UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-- -.. UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*)"

Transkript

1 UL DERECE-HOLİNOMLAR'_XAffilMlYLA_ HER TÜRLÜ ARAZİ İÇİN UYQULANABİLECE1< BLOK DENQELEME YÖNTEMİ (*) Hayrettin GÜRBÜZ Ankara., Giriş Fötogrâmetrik yöntemle harita yapımında, maliyetin %50 den fazlası arazide yer kontrol noktalarının tesisi için harcanmaktadır. Memle lekelimizin ana nirengi şebekesi mevcut olduğundan 1/5000 ölçekli standart topografik kadastral haritaların yapımı için gerekli yer kontrol nok talan, nokta sıklaştırması suretiyle temin edilmektedir. Nokta sıklaştırması, Havuz sistemi, Standart sistem, Havai Nirengi yöntemiyle yapılmaktadır. Bunlardan standart sis tem havuz sistemine nazaran daha ekonomiktir. Havai nirengi yöntemi ise en ekonomik yöntemdir. Günümüzde uygulanan çeşitli Havai Nirengi yöntemleri vardır. Her birinin sıhhati ve sağladığı ekonomi ayrı ayrıdır. Havai nirengi yapımında uygulanan dengeleme yöntemi zaman maliyet ve??hhat üzerinde büyük bir etkendir. Havai Nirengi, dengeleme çeşitleri iki ana grupta toplanabilir. a Kolonların teker teker dengelenmesi suretiyle yapılan Kolon Havai Nirengisi (*) Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plnlama Kurulunun «Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon» toplantılarının gönlü oturum'uncfa tebliğ edilmiştir. 44

2 b Bir blok içerisinde bulunan kolonların bir arada ve birbirine bağlı olarak dengelenmesi suretiyle yapılan Blok Havai Jşliı:engisL-.~ Bunlardan blok havai nirengisi, rölatif sıhhat ve ekonomi yönünden kolon havai nirengisinden daha üstün olduğundan, daha yaygın şekilde uygulanmaktadır. 2 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde Havai Nirengi Uygulamaları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde havai nirengi uygulaması, 1963 yılında Zarzycki yöntemiyle kolon dengelemesi şeklinde başlamıştır yılına kadar yılda ortalama 1200 km 2 lik sahanın bu yöntemle nirengi sıklaştırılması yapılmıştır yılında genel müdürlükçe IBM 1620 model komputerin satın alınmasından sonra dengeleme, üçüncü derece polrnomlar yardımıyla yapılmaya başlanmıştır. Halen bu yöntemin uygulanmasına devam edilmektedir. Dengelemede kullanılan polînomlar 45

3 ğu - Batı 1/21000 lik alımlar için 7,5 km, Kuzey-Güney 1/17000 lik _ alımjar için 6 km dir. İki zincir arasındaki bir sıra aplikasyon noktasına nivelmanla kot verilmektedir^ :T^~ ; :r.r-.-^=^~r-^^-,. Dengelemeden sonra bulunan koordinatların ortalama hatası, formülleriyle bulunmaktadır. Daha sonra OMİ NİSTRİ TA3/A Streokomparator satın alındıktan 'sonra kolon koordinatları V.d.Hout metoduyla analitik olarak elde edii-7. miş ve dengeleme gene (1) formüllerindeki üçüncü derece polinomlar yardımıyla yapılmıştır. Streokomparatordan alınan resim koordinatlarından, dengelenmiş koordinatları veren programlar yazılıp komputere uygulanmıştır. Analog yöntemde elde edilenlerden daha hassas sonuçlar el de edilmiş isede, streokomparatorun arızalanması sebebiyle bu yoldaki uygulamaya devam edilememiştir. Ancak yakın zamanda, streokomparatorun yeni yaptırılan özel yerine nakli ve bu arada revizyon işlemi tamamlandıktan sonra analitik yöntemin uygulanmasına tekrar başlanacaktır. 3 Yapılması Gerekli Değişiklikler Haritacılık yönünden memleketimizin bu günkü şartlan gözönüne alınarak uygulanan havai nirengi yönteminde bazı değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Değişikliği îcabettiren zorlayıcı sebepleri şöylece sı ralamak mümkündür Sürat Zorunluluğu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tapulama çalışmaları, norma! talepleri karşılamakla beraber, yakında uygulanması beklenen toprak ve tarım reformu isteklerine cevap verecek kapasiteye çıkarılması gerekecektir. Artan çalışma sahasında, nirengi sıklaştırmasının, harita yapımında bir dar boğaz yaratmasını önlemek için, daha az arazi çalışmasın' icabettiren, daha süratli bîr yöntemin getirilmesi lâzımdır. 46

4 3.2 Arazi Şartlarının Etkileri (1) Formülleri, düz araziler için, yani bir kolondaki" yükseklik farkları, uçuş yüksekliğinin % 10 unu geçmeyen sahalar için hazırlanmıştır Bu günkü uygulamada havai nirengi sahaları seçilirken bu husus gö?- önüne alınmaktadır. Ancak memleketimizde bugün haritası yapılmamış olan sahaların %70-80 ni bu tarife göre arızalı sayılmaktadır. Yakın zamanda bu özellikteki sahalar tamamen biticek veya çok küçük alanlara inhisar edecektir. Formüllerde ve komputer programında gerekli değişiklikler yapılarak havai nirengi yönteminin arıza yönünden her türlü arazide uygulanabilmesi olanağı yaratılmalıdır. 3.3 Ekonomi Yönünden Bu gün uygulanan kolon havai nirengi yöntemi, havuz ve standart sistemine nazaran, arazide tesisi gereken koordinatlı nokta sayısı yönünden %60 civarında bir tasarruf sağlamaktadır. Ancak uygulama, yukarda sözü edilen arazi durumundan dolayı sınırlı sahalara inhisar ettiğinden ve anolog yöntemde aletsel çalışmanın uzun zaman alması sebebiyle, tesisi gereken nirengi sayısında %60 civarındaki tasarruf, büyük rakamlarla ifade edilebilecek bir mali tasarruf olamamaktadır. Bu sebeple hem %60 oranının artırılması hemde alet çalışmalarının süratlendirilmesi gerekmektedir. 4 Uygulanması Planlanan Yöntem Yeni yöntem planlaması yapılırken a Hesaplanacak koordinatlardan istenen sıhhat derecesi, b Uygulama sahalarındaki arazi durumu, c ^ Mevcut alet olanakları göz önünde tutulmuştur. Önce (1) formülleri arızalı arazilerde uygulanabilecek şekle getiri! mistir. Bilindiği üzere dağlık arazilerde dış yöneltme elemanlarından AO nin X koordinatı üzerinde, Afi nın Y ve ölçek transfer hatası olan AS in Z koordinatı üzerinde etkileri doğmaktadır. Bu etkilerde hesaba katılarak (1) formülleri 47

5 şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Böylece halen uygulanmakta c a n havai nirengi yöntemini her türlü araziye uygulayabilme olanağı sevinmiştir. Sonra istenen sıhhat derecesi ve Genel Müdürlüğümüzün ='-*. olanakları bir arada düşünülerek (3) formülleriyle blok dengelemesin en uygun yöntem olacağı sonucuna varılmıştır. (3) Formülleri üçüncü dereceden polinomsaldır. Polinorrsal denge-." jemede her dereceden.polinomlar.kullanılabilir- Ancak, en küçv< kareler yöntemiyle yapılan dengeleme sonuçlarına en yakın sonuçlar üçüncü derece polinomlarla elde edildiğinden, blok için üçüncü derece seçilmiştir. Ayrıca blok dengeleme çeşitleri içinde, en az sayıda bilinmeyeni ihtiva eden yöntem polinomsal blok dengelemedir. Mevcut *3M 1620 komputer kapasitesinin sınırlı olması bu seçimi etkileyen en bvyük faktördür. 5 Üçüncü Derece PoîinomSaHa Yapılacak Bîok Dengelemedeki Çalışma Safhaları Bu yöntemin uygulanmasında gerekli arazi, alet ve hesap ama çalışmalarını ve her safhanın sürat ekonomi ve incelik üzerindeki etkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür. S.l Arazi Çalışmalara Mevcut komputerin kapasitesi küçük olduğundan blok boyutları küçük alınmıştır (Şekil : 2 ve 3). Her blok üç kolondan meydana gelmiştir. Kolonlardaki pafta sayısı Doğu - Batı 1/ alımlar için 9, <-zey-gü ney 1/ lik alımlar için 6 tanedir. Alım ölçeğine göre bir o'okda 27 veya 18 adet lik pafta bulunmaktadır. (Şekil : 2 ve 3) re blokların durumu ile dengeleme için gerekli yer kontrol noktalarının korumu görülmektedir. 48

6 A : X, Y, Z ti bilinen noktalar O : Kotlu aplikasyon noktalan m : Kolon bağlantı noktalan Kolon uzunlukları iş sahasının durumu gerektiriyorsa, birer pafta arttırılabilir. (Şekil : 2 ve 3) te gösterilen konuma göre uygulanacak blok dengeleme için gerekli yer kontrol noktası, havuz ve standart sisteme oranla %85-90 ciavrında daha azdır. Bu ise arazi çalışmalarının aynı oranda azalması demektir. 49

7 5.2 Aiet Çalışmaları Kolon koordinatları streokomparatörden alınacak resim koordinatları kullanılarak, analitik yöntemle elde edilmektedir. Bunun için lüzum lu programlar daha önceki kurullara sunulmuş olduğu gibi tamamen hazırdır. Böylece analog yöntemdeki günlük 5-6 model olan alet verimi, asgari 15 modele çıkarılacak ve bu safhadaki sürat üç misli arttırılmış olacaktır. Ayrıca analitik yöntemde kolonların başlangıç modelinde mut- 50

8 lak cihetlendirme yapılmayacağı için, burada dört adet yer kontrol nok tası tesisine de ihtiyaç kalmamaktadır.._. vr -.. ; - ; --.--^ 5.3 Dengeleme İşlemi Sfokastik Model Dengelemede ölçü olarak kolon koordinatları alınmaktadır. Bunlar bağımsız ve eşit hassasiyetle kabul edilmektedir. Aslında kolon koordinatları arasında, bilhassa analitik olarak elde edilmeleri halinde, korelasyon vardır. Ancak bu korelasyonun ihmali, sonucu fazla etkilememektedir. Aksine dengelemeye dahi! edilmesi hesaplamalarda küçümsenmiyecek zorluklar meydâna getirmektedir. Yer kontrol noktalarının nivelmanla ve jeodezik hesaplarla bulunan koordinatları hatasız kabul edilmektedir. Ağırlık, bağlantı noktaları triyangutasyon koordinatlarında (1) alın mış, yer kontrol noktalarınkinde ise (2) olarak hesaplanmıştır Matematik Model : Matematik mcdel (3) formülleridir. Bu formüllere yakından bakıldığı zaman AX, AY ve AZ arasında kuvvetli korelasyonlar olduğu görülür. Bu sebeple blok içerisinde üçünün birarada dengelenmesi, yani a, b, eve d parametrelerinin aynı anda çözülmesi gerekmektedir. Her kolondaki blinmeyen bu parametrelerin sayısı 15 tanedir. Üç kolonda 45 tane yapar. Halbuki mevcut komputer, kapasite itibariyle ancak 27 bilinmeyeni bir arada çözebilmektedir. Bu engel, dengelemede iteratif bir çözüm uygulanarak giderilebilir. Dengelemede iki türlü hata denklemi vardır. Birincisi yer kontrol noktaları için; dır. V/j-Hj-An.U,,.... (4) 51

9 Burada :.._...,... t^- :._.YjşL arazi sistemine dönüştürülmüş kolon koordinatları arasındaki fark - (AX AY, AZ) W i : Buna getirilecek düzeltme, A n : Her kolon için katsayı matrisi, U n : Her kolon için bilinmeyen parametreler matrisidir. U, noktanın bulunduğu kolonun bilinmeyen parametrelerini ihtiva eder. i : Nokta numarası, n : Kolon numarasıdır. _"' İkinci tip hata denklemleri, iki komşu kolonda müşterek olan kolon bağ- Jantı-noktaları içindir. :.. j n A a U n Wj : Nokta numarası, : Kolon numarası, : Her kolon için katsayı matrisi, : Her kolon için bilinmeyen parametreler matrisi, : tj ye getirilecek düzeltmelerdir. Her iki tip hata denklemleri, Ölçülerin fonksiyonu = Bilinmeyenlerin fonksiyonu şeklinde bağıntılardır. Bunlar standart problem IV yapısına uygun denk lemlerdir. Genel olarak W = B. Y t... (6) şeklinde gösterirsek, normal denklemler 52

10 B. T G."' B.Y = B. T G.-'-t N h [Z'l---.'.' N.Y="h~ olarak teşkil edilir. (7) denklemindeki (G), (t) nin kofaktör (ağırlık katsayıları) mat risidir. Yer kontrol noktaları için t = ölçülen koordinat - jeodezik koordinatdsr. Bir ölçünün ortalama hatasına İ dersek, jecdezik koordinatlar hatasız kabul edildiğinden e>d 2 (9) dur. Kolon bağlantı noktaları için ise durum farklıdır. Burada t = Bir kolondan ölçülen koordinat + Bir sonraki kolondan ölçülen koordinat, olup iki öiçü farkıdır ve "t'u* (10) dır. Birim ağırlık 1/2 2 6 alınırsa, kolon bağlantı noktalarındaki (t) lerin ağırlığı (1), ve yer kontrol noktalarındaki (t) lerin ağırlığı ise (2) olarak bulunur. Bu, (5.3.1) stokastik modelde sözü edilen kabulün aynıdır G matrisi bu esaslar çerçevesinde hazırlandıktan sonra aslında hesaplanmış ölçüler olan t ler, dengelemede doğrudan doğruya ölçü olarak alınabilir. W ler de t lerin hatası kabul edildiğinden 4 ve 5 denklemleri : (Ölçüler = Bilinmeyenlerin fonksiyonu) şeklinde bağıntılar şeklina dönüştürülmüş olur. Bunlar ise dengeleme problemlerinden standart problem II yapısına uygun hata denklemleridir. İşte (7) deki normal denklemler bu problemin çözüm akışı içinde kurulmuşlardır Norma! Denklemlerin Çözümü Norma! denklemlerin çözümünde yukarda değinildiği gibi iteratif bir çözüm uygulanır. İteratif çözümde önce (1) formülleri kullanılarak üç kolonun bir arada AZ dengelenmesi yapılır. Bu, her kolonda dördü (c), üçü (d) olmak üzere 7 ve blok için 3x7 = 21 bilinmeyenin çözümü de mektir. 21 bilinmeyen, komputer kapasitesi içindedir. Buradan bulunan değrler, c ve d parametrelerinin birinci yaklaşık değerleridir. Bu değerler, bilinen olarak, (3) formüllerinde yerlerine konulup Ax ile AY bir arada dengelenir Ax ve AY arasındaki korelasyon, bun- 53

11 larla AZ arasındaki korelasyondan daha kuvvetli olduğundan, iceratiı çözümde- bhe- birbirinden- ayrılamazlar. Bu dengejeruede,. her kolon için dördü (a) ve dördü (b) olmak üzere 8, ve blok için 3x8 = 24 bilinmeyen çözülür. Gene komputer kapasitesi aşılmamaktadır. Buradan bulunan (a), ve (b) değerleri de bu parametrelerin birinci yaklaşık değerleridir. Böylece bütün parametrelerin birinci yaklaşık değerleri hesaplanınca ilk iterasyon tamamlanmış olur. Birinci yaklaşık (a) değerleri (3) formu I erindeki AZ denklemine bilinen olarak yerleştirilip (AZ) tüm blok için yeniden dengelenir. Böylece (c) ve (d) lerin ikinci yaklaşık değerleri elde edilir. (c) ve (d) nin ikinci yaklaşık değerleri gene bilinen olarak alı ~ nıp, (3)-formülleri kullanılarak bütün blok için Âx ve AY yeniden den- "~gsienfr.~ Buradan" da (a~)-ve (by-nin-ikinci-yaklaşık-değerleri elda edilir. Buda ikinci iterasyonun sonudur. İki ardışık iterasyondan sonra, aynı bir parametrenin bulunan yaklaşık değerleri arasındaki fark, belirtilen bir sınıra varıncaya kadar iterasyona devam edilir. Arazi engebesinin fazlalığı iterasyon sayısını arttırır. Genel olarak orta engebeli araziler için:ikr iterşsyon kâfi gelir. İterasyonlarda, sabit terim dışında normal denklemlerin kat sayıları değişmez. Bu bakımdan iterasyonlar fazla zaman almazlar Prezisyon Hesabı Normal denklemlerin çözümünden sonra, her kolona ait a, b, c, ö parametreleri hesaplanmış olacağından 3 formülleri her kolon için belirli polinomlar haline gelir. Bu poîinomlar yardımıyla her kolonda bulunan noktaların dengelenmiş triyangulasyon koordinatları bulunur. İki kolonda ortak olduklarından, kolon bağlantı noktaları için her kolondan bir değer olmak üzere iki ayrı koordinat bulunur. Komputerden çıkışta bun lar ortalanarak yazılır. Bu ortalama değerle her kolondan bulunan değerin farkı (11) formülleriyle V x/ V v, V, olarak hesaplanır. V x = X orta ı a Xuolou V y = Y ortala Y Ulın... :... (11) V z ^-ortala ^-kolou 54

12 Bunlar rölatif kalıntı hatalardır. Yer kontrol noktalarının jeodezik _kq_ordlna]arl^ daki farklar hesaplanır. Bunlar da mutlak kalıntı hatalarıdır. karesel ortalama hataların hesabında Plammetri ve yükseklik için formülleri kullanılır. Burada, (11) formüllerinden bulunan rölatif kalın ti hatalar (V), ve kolon bağlantı noktaları sayısı (n) kullanılırsa, (13) formüllerinden blok için rölatif ortalama hata elde edilir. Absolut ortalama hatayı bulmak için (13 formüllerine, yer kontrol noktalarındaki mutlak kalıntı hataları (V), ve bu noktaların sayısı (n) olarak uygulanılır. Böylece tüm blok için hem rölatîf hemde absolut ortalama hata hesaplanmış olur. 55

13 56

1. Bütün kolon hususi en küçük kareler metoduna göre dengelenir.

1. Bütün kolon hususi en küçük kareler metoduna göre dengelenir. Konformal transformasyonda doğrular birbirini dik açı ile keserler Şekil 15 de görüldüğü gibi, ölçek ve azimutun x ve y doğrultusunda değişme miktarı aynıdır. Uzun kolonlar için Interpolasyon metodu :

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır.

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. D = t. C Hız, havanın n kırılma indisine, kırılma indisi de nem, basınç dalganın

Detaylı

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ

1 TAPU İŞLEMLERİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ (III) SAYILI TARİFE CETVELİ 2014 FİYATLARI 2015 FİYATLARI YEN. DEĞ OR %10,11 SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER HİZMET BEDELİ HİZMET BEDELİ 1 TAPU İŞLEMLERİ Döner Sermaye Hizmet Bedeli 75,00 TL 82,50 TL İlave

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 35 TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 1. Giriş M. Orhan Altan Zekai C. Can Zekai C. Can Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı kırsal kesimde toprak üstündeki

Detaylı

YER SEÇİMİ TEORİLERİ, ENDÜSTRİLEŞME POLİTİKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜSTÜNE. Or. İlhan Tekeli 1. KLÂSİK YERSEÇİMİ TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ :

YER SEÇİMİ TEORİLERİ, ENDÜSTRİLEŞME POLİTİKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜSTÜNE. Or. İlhan Tekeli 1. KLÂSİK YERSEÇİMİ TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ : YER SEÇİMİ TEORİLERİ, ENDÜSTRİLEŞME POLİTİKASI VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÜSTÜNE Or. İlhan Tekeli 0.D.T.Ü. Öğretim Üyesi 1. KLÂSİK YERSEÇİMİ TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ : Endüstriyel yerseçimi teorilerinin

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ JEODEZİ UYGULAMALARİ ÖZET: Doç. Dr. E. Doğan, Dir. A. Güler, Doç. Dr. E. Koçak, Dr. D. Koyuncu, Dr. T. Özdü, Dr. H. Özen, Prof. Dr. M. Şerbetçi, Doç. Dr. A. Yaşayan Karadeniz Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar Đl Merkezi Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (33-47) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 1, No: 1, 2009 (33-47) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Makale (Article)

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı