İHRACAT PERSONELİN YETİŞTİRME SEMİNER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACAT PERSONELİN YETİŞTİRME SEMİNER"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET OBASI İHRACAT PERSONELİN YETİŞTİRME SEMİNER İ İ S - Zl HAZİRA N istanbul

3

4 ÖNSÖZ İhracatımızı geliştirmeni n memleketimi z içi n n e kada r önemli bi r konu olduğ u malûmdur. Bu aland a çeşitli toplantı - lar yapılmakta, z^man zaman faydalı seminerle r düzenlenmekte, v e ihracat ı geliştirmekl e ilgil i hususlarl a doğruda n doğru ya meşgu l v e görevl i olaca k İGEME, İVİ K gib i teşekkülle r ku - rulmaktadır. Ancak bütü n b u faaliyetle r v e çalışmaları n son yıllar a kadar anca k dolayl ı bi r şekild e değindiği, faka t doğruda n doğ: - ruya el e almadığ ı ço k öneml i bi r konunun dah a olduğu, gerektiği şekild e takdi r edilmeye başlamıştır : İhracat il e ilgil i personeli n yetiştirilmesi. Bu kon u e n açı k bi r şekild e ifadesin i Birinc i Be ş Yıllı k Kalkınma Plânınd a ( ) bulmu ş v e yıh İcr a Plâ - nımın ihracatl a ilgil ü tedbirle r kıs^mınd a 87. salıifedel d 10, maddede «ihracatl a ilgil i diğe r işlerd e personeli n yetiştirilme - si için eğiti m programlarına ye r verilecektir» hükmü ye r almııı» tır. Bu hükm ü yerin e getirme k maksadil e Odala r Birliği'ni n teşvikile Odamızd a 6-21 Haziran 1966 tarihleri arasında «İhracat, Personelin i Yetiştirm e Semineri» terti p edilmiştir. B u Se - minere ihracatl a ilgil i 6 a yakı n firm a iştira k etmiş, v e ihra - catın çeşitl i konular ı hakkınd a tecrüb e v e bilg i sahib i değerl i şahsiyetler, kıymetl i tebliğle r vererek, ayrıc a heme n he r ko - nunun münakaşas ı suretil e semineri n ilm î v e prati k bi r hav a içinde geçmesin e büyü k yardımları olmuştur. Kendilerine bura - da ay n ayr ı teşekkürlerimiz i ar z ederiz.

5 Odamızın tertiplediğ i v e ço k değerl i mesaileril e hu mem - leket vazifesin e davetimiz i tereddütsü z kabul eden b u şahsiyet - lerin kıymetlendirdiğ i b u alandak i çalışmaları n bunda n böyl e muntazam programla r halind e el e alınmas ı zaruretin e inanı - yoruz. Niteki m ihraca t konusund a memleketimizl e kıya s edi - lemiyecek kada r iler i durumd a ola n memleketlerde, yı l içind e programlı bi r şekild e muntazama n deva m ede n ihraca t eğiti - mi kurslar ı yapılmaktadır. İngiltere'd e Boar d o f Trade, Fran - sa'da Pari s Ticare t Odası, İtalya'd a Ticare t Bakanlığı, yalniî g kendi halkın a değil, a z gelişmi ş memleketlerde n d e muayye n sayıda şahsı n katılabileceğ i kursla r düzenlemektedirler. Memleketimizde de, iktisa t v e ticare t alanmd a eğiti m ya - pan Fakülte, Enstitü, Yükse k Okulları n der s programlamıda ihracat il e ilgil i konular m ye r alması, ayrıca, Üniversite, Ti» caret Odalar ı v e Ticare t Bakanhğm m yı l zarfınd a muntaza m kurslar açarak, ihracat ı geliştirme gayretlerind e en önem ü m- sur ola n beşer î unsur u hazırlamalar ı en büyü k arzumuzdur. İSTANBUL TtCAEE T OBAS I

6 t Ç î N D E K î L E E Sahife Ö.n s ö z 3 Açılış Konuşması 7 Behçet OSMANAĞAOGL U Türkiye ihracatını n Ekonomimizdek i Yer i 9 Prof. Dr. Halû k CÎI4LO V Türkiye İhracatının Yapısı, İhracatın Geliştirilmes i Sorunu v e Millî İhraca t Plân ı İhtiyac ı 1 4 Cemil SEVİ N İhracat Personelini n Yetiştirilmes i 2 4 O. Muammer KOCAOĞL U Konu il e İlgili Tartışma 3 5 İhracatla İlgil i Teşekkülle r, 4 4 Y. Müh. Öme r BUÇUKOĞLU Konu il e İlgili Tartışma 5 8 İhracat Mallarmm Ambalajlanması 6 1 Rasin ÖZAY Konu il e İlgih Tartışm a 7 0 ihracatta Depolam a 7 2 Fuat BOLAYI R Konu il e İlgili Tartışma 8 6 İhracatta Nakliy e 9 1 Mehmet PİR Konu il e İlgil i Tartışm a 11 1 Reklâm v e İhracatımızl a İlgil i Reklâmcılı k Hayrettin ÖZKUL İhraç Mallarm m Pazarlam a Masraflar ı 12 9 Prof Osma n Fikre t ARKU N

7 SaMfe İhracatta Finansma n Masraflar ı v e Bank a Muameleler i 13 8 Sadi ABA C Konu il e İlgili Tartışma 14 9 Dış Ticaret Rejiminden Doğa n İşlemle r 15 1 Ali Rız a BAŞDALIC I İhracatta Gümrü k Muameleler i 16 3 Besalet BARI M İhracatta Verg i İadeleri e A. Güngö r EROĞL U Konu il e İlgili Tartışma 18 5 İhracatın Ödem e Şekiller i 18 7 Fazıl ÖZl Ş Konu il e İlgili Tartışma 19 2 Ziraî Karantinanı n ihracattak i Önem i. 197 ' Arslan KARABAĞL I Konu il e İlgil i Tartışm a e Ziraî Karantin a Tüzüğ ü Tatbikat ı 20 3 Dr. Muzaffe r ÇAKILLA R Konu il e İlgili Tartışma e,»...» Deneme İhracat ı 21 0 Dr. Turgu t PAMÎR Konu il e İlgil i Tartışma 21 8 Türk Paras ı Mevzuat ı İhracatl a İlgil i Hükümler i 22 4 Vasfi GÜRS U tnracatta Tarı m Krediler i 24 8 Cavit ORA L Konu il e İlgih Tartışm a 25 3 Smaî İhraca t Krediler i o Nadık TÜRESİNLE R Türkiye'nin Sma î Mamulle r İhracat ı 27 2 Doç. Dr. Selâhatti n TUNCER Konu il e İlgili Tartışma 28 7 İhracatta Standardizasyo n 29 1 Faruk A. SÜNTE R Konu il e İlgili Tartışma ^ 30 0

8 AÇILIŞ KONUŞMAS I Behçet OSÎV^ANAĞAOĞL U istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Ba-skan% İstanbul Ticare t Odasın m tertiplediğ i «İhraca t Personelin i Yetiştirm e Se - mineri» ni n açı ş konuşmasını yapmağ ı bi r şeref sayarım. Çünkü bu semine r ih - racatla ilgilidir, ihraca t is e ekonomi k kalkınmamız, refahımız, mill î itiba r v e emniyetimiz yönlerinde n büyü k bî r öne m taşımaktadır. İleri Garp ı memleketlerinin bugünk ü seviyelerin e ulaşmalarınd a ihracat ba ş rolü oynamıştır. Filhakik a sanayileşme k v e ziraatt a tekni k v e bilgini n önderli - ği ekonomi k kalkınmamızd a zarur i is e de, ihracat a gerekl i dereced e alâka gös - terilmediği v e öne m verilmediğ i takdirde, istenen gay e v e hedef e ulaşılamaz.. Dış ticare t v e bilhass a ihraca t bugün, Devletlerin, Hükümetleri n v e ulus - lararası teşekkülleri n başlıc a çalışm a konus u olmuştur. Milletleraras ı ticare t tahditleri, ha m madd e fiyatları, ihraca t kotalar ı üzerind e milletleraras ı kon - greler, konferansla r aktedilmekte, hükümetle r aras ı görüşmele r yapılmaktadır. Devlet Reisleri, hüküme t azalan, sefirle r memleketlerini n ihracatın ı arttır - mak içi n seyahatle r v e temasla r yapmakta fuarlar açmaktadırlar. Türkiye'de ihraca t konusunda, istiklâ l harb i yapa r gib i milletç e elel e ver - meliyiz v e büyü k bi r heyeca n v e imanl a ihracat ı he m çeşi t v e he m d e miktar ve kıyme t olara k arttırmalıyız. İhracatta teme l faktö r hi ç şüphesi z ihrac a mü - sait meta m mevcudiyetidir. Faka t bunda n d a mühi m faktör, ihracat ı yapabi - lecek personeldir. B u ikincis i birincide n d e mühi m diyebilirim. Bugü n Lübnan kuvvetli ihraca t personel i sayesind e akıllar ı durduraca k çapt a v e hacimd e ih - racat yapmaktadır. İkinci Ciha n Harbinde n sonr a dünyamızd a büyü k değişmele r düşünüldü - günde akıllar ı durduraca k tekni k ilerlemele r olmuştur. Mevcu t duru m v e şart - lar bi r tarafta n ihraca t sahasın ı genişletmekt e v e ihraca t faaliyetlerin i dah a cazip kılmakta, diğe r taraftan, rekabeti n artmasın ı v e formaliteleri n çoğalma - smı muci p olmaktadır. Bu sebepl e ihraca t il e iştiga l ede n personeli n birço k bilgilerle v e bilhass a bi r vey a birka ç yabancı dill e mücehhe z olmalar ı zaruridir. İhracat yapa n v e mallarımız ı iy i tanıtı p değeriyl e sata n kimseleri n mem - îekete büyü k hizmetle r ettikler i şüphesizdir. Bunları n çeşitl i şekillerd e talti f «dilmeleri yolla n v e usuller i araştınimalıdır. İstanbul Ticare t Odası, ihracat m çeşitl i kademeler i içi n elema n yetiştirme k ve ihracatı n çeşitl i yönlerin i tnceleme k maksadiyl e b u gib i seminerler i tekra r etmelidir. Bu semineri n başanl ı olmasın ı temenn i eder, hepiniz i sevg i v e sayg ı iî e selâmlarım.

9

10 TÜRKİYE ÎMRACATINI N EKONOMİMİZDEK İ YEM Prof. Dr. Halû k CtLLO tst. Üniversites i İktisa t Fak. Öğreti m Üyes i Muhterem dinleyiciler ; Böyle seçki n ve konu il e çok yakından ilgil i bir dinleyic i huzurunda konuşma k cidd î bi r zev k olmaktadır. Bende n önc e il k konuşmay ı yapan Sayı n Osmanağaoğlu, semineri n gay e ve önemini ço k veciz cümlelerle ifad e etmi ş bulunuyor. B u itibarla bugün burad a ben, memleketimizin 1 numaralı davas ı halin e gele n ihracat m Türkiy e Ekonomis i içindeki yerini kısaca belirtmeye çalışaca k v e bilâhare konuy u birlikt e sizlerle tartışacağız. Efendim, bilindiğ i üzer e dı ş ticaret, memleketle r arasındak i em - tia alışverişin i ifade eder. Ayrıc a dış ticaret, milletlerarası i ş bölümün e dayanmaktadır. Mazisin i ta Devleti n doğuşun a kada r götürme k müm - kündür. Lâki n 19. yüzyılda n itibare n ülkeleraras ı alışverişleri n dah a hızla arttığın ı görüyoruz yılınd a düny a ticaretin e kon u teşki l eden malları n topla m kıymet i 3 milyar dolard a bulunduğ u halde, hâ - len b u raka m 30 0 milyar dolar m üstün e çıkmıştır. Türkiye'nin dışticaret i düny a ölçüsünde, hatt â Avrup a Memleket - leri arasınd a bil e ço k cüzi bi r mevk i işga l eder yılında ihracatı - mızm düny a ihracatına oranı, bind e 3 ve ithalâtımızın düny a ithalâtı - na oran ı bind e 5 civarmda kalmıştır. Üstelik b u nisbetler i so n onbe ş yıllı k devr e içind e gözde n geçire - cek olursak, düny a ticaretini n hızl a gelişmesin e rağmen, Türkiy e ih - racat v e ithalât kıymetlerini n ço k mahdut bi r nisbett e artmı ş olduğu - nu anlarız. Türkiye'nin lerde 25 0 milyon dola r civarınd a buluna n ihra - cat hacmi, den itibare n zira î ürü n ihracatm m gelişmes i üzerin e yükselmeye başlamı ş v e e n yükse k seviyey e yılında ulaşmıştır. Bu sonunc u yıldak i ihraca t tutan, 39 6 milyon dolardır. Bunda n son - ra ihraca t devaml ı olara k gerilemi ş v e ihra ç mamullerini n fiya t yük - sekliği yüzünde n serbes t düny a pazarlariyl e alışverişimizi n heme n he - men tamamiyl e inkita a uğradığ ı yılında, 24 7 milyon dolar a ka - dar gerilemiştir.

11 Hatırlanacağı üzer e dışticaretimizi n yenide n düzenlenmes i içi n 4 Ağusto s tarihinde «İktisad î istikrar tedbirleri» alınmı ş ve ihra - cat mamullerin e muayye n primle r tatbikin e geçilmiştir. Bundan son - ra ihracatımızd a yen i bi r gelişm e temayülün e.girildiğin i görüyoruz. Filhakika ihraca t da birdenbir e 35 4 milyon dolar a yükselmiş, fa - Xat da 32 1 milyon dolar a gerilediğ i halde, den itibare n yu - muşak bi r temp o il e yükselere k yılmda 38 1 milyon dolar a yük - selmiştir. İşte b u o n yıllı k süre yan i devresi nazarı itibar e alına - ak olursa, Türkiy e ihracatınd a herhang i bi r gelişm e olmadığı, hatt â CÜZİ bi r gerilemeni n bil e mevcut bulunduğ u söylenebilir. Türkiye ihracatmm gelişm e arzetmediği devresinde ise, dünya v e diğe r ülkeleri n dışticaretler i öneml i artışlara mazha r olmu ş - tur. Bazı ülkeleri n yılma ai t ihraca t mikta r indeksler i aşağıd a serilmiştir: (1953 = 100) Dünya 181 O.E.C.D, 215 A.B.D. 133 Batı Almany a 303 Fransa 223 İtalya 389 Yunanistan 179 İspanya 150 Yugoslavya 254 Türkiye m Yukarıdaki indek s rakamlarını n tetkiki, Türkiye'ni n b u devred e ihracat bakımında n başka ülkeler muvacehesinde bir başarı kaydetmediğini açıkç a ortay a koyar. Ne var ki, Türkiye ihracatı yılından itibare n yen i bir gelişm e hamlesi içine girmiştir. Nitekim, yılı ihracatımızın 41 1 milyon v e 1965 ihracatımız m d a 45 9 milyon dolarlı k yen i reko r seviyeler e yük - seldiğini görüyoruz. Binaenaleyh, bugünk ü ihracatımız ı yılı ra - kamları il e mukayes e edersek, yüzd e 1 5 civarınd a bi r artışl a karşıla - şırız. Gerç i bu inkişaf ı yin e yukarıdak i ülkelerl e karşılaştırırsak, du - rumda büyü k bi r fevkalâdeli k olmadığ ı söylenebilir. Bununla beraber,

12 ihracatımızın bünyesin i bilenle r içi n b u gelişme, Türkiy e içi n yin e önemli bi r başarıdır. Türkiye'nin dışticare t sektörü, mill î ekonom i içind e ço k öneml i bir ye r işga l etmektedir. Faka t b u sektörü n nisb î durumunda Türkiy e ile baz ı bat ı ülkeler i arasmd a büyü k farkla r mevcuttur. a.) Türkiye'd e ada m basm a ihraca t kıymet i 14, 5 dolar v e ithalâ t kıymeti is e takriben 1 8 dolar tutmaktadır. Oys a Batı Almanya'd a fer t başına 24 2 dolar ihraca t v e 22 5 dolar ithalât, İtalya'd a 9 3 dola r ihra - cak v e 12 1 dolar ithalât, Fransa'd a 15 7 dolar ihraca t v e 16 0 dolar it - halât, Yunanistan'd a bil e 3 0 dola r ihraca t v e 8 3 dola r ithalâ t isabe t etmektedir. b.) Üsteli k üyes i bulunduğumu z O.E.C.D. ülkeler i dışticaretle - rinde kayd a değe r gelişmele r görüldüğ ü halde, Türkiye'd e fer t başın a isabet ede n dışticare t rakamlarınd a öneml i bi r inkişafı n mevcudiye - tinden bahsetmey e imkâ n yoktur. Gerç i yukarıd a kaydettiğimi z gib i 1964 yılında n itibare n ihracatımızd a bi r artı ş eğilim i izlenmeye bağlamış v e de fer t basm a 1 3 dolarda buluna n ihraca t rakam ı 1 5 dolara yaklaşmıştır. Ne var ki ayni devred e başk a ilkelerde daha hızl ı bir gelişme kaydedildiğ i gibi, bizd e ithalâ t ayn i devred e ada m basm a 2 1 dolardan 1 8 dolara gerilemiştir. c.) Dışticaretimizin, yaratılan mill î geli r içindek i pay ı d a büyü k değildir. A z gelişmi ş ülkelerde ithalâ t imkânlar ı geni ş ölçüd e ihraca t şartlarına bağl ı olduğundan, dı ş ticaret sektörünü n mill î gelir içindeki yeri umumiyetl e düşü k olmakl a beraber, büyü k öne m kazanır. Hatt â bizim gib i ziraî v e ham madd e ihra ç etme k suretiyl e kalkınmasmı başarmak mecburiyetind e buluna n ülkele r içi n b u bağlılı k daha hayat î bir duru m arzetmektedir. Hâl böyl e olmakla beraber, Türkiye'nin ihraca t v e ithalâtmm mil - lî geli r içindeki payı oldukç a düşüktür. Nitekim, yılında Türkiy e ihracatının gayr i saf i mill î hasılaya nisbet i takribe n yüzd e 5 ve itha - lâtmm pay ı yüzd e 1 0 dur. Ayrıca, meselâ ; Bat ı Almany a ihracatm m mill î geli r içindeki hissesi yüzd e 20, İtalya için yüzd e 15, Fransa içi n yüzd e 13, İspanya içi n yüzde 9 v e Yunanista n içi n yüzd e 8 dir. İthalâtı n hisses i b u memle - ketler içi n yukarıdaki sır a ile yüzde 18, yüzde 20, yüzde 14, yüzde 1 4 ve 19 dur. Türkiye, iktisad î kalkmması m başarmas ı içi n geni ş ölçüd e yatı -

13 nm yapma k zorundadır» Elimizdek i Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, gayri saf i mill i hasılanm takribe n yüzd e 1 8 inin yatırımlar a hasredil - mesi gereklidir. Oys a tekmil tasarru f kaynaklarımı z zorlandığ ı takdir - de bile, b u nisbeti n anca k bi r kısm ı i ç tasarruflarla karşılanabilecek, bakiyesi dı ş kaynaklarda n eld e edilecektir. Bilindiğ i gib i dı ş kaynak - lar, ithalât m finansmanmd a kullanılmakt a yan i ithalât, Türkiy e içi n ihracat gib i hayatî bi r öne m taşımaktadır. İthalâtta dövi z taleplerini n devaml ı olara k dı ş yardımlarl a karşı - lanması düşünülemiyeceğin e göre, gerekl i dövi z ihtiyacımız ı kendi ö z kaynaklarımızdan karşılayabilme k içi n ihracatımızın gelişmes i şarttır. Bu bakımdan, Türkiye'ni n iktisad î kalkınmasını n gerçekleşmes i geni;j ölçüde dışticaretini n gelişmes i şartın a bağl ı bulunmaktadır. Türkiye'nin bugünk ü imkânlar ı v e plânl ı kalkınm a çabası, ihra ç edebileceğimiz zira î ürünlerl e sma î mamulle r miktarın ı arttırabilece k niteliktedir. N e var ki, yeni hedeflere ulaşılabilme k için bazı çabalard a bulımmak v e birçok şartlar ı gerçekleştirme k ica p eder. fbütün b u gayretler e rağme n ihracatunız m istenile n seviyey e ulaştığmı iddi a etmey e imkâ n yoktur. Devle t Plânlam a Teşkilât ı bile b u durumu tesli m etmekt e v e aşağıdak i tedbirleri n almmasm ı tavsiy e et - mektedir: 1 Dışticare t rejimind e ihracat ı engelleyic i hükümle r kaldırıl - malı vey a değiştirilmelidir. 2 Kredil i ihracat a ye r verilmes i imkânlar ı aranmalıdır. 3 İhracat ı Geliştirm e Etü d Merkezi, ihraca t konusund a dah a etkili bi r hal e getirilmelidir, 4 ~ İhracatçıy a uygu n şartlarl a v e yeterl i miktard a kred i sağ - Ianm.alıdır, 5 Başlıc a ihra ç ürünlerimi z içi n üretim, stoklama, ulaştırm a ve ihra ç safhaların ı kapsayaca k şekild e gene l bi r politik a tesbi t edil - melidir. 6 Bölgese l Kalkmm a içi n İşbirliğini n (RCD ) yarattığ ı orta m dan ihraca t bakımmda n faydalanmalıdır. Başlıcalarmı sıraladığımı z b u tavsiyeler, ihracatımız m gelişmes i için muhakka k ki, pe k faydal ı unsurlardır. Anca k Ticare t Odasm m tertiplediği b u seminerd e ihracatımız ı geliştirme k üzere, diğe r başk a

14 unsurlar d a ortay a çıkacağ ı gibi, ihracat personelin i yetiştirme kon u - sunun d a küçümsenmiyece k bi r ağırlı k taşıdığı görülecektir. Bu bakımda n seminer, ihraca t konusund a ihtisa s sahib i olmu ş kimseler arasınd a fiki r teatisin e imkâ n verece k v e ortay a konulaca k bazı prensiple r ihraca t politikasıyl a meşgu l ola n yetkililer e yeni ışık - lar tutacaktır. Sonuç olara k Türkiy e ihracatmm, hayat î bi r kon u olduğuna, fa - kat bunu n eleştirilmes i gereke n bi r ço k meseleler i bulımduğuna işa - ret etme k isteriz. İşt e ihracatmuz ı geliştirme k üzere, persone l yetiş - tirme konusun u inceleme k üzer e burad a toplana n yetkililer, muhak - kak k i çeşitl i dertlere d e temas etme k fırsatm ı bulacaklardır. B u iti barla, semine r çalışmalann m oluml u davranışm ı tebri k ede r v e ben i bu sıca k havad a dinleme k zahmetin e katlandığmı z içi n hepiniz e te ~ e.kkürlerimi arzederim.

15 TÜRKIYE ÎHRACATINI N YAPISI İHRACATI N GELIŞTÎRTLMESI SORUN U VE MILL Î IHRACA T PLÂN ı IHTIYAC ı (* ) Cemil SEVİN Ticaret Bakanlığ ı Dışticaret Dairesi Müşaviri İhracat, Tür k ekonomisini n öneml i bi r rükn ü olduğ u gibi, plânl ı kalkmmamızm desteğ i v e memleketimizdek i refa h seviyesini n bi r ö l çüsüdür. İhracat, bugü n mill î ekonomilerde, milletleraras ı ticarett e v e s i - yasette e n önd e gele n bi r soru n olara k el e alınmakta iken, plânl ı kal - kınma düzen i içind e buluna n Türkiye'd e ihracat a he r bakımda n v e yönden gereke n önemi n verildiğin i iddi a etme k güçtür. İşte b u görünüşte n hareketle, yazımızd a ihracatm, ihracatçm m ekonomik tanımmı yapmaya, önemin i belirtmeye çalışacal^, Türkiye'de ihracat ticaretini n nede n gereke n ilgiy i görmediğin e işare t edecek, i h - racatımızm yapısın ı inceleyecek, ihracat m geliştirilmes i sorununu n millî bi r dâv a olara k el e alınmas ı gerektiğin e değinece k v e nihaye t millî bi r ihraca t plânm a duyula n ihtiyac ı açıklamay a çalışacağız. İhracat v e İhracatçı: Dünyamızın taibiî, ekonomik, sosya l ve politik durumu, çeşitli yönlerden değişiklikle r arzetmektedir. Bugü n Dünyad a baz ı bölgele r v e ülkeler zengi n tabi î kaynaklar a sahip, bazılar ı değildir. Baz ı ülkele r mahdut imkânlarm a rağme n tarihse l bi r oluşun, ekonomi k organizas - ton v e teşebbü s yapıs ı içind e üretimd e ihtisaslaşmış, sanayileşmi ş v e yüksek mill î geli r seviyesin e ulaşmışlar, baz ı ülkele r ise, sahi p olduk - ları tabiî v e beşerî kayna k v e imkânları gerektiğ i şekild e değerlendire - rek gelişememişlerdir. Değişi k politik, ekonomi k doktrinler e bağl ı bu - lunan ülkele r reğişi k sistemle r içind e gruplaşmışlardır. Muhteli f gö - rünüşlere rağme n bütü n milletle r ayn ı gay e içi n çalışmaktadırlar. B u da, sahi p olduk:la n kaynaklar ı değerlendirere k mill î gelirlerin i artır ^ mak v e mill î refa h seviyelerin i yükseltmektir. Bugün insanla r içi n sosya l haya t birlikt e yaşama k nası l kaçınıl - (*) Seminer e yax i olara k gönderilmiştir.

16 maz bi r gerçe k is e milletleraras ı ekonomi k mübadelele r d e o derec e zarurî bi r davranıştır, Zamanmıızdak i ihtisaslaşmı ş üretim v e dağıtı m tekniğini arta n ulaştırm a kolaylıklar ı milletlerarası ticareti n gelişme - sinin başlıca sebebini teşkil etmektedir. Artık bugün, otarşik bir büny e ve şartları hai z olan memleketler bile milletlerarası ticarete önem ver - mek zorundadır. Çünkü, satı n alabîime k için satmak vey a satmak için : satm almak şarttır. Milletleraras ı ekonomik dayanışm a v e yardımlaş - manın hakik i sebeb i bu deği l midir? Kalkmma çabas ı içind e buluna n ülkele r yatırımla r mı gerçekleş - tirebilmek içi n ithalât yapma k v e yükse k hacimdek i ithalâ t bedelleri - ni ödeyebilmek için d e ihracatlarını arttırma k zorundadırlar. Bilhass a Türkiye'miz yatırımları n dı ş finansmanların ı kend i kaynaklar ı il e yani başlıcas ı ola n ihraca t gelirler i il e karşılama k zorundadır. Çünk ü çeşitli şartla r v e fedakârlıklarla sağlana n dı ş kredilere dayana n bir it - halât v e istikrar politikasını n emi n bi r yo l olmadığı açıktır. Türkiye'nin tediy e bilançosunu n kroni k bi r şekild e açı k verdiği, ekonomide istikrar m anca k dı ş yardımla r v e krediler sayesind e sağla - nabildiği v e terakü m etmi ş v e etmekt e ola n dı ş borçlarl a ilgil i yülı k ödemelerin ihraca t gelirlerini n büyü k bi r kısmmı daim a arta n bi r nis - bet dahilind e erittiğ i gözönünd e tutulaca k olursa, tediy e bilançosun - da muvazen e sağlayaca k ölçüd e ihracat ı artırmanı n n e derec e büyü k bir öne m taşıdığ ı ortay a çıkar. Tediye bilançosunu n sadec e ihracat gelirler i ile denged e tutulma - sının şar t olmadığ ı v e Yunanistan, İspany a gib i bi r kısı m ülkeleri n açıklarını görünmeye n gelirlerl e kapattıkları akl a gelebilir. Ancak, bü arada, Türkiye'ni n görünmeye n gelirlerini n (turiz m v e işç i dövizler i Tablo : 1 TÜRKİYE İHRACATINI N SEYR İ Yıllar İhracat Zincirleme Geçen yıla naz aran 1965' 1000.$ artiş % değer fark ı göre % ~~ 2, (1000 $) 66, » 75, , » 53, , » 77, » 69, , » 75, , » 83,1 196S , , , » 89, , » 100,0

17 gibi) ihracatımız a v e diğe r ülkeleri n görünmeye n geli r nisbetlerin e nazaran ço k düşü k bi r seviyed e olduğunu n hatırda n çikartılmamas ı gerekir. Diğe r taraftan, Türkiye'ni n tabi î kaynaklarm m zenginliği, Türkiye'de nüfs u v e iş güc ü kapasitesine nazaran dışticare t hacmimi - zin v e ihraca t gelirimizi n ço k düşü k bi r seviyed e oluş u da, ihracat m Türk ekonomis i içi n n e kada r hayat î bi r dav a olduğun u ortay a koy - maktadır. Yukarıdaki tablo, Türkiye ihracatmm so n o n yıldak i artı ş seyrin e göstermektedir. Bu tablonun tetkikinde, ihracatımız m so n on yılda d e vamh v e bariz bir artış yüzdesine erişemediği, ihracatımızda istikrarsı z artış v e azalışlar m vukubuldug u müşahed e olunmaktadır. Sadec e so n iki yüda Türkiy e ihracatmm daim î bi r artış konjonktürüne girdiğ i an - laşılmaktadır. So n ik i yılda meydana gele n % lo'un üzerindek i artışı n devamlı bi r karakter taşıdığm a inanma k güçtür. Bununla berabe r a s garı %1 0 yıllık artı ş yüzdesin i korumay a çalışma k plânlı kalkmmad a hedefimiz olmalıdır. İhracat sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde bil e hâlâ güçlüklerl e dol u üzücü v e Fransızlarm deyim i ile «pi s aller)?. bir i ş sahası olarak genel - likle kabu l edilmektedir, ihracat, bilhass a a z gelişmi ş ülkelerde i ç piyasa tüketim i gay e ve düşüncesiyl e üretile n bir maldan artanm, sürp - lünün dı ş piyasalar a satüış ı şeklind e düşünülmektedir. îer i ekonomi - lerde bil e ihraca t mantalites i üretic i v e müteşebbislerc e yeter i kada r anlaşılmış değildir. Bununla beraber son yıllarda dünya dışticare t hacminde meydan a gele n devamlı artış ihracat ticaretind e vuk u bulan g e îişmenin bir delil i olarak kabul edilebilir. Bugün dünyanı n e n gelişmiş ekonomisine sahi p buluna n Birleşi k Amerika'd a üreticiler, sanayiciler, müteşebbisler i ç piyasada tutımabilmek, rekabe t yapabilme k v e hatt â varlıklarmı koruyabilme k içi n dı ş pazarlarl a ilişkile r kurman m şar t olduğunu anlamay a başlamışlardır. Birleşi k Amerika'd a müteşebbisle rin, büyü k şirketleri n formül e ettikler i görü ş «G o International» mi l letlerarası ticarete yönelmektir. Kısaca, zamanımızd a ihracat, yen i bir iş sahası, i ş koludur. İhracat, dı ş pazarlar içi n mal üretmek, yaratma k ve satmaktır. Türkiye'de d e zira î v e sma î üretimi n ihracat a mütevecci h bulun - ması yan i ihraca t içi n üreti m yapılmas ı a z gelişmi ş bir memleke t ol - mamız bakımında n d a öne m kazanmaktadır. Geli r seviyes i düşük v e alım güc ü mahdu t buluna n Türkiye'd e tüketici, üretile n malı n sürü - münü artıra n v e üretici emeğin i değerlendire n bi r tale p potansiyelin e sahip değildir. Bu sebeple de talepte elâstikij^e t azalmakta, yükse k üre -

18 tim yıllarınd a meydan a gele n fia t düdşüşler i üreticini n cesaretin i kır - makta, üretimdek i artı ş duraklamaktadır. Halbuk i dı ş piyasala r daim î alıcı durumundadır. Yeterli bir pazarlama politikas ı takip edildiğ i tak - dirde satı ş garantis i sağlamak, müstahsili n rizikosun u azaltma k mümkündür. îşte b u bakımda n d a ihracat a büyü k öne m vermemi z ge - rekmektedir. lliracatimmn Crgaııizasyoı ı Yapıs ı v e îbraca t Düzeni : Türkiye ihracatını n yapısın ı çeşitl i açılardan inceleme k mümkün - dür. B u incelemele r başlıca : îlıra ç mallarımızın, cin s v e karakterler i itibariyle ilıracatımı z (Tablo : ÎI), dış pazarla r v e par a sahalar ı itiba - riyle ihracatımı z (Anlaşmal ı memleketler, OEC D Memleketleri, Ser - best dövi z sahas ı v e diğerleri), ihraca t şeki l v e şartlar ı itibariyl e ih - racatımız (Akreditifli, vesai k mukabili, konsiny e vey a müşterek hesa p suretiyle ihracat, prefinansma n v e diğe r tediy e usuller i FOB, CF, CİF T a î ) 1 o : I I Kalkınma Plân ı İhraca t Frojeksiyonlarım n fiili ihracatımı z il e mukayeseli durumı ı (Milyon Dolar ) 196S 1% ) TARI M ÜRÜNLER İ a) Taîııl, bakliya t v e gıda ürünler i h)' Meyvele r v e sebzeler ) Sanayid e kulla - nılan ürünle r d) Hayva n yetiştirme, avcılık, balıkçılı k ürünleri :2) SÂNAY İ ÜRÜNLER İ -3) MADENCİLİ K V E TAŞ OCAKLARI ÜRÜNLER Î TOP L A M p 269,8 291,2 298,0 R 284,2 311,5 349,4 P 17,2 18,2 18,6 R. 8,3 11,3 İ1,T P 84,2 93,7 R 87,2 85,8 104,8 P 131,0 138,2 146,1 R 150,7 184,9 196,3 P 36,8 41,1 46,8 R 38,1 29, P 56,0 60,9 71,5 R 73,3 84,3 90,4 p 22,0 22,2 24,0 R 10,5 14,9 19,1 P 347,8 374,3 393,5 R 368,1 410,7 458,9 R F Fiilî ihracat, realizasyon u Plân ihraca t projeksiyon u F. 2.

19 v.s. şekillerd e ihracat) ticare t hadler i açısında n ihracatımı z gib i çeşi t li açılarda n yapılabilir. Yukarıdaki sınıflandırmay a uygu n olara k yapıla n incelemele r ge - nel olara k yıllı k vey a devrev î ihraca t tahlillerind e kullanılmaktadır. İhracatın Türkiy e ekonomis i içindek i yerini, önemin i belirtme k gayesini güde n b u yazımızd a bi z sadec e ihracatımızı n organizasyo n düzeni yönünde n yapıy ı incelemeğ e çalışacağız. Türkiye ihracatını n geliştirilememesini n an a sebebi, organizas - yon, kollekti f çalışma, bilgi ve personel yokluğudur. Bugü n hale n üze - rinde çalışıla n üretim, standardizasyon, fita, kredi, ambalaj, nakliy e gibi çeşitl i ihraca t sorunlar ı yukarıd a açıklana n an a sebepler e bağl ı talî konulardır. B u itibarl a ihracatl a ilgil i talî güçlükler i çözümleme - ye çalışmak, an a yapıy ı temelde n inş a etmede n kap ı pencer e takma - ya gayre t etmekte n iler i bi r davranı ş olamaz. İhracatta organizasyonu n önemin e değinirke n ihracatımızı n v e ihracatçılarımızın çalışm a düzenin i hatırlama k faydal ı olacaktır, üretilen bi r ma l başlıc a ü ç dağıtı m (distribution ) metodun a uy - gun olara k ihra ç edilebilir : 1 Üretic i ürettiğ i mal ı kend i ihra ç edebilir. 2 Üreticile r birlikte ihraca t yapma k üzer e gruplaşırlar. 3 Üreticile r dışticare t aracılarında n yan i ihracatçılarda n isti - fade edebilirler. Memleketmizde üreticileri n malların ı kend i teşkilâtlar ı vasıtasiy - le ifcra ç ettikler i vâkidir. Faka t ekonomimizi n bünyes i bakımında n b u şekildeki ihracatı n nisbet i bizd e ço k düşüktür. Bu meto d bilhass a ge - lişmiş sanay i v e yükse k hacimd e üreti m yapa n ekonomilerd e yaygı n bir şekild e uygulanmaktadır. Bizd e sadec e madenciler, devle t sektörü, ve bi r kısı m sanayicileri n b u şekild e ihraca t yaptığ ı görülür. Üreticilerin birlikt e ihraçt a yapma k üzer e gruplaşmas ı sistem i biz - de Tarı m Satı ş Kooperatifler i kurulma k suretiyl e tatbi k olunmakt a dır. Türkiy e ihracatını n % 75'ini tarı m ürünlerini n teşki l ettiğ i v e ba - kiye %2 5 nisbet içind e d e tarımsa l maddeleri n bulunduğ u hatırlan a cak olurs a Tarı m Satı ş Kooperatiflerini n Türkiy e ihracatındak i yerle - rinin v e fonksiyonlarını n önem i ortay a çıkar. Türkiye'ni n an a ihraç - maddeleri içi n gruplaşmı ş ihracatç ı teşekkülle r mevcuttur. Pamuk, tütün, kur u üzüm, kur u incir, fındık, gülyağı, ante p fıstığ ı gib i baş -

20 lıca zira î ürünleri n ihracat ı il e ilgilene n v e kısa adlar ı TARİŞ, ÇUKO - BİRLİK, FÎBKOBIRLÎK, ANTBIRLİ K v e GAZİANTE P FISTIK BİR - LİĞİ olan çeşitl i kuruluşlar memleketimizd e mevcuttur. B u Kooperatif teşekküllerinin uzu n bi r kurulu ş mazisin e sahi p oimalarm a rağmen, Türkiye ihracatınd a bi r haml e yapaca k üreticiy e arta n bi r geli r v e çeşitli hizmetle r sağlıyaca k bi r organizasyo n v e çalışm a düzenin e s a hip oldukların ı kabu l etme k zordur. Türkiy e ihracatını n yapısınd a e n önemli hisses i ola n veyahu t olmas ı gereke n Tarı m Satı ş Kooperatifle - ri, ço k çeşitli sebepler e dayanan, organize, koordin e v e verimli çalışm a yokluğundan Türkiy e ihracatm m.gelişememesini n başlıca sebep v e za - afını teşki l ede n kuruluşlardır. Tarım Satı ş Kooperatiflerini n olumsu z durum u hakkınd a geni ş bilgi v e delille r verme k mümkündür. Bi z burada sadec e Kooperatifle - rin yeterl i göre v v e kurulu ş mevzuatına, moder n ekonom i v e marke - ting prensiplerin e uygu n çalışm a düzenine, sorumluluk, yükse k ücre t gibi çeşitl i i ş idares i normların a uygu n bi r idar e mekanizmasın a sa - hip olmadıkların a işaretl e yetineceğiz.. Türkiye'de, zira î üretim, y a dağınık iktisad î olmaya n küçü k araz i üniteler i veyahu t büyü k çiftlik - lerde yapılmaktadır. He r ik i üretic i grub u da, ihraca t yapaca k nitelik - te olu ş v e kuruluş a sahi p bulunmaktadır. îşt e b u bakımdan : d a üre - ticiye he r yönde n yardı m etmek, üreti m v e pazarlamada onlar a öncü - lük yapma k zaruret i ortay a çıkmaktadır. Türkiye'nin başlıc a ihra ç maddelerini n gene l durum u gözönün e getiriilcek olursa, istenile n derec e v e seviyed e olmas a bil e Tarım Satı ş Kooperatiflerinin, bilhass a hükümetleri n mal î isteğ i il e iç ve dı ş piya - sada fia t istikrarını n sağlanmasınd a büyü k ölçüd e yardımc ı olduklar ı da inkâ r edilemez. B u konudak i görüşümüz ü hülâs a edece k olursak, Tarım Satiı ş Kooperatifler i mahiyetler i itibariyl e ihracatımızı n geliş - mesinde e n etkil i çalışmay ı yapabilece k kuruluşlardır. Ancak görevlerini n sadec e satı ş olması, sı k sı k olumsu z rekabetl e karşılaşmaları, ortaklarınd a v e idarecilerind e fiil î bi r sorumlulu k mev - cut bulunmaması, ortakları n kred i v e diğe r üretim e yardımc ı madde - leri (gübre, tohu m v.s. ) çeşitl i kaynaklardan muhteli f şekillerd e sağ - lamak zorund a kalmalar ı gib i çeşitl i sebepler Tarı m Satı ş Kooperatif - lerinin ekonomimizi n bünyesin e uygu n bi r şekild e faaliye t gösterme - lerini engellemektedir. Memleketimizde dışticare t aracılar ı yan i ihracatçıla r vasıtasıyl a yapılan ihracat, değişi k karakte r v e yap ı arzetmektedir.

21 Türk ekonomisini n bünyesinde n doğa n konttoll u bi r itha l politi - kası taki p etmekt e oluşumuz, itha l malların a karş ı talebi n devamlılı - ğı itha l mallarını n satışınd a kolaylı k v e yükse k kâ r sağlam a imkân ı ve ithalâtçılığı n uzu n bi r maziy e bağl ı bilg i v e tecrüb e kazanmı ş bi r iş kolu olmas ı ve ayrıca ihracatçı ülkeleri n v e firmaların Tür k piyasa - sında ço k tesirl i marketin g çalışmalar ı yapmaları v e nihayet satı n al - manın satmakta n kola y oluş u Türkiye'd e ithalâ t ticaretini n daim a ö n plânda ye r almasın a v e müteşebbi s i ş adamlarını n b u sahad a toplan - masma sebe p olmaktadır. B u hali n d e ihracatımızı n gelişmesind e bi r zaaf unsur u olduğun a işare t edere k ihracatçılarımız ı v e çalışmaların ı kısaca tahli l edebiliriz. Türkiye'deki ihracatçıları n bi r kısmı, tütün, pamuk, kur u incir, kuru üzü m gib i başlıc a ihra ç mallarımız ı üreticide n satı n alı p il k iş - lemeye, sınıflamay a v e ambalajlamaya tâb i tutara k ihracat ^ yapan, şir - ketleşmiş ticar î müessesele r olara k faaliye t göstermektedirler. Dı ş pa - zarlarla devaml ı i ş münasebetleri kurmu ş ola n b u müessesele r ihraca - tımızda etkil i bi r ro l oynaya n kuruluşlardır. B u sınıf a gire n ihracat - çılarımızm sayılarını n artış ı ihracatımızı n yapısın ı kuvvetlendirece k niteliktedir. B u gurubtak i ihracatçiarı n çalışmalarmd a veriml i v e et - kili olmaların ı önleyen. sebepler, ihracatımızı n tal î sorunlar ı olara k ta - nımladığımız, sermaye, kredi, işletm e organizasyonu, m.evzuat, haksı z rekabet gib i çeşitl i konulard a karşılaşıla n güçlüklerdir, ihracatçıları - mızm b u güçlüklerini n halledilmi ş olmama::!, i ş hacimlerini n artışın a imkân vermemekt e v e istikrarl ı çalışmaların ı güçleştirmektedir. B u hâl ise, dışardak i yabanc ı firmaları n prefinansman, arac ı kullanma k gibi çeşitl i yollarda n Türkiy e ihracatın ı el e geçirmey e çalışmaların a fırsat hazırlamaktadır. Tütün, pamu k v e so n zamanlard a fındı k ûze - rinde i ş yapa n yabanc ı firmaları n artış ı b u hali n neticesidir. Bu gurupt a yer alan firmala r arasındak i işbirliğini n bazı devreler - de haksı z rekabet şeklin i alması, risturn muamelelerini n artışın a rney - dan vermekt e v e ihraca t düzenind e istikrarı n kaybolmas ı tehlikesin i doğurmaktadır. Haksı z rekabeti n ihracatt a kontrolü n artışm a sebe p olması da ihracatımızı n gelişmesin i engellemektedir. Kısaca, e n öneml i ihraç ürünlerimiz i işleyere k ihraç ede n teşekkülleri n maru z kaldıklar ı güçlüklein hall i v e aralarınd a işbirliğini n yaratılmas ı ihracatımi2; m gelişmesinde öneml i bi r ro l oynayabilecektir. Türkiye ihracatınd a e n etkisi z v e olumsu z faaliye t şartların ı ha - iz olan diğe r bi r ihracatç ı gurub u is e münferit i ş adamlar ı ihracatçı - lardır. B u ihracatçıları n mal î güçlükleri, ço k mahdu t dı ş pazarlarl a

22 ilişkileri zayı f v e dı ş itibarlar ı yeterl i değildir. B u ihracatçılar üretici - den ma l alı p sto k yapara k ihraca t yapamazlar. Dı ş alıcılara satış tek - liflerinde bulunurlar, satı ş mukaveles i yaptıkta n sonr a i ç piyasad a mal toplamay a başlarlar. Satı ş mukavelesini n ifas ı zaman ı i ç fiyat - larda yükselm e vuk u bulduğ u zamanla r derha l taahhütlerini n yerin e getirilmesinden sarfınaza r ederler, veyahu t düşü k kalitel i ma l sevke - derek arbitrajlara, çeşitl i anlaşmazlıkları n doğuşun a sebe p olurlar. Mer'î mevzua t b u şekild e hareket ede n ihracatçıla r için tesirli bir mü - eyyide tatbikin e imkâ n vermediğinde n b u hareketle r önleneme z v e Türk ihracatçısının itibarı dış pazarlarda zara r görür. Bu guruba giren ilıracatçıların hepsini n ayn i şekild e hareke t ettiğin i iddi a etme k hak - sızlık olur. Dı ş pazarlar a devaml ı ma l sata n itibarl ı ihracatçılarımı z da mevcuttur. Ancak, ekonomi k bünyemiz, dışticare t mevzuat ı itibar - sız ihracatçıları n artışın a imkâ n vere n bi r durumdadır. Ferdî olara k çalışa n ihracatçılarımızı n bi r kısm ı da, dı ş pazar - lardaki alıc ı vey a bu pazarlar a ma l sürüc ü büyü k firmaları n basi t bi r komisyoncusu şeklind e çalışmaktadırlar. Çünkü, ihra ç mallarımızı d e ğerlendirme gücün e v e teşkilâtın a sahi p olmamamı z dı ş alıcıları n Türkiye'ye geli p b u malları n ihracın ı ço k kârl ı bi r şekild e organiz e etmelerini teşvi k etmektedir. İhra ç mallarımızmda n başt a canl ı hay - vanlar, deri, bağırsak, ye r fsıtığı, mazı, yü n gib i çeşitl i ihraç malları - mız genellikl e b u meto d dahilind e ihra ç edilebilmektedir. Bilhass a Lübnan gib i küçü k bi r ülkeni n gene l ihracatımızd a 6 ncı sırad a ye r alışı, Türkiye'den b u şekild e ithal edile n malların dı ş pazarlara switc h ve reekspor t suretiyl e satışlarında n kazan ç sağlanmasında n iler i gel - mektedir. Dünya ekonomisindek i gelişmeleri n bi r tarafta n dı ş pazarlard a entegrasyon hareketlerin i teşvi k ettiğ i (Müştere k Pazarlar, serbes t ti - caret birlikleri ) gib i diğe r tarafta n da, üretimd e v e ticarette birleşmelere yo l açtığ ı hatırlanaca k olursa, artı k bugü n münferi t küçü k fir - maların masrafl ı v e riskl i ihraca t muamelelerin i başar ı il e yürütemi - yeceği v e istikrarsız ferd î teşebbüsleri n ruhsat, kred i v e çalışma mev - zuatının ekonomi k gerçekler e uygun bi r şekild e düzenlenmes i zarure - tini hissettirmektedir. Sonuç : Birinci Be ş Yıllık Kalkınm a Plânında ihraca t sorunun a ye r verilmiş olmas ı v e so n yıllardak i fiil î ihracatımızı n plâ n ihraca t projeksi - yonları üzerind e gerçekleşmi ş bulunmasına rağmen, Türkiy e ihracatı - nid hacm i ekonomi k potansiyelimiz e nazara n çok. düşüktür.

23 Bugün Türkiye'ni n ihra ç maddelerini n gerektiğ i şekild e değerlen - dinlememesi (çeşitl i zira î ürünler, ya ş meyv e v e sebze, canlı hayvan - lar, orma n ürünleri, ha m maddeler, bi r kısı m sma î mamulleri, ma - denler v.s. ) ihraca t gelirlerimizi n devaml ı artışın a imkâ n vermediğ i gibi üretim i v e üreticiy i istenile n dereced e teşvi k edece k durumda d a değildir. So n o n yıllı k ihracatımızm tetkikind e d e görüldüğü üzer e ih ~ racatımız devaml ı bi r artı ş hı z v e nisbetin e sahi p değildir. Ekonomimizin zira î bi r karakte r taşıması, ihracatımızı n tabiat a ve tesadüfler e bağl ı kalmas ı deme k değildir, israil'i n sıfırda n başla - yarak 7-8 yıl içind e 7 0 milyon dolarlı k bi r narenciy e ihracat ı hacmi - ne ulaştığı, komşumu z Bulgaristan'ı n Bat ı Avrupa'y a sebz e ihraıa içi n kilometrelerce serle r kurduğ u bi r ekonomi k ortamd a ihracatımızı n tabiat şartların a bağl ı kaldığın a inanma k güçtür. Üretimde istikra r sağlamay a çalışırke n üretile n malları n satışla - rında devamlılığ ı gerçekleştirece k bir ihraca t organizasyon u yapabi l mek mill î geli r artış hızm a parale l bi r ihraca t artış ı hızm m tesbi t v e tahakkukuna imkâ n verebilir. Memleketimizde ihracatı n geliştirilmes i deyim i so n yıllard a sı k sık duyulmay a başlamı ş v e çeşitl i açılarda n el e alınmıştır. B u konu - da yapıla n çalışmalard a memnuniye t veric i adımlar atılmı ş (ÎVÎ K gi - bi) v e hattâ oluml u sonuçla r belirmey e başlamıştır. Ancak, Türkiye' - de ihraca t konusund a atılmas ı gereke n il k adı m ihracatı n geliştiril - mesi deyiminde n önc e İHRACA T PLANLAMASI'dır. Plânlı bi r devr e içinde bulunuyoruz. Fakat bugü n bi r ihraca t plânımız vardı r diyebili r miyiz? Nası l ki, Türkiye'd e bi r tarı m plânmı n mevcu t olmadığ ı Hükü - metçe anlaşılı p bi r tarı m plân ı hazırlanmas ı kararlaştırılmıştır. Yukarıda ihracatımızı n organizasyo n düzenin e v e ihracatçıları - mızın durumların a değindik. B u açıklamamız ilk anda gene l bir smıf - landırma gib i görülebilir. Fakat hakikatt e b u sınıflam a ihraca t plânı - mızın hazırlanmasınd a öneml i başlangıç noktalarmdan biridir. Çünk ü Türkiye'nin İhraca t Plânın ı yürütece k ihracatçılar, ihraca t kuruluş - larıdır. Bu itibarla, aşağıdak i an a görüşlerimiz e d e ye r vere n bi r açıda n ihracat v e ihracatın artırılmas ı sorununu n önemle el e aimmasmm za ~ rurî bulunduğun a inanıyoruz : 1 Kalkınm a Plân ı an a ilkelerin e uygu n tarı m v e sanay i plân ı ile koordin e bi r ihraca t plân ı hazırlanması. 2 İhra ç ürünlerimizi n üreti m v e pazarlam a imkâ n v e şartlar ı da gözönünd e tutulara k moder n ekonom i v e işletme prensiplerine uy -

24 gun tarafsı z görüşleri n ışığ ı altınd a madd e politikalarının tesbiti. Sadece bu tedbir, Türkiye'ni n fiil î ihracatınd a ticare t hadlerinin ço k üze» rinde meydana gele n ihracatta değe r kaybı'n m önlenmesin e imkâ n ve - recek v e ihracatımızı n değe r olara k kıs a zamand a artışı m gerçekleşti - rebilecektir. 3 Kooperatifle r çalışmalarını n sağla m temeller e dayandırılma - sı içi n gerekl i kanu n v e diğe r mevzuatı n hazırlanması. Çeşitl i koope - ratiflerin dağını k görevlerini n (Tarım. Satış, Tarı m Kredi, îslihlâk Kooperatifleri) üreticiy i he r yönde n te k bi r kooperatif e bağlıyaca k şe - kilde birleştirilmesi. Kooperatifleri n yalnı z ortaklarm a hizme t edece - ği prensibinin kabul ü v e müdahale alımlarmd a d a b u prensibi n tatbi - ki. Kooperatiflerin işletmesin i ortakları n idaresin e bırakma k v e sadec e bir müdü r tayi n etme k yerin e öze l eğitimle yetiştirilmi ş mes'uliye t v e kazançları yüksek elemanlarda n kurul u heyetleri n kooperatiflerd e ser - bestçe çalışmaların ı sağlamak. 4 îhra ç ürünlerin i işleyerek, stok yaparak ihra ç ede n teşkilâtl ı ihraç müesseselerin i yakında n tanıma k ekonomidek i yerlerin i belirl i bir şekild e tesbit etmek ve bu ihracatçı gurubunun bilhassa dış rekabete karş ı koymalarınd a yardımc ı olmak, karşılaştıklar ı he r türl ü güç - lüğün giderilmesind e onlar ı desteklemek, i ç v e dı ş piyasad a istikrar ı bozan tesadüf i v e dı ş alıcıları n aracıs ı tampo n firmaları n kurulu ş v e çalışmalarına imkâ n vermemek. 5 Çalışm a sahalar ı d a gözönünd e tutulara k münferi t ihracat - çıların hang i şartlar ı hai z olmalar ı gerektiğini n n e şekild e çalışacak - larının tesbiti. Muayye n maddele r üzerind e çalışa n ihracatçıları n bir - leşmelerinin, büyümelerini n teşviki. 6 İhraca t davasını n bütü n vatandaşlara tanıtılması, öğretilmesi v e ihracatçılar a eğiti m yardım ı yapılması, kuvvetl i bi r istihbarat a dayanılarak oluml u çalışa n ihracatçılarımız a he r türl ü yardımı n ya - pılması formaliteleri n azaltılması, risklerini n dah i karşılanması. Yukarıdaki tedbirler i artırma k mümkündür. Esase n b u tedbirle r İhracat Plânınd a prensiple r şeklind e ye r alacaktır. İhracatımızın gelişmesind e asl î göre v Devlet e düşmektedir. Devlet, plânlamak, yo l göstermek, yardımc ı olma k zorundadır. İhracatçının sadec e kâ r etme k gayes i il e çalışa n bi r fer t olduğ u nu unutmama k gerekir. Mill î v e ferd î menfaatlerd e ahen k v e işbirliği yaratıldığı nisbett e başar ı sağlanabilir. Başar ı ise, kaynaklar n e kada r zengin, imkânla r n e kada r geni ş olurs a olsu n ancak, bilgili, tecrübel i ve azimli insanların eseridir.

25 IMEACAT FEESONELÎI^Î N ET!ST!KILMES 1 O, Muammer KOCAOĞLü ' îst. iktisad î v e Ticar i îlimîe r Akademis i Öğreti m Üyes i Giriş : Memleketimiz ekonomisini n gelişmesi, ihracat alanımızı n genişle - tilmesi v e ihraç imkânlarımızı n çoğaltılmasın a bağlıdır. Bu konunu n önem i anlaşılmı ş v& be ş yıllı k devrele r halind e tan - zim edile n kalkınm a plânlarınd a b u hususlar a ye r verilmi ş bulun - maktadır. Bilindiği üzere, bi r memleketi n iktisade n kalkınması, çeşitl i kay- Haklarını hareket e getirere k tarımsa l v e endüstriye l ürelinılerini n miktar v e verimin i arttırma k v e eld e edile n ham, yar ı mamu l v e ma - mul maddeler i dı ş piyasalard a değerlendirme k suretiyl e [azl a dö^i z temini il e bağlanabilmektedir. Her imkânda n faydalanma k v e mill î kaynaklarımız ı gereğ i gib i kullanmakla arttırılaca k ola n üretimi n b u günk ü moder n ticar î anla - yışla kıymetendirilmes i ekonom i alanımızd a e n başt a gele n problemi - mizdir. Yalnız üretimimiz i arttırmak, iktisade n yükselmemiz i temi n ede - cek yeterli bir faktö r olamıyacağ ı da meydandadır. Hi ç bir zaman baş ı boş, geliş i güzel v e tesadüflere bırakılmı ş bir şekild e üretimi artırma k bir fayd a sağlıyamıyacağ ı gib i bi r ço k ahvald e d e zararl ı olabilir. Üretim konusund a çeşitl i alanlardak i (ziraî, sınaî, kültürel ) im - kânlarımızı he p birde n hareket e geçirere k ahenkli, rasyone l v e koo r dine bi r çalışm a sistem i il e fayd a eld e edilebileceğ i ve ümi t veric i bir sonuca ulaşılabileceğ i isabetli bir görü ş olur. Memleketimizin başlıc a ihracatının dah a ziyad e zira î maddeler e inhisar etmes i v e b u maddeleri n üretimi, maniplasyo n v e pazarlanil ; işleri üzerind e henü z yeter i kada r bilgil i elema n yetiştirilmemi ş bu - lunması, istihsa l edile n maddeleri n dı ş piyas a isteklerin e gör e hazır - lama güçlüğ ü dolayisiyl e çok zama n diğe r raki p memleketleri n ma h suilerine nazara n bi r ço k vası f üstünlüğün e rağme n maalese f dah a düşük değe r v^erilmesin e sebep olmaktadır.

26 Bu tebliğimizi n konusu, ihraca t personelini n önem i hakkmda bil - gi vermek, ürünlerimizi n ihracat a hazırlanmasm.da n değerlendirme - saf hasma kada r yapılmas ı gereke n işlerd e b u elemanları n lüzumun u belirtmek v e yetiştirilmeleri hususuna dai r düşüncelerimiz i bildirmek - tir. ; ihracat personelini n yetiştirilmes i konusun u etrafl ı bi r şekild e incelemek maksad ı il e bu kon u il e ilgil i hususlarda tamamlayıc ı bilgi vermek faydal ı görülmüştür. î. îiıra ç Maliarııım Mevzuat Bakimmda n Burumu : İhraç maddelerimizi n büyü k bi r kısm ı yakı n zamanlar a kadar - üretildiği gib i vey a gaye t iptida î bi r işlemey e (eleme, ayıklama gibi. ) tabi tutulara k dı ş pazarlar a arzedilmekt e idi. Bu şekild e ihra ç edile n maddeler, kalites i düşü k olduğ u iddias ı il e dışard a çoğunlukl a düşü k fiat bulmakt a vey a reklâmasyon a tab i tutulara k norma l piyas a değe - rinden indiri m yapılmakt a idi. Her ne kada r b u gibi ihraç mallarının alı m satımı v e kalitesi borsa teamüllerin e gör e tayi n edilmekt e is e de, bunlar o maddenin vasfı - nın yükseltilmes i v e dah a iy i şekild e hazırlanara k piyasay a arzın ı m-ümkün kılamamakta, anca k anlaşmazlıkları n hallind e kısta s olara k taraflarca müracaa t edilmes i icabeden bir hüküm olara k kullanılmak - tadır. Ziraî üreti m alanınd a taundan yıl öncesine kadar müstah - sili uyarıcı, bilg i verici v e teşvi k edic i yeteri miktarda elema n mevcu t olmadığından mahsu l ilke l usullerle yetiştirilmekt e idi. Bu gü n artı k tahsill i tarı m personelini n miktar ı memleketimi z ekim sahalarınd a müsbe t etk i yapabilece k seviyey e geldiği görülmek - tedir. Anca k b u elemanları n dah a ziyad e arazid e he r baknnda n müs - tahsili yakında n izleyere k eğitimlerin i sağlamalar ı uğrund a gayretle r sarfedilmesine ihtiya ç vardır. Ticaret Bakanlığ ı 3 0 yı l önc e zira î ürünler i dı ş piyasaları n ara - dığı evsaft a yetiştirebilece k şekild e bilg i sahib i bulunmıya n müstah - silimizi korumak v e ihracatı arttırmak maksad ı il e işin sonunda n baş - layıp yan i ihracatçıda n - tüccara, tüccarda n - komisyoncuya, komis - yoncudan - müstahsil e intika l ettirme k suretiyl e ihra ç mallarımızı n kalitesinin düzelmesin i temi n v e teğşişin önlenmesini mümkün kılma k üzere yılında sayılı Ticarett e Teğşişi n Men' i v e İhracatı n Murakabesi v e Korunmas ı hakkmd a kanu n il e b u kanun a e k olara k

27 1936 yılınd a yürürlüğ e gire n sayılı kanunu n çıkarılmasın ı sağ - lamış v e bu kanunlar a müstenide n önemler i sıras ı il e ihra ç maddele - rimizin murakab e tüzüklerin i hazırlayara k tatbil^ e geçmiştir v e sayıl ı kanunlar a müstenide n i ç piyas a imkânlar ı gözönünde bulundurulma k v e dı ş ta"^eple r v e teamüllerin e uyulma k suretiyle ihra ç mallarımızda n Çekirdeksi z Kur u Üzü m , Fın - dık v e Palamut is e tarihlerinde murakab e altın a alın - mış olu p b u tarihlerde n itibare n bahi s konus u maddele r üzerind e dev - let kontrol ü fiile n başlamıştır. Bu maddeler i müteaki p tarihind e Yumurt a İhracatını n Murakabesine Dai r Tüzü k iî e tarihind e Buğday, Arpa, Tif - tik, Yapağ ı murakabe tüzükler i çıkarılmı ş ve bunu takibede n yıllard a Elma, Antepfıstığı, Deri, Pamu k tüzükleri. Turunçgiller, Şeftali, Sal - yangoz. Sofralık Üzüm, Kur u Fasulye, Nohut, Mercimek, Ceviz Kütüğü, Çilek, Armut, Pikl e Deri, Bağırsak gibi standardlar d a tatbi k mev - kiine konulmuş v e bu suretl e ihraç maddelerimizin mühi m kısm ı kontrol altın a alınmıştır. Bu tüzü k v e standardlara parale l olara k yağlı tohumlar, küspeler, bakla, darı, kuşyemi, fi ğ gib i standardlarda yakınd a yürürlüğ e girme k üzere olduğ u gib i diğe r zira î v e hayvani ürünlerimizi n standardlaştı - rılması içi n çalışmalar yapılmaktadır. Bu suretl e zira î v e hayvani ürünlerimizi n büyü k kısm ı (b u mad - deler ihracatımızı n %7 5 ini teşki l etmektedir ) kontro l altın a alınmı ş alıcı piyasaları n isteklerin e uygun, vasıft a madd e hazırlanmas ı temi n edilmiştir. Yukarıda öze t olara k tema s edildiğ i üzer e zira î alanda ; tarlanı n seçimi, toprağı n bes i zenginliği, hangi maddeni n üretimin e uygu n b u lunduğu, tohu m v e seleksiyonu, eki m tarzı, gübrelenmesi, ilaçlanması, mahsulün bakımı, toplanmas ı gib i safhalard a yeter i kada r bilgis i ta - mamlanmış üretic i bulunmamaktadır. Bu itibarl a üretile n maddeleri n mevcu t standardlar a uygu n şe - kilde hazırlanmas ı bugü n anca k ihraca t safhasınd a yapılabilmekte - dir. Maddeleri n ihra ç safhasınd a hazırlanmas ı is e ço k zo r v e külfetli ^ dir. Çünk ü maddele r gene l olara k ihra ç merkezlerin e hi ç bir işlemey e tâbi tutulmada n gelmekt e v e bunların istenile n evsaf a getirilmes i bl^ yük bi r dikka t v e itinay ı icabettirdiğ i gib i bilgili çalışmayı da gerek - tirmektedir.

28 II. îhracatçın m Durumu : Müstahsil vey a tücca r tarafında n hi ç bi r işlemey e tâb i tutulma - dan ihra ç merkezlerin e gönderile n maddeleri n kıymetlendirilmes i gö ~ revi ihracatçıy a yükenmektedir. Halbuki ihracatçını n madd e temini, hazırlanmas ı işler i arasınd a müessesesinin muhasebe, mal î v e idar î işleri, muhaberat, dı ş piyasa - larla temas, ihra ç formaliteleri, satı ş mukaveleler i gib i çeşitl i prob - lemleri vardır. B u kada r değişi k işleri n birarad a ahenkl i bi r şekild e yürütülmesi ayr ı ayr ı elemanları n çalışmas ı il e dah a verim ü olur. Dış ticaretimizin sağla m teme l üzerin e oturtulu p inkişafın ı temi n edecek elemanı n geni ş çapt a bilgis i bulunan ihracatç ı olacağı tabiîdir. Ancak memleketi n iktisad î mekanizmasını n e n mühi m unsur u ola n bu elemanları n bütü n imkâ n v e kabiliyetler i il e çalışabilmeler i içi n müesseselerine yararlı, bilgil i yardımc ı personeli n katılmasın a ihti - yaçları vardır. Bu günk ü ticare t o kada r ço k çeşitl i bilg i v e ihtisas ı icabettire n bir bran ş olmuştu r ki, bir insanı n b u konunu n he r safhasınd a bilgili, tarn yetk i sahib i olmasın a vaki t v e imkân bulunamamaktadır. Bilhas - sa bi r müesses e çeşitl i maddelerin ihracatçıs ı olduğ u olduğ u hallerd e her maddeni n hususiyetin e dai r gerekl i v e yeterl i bilg i v e ihtisas ı el - de etmes i imkânsızdır. Bu durumda ise mevcut mevzuat karşısınd a sorumlu kaldığ ı gib i alıcıları n d a istenile n şekild e memnu n etmes i ço k güç olmakl a berabe r ihracatımızı n gelişmesind e üzerin e düşe n vazi - feyi ta m olara k başarmas ı mümkü n değildir. a. İhracatçıy a Yardımc ı Elemanı n Lüzum u v e Önemi : İhracat işlerini n muhteli f safhalarınd a ihracatçıy a tekni k göre v lerin yapılmas ı v e b u konudak i sorumlulukta n kurtarılmas ı v e ayn ı zamanda alıcıların ı memnun edece k v e he r zama n içi n i ş münasebe - tini arttıraca k dı ş ticaretimizin gelişmesind e ro l oynayaca k mevzuun - da bilgil i yardımcılar lâzı m olduğ u bi r gerçektir. Bu husus iler i gitmiş memleketlerdeki misallerde n kolaylıkl a anlaşılmaktadır. Bu gü n iler i ülkelerde kalitel i üretimin arttırılmasınd a he r branş - ta tekni k v e bilgili elemanlar yetiştirilme k maksad ı il e okullar, kolej - ler v e eğiti m merkezler i açılmı ş bulunmaktadır. Hattâ çobanları n bile, hayvanlar a n e şekild e gıd a verileceği, han - gi saatlerd e otlatılacağı, dinlenm e vakitleri, sıhh î bakımlar ı sü t sağ - ma gib i hususlarda yetiştirilmes i v e bu suretl e bi r sürünü n e n veriml i

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I. C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 1

1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I. C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 1 1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ ÖNSÖZ Sahife Önsöz e 1981 de yapılan ek 4 BÖLÜM 1 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ / 1 Metod ve temel problemler

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu?

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? Roman Wenerski Tarım Piyasası Kurumu Başkanı Sunumun Amacı 1. ARR nin Depolama ve hububat ticareti yapan şirketlerdeki

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Tarih: [38-1]-61770

Tarih: [38-1]-61770 dare Kararlar Tarih: 22.07.2015 KVK-37/ 2015- irimi - 26 Konusu: VUK Mükerrer Madde 298, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 Ticari Kazanç, Zirai Kazanç nunun mükerrer 298 inci mad- gi ye- olarak Duyurulur.

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ 1) Cihan ekonomisinin gelişmesi 1 2) Emperyalizm 11 3) Türkiyenin dış ticareti 14 4) Ticaret ve ödeme bilânçoları 18 5) Dış ticaret kuramları 27 a) Ricardo

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara TÜRKİYE PETROL SONDAJLARI PETROL ARAMA AMACI İLE TÜRKİYE'DE YAPILAN SONDAJLAR VE BU HUSUSTA M.T.A. ENSTİTÜSÜNÜN YARARLI VE BAŞARILI ROLÜ Petrol Dairesi, Ankara Yurdumuzda petrol arama amacı ile 13 Ekim

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Giriş Tarım Ürünleri

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

ABD ÜLKE RAPORU 26.01.2015. [Type the document subtitle]

ABD ÜLKE RAPORU 26.01.2015. [Type the document subtitle] ABD ÜLKE RAPORU 26.01.2015 [Type the document subtitle] ABD ÜLKE RAPORU 26.01.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin (UİB) kayıtlarına göre, Bursa dan ABD ye ihracat yapan 310 firma bulunmaktadır.

Detaylı

Bankacılık Kesiminin Türkiye Ekonomisine Etkisi

Bankacılık Kesiminin Türkiye Ekonomisine Etkisi İSTANBUL TİCARET ODAS İ YaV " N o = ''984-1 6 Bankacılık Kesiminin Türkiye Ekonomisine Etkisi Seminer v e Pane! ( 2 Temmuz 1983 ) İSTANBUL İÇİNDE KİLE R Sayfa No. ÖNSÖZ 5! SEMİNER v e PANE L AÇI Ş KONUŞMALAR

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

İMALATÇI İHRACATÇILARIN BİTMEYEN ÇİLESİ

İMALATÇI İHRACATÇILARIN BİTMEYEN ÇİLESİ İMALATÇI İHRACATÇILARIN BİTMEYEN ÇİLESİ İHRAÇ MALININ ÜRETİMİNDE KULLANILAN, DİİB KAPSAMINDA KDV ÖDENEREK SATIN ALINAN HAM MADDELER İÇİN ÖDENEN KDV LERİN İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR DENİLDİ. I GİRİŞ: İmalatçı-İhracatçı

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ. Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr

NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ. Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr NİTELİKLİ EĞİTİMİN TOPLUMUN REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ Prof.Dr. Muammer Kaya, ESOGÜ Rektör Adayı, mkaya@ogu.edu.tr Öncelikle nüfusa ve bu nüfusun ne kadarının genç olduğunu anlatan rakamlara bakalım 2013

Detaylı

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI *

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI * Kurumlar, Kurullar Haldun DARICI * Geçtiğimiz yılı önemli bir ekonomik kriz içerisinde geçiren ülkemizde, kriz ortamından çıkmak amacıyla çeşitli yapısal tedbirler alınmış, bu çerçevede çıkarılan kanunlarla

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ Ülkemiz ihracatının ana sektörlere göre dağılımı, değer olarak aşağıdaki tabloda yer almakta olup, 2015 yılında

Detaylı

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ ÇELTİK 23-26 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti 1 İÇİNDEKİLER I. ÇELTİK ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ II. ÇELTİK TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ III. ÇELTİK DIŞ TİCARETİ IV. ÇELTİK PİYASA AKTÖRLERİ V. AB MEVZUATIYLA MUKAYESE

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından

Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından 1 16-30 Eylül 2011 Sayı: 21 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu GÜNCEL EKO-YORUM: TÜRKİYE NİN KREDİ NOTU NİHAYET ARTIRILDI Türkiye nin TL cinsinden yatırım yapma açısından kredi notu, 20 Eylül de S&P

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Avni KÖSEMATOĞLU SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR I ÖNSÖZ:

Avni KÖSEMATOĞLU SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR I ÖNSÖZ: 26 SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR Avni KÖSEMATOĞLU I ÖNSÖZ: Avrupa müşterek pazarına dahil edilmemiz hususunda müzakerelerin cereyan ettiği şu sıralarda, henüz kuruluş ve tecrübe imalâtı safhasında

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

İTHALAT, İHRACAT VE KAYNAK KULLANIMI

İTHALAT, İHRACAT VE KAYNAK KULLANIMI VII. Bölüm İTHALAT, İHRACAT VE KAYNAK KULLANIMI Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 04.04.2016 1 İhracat Satışı ve İhracat Pazarlaması İhracat ve ithalat kavramlarını daha iyi

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şer i vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman olmayan tebaadan

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

"ARAŞTIEMA" DA İŞBİRLİĞİ (*)

ARAŞTIEMA DA İŞBİRLİĞİ (*) 433 "ARAŞTIEMA" DA İŞBİRLİĞİ (*) Fuat İ. KARAVAZICI Endüstrinin gelişme hızı, uzun vadede, ilim ve teknolojide elde edilen ilerlemelerin endüstride muntazam bir şekilde tatbik edilmesine bağlı ise de istihsalde

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED -

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SÜT ÜRÜNLERİ. Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERİ Hazırlayan İsmail Erkan SARISAÇLI 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SÜT ÜRÜNLERI Türkiye'de Üretim Sektörde üretim yapısının daha çok küçük aile

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Eser Pirgan Matur Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Kalkınma Bakanlığı 24 Ekim 2014 03.11.2014 1 Sunum Planı Yurtiçi Tasarrufların Kalkınma

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 25 Temmuz 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 25 Temmuz 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 25 Temmuz 2014 24.07.2014 Açılış Kapanış % USD 1,34626 1,34630 0,01 ALTIN 1304,33 1293,48 0,83 USDTRY 2,08720 2,09173 0,21 TRY 2,81341 2,81748 0,14 USDJPY 101,476 101,808 0,32 GBPUSD

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015

KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 KIRGIZİSTAN ÜLKE RAPORU 10.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Kırgızistan a ihracat yapan 63 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

VOB la Gelecek ece Yönetimi

VOB la Gelecek ece Yönetimi Ocak 2010 VOB la Gelecek ece Yönetimi Çetin Ali DÖNMEZ Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası İşlem Hacminin Yıllık Gelişimi (TL) İşlem Hacmi (TL) 334.172.858.081 207.962.600.500 118.035.442.771 3.029.588.946

Detaylı