4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet"

Transkript

1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

2 İhalenin Tanımı

3 İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile sona eren süreçtir.

4 İhale Öncesi Hazırlık İhale Süreci Hukuki Anlamda İhale Süreci Sözleşmenin Uygulanması İdare Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet İhale Dokümanı İhale İlanı Doküman Satışı Teklif Değerlendirme Muayene Kabul Garanti Teminatın İadesi İhtiyacın Ortaya Çıkması İhale Onayının Alınması Tekliflerin Alınması Sözleşmenin İmzalanması Ödeme İşlemleri Tekliflerin hazırlanması Aşırı Düşük Teklif Teslim Tesellüm Piyasa

5 Yaklaşık Maliyetin Tanımı

6 Yaklaşık Maliyet Nedir? Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinde, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece, miktar tespiti ve her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin/malın öngörülen bedelidir

7 Yaklaşık maliyete ilişkin esaslar Tanımdan da anlaşılacağı üzere; İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, Miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılır, Katma Değer Vergisi hariç hesaplanır, Dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

8 Yaklaşık Maliyeti Kim tespit Eder? İhale yetkilisi, idare elemanlarından oluşacak yeterli sayıda ve nitelikte elemanı görevlendirmek suretiyle yaklaşık maliyeti tespit ettirir. Kanunda herhangi bir şekil ve yöntem öngörülmemekle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirecek kişinin ya da ekibin yazılı biçimde görevlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.

9 Yaklaşık maliyetin ihale sürecindeki işlevleri İhalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığının tespitinde, İstisna kapsamındaki mal veya hizmetlerin istisna limitini ( TL ) aşıp aşmadığının kontrolünde, İhale ilan süre ve kurallarının belirlenmesinde, Belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilebilecek yapım işlerinin tespitinde ( /2= TL yi aşan), 21. md. (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile temin edilebilecek mal veya hizmetlerin belirlenmesinde ( TL),

10 Yaklaşık maliyetin ihale sürecindeki işlevleri 48 inci madde hükmü uyarınca, hizmet olarak ihalesi yapılabilecek olan danışmanlık hizmet alımlarının belirlenmesinde ( X4= TL yi aşmayan), Yerli istekli/yerli malı ile ilgili uygulamaların belirlenmesinde Tekliflerin karşılaştırılmasında, Aşırı düşük ve aşırı yüksek tekliflerin tespitinde, İtirazen şikayet başvuru bedellerinin tespitinde, Bütçenin programlanmasında kullanılır.

11 Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması Yaklaşık maliyet hem ihalelerin piyasa şartlarında gerçekleştirilmesine hem de ihalelerde istenebilecek yeterlik kriterlerine doğrudan etki ettiğinden dolayı dikkatle hazırlamalıdır.

12 Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması Yaklaşık maliyet, fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi tespit edilmesi gerekmektedir. Gerçekçi tespitten kasıt, idarelerce belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin ihale konusu işin gerçek değerini yansıtmasıdır. Böyle bir tespitin yapılmamış veya yapılamamış olması, tekliflerin durumuna ve ihale sürecine de bakmak kaydıyla sorumluluğu da beraberinde getirebilir.

13 Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması Yaklaşık maliyetin piyasa şartlarını yansıtması gerekmektedir. Yaklaşık maliyetin piyasa şartlarını yansıtmaması bu alımda bir tersliğin de işareti olacaktır. Piyasa fiyatlarının çok altında olan ve gerçekçi olmayan fiyatların dikkate alınması, elde edilecek tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde kalmasına, aynı şekilde piyasa fiyatlarının çok üzerinde ve gerçekçi olmayan fiyatların dikkate alınması da elde edilecek tekliflerin yaklaşık maliyete göre aşırı düşük kalmasına neden olacaktır.

14 Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması İhale yöntemi ile yapılan bütün alımlarda ihale yapılmadan önce yaklaşık maliyetin hazırlanması zorunludur. İhale usulü olmayan doğrudan teminlerde ise yaklaşık maliyet hazırlanması zorunlu değildir.

15 Sözleşme türüne ve ihalenin konusuna göre İhale kapsamında sadece personel temin edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri birim fiyatlı olarak yapılacaktır. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, ihale birim fiyat yapılabileceği gibi, götürü bedel de yapılabilir.

16 Sözleşme türüne ve ihalenin konusuna göre Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

17 Yaklaşık Maliyete Dayanak miktarların Tespiti 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde bulunmamasına rağmen, yönetmelikte yaklaşık maliyet belirlenirken gerektiğinde miktar araştırması yapılması da önerilmektedir. İdarelerin ihale konusu işin ne kadarlık miktarla yapılabileceğini tahmin edemeyebileceği, bu alanda güncel gelişmeleri takip edemeyebileceği veya yeterli donanım ve personele sahip olamayabileceği gibi eksikliklerin de giderilmesi adına Yönetmelikle idarelere gerektiğinde yaklaşık maliyete dayanak miktarların da araştırılması yetkisi ve sorumluluğu verilmiştir.

18 Yaklaşık Maliyete Dayanak miktarların Tespiti Miktar araştırması yapılırken, yönetmelikte yer verilen ve fiyat araştırması için kullanılabilecek yöntemlerden birisi, birkaçı veya tamamı idarelerce tercih edilebilir.

19 Ön İlan 5812 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerden bir tanesi de ön ilandır. Ön ilan yıl içerisinde ihale edilmesi planlanmış işlere ilişkin olarak, mali yılın başlangıcını izleyen mümkün olan en kısa sürede yapılan duyuru dur. Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya aşan işlerin ön ilanları KİB de ücretsiz yayımlanmaktadır.

20 Ön İlan Yönetmelikte ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet ifadesine yer verilmek suretiyle, ön ilan yapılacak durumlarda da idarelerce yaklaşık maliyet hazırlanması gerektiği belirtilmektedir.

21 Ön İlan Ön ilana konu alımların ihalesine çıkılmadan önce tekrar yaklaşık maliyet hazırlanması idarenin takdirindedir. Ancak, ön ilanda kullanılan yaklaşık maliyet eğer güncelliğini yitirmişse, tahmini alım miktarlarında değişiklikler ortaya çıkmışsa yeniden hesaplanması idarenin takdirinde değil bir zorunluluktur.

22 Kısmi Alıma Açık İhalelerde Yaklaşık Maliyet Kısmi alıma açık ihalelerde ise yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak belirlenecektir. Her bir kısım için ayrı bir yaklaşık maliyet belirlenmiş olması, ihalelerde sadece o kısma verilen tekliflerin değerlendirilmesini daha kolay yapmamıza imkân sağlayacaktır.

23 İdare Tarafından Bazı Malzeme, Araç Gibi Unsurların Verilmesi Halinde Yaklaşık Maliyet İhale konusu işte idare tarafından bazı malzeme, araç gibi unsurların verilmesi halinde; yaklaşık maliyet bu unsurlar hariç olarak belirlenecektir. Dolayısıyla, bu unsurların tahmini bedeli kadar yaklaşık maliyetimizde azalma olacaktır. Bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulacaktır. Ayrıca yükleniciye verilecek bu unsurların neler olduğu tereddüde yer bırakmayacak netlikte ihale dokümanında belirtilmek durumundadır.

24 İdare Tarafından Bazı Malzeme, Araç Gibi Unsurların Verilmesi Halinde Yaklaşık Maliyet Bu unsurlara birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmeyecek, kanaatimizce teknik şartnamede yer verilmesi veya idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde açıklanması daha doğru olacaktır. Çünkü yükleniciler bu bilgiler ışığında tekliflerini hazırlayacaklardır.

25 Yaklaşık Maliyetin Gizliliği Yaklaşık maliyetin gizliliği esastır. Yapılan son değişikliklerle birlikte yaklaşık maliyet isteklilerin teklifleri ile birlikte teklif zarfları açılmadan önce açıklanacaktır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanacaktır. İlk oturumda ve teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyetin açıklanmaması, Kanuna aykırı bir davranış olarak değerlendirilecek olsa da, tek başına ihale iptal nedeni olarak değerlendirilmeyecektir.

26 Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasının Mahsurlu Görülmesi Yaklaşık maliyetin açıklanacak olması bazı kişiler tarafından eleştirilmekte ve ihalenin çeşitli sebeplerle iptal edilmesi halinde yaklaşık maliyetin istekliler tarafından bilineceği öne sürülmektedir. Bu itiraz doğru olmakla birlikte, açıklanmaması halinde idarelerin yaklaşık maliyetin ne kadar altında veya üstünde bir teklifle sözleşme imzaladığı istekliler tarafından bilinemediğinden ihalelerde şeffaflık zedelenebilecektir.

27 Yaklaşık maliyet Yaklaşık maliyeti belirlemek için başvurulacak kaynaklar

28 Başvurulacak kaynaklar KİK in tarih ve 2008/UM.I-4599 sayılı kararı gereğince, idareler yaklaşık maliyet tespit ederken ya resmi kurum ve kuruluşlardan ya da gerçek veya tüzel kişilerden fiyat isteyecektir.

29 Başvurulacak kaynaklar a) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar, (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu alımlara ilişkin fiyatlar güncellenir. Döviz ile yapılmış olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenir.)

30 Başvurulacak kaynaklar b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş ve yayımlanmış fiyat ve rayiçler, c) Kamu kurumu niteliğindeki İlgili meslek odaları, üniversiteler ve benzeri meslek kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler, d) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında yayımlanan fiyatlar.

31 Başvurulacak kaynaklar e) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, maliyetler, f) Piyasa fiyat araştırması yapılarak elde edilecek fiyatlar, g) Konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

32 Başvurulacak kaynaklar h) Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, i) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re sen fiyat belirlenir ve gerekçesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

33 Başvurulacak kaynaklar Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında idarenin herhangi bir kaynağa öncelik vermesi öngörülmemiş, fiyat ve rayiçler konusunda başvurulacak kaynaklar idarenin takdirine bırakılmıştır. İdarenin kamu birim fiyatlarını (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, Karayolları, İller Bankası gibi) kullanarak yaklaşık maliyet hazırlama gibi bir zorunluluğu yoktur. Gerçek piyasa ve rayiçlerini esas alması her zaman mümkündür.

34 Yaklaşık maliyet Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler

35 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler 1. Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, teknik şartnamenin idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplattırılabilir.

36 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler 2. Öncelikle iş kalemleri veya grupları ve bunlara ilişkin miktarlar tespit edilir, fiyat araştırması yapılmak suretiyle (KDV hariç) hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. 3. Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.

37 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler 4. Kısmi teklife açık ihalelerde yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak belirlenir. Yaklaşık maliyetin her bir kısım için ayrı ayrı belirlenmesi ihalelerde sadece o kısma verilen tekliflerin değerlendirilmesini daha kolay yapmamıza imkân sağlar.

38 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler 5. Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde; işçilik, malzeme ve alımla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır. 6. İdare tarafından ihale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılmak üzere malzeme, araçgereç, teçhizat, makine-ekipman gibi unsurların verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

39 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler 7. Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; işi yapanlardan, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından, satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir.

40 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler 8. Yaklaşık maliyet tespiti sırasında idarelerce istenilen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.

41 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler Firmaların fiyat bildirimlerinin arasında fahiş fiyat farklılıkları bulunması veya bazı fiyat bildirimleri ile fiili piyasa fiyatları arasında uyarlık bulunmaması durumunda, verilmiş olan bütün fiyat bildirimlerini dikkate alarak yaklaşık maliyetin belirleneceği şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer verilecek ifadelerle bu gibi farklı fiyat bildirimleri hiç yokmuş gibi işlem yapılacak ve diğer fiyat bildirimleri üzerinden yaklaşık maliyet hesap edilecektir.

42 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler 9. Fiyat farkı verilmeyecek işlerde, yaklaşık maliyet ilerdeki fiyat değişiklikleri de göz önüne alınarak tespit edilmelidir. Aksi taktirde istekliler tekliflerini fiyat farkı verilmeyeceğini göz önüne alarak vereceklerinden yaklaşık maliyetin üzerinde tekliflerle karşılaşılması söz konusu olabilecektir.

43 Miktar, fiyat ve rayiçlerin tespiti ve hesaplamaya ilişkin ilkeler 10. Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir. 11. Hesaplandığı tarihten ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenir.

44 Fiyat isteme koşulları Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan standart yazılarla başvurulmalı ve fiyatlar KDV hariç istenmelidir. KDV dahil fiyat bildirilmesi durumunda bu fiyatların KDV hariç kısımları yaklaşık maliyete dahil edilmelidir.

45 Başvurulacak kaynak sayısı Yaklaşık maliyetle ilgili piyasa fiyat araştırmalarında belli sayıda (en az üç) satıcıdan fiyat sorulması gerektiği şeklinde bir zorunluluk yoktur. Bu husus tamamıyla arz piyasasının durumuna ve/veya idarenin yaptığı araştırmadan emin olmasına bağlı bulunmaktadır. Yapılan piyasa fiyat araştırmalarının gerçek rayice uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak rayiçlerle netleştirilebilir.

46 Amortismana Tabi Unsur İhale konusu işte amortismana tabi bir unsur kullanılacaksa, bu unsurun toplam alış maliyetinin değil, ihale konusu süre ile orantılı olarak amortisman değerinin dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin ihale konusu işte kamyon kullanılması planlanıyor ve işin süresi iki yıl ise, aracın alım fiyatı, araç 5 yıllık amortismana tabi olduğundan dolayı, beşe bölünecek ve ihale süresi olan iki yıl ile çarpılacaktır.

47 Amortismana Tabi Unsur KİK in tarih ve 2008/UH.Z-1572 sayılı kararında İhale dokümanında çim biçme makinesi, budama makinesi, tırpan, kazma kürek, tırmık gibi ihale konusu işte kullanılacak ekipman listesine yer verildiği

48 Amortismana Tabi Unsur yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında ise, amortismana tabi olması gerektiği anlaşılan ve yukarıda belirtilen makine ve ekipmanın amortisman giderleri dâhil, bu kalemlerin kendi piyasa değerlerinin dikkate alınarak yaklaşık maliyet tutarının belirlendiği tespit edilmiştir. söz konusu hususlar, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

49 Yaklaşık maliyet Kar ve genel giderler karşılığı

50 Yaklaşık maliyetlerde kar ve genel giderler Yapım işlerinde? Yapım işi ihalelerinde %25 kar ve genel giderler karşılığı eklenmesi zorunludur. Hizmet alımlarında? Hizmet alım ihalelerinde %20 yi aşmamak üzere müteahhit karı ve asgari işçilik üzerinden %3 (4) sözleşme ve genel gider öngörülmüştür. Mal alımlarında? Mal alım ihalelerinde Kar ve genel gider öngörülmemiştir.

51 Yalnızca Bir Firmadan Fiyat Alınmak Suretiyle Yaklaşık Maliyet Belirlenmesi Esas olan, oluşturulan yaklaşık maliyetin gerçekçi olması ve piyasayı yansıtmasıdır. İdarelerce tek kaynaktan fiyat araştırması yapmak suretiyle yaklaşık maliyet belirlenebilecek olsa da gerçekçi fiyat araştırması için tek kaynak çoğunlukla yeterli olmayacaktır. KİK in tarih ve 2008/UM.Z-3324 sayılı kararına göre Yalnızca bir firmadan fiyat alınmak suretiyle yaklaşık maliyet belirlenmesi mevzuata aykırı olarak değerlendirilmektedir.

52 İhaleye Sunulmuş Olan Teklif Fiyatların Yaklaşık Maliyet Hesabında Kullanılması Bazı idarelerin daha önce yaptıkları ihalelerde teklif veren firmaların (sözleşme imzalayan firmanın fiyatları kullanılarak yaklaşık maliyet oluşturulabilir) teklif mektubu eki cetvelinde yer alan fiyatları dikkate alarak yaklaşık maliyet tespiti yaptığı görülmektedir. İdareler yönetmelikte yer verilen yöntemler haricinde kendisi re sen bir usul belirleyerek yaklaşık maliyet belirlemesi yapamaz.

53 İhaleye Sunulmuş Olan Teklif Fiyatların Yaklaşık Maliyet Hesabında Kullanılması Nitekim KİK in tarih ve 2008/UY.Z-2290 sayılı kararında şu ifadelere yer verilmektedir: İdarenin yaklaşık maliyet hesabında, ihale konusu işle aynı konuda daha önce gerçekleştirdiği yapım işinin sözleşmeye bağlanan bedeli yerine ihaleye verilen teklif fiyatlarını kullandığı görüldüğünden, yaklaşık maliyetin tespitinde yukarıda anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık olduğu görülmüştür. denilmiştir.

54 Fiyat araştırma yazılarının içerikleri ve ihale konusu işin özellikleri Fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazılarda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilmesi gerekmektedir. İhale konusu işin özellikleri ile yaklaşık maliyet tespiti için kullanılan belgelerin içerikleri ve özellikleri arasında uyum olmak durumundadır. Böyle bir uyumun yokluğu halinde hesaplamış olduğumuz yaklaşık maliyet gerçeği yansıtmayacağı gibi, ihalelerimizde ortaya çıkan tekliflerin değerlendirilmesini de güçleştirecektir.

55 Fiyat araştırma yazılarının içerikleri ve ihale konusu işin özellikleri KİK in tarih ve 2008/UH.Z-1640 sayılı kararında; İdare, firmalardan 36 ay süre ile hastane otomasyon sistemi alımı için fiyat almıştır. Söz konusu işin 34 ay süreceği göz önüne alındığında, İdarenin yaklaşık maliyeti 36 ay üzerinden teklif alarak belirlemesinin, yerinde olmadığı ifadelerine yer verilmek suretiyle yaklaşık maliyet ile ihale dokümanı arasında uyumun gerekliliğine işaret edilmiş olmaktadır.

56 Hatalı Yaklaşık Maliyet Teklif edilen fiyatlar; Metasoft Bilgisayar Ltd. Şti. tarafından ,00 TL, Efe Eroğlu Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından ,00 TL, Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orman Ürünleri Tekstil İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ,00 TL dir. Sayıştay 6. Dairesinin tarih ve tutanak nolu kararında özetle hatalı birim fiyat esas alınarak yaklaşık maliyet tespiti nedeniyle fazla ödeme yapıldığı ifade edilmektedir.

57 Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi Hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenmelidir.

58 Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.

59 Yaklaşık Maliyetin Güncellenmemesi Durumu Yaklaşık maliyet 2009 Eylül ayında 693,00 TL Brüt asgari ücret üzerinden belirlenmiş, işin ilk ilan tarihi 25 Kasım 2009 da ihalenin tarihinde yapılacağı ilan edilmişse ve idare tarafından gerekli güncellemeler yapılmamışsa, firmalardan bir tanesi 2009 yılı ikinci yarısında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden, 693,00 TL teklif vermiş ve diğer firma da 2010 yılı ilk yarısı için belirlenmiş olan brüt asgari ücret üzerinden, 729,00 TL, teklif vermiş olsun. İdare yaklaşık maliyeti ise 693,00 TL üzerinden belirlendiği için, 729,00 TL üzerinden teklif veren firmanın teklifi yaklaşık maliyete göre yukarıda kalacaktır.

60 Yaklaşık Maliyetin Güncellenmemesi Durumu Fiyat farkı verilen yukarıdaki ihalede, idare zaten bu işte asgari ücret fiyat farkı verilecektir düşüncesiyle, 693,00 TL üzerinden teklif veren firmaya ihaleyi vermesi doğru mudur?

61 Yaklaşık Maliyetin Güncellenmemesi Durumu Doğru olduğu düşüncesi ile hareket eden birçok idaremiz bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bazı firmalar da ihaleyi alabilmek için açıklamalarında bu gibi ifadelere yer vermektedir. Ancak, ihalenin idarece bu firma üzerinde bırakılmış olması en basit ifadesi ile usulsüzlük, 2010 yılı ilk 6 ayı için firmaya ödenecek fiyat farkı da kamu zararı olarak değerlendirilecektir. Çünkü fiyat farkı ancak ve ancak ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretlerde daha sonraki aylarda bir artış veya eksiliş olması durumunda hesap edilmektedir.

62 Yaklaşık Maliyetin Güncellenmemesi Durumu Sayıştay Temyiz Kurulunun tarih ve tutanak nolu kararında: İhale tarihi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8.maddesi a bendine göre aynı zamanda son teklif verme tarihi olup bu tarih itibarı ile yürürlükte olan asgari ücretin düzeyinde bir artış gerçekleşmesi durumunda yüklenici firmaya fiyat farkı ödemesi yapılacaktır.

63 Yaklaşık Maliyetin Güncellenmemesi Durumu 2004 yılında geçerli olacak asgari ücret tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Asgari ücret tespit komisyonunun karar tarihi ve nosu ise ve 2003/1 dir. Söz konusu işte son teklif verme yani ihale tarihi olan te, 2004 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak asgari ücretin taraflarca bilindiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

64 Yaklaşık Maliyetin Güncellenmemesi Durumu 2004 yılı asgari ücreti tespit edilmiş ve ihale tarihi olduğundan, ihale tarihindeki bir işçinin asgari işçilik maliyetinde ( TL.), Temmuz ayına kadar bir değişiklik olmadığından asgari ücret farkı adı altında bir fiyat farkı vermek mümkün değildir Sonuç olarak 2004 yılının ilk 6 ayı ihale tarihindeki asgari ücret düzeyinde bir değişiklik olmadığı halde fiyat farkı ödenmesinin mevzuata uygun olmadığının TASDİKİNE,

65 Mal alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması

66 2 Adet trafo alımı yaklaşık maliyeti Piyasa Fiyatları İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Birim Fiyat (TL) Tutarı (TL) A Trafo. Adet ,00 B Trafo.. Adet ,00 C Trafo... Adet ,00 Ortalama Trafo Adet TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

67 Yüksek fiyatın hesaplamaya katılması durumu

68 Teklif edilen fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Belge eksik Belge eksik Yaklaşık Maliyet FİYAT HESAPLANAN ARAŞTIRMASI MALİYET A B C Kar belli değil Bu ihale hakkında ne düşünürsünüz?

69 Yüksek fiyatın hesaplamaya katılmaması durumu

70 Teklif edilen fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Yaklaşık Maliyet FİYAT C HARİÇ ARAŞTIRMASI MALİYET C DAHİL MALİYET A B C % %32

71 Hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması

72 Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet 1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir. b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

73 Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet 2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde; İşin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

74 Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet 3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

75 Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.

76 İhale konusu işte amortismana tabi bir unsur kullanılacaksa, bu unsurun maliyeti nasıl hesaplanır?

77 Amortismana tabi unsurlar Personel çalıştırmasına dayalı hizmet işlerinde %3 (4) sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alması nedeni ile herhangi bir bedel öngörülmez ve sorgulama esnasında da bu giderlerin belgelendirilmesi istenemez. Diğer hizmet alımlarında ise, bu unsurun toplam alış maliyetinin değil, ihale konusu işin süresi ile orantılı amortisman değerinin dikkate alınması gerekmektedir.

78 İhale konusu işte kullanılmak üzere idarece yükleniciye verilecek araç, gereç, makine, ekipman veya kullanılacak yerler veya taşınmazlar varsa nelere dikkat edilmesi gerekir?

79 İdarece verilecek unsurlar İdarelerce verilen araç, gereç, makine, ekipman varsa bunlara ilişkin bakım onarım ve kullanım giderlerinin kimin tarafından karşılanacağı, idarenin tasarrufunda bulunan yerlerden hangilerinin yükleniciye kullandırılacağı ile, İdarenin taşınmazlarının kullandırılması neticesinde ortaya çıkan elektrik, su gibi giderlerin de kime ait olacağı ayrıntılı olarak ihale dokümanında açıkça belirtilmelidir.

80 Personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması

81 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, yaklaşık maliyetin belirlenmesinde iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranı ile % 3 sözleşme ve genel giderler dikkate alınır mı?

82 % 3 sözleşme ve genel giderler Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, çalışacak personelin sayısı ve çalışacakları saatler net değilse, idarelerce iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranları idari şartnamelere yazılmayacak ve KİK işçilik hesaplama modülünde yer alan % 3 sözleşme ve genel giderler de dikkate alınmadan yaklaşık maliyet belirlemesi yapılacaktır.

83 Trafo bakım onarımı hizmet alımı yaklaşık maliyeti Kaynak Piyasa İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Birim Fiyat (TL) Tutarı (TL) A... Trafo Bakım onarımı Adet 2 120, ,00 B... Trafo Bakım onarımı Adet 2 132, ,00 C... Trafo Bakım onarımı Adet 2 288, ,00 Ortalama... Trafo Bakım onarımı Adet 2 180, TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

84 Yüksek fiyatın hesaplamaya katılması durumu

85 Teklif Edilen Fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Belge eksik Belge eksik Tamam Tamam Tamam Yaklaşık Maliyet FİYAT HESAPLANAN OLMASI ARAŞTIRMASI MALİYET GEREKEN A B C ? Bu ihale hakkında ne düşünürsünüz?

86 İhalenin piyasa şartlarına göre verilmediği, ihalede rekabetin ve eşit muamelenin sağlanmadığı izlenimlerini oluşturacaktır. Bu ihalede yaklaşık maliyet hazırlanırken üçüncü firmanın fiyat araştırmasına cevabı gerekçe belirtilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılmalıydı.

87 Kâr oranının belirtilmediği ve kâr tutarının yer almadığı bir yaklaşık maliyette kârsız yaklaşık maliyet nasıl bulunur?

88 Kar oranı ve kar tutarı belirlenmemiş yaklaşık maliyetin azami kar oranı olan %20 oranında kar içerdiğinin kabulüyle, yaklaşık maliyet 1,20 ye bölünerek kârsız yaklaşık maliyet bulunur.

89 Kamu İhale Kurul Kararı İdarece hesaplanan yaklaşık maliyet hesabında kâr oranının belirtilmediği görülmüştür. en yüksek kâr oranının %20 olduğu dikkate alındığında ,59 TL olan yaklaşık maliyetin 1,20 ye bölünmesi sonucu kârsız yaklaşık maliyet tutarının ,33 TL olduğu tespit edilmiş olup, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan Limited Şirketi nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 2014/UH.I-1356

90 Karsız maliyete göre

91 Teklif Edilen Fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Tamam Tamam Tamam Tamam Tamam Aşırı Düşük Aşırı Düşük Yaklaşık Maliyet FİYAT HESAPLANAN KARSIZ MALİYET ARAŞTIRMASI MALİYET A B C

92 Yüksek fiyatın hesaplamaya katılmaması durumu

93 Teklif Edilen Fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Yaklaşık Maliyet FİYAT C HARİÇ KARSIZ MALİYET ARAŞTIRMASI MALİYET A B C %20 Karlı Karsız

94 Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması

95 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması 1 Brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak işçilik hesaplanır. 2 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı dikkate alınır ve bu oran idari şartnamede belirtilir.

96 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması 3 Yemek, yol ve giyecek öngörülmesi halinde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yemek, yol ve giyecek maliyetlerinin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Nakdi olarak ödenmesi öngörülmesi durumunda yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

97 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması 4 Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek, bu oran üzerinden işçilik maliyeti hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir. İşçilik giderlerine malzeme ve diğer giderler de eklenerek yaklaşık maliyet hesaplanır.

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

İhale İlanından Sonra Hangi Durumda Yaklaşık Maliyet Güncellenebilir?

İhale İlanından Sonra Hangi Durumda Yaklaşık Maliyet Güncellenebilir? İhale İlanından Sonra Hangi Durumda Yaklaşık Maliyet Güncellenebilir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/037 Gündem No : 10 Karar Tarihi : 10.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1594 Şikayetçi: Arcan

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: İkiz Tem. Sos. Hiz. Dan. İnş. Gıda Hay.

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 İçindekiler KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 I. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 17 1. Anahtar teslimi götürü bedel

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Mal Alım İhale Süreci

Mal Alım İhale Süreci YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI Prof.Dr.Tekin KARSLIGİ KARSLIGİL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. SATINALMA AMAÇLARI İhaleler üç farklı nedenle yapılabilir Mal alımları Hizmet

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı Metin ARI Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Kamu İhale Mevzuatı Metin ARI Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kamu İhale Mevzuatı Metin ARI Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Cep Tel: 5385662858 Web: www.kamuihalemevzuati.com Yaklaşık maliyet Aşırı düşük teklif İhalenin Tanımı İhalenin

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik,

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/9767 İhale Kayıt Numaralı 12 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alım İşi İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/9767 İhale Kayıt Numaralı 12 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alım İşi İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Kars İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yenişehir Mah. A.G.O. Bulvarı Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 36100 KARS

İHALEYİ YAPAN İDARE: Kars İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yenişehir Mah. A.G.O. Bulvarı Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 36100 KARS TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Kafkas A.Ş., Ortakapı Mah. Ordu

Detaylı

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına

Detaylı

Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI

Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI 1. GİRİŞ İhaleye katılan istekliler tekliflerini sözleşme süresini dikkate alarak vermektedir. İhale konusu işte kullanılacak girdi maliyetlerinde

Detaylı

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 12/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinde; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Samsun Makina Sanayi A.Ş., Yüzüncüyıl Mah.

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Koç İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR Karar No. 2013/5215 R.Gazete No.28751 K.Tarihi: 27.6.2013 R.G. Tarihi: 31.8.2013 Ekli "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar"ın

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Vurallar Temizlik Teks. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Sipahioğlu Cad. Havsa Apt. No:13/4 Yeşilyurt/ Bakırköy/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Vurallar Temizlik Teks. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Sipahioğlu Cad. Havsa Apt. No:13/4 Yeşilyurt/ Bakırköy/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Heltaş İnş.

Detaylı

4734 SAYLI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE UYGULANACAK FİYAT FARKI ESASLARI

4734 SAYLI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE UYGULANACAK FİYAT FARKI ESASLARI 4734 SAYLI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE UYGULANACAK FİYAT FARKI ESASLARI Fiyat Farkı Konu Başlıkları Hizmet Alımı Sözleşmelerinde Fiyat Farkı Uygulaması Personel Çalışması Olmayan Diğer

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Detaylı

14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ

14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ 14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihi olan 03/11/2011 tarihinden 20 gün öncesi tarih olan 14/10/2011

Detaylı

R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Alımı

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir?

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Bahattin IŞIK- Sayıştay Uzman Denetçisi (E.Kamu İhale Kurulu Üyesi ve Hizmet Grup

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Piramit

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI 44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ĠĢ deneyimini gösteren belgeler (DeğiĢik 3/7/2009 27277 R.G. / 2. md.)

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı r Ü n i v e r s i

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilgisayar Özel Güv.

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA REHBERİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 20 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER... 21 1. GENEL OLARAK AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI... 21 1.1.Aşırı düşük teklif sorgulamasında Kamu İhale Kanununun getirdiği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hangi durumlar aritmetik hata olarak kabul edilir? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/062 Gündem No : 21 Karar Tarihi : 27.09.2010 Karar No : 2010/UH.I-2880 Şikayetçi : Karahan Group İnş. Nak.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Adalı Grup Bilgi

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ BAŞVURU SAHİBİ: Kemal Çağlar İnş. Elektrik Üretim Tic.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

Değişiklik Eski Yeni

Değişiklik Eski Yeni HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/850 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/850 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Nil Yapı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı)

Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı) Toplantı No: 2016/031 Gündem No: 5 Karar Tarihi: 25.05.2016 Karar No: 2016/UH.III-1366 Şikayetçi: Apron Proje Mühendislik Müşavirlik İnş. Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2013/025 Gündem No : 5 Karar Tarihi : 25.03.2013 Karar No : 2013/UY.I-1467 Şikayetçi: Hüseyin Saraç, ERCİYESEVLER MAH. ENGİNAR

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Üstyapı İnşaat ve Madencilik A.Ş. - Şimşekler

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: MÇ Grup Tem. İnş. Tur. Oto. Sn. Tic. Ltd. Şti.,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu?

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 57 Karar

Detaylı

İsmail Cengiz EREK-Sayıştay Başdenetçisi Cemal YAVUZ-Sayıştay Başdenetçisi

İsmail Cengiz EREK-Sayıştay Başdenetçisi Cemal YAVUZ-Sayıştay Başdenetçisi İsmail Cengiz EREK-Sayıştay Başdenetçisi Cemal YAVUZ-Sayıştay Başdenetçisi Yerinde yapılan incelemelerde; İşçi ücretlerinin ihale dokümanında belirtilen sürede ödenmemesine karşın sözleşmede hüküm altına

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 Sarıyer/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 Sarıyer/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı