TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2

3 TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Ar tık bu gü nün dün ya sı çok kü çül müş, en for mas yon, tek no lo ji ve ile ti şim ala nın da ki bü yük ge liş me ler top lum la rı kı ya sı ya bir re ka be te ve her ge çen gün ye ni ge lişme le rin ya şan dı ğı eko no mik bir ya rı şa it miş tir. Mev cut dün ya dü ze nin de ayak ta ka la bil mek, tüm sek tör ler de müşteri ih ti yaç ve bek len ti le ri ne uy gun mal ve hiz met üre ti mi nin sağ lan ma sıy la ger çek le şe bi le cek tir TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 3

4 TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu da an cak kuruluş lar da ta sa rım aşama sın dan başla ya rak üre tim, pa zar la ma ve satış son ra sı hiz met le re ka dar tüm aşama la rı kap sa yan ve sü rek li gelişme yi he defle yen Ka li te Yö ne tim Sis te mi nin uy gu lan ma sıy la ola cak tır. Gü nü müz de Ka li te Yö ne tim Sis te mi ko nu sun da TS EN ISO 9001 Ka li te Yö ne ti mi Sis tem Stan dard la rı, 1987 yı lın da ya yım lan dı ğı ta rih ten iti ba ren en faz la il gi yi ve uy gu la ma ala nı nı bu lan Ulus la ra ra sı Stan dard lar ha li ne gel miş tir TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 4

5 NEDEN TS EN ISO 9001? Kuruluş ta ka li te anlayışı nın gelişimi ni, Kâ rın, ve rim li li ğin ve pa zar pa yı nın art ma sı nı, Et kin bir yö ne ti mi, Ma li ye tin azal ma sı nı, Ça lı şan la rın tat mi ni ni, Kuruluş içi ile ti şim de iyi leş me yi, Tüm fa ali yet ler de geniş iz le me ve kont ro lü, İa de le rin azal ma sı nı, Müşteri şi ka ye ti nin azal ma sı, mem nu ni ye tin art ma sı nı sağ la yan, Ulu sal ve ulus la ra ra sı dü zey de uy gu la na bi len bir yö ne tim sis te mi mo de li ol du ğu için bu sis tem uy gu lan ma lı dır TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 5

6 TS EN ISO ÇEV RE YÖ NE TİM SİS TE Mİ Her ge çen gün da ha da kü çü len dün ya mı zın kay nak la rı nın son suz ol ma dı ğı, ürün ve fa ali yet le rin çev re et ki le ri nin ye rel ve böl ge sel kal ma yıp, glo bal ol du ğu ar tık tüm dün ya da ka bul edilmiş tir. Bu bi linç çev re sel et ki le rin ya sal uy gu la ma lar dan zi ya de pi ya sa kuv vet le ri ile kont rol edil me si ih ti ya cı nı da be ra be rin de getirmiştir TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 6

7 TS EN ISO ÇEV RE YÖ NE TİM SİS TE Mİ Bu gü nün tü ke ti ci si bek len ti ve ih ti yaç la rı nın en üst dü zey de kar şı lan ma sı nın ya nı sı ra ken di si ne, ya şa dı ğı çev re ye ve dün ya sı na de ğer ve ril me si ni, say gı gös te ril me si ni ta lep et mek te ve pi ya sa da bu nu sor gu la mak ta dır. Bu gelişme ler kuruluş la rın çev re ile etkileşim le ri ni kont rol al tın da tu ta bil me le ri ni ve çev re ic ra at ve ba şa rı la rı nı sü rek li iyileş ti re bil me le ri ni sağ la ya cak yö ne tim sis tem le ri ne ih ti yaç bu lun du ğu ger çe ği ni or ta ya çıkarmış tır TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 7

8 TS EN ISO ÇEV RE YÖ NE TİM SİS TE Mİ Çev re Yö ne tim Sis te mi tüm dün ya da ISO Stan dar dı ile bi lin mek te dir. Çev re Yö ne tim Sis te mi nin, ISO 9001 Ka li te Yö ne tim Sis te mi Stan dar dın dan son ra ulus la ra ra sı kuruluş lar da ta nın ma sı ve uy gu lan ma sı çok hız lı ol muştur TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 8

9 NE DEN TS EN ISO 14001? Ulu sal ve/ve ya ulus la ra ra sı mev zu at la ra uyu mun ar tı rıl ma sı Çev re sel per for man sın ar tı rıl ma sı Ulus la ra ra sı re ka bet te avan taj sağ la ma sı Fir ma iti bar ve pa zar pa yı nın ar tı rıl ma sı Ma li yet kont ro lü nün geliştirilme siy le mas rafla rın azal tıl ma sı ve ve rim li li ğin ar tı rıl ma sı TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 9

10 NE DEN TS EN ISO 14001? Acil du rum la ra (dep rem,yan gın, sel vb.) ve ka za la ra kar şı ha zır lık lı bu lu na rak me su li yet le so nuç la nan ka za vb. olay la rın azal tıl ma sı Kir li li ğin kay nak tan başla ya rak kont rol al tı na alın ma sı ve azal tıl ma sı Gir di mal ze me le ri ve ener ji ta sar ru fu sağ lan ma sı İzin ve yet ki bel ge le ri nin alın ma sı nın ko lay laştı rıl ma sı ISO tüm dün ya ca bi li nen ve kul la nı lan or tak bir dil ol du ğun dan glo bal pa zar da ka bul edi lir li ğin sağ lan ma sı TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 10

11 TS EN ISO (GGYS) GI DA GÜ VEN LİĞİ YÖ NE TİM SİS TEM İ Gı da üre ti min de gı da gü ven li ği, ürü nü kul la nan tü ke ti ci nin mut lak ta le bi dir. Bu se bep le mut lak ve değiş mez bir ka li te pa ra met re si dir. Bu nu sağ la mak için Gı da Gü ven li ği Kont rol Sis te mi ku rul mak zo run da dır. An cak bu du rum da ana liz ler ba zen çok uzun, el de edi len ve ri ler ye ter siz ola bi lir. Bun dan do la yı sis te min kul la nı lı şı zor ve ya im kan sız ha le ge le bi lir TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 11

12 TS EN ISO (GGYS) GI DA GÜ VEN LİĞİ YÖ NE TİM SİS TEM İ Bu nun ya nı sı ra ürü nün sa de ce çok kü çük bir ora nı nın ana liz edil di ği ni dü şü nür sek, tüm pro ses aşama la rı nı da ha sis te ma tik bir şe kil de ele alan ve ön le yi ci bir yaklaşıma sa hip bir me to da ih ti yaç ol du ğu nu gö rü rüz. Gı da Gü ven li ği Yö ne tim Sis te mi işte bu ih ti ya ca ce vap ve ren bir sis tem dir. TSE İZMİR PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 12

13 NE DEN TS EN ISO 22000? Muh te mel teh li ke le ri ön le ye rek gü ve ni lir gı da üre til me si ve müşteri ye ulaşma sı nın sağ lan ma sı, Ürün ka yıp la rı nın azal tıl ma sı, Ma li yet le rin azal tıl ma sı, Et kin bir oto-kont rol sis te mi nin uy gu lan ma sı nın sağ lan ma sı, Müşteri ta le bi ol ma sı, Ti ca ret ko lay lı ğı nın sağ lan ma sı, Ya sal mev zu ata uy gun lu ğu nun sağ lan ma sı için bu sis tem uy gu lan ma lı dır TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 13

14 TS (OH SAS)İŞ SAĞLIĞI VE GÜ VEN LİĞİ YÖ NE TİM SİS TE Mİ Kuruluş lar da kar şı la şı lan en önem li in san kay nak la rı so run la rın dan bi ri, çalışan la rın em ni yet li ve sağ lık lı bir çalışma or ta mı na sa hip ol ma ma la rı dır. Kuruluş la rın da ha iyi re ka bet koşul la rı na ula şa bil me si için çalışan la rın iş sağ lı ğı ve gü ven li ği ko nu sun da plan lı ve sis tem li çalışma lar yü rüt me le ri ge rek mek te dir TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 14

15 TS (OH SAS)İŞ SAĞLIĞI VE GÜ VEN LİĞİ YÖ NE TİM SİS TE Mİ TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO gi bi stan dard lar ka li te ve çev re yö ne tim le ri üze ri ne yo ğun laşmış, do la yı sıy la kuruluş lar da iş sağ lı ğı ve gü ven li ği nin sağ lan ma sı ve sü rek li iyileş ti ri le rek ko ru na bil me si için ay rı bir stan dar da ge rek si nim du yul muştur TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 15

16 NE DEN TS 18001? Kâr lı lı ğı ar tır mak, İSG çalışmaları nı diğer fa ali yet le re en teg re ede rek kay nak la rın ko run ma sı nı sağ la mak, Yö ne ti min ta ah hü dü nün sağ lan dı ğı nı gös ter mek, Mo ti vas yon ve ka tı lı mı ar tır mak, Ulu sal ya sa ve dün ya stan dard la rı na uyum sü re si ni ve ma li ye ti ni azalt mak, Pay daşla rın is tek ve bek len ti le ri ni karşı la ya rak re ka be ti ar tır mak, Kuruluş lar ta ra fın dan sür dü rül mek te olan İSG fa ali yet le ri nin sis te ma tik ola rak ya yı lı mı nı sağ la mak için bu sis tem uy gu lan ma lı dır. TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 16

17 TS ISO IEC BİL Gİ GÜ VEN LİĞİ YÖ NE TİM SİS TE Mİ Gü nü müz de, sa de ce çalışan la rıy la de ğil, müşteri le ri, iş or tak la rı ve his se dar la rıy la bir lik te ta nım la nan ku rum lar da, bil gi nin giz li li ği, bü tün lü ğü ve ula şı la bi lir li ği ne iliş kin gü ven or ta mı nın ya ra tıl ma sı, stra te jik bir önem ta şı mak ta dır. Bil gi gü ven li ği ni sağ la mak, tek no lo jik çö züm ler le bir lik te sağ lam bir gü ven lik yö ne tim sis te mi nin ku rul ma sı ile müm kün ola bil mek te dir TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 17

18 TS ISO IEC BİL Gİ GÜ VEN LİĞİ YÖ NE TİM SİS TE Mİ Et kin bir bil gi gü ven lik yö ne tim sis te mi nin oluştu rul ma sı ama cıy la ha zır lan mış bir stan dardtır. Türk Stan dard ları Ens ti tü sü ko nu sun da de ne yim li, eği tim li uz man eki bi ile TS ISO IEC Sis tem Bel ge len dir me si çalışmaları na başla mış tır. TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 18

19 NE DEN TS ISO IEC 27001? Mer ke zi gü ven lik sis te min de ger çek an lam da gü ven li ğin otur tu la bil me si için şirket ler, TS ISO IEC stan dar tın da be lir ti len bil gi gü ven li ği yö ne tim sis te mi ni ku ra rak ger çek risk le ri ni sap ta ya bi lir ve bu risk le rin gi de ril me si için ge re ken tek no lo ji, po li ti ka ve pro se dür le ri dev re ye ala bi lir ler. Bu sa ye de gü ven lik yö ne tim sis te mi ola rak oluş tu ru lan ve yal nız ca tek no lo ji ile de ğil ay nı za man da tüm şirket çalışan la rı nın da uy gu la dı ğı iş sü reç le ri ile de de vam lı lık sağ lık lı bir şekil de sağ la na bi lir TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 19

20 TS EN ISO (EYS) ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır. TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 20

21 NEDEN TS EN ISO 50001? Enerji politikasının resmiyet kazanması Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş Çevrenin korunması : Kaynakların etkin kullanımı Sera gazı emisyonunun azaltılması Mevzuata uyumun sağlanması Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 21

22 TS ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ Günümüzde global ticaretin yaygınlaşması ve benzer kuruluşların artması rekabet şartlarının daha da sertleşmesine sebep olmuştur. Bu durum, kuruluşların en önemli varlık sebebi olan müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. Kuruluşlar açısından müşterimizin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi bir lüks kalmamıştır. Müşteri beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 22

23 TS ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ Geleneksel metotlarla müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmak günümüzde artık yeterli olamamaktadır. Müşteri beklentilerinin artması ve pazar payının giderek küçülmesinden dolayı kuruluşlar müşteri memnuniyeti proseslerini oluşturmakta ve yönetmekte zorlanmaya başlamışlardır. TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 23

24 TS ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ Müşteri şikayetlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar dünyada 1990 lı yılların başlarında CRM (Customer Relations Management) çalışmalarıyla başlamıştır yılında ISO (International Standardization of Organization) 2004 yılında ISO standardını yayınlamış ve 2006 yılında ülkemizde TS ISO olarak yürürlüğe girmiştir. TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 24

25 NEDEN TS ISO 10002? Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir. Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir. TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 25

26 NEDEN TS ISO 10002? Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir. Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında özür dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat ödemek de dahil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder. Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar. Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar. TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 26

27 TEKRAR GÖRÜŞENE KADAR HOŞÇA KALIN TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 27

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP5000 32 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek

Detaylı

İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz)

İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz) ÇEVİRİ İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz) Ali Raza TAHİR a a Felsefe Bölümü, Pencap Lahor Üniversitesi, Pakistan Çev. Faruk ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Dr. Emir M. ULUCAK İbrahim ÇAKIR Mil lî Eği tim Ba kan l ğ Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan l ğ n n 24.12.2013 ta rih ve 272 sa y l ka ra r y la 2014-2015

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı