KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I"

Transkript

1 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) 3 7. x = 3 ve y = değerleri için 3x (y x) A) 5 B) 3 C) 0 D) 8 E) 3. ( 5) + ( 7) (+) + 4 A) 3 B) C) D) 0 E) 8. 5a (a b) + 3(a b) b ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 4. ( ).(+3) + ( ).( 5) + ( 6):(+) A) 4a + 3b B) 5a b C) 5a + b D) 6a b E) 6a A) 3 B) C) D) 3 E) !3 + ( ):( )" A) 3 B) 0 C) 7 D) 5 E) 8 9. x [ x + (x ( x))] + x:( x) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) x C) 0 D) E) x

2 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 0. (5 3) 5 = olduğuna göre, ve işaretlerinin yerlerine yazılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisidir? A) : B) + x 5. a ve b birer sayma sayı olmak üzere, a + b = 0 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 0 B) 4 C) 5 D) 8 E) 30 C) x D) E) +. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu pozitiftir? A).( 3) B) 7 ( 3) C) ( 3).( ) D) ( ) + ( ) E) ( 5) 6. x, y pozitif tam sayıları için x.y = olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? A) 6 B) 4 C) D) 0 E) 8. I. En küçük pozitif tam sayı 0 dır. II. A sayısı irrasyonel sayıdır. III. π sayısı irrasyonel sayıdır. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. a ve b tam sayıları için, a.b = 6 olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır? 3. a, b birer doğal sayı ve A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 a + b = 5 olduğuna göre, a kaç farklı değer alabilir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 4. x, y pozitif tam sayıları için x + y = olduğuna göre, x.y çarpımının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 8. a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a.b = 3 a.c = 5 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) 9 E) 8 C - A - D - E - A I D - B - E - A I D - E - D - B - E I C - D - A - D

3 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR II. x ve y po zi tif tam sa yı lar dır. x 3 + y = 0 ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 5. a, b ve c po zi tif tam sa yı la r olmak üzere, a b = 3 b c = 5 ol du ğu na gö re, a + b + c top la mı nın en kü çük de ğe ri kaç tır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5. a, b ve c bir bi rin den fark lı ra kam lar ol mak üze re, a + 3b c iş le mi nin so nu cu nun ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. x, y, z ne ga tif tam sa yı la rı için 3x = y z = y + ol du ğu na gö re, x + y + z top la mı nın alabileceği en bü yük de ğe r kaç tır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 3. {,, 3, 4, 5, 6} kü me si nin bir bi rin den fark lı a, b ve c ele man la rı için 4a b c ifa de si nin alabileceği en bü yük de ğe r kaç tır? A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 7. a ve b bi rer do ğal sa yı dır. a.b = 8 ol du ğu na gö re, 3a + b top la mı nın ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaç tır? A) 30 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 4. a ve b tam sa yı lar dır. a.b = 5 ol du ğu na gö re, a + b top la mı nın ala bi le ce ği en küçük de ğer kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. x, y ve z bir bi rin den fark lı bi rer pozitif sa yı dır. x.y.z = 4 ol du ğu na gö re, x + y + z top la mı kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4

4 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 9. a, b ve c po zi tif tam sa yı la rı için a b = a c = 7 ol du ğu na gö re, a + b + c top la mı nın en kü çük de ğeri kaç tır? 4. x ve y bi rer do ğal sa yı ol mak üze re, xy = 4x 0 ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 45 B) 4 C) 40 D) 36 E) 35 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 5. a, b ve c po zi tif tam sa yı lar dır. 0. x, y, z bir bi rin den fark lı bi rer po zi tif tam sa yı dır. x + 3y + 5z = 6 ol du ğu na gö re, z nin ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaç tır? A) 3 B) C) D) 0 E) 9 a + b = 7 b. c = 0 ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E). a ve b po zi tif tam sa yı la rı için a + 3b = 5 ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) 6. x, y ve z bi rer po zi tif tam sa yı dır. x.y = 0 x.z = ol du ğu na gö re, x + y + z top la mı nın en kü çük de ğe ri kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. x ve y bi rer do ğal sa yı dır. 5x + 4y = 60 ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer vardır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 7. x ve y pozitif tam sayılardır. x(3y + ) = 3 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 3. a ve b po zi tif tam sa yı la rı için b = 5a + a ol du ğu na gö re, b nin ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. a < 0 a.b < 0 a.b.c > 0 ol duğ una gö re, a, b ve c nin işa ret le ri sı ra sıy la aşağı da ki ler den han gi si dir? A) +, +, B),, C),, + D), +, + E), +, A - D - B - D I C - B - E - A I D - C - B - D - B I E - D - A - C - E

5 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 03 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR III. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır? A) 30 B) 3 4 C) D) E) 4! 6. (a + 3) sayısı tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a B) (a + ) C) a + D) a E) (a + 3)(a + 5). a tam sayısı için aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a 3 B) a C) a + D) a + E) 4a x tam sayısı için, 5x + 3 sayısı çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? 3. x çift doğal sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? A) x + B) (x + )x C) x + 4 D) x + 3 E) x + 4 A) x 5 B) 3x C) 3x + D) 4x + E) x + 8. a ve b tek sayılar, c çift sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? 4. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi çift sayıdır? I A) a + b + c B) ab + c C) ac + b D) (a c)b E) ab + 3c II III IV. (999) 99 + (99) 999 V. (58) A) B) C) 3 D) 4 E) 5 9. x, y, z birer tam sayı ve xy = z + 5 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 5. x tek sayı ve y çift sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? A) xy B) xy C) 4x + y D) x + y + E) x(y + ) A) z tek sayıdır. B) z çift sayıdır. C) x ve y tek sayıdır. D) x tek, y çift sayıdır. E) x çift, y tek sayıdır.

6 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik a, b, c birer tam sayı ve a. b c = 4 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a veya b çift sayıdır. B) a veya b tek sayıdır. C) a ve c tek sayıdır. D) c tek sayıdır. E) c çift sayıdır. 4. a < b < 0 < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) a + b < 0 B) a + c < 0 C) b + c > 0 D) a.b > 0 E) a b > 0 5. x < 0 < y < z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir? A) x y z B) x + z y C) y z x. x, y, z doğal sayılar ve D) x.y + z E) x + z y x + 5y = 4z + olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır? A) x.y B) x + y C) xz D) y + z E) yz 6. a negatif tam sayı, b pozitif tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi sıfıra eşit olabilir? A) a b B) a b C) b a D) a 3b E) a + b. a ve b birer tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a B) 3 b C) ab + D) a + b E) a + a 7. a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a + b c = 0 olduğuna göre, a + b + c toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 37 B) 34 C) 3 D) 9 E) 7 3. a ve b reel sayıları için a < b a.b < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a < 0 B) a > 0 C) b < 0 D) a b > 0 E) a b > 0 8. a ve b tam sayıları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? A) a B) 3 b + C) a b D) ab + E) a + 6b B - E - D - B - E I D - E - A - C I A - B - E - A I E - A - E - B - E

7 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 04 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR IV. a, b, c ar dışık do ğal sa yılar ve a < b < c dir. Bu na gö re, (a b)(a c)(b c) iş le mi nin so nu cu kaç tır? A) 3 B) C) D) E) 6. Ar dışık 5 ta ne tam sa yının top la mı 50 dir. Bu na gö re, bu sa yıla rın en kü çü ğü kaç tır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E). x, y, z ar dışık çift do ğal sa yılar ve x < y < z dir. Bu na gö re, (x y)(y z) + (z x) iş le mi nin so nu cu kaç tır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 7. Ar dışık üç tam sa yının top la mı A ol du ğu na gö re, bu sa yıla rın en kü çü ğü aşa ğıda ki ler den han gi si dir? A) A 6 3 B) A 3 3 C) A 3 D) A E) A Ar dışık üç tam sa yının top la mı 93 ol du ğu na gö re, bu sa yıla rın en kü çü ğü kaç tır? A) 9 B) 30 C) 3 D) 3 E) Ar dışık 4 tek tam sa yının top la mı 48 dir. Bu na gö re, bu sa yıla rın en bü yü ğü kaç tır? A) 9 B) C) 3 D) 5 E) 7 8. Aşa ğıda ki ler den han gi si ar dışık iki do ğal sa yının top la mı ola maz? A) 47 B) 69 C) 85 D) 05 E) 4 5. Ar dışık 5 çift tam sa yının top la mı 760 ol du ğu na göre, bu sa yıla rın en bü yü ğü ile en kü çü ğü nün top la mı kaç tır? A) 300 B) 30 C) 304 D) 306 E) (3n 5) ile (n + ) sayıları ar dışık iki do ğal sa yı oldu ğu na gö re, n nin ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) 4 E) 5

8 DOĞAL SAYILAR VE TAMSAYILAR IV Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik ile 97 arasında kaç farklı çift tam sayı vardır? A) 4 B) 4 C) 40 D) 39 E) A = toplamında her terim 3 artırılırsa, A nın değeri kaç artar? A) 87 B) 84 C) 8 D) 78 E) 75. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 5 in tam katıdır? A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 6. A = B = olduğuna göre, A B farkı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) toplamının değeri kaçtır? A) 640 B) 63 C) 64 D) 60 E) toplamının değeri kaçtır? A) 30 B) 4 C) 8 D) 30 E) 34 A) 845 B) 840 C) 835 D) 830 E) (3n ) toplamında kaç tane terim vardır? A) n B) n C) n D) n + E) n + 8. A = (n ) toplamında her terim artırılırsa A nın değeri kaç artar? A) n + B) n + C) n D) n E) n 3 B - D - B - D - C I D - B - E - B I A - D - A - E - C I D - B - E - D

9 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 05 KE00-SS.08YT05 BASAMAK KAVRAMI. a = b ko şu lu nu sağ la yan kaç fark lı iki ba sa mak lı ab do ğal sa yı sı ya zı la bi lir? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 6. xy ve yx iki ba sa mak lı bi rer do ğal sa yı ol mak üze re, xy + yx x + y oranı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 3. a + b = 4 ko şu lu nu sağ la yan iki ba sa mak lı ab do ğal sa yı la rının top la mı kaç tır? A) 86 B) 9 C) 96 D) 00 E) ab ve ba iki ba sa mak lı do ğal sa yı lar dır. ab + ba = 66 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 3. a = b A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 c = b ko şul la rı nı sağ la yan kaç fark lı üç ba sa mak lı abc doğal sa yı sı ya zı la bi lir? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 8. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab = 6(a + b) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 4. Üç ba sa mak lı en kü çük po zi tif tek tam sa yı ile iki ba sa mak lı en kü çük ne ga tif çift tam sa yı nın top la mı kaç tır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) A) 3 B) 9 C) D) 93 E) ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. 5. İki ba sa mak lı bir sa yı ile üç ba sa mak lı bir sa yı nın çar pı mı en az kaç ba sa mak lı bir sa yı olur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 ab ba = 45 olduğu na gö re, a b farkı kaç tır? A) 5 B) 3 C) D) 5 E) 6

10 BASAMAK KAVRAMI Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik xyz ve xzy üç ba sa mak lı bi rer sa yı dır. xyz xzy = 8 olduğuna göre, y z farkı kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 4. AAB ve BBA üç basamaklı doğal sayılardır. AAB + BBA = 444 ol du ğu na gö re, A + B top la mı kaç tır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. m ve n dört ba sa mak lı do ğal sa yı lar dır.. İki ba sa mak lı AB sa yı sı, iki ba sa mak lı BA sa yı sın dan 7 faz la dır. Bu na gö re, A + B top la mı nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 m = A8B3 n = A5B7 olduğuna göre, m n farkı kaçtır? A) 96 B) 06 C) 56 D) 76 E) acb, bac, cba ra kam la rı fark lı üç ba sa mak lı bi rer do ğal sa yı dır.. PR, PP, RP ve RR iki basamaklı doğal sayılardır. PR PP RP + RR 76 acb + bac + cba = ol du ğu na gö re, bu ko şu lu sağ la yan en bü yük bac sa yı sı kaç tır? A) 90 B) 9 C) 8 D) 8 E) 73 ol du ğu na gö re, iki ba sa mak lı PR sa yı sı nın ala bi le ceği en bü yük de ğer kaç tır? A) 35 B) 53 C) 6 D) 7 E) Üç ba sa mak lı bir do ğal sa yı nın yüz ler ba sa ma ğı ar tı rı lır, on lar ba sa ma ğı 3 azal tı lır ve bir ler ba sa ma ğı 5 ar tı rı lır sa sa yı na sıl de ği şir? A) 05 artar. B) 35 artar. C) 75 artar. D) 75 azalır. E) 35 azalır. 3. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab b 5 a olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 9 B) C) 3 D) 5 E) 7 8. abc ve cba üç basamaklı birer doğal sayıdır. abc cba = 98 koşulunu sağlayan kaç farklı abc sayısı vardır? A) 7 B) 0 C) 30 D) 50 E) 70 D - E - B - A - B I C - E - B - D I B - C - D - C I C - E - C - C - E

11 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 06 KE00-SS.08YT05 TABAN ARİTMETİĞİ. 5, sa yı ta ba nı nı gös ter mek üze re, (x) 5 sayısında x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 5 ve a, sayı tabanını göstermek üzere, (0a) 5 + (3) a toplamına göre, a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. a, sayı tabanını göstermek üzere, (305) a sayısında a nın alabileceği en küçük değer kaçtır? 7. 4 sayısının 7 tabanındaki değeri kaçtır? A) B) 5 C) 5 D) 3 E) 35 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) , sayı tabanını göstermek üzere, () 3 sayısının 0 tabanındaki değeri kaçtır? A) 8 B) 9 C) 3 D) 5 E) 7 8. n, sayı tabanını göstermek üzere, (0) n = 38 olduğuna göre, n kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) ve 5, sa yı ta ba nını gös ter mek üze re, (0) 5 + (3) 4 toplamının sonucu 0 tabanına göre kaçtır? A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) , sa yı ta ba nı ve abc üç ba sa mak lı bir do ğal sa yı dır. 350 = (abc) 8 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (x3) 6 sa yı sı nın ala bi le ce ği en bü yük de ğe r 0 ta ba nı na gö re kaç tır? A) 03 B) 05 C) 5 D) 3 E) ta ba nın da ya zı la bi le cek ra kam la rı bir bi rin den farklı üç ba sa mak lı en bü yük sa yı nın 0 ta ba nın da ki değe ri aşa ğı da ki ler den han gi si dir? A) 05 B) 07 C) 08 D) 0 E)

12 TABAN ARİTMETİĞİ Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik ve 6, sayı tabanını göstermek üzere, (3) 4 = (x) 6 olduğuna göre, x kaçtır? 5. 6 tabanındaki 55 sayısının fazlasının aynı tabandaki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 00 B) 3 C) 300 D) 34 E) 400 A) 35 B) 40 C) 4 D) 4 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (3) 5 (3) 5 işleminin sonucu 5 tabanında kaçtır? A) 43 B) 34 C) 33 D) 4 E) 3. a ve 4, sayı tabanını göstermek üzere, (45) a = (0) 4 olduğuna göre, a kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (4) 6 + (x) 6 = (3) 6 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) 35 C) 45 D) 5 E) , sayı tabanını göstermek üzere, () 3 + () 3 + () 3 toplamının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 0 B) C) D) 0 E) 8. 7, sayı tabanını göstermek üzere, (3) 7 x (4) 7 çarpımının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 05 B) 035 C) 045 D) 055 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (436) 7 + (43) 7 toplamının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 50 B) 5 C) 5 D) 53 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (3) 4 x (3) 4 çarpımının sonucu 4 tabanında kaçtır? A) 00 B) 0 C) 0 D) 0 E) D - D - C - B - B I B - E - D - C - B I E - C - C - B I C - A - B - D - E

13 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 07 KE00-SS.08YT05 BASAMAK KAVRAMI ve TABAN ARİTMETİĞİ. ab, ba va aa iki basamaklı doğal sayılardır. ab + ba aa = 7 olduğuna göre, b a farkı kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. abc üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, abc (a + b + c) = 7 olduğuna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri kaçtır? A) B) 7 C) D) E) 3. Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı abc doğal sayısının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı abc sayısından 594 küçüktür. Buna göre, kaç farklı abc sayısı yazılabilir? A) 0 B) 3 C) 5 D) 7 E) Üç basamaklı KMN sayısı ile iki basamaklı KM sayısının toplamı 59 dur. Buna göre, N kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3. AB5 üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, AB5 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) AB + 5 B) AB + 05 C) 5(AB) D) 0(AB) + 5 E) 5(AB) 8. İki basamaklı ab doğal sayısının sağına 4 yazılarak elde edilen üç basamaklı sayı, soluna 4 yazılarak elde edilen üç basamaklı sayıdan 53 fazladır. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Üç basamaklı xy3 doğal sayısı, iki basamaklı xy doğal sayısından 56 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 5. Üç basamaklı 5AB doğal sayısı, iki basamaklı AB sayısının 6 katıdır. Buna göre, A + B toplamı kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) ,, 4, 6, 8 rakamları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı beş basamaklı ABCDE sayısında A + B = D + E dir. Bu koşulları sağlayan en küçük ABCDE sayısının yüzler basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8

14 BASAMAK KAVRAMI ve TABAN ARİTMETİĞİ Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik Aşağıdaki sayılardan hangisinde rakamının basamak değeri en büyüktür? A) () 7 B) (5) 6 C) (0) 5 D) (0) 3 E) (000) 5., sayı tabanını göstermek üzere, (0) < A < (0) eşitsizliğini sağlayan kaç farklı A tam sayısı vardır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6. (3) 8 sayısının tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) (00) B) (0) C) (000) D) (00) E) (000) 6. n > 5 olmak üzere, 3n 3 + n + 5 sayısının n tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) (35) n B) (305) n C) (300) n. 6 ve 7, sayı tabanını göstermek üzere, D) (305) n E) (350) n (aaa) 6 = (5) 7 olduğuna göre, a kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) tabanındaki (30) 8 sayısının 7 eksiği aynı tabanda kaçtır? A) 63 B) 73 C) 9 D) 30 E) sayısı 5 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde edilir? A) 4 B) 6 C) 7 D) E) , sayı tabanını göstermek üzere, (4) 5 x işleminin sonucu 5 tabanında kaçtır? A) 30 B) 33 C) 40 D) 43 E) sayısının tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 00 C) 000 D) 0000 E) B - D - D - C - A I A - B - D - E I C - D - B - B - E I D - B - C - D

15 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 08 KE00-SS.08YT05 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI I. Bir böl me iş le min de; bö len 5, bö lüm 3 ve ka lan dir. Buna göre, bölünen sayı kaçtır? A) 0 B) 5 C) 7 D) 8 E) 0 5. x ve y birer pozitif tam sayıdır. x y + y y olduğuna göre, x in y türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) y + B) y + 3 C) y + y D) y + y E) y + 3y. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere, A 4 B 7 ol du ğu na gö re, B nin ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. AB5 üç ba sa mak lı, AB iki ba sa mak lı do ğal sa yı dır. AB5 AB x y olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 5 C) 7 D) 0 E) 3. A, B, C bi rer po zi tif tam sa yı ol mak üze re, A C 8 B ol du ğu na gö re, C nin ala bi le ce ği fark lı de ğer le rin top la mı kaç tır? A) B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 7. ABAB dört ba sa mak lı, AB iki ba sa mak lı do ğal sa yı lar dır. ABAB AB x y olduğuna göre, x kaçtır? A) 00 B) 0 C) 54 D) E) 0 4. A 3 B olduğuna göre, A nın B türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B + 3 B) B + 5 C) 3B + D) 3B + 5 E) 5B + 8. Bir K sa yı sı nın x e bö lün dü ğün de bö lüm 5, ka lan x dir. Buna göre, x in eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) K 6 D) K B) K + 6 E) K C) K + 6

16 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik A ve B pozitif tam sayıları için A B 7 5 ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 5 B) 50 C) 48 D) 47 E) x y 6 Yu ka rı da ki böl me iş le mi ne gö re, x in ile bö lü münde ka lan kaç tır? A) B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 4. A, B, C pozitif tam sayıları için 0. x, y, z birer pozitif tam sayı ve x y 3 y z 5 olduğuna göre, x in z türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 5z + 3 B) 5z + 5 C) 5z + 7 D) z + 3 E)z + A B B C ol du ğu na gö re, C nin A tü rün den de ğe ri aşa ğı da kiler den han gi si dir? A) A B) A 9 D) A + 3 E) A + C) A. a, b, c birer pozitif tam sayı ve a b 3 b c ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 9 B) 7 C) 5 D) 3 E) 5. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab a b 5 olduğuna gö re, a + b top la mı kaç tır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5. A ve B po zi tif tam sa yı lar dır. A B + B + 4 ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) x iki basamaklı doğal sayı olmak üzere, x ol du ğu na gö re, x ra ka mı aşa ğı da ki ler den han gi si ola maz? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 C - C - E - A I E - D - B - C I D - B - D - B I C - A - C - E

17 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 09 KE00-SS.08YT05 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI II. Aşağıdaki sayılardan hangisi ile tam bölünemez? A) 0 B) C) 3 D) 4 E) 6 6. Beş ba sa mak lı 3A4B sa yı sı nın 3 ile bö lü mün den ka lan ol du ğu na gö re, A + B top la mı nın ala bi le ce ği kaç farklı değer vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. Dört ba sa mak lı A5B do ğal sa yı sı ile tam bö lün mekte dir. Bu na gö re, B nin ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. Dört ba sa mak lı 86A sa yı sı 4 ile tam bö lü ne bildiğine göre, A nın ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer vardır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile tam bölünür? A) 7 B) 30 C) 35 D) 40 E) 4 8. Dört ba sa mak lı 865A sa yı sı nın 4 ile bö lü mün den ka lan 3 ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 4. Dört ba sa mak lı 6A4 sa yı sı 3 ile tam bö lü ndüğüne göre, A nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 9. x = Dört ba sa mak lı 3A3 sa yı sı nın 3 ile bö lü mün de n ka lan ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği de ğer le rin top la mı kaç tır? A) 7 B) 0 C) 3 D) 5 E) 8 y = 5383 olduğuna göre, x.y çarpımının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4

18 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik Üç ba sa mak lı 7A sa yı sı nın 5 ile bö lü mün den ka lan dir. Bu na gö re, A nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaçtır? 5. Beş basamaklı sayısının 9 ile bölümünde kalan kaçtır? A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. Ra kam la rı fark lı dört ba sa mak lı 6A5B sa yı sı 5 ile tam bö lü ne bi len bir çift sa yı dır. Bu sa yı nın 3 ile bö lü mün den ka lan ol du ğu na göre, A nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 6. Ay şe öğ ret men x ta ne ce vi zi 9 ta ne öğ ren ci si ne hiç artma ya cak bi çim de pay laş tı ra bi li yor. Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 378 C) 495 D) 574 E) 6. Dört ba sa mak lı 35a sa yı sı ve 3 ile tam bö lü ne bi li yor. Bu na gö re, a nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 0 B) C) 6 D) 8 E) 0 7. Dört basamaklı x35 sayısı 9 ile tam bölündüğüne göre, x kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile tam bölünemez? A) 0 B) 34 C) 306 D) 468 E) Dört basamaklı 3A0 sayısı 8 ile tam bölündüğüne göre, A aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 9 8. Beş ba sa mak lı 37a5 sa yı sının 9 ile bö lü mün den ka lan dir. Buna göre, a kaçtır? A) B) C) 3 D) 5 E) 7 C - D - C - C - D I D - D - E - B I E - C - A - E - B I E - D - B - C

19 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI III. Dört ba sa mak lı 5xy sa yı sı 0 ile tam bö lün mek te dir. Bu sayı 9 ile de tam bölündüğüne göre, x kaçtır? A) B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 6. x = tane y = tane olduğuna göre, x.y çarpımının 9 ile bö lü mün den kalan kaç tır? A) 0 B) C) 3 D) 6 E) 8. Beş ba sa mak lı a35b sa yı sı nın 0 ile bö lü mün de ka lan dir. Bu na gö re, a + b top la mı en çok kaç ola bi lir? A) 5 B) 7 C) 8 D) E) 3 7. Dört ba sa mak lı a3b sa yı sı nın 5 ile bö lü mün den ka lan dir. Bu sa yı 6 ile tam bö lün dü ğü ne gö re, a nın ala bi le ceği de ğer ler top la mı kaç tır? 3. a sayma sa yı sı nın 5 ile bö lü mün den ka lan dir. A) 0 B) C) D) 3 E) 4 top lamının 5 ile bö lü mün Bu na gö re, a + 3a + 5 den ka lan kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 4. A sa yı sının 7 ile bölümünden kalan dir. Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si 7 ile tam bö lünür? 8. Dört ba sa mak lı 7xy sa yı sı 5 ile tam bö lün dü ğü ne gö r e, x in ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) A + B) A + 3 C) A + 5 D) A 3 E) 3A + 5. Üç ba sa mak lı a7 sa yı sı ile ka lan sız bö lün mek te dir. Buna göre, a kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 9. Beş ba sa mak lı x3y sa yı sı 30 ile ka la sız bö lün mek tedir. Buna göre, x in alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

20 BÖLME ve BÖLÜNEBİLME KURALLARI III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 0. Üç ba sa mak lı KM sa yı sı ile tam bö lün mek te dir. Bu na gö re, K + M top la mı nın ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaç tır? 5. Ra kam la rı fark lı beş ba sa mak lı 86AB sa yı sı 8 ile tam bölünebildiğine göre, A rakamı kaç tır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3. A < B ol mak üze re, dört ba sa mak lı 7AB sa yı sı 36 nın ka tı dır. Buna göre, A kaç farklı değer alır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 6. Dört ba sa mak lı 4A6B sa yı sı 5 ile tam bö lü ne bi len bir tek sa yı dır. Buna gö re, A nın ala bi le ce ği de ğer le r top la mı kaçtır? A) B) 5 C) 8 D) 9 E). Beş basamaklı a53b sayısı 45 ile tam bölünüyor. Bu na gö re, a nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 3. Ra kam la rı bir bi rin den fark lı, beş ba sa mak lı 5 ile tam bö lü ne bi len en kü çük do ğal sa yı nın 9 ile bö lü mün de ka lan kaç tır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 7. Dört ba sa mak lı 4A3B sa yı sı 36 ile tam bö lü ne bildiğine göre, A nın ala bi le ce ği de ğer ler top la mı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Üç ba sa mak lı ab do ğal sa yı sı nın 9 ile bö lü mün de n kalan 5 tir. Buna göre, üç basamaklı a3b doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. Dört ba sa mak lı 8A4B sa yı sı 45 ile tam bölünebilen bir çift sa yı ol du ğu na gö re, A kaç tır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A - D - A - E - E I A - C - D - A I B - E - B - C - D I C - C - A - D

21 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik KE00-SS.08YT05 EBOB - EKOK I. 60 sa yısının asal çar pan la rına ay rıl mış bi çi mi aşa ğıdaki ler den han gi si dir? sa yısının asal çar pan la rı ha riç tam bö len le ri nin sa yısı kaç tır? A) 9 B) C) 8 D) E) 4 A) B) C). 5 D). 3 E) A = () + (33). 8 sayısının asal çarpanlarının en büyüğü kaçtır? A) 9 B) 3 C) 7 D) 3 E) ol du ğu na gö re, A sa yısının en bü yük asal çar pa nı kaç tır? A) 3 B) 7 C) D) 3 E) sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 5 8. n pozitif tam sayı olmak üzere, 6. 3 n sayısının pozitif tam bölen sayısı 4 olduğuna göre, n kaçtır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) sayısını tam bölen kaç tane tam sayı vardır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 6 9. a ve b birer pozitif tam sayıdır. b =. a 5. 0 sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı kaçtır? A) 0 B) C) 6 D) 4 E) 3 ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

22 EBOB - EKOK I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0. n pozitif tam sayı olmak üzere, 60. n çar pımı tam ka re ol du ğu na gö re, n nin ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 4 B) 6 C) 8 D) E) ! + 0! toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A). 9! B) 9. 9! C) 0!. D).! E) 9! 6. a ve b birer pozitif tam sayıdır.. x, y, z asal sayılardır. x. (y z) = 7 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 3 6! = a. b eşit li ğin de a nın ala bi le ce ği en bü yük de ğer için b kaç tır? A) B) 5 C) 6 D) 30 E) 45. a ile b aralarında asal sayılardır. a. b = 4 ol du ğu na gö re, a nın ala bi le ce ği kaç fark lı de ğer var dır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 7. A ve x po zi tif tam sa yıla rı için, A = 4! 5 x ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) 3. (x ) ile (y + 3) aralarında asal sayılardır. x y + 3 = 5 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 8. A ve n bi rer po zi tif tam sa yı ol mak üze re, 35! = 6 n. A ol du ğu na gö re, n nin ala bi le ce ği en bü yük de ğer kaç tır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0! + 3! = 7 B) 5! = 5. 4! C) 5! = ! D) 4! 3! = 8 E)! + 3! = 5! 9. 50! sayısının sondan kaç basamağı 0 dır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 A - B - E - D - C I D - D - A - B I E - D - D - A - E I A - E - B - E - C

23 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik KE00-SS.08YT05 EBOB - EKOK II. ile 8 in or tak kat la rı nın en kü çü ğü (OKEK i) kaçtır? A) 36 B) 40 C) 64 D) 7 E) OBEB(x, y, z) aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C).3.5 D).3.5 E).3. 4 ile 60 sa yı la rı nın or tak bö len le ri nin en bü yü ğü (OBEB i) kaç tır? A) 4 B) 6 C) D) 5 E) 0 7. ile 5 sa yı la rı nın OBEB i ile OKEK inin çar pı mı kaç tır? A) 0 B) 60 C) 80 D) 00 E) OKEK(0,, 5) değeri kaçtır? A) 0 B) 90 C) 7 D) 60 E) OBEB(36, 48, 60) değeri kaçtır? A) 0 B) C) 5 D) 8 E) 4 8. x ile y aralarında asal iki sayıdır. x. y = 3 ol du ğu na gö re, OBEB(x, y) + OKEK(x, y) top la mı kaç tır? A) 3 B) 33 C) 34 D) 35 E) ve 6. so ru la rı aşa ğı da ve ri len x, y ve z sa yı la rı - na gö re ce vap lan dı rı nız. x = y = z = OKEK(x, y, z) aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C).3.5 D).3.5 E).3 9. Fark lı iki po zi tif tam sa yı nın or tak bö len le ri nin en bü yüğü 5 tir. Bu na gö re, bu iki sayı nın top la mı nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 0 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

24 EBOB - EKOK II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0. x ile y birbirinden farklı iki pozitif tam sayıdır. OKEK(x, y) = 30 olduğuna göre, x + y toplamı en çok kaçtır? 5. 36, 60 ve 7 sa yı la rı na tam bö lü nen en kü çük po zi tif tam sa yı kaç tır? A) 40 B) 80 C) 300 D) 30 E) 360 A) 60 B) 45 C) 30 D) 8 E). x ile y birbirinden farklı iki pozitif tam sayıdır. OKEK(x, y) = 30 ol du ğu na gö re, x + y top la mı nın ala bi le ce ği en küçük de ğer kaç tır? A) 45 B) 30 C) 4 D) 0 E) 6. 5 ve 7 ile bö lün dü ğün de ka la nı nı ve ren iki ba samak lı en kü çük po zi tif tam sa yı kaç tır? A) 35 B) 37 C) 4 D) 47 E) 7. m ve n pozitif tam sayılardır. EBOB(m, n) = 6 m = n 3 olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 0 B) 5 C) 30 D) 45 E) , 5 ve 6 ile bö lün dü ğün de ka la nı nı ve ren iki ba samak lı en kü çük do ğal sa yı kaç tır? A) 3 B) 6 C) 7 D) 86 E) 9 3. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, OBEB(a, b) = 3 OBEB(b, c) = 5 ol du ğu na gö re, a + b + c top la mı nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 3 B) 0 C) 5 D) E) 8 8. A, a, b, c birer pozitif tam sayıdır. A = 5a + 3 = 6b + 3 = 0c , 45 ve 8 sa yı la rı nı tam bö len en bü yük do ğal sa yı kaç tır? A) B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 ol du ğu na gö re, iki ba sa mak lı A do ğal sa yı sı nın alabi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 68 B) 43 C) 38 D) 33 E) 30 A - C - D - B - A I E - C - B - C I B - E - C - A - B I E - B - A - D

25 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 3 KE00-SS.08YT05 EBOB - EKOK III. Mus ta fa, bil ye le ri ni be şer be şer, al tı şar al tı şar ve ye dişer ye di şer sa yın ca hep bil ye si ar tı yor. Bu na gö re, Mus ta fa nın bil ye le ri nin sa yı sı aşa ğı daki ler den han gi si ola bi lir? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere, K = a + = 5b + 4 = 6c + 5 eşit li ği ni sağ la yan üç ba sa mak lı en kü çük K sa yı sının ra kam la rı top la mı kaç tır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E). 00 sa yı sın dan bü yük 4, 6 ve 9 ile bö lü ne bi len en kü çük do ğal sa yı kaç tır? A) 4 B) 30 C) 4 D) 8 E) Çiğ dem, CD le ri ni ye di şer li say dı ğın da CD, se ki zer li say dı ğın da CD, do ku zar lı say dı ğın da 3 CD ar tı yor. Bu na gö re, Çiğ dem in CD sa yı sı aşa ğı da ki ler den han gi si ola bi lir? A) 498 B) 49 C) 490 D) 396 E) sa yı sı na en az han gi do ğal sa yı ek le nir se 3, 5 ve 9 ile bö lün dü ğün de ka lan olur? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) lit re çi çek ya ğı, 36 lit re mı sı rö zü ya ğı ve 48 lit re zeytin ya ğı bir bi ri ne ka rış tı rıl ma dan hiç art ma ya cak şe kil de eşit ha cim li şi şe le re bo şal tı la cak tır. Bu na gö re, bu iş lem için en az kaç şi şe ye ih ti yaç var dır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 4. A, a ve b birer pozitif tam sayıdır. A = 7a + 4 = 9b + 6 ol du ğu na gö re, A nın ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? A) 63 B) 6 C) 60 D) 57 E) met re, 64 met re ve 80 met re uzun lu ğun da ki üç de mir çu buk eşit uzun luk ta par ça la ra ay rı la cak tır. Bu na gö re, bir par ça nın uzun lu ğu en çok kaç met re ola bi lir? A) 6 B) 8 C) 0 D) 4 E) 8

26 EBOB - EKOK III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 3 9. Ke nar uzun luk la rı 6 cm ve 0 cm olan dik dört gen şeklin de ki kar ton lar yan ya na ve üst üste di zi le rek bir ka re oluş tu ru la cak tır. Bu na gö re, bu iş için en az kaç ta ne dik dört gen karto na ih ti yaç var dır? A) B) 5 C) 8 D) 4 E) Bir du rak tan her 30 da ki ka da bir dol muş ve her 75 da kika da bir oto büs kalkmaktadır. Bu du rak tan bir dol muş ile bir oto büs ilk kez sa at 0.00 da bir lik te ha re ket et tik le ri ne gö re, en er ken sa at kaç ta tek rar bir lik te ha re ket eder ler? A).30 B).30 C) 3.00 D) 3.30 E) Ke nar uzun luk la rı 0 cm ve 00 cm olan dik dört gen biçi min de ki bir kar ton, hiç parça artmayacak biçimde eşit alan lı ka re le re bö lü ne cek tir. Buna göre, en az kaç kare parça elde edilir? A) 0 B) C) 5 D) 8 E) , 4 ve 8 sayılarını ortak olarak bölen kaç farklı tam sayı vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8. Bir du rak tan ha re ket eden üç dol muş tan bi rin ci si, ikin ci si 5 ve üçün cü sü 30 da ki ka ara lık lar la se fer yapmak ta dır. Ay nı an da ha re ket eden bu üç dol muş en az kaç daki ka son ra ay nı du rak tan yi ne bir lik te ha re ket eder? A) 75 B) 60 C) 50 D) 45 E) Bo yut la rı cm, 3 cm ve 4 cm olan dik dört gen ler priz ması şek lin de ki ku tu lar yan ya na ve üst üs te di zi le rek en kü çük bo yut lu bir küp oluş tu ru la cak tır. Bu na gö re, oluş tu ru lan kü pün bir ke na rı kaç cm olur? A) 9 B) 0 C) D) 8 E) 4 Bahçe 60 m 84 m Bo yut la rı 84 met re ve 60 met re olan dik dört gen bi çi minde ki bir bah çe nin et ra fı na kö şe le re de bi rer ta ne ge lecek şe kil de eşit ara lık lar la fi danlar di ki le cek tir. Bu na gö re, bu bah çe nin et ra fı na en az kaç fi dan diki lir? A) B) 8 C) 0 D) 4 E) , 98 ve 85 sa yı la rı nı böl dü ğün de sı ra sıy la 3, 8 ve 5 ka la nı nı ve ren en bü yük do ğal sa yı nın ra kam la rı top la mı kaç tır? A) B) C) 3 D) 7 E) 9 A - E - A - C I E - A - C - A I B - C - B - D I B - E - C - E

27 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 4 KE00-SS.08YT05 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR I f p f p A) 6 5 B) C) 4 5 D) 5 E) 8 5 A) B) C) 0 D) E) A) B) 6 C) 3 D) 5 E) 7 A) B) C) 3 D) E) 4 7. f 3 p + f + p f3 + 3 p f3 3 p A) 9 8 B) 7 8 C) 5 8 D) E) 3 8 A) 4 B) 3 C) D) E) 3 4. f p f p A) 7 B) 7 C) 5 4 D) 3 7 E) 7 4 A) 9 D) 7 4 B) 7 E) 3 4 C) 4

28 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik A) 5 B) 8 C) 0 D) E) 5 A) 3 B) 8 3 C) 5 3 D) 4 3 E) 0. A) 4 B) 3 C) D) 3 E) 4 5. f 4 p. f 5 p. f+ 3 p A) 3 5 B) 4 5 C) D) 5 4 E) A) 6 B) 7 C) 7 D) 3 3 E) 8 6. : f + 3 p. 3 4 A) 8 B) 4 C) 3 8 D) E) 3 4 tam sayılı kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4 B) 7 C) 4 D) E) f 3 4 p f + 3 p : 5 3 A) B) C) 0 D) E) A) 4 B) C) D) 3 E) 4 B - D - A - B I D - D - B - E I E - B - C - E - C I B - C - D - A

29 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 5 KE00-SS.08YT05 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR II f p f p A) 3 B) C) 0 D) E) 3 A) 3 4 B) 7 8 C) D) 9 8 E) : f 5 p f 5 p A) 3 B) C) 3 D) 0 E) 3 4 A) 3 5 B) C) 9 5 D) 7 5 E) 3. = f 4 + ph : 6 A) 3 B) 7 C) 4 D) 9 E) : 4.. f 3 4 p 3 : f 4 p A) 3 B) 0 C) 3 D) E) 3 A) B) C) D) E) 3 5. f + 3 p. f + 4 p. f + p... f p 9. 3 : A) 30 B) 3 C) 33 D) 35 E) 36 A) 9 B) 0 C) D) E) 3

30 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 5 0. : 3 3 A) 0 B) 5 C) D) 5 E) x kesrini tanımsız yapan x değeri kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) : a = 3 eşitliğini sağlayan a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) B) 0 C) D) E) : f 4 : p A) B) C) 4 3 D) E) A) B) C) 3 D) 4 E) = 3 H A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. a = b = Değeri olan bir kesrin pay ve paydasının toplamı 5 aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) E) 4 olduğuna göre, b nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 + a B) 5 + a C) a D) 3 a E) 5 a D - D - B - C - C I C - A - C - E I A - B - D - E - E I B - D - C - E

31 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 6 KE00-SS.08YT05 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR III. 0, +, 3 0, , 6 sayısı 0, 8 sayısının kaç katıdır? A) 0, B) C) 5 D) 0 E) 50 A), 54 B), 5 C), 4 D) 0,5 E) 0,4. (, 0, 7).3 A), 5 B), 6 C), 8 D), 9 E) 7. 3,6 0,5 + 0,4 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 3. Bir sa yı yı 0, 04 ile çarp mak o sa yı yı ka ça böl mek demek tir? A) 4 B) 5 C) 0 D) 5 E) ,3 0, +,4 0,4,4 0, ,5 0, A) B) C) 3 D) 4 E) 5 A) B) 3 C) D) 5 E) ,0 0, , 4 3 de vir li (pe ri yo dik) on da lık sa yı sı nın eşi ti aşağı da ki ler den han gi si dir? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 30 B) 3 30 C) 4 90 D) E) 3 3

32 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 6 0. x, pozitif bir ondalık sayıdır. x + 4 ifa de si bir tam sa yı ol du ğu na gö re, x aşa ğı da ki lerden han gi si ola bi lir? A), 05 B), 5 C), 5 D), 75 E), ,4 0,6 +, 0, 0, 0,04 A) 34 B) 36 C) 40 D) 46 E) 48. 0,± + 0,±7 A) 0, B) C) 0,9 D) 0,85 E) 0,8 6. [0, : (0,4 0,)] A) 5 B) 0 C) 80 D) 00 E) 00. 0, 0, 0,5. 0,05 0,0 A) 6 4 B) C) 5 4 D) E) 3 7.,5 4 0, ,075 0,05 A) 0,5 B) 0,75 C) D),5 E),5 A) 5 B) 0 C) 0 D) 30 E) a ve b de vir li (pe ri yo dik) on da lık sa yı lar ol mak üze re, a = 0, 4 ve b = 0, 6 8. a ve b sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere, ab + ba a, a + b, b olduğuna göre, a b işlemin sonucu kaçtır? A) 0, 9 B) 0, 99 C) 9 A) 9 4 B) C) 7 4 D) 3 E) 3 4 D) 9, 9 E) 9, 99 B - A - D - C - C I D - A - B - B I D - B - E - E - E I D - A - E - D

33 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 7 KE00-SS.08YT05 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR IV. x bir tam sayı olmak üzere, 5. Aşa ğı da ki ras yo nel sa yı lar dan han gi si en kü çük tür? 3 5 < x 0 < 4 5 A) 7 0 B) 5 C) 7 30 D) 6 E) 3 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) < x < 6 7 olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) 6. a = 3 5, b = 7 0, c = ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) b < c < a E) c < a < b 3. x pozitif tam sayı olmak üzere, x 3 7 kesi ri bi le şik ke sir ol du ğu na gö re, x in ala bi le ce ği en kü çük de ğer kaç tır? 7. x = 3, y = 5, z = 6 3 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < z < x D) z < x < y E) z < y < x A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Sa yı doğ ru sun da 3 ile 4 5 ras yo nel sa yı kaç tır? A) 5 B) 5 C) 8 5 sa yı larının or ta sın da ki D) 30 E) 5 8. a =, b = 3, c = 3 5 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) a > b > c B) a > c > b C) b > a > c D) b > c > a E) c > a > b

34 RASYONEL ve ONDALIK SAYILAR IV Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 7 9. a =, 5 b =, 55 c =, 54 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) b < c < a E) c < b < a 3. m = 3 0, n = 33 00, k = ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) m < n < k B) m < k < n C) n < m < k D) k < n < m E) k < m < n 0. x < 0 olmak üzere, a = x 5, b = x 3, c = x 7, ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) a > b > c B) a > c > b C) b > a > c D) b > c > a E) c > a > b 4. a = 43 47, b = 53 57, c = ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < c < a D) c < b < a E) c < a < b. x =,6 y = x = 39 37, y = 43 4, z = z = 8 3 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x = y > z B) x = z > y C) y > x > z ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) z < y < x E) z < x < y D) y > z = x E) z > y = x. x =, 4 y =, 4 z =,4 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) x = y > z B) x > y = z C) y > x > z D) x > y > z E) x > z > y 6. p = , r = , s = ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki sı ra la ma lar dan han gi si doğ ru dur? A) p < r < s B) p < s < r C) r < s < p D) s < r < p E) s < p < r E - E - B - B I E - E - A - B I C - E - E - D I A - A - D - E

35 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 8 KE00-SS.08YT05 I. DERECEDEN DENKLEMLER I. 4 x = + x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) E) x 4 = x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 0 D) E). x + 3 [ x + (x + )] = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 7. x 6 + 3x + 7 = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) 3 E) 4 3. x 3 = x olduğuna göre, x in değeri kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 8. x 0, x 0,4 = 5 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 4. x + 3 5x + 4 = olduğuna göre, x kaçtır? A) 0 B) C) D) 3 E) (x + ) = 5(x + ) olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) C) D) 0 E) = x 3 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) 3 E) 4

36 I. DERECEDEN DENKLEMLER I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 8 0. x + a + 4 = 3(x a) denkleminin kökü x = olduğuna göre, a kaçtır? A) 5 B) 3 C) D) E) x + x = x x + olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 0 D) E) 5. 3 x = 4 x olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) ,x = 8 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 5 C) 0 D) 40 E) x = + x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. x x + = 4 x olduğuna göre, x kaçtır? 7. x (a ) = 3x a + 4 denkleminin kökü x = olduğuna göre, a kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 A) B) 3 C) D) 5 E) x ifadesini tanımsız yapan x değeri kaçtır? x ifa de si ni ta nım sız ya pan x re el sa yı la rı nın top la mı kaç tır? A) 5 B) C) D) 5 E) 0 A) 5 B) 3 C) D) 0 E) C - A - B - C - B I D - C - B - C I B - C - B - D - A I C - E - E - A

37 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 9 KE00-SS.08YT05 I. DERECEDEN DENKLEMLER II. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi boş kümedir? A) 3x = B) x + 4 = 0 C) x = 0 D) x + 4 = x E) 3x + = x x + y = 7 x + 3y = 8 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) 3 E) 4. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi reel sayılardır? A) x + = 3 B) x 3 = 5 C) 5x = 0 D) x = x E) 3x 7 = 7. x y = 4 3x + 5y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 3 C) D) E) 0 3. x + 4y = 8 x 4y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 0 B) C) D) 4 E) 5 8. x + y = x + 5y = olduğuna göre, y kaçtır? 4. x + y = A) B) 0 C) D) E) 4 x + y = 7 olduğuna göre, y kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 3 9. x y = 5 5. x + y = 3 x + y = 6 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) 3 D) 6 E) 9 x + y = 3 denk lem sis te mi ni sağ la yan (x, y) sı ra lı iki li si aşa ğıda ki ler den han gi si dir? A) (, ) B) (0, ) C) (3, ) D) (4, ) E) (5, 0)

38 I. DERECEDEN DENKLEMLER II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 9 0. x y = 8 x y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) 3 C) D) E) 3 5. x + y = 5 x + z = 4 y + z = 7 ol du ğu na gö re, y kaçtır? A) 0 B) C) D) 3 E) 4. a ve b birer pozitif tam sayıdır. a b = 7 olduğuna göre, a kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 6. a + b = 5 a + c = 3 b + c = 4 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?. 4 x + y = 4 x y = 6 olduğuna göre, x kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 A) B) C) D) E) 7. + a b 3. 3 x + y = 3 x y = 4 olduğuna göre, x kaçtır? a 8 b 9 Yukarıdaki toplama tablosuna göre, b kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 8 E) 9 A) 3 B) C) D) E) a b c a 5 4. a + b = 6 a + c = 4 b + c = 8 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 b 7 c 6 Yukarıdaki toplama tablosuna göre, b kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5 D - D - E - E - C I D - A - A - D I B - C - C - A - D I E - B - C - C

39 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 I. DERECEDEN DENKLEMLER III. x + y = 5 y + z = z + t = 3 olduğuna göre, x + t toplamı kaçtır? 6. a + b = 5 b + c = 6 olduğuna göre, a + b + c ifadesinin eşiti kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 0 E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. x + y + z = 3x y z = 4 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, a.b = 6 a.c = 8 b.c = olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 9 B) C) 5 D) 8 E) 4 3. a b = b + c = 4 olduğuna göre, a + c toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 5 8. x a b c a 6 Yan da ki çarp ma iş le mi tab losun da a, b, c bi rer po zi tif tam sa yı dır. b 4. a + b + c = 8 c 3 a b + c = 3 olduğuna göre, 3a + c toplamı kaçtır? Buna gö re, a. b. c çar pı mı kaç tır? A) B) 3 C) 6 D) 8 E) A) 6 B) 8 C) 9 D) 0 E) 5. a + b = 7 a + c = 5 olduğuna göre, b c farkı kaçtır? A) B) 8 C) D) E) 9. a ve b birer reel sayı olmak üzere, (a ) + (b + ) = 0 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E)

40 I. DERECEDEN DENKLEMLER III Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik x + 4y + 3z = 6 3x + y + z = 0 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 5. 4a 3b + c = 3 3a 6b + 4c = olduğuna göre, a kaçtır? A) B) C) 0 D) E). x + x = olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) 5 C) 3 D) E) 6. ab + bc + ac = 6 a + b + c = 3 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) 6. x + xy = 6 x + y = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 3 D) 4 E) a = b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 7. (3x y 5). a + (x + y 3). b = 0 eşitliği her a, b için doğru olduğuna göre, y kaçtır? A) B) C) 0 D) E) A) 8 B) 4 C) 0 D) 5 E) A + B = 0 B + C = 9 C + D = 3 olduğuna göre, A + D toplamı kaçtır? A) 4 B) C) 0 D) 9 E) 8 8. ax + by + 7 = 0 bx ay = 0 denk lem le ri ni ay nı za man da sağ la yan (x, y) sı ra lı ikili si (, ) ol du ğu na gö re, b kaç tır? A) 3 B) C) D) E) B - C - B - E - D I E - A - C - D I D - A - C - E - A I D - B - B - A

41 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik KE00-SS.08YT05 BASİT EŞİTSİZLİKLER I. x 5 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ke sin lik le doğ ru dur? 6. 3a > 5 ol du ğu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ke sin lik le doğ ru dur? A) x 7 B) x < 0 C) x D) x 7 E) x A) a < 4 3 B) a < 3 4 C) a < 0 D) a < 3 4 E) a < 4 3. x + < 7 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 7. x 3 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı negatif x tam sayısı vardır? 3. x 3 > A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 eşit siz li ği sağ la yan x de ğe ri için aşa ğı da ki ler den han gi si dai ma doğ ru dur? A) x > B) x > 6 C) x < D) x < 3 E) x < < x 7 3 eşit siz li ği ni sağ la yan x tam sa yı la rı nın top la mı kaçtır? 4. x 3 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) < x < 7 5. x 5 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? A) 3 B) C) D) 0 E) eşit siz li ği ni sağ la yan en kü çük tam sa yı ile en bü yük tam sa yı nın top la mı kaç tır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

42 BASİT EŞİTSİZLİKLER I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0. 3 x + < 9 eşit siz li ği ni sağ la yan x değerleri için aşa ğı da ki lerden han gi si ke sin lik le doğ ru dur? A) x < 4 B) x < 5 C) < x 5 D) 3 < x < 7 E) 3 x < 9 5. x + 5 < < 3x + 3 eşit siz li ği nin en ge niş çö züm ara lı ğı aşa ğı da ki lerden han gi si dir? A) 7 < x < 5 B) 7 < x < 3 C) < x < 0 D) < x < 5 E) < x < 7. x < 5 eşit siz li ği ni sağ la yan x için aşa ğı da ki ler den han gi si dai ma doğ ru dur? A) x < 7 B) 3 < x < 5 C) 3 < x 4 D) 4 < x 3 E) 4 x < 3 6. x x + < 3x + eşit siz li ği ni sağ la yan kaç fark lı x tam sa yı sı var dır? A) B) C) 3 D) 4 E) 5. < x + 3 < eşit siz li ği ni sağ la yan x tam sa yı la rı nın top la mı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 7. ( 5, 3] ara lı ğı nın sa yı doğ ru sun da ki gös te ri li şi aşağı da ki ler den han gi si dir? A) 5 3 B) 5 3 C) 5 3 D) < x 3 + < E) 3 5 eşit siz li ği ni sağ la yan x tam sa yı la rı nın top la mı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) x x 7 x + > eşit siz lik sis te mi ni sağ la yan kaç fark lı x tam sa yı sı var dır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 eşit siz li ği nin ger çek sa yı lar da ki çö züm kü me si nin sa yı doğ ru sun da ki gös te ri li şi aşa ğı da ki ler den hangi si dir? A - E - B - C - B I A - D - C - B I A - D - B - E - D I B - B - A - E A) C) 4 D) 6 4 E) 4 B) 4

43 Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik KE00-SS.08YT05 BASİT EŞİTSİZLİKLER II. a > 0 a.b < 0 a.b.c > 0 olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) +, +, B) +,, C) +, +, + D) +, +, E),, 5. x < y < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) x < y B) x 3 < y 3 C) x y < 0 D) x.y > 0 E) x y > 6. a < b < 0 < c. x < y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) x y < 0 B) x + < y + C) x < y D) x < y E) x 3 < y 3 olduğuna göre, aşağıdaki eşitsizliklerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? I. a c < 0 ll. b < c lll. a.b > 0 lv. a.c < b.c A) 0 B) C) D) 3 E) 4 3. a < 0 < b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a + b > 0 B) a b > 0 C) b a < 0 D) a > b E) a.b < 0 7. a < b a.c < b.c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) c > 0 B) c < 0 C) «< D) a.b < 0 E) a < b 4. 0 < a < b olmak üzere, I. a < b ll. a b > 0 lll. a b < lv. a + b > 0 eşitsizliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l B) l ve lll C) ll ve lv D) l, ll ve lll E) l, lll ve lv 8. x < y x.z > y.z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) z < 0 B) z > 0 C) x y < 0 D) > E) ˇ >

44 BASİT EŞİTSİZLİKLER II Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 9. a < 0 < b < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) b + c a > 0 B) a + b c > 0 C) b > c 4. a < a olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) m B) P C) 0 D) P E) m D) a > b 0. a, b ve c gerçel sayıları için b < 0 E) b a < c a 5. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için x < y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x < xy B) y < xy C) x < y a b < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a < c B) a > c C) a > b D) a < b E) c > 0. x, y, z pozitif gerçel sayılar ve x + y < z + y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) z < x B) x < z C) y < z D) y < x E) x > y 6. x, y gerçel sayılar ve x < x xy < y D) x < y x E) x < xy olduğuna göre, y için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) y < B) y < C) < y < D) < y < 0 E) y > 0. x, y, z negatif gerçel sayılar ve x + y < z + y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? b 7. c < 0, a.c > 0, a < 0 olduğuna göre, aşağıdakileden hangisi kesinlikle doğrudur? A) b > 0 B) a c < 0 C) a.b.c < 0 D) b < 0 E) a > 0 A) x = z B) x < y C) y < x D) x < z E) z < x 8. x, y, z gerçel sayıları için 3. x < 0 olmak üzere, y < z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) y < y + z B) y + z < z C) x + y < x + z D) x.y < x.z E) x y < z y x. y = 0 z. y 3 < 0 y. z < 0 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) y < z < x E) z < x < y B - D - E - E I A - D - A - B I C - A - B - E - D I B - D - E - A - C

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır. MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR MATEMATİK ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar ADF 0 RAKAM Sayı oluşturmak için kullanılan sembollere... denir. 0 luk sayma düzenindeki rakamlar 0,,,... 8 ve 9 olup 0 tanedir. örnek a, b, c sıfırdan

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür.

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. 2 İLE BÖLÜNEBİLME: Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir Dört basamaklı 729x sayısı 2 ile

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME BÖLME ve BÖLÜNEBİLME A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B. C + K dır. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B)

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Obeb Problemleri % % % Obeb - Okek % % Basit ve Bileşik Kesirler % % Okek Denklemi % % Paydaları Eşitlenemeyen Kesirler % % Okek

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Okek Denklemi % % % % % % % % Aralarında Asal Sayıların Obebi % % Bölen Sayısı % % % % % % % % % % % % % % % Reel Sayılar % % %

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK. Özel Ders Sistematiğine Dayalı. Soru Bankası + Yaprak Testler. Yazar: Harun KAN Fatih BULUT

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK. Özel Ders Sistematiğine Dayalı. Soru Bankası + Yaprak Testler. Yazar: Harun KAN Fatih BULUT ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK Özel Ders Sistematiğine Dayalı Soru Bankası + Yaprak Testler Yazar: Harun KAN Fatih BULUT İncirli Cad. Santral Çıkmazı No: 7/ Bakırköy / İstanbul Tel: (0) 57 0 00 Fax:

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Mutlak Değerin Sayıya Eşitliği % % Sayılar Akıl Yürütme % % Okek Dikdörtgen Birleştirme % % Kesirlerin Okeki % % Obeb Problemleri % % Obeb Denklemi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A =

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A = DO AL SAYILAR, TAMSAYILAR ) 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 say, a dakilerden hangisidir? 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 = 8. 0 7 + 0. 0 6 + 0. 0 + 0. 0 4 + 0. 0 + 0. 0 2 + 4. 0 + 0. 0 0 eklinde yaz labilir. Öyleyse, say 8000040

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP 3 Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK Prof Dr Emin KASAP 1 Ünite: 5 ASAL ÇARPANLARA AYIRMA / EBOB - EKOK Prof Dr Emin KASAP İçindekiler 51 ASAL ÇARPANLARA AYIRMa 3 511 Asal Sayılar

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. x ile y pozitif tam sayılardır. EBOB(x,y) = 9 ve x+y = 7 olduğuna göre, x kaç farklı değer alır? 3. 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 9 7 49 1 5 36 10 4? n n-5. Uygun yerlere parantezler yerleştirilerek, 1::3:4:5:6:7:8

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı