ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013 / 2017)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013 / 2017)"

Transkript

1 0 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013 / 2017)

2 1 SUNUŞ Türk kamu mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi, modern bütçe ilkelerinin ve araçlarının uygulamaya konulması amacıyla tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynağının kullanımının genel esasları kapsamında stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeyi öngörmüş ve kamu kuruluşları için stratejik planlamayı zorunlu hale getirmiştir. Planlama, amaç konulması, bu amaçlara ulaşacak yol haritasının çizilmesi, görevlerin yürütülmesi, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar ve başarılar çerçevesinde adımların yeniden belirlenmesini içeren bir süreçtir. Bizde İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı olarak,birimimiz adına geleceği öngörebilmek için hazırlamış olduğumuz dönemini kapsayan Stratejik Planımızı,Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu nun takdirlerine sunuyoruz. Filiz BAYHAN Daire Başkan V.

3 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I- DURUM ANALİZİ Birimin Tarihsel Gelişimi 4 2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler Paydaş Analizi 8 5- Kurumsal Değerlendirme Birim İçi Analiz Birimin Örgüt Yapısı Birimin Fiziki Kaynakları Birimin İnsan Kaynakları Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Mali Durum Analizi Çevre Analizi GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 20 II- BİRİMİN GELECEĞİ BİRİMİN MİSYONU BİRİMİN VİZYONU BİRİMİN TEMEL DEĞERLERİ

4 3 BİRİMİN AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ III- BİRİM STRATEJİK PLANIN MALİYETLENDİRİLMESİ KAYNAK İHTİYACI IV- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

5 4 GİRİŞ Stratejik Planımız; yürürlükteki mevzuata ve Üniversitemiz stratejik planına uygun olarak, ilişkide olduğumuz gerçek ve tüzel kişileri dikkate alarak, kurum içi ve çevre analizi yapılarak, müşteri ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak, teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, etkin, verimli ve nitelikli personele sahip, şeffaf ve hoşgörülü bir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nın stratejik planı, yılları için revize edilerek aşağıdaki grup tarafından hazırlanmıştır. Birim Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri Filiz BAYHAN Nurten ÇAKMAK Beyhan ÇEVİK Gülveren BAĞCI Ebubekir POLAT Mesud TÜRKYILMAZ Görevi Başkan Organizatör / Web Sorumlusu Üye Üye Üye Üye / Web Sorumlusu I- DURUM ANALİZİ 1- Birimin Tarihsel Gelişimi Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birleştirilmesiyle oluşmuştur. Başkanlığımız görevlerinin birçoğu Üniversitemizin diğer destek hizmetleri birimleri tarafından, bazı görevler ise tarihinden itibaren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Üniversitemizde kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca (Bütçe ve Plan Şube Müdürlüğü nün bütçe kısmı) yürütüleceğinden bu başkanlığa devredilmiştir. 2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi MEVZUAT DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573

6 5 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa: KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa: HARCIRAH KANUNU Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: , Sayı: 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3, Cilt: 35, Sayfa: 321 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 04/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 06/11/1981 Sayı : DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi : 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun No : 5502 Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Numarası : 26173

7 6 SİVİL SAVUNMA KANUNU Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Resmi Gazete Tarihi : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/06/2004 Resmi Gazete Tarihi : 26/06/2004 Sayı : Ayrıca yukarıdaki kanunlara bağlı yönetmelik ve tebliğler. 3- Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler A)Sekretarya ve Yazı İşleri; 1. Başkanlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevlileri tarafından elden getirilen her nevi belgeyi kabul etmek ve yetki verilen görevlilerin imzasına hazırlamak, imzalanmasını takip etmek, ilgili yerlere intikalini sağlamak ve sonuçlanmasını izlemek, 2. Başkanlığımız birimlerinden çıkan evrakı almak, kaydetmek, görevli merci, kişi veya ilgili birimlere dağıtmak, ulaştırmak ve postalamak. B) Sivil Savunma Uzmanlığı; Üniversitemiz Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, sivil savunma ekiplerinin kurulması ve gereken eğitimin verilmesi; gerekli tesis, malzeme ve teçhizatların temin edilmesi, mevcutların bakımını ve korunmasını sağlamak, C)Planlama ve Raporlama Birimi; 1. Başkanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. 2. Birim faaliyet raporunu hazırlamak. 3. Başkanlığımızda İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 4. Başkanlığımızın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. D) İhale Şube Müdürlüğü;Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerile Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan, doğrudan temin limitinin üzerinde kalan mal ve hizmet alımları ile kiralama işlemlerininilgili kanunlara göre serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ihale yoluyla teminini sağlamak ve tahakkuk işlemlerini yürütmek. E) Tahakkuk Şube Müdürlüğü; 1. Rektörlük birimlerinin Elektrik, su, telefon hizmetlerini karşılamak. 2. Müşavir firmaların(temizlik ve güvenlik) hakedişlerini yapmak.

8 7 F) Satın alma Şube Müdürlüğü; Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ile Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımlarını serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde doğrudan temin usulüyle en uygun tedarikçiden temin etmek ve tahakkuk işlemlerini yürütmek. G) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 1. Üniversitemiz Rektörlük, merkezlere bağlı idari birimler, Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin; açık ve kapalı alanlarının temizlik, araç işletme vb. konularda her türlü malzeme, personel ve araçla destek hizmetlerini yürütmek. 2. Kampüslerin ve bina çevrelerinin bahçe düzenlemesi, çevre bakımı, yeşil alanların düzenlenmesi, ağaç ve bitki dikimi, sulama, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, çevre temizliği, açık alan yangınına karşı tedbirler almak. H) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ile koordineli olarak : 1. Gelen Bilimsel Araştırma proje önerilerini, tasnife tabi tutarak BAP Komisyona sunmak,desteklenen projeleri komisyon kararı haline getirip duyurusunu yapmak ve Birimlerden ve proje yöneticilerinden komisyona, komisyondan birimlere ve proje yöneticilerine yönelik her türlü yazışmayı yapmak sayılı Kararname eki esaslar çerçevesinde, döner sermaye işletmesi destekli projelerden Merkez bünyesinde olanlarla, TÜBİTAK destekli projelerden tamamının gerektirdiği her türlü mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek; fakülte ve yüksekokullar bünyesinde yürütülen DPT ve Özel Ödenek Destekli projelerle ilgili satın alma evraklarının hazırlamak, kontrol ve takibini yapmak. 3. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçesinin Gelir ve Gider boyutuyla takip ve kontrolünü yapmak. İ) Ayniyat Saymanlığı;Üniversitemiz Rektörlük birimlerine ait taşınıra konu olan mal ve malzemelerin satın alma aşamasından başlayıp, kabulü, muayenesi, depolanması, tasniflenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması aşamalarını yapmak. J) Güvenlik Şube Müdürlüğü; Üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğini sağlamak, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarını ve Üniversiteye ait yerleşkeler bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunmasını ve güvenliğini sağlamak.

9 8 4- Paydaş Analizi PAYDAŞ LİSTESİ PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ/DIŞ NEDEN PAYDAŞ ÖNCELİĞİ PAYDAŞ/MÜŞTERİ Akademik Personel Müşteri, İç Paydaş Projeler sebebiyle Üniversitemiz Çalışanı İdari Personel Müşteri, İç Paydaş Maaş, ulaşım, Üniversitemiz güvenlik, temizlik ve Çalışanı haberleşme giderleri Üniversitemiz Birimleri Müşteri, İç Paydaş Mal ve Hizmet Satın Alınması Üniversitemiz Çalışanı Başbakanlık Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak YÖK Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak Kamu ihale Kurumu Dış Paydaş Kural Koyucu İhale Kanunları çerçevesinde Satın almanın gerçekleşmesi Hazine Müsteşarlığı Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak Maliye Bakanlığı Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak Sayıştay Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak DPT Dış Paydaş Kural Temel Ortak Koyucu/Projeler MEB Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak Basın İlan Kurumu /Yerel Gazeteler Dış Paydaş İhale ile ilgili İlanlarımızın yayımlanması Temel Ortak Bankalar Dış Paydaş Aracı mali Kurum Stratejik Ortak Firmalar(Tedarikçiler) Dış Paydaş Mal ve Hizmet arz Stratejik Ortak eden Diğer Üniversiteler Dış Paydaş Bilgi Paylaşımı Stratejik Ortak Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş Stratejik Ortak (Sendika) Avrupa Birliği Dış Paydaş Projeler Stratejik Ortak Tubitak Dış Paydaş Projeler Stratejik Ortak Geka Dış Paydaş Projeler Stratejik Ortak San-tez Dış Paydaş Projeler Stratejik Ortak 5- Kurumsal Değerlendirme / 5.1- Birim İçi Analiz

10 Birimin Örgüt Yapısı 9

11 Birimin Fiziki Kaynakları Başkanlığımız Rektörlük merkez binasının 2. katında 5 çalışma odası ve 1 toplantı odası ile hizmet vermektedir. Ayrıca binanın zemin katında Başkanlığımıza bağlı Ayniyat Saymanlığı, Güvenlik Şefliği, İdare Amirliği ve 2 malzeme deposu bulunmaktadır. İdari Personel Hizmet Alanları Hizmet Alanı Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m²) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası Toplantı Odası Kişilik Şoförler Odası TOPLAM Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Hizmet Alanı Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m²) Ambar Arşiv - - Atölye - - TOPLAM 2 150

12 11 Taşıtlar Sıra No Markası Plakası Modeli Görev Yeri Nevi 1 Hyundai Starex 09 KU Bozdoğan Bağış 2 Renault Station 09 LC Çine MYO Bağış 3 Kartal S 09 AN Didim MYO Döner Sermaye 4 Ford Ranger Çift Kabin 09 EN Döner Sermaye Döner Sermaye 5 Murat 131 kartal 09 AN Fen Edebiyat fak Bütçe 6 Hyundai Accent Era 09 F Kuyucak MYO Bağış 7 Renault Station 09 F Kuyucak MYO Bağış 8 Doğan S 09 AN Nazilli İİBF Öğr.Fon 9 W.Passat 09 AD Rektörlük Bağış 10 Opel Vectra 09 AN Rektörlük Bütçe 11 Şahin S 09 AN Rektörlük Bağış 12 Kartal S 09 AN Rektörlük Bütçe 13 Kartal S 09 AN Rektörlük Bütçe 14 Kartal S 09 AD Rektörlük Bağış 15 Kartal S 09 AN Rektörlük Bağış 16 Nissan Primera 09 AN Rektörlük Bütçe 17 Peugeot Minibüs 09 VA Çine MYO Öğr.Fon 18 Ford transit 09 FL Rektörlük Öğr.Fon 19 Fiat Doblo 09 AD Rektörlük Bağış

13 12 Sıra No Markası Plakası Modeli Görev Yeri Nevi 20 Hyundai PickUp 09 AD Rektörlük Bağış 21 Isuzu Kamyon 09 AN Rektörlük Bağış 22 BMC Ambulans 09 DF Rektörlük Bütçe 23 Isuzu Midibüs 09 AN Rektörlük Öğr.Fon 24 Isuzu Midibüs 09 AN Rektörlük Öğr.Fon 25 Isuzu Midibüs 09 FH Rektörlük Öğr.Fon 26 Traktör Kepçe Rektörlük 27 Traktör 09 FL 829 Rektörlük Pamuk araştırma Pamuk araştırma 28 Fiat Doblo 09 AD Tıp Fakültesi Bağış 29 BMC Ambulans 09 HE Tıp Fakültesi Bütçe Mercedes Ambulans 09 HZ Tıp Fakültesi Öğr.Fon Mercedes Ambulans 09 FC Tıp Fakültesi Öğr.Fon 32 Kartal S 09 AH Murat 131 kartal 09 AN Hyundai Starex 09 Y Doğan SLX 09 VA FargoPick-up 09 AN Turizm Otl.veİşl.YO Veteriner Fakültesi Yenipazar MYO Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Bütçe Bütçe Bağış Öğr.Fon Öğr.Fon

14 13 Sıra No Markası Plakası Modeli Görev Yeri Nevi 37 Ford Kamyon 09 FE Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 38 Fargo Kamyon AS PA Ziraat Fakültesi Sümerbank 39 Motosiklet 09 FU Motosiklet 09 VD 010 Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Bütçe Bütçe 41 Traktör New Holland 09 VE 314 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 42 Traktör New Holland 09 HZ 432 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 43 Traktör New Holland 09 VE 195 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 44 Traktör Steyr KP 396 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 45 Traktör Kepçe Traktör Ford 09 DU Traktör Ford 09 AV 988 Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma Pamuk araştırma Pamuk araştırma 48 Traktör Ford EN 373 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 49 Audi A AA 001 Rektörlük Bütçe

15 Birimin İnsan Kaynakları Birimimizde idari görevlerde çalışan 27 idari, 1 akademisyen ve 7 şirket elemanı olmak üzere 33 personel bulunmaktadır. İdari Personel Görev Ünvanları Daire Başkanı Müdür Müdür V. Uzman Sivil Savunma Uzmanı Şef Mühendis Bilgisayar işletmeni Araştırmacı Memur Yard. Hizmetli Şoför İdari Personel İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Kişi Sayısı TOPLAM 28 İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI DURUMU 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı TOPLAM 28 İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI DURUMU 23 Yaş Altı Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Kişi Sayısı TOPLAM 28

16 Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın; başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet verdiğinden, Başkanlığımız bu hizmetlerden yararlanarak internet erişimini sağlamaktadır. Üniversitemizde yeni uygulamaya geçilen SGB.net sistemi, MaliyeBakanlığı BUMKO (e-bütçe) otomasyonu ve Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Başkanlığımız tarafından yapılan mevcut işlerinin uygulama sürecinde kullanılmaktadır. Teknolojik Kaynaklar Cinsi Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 43 Taşınabilir Bilgisayar 5 Yazıcı 23 Telefon 48 Büro Tipi Buzdolabı 14 Fax 2 Fotokopi Makinesi 3 Tarayıcı 1 TOPLAM 139

17 Mali Durum Analizi İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KULLANILABİLİR BÜTÇE ÖDENEKLERİ 01-PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM Çevre Analizi Geleceğe dönük stratejik planlar yapılırken fırsatlar önemli oranda olumlu etkili olacak, tehditler ise birimimiz tarafından yakından takip edilerek bu tehditlere dönük tedbirler alınacaktır. PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) analizi ile ilgili yapılan çalışmalarımızdaki amaç; çevresel faktörlerin Başkanlığımız için ne gibi fırsatlar ve tehditler ortaya koyduğunu incelemektir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamdaki değişmeler, kalkınma planları ve programları, hükümet programları ile diğer kuruluşların hizmet ettiği hedef kitlenin beklentileri dikkate alınmıştır. POLİTİK P1. YÖK yasasındaki değişiklikler P2. Üniversite sistemine ilişkin yasal düzenlemeler P3.KOBİ ler ve Ar-ge destekleri, inovasyon projeleri destekleri, SANTEZ projeleri, TÜBİTAK ve özel kuruluşlar PEST ANALİZİ EKONOMİK E1. Türkiye nin eğitimli işsizlik sorunu E2. Kamu personelinin ücret dengesizliği E3. Ek mesai ücretlerinin belirsizliği SOSYAL S1. İdari personelin rektörlük seçimlerinde söz hakkının olması S2. Herkesin ikinci bir dilinin olması S3. İşsizlik sorununun çözümü TEKNOLOJİK T1. Bilgisayar ve internet kullanımı, T2. İşlerin internet üzerinden her an yönetimi T3. Sanal ticaretin yaygınlaşması

18 17 Politik P1. YÖK yasasındaki değişiklikler, P2. Üniversite sistemine ilişkin yasal düzenlemeler, P3.KOBİ ler ve Ar-ge destekleri, inovasyon projeleri destekleri, SANTEZ projeleri, TÜBİTAK ve özel kuruluşlar. Ekonomik E1. Türkiye nin eğitimli işsizlik sorunu, E2.Kamu personelinin ücret dengesizliği. E3. Ek mesai ücretlerinin belirsizliği Sosyal S1. İdari personelin rektörlük seçimlerinde söz hakkının olması, İdari personelin kendisini daha etkin hissetmesi. S2. Herkesin ikinci bir dilinin olması, Uluslararası yazışmalarda kolaylık sağlaması. S3. İşsizlik sorununun çözümü, Ülke ekonomisine katkısı. Teknolojik T1. Bilgisayar ve internet kullanımı, Geliştirilen otomasyon sistemleri (EKAP,e-butce,sgb-net) ile internet ve bilgisayar kullanımı zorunlu hale gelmiştir. T2. İşlerin internet üzerinden her an yönetimi, Elektronik ortamın her mekanda kullanımı evrak ve iş takibi açısından zaman tasarrufu getirmiştir. T3. Sanal ticaretin yaygınlaşması, Kaliteye kolay erişim.

19 GZFT Analizi GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER (1) Çalışma Ortamının Fiziksel yönden yeterliliği (2) Personelin özverili olması (3) Hizmet verilen müşterilerin memnuniyeti (4)Personelin değişime ve gelişime açık olması (5) Mevcut iş disiplinine sahip olması (6) Personelin kendi içinde uyumlu ve düzeyli çalışabilmesi (7)Hizmetin görüldüğü Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer Üniversitelerdeki benzer birimlerle yürütülen sağlıklı diyaloglar (8)Bağlı müdürlüklerin bir arada olması (1) İdari personelin görevde yükselme olanaklarının yetersizliği (2) Personele yönelik hizmet içi eğitimlerin yetersizliği (3) Sosyal imkanların yetersizliği (4) Birlikteliği arttıracak faaliyetlerin olmaması (5) Mevcut kullanılan yazılım sistemleri ile ilgili görülen eksiklikler FIRSATLAR (1) Personelin genç ve dinamik olması (2) Tecrübeli personelin oranı TEHDİTLER (1) Üniversitemiz bağlı birimleri arasındaki iletişim eksiklikleri (2) İşbirliği yapılan Üniversitemiz birimlerinin çözümcü yaklaşımlardan uzak olması (3) Görevde yükselme sınavlarının açılmıyor olması ve bunun personel üzerinde motivasyoneksikliği yaratması (4) Kurum olarak Üst düzey görev yapacak nitelikli personelin azlığı (5) Kurum kültürünün oluşturulamamış olması

20 Güçlü Yönler G1- Çalışma Ortamının Fiziksel yönden yeterliliği Ofis araç ve gereçlerinin ihtiyaca cevap vermesi G2- Personelin özverili olması İşlerin zamanında yetişmesi G3- Hizmet verilen müşterilerin memnuniyeti Mal ve hizmet taleplerinin zamanında, kanunlara uygun olarak temin edilmesi G4-Personelin değişime ve gelişime açık olması Yeni yasal düzenleme ve teknolojik gelişmelere çalışanların kolay adapte olması G5-Mevcut iş disiplinine sahip olması Çalışanların hak ve sorumluluklarının farkında olması G6-Personelin kendi içinde uyumlu ve düzeyli çalışabilmesi Ekip çalışmasına açık olunması G7-Hizmetin görüldüğü Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer Üniversitelerdeki benzer birimlerle yürütülen sağlıklı diyaloglar Başkanlığımızın mal ve hizmet alımları gibi uzman olduğu konularda diğer kurum ve kuruluşlara rehberlik yapması G8-Bağlı müdürlüklerin bir arada olması İş akışında zamandan tasarruf Zayıf Yönler Z1- İdari personelin yükselme olanaklarının yetersizliği Personelin çalışma şevkinin kırılması Z2- Personele yönelik hizmet içi eğitimlerin yetersizliği Nitelikli personelin az olması Z3- Sosyal imkanların yetersizliği İş dışında diyologların azlığı Z4-Birlikteliği arttıracak faaliyetlerin olmaması İş dışında diyologların azlığı Z5-Mevcut kullanılan yazılım sistemi ile ilgili görülen eksiklikler Sistem ile ilgili uygulayıcıların yaşadığı sıkıntılar ve raporlama sisteminin başkanlığımıza yetersiz gelmesi

21 Fırsatlar F1- Personelin genç ve dinamik olması Yeniliklere adaptasyonun kolay olması F2- Tecrübeli personelin oranı Mevcut personelimiz içinde hizmet yılı yüksek personelin çok olması Tehditler T1- Üniversitemiz bağlı birimleri arasındaki iletişim eksiklikleri Benzer iş konularında birimler arasındaki koordinasyonun kurulamaması T2- İşbirliği yapılan Üniversitemiz birimlerinin çözümcü yaklaşımlardan uzak olması Çalışan personelimizin zaman zaman motivasyonunun bozulmasına sebep olması ve işlerin çözülemez hal alması T3- Görevde yükselme sınavlarının açılmıyor olması ve bunun personel üzerinde motivasyon eksikliği yaratması Personelin çalışma şevkinin kırılması T4- Kurumda Üst düzey görev yapacak nitelikli personelin azlığı Kurum içinde yasal mevzuata hakim personelin az olması T5-Kurum kültürünün oluşturulamamış olması Kurum bilincinin ve birlikte kurum için hareket etme duygusunun yerleşmemiş olması

22 21 II- BİRİMİN GELECEĞİ BİRİMİN MİSYONU Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan üniversitenin kuruluşundan bu yana devam eden gelişmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmektir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. BİRİMİN VİZYONU Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir başkanlık olmak. BİRİMİN TEMEL DEĞERLERİ Toplumsal Yararlılık Çağdaşlık, Katılımcılık, Ortak aklı oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak, Güvenilirlik, Çevrecilik, İş birliği, dayanışma ve paylaşma, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını sürekli korumak, Şeffaflık, Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuya yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak, Hesap verilebilirlik, Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olmak, Çalışan memnuniyeti, Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak, Mevzuata ve kanunlara hakim olmak, Mevzuatın iyi bir uygulayıcısı olmak, Teknolojik kaynaklardan faydalanmak.

23 22 BİRİMİN AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR: Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek. Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlemek. STRATEJİK HEDEFLER: (Amaç 1) Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek. Hedef 1.1Başkanlığımız işlemlerinin 2017 yılı sonuna kadar elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak yazılım programlarını tamamlamak. Hedef sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan mal ve hizmet alımları ile kiralama ihalelerinde kaliteyi artırmak. (Amaç 2) Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlemek. Hedef 2.1Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmeleri ve performans artışlarının sağlanması. Hedef 2.2Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. Hedef 2.3Personelin birlikteliğini sağlayacak aktivitelerde bulunmak. STRATEJİLER: (Amaç 1) Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek.

24 23 Hedef 1.1Başkanlığımız işlemlerinin 2017 yılı sonuna kadar elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak yazılım programlarını tamamlamak. Strateji 1 Mevcut kullanılan yazılım sistemlerini geliştirmek. Strateji 2BAP de yazılım sistemi uygulamalarına geçmek. Strateji 3Elektronik imzanın kullanımının yaygın hale getirilmesi. Hedef sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan mal ve hizmet alımları ile kiralama ihalelerinde kaliteyi artırmak. Strateji 1 İhale ve doğrudan temin usulüyle yapılacak alımların bildirimlerini ve listesini web sayfamızda düzenli olarak yayımlamak, Strateji 2 İhale ve doğrudan temin usulüyle yapılan alımların sonuçları ile ilgili mal ve hizmet tesliminden sonra evrak takibinin aşamalarını web üzerinden bildirmek, (Amaç 2) Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlemek. Hedef 2.1Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması. Strateji 1 Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek Strateji 2 Hizmet içi eğitim çalışmaları sınıfta/toplantı şekliyle sınırlı kalmamalı, personel değişik mekan ve ortamlarda da eğitime tabi tutulmalı. Hedef 2.2Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. Strateji 1 Başkanlığımız birimleri arasında rotasyon sağlamak. Strateji2 Yönetim ve personel arasında koordinasyonu sağlamak. Strateji3 Personelin kanun, yönetmelik ve tüzükleri en iyi şekilde öğrenerek bilgilerini taze tutmasını sağlayacak tedbirler almak. Strateji 4 Personeli lisans ve lisansüstü eğitim yapmaya teşvik etmek. Hedef 2.3Personelin birlikteliğini sağlayacak aktivitelerde bulunmak. Strateji 1 Başkanlığımız birimleri arasında sosyal etkinlikler düzenlemek (gezi,yemek,sporvb)

25 24 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGESİ Birim Ödeme Emri/Tahakkuk Sonuçlandırma Süresi Gün 1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 Yapılan Tahakkuk /Evrak Sayısı Adet Yapılan Tahakkuk Sayısı /Personele Oranı Hatalı Tahakkuk Sayısı İhaleye Katılan Firma Sayısı İhaleyi Sonuçlandırma Süresi Birim Mal ve Hizmet Alımları İsteği ile Mal ve Hizmet Teslim Tarihi ve Sonuçlandırma Süresi (Pazarlık Usulü P.Ü./Açık İhale Usulü A.İ.U./Doğrudan temin D.T.) % % 69 % 71 % 71 % 75 % 75 % 79 Adet Adet Hafta P.Ü. Hafta A.İ.U.Hafta D.T. Gün Sonuçlanan İhaleDosya Sayısı Adet

26 25 PERFORMANS GÖSTERGESİ Birim Pazarlık Usulü İhalenin Bütüne Oranı % %30 %30 %20 %20 %5 %5 Açık İhale Usulü İhalenin Bütüne Oranı % %70 %70 %80 %80 %95 %95 Personel Eğitim Durumu Analizi (önlisans, lisans ve lisansüstü mezun analizi) % %64 % 71 %75 %75 %75 % 80 Çalışan Personelin Sosyal Aktivite Çeşidi Ve Oranı * Adet Çalışan Memnuniyeti (İmid Personeli Olmaktan Duyulan Memnuniyet) % %30 %50 %70 %70 %80 %80 Yıl İçinde Yapılan Hizmet İçi Eğitim Sayısı Adet *Her yıl çalışanlara verilecek bir toplu yemek, yılda en az bir defa toplu piknik düzenlemek ve kutlamalar gibi partiler tertip etmek, başkanlık futbol ve voleybol takımı oluşturmak, toplu olarak sinema ve tiyatroya gitmek gibi sosyal faaliyetler tertip etmek.

27 26 BİRİM STRATEJİK PLANIN MALİYETLENDİRİLMESİ Maliyet Tablosu MALİYETLENDİRME AMAÇ 1 Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek. Hedef 1.1 Başkanlığımız işlemlerinin 2017 yılı sonuna kadar elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak yazılım programlarını tamamlamak. Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM Hedef sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan ihaleleri ve sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında yayınlayarak, şeffaflığı 2017 yılı sonuna kadar tam olarak sağlamak

28 27 MALİYETLENDİRME AMAÇ 2 Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlemek Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 2.3 Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. Personelin birlikteliğini sağlayacak aktivitelerde bulunmak. TOPLAM

29 28 KAYNAK İHTİYACI Kaynak Tablosu KAYNAKLAR Planın 1. Yılı (2013) Planın 2. Yılı (2014) Planın 3. Yılı (2015) Planın 4. Yılı (2016) Planın 5. Yılı (2017) Hazine Yardımı Öz Gelir Döner Sermaye Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi İkinci Öğretim Yaz Okulu Kira Geliri Bağış ve Yardımlar Dış Kaynaklar (AB, TÜBİTAK vb.) Diğer (Kaynak Belirtilecek) TOPLAM

30 29 IV- İZLEME VE DEĞERLENDİRME Faaliyetlerimizin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planla hedeflerimizin nesnel ve ölçülebilir göstergeler olarak ortaya konulması gerektiği bilinci ile Başkanlığımız dönemi Stratejik Planı hazırlanmasına özen gösterilmiştir. İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerinsürekli olarak iyileştirmesini sağlayarak, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Stratejik plan dahilindeki faaliyetlerin izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekliliği, aksi takdirde ise ilgililerin hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır. Bu durumda stratejik plan sadece bir belge olmaktan ileriye geçmeyecektir. İZLEME Stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine ilişkin durumun dönemsel (belirli bir sıklıkla) olarak izlenmesi, stratejik göstergeleri esas alınarak değerlendirilmesi ve bunların raporlanması ile ilgililere sunulması, Başkanlığımızın izleme faaliyetlerini oluşturur. İzleme raporunda; stratejik amaçlarımız, bunlara ilişkin hedeflerimiz, faaliyet ve projelerimiz, mevcut durum ile gerçekleşmeler konusunda açıklamalar ve bunlara ilişkin yorumlara yer verilerek hazırlanmaktadır. İzleme raporunda; stratejik göstergeleri ile ilgili verilerin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi, stratejik amaçlarımızın ve hedeflerimizin radikal değerlendirme imkanını sağlayarak beklenmeyen durumlara karşı daha hızlı ve daha etkili bir şekilde tedbir alınmasına ve stratejik plan ve hedeflerimizde revize yapılmasına yarayacaktır. DEĞERLENDİRME Başkanlığımızın stratejik amaçları ile bunlara ilişkin hedeflerinin, stratejik göstergeler ile yıllara (dönemsel) göre karşılaştırmalarının analiz edilmesidir. Başkanlığımız stratejik planlama ekibinin yapmış olduğu çalışmalar ve çalışan memnuniyeti anketimizin sonuçları göz önünde bulundurularak hazırlanan stratejik planımız, içeriğinde yer alan stratejik gösterge ve ölçütlerinin sonuçları ve değerlendirmeleri düzenli analiz edilerek; amaçlarımız ve hedeflerimizle ne ölçüde örtüştüğü ortaya konulmaya çalışılacaktır. Performans ölçüm ve değerlendirmesi ile yönetme etkinliğimizin sağlanması, hedeflere daha kolay ulaşılması, hizmet kalitesinin artırılması, bütçenin verimli kullanımının sağlanması, kıt olan kaynaklarımızın nerelere harcandığı konusunda cevap verilebilirliğinin ortaya konulması sağlanacaktır.

31 Ayrıca Güçlü ve Zayıf yönler ile Fırsatlar ve Tehditler analizinde belirlenen zayıf yönlerimizin iyileştirilmesine ve tehdit olarak görülen unsurların kurum desteği ile çözümlenmesine çalışılacaktır. 30

32 31

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

T.C ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Faaliyet Raporu. imid@karatekin.edu.tr http://imid.karatekin.edu.

T.C ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Faaliyet Raporu. imid@karatekin.edu.tr http://imid.karatekin.edu. T.C ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2013 imid@karatekin.edu.tr http://imid.karatekin.edu.tr/ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON... 1 A.1. MİSYON...

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Mart 2010 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa SUNUŞ 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2013 1 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 0 1 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C- Birime

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mersin 2007 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu ADANA Ocak - 2015 I II İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler... 3 1- Fiziksel

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BiRiM FAALiYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ VE SORUMLULUK... 4 GÖREVLERİ... 4 İDAREYE

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı v Üniversitemiz, çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim anlayışını benimseyen Atatürk ün izinde, bilimsellik ve evrensellik ışığını takip eden bir eğitim-öğretim

Detaylı

2013 YILI. İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2013 YILI. İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 3... I- GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON 4-5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5-6 C)

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 YÖNETİCİ SUNUŞU Yükseköğretimde son yıllarda oldukça büyük bir gelişme yaşanmaktadır. Bu nedenle

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı