Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları ve Hemşireliği Dersi Alan Uygulamasına Đlişkin Duygu ve Düşünceleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları ve Hemşireliği Dersi Alan Uygulamasına Đlişkin Duygu ve Düşünceleri"

Transkript

1 Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları ve Hemşireliği Dersi Alan Uygulamasına Đlişkin Duygu ve Düşünceleri ÖZET Nevin Utkualp*, Pakize Ogur* Amaç: Araştırma, öğrencilerin doğum eylemi ve doğumhane ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Materyal ve Metot: Araştırma,1-31 Ocak 2008 tarihinde, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersini alan 103 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve alanla ilgili görüşlerini gösteren anket formu kullanılmıştır. Öğrencilere alana çıkmadan önce doğum ve doğumhane ortamı ile ilgili video izletilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin % 43.7 si sağlık memurluğu, %56.3 ü hemşirelik bölümünde okumakta olup yaş ortalamaları 21.39±1.2dir. Çalışmaya katılanların %63.1 i kız, % 36.9 erkektir. Uygulamaya çıkmadan önce, öğrencilerin %39.8 i heyecanlı; %32,0 i rahat; %15,5 i stresli olduklarını ifade etmişlerdir. Doğumhaneyi gördüklerinde %29.1 i şaşkınlık yaşadığını, %29.1 i ortamı stresli bulduğunu belirtmişlerdir. Klinik uygulamada sezaryenı izleyebilen (%79) grubun %42,7 si sezeryenı riskli; %18,4 ü kolay; %11.7 si mutlu bir operasyon olarak değerlendirmektedir. Öğrencilerin %85,4 ü vajinal doğumu tercih edebileceklerini; bunların %52,9 u doğal ve sağlıklı bulduklarını belirtmişlerdir. Uygulamalarda %59.2 si klinik hemşireden, %21.4 ü öğretim elemanından, % 17.5 i sorumlu hemşireden yardım aldığını belirtmişlerdir. Sonuç: Öğrencilerimize klinik uygulamaya çıkmadan önce normal doğumu ve sezaryen ile ilgili video izletilmiş olmasının, onları uygulamalardaki olumsuz duygularını azalttığını düşünebilir. Anahtar Keliemler: Doğum eylemi, öğrenci ABSTRACT Nursing Students To Clinical Practice Of Maternal Nursing Course Perceptions About Delivery And Delivery Room Objective:This study was planned to determine studens perceptions about delivery process and delivery room. Material Metod: This study was conducted with 103 students who took gynecological nursing class in1-31 january Data were collected using a questionnaire which included questions related to student demographic variables and perceptions about delivery and delivery room. Before the clinical practice students were watched video about delivery room and delivery. The 103 cases were evaluated statistically by collecting data with SPSS program. Results: 43.7% of the studens enrolled in healt officer program while 56.3%of then enrolled in nursing program. Mean age of the students were 21.39± % of the students were female and 36.9% of them were males. Before the clinical practice students emotions were as fallows: anxios(39.8%),relaxed(32%),stressed(15.5%). 29.1%of the studens reported being confused when they enter the delivery room,29.1%of them described the environment as stresfull.most of the students(87.6%) have never seen a vagjinal delivery after observing it,was as follows:a hard process(63.1%), happy and normal process(19.4%).statiscally no difference were found between genders about their perceptions about vajinal delivery and delivery room(p>0,05). *Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2 46 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Student who were able to see the c-section(79%),described c-section as a risky procedure(42.7%),easy procedure(18.4%),operation that gives hapiness(11,7%). Most of the studenst(85,4%) reported that they will consider vajinal delivery;and 52.9% of these student found the vajinal delivery natural and healty. Some of the students(38.8%) observed that patient care was adequate in delivery room but psychological care is not enough.18.4%of the students believed that health care workes do not give enough informtion to the patient as they should be. Conclusion: As a conclusion we think that, showing students educational video about vajinal delivery and section, prepared them to their clinical practice and their negative feeling may have reduced after watching it. Key Words:Labor, student, GĐRĐŞ Hemşirelik eğitiminin amacı, hemşirelik mesleğinin kapsayan insan ve meslekle ilgili temel kavramların teorik bilgi olarak verilmesi ve bu bilginin hemşirelik uygulamalarına aktarılmasını sağlamaktır (Karaöz 2003). Hemşirelik eğitiminde öğrencilere toplumun sağlık gereksinimlerine paralel olarak kuramsal bilgiler verilirken; diğer yandan da uygulamalar ile bu bilgilere işlerlik kazandırılmaya bilgi, tutum ve beceri yönünden davranışsal değişim gösterilmesine çalışılmaktadır. Öğrenciler kuramsal bilgi ile uygulamayı birleştirebildikleri sürece, eğitimlerinden beklenen davranış değişiklikleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde uygulamalı eğitimin değeri büyüktür (Fadıloğlu ve Taşçı 2006). Kadın sağlığı hemşireliği, kadının doğurganlığı ile ilgili olarak üreme organları, gebeliğin oluşumu, doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemlerin fizyolojisi ve sağlık bakımı, kadın hayatının dönemlerine göre sağlık gereksinimleri ile ilgili konuları temel alır. Bir kadın doğum hemşiresi kadını; birey olarak, çevresi ile bir bütün olarak, kadının sahip olduğu sosyoekonomik ve kültürel özellikleri ile beraber, iyi bir ilişki içinde, güven vererek, bilgilendirerek, destek olarak ve danışmanlık yaparak ele almalıdır. Annenin fizyolojik ve psikolojik sağlığının korunması ve yükseltilmesinde doğum hemşiresinin rolü geniş ölçüde sağlık eğitimini, destek ve danışmanlık hizmetlerini kapsar(coşkun 2008). Doğum öncesi bakımın amacı ana ve perinatal morbidite ve mortalite hızları azaltılır iken, anne-çocuk sağlığı düzeyi yükseltilmesini sağlamak (Başer1997). Doğum olayının algılanması, kişiye göre değişir. Hemşirelerin, doğum sürecindeki kadına verdikleri sosyal desteğin, doğum deneyimine ilişkin olumlu duyguları ve kadının başa çıkma çabalarını artırdığı belirlenmiştir. Hemşirelik bakımı, çiftlerin olumlu doğum deneyimi edinmelerini ve zamanla kuvvetli, iyi aile ilişkileri kurmalarını sağlayacaktır (Kızılkaya 1997). Günümüzde kaliteli ya da nitelikli sayıda hemşire yetiştirilmesi eskiye oranla daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü sağlık kurumları daha verimli çalışmak, daha kaliteli hizmet vermek, hedeflerini ve projelerini gerçekleştirmek için daha nitelikli, çeşitli bilgi ve becerileri olan, başarı düzeyi yüksek, daha donanımlı hemşirelerle çalışmak istemektedirler. Ayrıca, hemşireler özellikle son 30 yıldır uluslararası ve ulusal belgelerde, sağlık sistemindeki sorunların çözümünde kilit personel olarak tanımlanmaktadır. Dolaysıyla burada hemşirelik okullarına önemli görevler düşmektedir. Bu okullarda eğitim alan hemşire adayların istenilen ya da aranılan nitelik ve özellikleri taşıyan, başarı düzeyi yüksek hemşireler yetiştirmekle yükümlüdürler. (Kaynar 2006). Ülkemizde hemşirelik eğitiminde temel sorunlardan biriside öğrencinin teorik bilgiyi uygulamaya yeterince aktaramamasıdır. Bunun nedenleri arasında öğrencilere öğretilenler ile gerçek ortam arasındaki farklılıklar, uygulama sürelerinin kısalığı, uygulama alanlarının öğrenme hedeflerine uygun olmaması (fizik koşullaröğrenci sayısının fazla olması) sayılabilir( Karaöz 2003). Diğer çalışmalarda benzer sonuçlar göstermekte genelde nedenler arasında klinik alanda fazla sayıda öğrencinin bulunması, bu öğrencileri değerlendiren eğitimcilerin az sayıda olması, olumlu bir işbirliğinin sağlık personeli, öğrenci ve eğitimci arasında olmamasıdır.

3 Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları Ve.47 Günümüzde Sağlık Yüksekokullarında, eğitim kalitesini artırılması için; eğitimde kaliteyi belirleyen faktörlerin irdelenerek, mevcut ortamın öğrenci yararına iyileştirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Eğitim kalitesini artırmak için, ders programlarını bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimler doğrultusunda sürekli gözden geçirerek düzenlemek, öğrenci yapısını araştırmak gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin görüşü ve beklentilerine değinerek onunla bütünleşmek gelecek dönemlerin daha olumlu olmasını sağlayacaktır ( Kuzu 2003). Hemşirelik eğitiminde önemli yere sahip olan uygulama alanları, öğrencilere öğrendikleri uygulama, kendilerini geleceğe hazırlayan rollerle ilgili modeller görme ve var olan sistemin işleyişini gözlemleme olanağını verirler(taşçı 2006). Uygulamaya çıkılmadan önce teorik derslerinde hümanistik model doğrultusunda becerilerin önce maketler üzerinde demonstrasyonu ve uygulaması yapılmaktadır( Çoşkun 2008).Hemşire öğrenciler, kadın- doğum servisi ve doğumhane rotayonları sırasında doğumla ilgili girişimleri gözleyebilmekte ve hastasının deneyimi sırasında gerek psikolojik gerek fizyolojik açıdan gereksinimlerini daha iyi anlayabilmekte ve bakım işlevlerinde bu deneyimlerden yararlanmaktadırlar(kanan 1997). Uygulama alanına çıkan öğrenci hiç alışık olmadığı yeni sosyal bir ortam içine girmektedir. Öğrenci bu ortamda değişik deneyimler elde edecek ve bir dizi soru ve sorunla karşılaşmakta, öğrencinin kaygı düzeyini artırmaktadır. Kaygısı fazla olan bir öğrenci hemşire, hastasının gereksinimlerini iyi bir şekilde gözlemleyemeyeceğinden, hastasının güvenini kaybeder (Kanan 1997). Bu da hasta hemşire arasındaki ilişkiyi bozar ve doğum yapmak üzere olan kadının en ihtiyacı olduğu dönemde gereksinimlerinin karşılanmamasına sebep olur (Şirin 2003). Hemşire öğretim elemanı öğrenmeyi kolaylaştırıcı, danışman ve meslektaş bir kişi olarak rol oynar (Taşçı 2006). Bu nedenle öğretim elemanının, staj öncesi öğrencilere daha fazla danışmanlık yapmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Hemşire öğretim elemanları, doğumhane stajının başlangıcında öğrencilerin kaygı düzeylerinin yüksek olabileceğinin bilincine vararak, öğrencilerine karşı sabırlı, saygılı, içten, dürüst ve sempatik yaklaşımda bulunmalı ve onların psikolojisine karşı daha anlayışlı olmalıdır (Şirin 2003). AMAÇ Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu doğum ve kadın sağlığı hemşireliği dersi, lisans öğrencileri için 86 saat kurumsal 140 saat uygulamayı, içeren bir derstir. Bu dersin amacı, müfredatımızda yer alan konularla ilgili hemşirelik bakımları için gerekli becerileri öğrencilere kazandırmak ve uygun hemşirelik girişimlerini öğretmektir. Sağlık Yüksekokulunda Doğum Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği dersi alan öğrencilerin ders, bu alanla ilgili uygulamalar ve mezuniyet sonrası çalışmalarla ilgili görüş ve düşüncelerini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. YÖNTEM Çalışmanın kapsamını U.Ü Sağlık Yüksekokulu güz dönemi eğitim öğretim yılında kadındoğum dersi alan 3.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu dönemde dersi alan 111 öğrenciden çalışmaya katılmayı kabul eden 103 öğrenciye soru formu uygulanmıştır. Öğrencilerin demografik bilgileri, alanla ilgili uygulamalar, doğum eylemi- doğumhane, mezuniyet sonrası ile ilgili düşüncelerini içeren soru formu araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Veriler SPPS 16.0 paket programında değerlendirilmiş olup yüzdelik ve ki kare analizi yapılmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Çalışmaya alınan öğrencilerin yaş ortalaması olup %63.1 i kız, % 36.9 erkektir. % 93.2 si bekar, % 43.7 si sağlık memurluğu, %56.3 ü de hemşirelik bölümünde okumaktadır. Öğrencilerin %83.5 inin çekirdek aileye sahip olup %60 ının 1 kardeşi %23 ünün 2 kardeşi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin en uzun süreli oturdukları bölgelere bakıldığında çoğunluğun (% 36.9 unun) Marmara bölgesinde oturduğu tespit edilmiştir.

4 48 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Tablo 1.Öğrencilerin Doğum Kliniklerine Uygulamaya Çıkmadan Önceki Ve Doğumhaneyi Đlk Gördüklerindeki Duyguları Doğum Kliniklerine Uygulamaya Çımadan Önce Duygular Kız n % Erkek n % Anlamlılık HeycanLI Rahat df.5 Stres P<0.005 Korku Doğumhaneyi Đlk Kez Gördüklerinde Hissetikleri Duygular Şaşırdım Korku hissettim df:4 Stresli ortam P<0.005 Farklı bulmadım Kanlı bir ortam Tablo 1 deki bulgulara bakıldığında; Öğrencilere doğum kliniklerine uygulamaya çıkmadan önceki duyguları sorulduğunda; öğrencilerin %39.8 i heyecanlı, %32,0 i rahat, %15,52 i stresli olduğunu ve sadece %5,8 i korktuğunu ifade etmişlerdir. Kız öğrencilerin çoğunluğunun (% 50.8 i) heyecanlı iken, erkek öğrencilerin çoğunlunun (%44.7) rahat olduğu görülmüştür. Cinsiyet arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05, p:0.047 ). Kız öğrencilerin daha heyecanlı olması, ileride kendilerinin de doğum olayını yaşacaklarına bağlı olabileceğini, erkeklere göre daha fazla doğumhane ortamını sahiplendiklerini ve sorumluluk duyduklarını düşündürmektedir(tablo 1). Şirin ve arkadaşları öğrencilerin staj öncesi duygu durumlarını incelediklerinde, %75.0 inin biraz stres, korku ve heyecan duyduklarını yalnızca %8.3 ünün kendini rahat ve güvenli hissettiğini tespit ermişlerdir (Şirin 2003 ). Çalışmamızda da öğrencilerin yaklaşık %60ının stres korku ve heyecan duydukları tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin %32 si staj öncesi kendini rahat hissettiğini ifade etmiştir. Kocaman ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da klinik stajın ilk günü öğrencilerin %60,9 unda stres yaratan olaylardan biri olduğu belirlenmiştir (Kocaman 1986 ).Öğrencilerimizin doğumhaneyi gördüklerinde %29.1 i şaşkınlık yaşadığını, %29.1 i ortamı stresli ve gergin bulduğunu, %20 si ise diğer kliniklerden farklı bulmadığını belirtmişlerdir. Cinsiyet arasındaki farka bakıldığında anlamlı bir ilişki bulunamazken, medeni durum arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır p: ( tablo 1). Öğrencilerin %87,6 sı dersi almadan önce canlı doğum izlemediğini ifade etmişlerdir. Vajinal doğumu gören öğrencilerimizin çoğunluğu kız öğrencidir, cinsiyetle aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p :0.020). Şirin ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, öğrencilerin %75 i daha önce vajinal doğum izlediklerini bulmuşlardır. Çalışmamızdan farklılığın nedeni, öğrencilerin çoğunlunun SML(sağlık meslek lisesi) mezunu (%70.8) olması ile bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. Uygulamada ilk vajinal doğumu gördüklerinde; öğrencilerin % 63.1 i doğum eyleminin zor bir süreç olduğunu,%19.4 ü doğumun normal ve mutlu bir süreç olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin ilk kez vajinal doğum gördüklerindeki duygu durumları ile cinsiyet arasındaki fark anlamlı bulunamaz

5 Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları Ve.49 iken, medeni durum ile anlamlı ilişki bulunmuştur (p:0.009).kliniklerde öğrencilerimizin %79 u sezaryenle doğum izleyebilmiş ve bu grubun %42,7 si sez aryanın riskli bir işlem, % 18,4 ü kısa ve kolay bir işlem, %11.7 si mutlu bir cerrahi girişim olduğunu ifade etmişlerdir. Gelecekte kendileri ve eşleri konusundaki doğum şekline ilişkin düşüncelerine bakıldığında % 85,4 ünün vajinal doğumu tercih ettikleri saptanmıştır. Tercihlerinde etkili olan faktörler incelendiğinde % 52,9 u vajinal doğumun doğal ve sağlıklı olduğunu,%11.5 in vajinal doğum sonrası rahat olduğu,%5.7 sinin vajinal doğumun kolay ve güvenilir olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler uygulama alanlarında, kendilerini geleceğe hazırlayan rollerle ilgili modeller görme ve var olan sistemin işleyişini gözlemleme olanağını bulurlar. Terakye nin yapmış olduğu bir çalışmada hemşirenin olumsuz davranışlarının öğrencide stres yaratıcı bir durum olduğu belirlenmiştir (Terakye 1988). Pierce tarafından yapılan bir çalışmada ise, servis hemşirelerin öğrencilerin deneyimlerini etkilediği; öğrencilerin servis hemşirelerin rol modeli olmalarını istediklerini belirlenmiştir(pierce 1991). Çalışmamızda öğrencilerin, doğumhane personelinin hastaya yaklaşımını değerlendirmesine bakıldığında; % 38.8 inin hasta takiplerinin iyi yapıldığını ama hastalara psikolojik olarak destek olmadıklarını %18.4 ünün personelin hastaya yaptığı uygulamalarla ilgili bilgi vermediğini, %15.5 i gebeye hoşgörüsüz davranıldığını, %15.5 i hasta takiplerinin düzenli yapılmadığını gebelerin yalnız bırakıldığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Doğumhane personelinin gebeye yaklaşımını, kız öğrencilerin %23.1 i, erkeklerin %2,6 sı hoşgörüsüz ve kaba olarak değerlendirmişlerdir. Bu bulgular bize kızların empatiyi erkeklere göre daha iyi kurabildiklerini düşündürmektedir. Karaöz ün çalışmasında, öğrencilerin %18,3 ü hastane personelinin uygun olmayan hasta yaklaşımı, %31,6 işlemlerin doğru yöntemlerle yapılmamasını, çoğunluğun hastalarla iletişim kurmadıklarını belirtmişlerdir (Karaöz 2003). Hastaların izin verdiği ve öğrencilerin uyguladıkları bakımlar incelendiğinde; yapılan uygulamalar en çok anne sütü eğitimi (%94,2 ), öğrencilerimizin %89,3 ü NST uygulamış, %84,5 i ÇKS dinlemiş, %70.9 u aile planlaması eğitimi yapmışlardır. Vajinal tuşe uygulaması, öğrencilerimizden çok az sayıdakiler olmuştur. Öğrencilerimizin %97.1 i uygulama sırasında hiç vajinal tuşe yapamamış % 68 i spekülüm uygulayamamıştır ( tablo2 ). Tablo2.Öğrencilerin Kadın- Doğum Uygulamasında Yapmış Olduğu Uygulamalar UYGULAMALAR KIZ ERKEK P ANNE SÜTÜ EĞĐTĐMĐ P=0,025 AĐLE PLANLAMASI EĞĐTĐMĐ P=0,008 PERĐNE HĐJYENĐ P=0,00 LEOPOLD M 26 7 P=0,19 SPEKULUM UYGULAMASI P=0,13 Anne sütü eğitimi, aile planlanması eğitimi, perine hijyeni eğitimi, spekulüm uygulaması, leopold manevrası gibi hemşirelik uygulamalarında özellikle cinsiyetle ilişkisi anlamlı kızlarda ve hemşirelik bölümünde her iki uygulamada, anlamlı bir artış söz konusuydu.(p=0,000 ve p=0,025). Benzer sonuçlar Yıldızoğlu ve Ökten nin çalışmasında, hastalar özellikle mahrem sayılan uygulamalarda kız öğrencileri, erkeklere göre tercih ettikleri görülmektedir. Lodge ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda da kadınları benzer duyguları ifade etmişlerdir(yıldızoğlu ve Ökten 2002;Lodge 1997).

6 50 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Gerek öğrenci sayısı gerekse kliniklerdeki koşullar nedeniyle öğrencilerimizin bir bölümü yapmak istedikleri halde bazı uygulamaları yapmak için fırsat ya da uygun ortam bulmamışlardır. Öğrencilerimize isteyipte, yapamadığınız bir uygulama olduğumu sorusunu yönelttiğimizde; % 38.8 i evet cevabını vermiştir. Bu uygulamaların da %27,2 sinin vajinal tuşe, %25 inin spekulum uygulaması olduğu öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Karaöz ün çalışmasında, öğrencilerin %80.6 nın klinik uygulama ile bilgilerinin uygulamaya dönüştürdüklerini, öğrencilerin %74 ü uygulamaların yeni bilgiler edinme, sorumluluk almayı ve kendisine güvenmeyi öğrenmesinde yardımcı olduğu belirtmişlerdir( Karaöz 2003). Bu sonuçlar, çalışma sonuçlarımızla paralellik göstermektedir. Öğrenciler için uygulama ortamı stres yaratan bir faktördür. Bazı özellikli durumlarda stres daha da belirgindir. Öğrencilerimize kadın doğum uygulamalarında en çok stres yaratan durumun ne olduğu sorgulandığında %35.9 u küretaj, %26.2 si riskli doğum eylemi, %24.3 ü normal doğum eyleminin olduğunu belirtmişlerdir. Uygulamalarda öğrencilerimiz en fazla kimden yardım aldıkları araştırıldığında %59.2 sinin klinik hemşiresinden, %21.4 ünün öğretim elemanından, % 17.5 inin sorumlu hemşireden yardım aldığı tespit edilmiştir. Fadıloğlu, Durmaz ve Şenuzun un yaptığı çalışmada, öğrencilerin %40 ı öğretim elemanın uygulama sırasında kendisine her zaman yardımcı olduğu,%38,8 i kaynak kişi olarak görev yapabildiğini ifade etmişlerdir. Yetkin in yaptığı çalışmada, öğrencilerin %38,6 sı öğretim elemanın klinik uygulamalarda her zaman yardımcı olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar çalışma sonuçları ile yaklaşık olarak benzerlik göstermektedir (Fadıloğlu, Durmaz ve Şenuzun1997;Yetkin 1999). Hangi uygulamayı yaptıktan sonra öğrencilerin mesleki olarak daha fazla doyum aldıkları araştırıldığında %38.8 i eylemdeki gebeye destek olma izlemini yapma, % 27,2 si annenin bebeğini emzirmesine yardım etme, %22,3 ü yenidoğanın bakımı olduğunu belirtmiştir. Uygulamada doyumla cinsiyet arası anlamlı bulunmuştur (p=0,017,df=3). Kız öğrencilerimizin %35,4 ü,erkek öğrencilerimizin %13,2 si en çok annenin bebeğini emzirmesinde destek olmaktan doyum almaktadır. Doğum Kadın Sağlığı Hemşireliği dersinin uygulama alanlarından önemli bir birimi de doğumhanedir. Bazı hastaneler doğumhane stajına erkek öğrenci kabul etmemektedir. Bu konuya ilişkin öğrencilerin ne düşündükleri araştırılmış katılıyorum ve katılmıyorum şeklinde görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin % 77.7sinin katılmıyorum sağlıkta hasta ve sağlık personeli cinsiyeti ayırımı yoktur şeklinde düşündükleri %15.5inin katılıyorum bence de erkeklerin kabul edilmemesi gerekir şeklinde düşündükleri tespit edilmiştir. 7 öğrenci ise bu iki görüşe de katılmamıştır. Đnglitere de 1980 li yıllara gelinceye kadar erkekler kadın hastalıkları ve doğum pratiklerinde uzak tutuldukları bilinmektedir (Lodge 1997).Yine aynı yılında bir erkek öğrencinin Nursing Standard a gönderdiği mektubunda jinekoloji kliniğine yönetici hemşire tarafından alınmamasını ayrımcılık olarak görmekte ve bunu protesto etmektedir (Bond 1998). Erkek öğrencilerin uygulamalarda kliniklerde yatan hastaların tamamının kadın olmasının çalışmalarını etkileyip etkilemedikleri araştırıldığında; öğrencilerin %55.4 ü hastaların kadın olmasının çalışmalarını olumlu veya olumsuz etkilemediğini, %22.8 ü olumsuz etkilediğini rahatsız olduğunu, % 21.7 ü olumlu etkilediğini daha rahat çalıştığını belirtmiştir. Cinsiyet açısından bakıldığında erkeklerin %48,5 i hastaların tamamı kadın olması olumsuz etkilemiş, istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark bulunmuştur (p=0.00). Öğrencilere Kadın-Doğum dersini diğer derslerden farklı kılan özellikler sorulduğunda; %51.5 i dersin kendilerini de ilgilendiren konuları içerdiğini, %29.1 i doğum gibi mutlu edici olayları konu alması, %17.5 i hastaların tamamının kadın olması gibi özelliklerinin diğer derslerden farklı kıldığını belirtmiştir. Bölümler arasındaki fark araştırıldığında; sağlık memurluğu bölümünün %28,9 u hastalarının tamamının kadın hasta olması ifadesini Kadın -Doğum dersi farklı özelliği olarak belirtmişlerdir (p:0.034).

7 Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları Ve.51 Doğum ve Kadın Sağlığı dersini aldıktan sonra, sağlıkları ile ilgili( kontraseptif yöntem kullanma ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma ) tutum ve davranışlarında değişiklik yaptığını belirten öğrencilerin oranı %71.8 dir. Bölümlere göre incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin %87.9 unun, sağlık memurluğu öğrencilerinin %51,9 unun tutum ve davranışlarında değişiklik yaptığı saptanmıştır. Cinsiyete göre bakıldığında kız öğrencilerin %89.2 si, erkek öğrencilerin %42,1 i tutum ve davranışlarında değişiklik olduğunu belirtmişlerdir. Tutum ve davranış değişikliği yapılması açısından bölümler ve cinsiyetler arasındaki fark anlamlıdır(p=0,000 bölüm ; p<0,05 cinsiyet ). Taşçı nın çalışmasında da, öğrencilerinin Kadın- Doğum dersini aldıktan sonra, %44,8 cinsel yolla bulaşan hastalık ve kontraseptif yöntem seçiminde tutum değişikliği olduğu bildirmişlerdir (Taşçı 2006). Bu sonuçlarda, bizim sonuçlarımızla ile benzerlik göstermektedir. Bu dersi aldıktan sonra kadın cinsiyetine bakış açılarının değişip değişmediği sorulduğunda; öğrencilerin %74.8 inin bakış açılarının değiştiği %25.2 sinin bakış açılarının değişmediği tespit edilmiştir. Dersi aldıktan sonra cinsiyet bakış açısı değişenlerin öğrenciler arasında %27,2 lik bölümü anneliğin kutsal olduğunu,%23,3 ü kadının daha değerli olduğunu düşünüyorum diye ifade etmişlerdir (grafik 1). Grafik 1: Kadın Olmaya Đlişkin Düşünceleri 31% 32% değerli kutsal zor 37% Öğrencilerin mezuniyet sonrası %50,5, Kadın- Doğum alanında yüksek lisans yapmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Mezun olduktan %58,3 ü Kadın- Doğum alanında çalışmayı düşündükleri, alan olarak %21,1 in kadın- doğum servisi,%15,5 i doğumhane,%11,7 i tüp bebek servisini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Mesleki yaşamlarında kadın- doğum alanını seçmelerinin nedenini sorulduğunda; öğrencilerin %35 ü kadın sağlığı alanın, mesleki olarak daha fazla doyum vermesi, öğrencilerin %18 i bağımsız rollerin daha fazla olduğu için tercih ettiklerini söylemişlerdir(grafik 2). Hemşirelik bölümü öğrencileri ile sağlık memurluğu bölümü arasında alan seçimi konusunda artan oranda anlamlı fark bulunmuştur (p:0.004). Grafik 2:Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Kadın-Doğum Alanını Seçme Nedenleri sayı m addi tatmin bağım sız rolleri m esleki doyum diğer

8 52 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Cinsiyetle öğrencileri kadın- doğum alanındaki yüksek lisansı düşünmeleri kendilerine alan ve bu alandaki hasta grubunu hemcinslerin oluşturması seçimlerim bu yönde olmasının etkili olabileceğini düşündürmektedir( p=0,001). Göz ve Erken nin çalışmasında kliniklerde çalışmayı düşünen hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümü öğrencilerin; öğrencilerin %66.7 si hastanenin acili, %46.8 i sağlık ocakları, %38.4 ü hemşirelik eğitimi, %22.7si ameliyathane gibi, geneli klinik alanlarından uzak birimlerde çalışmak istediklerini bildirmişlerdir (Göz ve Erken 2006). Kuzu ve Bayramova nın çalışmasında öğrencilerin %51.2 si kendi mesleğinde çalışmak istediğini,% 20 si ise eğitim alanında çalışmak istediklerini belirtir iken, sadece %7,5 i kendi alanı dışında çalışmak istediklerini ifade etmiştir. (Kuzu ve Bayramova 2003). Ünsar ın çalışmasında öğrencilerin %67.4 ünün yüksek lisans yapmak istediği, %88.9 u mezuniyet sonrası eğitim alanında çalışmak istediklerini ifade etmişlerdir (Ünsar 2005). Kanan ve arkadaşları hemşirelik öğrencilerinin son sınıfta stajerlik uygulama alanlarının seçimlerine ilişkin yaptıkları çalışmada kadın doğum tercihini 1.tercih olarak%20 öğrenci tercih etmiş II. tercihlerde kadın doğum en çok tercih edilen alan olarak tespit etmişlerdir. Bu alanlarda istekli olan öğrenci sayısının fazla olması, bu birimlerde hemşirelik uygulamalarının nicel ve nitel açıdan farklı olmasına ve bakımın olumlu sonuçlarının rahatça gözlenebilmesine bağlı olabilir. Çalışmada cerrahi ve kadın doğum gibi uygulama alanlarına duyulan sevgi ve ilgi nedeniyle çoğunluk tarafından tercih edilmesini, bu birimlerin, bireyde ilgi uyandıran etkenler arasında yer alan heyecanlı, dinamik ve enerjik olma koşullarına uygun ortamlar olmasına bağlamak mümkündür (Kanan 1990). Bizim çalışmamızda da hemşirelik bölümü ve kız öğrencilerimizde benzer sonuçlar bulunmuştur. SONUÇ VE ÖNERĐLER Araştırmadan elde edilen veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerin klinik ortamda yaşadıkları sorunların çözümü için ;sınıf klinik eğitim programlarının öğrenci deneyimine göre giderek artırılması,uygulama yapılan ortamlarda öğrencilerin eğitimleri için uygun bir ortam haline getirilmesi,öğrenci sayının zorunlu artışı dikkate alarak,klinik ortamlardaki öğretim yöntemlerin yeniden gözden geçirilmesi,öğrencilerin klinik ortamda yaşadıkları güçlükleri paylaşabilmeleri ve düzenli olarak klinik değerlendirme toplantıları yapılması önerilebilir. Klinik uygulamada öğrencinin aktif tutulması ve öğretimde öğrencinin etkinliğinin artıracak modeller geliştirmesi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi. Bu doğrultuda her öğrencinin kendine özgü bir dosyası olmalı, bu dosyaya yeterince uyguladığı ve öğrenim gereksinimin olduğu beceriler kaydedilmeli,öğrenim süresi boyunca öğrenci ve öğretim elemanları bunu değerlendirebilmelidir. Erkek hastaya bakım veren kadın hemşireler gibi Kadın-Doğum servislerinde erkeklerinde çalışmasına olanak verilmeli ve bu servislerde çalışan erkek sağlık elemanlarının sayısının artmasıyla kabul görmelerin de kolaylaştığını anlaşılmaktadır. Eğitim ve meslek anlamında cinsiyet ayırımı gözetmeksizin kaliteli eğitim ve hasta bakımı hedefimiz olmalıdır. KAYNAKLAR Aştı, T. Taşocak G (1995). Klinik Eğitimde Farklı Bir Yaklaşım. Hemşirelik Bülteni, 9(35):7-17. Başer,M.Taşcı,S.,Bayat,M. ve ark. (1991). Doğum yapan kadınların doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası sağlık bakımı alma durumlarının değerlendirilmesi. V.Ulusal Hemşirelik kongresi, Đstanbul: Bektaş AH(2004). Hemşirelik öğrencilerin kuramsal ve uygulamalı eğitimde yaşadıkları güçlükler ve öğretim elemanından beklentileri. Hemşirelik Formu;6(5): Bond R (1998).Making sure the male always gets through.nursing Standard.2(20):14. Çoşkun A (2008).Kadın- Sağlığı Öğrenim Rehberi.Medikal Yayıncılık.Đstanbul. Çavuşoğlu H (1991).Experiences of students in pediatric nursing clinical courses. Klinik Öğretim I. Türk Hemşireler Dergisi; (41):21-24.

9 Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları Ve.53 GözF.Erkan M(2006). Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Mesleki Düşünce Görüş ve Sorunları Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi;1(2): Ekizler H, Ulupınar S (1996). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Okullarına Đlişkin Tutumlarının Đncelenmesi.II. Uluslararası Eğitim Sempozyumu kitabı. Đstanbul ;M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi. Fadıloğlu Ç,Esen A,Akyol A (1997).Öğrencilerin ve mezun hemşirelerin klinik uygulamalara ilişkin beklentilerinin karşılaştırılması.iv Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı;Kıbrıs. Fadıloğlu Ç( 1990).Türkiyede hemşirelik eğitiminin fizik çevre ve uygulama alanındaki soruları II ulusal hemşirelik kongresi bildirileri. Atatürk Kültür Merkezi Đzmir: Kanan N. Aksoy G.Akyolcu N (1990).FloranceNightingale hemşirelik yüksekokulu 4.sınıf IX ve X stajerlik dönemi öğrencilerinin uygulama alanlarını seçimlerine ilişkin bir çalışma II ulusal hemşirelik kongresi bildirileri eylül. Atatürk Kültür Merkezi Đzmir: s Kanan N(1993).Lisans öğrencilerin ameliyathane deneyimini algılama düzeyleri ve bu alanı seçmelerini etkileyen faktörler. Đstanbul Üniversitesi Florence Nightıngale Hemşirelik Yüksekokulu II hemşirelik eğitimi Sempozyumu, Đstanbul: Karakuş S (1994).Psikolojiye Giriş. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınlar.8.Baskı. Ankara Karaöz S (2003).Hemşirelikte klinik öğretime genel bir bakış ve etkin klinik öğretim için öneriler. Hemşirelikte Araştırma Ve Geliştirme Dergisi; 5 ( 1): Kaynar A ve ark. (2006).KTÜ / Trabzon sağlık yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin doyum düzeylerin incelenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi;10(3): Kızılkaya N (1997).Kadınların Doğum eylemindeki destekleyici hemşirelik davranışlarına ilişkin görüşleri.perinatoloji Dergisi ;( 3-4): Kocaman G. Okumuş H, Erdal H ve ark (1986)).Öğrenci hemşirelerde stres ve doyum yaratan yaşantılar.1. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı: Hilal Matbaacılık. Đstanbul. Kuzu N.Bayramova N.ve ark(2003).sağlık yüksekokulu hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerin eğitimlerine ve geleceklerine ilişkin düşünceleri.hemşirelik Forumu; (5): Lodge N,Mallet J,Blake P(1997).A study to oscertain gynaecoligacal patients perceived levels of embrossment with physical and psychological care given by female and male nurse.j.advanced Nursing;25(5)s: PierceA G (1991).Preceptocial student view of their clinical experience.journal of Nusing Education;30(6)p Şirin A, Kavak O, Ertem G (2003).Doğumhane stajına çıkan öğrencilerin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmes.c.ühemşirelik Yüksek Okulu Dergisi;7(1):27-32 Taşçı K(2006).Hemşirelik öğrencilerinin doğum ve kadın hastlıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasına yönelik değerlendirmeleri.aü Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi;9(3):52-56 Taşkın L(2005).Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.VII BASKI.Ankara. Terakye G (1988).Hacetepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Öğrencilerin klinik uygulamaları sırasında karşılaştıkları stres yaratıcı durumlara tepkileri ve bu konudaki yardım beklentilerinin incelenmesi,i.ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, Ege Üniversitesi Basımevi, Đzmir. Ünsar S (2005).Trakya üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin lisansüstü eğitim hakkındaki görüş ve düşünceleri. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi:54;25-31.

10 54 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı: Yetkin A, Yiğitbaş Ç (2003). Van Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mezuniyet Sonrasına Đlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi H. Y.O. Dergisi; 6(2): Yıldızoğlu Đ,Ökten Ş,Şenses M(2002).Erkek öğrencilerin kadın doğum servislerinde verdikleri bakımın hastalar tarafından değerlendirilmesi. Hemşirelik Formu Dergisi;1(5):26-32 Yücel M. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği 2005.Palme Yayıncılık. Ankara. Đletişim Adresi: Nevin Utkualp, Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Görükle Kampüsü Görükle/BURSA Đş Tel: Cep Tel: e-posta:

DOĞUMHANE STAJINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN DURUMLUK-SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ *

DOĞUMHANE STAJINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN DURUMLUK-SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003, 7 (1) DOĞUMHANE STAJINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN DURUMLUK-SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Ahsen ŞİRİN **, Oya KAVAK ***, Gül ERTEM *** ÖZET Kaygı, fiziksel

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR****

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Gülsün AYDEMİR**** HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI* Ayşe SAN TURGAY** Birsen KARACA ** Esin ÇEBER*** Kabul Tarihi: 01.09.2004 ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılamalarını

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Nilüfer KIRANŞAL*, Necla BİÇER*, Hicran ALKAN*, Duygu AKÇA* ÖZET Amaç: Yükseköğrenimde

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ*

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ* HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ* Kabul Tarihi:20.06.2005 ÖZET Bu çalışma, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği(DKHH)

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MESLEKLERİNE BAKIŞ AÇILARI, MESLEKTEN BEKLENTİLERİ THE VIEW OF DENİZLİ HEALTH COLLEGE STUDENTS ABOUT THEIR

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE GÖRE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE GÖZLENEN. Doç. Dr. Nursan ÇINAR

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE GÖRE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE GÖZLENEN. Doç. Dr. Nursan ÇINAR ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE GÖRE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE GÖZLENEN EKSİKLİKLER Doç. Dr. Nursan ÇINAR Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Serdivan, 54187 Sakarya, Türkiye ndede@sakarya.edu.tr Doç. Dr. İnsaf ALTUN

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL. Doğum Tarihi:18/04/1988. Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3

ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL. Doğum Tarihi:18/04/1988. Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı &Soyadı : ÇİLER YEYĞEL Doğum Tarihi:18/04/1988 Adresi: Mansuroğlu mah. Kurtuluş cad. No:6 Kat:1/Daire:3 Bayraklı/ İZMİR Telefon : (541)430 38 06 E-Mail Adresi : ciler_yeygel884@hotmail.com

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma *Aysun Çakır, **Sibel Yıldırım,**Süleyman Çırak, ** Figen Bozkurt, * Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ

ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ ÖĞRENCİLERİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİNE İLİŞKİN DÖNEM BAŞLANGICI VE BİTİŞİNDEKİ GÖRÜŞLERİ Kerime Derya TAŞCI* Kabul Tarihi: 28.04.2006 ÖZET Bu çalışma, Doğum ve Kadın Hastalıkları dersi alan öğrencilerin,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Zeliha KOÇ*, Cansev BAL**, Zeynep SAĞLAM*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, hastanede

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ Eğitim istendik davranış değişikliklerini gerçekleştirecek bilimsel yapıdaki planlı etkinlikler bütünüdür. Bu nedenle hasta eğitimi hastanın istendik davranışları kazanarak sağlığına

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM Gamze Varlı Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi Sunu Planı Hemşirelik ve hasta/hasta yakınları eğitimi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU GEBE-LOHUSA İZLEM DEFTERİ DANIŞMAN ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:... NUMARASI:. NOT: Defterler spiralli veya baskılı formlar birbirinden ayrılmayacak

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012 Cumhuriyet Nursing Journal 2012 Cumhuriyet Hem Der 2012 Cumhuriyet Nurs J 2012 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE VERDİĞİ KATKIYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Tülin Gönültaş 1, Necdet Aytaç 1, Didem Ata Yüzügüllü 1, Çağlar Cengizler 2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Aile Planlaması Danışmanlığı Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm Öğretim Görevlisi N.Nesrin İPEKÇİ Adana/1976 Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım E-posta/Web nesrinipekci@kilis.edu.tr Telefon/Faks 348-813 93

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi: Kabul Tarihi:13.10.

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi: Kabul Tarihi:13.10. ARAŞTIRMA SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ* Selma ATAY** Fatma YILMAZ *** Alınış Tarihi:07.01.2011 Kabul Tarihi:13.10.2011 ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Hemşirelik ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Celal Bayar

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy ÇOCUK GELİŞİMİ (YGS-4)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy ÇOCUK GELİŞİMİ (YGS-4) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy ÇOCUK GELİŞİMİ (YGS-4) Çocuk Gelişimi Misyonumuz; değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER HEMŞİRELİK 1 SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL HEM101 Hemşireliğe

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü 2009

Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü 2009 1 -ÖZET- 1 1 http://www.durexnetwork.org/en-gb/research/faceofglobalsex/pages/home.aspx Durex Ağı tarafında hazırlanan ve sunulan Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü raporu hakkında Durex Ağı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2016-17 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli. e-posta:

30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli. e-posta: KADIN DOĞUM HEMŞİRELİĞİ HEM 430 30 AKTS 4. yıl 1-2. yarıyıl Lisans Intern Seçmeli 30 s/hafta 20 kredi Teorik: 8 s/hafta Uygulama: 22 s/hafta Türkçe İletişim: Öğr.Gör.Melek ERSOY CİNGİ e-posta: mecingi@maltepe.edu.tr

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

EBELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI EBELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama Yapılacak

Detaylı