SÖZLEŞME. (DanıĢmanlık Merkezleri için)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLEŞME. (DanıĢmanlık Merkezleri için)"

Transkript

1 SÖZLEŞME (DanıĢmanlık Merkezleri için) Taraflar MADDE 1- Alıcı Ticari Unvan : Adresi : Telefon, Faks : Satıcı Ticari Unvan : Adresi : Telefon, Faks : Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında, aģağıdaki Ģartlar dahilinde iģbu sözleģme imzalanmıģtır. AĢağıda herhangi bir Ģahıs ve Ģirket ismi belirtilmeksizin SATICI ve ALICI terimleri kullanılacaktır. Taraflar, iģbu sözleģme hükümleri çerçevesinde, aģağıdaki Ģartlarda mutabık olduğunu bu sözleģmeyi imzalayarak teyit eder. Sözleşmenin Konusu MADDE 2- ĠĢbu sözleģme, belirtilen malların SATICI tarafından ALICIYA satılması ve SATICI nın ödeme koģullarını düzenlemektedir. Yürürlülük MADDE 3- ĠĢbu sözleģme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup,../../.... tarihine kadar geçerlidir. Malın Teslimi MADDE 4-1) Ek liste de belirtilen GiriĢ ve KarĢılama Alanı, Ġdari Ofis, Singapur Matematiği ve Etüt Sınıfı, FFW Ġngilizce Laboratuvarı, Mental Aritmetik ve El Yazısı Sınıfı Materyalleri ve Ek Listede Diğer Uygulamalar baģlığı altında belirtilen iģler için belirlenen kurulum bedeli ,00 TL+KDV'dir. ĠĢ bu sözleģmenin imzalanması, iģin yapıldığı anlamına gelmez. MüĢterinin vermiģ olduğu senet ve çek bedelleri ödendikçe iģ teslimatları yapılacak ve karģılığı faturalandırılacaktır. Aksi takdirde iģ teslimi yapılmayacaktır. 2) AĢağıda belirtilen ürünler SATICI tarafından ALICIYA ücretsiz olarak gönderilecektir. Bu ürünlerin her türlü kargo, gönderi ve nakliye bedelleri alıcı tarafından ödenecektir. Belirtilen miktarların üzerindeki talepler ücreti karģılığında alınabilecektir. Sıra Cins Miktar 1. Mental Aritmetik Yayın Seti 25 adet 2. BroĢür 1000 adet Bedel ve Ödeme MADDE 5-1) Yukarıda belirtilen malların toplam fiyatı ,00 TL (Kırkdokuzbin) + KDV dir. 2) ALICI iģbu sözleģmede belirtilen senetlerin vadesinde ödeme yapacak ve bedeli ödenen senet kendisine iade edilecektir. 1

2 Satıcı Senetleri MADDE 6-1) ALICI aģağıda belirtilen senetleri usulüne uygun olarak düzenleyip iģbu sözleģme tarihini takip eden. gün içinde ve fakat malların tesliminden önce SATICIYA teslim edecektir. Sıra Keşide Tarihi Vade Tarihi Borçluları Bedeli TOPLAM 2) Bu senetler alacak senedi olup, ALICI nın bu sözleģmedeki yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi halinde sonraki tarihli senetlerdeki alacak muaccel olacaktır ve SATICI elindeki senet bedellerinin tamamının ödenmesini vadesini beklemeksizin ALICI dan talep edebilecektir. Yasak İşler: MADDE 7- ALICI, hiçbir Ģekilde SATICI ya ait hiçbir yayın, materyal ve ürünü çoğaltamaz, bastıramaz ve taklit edemez. Aksi takdirde ALICI hakkında mevzuata uygun olarak gerekli yaptırımlar ve/veya feshe iliģkin hükümler uygulanır. Ayrıca ALICI bu yasak iģlerden herhangi birini yaptığı takdirde SATICI ya ,00 (üçyüzbin) TL cezai Ģart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin Sona Ermesi, Feshi Ve/Veya Münfesih Sayılması MADDE 8-1) ALICI iģbu sözleģmede belirtilen tarihte senetleri teslim etmediği takdirde bu sözleģme kendiliğinden fesholur. Bu halde SATICI her türlü kaybının tazminini ALICIDAN talep edebilir. 2) SATICI iģ bu sözleģmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ALICI süre vermeksizin sözleģmeyi feshedebilir. Bu halde ALICI her türlü kaybının tazminini SATICI dan talep edebilir. ALICI haksız ve kötü niyetli olarak sözleģmenin feshine sebep olursa satıcıya ,00 TL (Yüzbin) cezai Ģart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 3) Bu sözleģmede belirtilen yükümlülüklerin tamamı taraflarca yerine getirildiğinde ve taraflar bütün iģlerin yerine getirildiğine dair birbirlerini ibra etiklerinde iģbu sözleģme kendiliğinden son bulur. Uyuşmazlıkların Çözümü: MADDE 9- UyuĢmazlıkları, öncelikle ve mutlaka taraflar kendi aralarında çözmeye çalıģacaklar ve bunun için olay/konu bazında öncelikle çözüm süreci müģtereken belirlenecektir. Taraflar etik olarak uyuģmazlıkların kendi aralarında çözülmesi gerektiğini peģinen kabul ederler. Ġhtilaf durumunda Fethiye Mahkemeleri yetkilidir. ĠĢ bu sözleģme 2 sayfa ve 9 maddeden ibaret olup,../../.. tarihinde taraflarca karģılıklı olarak imzalanmıģtır. SATICI ALICI 2

3 EK LİSTE - : GİRİŞ VE KARŞILAMA ALANI MATERYALLERİ CNC KESĠM LAKE BOYAMA ĠÇTEN PLEXIGLASS TAVAN UYGLULAMASI (Maximum Metraj 12 M2 Olarak BelirlenmiĢtir) LAKE ÜZERĠ PLEXIGLASS PETEK GÖRSEL UYGULAMASI (Maximum Metraj 4 M2 Olarak BelirlenmiĢtir) AKIL TRENĠ 3D TANITIM PANELĠ LAKE PARÇALI UYGULAMA (Maximum Metraj 8 M2 Olarak BelirlenmiĢtir Üründe 107 Ekran Tv Kullanılmaktadır.standart Uygulamalarda Elektronik Ürünler Dahil EdilmemiĢtir ) AKIL TRENĠ ATATÜRK KÖġESĠ (1.40 CM X 90 CM Alan Ġçerisinde Kabartma Atatürk - Çocuk Görseli ve Kabartma Yazı) ARA KĠTAPLIK ÜNĠTESĠ 2 M X 50 CM (Alt Bölüm Tek Kapak Dolaplı Beyaz Mdf Lamdan Üretilmektedir) FOREX ÜZERĠ BASKI CNC KESĠM UYGULAMA - PETEK (120Cm X 90 Cm Olarak Üretilmektedir) ARA VESTĠYER ÜNĠTESĠ (3 M X 2.20 M Alt Dolaplar Kapaklı Ve Kilitlidir Beyaz Mdf Lamdan ÜretilmiĢtir) 4 ADET GRĠ RENKTE BERJER (Tüm Berjerler Akıl Treni Öğrenci GeliĢim Merkezlerine Özel Olarak Üretilmektedir.) 2 ADET ARA SEHPA (Üzeri Camlı MDF Lamdan ÜretilmiĢtir.) FOLYO KESĠM ÜZERĠ LAMĠNASYONLU SEKSEK OYUNU FOLYO KESĠM ÜZERĠ LAMĠNASYONLU DAĠRE OYUNU İDARİ OFİS MATERYALLERİ 2 ADET 1.2 M X 80 CM BAMBU+BEYAZ ÇĠFT RENK MASA (Masalar MDF Lamdan Üretilmekte Alt Bölümde Çekmeceli Konsol Bulunmaktadır) 4 ADET KOYU GRĠ RENKTE BERJER (Tüm Berjerler Akıl Treni Öğrenci GeliĢim Merkezlerine Özel Olarak Üretilmektedir.) 2 ADET 50 CM X 50 CM BAMBU+BEYAZ ÇĠFT RENK SEHPA 2 ADET MÜDÜR KOLTUĞU (Koltuk Kaplamaları Suni Deridir) AKIL TRENĠ KABARTMA LOGO UYGULAMASI (Logo 1.40 Cm Alan Ġçerisine YerleĢmektedir) 6 M X 2 M DOLAP ÜNĠTESĠ (Dolap Ünitesinde Alt Kapaklı Dolaplar Üzerinde Açık Raflar Bulunmaktadır. Duvarı Kaplayan Ünite Ġçerisinde AçılmıĢ Olan Ceplerde Ġçten Aydınlatmalı 6 Ayrı Alan Bulunmakta Ve Bu Alanlar Ġçerisinde Tanıtım Görselleri Kullanılmaktadır. Görsel Uygulamalar Duratrans Baskıdan Üretilir) 3

4 SİNGAPUR MAT VE ETÜT SINIFI MATERYALLERİ TAM DUVAR ÖZEL YEġĠL LAMĠNE SINIF TAHTASI (Maksımum Metraj 10 Metre2 Olarak BelirlenmiĢtir) DUVARA SABĠTLENMĠġ ALĠMĠNYUM AYAKLI 1.5 M X 50 CM 2 ADET MASA (Masa Üstleri Bambu Rengi MDF Lamdan ÜretilmiĢ ve Çift Kalınlık KullanılmıĢtır.) 1.2 M X 1.2 M ALTIGEN BAMBU RENGĠ MDF LAM ÖĞRENCĠ MASASI (Ayaklar +Sabitlemedir) 1.2 M X 80 CM DUVARA SABĠT T AYAKLI U MASA (Masa Ayağı T Sabitlemedir) 60 CM X 60 CM KARE ÖĞRENCĠ MASASI (Bambu Rengi ÜretilmiĢtir) 6 M * 60 CM ÇĠFT SIRA BAMBU RENGĠ+BEYAZ MDF LAMDAN ÜRETĠLMĠġ AÇIK RAF UYGULAMASI (Maxsımum Metraj 6m X 60cm Olarak BelirlenmiĢtir) SINIF JALUZĠLERĠ (Jaluziler Turuncu Beyaz ve Mor Renklerde Gönderilir) 12 ADET CREATĠVE SANDALYE (Tüm Sandalyeler Akıl Treni Öğrenci GeliĢim Merkezlerine Özel Üretilmektedir.Renk Beyaz ve Siyah Olarak Sınıflara Göre Gönderilir.) 3 LÜ DAĠRESEL KABARTMA GÖRSEL UYGULAMASI (60cm 60 Cm Olarak Forex Üzeri Baskı Olarak Üretilmektedir.) SĠNGAPUR MATH AKIL TRENĠ KABARTA UYGULAMA (Maksimum 5 m Duvar GeniĢliğine Göre PlanlanmıĢtır. Forexten Kabarma Olarak Uygulanır) 1 ADET ÖĞRETMEN KÜRSÜSÜ (Kürsü Önünde Logo Uygulaması Folyo Kesimdir) SĠNGAPUR MATH LOGO (Forexten kabratma olarak uygulanır.) 4

5 FFW İNGİLİZCE LABORATUVARI MATERYALLERİ LABRATUAR MASASI (8 KiĢilik Alt Ve Üst Bankodan OluĢan Labratuar Ara Bölmeleri Çift Taraflı Forex Üzerine Plexıglasstan ÜretilmiĢtir.Duvara Sabitlenen Ürün Yere Aliminyum Ayaklarla Oturtulmaktadır.) FFW DUVAR KABARTMA GÖRSEL UYGULAMASI (160 cm Uzunlukta Alan Ġçerisinde Forex kabartma olarak uygulanır.) FOLYO KESĠM DUVAR GÖRSEL UYGULAMASI EĞĠTĠMCĠ MASASI (Çift Kalınlık Beyaz MDF Lamdan Üretilmektedir) 8 ADET CREATIVE ÖĞRENCĠ SANDALYESĠ (Tüm Sandalyeler Akıl Treni Öğrenci GeliĢim Merkezlerine Özel Üretilmektedir.Renk Beyaz ve Siyah Olarak Sınıflara Göre Gönderilir) 1.5 M * 60 CM FOREX ÜZERĠ ÖZEL YEġĠL TAHTA LAMĠNESĠ ĠLE KAPLANMIġ SINIF TAHTASI 1 ADET EĞĠTĠMCĠ SANDALYESĠ SINIF JALUZĠLERĠ (Jaluziler Turuncu Beyaz ve Mor Renklerde Gönderilir) BĠLGĠSAYARLAR (Opsyoneldir, Kurum Kendi Tercihine Göre Alım Yapabilir, Kurumumuzdan talep edilmesi durumunda 2. el alımımız olan firmadan tedarik edilir ve 8 Bilgisayar için Fiyata 3.304,00 TL ek ücret yansıtılır.) MENTAL ARİTMETİK VE EL YAZISI SINIFI MATERYALLERİ 4 ADET BEYAZ MDF LAMDAN ÜRETĠLMĠġ 1.5 M X 50 CM ÖĞRENCĠ MASASI (Masalar Z Ayak ÜretilmiĢ Ön Panel Kapalıdır) 1 ADET ÖĞRETMEN KÜRSÜSÜ (Çift Kalınlık Beyaz MDF Lamdan Üretilmektedir) 3 M X 60 CM FOREX ÜZERĠ ÖZEL YEġĠL TAHTA LAMĠNESĠ ĠLE KAPLANMIġ YAZI GELĠġTĠRME TAHTASI 8 ADET CRATIVE ÖĞRENCĠ SANDALYESĠ (Tüm Sandalyeler Akıl Treni Öğrenci GeliĢim Merkezlerine Özel Üretilmektedir.Renk Beyaz ve Siyah Olarak Sınıflara Göre Gönderilir.) MDF LAMDAN ÜRETĠLMĠġ BAMBU DUVAR RAY UYGULAMASI (Maximum Ölçü 3 M Olarak BelirlenmiĢtir) 1.5 M X 60 CM FOREX ÜZERĠ ÖZEL YEġĠL TAHTA LAMĠNESĠ ĠLE KAPLANMIġSINIF TAHTASI 1.2 M X 80 CM EL YAZISI DUVAR FOLYO UYGULAMASI SINIF JALUZĠLERĠ (Jaluziler Turuncu Beyaz ve Mor Renklerde Gönderilir) 5

6 DİĞER UYGULAMALAR KAPI GĠRĠġĠ IġIKLI AKIL TRENĠ TANITIM PANOSU (Parçalı Olarak Ham MDF den Üretilerek Lake boyanır,ġçten Plexiglass uygulaması ile desteklenen ürün florasan aydınlatma ve led ile aydınlatılır) AKIL TRENĠ KAPI YÖNLENDĠRMELERĠ AKIL TRENĠ KROMFĠLE TABELA (Akıl Treni Tabelaları Standart Olarak Kompozit Panel Üzerine Krom File Harf Olarak Üretilir Ve Led Aydınlatmalıdır.) GĠRĠġ TABELA UYGULAMASI (Kat Yönlendirmesi Niteliğinde Küçük GiriĢlere Göre Farklılık Gösteren Tabela Uygulamasıdır) TABELA ÖLÇÜLERĠ 3M X 90 CM VE 6 M * 90 CM (STANDART KURULUMLAR ĠÇĠN ÜRETĠM DAHĠLĠNDE OLAN TABELA ÖLÇÜSÜ 3 M X 90 CM DĠR.) EK LİSTE ĠNGĠLĠZCE LABRATUARI ĠÇĠN GEREKLĠ OLAN 8 ADET BĠLGĠSAYAR (Talep Edildiğinde Bilgisayarlar 2. El olarak 350 TL Adet BaĢına Fiyatlandırılarak Firmamız Tarafından Gönderilebilir.) 107 EKRAN TV YAZICI 2 ADET OFĠS BĠLGĠSAYARI 1 ADET TALEBE GÖRE KULLANILABĠLCEK PROJEKSYON) ( Bu ürünler alıcı tarafından tedarik edilir, Ancak ücret karģılığında ürünlerin Ģirket tarafından gönderilmesi mümkündür.) 6

7 Notlar: KeĢif talep edildiğinde, keģif çalıģanının ulaģım ve gerekli durumlarda konaklama ve yiyecek giderleri alıcı firmaya aittir. Bunun dıģında ayrıca bir keģif ücreti talep edilmez. Liste de yer alan tüm ürünlerin üretim zamanı anlaģma yapıldıktan sonraki 10 iģ günü içerisinde gerçekleģir. Montaj süresi 3 günü dür. Montaj Ekibi 4 ila 6 kiģiden oluģmaktadır, konaklama ve yiyecek giderleri alıcı firmaya aittir. Nakliye çıkıģ yeri Fethiye dir, nakliye bedeli alıcı firmaya aittir. Zemin Laminant uygulamasında köy meģesi rengi kullanılmaktadır.alıcı firma zemin uygulamasını kendisi yaptırabilir.ancak Firmamızdan laminant talebi olursa metrekaresi iģçilik dahil 26 TL+KDV Ģeklindedir. Ölçüler yerin durumuna göre değiģiklik gösterebilir, verilmiģ olan ölçüler maksimum uygulama ölçüleridir. Kurum satıģlarımızda tek ürün satıģımız bulunmamaktadır. Tek sınıf taleplerinde ürün gönderimi yapılmakta ancak uygulama ekibi gönderilmemektedir. Toplamda bir kurum için kullanılacak olan jaluzi adeti 16 dır.adet yükselmesi durumunda eklenen adet ayrıca fiyatlandırılacaktır. Tabela üretiminde 6 M x 90 CM ölçüdeki tabela taleplerinde fiyat artı olarak maliyetlere eklenir.3 M lik tabela iptali söz konusu olduğunda 6 M tabela gönderilir ve fiyata artı 3 M lik fiyat farkı yansıtılır. 7