OKULÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM: LABORATUVARIMIZ MUTFAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM: LABORATUVARIMIZ MUTFAK"

Transkript

1 381 OKULÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM: LABORATUVARIMIZ MUTFAK Belgin PARLAKYILDIZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği, Fatih AYDIN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Özet Bu çalışmanın amacı okulöncesi fen eğitiminde mutfağın nasıl laboratuvar olarak kullanılabileceğine yönelik bir yaklaşım ortaya koymaktır. Çalışma Okulöncesi 3. Sınıf öğretmen adayları (N=47) ile yürütülmüştür. Çalışmada 2 hafta süresince öğretmen adaylarından 4 6 yaş fen eğitimi için kendileri ve çocuklar tarafından yapabilecek iki özgün deney tasarlamaları ve bu deneyleri hedef kazanımlara uygun ve mutfak ortamında bulunabilen malzemeleri dikkate alarak uygulamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının tasarladıkları deneyler sınıfta diğer öğretmen adaylarıyla ve uzman rehberliğinde özellikle güvenlik, ekonomiklik ve kolay uygulanabilirlik gibi unsurlar dikkate alınarak tartışılmıştır. Öğretmen adayları tasarladıkları bu deneyleri ilkönce evlerinde sonra anaokullarında ve Fen dersinde olmak üzere üç kez uygulamışlardır. Deneyler yapıldıktan sonra çocuklardan elde edilen dönütler tekrar öğretmen adaylarıyla ve uzman rehberliğinde değerlendirilmiştir. Son olarak öğretmen adaylarından uygulamaların her bir aşaması ile ilgili olarak öz-değerlendirmelerini de yaptıkları bir portfolyo hazırlamaları istenmiştir. Sonuç olarak, uygulamalar ve portfolyolardaki değerlendirmeler ışığında mutfağın laboratuvar olarak kullanılabilirliğine yönelik bir yaklaşım ortaya çıkarılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Fen Eğitimi, Portfolyo, Laboratuvar. GİRİŞ İçinde yaşadığımız yüzyılın Bilim Patlaması olarak tanımlanabilecek niteliği çocuklarımızın bilimsel kavramlar kazanabilme ve yaratıcı düşünebilme gibi özellikleri erken çocukluk döneminden itibaren kazanmalarını gerekli kılmaktadır. İşte erken çocukluk dönemi çocuğun aktif olarak temel kavramları ve bilimsel süreç becerilerini kazandıkları deneyimlerle dolu bir dönemdir. Günlük yaşamda küçük bir çocuğu doğal etkinlikleri içinde gözlediğimiz zaman kavramların yapılaşmasını ve problem çözmeyi gerektiren durumlarda uygulanışını görebiliriz. Problem çözme bilimsel incelemenin başlangıcıdır (Arı, 1993, s.99). Son yıllarda yapılan araştırmalar küçük çocukların kimin tarafından bakıldığının o kadar önemli olmadığını, asıl önemli olanın verilen bakımdaki kararlılık, güven duyulan kişilerdeki süreklilik ve eğitimin niteliği olduğunu ortaya çıkarmıştır. Okulöncesi gibi gelişimin en hızlı ve değişken olduğu bu dönemi yakalayıp değerlendirebilmek ancak çok iyi planlanmış bir eğitim programıyla gerçekleşebilir. Okulöncesi eğitim programında öğrenme ürünü değil, süreç önemlidir. Bilgilerin nasıl öğretileceğine ait yöntemler önem kazanmaktadır. Dolayısıyla erken yaşlarda zengin deneyimlerle elde edilen temel bilgi ve beceriler, çocukların daha sonraki öğrenmelerinde başarılı olma şanslarını da arttırmaktadır (Gürkan, 1993, s.119). Bu nedenle okulöncesi dönemde bilimsel etkinliklere ağırlık vererek düşüncenin gelişimini sağlamak ve açık fikirli bireyler yetiştirmek büyük önem taşımaktadır. Bilimsel etkinliklerle tanışan çocuklar bilimsel süreçleri gerek ev ortamında gerekse okulöncesi fen eğitiminde öğrenme ve uygulama olanağı bulabilirler. Ayrıca, ailenin kurumun programına aktif katılım göstermesi, anne-babanın oyun materyalleri, bunların kullanım şekli ile ilgili bilgi sahibi olması ve en azından ev ortamında da benzer materyalleri sağlamaya yönelmesi kısaca çocuğun öğrenme sürecini olumlu yönde etkileyecektir (Bilir, 1993, s.34). Çünkü çocuğun gelecekte dünyadaki diğer insanlarla ilişkilerinin temeli sayılabilecek başarılı ebeveyn-çocuk etkileşiminin sağlanması ancak, annenin çocuğuna yeteri kadar zaman ayırabilmesi, onun gereksinimlerini vaktinde sevgiyle ve gereği gibi karşılaması koşuluna bağlıdır. Bilindiği gibi ebeveynler çocuğun yürüme, konuşma gibi bir çok

2 382 gelişimsel beceriyi ve çevresi hakkındaki bilgileri geliştirmesine yardım eden ilk öğretmenleridir. Ebeveynlerin öğretmenlik fonksiyonları çocuk doğduğunda başlayıp, çocuk okula gidip, devamlı öğretmeni olunca da bitmemektedir (Temel ve Ömeroğlu, 1993, s.74). Genellikle dünyanın hemen her ülkesinde çocuğun yaşamının önemli evrelerinden biri olan, ilk beş yılına ait olan eğitim anne-babanın temel görevlerinden biri kabul edilmektedir (Oktay, 1993, s.104). Erikson (1982) a göre; bebeklik ve çocukluk öyle bir evredir ki, bu evrede çocuğa verilebilecek eğitimle; çocuk ya dünyaya güvenilebilir ve inanılabilir bir biçimde bakmayı öğrenir. Ya da dünyanın nefret ve korkuyla dolu olduğunu öğrenmeye başlar. Şüphesiz eğitim Jersild (1946) in de belirttiği gibi; Eğer çok daha önceden başlamıyorsa, doğumla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Eğitim süreci içinde anne ve babaların çocuk gelişim ve eğitimi konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi bu nedenle çok önemlidir (Akt: Gürkan, 1993, s.120). Fene Yönelik ilk planlı ve programlı öğrenmeler eğitim kurumlarında çocuğun, gerçek ilgi ve gereksinimlerine dayalı olarak gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Bu öğrenmeler çocuğun gelişim düzeyi, ilgi ve istekleri, çevre olanakları göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilir. Okulöncesi eğitim kurumlarında geliştirilmeye çalışılan fen ve doğa etkinliklerinden başarılı sonuçların alınmasında öğrencilerin fene yönelik ilgi, tutum vb. duyuşsal özelliklerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocuklar, başkalarının istediklerini değil kendi merak ettikleri, ilgi duydukları ve hoşlandıkları şeyleri daha iyi öğrenmektedirler ( Yaşar, 1993, s ). Çocukların, dokunarak, tadarak, işiterek ve görerek başladıkları yakın çevresini öğrenme sürecini, zamanla soru sorma ve gözlem-deney yapma becerilerini de ekleyerek geliştirdikleri görülmektedir. Özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklar için fen eğitimi etkinliklerini zevkli hale getirmek, bu etkinlikleri planlarken onlara standart bilgi kazandırmaktan daha çok gelişen ilgi, beklenti ve ihtiyaçlarını hedef almak, fen eğitiminin çocuklar için anlamlı olmasını ve gelecekte fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacaktır (Gürdal ve diğ., 2001). Fen Eğitiminde Laboratuvar (Deney) Yöntemi Kang ve Wallace (2005), Laboratuvar yöntemi, bilişsel becerilerin gelişimini sağlayan, öğrenenin bireysel ya da gruplar halinde çalışmasına olanak sağlayan bir öğretim yöntemidir. Fen deneyleri fen dersinde öğrenme yaşantılarının gerekli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenenin inceleme ve araştırma becerisini geliştirir öğrenmeye karşı ilgili ve istekli kılar. Yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı fen deneyleri öğrenmeyi etkin ve canlı bir yaşantı haline getirerek öğrenenin öğrenme sürecine etkin katılımına imkan verir (Akt: Küçükturan, 2008, s.66) Bu durum öğrenenin muhakeme etme, neden sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, genelleme yapma gibi bilişsel becerilerini geliştirir. Bilimsel yöntemi kullanmada olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur (Küçükturan, 2008, s.66). Okulöncesi Eğitimde Deneyin Önemi Okulöncesi eğitiminde fen çalışmaları içinde deney yönteminin kullanılması, çocukların merak ve araştırma duygularının geliştirilmesi, zihinsel yeteneklerini uyarması ve ilerideki okul yaşantısında başarılı olmaları açısından önem taşımaktadır. Çocukların etraflarında gördükleri cisim ve olaylara karşı merakları vardır. Anne babalar ve öğretmenler çocukların meraklarını canlı tutmak için onları harekete geçirecek ilgi çekecek fen etkinliklerini bulmalıdırlar. Deney yapmak için her zaman mükemmel bir laboratuvar gerektirmez. Özellikle okulöncesi öğrencileri için laboratuvar olmadan basit materyallerle yapılabilecek birçok deney vardır. Evde ve çevrede gördüğümüz bitkilerin büyümesi, hayvanlar, topraktaki solucan, suda yüzen tahta, suya atılan taşın batması birer deneydir. Dolayısıyla okulöncesi eğitim kurumuna gelmeyen çocukların da anne ve babaları tarafından eğitilmesi gerekir. Evde de bir fen eğitimiyle ilgili etkinlik yapılabilir (Şahin,1998, s.31). Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, 1. Mutfakta yapılabilecek deneylerin hangi amaca yönelik hizmet ettiğini incelemek, 2. Bu deneyler uygulanırken hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini ortaya çıkarmak,

3 Mutfağın laboratuvar olarak kullanılabilmesinde avantajlarını belirlemek ve 4. Bir yaşam döngüsü oluşturarak fen eğitiminde mutfağın nasıl laboratuvar olarak kullanılabileceğine yönelik bir yaklaşım ortaya koymaktır. YÖNTEM Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve gözlem yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Dokümanlar değerini, ondan doğrudan öğrenilebilecekler yüzünden değil aynı zamanda sadece gözlem ve görüşmeler yoluyla izlenebilen araştırmanın yolları için de uyarıcı olmasıyla kanıtlar (Patton, 2002). Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2000, s.124). Katılımcılar Bu çalışma eğitim öğretim yılı güz döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi okulöncesi öğretmenliği Fen Eğitimi dersi 3. Sınıf öğretmen adayları (N=47) ve fen bilgisi alanında bir uzman ile yürütülmüştür. Uygulama Öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın uygulama basamakları şu şekildedir. 1. Öğretmen adaylarından 2 hafta süresince 4 6 yaş fen eğitimi için kendileri ve çocuklar tarafından yapılabilecek iki özgün deney tasarlamaları istenmiştir. Fakat bu deneyleri tasarlarken amaç kazanımlarla birlikte eğitim durumuna uygun ve mutfak ortamında bulunabilen özellikle artık malzemelerin olması konusunda uyarılmışlardır. 2. Öğretmen adaylarının her birinin tasarladığı deney sınıfta diğer öğretmen adaylarıyla ve uzman rehberliğinde özellikle güvenlik, ekonomiklik ve kolay uygulanabilirlik gibi unsurlar dikkate alınarak tartışılmış, bunun sonucunda da eklemeler ve çıkarmalar yapılmıştır. 3. Deneyler son halini aldıktan sonra öğretmen adaylarından bu deneyleri ilk önce evde kendilerinin test etmeleri istenmiş ve böylece deney aşamaları tekrar deneyin uygunluğuna yönelik zamanlama, güvenlik gibi unsurlar gözden geçirilmiştir. 4. Daha sonra bu deneylerin üniversitenin lisans programının VII. Yarıyılındaki öğretmen uygulaması I dersi kapsamında anaokullarındaki fen etkinliğinde her bir çocuk tarafından uygulaması sağlanmıştır. Bu seviyede anaokulundan çıkan sonuçlar sınıfta tartışılmadan önce uygulamaların her bir aşaması ile ilgili olarak değerlendirmelerini de yaptıkları bir portfolyo hazırlamaları istenmiştir. 5. Son olarak anaokullarında uygulanan deneylerin sonuçlarını da dikkate alarak çocuklara uyguladıkları bu deneyleri tekrar sınıfta gerek uygulayarak gerekse de sunum şeklinde tekrar sınıfla paylaştılar. Böylece deneyler yapıldıktan sonra çocuklardan elde edilen dönütler portfolyolar da dikkate alınarak tekrar öğretmen adaylarıyla ve uzman rehberliğinde değerlendirilmiştir. 6. Bu son sunumdan sonra öğretmen adaylarından portfolyolarına akranlarını da değerlendirdikleri bir bölüm eklemeleri istenmiştir. Böylece hem kendilerinin hem okuldaki çocukların hem de ders kapsamında akranlarının bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Veri Toplama ve Analiz Öğretmen adaylarının uygulamaların başından sonuna kadar süreçleri araştırmacılar tarafından gözlemlenmiş ve konuya ilişkin ilgili notlar alınmıştır. Aynı zamanda uygulamalar sonucunda öğretmen adaylarının hazırladıkları portfolyolar araştırmacılar tarafından toplanmış ve nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Portfolyolar değerlendirilirken analizin anlamlı olması açısından kodlanmıştır. Bu işlem portfolyoların sırasıyla P1, P2, şeklinde kodlanmalarıyla tanımlanmıştır. Hem süreç içerisinde gözlemlerden alınan notlar hem de portfolyoların incelenmesinden elde edilen sonuçlar birleştirilerek laboratuvarımız mutfak yaklaşımına yönelik bulgulara ulaşılmıştır.

4 384 BULGULAR Öğretmen adaylarının portfolyolarının doküman incelemesi ve araştırmacıların gözlemleri sonucunda deneylerin hangi amaca hizmet ettiği ile ilgili elde edilen bulgular şu başlıklar altında toplanmıştır. Kavramların öğretilmesi Portfolyoların ve gözlem verilerinin incelenmesi sonucunda laboratuvar etkinliklerinin özellikle kavramların mutfakta hoşça ve güvenli vakit geçirilerek öğrenilebileceğini göstermektedir. Örneğin kendi şekerlememizi kendimiz yapalım (P1) etkinliğinde öğretmen adayı mutfak araç gereçleri ile hem geometrik şekillerin öğretilmesini hem de renk ve sıcaklık kavramlarının işlenmesini sağlamıştır (bkz: Resim 1). Resim 1: Kendi şekerlememizi kendimiz yapalım deneyinden bir görüntü Modelleme yapılabilmesi Portfolyoların ve gözlem verilerinin incelenmesi sonucunda laboratuvar etkinliklerinin modelleme yapılabilirliğinde de etkili olduğu görülmektedir. Örneğin, burundaki kahramanlar (P28) deneyinde burnun yapısının modellenebileceği açıkça görülmektedir (bkz: Resim 2-3). Buradaki modellemede kıl yapısı için kürdanlar, burun delikleri için kâğıt rulosu ve dışarıdan gelen tozları göstermek için ise yumurta kolisinin köpük parçacıkları kullanılmıştır. Resim 2 Resim 3 Burundaki kahramanlar deneyinden bir görüntü Burun iç yapısından bir görüntü Beslenme bilgilerinin artırılmasına ilişkin bilinç oluşturma Portfolyoların ve gözlem verilerinin incelenmesi sonucunda laboratuvar etkinliklerinin beslenme açısından bilinç kazandırdığı da görülmektedir. Örneğin Çeşitli yiyecek ve içeceklerin hangilerinin asit içerdiğini tahmin etme ve asit içeren maddeleri gözlemleme (P14) etkinliğinde beslenmeye ilişkin

5 385 önem vurgulanabilmektedir (bkz: Resim 4 5). Aynı zamanda bu etkinlikte renk kavramı da işlenebilmektedir. Resim 4 Resim 5 Deney malzemelerinden bir görüntü Etkinlik sonucundan bir görüntü Tek bir materyalin çok amaçlı kullanılabilirliği Mutfağın Laboratuvar olarak kullanılmasında tek bir materyalle bile birçok deneyin yapılabileceği öğretmen adayları tarafından da ifade edilmektedir. Örneğin, öğretmen adayı portfolyasında (P16) bunu şu şekilde ifade etmektedir. sayısal bölüm çıkışlıyım ve deney dendiğinde hep zor düzenekler aklıma geliyordu, fakat portfolyoyu hazırlarken yaptığım araştırmaların ardından sadece su kullanarak bile çocuklara birçok konuyu anlatabileceğimi gördüm. Bu durum aklımda meslek yaşantıma dair birçok plan yapmama sebep oldu. Benzer şekilde diğer bir öğretmen adayı da bu konudaki düşüncelerini portfolyosunda (P23) şu şekilde ifade etmiştir. örnek olarak gösterdiğim deneylerden de anlaşılacağı gibi deney yapmak için masraflı materyallere, karmaşık düzeneklere gerek yoktur. Çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine etkide bulunduğu Portfolyoların ve gözlem verilerinin incelenmesi sonucunda, laboratuvar etkinliklerinin çocukların sosyal-duygusal gelişimlerine etkide bulunduğu görülmektedir. Örneğin mutfaktaki yapraklar gözleniyor deneyinde (P36) çocuklarda ben yapabilirim güven duygusunun gözlenmesi mutfağın laboratuvar olarak kullanılması anlamında etkili olduğunu da göstermektedir (bkz: Resim 6). Resim 6: mutfaktaki yapraklar gözleniyor deneyinden sonra albüm oluşturma aşamasından bir görüntü Portfolyo ve araştırmacılar tarafından alınan notlar ışığında elde edilen diğer bir bulgu ise, mutfağın laboratuvar olarak kullanılmasında dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Buna göre;

6 Deneyler uygulanmadan önce kesinlikle öğretmen tarafından uygulanmalı ve aksaklıklar giderilerek çocuğun her türlü seviyesine uygun hale getirilmeli. Zira bu sayede zamanın doğru ve yararlı bir şekilde kullanılabildiği görülmektedir. 2. Planlanan deneylerin çocuk gözüyle nasıl algılandığı da değerlendirilmeli ve ihtiyaç olduğunda tekrar çocukların algılayışlarına uygun şekilde yapılandırılmalıdır. 3. Deney etkinliklerine öğretmenden başka olabildiğince ana-babaları da katmalı, böylece çocuğun yaparak yaşayarak öğrendiği bilgilerin sürekli ve kalıcı olması sağlanmalıdır. 4. Mutfak laboratuvar olarak kullanılırken zarar verebilecek unsurların olabildiğince bertaraf edilip deney için uygun ortam oluşturulmasına çalışılmalıdır. 5. Her çocuğun bireysel özelliklerinin farklılık gösterdiği bilinerek yapabileceklerinin üzerinde bir görev beklemek onları uzaklaştıracağı gibi, çok basit olan deneyler de onların sıkılmalarına neden olabilmektedir. Laboratuvarımız mutfak yaklaşımının avantajları Portfolyo ve araştırmacılar tarafından alınan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde ortaya çıkmıştır: 1. Çocukların merak duygusunu artırmaktadır. 2. Çocuk çevresini daha iyi tanımlayabilmektedir. 3. Çocuklar deneyleri kendileri yaptığı için öz bakım becerilerinin gelişmesinde ve kendisinin farkında olma becerilerinin artırılmasında etkili olduğu görülmektedir. 4. Mutfakta yapılan deneyler maliyet açısından ciddi oranda avantaj sağlamaktadır. 5. Günlük hayatla ilişkilendirme yapabilme, yaşam becerilerinin ortaya çıkarılmasında da etkili olduğu görülmüştür ve öğretmen adayları tarafından özellikle vurgulanmıştır. 6. Laboratuvarımız mutfak yaklaşımında en önemli avantalardan biri de artık materyallerin kullanılabilmesidir. Böylece çevreye karşı çocukların duyarlılığın gelişmesinde de etkili olabilmektedir. 7. Deneylerin ana-baba rehberliği ve çocuk katılımıyla gerçekleşmesi çocukların mutlu olmasında ve kendilerine güvenin artmasında dolayısıyla istekliliğin oluşmasında etkilidir. 8. Çocuğun mutfakta deney ortamı ve oyun materyalleri kadar anne-çocuk arasındaki ilişkiyi olumlu yönde desteklediği belirtilmektedir. Temel ve Ömeroğlu nun (1993) Aile eğitimine dayalı modeller çalışması da, bu sonucu destekler niteliktedir. 9. Çocuklar mutfakta çalışırken feni kullanmak için birçok fırsat yakalamaktadırlar. Ayrıca, çocuk bu deneyimlerini doğrudan kendi yaşamında ilginç ve eğlenceli hale getirmektedir. Bütün Portfolyoların (N=47) doküman incelemesi, gözlemler ve yapılan uygulama aşamaları sonucunda konu ile ilgili unsurları tek bir bakış açısıyla görebilmeyi sağlayacak bir yaşamsal döngü oluşturulmuştur (bkz. Şema 1). Bu döngüdeki amaç, mutfağın laboratuvar olarak kullanılmasında bir şablon oluşturması açısından önemlidir. Bu döngü şu şekilde oluşturulmuştur. İhtiyaç analizi Deney Tasarım Pilot Uygulama Esas Uygulama Aile Katılım Çalışmaları Değerlendirme Şema 1: Mutfağın laboratuvar olarak kullanılmasında izlenecek temel basamakların şematik görünümü

7 387 SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç olarak, okulöncesi çocukları, laboratuvar olarak mutfakta uygun planlamalar, materyaller ve değişik yöntemlerle yaşamda temel olabilecek becerileri kazanabilmektedir. Eğitimcilerin ve ailelerin olumlu ve destekleyici tutumları bu becerilerin nitelikli olarak kazandırılabilmesinde önem taşımaktadır. Arnas ın da (2002, s.6) ifade ettiği gibi fen etkinlikleri çocukların çevresinde her gün gördükleri ve sordukları şeyler üzerine odaklanmalıdır. Bu nedenle yetişkinler iyi birer gözlemci olup, çocukların ihtiyaç duydukları her an onları bu tür etkinliklere yönlendirebilmeli ve her konuda sorular sorarak, gözlem, araştırma, inceleme, deney, sorgulama yeteneklerini geliştirebilmelidir. Çocuğun okulda ve çevrede öğrendiği bir bilgiyi pratik yaşama transfer edip etmediğini gözlemlemek ancak anne-baba aracılığı ile olabilir. Bu da anne-babaları fen ve doğa ile ilgili projelere dahil etmekle birlikte bu süreci ölçmek ve gözlemlemek çok zordur. Anne baba ve öğretmenlerin fene bakış açıları değiştirilebilir ve daha kapsamlı etkinliklere yönlendirilebilinir. Kısaca, yetişkinler, öğretmenler erken çocuklukta fen eğitimine bir etkinlik olarak bakmamalı ve bir yaşam becerisi olarak ele almalıdır. Özbek in de (2009, s.30) ifade ettiği gibi çocukların fen ilgileri keşfedilmeli, onların yapmaktan zevk aldıkları etkinlikler belirlenmeli, fen ile ilgili çabaları cesaretlendirilmelidir. Çocukların ilgi ve yeteneklerini anlamalı ve onların öğrenme deneyimlerinin bireyselleştirilmesine yardımcı olunmalıdır. Öğretilebilir anlar yakalanmalı, fırsatlar değerlendirilmeli ve öğrenme süreci zevkli hale getirilmelidir. Laboratuarımız mutfak adı altında hem ev hem okulda projeler geliştirilerek deneyler uygulanabilir. Çalışmadan elde edilen bulgular bize mutfağın fen eğitimi açısından bir laboratuvar olarak kullanılabileceğini açıkça göstermektedir. Şöyle ki, özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklar için fen eğitimi etkinliklerini zevkli hale getirmek, bu etkinlikleri planlarken onlara standart bilgi kazandırmaktan daha çok gelişen ilgi, beklenti ve ihtiyaçlarını hedef almak, fen eğitiminin çocuklar için anlamlı olmasını ve gelecekte fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacaktır (Gürdal ve diğ., 2001). Fakat bu süreçte dikkat edilmesi gereken unsurların olduğu ve bu unsurların da önem arz ettiği görülmektedir. Bu çalışmadan ise aşağıdaki şu önerileri çıkarabilmek mümkündür. 1. Artık materyallerle deney geliştirme uygulamalarına yönelik atelye çalışmaları yapılabilir. 2. Çocukların meyve ve sebzeleri keserek, pişirerek kolay mutfak deneyleri yapmalarına fırsat verilebilir. 3. Ana babalar alışveriş, araba tamiri, turşu yapma, balık tutma, bahçe düzenleme, gibi kendi ilgi ve uğraşlarını çocuklarla paylaşabilirler. 4. Okulöncesi öğretmenlerine, artık materyaller ve deneyler konusunda bilgilendirerek, hizmet içi eğitim kursları verilebilir. 5. Laboratuvarımız mutfak projesinin ders kapsamı açısından sınırlı olması ile, daha uzun bir süreçte pilot uygulamanın yapılarak fen eğitiminde mutfağın etkililik derecesinin ortaya konması yönünde çalışmaların yapılması önerilebilir. 6. Çocukların fen ilgileri keşfedilmeli, onların yapmaktan zevk aldıkları etkinlikler belirlenmeli, fen ile ilgili uğraşları cesaretlendirilmelidir. Çocukların ilgi ve yeteneklerini anlamalı ve onların öğrenme deneyimlerinin bireyselleştirilmesine yardımcı olunmalıdır. 7. Okulöncesi dönemde Laboratuvarımız Mutfakta yapılabilecek basit fen deneylerinin çocuklara zengin yaşantılar sağlayacağı düşünülmektedir. O zaman, öğretilebilir anlar yakalanmalı, fırsatlar değerlendirilmeli ve öğrenme süreci değişik yöntem ve tekniklerle zevkli hale getirilmelidir. 5 ADIMDA, HAYDİ ÇOCUKLAR MUTFAĞA!

8 388 KAYNAKLAR Arı, M. (1993). Erken Çocukluk Döneminde Bilime Yönelim. MEB. Okulöncesi Eğitimi I.Sempozyumu, Ankara Arı, M. ve Çelebi. Ö. E. (2007). Okulöncesi Dönemde Fen-Doğa ve Matematik Uygulamaları (Etkinlik Örnekleri), 4. Baskı, Kök Yayıncılık, Ankara. Arnas, Y. A. (2002). Okulöncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6, 7, 1 6. Arnas, Y. A. (2003). Fen Eğitimi Küçük Bir Bilim Adamı Yetiştirmenin İlk Adımları. Çocuk ve Aile Dergisi, Bilir, Ş. (1993). Okulöncesi Eğitimin Önemi ve Yararları. MEB. Okulöncesi Eğitimi I.Sempozyumu, Ankara Ericson, M. (1982). Child Psychopathology, New Jersey, Prentice Hall Inc. Ginsburg, H. P. ve Golbeck, S. L. (2004). Thougts on Future Research on Mathematics and Science Learning and Education. Early Chilhood Research Qarterly, (19), 1. Gürdal, A., Şahin, F. ve Çağlar, A. (2001). Fen Eğitimi İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yayını, No:39, 668. İstanbul. Gürkan,T. (1993). Okulöncesi Eğitim. MEB. Okulöncesi Eğitimi I.Sempozyumu, Ankara Horzum, B. M. ve Alper, A. (2006). Fen Bilgisi Dersinde Olaya Dayalı Öğrenme Yöntemi, Bilişsel Stilin ve Cinsiyetin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (39)2, Jersild, T. A. (1946). Child Development and the Curriculum. New York, Teachers College, Colombia Üni. Kıldan, O. ve Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa İle İlgili Konuların Öğretilmesinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), (10), 1, Küçükturan, G. ve Yıldırım, B. (2008). Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi. SMG Yayıncılık, Ankara. Oktay, A. (1993). Okulöncesinde Kurumsal Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme. MEB. Okulöncesi Eğitimi I.Sempozyumu, Ankara Özbek, S. (2009). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. 3rd edition. Sage Publications, Inc. Şahin, F. (1998). Okulöncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri. 1. Basım, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul. Temel, Z. F. ve Ömeroğlu, E. (1993). Türkiye de Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılmasında Aile Eğitimine Dayalı Modeller. MEB. Okulöncesi Eğitimi I.Sempozyumu, Ankara Yaşar, Ş. (1993). Okulöncesi eğitim öğrencilerinde fene yönelik duyuşsal özelliklerin geliştirilmesi. 9. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. İstanbul: Ya-Pa yayınları.

9 389 Yavru, O. ve Gürdal, A. (1998). İlköğretim Okullarının 4. ve 5. Sınıflarında Laboratuar Deneylerinin Öğrencilerin Mekanik Konusundaki Başarısına ve Kavramların kazanılmasına Etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 10, Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 2. Baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇMELİ: ERKEN ÇOC. EĞT. BİLİM VE TEKN. Ders No : 0310340134 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜR.ÇAĞ.YAK. Ders No : 0310340121 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller

Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller Öğretimde Planlama Öğretimde planlama: Belli seviyede ki öğrenci grubuna öğretilecek davranışların ne zaman nasıl, hangi sırada, hangi araç gereç ve materyaller kullanılarak,hangi yöntem ve teknikler işe

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Ders No : 0310340065 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği,nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu. 2 Sosyal becerilerin gelişimini etkileyen faktörler. yok Teorik Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ. III:OKUL ÖNC. BEC. ÖĞR. VE ÖZB. BEC. Ders No : 0310340137 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MÜZİK EĞİTİMİ I Ders No : 0310340066 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır.

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır. GEMS (GREAT EXPLORATION IN MATHS AND SCIENCE) MATEMATİK VE FEN DE BÜYÜK BULUŞLAR Matematikte ve Bilimde Büyük Keşifler GEMS (Great Explorations in Math and Science) : California Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS MATEMATİK EĞİTİMİ Dersin Kodu OKÖ206 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Ders Adı : EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Ders No : 0310340011 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK?

ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ÖĞRENCİLERİMİZLE NELER YAPTIK? ANASINIFI Bu ay işlediğimiz konular, öğrencilerin olumlu özelliklerin farkındalığı ve duygularımızdan korkunun hayatımızdaki yeri. Yapılan sınıf içi çalışmalarda, olumlu

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı 254 4 2 2 4 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANININ TANIMI VE AMACI

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı Fiziksel ortamın düzenlenmesi Sınıf yerleşim düzeni konusunda bilgi verilecektir. Sınıf Ortamı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİNDEKİ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hakan Şevki AYVACI 1, Yasemin DEVECİOĞLU 2, Nevzat YİĞİT 2 1 KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ Öğretmen Adayına Öğretmenlik Uygulamasına başlayıp öğretmenlik görevini tam olarak üstlenmeden

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Ocak 2017 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ TÜRKÇE 4. sınıf Türkçe kazanımları 4 yerine 3 başlıkta toplanmış. Konuşma

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ VE ÖNEMİ... 1 FEN NEDİR?... 1 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ... 3 ÇOCUKLAR FEN İ NASIL ÖĞRENİRLER?... 8 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ NEDEN

Detaylı