İŞLEM GÖRMÜŞ TAVUK TÜYÜ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLEM GÖRMÜŞ TAVUK TÜYÜ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI"

Transkript

1 İŞLEM GÖRMÜŞ TAVUK TÜYÜ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI Günseli ÖZDEMİR*, Saniye KOCATÜRK *Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bornova / İZMİR ÖZET Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+ ve Zn 2+ iyonlarının düşük konsantrasyonlardaki sulu çözeltilerinden uzaklaştırılmasında biyolojik kökenli olan tavuk tüyleri kullanılmıştır. Tavuk tüyü (TT) protein yapısındaki keratinden oluşmaktadır [4-5]. Metal iyonu ile reaksiyonu için yapısında karboksil, amin, amid gibi fonksiyonel gruplar bulunmaktadır. Safsızlıklarından arıtılmış TT leri düşük adsorpsiyon kapasitesi göstermişlerdir. Kapasiteyi artırmak için tüyler NaOH, asetik asit (AA) ve sitrik asitle (SA) sırasıyla muamele edilmiştir. Sitrik asit ile işlem görmüş TT lerinde, bütün ağır metal iyonları için, 4-6 kat arasında kapasite artışı ile en yüksek kapasite elde edilmiştir. Bunun yanı sıra sadece NaOH ile işlem gördüğünde ağır metal iyonlarının adsorplama kapasitelerinde 2-3 kat ve asetik asit ile işlem gördüğünde de 2,5-4 kat arasında artış gözlenmiştir. Ağır metal iyonlarının adsorpsiyon denge ve kinetik davranışları kesikli deneylerle incelenmiştir. Langmuir, Dubinin-Kaganer-Radushkevich (DKR) ve Freundlich izoterm denge modelleri arasından, deneysel sonuçlardan elde edilen verilere göre en uygun model DKR izoterm modelidir. En yüksek kapasiteye sahip sitrik asit ile işlem görmüş tavuk tüyünün ve işlem görmemiş saf tavuk tüyünün kinetik davranışları incelenmiş ve değişik modeller denenerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır. En iyi bağıntı katsayısı ikinci dereceden kinetik model için elde edilmiştir. İşlem görmüş TT nün özündeki yapısal değişiklikleri incelemek amacıyla ATR-FTIR ve SEM analizleri yapılmıştır. Deneysel sonuçlar, özellikle ağır metal iyonunun düşük konsantrasyonda olduğu atık sular veya kullanım suları için, TT lerinin düşük maliyetli ve gelecek vaat eden biyolojik bir malzeme olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Keratin; heavy metal ions; biosorpsiyon; su arıtma; ağır metal iyonları. GİRİŞ Ağır metal kirliliği dünya çapında çevresel bir problemdir. Metal işleme, fotoğrafçılık, seramik, kimya ve metalurji gibi sanayilerin çevreye verdiği toksik metal bileşikleri nedeniyle yüzey ve yer altı suları kirlenmektedir. Atık sularda bulunan başlıca metal iyonları civa, bakır, kadmiyum, nikel, kurşun, krom ve çinkodur. Bu ağır metal iyonlarının canlı organizmalarda birikebilmesi nedeniyle, toksik konsantrasyonlarda insan-besin zincirine katılabilirler. Bundan dolayı, doğal sulara atılmadan önce sanayi atıklarındaki kirletici düzeyinin kabul edilebilir sınırların altına indirilmesi mühendisler ve bilim insanları için önemli bir görevdir. Ağır metallerin kirli sulardan uzaklaştırılması için geleneksel yöntemler arasında çöktürme, iyon değiştirme, solvent ekstraksiyonu ve adsorpsiyon yer almaktadır [1]. Düşük konsantrasyonlardaki ağır metal iyonlarının atık sulardan uzaklaştırılmasında adsorpsiyon en etkili yöntemdir. Aktif karbon ve membranlar en çok kullanılan fakat pahalı adsorbentlerdir. Düşük maliyetli adsorbentler arasında kil ve selüloz, çay yaprakları, pirinç kabuğu vs gibi tarımsal atıklar, biyokütleler vb. bulunmaktadır [2-4], fakat bunlardan bazıları düşük konsantrasyondaki metal iyonlarının sulardan uzaklaştırılmasında etkili olmamaktadır.

2 Bu çalışmada gıda sektöründe bol miktarda atık olarak açığa çıkan tavuk tüylerinin ucuz ve etkili bir sorbent olarak kullanılabilme özellikleri araştırılmıştır. Örnek kirletici olarak seçilen Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+, ve Zn 2+ iyonlarının tavuk tüyü yüzeyine sorpsiyon kapasitesi ölçülmüş, bu kapasitesinin arttırılabilmesi için tavuk tüyü çeşitli işlemlere tabi tutulmuştur. Sorbent olarak TT NaOH, asetik asit, sitrik asit ile işleme tabi tutularak hazırlanmış ve yapısal değişiklikleri incelemek amacıyla ATR-FTIR ve SEM analizleri yapılmıştır. İşlem görmüş TT lerinin sorpsiyon kapasitelerindeki artışı belirlemek amacıyla Cu, Cd, Ni, ve Zn nun nitrat tuzlarından belli konsatrasyonlarda stok çözeltileri hazırlanmıştır. Yapılan kesikli deneyler sonucunda ağır metal iyonlarının işlem görmüş ve görmemiş TT lerine sorpsiyon dengesi ve kinetik davranışı araştırılmıştır. DENEYSEL Tavuk tüyleri kesimhanelerden alınarak su ve deterjanla yıkanmış ve birçok kez saf sudan geçirildikten sonra 95 C de kurutulmuştur. Tüy kısımları 1-2 mm uzunluğunda kesilmiş ve 1 g tüyün Soxhlet cihazında petrol eteri (4-6 C) ile yağı giderilmiştir. Elde edilen TT leri kurutulmuş ve oda sıcaklığında işlem görmemiş TT olarak kullanılmak üzere saklanmıştır. İşleme tabi tutmak için 1.5 gr TT, 1ml,1N NaOH ile yarım saat karıştırıldıktan sonra süzülüp 15ml deiyonize sudan geçirilerek 95 C de 4 saat kurutulmuş ve oda sıcaklığında saklanmıştır. 1,5 gr NaOH ile işlem görmüş TT leri daha sonra 25ml,6 M AA ve SA ile bir gece süresince 5 C de reaksiyona tabi tutulmuştur. Son olarak da reaksiyona girmiş TT leri,5n NaOH ile yıkanarak ve defalarca saf sudan geçirilerek tekrar kurutulmuş, denge ve kinetik çalışmaları için kullanılır hale getirilmiştir. İşleme tabi tutulan tüylerin ATR-FTIR ve SEM analizleri yapılmıştır. a) b) c) d) Şekil 1: a) Saf, b) NaOH ile işlem görmüş, c) NaOH+AA ile işlem görmüş ve d) NaOH+CA ile işlem görmüş keratin liflerinın SEM fotoğrafları (ölçek 5 mikron; büyütme oranı x5).

3 SEM analizinden elde edilen verilere göre TT lifleri 5-1 μm çapındadırlar (Şekil 1). TT lerinin ikincil yapısının % 6 β-tabakalı ve % 4 α-heliks yapısında keratin olduğu bilinmektedir. Lifler,5-,1 μm arasında nano-gözenek ağına sahiptirler [5]. TT leri üre ve 2- mercaptoethanol ile özütlendiklerinde yapısında % 85-9 oranında keratin içerdiği bulunmuştur [6-7]. Çözelti hazırlamada saf su kullanılmıştır. Her bir metal iyonu stok çözeltisi nitrat tuzları kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada ağır metal iyonlarının nitrat tuzlarının seçilmesinin nedeni, nitrat iyonlarının birçok metalle kompleks oluşturmamasıdır. Kullanılan tuzlar: Cu(NO 3 ) 2.3.H 2 O (Merck), Cd(NO 3 ) 2.4.H 2 O (Acros Organics), Ni(NO 3 ) 2.6.H 2 O (Merck), Zn(NO 3 ) 2.6.H 2 O (J.T. Baker). Denge çalışmaları için stok çözeltileri seyreltilerek 1-2 mg/l aralığında Cu 2+, Cd 2+, Zn 2+ ve Ni 2+ çözeltileri hazırlanmıştır.,5 g TT 25ml çözelti ile (2g TT/L) 1mL lik polipropilen tüplerde 24 saat çalkalanmıştır. Denge çözeltisi süzülerek ayrılmış ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde (AAS) başlangıç ve denge konsantrasyonlarına bakılmıştır. SONUÇLAR VE TARTIŞMA SEM fotoğrafları (Şekil 1) işlem görmüş TT ile işlem görmemiş saf TT leri arasında ihmal edilebilir değişiklikler göstermektedir. İşlem görmemiş ve görmüş TT lerinin ATR-FTIR spektrumları ise (Şekil 2, Tablo 1) de verilmektedir. Spektrumlar NaOH ile işlem gören TT lerinin yağ asitlerinin giderilmiş ve yüzey alanın artırılmıştır olduğunu göstermektedir. Bu da ağır metal iyonlarının kolaylıkla lifler arasına girmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu işlem hidrojen iyonlarını da ayırdığı için yüzey gruplarının negatif yük kazanmasını sağlamaktadır. SA molekülleri keratin lifleri ile reaksiyona girerek yüzeydeki COO- gruplarını artırmaktadırlar. AA sadece TT lerinin ikincil yapılarını etkilemektedir. Amid I bantının 1632 den 1628 ve 1627 ye kayması bazı moleküllerin α-heliks yapısından, ağır metal iyonlarının daha iyi difuzlanabildiği β-tabakalı yapıya dönüştüğünü göstermektedir. Tablo 1: İşlem görmüş ve görmemiş TT leri için ATR-FTIR absorpsiyon bantları [8, 9]. İşlem türü Saf TT NaOH ile AA ile SA ile Bağ (cm -1 ) (cm -1 ) (cm -1 ) (cm -1 ) N-H gerilme bantı CH gerilme bantı Asymmetric C=O (Amid I bantı) Amid II bantı Simetrik C=O alifatik yapı COO - daki -CO gerilmesi N-H düzlemindeki bükülme, C-N gerilmesi (Amid III bantı) S-O yapısı

4 Şekil 2: 1) İşlem görmemiş saf, 2) NaOH ile işlem görmüş, 3) NaOH+AA ile işlem görmüş, 4) NaOH+SA ile işlem görmüş tavuk tüylerinin ATR-FTIR spektrumları. Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+ ve Zn 2+ iyonlarının işlem görmemiş ve NaOH, NaOH+AA ve NaOH+CA ile işlem görmüş tavuk tüyleri üzerine denge sorpsiyonu sonuçları Şekil 3 de görülmektedir. İşlem görmemiş, NaOH, AA veya SA ile işlem görmüş tavuk tüylerinin sorpsiyon kapasiteleri karşılaştırıldığında en yüksek kapasiteye SA ile işlem görmüş tavuk tüyü ile ulaşılmıştır. İkinci olarak kapasite arttırmada AA etkili olmuştur. NaOH ile yıkamanın yüzeyin daha negatif ve daha homojen hale gelmesinde ve liflerin gevşemesinde etkili olduğu bulunmuştur. Sonuçlar göstermektedir ki ön işleme tabi tutulmuş TT leri düşük konsantrasyonlardaki endüstriyel atık sulardan veya kullanım sularından ağır metal iyonlarını uzaklaştırmada kabul edilebilir kapasiteye sahiptir. Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Kaganer-Radushkevich (DKR) izoterm modelleri denge verilerine uygulanmış ve doğrusal grafikleri çizildiğinde elde edilen model sabitleri ve korelasyon değerleri incelendiğinde deneysel ve hesaplanan verilerden nin en uygun model olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 2 de Dubinin-Kaganer-Radushkevich izotermlerinin model sabitleri ve korelasyon değerleri verilmiş, Şekil 3 te de DKR izotermi deneysel veriler üzerine çizilmiştir.

5 qdenge (mg Cu/ g TT) SA ile TT Cu ads. " AA ile TT Cu ads. NaOH ile TT Cu ads. saf TT Cu ads. qdenge(mg Cd/ g TT) SA ile TT Cd ads. AA ile TT Cd ads. NaOH ile TT Cd ads. saf TT Cd ads. qdenge (mg Zn/ g TT) Cdenge(mg/L) SA ile TT Zn ads. AA ile TT Zn ads. NaOH ile TT Zn ads. l saf TT Zn ads Cdenge (mg/l) qdenge (mg Ni/ g TT) C denge(mg/l) SA ile TT Ni ads. AA ile TT Ni asd. NaOH ile TT Ni ads. saf TT Ni ads C denge(mg/l) Şekil 3: a) Cu 2+ iyonları, b) Cd 2+ iyonları, c) Zn 2+ iyonları ve d) Ni 2+ iyonları için farklı TT üzerine adsorpsiyon dengeleri ve DRK izoterm modelleri. Tablo 2: Dubinin Kaganer Radushkevich (DKR) izoterminin parametreleri ve korelasyon katsayıları. Sorbent TT Ağır metal q maks E R 2 Ağır metal q maks E R 2 işlem türü iyonu (mg/g) (kj/mol) iyonu (mg/g) (kj/mol) Saf Cu Ni NaOH ile AA ile SA ile Saf Cd Zn NaOH ile AA ile SA ile

6 En yüksek Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+, ve Zn 2+ sorpsiyon kapasitesi SA ile işlem görmüş TT ile elde edilmiştir. Sözde birinci ve sözde ikinci mertebeden kinetik modelleri incelendiğinde tüm örnekler için R 2 değerleri ikinci mertebeden kinetik modelinin daha iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir (Tablo 3). Bu da yüzeyde olan kimyasal sorpsiyonun hızı kontrol eden adım olduğunu göstermektedir. Saf ve SA ile işlem görmüş TT ile yapılan kinetik çalışmaları sonuçları ve veriler üzerine çizilen sözde ikinci mertebe kinetik modeli Şekil 4 te görülmektedir. Tablo 3: Saf TT ve SA ile işlem görmüş TT üzerine ağır metal iyonlarının sorpsiyonu için sözde ikinci mertebeden kinetik model ve korelasyon sabitleri. Iyon türü TT işlem türü k 2 q e calc. (mg/g) Cu 2+ Saf Cd 2+ Saf Ni 2+ Saf Zn 2+ Saf Cu 2+ SA ile Cd 2+ SA ile Ni 2+ SA ile Zn 2+ SA ile R 2 q t (mmol iyon/ g saf TT) Cu Cd Zn Ni model Cu model Ni model Cd model Zn zaman (dk.) qt (mmol iyon /g SA ile TT) Cd model Cd Cu model Cu.2 Ni model Ni Zn model Zn zaman (dk.) Şekil 4: a) İşlem görmemiş saf ve b) SA ile işlem görmüş TT üzerine farklı metal iyonlarının sorpsiyonunun zamana göre değişiminde deneysel verilerin ikinci mertebeden kinetik modeli ile karşılaştırılması.

7 Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+, ve Zn 2+ iyonlarının sulu çözeltilerinden çok düşük konsantrasyonlarda TT ile gideriminin araştırıldığı bu çalışmada, SA ile işlem görmüş TT nün Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+, ve Zn 2+ iyonlarını uzaklaştırmada en yüksek kapasiteye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Kinetik çalışması sonucunda da Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+, ve Zn 2+ iyonlarının TT ne sorpsiyonunda kinetik davranışının sözde ikinci mertebeden olduğu ve bu modelin yüzeyde olan kimyasal sorpsiyonun hızı kontrol eden adım olduğunu göstermektedir. ATR-FTIR spektrumlarıyla TT deki fonksiyonel gruplar ile modifiye edilmiş TT deki fonksiyonel grupların aynı olduğu gözlenmiştir. Tavuk tüyü, keratin protein zincirindeki COO-, SH, NH 2 gruplarının Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+, ve Zn 2+ iyonları ile etkileştiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak tavuk tüyleri SA ile işleme tabi tutularak kullanıldığında, atık ve kullanma sularında Cu 2+, Cd 2+, Ni 2+ ve Zn 2+ gibi ağır metal iyonlarını kabul edilebilir limitlerin altına indirmede etkili ve düşük maliyetli bir biyo-sorbent olduğu tespit edilmiştir. KAYNAKLAR [1] Roundhill, D. M., Novel strategies for the removal of toxic metals from soils and waters, J. Chem. Educ., Cilt 81, 2, , 24. [2] Kumar, U. ve Bandyopadhyay, M., Sorption of cadmium from aqueous solution using pretreated rice husk, Bioresource Technology, Cilt 97, 14-19, 26. [3] Murphy, V., Hughes H. ve McLoughlin, P., Cu(II) binding by dried biomass of red, green and Brown macroalgae, Water Research, Cilt 41, , 27. [4] Banat, F., Al-Asheh S. ve Al-Rousan, D., Comparison between Different Keratincomposed Biosorbents for the Removal of Heavy Metal Ions from Aqueous Solutions, Adsorption Science and Technology, Cilt 2, , 22. [5] Kar, P. ve Misra, M., Use of Keratin Fiber for Seperation of Heavy Metals from Water, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Cilt 79, , 24. [6] Schrooyen, P.M.M., Dijkstra, P.J., Oberthür, R.C., Bantjes A. ve Feijen, J., Partially Carboxymethylated Feather Keratins. 1. Properties in Aqueous Systems, J. Agric. Food Chem., Cilt 48, 9, , 2. [7] Özdemir G. ve Sezgin, Ö. E., Keratin-rhamnolipid and keratin-sodium dodecyl sulfate interactions at the air/water interface, Colloids Surf. B: Biointerf., Cilt 52, 1-7, 26. [8] Pielesz, A., Freeman, H.S., Weselucha-Birczynska, A., Wysocki M. ve Wlochowicz, A., Assessing secondary structure of dyed wool fibre by means of FTIR and FTR spectroscopies, Journal of Molecular Structure, Cilt , , 23. [9] Taddei, P., Monti, P., Freddi, G., Arai T. ve Tsukada, M., Binding of Co(II) and Cu(II) cations to chemically modified wool fibres: an IR investigation, Journal of Molecular Structure, Cilt 65, , 23.

SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Eylem YALDIZLI a, Gülten GÜRDAĞ b a İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

Sigma 31, 44-52, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE GROUNDS

Sigma 31, 44-52, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE GROUNDS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 4452, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/61 Projenin Başlığı YENİ KATI FAZLARIN SENTEZİ VE ESER ELEMENT ANALİZLERİNDE KULLANILMASI Proje Yöneticisi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır.

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır. 1 1. GİRİŞ Ağır metal iyonları taşıdıkları teknolojik önem nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Atıksularda mevcut ağır metal iyonları (bakır, kurşun, çinko, mangan, nikel,

Detaylı

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Biosorption, adsorption, phytoremediation methods and applications Rasim

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU

TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU Aybüke AKSU, Gazi Ün. Fen Bilimleri Ens. Kimya Müh. Anabilim Dalı- Ankara- 06570 aybuke_aksu@hotmail.com Atilla MURATHAN, Gazi Ün. Müh. Fak. Kimya

Detaylı

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale)

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) TABİİ ADSORBANLAR İLE AĞIR METALLERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN SORPSİYONU Prof. Dr. Erol PEHLİVAN KİMYA-1 (Çalıştay 2010)

Detaylı

Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin

Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 21 Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 6-12, 2012 07.06.2011 İlk Gönderim 07.12.2011 Kabul Edildi Çeşitli Endüstriyel Atık Sularda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi M.Ş. DÜNDAR ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

REAKTİF MAVİ 221 İN POMZA İLE ADSORPSİYONU VE KİNETİĞİ

REAKTİF MAVİ 221 İN POMZA İLE ADSORPSİYONU VE KİNETİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 4, 807-812, 2011 Vol 26, No 4, 807-812, 2011 REAKTİF MAVİ 221 İN POMZA İLE ADSORPSİYONU VE KİNETİĞİ Aybüke Aksu *, Atilla Murathan

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 90-98, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE INVESTIGATION OF REMOVAL NH 3 -N FROM LANDFILL LEACHATE USING

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ *

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * Investigation of the Use of Waste Sludges Generated from Various İndustries As an Adsorbent

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 57-64 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 57-64 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 57-64 Ekim 2004 DERİ ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ BAŞYAYLA (KARAMAN) YÖRESİ PEKMEZ TOPRAĞI KULLANILARAK ARITILABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011202 (9-18) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011202 (9-18)

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE CRYSTALLIZATION

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE CRYSTALLIZATION Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 2 Araştırma Makalesi / Research Article INVESTIGATION OF EFFECT OF POLYMERS ON CALCIUM OXALATE

Detaylı

TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ. Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi

TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ. Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman Prof.Dr. Hilmi İBAR EDİRNE-2009 i ÖZET Doktora Tezi TOPRAKTA MAKRO

Detaylı

HİDROJEN DEPOLAMA AMACIYLA KİMYASAL YÖNTEMLE METAL HİDRAT SENTEZİ. İrfan AR1, M.Cengiz TAPLAMACIOĞLU2, Figen AR3

HİDROJEN DEPOLAMA AMACIYLA KİMYASAL YÖNTEMLE METAL HİDRAT SENTEZİ. İrfan AR1, M.Cengiz TAPLAMACIOĞLU2, Figen AR3 HİDROJEN DEPOLAMA AMACIYLA KİMYASAL YÖNTEMLE METAL HİDRAT SENTEZİ İrfan AR1, M.Cengiz TAPLAMACIOĞLU2, Figen AR3 1Kimya Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara. 2Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ENDÜSTRİ ATIKSULARININ ARITILMASINDA İLERİ ARITMA TEKNİKLERİ

ENDÜSTRİ ATIKSULARININ ARITILMASINDA İLERİ ARITMA TEKNİKLERİ ENDÜSTRİ ATIKSULARININ ARITILMASINDA İLERİ ARITMA TEKNİKLERİ ProLDr. Ayşen Turkman Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bornova İzmir L ENDÜSTRİ ATIKLARINDA BAZI ÖNEMLİ KİRLETİCİLER VE ETKİLERİ

Detaylı

13 Araştırma Makelesi / Research Article. Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment

13 Araştırma Makelesi / Research Article. Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment 13 Araştırma Makelesi / Research Article Doğal Zeolitlerin Atıksu Arıtımında Kullanımı Use of Natura/ Zeolites for Wastewater Treatment Ayşenur UĞURLU, Aytunç PINAR Çevre Mühendisliği Bölümü, Hacettepe

Detaylı

Mustafa LALE*, Nazan ŞAHİN, Zülfikar TEMOÇİN

Mustafa LALE*, Nazan ŞAHİN, Zülfikar TEMOÇİN G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(3): 365-373(2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(3):365-373 (2005) ADSORPTION OF Fe 2+ IONS WITH Saccharomyces cerevisiae IMMOBILIZED PUMICE STONE Mustafa LALE*,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİASYO BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SOUÇ RAPORU PROJE O : 2008 BSP 015 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM:

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010 PETROL HİDROKARBONLARI İLE KİRLENMİŞ DOĞAL TOPRAĞIN ELEKTROKİNETİK YÖNTEMLE ARITIMI (TREATMENT OF PETROLEUM HYDROCRBONS

Detaylı