Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan serüven 17 Aral k 2004 tarihinde Brüksel de al nan kararla yeni bir sürece girdi. AK Parti iktidar 2 y lda 3600 km duble yol yapt km lik 2005 y l hedefi de gerçekleflti inde 3 y lda yap m tamamlanan duble yol uzunlu u 6600 km ye ç km fl olacak. 06 Gelece e güvenle yürüyoruz 22 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Ulusa Seslenifl konuflmas ndan notlar... Putin Ankara da Vladimir Putin, 32 y l aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Rus devlet baflkan oldu. 30 Dinler Bahçesi 32 Üç semavi dinin ibadet yerlerini bünyesinde buluflturan Dinler Bahçesi Antalya n n Belek beldesinde aç ld. fiehitlerimizi u urlad k Türkiye Cumhuriyeti Ba dat Büyükelçili i'ni korumak için Ba dat'a giderken flehit edilen 5 güvenlik görevlisi, için bir tören düzenlendi. 26 K br s ta kal c bir çözüm istiyoruz Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül Aral k AB Zirvesi ni de erlendiriyor. 28 Vergide büyük indirim Kurumlar vergisi oran bu y ldan itibaren yüzde 33 ten yüzde 30 a çekiliyor. Defter, kalem, dersane ücretleri, haz rl k kurslar gibi hizmetlerden al nacak KDV oran da yüzde 8 olarak uygulanacak. 34 Ekonomide yeni hedefler Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener, Türkiye ekonomisinde yaflanan geliflmeleri Türkiye Bülteni ne de erlendirdi. 44 Hukuk reformu sürüyor TBMM Adalet Komisyonu Baflkan Köksal Toptan adalet reformu çerçevesinde ç kar lan yeni yasalar Türkiye Bülteni ne de erlendirdi.

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:2 Say : 20 Ocak 2005 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Murat Mercan Selma Kavaf Suat K l ç Zelkif Kazdal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Ülkü Tafl Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L Yeni y l yeni hedefler ED TÖRDEN 1 Ocak 2005 tarihi sadece yeni bir takvim y l n n bafllang - c de il, yeni ve seri icraat ad mlar yla at l m y l olacak. 17 Aral k geride b rakan ve müzakereler için 3 Ekim 2005 e tarih alan Türkiye, AB projesiyle özdefllefltirdi i kalk nma ve ça dafllaflma yolunda kararl l kla ilerliyor. Hayat n hemen her alan nda bugüne kadar hayali bile kurulamayan ad mlar arka arkaya s ralayan AK Parti Hükümeti, yeni y la da yeni ve büyük hedeflerle giriyor y l nda 1600 km, 2004 y l nda ise 2000 km olmak üzere ilk iki y l m zda 3600 km duble yol yap m n gerçeklefltirdik y l ndaki 3000 km ile ilk üç y l m zda 6600 km duble yol yap m n hedefliyoruz ve 2004 y llar nda 5.5 katrilyon TL tutar nda do rudan ve dolayl tar msal destekleme yapt k. Türkiye de 2002 y l nda 6 bin traktör sat fl gerçekleflirken bu rakam 2004 y l n n ilk dokuz ay nda 22 bine ulaflt. Canlanmaya bafllayan tar m sektörümüzü 2005 ve takip eden y llarda hibrit tohumluk, sertifikal tohumluk ve organik tar m hamleleriyle harekete geçirmeyi planl yoruz. Ekonomide yakalad m z kal c istikrar ortam sayesinde kurumlar vergisini tekrar yüzde 30 a, Katma De er Vergisi ni ise 10 puanl k bir düflüflle yüzde 18 den yüzde 8 e çekiyoruz. SSK kap lar ndaki ilaç kuyruklar n sona erdirecek ad m att k. laç fiyatlar n yüzde 7.5 ile 14.5 aras nda düflürecek yeni indirim paketini ise fiubat ay nda yaflama geçiriyoruz. Aral ks z süren hukuk reformlar yla "devlet s rr " kavram n daralt yor, "hakim karar ile telefon dinleme"yi k s tl yoruz. Özetle, iktidar çal fl yor, gelece e güvenle yürüyoruz, yeni y la yeni hedeflerle giriyoruz. Esen kal n.

5 OCAK TAR H I. nönü Zaferi Mondros Ateflkes Anlaflmas ndan sonra, 15 May s 1919 da Anadolu yu iflgale bafllayan Yunanl lar, Bursa ve Uflak bölgelerinden, Eskiflehir ve Afyon yönüne do ru harekete geçti. Savafl n zaman n Yunanl lar seçmekle birlikte, savafl alan n Türkler belirledi. Oynak bir sevk ve idare sistemini benimseyen Türk ordusu, kendisinden üç kat daha fazla askeri ve teknik gücü olan Yunan ordusuna karfl nönü mevkiinde savunma savafl yapmaya karar verdi. 10 Ocak günü saat 6.30 da bafllayan savaflta a r kay plar veren ve y pranan Yunanl lar Bursa civar ndaki eski mevzilerine çekilmek zorunda kald. Bat cephesinde kazan lan ilk savafl olan bu zafer, Milli Mücadele ye olan inanc kuvvetlendirdi, içeride ve uluslararas çevrelerde TBMM nin etki gücünü artt rd. Muharebeden sonra, Türk kuvvetlerine komuta eden Albay smet Bey generalli e yükseltildi. Teflkilat- Esasiye Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan temelleri at lan yeni Türk Devleti nin yap s n belirleme ve meclis hükümeti sisteminin yasal çerçevesini kurma yolunda en büyük ad m 20 Ocak 1921 de Meclis de 85 say l kanun olarak kabul edilen Teflkilât- Esasiye Kanunu yla (Anayasa) at lm flt r. Misak- Milli nin kabulü stanbul da toplanan son Meclis-i Mebusan da, yurtsever Felah- Vatan grubu ve Anadolu hareketine sempati ile bakan Ali R za Pafla n n giriflimiyle gizli bir oturum yap ld ve burada "Misak- Milli kabul edildi. Bu ayn zamanda Anadolu Hareketi nin de program oldu NAFTA n n kuruluflu Demokrat Parti nin kuruluflu SSCB de Stalin iktidarda General Kaz m Karabekir in ölümü 1989 y l nda Amerika ve Kanada aras nda yürürlü e giren Serbest Ticaret Anlaflmas ndan (FTA) sonra, Meksika'n n da bu olufluma kat lmas ile birlikte bu ülkeler aras ndaki gümrük duvarlar n n kald r lmas n öngören "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi" (NAFTA) yürürlü e girdi. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, bir döneme damgas n vuracak olan Demokrat Parti nin kurulufl baflvurusunu resmen yapt lar. lk seçimlerde TBMM ye giren DP 1950 seçimlerinde büyük bir ço unlukla iktidara geldi. Lenin in 20 Ocak 1924 te ölümü üzerine, iki y ld r SSCB Komünist Partisi Genel Sekreterli i görevini sürdüren Joseph V. Stalin ( ) iktidara geldi. Dünya Savafl s ras nda parti liderli i, hükümet baflkanl ve ordu baflkomutanl görevlerini bir arada yürüten Stalin 5 Mart 1953'te öldü. Kurtulufl savafl n n önde gelen komutanlar ndan Kaz m Karabekir 17 Kas m Haziran 1925 tarihleri aras nda Türk siyasi hayat na giren Terakkiperver Cumhuriyet F rkas 'n n baflkanl na seçildi. 1939'da stanbul milletvekili oldu. 1946'da TBMM baflkanl - na seçildi ve bu görevde iken hayata gözlerini kapad.

6 Dünya Aktüalite Atlas Brüksel Zirvesi nden Türkiye ye evet Aral k 2004 tarihinde Avrupa Birli i nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine bafllama karar n oylayan Avrupa Parlamentosu, 262 ye 407 oyla müzakerelerin gecikmeksizin bafllat lmas n tavsiye eden karar tasar s n kabul etti. Bunun ard ndan Aral k 2004 tarihleri aras nda Brüksel de toplanan Avrupa Birli i Konseyi, Türkiye yi tam üyeli e tafl yacak müzakere yolunun kap s n açarak tarihi bir ad m att. ki gün süren ve yo un bir diplomasi trafi ine sahne olan Zirve nin ard ndan Avrupa Birli i Dönem Baflkan ve Hollanda Baflbakan Jan Peter Balkenende Türkiye ile müzakerelere 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanmas na karar verildi ini aç klad. Zirve nin sonuç bildirisinde Türkiye ile ilgili AB Helsinki ve Kopenhag Zirvelerinde al nan kararlara at fta bulunularak, Türkiye nin kararl reform sürecini yerine getirmesinden büyük memnunluk duyuldu u belirtilirken, bu reform sürecinin devam ettirilece ine yönelik güven dile getirildi. Borrell: Türkiye bar fl n garantisi Avrupa Parlamentosu Baflkan Josep Borrell, "Türkiye nin gelecekteki AB üyeli inin, medeniyetlerin birleflmesine katk da bulunaca n " belirtti. Fransa da yay nlanan Liberation gazetesine makale yazan Avrupa Parlamentosu Baflkan Josep Borrell, "Avrupa ve Asya aras nda köprü olan Türkiye nin, tarihin bütün yollar nda adeta kesiflme noktas oldu unu" ifade etti. Borrell, "Biz Türkiye yi bar fl n garantisi olarak görüyoruz" dedi. ABD: K br s sorununun Annan Plan çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ABD D fliflleri Bakanl Sözcüsü Richard Boucher, K br s'taki sorunun Annan Plan çerçevesinde çözüldü ünü görmek istediklerini söyledi. D fliflleri Bakanl Sözcüsü Boucher "K br s sorununu çözmek için masada bir plan var. O da Annan Plan 'd r. Biz bu plan destekledik. K br sl Türkler de o yönde oy kulland. K br sl Rumlar 'hay r' oyu kulland. Taraflar n bu temelde, aralar ndaki farkl l klar çözdü ünü görmek istiyoruz. Bu noktada durdu umuz yer budur" fleklinde konufltu. BRÜKSEL Z RVES NDEN

7 Avrupa Komisyonu: Tan ma anlam na gelmez Avrupa Komisyonu, Ankara Anlaflmas n n 10 yeni ülkeye uyarlanmas n n, Türkiye nin K br s Rum Kesimi ni tan yaca anlam na gelmedi ini aç klad. AB devlet ve hükümet baflkanlar n biraraya getiren Brüksel zirvesinin sonuç bildirgesini de erlendiren Avrupa Komisyonunun genifllemeden sorumlu sözcüsü AB nin Türkiye den, Ankara Anlaflmas n, birli e yeni kat lan 10 ülkeye uyarlamas n istedi ini hat rlatarak, bu uyarlama çal flmas n n hiçbir flekilde, Türkiye nin Güney K br s Rum Kesimi ni tan ma anlam na gelmedi ini aç klad. NATO Bosna da bayra AB ye devretti AB, Bosna'daki NATO gücünden bayra resmen devrald. Saraybosna'da düzenlenen devir teslim törenine, AB D fl Politika Temsilcisi Javier Solana ve NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer kat ld. "Butmir karargah "ndaki tören s ras nda, "Eufor" olarak an lan Avrupa gücüne mensup askerlerin tafl d AB bayra göndere çekildi. 7 bin askerden oluflan "Eufor" birli i, ngiliz Generali David Leakey komutas nda görev yapacak ve Bosna'da güvenlikten sorumlu olacak. Avrupa Birli i ve ABD iklim de iflikli i ile mücadelede uzlaflmaya vard Avrupa Birli i ve Amerika Birleflik Devletleri Kyoto sonras at lacak ad mlar üzerine süren uzun görüflmeler sonras iklim de iflikli i ile mücadele konusunda uzlaflmaya vard. Arjantin'in baflkenti Buenos Aires'te düzenlenen BM Konferans n n geçti imiz günlerde yap lan oturumunda haz rlanan tasar tart fl ld. Tasar, Kyoto Protokolü'nün ötesinde, sera etkisi yaratan gazlar n nas l azalt laca konusundaki tart flmalar n yöntemini belirliyor. Gayriresmi görüflmeler, gelecek May s ay nda bafllayacak. UNICEF: Latin Amerika da çocuklar n yüzde 60 yoksulluk içinde yafl yor BM Çocuk Fonu (UNICEF) taraf ndan haz rlanan bir raporda, Latin Amerika'da yaflayan çocuklar n yüzde kadar n n yoksulluk içinde yaflad belirtildi. UNICEF'in Latin Amerika ve Karayipler'den sorumlu müdürü Nils Kastberg, ülkelerin tümünde bölgeler aras nda büyük refah fark bulundu unu, insanlar n büyük ço unlu unun az geliflmifllik s n rlar içinde kald n kaydetti. Kastberg, tüm ülkelere yoksulluk, çocuk ölümleri ve AIDS'le mücadeleye daha fazla kaynak ay rmalar ça r s nda bulundu. UNICEF'e göre, Latin Amerika'da AIDS virüsü tafl yan 2 milyon kifliden yaklafl k 740 bini 24 yafl n alt nda. Nortel ve Microsoft güvenlik çözümleri gelifltirmek için güçlerini birlefltirdi Nortel, kullan c lar n flirket a lar na daha güvenli eriflimini sa layacak ve BT yöneticileri için a a eriflimi sadelefltirecek Microsoft'un A a Eriflim Korumas 'n (NAP - Network Access Protection) desteklemek amac yla Microsoft ile ortak çal flma yürüttü ünü aç klad. Microsoft ve Nortel, bu çal flmayla kritik öneme sahip bilgileri, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar n yan nda, iletiflim altyap s n da korumay amaçl yor.

8 Gelece e güvenle yürüyoruz BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN ULUSA SESLEN fi KONUfiMASINDAN NOTLAR... R. Tayyip Erdo an Çal flmalar m z n karfl l olarak bugün s k nt lar n büyük ölçüde geride b rakm fl, gelece e umut ve güvenle bakan, sahip oldu u büyük potansiyeli yeniden keflfetmeye bafllayan bir ülke haline geldik. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, 2004 y l n n son Ulusa Seslenifl konuflmas nda iç ve d fl politikada yaflanan geliflmeleri de erlendirdi. Son iki y l içinde at lan kararl ad mlarla ekonomide yaflanan s k nt lar n, siyasetteki k s r çekiflmelerin, sistemi çürütmeye bafllayan yozlaflman n birer birer Türkiye nin gündemini terketti ini, her alanda güven ve istikrar n yeniden tesis edildi ini belirten Baflbakan Erdo an sözlerini flöyle sürdürdü: "Tarihin milletimize yüklemifl oldu u sorumluluklar n fluurunda olarak, önümüze koydu umuz hedeflere ulaflmak için tek bir ân m z bile bofla harcamadan gayret gösterdik. Bütün bu çal flmalar m z n karfl l olarak bugün s k nt lar n büyük ölçüde geride b rakm fl, gelece e umut ve güvenle bakan, sahip oldu u büyük potansiyeli yeniden keflfetmeye bafllayan bir ülke haline geldik. Hiç flüphe yok ki; iki y l gibi k sa bir zamanda sa lanan bu büyük iyileflmede bafl rolü, zorluklara fedakarca direnen, ülkesine olan ba l l n kaybetmeyen milletimiz oynam flt r." Türkiye özgüvenini yeniden kazanm flt r "Y llar y l, hemen hemen her konuda "çözümsüzlü ü çözüm sayan" bir anlay flla içine kapanan, özgüvenini kaybetmifl 6 Türkiye Bülteni

9 Türkiye, büyük bir enerjiyle yeniden aya a kalkm fl, dünyaya aç lm fl, izledi i aktif diplomasiyle büyük bir ülke olman n gereklerini yeniden yerine getirmeye bafllam flt r. En önemlisi, Türkiye, özgüvenini yeniden kazanm flt r. Ekonomide bugüne kadar sa lanamayan bir iyileflme h zla sa lanm fl, enflasyon istikrarl biçimde düflürülmüfl, buna karfl l k büyüme hedeflerinden de vazgeçilmemifltir." Sessiz Devrim "Kapanan kepenkler yeniden aç lmaya, diflliler dönmeye, çal flanlar evlerine ekmek tafl maya bafllam fllard r. nsanlar m z k r lm fl hayallerini onarm fl, gözlerini yeniden gelece e dikmifltir. Türkiye'yi bir uçtan bir uca sarmakta olan bu heyecan n ad de iflimdir. Baz uluslararas gözlemci kurulufllar n ifadesiyle, bu bir "Sessiz Devrim"dir. Göreve gelirken milletimizin önüne koydu umuz de iflim perspektifi, bugün sevinerek müflahede ediyoruz ki, yediden yetmifle bütün milletimizi kuflatan muhteflem bir Toplumsal Dönüflüm Projesi haline gelmifltir." 41 y ll k AB maceras nda tarihi ad m "Bu umut ikliminin her gününde, bu ülke için kurdu umuz hayalleri ad m ad m gerçe e dönüfltüren güzel geliflmeler yafl yoruz" diyen Baflbakan Erdo an, bu geliflmelerden birinin de 17 Aral k günü Brüksel'de gerçeklefltirildi ini kaydetti: "Avrupa Birli i Konseyi, Türkiye'yi tam üyeli e tafl yacak müzakere yolunun kap s n açarak tarihi bir ad m atm flt r. Hedef tam üyeliktir. Tart flmas z tam üyelik. Türkiye 41 y ll k AB maceras nda bugün, mutlu sona en yak n oldu- u noktaya gelmifltir. nan yorum ki gelecekte bu tarih, sadece Türkiye için de il, Avrupa Birli i için de bir milat olarak an lacakt r. Avrupa Birli i'nin kurulufluna temel teflkil eden ilke ve de erler, bu kararla birlikte, global bir güç ve perspektif kazanma flans n yakalayacakt r. Zira bu kararla, sadece Türkiye, bundan 41 y l önce koydu u hedefe bir ad m daha yaklaflmakla kalmam fl, Avrupa Birli i de kendi bütünlü üne dayanak sayd bu ideallerden s - nava girmeyi kabul etmifltir.. " Kapanan kepenkler yeniden aç lmaya, diflliler dönmeye, çal flanlar evlerine ekmek tafl maya bafllam fllard r. nsanlar m z k r lm fl hayallerini onarm fl, gözlerini yeniden gelece e dikmifltir. Türkiye'yi bir uçtan bir uca sarmakta olan bu heyecan n ad de iflimdir. Baz uluslararas gözlemci kurulufllar n ifadesiyle, bu bir "Sessiz Devrim"dir. Baflar n n sahibi millettir "Son iki y l içinde milletçe ortaya koydu umuz ortak irade, bu büyük ülkenin, milli dava edindi i bir meselede çok k sa bir zamanda ne büyük bir güç ve kararl l kla mesafeler alabilece inin aç k delilidir. Bugün bütün dünya biliyor ki, Türkiye dara düfltü ü zamanlarda bile asla acziyet içine düflmeyecek, y lg nl a kap lmayacak; aksine yaflad her badireden daha da güçlenmifl olarak ç kacakt r. Türkiye geçmiflte oldu u gibi gelecekte de de er Türkiye Bülteni 7

10 17 Aral k tarihi Türkiye'nin AB üyeli ine giden yolun sonu de il, tam aksine bafllang c d r. Önümüzde bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da afl lmas gereken zorlu engeller, al nmas gereken uzun mesafeler olacakt r. Bu ülke önüne koydu u medeniyet ideallerine mutlaka ulaflacakt r. Birlik ve beraberli imizi kaybetmedi imiz sürece, bizim millet olarak ulaflamayaca m z hiçbir hedef yoktur. verdi i her ideal için fert fert gücünü birlefltirmeye, yaralar n iyilefltirmeye ve yap lamaz denilenleri yapmaya muktedirdir. AB üyeli i müzakereleri için önümüze konan Kopenhag kriterlerini tek tek yerine getirirken, bu ülkenin hayat standard n, demokratik kalitesini, gelecek ç tas n yükseltti imizin bilinci içindeydik. Bugün baflar olarak gördü ümüz fley de, uluslararas zeminde kazand - m z mevzilerden çok, millet olarak daha iyiye, daha güzele, daha ayd nl k olana do ru ilerlemek konusunda göstermifl oldu umuz tarihi azim ve kararl l m zd r. As l baflar iflte budur.. Bu baflar n n sahibi millettir." Milletimizin onuru için dimdik ayakta olaca z "Bu topraklar, as rlar boyunca, nas l medeniyet fl yla boydan boya ayd nlanm flsa, bundan böyle de daima ayd nl k, esenlik ve zenginlikle yo rulmaya devam edecektir. Bazen s k nt ya düfltü ümüz do rudur. Ancak art k hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bizim s k nt lar m z geçici, medeniyet fikrine olan aflk ve sadakatimiz ise kal c d r. Bu fluurla, tarih boyunca, nas l karfl m za ç kan her engeli aflm flsak, nas l her badireyi atlatm flsak; bugün de, bundan sonra da, bu ülkenin gelece i ve bu milletin onuru için dimdik ayakta olaca z." Türkiye medeniyetler aras nda köprü olacak "Farkl kimlikler, kültürler ve inançlar aras ndaki gerilimin giderek t rmand bir dünyada; Avrupa Birli i zemininde gerçekleflen bu buluflma son derece önemlidir. Elbette müzakere sürecinde ve sonras nda karfl l kl olarak elde etmeyi umdu umuz ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel imkanlar da olacakt r. Ancak bizi AB yolunda as l gayretlendiren faktör, farkl kültür ve inançtan gelen insanlar n evrensel de erler çerçevesinde birarada yaflama, birbirini tan ma ve birbiriyle zenginleflme yolunda bir flans yakalamas ihtimali olmufltur. Ayn anda hem Do u ile Bat, hem Asya ile Avrupa, hem de slam alemi ile H ristiyan dünyas aras nda köprü konumunda olan Türkiye, savafllarla kararmakta olan bir dünyaya bar fl yolunda çok hayati katk lar sunabilir. Türkiye'nin AB üyeli i konusunda bizi heyecanland ran ana fikir, insanl n gelece i ad na kurdu umuz bu bar fl ve dostluk hayali, bu medeniyet perspektifidir." Milletimizin gücüyle her engeli aflaca z 17 Aral k'ta tarihe at lan imzalarla Türkiye için önemli bir takvimin ilk yapraklar n n çevrilmeye baflland n söyleyen Baflbakan Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: "Türkiye için her fleyi yeni bafltan düflünmeyi gerekli k - lacak yeni bir dönemin bafllad n bugünden söyleyebi- 8 Türkiye Bülteni

11 liriz. Her vesileyle söyledi im gibi yolumuz uzun ve çetindir. Bizi zorlu ve meflakkatli bir yolculuk bekliyor. Ancak biliyorum ki bu aziz millet, böyle bir yolculuk için gerekli azim ve olgunlu a fazlas yla sahiptir. fiunu hepimiz bilmeliyiz ki, 17 Aral k tarihi Türkiye'nin AB üyeli ine giden yolun sonu de il, tam aksine bafllang c d r. Önümüzde bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da afl lmas gereken zorlu engeller, al nmas gereken uzun mesafeler olacakt r. fiuna kesin olarak inan yorum ki; bu ülke önüne koydu- u medeniyet ideallerine mutlaka ulaflacakt r, her bir insan m z bu mücadelenin içinde üzerine düfleni büyük bir aflk ve heyecanla yerine getirecektir. Art k bütün dünya biliyor ki bu birlik ve beraberli imizi kaybetmedi imiz sürece, bizim millet olarak ulaflamayaca m z hiçbir hedef yoktur. Bu sebeple milletimize, gelece imize, yani kendimize olan inanc m z daima güçlü, daima taze tutmal - y z." Duygusal ve popülist davranmayaca z "Tam üyelik müzakereleri boyunca Avrupa Birli i, kendi konseptine uygun olarak bizden baz taleplerde bulunacakt r. Ad "müzakere" olan bir süreçte, masaya gelen her talep, tabiat yla Türkiye ile AB aras nda tart fl lacak ve belli bir uzlaflma noktas bulunmaya çal fl lacakt r. Baz konularda bu uzlaflma noktas n n yakalanmas beklentilerimizden daha uzun zaman gerektirebilir. Baz taleplerin karfl lanmas noktas nda ise, bizim, ülke olarak hassasiyetlerimizi, sa lam bir diplomasi ve sab rl bir yaklafl mla dile getirmemiz, savunmam z gerekecektir. AB üyeli i süreci, bugün tam üyelik statüsü kazanm fl di er aday ülkelerin de içinden geçti i çok kapsaml, çok zorlu, en üst düzeyde dayan kl l k ve so ukkanl l k isteyen çal flmalar n yürütüldü ü bir süreçtir. Bu süreçte, duygusall a, popülizme asla yer yoktur. Bu süreç, ancak ak lla, bilgiyle, basiretle, ferasetle afl labilecek bir süreçtir. Ülke olarak di er ülkelere uygulanan prosedürün d fl na ç k lmamas konusundaki hassasiyetimizi her zeminde dile getiriyoruz. fiunu herkes bilmelidir ki; Türkiye bugün art k bir emrivakiler ülkesi de ildir. Türkiye bir demokrasi ve hukuk ülkesidir. Bu nedenle, her f rsatta bafl tac m z oldu unu ifade etti imiz bu yüce millete, gerekçesi ne olursa olsun emrivakileri, dayatmalar, zorlamalar reva göremeyiz ve görmeyece iz. Türkiye müstesna bir ülkedir "fiunu kabul etmeliyiz ki Türkiye, gerek nüfusu, gerek yüzölçümü, gerek ekonomik ve co rafi büyüklü ü, gerekse kültürel de erleri bak m ndan AB bütününe sonradan eklenmesi söz konusu olan parçalar aras nda en fazla dikkat gerektirenidir. Bu durum, tam üyeli in gerçekleflti- i güne kadar sürecek olan uyum çal flmalar n n zorluk derecesini do al olarak yükseltmektedir. Gerek bizim kamuoyumuzun, gerekse AB üyesi ülkelerin kendi kamuoylar n n, müstesna bir ülke olarak Türkiye'nin tam üyelik Türkiye Bülteni 9

12 fikrine haz rlanmas, al flmas gerekmektedir. Bunun için de, gerek içerde, gerekse d flar da yo un bir tan t m ve bilgilendirme hamlesi bafllatmam z flartt r. Zira, hayat - m zdaki bir çok fley zaman içinde bugüne kadar oldu undan daha farkl bir hale gelecektir. Yaflanan her de iflim hareketinde oldu u gibi, yeni fikirlerin, yeni uygulamalar n, yeni düzenlemelerin toplumumuz taraf ndan kesin olarak kabullenilmesi, benimsenmesi zaman alabilir. " Biliyorum ki bu büyük millet, dünya tarihinin yeni sayfalar nda haketti i medeniyet seviyesini yakalamakla kalmayacak, özünde tafl d hakkaniyet duygusuyla dünyaya da örnek olacakt r. Ben bu güzel tarih sayfalar n n bugünden yaz lmaya baflland na ve tarihe düflülen her yeni paragrafla birlikte Türkiye'nin y ld z n n daha fazla parlayaca na bütün benli imle, bütün kalbimle inan yorum." Bu ülkenin sahibi yüce milletimizdir "fiunu herkes bilmelidir ki; Türkiye bugün art k bir emrivakiler ülkesi de ildir. Türkiye bir demokrasi ve hukuk ülkesidir. Bu nedenle, her f rsatta bafl tac m z oldu unu ifade etti imiz bu yüce millete, gerekçesi ne olursa olsun emrivakileri, dayatmalar, zorlamalar reva göremeyiz ve görmeyece iz. AB taraf ndan masaya getirilen bütün talepler, eksiksiz bir demokraside, ça dafl bir hukuk devletinde nas l de erlendirilirse o flekilde de erlendirilecektir. Bu ülkenin gerçek sahibinin bu yüce millet oldu u asla ak ldan ç kar lmayacakt r. Bu konuda kimse en ufak bir endifleye kap lmamal d r." Türkiye nin ilericilik hedeflerinden sapmayaca z "Geçti imiz iki y l boyunca ça n gerektirdi i ad mlar atmak konusunda ne kadar kararl, ne kadar mahir, ne kadar olgun bir bütünlük oluflturdu umuzu bütün dünyaya ispat ettiniz. nan yorum ki, bundan sonra karfl laflaca - m z yeniliklere karfl da ayn olgunluk ve so ukkanl l gösterecek, milletimize özgü sezgi gücüyle ak karadan, do ruyu yanl fltan, iyiyi kötüden ay rmay bileceksiniz. Yine inan yorum ki, Türkiye'nin menfaatleri konusunda yanl fl kanaat tafl yan kimi söz bezirganlar na kap larak bu ülkeyi ileri hedeflere tafl ma ana fikrini asla unutmayacaks n z. Çok zorluklar yaflam fl, çok badireler atlatm fl, çok fley görüp geçirmifl bir millet olman n kazand rd o büyük tecrübeyle, Türkiye için hay rl olan yol ne tarafa gidiyorsa samimiyetle o tarafa yöneleceksiniz. Bu ülkenin Baflbakan olarak, hizmet etmekten fleref duydu um bu yüce milletin sa duyusuna sonuna kadar inand m aç kça ifade etmek istiyorum. Biliyorum ki bu büyük millet, dünya tarihinin yeni sayfalar nda haketti i medeniyet seviyesini yakalamakla kalmayacak, özünde tafl d hakkaniyet duygusuyla dünyaya da örnek olacakt r. Ben bu güzel tarih sayfalar n n bugünden yaz lmaya baflland na ve tarihe düflülen her yeni paragrafla birlikte Türkiye'nin y ld z n n daha fazla parlayaca na bütün benli imle, bütün kalbimle inan yorum." 10 Türkiye Bülteni

13 Türkiye nin de, AB nin de kazan m büyük olacak 17 Aral k'ta al nan tarihi kararla ad m at lan yeni dönemin, Türkiye ye önemli kazan mlar sa layaca n belirten Baflbakan Erdo an, sözlerine flöyle devam etti: "Her alanda büyük bir potansiyele sahip olan ülkemiz, dünyayla entegre bir yap ya kavuflacak; zengin ekonomik, sosyal ve kültürel iflbirli i imkanlar tesis edilecektir. Bu yeni vizyonun insan m z için itici bir güç olaca ndan, geliflmemize ivme kazand raca ndan eminim. Öte yandan Türkiye'nin tam üyeli ine haz rlanan Avrupa Birli i'nin de bu iliflkiden az msanamayacak kazançlar olacakt r ve ben Türk insan n n büyük potansiyeline, Türkiye'nin geliflme enerjisine çok güveniyorum. Çok k sa zaman içinde Türkiye'nin dinamik nüfus yap s, ekonomik aç l m ve zengin potansiyeli, AB üyesi ülkelerin ekonomileri için de art de erler üretecek bir noktaya gelecektir. Bu iliflkiden ekonomik olarak AB'nin de en az bizim kadar kârl ç kaca ndan flüphem yoktur. K sa bir zaman içinde Türkiye'nin AB için bir yük olmad, aksine bir güç oldu u ortaya ç kacakt r. Önyarg larla ufkunu karartmayan bütün yabanc dostlar m z, bu beklentimizin ne kadar gerçekçi, ne kadar heyecan verici oldu unu flimdiden görebiliyorlar. Henüz göremeyenlerin bu gerçe i görmesi için de, inan yorum ki çok uzun zamanlar geçmesi gerekmeyecektir. Çünkü Türkiye, 70 milyon insan yla birlikte, tarihe yeni bir medeniyet sayfas eklemenin efli ine geldi inin fark ndad r. Ülkemiz ad na, milletimiz ad na ve en önemlisi gelece ine kayg yla bakan bütün bir insanl k ad na, bu medeniyet f rsat n n heba olmas na asla izin vermeyece- iz." Türkiye, sadece ülkemiz aç s ndan de il, insanl k aç s ndan da hayati bir nitelik arzeden bu tarih kavfla n aln n n ak yla dönecektir. Türkiye-AB iliflkileri medeniyetler uzlaflmas na zemin haz rlayacak, farkl l klar içinde birlik sa layacak ve bu beraberlikten, dünyaya bar fl, sevgi ve dostluk rüzgar yay lacakt r. Türkiye bu kavfla aln n n ak yla dönecektir "Türkiye, sadece ülkemiz aç s ndan de il, insanl k aç s ndan da hayati bir nitelik arzeden bu tarih kavfla n aln - n n ak yla dönecektir. Türkiye-AB iliflkileri, bütün taraflar n hayr na olacak en güzel neticeye mutlaka ba lanacakt r. Medeniyetler uzlaflmas na zemin haz rlayacak, farkl - l klar içinde birlik sa layacak ve bu beraberlikten, dünyaya bar fl, sevgi ve dostluk rüzgar yay lacakt r. Bu medeniyetler buluflmas, "kendinden farkl olana" tahammül edemeyenlerin, yani sald rgan savafl kültürünün gücünü zay flatacakt r, adalet ve özgürlük isteyen büyük insanl k ailesi için yeni bir umut kayna olacakt r. Bu ad m, at - lacak çok daha güzel ad mlar n ilki olacakt r. nan yorum ki dünya, bu güzel beraberli in anlam n iyi kavrayarak insanl yüceltecek, dünyay güzellefltirecek yeni bir bar fl ve esenlik ça bafllatacakt r. " Türkiye Bülteni 11

14 TAR H Z RVEDE TAR H KARAR EVET!

15 Türkiye nin yüzünü güldüren ilk haber Avrupa Parlamentosu ndan geldi 15 Aral k 2004 tarihinde toplanan Avrupa Parlamentosu nun (AP) gündeminde Türkiye vard. Parlamento da yap lan oylama sonucunda, Avrupa Birli i nin (AB) Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini gereksiz vakit geçirmeden bafllatmas n tavsiye eden karar tasar s 262 ye karfl 407 oyla kabul edildi. Türkiye lehine oy kullanan parlamenterlerin, Türkçe evet yazan dövizleri kald rmas ise ilgiyle karfl land. AB için ba lay c l olmayan ancak Parlamento nun tavsiyesi olarak de erlendirilen bu kararda, Türkiye de yap lan reformlardan övgüyle söz edildi. Genel kurulda yap lan oylamada, ayr ca sözde Ermeni soyk r m n n tan nmas n n müzekerelerin bafllamas için koflul olarak getirilmesini öngören de ifliklik önergesi ile Türkiye ye tam üyelik yerine imtiyazl ortakl k öneren de ifliklik önergesi reddedildi. Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan serüven 17 Aral k 2004 tarihinde Brüksel de al nan kararla yeni bir sürece girdi. Son iki y lda AK Parti iktidar n n gerçeklefltirdi i yo un diplomasi trafi i ve Kopenhag Kriterleri nin gerçeklefltirilmesi yönünde ç kar lan ve her biri reform niteli inde olan yasal düzenlemeler, Türkiye yi AB ye bir ad m daha yaklaflt rd. Brüksel de iki gün süren zirvenin ard ndan AB Dönem Baflkan ve Hollanda Baflbakan Balkenende, Türkiye ile müzakerelere 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanmas na karar verildi ini aç klad. Dünya tarihine geçen bu sürecin sat r bafllar... Tarihi Zirve Brüksel de bafllad Tarihler 16 Aral k 2004 ü gösterdi inde ise Türkiye için büyük gün gelmiflti. Türkiye ile AB aras nda 41 y ld r süren iliflkilerin gelece ine yeni bir yön verecek olan tarihi zirve, hayal k r kl ve gerginlikle bafllad. AB ile yürütülen görüflmelerin oda nda K br s konusu yer ald. AB nin haz rlad belgede Ankara Anlaflmas n n zirve bitiminden önce parafe edilmesi ve müzakerelerin bafllayaca 3 Ekim 2005 ten önce imzalanmas vurgusunun yap lmas görüflmeleri kilitledi. Baflbakan Erdo an n AB Dönem Baflkan Hollanda n n Baflbakan Jan Peter Balkenende yle yapt görüflmenin ard ndan sabaha karfl TS yle s ralar nda D fliflleri nin üst düzey kadrosu metinde yap labilecek de ifliklikleri de erlendirmek üzere biraraya geldi. Bu toplant n n ard ndan ç kan sonuç ise Türkiye nin 17 Aral k ta Ankara Anlaflmas na yönelik protokolü parafe etmesinin mümkün olmad oldu. Uzlafl aray fllar için yo un diplomasi trafi i bafllad Baflbakan Erdo an, 17 Aral k sabah AB yle temaslar - na yine Balkenende yle bafllad. Ankara n n duydu u hayal k r kl n ve kabul edemeyece i unsurlar bir kez daha aktaran Baflbakan Erdo an n istemleri karfl s nda Hollanda Baflbakan Balkenende, Fransa Cumhurbaflkan Jacques Chirac, Almanya Baflbakan Gerhard Schröder, ngiltere Baflbakan Tony Blair ve Yunanistan Baflbakan Kostas Karamanlis le biraraya geldi. Bu görüflmenin ard ndan bir kez daha Balkenende-Erdo an görüflmesi gerçeklefltirildi. Bu görüflmede belli bir uzlafl zemini olufltu. Ard ndan, Balkenende, Schröder, Blair, Chirac, AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso biraraya gelerek son detaylar ele ald lar. Üzerinde anlafl lan nihai metin Baflbakan Erdo an a iletildi. Baflbakan Erdo an n kararl tutumu çözümü getirdi Zirve Sonuç Bildirisi nde sorunlar n odakland nokta olan K br s konusunda Türkiye lehine de ifliklikler yap ld. Türkiye Bülteni 13

16 EVET! Bu de iflikliklerin bafl n ise Ankara Anlaflmas n n on yeni üyeye uyarlanmas na iliflkin protokolün parafe edilmesi flart n n ortadan kald r lmas çekti. Mevcut flartlarda beklentileri belli bir ölçüde karfl lanan Türkiye yaz l bir güvence verdi. Devlet Bakan Beflir Atalay, Hollanda n n Avrupa ifllerinden sorumlu bakan Atzo Nicolai ve bir Komisyon yetkilisi taraf ndan imzalanan güvencede Türk hükümeti mevcut kat l m müzakereleri öncesinde, AB ye üye olmak için gerekli uyarlamalar üzerinde anlaflt ktan ve bunlar sonuçland rd ktan sonra Ankara Anlaflmas n n uyum protokolünü imzalamaya haz r oldu unu teyit eder ifadesi yer ald. Bu geliflmelerin ard ndan üzerinde uzlafl lan metin 25 lere götürüldü. Zirvenin Sonuç Bildirisi ni aç klayan Hollanda Baflbakan Balkenende, Türkiye ile müzakerelere 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanmas na karar verildi ini tüm dünyaya duyurdu. Türkiye ile ilgili AB Helsinki ve Kopenhag Zirveleri nde al nan kararlara at fta bulunan zirve karar nda ise Türkiye nin kararl reform sürecini yerine getirmesinden büyük memnunluk duyuldu u belirtildi ve bu reform sürecinin devam ettirilece ine yönelik güven teyit edildi. Böylece ilk kez bir AB resmi belgesinde Türkiye nin Kopenhag Kriterleri ni yerine getirdi i aç kça belirtildi. Baflbakan Erdo an: Baflard k Balkenende nin Türkiye ile müzakerelere 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanaca n aç klad dakikalarda ise Baflbakan Recep Tayyip Erdo an zirvede al nan kararlar de erlendirmek üzere kameralar n karfl s ndayd. Türkiye nin, 41 y ll k AB yolcu unda, bugün itibariyle kritik bir dönemece geldi ini belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye olarak, bu uzun ve meflakkatli yolculu un, özellikle son iki y l nda, Meclis, hükümet, siyasi partiler, devlet, sivil toplum kurulufllar ve en önemlisi millet olarak, ola anüstü iyi niyet ve gayretle çal fl ld n söyledi. Türk milletinin, AB yi, medeniyetleraras bar fl ve iflbirli inin adresi olarak gördü ünü ifade eden Baflbakan Erdo an, AB nin, dünya bar fl na gerçekten katk da bulunacak bir global güç haline gelmesi gerekti ini düflündük. AB nin bütün dünyaya flu mesaj vermesini amaçlad k: Demokrasi ve insan haklar, bütün insanl n ortak özlem ve hedefidir. Bu hedefe de ancak böyle derinlikli bir medeniyet projesi üzerinden ulafl labilir diye konufltu. Baflbakan Erdo an, bu ilkeler do rultusunda, iki y ld r gece-gündüz demeden, y lmadan ve yorulmadan çal flt klar n dile getirdi Kopenhag Zirvesi nde de kendilerine verilen sözlere dayanarak, inanarak, güvenerek, baflka ülkelerin y lda yapamad klar, çok köklü yasal ve toplumsal de iflimleri gerçeklefltirdiklerini an msatan Baflbakan Erdo an, Dostlar m z n sessiz devrim diye adland rd klar ola anüstü bir dönüflümü, milletçe baflard k dedi. Bütün bunlar, her fleyden önce ülke ve millet olarak kendilerine yak flan n bu ça dafl de erleri benimse- 14 Türkiye Bülteni

17 EVET! fiu anda geride b rakt m z 41 y ll k çabalar m z n semeresini ald m z bir noktada bulunuyoruz. Bu nokta önümüzdeki y llarda katedece imiz mesafenin de bir bafllang ç noktas d r. mek ve hayata geçirmek oldu una içtenlikle inand klar için yapt klar n ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle devam etti: Avrupal meslektafllar m z, bütün bu süreç boyunca, milletçe gösterdi imiz bu performans, hayranl kla, takdirle izlediklerini, her gördükleri zirvede, farkl yerlerde bizlere ifade ettiler. Nihayet, 3 ay önce, 6 Ekim öncesinde Türkiye nin 2002 Kopenhag Zirvesi nde belirlenen kriterlerin tümünü büyük baflar yla yerine getirdi ini, bu nedenle art k masan n üzerinde herhangi bir engel kalmad n aç klad lar. Hedef Tam Üyelik 2002 Kopenhag Zirvesi nde verilen sözün, Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi halinde Türkiye nin gecikmeksizin müzakerelere bafllamas oldu unu hat rlatan Baflbakan Erdo an, Bu aç k söze güvenerek biz bütün bu süreç boyunca AB nin bütün organlar nda AB devlet ve hükümet baflkanlar yla yapt m z bütün görüflmelerde Türk ve dünya kamuoyuna seslenen bütün platformlarda Türkiye nin Kopenhag Kriterlerini gerçeklefltirme kararl - n gösterdik ve bütün dünya da buna flahit oldu dedi. Buna ra men müzakerelere bafllama tarihinin verilece i bu zirve öncesinde Kopenhag kriterleriyle hiç ilgisi olmayan, hatta bir k sm aç kça AB müktesebat na da uygun olmayan, yeni ve pratikte hiçbir ifllevi de olmayacak yeni koflullar öne sürüldü ünü kaydeden Baflbakan Erdo an, flöyle devam etti: Tan ma Söz Konusu De il Burada sürdürdü ümüz yo un görüflmelerle Avrupa kültürünün temelde bir uzlafl kültürü oldu u varsay m yla bunlar hiç olmazsa Avrupa hukukuyla uyumlu hale getirecek formüller bulmaya çal flt k. Bu ba lamda, Ankara Anlaflmas n n AB nin 25 üyeli yap s dikkate al narak K br s a teflmili teknik bir prosedürdür dedik ve bu prosedür gere- i uyum protokolünün var lacak mutabakat sonucunda imzalanmas kesinlikle bir tan ma keyfiyeti de ildir, bunu Türkiye Bülteni 15

18 EVET! konseyin zirve toplant s nda yapm fl oldu um son konuflmamda da kay tlara geçirdim. Bu husus ayr ca gerek dönem baflkan, gerek üye ülkelerin hükümet baflkanlar, devlet baflkanlar taraf ndan da öyle zannediyorum ki bas n toplant lar nda dile getirilerek tespit edildi. Ayr ca, burada Say n Balkenende çok aç k, net, dönem baflkan olarak bunun bir tan ma olmad n ifade etti. Tüm bu gayretlerimiz ve özverili yaklafl m m z sayesinde AB ile tam üyelik hedefine yönelik bir müzakere sürecinin bafllamas için takvim flu anda çal flmaya bafllam flt r. Hedef tam üyeliktir ve bu herhangi bir tereddüde yer b rakmayacak flekilde teyit edilmifltir. Bu takvim sadece Avrupa müktesebat ve kurumlar yla uyumun derinleflece- i bir sürece de il, ayn zamanda bugün önümüze konulan pek çok sorunun da nitelik de ifltirmesine ve farkl bir düzende çözümlenmesine imkan verecek bir sürece de iflaret etmektedir. Ayn flekilde tarih net olarak yine aç klanm flt r, bildi iniz gibi 3 Ekim 2005 tir. Müzakere süreciyle ilgili ikinci bir karara tereddüt b rakmayacak flekilde net hale gelmifltir. fiu anda geride b rakt m z 41 y ll k çabalar m z n semeresini ald m z bir noktada bulunuyoruz. Bu nokta önümüzdeki y llarda kat edece imiz mesafenin de bir bafllang ç noktas d r. Bundan sonraki süreç daha zor olacak Bundan sonra at lacak her ad m n Türkiye yi temel hedefine ve önceliklerine biraz daha yaklaflt raca n ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Ancak bir kere daha ifade etmek isterim ki bundan sonraki süreç daha zor, daha engebelerle dolu bir süreç olacakt r. Ama inan yorum ki Türkiye interaktif insan potansiyeli ile bunu aflacak güçtedir. Türkiye hep söyledi imiz gibi AB ile iliflkilerine hep bir medeniyet projesi olarak, bir bar fl ve iflbirli i projesi olarak bakm fl, AB nin ekonomik bir birlik de il, bir H ristiyan kulübü de il, bir de erler bütünü oldu unu sürekli vurgulam flt r. Türkiye tarihiyle, co rafyas yla, kültürüyle, ekonomisiyle dinamik ve genç nüfusuyla ça dafl ve demokratik birikimiyle bu de erleri hayata geçirebilecek, önündeki zorluklar aflabilecek ve AB ye jeostratejik ve jeokültürel bir de er kazand rabilecek büyük bir ülkedir. AB nin bundan sonraki müzakere sürecinde Türkiye nin yapaca katk lar n daha çok bilincine varaca na, iliflkilerimizin bundan sonraki seyrinin bu bilinç do rultusunda flekillenece ine inan yorum. Bu tarihi ad mla birlikte gerçeklefltirdi imiz yap sal dönüflümler gerek zihniyet dünyam zda, gerekse toplumsal dokumuzda derinlemesine kök salmaya bafllayacakt r. Bu ad mla birlikte medeniyetler uzlaflmas projemiz somut temeller üzerine oturtulmufltur. Bu tarihi ad mla birlikte Türk milleti dünya milletleri aras nda lay k oldu u yeri almak için tarihi bir hamle yapm flt r. Bu tarihi ad m n ülkemize, milletimize ve AB ye, Avrupal dostlar m za hay rl olmas - n diliyorum. Görüflmeler çok çekiflmeli geçti Baflbakan Erdo an, AB Zirvesi ni de erlendirmesinin ard ndan, gazetecilerin sorular n yan tlad. Zirvede devlet ve hükümet baflkanlar ile yapt görüflmelerde kendisini, neyin hayal k r kl na u ratt n n ve yordu unun sorulmas üzerine Baflbakan Erdo an, son anlar n, bu tür uluslararas anlaflmalarda, çok çok çekiflmeli geçti ini ifade etti. Daha dar ikili toplant larda da bunlar n yafland na iflaret eden Baflbakan Erdo an, K br s ile ilgili olarak sviçre deki zirvede, bunlar çok farkl flekilde yaflad klar n ve 16 Türkiye Bülteni

19 EVET! geç saatlere kadar maratonun, git-gellerin oldu unu söyledi. Bugün de buna benzer durumun yafland n ifade eden Baflbakan Erdo an, önemli noktalar n, ileride roman ya da söyleflilerde dile getirilebilece ini, flu anda anlat lmas n n uygun olmayaca n belirtti. Baflbakan Erdo an, müzakerelerin zorlu geçti ini belirten bir gazeteciye, Onlar, flu anda konuflman n bana göre hiçbir anlam yok. Biz flu anda, süreci çal flt racak ve bu sürece, Türk ün nas l baflar yla damgas n vurdu unu gösterece iz. Ve inan yorum ki her açt m z chapter, Türkiye nin önünü açacak. Yeter ki ifl o safhalara gelsin, o zamana kadar kim öle, kim kala... Çok fleyler de iflecek dünyada karfl l n verdi. Kal c derogasyonlar n metinde yer al p almad n n ve müzakerelerin ucu aç kl n n nas l tan mland n n sorulmas üzerine Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Bunlar daha önce farkl yd. Bu çal flmalar neticesinde, bunlar arzu edilen flekle getirildi. Örne in, derogasyonlar noktas nda ilk önümüze gelen metinler yok, onlar kalkt. Bunlar, gerekli görülmesi halinde taraflarca, e er bir ihtiyaç olursa, taraflar n mutabakat ile bu koruma tedbirlerine baflvururuz. Aksi takdirde, buna gerek yok, noktas na geldi. Ucu aç kl k olay ise zaten müzakerelerde, flu tarihte bafllayacak, flu tarihte bitecek diye herhangi bir süreç olmad ndan dolay, bu noktada taraf m zca olgunlaflt r ld. Kazanmak, tahsilat yap nca olur Baflbakan Erdo an, bir gazetecinin, Çok uzun zamand r siyasi yat r m yapt n z konuda istedi inizi ald - n z, nas l hissediyorsunuz? Kazand n z, bu siyasi krediyi nas l kullanacaks n z? sorusuna, flu yan t verdi: Tabii bu bir mesafe almakt r. Kazanmak, tahsilat yap nca oluyor, henüz tahsilat yapm fl de iliz. Ama bu önemli bir mesafe, flu anda bu ad m att k. Tüm ekiplerimiz, sivil toplum örgütlerimizle ve Avrupa, dünya ile iliflkili olan tüm ülkemizdeki farkl çevrelerimizi, akademisyenlerimizi, bas n mensuplar n, siyasilerimizi, eskisi, yenisi, hep birlikte elele vermek suretiyle, buralardaki müzakere süreci bafllayacak. Bu rutin bir devlet bak fl yla yürütülecek bir süreç de ildir. Bu süreç çok daha zengin olacak, buna kat l mc l k a rl kl olacak. Böyle bir süreçte, inflallah o tahsilat yapacak döneme gelece iz. Baflbakan Erdo an, Çok zorlu bir gece ve gün geçirdiniz. Bu uzun maratonun sonunda Türkiye nin istedi ini ald n ve ç kan nihai metnin içinize sindi ini, sizi tatmin etti ini söyleyebilir misiniz? sorusuna, Bu bir kazan-kazan meselesidir. Burada yüzde yüz bekledi inizi almak derseniz, bu ifade çok mübala al olur. Fakat baflard k diyorum. Yüzde yüz dersek bu yanl fl olur. Bir fleyi gerçekten gururla ifade edebilirim. Bunun çerçevesi Türkiye ye özgü olmaktan ç kt, bütünüyle AB yi kapsad. Bu yönüyle al nan kararlar çok önemliydi yan t n verdi. Brüksel-Ankara Hatt Brüksel-Ankara-Diyarbak r hatt sevinçli bir günü yafl - yor. Türkiye Cumhuriyeti nin Kürt vatandafllar na somut bir mesaj n z olacak m? sorusuna Baflbakan Erdo an, Bizim böyle farkl bir hatt m z yok. Bizim sadece Türkiye- Brüksel hatt m z var. Türkiye de 72 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandafl can m z, ci erimiz, bafl m z n tac. Olay bu kadar basit yan t n verdi. Baflbakan Erdo an n bu sözleri salonda bulunanlarca alk fllarla karfl land. Önümüzdeki süreçte AB, Rumlar Annan Plan veya Türkiye Bülteni 17

20 EVET! benzer bir plan çerçevesinde çözüme zorlamak için bir inisiyatif alacak m, yoksa bugüne kadar Türkiye yi tatmin etmeyen tavr na devam etmifl mi olacak? sorusu üzerine Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Say n Annan n çözüm gayretlerini görürsek, Türkiye olarak elimizden gelen gayreti yine göstermek durumunday z. Oray çözümsüz b rakmak, bizim aç m zdan da KKTC deki Türk kardefllerimiz aç s ndan da bir s k nt. Bunu aflmam z gerekiyor. AB sürecinde de gerek bizleri, gerekse onlar rahatlatacak bir konudur. Bu konuyla ilgili olarak bugün yo un çal flmalar m z oldu. Metin aç kland - nda çok net göreceksiniz. Orada gerçekten yo un bir çal flman n sonucunda konuyu iyi bir yere getirdik. 19. paragraf bu. Bu paragraf gördü ünüzde yaklafl m tarz m z da görmemiz mümkün olacak. Bu ifli çözmekte elimizden gelen deste i nas l 24 Nisan sürecinde verdiysek, bundan sonraki süreçte de verip, bu ifli hep birlikte dayan flma içinde bitirmemiz çok çok isabetli olacakt r. Bir gazetecinin Ayaklar n z yerden kesildi mi, zafer sarhofllu u var m? Maliye Bakan daha önce 17 Aral k sabah gökten para ya mayacak demiflti. Ya masa da gürlemesini bekliyor musunuz? sorusu üzerine de Baflbakan Erdo an flunlar söyledi: Ayaklar m z yerden kesmeyi zaten hiçbir zaman sevmedik, sevmiyoruz. Gruptaki arkadafllar ma da ayaklar n - z yerden kesmeyin, uçmay n diye hep söylüyorum. kinci konuya gelince, ben Maliye Bakan m z n ifadesine kat l yorum. Ama gürleme noktas na gelince, borsadan sesler gelmeye bafllad. Aç kland saat maalesef borsan n da kapand saat oldu. Buna ra men borsa herhalde zirve yapm fl durumda. Bundan sonra daha güzel geliflmelerin olaca na inan yorum. Bu beklenti hesaplar yap ld, yap l yor da. Çok aç k net söylemeliyim ki kat l m öncesi ekonomik program m z yaparken bu tür beklentiler üzerine yapmad k. Bizim normal ak fl m z, gidiflimiz nas l neticelenir, bütün hesaplar m z buna göre yapt k. Bundan sonras da inan yorum ki bu istikrarl gidiflin bir iflareti olacakt r. Gelecek çok daha iyi olacakt r diye inan yorum. Baflbakan Erdo an, sorular n tamamlanmas n n ard ndan iktidar ve muhalefetiyle TBMM ye, Avrupa Parlamentosu üyelerine, AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi temsilcilerine flahs, Türkiye ve Türk milleti ad na teflekkür etti. Zirve de bafl döndüren trafik Aral k 2004 tarihinde Türkiye ile ilgili tarihi karar n al naca AB Zirvesi ne kat lmak üzere Brüksel e giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, iki gün boyunca yo un bir görüflme trafi- i gerçeklefltirdi. Yorucu geçen bu iki günlük müzakere sürecinin trafi i Aral k talya Baflbakan Silvio Berlusconi ile Conrad Otel'de biraraya geldi D fliflleri Bakan Abdullah Gül'le birlikte, Belçika Baflbakan Guy Verhofstadt, Danimarka Baflbakan Anders Fogh Rasmussen'le ö le yeme- inde biraraya geldi Hollanda Baflbakan Jan Peter Balkenende ile görüfltü Yunanistan Baflbakan Kostas Karamanlis ile Rönesans Oteli'nde biraraya geldi ngiltere Baflbakan Tony Blair ile görüfltü Almanya Baflbakan Gerhard Schröder ile biraraya geldi. 17 Aral k AB Konseyi nde Hollanda Baflbakan Balkenende ile görüfltü D fliflleri Bakan Abdullah Gül ile birlikte Hollanda Baflbakan Balkenende ve Hollanda D fliflleri Bakan Bernard Bot ile bir araya geldi K br s konusunda yaflanan görüfl ayr l n n afl lmas için ngiltere Baflbakan Tony Blair, Almanya Baflbakan Gerhard Schröder ve talya Baflbakan Silvio Berlusconi ile dörtlü görüflme yapt. D fliflleri Bakan Gül'ün de kat ld görüflme bir saat sürdü Baflbakan Erdo an daha sonra ngiltere D fliflleri Bakan Jack Straw, Almanya D fliflleri Bakan Joscka Fischer ve Belçika D fliflleri Bakan Karel De Gucht ile biraraya geldi. Görüflmelere D fliflleri Bakan Gül de kat ld Baflbakan Erdo an' n 5 ülke baflbakan yla yapt görüflme sonras nda d fliflleri bakanlar biraraya geldi Baflbakan Erdo an, D fliflleri Bakan Gül ve Hollanda Baflbakan Balkenende müzakere masas nda tekrar bulufltu Baflbakan Erdo an, Bakan Gül'le birlikte AB liderleri zirvesine kat ld Zirvenin ard ndan aile foto raf çektirildi. Baflbakan Erdo an, Konsey binas ndan ayr ld Baflbakan Erdo an, bir bas n toplant s düzenleyerek zirve sonucunu de erlendirdi. 18 Türkiye Bülteni

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı