Fatma BAKAR¹, Bahattin AYDINLI²

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatma BAKAR¹, Bahattin AYDINLI²"

Transkript

1 BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PLASTİK ve PLASTİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ve ÇEVREYE ETKİLERİ KONULARINDA TUTUMLARININ BELİRLENMESİ (BATI KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEKLEMİ) Fatma BAKAR¹, Bahattin AYDINLI² ¹Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi ²Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretim yılı ikinci döneminde Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konularında tutumlarını incelemektir. Araştırmada Avan vd. (2011) tarafından hazırlanan ilköğretim öğrencileri için Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) kullanılmıştır. Ölçek tutumun bilgi, duygu ve davranış boyutlarını ölçmektedir. Anket geliştirme çalışmalarında bilgi ölçeğinin üç faktörlü, duygu ölçeğinin dört faktörlü, davranış ölçeğinin ise beş faktörlü olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada BİLSEM öğrencilerinin plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusundaki tutumları cinsiyet, sınıf seviyesi, anne ve babanın öğrenim düzeyi ve ailenin aylık geliri değişkenleri açısından araştırılmıştır. BİLSEM öğrencilerinin tutum puanlarının olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. BİLSEM öğrencilerinin plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusunda tutumları cinsiyet, sınıf seviyesi ve baba öğrenim durumu değişkenleri açısından bazı faktörlerde anlamlı farklılıklar gösterirken; anne öğrenim durumu ve ailenin aylık ekonomik geliri açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. Anahtar sözcükler: çevre eğitimi, plastik atıklar, geri dönüşüm, çevre tutum ölçeği, bilim ve sanat merkezi, üstün zekalı öğrenci ABSTRACT ATTITUDES OF STUDENTS AT SCİENCE AND ARTS CENTERS TOWARDS PLASTICS AND PLASTICS WASTE RECYLING AND THEİR EFFECTS ON ENVIRONMENT (A CASE STUDY FROM WEST BLACK SEA REGION) Fatma BAKAR¹, Bahattin AYDINLI² ¹Kastamonu Unıversity, Institute of Science Graduate Student ²Kastamonu Unıversity, Faculty of Education, Deparment of Primary The purpose of this research is to examine 6th,7th, 8th grade students attitudes about recycling of plastic waste and its effect on environment. The students study at gifted students school (BİLSEM) in West Black Sea Region and participated in the research in the second part of academic year. Environment Attitude Scale developed by Avan and others (2011) for primary school students was used in the study in the form of survey model.the scale measures the cognitive,affective,behaviour dimensions of attitudes. While developing survey it was found out that knowledge scale had three factors, emotion scale had four factors and behaviour scale had five factors.in the research students attitudes were examined according to variables gender, class level, education level of parents, income of the family. Gifted students have positive attitudes.gifted students showed significant differences according to gender, class level and education level of father variants but they did not show differences according to level of mother s education and monthly income of family variants Keywords: Environment education, plastic wastes, recycling, environmental attitude scale, gifted student

2 1.GİRİŞ Çevre canlı ve cansız varlıkların etkileşim içinde bulunduğu ortamdır. Dünya nüfusunun artışı ve buna bağlı olarak kentleşme, doğal kaynakların hızla ve bilinçsizce tüketimi çevre sorunlarının artmasına sebep olmaktadır. Bu ortam içerisinde çevreye en çok zarar veren insandır. Bunun nedeni de insanların rahat yaşama arzusu için doğal kaynakları israf edercesine kullanmalarıdır. Bir toplumun en değerli güç kaynağı da şüphesiz insandır. Bu kaynağın kaymak tabakası ise üstün yetenekli çocuklardır(ataman, 2004). Ülke kalkınması ve gelişmesi açısından stratejik öneme sahip üstün yeteneklilerin eğitimine mutlaka önem verilmesi gerekir. Üstün yetenekliler bir toplumun küçük bir kesimini oluşturmalarına rağmen kıymetli bir maden gibi değerlendirildiklerinde bir ülkenin geleceğine şekil verebilirler hatta bütün insanlığa yararlı olabilirler. Bu nedenle üstün yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarını belirlemek ve bu doğrultuda eğitim vermek gerekir. Araştırmalar tutumların uygun eğitimle değiştirilebileceğini belirtmektedir. Son yıllarda çevre problemlerinin artması ve yaşamı olumsuz etkilemesi bu konuda yapılan araştırmaların sayısını artırmıştır. Esen (2011) ilköğretim düzeyindeki üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları çevre bilgilerinin ve çevreye yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve ailelerin sosyoekonomik düzeyleri değişkenlerine göre incelenmesini, çevre bilgileri ile çevre tutumları arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesini ve çevre problemlerine ilişkin çözüm yolları üretebilme düzeylerinin tespitini amaçlamıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çevre bilgi ve tutumlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin çevre bilgilerinde sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu fark özellikle 5 ve 8. sınıflar arasında 8. sınıflar lehine olduğu görülmüştür. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarında sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yine ailelerin gelir durumuna göre çevreye yönelik tutumlarına bakıldığında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu ve çevresel problemlere çözüm üretebildikleri görülmüştür. Aydın, Çoşkun, Kaya ve Erdönmez (2011) Gifted students attitudes towards environment: A case study from Turkey adlı çalışmalarında Bilim ve Sanat Merkezi ndeki üstün zekâlı öğrencilerin tutumlarını incelemişlerdir. Araştırmaya eğitim-öğretim yılında Ankara Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören 156 öğrenci katılmıştır. Bilgi toplama aracı olarak Atasoy (2005) tarafından geliştirilmiş çevre tutum ölçeği kullanılmıştır. Bilgi değerlendirme safhasında frekans, yüzde ve aritmetik ortalama, test ve tek taraflı varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üstün zekalı öğrencilerin çevreye karşı olumlu tutumları olduğu görülmüştür. Diğer bir sonuç ise tutumların cinsiyet ve sınıf seviyesi varyanslarına göre farklılık gösterdiğidir. Armağan (2006) yaptığı çalışmada ilköğretim 7-8. sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ile ilgili bilgi düzeylerini ve çevre duyarlılıklarını cinsiyet ve sınıf seviyesine göre tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 24 soruluk çevre eğitimi testi kullanılmıştır. Öğrencilerin, özellikle kirlilik, kirliliğe neden olan etmenler, geri dönüşüm ve enerji kaynakları konuları hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları ancak özellikle ozon tabakası, asit yağmurları ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili konularda yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Mert (2006) lise öğrencilerinin çevre, çevre eğitimi, katı atıklar ve geri dönüşümlü atıklar konusu ile ilgili bilgi düzeylerini ve çevre sorunlarına karşı duyarlılıklarını belirlemeye çalışmıştır. Ayrıca öğrencilerin çevreye karşı tutum ve duyarlılıklarında çevre eğitiminin önemi ve lise düzeyindeki çevre eğitimi için neler yapılabileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Ankara nın değişik ilçelerinde öğrenim gören 1341 lise öğrencisi ile yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından Çevre Bilgi Testi ve Çevre Duyarlılık Testi geliştirilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, öğrencilerin bulundukları ilçelere, okudukları okullara, sınıf düzeylerine, günlük gazete alma ve ekoloji ağırlıklı belgeselleri izleme durumlarına göre çevre eğitimi ve katı atıklar konusundaki bilgi ve duyarlılıklarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili bilgi testinde başarılı olan öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıklarının, başarısız olanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Bundan sonraki bölümde araştırmanın amacı ve önemi, alt problemler yer almaktadır Araştırmanın Amacı ve Önemi Günümüzde çevre sorunlarının hızla artması ve yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle bireylerin çevreyle ilgili tutumlarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalar yaşanabilir çevrenin sürdürülebilirliği açısından

3 önem arz etmektedir. Türkiye de ilköğretim, ortaöğretim, üniversite düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarını inceleyen çok sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Fakat üstün yeteneklilerin çevreye yönelik tutumları ile ilgili literatürde çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. (Aydın vd.,2011; Çeken, 2009; Esen, 2011) Gün geçtikçe artan çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenebilmesi için üstün yetenekli öğrencilerin çevreye ilişkin tutumlarının tespit edilmesi son derecede önemlidir. Bu araştırma üstün yetenekli öğrencilerin çevreyle ilgili bilinç düzeylerinin arttırılmasına katkı sağlaması ve yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından önemlidir. Bu araştırma, Batı Karadeniz Bölgesi nde bulunan Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sinop, Bartın Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusundaki tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1. BİLSEM öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusundaki tutumları nasıldır? 2. BİLSEM öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusundaki tutum puanları a. Cinsiyete, b. Sınıf seviyesine, c. Annenin öğrenim durumuna, d. Babanın öğrenim durumuna, e.ailenin ortalama aylık gelir durumuna göre nasıl değişmektedir? soruları araştırılmıştır. 2. YÖNTEM 2.1. Araştırma Modeli Bu araştırma genel tarama modelindedir Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Batı Karadeniz Bölgesi nde bulunan Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Sinop, Bartın Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 175 öğrenci katılmıştır. Öğrenci tutumlarının cinsiyet, sınıf seviyesi, annenin öğrenim durumu, babanın öğrenim durumu ve ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre değişimi incelenmiştir Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımları çizelge 2.1. de verilmiştir. Tablo 2.1 Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları Cinsiyet N % Kız 80 45,7 Erkek 95 54,3 Toplam Tablo 2.1 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin % 45,7 sinin kız, % 54,3 ünün erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre dağılımı Tablo 2.2 de verilmiştir. Tablo 2.2 Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı Sınıf N %

4 , ,3 Toplam Tablo 2.2 ye göre araştırmaya katılan öğrencilerin % 60 ı 6. sınıfta, % 21,7 si 7. sınıfta ve % 18,3 ü 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumuna göre dağılımı Tablo 2.3 de verilmiştir. Tablo 2.3 Öğrencilerin Annelerinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Öğrenim Durumu N % Okur yazar değil 1 0,6 İlköğretim Ortaöğretim(lise ve dengi) 46 26,3 Yüksekokul/ Üniversite 89 50,9 Lisans üstü/ Doktora 4 2,3 Toplam Tablo 2.3 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin annelerinin % 0,6 sının okuryazar olmadığı, % 20 sinin ilköğretim, % 26,3 ünün ortaöğretim, % 50,9 nun yüksekokul/ üniversite, % 2,3 ünün lisansüstü/ doktora mezunu olduğu görülmektedir. Tablo 2.4 de araştırmaya katılan öğrencilerin babalarının öğrenim durumuna göre dağılımı verilmiştir. Tablo 2.4 Öğrencilerin Babalarının Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Öğrenim Durumu N % Okur yazar değil - 0 İlköğretim 17 9,7 Ortaöğretim(lise ve dengi) 50 28,6 Yüksekokul/ Üniversite 95 54,3 Lisans üstü/ Doktora 13 7,4 Toplam Tablo 2.4 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin babalarının % 9,7 sinin ilköğretim, % 28,6 sının ortaöğretim, % 54,3 ünün yüksekokul/ üniversite, % 7,4 ünün lisansüstü/ doktora mezunu olduğu görülmektedir. Tablo 2.5 de araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri BİLSEM e göre dağılımı verilmiştir. Tablo 2.5 Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri BİLSEM e Göre Dağılımı Öğrencinin Öğrenim Gördüğü BİLSEM N Cinsiyet % Erkek Kız Kastamonu ,3 Düzce ,1 Zonguldak ,7 Sinop ,9

5 Bartın ,0 Toplam Tablo 2.5 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %22,3 ü Kastamonu BİLSEM, %25,1 i Düzce BİLSEM, %21,7 si Zonguldak BİLSEM, %14,9 u Sinop BİLSEM, %16 sı Bartın BİLSEM de öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan Öğrencilerin BİLSEMde Öğrenim Gördüğü Programa Göre Dağılımı Tablo 2.6 da verilmiştir. Tablo 2.6 Öğrencilerin BİLSEMde Öğrenim Gördüğü Programa Göre Dağılımı Eğitim Programı N % Destek Eğitim programı 44 25,1 Bireysel Yetenekleri Fark ,0 Ettirici Program Özel Yetenekleri Geliştirici 26 14,9 Program Toplam Tablo 2.6 da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin % 25,1 i Destek Eğitim Programında, % 60 ı Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Programda, % 14,9 u ise Özel Yetenekleri Geliştirici Programda öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin aylık ortalama gelir durumuna göre dağılımı Tablo 2.7 de verilmiştir. Tablo 2.7 Öğrencilerin Ailelerinin Aylık Ortalama Gelir Durumuna Göre Dağılımı Aylık Ortalama Gelir Durumu N % 1000 altı 20 11, arası 52 29, üstü ,9 Toplam Tablo 2.7 de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin % 11,4 ünün aylık gelir durumunun 1000 altı gelir grubunda olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin % 29,7 si gelir grubunda yer alırken, % 58,9 unun 2001 üstü gelir grubunda olduğu tespit edilmiştir Veri Toplama Araçları BİLSEM öğrencilerinin plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konularında tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenciye ait kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise Avan vd. (2011) tarafından geliştirilen İlköğretim Öğrencileri İçin Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) kullanılmıştır. Öğrenciler hakkında bilgi toplamak amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır. BİLSEM öğrencileri için kullanılan kişisel bilgi formu 6 sorudan oluşmaktadır. Bu formda cinsiyet sınıf düzeyi, öğrencinin BİLSEM de öğrenim gördüğü program, anne ve babanın öğrenim durumu, ailenin aylık gelir düzeyini belirlemek için sorular bulunmaktadır. Çevre Tutum Ölçeği 5 li likert tipte olup tutumun bilgi, duygu ve davranış boyutlarını ele almaktadır. Bilgi ölçeğinde 22, duygu ölçeğinde 17, davranış ölçeğinde 20 soru bulunmaktadır. Geliştirme çalışmalarında bilgi ölçeğinin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0.854, duygu ölçeğinin 0.871, davranış ölçeği için bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda bilgi ölçeği

6 için 3, duygu ölçeği için 4 ve davranış ölçeği için 5 faktör olduğu tespit edilmiş ve faktörler isimlendirilmiştir. Tutum ölçeği boyutları, faktörleri ve isimleri Tablo 2.8 de gösterilmiştir. Tablo 2.8 Tutum Ölçeğini Oluşturan Boyutlar,Faktörler ve Madde Numaraları Tutum Ölçeği Boyutları Faktörler Faktörlerin İsimleri Faktörü Oluşturan Madde Numaraları Bilgi Ölçeği 1.Faktör Geri dönüşüm ve Çevre Sorunları 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2.Faktör Plastiklerin Çevreye Verdiği 14,15,16,17,18,19 Zararlar 3.Faktör Plastiklerin Enerji Kaynağı Olarak 20,21,22 Kullanılması Duygu Ölçeği 1.Faktör Temiz Bir Çevrede Yaşama İsteği 1,2,3,4,5,6,7 2.Faktör Plastikleri Tekrar Tekrar Kullanma 8,9,10,11 İsteği 3.Faktör Çevreye Saçılmış Plastiklerin Bizi 12,13,14 Duygusal Olarak Nasıl Etkilediği 4.Faktör Plastiklerin Tekrar Kullanımının 15,16,17 İnsan Sağlığına Olan Etkisi Davranış 1.Faktör Çevreyi Koruma Çalışmaları 1,2,3,4,5,6,7,8 Ölçeği 2.Faktör Geri dönüşüm Kutusunu Kullanma 9,10,11 3.Faktör Çöpleri Yere Atma İsteği 12,13,14 4.Faktör Plastikleri Tekrar Tekrar Kullanma 15,16,17 İsteği 5.Faktör Çöp Kutusunu Kullanma 18,19,20 Bu araştırmada ise Çevre Bilgi Ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,693; Çevre Duygu Ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,711; Çevre Davranış Ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,803 olarak tespit edilmiştir. Çevre Bilgi Ölçeği ve Çevre Duygu Ölçeğindeki seçenekler Tamamen Katılmıyorum, Katılmıyorum, Az Katılıyorum, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum şeklindedir. Çevre Davranış Ölçeğinde ise seçenekler Hiç Yapmam, Çok Az yaparım, Ara Sıra Yaparım, Çoğunlukla Yaparım, Her Zaman Yaparım şeklindedir Verilerin Analizi Çevre tutum ölçeğinin çoktan seçmeli maddeleri nicel veri analizi SPSS 15.0 Statistical Package for the Social Sciences paket programı kullanılarak yapılmıştır. BİLSEM öğrencilerinin plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusundaki tutumlarının cinsiyete göre karşılaştırılmasında bağımsız örneklemler için t testi (independent samples t-test), sınıf düzeyi, annenin öğrenim durumu, babanın öğrenim durumu, ailenin ortalama aylık gelir durumu değişkenine göre anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ölçeğin istatistiksel çözümlemelerinde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. 3. BULGULAR Araştırmaya katılan BİLSEM öğrencilerinin, plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusundaki tutumlarının faktör bazındaki puanlarına ilişkin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 3.1 de verilmiştir.

7 Tablo 3.1 BİLSEM Öğrencilerinin Çevre Tutum Ölçeği Faktörlerinden Aldıkları Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları Çevre Tutum Ölçeği Faktörleri X SS Bilgi Ölçeği 1. Faktör Geri Dönüşüm Ve Çevre Sorunları 4,59 0,35 Bilgi Ölçeği 2. Faktör Plastiklerin Çevreye Verdiği Zararlar 2,62 0,85 Bilgi Ölçeği 3. Faktör Plastiklerin Enerji Kaynağı Olarak 3,40 0,92 Kullanılması Duygu Ölçeği 1. Faktör Temiz Bir Çevrede Yaşama İsteği 4,80 0,37 Duygu Ölçeği 2.Faktör Plastikleri Tekrar Kullanma İsteği 3,82 1,02 Duygu Ölçeği 3. Faktör Çevreye Saçılmış Plastiklerin Bizi Duygusal 3,79 0,83 Olarak Nasıl Etkilediği Duygu Ölçeği 4. Faktör Plastiklerin Tekrar Kullanımının İnsan 3,25 0,99 Sağlığına Olan Etkisi Davranış Ölçeği 1. Faktör Çevreyi Koruma Çalışmaları 3,18 0,93 Davranış Ölçeği 2. Faktör Geri Dönüşüm Kutusu Kullanma 3,76 1,07 Davranış Ölçeği 3. Faktör Çöpleri Yere Atma İsteği 2,24 1,09 Davranış Ölçeği 4. Faktör Plastikleri Tekrar Tekrar Kullanma İsteği 3,45 1,12 Davranış Ölçeği 5. Faktör Çöp Kutusunu Kullanma 3,04 0,98 Tablo 3.1 de görüldüğü gibi, BİLSEM öğrencilerinin çevre tutum ölçeği faktörlerinden aldıkları aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin verdiği cevaplarda aritmetik ortalaması en düşük olan çevre tutum ölçeği faktörü davranış ölçeğinin birinci faktörü olan çöpleri yere atma isteğidir(x=2,24 ). Çöpleri yere atma isteği faktörünün ortalamasının düşük çıkması istenilen bir durumdur. Araştırmaya katılan öğrencilerin verdiği cevaplarda aritmetik ortalaması en yüksek olan çevre tutum ölçeği faktörü duygu ölçeğinin birinci faktörü olan temiz bir çevrede yaşama isteğidir.(x=4,80). Bu sonuca göre BİLSEM öğrencilerinin geri dönüşüm ve çevre sorunları hakkında bilgi düzeylerinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. BİLSEM öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusunda bilgi, duygu ve davranış ölçeği faktörleri açısından cinsiyete göre bir farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklemler t- testi yapılmıştır ve sonuçlar Tablo 3.2 de gösterilmiştir. Tablo 3.2 Duygu ölçeği 1. faktör sonuçlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları Cinsiyet N X SS Sd t p Kız 80 4,89 0, ,80 0,00* Erkek 95 4,73 0,45 Tablo 3.2 incelendiğinde duygu ölçeğinin 1. faktörünün (temiz bir çevrede yaşama isteği) cinsiyete göre t-testi sonuçları görülmektedir. Bu faktör cinsiyete göre anlamlı bir farklılık

8 göstermektedir(t (173) =2.80, p< 0,05). Kız öğrencilerin temiz bir çevrede yaşamak isteği faktörüne yönelik tutumları ( X=4,89), erkek öğrencilerin tutumlarına (X=4,73) göre daha olumludur. Tablo 3.3 Duygu ölçeği 3. faktör sonuçlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları Cinsiyet N X SS Sd t p Kız 80 3,95 0, ,33 0,02* Erkek 95 3,66 0,96 Tablo 3.3 incelendiğinde duygu ölçeğinin 3. faktörünün (çevreye saçılmış plastiklerin bizi nasıl etkilediği) cinsiyete göre t-testi sonuçları görülmektedir. Bu faktör cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir(t (173) = 2,33, p<0,05). Kız öğrencilerin çevreye saçılmış plastikler bizi duygusal olarak nasıl etkiliyor faktörüne yönelik tutumları (X=3,95), erkek öğrencilere (X=3,66) göre daha olumludur. Tablo 3.4 Davranış ölçeği 1. faktör sonuçlarının cinsiyete göre t-testi sonuçları Cinsiyet N X SS Sd t p Kız 80 3,36 0, ,27 0,02* Erkek 95 3,04 1,01 Tablo 3.4 incelendiğinde davranış ölçeğinin 1. faktörünün cinsiyete göre t-testi sonuçları görülmektedir. Bu faktör cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. ( t( 173) = 2,27, p< 0,05). Kız öğrencilerin çevreyi koruma çalışmaları isimli faktöre yönelik tutumları (X = 3,36 ), erkek öğrencilere (X = 3,04 ) göre daha olumludur. BİLSEM öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusunda bilgi, duygu ve davranış ölçeği faktörleri açısından sınıf seviyesine göre bir farklılık olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve sonuçlar Tablo 3.5 de gösterilmiştir. Tablo 3.5 Bilgi ölçeği 1. faktör sonuçlarının sınıf seviyesine göre anova sonuçları Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark Gruplar Arası,766 2,383 3,164,045* 6-7 Gruplar İçi 20, ,121 Toplam 21, Bilgi ölçeğinin 1. faktörünün sınıf seviyesine göre anova sonuçları Tablo 3.5 de gösterilmiştir. Bu faktör sınıf seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Post-Hoc testi olarak Gabriel testi uygulanmıştır ( F = 3,164, p< 0,05). 6. sınıf öğrencileri (X = 4,63 ) ile 7. sınıf öğrencileri (X = 4,46 ) arasında 6.sınıflar lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Fakat 7. sınıfların öğretim programında çevre sorunları ve etkileri konusunu olduğu düşünüldüğünde anlamlı farklılığın 7. sınıflar lehine çıkması beklenirdi.

9 Tablo 3.6 Bilgi ölçeği 1.faktörün sınıf seviyesine göre Gabriel testi sonuçları SINIF SINIF Ortalama Farkı Standart Hata p 6 7,16410(*),06588,036* 8,01987,07026, ,16410(*),06588,036* 8 -,14423,08349, ,01987,07026,957 7,14423,08349,198 BİLSEM öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusunda bilgi, duygu ve davranış ölçeği faktörleri açısından babanın öğrenim durumuna göre bir farklılık olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış ve sonuçlar Tablo 3.7 de gösterilmiştir. Tablo 3.7 Bilgi ölçeği 3. faktör sonuçlarının babanın öğrenim durumuna göre anova sonuçları Gruplar Arası Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p Anlamlı Fark Ortaöğretim - üniversite 8, ,921 3,601,015* Gruplar İçi 138, ,811 Toplam 147, Bilgi ölçeğinin 3. faktörünün babanın öğrenim durumuna göre anova sonuçları Tablo 3.7 de gösterilmiştir. Bu faktör babanın öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Post-Hoc testi olarak Gabriel testi uygulanmıştır ( F = 3,601, p < 0,05 ). Babanın öğrenim durumu ortaöğretim mezunu olanlar (X = 3,07 ) ile yüksekokul/ üniversite mezunu olanlar (X = 3,52 ) arasında yüksekokul/ üniversite mezunu olanlar lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Tablo 3.7 Bilgi ölçeği 3. faktörünün babanın öğrenim durumuna göre Gabriel testi sonuçları Babanın Öğrenim Durumu Babanın Öğrenim Durumu Ortalama Farkı Standart Hata p İlköğretim Ortaöğretim,40392,25285,383 Yüksek okul/ Üniversite -,04871,23717,997 Doktora -,29864,33182,805 Ortaöğretim İlköğretim -,40392,25285,383 Yüksekokul/ Üniversite -,45263(*),15736,023* Lisansüstü/ Doktora -,70256,28039,063 Yüksekokul/ İlköğretim Üniversite,04871,23717,997

10 Lisansüstü/ Doktora Ortaöğretim,45263(*),15736,023* Lisansüstü/ Doktora -,24993,26633,784 İlköğretim,29864,33182,805 Ortaöğretim,70256,28039,063 Yüksekokul/ Üniversite,24993,26633, SONUÇ ve TARTIŞMA Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin plastik ve plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusunda tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin çevre tutum ölçeğinden aldıkları ortalama puanlara bakıldığında duygu ölçeğinin birinci faktörü olan temiz bir çevrede yaşama isteği adlı faktörde en yüksek puana sahip oldukları görülmektedir ( X=4,80 ). Ayrıca öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre sorunları ile ilgili faktörden aldıkları puanların aritmetik ortalaması da oldukça yüksektir (4,59). Bu sonuçlara göre Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu söylenebilir. Bu araştırmada BİLSEM öğrencilerinin plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusundaki tutumları cinsiyete göre incelendiğinde üç faktörde anlamlı farklılık görülmüştür. (p < 0,05). Birincisi duygu ölçeğinin birinci faktörü olan temiz bir çevrede yaşama isteği ikincisi duygu ölçeğinin üçüncü faktörü olan çevreye saçılmış plastiklerin bizi duygusal olarak nasıl etkilediği üçüncüsü ise davranış ölçeğinin birinci faktörü olan çevreyi koruma çalışmalarıdır. Kız öğrenciler bu üç faktörde de daha olumlu tutuma sahiptir. Şama (2003), Atasoy(2005), Gezer vd. (2006), Gökçe vd. (2007), Sağır vd. (2008) yaptığı çalışmalarda çevreye yönelik tutumun cinsiyet değişkenine göre incelenmesi sonucu kızlar lehine anlamlı farkın olduğu tespit etmişlerdir. Bu araştırmada elde edilen diğer bir sonuca göre; Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin plastik atıkların geri dönüşümü ve çevreye etkileri konusundaki tutumları sınıf düzeyine göre sadece bilgi ölçeğinin birinci faktörü olan geri dönüşüm ve çevre sorunlarında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. (p < 0,05). Bu farklılık 6 ve 7. sınıflar arasında 6. sınıflar lehinedir. Armağan(2006) ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi düzeylerini araştırdığı çalışmada alt sınıfların çevre bilgisinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Sonuçlar annenin öğrenim durumu değişkenine göre incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p > 0,05). Sağır vd. (2008), Gökçe vd.(2007), Aydın ve Çepni (2012) yaptıkları çalışmada ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının annenin öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediğini bulmuşlardır. Sonuçlar babanın öğrenim durumu değişkenine göre incelendiğinde bilgi ölçeğinin üçüncü faktörü olan plastiklerin enerji kaynağı olarak kullanılması adlı faktörde anlamlı fark belirlenmiştir (p < 0,05). Plastiklerin enerji kaynağı olarak kullanılması adlı bilgi ölçeğinin üçüncü faktörü babanın öğrenim durumu değişkenine göre incelendiğinde ortaöğretim mezunu olanlar (X = 3,07 ) ile yüksekokul/ üniversite mezunu olanlar (X = 3,52 ) arasında yüksekokul/ üniversite mezunu olanlar lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Sonuçlar ailenin ekonomik durumu değişkenine göre incelendiğinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p > 0,05). Atasoy(2005), Erol (2006), Aydın ve Kaya (2011), Gökçe vd. (2007) çalışmalarında öğrencilerin çevreye karşı tutumlarında ailenin gelir düzeyi bakımından anlamlı bir fark bulamamışlardır. 5. ÖNERİLER Çevre sorunlarının önlenebilmesi için çevre eğitimi şarttır. Bireylerin çevreye yönelik olumsuz tutumlarının değiştirilmesi çevre eğitimi ile sağlanabilir. BİLSEM öğrencileri ile yapılan etkinliklerde konuların çevre ile ilişkilendirilmesi öğrencilerinin çevreye olan duyarlılıklarını artıracaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu kıymetli bireylerin ileride

11 toplumun idaresinde söz sahibi olacağı düşünüldüğünde çevreye bilinçli gençler olarak yetiştirilmesi son derece önemlidir. Ayrıca bu araştırmanın üstün yeteneklilerle ilgili yapılacak çalışmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. Genel itibari ile okullarda çevreye duyarlı olma davranışı kazandıracak projelerin yapılması ve bu projelerde öğrencilerin aktif rol oynaması sağlanmalıdır. Çevre bilincini artırmak amacıyla çeşitli seminerler, paneller, toplantılar yapılmalıdır. Çevre ve doğa gezileri düzenlenmelidir. Okullarda küçük de olsa bir bahçe oluşturulmalı ve bu alanda her zaman tükettikleri sebze ve meyvelerin nasıl yetiştiğini görmeleri için bu bitkilerin fidelerinin dikimi sağlanmalıdır. Böylece sürekli tüketen bir nesil olmaktan çıkıp neyin nasıl yetiştiğini üretildiğini bilen bir gençliğin yetiştirilmesi aynı zamanda tasarruf bilincini kazandırabilir. Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için evlerde, işyerlerinde, okullarda çöpe atılan geri dönüşümlü ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi belediyelerce toplanmasının sağlanması ve geri dönüştürülmesinin sağlanabilmesi için toplumu oluşturan bireylerin de istekli olması gerekir. 6. KAYNAKLAR Ak, S. (2008). İlköğretim Öğreten Adaylarının Çevreye Yönelik Bilinçlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi:Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Akarsu, F. (2001).Üstün Yetenekli Çocuklar, Ankara: Eduser Yayınları Altunoğlu, B. D., Atav, E.(2009). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Risk Algısı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36: Armağan, F., Ö. (2006). İlköğretim 7 8. sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ile ilgili bilgi düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi: Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Aslan, O., Sağır Uluçınar, S. Ve Cansaran, A (2008). Çevre Tutum Ölçeği Uyarlanması ve İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: Atasoy, E. Ve Ertürk, H (2008).İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1): Ay, İ. Plastik Malzemeler Erişim tarihi: Aydın, F., Çoşkun,M., Kaya,H., Erdönmez,İ. (2011). Gifted Students Attitudes towards Environment: A Case Study From Turkey. African Journal of Agricultural Research Vol:6(7) Aydın, F., Kaya, H. (2011). Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 24, Aydın, F. ve Çepni, O. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Karabük İli Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:18, Sayfa Bozkurt, O., Cansüngü (Koray), Ö(2002). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 : Buhan, B. (2006). Okul Öncesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Çevre Bilinci ve Bu Okullardaki Çevre Eğitiminin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. (1. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2005) Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt:3 Sayı: Çamurlu A (2001). Üstün ve Özel yetenekli Çocuklar ve Bilim Sanat Merkezleri. Eğitim Dergisi, Sayı, p. 1. Çeken, R. (2009). Farklı Yaş Düzeyindeki Üstün Zekalı Öğrencilerin Çevre Bilinci. Türkiye 1. Uluslararası Eğitim araştırmaları Kongresi. Onsekiz Mart Üniversitesi, 1-3 Mayıs, Çanakkale. Davaslıgil, Ü., (2004). Üstün Zekalı Çocukların Eğitimi, Üstün Yetenekli Çocuklar, Seçilmiş Makaleler, Ed.: M.R. Şirin, A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, ss:

12 Demirbaş, Murat., Pektaş, H. M.(2009). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Sorunu İle İlişkili Temel Kavramları Gerçekleştirme Düzeyleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Cilt:3 Sayı: Dönmez, N.B.(2004) Bilim ve Sanat Merkezleri nin Kuruluşu ve İşleyişinde Yapılması Gereken Düzenlemeler Üstün Yetenekli Çocuklar, Bildiriler Kitabı, Ed.: A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili, M.R. Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, ss: Erten,S. Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre Orman Bakanlığı Yayın Organı. Sayı 65/ /25 Ankara Erten, S.(2005) Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, Erten, S. (2002). İlköğretimin II. Kademesindeki ( sınıflar) Öğrencilerde Çevreye Yararlı Davranışların Araştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongre kitabı Eylül, 2002, Ankara Erten, S. (2003). 5. Sınıf öğrencilerinde çöplerin azaltılması bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 25, Ankara. Esen, T. (2011). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Adıyaman. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Erten, S.(2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S., Özden, M. (2007) İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları, İlköğretim Online, 6 (3), Gökdere, M., Çepni, S. (2003) Üstün Yetenekli Çocuklara Verilen Değerler Eğitiminde Öğretmenin Rolü. Değerler Eğitimi Dergisi. Güler, Ç., Çobanoğlu, Z.(1997)Plastikler, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:46 Ankara. Güven, S.(1996). Çevrenin Korunmasında Ailenin Yeri ve Önemi. Türkiye Coğrafyası; Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya sempozyumu 21. Yüzyıla Doğru Türkiye. Ankara Üniv. Basımevi. Ankara Işıldar, G.Y (2008). Meslek Yüksekokulları Boyutunda Çevre Eğitiminin Çevreci Yaklaşımlar Ve Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6(4), İncekara, S. ve Tuna, F (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Konularla İlgili Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Çankırı İli Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 22: Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 19. Baskı Keser, S. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Karşı Tutumları. Yüksek Lisans Tezi Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. MEB. (2005). İlköğretim 4-5. Sınıflar ve 6-8. Sınıflar Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programları ve Kılavuzları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. Mert, M. (2006). Lise Öğrencilerinin Çevre Eğitimi ve Kati Atıklar Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Saptanması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Meydan A, Doğu, S.(2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26: Morgil, I., Yılmaz, A. ve Cingör, N. (2002). Fen Eğitiminde Çevre ve Çevre Koruma Projesi Hazırlamasına Yönelik Çalışma. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. ODTÜ, Ankara. Özdemir, O., Yıldız,A., Ocaktan, E., Sarışen, Ö. (2004).Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3), Öztürk M. Plastikler ve Geri Kazanılması. YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü. İstanbul Pooley, J. A. and O Connor, M. (Sep2000). Environmental Education and Attitudes, Environment & Behavior, 32(5), Sağır S, Aslan, O., Cansaran, A.(2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre tutumlarının Farklı değişkenler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online E- Dergi, 7(2):

13 Şama, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23,Sayı Şenyurt, A., Temel, Ayla Bayık., Özkahraman, Ş.(2011). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Konulara Duyarlılıklarının İncelenmesi. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt. 2 Sayı: Şüyün, B. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilinç ve Algılamaları Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi: Nobel Yayın Dağıtım. Tecer, S. (2007) Çevre İçin Eğitim: Balıkesir İli İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum, Bilgi, Duyarlılık ve Aktif Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tombul, F. (2006). Türkiye de Çevre İçin Eğitime Verilen Önem. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tuncer, G., Sungur,S. Tekkaya, C. Ertepınar,H. (2004). Environmental Attitudes of the 6th Grade Students From Rural and Urban Areas: A case Study for Ankara. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26: Uzun,N. ve Sağlam, N. (2006). Orta Öğretim Öğrencileri İçin Çevresel Tutum Ölçeği Geliştirme Ve Geçerliliği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı Uzun,N., Sağlam,N(2007). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumlarına Çevre ve İnsan Dersi İle Gönüllü Çevre Kuruluşlarının Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 33: Yılmaz, A.; Morgil, İ.; Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre, Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22:

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ile NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ile NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ile NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A COMPARISON OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES BETWEEN GIFTED and TALENTED STUDENTS AND

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Kutret GEZER, Yard. Doç. Dr. Hulusi ÇOKADAR, Dr. Sacit KÖSE, Araş. Gör. Kadir BİLEN PAÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ , S İSTANBUL ISSN: copyright 2010 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÇEVRE TUTUM ÖLÇEĞİ UYARLANMASI VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

ÇEVRE TUTUM ÖLÇEĞİ UYARLANMASI VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 283-295, 2008 ÇEVRE TUTUM ÖLÇEĞİ UYARLANMASI VE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Oktay Aslan 1, Şafak

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK , S İSTANBUL ISSN: copyright 2013

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK , S İSTANBUL ISSN: copyright 2013 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S.333-352 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER, TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

SOSYAL BİLGİLER, TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S.258-268 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER, TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE

Detaylı

Investigation of Primary Education Second Grade Students Attitudes towards Environment in Terms of Various Variables (Karabük City Case)

Investigation of Primary Education Second Grade Students Attitudes towards Environment in Terms of Various Variables (Karabük City Case) Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 189-207 189 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

Tatlı Su Ekosistemleri Konusundaki Temel Kavramların. Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyleri

Tatlı Su Ekosistemleri Konusundaki Temel Kavramların. Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyleri 40 Tatlı Su Ekosistemleri Konusundaki Temel Kavramların 1 Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyleri 2 3 Osman ÇİMEN, Mehmet YILMAZ Özet Bu çalışmanın amacı farklı anabilim dallarında öğrenim

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Eren YÜRÜDÜR Gamze HASTÜRK Serkan KÖKLÜNAR

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Eren YÜRÜDÜR Gamze HASTÜRK Serkan KÖKLÜNAR Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2017 March 2017 Yıl 10, Sayı XXIX, ss. 447-466. Year 10, Issue XXIX, pp. 447-466. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh1041 İLKÖĞRETİM 8.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AĞAÇ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AĞAÇ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 155-165 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ *

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ * Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 13-1, Sayı: Özel Sayı-1, 2016-1, s.95-105 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ * Fatih Ferdi KESER **, Suna KALENDER ***

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE BİLİNCİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Eda ÖZDOĞRU 1, F. Yasemin GÜNAY 2 ve Sevinç KAÇAR 1 (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Researcher: Social Sciences Studies

Researcher: Social Sciences Studies ISSN: 2148 2691 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 INVESTIGATION OF THE PRIMARY PRESERVICE TEACHERS' ENVIRONMENTAL ATTITUDES IN TERMS OF DIFFERENT

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Marmara University Journal of Sport Science Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2016, ISSN 2147-XXX, ss. 1-10 DOI: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK , S İSTANBUL ISSN: Copyright 2010

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK , S İSTANBUL ISSN: Copyright 2010 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 65-77 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORMANA YÖNELİK TUTUMLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* H. CoĢkun ÇELĠK* *Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi/SİİRT

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96 89 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ Elementary Education Second Level

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 11, Nisan / April 2017: 73-87 Araştırma Makalesi / Research Article Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri EMİNE TEYFUR a Geliş Tarihi:

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI *

FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1739 Volume 6 Issue 7, p. 687-696, July 2013 FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Esra BENLİ ÖZDEMİR Selçuk ARIK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Esra BENLİ ÖZDEMİR Selçuk ARIK Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Aralık 2013 December 2013 Yıl 6, Sayı XVI, ss. 641-655. Year 6, Issue XVI, pp. 641-655. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh377 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 125 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Serkan TİMUR * Şirin YILMAZ ** Betül TİMUR *** Öz: Bu çalışmanın amacı ilköğretim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının çevreye

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences Year: 2016, Volume: 2, Number: 2 Submitted: November 2016 Revised: December 2016 Accepted: December 2016 Özet FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigating the Attitudes of University Students About Turkic World Geography in Terms

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Attitudes of Primary Candidate Teachers about Environmental. Mustafa KAHYAOĞLU 1 Şerafettin DABAN 2 Selami YANGIN 3

Attitudes of Primary Candidate Teachers about Environmental. Mustafa KAHYAOĞLU 1 Şerafettin DABAN 2 Selami YANGIN 3 D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 11, 42-52 (2008) İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI Attitudes of Primary Candidate Teachers about Environmental Mustafa KAHYAOĞLU 1 Şerafettin

Detaylı

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ Öz Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin kazanım

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN BİLSEM ÖRNEĞİ

ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN BİLSEM ÖRNEĞİ Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2013, 9(3): 254-264 ISSN: 1304-9496 ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ:

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE-TECHNOLOGGY COURSE AND THEIR ENVIRONMENTAL ATTITUDES

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE-TECHNOLOGGY COURSE AND THEIR ENVIRONMENTAL ATTITUDES ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDDLE SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE-TECHNOLOGGY COURSE AND THEIR ENVIRONMENTAL ATTITUDES ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIYLA

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ MODÜLER PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ: EKOSİSTEM ÜNİTESİ ÖRNEĞİ Tuncay ÖZSEVGEÇ*, Hüseyin ARTUN** *Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı

<>GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11: 99-104 [19951 GRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETMENLİK SERTİFİKAsI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARı Münire Erden. ABSTRACf: The purjx)se of this study is to detennine

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması VI. Ulusal Fen ve MatematikEğitimi Kongresiı, 9-11 Eylül 2004 MarmaraÜniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Istanbul Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

An Investigation of Biology Education Department Students' Attitudes towards Environment

An Investigation of Biology Education Department Students' Attitudes towards Environment 162 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 162-173 BİYOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 1 An Investigation of Biology Education Department

Detaylı

Araştırma Notu 13/149

Araştırma Notu 13/149 Araştırma Notu 13/149 24.05.2013 GENÇLER ÇEVRECİ DAVRANIŞTA ÇEKİMSER, KIZ ÖĞRENCİLER ERKEKLERDEN DAHA DUYARLI Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan ve Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti İstanbul da lise son sınıfta

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

774 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104 9

774 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: 978 605 364 104 9 Özet 774 Farklı Programlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik larının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Örneği Fatih Camadan, Rize Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı