı, sonsuz büyüklüğü ifade den Tanrı ile sonsuz küçüklüğü ifade eden hiçlik arasındaki bir gerilim değil, hiçliğin ortasında tecrübe edilen gariplik, evsizlik, kendinden ve amaçtan uzaklaşmayı ifade eden yabancılaşma ve girdap anlamına gelmektedir (1979; 1993). Kaygı, Aristotelesten, Descartes ve Hegel e kadar geçen sürede kabul edildiği gibi, düşünen insanı düşünürken ve düşüncesinde Tanrı ile benzeştirmeyi değil, mutlaka ölmek üzere vücut bulan varlığını düşünmeyi gerektirmektedir (1993). Evsizliğin/Garipliğin Yapısı başlığı altında kaygı ve korkunun çeşitleri arasında ayrıma giden Heidegger, öncelikle Aristoteles in korku anlayışına atıfta bulunarak bir şeyden korkma nın ne anlama geldiğini sorgulamaktadır. Bir şeyden korkma, Heidegger e göre, belirli bir şeyden korkmadır ve tanınmış ve alışılmış çevre şartlarını bozabilecek bir gelişmenin sebep olduğu kaygıdır. Buradaki korkulan şey, mevcut olan değil, gerçekleşmesi muhtemel olan olumsuz bir şeyi ifade etmektedir. Alışılmış şartların düzenini değiştirme ihtimali olan olumsuzluğun korkuya sebep olması, belirsizliğin tehlike olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Tehdit edici bir şeyle karşı karşıya gelmiş olmaktan farklı olarak burada kaygı uyandıran yaklaşmakta olanın ifade ettiği tehlikedir. Bu tür korkularda belirsizlik ve anlaşılmazlık söz konusudur. Bu tür korkular dünyevidir ve insanın dünyada bulunuşuna özgü kaygılar uyandırmaktadır. Ancak burada yaklaşmakta olan tehlike tarafından tehdit edilen kaygının huzursuzluğunu da dikkate almak gerekmektedir. Zira tehdit karşısında huzursuzluğa kapılan kaygı, düzenli bir biçimde yönlendirilen kaygı olmaktan çıkarak şaşkınlığa dönüşmektedir. Muhtemel tehdit önceden kestirilemeyen bir anda gerçekleşmesi ise, yani henüz değil in şimdi ye dönüşmesi, ürkütücü bir korkunun meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu tür korkuya, el bombasının insanların arasına düşmesi ve sonra aniden patlaması örnek gösterilebilir. Bu örnekte sıradan bilinen bir şeyin nasıl korkuya sebep olabileceği anlaşılmaktadır. Bilinen ama beklenmedik bir zamanda gerçekleşen tehdidin, bombanın patlaması ve etrafa saçılmasıyla oluşan korku ise artık ürkütücü olmaktan çıkmakta, yılgınlığa ve dehşete dönüşmektedir. Heidegger ayrıca, bir şeyden korkma ile başkası için korkmanın birbirinden ayrı tutulması gerektiğini söylemektedir. Heidegger, başkası için korkmanın temelinde, dünyevi birlikteliğin bulunduğunu söylemektedir. Başkası için korkma, diğer kişinin korkuya kapılmasını gerektirmemektedir. Burada söz konusu olan, diğer kişi tehlikenin farkında olmasa bile, aynı dünyayı paylaşmış olmanın birlikteliği dolayısıyla duyulan kaygıdır. Son olarak Heidegger, bütün bu korku biçimlerinin dışında evsizlik/gariplik bağlamında ele aldığı kaygıya değinmekte ve onu dünyada bulunuşun aksine tam bir belirsizlik ve evsizlik olarak karakterize etmektedir. Varlığın kendisi hakkında kapıldığı derin korku olarak adlandırılabilecek kaygı, güvenilir ve alışılmış çevrenin belirli veya belirsiz bir (dünyevi) tehlike tarafından tehdit edilmesini değil, bilakis asla belirlenemeyen ve tanımlanamayan hiçliği ifade etmektedir. Burada hiçlik, dünyevi olan veya olmayan belirli bir tehlikeyi değil, dünyanın dünyeviliği ve varlığın geçiciliğini ifade eden mutlak belirsizliği ifade etmektedir. Hiçlik bağlamında meydana gelen kaygının, korkudan daha temel bir duyguyu ifade etmesinin sebebi, tehlikenin belirsizliği karşısında düşülen çaresizlikten ve yönsüzlükten kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak kaygı evsiz ve garip olmaktan başka bir şey ifade etmemektedir (1979). Özetlemek gerekirse Heidegger, korkuyu, kişinin çevresindeki belirli veya belirsiz fakat mutlaka bilinen dünyevi (korkunç) bir tehlike dolayısıyla oluşan ürkme, yılgınlık ve dehşete kapılması olarak tanımlamaktadır. Öte yandan, varlığın özüne ilişkin ontolojik bir durumu ifade eden kaygı ise hiçliği ve mutlak belirsizliği ifade etmektedir. Heidegger den önce, 19. yüzyılda yaşamış olan Soren Kierkegaard ise, konuya farklı yaklaşmış olmasına rağmen, kaygının nesnesini hiç ve hiçlik olan bir şey (1992, s. 51, 53) olarak tanımlamıştır. Fakat korkunun nesnesinin belirsiz olması, onun belirli bir durumla bağlantılı olmaması anlamına gelmemektedir. Gron Arne, Kierkegaard ın korku kavramına ilişkin olarak, korkuya kapılan kişinin, korkunun kaynağı belirli olmasa da, içinde bulunduğu duruma göre davrandığını, fakat korku durumunun belirsiz kaldığını söylemektedir (1999, s. 16). Korkunun belirli bir sebebi olmaksızın oluşması ve bu belirsizliğin hiçlik olarak adlandırılması, hiçliği ifade eden korkunun kendini özgürlüğe kavuşma imkânı olarak sunması anlamına gelmektedir. İşte tam da bu bağlamda kaygı sadece insana özgüdür, bir başka deyişle hayvanda bulunmamaktadır (1992). Korku, insanı özgürlük ile özgür olmama arasında bir seçimle karşı karşıya getirmektedir. Korku durumunun belirsizliği, her iki seçeneğin de mümkün olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Gron un da ifade ettiği gibi, seçenekler birbirinden yalnızca farklı değil aynı zamanda zıtlık da oluştur- 1106

5 ŞENTÜRK / Çocuk Filmlerinde Kaygı ve Korku maktadır (1999, s. 25). Asıl kaygı uyandıran sebep ise, durumun ne yönde gelişeceğine insanın karar verememesi, bunun basit bir seçim olmaması, insanın seçmekten öte, yeteneği ve imkânı ölçüsünde özgürlüğü yaşama ve özgür olma zorunluluğuyla karşı karşıya gelmesidir (1992). Korku kavramını özgürlük kavramıyla birlikte kullanan Kierkegaard, insanın öylesine insan olmadığını, insan olması gereken bir varlık olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Kaygı kavramını Hıristiyanlık teolojisinin ebedi günah inancı bağlamında ele alan Kierkegaard, korkuyu günah kavramıyla, günahı ise şehvet ve bedensellikle ilişkilendirmektedir. İnsanı temelde beden, ruh, zamansallık ve sonsuzluk üzerine kurulu bütünlüğü ruh tarafından kurulan karmaşık ve dinamik bir sentez olarak tasvir eden Kierkegaard, sentezi oluşturan unsurlar arasındaki dengenin bozulması durumunda insanın rahatsız olacağını ve sarsılacağını düşünmektedir. İki türlü kaygının olduğunu ileri süren Kierkegaard, bunlardan birinin kötü ve kötülükten, şeytani kaygı olarak adlandırdığı diğerinin ise iyi ve iyiliğin gücünden kaynaklandığını söylemektedir. Son dönemlerde iyiliğe ve hakikate kendini kapatmış ve ruh sağlığı bozulmuş modern insanın iyi ve iyiliğin gücü karşısında kapıldığı korkulara işaret eden Kierkegaard, sürecin devam etmesi durumunda kendi içine kapanmışlığın, ruhsuzlaşmaya ve giderek kaygısızlığa dönüşebileceğine işaret etmektedir. Nitekim kaygıyı duyan ruhun kendisidir. Kadınların, erkeklere nispetle daha çok kaygıya ve korkuya yatkın olmaları, onların daha fazla ruha sahip olmalarından değil, şehvet, duyusallık, utanma ve bedenselliğe daha yatkın olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu elbette aynı zamanda, toplumda şehvet, duyusallık ve bedenselliğin artması nispetinde kaygı ve korkunun da artabileceği anlamına da gelmektedir (1992). Kaygının insanı esir aldığını, fakat aynı zamanda özgürlük imkânını da içinde barındırdığını düşünen Kierkegaard, hiçlik kaygısını, insanın dipsiz bir uçuruma bakarak korkuya kapılmasını, kendi özgürlüğüne bakarak kaygılanmasına benzetmektedir. Kaygı, hükmü altına aldığı ve davranışlarını sınırladığı insanı esir alır. Zira kaygı ve korkuya kapılan kişinin, kendi iradesine göre hareket etmesi mümkün değildir. Fakat öte yandan kaygı kişiye, sonluluğun maskesini düşürmesi ve bilincine vardırması dolayısıyla, aynı zamanda özgürlük, yani kendi olma imkânını da sunmaktadır. Bu özelliği dolayısıyla kaygı, itici olduğu kadar çekici de olabilmektedir (1992). Çocukların, yetişkinlere göre daha sık ve daha kolay kaygı ve korkuya kapıldığına işaret eden Kierkegaard, bu durumun çocukların masumiyeti ve bilgisizliği dolayısıyla belirsizlik ve hiçlik karşısında kaygılanması biçiminde açıklanabileceğini ifade etmektedir (1992). Kaygının, ruhsal hassasiyetin bir göstergesi olması ve insana kendi olma özgürlüğünü sunma imkânına rağmen, dikkatli olunması gereken bir önem arz ettiğini ifade eden Kierkegaard, insanın ruhsal uyumunun çok kolay bozulabileceğine, kaygı ve korku unsurları içeren yanlış eğitimin intihar girişimleri de dâhil kötü sonuçlar doğurabileceğine işaret etmektedir. Kierkegaard a göre ayrıca insanların kendilerini hakikat ve özgürlüğe karşı kapatarak kendi içlerinde hapsettikleri dönemlerde zamansallık ve sonsuzluk denklemi de bozulmakta, bütünlükten yoksun ve sonsuzluktan makaslanmış ani belirişler, sürekliliği olmayan kopuk şimdilikler, hem günlük hayatta hem de bedenselliği öne çıkaran sanatsal gösterimlerde geçerlilik kazanmaya başlamaktadır. Bu durum hiçlik kaygısını güçlendirmekte, ruhi dengeleri bozmakta ve sonsuzluğa karşı kaygısızlaştırmaktadır (1992). Sonuç itibariyle özetlemek gerekirse, Heidegger, Kierkegaard ve Nietzsche ye göre kaygı, korku gibi dışsal bir nesne tarafından temellendirilmemekte, kaynağını daha çok insanın iç dünyasından almaktadır. Çocuklarda Kaygı ve Korku Kaygı ve korkuyu, insanın kendisinde veya çevresinde meydana gelebilen, kaynağı belirli veya belirsiz olabilen tehlike veya tehdit karşısında oluşan heyecanlanma ve gerilim durumu olarak tanımlamak mümkün gözükmektedir. Kaygı ve korku insanın ontolojik anlamını belirleyen temel özelliklerinden biridir. Bu bağlamda kaygı ve korkunun insana doğumundan ölümüne kadar eşlik eden varoluş biçimlerine ve özelliklerine etkiyen ontolojik bir tecrübe olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kaygı ve korku tecrübelerinin insan hayatının çeşitli devrelerinde farklı yoğunlukta ve biçimde geliştiği muhakkaktır. Ayrıca, Cecilia Essau nun da belirttiği gibi, kaygı ve korku tecrübesi bedensel, bilişsel ve davranışsal bileşenleri olan karmaşık bir yapı arz etmektedir (2003, s. 14). Çocuklarda kaygı ve korku tecrübeleri farklı yaş sınırlarının özelliklerine göre incelenmektedir. Bu çerçevede 0-3 yaş sınırlarında bebeklik, 3 ile 13 yaş sınırları arasında da çocukluk dönemi adlandırılmakta ve araştırılmaktadır. İlk aylardan itibaren 2 yaşına kadar geçen sürede gözlenebilen kaygı ve korku belirtileri bebeğin emniyet ve mahremiyet 1107

6 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ ihtiyacına göre çeşitlilik arz etmektedir. Tanıdık kişilerin dokunmasından mahrumiyet, doğum anında ve sonra tecrübe edilen ayrılma korkusu, tanıdık bir mekân ve çevrede bulunmama, ani sesler ve korunmasız kalma korkusu, gölge gibi belirsizlikler ve yabancı korkusu bu dönemin başlıca kaygılarını oluşturmaktadır (Schenk-Danzinger, 2008). Küçük yaşlarda, 0-3 ve 3-6 yaş arasında tecrübe edilen kaygı ve korkuların belirtileri bilişsel değil, bedensel ve davranışsal olmaktadır. Bu yaşlarda tecrübe edilen kaygı ve korkular hastalık olarak değerlendirilmekten çok çocuğun sınırlarını tanıması ve geleceğini biçimlendirme yeteneğini kazanma tecrübesi olarak değerlendirilmektedir (Essau, 2003). Çocukluğun ilk devresi olarak kabul edilen 3 ile 6 yaş arasında karanlık, yıldırım, fırtına ve koruyucusuz kalma ve yabancı korkularının öne geçtiği gözlenmektedir. Yine aynı ve sonraki ikinci çocukluk döneminde izledikleri filmlerden tanıdıkları cinler, periler, uzaylılar ve büyücüler gibi kötü huylu yaratıklar paranoid duyguların ve kâbusların oluşmasına sebep olabilmektedirler. Ayrıca bu dönemde çocuklar başkalarının davranışlarında ve yüz ifadelerinde beliren korku belirtilerinden etkilenmeye başlamaktadırlar (Muris, 2007). Daha sonraki dönemde, ikinci çocukluk dönemi olan 6 ile 13 yaş arasında ayrıca okul, yaralanma, tehlikeli toplumsal olaylara karışma korkuları belirmeye başlamaktadır. Dünyanın saygın FSSC (Fear Survey Schedule For Children araştırmaları, çocukların normal korku ve kaygılarının kestirilebilir bir düzende geliştiğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında çocukların gerçeklik algısının ve bilişsel kapasitesinin gelişmesine doğru orantılı olarak kaygı ve korkularının soyutlaştığı, toplumsallaştığı ve daha sofistike bir durum arz ettiği anlaşılmaktadır (Muris, 2007). Ancak insana doğumundan itibaren eşlik eden korku ve kaygıların aile ve çevre ilişkileri, eğitim ve kültürel dönüşüm dolayısıyla yanlış yönde gelişmesi, bir takım sakıncalar da doğurabilmektedir. Özellikle elektronik medya, televizyon ve sinemanın olumsuz etkileri çocukların ruhsal ve moral/toplumsal gelişim sürecinde ilgiye ve yönlendirmeye muhtaç gelişmelere yol açabilmekte (Raabe, 2007) önceden kestirilemeyen fobilerin, panik durumlarının, korkuların, kâbusların, şiddet (Caviola, 2000; Kelly, 1999) ve intihar temayüllerinin (Häfner ve Schmidtke, 1991) oluşmasına, gerçeklik bilincinin zayıflamasına (Turam, 1996), çocukluk masumiyetinin kaybolmasına (Postman, 1987) sebep olabilmektedir. Zira çocuk, kendi kişiliğini sağlıklı bir biçimde geliştirebilmek için anne karnından itibaren ihtiyaç duyduğu güvenli çevre ilişkilerinin oluşturduğu daireden çıkıp kontrolsüz, sınırsız, güvensiz, belirsiz, olabildiğince yanlış yönlendirilmelere ve suiistimallere açık bilişsel ve duyusal etkileşim ağına düşmekte, kendine (kişiliğine/kimliğine, doğal gelişim sürecine) ve toplumsal gerçekliğe (Franke, 2004) yabancılaşma sorunuyla yüzleşmektedir. Çocuk Filmi Tanımlaması Çocuk filmi tanımlaması, öncelikle çocuklar için yapılan, bir başka deyişle seyirci kitlesi olarak çocukların hedeflendiği sinema ve televizyon filmlerini düşündürmektedir. Bir filmin belirli bir seyirci kitlesi için yapılması, hedeflediği seyirci kitlesine uygun içerik ve biçim özelliklerine sahip olmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede çocuk filmlerinin belirli bir pedagojik ve psikolojik çerçeveye uygun biçimde kurgulanması, üretilmesi ve gösterilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çocuk filmlerinin, çocuklar üzerine çocuklar için öyküler anlatan, çocuklara özgü kaygıları ve sorunları konu edinen ve anlatımını seyirci kitlesinin bilişsel algılama yeteneklerine uygun biçimde kurgulayan ve perdeye/ seyircinin algısına yansıtan filimler olarak tanımlanması mümkün gözükmektedir. Bu özellikleriyle çocuk filmlerinin, bütün bir ailenin birlikte seyretmesi için kurgulanan filmlerden ayrıştırılması gerekmektedir. Bu tür filmler, her ne kadar çocuk figürüne yer verilse de kurgusal özellikleri dolayısıyla daha çok yetişkinlere hitap etmektedir. Ergenlik çağını bitirmiş 16 yaş üzeri seyirci kitlesini hedef alan gençlik filmleri de esasen ayrı bir kategori oluşturmakla beraber, çocuk filmleri ile aralarındaki sınırlar saydamlaşabilmekte, özellikle ergenlik çağı çocuklarını hedefledikleri seyirci kitlesine katabilmektedirler. Çocuk filmleri tarihine bakıldığında, filmleri içeriksel ve yapısal özellikleri, anlatım modeli, konusu, motifi ve bunların düzenleniş biçimlerine göre türlere (janr) ayrıştırmanın (Hickethier, 2001, s. 213) kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin, çocuk filmleri tarihinin ilk filmlerinden bir olan 1939 yapımı The Wonderful Wizard of Oz/ Oz Büyücüsü adlı film, türü itibariyle müzikal olarak adlandırılırken, 2007 yapımı Bridge to Terabithia/ Terabithia Köprüsü adlı filmin türü drama olarak belirlenmektedir. Yine 2002 yapımı Klatretosen/ Catch That Girl/ Yakala Şu Kızı adlı çocuk filminin türü gangster olarak belirlenirken, dizi halinde gösterime giren Harry Potter filmleri ise türü itibariyle macera, fantezi ve mistik olarak adlandırılmaktadır. 1108

7 ŞENTÜRK / Çocuk Filmlerinde Kaygı ve Korku Şüphesiz çocuk filmleri, göründüğünden çok daha fazla unsurları içeren karmaşık bir yapı arz etmektedir. Çocuk filmlerinin bütün yönleriyle tanımlanabilmesi, yönetmenin ve senaristin kişisel tercihlerinden, pedagojik, psikolojik, eleştirel, metinsel, kurumsal, kültürel ve emperyal bakış açılarına (Bazalgette ve Buckingham, 1995, s. 92) kadar birçok yönden irdelemeyi gerektirmektedir. Kuşkusuz böylesine bir irdelemede, çocukluğun nasıl, kimler tarafından tanımlandığı, kimliğinin oluşumunda kurum ve kuruluşların, toplumsal, çevresel ve kültürel şartların nasıl bir rol üstlendiği sorusu da (Marotzki, Nohl ve Ortlepp, 2006) ayrıca önem arz etmektedir. Çocuk Filmleri ve Walt Disney Sinema tarihinin ilk filmleri, çocukların başlangıç yıllarından itibaren çekim alanında olduklarını göstermektedir. Nitekim Louis Lumiere in ilk filmlerinden olan Repas de bebe/bebeğin Kahvaltısı adlı filmin yapım yılı sinemanın doğuş yılı olan 1895 ile aynıdır. Bu filmle ile birlikte ilk defa masumiyet ve mahremiyeti temsil eden çocuk ve aile hayatının yakından çekilmiş fotografik yüzleri toplumsal algıya sunulmuştur. Lumier in 1896 yılında çektiği kısa filmi Babies Quarrel/Tartışan Bebekler, çocukların sinemanın ilgi odağında olduğunun ve olmaya devam edeceğinin işaretlerinden biridir. Gerçekten de sinemanın doğuş yılı olan 1895 den itibaren birçoğu belgesel formatında çekilen filmlerde yemek yiyen, düşen, gölde oynaşan, merdivenden inen, ağlayan, gülen, balık tutan, gölde yüzen, yarı çıplak uyuyan veya üzerinde hiçbir elbise olmaksızın koşan çocukların toplumsal algının haz nesnesine dönüşmeye başladığı görülmektedir. Sinema tarihinin ilk on yılında Avrupa da ve Amerikada çekilen ve gösterime sunulan birçok film, yeni icat edilen teknolojik aracın nasıl çocukların görselleştirilmesi amacına hizmet ettiğini göstermektedir (bk. Lebau, 2008, s. 23). Aynı dönemde çoğu belgesel formatında çekilen bu filmlerin haricinde aynı zamanda çoğu masal anlatımlarına dayanan dönemine göre nispeten uzun sayılabilecek çocuk filmleri üretilmiştir. Bu filmler arasında en dikkat çekici olan, Lewis Caroll un Alice in Wonderland/Alice Harikalar Diyarında adlı fantastik öyküsünü 1903 yılında aynı adla sinemaya uyarlayan Cecil Hepworth un filmidir. Daha sonra defalarca sinema filmi, televizyon filmi ve çizgi film olarak çekimi yapılan bu eser aynı zamanda günümüze kadar uzanan süreçte üretilecek olan The Wizard of Oz/ Oz Büyücüsü (1939) ve Harry Poter (2001) gibi macera içerikli filmlerin temel karakteristik özelliklerini taşımaktadır. The Wizard of Oz/ Oz Büyücüsü adlı film L. Frank Baum un The Wonderful Wizard of Oz adlı romanının perdeye uyarlanmasıdır ve ilk defa 1914 yılında His Majesty, the Scarecrow of Oz/Majesteleri, Oz Korkuluğu adıyla beyaz perdeye aktarılmıştır. Aynı roman daha sonra 1925 yılında Wizard of Oz adıyla sessiz film olarak tekrar filme uyarlanmıştır. Bu arada çocuklara yönelik olarak çizgi film çalışmalarına da hız verilmiştir. Bu dönemin ilk çizgi film denemeleri arasında karikatürist Winsor McCay in Little Nemo/Küçük Nemo (1911) ve ilk popüler çizgi film olan Gertie The Dinosaur/Dinasor Getri (1914) filmleri öne çıkmaktadır. Bunlara Max Fleischer in 1920 li yıllarda beyaz perdeye aktardığı Koko der Clown/Palyaço Koko, Put Sullivan ın Felix the Cat/Kedi Felix, Bud Fisher in Mutt and Jeff/Mutt ve Jeff gibi filmlerinin eklenmesi gerekmektedir (Arnett, 2007) li yıllardan itibaren günümüze kadar geçen sürede çocuk filmleri tarihinde hâkim bir rol üstlenen Walt Disney markasının sahneye çıktığı görülmektedir. Kurucusu Walter Elias Disney adıyla anılan Walt Disney Company önceleri kısa filmler yapmış ve reklamcılık alanında etkin olmuştur yılında kurulan Walt Disney kendisini dünyaya tanıtan ilk büyük atılımını Micky Maus adlı çizgi film ile 1928 yılında gerçekleştirmiştir. Walt Disney 1934 yılında gösterime sunduğu çizgi film Dunald Duck ile popülaritesini artırmaya devam etmiştir. Donald Duck figürünün başrolü üstlendiği ve Hitler in eleştirildiği Der Führer s Face/ Önderin Yüzü adlı politik çizgi filmle 1943 yılında Oscar kazanan Walt Disney, 1937 yılında Snow White and the Seven Dwarfs/Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ve 1940 yılında Pinocchio/Pinokyo ile çizgi film alanında rakipsiz bir güç olduğunu göstermiştir. Aynı yıl içinde Universal Studios tarafından üretilen ve büyük ilgi gören Woody Woodpecker/Ağaçkakan Woody adlı çizgi filmin vurgulanması gerekmektedir (Thompson ve Bordwell, 2003). Çizgi film alanında elde ettiği dünya hâkimiyetini Dumbo (1941), Bambi (1942), Cinderalla (1950), Alice in Wonderland (1951) ve nihayet 1940 ile 1967 yılları arasında Turner Entertainment (Time Warner) tarafından 161 bölüm olarak gerçekleştirilen Tom and Jerry/Tom ve Jerry gibi film örnekleriyle pekiştiren Walt Disney, çocukların görsel kültür ve gerçeklik ilişkisinin belirlenmesinde önemli roller üstlenen bir güç haline gelmiştir. Tarihsel süreç içinde, aynı alanda etkin olan Pixar Animation Studios firmasını satın alan ve kendi bünyesinde, Touchstone Pictures ve Miramax firmalarını kuran Walt Dis- 1109

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı

ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA OLUMSUZ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* I. GİRİŞ

ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA OLUMSUZ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* I. GİRİŞ * I. GİRİŞ ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA Kapsamı, içerikleri ve fonksiyonları açısından en zengin kavramlardan birisi, TV YAYINLARININ kuşkusuz iletişim kavramıdır. Bildirim, aktarım, haberleşme,

Detaylı

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ Yard. Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ Uludağ Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ERGENLĐK NEDĐR? ERGENLĐK ÇAĞININ GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR? Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1 Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Doçent Dr. 2 Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Ar. Gör.

Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1 Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Doçent Dr. 2 Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Ar. Gör. 20. YÜZYILDA TOPLUMSAL DİNAMİKLERİN İŞLETMELERİN YÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİNEMA SANATINDA YÖNETİM VE SİSTEM ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR İNCELEME. Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR

SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR Hilmi Maktav Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öz 1990 lar başındaki parlak döneminin ardından ivme kaybeden İslami Sinema, 2000 li yıllarda

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PLACE OF INTERNET IN FAMILY AND CHILD RELATIONSHIP: QUALITATIVE RESEARCH

AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PLACE OF INTERNET IN FAMILY AND CHILD RELATIONSHIP: QUALITATIVE RESEARCH AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi murat.kirik@marmara.edu.tr Özet İnternet çağımızın en önemli teknolojisi

Detaylı

LGBT ÖĞRENCİLERİ AİLE ve OKUL KISKACINA KARŞI NASIL KORUMALI!

LGBT ÖĞRENCİLERİ AİLE ve OKUL KISKACINA KARŞI NASIL KORUMALI! LGBT ÖĞRENCİLERİ AİLE ve OKUL KISKACINA KARŞI NASIL KORUMALI! Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT) Öğrenciler ve Aileleri ile Çalışan Öğretmenler İçin Eğitim Broşürü Kaos GL Eğitim LGBT ÖĞRENCİLERİ AİLE

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk 3 SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ CİNİUS YAYINLARI İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu

Detaylı

6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme

6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme 6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme Adem SAĞIR * Özet: Hazırlanmış olan bu çalışma, sporun ve özelikle futbolun, Türkiye de sahip olduğu alan üzerinde değerlendirmelerden

Detaylı

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI En gerçek öğreti gökyüzünde uçan bir kuş gibidir; ardında takip edilebilecek hiçbir iz bırakmaz, ama varlığı asla inkâr edilemez.

Detaylı

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir.

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir. 1 BÖLÜM I 1.GİRİŞ Çocuk, çizdiği resimler aracılığıyla iç dünyasını, bilinçdışı isteklerini, duygularını aktarır. Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için okulöncesi dönemde çok

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı