ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013 / 2017)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013 / 2017)"

Transkript

1 0 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013 / 2017)

2 1 SUNUŞ Türk kamu mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi, modern bütçe ilkelerinin ve araçlarının uygulamaya konulması amacıyla tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynağının kullanımının genel esasları kapsamında stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeyi öngörmüş ve kamu kuruluşları için stratejik planlamayı zorunlu hale getirmiştir. Planlama, amaç konulması, bu amaçlara ulaşacak yol haritasının çizilmesi, görevlerin yürütülmesi, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar ve başarılar çerçevesinde adımların yeniden belirlenmesini içeren bir süreçtir. Bizde İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı olarak,birimimiz adına geleceği öngörebilmek için hazırlamış olduğumuz dönemini kapsayan Stratejik Planımızı,Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu nun takdirlerine sunuyoruz. Filiz BAYHAN Daire Başkan V.

3 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I- DURUM ANALİZİ Birimin Tarihsel Gelişimi 4 2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler Paydaş Analizi 8 5- Kurumsal Değerlendirme Birim İçi Analiz Birimin Örgüt Yapısı Birimin Fiziki Kaynakları Birimin İnsan Kaynakları Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Mali Durum Analizi Çevre Analizi GZFT Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 20 II- BİRİMİN GELECEĞİ BİRİMİN MİSYONU BİRİMİN VİZYONU BİRİMİN TEMEL DEĞERLERİ

4 3 BİRİMİN AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ III- BİRİM STRATEJİK PLANIN MALİYETLENDİRİLMESİ KAYNAK İHTİYACI IV- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

5 4 GİRİŞ Stratejik Planımız; yürürlükteki mevzuata ve Üniversitemiz stratejik planına uygun olarak, ilişkide olduğumuz gerçek ve tüzel kişileri dikkate alarak, kurum içi ve çevre analizi yapılarak, müşteri ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak, teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, etkin, verimli ve nitelikli personele sahip, şeffaf ve hoşgörülü bir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nın stratejik planı, yılları için revize edilerek aşağıdaki grup tarafından hazırlanmıştır. Birim Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri Filiz BAYHAN Nurten ÇAKMAK Beyhan ÇEVİK Gülveren BAĞCI Ebubekir POLAT Mesud TÜRKYILMAZ Görevi Başkan Organizatör / Web Sorumlusu Üye Üye Üye Üye / Web Sorumlusu I- DURUM ANALİZİ 1- Birimin Tarihsel Gelişimi Başkanlığımız 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birleştirilmesiyle oluşmuştur. Başkanlığımız görevlerinin birçoğu Üniversitemizin diğer destek hizmetleri birimleri tarafından, bazı görevler ise tarihinden itibaren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Üniversitemizde kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca (Bütçe ve Plan Şube Müdürlüğü nün bütçe kısmı) yürütüleceğinden bu başkanlığa devredilmiştir. 2- Birimin Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi MEVZUAT DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573

6 5 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa: KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42, Sayfa: HARCIRAH KANUNU Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: , Sayı: 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3, Cilt: 35, Sayfa: 321 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 04/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 06/11/1981 Sayı : DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi : 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun No : 5502 Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Numarası : 26173

7 6 SİVİL SAVUNMA KANUNU Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Resmi Gazete Tarihi : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/06/2004 Resmi Gazete Tarihi : 26/06/2004 Sayı : Ayrıca yukarıdaki kanunlara bağlı yönetmelik ve tebliğler. 3- Birimin Faaliyet Alanları ve Sunduğu Hizmetler A)Sekretarya ve Yazı İşleri; 1. Başkanlığa posta veya elektronik ortamda gönderilen; kişilerce veya kurum ve kuruluşların görevlileri tarafından elden getirilen her nevi belgeyi kabul etmek ve yetki verilen görevlilerin imzasına hazırlamak, imzalanmasını takip etmek, ilgili yerlere intikalini sağlamak ve sonuçlanmasını izlemek, 2. Başkanlığımız birimlerinden çıkan evrakı almak, kaydetmek, görevli merci, kişi veya ilgili birimlere dağıtmak, ulaştırmak ve postalamak. B) Sivil Savunma Uzmanlığı; Üniversitemiz Sivil Savunma Planlarını hazırlamak, sivil savunma ekiplerinin kurulması ve gereken eğitimin verilmesi; gerekli tesis, malzeme ve teçhizatların temin edilmesi, mevcutların bakımını ve korunmasını sağlamak, C)Planlama ve Raporlama Birimi; 1. Başkanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. 2. Birim faaliyet raporunu hazırlamak. 3. Başkanlığımızda İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 4. Başkanlığımızın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. D) İhale Şube Müdürlüğü;Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerile Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan, doğrudan temin limitinin üzerinde kalan mal ve hizmet alımları ile kiralama işlemlerininilgili kanunlara göre serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde ihale yoluyla teminini sağlamak ve tahakkuk işlemlerini yürütmek. E) Tahakkuk Şube Müdürlüğü; 1. Rektörlük birimlerinin Elektrik, su, telefon hizmetlerini karşılamak. 2. Müşavir firmaların(temizlik ve güvenlik) hakedişlerini yapmak.

8 7 F) Satın alma Şube Müdürlüğü; Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ile Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımlarını serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde doğrudan temin usulüyle en uygun tedarikçiden temin etmek ve tahakkuk işlemlerini yürütmek. G) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü; 1. Üniversitemiz Rektörlük, merkezlere bağlı idari birimler, Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin; açık ve kapalı alanlarının temizlik, araç işletme vb. konularda her türlü malzeme, personel ve araçla destek hizmetlerini yürütmek. 2. Kampüslerin ve bina çevrelerinin bahçe düzenlemesi, çevre bakımı, yeşil alanların düzenlenmesi, ağaç ve bitki dikimi, sulama, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, çevre temizliği, açık alan yangınına karşı tedbirler almak. H) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ile koordineli olarak : 1. Gelen Bilimsel Araştırma proje önerilerini, tasnife tabi tutarak BAP Komisyona sunmak,desteklenen projeleri komisyon kararı haline getirip duyurusunu yapmak ve Birimlerden ve proje yöneticilerinden komisyona, komisyondan birimlere ve proje yöneticilerine yönelik her türlü yazışmayı yapmak sayılı Kararname eki esaslar çerçevesinde, döner sermaye işletmesi destekli projelerden Merkez bünyesinde olanlarla, TÜBİTAK destekli projelerden tamamının gerektirdiği her türlü mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek; fakülte ve yüksekokullar bünyesinde yürütülen DPT ve Özel Ödenek Destekli projelerle ilgili satın alma evraklarının hazırlamak, kontrol ve takibini yapmak. 3. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, Bilimsel Araştırma Projeleri Bütçesinin Gelir ve Gider boyutuyla takip ve kontrolünü yapmak. İ) Ayniyat Saymanlığı;Üniversitemiz Rektörlük birimlerine ait taşınıra konu olan mal ve malzemelerin satın alma aşamasından başlayıp, kabulü, muayenesi, depolanması, tasniflenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması aşamalarını yapmak. J) Güvenlik Şube Müdürlüğü; Üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğini sağlamak, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarını ve Üniversiteye ait yerleşkeler bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunmasını ve güvenliğini sağlamak.

9 8 4- Paydaş Analizi PAYDAŞ LİSTESİ PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ/DIŞ NEDEN PAYDAŞ ÖNCELİĞİ PAYDAŞ/MÜŞTERİ Akademik Personel Müşteri, İç Paydaş Projeler sebebiyle Üniversitemiz Çalışanı İdari Personel Müşteri, İç Paydaş Maaş, ulaşım, Üniversitemiz güvenlik, temizlik ve Çalışanı haberleşme giderleri Üniversitemiz Birimleri Müşteri, İç Paydaş Mal ve Hizmet Satın Alınması Üniversitemiz Çalışanı Başbakanlık Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak YÖK Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak Kamu ihale Kurumu Dış Paydaş Kural Koyucu İhale Kanunları çerçevesinde Satın almanın gerçekleşmesi Hazine Müsteşarlığı Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak Maliye Bakanlığı Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak Sayıştay Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak DPT Dış Paydaş Kural Temel Ortak Koyucu/Projeler MEB Dış Paydaş Kural Koyucu Temel Ortak Basın İlan Kurumu /Yerel Gazeteler Dış Paydaş İhale ile ilgili İlanlarımızın yayımlanması Temel Ortak Bankalar Dış Paydaş Aracı mali Kurum Stratejik Ortak Firmalar(Tedarikçiler) Dış Paydaş Mal ve Hizmet arz Stratejik Ortak eden Diğer Üniversiteler Dış Paydaş Bilgi Paylaşımı Stratejik Ortak Sivil Toplum Örgütleri Dış Paydaş Stratejik Ortak (Sendika) Avrupa Birliği Dış Paydaş Projeler Stratejik Ortak Tubitak Dış Paydaş Projeler Stratejik Ortak Geka Dış Paydaş Projeler Stratejik Ortak San-tez Dış Paydaş Projeler Stratejik Ortak 5- Kurumsal Değerlendirme / 5.1- Birim İçi Analiz

10 Birimin Örgüt Yapısı 9

11 Birimin Fiziki Kaynakları Başkanlığımız Rektörlük merkez binasının 2. katında 5 çalışma odası ve 1 toplantı odası ile hizmet vermektedir. Ayrıca binanın zemin katında Başkanlığımıza bağlı Ayniyat Saymanlığı, Güvenlik Şefliği, İdare Amirliği ve 2 malzeme deposu bulunmaktadır. İdari Personel Hizmet Alanları Hizmet Alanı Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m²) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası Toplantı Odası Kişilik Şoförler Odası TOPLAM Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Hizmet Alanı Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m²) Ambar Arşiv - - Atölye - - TOPLAM 2 150

12 11 Taşıtlar Sıra No Markası Plakası Modeli Görev Yeri Nevi 1 Hyundai Starex 09 KU Bozdoğan Bağış 2 Renault Station 09 LC Çine MYO Bağış 3 Kartal S 09 AN Didim MYO Döner Sermaye 4 Ford Ranger Çift Kabin 09 EN Döner Sermaye Döner Sermaye 5 Murat 131 kartal 09 AN Fen Edebiyat fak Bütçe 6 Hyundai Accent Era 09 F Kuyucak MYO Bağış 7 Renault Station 09 F Kuyucak MYO Bağış 8 Doğan S 09 AN Nazilli İİBF Öğr.Fon 9 W.Passat 09 AD Rektörlük Bağış 10 Opel Vectra 09 AN Rektörlük Bütçe 11 Şahin S 09 AN Rektörlük Bağış 12 Kartal S 09 AN Rektörlük Bütçe 13 Kartal S 09 AN Rektörlük Bütçe 14 Kartal S 09 AD Rektörlük Bağış 15 Kartal S 09 AN Rektörlük Bağış 16 Nissan Primera 09 AN Rektörlük Bütçe 17 Peugeot Minibüs 09 VA Çine MYO Öğr.Fon 18 Ford transit 09 FL Rektörlük Öğr.Fon 19 Fiat Doblo 09 AD Rektörlük Bağış

13 12 Sıra No Markası Plakası Modeli Görev Yeri Nevi 20 Hyundai PickUp 09 AD Rektörlük Bağış 21 Isuzu Kamyon 09 AN Rektörlük Bağış 22 BMC Ambulans 09 DF Rektörlük Bütçe 23 Isuzu Midibüs 09 AN Rektörlük Öğr.Fon 24 Isuzu Midibüs 09 AN Rektörlük Öğr.Fon 25 Isuzu Midibüs 09 FH Rektörlük Öğr.Fon 26 Traktör Kepçe Rektörlük 27 Traktör 09 FL 829 Rektörlük Pamuk araştırma Pamuk araştırma 28 Fiat Doblo 09 AD Tıp Fakültesi Bağış 29 BMC Ambulans 09 HE Tıp Fakültesi Bütçe Mercedes Ambulans 09 HZ Tıp Fakültesi Öğr.Fon Mercedes Ambulans 09 FC Tıp Fakültesi Öğr.Fon 32 Kartal S 09 AH Murat 131 kartal 09 AN Hyundai Starex 09 Y Doğan SLX 09 VA FargoPick-up 09 AN Turizm Otl.veİşl.YO Veteriner Fakültesi Yenipazar MYO Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Bütçe Bütçe Bağış Öğr.Fon Öğr.Fon

14 13 Sıra No Markası Plakası Modeli Görev Yeri Nevi 37 Ford Kamyon 09 FE Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 38 Fargo Kamyon AS PA Ziraat Fakültesi Sümerbank 39 Motosiklet 09 FU Motosiklet 09 VD 010 Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Bütçe Bütçe 41 Traktör New Holland 09 VE 314 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 42 Traktör New Holland 09 HZ 432 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 43 Traktör New Holland 09 VE 195 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 44 Traktör Steyr KP 396 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 45 Traktör Kepçe Traktör Ford 09 DU Traktör Ford 09 AV 988 Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma Pamuk araştırma Pamuk araştırma 48 Traktör Ford EN 373 Ziraat Fakültesi Pamuk araştırma 49 Audi A AA 001 Rektörlük Bütçe

15 Birimin İnsan Kaynakları Birimimizde idari görevlerde çalışan 27 idari, 1 akademisyen ve 7 şirket elemanı olmak üzere 33 personel bulunmaktadır. İdari Personel Görev Ünvanları Daire Başkanı Müdür Müdür V. Uzman Sivil Savunma Uzmanı Şef Mühendis Bilgisayar işletmeni Araştırmacı Memur Yard. Hizmetli Şoför İdari Personel İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Kişi Sayısı TOPLAM 28 İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI DURUMU 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı TOPLAM 28 İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI DURUMU 23 Yaş Altı Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Kişi Sayısı TOPLAM 28

16 Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın; başta ağ cihazları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet verdiğinden, Başkanlığımız bu hizmetlerden yararlanarak internet erişimini sağlamaktadır. Üniversitemizde yeni uygulamaya geçilen SGB.net sistemi, MaliyeBakanlığı BUMKO (e-bütçe) otomasyonu ve Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Başkanlığımız tarafından yapılan mevcut işlerinin uygulama sürecinde kullanılmaktadır. Teknolojik Kaynaklar Cinsi Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 43 Taşınabilir Bilgisayar 5 Yazıcı 23 Telefon 48 Büro Tipi Buzdolabı 14 Fax 2 Fotokopi Makinesi 3 Tarayıcı 1 TOPLAM 139

17 Mali Durum Analizi İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KULLANILABİLİR BÜTÇE ÖDENEKLERİ 01-PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal Gayri maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM Çevre Analizi Geleceğe dönük stratejik planlar yapılırken fırsatlar önemli oranda olumlu etkili olacak, tehditler ise birimimiz tarafından yakından takip edilerek bu tehditlere dönük tedbirler alınacaktır. PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) analizi ile ilgili yapılan çalışmalarımızdaki amaç; çevresel faktörlerin Başkanlığımız için ne gibi fırsatlar ve tehditler ortaya koyduğunu incelemektir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamdaki değişmeler, kalkınma planları ve programları, hükümet programları ile diğer kuruluşların hizmet ettiği hedef kitlenin beklentileri dikkate alınmıştır. POLİTİK P1. YÖK yasasındaki değişiklikler P2. Üniversite sistemine ilişkin yasal düzenlemeler P3.KOBİ ler ve Ar-ge destekleri, inovasyon projeleri destekleri, SANTEZ projeleri, TÜBİTAK ve özel kuruluşlar PEST ANALİZİ EKONOMİK E1. Türkiye nin eğitimli işsizlik sorunu E2. Kamu personelinin ücret dengesizliği E3. Ek mesai ücretlerinin belirsizliği SOSYAL S1. İdari personelin rektörlük seçimlerinde söz hakkının olması S2. Herkesin ikinci bir dilinin olması S3. İşsizlik sorununun çözümü TEKNOLOJİK T1. Bilgisayar ve internet kullanımı, T2. İşlerin internet üzerinden her an yönetimi T3. Sanal ticaretin yaygınlaşması

18 17 Politik P1. YÖK yasasındaki değişiklikler, P2. Üniversite sistemine ilişkin yasal düzenlemeler, P3.KOBİ ler ve Ar-ge destekleri, inovasyon projeleri destekleri, SANTEZ projeleri, TÜBİTAK ve özel kuruluşlar. Ekonomik E1. Türkiye nin eğitimli işsizlik sorunu, E2.Kamu personelinin ücret dengesizliği. E3. Ek mesai ücretlerinin belirsizliği Sosyal S1. İdari personelin rektörlük seçimlerinde söz hakkının olması, İdari personelin kendisini daha etkin hissetmesi. S2. Herkesin ikinci bir dilinin olması, Uluslararası yazışmalarda kolaylık sağlaması. S3. İşsizlik sorununun çözümü, Ülke ekonomisine katkısı. Teknolojik T1. Bilgisayar ve internet kullanımı, Geliştirilen otomasyon sistemleri (EKAP,e-butce,sgb-net) ile internet ve bilgisayar kullanımı zorunlu hale gelmiştir. T2. İşlerin internet üzerinden her an yönetimi, Elektronik ortamın her mekanda kullanımı evrak ve iş takibi açısından zaman tasarrufu getirmiştir. T3. Sanal ticaretin yaygınlaşması, Kaliteye kolay erişim.

19 GZFT Analizi GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER (1) Çalışma Ortamının Fiziksel yönden yeterliliği (2) Personelin özverili olması (3) Hizmet verilen müşterilerin memnuniyeti (4)Personelin değişime ve gelişime açık olması (5) Mevcut iş disiplinine sahip olması (6) Personelin kendi içinde uyumlu ve düzeyli çalışabilmesi (7)Hizmetin görüldüğü Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer Üniversitelerdeki benzer birimlerle yürütülen sağlıklı diyaloglar (8)Bağlı müdürlüklerin bir arada olması (1) İdari personelin görevde yükselme olanaklarının yetersizliği (2) Personele yönelik hizmet içi eğitimlerin yetersizliği (3) Sosyal imkanların yetersizliği (4) Birlikteliği arttıracak faaliyetlerin olmaması (5) Mevcut kullanılan yazılım sistemleri ile ilgili görülen eksiklikler FIRSATLAR (1) Personelin genç ve dinamik olması (2) Tecrübeli personelin oranı TEHDİTLER (1) Üniversitemiz bağlı birimleri arasındaki iletişim eksiklikleri (2) İşbirliği yapılan Üniversitemiz birimlerinin çözümcü yaklaşımlardan uzak olması (3) Görevde yükselme sınavlarının açılmıyor olması ve bunun personel üzerinde motivasyoneksikliği yaratması (4) Kurum olarak Üst düzey görev yapacak nitelikli personelin azlığı (5) Kurum kültürünün oluşturulamamış olması

20 Güçlü Yönler G1- Çalışma Ortamının Fiziksel yönden yeterliliği Ofis araç ve gereçlerinin ihtiyaca cevap vermesi G2- Personelin özverili olması İşlerin zamanında yetişmesi G3- Hizmet verilen müşterilerin memnuniyeti Mal ve hizmet taleplerinin zamanında, kanunlara uygun olarak temin edilmesi G4-Personelin değişime ve gelişime açık olması Yeni yasal düzenleme ve teknolojik gelişmelere çalışanların kolay adapte olması G5-Mevcut iş disiplinine sahip olması Çalışanların hak ve sorumluluklarının farkında olması G6-Personelin kendi içinde uyumlu ve düzeyli çalışabilmesi Ekip çalışmasına açık olunması G7-Hizmetin görüldüğü Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer Üniversitelerdeki benzer birimlerle yürütülen sağlıklı diyaloglar Başkanlığımızın mal ve hizmet alımları gibi uzman olduğu konularda diğer kurum ve kuruluşlara rehberlik yapması G8-Bağlı müdürlüklerin bir arada olması İş akışında zamandan tasarruf Zayıf Yönler Z1- İdari personelin yükselme olanaklarının yetersizliği Personelin çalışma şevkinin kırılması Z2- Personele yönelik hizmet içi eğitimlerin yetersizliği Nitelikli personelin az olması Z3- Sosyal imkanların yetersizliği İş dışında diyologların azlığı Z4-Birlikteliği arttıracak faaliyetlerin olmaması İş dışında diyologların azlığı Z5-Mevcut kullanılan yazılım sistemi ile ilgili görülen eksiklikler Sistem ile ilgili uygulayıcıların yaşadığı sıkıntılar ve raporlama sisteminin başkanlığımıza yetersiz gelmesi

21 Fırsatlar F1- Personelin genç ve dinamik olması Yeniliklere adaptasyonun kolay olması F2- Tecrübeli personelin oranı Mevcut personelimiz içinde hizmet yılı yüksek personelin çok olması Tehditler T1- Üniversitemiz bağlı birimleri arasındaki iletişim eksiklikleri Benzer iş konularında birimler arasındaki koordinasyonun kurulamaması T2- İşbirliği yapılan Üniversitemiz birimlerinin çözümcü yaklaşımlardan uzak olması Çalışan personelimizin zaman zaman motivasyonunun bozulmasına sebep olması ve işlerin çözülemez hal alması T3- Görevde yükselme sınavlarının açılmıyor olması ve bunun personel üzerinde motivasyon eksikliği yaratması Personelin çalışma şevkinin kırılması T4- Kurumda Üst düzey görev yapacak nitelikli personelin azlığı Kurum içinde yasal mevzuata hakim personelin az olması T5-Kurum kültürünün oluşturulamamış olması Kurum bilincinin ve birlikte kurum için hareket etme duygusunun yerleşmemiş olması

22 21 II- BİRİMİN GELECEĞİ BİRİMİN MİSYONU Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan üniversitenin kuruluşundan bu yana devam eden gelişmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmektir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. BİRİMİN VİZYONU Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir başkanlık olmak. BİRİMİN TEMEL DEĞERLERİ Toplumsal Yararlılık Çağdaşlık, Katılımcılık, Ortak aklı oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak, Güvenilirlik, Çevrecilik, İş birliği, dayanışma ve paylaşma, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını sürekli korumak, Şeffaflık, Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuya yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak, Hesap verilebilirlik, Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olmak, Çalışan memnuniyeti, Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak, Mevzuata ve kanunlara hakim olmak, Mevzuatın iyi bir uygulayıcısı olmak, Teknolojik kaynaklardan faydalanmak.

23 22 BİRİMİN AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR: Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek. Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlemek. STRATEJİK HEDEFLER: (Amaç 1) Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek. Hedef 1.1Başkanlığımız işlemlerinin 2017 yılı sonuna kadar elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak yazılım programlarını tamamlamak. Hedef sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan mal ve hizmet alımları ile kiralama ihalelerinde kaliteyi artırmak. (Amaç 2) Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlemek. Hedef 2.1Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmeleri ve performans artışlarının sağlanması. Hedef 2.2Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. Hedef 2.3Personelin birlikteliğini sağlayacak aktivitelerde bulunmak. STRATEJİLER: (Amaç 1) Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek.

24 23 Hedef 1.1Başkanlığımız işlemlerinin 2017 yılı sonuna kadar elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak yazılım programlarını tamamlamak. Strateji 1 Mevcut kullanılan yazılım sistemlerini geliştirmek. Strateji 2BAP de yazılım sistemi uygulamalarına geçmek. Strateji 3Elektronik imzanın kullanımının yaygın hale getirilmesi. Hedef sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan mal ve hizmet alımları ile kiralama ihalelerinde kaliteyi artırmak. Strateji 1 İhale ve doğrudan temin usulüyle yapılacak alımların bildirimlerini ve listesini web sayfamızda düzenli olarak yayımlamak, Strateji 2 İhale ve doğrudan temin usulüyle yapılan alımların sonuçları ile ilgili mal ve hizmet tesliminden sonra evrak takibinin aşamalarını web üzerinden bildirmek, (Amaç 2) Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlemek. Hedef 2.1Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması. Strateji 1 Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek Strateji 2 Hizmet içi eğitim çalışmaları sınıfta/toplantı şekliyle sınırlı kalmamalı, personel değişik mekan ve ortamlarda da eğitime tabi tutulmalı. Hedef 2.2Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. Strateji 1 Başkanlığımız birimleri arasında rotasyon sağlamak. Strateji2 Yönetim ve personel arasında koordinasyonu sağlamak. Strateji3 Personelin kanun, yönetmelik ve tüzükleri en iyi şekilde öğrenerek bilgilerini taze tutmasını sağlayacak tedbirler almak. Strateji 4 Personeli lisans ve lisansüstü eğitim yapmaya teşvik etmek. Hedef 2.3Personelin birlikteliğini sağlayacak aktivitelerde bulunmak. Strateji 1 Başkanlığımız birimleri arasında sosyal etkinlikler düzenlemek (gezi,yemek,sporvb)

25 24 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGESİ Birim Ödeme Emri/Tahakkuk Sonuçlandırma Süresi Gün 1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 Yapılan Tahakkuk /Evrak Sayısı Adet Yapılan Tahakkuk Sayısı /Personele Oranı Hatalı Tahakkuk Sayısı İhaleye Katılan Firma Sayısı İhaleyi Sonuçlandırma Süresi Birim Mal ve Hizmet Alımları İsteği ile Mal ve Hizmet Teslim Tarihi ve Sonuçlandırma Süresi (Pazarlık Usulü P.Ü./Açık İhale Usulü A.İ.U./Doğrudan temin D.T.) % % 69 % 71 % 71 % 75 % 75 % 79 Adet Adet Hafta P.Ü. Hafta A.İ.U.Hafta D.T. Gün Sonuçlanan İhaleDosya Sayısı Adet

26 25 PERFORMANS GÖSTERGESİ Birim Pazarlık Usulü İhalenin Bütüne Oranı % %30 %30 %20 %20 %5 %5 Açık İhale Usulü İhalenin Bütüne Oranı % %70 %70 %80 %80 %95 %95 Personel Eğitim Durumu Analizi (önlisans, lisans ve lisansüstü mezun analizi) % %64 % 71 %75 %75 %75 % 80 Çalışan Personelin Sosyal Aktivite Çeşidi Ve Oranı * Adet Çalışan Memnuniyeti (İmid Personeli Olmaktan Duyulan Memnuniyet) % %30 %50 %70 %70 %80 %80 Yıl İçinde Yapılan Hizmet İçi Eğitim Sayısı Adet *Her yıl çalışanlara verilecek bir toplu yemek, yılda en az bir defa toplu piknik düzenlemek ve kutlamalar gibi partiler tertip etmek, başkanlık futbol ve voleybol takımı oluşturmak, toplu olarak sinema ve tiyatroya gitmek gibi sosyal faaliyetler tertip etmek.

27 26 BİRİM STRATEJİK PLANIN MALİYETLENDİRİLMESİ Maliyet Tablosu MALİYETLENDİRME AMAÇ 1 Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek. Hedef 1.1 Başkanlığımız işlemlerinin 2017 yılı sonuna kadar elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak yazılım programlarını tamamlamak. Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM Hedef sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılan ihaleleri ve sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında yayınlayarak, şeffaflığı 2017 yılı sonuna kadar tam olarak sağlamak

28 27 MALİYETLENDİRME AMAÇ 2 Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını arttırıcı faaliyetler düzenlemek Planın 1.Yılı (2013) Planın 2.Yılı (2014) Planın 3.Yılı (2015) Planın 4.Yılı (2016) Planın 5.Yılı (2017) TOPLAM Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 2.3 Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. Personelin birlikteliğini sağlayacak aktivitelerde bulunmak. TOPLAM

29 28 KAYNAK İHTİYACI Kaynak Tablosu KAYNAKLAR Planın 1. Yılı (2013) Planın 2. Yılı (2014) Planın 3. Yılı (2015) Planın 4. Yılı (2016) Planın 5. Yılı (2017) Hazine Yardımı Öz Gelir Döner Sermaye Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi İkinci Öğretim Yaz Okulu Kira Geliri Bağış ve Yardımlar Dış Kaynaklar (AB, TÜBİTAK vb.) Diğer (Kaynak Belirtilecek) TOPLAM

30 29 IV- İZLEME VE DEĞERLENDİRME Faaliyetlerimizin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planla hedeflerimizin nesnel ve ölçülebilir göstergeler olarak ortaya konulması gerektiği bilinci ile Başkanlığımız dönemi Stratejik Planı hazırlanmasına özen gösterilmiştir. İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerinsürekli olarak iyileştirmesini sağlayarak, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Stratejik plan dahilindeki faaliyetlerin izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekliliği, aksi takdirde ise ilgililerin hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır. Bu durumda stratejik plan sadece bir belge olmaktan ileriye geçmeyecektir. İZLEME Stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine ilişkin durumun dönemsel (belirli bir sıklıkla) olarak izlenmesi, stratejik göstergeleri esas alınarak değerlendirilmesi ve bunların raporlanması ile ilgililere sunulması, Başkanlığımızın izleme faaliyetlerini oluşturur. İzleme raporunda; stratejik amaçlarımız, bunlara ilişkin hedeflerimiz, faaliyet ve projelerimiz, mevcut durum ile gerçekleşmeler konusunda açıklamalar ve bunlara ilişkin yorumlara yer verilerek hazırlanmaktadır. İzleme raporunda; stratejik göstergeleri ile ilgili verilerin düzenli olarak toplanması ve değerlendirilmesi, stratejik amaçlarımızın ve hedeflerimizin radikal değerlendirme imkanını sağlayarak beklenmeyen durumlara karşı daha hızlı ve daha etkili bir şekilde tedbir alınmasına ve stratejik plan ve hedeflerimizde revize yapılmasına yarayacaktır. DEĞERLENDİRME Başkanlığımızın stratejik amaçları ile bunlara ilişkin hedeflerinin, stratejik göstergeler ile yıllara (dönemsel) göre karşılaştırmalarının analiz edilmesidir. Başkanlığımız stratejik planlama ekibinin yapmış olduğu çalışmalar ve çalışan memnuniyeti anketimizin sonuçları göz önünde bulundurularak hazırlanan stratejik planımız, içeriğinde yer alan stratejik gösterge ve ölçütlerinin sonuçları ve değerlendirmeleri düzenli analiz edilerek; amaçlarımız ve hedeflerimizle ne ölçüde örtüştüğü ortaya konulmaya çalışılacaktır. Performans ölçüm ve değerlendirmesi ile yönetme etkinliğimizin sağlanması, hedeflere daha kolay ulaşılması, hizmet kalitesinin artırılması, bütçenin verimli kullanımının sağlanması, kıt olan kaynaklarımızın nerelere harcandığı konusunda cevap verilebilirliğinin ortaya konulması sağlanacaktır.

31 Ayrıca Güçlü ve Zayıf yönler ile Fırsatlar ve Tehditler analizinde belirlenen zayıf yönlerimizin iyileştirilmesine ve tehdit olarak görülen unsurların kurum desteği ile çözümlenmesine çalışılacaktır. 30

32 31

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ankara-2013 SUNUŞ 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 10/12/2003 tarihli 5018

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. 1. Misyonumuz

I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. 1. Misyonumuz I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1. Misyonumuz Üniversitemizin her yıl bütçe olanakları çerçevesinde, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Örgüt Şeması STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE PERFORMANS MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE KESİN

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014)

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014) DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI S T R A T E J Đ K P L A N (2011-2014) ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU... I- GENEL BĐLGĐLER... 1-1- Birim Tanımı........ 1-2- Görev Tanımı.........

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Ülkenin istikrarlı bir şekilde kalkınmasını ve mali disiplini sağlayacak maliye politikalarının belirlenmesine

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak.

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Üst Yönetici/Yöneticileri Personel Dekanlık Dekan Fakülte Sekreteri Fakülte

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.14 MALİ İŞLER BİRİMİ Dök.No KAİM.İKS.FRM.076 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler İMİD Standart 2 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı I- GENEL BİLGİLER Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı