SGK TARAFINDAN ÖZEL HASTANELERE EKSİK YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGK TARAFINDAN ÖZEL HASTANELERE EKSİK YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU"

Transkript

1 SGK TARAFINDAN ÖZEL HASTANELERE EKSİK YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU 1. GİRİŞ: 5502 sayılı Yasa ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK gibi sosyal kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında birleşmiştir. Böylece Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK gibi sosyal güvenlik kurumlara bağlı olan kişilerin, bundan böyle sağlık/tedavi hizmeti ile ilgili giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özel hastaneler ile her yıl anlaşma yaparak; özel hastanelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu na bağlı kişilere ücretsiz veya düşük bedelli bir katkı payı ile sağlık hizmeti almalarını sağlamaktadır. Özel hastaneler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı kişilere verilen sağlık hizmetinin bedeli, Sosyal Güvenlik Kurumu na fatura edilmekte, bu fatura bedelleri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Özel hastanelerin düzenlemiş olduğu bu faturalar Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınladığı genelge uyarınca (2011/62 sayılı ) incelenmekte bu inceleme sonucunda kabul edilmeyen işlemlere ilişkin bedel hastaneye eksik ödenmektedir. Hastane tarafından düzenlenen faturalar Katma Değer Vergisi ve Geçici Vergi beyanına konu edilmekte ve vergisi ödenmektedir. Bu çalışmamızda, özel hastaneler tarafından tedavi edilen hastalarla ilgili olarak SGK adına düzenlenen fatura bedellerinin bir kısmının değişik nedenlerle ödenmemesi halinde Vergi Kanunları açısından yapılması gereken işlemler ve uygulamalar tartışılacaktır. 2. KONUNUN AÇIKLANMASI VE İLGİLİ MEVZUAT: Bilindiği üzere, 5502 sayılı Kanun ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), daha önce üç ayrı kurum tarafından yürütülen hizmetleri tek başına yürütmekte ve ilgililerin sağlık, tedavi ve emeklilik işlemlerini yerine getirmekte, bu bağlamda da konuya ilişkin düzenlemeler yapmaktadır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunulan sağlık hizmetleri, sağlık hizmet sunucularıyla yapılan sözleşmelere göre SGK tarafından satın alınarak sağlanmaktadır. SGK, kendinden hizmet alan kişilerin sağlık ve tedavi giderleri ile ilgili olarak bu hizmetleri veren kişi ve kurumlara yapılacak ödemeleri en son olarak yayımladığı 12/09/2011 tarihli Fatura Bedellerinin Ödenmesine İlişkin 2011/62 sayılı Genelge ile düzenlemiştir. Söz konusu Genelgede yapılan düzenlemelere göre sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir. Sağlık kurumları tarafından ayın birinci günü ila son günü arasında verilen tedavi hizmetlerine ilişkin düzenlenen fatura, takip eden ayın birinci gününden 15 inci (onbeş) gününe (15 inci gün dâhil) kadar ki süre içinde Kuruma teslim edilmelidir.

2 Sağlık kurumları tarafından sağlık hizmeti verilen genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait başvuru numaraları; Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre %5 oranında genel sonuçlar verecek şekilde medula sistemi tarafından örneklenir. Sağlık kurumları tarafından verilmiş olan sağlık hizmetlerine ait fatura ve eki belgeler, sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde görevli sağlık hizmetleri sınıfı personeli tarafından incelenir. Örnekleme yöntemini kabul etmeyen sağlık kurumlarına ait tüm fatura ve eki belgeler Kurumca yayımlanan mevzuat ve işlemlerin uygunluğu yönünden incelenecektir. Kesinti oranı, her branş için ayrı ayrı tespit edilmek suretiyle Kurum tarafından örnekleme yöntemi ile seçilen hasta takip numaralarının incelenmesi sonucu tespit edilen kesinti tutarının, örnekleme yöntemi ile seçilen hasta takip numaraları toplam tutarına bölünmesi suretiyle bulunur. Kuruma medula hastane sistemi üzerinden fatura edilen toplam tutardan, hasta takip numaralarından bulunan kesinti oranı kadar olan tutar düşülerek kalan tutar medula hastane sistemi üzerinden sağlık kurumuna bildirilir. Örnek : Kesinti tutarı = Kesinti oranı (%) x Toplam fatura tutarı Ödenmesi gereken tutar = Toplam fatura tutarı - Kesinti tutarı Sağlık kurumları tarafından manuel olarak düzenlenen faturaların incelenmesi sonucu tespit edilen kesinti tutarları sağlık kurumlarına faks ya da iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. Örnekleme yöntemini kabul eden sağlık kurumları, incelenen fatura dönemine ait oluşan kesinti tutarı ve gerekçelerine ilişkin hususları kabul ya da itiraz yolundaki kararını, medula hastane sisteminde incelendi ibaresinin belirdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kuruma medula hastane sistemi üzerinden, elden veya faks ile bildireceklerdir. Birinci itiraz süresi içerisinde, Kuruma müracaat etmeyen sağlık kurumları, bu sürenin bitim tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde de itirazda bulunabilir. Belirtilen bu 10 (on) iş günlük süre ikinci itiraz süresidir. İkinci itiraz süresi içinde de itiraz etmeyen sağlık kurumlarının itirazları Kurum tarafından kabul edilmeyecek olup kesinti tutarı sağlık kurumları tarafından kabul edilmiş sayılır. Fatura inceleme birimleri tarafından incelenmiş ve sağlık kurumları tarafından itiraz edilmiş veya sağlık kurumu fatura itiraz inceleme komisyonu tarafından oybirliği ile karar alınamamış olan fatura ve eki belgelerin incelenmesi değişik komisyonlar marifetiyle yapılır. Ödemeler her ayın 15 inci (onbeş) gününde yapılır. Sağlık kurumları tarafından temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarları, fatura teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek ödenir. 15 (onbeş) gün içinde incelemesi tamamlanamaz ise 15 inci (onbeş) gün avans olarak ödeme yapılır. Sağlık kurumlarına, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde incelemesi tamamlanmış ancak henüz mutabakatı sağlanmamış olan faturaların, kesinti tutarları hariç olmak üzere geri kalan tutar 60 ıncı (altmış) gün avans olarak ödenir. Kesinti uygulanan miktarlar ise mutabakata varılan tarihten sonraki ilk ödeme tarihinde ödenecektir. Yukarıda izah edildiği şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen bu tutarlar için, sağlık kurumuna sadece bir hesap dökümü verilmekte, bunun dışında herhangi bir iade faturası ya da belge düzenlenmemektedir. İzleyen bölümlerde, SGK tarafından bu şekilde sağlık kurumlarına eksik ödenen fatura tutarları ile ilgili olarak vergi kanunları açısından yapılması gereken işlemler değerlendirilecektir. 3. KONUNUN VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 3.1. Gelir Veya Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirme: Bilindiği üzere ticari kazancın tespitinde gelir ve giderlerin belirlenmesinde tahakkuk esası geçerlidir. Bu esasa göre, gelir ve giderlerin tahakkuk etmiş sayılması için mutlaka tahsil

3 edilmeleri veya ödenmeleri zorunlu olmayıp, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmeleri yeterlidir. Bu kapsamda, sağlık kurumları tarafından SGK na bağlı hastalara verilen sağlık/tedavi hizmetleri nedeniyle SGK adına düzenlenen fatura tutarları yasal kayıtlara hasılat olarak intikal ettirilmekte ve ilgili dönem KDV ve Geçici Vergi beyannamelerine de dahil edilmektedirler. Fatura düzenlendikten sonra SGK nın, kesinti yaptığı ve sağlık kurumlarına ödemediği tutarların kayıtlarda ne şekilde gösterilmesi gerektiği bir başka ifade ile anılan işletmeler için gider mahiyetinde olması gereken bu tutarın hangi yöntemle giderleştirileceği konusunda VUK nda iki alternatif bulunmaktadır. Bunlardan birincisi anılan tutarın değersiz alacak yazılması, ikincisi ise şüpheli alacak olarak değerlendirilmesidir. VUK nun 322 nci maddesi uyarınca; kazaî bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. Yine VUK nun 323 üncü maddesine göre ise; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; Şüpheli alacak sayılır ve bu alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan kısma inhisar eder. Bu düzenlemelere göre, sağlık kurumları tarafından SGK adına düzenlenen fatura bedelinin bir kısmının bu kurumlara ödenmemesi halinde, ilgili kuruluşların ödenmeyen bu tutarı, değersiz alacak ya da şüpheli alacak olarak dönem kazançlarından indirebilmelerine imkan sağlamak gerekir. Aksi halde işletmelerin elde edemeyeceği bir kazanç, başka bir değişle kaynaklarında meydana gelecek bir azalış üzerinden vergi ödemeleri durumu ortaya çıkar ki, böyle bir durumun vergi hukuku ilkeleri ile bağdaşmayacağı açıktır. Sağlık kurumlarının muhatabının bir kamu kuruluşu olması ve kamu kuruluşlarından olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağına yönelik Mali idarenin genel uygulamasını dikkate aldığımızda, olayımızda söz konusu tutarın şüpheli alacak karşılığı yoluyla giderleştirilebilmesi pek mümkün görünmemektedir. Kaldı ki, mevcut yasal düzenlemeler itibariyle (işletmelerin kesinti tutarını da kabul etmeleri halinde) söz konusu tutarlar artık bir alacak vasfını da kaybetmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda, söz konusu tutarların gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesinin tek yolu bunların değersiz alacak olarak değerlendirilmesi durumu kalmaktadır. Öte yandan bu gibi işlemleri, kesinleşmesi şarta bağlı işlemler olarak kabul edip, düzenlenen faturaların SGK tarafından incelenmesinden sonra, reddedilen kısımları dikkate almadan sadece SGK nın kabul ettiği tutarların hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilebilmesine yönelik görüş, Platformumuzda, ticari kazançtaki tahakkuk ilkesi göz önüne alınarak kabul görmemiştir. Yine, SGK nın bu kesintileri sözleşmeye istinaden yaptığı, dolayısıyla yapılan kesintilerin sözleşmeye istinaden ödenen tazminat olarak giderleştirilebileceği yolundaki görüş de kabul edilmemiştir. Mali İdare de söz konusu tutarların, VUK nun alacaklarda amortisman hükümlerine göre hasılatlardan çıkarılabileceğini kabul etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bir örneği Platformumuzun Mevzuattaki Gelişmeler bölümünde yer alan 30/07/2005 gün ve

4 B.07.1.GİB.0.29/ sayılı SGK na hitaben tayin edilen özelgesinde; Yukarıdaki Kanun hükümlerinden görüleceği üzere, fatura müşterinin borçlandığı gerçek meblağı gösterir. Mal teslimi veya hizmet ifasının tamamlandığı günden itibaren azami yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekir. Sağlık hizmetinin sunulduğu anda hizmet tamamlanmıştır. Bu aşamada hizmet iadesi mümkün değildir. Hizmet iade edilemeyeceğine göre iade adı altında fatura da düzenlenemez. Buna göre, sağlık hizmetinden yararlanan kamu kurum ve kuruluşlarının fatura bedelini herhangi bir şekilde düşük ya da reddedilen miktar kadar ödemesi durumunda, ödenmeyen kısmın faturayı düzenleyen tarafından hasılattan çıkarılması, Vergi Usul Kanununun alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır. Söz konusu işlemin tevsiki ile ilgili olarak, kurumunuzca ödemeyi yaptığınıza dair düzenlenen belgenin, Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca kayıtların tevsikinde geçerli bir belge olarak kabul edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Demek suretiyle; hem söz konusu kesintilerin ilgililer tarafından ne şekilde kayıtlara intikal ettirileceği hem de nasıl belgeleneceği konusunda genel kabul görebilecek bir düzenleme yapmıştır. Yine Gelir İdaresi Başkanlığı nca verilen 06/07/2005 gün ve B.07.1.GİB.0.29/ sayılı, İstanbul Vergi dairesi başkanlığınca verilen 02/08/2006 gün ve 12373/6024 sayılı, gün ve 10731/0319 sayılı özelgelerde de benzer görüşler ifade edilmiştir KDV Kanunu Açısından Değerlendirme: Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1 inci maddesinde Türkiye de ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV nin konusuna alınmıştır. Anılan Kanunun 20 ve müteakip maddelerinde matraha ilişkin, 29 uncu maddesinde ise vergi indirimine ilişkin düzenlemeler yapıldıktan sonra, matrah ve indirim miktarının değişmesi halinde yapılacak işlemler Kanunun 35 inci maddesinde düzenlenmiştir. Matrah ve İndirim Miktarının Değişmesi başlıklı 35 inci maddede Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirime hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır hükümleri yer almaktadır. Buna göre, sağlık kurumları tarafından düzenlenen ve ilgili dönem beyannamesine de hizmet bedeli olarak dahil edilen fatura tutarının bir kısmının SGK tarafından ödenmemesi halinde ödenmeyen kısma ait olarak önceden beyan edilen KDV tutarları hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılamayacağı ya da yapılacaksa ne şekilde yapılacağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Platformda yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu kesinti tutarlarına isabet eden KDV nin Kanunun 35 inci maddesi uyarınca düzeltilebileceği görüşü genel kabul görmüş ve maddede yer alan, sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde ibaresi de görüşün dayanağı olarak değerlendirilmiştir. Şöyle ki; sağlık kurumları tarafından düzenlenen fatura daha önce yapılmış olan bir hizmete dayanmaktadır. Düzenlenen belgede yer alan tutarın bir kısmının kesilerek sağlık kurumuna ödenmemesi, bu hizmetlerin

5 yapılmamış olmasına değil, işlemin mevzuattaki bazı hususlara uygun yapılmamış olmasına dayandırılmaktadır. Dolayısıyla hizmetin yapılmamış olması söz konusu değildir. Mahiyet itibariyle hizmetin iadesi de mümkün değildir. Burada söz konusu olan işlem, yapılan hizmetin bedelinin yani KDV matrahının değişmesi yani azalmasıdır. Bu nedenle daha önce verilen beyanların da buna uygun olarak değiştirilmesi gerekir. Bu düzeltme işleminin yapılabilmesi için mutlaka karşı tarafın VUK uyarınca bir belge düzenlemesi şartını da aramamak gerekir. Çünkü muhatap kurum bir kamu kurumudur ve VUK hükümlerine tabi değildir. Düzeltme işlemi için, ödemenin eksik yapıldığını gösteren herhangi bir bilgi, belge ya da kayıt yeterli olmalıdır. Nitekim Mali İdare de, yukarıda bahsedilen özelgesinde; Buna göre, özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen faturalarda hizmet bedellerinde bir değişiklik olması halinde, değişikliğin gerçekleştiği dönem içinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamında gerekli düzeltme işlemini yapmaları mümkün bulunmaktadır.. Mal teslimi veya hizmet ifasının tamamlandığı günden itibaren azami yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekir. Sağlık hizmetinin sunulduğu anda hizmet tamamlanmıştır. Bu aşamada hizmet iadesi mümkün değildir. Hizmet iade edilemeyeceğine göre iade adı altında fatura da düzenlenemez.. Söz konusu işlemin tevsiki ile ilgili olarak, kurumunuzca ödemeyi yaptığınıza dair düzenlenen belgenin, Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca kayıtların tevsikinde geçerli bir belge olarak kabul edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Demek suretiyle Platformumuzda ortaya çıkan görüşü benimsemiştir. Ayrıca Danıştay 9. Dairesi de, 31/03/2010 tarih ve E: 2008/5755, K: 2010/1567 sayılı kararında; özel hastane işleten şirketin sağlık hizmeti verdiği resmi kurumlar adına düzenlediği fatura bedellerinin bir kısmının bu kurumlarca ödenmemesi durumunda eksik ödenen fatura tutarının Katma değer Vergisi Kanununun 35. Maddesi kapsamında değerlendirilerek indirim konusu yapılmasında hukuki bir engel bulunmadığına karar vererek Yargının da görüşünün yukarıda izah edildiği gibi olduğunu vurgulamıştır. 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Bu çalışmamızda sağlık kurumları tarafından SGK adına verilen tedavi ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak SGK adına düzenlenen faturada yer alan tutarın bir kısmının, ilgili mevzuatta yer alan değişik hükümler nedeniyle kesilerek sağlık kurumuna özenmemesi halinde eksik ödenen kısmın vergi kanunları karşısındaki durumu değerlendirilmiştir. Çalışmamız her ne kadar sağlık kuruluşlarının işlemlerine yönelik olsa da esasında söz konusu durum kamuya hizmet veren değişik alanlarda faaliyette bulunan pek çok sektör ve firmada karşımıza çıkabilecek olan bir sorundur. Çalışma konumuzun Platformumuzda değerlendirilmesi sonucunda büyük bir çoğunlukla söz konusu işlemlerin VUK nun 322 ve KDV Kanununun 35. Maddelerinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceğine karar verilmiştir. Mali İdarenin özelgelerde belirttiği görüşleri ile Yargının görüşü de benzer doğrultudadır. Ancak gerek uygulama birliğinin sağlanması ve gerekse de ortaya çıkan uyuşmazlıkların önlenebilmesi açısından konunun daha genel bir düzenlemede ele alınarak değerlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.00/592 12/09/2011 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemleri... 2 1.1. Fatura dönemi ve teslimi...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 3671952 12/03/2009 KONU : Fatura Bedellerinin Ödenmesi

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ

KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE BEYAN, BİLDİRİM VE DÜZELTME İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere, 117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifatına tabi işlemler ile tevkifata ilişkin usul ve esaslar 01/05/2012

Detaylı

Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez

Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez Yabancı para birimine göre düzenlenen faturada KDV sabitlenemez 15.08.2007 / Veysi Seviğ Düzenlenen faturada gösterilmiş mal bedeli yabancı para birimine göre ödenirse, mevcut düzenlemeler çerçevesinde

Detaylı

KDV Kanununda verginin indirim zamanı ve şekli hakkında konumuz açısından önem arz eden düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

KDV Kanununda verginin indirim zamanı ve şekli hakkında konumuz açısından önem arz eden düzenlemeler aşağıdaki gibidir: CİRO PRİMLERİ VE KDV İNDİRİM ZAMANI MUAMMASI Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş. ) Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı, hyavuzcan@mazarsdenge.com.tr Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos

Detaylı

Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi

Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi Geç Gelen Faturalardaki KDV'nin İndirimi -(Sonradan Yapılan Tarhiyata İstinaden Fatura Düzenlenmesi)- SUNAY ŞEN Eski Hesap Uzmanı Özet Ticari hayatta sıklıkla rastlanılan olaylardan birisi de, işlemlere

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İndirimli oran, net alan, yiyecek-içecek hizmeti, geceleme hizmeti, iade talebi.

Anahtar Kelimeler: İndirimli oran, net alan, yiyecek-içecek hizmeti, geceleme hizmeti, iade talebi. İNDİRİMLİ KDV ORANINA TABİ İŞLEMLERDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR not:1 Seyhan KANDEMİR Universal&Partners Vergi Direektörü e-mail: seyhankandemir@gmail.com Özet KDV Kanunu'nun (29/2)'nci maddesi ile indirimli

Detaylı

Hizmet ifalarında, hizmete ilişkin belge düzenlenip KDV nin doğması sağlandıktan sonra, hizmetin yapılmaması,

Hizmet ifalarında, hizmete ilişkin belge düzenlenip KDV nin doğması sağlandıktan sonra, hizmetin yapılmaması, MADDE 35 : MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ MADDE METNİ : " Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi : Madde 35- Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 41 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Usul Müdürlüğü Tarih : 03/04/2006 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/229-12049

Detaylı

YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2014 sayısında yayınlanmştır.

YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2014 sayısında yayınlanmştır. YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş.) Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

Hizmet ifalarında, hizmete ilişkin belge düzenlenip KDV nin doğması sağlandıktan sonra, hizmetin yapılmaması,

Hizmet ifalarında, hizmete ilişkin belge düzenlenip KDV nin doğması sağlandıktan sonra, hizmetin yapılmaması, MADDE 35 : MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ MADDE METNİ : " Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi : Madde 35- Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU. EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU EMRE KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com İSTANBUL - 04 ARALIK 2012 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM : DÖNEM SONU

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ

İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ İskonto (Tenzilat): Satıcının sattığı malın fiyatı veya bedeli üzerinden çeşitli

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı