KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I"

Transkript

1 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) 3 7. x = 3 ve y = değerleri için 3x (y x) A) 5 B) 3 C) 0 D) 8 E) 3. ( 5) + ( 7) (+) + 4 A) 3 B) C) D) 0 E) 8. 5a (a b) + 3(a b) b ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 4. ( ).(+3) + ( ).( 5) + ( 6):(+) A) 4a + 3b B) 5a b C) 5a + b D) 6a b E) 6a A) 3 B) C) D) 3 E) !3 + ( ):( )" A) 3 B) 0 C) 7 D) 5 E) 8 9. x [ x + (x ( x))] + x:( x) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) x C) 0 D) E) x

2 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 0. (5 3) 5 = olduğuna göre, ve işaretlerinin yerlerine yazılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisidir? A) : B) + x 5. a ve b birer sayma sayı olmak üzere, a + b = 0 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 0 B) 4 C) 5 D) 8 E) 30 C) x D) E) +. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu pozitiftir? A).( 3) B) 7 ( 3) C) ( 3).( ) D) ( ) + ( ) E) ( 5) 6. x, y pozitif tam sayıları için x.y = olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? A) 6 B) 4 C) D) 0 E) 8. I. En küçük pozitif tam sayı 0 dır. II. A sayısı irrasyonel sayıdır. III. π sayısı irrasyonel sayıdır. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. a ve b tam sayıları için, a.b = 6 olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır? 3. a, b birer doğal sayı ve A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 a + b = 5 olduğuna göre, a kaç farklı değer alabilir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 4. x, y pozitif tam sayıları için x + y = olduğuna göre, x.y çarpımının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 8. a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a.b = 3 a.c = 5 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) 9 E) 8 C - A - D - E - A I D - B - E - A I D - E - D - B - E I C - D - A - D

3 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR II. x ve y po zi tif tam sa yı lar dır. x 3 + y = 0 ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 5. a, b ve c po zi tif tam sa yı la r olmak üzere, a b = 3 b c = 5 ol du ğu na gö re, a + b + c top la mı nın en kü çük de ğe ri kaç tır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5. a, b ve c bir bi rin den fark lı ra kam lar ol mak üze re, a + 3b c iş le mi nin so nu cu nun ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. x, y, z ne ga tif tam sa yı la rı için 3x = y z = y + ol du ğu na gö re, x + y + z top la mı nın alabileceği en bü yük de ğe r kaç tır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 3. {,, 3, 4, 5, 6} kü me si nin bir bi rin den fark lı a, b ve c ele man la rı için 4a b c ifa de si nin alabileceği en bü yük de ğe r kaç tır? A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 7. a ve b bi rer do ğal sa yı dır. a.b = 8 ol du ğu na gö re, 3a + b top la mı nın ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaç tır? A) 30 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 4. a ve b tam sa yı lar dır. a.b = 5 ol du ğu na gö re, a + b top la mı nın ala bi le ce ği en küçük de ğer kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. x, y ve z bir bi rin den fark lı bi rer pozitif sa yı dır. x.y.z = 4 ol du ğu na gö re, x + y + z top la mı kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4

4 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 9. a, b ve c po zi tif tam sa yı la rı için a b = a c = 7 ol du ğu na gö re, a + b + c top la mı nın en kü çük de ğeri kaç tır? 4. x ve y bi rer do ğal sa yı ol mak üze re, xy = 4x 0 ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 45 B) 4 C) 40 D) 36 E) 35 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 5. a, b ve c po zi tif tam sa yı lar dır. 0. x, y, z bir bi rin den fark lı bi rer po zi tif tam sa yı dır. x + 3y + 5z = 6 ol du ğu na gö re, z nin ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaç tır? A) 3 B) C) D) 0 E) 9 a + b = 7 b. c = 0 ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E). a ve b po zi tif tam sa yı la rı için a + 3b = 5 ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) 6. x, y ve z bi rer po zi tif tam sa yı dır. x.y = 0 x.z = ol du ğu na gö re, x + y + z top la mı nın en kü çük de ğe ri kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. x ve y bi rer do ğal sa yı dır. 5x + 4y = 60 ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer vardır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 7. x ve y pozitif tam sayılardır. x(3y + ) = 3 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 3. a ve b po zi tif tam sa yı la rı için b = 5a + a ol du ğu na gö re, b nin ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. a < 0 a.b < 0 a.b.c > 0 ol duğ una gö re, a, b ve c nin işa ret le ri sı ra sıy la aşağı da ki ler den han gi si dir? A) +, +, B),, C),, + D), +, + E), +, A - D - B - D I C - B - E - A I D - C - B - D - B I E - D - A - C - E

5 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 03 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR III. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır? A) 30 B) 3 4 C) D) E) 4! 6. (a + 3) sayısı tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a B) (a + ) C) a + D) a E) (a + 3)(a + 5). a tam sayısı için aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a 3 B) a C) a + D) a + E) 4a x tam sayısı için, 5x + 3 sayısı çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? 3. x çift doğal sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? A) x + B) (x + )x C) x + 4 D) x + 3 E) x + 4 A) x 5 B) 3x C) 3x + D) 4x + E) x + 8. a ve b tek sayılar, c çift sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? 4. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi çift sayıdır? I A) a + b + c B) ab + c C) ac + b D) (a c)b E) ab + 3c II III IV. (999) 99 + (99) 999 V. (58) A) B) C) 3 D) 4 E) 5 9. x, y, z birer tam sayı ve xy = z + 5 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 5. x tek sayı ve y çift sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? A) xy B) xy C) 4x + y D) x + y + E) x(y + ) A) z tek sayıdır. B) z çift sayıdır. C) x ve y tek sayıdır. D) x tek, y çift sayıdır. E) x çift, y tek sayıdır.

6 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik a, b, c birer tam sayı ve a. b c = 4 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a veya b çift sayıdır. B) a veya b tek sayıdır. C) a ve c tek sayıdır. D) c tek sayıdır. E) c çift sayıdır. 4. a < b < 0 < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) a + b < 0 B) a + c < 0 C) b + c > 0 D) a.b > 0 E) a b > 0 5. x < 0 < y < z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir? A) x y z B) x + z y C) y z x. x, y, z doğal sayılar ve D) x.y + z E) x + z y x + 5y = 4z + olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır? A) x.y B) x + y C) xz D) y + z E) yz 6. a negatif tam sayı, b pozitif tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi sıfıra eşit olabilir? A) a b B) a b C) b a D) a 3b E) a + b. a ve b birer tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a B) 3 b C) ab + D) a + b E) a + a 7. a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a + b c = 0 olduğuna göre, a + b + c toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 37 B) 34 C) 3 D) 9 E) 7 3. a ve b reel sayıları için a < b a.b < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a < 0 B) a > 0 C) b < 0 D) a b > 0 E) a b > 0 8. a ve b tam sayıları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? A) a B) 3 b + C) a b D) ab + E) a + 6b B - E - D - B - E I D - E - A - C I A - B - E - A I E - A - E - B - E

7 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 04 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR IV. a, b, c ar dışık do ğal sa yılar ve a < b < c dir. Bu na gö re, (a b)(a c)(b c) iş le mi nin so nu cu kaç tır? A) 3 B) C) D) E) 6. Ar dışık 5 ta ne tam sa yının top la mı 50 dir. Bu na gö re, bu sa yıla rın en kü çü ğü kaç tır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E). x, y, z ar dışık çift do ğal sa yılar ve x < y < z dir. Bu na gö re, (x y)(y z) + (z x) iş le mi nin so nu cu kaç tır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 7. Ar dışık üç tam sa yının top la mı A ol du ğu na gö re, bu sa yıla rın en kü çü ğü aşa ğıda ki ler den han gi si dir? A) A 6 3 B) A 3 3 C) A 3 D) A E) A Ar dışık üç tam sa yının top la mı 93 ol du ğu na gö re, bu sa yıla rın en kü çü ğü kaç tır? A) 9 B) 30 C) 3 D) 3 E) Ar dışık 4 tek tam sa yının top la mı 48 dir. Bu na gö re, bu sa yıla rın en bü yü ğü kaç tır? A) 9 B) C) 3 D) 5 E) 7 8. Aşa ğıda ki ler den han gi si ar dışık iki do ğal sa yının top la mı ola maz? A) 47 B) 69 C) 85 D) 05 E) 4 5. Ar dışık 5 çift tam sa yının top la mı 760 ol du ğu na göre, bu sa yıla rın en bü yü ğü ile en kü çü ğü nün top la mı kaç tır? A) 300 B) 30 C) 304 D) 306 E) (3n 5) ile (n + ) sayıları ar dışık iki do ğal sa yı oldu ğu na gö re, n nin ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) 4 E) 5

8 DOĞAL SAYILAR VE TAMSAYILAR IV Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik ile 97 arasında kaç farklı çift tam sayı vardır? A) 4 B) 4 C) 40 D) 39 E) A = toplamında her terim 3 artırılırsa, A nın değeri kaç artar? A) 87 B) 84 C) 8 D) 78 E) 75. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 5 in tam katıdır? A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 6. A = B = olduğuna göre, A B farkı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) toplamının değeri kaçtır? A) 640 B) 63 C) 64 D) 60 E) toplamının değeri kaçtır? A) 30 B) 4 C) 8 D) 30 E) 34 A) 845 B) 840 C) 835 D) 830 E) (3n ) toplamında kaç tane terim vardır? A) n B) n C) n D) n + E) n + 8. A = (n ) toplamında her terim artırılırsa A nın değeri kaç artar? A) n + B) n + C) n D) n E) n 3 B - D - B - D - C I D - B - E - B I A - D - A - E - C I D - B - E - D

9 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 05 KE00-SS.08YT05 BASAMAK KAVRAMI. a = b ko şu lu nu sağ la yan kaç fark lı iki ba sa mak lı ab do ğal sa yı sı ya zı la bi lir? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 6. xy ve yx iki ba sa mak lı bi rer do ğal sa yı ol mak üze re, xy + yx x + y oranı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 3. a + b = 4 ko şu lu nu sağ la yan iki ba sa mak lı ab do ğal sa yı la rının top la mı kaç tır? A) 86 B) 9 C) 96 D) 00 E) ab ve ba iki ba sa mak lı do ğal sa yı lar dır. ab + ba = 66 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 3. a = b A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 c = b ko şul la rı nı sağ la yan kaç fark lı üç ba sa mak lı abc doğal sa yı sı ya zı la bi lir? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 8. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab = 6(a + b) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 4. Üç ba sa mak lı en kü çük po zi tif tek tam sa yı ile iki ba sa mak lı en kü çük ne ga tif çift tam sa yı nın top la mı kaç tır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) A) 3 B) 9 C) D) 93 E) ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. 5. İki ba sa mak lı bir sa yı ile üç ba sa mak lı bir sa yı nın çar pı mı en az kaç ba sa mak lı bir sa yı olur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 ab ba = 45 olduğu na gö re, a b farkı kaç tır? A) 5 B) 3 C) D) 5 E) 6

10 BASAMAK KAVRAMI Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik xyz ve xzy üç ba sa mak lı bi rer sa yı dır. xyz xzy = 8 olduğuna göre, y z farkı kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 4. AAB ve BBA üç basamaklı doğal sayılardır. AAB + BBA = 444 ol du ğu na gö re, A + B top la mı kaç tır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. m ve n dört ba sa mak lı do ğal sa yı lar dır.. İki ba sa mak lı AB sa yı sı, iki ba sa mak lı BA sa yı sın dan 7 faz la dır. Bu na gö re, A + B top la mı nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 m = A8B3 n = A5B7 olduğuna göre, m n farkı kaçtır? A) 96 B) 06 C) 56 D) 76 E) acb, bac, cba ra kam la rı fark lı üç ba sa mak lı bi rer do ğal sa yı dır.. PR, PP, RP ve RR iki basamaklı doğal sayılardır. PR PP RP + RR 76 acb + bac + cba = ol du ğu na gö re, bu ko şu lu sağ la yan en bü yük bac sa yı sı kaç tır? A) 90 B) 9 C) 8 D) 8 E) 73 ol du ğu na gö re, iki ba sa mak lı PR sa yı sı nın ala bi le ceği en bü yük de ğer kaç tır? A) 35 B) 53 C) 6 D) 7 E) Üç ba sa mak lı bir do ğal sa yı nın yüz ler ba sa ma ğı ar tı rı lır, on lar ba sa ma ğı 3 azal tı lır ve bir ler ba sa ma ğı 5 ar tı rı lır sa sa yı na sıl de ği şir? A) 05 artar. B) 35 artar. C) 75 artar. D) 75 azalır. E) 35 azalır. 3. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab b 5 a olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 9 B) C) 3 D) 5 E) 7 8. abc ve cba üç basamaklı birer doğal sayıdır. abc cba = 98 koşulunu sağlayan kaç farklı abc sayısı vardır? A) 7 B) 0 C) 30 D) 50 E) 70 D - E - B - A - B I C - E - B - D I B - C - D - C I C - E - C - C - E

11 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 06 KE00-SS.08YT05 TABAN ARİTMETİĞİ. 5, sa yı ta ba nı nı gös ter mek üze re, (x) 5 sayısında x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 5 ve a, sayı tabanını göstermek üzere, (0a) 5 + (3) a toplamına göre, a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. a, sayı tabanını göstermek üzere, (305) a sayısında a nın alabileceği en küçük değer kaçtır? 7. 4 sayısının 7 tabanındaki değeri kaçtır? A) B) 5 C) 5 D) 3 E) 35 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) , sayı tabanını göstermek üzere, () 3 sayısının 0 tabanındaki değeri kaçtır? A) 8 B) 9 C) 3 D) 5 E) 7 8. n, sayı tabanını göstermek üzere, (0) n = 38 olduğuna göre, n kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) ve 5, sa yı ta ba nını gös ter mek üze re, (0) 5 + (3) 4 toplamının sonucu 0 tabanına göre kaçtır? A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) , sa yı ta ba nı ve abc üç ba sa mak lı bir do ğal sa yı dır. 350 = (abc) 8 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (x3) 6 sa yı sı nın ala bi le ce ği en bü yük de ğe r 0 ta ba nı na gö re kaç tır? A) 03 B) 05 C) 5 D) 3 E) ta ba nın da ya zı la bi le cek ra kam la rı bir bi rin den farklı üç ba sa mak lı en bü yük sa yı nın 0 ta ba nın da ki değe ri aşa ğı da ki ler den han gi si dir? A) 05 B) 07 C) 08 D) 0 E)

12 TABAN ARİTMETİĞİ Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik ve 6, sayı tabanını göstermek üzere, (3) 4 = (x) 6 olduğuna göre, x kaçtır? 5. 6 tabanındaki 55 sayısının fazlasının aynı tabandaki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 00 B) 3 C) 300 D) 34 E) 400 A) 35 B) 40 C) 4 D) 4 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (3) 5 (3) 5 işleminin sonucu 5 tabanında kaçtır? A) 43 B) 34 C) 33 D) 4 E) 3. a ve 4, sayı tabanını göstermek üzere, (45) a = (0) 4 olduğuna göre, a kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (4) 6 + (x) 6 = (3) 6 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) 35 C) 45 D) 5 E) , sayı tabanını göstermek üzere, () 3 + () 3 + () 3 toplamının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 0 B) C) D) 0 E) 8. 7, sayı tabanını göstermek üzere, (3) 7 x (4) 7 çarpımının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 05 B) 035 C) 045 D) 055 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (436) 7 + (43) 7 toplamının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 50 B) 5 C) 5 D) 53 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (3) 4 x (3) 4 çarpımının sonucu 4 tabanında kaçtır? A) 00 B) 0 C) 0 D) 0 E) D - D - C - B - B I B - E - D - C - B I E - C - C - B I C - A - B - D - E

13 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 07 KE00-SS.08YT05 BASAMAK KAVRAMI ve TABAN ARİTMETİĞİ. ab, ba va aa iki basamaklı doğal sayılardır. ab + ba aa = 7 olduğuna göre, b a farkı kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. abc üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, abc (a + b + c) = 7 olduğuna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri kaçtır? A) B) 7 C) D) E) 3. Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı abc doğal sayısının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı abc sayısından 594 küçüktür. Buna göre, kaç farklı abc sayısı yazılabilir? A) 0 B) 3 C) 5 D) 7 E) Üç basamaklı KMN sayısı ile iki basamaklı KM sayısının toplamı 59 dur. Buna göre, N kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3. AB5 üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, AB5 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) AB + 5 B) AB + 05 C) 5(AB) D) 0(AB) + 5 E) 5(AB) 8. İki basamaklı ab doğal sayısının sağına 4 yazılarak elde edilen üç basamaklı sayı, soluna 4 yazılarak elde edilen üç basamaklı sayıdan 53 fazladır. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Üç basamaklı xy3 doğal sayısı, iki basamaklı xy doğal sayısından 56 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 5. Üç basamaklı 5AB doğal sayısı, iki basamaklı AB sayısının 6 katıdır. Buna göre, A + B toplamı kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) ,, 4, 6, 8 rakamları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı beş basamaklı ABCDE sayısında A + B = D + E dir. Bu koşulları sağlayan en küçük ABCDE sayısının yüzler basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8

14 BASAMAK KAVRAMI ve TABAN ARİTMETİĞİ Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik Aşağıdaki sayılardan hangisinde rakamının basamak değeri en büyüktür? A) () 7 B) (5) 6 C) (0) 5 D) (0) 3 E) (000) 5., sayı tabanını göstermek üzere, (0) < A < (0) eşitsizliğini sağlayan kaç farklı A tam sayısı vardır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6. (3) 8 sayısının tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) (00) B) (0) C) (000) D) (00) E) (000) 6. n > 5 olmak üzere, 3n 3 + n + 5 sayısının n tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) (35) n B) (305) n C) (300) n. 6 ve 7, sayı tabanını göstermek üzere, D) (305) n E) (350) n (aaa) 6 = (5) 7 olduğuna göre, a kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) tabanındaki (30) 8 sayısının 7 eksiği aynı tabanda kaçtır? A) 63 B) 73 C) 9 D) 30 E) sayısı 5 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde edilir? A) 4 B) 6 C) 7 D) E) , sayı tabanını göstermek üzere, (4) 5 x işleminin sonucu 5 tabanında kaçtır? A) 30 B) 33 C) 40 D) 43 E) sayısının tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 00 C) 000 D) 0000 E) B - D - D - C - A I A - B - D - E I C - D - B - B - E I D - B - C - D

15 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 08 KE00-SS.08YT05 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI I. Bir böl me iş le min de; bö len 5, bö lüm 3 ve ka lan dir. Buna göre, bölünen sayı kaçtır? A) 0 B) 5 C) 7 D) 8 E) 0 5. x ve y birer pozitif tam sayıdır. x y + y y olduğuna göre, x in y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) y + B) y + 3 C) y + y D) y + y E) y + 3y. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere, A 4 B 7 ol du ğu na gö re, B nin ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. AB5 üç ba sa mak lı, AB iki ba sa mak lı do ğal sa yı dır. AB5 AB x y olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 5 C) 7 D) 0 E) 3. A, B, C bi rer po zi tif tam sa yı ol mak üze re, A C 8 B ol du ğu na gö re, C nin ala bi le ce ği fark lı de ğer le rin top la mı kaç tır? A) B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 7. ABAB dört ba sa mak lı, AB iki ba sa mak lı do ğal sa yı lar dır. ABAB AB x y olduğuna göre, x kaçtır? A) 00 B) 0 C) 54 D) E) 0 4. A 3 B olduğuna göre, A nın B türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B + 3 B) B + 5 C) 3B + D) 3B + 5 E) 5B + 8. Bir K sa yı sı nın x e bö lün dü ğün de bö lüm 5, ka lan x dir. Buna göre, x in eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) K 6 D) K B) K + 6 E) K C) K + 6

16 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik A ve B pozitif tam sayıları için A B 7 5 ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 5 B) 50 C) 48 D) 47 E) x y 6 Yu ka rı da ki böl me iş le mi ne gö re, x in ile bö lü münde ka lan kaç tır? A) B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 4. A, B, C pozitif tam sayıları için 0. x, y, z birer pozitif tam sayı ve x y 3 y z 5 olduğuna göre, x in z türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 5z + 3 B) 5z + 5 C) 5z + 7 D) z + 3 E)z + A B B C ol du ğu na gö re, C nin A tü rün den de ğe ri aşa ğı da kiler den han gi si dir? A) A B) A 9 D) A + 3 E) A + C) A. a, b, c birer pozitif tam sayı ve a b 3 b c ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 9 B) 7 C) 5 D) 3 E) 5. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab a b 5 olduğuna gö re, a + b top la mı kaç tır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5. A ve B po zi tif tam sa yı lar dır. A B + B + 4 ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) x iki basamaklı doğal sayı olmak üzere, x ol du ğu na gö re, x ra ka mı aşa ğı da ki ler den han gi si ola maz? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 C - C - E - A I E - D - B - C I D - B - D - B I C - A - C - E

17 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 09 KE00-SS.08YT05 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI II. Aşağıdaki sayılardan hangisi ile tam bölünemez? A) 0 B) C) 3 D) 4 E) 6 6. Beş ba sa mak lı 3A4B sa yı sı nın 3 ile bö lü mün den ka lan ol du ğu na gö re, A + B top la mı nın ala bi le ce ği kaç farklı değer vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. Dört ba sa mak lı A5B do ğal sa yı sı ile tam bö lün mekte dir. Bu na gö re, B nin ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. Dört ba sa mak lı 86A sa yı sı 4 ile tam bö lü ne bildiğine göre, A nın ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer vardır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile tam bölünür? A) 7 B) 30 C) 35 D) 40 E) 4 8. Dört ba sa mak lı 865A sa yı sı nın 4 ile bö lü mün den ka lan 3 ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 4. Dört ba sa mak lı 6A4 sa yı sı 3 ile tam bö lü ndüğüne göre, A nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 9. x = Dört ba sa mak lı 3A3 sa yı sı nın 3 ile bö lü mün de n ka lan ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği de ğer le rin top la mı kaç tır? A) 7 B) 0 C) 3 D) 5 E) 8 y = 5383 olduğuna göre, x.y çarpımının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4

18 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik Üç ba sa mak lı 7A sa yı sı nın 5 ile bö lü mün den ka lan dir. Bu na gö re, A nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaçtır? 5. Beş basamaklı sayısının 9 ile bölümünde kalan kaçtır? A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. Ra kam la rı fark lı dört ba sa mak lı 6A5B sa yı sı 5 ile tam bö lü ne bi len bir çift sa yı dır. Bu sa yı nın 3 ile bö lü mün den ka lan ol du ğu na göre, A nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 6. Ay şe öğ ret men x ta ne ce vi zi 9 ta ne öğ ren ci si ne hiç artma ya cak bi çim de pay laş tı ra bi li yor. Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 378 C) 495 D) 574 E) 6. Dört ba sa mak lı 35a sa yı sı ve 3 ile tam bö lü ne bi li yor. Bu na gö re, a nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 0 B) C) 6 D) 8 E) 0 7. Dört basamaklı x35 sayısı 9 ile tam bölündüğüne göre, x kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile tam bölünemez? A) 0 B) 34 C) 306 D) 468 E) Dört basamaklı 3A0 sayısı 8 ile tam bölündüğüne göre, A aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 9 8. Beş ba sa mak lı 37a5 sa yı sının 9 ile bö lü mün den ka lan dir. Buna göre, a kaçtır? A) B) C) 3 D) 5 E) 7 C - D - C - C - D I D - D - E - B I E - C - A - E - B I E - D - B - C

19 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI III. Dört ba sa mak lı 5xy sa yı sı 0 ile tam bö lün mek te dir. Bu sayı 9 ile de tam bölündüğüne göre, x kaçtır? A) B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 6. x = tane y = tane olduğuna göre, x.y çarpımının 9 ile bö lü mün den kalan kaç tır? A) 0 B) C) 3 D) 6 E) 8. Beş ba sa mak lı a35b sa yı sı nın 0 ile bö lü mün de ka lan dir. Bu na gö re, a + b top la mı en çok kaç ola bi lir? A) 5 B) 7 C) 8 D) E) 3 7. Dört ba sa mak lı a3b sa yı sı nın 5 ile bö lü mün den ka lan dir. Bu sa yı 6 ile tam bö lün dü ğü ne gö re, a nın ala bi le ceği de ğer ler top la mı kaç tır? 3. a sayma sa yı sı nın 5 ile bö lü mün den ka lan dir. A) 0 B) C) D) 3 E) 4 top lamının 5 ile bö lü mün Bu na gö re, a + 3a + 5 den ka lan kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 4. A sa yı sının 7 ile bölümünden kalan dir. Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si 7 ile tam bö lünür? 8. Dört ba sa mak lı 7xy sa yı sı 5 ile tam bö lün dü ğü ne gö r e, x in ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) A + B) A + 3 C) A + 5 D) A 3 E) 3A + 5. Üç ba sa mak lı a7 sa yı sı ile ka lan sız bö lün mek te dir. Buna göre, a kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 9. Beş ba sa mak lı x3y sa yı sı 30 ile ka la sız bö lün mek tedir. Buna göre, x in alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

20 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 0. Üç ba sa mak lı KM sa yı sı ile tam bö lün mek te dir. Bu na gö re, K + M top la mı nın ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaç tır? 5. Ra kam la rı fark lı beş ba sa mak lı 86AB sa yı sı 8 ile tam bölünebildiğine göre, A rakamı kaç tır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3. A < B ol mak üze re, dört ba sa mak lı 7AB sa yı sı 36 nın ka tı dır. Buna göre, A kaç farklı değer alır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 6. Dört ba sa mak lı 4A6B sa yı sı 5 ile tam bö lü ne bi len bir tek sa yı dır. Buna gö re, A nın ala bi le ce ği de ğer le r top la mı kaçtır? A) B) 5 C) 8 D) 9 E). Beş basamaklı a53b sayısı 45 ile tam bölünüyor. Bu na gö re, a nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 3. Ra kam la rı bir bi rin den fark lı, beş ba sa mak lı 5 ile tam bö lü ne bi len en kü çük do ğal sa yı nın 9 ile bö lü mün de ka lan kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 7. Dört ba sa mak lı 4A3B sa yı sı 36 ile tam bö lü ne bildiğine göre, A nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Üç ba sa mak lı ab do ğal sa yı sı nın 9 ile bö lü mün de n kalan 5 tir. Buna göre, üç basamaklı a3b doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. Dört ba sa mak lı 8A4B sa yı sı 45 ile tam bölünebilen bir çift sa yı ol du ğu na gö re, A kaç tır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A - D - A - E - E I A - C - D - A I B - E - B - C - D I C - C - A - D

21 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik KE00-SS.08YT05 EBOB - EKOK I. 60 sa yısının asal çar pan la rına ay rıl mış bi çi mi aşa ğıdaki ler den han gi si dir? sa yısının asal çar pan la rı ha riç tam bö len le ri nin sa yısı kaç tır? A) 9 B) C) 8 D) E) 4 A) B) C). 5 D). 3 E) A = () + (33). 8 sayısının asal çarpanlarının en büyüğü kaçtır? A) 9 B) 3 C) 7 D) 3 E) ol du ğu na gö re, A sa yısının en bü yük asal çar pa nı kaç tır? A) 3 B) 7 C) D) 3 E) sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 5 8. n pozitif tam sayı olmak üzere, 6. 3 n sayısının pozitif tam bölen sayısı 4 olduğuna göre, n kaçtır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) sayısını tam bölen kaç tane tam sayı vardır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 6 9. a ve b birer pozitif tam sayıdır. b =. a 5. 0 sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı kaçtır? A) 0 B) C) 6 D) 4 E) 3 ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

22 EBOB - EKOK I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0. n pozitif tam sayı olmak üzere, 60. n çar pımı tam ka re ol du ğu na gö re, n nin ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 4 B) 6 C) 8 D) E) ! + 0! toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A). 9! B) 9. 9! C) 0!. D).! E) 9! 6. a ve b birer pozitif tam sayıdır.. x, y, z asal sayılardır. x. (y z) = 7 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 3 6! = a. b eşit li ğin de a nın ala bi le ce ği en bü yük de ğer için b kaç tır? A) B) 5 C) 6 D) 30 E) 45. a ile b aralarında asal sayılardır. a. b = 4 ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 7. A ve x po zi tif tam sa yıla rı için, A = 4! 5 x ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) 3. (x ) ile (y + 3) aralarında asal sayılardır. x y + 3 = 5 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 8. A ve n bi rer po zi tif tam sa yı ol mak üze re, 35! = 6 n. A ol du ğu na gö re, n nin ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaç tır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0! + 3! = 7 B) 5! = 5. 4! C) 5! = ! D) 4! 3! = 8 E)! + 3! = 5! 9. 50! sayısının sondan kaç basamağı 0 dır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 A - B - E - D - C I D - D - A - B I E - D - D - A - E I A - E - B - E - C

23 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik KE00-SS.08YT05 EBOB - EKOK II. ile 8 in or tak kat la rı nın en kü çü ğü (OKEK i) kaçtır? A) 36 B) 40 C) 64 D) 7 E) OBEB(x, y, z) aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C).3.5 D).3.5 E).3. 4 ile 60 sa yı la rı nın or tak bö len le ri nin en bü yü ğü (OBEB i) kaç tır? A) 4 B) 6 C) D) 5 E) 0 7. ile 5 sa yı la rı nın OBEB i ile OKEK inin çar pı mı kaç tır? A) 0 B) 60 C) 80 D) 00 E) OKEK(0,, 5) değeri kaçtır? A) 0 B) 90 C) 7 D) 60 E) OBEB(36, 48, 60) değeri kaçtır? A) 0 B) C) 5 D) 8 E) 4 8. x ile y aralarında asal iki sayıdır. x. y = 3 ol du ğu na gö re, OBEB(x, y) + OKEK(x, y) top la mı kaç tır? A) 3 B) 33 C) 34 D) 35 E) ve 6. so ru la rı aşa ğı da ve ri len x, y ve z sa yı la rı - na gö re ce vap lan dı rı nız. x = y = z = OKEK(x, y, z) aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C).3.5 D).3.5 E).3 9. Fark lı iki po zi tif tam sa yı nın or tak bö len le ri nin en bü yüğü 5 tir. Bu na gö re, bu iki sayı nın top la mı nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 0 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

24 EBOB - EKOK II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0. x ile y birbirinden farklı iki pozitif tam sayıdır. OKEK(x, y) = 30 olduğuna göre, x + y toplamı en çok kaçtır? 5. 36, 60 ve 7 sa yı la rı na tam bö lü nen en kü çük po zi tif tam sa yı kaç tır? A) 40 B) 80 C) 300 D) 30 E) 360 A) 60 B) 45 C) 30 D) 8 E). x ile y birbirinden farklı iki pozitif tam sayıdır. OKEK(x, y) = 30 ol du ğu na gö re, x + y top la mı nın ala bi le ce ği en küçük de ğer kaç tır? A) 45 B) 30 C) 4 D) 0 E) 6. 5 ve 7 ile bö lün dü ğün de ka la nı nı ve ren iki ba samak lı en kü çük po zi tif tam sa yı kaç tır? A) 35 B) 37 C) 4 D) 47 E) 7. m ve n pozitif tam sayılardır. EBOB(m, n) = 6 m = n 3 olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 0 B) 5 C) 30 D) 45 E) , 5 ve 6 ile bö lün dü ğün de ka la nı nı ve ren iki ba samak lı en kü çük do ğal sa yı kaç tır? A) 3 B) 6 C) 7 D) 86 E) 9 3. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, OBEB(a, b) = 3 OBEB(b, c) = 5 ol du ğu na gö re, a + b + c top la mı nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 3 B) 0 C) 5 D) E) 8 8. A, a, b, c birer pozitif tam sayıdır. A = 5a + 3 = 6b + 3 = 0c , 45 ve 8 sa yı la rı nı tam bö len en bü yük do ğal sa yı kaç tır? A) B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 ol du ğu na gö re, iki ba sa mak lı A do ğal sa yı sı nın alabi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 68 B) 43 C) 38 D) 33 E) 30 A - C - D - B - A I E - C - B - C I B - E - C - A - B I E - B - A - D

25 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 3 KE00-SS.08YT05 EBOB - EKOK III. Mus ta fa, bil ye le ri ni be şer be şer, al tı şar al tı şar ve ye dişer ye di şer sa yın ca hep bil ye si ar tı yor. Bu na gö re, Mus ta fa nın bil ye le ri nin sa yı sı aşa ğı daki ler den han gi si ola bi lir? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere, K = a + = 5b + 4 = 6c + 5 eşit li ği ni sağ la yan üç ba sa mak lı en kü çük K sa yı sının ra kam la rı top la mı kaç tır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E). 00 sa yı sın dan bü yük 4, 6 ve 9 ile bö lü ne bi len en kü çük do ğal sa yı kaç tır? A) 4 B) 30 C) 4 D) 8 E) Çiğ dem, CD le ri ni ye di şer li say dı ğın da CD, se ki zer li say dı ğın da CD, do ku zar lı say dı ğın da 3 CD ar tı yor. Bu na gö re, Çiğ dem in CD sa yı sı aşa ğı da ki ler den han gi si ola bi lir? A) 498 B) 49 C) 490 D) 396 E) sa yı sı na en az han gi do ğal sa yı ek le nir se 3, 5 ve 9 ile bö lün dü ğün de ka lan olur? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) lit re çi çek ya ğı, 36 lit re mı sı rö zü ya ğı ve 48 lit re zeytin ya ğı bir bi ri ne ka rış tı rıl ma dan hiç art ma ya cak şe kil de eşit ha cim li şi şe le re bo şal tı la cak tır. Bu na gö re, bu iş lem için en az kaç şi şe ye ih ti yaç var dır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 4. A, a ve b birer pozitif tam sayıdır. A = 7a + 4 = 9b + 6 ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 63 B) 6 C) 60 D) 57 E) met re, 64 met re ve 80 met re uzun lu ğun da ki üç de mir çu buk eşit uzun luk ta par ça la ra ay rı la cak tır. Bu na gö re, bir par ça nın uzun lu ğu en çok kaç met re ola bi lir? A) 6 B) 8 C) 0 D) 4 E) 8

26 EBOB - EKOK III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 3 9. Ke nar uzun luk la rı 6 cm ve 0 cm olan dik dört gen şeklin de ki kar ton lar yan ya na ve üst üste di zi le rek bir ka re oluş tu ru la cak tır. Bu na gö re, bu iş için en az kaç ta ne dik dört gen karto na ih ti yaç var dır? A) B) 5 C) 8 D) 4 E) Bir du rak tan her 30 da ki ka da bir dol muş ve her 75 da kika da bir oto büs kalkmaktadır. Bu du rak tan bir dol muş ile bir oto büs ilk kez sa at 0.00 da bir lik te ha re ket et tik le ri ne gö re, en er ken sa at kaç ta tek rar bir lik te ha re ket eder ler? A).30 B).30 C) 3.00 D) 3.30 E) Ke nar uzun luk la rı 0 cm ve 00 cm olan dik dört gen biçi min de ki bir kar ton, hiç parça artmayacak biçimde eşit alan lı ka re le re bö lü ne cek tir. Buna göre, en az kaç kare parça elde edilir? A) 0 B) C) 5 D) 8 E) , 4 ve 8 sayılarını ortak olarak bölen kaç farklı tam sayı vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8. Bir du rak tan ha re ket eden üç dol muş tan bi rin ci si, ikin ci si 5 ve üçün cü sü 30 da ki ka ara lık lar la se fer yapmak ta dır. Ay nı an da ha re ket eden bu üç dol muş en az kaç daki ka son ra ay nı du rak tan yi ne bir lik te ha re ket eder? A) 75 B) 60 C) 50 D) 45 E) Bo yut la rı cm, 3 cm ve 4 cm olan dik dört gen ler priz ması şek lin de ki ku tu lar yan ya na ve üst üs te di zi le rek en kü çük bo yut lu bir küp oluş tu ru la cak tır. Bu na gö re, oluş tu ru lan kü pün bir ke na rı kaç cm olur? A) 9 B) 0 C) D) 8 E) 4 Bahçe 60 m 84 m Bo yut la rı 84 met re ve 60 met re olan dik dört gen bi çi minde ki bir bah çe nin et ra fı na kö şe le re de bi rer ta ne ge lecek şe kil de eşit ara lık lar la fi danlar di ki le cek tir. Bu na gö re, bu bah çe nin et ra fı na en az kaç fi dan diki lir? A) B) 8 C) 0 D) 4 E) , 98 ve 85 sa yı la rı nı böl dü ğün de sı ra sıy la 3, 8 ve 5 ka la nı nı ve ren en bü yük do ğal sa yı nın ra kam la rı top la mı kaç tır? A) B) C) 3 D) 7 E) 9 A - E - A - C I E - A - C - A I B - C - B - D I B - E - C - E

27 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 4 KE00-SS.08YT05 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR I f p f p A) 6 5 B) C) 4 5 D) 5 E) 8 5 A) B) C) 0 D) E) A) B) 6 C) 3 D) 5 E) 7 A) B) C) 3 D) E) 4 7. f 3 p + f + p f3 + 3 p f3 3 p A) 9 8 B) 7 8 C) 5 8 D) E) 3 8 A) 4 B) 3 C) D) E) 3 4. f p f p A) 7 B) 7 C) 5 4 D) 3 7 E) 7 4 A) 9 D) 7 4 B) 7 E) 3 4 C) 4

28 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik A) 5 B) 8 C) 0 D) E) 5 A) 3 B) 8 3 C) 5 3 D) 4 3 E) 0. A) 4 B) 3 C) D) 3 E) 4 5. f 4 p. f 5 p. f+ 3 p A) 3 5 B) 4 5 C) D) 5 4 E) A) 6 B) 7 C) 7 D) 3 3 E) 8 6. : f + 3 p. 3 4 A) 8 B) 4 C) 3 8 D) E) 3 4 tam sayılı kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4 B) 7 C) 4 D) E) f 3 4 p f + 3 p : 5 3 A) B) C) 0 D) E) A) 4 B) C) D) 3 E) 4 B - D - A - B I D - D - B - E I E - B - C - E - C I B - C - D - A

29 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 5 KE00-SS.08YT05 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR II f p f p A) 3 B) C) 0 D) E) 3 A) 3 4 B) 7 8 C) D) 9 8 E) : f 5 p f 5 p A) 3 B) C) 3 D) 0 E) 3 4 A) 3 5 B) C) 9 5 D) 7 5 E) 3. = f 4 + ph : 6 A) 3 B) 7 C) 4 D) 9 E) : 4.. f 3 4 p 3 : f 4 p A) 3 B) 0 C) 3 D) E) 3 A) B) C) D) E) 3 5. f + 3 p. f + 4 p. f + p... f p 9. 3 : A) 30 B) 3 C) 33 D) 35 E) 36 A) 9 B) 0 C) D) E) 3

30 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 5 0. : 3 3 A) 0 B) 5 C) D) 5 E) x kesrini tanımsız yapan x değeri kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) : a = 3 eşitliğini sağlayan a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) B) 0 C) D) E) : f 4 : p A) B) C) 4 3 D) E) A) B) C) 3 D) 4 E) = 3 H A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. a = b = Değeri olan bir kesrin pay ve paydasının toplamı 5 aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) E) 4 olduğuna göre, b nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 + a B) 5 + a C) a D) 3 a E) 5 a D - D - B - C - C I C - A - C - E I A - B - D - E - E I B - D - C - E

31 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 6 KE00-SS.08YT05 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR III. 0, +, 3 0, , 6 sayısı 0, 8 sayısının kaç katıdır? A) 0, B) C) 5 D) 0 E) 50 A), 54 B), 5 C), 4 D) 0,5 E) 0,4. (, 0, 7).3 A), 5 B), 6 C), 8 D), 9 E) 7. 3,6 0,5 + 0,4 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 3. Bir sa yı yı 0, 04 ile çarp mak o sa yı yı ka ça böl mek demek tir? A) 4 B) 5 C) 0 D) 5 E) ,3 0, +,4 0,4,4 0, ,5 0, A) B) C) 3 D) 4 E) 5 A) B) 3 C) D) 5 E) ,0 0, , 4 3 de vir li (pe ri yo dik) on da lık sa yı sı nın eşi ti aşağı da ki ler den han gi si dir? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 30 B) 3 30 C) 4 90 D) E) 3 3

32 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 6 0. x, pozitif bir ondalık sayıdır. x + 4 ifa de si bir tam sa yı ol du ğu na gö re, x aşa ğı da ki lerden han gi si ola bi lir? A), 05 B), 5 C), 5 D), 75 E), ,4 0,6 +, 0, 0, 0,04 A) 34 B) 36 C) 40 D) 46 E) 48. 0,± + 0,±7 A) 0, B) C) 0,9 D) 0,85 E) 0,8 6. [0, : (0,4 0,)] A) 5 B) 0 C) 80 D) 00 E) 00. 0, 0, 0,5. 0,05 0,0 A) 6 4 B) C) 5 4 D) E) 3 7.,5 4 0, ,075 0,05 A) 0,5 B) 0,75 C) D),5 E),5 A) 5 B) 0 C) 0 D) 30 E) a ve b de vir li (pe ri yo dik) on da lık sa yı lar ol mak üze re, a = 0, 4 ve b = 0, 6 8. a ve b sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere, ab + ba a, a + b, b olduğuna göre, a b işlemin sonucu kaçtır? A) 0, 9 B) 0, 99 C) 9 A) 9 4 B) C) 7 4 D) 3 E) 3 4 D) 9, 9 E) 9, 99 B - A - D - C - C I D - A - B - B I D - B - E - E - E I D - A - E - D

33 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 7 KE00-SS.08YT05 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR IV. x bir tam sayı olmak üzere, 5. Aşa ğı da ki ras yo nel sa yı lar dan han gi si en kü çük tür? 3 5 < x 0 < 4 5 A) 7 0 B) 5 C) 7 30 D) 6 E) 3 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) < x < 6 7 olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) 6. a = 3 5, b = 7 0, c = ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) b < c < a E) c < a < b 3. x pozitif tam sayı olmak üzere, x 3 7 kesi ri bi le şik ke sir ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? 7. x = 3, y = 5, z = 6 3 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < z < x D) z < x < y E) z < y < x A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Sa yı doğ ru sun da 3 ile 4 5 ras yo nel sa yı kaç tır? A) 5 B) 5 C) 8 5 sa yı larının or ta sın da ki D) 30 E) 5 8. a =, b = 3, c = 3 5 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) a > b > c B) a > c > b C) b > a > c D) b > c > a E) c > a > b

34 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR IV Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 7 9. a =, 5 b =, 55 c =, 54 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) b < c < a E) c < b < a 3. m = 3 0, n = 33 00, k = ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) m < n < k B) m < k < n C) n < m < k D) k < n < m E) k < m < n 0. x < 0 olmak üzere, a = x 5, b = x 3, c = x 7, ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) a > b > c B) a > c > b C) b > a > c D) b > c > a E) c > a > b 4. a = 43 47, b = 53 57, c = ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < c < a D) c < b < a E) c < a < b. x =,6 y = x = 39 37, y = 43 4, z = z = 8 3 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x = y > z B) x = z > y C) y > x > z ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) z < y < x E) z < x < y D) y > z = x E) z > y = x. x =, 4 y =, 4 z =,4 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) x = y > z B) x > y = z C) y > x > z D) x > y > z E) x > z > y 6. p = , r = , s = ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) p < r < s B) p < s < r C) r < s < p D) s < r < p E) s < p < r E - E - B - B I E - E - A - B I C - E - E - D I A - A - D - E

35 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 8 KE00-SS.08YT05 I. DERECEDEN DENKLEMLER I. 4 x = + x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) E) x 4 = x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 0 D) E). x + 3 [ x + (x + )] = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 7. x 6 + 3x + 7 = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) 3 E) 4 3. x 3 = x olduğuna göre, x in değeri kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 8. x 0, x 0,4 = 5 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 4. x + 3 5x + 4 = olduğuna göre, x kaçtır? A) 0 B) C) D) 3 E) (x + ) = 5(x + ) olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) C) D) 0 E) = x 3 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) 3 E) 4

36 I. DERECEDEN DENKLEMLER I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 8 0. x + a + 4 = 3(x a) denkleminin kökü x = olduğuna göre, a kaçtır? A) 5 B) 3 C) D) E) x + x = x x + olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 0 D) E) 5. 3 x = 4 x olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) ,x = 8 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 5 C) 0 D) 40 E) x = + x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. x x + = 4 x olduğuna göre, x kaçtır? 7. x (a ) = 3x a + 4 denkleminin kökü x = olduğuna göre, a kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 A) B) 3 C) D) 5 E) x ifadesini tanımsız yapan x değeri kaçtır? x ifa de si ni ta nım sız ya pan x re el sa yı la rı nın top la mı kaç tır? A) 5 B) C) D) 5 E) 0 A) 5 B) 3 C) D) 0 E) C - A - B - C - B I D - C - B - C I B - C - B - D - A I C - E - E - A

37 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 9 KE00-SS.08YT05 I. DERECEDEN DENKLEMLER II. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi boş kümedir? A) 3x = B) x + 4 = 0 C) x = 0 D) x + 4 = x E) 3x + = x x + y = 7 x + 3y = 8 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) 3 E) 4. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi reel sayılardır? A) x + = 3 B) x 3 = 5 C) 5x = 0 D) x = x E) 3x 7 = 7. x y = 4 3x + 5y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 3 C) D) E) 0 3. x + 4y = 8 x 4y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 0 B) C) D) 4 E) 5 8. x + y = x + 5y = olduğuna göre, y kaçtır? 4. x + y = A) B) 0 C) D) E) 4 x + y = 7 olduğuna göre, y kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 3 9. x y = 5 5. x + y = 3 x + y = 6 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) 3 D) 6 E) 9 x + y = 3 denk lem sis te mi ni sağ la yan (x, y) sı ra lı iki li si aşa ğıda ki ler den han gi si dir? A) (, ) B) (0, ) C) (3, ) D) (4, ) E) (5, 0)

38 I. DERECEDEN DENKLEMLER II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 9 0. x y = 8 x y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 3 C) D) E) 3 5. x + y = 5 x + z = 4 y + z = 7 ol du ğu na gö re, y kaçtır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4. a ve b birer pozitif tam sayıdır. a b = 7 olduğuna göre, a kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 6. a + b = 5 a + c = 3 b + c = 4 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?. 4 x + y = 4 x y = 6 olduğuna göre, x kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 A) B) C) D) E) 7. + a b 3. 3 x + y = 3 x y = 4 olduğuna göre, x kaçtır? a 8 b 9 Yukarıdaki toplama tablosuna göre, b kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 8 E) 9 A) 3 B) C) D) E) a b c a 5 4. a + b = 6 a + c = 4 b + c = 8 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 b 7 c 6 Yukarıdaki toplama tablosuna göre, b kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 D - D - E - E - C I D - A - A - D I B - C - C - A - D I E - B - C - C

39 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 I. DERECEDEN DENKLEMLER III. x + y = 5 y + z = z + t = 3 olduğuna göre, x + t toplamı kaçtır? 6. a + b = 5 b + c = 6 olduğuna göre, a + b + c ifadesinin eşiti kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 0 E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. x + y + z = 3x y z = 4 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, a.b = 6 a.c = 8 b.c = olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 9 B) C) 5 D) 8 E) 4 3. a b = b + c = 4 olduğuna göre, a + c toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 5 8. x a b c a 6 Yan da ki çarp ma iş le mi tab losun da a, b, c bi rer po zi tif tam sa yı dır. b 4. a + b + c = 8 c 3 a b + c = 3 olduğuna göre, 3a + c toplamı kaçtır? Buna gö re, a. b. c çar pı mı kaç tır? A) B) 3 C) 6 D) 8 E) A) 6 B) 8 C) 9 D) 0 E) 5. a + b = 7 a + c = 5 olduğuna göre, b c farkı kaçtır? A) B) 8 C) D) E) 9. a ve b birer reel sayı olmak üzere, (a ) + (b + ) = 0 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E)

40 I. DERECEDEN DENKLEMLER III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik x + 4y + 3z = 6 3x + y + z = 0 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 5. 4a 3b + c = 3 3a 6b + 4c = olduğuna göre, a kaçtır? A) B) C) 0 D) E). x + x = olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) 5 C) 3 D) E) 6. ab + bc + ac = 6 a + b + c = 3 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 6. x + xy = 6 x + y = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) a = b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 7. (3x y 5). a + (x + y 3). b = 0 eşitliği her a, b için doğru olduğuna göre, y kaçtır? A) B) C) 0 D) E) A) 8 B) 4 C) 0 D) 5 E) A + B = 0 B + C = 9 C + D = 3 olduğuna göre, A + D toplamı kaçtır? A) 4 B) C) 0 D) 9 E) 8 8. ax + by + 7 = 0 bx ay = 0 denk lem le ri ni ay nı za man da sağ la yan (x, y) sı ra lı ikili si (, ) ol du ğu na gö re, b kaç tır? A) 3 B) C) D) E) B - C - B - E - D I E - A - C - D I D - A - C - E - A I D - B - B - A

41 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik KE00-SS.08YT05 BASİT EŞİTSİZLİKLER I. x 5 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ke sin lik le doğ ru dur? 6. 3a > 5 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ke sin lik le doğ ru dur? A) x 7 B) x < 0 C) x D) x 7 E) x A) a < 4 3 B) a < 3 4 C) a < 0 D) a < 3 4 E) a < 4 3. x + < 7 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 7. x 3 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı negatif x tam sayısı vardır? 3. x 3 > A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 eşit siz li ği sağ la yan x de ğe ri için aşa ğı da ki ler den han gi si dai ma doğ ru dur? A) x > B) x > 6 C) x < D) x < 3 E) x < < x 7 3 eşit siz li ği ni sağ la yan x tam sa yı la rı nın top la mı kaçtır? 4. x 3 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) < x < 7 5. x 5 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? A) 3 B) C) D) 0 E) eşit siz li ği ni sağ la yan en kü çük tam sa yı ile en bü yük tam sa yı nın top la mı kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

42 BASİT EŞİTSİZLİKLER I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0. 3 x + < 9 eşit siz li ği ni sağ la yan x değerleri için aşa ğı da ki lerden han gi si ke sin lik le doğ ru dur? A) x < 4 B) x < 5 C) < x 5 D) 3 < x < 7 E) 3 x < 9 5. x + 5 < < 3x + 3 eşit siz li ği nin en ge niş çö züm ara lı ğı aşa ğı da ki lerden han gi si dir? A) 7 < x < 5 B) 7 < x < 3 C) < x < 0 D) < x < 5 E) < x < 7. x < 5 eşit siz li ği ni sağ la yan x için aşa ğı da ki ler den han gi si dai ma doğ ru dur? A) x < 7 B) 3 < x < 5 C) 3 < x 4 D) 4 < x 3 E) 4 x < 3 6. x x + < 3x + eşit siz li ği ni sağ la yan kaç fark lı x tam sa yı sı var dır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5. < x + 3 < eşit siz li ği ni sağ la yan x tam sa yı la rı nın top la mı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 7. ( 5, 3] ara lı ğı nın sa yı doğ ru sun da ki gös te ri li şi aşağı da ki ler den han gi si dir? A) 5 3 B) 5 3 C) 5 3 D) < x 3 + < E) 3 5 eşit siz li ği ni sağ la yan x tam sa yı la rı nın top la mı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) x x 7 x + > eşit siz lik sis te mi ni sağ la yan kaç fark lı x tam sa yı sı var dır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 eşit siz li ği nin ger çek sa yı lar da ki çö züm kü me si nin sa yı doğ ru sun da ki gös te ri li şi aşa ğı da ki ler den hangi si dir? A - E - B - C - B I A - D - C - B I A - D - B - E - D I B - B - A - E A) C) 4 D) 6 4 E) 4 B) 4

43 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik KE00-SS.08YT05 BASİT EŞİTSİZLİKLER II. a > 0 a.b < 0 a.b.c > 0 olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) +, +, B) +,, C) +, +, + D) +, +, E),, 5. x < y < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) x < y B) x 3 < y 3 C) x y < 0 D) x.y > 0 E) x y > 6. a < b < 0 < c. x < y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) x y < 0 B) x + < y + C) x < y D) x < y E) x 3 < y 3 olduğuna göre, aşağıdaki eşitsizliklerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? I. a c < 0 ll. b < c lll. a.b > 0 lv. a.c < b.c A) 0 B) C) D) 3 E) 4 3. a < 0 < b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a + b > 0 B) a b > 0 C) b a < 0 D) a > b E) a.b < 0 7. a < b a.c < b.c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) c > 0 B) c < 0 C) «< D) a.b < 0 E) a < b 4. 0 < a < b olmak üzere, I. a < b ll. a b > 0 lll. a b < lv. a + b > 0 eşitsizliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l B) l ve lll C) ll ve lv D) l, ll ve lll E) l, lll ve lv 8. x < y x.z > y.z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) z < 0 B) z > 0 C) x y < 0 D) > E) ˇ >

44 BASİT EŞİTSİZLİKLER II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 9. a < 0 < b < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) b + c a > 0 B) a + b c > 0 C) b > c 4. a < a olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) m B) P C) 0 D) P E) m D) a > b 0. a, b ve c gerçel sayıları için b < 0 E) b a < c a 5. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için x < y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x < xy B) y < xy C) x < y a b < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a < c B) a > c C) a > b D) a < b E) c > 0. x, y, z pozitif gerçel sayılar ve x + y < z + y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) z < x B) x < z C) y < z D) y < x E) x > y 6. x, y gerçel sayılar ve x < x xy < y D) x < y x E) x < xy olduğuna göre, y için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) y < B) y < C) < y < D) < y < 0 E) y > 0. x, y, z negatif gerçel sayılar ve x + y < z + y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? b 7. c < 0, a.c > 0, a < 0 olduğuna göre, aşağıdakileden hangisi kesinlikle doğrudur? A) b > 0 B) a c < 0 C) a.b.c < 0 D) b < 0 E) a > 0 A) x = z B) x < y C) y < x D) x < z E) z < x 8. x, y, z gerçel sayıları için 3. x < 0 olmak üzere, y < z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) y < y + z B) y + z < z C) x + y < x + z D) x.y < x.z E) x y < z y x. y = 0 z. y 3 < 0 y. z < 0 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) y < z < x E) z < x < y B - D - E - E I A - D - A - B I C - A - B - E - D I B - D - E - A - C

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z.

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z. MODÜLER ARİTMETİK ( BÖLME BÖLÜNEBİLME KURALLARI ÖKLİT ALGORİTMASI DEĞERLENDİRME ) BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...5 : A, B, C birbirinden

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

ygs temel matematik DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I 6. 2x (3y + 5x) (2y 2x) + 5y 7. 8 [ 5 [ 2 ( 3)]] 8. a = 3 ve b = 4 olmak üzere,

ygs temel matematik DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I 6. 2x (3y + 5x) (2y 2x) + 5y 7. 8 [ 5 [ 2 ( 3)]] 8. a = 3 ve b = 4 olmak üzere, Üniversite ygs temel matematik Hazırlık 0 DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I. 8 : ( 4) + 4 : ( ) işleminin sonucu 6. x (y + 5x) (y x) + 5y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 6 C) 4 D) E)

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -1- Bu ders materyali.05.015 09:35:4 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından SAYI KÜMESİ TAMAMLAYARAK BÖLÜNEBİLME KURALLARINI UYGULAMA SORU-1) "Rakamları kalansız bölünebilen sayılara TEKİN

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Cevap : C. Cevap : E

Cevap : C. Cevap : E DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. 7 1 1 9 e + o + 7 7 8 8 1 9 = e + o + 7 7 8 8 1 9 = - - + 7 7 8 8 8 = = 1dir. 8 5. x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK KPSS - YGS - DGS - ALES Adayları için ve 9. sınıfa destek 0 dan Başlayanlara AKTİF MATEMATİK MEHMET KOÇ ÖNSÖZ Matematikten korkuyorum, şimdiye kadar hiç matematik çözemedim, matematik korkulu rüyam! bu

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir?

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir? SAYILAR - 3 1) (x + y) ile (y + z) aralarında asal sayılardır. 7x + 3y = 4z olduğuna göre x - z farkı kaçtır? A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı