MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILARI MESLEKİ EĞİTİM YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILARI MESLEKİ EĞİTİM YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi) MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILARI MESLEKİ EĞİTİM YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI * Sınav tek oturumda yapılacaktır. * Sınavda toplam 125 soru sorulmaktadır. * Toplam süre 150 dakikadır. * Sınav sonucunun değerlendirilmesinde sadece doğru cevaplar dikkate alınacaktır. * Bütün soruların puan değeri eşittir. * Sınav sırasında kopya çeken ya da teşebbüs edenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 6 Kasım 2010 Ankara

2 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu türlerinden biri değildir? a. Mahalli idareler genel faaliyet raporu b. Genel faaliyet raporu c. İdare faaliyet raporu d. Birim faaliyet raporu e. Merkezi yönetim faaliyet raporu sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu hazırlamak zorunda değildir? a. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri b. Özel bütçeli idareler c. Sosyal güvenlik kurumları d. Mahalli idareler e. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca Genel Faaliyet Raporu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır? a. Harcama birimleri b. Kamu idareleri c. İçişleri Bakanlığı d. Maliye Bakanlığı e. Sayıştay 4- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu hangi tarihe kadar hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur? a. İzleyen mali yılın Mart ayı sonu b. İzleyen mali yılın Nisan ayı sonu c. İzleyen mali yılın Şubat ayı sonu d. İzleyen mali yılın Haziran ayı sonu e. İzleyen mali yılın Haziran ayının onbeşi 1

3 5- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre ön mali kontrol yetkisi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir. b. Mali hizmetler biriminde yapılan ön mali kontrollerde, kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanır c. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol yetkisi mali hizmetler birim yöneticisine aittir. d. Mali hizmetler birim yöneticisi ön mali kontrol yetkisini hiçbir şekilde devredemez. e. Mali hizmetler birim yöneticisi yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. 6- Aşağıdakilerden hangisi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda sayılan ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlerden değildir? a. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları b. Ödenek aktarma işlemleri c. Geçici işçi pozisyonları d. Fazla mesai ödemeleri e. Yurt dışı kira katkısı 7- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre mali hizmetler birimince yapılan ön mali kontrollerde yazılı görüş verilmesi zorunlu mali karar ve işlemler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Yurt dışı kira katkısı - Seyyar görev tazminatı cetvelleri b. Yurt dışı kira katkısı Seyahat kartı listesi c. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Seyyar görev tazminatı cetvelleri d. Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması Yan ödeme cetvelleri e. Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları Yurtdışı kira katkısı 8- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatına göre birleşemeyecek görevler kapsamındadır? a. Mali hizmetler birimi yöneticisi- Harcama yetkilisi b. Üst yönetici - Harcama yetkilisi c. Mali hizmetler yetkilisi Muhasebe yetkilisi d. Harcama yetkilisi Muhasebe yetkilisi e. Gerçekleştirme görevlisi Muhasebe yetkilisi 2

4 9- Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay ın görevleri arasında yer almaz? a. Denetim b. Yargılama c. TBMM ne rapor sunma d. Mali hüküm içeren yönetmeliklerin hazırlanması e. Görüş bildirme sayılı Sayıştay Kanununa göre içtihadın oluşturulmasında yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? a. Sayıştay Başkanı b. Sayıştay Daireleri c. Sayıştay Genel Kurulu d. Temyiz Kurulu e. Daireler Kurulu 11- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamında bulunmamasına rağmen 2 Sıra No.lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği uyarınca Kanunun mali istatistiklere ilişkin hükümlerine tabidir? a. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü b. Kamu İhale Kurumu c. Şeker Kurumu d. Yükseköğretim Kurulu e. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hesap bilgilerini süresinde(ek süre dahil) göndermeyen kamu idarelerinin yöneticileri hakkında uygulanacak yaptırım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Sadece üst yönetici hakkında idari para cezası uygulanır. b. Sadece mali hizmetler birimi yöneticisi hakkında idari para cezası uygulanır. c. Üst yönetici ve mali hizmetler birimi yöneticisi hakkında idari para cezası uygulanır. d. Sadece muhasebe yetkilisi hakkında idari para cezası uygulanır. e. Mali hizmetler birimi yöneticisi ve muhasebe yetkilisi hakkında idari para cezası uygulanır. 3

5 13- Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamanın durum analizi kısmında yer almaz? a. Kuruluş içi analiz b. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi c. Bir kurumu etkileyen kişi ve kurumların belirlenmesi d. Kuruluşun varlık sebebinin belirlenmesi e. Gelecekte karşılaşılabilecek olguların analizi 14- Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi GZFT(SWOT) analizinin amaçlarından değildir? a. Kuruluşu iyi tanımak b. Kuruluşun güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek c. Kuruluşun çevre analizini yapmak d. Kuruluşun paydaşlarını tespit etmek e. Kuruluşun yönetim açısından eksik yönlerini tespit etmek 15- Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir? a. 1 yıl b. 2 yıl c. 3 yıl d. 4 yıl e. 5 yıl 16- Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda, planlarda yer alması gereken hususlara yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? a. Misyon b. Vizyon c. Tema d. Temel değerler e. Stratejiler 4

6 17- Aşağıdakilerden hangisi e-bütçe sistemi kullanan idarelerden biri değildir? a. Danıştay b. Türk Akreditasyon Kurumu c. Adalet Bakanlığı d. Bursa Büyükşehir Belediyesi e. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 18- e-bütçe sistemine göre aşağıdakilerden hangisi kurum kullanıcısı olarak yetkilendirilmiş bir kullanıcının yapabileceği işlemlerden biri değildir? a. Ödenek durum bilgisi sorgulama b. Aktarma işlemi hazırlama c. Bütçe fişi düzenleme d. Ödenek gönderme belgesi düzenleme e. Yeni kullanıcı tanımlama sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, Orta Vadeli Mali Plan hangi merci tarafından karara bağlanarak Resmi Gazete de yayımlanmaktadır? a. DPT Müsteşarlığı b. Maliye Bakanlığı c. Yüksek Planlama Kurulu d. Bakanlar Kurulu e. TBMM 20- Yıllık programlar hangi merci tarafından kabul edilerek Resmi Gazete de yayımlanmaktadır? a. DPT Müsteşarlığı b. Maliye Bakanlığı c. Yüksek Planlama Kurulu d. Bakanlar Kurulu e. TBMM 5

7 21- Aşağıdakilerden hangisi Bütçe Hazırlama Rehberinde yer almaz? a. Merkezi Yönetim Kapsamında yer alan kamu idarelerinin bütçelerini hazırlarken uymaları gereken genel ilkeler b. Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin Rehber c. Standartlar d. Bağlı cetveller e. Bütçe Hazırlık Çalışmalarında kullanılacak formlar 22- Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı nın TBMM de görüşülmesi sırasında dikkate alınmaz? a. Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi b. Yıllık Yatırım Programları c. Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamaları nedeniyle vazgeçilen kamu geliri cetveli d. Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri e. Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlarının listesi 23- Aşağıda yer alan idarelerden hangisinin Performans Programı hazırlama zorunluluğu yoktur? a. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri b. Özel bütçeli idareler c. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar d. Sosyal güvenlik kurumları e. Mahalli idareler 24- Kamu idarelerinin Performans Programı hazırlıklarında aşağıda sayılanlardan hangisini esas alınmaz? a. Kalkınma Planı b. Hükümet Programı c. Orta Vadeli Program d. Yıllık Program e. Bütçe Hazırlama Rehberi 6

8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aşağıdakilerden hangisi ile yapılır? a. Kanun ile b. Yönetmelik ile c. Bakanlar Kurulu Kararı ile d. Tüzük ile e. Maliye Bakanlığının izni ile sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yedek ödenek tutarı tavanı genel bütçe ödeneklerinin yüzde kaçıdır? a. 2 b. 5 c. 10 d. 15 e Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli cetvellere ilişkin olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? a. V cetveli: Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları b. O cetveli: Ordu ihtiyacı için alınacak hayvanların alım değerleri c. İ cetveli: Kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları, unvan ve dereceleri d. K cetveli: Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleriyle diğer ücret ödemelerinin tutarları e. E cetveli: Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır? a. Serbest bırakma işlemi b. Aktarma işlemi c. Revize işlemi d. Ekleme işlemi e. Tahakkuk işlemi 7

9 29- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını incelemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak görevi hangi fonksiyon kapsamında yürütülmektedir? a. Stratejik yönetim ve planlama b. Performans ve kalite ölçütleri gerçekleştirme c. Yönetim bilgi sistemi d. Mali hizmetler e. İç kontrol 30- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Strateji Geliştirme Birimleri tarafından ayrı bir birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunlu olan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? a. Stratejik yönetim ve planlama b. Performans ve kalite ölçütleri geliştirme c. Yönetim bilgi sistemi d. Bütçe ve performans programı e. İç kontrol 31- Kamu idarelerinde performans programı hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi Performans Esaslı Bütçelemenin unsurlarından değildir? a. Bütçeleme b. Raporlama c. Planlama d. Analiz etme e. İzleme ve değerlendirme 32- Kamu idarelerinde performans programı hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi performans programı özelliklerinden biridir? a. Çok yıllı olarak (üç yıl) hazırlanır. b. Bütçe içi ve dışı tüm finansman kaynakları dikkate alınır. c. Birim düzeyinde hazırlanır. d. Hedeflerin belirlenmesi süreci harcama birimlerinden üst yöneticiye doğru işler. e. Maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci performans hedeflerinden faaliyetlere doğru işler. 8

10 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Kesin Hesap Kanun Tasarısı ekinde aşağıdaki cetvellerden hangisi bulunmaz? a. Genel mizan b. Yıl içerisinde silinen kamu alacakları cetveli c. Faaliyet raporları d. Bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması e. Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca şartlı bağış ve yardımların ödenek devirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Şartlı bağış ve yardımların ödenek devirleri mümkün değildir. b. Üç yıl devrettiği halde harcanmayan şartlı bağış ve yardımlar ödeneği iptal edilebilir. c. Şartlı bağış ve yardımların ödeneği ertesi yıla devredilebilir. d. Devir tutarı, şartlı bağış ve yardımlar ödeneğinin yarısını geçemez. e. Devir tutarı şartlı bağış ve yardımlar ödeneğinin %25 ini geçemez. 35- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kamu zararı alacağının sorumlulara ve ilgililere tebliğinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmez? a. Taksitlendirmeye ilişkin ödeme planı b. Faiz başlangıç tarihi c. Ödeme yeri d. Sebebi e. İtiraz mercii 36- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kamu zararında zaman aşımı süresi nedir? a. Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden mali yılın başında işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter. b. Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihte başlar ve onuncu yılın sonunda biter. c. Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden mali yılın başında başlar ve beşinci yılın sonunda biter. d. Zamanaşımı süresi, kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihte başlar ve beşinci yılın sonunda biter. e. Zamanaşımı süresi, kamu zararını sorumluya veya ilgiliye tebliğ edildiği tarihte başlar ve beşinci yılın sonunda biter. 9

11 37- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen tutara kadar olan kamu zararı alacaklarının silinerek kayıtlardan çıkarılabilmesi için öncelikle yapılması gereken işlem nedir? a. Takibe yetkili birim tarafından takipten vazgeçme onayının alınması b. Kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimi tarafından yetkili merciden takipten vazgeçme onayının alınması c. Muhasebe birimi tarafından muhasebe kayıtlarından çıkarılması d. Merkezi yönetim bütçe kanununa eklenmesi e. Maliye Bakanlığına bildirilmesi 38- Kesin Hesapların düzenlenmesine ilişkin mevzuata göre aşağıdaki cetvellerden hangisi genel bütçeli idareler tarafından hazırlanmaz? a. Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli b. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Cetveli c. Yıl İçinde Silinen Kamu Alacakları Cetveli d. Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli e. Ertesi yıla devredilen ödenekler cetveli 39- Kesin Hesapların düzenlenmesine ilişkin mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Genel bütçeli idareler için bütçe gelirleri kesin hesap cetveli Maliye Bakanlığınca hazırlanır. b. Bütçe giderleri kesin hesap cetveli kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyini, finansal sınıflandırmayı ve ekonomik sınıflandırmanın iki düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir. c. Kesin Hesap Kanun Tasarısı Maliye Bakanlığınca(Muhasebat Genel Müdürlüğü) hazırlanır. d. Geçici ve kesin mizanlar genel bütçeli idareler için Maliye Bakanlığınca düzenlenir. e. Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli hazırlanırken bakan ve üst yöneticilerin göreve başlama ve ayrılma tarihleri gün, ay, yıl olarak ve resmi tatil günleri hariç boşluk bırakılmadan gösterilir. 10

12 40- Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aşağıda sayılanların hangisinden sorumlu değildir. a. Ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan b. Harcama birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetvelini hazırlamaktan c. Asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmekten d. Muayene ve kabulü yapılmış taşınırları teslim almaktan e. Taşınırların etkili ekonomik ve verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden 41- Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca aşağıdakilerden hangisi kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devredilmesinin genel şartlarından değildir? a. Taşınırların kayıtların kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış olması b. Taşınırı devralacak idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik olması c. Taşınırı devredecek idarenin söz konusu taşınıra ihtiyacının olmaması d. Devir alınacak taşınırın ekonomik ömrünü tamamlamamış olması e. Taşınırı devralacak idarenin bütçesinde devralınacak taşınır için ödenek bulunması 42- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi Yeni Kamu Yönetimi anlayışının temel özelliklerinden biri olamaz? a. Katılımcı ve paylaşımcı yönetim b. Stratejik planlama ve performansa dayalı yönetim c. Mevzuat ve kurallara dayalı yönetim d. Gelecek, sonuç ve hedef odaklı yönetim e. Sistem odaklı denetim 11

13 43- I. Doktora yapılan aylık ve benzeri ödemelerin bir günlük tutarı II. Doktorun bir gün içerisinde muayene ettiği hasta sayısı III. Doktorun bir gün içinde muayene ettiği hastalardan sağlığına kavuşanların sayısı Kamu kaynağının kullanımına ilişkin değerlendirmeler dikkate alındığında, yukarıda yer alan verilerin ilgili olduğu terimler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? a. Ekonomiklik/ etkililik/ verimlilik b. Verimlilik/ etkililik/ ekonomiklik c. Ekonomiklik/ verimlilik/ etkililik d. Verimlilik/ ekonomiklik/ etkililik e. Etkililik/ verimlilik/ ekonomiklik 44- Aşağıdakilerden hangisi COSO iç kontrol modelinin bileşenlerinden biri değildir? a. Kontrol Ortamı b. Risk Değerlendirme c. Kontrol Faaliyetleri d. Bilgi Ve İletişim e. Dış Denetim 45- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminin temel ilkelerinden biri değildir? a. İç kontrol idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. b. İç kontrolde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. c. İç kontrolde sorumluluk, sadece işlem sürecinde yer alan görevlileri kapsar. d. İç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişi iç denetçi tarafından denetlenir. e. İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas alınır. 12

14 46- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan standartlar dikkate alındığında yürürlükteki mevzuattan alınan aşağıdaki ifadelerden hangisi Kontrol Ortamı Standartları ile ilişkilendirilemez? a. Liyakat ilkesi (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 3) b. Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara takdirname verilebilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 122) c. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Madde 60) d. Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen devlet memurlarına ödül verilebilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 123) e. Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler.(kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik/ Madde 9) 47- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan Kontrol Ortamı Standartları ile ilgili değildir? a. Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitim uygulanır.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 214) b. Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 117) c. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 10) d. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 94) e. Devlet memurlarının hediye istemeleri, hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Madde 29) 48- Risk Yönetiminde aşağıdakilerden hangisi riske verilecek bir yanıt yöntemi değildir? a. Kabul Etmek b. Yok Etmek c. Devretmek d. Kontrol Etmek e. Kaçınmak 13

15 49- Risk Yönetiminde aşağıdaki yöntemlerden hangisi riskleri tespit etme yöntemi değildir? a. Beyin Fırtınası b. Etki-Olasılık Analizi c. PESTLE Analizi d. Araştırma ve Anketler e. GZFT (SWOT) Analizi 50- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Standardı kamu iç kontrol standartlarının hangi bileşeni altında yer almaktadır? a. Kontrol Ortamı b. Risk değerlendirme c. Kontrol Faaliyetleri d. Bilgi ve İletişim e. Raporlama 51- Kamu İç Kontrol Standartları ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre idarelerin iç kontrol sistemlerini hangi sürelerde en az bir kez değerlendirmeleri gerekmektedir? a. 3 Yıl b. 6 Ay c. 1 Yıl d. 2 Yıl e. 5 Yıl 52- Türkiye de kamu iç mali kontrol sisteminin aktörleri veya birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. Üst Yönetici b. Gerçekleştirme Görevlisi c. Strateji Geliştirme Birimi d. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü e. Mali Kontrol Yetkilisi 14

16 53- Aşağıdakilerden hangisi iç denetim türleri arasında yer almaz? a. Sistem Denetimi b. Uygunluk Denetimi c. Kalite Denetimi d. Bilgi Teknolojisi Denetimi e. Performans Denetimi 54- Aşağıdakilerden hangisi yönetim bilgi sisteminin bileşeni değildir? a. İnsan b. Sezgi c. Teknoloji d. Sistem Teorisi e. Bilgi Yönetimi 55- Yönetim bilgi sistemi esas alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Kurumda çalışan herkese her türlü bilgi gitmelidir b. Farklı işlemler için farklı bilgilere gereksinim duyulan kademeler arasında dikey ve yatay bilgi alışverişi mevcuttur c. Kurumsal hedeflere ulaşmak için kurumun sadece üst kademesinin bilgiye gereksinimi vardır d. Bilgiler birimler arsında paylaşılmamalıdır e. Gereksinim duyulan bilginin türü, yapısı ve içeriği bu bilgiyi kullanan birimin işlevlerine göre farklılık göstermez sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurlara ilişkin hükümleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz b. Adaylık süresi içinde yıllık izin kullanılamaz c. Aday memurun adaylık dönemi içerisinde başka kurumlara nakli yapılamaz d. Asli memurluğa atanabilmek için adaylık döneminde başarılı olmak ve olumlu sicil almak şarttır e. Adaylık dönemi içerisinde kademe ilerlemesi yapılamaz 15

17 57- I.Liyakat II. Sadakat III. Kariyer IV. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık V. Sınıflandırma 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tam ve doğru olarak sayılmıştır? a. I-II-III b. I-II-IV c. I-III-V d. I-II-V e. II-III-IV sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin memuru görevden uzaklaştırma yetkisi yoktur? a. Cumhuriyet savcısı b. Bakanlık müfettişi c. Atamaya yetkili amir d. Kaymakam e. Vali sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun red kararı vermesi halinde aşağıdaki amirlerden hangisi 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir? a. Disiplin amiri b. Üst disiplin amiri c. En üst disiplin amiri d. Atamaya yetkili amir e. Sicil amiri 60- Hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine bakılmaksızın, kamu görevlilerine aynı tutarda ödenmekte olan maaş unsuru aşağıdakilerden hangisidir? a. Gösterge aylığı b. Taban aylığı c. Tazminatlar d. Kıdem aylığı e. Ek gösterge aylığı 16

18 61- Aşağıdaki maaş unsurlarından hangisi gelir vergisi matrahı kapsamında yer almaz? a. Yan ödeme aylığı b. Özel hizmet tazminatı c. Taban aylığı d. Kıdem aylığı e. Gösterge aylığı sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek devlet memuru aylığı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? a. En yüksek devlet memuruna mali ve sosyal haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamıdır b. En yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamıdır c. En yüksek devlet memuruna ait gösterge ve ek gösterge toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu buluna tutardır d. En yüksek devlet memuruna ait gösterge ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır e. En yüksek devlet memuruna ait ek gösterge ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 63- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesiyle düzenlenmiş bulunan tazminatlardan biri değildir? a. Özel hizmet tazminatı b. Eğitim ve öğretim tazminatı c. Denetim tazminatı d. Teknik hizmetler tazminatı e. Emniyet hizmetleri tazminatı sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu uyarınca diğer yüksek öğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yüksek öğretim kurumlarıyla bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına verilen ödeneğe ne ad verilir? a. Geliştirme ödeneği b. İdari görev ödeneği c. Ek ders ücreti d. Üniversite ödeneği e. Eğitim- öğretim ödeneği 17

19 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen aile yardımı ödeneğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Aile yardım ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve borç için haczedilmez b. Çocuk için ödenen aile yardımı, anne ve babanın her ikisi de memur olması durumunda yalnızca babaya verilir. c. 0-6 yaş grubu çocuklar için aile yardımı bir kat artırımlı ödenir d. Eşi aylıksız izine ayrılan memura aile yardımı ödeneği ödenmez e. Evli çocuk için aile yardımı ödeneği ödenmez 66- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan tutulu kadroları serbest bırakma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? a. Bakanlar Kurulu b. Devlet Personel Başkanlığı c. Maliye Bakanlığı d. Yüksek Planlama Kurulu e. Başbakanlık 67- Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangını ile mücadele hizmetlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla ne kadar süreyle geçici işçi çalıştırılabilir? a. 3 ay b. 2 ay 29 gün c. 5 ay 29 gün d. 6 ay e. 11 ay 29 gün 68- İş Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca ücret ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. b. Bono veya senet olarak ödenemez. c. Zamanaşımı süresi 10 yıldır. d. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. e. En geç ayda bir ödenir. 18

20 69- İş Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işçilerin yıllık izin uygulamasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler dikkate alınır. b. Tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. c. Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden sayılır. d. Yıllık izin dönemine ilişkin ücret peşin olarak ödenir. e. Hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre bakanlık müşavirleri bakanlığın aşağıda sayılan birimlerinin hangisinde bulunur? a. Ana hizmet birimlerinde b. Danışma ve denetim birimlerinde c. Bağlı kuruluşlarında d. Yardımcı birimlerde e. Özel kalem müdürlüğünde sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların kurulma işlemleri aşağıdaki tasarrufların hangisinin gerçekleşmesiyle tamamlanır? a. Kuruluş kanununun TBMM de kabul edilmesiyle b. Kuruluş kanununun resmi gazetede yayımlanmasıyla c. Kuruluşun genel hükümlere göre kadrolarının alınmasıyla d. Kuruluşun hiyerarşik olarak en üst amirinin atanmasıyla e. Genel bütçe kanununda kuruluşa ödenek tahsis edilmesiyle sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre bakanlıklarda yardımcı birimlerin kurulması hangi düzenlemeyle gerçekleştirilir? a. Kanun b. Bakanlar Kurulu Kararı c. Yüksek Planlama Kurulu d. Başbakan Onayı e. Bakan Onayı 19

21 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatında bir hiyerarşik kademe değildir? a. Genel Müdürlük b. Daire Başkanlığı c. Şube Müdürlüğü d. Müdür Yardımcılığı e. Şeflik 74- Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamına bağlı kurum ve kuruluşlarından değildir? a. Yozgat Belediyesi b. Özel kanunla kurulmuş banka ve teşekküller c. Özel bütçeli idareler d. Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Anonim Ortaklığı e. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarından değildir? a. Konaklama gideri b. Yol masrafı c. Aile gideri d. Yer değiştirme gideri e. Gündelik sayılı Harcırah Kanununa göre, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere aşağıdakilerden hangisi ödenir? a. Yol masrafı ve görev süresince gündelik b. Sadece gidiş dönüş yol masrafı c. Gidiş dönüş yol masrafı ile burada geçen günlerin en fazla yedi günü için gündelik d. Sadece görev süresince gündelik e. Hiçbir şey ödenmez 20

22 77- Geçici görev ile yurt dışına görevlendirilen memur (A) nın gündeliği 120 Euro dur. Memur (A) kaldığı ülkede günlük 140 Euro konaklama bedeli ödemiştir. Buna göre Memur (A) ya ödenmesi gereken bir günlük konaklama bedeli aşağıdakilerden hangisidir? a. 120 Euro b. 72,8 Euro c. 47,6 Euro d. 68,5 Euro e. 180 Euro 78- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamında değildir? a. Cumhurbaşkanlığı b. Sakarya Üniversitesi c. Sosyal Güvenlik Kurumu d. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü e. Ulaştırma Bakanlığı 79- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi fatura yerine kullanılamaz? a. Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletleri b. Serbest meslek makbuzu c. Yurt dışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura d. Müstahsil makbuzu e. Piyasa fiyat araştırması tutanağı 21

23 80- Aylığını aldıktan sonra görevden ayrılanlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Sosyal güvenlik kurumuna gönderilen emekli kesenekleri ve primlere ilişkin herhangi bir işlem yapılmaz. b. Kamu görevlilerine peşin olarak ödenen aylıklar, emekliye ayrılma veya ölüm halinde geri alınmaz. c. Geri alınması gerekli tutarın hesaplanmasında harcama birimince aylıklardan geri alınacak tutarı hesaplama tablosu düzenlenir. d. Kamu görevlisinin görevinden ayrılış tarihi alacağın faiz başlangıç tarihidir. e. Takibe yetkili birim tarafından takip dosyası açılarak, alacak tutarı ilgili adına borç kaydedilmek amacıyla muhasebe birimine bildirilir. 81- Aşağıdakilerden hangisi ecrimisilin unsurları arasında yer almaz? a. İzinsiz olarak kullanılan bir mal vardır b. Herhangi bir şekilde kullanılarak faydalanma söz konusudur c. İşgalcinin kusuru aranır d. Ecrimisil mal sahibi tarafından istenir e. Takdirinde önceki haliyle getirebileceği muhtelif gelir esas alınır 82- İmar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan hazineye ait arazi ve arsalar belediye ve mücavir alan sınırları dışında kimin adına bedelsiz terk edilir? a. Belediye adına b. Özel İdare adına c. Hazine adına d. Köy tüzel kişiliği adına e. Büyükşehir belediyesi adına 83- Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili idarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere ne denir? a. Fuzuli şagil b. Kiracı c. Fer i zilyet d. Asli zilyet e. Kullanıcı 22

24 84- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde tahmin edilen bedelin yüzde kaçına kadar geçici teminat alınır? a. %10 una kadar b. %30 una kadar c. %5 ine kadar d. %35 ine kadar e. %15 ine kadar 85- Aşağıdaki işlerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilebilir? a. Hizmet b. Mal alımı c. Yapım d. Taşıma e. Satış sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas usullerini gösteren belge veya belgelere ne ad verilir? a. Şartname b. İhale ilanı c. Sözleşme d. Kıymet takdir komisyonu kararı e. İhale işlem dosyası sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale için tespit edilen tarihin tatil gününe rastlaması halinde ne yapılacaktır? a. Tekrar ilan yapılarak yeni belirlenen tarihte yapılır. b. İhale günü tatil gününe rastlasa da aynı gün yapılmak zorundadır. c. Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takibenden ilk iş gününden sonraki gün yapılır. d. Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takibenden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. e. İhale iptal edilir. 23

25 sayılı Devlet İhale Kanununa göre bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde hangi kanun hükümleri uygulanır? a. Medeni Kanun b. Borçlar Kanunu c. Ticaret Kanunu d. Tebligat Kanunu e. Kamu İhale Kanunu 89- Aşağıdaki harcamalardan hangisi, belediyelerin harcamalara katılma payı alabileceği hizmetlerdendir? a. Elektrik Tesisi Harcamaları b. Telefon Tesisi Harcamaları c. Su Tesisleri Harcamaları d. Doğalgaz Tesisi Harcamaları e. Fiberoptik Kablo Tesisi Harcamaları 90- Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının yüzde kaçı büyükşehir dışındaki belediyelere verilir? a. 2,85 b. 2,50 c. 1,15 d. 3 e Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı hangi ayın 1 inci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir? a. Ağustos b. Ekim c. Eylül d. Kasım e. Aralık 24

26 92- Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının ne kadarı Maliye Bakanlığının bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur? a. Binde Biri b. Binde İkisi c. Binde Üçü d. Binde Dördü e. Binde Beşi sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (C) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için aşağıdakilerden hangisi sigorta primine esas kazanca dahil edilmez? a. Özel Hizmet Tazminatı b. Kıdem Aylığı c. Temsil Tazminatı d. Yabancı Dil Tazminatı e. Taban Aylığı sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi kapsamında sigortalı sayılan bir kişi için, aşağıdakilerden hangisi yaşlılık aylığına hak kazanabilme kriterlerinden biri değildir? a. Sigortalılık süresi b. Prim ödeme tutarı c. Yaş d. Prim ödeme gün sayısı e. Cinsiyet sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sağlanan haklardan biri değildir? a. Toptan ödeme yapılması b. Geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi c. Sürekli işgöremezlik geliri bağlanması d. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi e. Emzirme ödeneği verilmesi 25

27 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yaşlılık aylıklarının hesabı açısından bir yıllık prim ödeme gün sayısı için uygulanacak aylık bağlama oranı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a. %3 b. %2.5 c. İlk 25 Yıl İçin % 2.5, Sonraki Her Yıl İçin %1 d. İlk 25 Yıl İçin %2, Sonraki Her Yıl Çin %1 e. %2 97- Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını ortadan kaldıran hallerden değildir? a. Ölüm b. Ödeme c. Zamanaşımı d. Kesinleşmiş Yargı Kararı e. Af sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından bir değerlendirme yapıldığında aşağıdakilerden hangisi safi tutarı üzerinden tevkifata (stopaj-kesinti) tabi tutulur? a. Kira Ödemeleri b. Ücret Ödemeleri c. Yıllara Sari İnşaat İşleri Nedeniyle Yapılan İstihkak Ödemeleri d. Kar Payları e. Telif Ödemesi sayılı Kamu İhale Kanununa göre açık ihale usulünde yaklaşık maliyet isteklilere ne zaman açıklanır? a. İhale komisyonu tarafından teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce b. İhale ilanı ile c. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra d. İhale komisyon kararı ihale yetkilisince onaylandıktan sonra e. İş tamamlandıktan sonra 26

28 100- I. Açık ihale usulü II. Pazarlık usulü III.Kapalı teklif usulü IV. doğrudan temin V. Belli istekliler arasında ihale usulü Yukarıdakilerden hangileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülmüş ihale usulleridir? a. I-II b. I-II-IV c. I-II-III-IV-V d. I-II-IV-V e. I-II-V sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. İhale komisyonunun ihale komisyonu başkanı görevlendirir b. İhale komisyonu çoğunlukla toplanır c. İhale komisyonu üyelerinin ihale onayının alındığı tarihe kadar görevlendirilmesi zorunludur d. İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz e. İhale komisyonu kararları oybirliği ile alınır sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yetkilisinin akrabalarından hangisi ihaleye katılabilir? a. İhale Yetkilisinin Halası b. İhale Yetkilisinin Dayısı c. İhale Yetkilisinin Kardeşinin Oğlu d. İhale Yetkilisinin Eşinin Kardeşi e. İhale Yetkilisinin Eşinin Dayısı sayılı Kamu İhale Kanununa göre tekliflerin geçerlik süresi nedir? a. 30 Gün b. 45 Gün c. 60 Gün d. 1 Ay e. Tekliflerin geçerlik süresi ihale dokümanlarında belirtilir 27

29 sayılı Kamu İhale Kanununa göre isteklilerin ihaleye katılımı için sunması için geçerli teminat miktarı ne kadardır? a. Yaklaşık maliyetin yüzde üçüdür b. Yaklaşık maliyetin yüzde üçünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutar c. Sözleşme bedelinin yüzde üçü d. Teklif edilen bedelin yüzde üçü e. Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutar 105- I.Tedavüldeki Türk parası II. Yabancı para III.Türkiye de faaliyette bulunmalarına izin verilen yabancı bankaların düzenleyeceği teminat mektupları IV. Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları V.Devlet iç borçlanma senetleri yerine düzenlenen belgeler sayılı Kamu İhale Kanununa göre yukarıda sayılanların hangileri ihalelerde teminat ( geçici veya kesin teminat) olarak kabul edilebilir? a. I-III-V b. I-V c. I-II-III-IV-V d. I-III-IV-V e. I-III sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonu kararlarının ihale yetkilisi tarafından kaç gün içinde onaylanması veya iptal edilmesi gerekir? a. 3 Gün b. 3 İşgünü c. 5 Gün d. 5 İşgünü e. 7 Gün 28

30 sayılı Kamu İhale Kanununa göre üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayalar hakkında ne kadar süre ile ihalelere katılma yasağı verilir? a. 6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar b. 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar c. 1 yıldan az olmamak üzere 3 yıla kadar d. 2 yıl e. 3 yıl sayılı Kamu İhale Kanununa göre çerçeve anlaşmalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Çerçeve anlaşma ihaleleri açık ihale usulü, belli istekliler arası ihale usulü veya pazarlık usulü ile yapılabilir b. Çerçeve anlaşmaların azami süresi 60 ayı geçemez c. Çerçeve anlaşma en az 5 istekli ile yapılabilir d. Çerçeve anlaşma imzalanması idarelere alım yapma yükümlülüğü getirmez e. Çerçeve anlaşmalı ihale yapılabilmesi için ödeneğinin bulunması şarttır sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin idareye şikâyet başvurusu bulunma ehliyeti bulunmamaktadır? a. Tedarikçi b. Hizmet Sunucusu c. İstekli Olabilecekler d. Yapı Müteahhidi e. Yüklenici 110- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi bilanço hesapları arasında yer almamaktadır? a. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı b. Yeniden Değerleme Farkları Hesabı c. Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı d. Faaliyet Sonuçları Hesabı e. Birikmiş Amortismanlar Hesabı 29

31 111- Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Mali Olmayan Varlıklar sınıflandırmasında yer almamaktadır? a. Patent hakkı b. Taşıtlar c. İlk Madde ve Malzemeler d. Sanat Eserleri e. Hisse Senetleri 112- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre; hesaplara alınmasına karar verilen sanat eserlerinden sigortalanmamış olanlar veya değeri takdir edilemeyenler hangi bedel ile kayıt altına alınmaktadır? a. Maliyet bedeli b. Gerçeğe uygun değer c. İz bedeli d. İtibari değer e. Rayiç bedel 113- Bir ekonomik değerin; yaratıldığı, başka bir şekle dönüştürüldüğü, mübadeleye konu edildiği, el değiştirdiği veya yok olduğu aşamalarda muhasebeleştirilmesini aşağıdaki ilkelerden hangisi ifade etmektedir? a. Tahakkuk esası b. Nakit esası c. Maliyet esası d. Mali yıl esası e. Kayıt esası 114- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin kapsamında yer almamaktadır? a. Türk Patent Enstitüsü b. Sosyal Güvenlik Kurumu c. Kamu İhale Kurumu d. Orman Genel Müdürlüğü e. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 30

32 115- Ardahan Muhasebe Müdürlüğüne TL bedelinde X şahsına ait konvertible döviz ile Muhasebe Müdürlüğüne ait TL bedelli konvertible olmayan döviz intikal ettirilmiştir. Yapılması gereken borç kaydında sırasıyla aşağıdaki hesapların hangileri kullanılmalıdır? a. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı, 105- Döviz Hesabı b. 912-Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı, 117- Menkul Varlıklar Hesabı c Döviz Hesabı, 117- Menkul Varlıklar Hesabı d Döviz Hesabı, 105- Döviz Hesabı e Menkul Varlıklar Hesabı, 105- Döviz Hesabı 116- İzmir Milli Emlak Müdürlüğü birikmiş amortismanı TL, yeniden değerleme değer artışı TL ve kayıtlı değeri TL olan taşıtı ikinci taksidi izleyen dönemde tahsil edilmek üzere TL ile iki eşit taksitte satmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Varlığın net değeri TL dir. b Diğer Faaliyet Alacakları Hesabına TL borç kaydı yapılmalıdır. c. 600-Gelirler Hesabına 500.-TL alacak kaydı yapılmalıdır. d Gelirlerden Alacaklar Hesabına 500.-TL borç kaydı yapılmalıdır. e Taşıtlar Hesabına TL alacak kaydı yapılmalıdır Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre bütün ödemelerin ilgilinin banka hesabına aktarma suretiyle yapılması esastır. Ancak, ilgililerin talepleri halinde bazı ödemelerin muhasebe birimlerince, kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ödemelerden hangisi/hangileri kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan yapılabilecek işlemler arasında yer almaktadır? I. Alındığı gün iade edilen teminat ve depozito niteliğindeki ödemelerden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bankadan ödenmesi zorunlu olan tutara kadar olan ödemeler II. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen limiti aşan ön ödemeler III. Banka şubesi bulunmayan yerlerde yapılacak her türlü ödeme IV. Er ve erbaşlara yapılacak münferit ödemeler a. Yalnız I b. II ve III c. I ve II d. I ve IV e. II ve IV 31

33 118- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinde yapılacak sayım sonucunda eksiklik ortaya çıkarsa 197- Sayım Noksanları Hesabına borç kaydı yapılmaktadır? a. Hisse Senetleri b. Teminat mektupları c. Değerli Kâğıtlar d. Maddi duran varlıklar e. Kişilere ait menkul kıymetler 119- Bütçeye gider kaydıyla yapılan harcamalardan ödeneği bulunanlar için yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? a Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç, 904- Ödenekler Hesabına alacak b Ödenekler Hesabına borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak c. 905-Ödenekli Giderler Hesabına borç, 903- Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak d. 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 905- Ödenekli Giderler Hesabına alacak e Ödenek Hareketleri Hesabı borç, 900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı alacak 120- MİT Müsteşarlığı bütçesinin istihbarat personeli tertibinde yer alan ödeneğin TL lik kısmı Giresun Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ödeneği alan Giresun Muhasebe Müdürlüğünün yapması gereken ödenek kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a. 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 905- Ödenekli Giderler Hesabına alacak b Ödenek Hareketleri Hesabı borç, 900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı alacak c. 905-Ödenekli Giderler Hesabına borç, 903- Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak d Kullanılacak Ödenekler Hesabına borç, 904- Ödenekler Hesabına alacak e Ödenekler Hesabına borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak 121- (A) şahsından kiralanarak vergi dairesi olarak kullanılan binaya TL harcanarak asansör yaptırılmıştır. Yaptırılan asansör için borç kaydı yapılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir? a Tesis ve Makineler Hesabı b Demirbaşlar Hesabı c Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı d Özel Maliyetler Hesabı e Giderler Hesabı 32

34 122- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir? a Bütçe Emanetleri Hesabı b Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı c. 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı d Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı e Emanetler Hesabı 123- Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak bakiyesi verir? a. 157-Diğer stoklar Hesabı b Birikmiş Amortismanlar Hesabı c Yatırım Avansları Hesabı d Haklar Hesabı e Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Personel Avansları Hesabı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Alacak karakterli bir hesaptır. b. Aralık ayı geçici mizanında borç kalanı verebilir. c. Maddi duran varlık hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avansların izlenmesi için kullanılır. d. Aralık ayı kesin mizanında bakiye vermez. e. Bu hesaba borç kaydedildiği anda bütçe gideri yapılır Gaziosmanpaşa Üniversitesi Muhasebe Birimi personel maaşlarını muhasebeleştirirken keseceği gelir vergisi tutarını aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip etmelidir? a Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı b Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı c Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilât Hesabı d Kamu İdareleri Payları Hesabı e Gelirler Hesabı 33

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX 1. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı 2 TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

1. (D) 2012 10.000 TL

1. (D) 2012 10.000 TL 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ BELDE VE NUFUSU 25.000 İN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP VERME SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hazırlayanlar Hasan Basri DAYIOĞLU

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

8. 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir?

8. 5018 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki hallerin hangisinde para cezası verilmesi öngörülmemiştir? 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; döner sermayeli işletmelerin kurulmasını, yönetimini

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

250-Arazi ve Arsalar 1.000.000 252-Binalar 2.000.000 254-Taşıtlar 250.000 255-Demirbaşlar 450.000

250-Arazi ve Arsalar 1.000.000 252-Binalar 2.000.000 254-Taşıtlar 250.000 255-Demirbaşlar 450.000 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden 10.000 TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (28 EYLÜL 2014) (B) Kitapçığı Aday No : Adı Soyadı : SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 6 KAMU MALİYESİ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı