İHRACAT PERSONELİN YETİŞTİRME SEMİNER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACAT PERSONELİN YETİŞTİRME SEMİNER"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET OBASI İHRACAT PERSONELİN YETİŞTİRME SEMİNER İ İ S - Zl HAZİRA N istanbul

3

4 ÖNSÖZ İhracatımızı geliştirmeni n memleketimi z içi n n e kada r önemli bi r konu olduğ u malûmdur. Bu aland a çeşitli toplantı - lar yapılmakta, z^man zaman faydalı seminerle r düzenlenmekte, v e ihracat ı geliştirmekl e ilgil i hususlarl a doğruda n doğru ya meşgu l v e görevl i olaca k İGEME, İVİ K gib i teşekkülle r ku - rulmaktadır. Ancak bütü n b u faaliyetle r v e çalışmaları n son yıllar a kadar anca k dolayl ı bi r şekild e değindiği, faka t doğruda n doğ: - ruya el e almadığ ı ço k öneml i bi r konunun dah a olduğu, gerektiği şekild e takdi r edilmeye başlamıştır : İhracat il e ilgil i personeli n yetiştirilmesi. Bu kon u e n açı k bi r şekild e ifadesin i Birinc i Be ş Yıllı k Kalkınma Plânınd a ( ) bulmu ş v e yıh İcr a Plâ - nımın ihracatl a ilgil ü tedbirle r kıs^mınd a 87. salıifedel d 10, maddede «ihracatl a ilgil i diğe r işlerd e personeli n yetiştirilme - si için eğiti m programlarına ye r verilecektir» hükmü ye r almııı» tır. Bu hükm ü yerin e getirme k maksadil e Odala r Birliği'ni n teşvikile Odamızd a 6-21 Haziran 1966 tarihleri arasında «İhracat, Personelin i Yetiştirm e Semineri» terti p edilmiştir. B u Se - minere ihracatl a ilgil i 6 a yakı n firm a iştira k etmiş, v e ihra - catın çeşitl i konular ı hakkınd a tecrüb e v e bilg i sahib i değerl i şahsiyetler, kıymetl i tebliğle r vererek, ayrıc a heme n he r ko - nunun münakaşas ı suretil e semineri n ilm î v e prati k bi r hav a içinde geçmesin e büyü k yardımları olmuştur. Kendilerine bura - da ay n ayr ı teşekkürlerimiz i ar z ederiz.

5 Odamızın tertiplediğ i v e ço k değerl i mesaileril e hu mem - leket vazifesin e davetimiz i tereddütsü z kabul eden b u şahsiyet - lerin kıymetlendirdiğ i b u alandak i çalışmaları n bunda n böyl e muntazam programla r halind e el e alınmas ı zaruretin e inanı - yoruz. Niteki m ihraca t konusund a memleketimizl e kıya s edi - lemiyecek kada r iler i durumd a ola n memleketlerde, yı l içind e programlı bi r şekild e muntazama n deva m ede n ihraca t eğiti - mi kurslar ı yapılmaktadır. İngiltere'd e Boar d o f Trade, Fran - sa'da Pari s Ticare t Odası, İtalya'd a Ticare t Bakanlığı, yalniî g kendi halkın a değil, a z gelişmi ş memleketlerde n d e muayye n sayıda şahsı n katılabileceğ i kursla r düzenlemektedirler. Memleketimizde de, iktisa t v e ticare t alanmd a eğiti m ya - pan Fakülte, Enstitü, Yükse k Okulları n der s programlamıda ihracat il e ilgil i konular m ye r alması, ayrıca, Üniversite, Ti» caret Odalar ı v e Ticare t Bakanhğm m yı l zarfınd a muntaza m kurslar açarak, ihracat ı geliştirme gayretlerind e en önem ü m- sur ola n beşer î unsur u hazırlamalar ı en büyü k arzumuzdur. İSTANBUL TtCAEE T OBAS I

6 t Ç î N D E K î L E E Sahife Ö.n s ö z 3 Açılış Konuşması 7 Behçet OSMANAĞAOGL U Türkiye ihracatını n Ekonomimizdek i Yer i 9 Prof. Dr. Halû k CÎI4LO V Türkiye İhracatının Yapısı, İhracatın Geliştirilmes i Sorunu v e Millî İhraca t Plân ı İhtiyac ı 1 4 Cemil SEVİ N İhracat Personelini n Yetiştirilmes i 2 4 O. Muammer KOCAOĞL U Konu il e İlgili Tartışma 3 5 İhracatla İlgil i Teşekkülle r, 4 4 Y. Müh. Öme r BUÇUKOĞLU Konu il e İlgili Tartışma 5 8 İhracat Mallarmm Ambalajlanması 6 1 Rasin ÖZAY Konu il e İlgih Tartışm a 7 0 ihracatta Depolam a 7 2 Fuat BOLAYI R Konu il e İlgili Tartışma 8 6 İhracatta Nakliy e 9 1 Mehmet PİR Konu il e İlgil i Tartışm a 11 1 Reklâm v e İhracatımızl a İlgil i Reklâmcılı k Hayrettin ÖZKUL İhraç Mallarm m Pazarlam a Masraflar ı 12 9 Prof Osma n Fikre t ARKU N

7 SaMfe İhracatta Finansma n Masraflar ı v e Bank a Muameleler i 13 8 Sadi ABA C Konu il e İlgili Tartışma 14 9 Dış Ticaret Rejiminden Doğa n İşlemle r 15 1 Ali Rız a BAŞDALIC I İhracatta Gümrü k Muameleler i 16 3 Besalet BARI M İhracatta Verg i İadeleri e A. Güngö r EROĞL U Konu il e İlgili Tartışma 18 5 İhracatın Ödem e Şekiller i 18 7 Fazıl ÖZl Ş Konu il e İlgili Tartışma 19 2 Ziraî Karantinanı n ihracattak i Önem i. 197 ' Arslan KARABAĞL I Konu il e İlgil i Tartışm a e Ziraî Karantin a Tüzüğ ü Tatbikat ı 20 3 Dr. Muzaffe r ÇAKILLA R Konu il e İlgili Tartışma e,»...» Deneme İhracat ı 21 0 Dr. Turgu t PAMÎR Konu il e İlgil i Tartışma 21 8 Türk Paras ı Mevzuat ı İhracatl a İlgil i Hükümler i 22 4 Vasfi GÜRS U tnracatta Tarı m Krediler i 24 8 Cavit ORA L Konu il e İlgih Tartışm a 25 3 Smaî İhraca t Krediler i o Nadık TÜRESİNLE R Türkiye'nin Sma î Mamulle r İhracat ı 27 2 Doç. Dr. Selâhatti n TUNCER Konu il e İlgili Tartışma 28 7 İhracatta Standardizasyo n 29 1 Faruk A. SÜNTE R Konu il e İlgili Tartışma ^ 30 0

8 AÇILIŞ KONUŞMAS I Behçet OSÎV^ANAĞAOĞL U istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Ba-skan% İstanbul Ticare t Odasın m tertiplediğ i «İhraca t Personelin i Yetiştirm e Se - mineri» ni n açı ş konuşmasını yapmağ ı bi r şeref sayarım. Çünkü bu semine r ih - racatla ilgilidir, ihraca t is e ekonomi k kalkınmamız, refahımız, mill î itiba r v e emniyetimiz yönlerinde n büyü k bî r öne m taşımaktadır. İleri Garp ı memleketlerinin bugünk ü seviyelerin e ulaşmalarınd a ihracat ba ş rolü oynamıştır. Filhakik a sanayileşme k v e ziraatt a tekni k v e bilgini n önderli - ği ekonomi k kalkınmamızd a zarur i is e de, ihracat a gerekl i dereced e alâka gös - terilmediği v e öne m verilmediğ i takdirde, istenen gay e v e hedef e ulaşılamaz.. Dış ticare t v e bilhass a ihraca t bugün, Devletlerin, Hükümetleri n v e ulus - lararası teşekkülleri n başlıc a çalışm a konus u olmuştur. Milletleraras ı ticare t tahditleri, ha m madd e fiyatları, ihraca t kotalar ı üzerind e milletleraras ı kon - greler, konferansla r aktedilmekte, hükümetle r aras ı görüşmele r yapılmaktadır. Devlet Reisleri, hüküme t azalan, sefirle r memleketlerini n ihracatın ı arttır - mak içi n seyahatle r v e temasla r yapmakta fuarlar açmaktadırlar. Türkiye'de ihraca t konusunda, istiklâ l harb i yapa r gib i milletç e elel e ver - meliyiz v e büyü k bi r heyeca n v e imanl a ihracat ı he m çeşi t v e he m d e miktar ve kıyme t olara k arttırmalıyız. İhracatta teme l faktö r hi ç şüphesi z ihrac a mü - sait meta m mevcudiyetidir. Faka t bunda n d a mühi m faktör, ihracat ı yapabi - lecek personeldir. B u ikincis i birincide n d e mühi m diyebilirim. Bugü n Lübnan kuvvetli ihraca t personel i sayesind e akıllar ı durduraca k çapt a v e hacimd e ih - racat yapmaktadır. İkinci Ciha n Harbinde n sonr a dünyamızd a büyü k değişmele r düşünüldü - günde akıllar ı durduraca k tekni k ilerlemele r olmuştur. Mevcu t duru m v e şart - lar bi r tarafta n ihraca t sahasın ı genişletmekt e v e ihraca t faaliyetlerin i dah a cazip kılmakta, diğe r taraftan, rekabeti n artmasın ı v e formaliteleri n çoğalma - smı muci p olmaktadır. Bu sebepl e ihraca t il e iştiga l ede n personeli n birço k bilgilerle v e bilhass a bi r vey a birka ç yabancı dill e mücehhe z olmalar ı zaruridir. İhracat yapa n v e mallarımız ı iy i tanıtı p değeriyl e sata n kimseleri n mem - îekete büyü k hizmetle r ettikler i şüphesizdir. Bunları n çeşitl i şekillerd e talti f «dilmeleri yolla n v e usuller i araştınimalıdır. İstanbul Ticare t Odası, ihracat m çeşitl i kademeler i içi n elema n yetiştirme k ve ihracatı n çeşitl i yönlerin i tnceleme k maksadiyl e b u gib i seminerler i tekra r etmelidir. Bu semineri n başanl ı olmasın ı temenn i eder, hepiniz i sevg i v e sayg ı iî e selâmlarım.

9

10 TÜRKİYE ÎMRACATINI N EKONOMİMİZDEK İ YEM Prof. Dr. Halû k CtLLO tst. Üniversites i İktisa t Fak. Öğreti m Üyes i Muhterem dinleyiciler ; Böyle seçki n ve konu il e çok yakından ilgil i bir dinleyic i huzurunda konuşma k cidd î bi r zev k olmaktadır. Bende n önc e il k konuşmay ı yapan Sayı n Osmanağaoğlu, semineri n gay e ve önemini ço k veciz cümlelerle ifad e etmi ş bulunuyor. B u itibarla bugün burad a ben, memleketimizin 1 numaralı davas ı halin e gele n ihracat m Türkiy e Ekonomis i içindeki yerini kısaca belirtmeye çalışaca k v e bilâhare konuy u birlikt e sizlerle tartışacağız. Efendim, bilindiğ i üzer e dı ş ticaret, memleketle r arasındak i em - tia alışverişin i ifade eder. Ayrıc a dış ticaret, milletlerarası i ş bölümün e dayanmaktadır. Mazisin i ta Devleti n doğuşun a kada r götürme k müm - kündür. Lâki n 19. yüzyılda n itibare n ülkeleraras ı alışverişleri n dah a hızla arttığın ı görüyoruz yılınd a düny a ticaretin e kon u teşki l eden malları n topla m kıymet i 3 milyar dolard a bulunduğ u halde, hâ - len b u raka m 30 0 milyar dolar m üstün e çıkmıştır. Türkiye'nin dışticaret i düny a ölçüsünde, hatt â Avrup a Memleket - leri arasınd a bil e ço k cüzi bi r mevk i işga l eder yılında ihracatı - mızm düny a ihracatına oranı, bind e 3 ve ithalâtımızın düny a ithalâtı - na oran ı bind e 5 civarmda kalmıştır. Üstelik b u nisbetler i so n onbe ş yıllı k devr e içind e gözde n geçire - cek olursak, düny a ticaretini n hızl a gelişmesin e rağmen, Türkiy e ih - racat v e ithalât kıymetlerini n ço k mahdut bi r nisbett e artmı ş olduğu - nu anlarız. Türkiye'nin lerde 25 0 milyon dola r civarınd a buluna n ihra - cat hacmi, den itibare n zira î ürü n ihracatm m gelişmes i üzerin e yükselmeye başlamı ş v e e n yükse k seviyey e yılında ulaşmıştır. Bu sonunc u yıldak i ihraca t tutan, 39 6 milyon dolardır. Bunda n son - ra ihraca t devaml ı olara k gerilemi ş v e ihra ç mamullerini n fiya t yük - sekliği yüzünde n serbes t düny a pazarlariyl e alışverişimizi n heme n he - men tamamiyl e inkita a uğradığ ı yılında, 24 7 milyon dolar a ka - dar gerilemiştir.

11 Hatırlanacağı üzer e dışticaretimizi n yenide n düzenlenmes i içi n 4 Ağusto s tarihinde «İktisad î istikrar tedbirleri» alınmı ş ve ihra - cat mamullerin e muayye n primle r tatbikin e geçilmiştir. Bundan son - ra ihracatımızd a yen i bi r gelişm e temayülün e.girildiğin i görüyoruz. Filhakika ihraca t da birdenbir e 35 4 milyon dolar a yükselmiş, fa - Xat da 32 1 milyon dolar a gerilediğ i halde, den itibare n yu - muşak bi r temp o il e yükselere k yılmda 38 1 milyon dolar a yük - selmiştir. İşte b u o n yıllı k süre yan i devresi nazarı itibar e alına - ak olursa, Türkiy e ihracatınd a herhang i bi r gelişm e olmadığı, hatt â CÜZİ bi r gerilemeni n bil e mevcut bulunduğ u söylenebilir. Türkiye ihracatmm gelişm e arzetmediği devresinde ise, dünya v e diğe r ülkeleri n dışticaretler i öneml i artışlara mazha r olmu ş - tur. Bazı ülkeleri n yılma ai t ihraca t mikta r indeksler i aşağıd a serilmiştir: (1953 = 100) Dünya 181 O.E.C.D, 215 A.B.D. 133 Batı Almany a 303 Fransa 223 İtalya 389 Yunanistan 179 İspanya 150 Yugoslavya 254 Türkiye m Yukarıdaki indek s rakamlarını n tetkiki, Türkiye'ni n b u devred e ihracat bakımında n başka ülkeler muvacehesinde bir başarı kaydetmediğini açıkç a ortay a koyar. Ne var ki, Türkiye ihracatı yılından itibare n yen i bir gelişm e hamlesi içine girmiştir. Nitekim, yılı ihracatımızın 41 1 milyon v e 1965 ihracatımız m d a 45 9 milyon dolarlı k yen i reko r seviyeler e yük - seldiğini görüyoruz. Binaenaleyh, bugünk ü ihracatımız ı yılı ra - kamları il e mukayes e edersek, yüzd e 1 5 civarınd a bi r artışl a karşıla - şırız. Gerç i bu inkişaf ı yin e yukarıdak i ülkelerl e karşılaştırırsak, du - rumda büyü k bi r fevkalâdeli k olmadığ ı söylenebilir. Bununla beraber,

12 ihracatımızın bünyesin i bilenle r içi n b u gelişme, Türkiy e içi n yin e önemli bi r başarıdır. Türkiye'nin dışticare t sektörü, mill î ekonom i içind e ço k öneml i bir ye r işga l etmektedir. Faka t b u sektörü n nisb î durumunda Türkiy e ile baz ı bat ı ülkeler i arasmd a büyü k farkla r mevcuttur. a.) Türkiye'd e ada m basm a ihraca t kıymet i 14, 5 dolar v e ithalâ t kıymeti is e takriben 1 8 dolar tutmaktadır. Oys a Batı Almanya'd a fer t başına 24 2 dolar ihraca t v e 22 5 dolar ithalât, İtalya'd a 9 3 dola r ihra - cak v e 12 1 dolar ithalât, Fransa'd a 15 7 dolar ihraca t v e 16 0 dolar it - halât, Yunanistan'd a bil e 3 0 dola r ihraca t v e 8 3 dola r ithalâ t isabe t etmektedir. b.) Üsteli k üyes i bulunduğumu z O.E.C.D. ülkeler i dışticaretle - rinde kayd a değe r gelişmele r görüldüğ ü halde, Türkiye'd e fer t başın a isabet ede n dışticare t rakamlarınd a öneml i bi r inkişafı n mevcudiye - tinden bahsetmey e imkâ n yoktur. Gerç i yukarıd a kaydettiğimi z gib i 1964 yılında n itibare n ihracatımızd a bi r artı ş eğilim i izlenmeye bağlamış v e de fer t basm a 1 3 dolarda buluna n ihraca t rakam ı 1 5 dolara yaklaşmıştır. Ne var ki ayni devred e başk a ilkelerde daha hızl ı bir gelişme kaydedildiğ i gibi, bizd e ithalâ t ayn i devred e ada m basm a 2 1 dolardan 1 8 dolara gerilemiştir. c.) Dışticaretimizin, yaratılan mill î geli r içindek i pay ı d a büyü k değildir. A z gelişmi ş ülkelerde ithalâ t imkânlar ı geni ş ölçüd e ihraca t şartlarına bağl ı olduğundan, dı ş ticaret sektörünü n mill î gelir içindeki yeri umumiyetl e düşü k olmakl a beraber, büyü k öne m kazanır. Hatt â bizim gib i ziraî v e ham madd e ihra ç etme k suretiyl e kalkınmasmı başarmak mecburiyetind e buluna n ülkele r içi n b u bağlılı k daha hayat î bir duru m arzetmektedir. Hâl böyl e olmakla beraber, Türkiye'nin ihraca t v e ithalâtmm mil - lî geli r içindeki payı oldukç a düşüktür. Nitekim, yılında Türkiy e ihracatının gayr i saf i mill î hasılaya nisbet i takribe n yüzd e 5 ve itha - lâtmm pay ı yüzd e 1 0 dur. Ayrıca, meselâ ; Bat ı Almany a ihracatm m mill î geli r içindeki hissesi yüzd e 20, İtalya için yüzd e 15, Fransa içi n yüzd e 13, İspanya içi n yüzde 9 v e Yunanista n içi n yüzd e 8 dir. İthalâtı n hisses i b u memle - ketler içi n yukarıdaki sır a ile yüzde 18, yüzde 20, yüzde 14, yüzde 1 4 ve 19 dur. Türkiye, iktisad î kalkmması m başarmas ı içi n geni ş ölçüd e yatı -

13 nm yapma k zorundadır» Elimizdek i Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, gayri saf i mill i hasılanm takribe n yüzd e 1 8 inin yatırımlar a hasredil - mesi gereklidir. Oys a tekmil tasarru f kaynaklarımı z zorlandığ ı takdir - de bile, b u nisbeti n anca k bi r kısm ı i ç tasarruflarla karşılanabilecek, bakiyesi dı ş kaynaklarda n eld e edilecektir. Bilindiğ i gib i dı ş kaynak - lar, ithalât m finansmanmd a kullanılmakt a yan i ithalât, Türkiy e içi n ihracat gib i hayatî bi r öne m taşımaktadır. İthalâtta dövi z taleplerini n devaml ı olara k dı ş yardımlarl a karşı - lanması düşünülemiyeceğin e göre, gerekl i dövi z ihtiyacımız ı kendi ö z kaynaklarımızdan karşılayabilme k içi n ihracatımızın gelişmes i şarttır. Bu bakımdan, Türkiye'ni n iktisad î kalkınmasını n gerçekleşmes i geni;j ölçüde dışticaretini n gelişmes i şartın a bağl ı bulunmaktadır. Türkiye'nin bugünk ü imkânlar ı v e plânl ı kalkınm a çabası, ihra ç edebileceğimiz zira î ürünlerl e sma î mamulle r miktarın ı arttırabilece k niteliktedir. N e var ki, yeni hedeflere ulaşılabilme k için bazı çabalard a bulımmak v e birçok şartlar ı gerçekleştirme k ica p eder. fbütün b u gayretler e rağme n ihracatunız m istenile n seviyey e ulaştığmı iddi a etmey e imkâ n yoktur. Devle t Plânlam a Teşkilât ı bile b u durumu tesli m etmekt e v e aşağıdak i tedbirleri n almmasm ı tavsiy e et - mektedir: 1 Dışticare t rejimind e ihracat ı engelleyic i hükümle r kaldırıl - malı vey a değiştirilmelidir. 2 Kredil i ihracat a ye r verilmes i imkânlar ı aranmalıdır. 3 İhracat ı Geliştirm e Etü d Merkezi, ihraca t konusund a dah a etkili bi r hal e getirilmelidir, 4 ~ İhracatçıy a uygu n şartlarl a v e yeterl i miktard a kred i sağ - Ianm.alıdır, 5 Başlıc a ihra ç ürünlerimi z içi n üretim, stoklama, ulaştırm a ve ihra ç safhaların ı kapsayaca k şekild e gene l bi r politik a tesbi t edil - melidir. 6 Bölgese l Kalkmm a içi n İşbirliğini n (RCD ) yarattığ ı orta m dan ihraca t bakımmda n faydalanmalıdır. Başlıcalarmı sıraladığımı z b u tavsiyeler, ihracatımız m gelişmes i için muhakka k ki, pe k faydal ı unsurlardır. Anca k Ticare t Odasm m tertiplediği b u seminerd e ihracatımız ı geliştirme k üzere, diğe r başk a

14 unsurlar d a ortay a çıkacağ ı gibi, ihracat personelin i yetiştirme kon u - sunun d a küçümsenmiyece k bi r ağırlı k taşıdığı görülecektir. Bu bakımda n seminer, ihraca t konusund a ihtisa s sahib i olmu ş kimseler arasınd a fiki r teatisin e imkâ n verece k v e ortay a konulaca k bazı prensiple r ihraca t politikasıyl a meşgu l ola n yetkililer e yeni ışık - lar tutacaktır. Sonuç olara k Türkiy e ihracatmm, hayat î bi r kon u olduğuna, fa - kat bunu n eleştirilmes i gereke n bi r ço k meseleler i bulımduğuna işa - ret etme k isteriz. İşt e ihracatmuz ı geliştirme k üzere, persone l yetiş - tirme konusun u inceleme k üzer e burad a toplana n yetkililer, muhak - kak k i çeşitl i dertlere d e temas etme k fırsatm ı bulacaklardır. B u iti barla, semine r çalışmalann m oluml u davranışm ı tebri k ede r v e ben i bu sıca k havad a dinleme k zahmetin e katlandığmı z içi n hepiniz e te ~ e.kkürlerimi arzederim.

15 TÜRKIYE ÎHRACATINI N YAPISI İHRACATI N GELIŞTÎRTLMESI SORUN U VE MILL Î IHRACA T PLÂN ı IHTIYAC ı (* ) Cemil SEVİN Ticaret Bakanlığ ı Dışticaret Dairesi Müşaviri İhracat, Tür k ekonomisini n öneml i bi r rükn ü olduğ u gibi, plânl ı kalkmmamızm desteğ i v e memleketimizdek i refa h seviyesini n bi r ö l çüsüdür. İhracat, bugü n mill î ekonomilerde, milletleraras ı ticarett e v e s i - yasette e n önd e gele n bi r soru n olara k el e alınmakta iken, plânl ı kal - kınma düzen i içind e buluna n Türkiye'd e ihracat a he r bakımda n v e yönden gereke n önemi n verildiğin i iddi a etme k güçtür. İşte b u görünüşte n hareketle, yazımızd a ihracatm, ihracatçm m ekonomik tanımmı yapmaya, önemin i belirtmeye çalışacal^, Türkiye'de ihracat ticaretini n nede n gereke n ilgiy i görmediğin e işare t edecek, i h - racatımızm yapısın ı inceleyecek, ihracat m geliştirilmes i sorununu n millî bi r dâv a olara k el e alınmas ı gerektiğin e değinece k v e nihaye t millî bi r ihraca t plânm a duyula n ihtiyac ı açıklamay a çalışacağız. İhracat v e İhracatçı: Dünyamızın taibiî, ekonomik, sosya l ve politik durumu, çeşitli yönlerden değişiklikle r arzetmektedir. Bugü n Dünyad a baz ı bölgele r v e ülkeler zengi n tabi î kaynaklar a sahip, bazılar ı değildir. Baz ı ülkele r mahdut imkânlarm a rağme n tarihse l bi r oluşun, ekonomi k organizas - ton v e teşebbü s yapıs ı içind e üretimd e ihtisaslaşmış, sanayileşmi ş v e yüksek mill î geli r seviyesin e ulaşmışlar, baz ı ülkele r ise, sahi p olduk - ları tabiî v e beşerî kayna k v e imkânları gerektiğ i şekild e değerlendire - rek gelişememişlerdir. Değişi k politik, ekonomi k doktrinler e bağl ı bu - lunan ülkele r reğişi k sistemle r içind e gruplaşmışlardır. Muhteli f gö - rünüşlere rağme n bütü n milletle r ayn ı gay e içi n çalışmaktadırlar. B u da, sahi p olduk:la n kaynaklar ı değerlendirere k mill î gelirlerin i artır ^ mak v e mill î refa h seviyelerin i yükseltmektir. Bugün insanla r içi n sosya l haya t birlikt e yaşama k nası l kaçınıl - (*) Seminer e yax i olara k gönderilmiştir.

16 maz bi r gerçe k is e milletleraras ı ekonomi k mübadelele r d e o derec e zarurî bi r davranıştır, Zamanmıızdak i ihtisaslaşmı ş üretim v e dağıtı m tekniğini arta n ulaştırm a kolaylıklar ı milletlerarası ticareti n gelişme - sinin başlıca sebebini teşkil etmektedir. Artık bugün, otarşik bir büny e ve şartları hai z olan memleketler bile milletlerarası ticarete önem ver - mek zorundadır. Çünkü, satı n alabîime k için satmak vey a satmak için : satm almak şarttır. Milletleraras ı ekonomik dayanışm a v e yardımlaş - manın hakik i sebeb i bu deği l midir? Kalkmma çabas ı içind e buluna n ülkele r yatırımla r mı gerçekleş - tirebilmek içi n ithalât yapma k v e yükse k hacimdek i ithalâ t bedelleri - ni ödeyebilmek için d e ihracatlarını arttırma k zorundadırlar. Bilhass a Türkiye'miz yatırımları n dı ş finansmanların ı kend i kaynaklar ı il e yani başlıcas ı ola n ihraca t gelirler i il e karşılama k zorundadır. Çünk ü çeşitli şartla r v e fedakârlıklarla sağlana n dı ş kredilere dayana n bir it - halât v e istikrar politikasını n emi n bi r yo l olmadığı açıktır. Türkiye'nin tediy e bilançosunu n kroni k bi r şekild e açı k verdiği, ekonomide istikrar m anca k dı ş yardımla r v e krediler sayesind e sağla - nabildiği v e terakü m etmi ş v e etmekt e ola n dı ş borçlarl a ilgil i yülı k ödemelerin ihraca t gelirlerini n büyü k bi r kısmmı daim a arta n bi r nis - bet dahilind e erittiğ i gözönünd e tutulaca k olursa, tediy e bilançosun - da muvazen e sağlayaca k ölçüd e ihracat ı artırmanı n n e derec e büyü k bir öne m taşıdığ ı ortay a çıkar. Tediye bilançosunu n sadec e ihracat gelirler i ile denged e tutulma - sının şar t olmadığ ı v e Yunanistan, İspany a gib i bi r kısı m ülkeleri n açıklarını görünmeye n gelirlerl e kapattıkları akl a gelebilir. Ancak, bü arada, Türkiye'ni n görünmeye n gelirlerini n (turiz m v e işç i dövizler i Tablo : 1 TÜRKİYE İHRACATINI N SEYR İ Yıllar İhracat Zincirleme Geçen yıla naz aran 1965' 1000.$ artiş % değer fark ı göre % ~~ 2, (1000 $) 66, » 75, , » 53, , » 77, » 69, , » 75, , » 83,1 196S , , , » 89, , » 100,0

17 gibi) ihracatımız a v e diğe r ülkeleri n görünmeye n geli r nisbetlerin e nazaran ço k düşü k bi r seviyed e olduğunu n hatırda n çikartılmamas ı gerekir. Diğe r taraftan, Türkiye'ni n tabi î kaynaklarm m zenginliği, Türkiye'de nüfs u v e iş güc ü kapasitesine nazaran dışticare t hacmimi - zin v e ihraca t gelirimizi n ço k düşü k bi r seviyed e oluş u da, ihracat m Türk ekonomis i içi n n e kada r hayat î bi r dav a olduğun u ortay a koy - maktadır. Yukarıdaki tablo, Türkiye ihracatmm so n o n yıldak i artı ş seyrin e göstermektedir. Bu tablonun tetkikinde, ihracatımız m so n on yılda d e vamh v e bariz bir artış yüzdesine erişemediği, ihracatımızda istikrarsı z artış v e azalışlar m vukubuldug u müşahed e olunmaktadır. Sadec e so n iki yüda Türkiy e ihracatmm daim î bi r artış konjonktürüne girdiğ i an - laşılmaktadır. So n ik i yılda meydana gele n % lo'un üzerindek i artışı n devamlı bi r karakter taşıdığm a inanma k güçtür. Bununla berabe r a s garı %1 0 yıllık artı ş yüzdesin i korumay a çalışma k plânlı kalkmmad a hedefimiz olmalıdır. İhracat sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde bil e hâlâ güçlüklerl e dol u üzücü v e Fransızlarm deyim i ile «pi s aller)?. bir i ş sahası olarak genel - likle kabu l edilmektedir, ihracat, bilhass a a z gelişmi ş ülkelerde i ç piyasa tüketim i gay e ve düşüncesiyl e üretile n bir maldan artanm, sürp - lünün dı ş piyasalar a satüış ı şeklind e düşünülmektedir. îer i ekonomi - lerde bil e ihraca t mantalites i üretic i v e müteşebbislerc e yeter i kada r anlaşılmış değildir. Bununla beraber son yıllarda dünya dışticare t hacminde meydan a gele n devamlı artış ihracat ticaretind e vuk u bulan g e îişmenin bir delil i olarak kabul edilebilir. Bugün dünyanı n e n gelişmiş ekonomisine sahi p buluna n Birleşi k Amerika'd a üreticiler, sanayiciler, müteşebbisler i ç piyasada tutımabilmek, rekabe t yapabilme k v e hatt â varlıklarmı koruyabilme k içi n dı ş pazarlarl a ilişkile r kurman m şar t olduğunu anlamay a başlamışlardır. Birleşi k Amerika'd a müteşebbisle rin, büyü k şirketleri n formül e ettikler i görü ş «G o International» mi l letlerarası ticarete yönelmektir. Kısaca, zamanımızd a ihracat, yen i bir iş sahası, i ş koludur. İhracat, dı ş pazarlar içi n mal üretmek, yaratma k ve satmaktır. Türkiye'de d e zira î v e sma î üretimi n ihracat a mütevecci h bulun - ması yan i ihraca t içi n üreti m yapılmas ı a z gelişmi ş bir memleke t ol - mamız bakımında n d a öne m kazanmaktadır. Geli r seviyes i düşük v e alım güc ü mahdu t buluna n Türkiye'd e tüketici, üretile n malı n sürü - münü artıra n v e üretici emeğin i değerlendire n bi r tale p potansiyelin e sahip değildir. Bu sebeple de talepte elâstikij^e t azalmakta, yükse k üre -

18 tim yıllarınd a meydan a gele n fia t düdşüşler i üreticini n cesaretin i kır - makta, üretimdek i artı ş duraklamaktadır. Halbuk i dı ş piyasala r daim î alıcı durumundadır. Yeterli bir pazarlama politikas ı takip edildiğ i tak - dirde satı ş garantis i sağlamak, müstahsili n rizikosun u azaltma k mümkündür. îşte b u bakımda n d a ihracat a büyü k öne m vermemi z ge - rekmektedir. lliracatimmn Crgaııizasyoı ı Yapıs ı v e îbraca t Düzeni : Türkiye ihracatını n yapısın ı çeşitl i açılardan inceleme k mümkün - dür. B u incelemele r başlıca : îlıra ç mallarımızın, cin s v e karakterler i itibariyle ilıracatımı z (Tablo : ÎI), dış pazarla r v e par a sahalar ı itiba - riyle ihracatımı z (Anlaşmal ı memleketler, OEC D Memleketleri, Ser - best dövi z sahas ı v e diğerleri), ihraca t şeki l v e şartlar ı itibariyl e ih - racatımız (Akreditifli, vesai k mukabili, konsiny e vey a müşterek hesa p suretiyle ihracat, prefinansma n v e diğe r tediy e usuller i FOB, CF, CİF T a î ) 1 o : I I Kalkınma Plân ı İhraca t Frojeksiyonlarım n fiili ihracatımı z il e mukayeseli durumı ı (Milyon Dolar ) 196S 1% ) TARI M ÜRÜNLER İ a) Taîııl, bakliya t v e gıda ürünler i h)' Meyvele r v e sebzeler ) Sanayid e kulla - nılan ürünle r d) Hayva n yetiştirme, avcılık, balıkçılı k ürünleri :2) SÂNAY İ ÜRÜNLER İ -3) MADENCİLİ K V E TAŞ OCAKLARI ÜRÜNLER Î TOP L A M p 269,8 291,2 298,0 R 284,2 311,5 349,4 P 17,2 18,2 18,6 R. 8,3 11,3 İ1,T P 84,2 93,7 R 87,2 85,8 104,8 P 131,0 138,2 146,1 R 150,7 184,9 196,3 P 36,8 41,1 46,8 R 38,1 29, P 56,0 60,9 71,5 R 73,3 84,3 90,4 p 22,0 22,2 24,0 R 10,5 14,9 19,1 P 347,8 374,3 393,5 R 368,1 410,7 458,9 R F Fiilî ihracat, realizasyon u Plân ihraca t projeksiyon u F. 2.

19 v.s. şekillerd e ihracat) ticare t hadler i açısında n ihracatımı z gib i çeşi t li açılarda n yapılabilir. Yukarıdaki sınıflandırmay a uygu n olara k yapıla n incelemele r ge - nel olara k yıllı k vey a devrev î ihraca t tahlillerind e kullanılmaktadır. İhracatın Türkiy e ekonomis i içindek i yerini, önemin i belirtme k gayesini güde n b u yazımızd a bi z sadec e ihracatımızı n organizasyo n düzeni yönünde n yapıy ı incelemeğ e çalışacağız. Türkiye ihracatını n geliştirilememesini n an a sebebi, organizas - yon, kollekti f çalışma, bilgi ve personel yokluğudur. Bugü n hale n üze - rinde çalışıla n üretim, standardizasyon, fita, kredi, ambalaj, nakliy e gibi çeşitl i ihraca t sorunlar ı yukarıd a açıklana n an a sebepler e bağl ı talî konulardır. B u itibarl a ihracatl a ilgil i talî güçlükler i çözümleme - ye çalışmak, an a yapıy ı temelde n inş a etmede n kap ı pencer e takma - ya gayre t etmekte n iler i bi r davranı ş olamaz. İhracatta organizasyonu n önemin e değinirke n ihracatımızı n v e ihracatçılarımızın çalışm a düzenin i hatırlama k faydal ı olacaktır, üretilen bi r ma l başlıc a ü ç dağıtı m (distribution ) metodun a uy - gun olara k ihra ç edilebilir : 1 Üretic i ürettiğ i mal ı kend i ihra ç edebilir. 2 Üreticile r birlikte ihraca t yapma k üzer e gruplaşırlar. 3 Üreticile r dışticare t aracılarında n yan i ihracatçılarda n isti - fade edebilirler. Memleketmizde üreticileri n malların ı kend i teşkilâtlar ı vasıtasiy - le ifcra ç ettikler i vâkidir. Faka t ekonomimizi n bünyes i bakımında n b u şekildeki ihracatı n nisbet i bizd e ço k düşüktür. Bu meto d bilhass a ge - lişmiş sanay i v e yükse k hacimd e üreti m yapa n ekonomilerd e yaygı n bir şekild e uygulanmaktadır. Bizd e sadec e madenciler, devle t sektörü, ve bi r kısı m sanayicileri n b u şekild e ihraca t yaptığ ı görülür. Üreticilerin birlikt e ihraçt a yapma k üzer e gruplaşmas ı sistem i biz - de Tarı m Satı ş Kooperatifler i kurulma k suretiyl e tatbi k olunmakt a dır. Türkiy e ihracatını n % 75'ini tarı m ürünlerini n teşki l ettiğ i v e ba - kiye %2 5 nisbet içind e d e tarımsa l maddeleri n bulunduğ u hatırlan a cak olurs a Tarı m Satı ş Kooperatiflerini n Türkiy e ihracatındak i yerle - rinin v e fonksiyonlarını n önem i ortay a çıkar. Türkiye'ni n an a ihraç - maddeleri içi n gruplaşmı ş ihracatç ı teşekkülle r mevcuttur. Pamuk, tütün, kur u üzüm, kur u incir, fındık, gülyağı, ante p fıstığ ı gib i baş -

20 lıca zira î ürünleri n ihracat ı il e ilgilene n v e kısa adlar ı TARİŞ, ÇUKO - BİRLİK, FÎBKOBIRLÎK, ANTBIRLİ K v e GAZİANTE P FISTIK BİR - LİĞİ olan çeşitl i kuruluşlar memleketimizd e mevcuttur. B u Kooperatif teşekküllerinin uzu n bi r kurulu ş mazisin e sahi p oimalarm a rağmen, Türkiye ihracatınd a bi r haml e yapaca k üreticiy e arta n bi r geli r v e çeşitli hizmetle r sağlıyaca k bi r organizasyo n v e çalışm a düzenin e s a hip oldukların ı kabu l etme k zordur. Türkiy e ihracatını n yapısınd a e n önemli hisses i ola n veyahu t olmas ı gereke n Tarı m Satı ş Kooperatifle - ri, ço k çeşitli sebepler e dayanan, organize, koordin e v e verimli çalışm a yokluğundan Türkiy e ihracatm m.gelişememesini n başlıca sebep v e za - afını teşki l ede n kuruluşlardır. Tarım Satı ş Kooperatiflerini n olumsu z durum u hakkınd a geni ş bilgi v e delille r verme k mümkündür. Bi z burada sadec e Kooperatifle - rin yeterl i göre v v e kurulu ş mevzuatına, moder n ekonom i v e marke - ting prensiplerin e uygu n çalışm a düzenine, sorumluluk, yükse k ücre t gibi çeşitl i i ş idares i normların a uygu n bi r idar e mekanizmasın a sa - hip olmadıkların a işaretl e yetineceğiz.. Türkiye'de, zira î üretim, y a dağınık iktisad î olmaya n küçü k araz i üniteler i veyahu t büyü k çiftlik - lerde yapılmaktadır. He r ik i üretic i grub u da, ihraca t yapaca k nitelik - te olu ş v e kuruluş a sahi p bulunmaktadır. îşt e b u bakımdan : d a üre - ticiye he r yönde n yardı m etmek, üreti m v e pazarlamada onlar a öncü - lük yapma k zaruret i ortay a çıkmaktadır. Türkiye'nin başlıc a ihra ç maddelerini n gene l durum u gözönün e getiriilcek olursa, istenile n derec e v e seviyed e olmas a bil e Tarım Satı ş Kooperatiflerinin, bilhass a hükümetleri n mal î isteğ i il e iç ve dı ş piya - sada fia t istikrarını n sağlanmasınd a büyü k ölçüd e yardımc ı olduklar ı da inkâ r edilemez. B u konudak i görüşümüz ü hülâs a edece k olursak, Tarım Satiı ş Kooperatifler i mahiyetler i itibariyl e ihracatımızı n geliş - mesinde e n etkil i çalışmay ı yapabilece k kuruluşlardır. Ancak görevlerini n sadec e satı ş olması, sı k sı k olumsu z rekabetl e karşılaşmaları, ortaklarınd a v e idarecilerind e fiil î bi r sorumlulu k mev - cut bulunmaması, ortakları n kred i v e diğe r üretim e yardımc ı madde - leri (gübre, tohu m v.s. ) çeşitl i kaynaklardan muhteli f şekillerd e sağ - lamak zorund a kalmalar ı gib i çeşitl i sebepler Tarı m Satı ş Kooperatif - lerinin ekonomimizi n bünyesin e uygu n bi r şekild e faaliye t gösterme - lerini engellemektedir. Memleketimizde dışticare t aracılar ı yan i ihracatçıla r vasıtasıyl a yapılan ihracat, değişi k karakte r v e yap ı arzetmektedir.

21 Türk ekonomisini n bünyesinde n doğa n konttoll u bi r itha l politi - kası taki p etmekt e oluşumuz, itha l malların a karş ı talebi n devamlılı - ğı itha l mallarını n satışınd a kolaylı k v e yükse k kâ r sağlam a imkân ı ve ithalâtçılığı n uzu n bi r maziy e bağl ı bilg i v e tecrüb e kazanmı ş bi r iş kolu olmas ı ve ayrıca ihracatçı ülkeleri n v e firmaların Tür k piyasa - sında ço k tesirl i marketin g çalışmalar ı yapmaları v e nihayet satı n al - manın satmakta n kola y oluş u Türkiye'd e ithalâ t ticaretini n daim a ö n plânda ye r almasın a v e müteşebbi s i ş adamlarını n b u sahad a toplan - masma sebe p olmaktadır. B u hali n d e ihracatımızı n gelişmesind e bi r zaaf unsur u olduğun a işare t edere k ihracatçılarımız ı v e çalışmaların ı kısaca tahli l edebiliriz. Türkiye'deki ihracatçıları n bi r kısmı, tütün, pamuk, kur u incir, kuru üzü m gib i başlıc a ihra ç mallarımız ı üreticide n satı n alı p il k iş - lemeye, sınıflamay a v e ambalajlamaya tâb i tutara k ihracat ^ yapan, şir - ketleşmiş ticar î müessesele r olara k faaliye t göstermektedirler. Dı ş pa - zarlarla devaml ı i ş münasebetleri kurmu ş ola n b u müessesele r ihraca - tımızda etkil i bi r ro l oynaya n kuruluşlardır. B u sınıf a gire n ihracat - çılarımızm sayılarını n artış ı ihracatımızı n yapısın ı kuvvetlendirece k niteliktedir. B u gurubtak i ihracatçiarı n çalışmalarmd a veriml i v e et - kili olmaların ı önleyen. sebepler, ihracatımızı n tal î sorunlar ı olara k ta - nımladığımız, sermaye, kredi, işletm e organizasyonu, m.evzuat, haksı z rekabet gib i çeşitl i konulard a karşılaşıla n güçlüklerdir, ihracatçıları - mızm b u güçlüklerini n halledilmi ş olmama::!, i ş hacimlerini n artışın a imkân vermemekt e v e istikrarl ı çalışmaların ı güçleştirmektedir. B u hâl ise, dışardak i yabanc ı firmaları n prefinansman, arac ı kullanma k gibi çeşitl i yollarda n Türkiy e ihracatın ı el e geçirmey e çalışmaların a fırsat hazırlamaktadır. Tütün, pamu k v e so n zamanlard a fındı k ûze - rinde i ş yapa n yabanc ı firmaları n artış ı b u hali n neticesidir. Bu gurupt a yer alan firmala r arasındak i işbirliğini n bazı devreler - de haksı z rekabet şeklin i alması, risturn muamelelerini n artışın a rney - dan vermekt e v e ihraca t düzenind e istikrarı n kaybolmas ı tehlikesin i doğurmaktadır. Haksı z rekabeti n ihracatt a kontrolü n artışm a sebe p olması da ihracatımızı n gelişmesin i engellemektedir. Kısaca, e n öneml i ihraç ürünlerimiz i işleyere k ihraç ede n teşekkülleri n maru z kaldıklar ı güçlüklein hall i v e aralarınd a işbirliğini n yaratılmas ı ihracatımi2; m gelişmesinde öneml i bi r ro l oynayabilecektir. Türkiye ihracatınd a e n etkisi z v e olumsu z faaliye t şartların ı ha - iz olan diğe r bi r ihracatç ı gurub u is e münferit i ş adamlar ı ihracatçı - lardır. B u ihracatçıları n mal î güçlükleri, ço k mahdu t dı ş pazarlarl a

22 ilişkileri zayı f v e dı ş itibarlar ı yeterl i değildir. B u ihracatçılar üretici - den ma l alı p sto k yapara k ihraca t yapamazlar. Dı ş alıcılara satış tek - liflerinde bulunurlar, satı ş mukaveles i yaptıkta n sonr a i ç piyasad a mal toplamay a başlarlar. Satı ş mukavelesini n ifas ı zaman ı i ç fiyat - larda yükselm e vuk u bulduğ u zamanla r derha l taahhütlerini n yerin e getirilmesinden sarfınaza r ederler, veyahu t düşü k kalitel i ma l sevke - derek arbitrajlara, çeşitl i anlaşmazlıkları n doğuşun a sebe p olurlar. Mer'î mevzua t b u şekild e hareket ede n ihracatçıla r için tesirli bir mü - eyyide tatbikin e imkâ n vermediğinde n b u hareketle r önleneme z v e Türk ihracatçısının itibarı dış pazarlarda zara r görür. Bu guruba giren ilıracatçıların hepsini n ayn i şekild e hareke t ettiğin i iddi a etme k hak - sızlık olur. Dı ş pazarlar a devaml ı ma l sata n itibarl ı ihracatçılarımı z da mevcuttur. Ancak, ekonomi k bünyemiz, dışticare t mevzuat ı itibar - sız ihracatçıları n artışın a imkâ n vere n bi r durumdadır. Ferdî olara k çalışa n ihracatçılarımızı n bi r kısm ı da, dı ş pazar - lardaki alıc ı vey a bu pazarlar a ma l sürüc ü büyü k firmaları n basi t bi r komisyoncusu şeklind e çalışmaktadırlar. Çünkü, ihra ç mallarımızı d e ğerlendirme gücün e v e teşkilâtın a sahi p olmamamı z dı ş alıcıları n Türkiye'ye geli p b u malları n ihracın ı ço k kârl ı bi r şekild e organiz e etmelerini teşvi k etmektedir. İhra ç mallarımızmda n başt a canl ı hay - vanlar, deri, bağırsak, ye r fsıtığı, mazı, yü n gib i çeşitl i ihraç malları - mız genellikl e b u meto d dahilind e ihra ç edilebilmektedir. Bilhass a Lübnan gib i küçü k bi r ülkeni n gene l ihracatımızd a 6 ncı sırad a ye r alışı, Türkiye'den b u şekild e ithal edile n malların dı ş pazarlara switc h ve reekspor t suretiyl e satışlarında n kazan ç sağlanmasında n iler i gel - mektedir. Dünya ekonomisindek i gelişmeleri n bi r tarafta n dı ş pazarlard a entegrasyon hareketlerin i teşvi k ettiğ i (Müştere k Pazarlar, serbes t ti - caret birlikleri ) gib i diğe r tarafta n da, üretimd e v e ticarette birleşmelere yo l açtığ ı hatırlanaca k olursa, artı k bugü n münferi t küçü k fir - maların masrafl ı v e riskl i ihraca t muamelelerin i başar ı il e yürütemi - yeceği v e istikrarsız ferd î teşebbüsleri n ruhsat, kred i v e çalışma mev - zuatının ekonomi k gerçekler e uygun bi r şekild e düzenlenmes i zarure - tini hissettirmektedir. Sonuç : Birinci Be ş Yıllık Kalkınm a Plânında ihraca t sorunun a ye r verilmiş olmas ı v e so n yıllardak i fiil î ihracatımızı n plâ n ihraca t projeksi - yonları üzerind e gerçekleşmi ş bulunmasına rağmen, Türkiy e ihracatı - nid hacm i ekonomi k potansiyelimiz e nazara n çok. düşüktür.

23 Bugün Türkiye'ni n ihra ç maddelerini n gerektiğ i şekild e değerlen - dinlememesi (çeşitl i zira î ürünler, ya ş meyv e v e sebze, canlı hayvan - lar, orma n ürünleri, ha m maddeler, bi r kısı m sma î mamulleri, ma - denler v.s. ) ihraca t gelirlerimizi n devaml ı artışın a imkâ n vermediğ i gibi üretim i v e üreticiy i istenile n dereced e teşvi k edece k durumda d a değildir. So n o n yıllı k ihracatımızm tetkikind e d e görüldüğü üzer e ih ~ racatımız devaml ı bi r artı ş hı z v e nisbetin e sahi p değildir. Ekonomimizin zira î bi r karakte r taşıması, ihracatımızı n tabiat a ve tesadüfler e bağl ı kalmas ı deme k değildir, israil'i n sıfırda n başla - yarak 7-8 yıl içind e 7 0 milyon dolarlı k bi r narenciy e ihracat ı hacmi - ne ulaştığı, komşumu z Bulgaristan'ı n Bat ı Avrupa'y a sebz e ihraıa içi n kilometrelerce serle r kurduğ u bi r ekonomi k ortamd a ihracatımızı n tabiat şartların a bağl ı kaldığın a inanma k güçtür. Üretimde istikra r sağlamay a çalışırke n üretile n malları n satışla - rında devamlılığ ı gerçekleştirece k bir ihraca t organizasyon u yapabi l mek mill î geli r artış hızm a parale l bi r ihraca t artış ı hızm m tesbi t v e tahakkukuna imkâ n verebilir. Memleketimizde ihracatı n geliştirilmes i deyim i so n yıllard a sı k sık duyulmay a başlamı ş v e çeşitl i açılarda n el e alınmıştır. B u konu - da yapıla n çalışmalard a memnuniye t veric i adımlar atılmı ş (ÎVÎ K gi - bi) v e hattâ oluml u sonuçla r belirmey e başlamıştır. Ancak, Türkiye' - de ihraca t konusund a atılmas ı gereke n il k adı m ihracatı n geliştiril - mesi deyiminde n önc e İHRACA T PLANLAMASI'dır. Plânlı bi r devr e içinde bulunuyoruz. Fakat bugü n bi r ihraca t plânımız vardı r diyebili r miyiz? Nası l ki, Türkiye'd e bi r tarı m plânmı n mevcu t olmadığ ı Hükü - metçe anlaşılı p bi r tarı m plân ı hazırlanmas ı kararlaştırılmıştır. Yukarıda ihracatımızı n organizasyo n düzenin e v e ihracatçıları - mızın durumların a değindik. B u açıklamamız ilk anda gene l bir smıf - landırma gib i görülebilir. Fakat hakikatt e b u sınıflam a ihraca t plânı - mızın hazırlanmasınd a öneml i başlangıç noktalarmdan biridir. Çünk ü Türkiye'nin İhraca t Plânın ı yürütece k ihracatçılar, ihraca t kuruluş - larıdır. Bu itibarla, aşağıdak i an a görüşlerimiz e d e ye r vere n bi r açıda n ihracat v e ihracatın artırılmas ı sorununu n önemle el e aimmasmm za ~ rurî bulunduğun a inanıyoruz : 1 Kalkınm a Plân ı an a ilkelerin e uygu n tarı m v e sanay i plân ı ile koordin e bi r ihraca t plân ı hazırlanması. 2 İhra ç ürünlerimizi n üreti m v e pazarlam a imkâ n v e şartlar ı da gözönünd e tutulara k moder n ekonom i v e işletme prensiplerine uy -

24 gun tarafsı z görüşleri n ışığ ı altınd a madd e politikalarının tesbiti. Sadece bu tedbir, Türkiye'ni n fiil î ihracatınd a ticare t hadlerinin ço k üze» rinde meydana gele n ihracatta değe r kaybı'n m önlenmesin e imkâ n ve - recek v e ihracatımızı n değe r olara k kıs a zamand a artışı m gerçekleşti - rebilecektir. 3 Kooperatifle r çalışmalarını n sağla m temeller e dayandırılma - sı içi n gerekl i kanu n v e diğe r mevzuatı n hazırlanması. Çeşitl i koope - ratiflerin dağını k görevlerini n (Tarım. Satış, Tarı m Kredi, îslihlâk Kooperatifleri) üreticiy i he r yönde n te k bi r kooperatif e bağlıyaca k şe - kilde birleştirilmesi. Kooperatifleri n yalnı z ortaklarm a hizme t edece - ği prensibinin kabul ü v e müdahale alımlarmd a d a b u prensibi n tatbi - ki. Kooperatiflerin işletmesin i ortakları n idaresin e bırakma k v e sadec e bir müdü r tayi n etme k yerin e öze l eğitimle yetiştirilmi ş mes'uliye t v e kazançları yüksek elemanlarda n kurul u heyetleri n kooperatiflerd e ser - bestçe çalışmaların ı sağlamak. 4 îhra ç ürünlerin i işleyerek, stok yaparak ihra ç ede n teşkilâtl ı ihraç müesseselerin i yakında n tanıma k ekonomidek i yerlerin i belirl i bir şekild e tesbit etmek ve bu ihracatçı gurubunun bilhassa dış rekabete karş ı koymalarınd a yardımc ı olmak, karşılaştıklar ı he r türl ü güç - lüğün giderilmesind e onlar ı desteklemek, i ç v e dı ş piyasad a istikrar ı bozan tesadüf i v e dı ş alıcıları n aracıs ı tampo n firmaları n kurulu ş v e çalışmalarına imkâ n vermemek. 5 Çalışm a sahalar ı d a gözönünd e tutulara k münferi t ihracat - çıların hang i şartlar ı hai z olmalar ı gerektiğini n n e şekild e çalışacak - larının tesbiti. Muayye n maddele r üzerind e çalışa n ihracatçıları n bir - leşmelerinin, büyümelerini n teşviki. 6 İhraca t davasını n bütü n vatandaşlara tanıtılması, öğretilmesi v e ihracatçılar a eğiti m yardım ı yapılması, kuvvetl i bi r istihbarat a dayanılarak oluml u çalışa n ihracatçılarımız a he r türl ü yardımı n ya - pılması formaliteleri n azaltılması, risklerini n dah i karşılanması. Yukarıdaki tedbirler i artırma k mümkündür. Esase n b u tedbirle r İhracat Plânınd a prensiple r şeklind e ye r alacaktır. İhracatımızın gelişmesind e asl î göre v Devlet e düşmektedir. Devlet, plânlamak, yo l göstermek, yardımc ı olma k zorundadır. İhracatçının sadec e kâ r etme k gayes i il e çalışa n bi r fer t olduğ u nu unutmama k gerekir. Mill î v e ferd î menfaatlerd e ahen k v e işbirliği yaratıldığı nisbett e başar ı sağlanabilir. Başar ı ise, kaynaklar n e kada r zengin, imkânla r n e kada r geni ş olurs a olsu n ancak, bilgili, tecrübel i ve azimli insanların eseridir.

25 IMEACAT FEESONELÎI^Î N ET!ST!KILMES 1 O, Muammer KOCAOĞLü ' îst. iktisad î v e Ticar i îlimîe r Akademis i Öğreti m Üyes i Giriş : Memleketimiz ekonomisini n gelişmesi, ihracat alanımızı n genişle - tilmesi v e ihraç imkânlarımızı n çoğaltılmasın a bağlıdır. Bu konunu n önem i anlaşılmı ş v& be ş yıllı k devrele r halind e tan - zim edile n kalkınm a plânlarınd a b u hususlar a ye r verilmi ş bulun - maktadır. Bilindiği üzere, bi r memleketi n iktisade n kalkınması, çeşitl i kay- Haklarını hareket e getirere k tarımsa l v e endüstriye l ürelinılerini n miktar v e verimin i arttırma k v e eld e edile n ham, yar ı mamu l v e ma - mul maddeler i dı ş piyasalard a değerlendirme k suretiyl e [azl a dö^i z temini il e bağlanabilmektedir. Her imkânda n faydalanma k v e mill î kaynaklarımız ı gereğ i gib i kullanmakla arttırılaca k ola n üretimi n b u günk ü moder n ticar î anla - yışla kıymetendirilmes i ekonom i alanımızd a e n başt a gele n problemi - mizdir. Yalnız üretimimiz i arttırmak, iktisade n yükselmemiz i temi n ede - cek yeterli bir faktö r olamıyacağ ı da meydandadır. Hi ç bir zaman baş ı boş, geliş i güzel v e tesadüflere bırakılmı ş bir şekild e üretimi artırma k bir fayd a sağlıyamıyacağ ı gib i bi r ço k ahvald e d e zararl ı olabilir. Üretim konusund a çeşitl i alanlardak i (ziraî, sınaî, kültürel ) im - kânlarımızı he p birde n hareket e geçirere k ahenkli, rasyone l v e koo r dine bi r çalışm a sistem i il e fayd a eld e edilebileceğ i ve ümi t veric i bir sonuca ulaşılabileceğ i isabetli bir görü ş olur. Memleketimizin başlıc a ihracatının dah a ziyad e zira î maddeler e inhisar etmes i v e b u maddeleri n üretimi, maniplasyo n v e pazarlanil ; işleri üzerind e henü z yeter i kada r bilgil i elema n yetiştirilmemi ş bu - lunması, istihsa l edile n maddeleri n dı ş piyas a isteklerin e gör e hazır - lama güçlüğ ü dolayisiyl e çok zama n diğe r raki p memleketleri n ma h suilerine nazara n bi r ço k vası f üstünlüğün e rağme n maalese f dah a düşük değe r v^erilmesin e sebep olmaktadır.

26 Bu tebliğimizi n konusu, ihraca t personelini n önem i hakkmda bil - gi vermek, ürünlerimizi n ihracat a hazırlanmasm.da n değerlendirme - saf hasma kada r yapılmas ı gereke n işlerd e b u elemanları n lüzumun u belirtmek v e yetiştirilmeleri hususuna dai r düşüncelerimiz i bildirmek - tir. ; ihracat personelini n yetiştirilmes i konusun u etrafl ı bi r şekild e incelemek maksad ı il e bu kon u il e ilgil i hususlarda tamamlayıc ı bilgi vermek faydal ı görülmüştür. î. îiıra ç Maliarııım Mevzuat Bakimmda n Burumu : İhraç maddelerimizi n büyü k bi r kısm ı yakı n zamanlar a kadar - üretildiği gib i vey a gaye t iptida î bi r işlemey e (eleme, ayıklama gibi. ) tabi tutulara k dı ş pazarlar a arzedilmekt e idi. Bu şekild e ihra ç edile n maddeler, kalites i düşü k olduğ u iddias ı il e dışard a çoğunlukl a düşü k fiat bulmakt a vey a reklâmasyon a tab i tutulara k norma l piyas a değe - rinden indiri m yapılmakt a idi. Her ne kada r b u gibi ihraç mallarının alı m satımı v e kalitesi borsa teamüllerin e gör e tayi n edilmekt e is e de, bunlar o maddenin vasfı - nın yükseltilmes i v e dah a iy i şekild e hazırlanara k piyasay a arzın ı m-ümkün kılamamakta, anca k anlaşmazlıkları n hallind e kısta s olara k taraflarca müracaa t edilmes i icabeden bir hüküm olara k kullanılmak - tadır. Ziraî üreti m alanınd a taundan yıl öncesine kadar müstah - sili uyarıcı, bilg i verici v e teşvi k edic i yeteri miktarda elema n mevcu t olmadığından mahsu l ilke l usullerle yetiştirilmekt e idi. Bu gü n artı k tahsill i tarı m personelini n miktar ı memleketimi z ekim sahalarınd a müsbe t etk i yapabilece k seviyey e geldiği görülmek - tedir. Anca k b u elemanları n dah a ziyad e arazid e he r baknnda n müs - tahsili yakında n izleyere k eğitimlerin i sağlamalar ı uğrund a gayretle r sarfedilmesine ihtiya ç vardır. Ticaret Bakanlığ ı 3 0 yı l önc e zira î ürünler i dı ş piyasaları n ara - dığı evsaft a yetiştirebilece k şekild e bilg i sahib i bulunmıya n müstah - silimizi korumak v e ihracatı arttırmak maksad ı il e işin sonunda n baş - layıp yan i ihracatçıda n - tüccara, tüccarda n - komisyoncuya, komis - yoncudan - müstahsil e intika l ettirme k suretiyl e ihra ç mallarımızı n kalitesinin düzelmesin i temi n v e teğşişin önlenmesini mümkün kılma k üzere yılında sayılı Ticarett e Teğşişi n Men' i v e İhracatı n Murakabesi v e Korunmas ı hakkmd a kanu n il e b u kanun a e k olara k

27 1936 yılınd a yürürlüğ e gire n sayılı kanunu n çıkarılmasın ı sağ - lamış v e bu kanunlar a müstenide n önemler i sıras ı il e ihra ç maddele - rimizin murakab e tüzüklerin i hazırlayara k tatbil^ e geçmiştir v e sayıl ı kanunlar a müstenide n i ç piyas a imkânlar ı gözönünde bulundurulma k v e dı ş ta"^eple r v e teamüllerin e uyulma k suretiyle ihra ç mallarımızda n Çekirdeksi z Kur u Üzü m , Fın - dık v e Palamut is e tarihlerinde murakab e altın a alın - mış olu p b u tarihlerde n itibare n bahi s konus u maddele r üzerind e dev - let kontrol ü fiile n başlamıştır. Bu maddeler i müteaki p tarihind e Yumurt a İhracatını n Murakabesine Dai r Tüzü k iî e tarihind e Buğday, Arpa, Tif - tik, Yapağ ı murakabe tüzükler i çıkarılmı ş ve bunu takibede n yıllard a Elma, Antepfıstığı, Deri, Pamu k tüzükleri. Turunçgiller, Şeftali, Sal - yangoz. Sofralık Üzüm, Kur u Fasulye, Nohut, Mercimek, Ceviz Kütüğü, Çilek, Armut, Pikl e Deri, Bağırsak gibi standardlar d a tatbi k mev - kiine konulmuş v e bu suretl e ihraç maddelerimizin mühi m kısm ı kontrol altın a alınmıştır. Bu tüzü k v e standardlara parale l olara k yağlı tohumlar, küspeler, bakla, darı, kuşyemi, fi ğ gib i standardlarda yakınd a yürürlüğ e girme k üzere olduğ u gib i diğe r zira î v e hayvani ürünlerimizi n standardlaştı - rılması içi n çalışmalar yapılmaktadır. Bu suretl e zira î v e hayvani ürünlerimizi n büyü k kısm ı (b u mad - deler ihracatımızı n %7 5 ini teşki l etmektedir ) kontro l altın a alınmı ş alıcı piyasaları n isteklerin e uygun, vasıft a madd e hazırlanmas ı temi n edilmiştir. Yukarıda öze t olara k tema s edildiğ i üzer e zira î alanda ; tarlanı n seçimi, toprağı n bes i zenginliği, hangi maddeni n üretimin e uygu n b u lunduğu, tohu m v e seleksiyonu, eki m tarzı, gübrelenmesi, ilaçlanması, mahsulün bakımı, toplanmas ı gib i safhalard a yeter i kada r bilgis i ta - mamlanmış üretic i bulunmamaktadır. Bu itibarl a üretile n maddeleri n mevcu t standardlar a uygu n şe - kilde hazırlanmas ı bugü n anca k ihraca t safhasınd a yapılabilmekte - dir. Maddeleri n ihra ç safhasınd a hazırlanmas ı is e ço k zo r v e külfetli ^ dir. Çünk ü maddele r gene l olara k ihra ç merkezlerin e hi ç bir işlemey e tâbi tutulmada n gelmekt e v e bunların istenile n evsaf a getirilmes i bl^ yük bi r dikka t v e itinay ı icabettirdiğ i gib i bilgili çalışmayı da gerek - tirmektedir.

28 II. îhracatçın m Durumu : Müstahsil vey a tücca r tarafında n hi ç bi r işlemey e tâb i tutulma - dan ihra ç merkezlerin e gönderile n maddeleri n kıymetlendirilmes i gö ~ revi ihracatçıy a yükenmektedir. Halbuki ihracatçını n madd e temini, hazırlanmas ı işler i arasınd a müessesesinin muhasebe, mal î v e idar î işleri, muhaberat, dı ş piyasa - larla temas, ihra ç formaliteleri, satı ş mukaveleler i gib i çeşitl i prob - lemleri vardır. B u kada r değişi k işleri n birarad a ahenkl i bi r şekild e yürütülmesi ayr ı ayr ı elemanları n çalışmas ı il e dah a verim ü olur. Dış ticaretimizin sağla m teme l üzerin e oturtulu p inkişafın ı temi n edecek elemanı n geni ş çapt a bilgis i bulunan ihracatç ı olacağı tabiîdir. Ancak memleketi n iktisad î mekanizmasını n e n mühi m unsur u ola n bu elemanları n bütü n imkâ n v e kabiliyetler i il e çalışabilmeler i içi n müesseselerine yararlı, bilgil i yardımc ı personeli n katılmasın a ihti - yaçları vardır. Bu günk ü ticare t o kada r ço k çeşitl i bilg i v e ihtisas ı icabettire n bir bran ş olmuştu r ki, bir insanı n b u konunu n he r safhasınd a bilgili, tarn yetk i sahib i olmasın a vaki t v e imkân bulunamamaktadır. Bilhas - sa bi r müesses e çeşitl i maddelerin ihracatçıs ı olduğ u olduğ u hallerd e her maddeni n hususiyetin e dai r gerekl i v e yeterl i bilg i v e ihtisas ı el - de etmes i imkânsızdır. Bu durumda ise mevcut mevzuat karşısınd a sorumlu kaldığ ı gib i alıcıları n d a istenile n şekild e memnu n etmes i ço k güç olmakl a berabe r ihracatımızı n gelişmesind e üzerin e düşe n vazi - feyi ta m olara k başarmas ı mümkü n değildir. a. İhracatçıy a Yardımc ı Elemanı n Lüzum u v e Önemi : İhracat işlerini n muhteli f safhalarınd a ihracatçıy a tekni k göre v lerin yapılmas ı v e b u konudak i sorumlulukta n kurtarılmas ı v e ayn ı zamanda alıcıların ı memnun edece k v e he r zama n içi n i ş münasebe - tini arttıraca k dı ş ticaretimizin gelişmesind e ro l oynayaca k mevzuun - da bilgil i yardımcılar lâzı m olduğ u bi r gerçektir. Bu husus iler i gitmiş memleketlerdeki misallerde n kolaylıkl a anlaşılmaktadır. Bu gü n iler i ülkelerde kalitel i üretimin arttırılmasınd a he r branş - ta tekni k v e bilgili elemanlar yetiştirilme k maksad ı il e okullar, kolej - ler v e eğiti m merkezler i açılmı ş bulunmaktadır. Hattâ çobanları n bile, hayvanlar a n e şekild e gıd a verileceği, han - gi saatlerd e otlatılacağı, dinlenm e vakitleri, sıhh î bakımlar ı sü t sağ - ma gib i hususlarda yetiştirilmes i v e bu suretl e bi r sürünü n e n veriml i

1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i. yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı. inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r

1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i. yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı. inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r İSTANBUL TİCARE T ODAS I Ticaret Şubes i Flat Servis i 1964 Temmu z ayını n 1 ci v e 2 c i yarılarına ai t İstanbu l Piyasas ı inşaat malzemes i hakkınd a Rapo r 1964 Ticaret -Fia t 19,7.1964 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI. ı 9 7 3 PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972

İSTANBUL TİCARET ODASI. ı 9 7 3 PROGRAMI BÜTCESI. İstanbul 1972 İSTANBUL TİCARET ODASI ı 9 7 3 iş PROGRAMI ve BÜTCESI ' İstanbul 1972 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1972 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER Sahife ı BİRİNCİ BÖLÜM 1972 YILI İKTiSADi DURUMU Genel Durum Milli Gelir Tarım

Detaylı

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU

BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI BüTÇE KOMiSY'ONU RAPORU 1 9 7 4 Istanbul - 1973 Istanbul 14.12.1973 ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilen 1974

Detaylı

MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36

MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36 DÖNEM :1 TOPLANTI : 4 MİLLET MtCLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 36 56 Birleşrm 12. 2. IÖ65 Cuma Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2:3 2. Gelen kâğıtlar 3 3. Yoklama 4 4. Başkanlık Divanının Genel Kuntta sunuşları

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI

TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI T. M. M. O. B. Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları Sıra No : 13 TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI VE PROBLEMLERİ Hazırlayan Ziraat Mühendisleri Odası MARS MATBAASI ;';: ANKARA - 1964 Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ 1 9 7 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o

Detaylı

İSTANBUL TİcARET ODASı

İSTANBUL TİcARET ODASı II İSTANBUL TİcARET ODASı. J '. -1964- i ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. " içindekiler İŞ

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

c::.or e 1 r..".,.:i',.. u ~:u "

c::.or e 1 r...,.:i',.. u ~:u ,~v. c... Çiı Ceii~t.~;: ;J ;~roje~).. c::.or e 1 r..".,.:i',.. u ~:u " -... ı"''--'- ı... ll ~.,. V/~ i\: Ç 1 l 1 K t~ Cl :"J U \ : T.Aı n l f C 1 ;-..,,,, c~ur --~-RA Gru~ ALT. GhUP TÜRKiYE SÜTÇÜLÜGÜNDE

Detaylı

ADALET PARTİSİ Seçim Beyannamesi

ADALET PARTİSİ Seçim Beyannamesi Adalet Partisi Genel Merkez Neşriyatt 21 ADALET PARTİSİ Seçim Beyannamesi VATAN İÇİN ELELE VERELİM Aziz ve Büyük Türk Milleti; Millî hayatımız için derin mânası olan müstesna bir seçimin arifesindeyiz.

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

"Tüccar, milletin emeği ve üretimini. eline ve. ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır " kıymetlendirmek için, zekasına emniyet edilen

Tüccar, milletin emeği ve üretimini. eline ve. ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır  kıymetlendirmek için, zekasına emniyet edilen 1982 YILLIÖI "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için, eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır " 100. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan İstanbul

Detaylı

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI Giriş Prof. Dr. AHMET GÖKÇEN Bu tebliğde temel olarak reel kesim ile parasal kesimin işleyiş mekanizmaları üzerinde durulacak ve Türkiye ekonomisine ilişkin temel

Detaylı

TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU

TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU TÜEKİYE VE OETADÖĞt] ÂM'MOB ÎDAIIESÎ ENSTÎTtSt Îdarî Reform Serisi : VI TtîRKtYEDE İDARÎ REFORM ÇALIŞMALARI TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU Balkanoğlu Matbaacılık Ltd. Şti. A N K A R A - * 1 9 6 1 Türkiye ve

Detaylı

nuşmasında Memleketimizin kesb-i servet edilmesi yolunu her şeyden evvel ziraat ve sanayi zi

nuşmasında Memleketimizin kesb-i servet edilmesi yolunu her şeyden evvel ziraat ve sanayi zi AB SÜRECİ,GLOBAL MALİ KRİZ,IMF GÖRÜŞMELERİ,YABANCI BÜYÜK SERMAYE IŞIĞINDA HAYVANCILIK SEKTÖRÜMÜZÜN DÜNÜ,BUGÜNÜ VE YARINI! ( Hayvancılıkta Performans Dergisi,Şubat 2009,Sayı:123 de yayınlanmıstır ) Adnan

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : CÎLT:9 TOPLANfl : S CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ Kırkbirinci Birleşim 6.2,963 Çarşamba Sayfa. Geçen tutanak özeti 494 2. Görüşülen işler 495 3. Yoklama 608. 963 yılı Bütçe kanunu tasarısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU. İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK...

İÇİNDEKİLER. Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU. İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK... 1 İÇİNDEKİLER Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK... 17 TEBLİĞ OTURUMU İşbu kitap, 22 Eylül 2006 Cuma günü, İ.T.O. Meclis

Detaylı

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ - 2007 1 T.C.

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı