TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilgisayar Özel Güv. Hiz. Özel Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. - MNA Tabldot Temizlik Hizmetleri İnş. Bilgisayar Otomasyon Turizm Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Kurtismailpaşa 2. Sok. Kaçmaz 6 Apt. No:1/1 DİYARBAKIR İHALEYİ YAPAN İDARE: Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, Çiftepınar Mahallesi Belediye Caddesi No: Doğubayazıt/AĞRI BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/4662 İhale Kayıt Numaralı 92 Vasıflı ve Vasıfsız Personel Alımı ve Araç Çalıştırılması İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Doğubayazıt Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 92 Vasıflı ve Vasıfsız Personel Alımı ve Araç Çalıştırılması ihalesine ilişkin olarak ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Hiz. Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. - MNA Tabldot Tem. Hiz. İnş. Bilg. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2015/728 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, geçerli teklif kalmadığı gerekçesi ile tarihinde ihalenin iptal edildiği, iş ortaklığı olarak teklif verdikleri ihalede pilot ortağın sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak anılan iş deneyim belgesinde benzer iş tanımına uygun işlerin tutarının ayrıştırılarak belgenin değerlendirmeye alınması gerektiği iddiasına yer verilmiştir. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 3 üncü maddesinde benzer iş İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder. şeklinde tanımlanmıştır. 1

2 Aynı Yönetmelik in İş deneyimini gösteren belgeler başlıklı 39 uncu maddesinde (1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80 inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, istenilmesi zorunludur. (5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70 ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10 unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30 undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. hükmü, Aynı Yönetmelik in Değerlendirmeye ilişkin esaslar başlıklı 48 inci maddesinde (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz. (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği nin İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar başlıklı 72 nci maddesinde Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. açıklaması, İdari Şartname nin İhale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde başvuruya konu ihalenin adı 92 Vasıflı ve Vasıfsız Personel Alımı ve Araç Çalıştırılması şeklinde, miktarı ve türü ise 92 Vasıflı ve Vasıfsız Personel Alımı, 1 Adet 2011 Model En Az 12 M3 Damperli Kamyon Çalıştırılması, 1 Adet 2014 Model Pikap Çalıştırılması olarak belirlenmiş olup, anılan Şartname nin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 2

3 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: ZABITA VE DESTEK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İŞİ düzenlemesi, Anılan Şartname nin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 inci maddesinde Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: - 1(Bir) mimar - asgari ücretin, % 210 fazlasından az olamaz. - 3(üç) iş makinesi Operatörü, 1 (Bir) binek aracı şoförü (makam), 1(bir ) bilgi işlem personeli (araç takip sistemi), 1 (Bir) oto elektrik ustası (ustabaşı), 1(bir) psikolog, 1 (bir ) kadın danışma merkezi sorumlusu, 1(bir) Harita yardımcı personel asgari ücretin, % 150 fazlasından az olamaz. (Toplam 9 Personel) -1(bir) çamaşır evi personeli (çocuk bakımı ve planlama işleri görevlisi ), 1 (bir) kültür işleri büro personeli, 1 (bir) Boyacı Ustası,1 (bir ) ses ve telsiz sistemi personeli, 1(bir) halkla ilişkiler personeli, asgari ücretin % 75 fazlasından az olamaz (Toplam 5 Personel) - 14(on dört) otobüs şoförü, 5 (beş) itfaiye kamyon şoförü, 1(bir) danışma personeli, 1(bir) fen işleri kamyon şoförü,2 (iki ) traktör şoförü,1(bir) çamaşır evi personeli (sorumlu ), 2( iki ) inşaat teknikeri, 1( bir) harita teknikeri, 4(dört) makina ikmal personeli (kaynak ustası, mekanik usta yardımcısı, oto lastikçi, oto kaynakçı), 8 (sekiz) zabıta destek personeli, 3

4 1(bir) mali hizmetler personeli,1(bir) yazı işleri büro personeli, :asgari ücretin % 90 fazlasından az olamaz. (Toplam 41Personel) - 5 (beş) itfaiye personeli, 4 (dört ) kart dolum personeli, 1 (bir) kültür işleri büro personeli, 1(bir) yazı işleri büro görevlisi-odacı(toplam 11 Personel) asgari ücretin % 25 fazlasından az olamaz - 1 (bir) (ENGELLİ )destek hizmetler dış evrak personeli asgari ücretin % 25 fazlasından az olamaz -23 (yirmi dört ) vasıfsız işçi için aylık ücret asgari ücretten az olamaz. -1(bir) vasıfsız (ENGELLİ) personel asgari ücretten az olamaz düzenlemesi yer almaktadır. İdari Şartname de yer alan düzenlemelerde, isteklilerce yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif ettikleri bedelin % 40 az olmamak üzere iş deneyimini tevsik eden belge sunmaları istendiği ayrıca ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda pilot ortağın istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının da istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerektiği belirtilmektedir. Benzer iş tanımının ise zabıta ve destek personel çalıştırılması işi şeklinde yapıldığı görülmüştür. Başvuruya konu ihalede 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, 4 isteklinin ihaleye teklif verdiği, bir isteklinin teklif zarfı sunmaması, diğer 3 isteklinin ise teklifleri kapsamında istenilen belgelerin geçersiz olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun sonucunda ihalede geçerli teklif kalmaması gerekçesi ile ihale yetkilisi tarafından tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi iş ortaklığının teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik amacıyla pilot ortak ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Hiz. Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kartal Belediye Başkanlığınca düzenlenen 2010/8152 (2011/8152) İKN li Yardımcı Zabıta Personeli Alımı işine ait, tarihli ve /1131 sayılı ,12 TL tutarındaki iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede sözleşme tarihinin , kesin kabul tarihinin olduğu, özel ortak MNA Tabldot Tem. Hiz. İnş. Bilg. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ise İzmit Belediye Başkanlığınca düzenlenen 2011/53077 İKN li 62 Kişilik Zabıta Destek Hizmet Alımı işine ait tarihli sayılı ,69 TL tutarındaki iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözleşme tarihinin olduğu, belgeye konu işin ortak girişim tarafından gerçekleştirildiği, isteklinin ortak girişimin %51 paylı ortağı olduğu görülmüştür. İdarece tarihli ve 489 sayılı yazı ile, pilot ortak ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Hiz. Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş bitirme belgesini düzenleyen idareden sayı ile aldığı 2011/8152 KİK nolu iş bitirme belgesi konusu yardımcı zabıta personeli olarak geçmektedir. Bu ihale kapsamında destek personeli de (Şoför vb.) çalıştırıldı mı?... şeklinde bilgi istenildiği, 4

5 Belgeyi düzenleyen Kartal Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün tarihli ve 4770 sayılı cevabında söz konusu ihale kapsamında adı geçen firma tarafından denetim aracı olarak görevlen 34 TK 1488 plakalı 2011 model Fiat/Linea marka araç, ihale kapsamında görevlendirilen 80 personelden şoför olan bir personel tarafından kullanılmıştır ifadelerine yer verildiği, bunun üzerine idarece söz konusu pilot ortağın iş deneyim belgesinin benzer işi tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca tarihli Kurum yazısı ile Doğubayazıt Belediye Başkanlığından ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Hiz. Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe ait kısmının ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı sorulmuş ve idarenin söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idare ile yapılan tüm yazışmalar istenmiştir. Doğubayazıt Belediye Başkanlığı nın tarihli cevabi yazısında ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Hiz. Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi sadece zabıta personeli olduğu için bizim ihalede istemiş olduğumuz iş deneyim kriteri Zabıta Destek Personeli olduğundan burada destek personeli (Şoför, Vasıfsız, Teknik Personel vs.) olmadığı için iş deneyim belgesi geçersiz sayılmıştır şeklinde bilgi verilmiş ve söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen idare ile yapılan yazışmalar ekte gönderilmiştir. İdarenin tarihli bilgi ve belge verme yazısı incelendiğinde, başvuru sahibi ortak girişimin pilot ortağı tarafından ihalede sunulan iş deneyim belgesinin konusunun sadece zabıta personeli olduğu ancak idarece yapılan benzer iş tanımında yer alan destek personelinin belgeye konu iş kapsamında yer almadığı gerekçesiyle anılan istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği nin yukarıda aktarılan 72 nci maddesinde, birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmemesi halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İhale konusu işe ilişkin İdari Şartname incelendiğinde, benzer iş tanımının zabıta ve destek personel çalıştırılması işi şeklinde yapıldığı, söz konusu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğine ilişkin olarak söz konusu İdari Şartname de herhangi bir belirlemenin yapılmadığı, bu durumda yukarıda yer verilen Tebliğ maddesine göre belirtilen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği, bu çerçevede incelemeye konu ihalede de zabıta hizmetine ilişkin personel çalıştırılması ve destek personel çalıştırılması işlerinin ayrı ayrı benzer iş olarak değerlendirileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibi ortak girişimin pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin konusunun Yardımcı Zabıta Personeli Alımı olduğu ve benzer iş tanımının ilgili kısmına uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Öte yandan, incelemeye konu iş bitirme belgesinde, belgeye konu işin İKN sinin 2010/8152 olarak, işin türü ve miktarının ise 7 aylık hizmet alımı işi olarak belirtildiği ancak EKAP ortamında yapılan incelemede belirtilen İKN nin farklı bir ihaleye ait olduğunun anlaşıldığı, ihaleyi yapan idarenin bilgi isteme yazısına ve EKAP ortamında yapılan araştırmaya göre söz konusu işin 2011/8152 İKN li 9 Ay Süresince Yardımcı Zabıta Personeli Hizmet Alımı işi şeklinde olduğu anlaşıldığı, bu durumda söz konusu belgedeki 5

6 hatalı bilgilerin düzeltilmek üzere belgeyi düzenleyen idare olan Kartal Belediyesine bildirimde bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli olan ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilg. Özel Güv. Hiz. Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. - MNA Tabldot Tem. Hiz. İnş. Bilg. Ot. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle alınan ihalenin iptali kararının iptal edilerek tekliflerin değerlendirmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden, ihalede sunmuş oldukları iş deneyim belgeleri idarece uygun bulunmayan isteklilerin iş deneyim belgelerine ilişkin olarak inceleme yapılması gerekmekle birlikte söz konusu isteklilerin anılan gerekçe ile birlikte farklı gerekçelerle de değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, söz konusu belgelerin incelenmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 1) 4734 sayılı Kanunun 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, 2) İncelemeye konu iş deneyim belgesindeki hatalı bilgilerin düzeltilmek üzere, belgeyi düzenleyen idare olan Kartal Belediyesine bildirilmesine, Oybirliği ile karar verildi. Kazım ÖZKAN Başkan V. II. Başkan Ahmet ÖZBAKIR Mehmet Zeki ADLI Hasan KOCAGÖZ Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY 6

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Proyapı Mühendislik Müşavirlik A.Ş., Mustafa

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Mehmet Tekin- İnşaat Taahhüt, Sakarya Mah. Yıldız Sk.

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ

BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün.

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Piramit

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları Tic. Ltd. Şti., Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:65/7 Bakırköy/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları Tic. Ltd. Şti., Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:65/7 Bakırköy/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan : Mahmut GÜRSES Üyeler :II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2004/163796 İhale Kayıt Numaralı İstanbul Sanat Meslek Eğitim Kursları ve Seminerleri Organizasyonu İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2004/163796 İhale Kayıt Numaralı İstanbul Sanat Meslek Eğitim Kursları ve Seminerleri Organizasyonu İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Başkanlık

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2008/158517 İhale Kayıt Numaralı Kadın Doğum Bölümü 1. Kat Tadilatı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2008/158517 İhale Kayıt Numaralı Kadın Doğum Bölümü 1. Kat Tadilatı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı