ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ OTOMASYONU MÜFREDAT OLUġTURMA VE DERS AÇMA/ALDIRMA ĠġLEMLERĠ KULLANIM KILAVUZU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ OTOMASYONU MÜFREDAT OLUġTURMA VE DERS AÇMA/ALDIRMA ĠġLEMLERĠ KULLANIM KILAVUZU (08.01.2010)"

Transkript

1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ OTOMASYONU MÜFREDAT OLUġTURMA VE DERS AÇMA/ALDIRMA ĠġLEMLERĠ KULLANIM KILAVUZU ( ) Müfredat; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığı/Müdürlüğü tarafından akademik yıl başında kayıt yaptıracak olan öğrencilerin (yatay ve dikey geçişle kayıt yaptıranlar hariç) tabi olacakları/takip edecekleri dersleri belirten ve eğitim-öğretim programının süresine göre (önlisans programları için 4 yarıyıl, lisans programları için en az 8yarıyıl) belirlenen eğitim-öğretim planıdır. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Üniversiteye yerleştirilen kayıt yaptırdıkları yıl için belirlenmiş olan müfredat programına tabi olarak öğrenimlerini sürdürürler. Örneğin OSYM tarafından yılında Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği II. Öğretim programına yerleştirilen bir öğrenci öğrenimini Makine Mühendisliği II. Öğretim müfredatına tabi olarak sürdürecektir. Yatay veya dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin müfredatları ise Üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıla göre belirlenir. Öğrencinin Bağlı Olduğu Müfredatı Öğrenme Öğrencinin hangi müfredata tabi olduğu Öğrenci üst başlığında yer alan Bilgi Güncelleme (Sicil ĠletiĢim) (26) menüsü aracılığı ile öğrencinin numarasını yazarak ulaşılabilen öğrencinin kimlik ve okul bilgilerinin görüntülenebildiği ekrandan öğrenilebilmektedir. Örnekte görülen öğrenci yalnızca müfredatında bulunan dersler ve bu müfredat için belirlenmiş kurallardan sorumlu olacak ve ders kayıt işlemlerini bu çerçevede yapabilecektir öğretim yılı müfredatında her hangi bir sebeple yapılması muhtemel değişiklikler hiçbir şekilde bu öğrencinin müfredatını etkilemeyecektir. (Müfredatlarda hangi şartlarda değişiklik yapılacağı ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır.) Müfredat OluĢturma Herhangi bir programa müfredat oluşturmak için Akademik Yıl üst başlığında yer alan Yeni Müfredat OluĢturma ve Güncelleme (410) menüsü kullanılarak girilen sayfada birim arama işlemi yapılıp müfredat oluşturulacak birim bulunur. Müfredat; zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa staj ve dersle ilgili özel kurallar (ön şartlı ders.. vb) tanımlanılarak oluşturulur. Müfredat oluşturulurken dikkat edilmesi gereken konuların başında müfredat oluşturulacak birim ve müfredatın oluşturulacağı Akademik Yıl bilgileri yer alır. Bir müfredata birden fazla aynı kriterlere sahip ders eklenemez. Müfredatta yer alması gereken zorunlu dersler belirlenirken, zorunlu ders sekmesi üzerindeyken (+) işareti tıklanarak müfredata eklenmek istenen dersin bulunacağı ekran açılır. Bu ekrana dersin adını yazarak gelen ders listesinde müfredat için tanımlanacak ders kredi, teori, pratik, laboratuar.. vb kriterlere göre belirlenerek ders seçimi yapılır.

2 Ders seçimi yapıldığında o derse ait bilgilerin görüntülenebildiği sayfa açılır. Bu sayfada bulunan bilgilerden müfredatın oluşturulduğu birim adı, dersin adı, ders saati (T/U/L) ile ECTS bilgileri değiģtirilemez. Dersin kodu, dersin dönemsel krediye ve ortalamaya etkisinin olup olmadığı (bir dönemsel krediye veya ortalamaya etkisi varsa Var olarak yoksa Yok olarak kaydedilmesi gibi), dersin okutulacağı yıl (sınıf) ve dönem (yarıyıl) bilgileri, dersin zorunlu veya seçmeli olduğu bilgileri tam ve doğru olarak belirlenir. Kaydet butonuna tıklanarak müfredata ders ekleme işlemi başarı ile gerçekleştirilmiş olur. Grup bilgisi seçmeli ve staj uygulamaları için kullanılan seçenektir. Öğrencilerin belirli bir grup altında ders alabilmeleri burada yapılacak grup uygulaması ile doğrudan bağlantılıdır. Öğrenciler seçmeli derslerin burada belirlenen gruplar altında seçebileceklerdir. Müfredatta yer alması uygun görülen dersler için bu işlemler yapıldıktan sonra ders ilişkileri, ders intibak işlemleri ile müfredat kurallarının oluşturulması gerekmektedir. 1- Ders ĠliĢkisi işleminde derslerin birbiriyle olan ilişkisi tanımlanır. Birlikte alınması zorunlu olan veya olmayan, birbirinin devamı olan, eşdeğer..vb kriterlere göre dersler arasındaki ilişki tanımlanır. Önce Alınması Zorunlu Kuralı; Öğrencinin Mimari Tasarım II dersini alabilmesi için daha önce Mimari Tasarım I dersini alması gerekmektedir. EĢdeğer Ders Kuralı; Müfredatında olan ancak içinde bulunulan yarıyılda açılmayan ders yerine alınabilecek başka bir dersin açılması durumunda kullanılan bir kriterdir. 2- Ders Ġntibak menüsünde müfredatta kredisi veya ismi değişen, ya da kaldırılan veya bölünen dersler için işlem yapılmaktadır. Örneğin öğretim yılı müfredatında Yabancı Dil II dersi 2 kredi olarak okutulurken bu ders yılında 3 kredi olarak belirlenmişse bu ders için öğretim yılı müfredatında intibak işlemi yapılması gerekir. Ders intibak sekmesi aktifken (+) işareti tıklanıp açılan sayfada belirtilen bilgiler tam ve doğru bir şekilde girildikten sonra kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

3 3- Müfredat Kuralları menüsünde oluşturulacak kurallar ile öğrencinin azami alabileceği dönemsel ders yükü miktarı, AGNO suna göre alıp alamayacağı veya üstten alabileceği derslerin kredi limiti gibi kriterler belirlenir. Dönemsel Maksimum Kredi Yükü; Burada girilen değer müfredattaki o dönemde ders kaydı yaptıracak olan öğrencilerin sorumlu oldukları zorunlu ve seçmeli ders kredileri göz önünde bulundurularak yazılır. Öğrenciler ders alma dönemlerinde burada belirtilen maksimum kredi yükünden fazla ders alamazlar. 1. sınıflar, 1. dönemde toplam 20 kredilik ders alabilirler gibi. Mezuniyet Ġçin Minimum Kredi Yükü: Programdan mezun olabilmek için toplam alınması gereken kredi yükünün belirtildiği menüdür. Son yıl veya yarıyıl da belirlenir. Bu mezuniyet aşamasındaki öğrenciler bir ders alma hakkına sahiptir. Ders Açma ĠĢlemleri Her eğitim-öğretim yarıyıl/yılı başında ilgili birimler tarafından okutulacak olan derslerin açılması gerekmektedir. Ders açılma işlemleri yapılmadığı süre içerisinde ders kayıt işlemleri ve dolayısıyla ders alma işlemleri yapılamaz. Ders açma işlemleri her bir ders için ayrı ayrı yapılıyor olmakla birlikte toplu ders açma işlemi de yapılabilmektedir. Ders Açma işlemini yapabilmek için Akademik Yıl başlığında yer alan Yeni Ders Aç (397) menüsü, Toplu ders açma işlemini yapabilmek için Akademik Yıl başlığında yer alan Toplu Ders Aç (410) menüsü, kullanılarak girilen sayfada birim arama işlemi yapılıp ders açılacak birim bulunur. Toplu Ders Aç; Müfredat oluşturma işleminin tam ve doğru olarak yapıldığından emin olunduktan sonra yapılması gereken işlemdir. Birim arama yapılarak açılacak olan bu ekranda öncelikle dikkat edilmesi gereken konu doğru akademik yılı ve doğru dönemi (güz, bahar, yaz gibi) tanımlamış olmaktır. Bu tanımlama bilgileri doğru ise, akademik yıl bilgilerine doğru orantılı olarak dönemler belirlenir. Güz dönemi için; akademik yılı için 1. dönem akademik yılı için 3. dönem akademik yılı için 5. dönem akademik yılı için 7. dönem Seçilerek Listele butonu tıklanır. Alt kısma sıralanan dersler yeniden gözden geçirilir, bilgilerin doğruluğu teyid edilip, Tümünü Seç butonuna tıklanarak derslerin tümü seçilir. Kaydet butonuna tıklandığında ise seçilen tüm dersler o birim için, içinde bulunulan akademik yılda ve dönemde okutulacak olan derslerin toplu olarak açılması işlemi tamamlanır. Yeni Ders Aç; Bu menü kullanılarak yapılacak olan ders açma işleminde (+) sekmesi tıklanarak açılacak olan ders bulunur.

4 Açılan ders belirlendiğinde o dersin üzerine tıklanarak açılan sayfada o derse ait ders kodu, ders seviyesi, değerlendirme tipi bilgileri üzerinde değişiklik yapabilir, kontenjan belirleyebilir, dersi veren öğretim elemanlarını ve derse ait haftalık ders programını bilgileri güncellenebilir. Ders kodu / ġube; Ders tanımlarının tutulduğu tabloda tekilleştirilmeye gidildiği için biriminize uygun kodda dersi bulamayabilirsiniz, açacağınız derse uygun kredide ve isimde ders bulduktan sonra buradan size uygun ders koduyla değiştirebilirsiniz. Değerlendirme Tipi: a) Bağıl değerlendirme: Eğer derse ait sınavlara bağıl değerlendirme uygulanacaksa seçilmelidir. b) Sabit Aralıklı Değerlendirme: Bağıl değerlendirme değil de notlar belirli aralıklara göre verilecekse seçilmelidir, örneğin yabancı dil derlerinde daha çok uygulanmaktadır. c) Kanaat ile Değerlendirme: Dersin öğreticisi kendi inisiyatifiyle değerlendirme yapacaksa seçilmelidir. d) Toplu Bağıl Değerlendirme: Aynı derse ait ayrı iki sınıf bir arada değerlendirilecekse kullanılmalıdır. Öğretim Elemanları; Dersi veren öğretim görevlisini belirtmek için kullanılır. Buradaki artı işareti tıklanarak öğretim görevli sicil no, adı veya soyadı kriterlerinden birine göre bulunur ve derse öğretim elemanı olarak atanır. Burada dikkat edilmesi gereken Görevi Kısmıdır. Dersi Veren yalnızca bir kişi, asistan birden fazla olabilir. Ders Programı: Dersin hangi sınıfta ve saatte okutulacağı bilgisinin tanımlandığı menüdür. Burada ders programı doğru girilmelidir çünkü ders kayıtları sırasındaki çakışmalar burada girilen bilgilere göre kontrol edilmektedir. Derslik seçildikten sonra dersin yapılacağı saat üzerine gelip işretlerseniz ders o saate ve sınıfa yerleşecektir. Ġç / DıĢ Kontenjan: İç kontenjan kutucuğuna bu dersi açtığınız birimde okuyacak öğrenci sayısı girilecektir. Dış Kontenjan ise başka birimlerden okuyacak toplam öğrenci sayısı girilmektedir. Burada sayıları girdikten sonra birimlere kontenjan verilmesi gerekmektedir. Bunun için sayfanın alt kısmında yer alan kontenjan sekmesi kullanılır. Ders Alma Haftasında KarĢılaĢılan Sorunlar Ve Çözümleri Öğrencinin KarĢısına ders gelmiyor Öğrencinin statüsü devamlı öğrenci statüsü mü? Hayır. Öğrencinin statüsü güncellenmelidir. Ders açıldı mı? Hayır; Ders açılmalıdır. Açılan ders bu yıl dersi okuyacak olan öğrencilerin müfredatlarında var mı? Hayır; Dersin müfredata eklenmesi gerekmektedir.

5 Ders öğrencinin ders alma ekranında yer alan Dolan Kontenjanlar menüsünde mi? Evet; İlgili derse gidip kontenjanın birime doğru sayıda verilip verilmediğine bakılmalıdır. Açılan ders ile bu yıl dersi okuyacak öğrencilerin müfredatlarındaki dersin kredisi veya adı aynımı? Hayır; O zaman o derste intibak vardır. Bu dönem dersi okuyacak öğrencilerin müfredatlarında bulunan dersin açılan derse intibak işlemi yapılmalıdır. Açılan ders, ders havuzunda aynı kredi ve isimde tek olarak mı bulunuyor? Hayır; Birden fazla aynı isimde ve kredide bulunan derslerin tek ders adı altında birleştirilmesi gerekmektedir. Konunun çözümü için sorumlu kişiye başvurulmalıdır. Ders ön koşullu ders mi? Evet; Ön koşulun müfredata doğru olarak girilip girilmediği kontrol edilmelidir. Dönemsel maksimum kredi yükünü aģtınız. Müfredat kurallarında Dönemsel maksimum kredi yükünün doğru girilip girilmediğine bakılmalıdır. Dönemsel Maksimum yükü belirlenirken; müfredattaki tüm zorunlu derslerin kredi yükleri ve alınması gereken seçmeli derslerin kredi yükleri toplanarak yazılır. ( Not: Burada dönemsel toplam krediye etkisi olmayan derslerin kredisi toplam krediye eklenmemelidir.) Öğrencinin dönemine ait dersler gelmiyor; Bilgi güncellemeden öğrencinin dönemine bakınız, dönemi doğru girilmemiştir. Mezuniyet aģamasında ama fazladan bir ders alamıyor; Öğrenci mezuniyet aşamasında değildir. Öğrencinin aldığı toplam krediye ile içinde bulunulan dönemde alacağı kredi toplamıyla mezun olup olamayacağına bakılmalıdır. Mezuniyet için gerekli kredi yükü müfredat doğru girilmemiş olabilir. ÇakıĢma var uyarısı Çakışan derslerin ders programlarının doğru girilip girilmediğinin kontrolü yapılmalıdır. Yayın Tarihi :

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273 Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273 Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS - Student Information System - SIS 2.0) LİSANS & ÖN

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ön Lisan/Lisans Ders Tanımlama Kılavuzu

Ankara Üniversitesi Ön Lisan/Lisans Ders Tanımlama Kılavuzu Ankara Üniversitesi Ön Lisan/Lisans Ders Tanımlama Kılavuzu Ön Lisans/Lisans programları için programda verilen derslerin üniversite ders havuzuna tanımlanma işlemi ile ders havuzuna girilen dersin müfredata

Detaylı

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİ

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİ EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİ DERS AÇMA İŞLEMLERİ: 2010/2011 ders listesinden önceki ders listelerine tabii olan öğrenciler için ders açma işlemleri (İdari Personel Girişi Bölüm İşlemleri)

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ BÖLÜM SEKRETERLERİ KULLANMA KILAVUZU

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ BÖLÜM SEKRETERLERİ KULLANMA KILAVUZU T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ BÖLÜM SEKRETERLERİ KULLANMA KILAVUZU Bu kılavuz Kırıkkale Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Merkez, Bölüm ve Meslek yüksek okullarında görevli

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü LİSANS - ÖNLİSANS DERS KAYITLARI Ders kayıtlarından önce kayıtlı olduğunuz diploma programının ders planını, açılan dersleri ve bu dokümanda yer alan bilgileri incelemenizi, gerekli durumlarda danışmanlarınızın

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU KULLANICI KILAVUZU

ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU KULLANICI KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU KULLANICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TERİM ve TANIMLAR 2. ÖĞRETİM PROGRAMLARI 3. SAYISAL NOT KARNESİ -- Sürüm: 10.02.2011 -- 1. TERİM ve TANIMLAR Öğretim Programı (Curriculum). Öğrencilerin

Detaylı

Akademik Takvim Görüntüleme Giriş. Görüntüleme

Akademik Takvim Görüntüleme Giriş. Görüntüleme Akademik Takvim Görüntüleme Giriş Organizasyon yapısından Üst Birim Birim Alt Birim seçilerek, istenilen Program bulunur ve seçilir. Yıl bilgisi de seçilerek "Görüntüle" butonuna tıklanarak aktivite listesi

Detaylı

Dersler, organizasyona bağlı olarak ders kataloğunda tanımlanır. Bu sayfanın amacı ders kataloğuna ders kaydı gerçekleştirmektir.

Dersler, organizasyona bağlı olarak ders kataloğunda tanımlanır. Bu sayfanın amacı ders kataloğuna ders kaydı gerçekleştirmektir. DERS KATALOĞU Dersler, organizasyona bağlı olarak ders kataloğunda tanımlanır. Bu sayfanın amacı ders kataloğuna ders kaydı gerçekleştirmektir. Ders Kataloğu: Ders Kataloğu sayfasında sol üst köşede yer

Detaylı

YTÜ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ (2014-2015 BAHAR YARIYILI)

YTÜ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ (2014-2015 BAHAR YARIYILI) YTÜ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ (2014-2015 BAHAR YARIYILI) DİKKAT ÖNEMLİDİR! Kayıt Yenileme İşlemi Kayıt yenileme işlemi iki aşamalıdır. 6569 sayılı kanun kapsamında,

Detaylı

Akademik Takvim Görüntüleme. Görüntüleme

Akademik Takvim Görüntüleme. Görüntüleme Akademik Takvim Görüntüleme Giriş Organizasyon yapısından Üst Birim Birim Alt Birim seçilerek, istenilen Program bulunur ve seçilir. Yıl bilgisi de seçilerek "Görüntüle" butonuna tıklanarak aktivite listesi

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRETİM ELEMANI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Öğretim Elemanı Ana Sayfası Ekranını Tanımak... 4 Öğretim Elemanı

Detaylı

DERS ALMA İŞLEMLERİ. Öğretim Planlarında Yer Alan Derslere İlişkin Açıklamalar:

DERS ALMA İŞLEMLERİ. Öğretim Planlarında Yer Alan Derslere İlişkin Açıklamalar: DERS ALMA İŞLEMLERİ 1- Üniversitemiz 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Alma işlemleri 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 2- Bülent Ecevit Üniversitesi nde kullanılan Öğrenci

Detaylı

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

d) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 4 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28841 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI İÇİNDEKİLER Amaç 1 Tanımlar 1 Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi. 2 Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010) Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otomasyon sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik etkinlikler

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 2015/2016 öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29433 YÖNETMELİK Celal Bayar Üniversitesinden: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı Kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye kesin

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plato Meslek Yüksekokulunda ön lisans programlarında

Detaylı

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, 21 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28714 YÖNETMELİK Türk-Alman Üniversitesinden: TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı