MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILARI MESLEKİ EĞİTİM YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILARI MESLEKİ EĞİTİM YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi) MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILARI MESLEKİ EĞİTİM YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI * Sınav tek oturumda yapılacaktır. * Sınavda toplam 125 soru sorulmaktadır. * Toplam süre 150 dakikadır. * Sınav sonucunun değerlendirilmesinde sadece doğru cevaplar dikkate alınacaktır. * Bütün soruların puan değeri eşittir. * Sınav sırasında kopya çeken ya da teşebbüs edenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 6 Kasım 2010 Ankara

2 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu türlerinden biri değildir? a. Mahalli idareler genel faaliyet raporu b. Genel faaliyet raporu c. İdare faaliyet raporu d. Birim faaliyet raporu e. Merkezi yönetim faaliyet raporu sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu hazırlamak zorunda değildir? a. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri b. Özel bütçeli idareler c. Sosyal güvenlik kurumları d. Mahalli idareler e. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca Genel Faaliyet Raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? a. Harcama birimleri b. Kamu idareleri c. İçişleri Bakanlığı d. Maliye Bakanlığı e. Sayıştay 4- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu hangi tarihe kadar hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur? a. İzleyen mali yılın Mart ayı sonu b. İzleyen mali yılın Nisan ayı sonu c. İzleyen mali yılın Şubat ayı sonu d. İzleyen mali yılın Haziran ayı sonu e. İzleyen mali yılın Haziran ayının onbeşi 1

3 5- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre ön mali kontrol yetkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir. b. Mali hizmetler biriminde yapılan ön mali kontrollerde, kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanır c. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol yetkisi mali hizmetler birim yöneticisine aittir. d. Mali hizmetler birim yöneticisi ön mali kontrol yetkisini hiçbir şekilde devredemez. e. Mali hizmetler birim yöneticisi yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. 6- Aşağıdakilerden hangisi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda sayılan ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlerden değildir? a. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları b. Ödenek aktarma işlemleri c. Geçici işçi pozisyonları d. Fazla mesai ödemeleri e. Yurt dışı kira katkısı 7- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre mali hizmetler birimince yapılan ön mali kontrollerde yazılı görüş verilmesi zorunlu mali karar ve işlemler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Yurt dışı kira katkısı - Seyyar görev tazminatı cetvelleri b. Yurt dışı kira katkısı Seyahat kartı listesi c. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Seyyar görev tazminatı cetvelleri d. Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması Yan ödeme cetvelleri e. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Yurtdışı kira katkısı 8- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatına göre birleşemeyecek görevler kapsamındadır? a. Mali hizmetler birimi yöneticisi- Harcama yetkilisi b. Üst yönetici - Harcama yetkilisi c. Mali hizmetler yetkilisi Muhasebe yetkilisi d. Harcama yetkilisi Muhasebe yetkilisi e. Gerçekleştirme görevlisi Muhasebe yetkilisi 2

4 9- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay ın görevleri arasında yer almaz? a. Denetim b. Yargılama c. TBMM ne rapor sunma d. Mali hüküm içeren yönetmeliklerin hazırlanması e. Görüş bildirme sayılı Sayıştay Kanununa göre içtihadın oluşturulmasında yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? a. Sayıştay Başkanı b. Sayıştay Daireleri c. Sayıştay Genel Kurulu d. Temyiz Kurulu e. Daireler Kurulu 11- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamında bulunmamasına rağmen 2 Sıra No.lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği uyarınca Kanunun mali istatistiklere ilişkin hükümlerine tabidir? a. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü b. Kamu İhale Kurumu c. Şeker Kurumu d. Yükseköğretim Kurulu e. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hesap bilgilerini süresinde(ek süre dahil) göndermeyen kamu idarelerinin yöneticileri hakkında uygulanacak yaptırım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Sadece üst yönetici hakkında idari para cezası uygulanır. b. Sadece mali hizmetler birimi yöneticisi hakkında idari para cezası uygulanır. c. Üst yönetici ve mali hizmetler birimi yöneticisi hakkında idari para cezası uygulanır. d. Sadece muhasebe yetkilisi hakkında idari para cezası uygulanır. e. Mali hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisi hakkında idari para cezası uygulanır. 3

5 13- Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamanın durum analizi kısmında yer almaz? a. Kuruluş içi analiz b. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi c. Bir kurumu etkileyen kişi ve kurumların belirlenmesi d. Kuruluşun varlık sebebinin belirlenmesi e. Gelecekte karşılaşılabilecek olguların analizi 14- Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi GZFT(SWOT) analizinin amaçlarından değildir? a. Kuruluşu iyi tanımak b. Kuruluşun güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek c. Kuruluşun çevre analizini yapmak d. Kuruluşun paydaşlarını tespit etmek e. Kuruluşun yönetim açısından eksik yönlerini tespit etmek 15- Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir? a. 1 yıl b. 2 yıl c. 3 yıl d. 4 yıl e. 5 yıl 16- Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda, planlarda yer alması gereken hususlara yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? a. Misyon b. Vizyon c. Tema d. Temel değerler e. Stratejiler 4

6 17- Aşağıdakilerden hangisi e-bütçe sistemi kullanan idarelerden biri değildir? a. Danıştay b. Türk Akreditasyon Kurumu c. Adalet Bakanlığı d. Bursa Büyükşehir Belediyesi e. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 18- e-bütçe sistemine göre aşağıdakilerden hangisi kurum kullanıcısı olarak yetkilendirilmiş bir kullanıcının yapabileceği işlemlerden biri değildir? a. Ödenek durum bilgisi sorgulama b. Aktarma işlemi hazırlama c. Bütçe fişi düzenleme d. Ödenek gönderme belgesi düzenleme e. Yeni kullanıcı tanımlama sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, Orta Vadeli Mali Plan hangi merci tarafından karara bağlanarak Resmi Gazete de yayımlanmaktadır? a. DPT Müsteşarlığı b. Maliye Bakanlığı c. Yüksek Planlama Kurulu d. Bakanlar Kurulu e. TBMM 20- Yıllık programlar hangi merci tarafından kabul edilerek Resmi Gazete de yayımlanmaktadır? a. DPT Müsteşarlığı b. Maliye Bakanlığı c. Yüksek Planlama Kurulu d. Bakanlar Kurulu e. TBMM 5

7 21- Aşağıdakilerden hangisi Bütçe Hazırlama Rehberinde yer almaz? a. Merkezi Yönetim Kapsamında yer alan kamu idarelerinin bütçelerini hazırlarken uymaları gereken genel ilkeler b. Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin Rehber c. Standartlar d. Bağlı cetveller e. Bütçe Hazırlık Çalışmalarında kullanılacak formlar 22- Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı nın TBMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmaz? a. Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi b. Yıllık Yatırım Programları c. Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamaları nedeniyle vazgeçilen kamu geliri cetveli d. Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri e. Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlarının listesi 23- Aşağıda yer alan idarelerden hangisinin Performans Programı hazırlama zorunluluğu yoktur? a. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri b. Özel bütçeli idareler c. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar d. Sosyal güvenlik kurumları e. Mahalli idareler 24- Kamu idarelerinin Performans Programı hazırlıklarında aşağıda sayılanlardan hangisini esas alınmaz? a. Kalkınma Planı b. Hükümet Programı c. Orta Vadeli Program d. Yıllık Program e. Bütçe Hazırlama Rehberi 6

8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? a. Kanun ile b. Yönetmelik ile c. Bakanlar Kurulu Kararı ile d. Tüzük ile e. Maliye Bakanlığının izni ile sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yedek ödenek tutarı tavanı genel bütçe ödeneklerinin yüzde kaçıdır? a. 2 b. 5 c. 10 d. 15 e Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli cetvellere ilişkin olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? a. V cetveli: Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları b. O cetveli: Ordu ihtiyacı için alınacak hayvanların alım değerleri c. İ cetveli: Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları, unvan ve dereceleri d. K cetveli: Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleriyle diğer ücret ödemelerinin tutarları e. E cetveli: Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır? a. Serbest bırakma işlemi b. Aktarma işlemi c. Revize işlemi d. Ekleme işlemi e. Tahakkuk işlemi 7

9 29- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını incelemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak görevi hangi fonksiyon kapsamında yürütülmektedir? a. Stratejik yönetim ve planlama b. Performans ve kalite ölçütleri gerçekleştirme c. Yönetim bilgi sistemi d. Mali hizmetler e. İç kontrol 30- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Strateji Geliştirme Birimleri tarafından ayrı bir birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunlu olan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? a. Stratejik yönetim ve planlama b. Performans ve kalite ölçütleri geliştirme c. Yönetim bilgi sistemi d. Bütçe ve performans programı e. İç kontrol 31- Kamu idarelerinde performans programı hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi Performans Esaslı Bütçelemenin unsurlarından değildir? a. Bütçeleme b. Raporlama c. Planlama d. Analiz etme e. İzleme ve değerlendirme 32- Kamu idarelerinde performans programı hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi performans programı özelliklerinden biridir? a. Çok yıllı olarak (üç yıl) hazırlanır. b. Bütçe içi ve dışı tüm finansman kaynakları dikkate alınır. c. Birim düzeyinde hazırlanır. d. Hedeflerin belirlenmesi süreci harcama birimlerinden üst yöneticiye doğru işler. e. Maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci performans hedeflerinden faaliyetlere doğru işler. 8

10 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Kesin Hesap Kanun Tasarısı ekinde aşağıdaki cetvellerden hangisi bulunmaz? a. Genel mizan b. Yıl içerisinde silinen kamu alacakları cetveli c. Faaliyet raporları d. Bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması e. Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca şartlı bağış ve yardımların ödenek devirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Şartlı bağış ve yardımların ödenek devirleri mümkün değildir. b. Üç yıl devrettiği halde harcanmayan şartlı bağış ve yardımlar ödeneği iptal edilebilir. c. Şartlı bağış ve yardımların ödeneği ertesi yıla devredilebilir. d. Devir tutarı, şartlı bağış ve yardımlar ödeneğinin yarısını geçemez. e. Devir tutarı şartlı bağış ve yardımlar ödeneğinin %25 ini geçemez. 35- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kamu zararı alacağının sorumlulara ve ilgililere tebliğinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmez? a. Taksitlendirmeye ilişkin ödeme planı b. Faiz başlangıç tarihi c. Ödeme yeri d. Sebebi e. İtiraz mercii 36- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kamu zararında zaman aşımı süresi nedir? a. Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden mali yılın başında işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter. b. Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihte başlar ve onuncu yılın sonunda biter. c. Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden mali yılın başında başlar ve beşinci yılın sonunda biter. d. Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihte başlar ve beşinci yılın sonunda biter. e. Zamanaşımı süresi, kamu zararını sorumluya veya ilgiliye tebliğ edildiği tarihte başlar ve beşinci yılın sonunda biter. 9

11 37- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen tutara kadar olan kamu zararı alacaklarının silinerek kayıtlardan çıkarılabilmesi için öncelikle yapılması gereken işlem nedir? a. Takibe yetkili birim tarafından takipten vazgeçme onayının alınması b. Kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimi tarafından yetkili merciden takipten vazgeçme onayının alınması c. Muhasebe birimi tarafından muhasebe kayıtlarından çıkarılması d. Merkezi yönetim bütçe kanununa eklenmesi e. Maliye Bakanlığına bildirilmesi 38- Kesin Hesapların düzenlenmesine ilişkin mevzuata göre aşağıdaki cetvellerden hangisi genel bütçeli idareler tarafından hazırlanmaz? a. Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli b. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Cetveli c. Yıl İçinde Silinen Kamu Alacakları Cetveli d. Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli e. Ertesi yıla devredilen ödenekler cetveli 39- Kesin Hesapların düzenlenmesine ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Genel bütçeli idareler için bütçe gelirleri kesin hesap cetveli Maliye Bakanlığınca hazırlanır. b. Bütçe giderleri kesin hesap cetveli kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyini, finansal sınıflandırmayı ve ekonomik sınıflandırmanın iki düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir. c. Kesin Hesap Kanun Tasarısı Maliye Bakanlığınca(Muhasebat Genel Müdürlüğü) hazırlanır. d. Geçici ve kesin mizanlar genel bütçeli idareler için Maliye Bakanlığınca düzenlenir. e. Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli hazırlanırken bakan ve üst yöneticilerin göreve başlama ve ayrılma tarihleri gün, ay, yıl olarak ve resmi tatil günleri hariç boşluk bırakılmadan gösterilir. 10

12 40- Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aşağıda sayılanların hangisinden sorumlu değildir. a. Ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan b. Harcama birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetvelini hazırlamaktan c. Asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmekten d. Muayene ve kabulü yapılmış taşınırları teslim almaktan e. Taşınırların etkili ekonomik ve verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden 41- Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca aşağıdakilerden hangisi kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devredilmesinin genel şartlarından değildir? a. Taşınırların kayıtların kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış olması b. Taşınırı devralacak idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik olması c. Taşınırı devredecek idarenin söz konusu taşınıra ihtiyacının olmaması d. Devir alınacak taşınırın ekonomik ömrünü tamamlamamış olması e. Taşınırı devralacak idarenin bütçesinde devralınacak taşınır için ödenek bulunması 42- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi Yeni Kamu Yönetimi anlayışının temel özelliklerinden biri olamaz? a. Katılımcı ve paylaşımcı yönetim b. Stratejik planlama ve performansa dayalı yönetim c. Mevzuat ve kurallara dayalı yönetim d. Gelecek, sonuç ve hedef odaklı yönetim e. Sistem odaklı denetim 11

13 43- I. Doktora yapılan aylık ve benzeri ödemelerin bir günlük tutarı II. Doktorun bir gün içerisinde muayene ettiği hasta sayısı III. Doktorun bir gün içinde muayene ettiği hastalardan sağlığına kavuşanların sayısı Kamu kaynağının kullanımına ilişkin değerlendirmeler dikkate alındığında, yukarıda yer alan verilerin ilgili olduğu terimler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? a. Ekonomiklik/ etkililik/ verimlilik b. Verimlilik/ etkililik/ ekonomiklik c. Ekonomiklik/ verimlilik/ etkililik d. Verimlilik/ ekonomiklik/ etkililik e. Etkililik/ verimlilik/ ekonomiklik 44- Aşağıdakilerden hangisi COSO iç kontrol modelinin bileşenlerinden biri değildir? a. Kontrol Ortamı b. Risk Değerlendirme c. Kontrol Faaliyetleri d. Bilgi Ve İletişim e. Dış Denetim 45- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin temel ilkelerinden biri değildir? a. İç kontrol idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. b. İç kontrolde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. c. İç kontrolde sorumluluk, sadece işlem sürecinde yer alan görevlileri kapsar. d. İç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişi iç denetçi tarafından denetlenir. e. İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas alınır. 12

14 46- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan standartlar dikkate alındığında yürürlükteki mevzuattan alınan aşağıdaki ifadelerden hangisi Kontrol Ortamı Standartları ile ilişkilendirilemez? a. Liyakat ilkesi (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 3) b. Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara takdirname verilebilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 122) c. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Madde 60) d. Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen devlet memurlarına ödül verilebilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 123) e. Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler.(kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik/ Madde 9) 47- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan Kontrol Ortamı Standartları ile ilgili değildir? a. Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitim uygulanır.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 214) b. Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 117) c. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 10) d. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 94) e. Devlet memurlarının hediye istemeleri, hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 29) 48- Risk Yönetiminde aşağıdakilerden hangisi riske verilecek bir yanıt yöntemi değildir? a. Kabul Etmek b. Yok Etmek c. Devretmek d. Kontrol Etmek e. Kaçınmak 13

15 49- Risk Yönetiminde aşağıdaki yöntemlerden hangisi riskleri tespit etme yöntemi değildir? a. Beyin Fırtınası b. Etki-Olasılık Analizi c. PESTLE Analizi d. Araştırma ve Anketler e. GZFT (SWOT) Analizi 50- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Standardı kamu iç kontrol standartlarının hangi bileşeni altında yer almaktadır? a. Kontrol Ortamı b. Risk değerlendirme c. Kontrol Faaliyetleri d. Bilgi ve İletişim e. Raporlama 51- Kamu İç Kontrol Standartları ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre idarelerin iç kontrol sistemlerini hangi sürelerde en az bir kez değerlendirmeleri gerekmektedir? a. 3 Yıl b. 6 Ay c. 1 Yıl d. 2 Yıl e. 5 Yıl 52- Türkiye de kamu iç mali kontrol sisteminin aktörleri veya birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. Üst Yönetici b. Gerçekleştirme Görevlisi c. Strateji Geliştirme Birimi d. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü e. Mali Kontrol Yetkilisi 14

16 53- Aşağıdakilerden hangisi iç denetim türleri arasında yer almaz? a. Sistem Denetimi b. Uygunluk Denetimi c. Kalite Denetimi d. Bilgi Teknolojisi Denetimi e. Performans Denetimi 54- Aşağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sisteminin bileşeni değildir? a. İnsan b. Sezgi c. Teknoloji d. Sistem Teorisi e. Bilgi Yönetimi 55- Yönetim bilgi sistemi esas alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Kurumda çalışan herkese her türlü bilgi gitmelidir b. Farklı işlemler için farklı bilgilere gereksinim duyulan kademeler arasında dikey ve yatay bilgi alışverişi mevcuttur c. Kurumsal hedeflere ulaşmak için kurumun sadece üst kademesinin bilgiye gereksinimi vardır d. Bilgiler birimler arsında paylaşılmamalıdır e. Gereksinim duyulan bilginin türü, yapısı ve içeriği bu bilgiyi kullanan birimin işlevlerine göre farklılık göstermez sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurlara ilişkin hükümleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz b. Adaylık süresi içinde yıllık izin kullanılamaz c. Aday memurun adaylık dönemi içerisinde başka kurumlara nakli yapılamaz d. Asli memurluğa atanabilmek için adaylık döneminde başarılı olmak ve olumlu sicil almak şarttır e. Adaylık dönemi içerisinde kademe ilerlemesi yapılamaz 15

17 57- I.Liyakat II. Sadakat III. Kariyer IV. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık V. Sınıflandırma 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam ve doğru olarak sayılmıştır? a. I-II-III b. I-II-IV c. I-III-V d. I-II-V e. II-III-IV sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin memuru görevden uzaklaştırma yetkisi yoktur? a. Cumhuriyet savcısı b. Bakanlık müfettişi c. Atamaya yetkili amir d. Kaymakam e. Vali sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun red kararı vermesi halinde aşağıdaki amirlerden hangisi 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir? a. Disiplin amiri b. Üst disiplin amiri c. En üst disiplin amiri d. Atamaya yetkili amir e. Sicil amiri 60- Hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine bakılmaksızın, kamu görevlilerine aynı tutarda ödenmekte olan maaş unsuru aşağıdakilerden hangisidir? a. Gösterge aylığı b. Taban aylığı c. Tazminatlar d. Kıdem aylığı e. Ek gösterge aylığı 16

18 61- Aşağıdaki maaş unsurlarından hangisi gelir vergisi matrahı kapsamında yer almaz? a. Yan ödeme aylığı b. Özel hizmet tazminatı c. Taban aylığı d. Kıdem aylığı e. Gösterge aylığı sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek devlet memuru aylığı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? a. En yüksek devlet memuruna mali ve sosyal haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamıdır b. En yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamıdır c. En yüksek devlet memuruna ait gösterge ve ek gösterge toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu buluna tutardır d. En yüksek devlet memuruna ait gösterge ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır e. En yüksek devlet memuruna ait ek gösterge ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 63- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesiyle düzenlenmiş bulunan tazminatlardan biri değildir? a. Özel hizmet tazminatı b. Eğitim ve öğretim tazminatı c. Denetim tazminatı d. Teknik hizmetler tazminatı e. Emniyet hizmetleri tazminatı sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu uyarınca diğer yüksek öğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yüksek öğretim kurumlarıyla bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına verilen ödeneğe ne ad verilir? a. Geliştirme ödeneği b. İdari görev ödeneği c. Ek ders ücreti d. Üniversite ödeneği e. Eğitim- öğretim ödeneği 17

19 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen aile yardımı ödeneğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Aile yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve borç için haczedilmez b. Çocuk için ödenen aile yardımı, anne ve babanın her ikisi de memur olması durumunda yalnızca babaya verilir. c. 0-6 yaş grubu çocuklar için aile yardımı bir kat artırımlı ödenir d. Eşi aylıksız izine ayrılan memura aile yardımı ödeneği ödenmez e. Evli çocuk için aile yardımı ödeneği ödenmez 66- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan tutulu kadroları serbest bırakma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? a. Bakanlar Kurulu b. Devlet Personel Başkanlığı c. Maliye Bakanlığı d. Yüksek Planlama Kurulu e. Başbakanlık 67- Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangını ile mücadele hizmetlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla ne kadar süreyle geçici işçi çalıştırılabilir? a. 3 ay b. 2 ay 29 gün c. 5 ay 29 gün d. 6 ay e. 11 ay 29 gün 68- İş Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca ücret ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. b. Bono veya senet olarak ödenemez. c. Zamanaşımı süresi 10 yıldır. d. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. e. En geç ayda bir ödenir. 18

20 69- İş Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işçilerin yıllık izin uygulamasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler dikkate alınır. b. Tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. c. Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden sayılır. d. Yıllık izin dönemine ilişkin ücret peşin olarak ödenir. e. Hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre bakanlık müşavirleri bakanlığın aşağıda sayılan birimlerinin hangisinde bulunur? a. Ana hizmet birimlerinde b. Danışma ve denetim birimlerinde c. Bağlı kuruluşlarında d. Yardımcı birimlerde e. Özel kalem müdürlüğünde sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların kurulma işlemleri aşağıdaki tasarrufların hangisinin gerçekleşmesiyle tamamlanır? a. Kuruluş kanununun TBMM de kabul edilmesiyle b. Kuruluş kanununun resmi gazetede yayımlanmasıyla c. Kuruluşun genel hükümlere göre kadrolarının alınmasıyla d. Kuruluşun hiyerarşik olarak en üst amirinin atanmasıyla e. Genel bütçe kanununda kuruluşa ödenek tahsis edilmesiyle sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre bakanlıklarda yardımcı birimlerin kurulması hangi düzenlemeyle gerçekleştirilir? a. Kanun b. Bakanlar Kurulu Kararı c. Yüksek Planlama Kurulu d. Başbakan Onayı e. Bakan Onayı 19

21 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatında bir hiyerarşik kademe değildir? a. Genel Müdürlük b. Daire Başkanlığı c. Şube Müdürlüğü d. Müdür Yardımcılığı e. Şeflik 74- Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamına bağlı kurum ve kuruluşlarından değildir? a. Yozgat Belediyesi b. Özel kanunla kurulmuş banka ve teşekküller c. Özel bütçeli idareler d. Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Anonim Ortaklığı e. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından değildir? a. Konaklama gideri b. Yol masrafı c. Aile gideri d. Yer değiştirme gideri e. Gündelik sayılı Harcırah Kanununa göre, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere aşağıdakilerden hangisi ödenir? a. Yol masrafı ve görev süresince gündelik b. Sadece gidiş dönüş yol masrafı c. Gidiş dönüş yol masrafı ile burada geçen günlerin en fazla yedi günü için gündelik d. Sadece görev süresince gündelik e. Hiçbir şey ödenmez 20

22 77- Geçici görev ile yurt dışına görevlendirilen memur (A) nın gündeliği 120 Euro dur. Memur (A) kaldığı ülkede günlük 140 Euro konaklama bedeli ödemiştir. Buna göre Memur (A) ya ödenmesi gereken bir günlük konaklama bedeli aşağıdakilerden hangisidir? a. 120 Euro b. 72,8 Euro c. 47,6 Euro d. 68,5 Euro e. 180 Euro 78- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamında değildir? a. Cumhurbaşkanlığı b. Sakarya Üniversitesi c. Sosyal Güvenlik Kurumu d. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü e. Ulaştırma Bakanlığı 79- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi fatura yerine kullanılamaz? a. Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletleri b. Serbest meslek makbuzu c. Yurt dışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura d. Müstahsil makbuzu e. Piyasa fiyat araştırması tutanağı 21

23 80- Aylığını aldıktan sonra görevden ayrılanlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Sosyal güvenlik kurumuna gönderilen emekli kesenekleri ve primlere ilişkin herhangi bir işlem yapılmaz. b. Kamu görevlilerine peşin olarak ödenen aylıklar, emekliye ayrılma veya ölüm halinde geri alınmaz. c. Geri alınması gerekli tutarın hesaplanmasında harcama birimince aylıklardan geri alınacak tutarı hesaplama tablosu düzenlenir. d. Kamu görevlisinin görevinden ayrılış tarihi alacağın faiz başlangıç tarihidir. e. Takibe yetkili birim tarafından takip dosyası açılarak, alacak tutarı ilgili adına borç kaydedilmek amacıyla muhasebe birimine bildirilir. 81- Aşağıdakilerden hangisi ecrimisilin unsurları arasında yer almaz? a. İzinsiz olarak kullanılan bir mal vardır b. Herhangi bir şekilde kullanılarak faydalanma söz konusudur c. İşgalcinin kusuru aranır d. Ecrimisil mal sahibi tarafından istenir e. Takdirinde önceki haliyle getirebileceği muhtelif gelir esas alınır 82- İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan hazineye ait arazi ve arsalar belediye ve mücavir alan sınırları dışında kimin adına bedelsiz terk edilir? a. Belediye adına b. Özel İdare adına c. Hazine adına d. Köy tüzel kişiliği adına e. Büyükşehir belediyesi adına 83- Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili idarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere ne denir? a. Fuzuli şagil b. Kiracı c. Fer i zilyet d. Asli zilyet e. Kullanıcı 22

24 84- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde tahmin edilen bedelin yüzde kaçına kadar geçici teminat alınır? a. %10 una kadar b. %30 una kadar c. %5 ine kadar d. %35 ine kadar e. %15 ine kadar 85- Aşağıdaki işlerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilebilir? a. Hizmet b. Mal alımı c. Yapım d. Taşıma e. Satış sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas usullerini gösteren belge veya belgelere ne ad verilir? a. Şartname b. İhale ilanı c. Sözleşme d. Kıymet takdir komisyonu kararı e. İhale işlem dosyası sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale için tespit edilen tarihin tatil gününe rastlaması halinde ne yapılacaktır? a. Tekrar ilan yapılarak yeni belirlenen tarihte yapılır. b. İhale günü tatil gününe rastlasa da aynı gün yapılmak zorundadır. c. Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takibenden ilk iş gününden sonraki gün yapılır. d. Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takibenden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. e. İhale iptal edilir. 23

25 sayılı Devlet İhale Kanununa göre bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde hangi kanun hükümleri uygulanır? a. Medeni Kanun b. Borçlar Kanunu c. Ticaret Kanunu d. Tebligat Kanunu e. Kamu İhale Kanunu 89- Aşağıdaki harcamalardan hangisi, belediyelerin harcamalara katılma payı alabileceği hizmetlerdendir? a. Elektrik Tesisi Harcamaları b. Telefon Tesisi Harcamaları c. Su Tesisleri Harcamaları d. Doğalgaz Tesisi Harcamaları e. Fiberoptik Kablo Tesisi Harcamaları 90- Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının yüzde kaçı büyükşehir dışındaki belediyelere verilir? a. 2,85 b. 2,50 c. 1,15 d. 3 e Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı hangi ayın 1 inci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir? a. Ağustos b. Ekim c. Eylül d. Kasım e. Aralık 24

26 92- Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının ne kadarı Maliye Bakanlığının bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur? a. Binde Biri b. Binde İkisi c. Binde Üçü d. Binde Dördü e. Binde Beşi sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (C) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için aşağıdakilerden hangisi sigorta primine esas kazanca dahil edilmez? a. Özel Hizmet Tazminatı b. Kıdem Aylığı c. Temsil Tazminatı d. Yabancı Dil Tazminatı e. Taban Aylığı sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi kapsamında sigortalı sayılan bir kişi için, aşağıdakilerden hangisi yaşlılık aylığına hak kazanabilme kriterlerinden biri değildir? a. Sigortalılık süresi b. Prim ödeme tutarı c. Yaş d. Prim ödeme gün sayısı e. Cinsiyet sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sağlanan haklardan biri değildir? a. Toptan ödeme yapılması b. Geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi c. Sürekli işgöremezlik geliri bağlanması d. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi e. Emzirme ödeneği verilmesi 25

27 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yaşlılık aylıklarının hesabı açısından bir yıllık prim ödeme gün sayısı için uygulanacak aylık bağlama oranı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a. %3 b. %2.5 c. İlk 25 Yıl İçin % 2.5, Sonraki Her Yıl İçin %1 d. İlk 25 Yıl İçin %2, Sonraki Her Yıl Çin %1 e. %2 97- Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran hallerden değildir? a. Ölüm b. Ödeme c. Zamanaşımı d. Kesinleşmiş Yargı Kararı e. Af sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından bir değerlendirme yapıldığında aşağıdakilerden hangisi safi tutarı üzerinden tevkifata (stopaj-kesinti) tabi tutulur? a. Kira Ödemeleri b. Ücret Ödemeleri c. Yıllara Sari İnşaat İşleri Nedeniyle Yapılan İstihkak Ödemeleri d. Kar Payları e. Telif Ödemesi sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulünde yaklaşık maliyet isteklilere ne zaman açıklanır? a. İhale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce b. İhale ilanı ile c. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra d. İhale komisyon kararı ihale yetkilisince onaylandıktan sonra e. İş tamamlandıktan sonra 26

28 100- I. Açık ihale usulü II. Pazarlık usulü III.Kapalı teklif usulü IV. doğrudan temin V. Belli istekliler arasında ihale usulü Yukarıdakilerden hangileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülmüş ihale usulleridir? a. I-II b. I-II-IV c. I-II-III-IV-V d. I-II-IV-V e. I-II-V sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. İhale komisyonunun ihale komisyonu başkanı görevlendirir b. İhale komisyonu çoğunlukla toplanır c. İhale komisyonu üyelerinin ihale onayının alındığı tarihe kadar görevlendirilmesi zorunludur d. İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz e. İhale komisyonu kararları oybirliği ile alınır sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yetkilisinin akrabalarından hangisi ihaleye katılabilir? a. İhale Yetkilisinin Halası b. İhale Yetkilisinin Dayısı c. İhale Yetkilisinin Kardeşinin Oğlu d. İhale Yetkilisinin Eşinin Kardeşi e. İhale Yetkilisinin Eşinin Dayısı sayılı Kamu İhale Kanununa göre tekliflerin geçerlik süresi nedir? a. 30 Gün b. 45 Gün c. 60 Gün d. 1 Ay e. Tekliflerin geçerlik süresi ihale dokümanlarında belirtilir 27

29 sayılı Kamu İhale Kanununa göre isteklilerin ihaleye katılımı için sunması için geçerli teminat miktarı ne kadardır? a. Yaklaşık maliyetin yüzde üçüdür b. Yaklaşık maliyetin yüzde üçünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutar c. Sözleşme bedelinin yüzde üçü d. Teklif edilen bedelin yüzde üçü e. Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutar 105- I.Tedavüldeki Türk parası II. Yabancı para III.Türkiye de faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı bankaların düzenleyeceği teminat mektupları IV. Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları V.Devlet iç borçlanma senetleri yerine düzenlenen belgeler sayılı Kamu İhale Kanununa göre yukarıda sayılanların hangileri ihalelerde teminat ( geçici veya kesin teminat) olarak kabul edilebilir? a. I-III-V b. I-V c. I-II-III-IV-V d. I-III-IV-V e. I-III sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonu kararlarının ihale yetkilisi tarafından kaç gün içinde onaylanması veya iptal edilmesi gerekir? a. 3 Gün b. 3 İşgünü c. 5 Gün d. 5 İşgünü e. 7 Gün 28

30 sayılı Kamu İhale Kanununa göre üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayalar hakkında ne kadar süre ile ihalelere katılma yasağı verilir? a. 6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar b. 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar c. 1 yıldan az olmamak üzere 3 yıla kadar d. 2 yıl e. 3 yıl sayılı Kamu İhale Kanununa göre çerçeve anlaşmalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Çerçeve anlaşma ihaleleri açık ihale usulü, belli istekliler arası ihale usulü veya pazarlık usulü ile yapılabilir b. Çerçeve anlaşmaların azami süresi 60 ayı geçemez c. Çerçeve anlaşma en az 5 istekli ile yapılabilir d. Çerçeve anlaşma imzalanması idarelere alım yapma yükümlülüğü getirmez e. Çerçeve anlaşmalı ihale yapılabilmesi için ödeneğinin bulunması şarttır sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin idareye şikâyet başvurusu bulunma ehliyeti bulunmamaktadır? a. Tedarikçi b. Hizmet Sunucusu c. İstekli Olabilecekler d. Yapı Müteahhidi e. Yüklenici 110- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi bilanço hesapları arasında yer almamaktadır? a. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı b. Yeniden Değerleme Farkları Hesabı c. Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı d. Faaliyet Sonuçları Hesabı e. Birikmiş Amortismanlar Hesabı 29

31 111- Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mali Olmayan Varlıklar sınıflandırmasında yer almamaktadır? a. Patent hakkı b. Taşıtlar c. İlk Madde ve Malzemeler d. Sanat Eserleri e. Hisse Senetleri 112- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre; hesaplara alınmasına karar verilen sanat eserlerinden sigortalanmamış olanlar veya değeri takdir edilemeyenler hangi bedel ile kayıt altına alınmaktadır? a. Maliyet bedeli b. Gerçeğe uygun değer c. İz bedeli d. İtibari değer e. Rayiç bedel 113- Bir ekonomik değerin; yaratıldığı, başka bir şekle dönüştürüldüğü, mübadeleye konu edildiği, el değiştirdiği veya yok olduğu aşamalarda muhasebeleştirilmesini aşağıdaki ilkelerden hangisi ifade etmektedir? a. Tahakkuk esası b. Nakit esası c. Maliyet esası d. Mali yıl esası e. Kayıt esası 114- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin kapsamında yer almamaktadır? a. Türk Patent Enstitüsü b. Sosyal Güvenlik Kurumu c. Kamu İhale Kurumu d. Orman Genel Müdürlüğü e. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 30

32 115- Ardahan Muhasebe Müdürlüğüne TL bedelinde X şahsına ait konvertible döviz ile Muhasebe Müdürlüğüne ait TL bedelli konvertible olmayan döviz intikal ettirilmiştir. Yapılması gereken borç kaydında sırasıyla aşağıdaki hesapların hangileri kullanılmalıdır? a. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı, 105- Döviz Hesabı b. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı, 117- Menkul Varlıklar Hesabı c Döviz Hesabı, 117- Menkul Varlıklar Hesabı d Döviz Hesabı, 105- Döviz Hesabı e Menkul Varlıklar Hesabı, 105- Döviz Hesabı 116- İzmir Milli Emlak Müdürlüğü birikmiş amortismanı TL, yeniden değerleme değer artışı TL ve kayıtlı değeri TL olan taşıtı ikinci taksidi izleyen dönemde tahsil edilmek üzere TL ile iki eşit taksitte satmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Varlığın net değeri TL dir. b Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına TL borç kaydı yapılmalıdır. c. 600-Gelirler Hesabına 500.-TL alacak kaydı yapılmalıdır. d Gelirlerden Alacaklar Hesabına 500.-TL borç kaydı yapılmalıdır. e Taşıtlar Hesabına TL alacak kaydı yapılmalıdır Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre bütün ödemelerin ilgilinin banka hesabına aktarma suretiyle yapılması esastır. Ancak, ilgililerin talepleri halinde bazı ödemelerin muhasebe birimlerince, kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ödemelerden hangisi/hangileri kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilecek işlemler arasında yer almaktadır? I. Alındığı gün iade edilen teminat ve depozito niteliğindeki ödemelerden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bankadan ödenmesi zorunlu olan tutara kadar olan ödemeler II. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen limiti aşan ön ödemeler III. Banka şubesi bulunmayan yerlerde yapılacak her türlü ödeme IV. Er ve erbaşlara yapılacak münferit ödemeler a. Yalnız I b. II ve III c. I ve II d. I ve IV e. II ve IV 31

33 118- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinde yapılacak sayım sonucunda eksiklik ortaya çıkarsa 197- Sayım Noksanları Hesabına borç kaydı yapılmaktadır? a. Hisse Senetleri b. Teminat mektupları c. Değerli Kâğıtlar d. Maddi duran varlıklar e. Kişilere ait menkul kıymetler 119- Bütçeye gider kaydıyla yapılan harcamalardan ödeneği bulunanlar için yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? a Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç, 904- Ödenekler Hesabına alacak b Ödenekler Hesabına borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak c. 905-Ödenekli Giderler Hesabına borç, 903- Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak d. 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 905- Ödenekli Giderler Hesabına alacak e Ödenek Hareketleri Hesabı borç, 900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı alacak 120- MİT Müsteşarlığı bütçesinin istihbarat personeli tertibinde yer alan ödeneğin TL lik kısmı Giresun Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ödeneği alan Giresun Muhasebe Müdürlüğünün yapması gereken ödenek kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a. 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 905- Ödenekli Giderler Hesabına alacak b Ödenek Hareketleri Hesabı borç, 900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı alacak c. 905-Ödenekli Giderler Hesabına borç, 903- Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak d Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç, 904- Ödenekler Hesabına alacak e Ödenekler Hesabına borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak 121- (A) şahsından kiralanarak vergi dairesi olarak kullanılan binaya TL harcanarak asansör yaptırılmıştır. Yaptırılan asansör için borç kaydı yapılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir? a Tesis ve Makineler Hesabı b Demirbaşlar Hesabı c Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı d Özel Maliyetler Hesabı e Giderler Hesabı 32

34 122- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? a Bütçe Emanetleri Hesabı b Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı c. 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı d Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı e Emanetler Hesabı 123- Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak bakiyesi verir? a. 157-Diğer stoklar Hesabı b Birikmiş Amortismanlar Hesabı c Yatırım Avansları Hesabı d Haklar Hesabı e Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Personel Avansları Hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Alacak karakterli bir hesaptır. b. Aralık ayı geçici mizanında borç kalanı verebilir. c. Maddi duran varlık hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avansların izlenmesi için kullanılır. d. Aralık ayı kesin mizanında bakiye vermez. e. Bu hesaba borç kaydedildiği anda bütçe gideri yapılır Gaziosmanpaşa Üniversitesi Muhasebe Birimi personel maaşlarını muhasebeleştirirken keseceği gelir vergisi tutarını aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip etmelidir? a Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı b Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı c Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilât Hesabı d Kamu İdareleri Payları Hesabı e Gelirler Hesabı 33

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Muğla

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük merkez ve taşra harcama

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Muratpaşa Belediyesinde yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24.12.2003 Sayı :25326 Üst yöneticiler Madde

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde i Ön Mali Kontrol M. Sait ARCAGÖK Kamu Mali Yönetim Sisteminde Değişim Mali Yönetim Sisteminde Değişim İç Kontrol Anlayışında Değişim i Ön Mali Kontrol Anlayışında

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

II. KISIM ÖZELLİKLİ BÜTÇE İŞLEMLERİ 1.BÖLÜM BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE İLKELERİ...

II. KISIM ÖZELLİKLİ BÜTÇE İŞLEMLERİ 1.BÖLÜM BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE İLKELERİ... İÇİNDEKİLER 1. KISIM İLK SÖZ A- ÖNSÖZ YERİNE... 3 B- MAHALLİ İDARELERDE BÜTÇE, MUHASEBE VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ... 5 1. Analitik Bütçe Sınıflandırması... 5 2. Devlet Muhasebesi... 9 3. Mali Raporlama...

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.SNÜ.0.65.01.04.558/00093 09.02.2009 Konu : Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. Üniversitemiz harcama birimlerince

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Karabağlar Belediyesi harcama birimleri

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

BÜTÇE KESİN HESAP.

BÜTÇE KESİN HESAP. BÜTÇE KESİN HESAP www.erkankaraarslan.org ÖDENEK HESAPLARı Hesap No Hesap Adı Yardımcı Hesap 1 2 3 Detaylı 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı E.Kod1 E.Kod2 yok Ödenek Hesapları 901 01 Bütçe Başlangıç

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı