AVRUPA HUN ĠMPARATORLUĞU (IV.-V. YÜZYIL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA HUN ĠMPARATORLUĞU (IV.-V. YÜZYIL)"

Transkript

1 AVRUPA HUN ĠMPARATORLUĞU (IV.-V. YÜZYIL) Abdullah Abay T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ 2017 VAN 1

2 ÖZET Hunlar, Büyük Hun (Asya) ve Avrupa Hun olmak üzere tarihte iki büyük devlet kurmuştur. Avrupa nın bugünkü etnik yapısını oluşturan kavimler göçünde ana unsur olarak bulunmuşlardır. IV. ve V. yüzyıllarda Doğu ve Orta Avrupa nın şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. Hunların önüne kattığı kavimler tüm Avrupa da dengeleri değiştirmiş, etnik kaynaşmalar sonucu bugünkü Avrupa milletlerinin temeli atılmıştır. Asya dan Kafkaslara, Avrupa ya, Anadolu ya kadar uzanan akınlar düzenlemişlerdir. En önemli hükümdarı olan Attila döneminde Orta Avrupa ya diz çöktürmüş, Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu nu itaat altına almış. Avrupa kavimleri, Hunlardan çok fazla tedirgin olduklarından dolayı Attila ya Tanrının Kırbacı adını vermişlerdir. Attila birçok destanlara konu olmuş ve birçok halk efsanesi türemiştir. Anahtar Kelimeler: Kavimler Göçü,, Hunlar, Türkler, Germen kavimleri, Balamir, Uldin (Uldız), Rua, Attila, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu 2

3 İçindekiler AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU... 4 Batıya Akınlar... 4 Avrupa Hunları... 6 I.Balkan Seferi II. Balkan Seferi Batı Roma (Galya) Seferi Batı Roma Seferi...14 Avrupa Hun İmparatorluğu nun Yıkılışı..15 Bibliyografya 17 3

4 AVRUPA HUN ĠMPARATORLUĞU Batıya Akınlar Büyük Hun Devleti nin dağılması sonunda Hun tigininin ve yabgularının kendilerine bağlı illeri ve boyları alarak bozkırdan güneybatı ve batı doğrultusunda yeni yurtlar aramaya çıkmışlardır. Bu dağılışa Çin baskısının önemli etkisi vardır. Zira M.S. 73 yılında Pan- Çao nun Bargöl çevresinde Hunları yenilgiye uğratmıştır. 216 da büyük bir Hun kitlesi Kazakistan ın batı kesimlerine yerleşmişlerdir 1. Asya daki Hiung-nu lar ile Avrupa sahasında görülen Hunlar aynı menşeidendirler 2. Avrupa Hunlarına verilen Hun adı, Strava-yani cenaze alayına ait manasınsa gelmektedir 3. Ammianus Marcellinus un Res Gestae adlı tarihî eseri Türk tarihî açından önemlidir. Hunların Avrupa önlerinde görüldüklerine dair bilgi veren ilk Roma kaynağıdır 4. Hunların Kafkasya ya gelişi yazılı kaynaklarda milat öncesine tesadüf etmektedir. Bulgarlar, Kafkasya da meskûnlarmış ilk Hun boyu olmuşlar. Proto Bulgarların Kafkasya da yerleşmesi konusunda IV. yüzyılın Süryani yazarı Mar Akpas Katına: Milattan önce, Bulgarların Kafkasya sıradağlarındaki topraklarında büyük karışıklıklar yaşandı. Onların büyük çoğunluğu ayrılıp bizim topraklara geldiler. Koh un güneyindeki verimli topraklara yerleşerek uzun yıllar orada yaşadılar. der 5. Asya dan Avrupa ya, Avrupa dan Asya ya giden ticaret kervanlarının geçiş noktasında olan Kafkasya ve Karadeniz, özellikle Hindistan a bağlayan ticari yolları gelir kaynakları olmuştur 6. Hunlar, 4.Yüzyılın sonunda Avrupa da görünmeye başladılar. İç-Asya dan batıya gelen ilk Türk kavmidir. Daha sonra Avrupa Hunlarını başka Türk kavimleri izleyecektir. Bi- 1 İsmet Parmaksızoğlu-Yaşar Çağlayan, Avrupa Hunları, Genel Tarih I, Eski Çağlar ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri, Ankara: Funda Yayınevi, 1976, Sait Yılmaz, Jeopolitik ve Türkiye, Ankara 2007, 1. 3 Bahaeddin Ögel, Orta Asya Türk Tarihî Hakkında Bazı Yeni Araştırmaların Tenkidi, Ankara 1959, Ali Ahmetbeyoğlu, Roma Tarihçisi Ammianus Marcellinus ve Türkler Hakkında Verdiği Bilgiler, Tarih İncelemeleri Dergisi, XVIII, Sayı:1 Ankara Temmuz 2003, 2. 5 Tarık Dostiyev, Kafkasya da Hunlar Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun Ve Hazar Devletlerinin İktisadî Gelir Kaynakları, Türk Tarih Kurumu, Belleten, LXIX, Ankara Nisan 2005, Sayı:

5 zans ve Roma tarihçileri Hunlarla yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Uzun zaman Doğu dan gelen kavimler İskit adı altında tanımlanırlardı ve bu isim Milattan önceki 7. yüzyıldan beri bilinirdi. Milattan sonraki yüzyıllarda Sarmatlar ortaya çıkarlar. Bölgede yaklaşık 80 yıllık bir ömürleri oldu. Bu 80 yıllık ömürlerinde önemli olaylara imza attılar. Batı-Asya nın Türkleşmesini sağlamışlardır. Avrupa nın o zamanki durumunu alt üst etmişlerdir. Daha sonra Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarını temelinden sarsmışlardır. İlk ortaçağ tarihinde fırtına gibi esmişlerdir 7. Hunlar Kazakistan bozkırlarında topladıktan sonra 350 yılından başlayarak 375 yılında Avrupa ya inmişlerdir. Bu göç, dünya tarihi açısından önemli olan Kavimler Göçü nü tetiklemiş ve Hunların önüne kattığı kavimler tüm Avrupa da dengeleri değiştirmiştir. Germen kavimlerini birleşmemek üzere dağıtmışlardır. Etnik kaynaşmalar sonucu bugünkü Avrupa milletlerinin temeli atılmıştır 8. Aral gölü ve Don ırmağı arasında hüküm süren ve İranî bir kavim olan Alanları yurtlarından çıkardılar. Daha sonra Don ile Dinyester ırmağı arasında hüküm süren Ostrogotlara son verdiler yıllarında, Kafkasya üzerinden Ermenistan a hücum ederek, Doğu Roma İmparatorluğu nun Mezopotamya eyaletine akınlar yapan Hunlar, Urfa ya kadar ilerlediler. Urfa da bulunan Süryanî rahibi Sent Efraim, Batı da Hunlar hakkında ilk görgü tanığı oldu. Hunlara karşı uyanan alaka Alanları yendikten sonra başlamış, Attila nın başa gelmesiyle doruğa ulaşmıştır. Alan ve Ostrogot ülkelerini fethettikten sonra Hunlar, Vizigotlarla komşu oldular. Vizigotlar kralı Athanarik, Hunlara karşı ciddi savaş tedbirleri aldı. Fakat Vizigotların beklediği gibi göğüs göğüse bir çarpışmaya girmeyen Hunlar, uzaktan attıkları ok yağmuru ile Vizigotları mağlup etmişlerdir 9. Hunlar, Batı ya göç ettiklerinde Soğd ve İran kültürleriyle etkileşim içine girdiler 10. Avrupa Hunları birçok kavmi yerinden ettiler. Kafkasları aşarak Anadolu ya girdiler. Hunların, bir kısmı Kapadokya, diğer bir kısmı ise Malatya, Kilikya, Antakya ya kadar ilerlediler. Suriye ve Filistin e kadar uzanan akınlar yaptılar. Hunlar, Hun Devleti kurlumdan önce de Avrupa ya göçmüşlerdir. Roma ordusunda göreve getirilmişlerdir. Yani Kavimler Göçü mey- 7 Şerif Baştav, Avrupa Hunları, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Sait Yılmaz, 1. 9 Şerif Baştav, Mehmet Tezcan, Yabgu Unvanı ve Kullanımı (Kuşanlardan İlk Müslüman Türk Devletlerine Kadar), A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], ERZURUM 2012,Sayı:48,

6 dana gelmeden 350 lerden önce de Hunlar Avrupa da bulunmuşlar. Fakat bunlar İskit adıyla tanınmışlar, daha sonraları bu Hunlar, diğer kavimler arasında eriyip gitmişlerdir. Avrupa Hunları Ağırlık merkezleri Pannonia ile Karpatlar olan, İstanbul önlerinden Roma ya kadar Avrupa coğrafyasının büyük bir bölümünü elinde tutan, sınırları Alpler, Ren ve Vistül nehirlerine genişleterek, Atlas Okyanusu na üzerindeki adalara diğer taraftan, Sasanî ülkesine ve Altaylara kadar uzanan büyük imparatorluk tesis ettiler 11. Kaynaklardan ismini bildiğimiz ilk Hun hükümdarı Balamir dir Ağustos 378 yılındaki Hadrionopolis (Edirne) savaşında, Roma İmparatoru Valens ( ) öldü. Roma Tarihçilerinin ilk kaydettikleri Avrupa daki ilk Hun lideri ise Uldin dir. Uldin, 401 de Batı Roma İmparatoru Arcadius ( ) ile diplomatik temaslarını sağlamlaştırdı Ağustos 378 tarihindeki Hadrionopolis (Edirne) Savaşı, Roma İmparatorluğu nun çöküşünün başlangıcı sayılmaktadır. Roma tarihçileri Tuna boyunda oturan boyların hükümdarı Uldin i Regulus (Küçük kral) diye zikrederler 14. Uldin (Yuldız-Uldız) Karpatları aşarak Tuna havzasına girdi. Bu bölgede çabuk bir yerleşme ve örgütlenme kurmayı gerçekleştirdiği görülüyor. Bu da Hun İmparatorluğu nun hızlı ve sağlam temeller üzerine kurulmuş bir devlet olarak görüyoruz. Çok hızlı bir devlet kuruluşu ve hemen ardından imparatorluk oluşuyla karşımıza çıkıyor. Hunların 381 de Bizans arazisine yaptığı hücumları Büyük Theodasios püskürttü. Büyük Theodasios un ölüm ile (17 Ocak 391) patlak veren olayları fırsat bildiler. Hunlar, Bizans İmparatorluğu üzerine akınlar yaptılar. Hunlar, iki koldan imparatorluk arazisine saldırdılar 15. Roma İmparatorluğu 395'te ikiye bölündü 16. M.S. 400 lerde Hun başbuğu Uldin Kağan Doğu 11 Ali Ahmetbeyoğlu, Öner Tolan, Avrupa Hunlarında Devlet Teşkilatı Ve Sosyoekonomik Yapı, Tarih Okulu Dergisi, XX. Sayı, Aralık 2014, Christopher Kelly, Romalılar ve Barbarlar, Attila: Hunlar Ve Roma İmparatorluğu nun Çöküşü, İstanbul: Turkuvaz Yayınevi, 2011, Gyula Németh, Attila Ve Hunları, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları 2002, Şerif Baştav, Ahmet Bircan Ercilasun, Avrupa Hunları, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihî, Ankara: Akçağ Yayınları, 2004, 69. 6

7 ve Batı Roma İmparatorluklarını baskı altına almaya başladı. Roma da isyan ve kargaşa başladı. Uldin, karşısında korkak ve düzensiz bir düşman istemeyerek, Roma ya yardım etmiştir. Daha sora Doğu Roma üzerine yürümüştür 17. Roma yı yeryüzünden kaldıracağını ifade eden Radagais i Stilicho bile durduramadı. Fakat Uldin kumanda ettiği Romalı kuvvetlerle takviyeli Hun ordusu Büyük Fegsulae muharebesinde Radagais mağlup oldu. Ağustos 406 yılında yakalanan Radagais idam edildi 18. Alarik Roma İmparatorluğu nun bütün kuvvetlerini İtalya da toplamıştı. 405 te Gotlar, Roma ya karşı ayaklandılar. Stilicho, Alarik in kuvvetleri yetersiz kalınca, Hun hükümdarı Uldin den para karşılığında yardım istedi. Bu yardım sayesinde, Roma kumandanı bu Gotları yok etti (406). Fakat başkenti korumak için Ren bölgesinden orduların çekilmesini fırsat bilen birçok germen kavmi Ren i geçerek, Galya yı istila etti. 408 de saraydaki bir ayaklanmada Stilicho öldürüldü. Uldin, 408 de Arkadius un ölümüyle meydana gelen durumdan faydalanarak Doğu Roma ya saldırdı. Olt ve Demir Kapı ya olan yerleri zapt etti. Mösya da anahtar mevkiinde Castra Martis kalesini zapt etti. Doğu Roma barış istiyordu. Fakat Uldin nin istekleri çok aşırıydı. Uldin, yılda yüklü bir vergi ve sınır boyundaki kalelerin boşaltılmasını istiyordu. Uldin güneşi göstererek İstersem güneşin doğduğu yere kadar olan yerleri feth edebilirim. diyordu. Fakat Uldin in baskıları sonuçsuz kaldı. Bizans harekete geçerek, Castra Martis i geri aldı. Uldin i Tuna nın karşı tarafına geçmeye zorladı (409). Kısa bir zaman sonra Bizans, Tuna nın sağ sahilindeki kaleleri tahkim etti ve 412 de Tuna donanmasını takviye ederek ırmak boyunun savunmasını pekiştirdi. II. Theodosios İstanbul un surlarını güçlendirdi. Bu surlar 1000 yıldan fazla İstanbul u savundu yılında Udin ölünce, yerine Karaton geçmiştir. Karaton hakkında pek bilgi yoktur. Gyula Németh e göre, Karaton un ismini yalnız Olympiodoros ve 412 hadiseleriyle alakadar olarak kaydeder. Karaton da 422 de ölünce, yerine Rua geçmiştir 20. Rua'ya kadar (422) devletin merkezi İdil bölgesindeydi yıllardan sonra iktidara gelen Rua, kardeşleri 17 Saadettin Gömeç, Attila nın Çocuklarının Adı, Ankara 2004, İbrahim Kafesoğlu, Batı (Avrupa) Hunları, Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2003, Şerif Baştav, Gyula Németh, Ahmet Bircan Ercilasun, 71. 7

8 Muncuk ve Oktar ile birlikte hüküm sürdü ve kardeşlerinin ölümünden sonra 432 de tek başına kağan oldu Hun imparatorluğunun başına geçen Rua, bölgede Bizans entrikalarını bertaraf için çıktığı Balkan seferi sonunda Bizans ı yıllık vergiye bağlamıştır (422). Batı Roma tahtına henüz 4 yaşındaki Valentinianus III ün getirilmesini kabul etmeyen Bizans imparatoru Theodosios II nin 423 yılında İtalya üzerine ordu ve donanmasını sevk etmesi Hun-Roma yakınlaşmasını daha da arttırdı. 60 bin kişilik Hun süvarisinin İtalya ya yardım için yönelmesi, Bizans ın derhal savaşmadan çekilmesi ile neticelendi. Üstelik Hunlara ağırca bir harp tazminatı da ödemek zorunda kaldılar. Görüldüğü üzere Rua nın kuvvetli şahsiyeti ile bölgede kısa sürede belirleyici güç durumuna yükselen Hunlar, Her iki Roma Devleti nin iç ve dış siyasetine yön vermeye başladılar. Yine Hunlara tabî barbar kavimleri de ne Roma, ne de Bizans a güvenerek kalkışma gücünden mahrum kaldılar. Hunlar, Vizigotların yenilgisinden sonraki yarım yüzyıl içinde Orta Avrupa daki Germen kökenli halkların çoğunu egemenlik altına alarak Romalılar adına savaşmaya başladılar. 432 ye gelindiğinde çeşitli Hun gruplarının önderleri, Rua (Rugila) adlı tek bir hükümdarın yönetiminde birleşmiş bulunuyordu 23. Rua döneminde Hun devlet sınırları, Danimarka ile Ren bölgesinden Kafkas dağlarına kadar uzanıyordu. Rua nın Costantinapolis e sefer yapmaya hazırlandığı sırada öldü (434) 24. Rua nın kardeşi Oktar da Ren ırmağının sağ sahilinde bulunan Burgundlara hücum etti, fakat kendisi de bu sefer esnasında vefat etti. Oktar ın ölümü Burgundlar arasında bir ferahlık yarattı. Bu arada Aetius merkeze alındı ve orada ordu başkumandanı ilan edildi 25. Rua nın ölümünden sonra Muncuk un en yaşlı oğlu Bleda tahta çıkar. Fakat iktidara gelir gelmez Attila yı ortak hükümdar olarak yanına alır. Bleda nın bu acelesinin sebebi iyi bilinmemekle beraber, zorba ve iktidara haris bir adam olan Attila yı tatmin etmeyi düşündüğü tahmin ediliyor. Fakat Bleda, bu tutumu ile akıbetten kurtulamamış ve ağabeyinin vesayetini ziyadesi ile hakaret verici sayan Attila, ağabeyini ortadan kaldırarak tek başına kağan olmuştur (445) Şerif Baştav, Şevket Koçsoy, Türk Tarihî Kronolojisi, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Christopher Kelly, Şerif Baştav, Gyula Németh,

9 Rua zamanında başlayan Doğu Roma ile barış görüşmeleri, onun ölümü üzerine Attila tarafından neticelendirilmiştir. Attila, derhal yola çıkarak Illyriada, (Arnavutluk ve Dalmaçya sahası) Morava ile Tuna nın birleştiği yerde, Tuna nın diğer kıyısına tanzim edilmiş olan Constantia surları karşısında kurulmuş olan Margos (Bugünkü Orasje-Dobruca) şehrinde, bütün halkın gözleri önünde at üzerinde olduğu halde isteklerini elçi Plinthas başkanlığındaki Doğu Roma heyetine barış şartları olarak kabul ettirdi (434) 27. Tarihte Margos Barışı olarak bilinen olarak bilinen antlaşmanın şartları şunlardır: 1- Hunlarca esir edilmiş Romalılar ile çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden terk Hunlar, Doğu Roma ülkelerine kabul edilmeyecekler. 2- Romalı mülteciler ve esirler için Avrupa Hunlarına 8 altın fidye ödenecektir. 3- Romalılar Hunların hâkimiyeti altındaki kavimlerle iş birliği yapmayacaklar. 4- Ticaret yapmak için eşit şartlar altında bir araya gelinecek ticari faaliyetler belirli sınır kasabalarında devam edecektir. 5- Yapılan antlaşma devamlı olacak ve antlaşmaya her iki tarafta uyacaktır. 6- Romalılar tarafından Avrupa Hun Devleti ne ödenen vergi 300 libre altın yerine 700 libre altın ödenecektir. Rua zamanında izlenen politikalar Attila zamanında da devam emiştir. 434/435 yıllarında Aetius, Roma da bulunan Hun elçilerine Valeria ve Pannonia Prima (bugünkü Macaristan Tuna ötesi) bölgelerini bıraktı. Bunun yanında oğlu Carpilio u da Hun sarayına rehine olarak gönderdi. Bunun en büyük sebebi ise verilen sözlerden dönülmesine mani olmaktı. Attila ile iyi ilişkilerine devam eden Aetius, Galler bölgesinin barbar kabilelerden temizlenmesi için çaba sarfetmeye devam etti. 435 yılında Ren nehrini geçerek Roma İmparatorluğu topraklarına girmeyi ve Burgund beyi olmayı başaramayınca tekrar Hunların yanına döndü. Hunların yardımını temin ederek, Burgundları, kralları Gendicharius (Gundaher, Gunther) la beraber son ferdine kadar katletti 28. Gepid kralı Ardarik ve Doğu Gotları kralı Valamer kağanın en mahrem müşavirleri idiler. Skir kralı Edeko da Atilla nın en itimadını kazananlardan biriydi. Elçilik yapıyor ve sıra kendisine geldiğinde efendisinin sarayı önünde nöbet bekliyordu. Göçebe dünya gördüğün- 27 Ali Ahmetbeyoğlu, Büyük Hun Hükümdarı Attila, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ali Ahmetbeyoğlu,

10 de mağlubu ölüm derecesinde yere sermek hata idi, bunun yerine onu talih ortağı yapmak vardı. Bu sayede Cermen hükümdarlarından çoğu Attila yı en yüksek efendileri sayıyorlardı 29. Margos barışı yapıldıktan sonra, Slav, Fin, Germen, Türk asıllı birçok kavmi itaat altına alan Attila, arkasını sağlamlaştırdıktan sonra, 440 yıllarına gelindiğinde yeniden ortalarda görünmeye başladı. 439 yılında Vandallar, Kartaca'yı, Afrika'nın birçok yerleşim bölgelerini ele geçirmişler ve oradaki önemli bir Roma donanmasını da yağma etmişlerdi. Bunun üzerine Doğu ve Batı orduları birlikte 440 yılı ilkbaharında, Vandalların saldırısına uğrayan Sicilya'yı korumak için harekete geçti. Bu durumu öğrenen İranlılar da uzun suredir hevesli oldukları Ermenilere saldırdı. İranlıların bu saldırılarına karşı Doğu Romalılar, elle tutulur tüm askerlerini harekete geçirdi. Bütün bunlardan haberdar olan Attila, harekete geçti. Tuna da bulanan Doğu Roma mevziisi Castra Contantia ya saldırdı. Bir Pazar yeri olan burada Romalılara hücum etti ve birçok kişiyi esir aldı. Bunun üzerine Doğu Romalılar derhal, Hunlara elçiler gönderdiler. Elçiler Hunlarla müzakerelere başladılar. Attila, harekâtın niçin yapıldığını izah etti. Margos piskoposu Hun sınırlarına girerek Hunların kutsal saydıkları mezarları soymuştu. Bu sebeple piskoposu ve kaçakları Margos antlaşmasına göre iade etmedikleri takdirde savaş ilan edilecekti. Doğu Roma söylenenleri inkâr etti. Hunlar da bu görüşlerinde ısrarcı oldular. Bir antlaşma olmadı ve savaş çıktı. 440 sonbaharında Hun orduları Tuna yı geçerek Viminacium u ele geçirdi. Bunun üzerine Doğu Romalılar tek bir kişi için devleti tehlikeye atmamalarını ve piskoposu vermelerini belirttiler. Bunun üzerine piskopos Hunlara kaçtı. Attila kendisine iyi davranırsa Margos şehrini teslim etmeyi vaat etti. Antlaşma sağlanınca piskopos pek çok Hunla Roma sınırına döndü ve Tuna nın kıyısında onları pusuya yatırdı. Geceleyin işaret vererek, Hunları harekete geçirdi ve şehri teslim etti. Bu hareketle Hunlara Trakya ve İstanbul un yolu açılmış oldu Şerif Baştav, Ali Ahmetbeyoğlu,

11 I. Balkan Seferi Doğu Roma'nın siyasi, iktisadi olarak içinde bulunduğu güç durumdan, Vandal Kralı Geiserik'in Romalılara karşı kendisinden yardım istemesinden ve Hunlar karşısındaki aczinden yararlanan Attila, Margus'un ele geçirilmesiyle başlayan hareketine devam ederek Balkanlara doğru ilerlemeye başladı (441). Tuna nehrinin güney tarafında, batı istikametine doğru saldırılarına devam etti. Bu hareketini İllyria bölgesine kadar genişletti. Singidunum (Belgrad)'u kuşatarak ele geçirdi ve bütün ahalisini esir aldı (441). Daha sonra Sirmium (Sermska Mitrovica)'u fethetti yıllarındaki Sasani-Hun savaşları daha çok Hazar Denizi kıyılarında cereyan ettiği görülüyor; öyle anlaşılıyor ki Hunlar, Kafkas geçitleri Sasanîler tarafından tutulduğu ve oradan geçemedikleri için, Hazar Denizi doğusundan İran ın kuzeydoğu topraklarına saldırıyorlar, savaşlar da daha çok Hyrcania (Gürgan) ve Balhan Dağları bölgelerinde cereyan ediyordu 32. II. Balkan Seferi M. S. 447 yılına doğru Attila nın Doğu Roma politikasının daha da sertleştiği görülmektedir. Çünkü I. Balkan Seferi nden sonra İmparator II. Theodosios,22 Balkan Yarımadasında Hunlara karşı bir müdafaa hattı oluşturma teşebbüsünde bulunmuş ve MagisterOfficorum olan Nomus u görevlendirerek yeni bir tanzime girişmişti. Diğer taraftan Doğu Roma nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, salgın hastalıklar, büyük İstanbul depremi gibi faktörler sebebiyle Roma perişan bir durumdaydı. Bu durumu göz önünde bulunduran Attila nın asıl amacı; Doğu Roma yı kesin bir şekilde hâkimiyeti altına alarak Batı Roma ya yönelmekti. Mektuplaşmalar ve yapılan görüşmeler sonucunda II. Theodosios, Attila nın isteklerini geri çevirince Attila ordusuyla Tuna yı geçti ve birkaç küçük kalenin alınmasından sonra Ratiara ya saldırdı. Burası jeopolitik konumu gereği, Tuna Nehri nin kilit bölgesiydi. Bu sırada saldırıyı her aşamada daha da güçlendiren Attila, Hun ordusu ile birlikte Nikopolis (Niğbo- 31 Ali Ahmetbeyoğlu, Mehmet Tezcan, V. Yüzyılda Ermenî Sasanî Savaşları ve Ermenilere Hun Desteği, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], ERZURUM 2007, Sayı:32,

12 lu), civarındaki Asemus (Osem) kalesini muhasara etti. Hun orduları güneye inerek, burada Sardicae (Sofya) yi, Philippolis (Filibe) i zapt ederek Adrinapolis (Edirne) i kuşattılar. Daha sonra Hun ordusu Durustorum (Silistre) u, Marcinapolis (Preslav) i ele geçirdikten sonra İstanbul istikametine yönelerek, Arcadiopolis (Lüleburgaz) i, Kalipolis (Gelibolu) i ve Sestos (Akbaş Limanı) şehrini fethettiler. Artık Hun tehlikesi başkent İstanbul u tehdit etmekteydi. Doğu Roma, Hunların karşısında tamamen etkisiz kalmıştı. Prens Aspar komutasındaki güçlerin M. S. 447 yılında Khersonessos (Gelibolu) ta Hunlara mağlup olması Roma için her şeyin sonu olmuştu. Bunun üzerine İmparatorun doğu ordusundaki senatörü Anatolius vasıtasıyla, Athrya (Büyükçekmece) da Hunlar ve Doğu Romalılar arasında barış görüşmeleri yapılmıştır 'de imzalanan ve tarihte Anatolius Barışı diye bilinen antlaşmanın maddeleri şöyle idi: 1- Kacaklar derhal Hunlara iade edilecek. 2- Geçmiş vergiler karşılığında 6000 libre altın Hunlara ödenecek. 3- Hunlara ödenen senelik vergi 2100 altına çıkarılacak. 4- Parasını ödemeden Romalıların ülkesine kaçmış olan her Romalı esir başına, altın ceza ödenecek ve bu ödenmediği takdirde esir sahibine iade edilecek. 5- Romalılar, Hun ülkesinden kendi tarafına kaçanları bir daha kabul etmeyecek 'de Bizans, Attila'nın bugünkü Macaristan'da bulunan başkentine bir elçilik heyeti gönderdi. Heyette, Hun tarihi hakkında en önemli bilgileri bırakan kâtip Priskos da vardı. Heyetin asıl maksadı ise bir suikast ile Attila'yı ortadan kaldırmaktı. Ancak Attila bunu tespit etti ve Bizans hükümdarı Theodosios'a şu mesajı gönderdi: "Theodosios, Attila gibi, asil bir babanın oğludur. Attila babası Muncuk'tan aldığı asaleti muhafaza etmiş, fakat Theodosios Attila nın haraç-güzârı (haraç vereni) olmakla köle durumuna düşmüştür. Theodosios kölelik haysiyetini de koruyamamış-tır, çünkü efendisi olan Attila nın canına kıymak istemiştir." 35. Batı Roma (Galya) Seferi Batı İmparatoru III. Valentinianus un kız kardeşi prenses (Augusta) Honoria, iktidarın ortağı idi. Honoria evlenirse çocuklarının imparatorun çocukları ile taht kavgasına tutuşma- 33 Ahmet Yılmaz, Attila nın Siyasi Hayatı, Şahsiyeti Ve Karakteri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, II. Cilt, I. Sayı, 2016, Ali Ahmetbeyoğlu, Ahmet Bircan Ercilasun,

13 sından korkulduğundan evlenmesine müsaade edilmiyordu. 449 da İstanbul a gönderildi. Ayrıca prenses zorla, yaşlı fakat muteber ve zengin bir adam olan Herculanus la nişanlandı. Haysiyeti kırılan prenses, bu durumdan kurtulmak için adamlarından birini Attila ya göndererek bu dayanılmaz izdivaçtan kurtarılmasını rica etti ve Atila yı inandırmak için ona yüzüğünü de gönderdi. Attila teklifi ciddiye aldı ve Roma ya başvurarak Nişanlısına ait imparatorluğun yarısının çeyiz olarak kendisine verilmesini istedi. Honoria nın zalim kardeşine karşı onu himaye edecekti. Attila nın durumu tartışmasız kuvvetlenmişti. II. Theodosios da Valentinianus a Honoria yı Attila ya vermesini ve böylece ileride iktidara ortak olmak iddiasından vazgeçirilmesini istiyordu. Theodosios a fazla güvenmeyen Valentinianus, Honoria yı güç kullanarak 450 Şubatı nda Roma ya götürdü ve orada nişanlısıyla evlendirdi. Attila ise, nişanlısının hukukunun savunucusu kesilerek gittikçe dozunu arttıran bir tehdit ile işi muharebeye dökeceğini söylüyordu. Attila nın bu teklifi III. Valentinianus tarafından kararlılıkla reddedildi. 450 baharından başlamak üzere Attila nın artık Batı Roma ya karşı harp açmaktan başka çaresi yoktu de hareket eden Türk ordusu, Galya ya girdi. Haziran 451 de Attila nın kuvvetleri Batı Roma yı turan taktiğiyle yendi 37. Batı Roma imparatorluğunun elinde kalan birkaç alayın Attila'ya karşı ülkeyi savunması beklenemezdi, ama general Aetius en azından direnç gösterebilecek bir ortak güç oluşturmayı başardı. Bu ordunun belkemiğini Vizigotlar oluşturuyordu. Ayrıca Savoy'daki Burgonlarm ve kuzeydoğu Galya'daki Frankların birlikleri vardı, Aetius da hâlâ Roma'nın hizmetinde olan birliklerle katkıda bulunmuştu. Müttefik güçlerin yaklaşmasıyla Attila, Altaylı fatihlerin şimdiye kadar ulaştıkları en uç batı noktası olan Orleans'dan geri çekildi, iki taraf Seine Irmağı vadisindeki Campus Mauriacus'ta karşılaştı. Şiddetli bir çatışma oldu, ama kesin bir sonuç çıkmadı. Attila ihtiyatlı müttefik birliklerini muharebe hatlarından kımıldatamadı, hatta ne Hunlar ne de Germen yardakçıları onları geri püskürtebildi. Vizigot kralı öldürüldü, ama adamları direniyordu. Attila hayatında ilk kez durdurulmuştu. "Son Romalı" Aetius Galya'yı Balkanlar gibi mahvolmaktan kurtarmıştı Şerif Baştav, Saadettin Gömeç, Colin McEvedy, Ortaçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, I.Basım, İstanbul, Ocak 2004,

14 Roma Seferi 452 yılının ilkbahar sonlarında Attila, ordusu ile Pannonia'dan hareketle ve Aetius tarafından çok az müdafaa edilen Juli Alpleri'nin dağ boğazını geçti karışıklıklar ve saray entrikaları sebebiyle Aetius, Attila'nın ilerlemesine karşı tedbir alamadı. Attila, surlarla çevrili, ileri harekâtına mani olan Aquileia şehrinin önlerine kadar kolayca ulaştı. Bu şehir, imparatorluğun doğu sınırlarını müdafaa eden bir konumda idi. Bu yüzden çok iyi tahkim edilmiş bir vaziyette idi. Burayı koruyan askerler, Alarik ile Antala'nın komutası altındaki Gotlar idi 39. Attila, üç aylık sıkı bir kuşatmadan sonra deniz, nehir ve bataklıklarla korunan, Şiddetle hiçbir zaman ele geçirilememiş, bütün imparatorluğun büyük şehri Aquileia yı ele geçirerek tahrip etti. Bu şehir düştükten sonra, Attila İtalya ya girdi. Altinum, Padua yahut Concordia gibi şehirleri de harabeye çevirdi. Buradan Vicentia (Vicenza), Verona, Brexia (Brescia), Pergamo ve Mediolanum (Milona) üzerinden Ticinum (Pavia) a kadar uzandı. Kendisine kapılarını gönüllü olarak açmayan kentleri ateşe verdi. Bu durumda ise çoğu teslim olmayı tercih etti. Hunların ilerlemeleri İtalya yı korkuttu ve dehşete boğdu. İmparator Valentinianus, Ravenna deki saraydan kaçtı. Bu arada Aetius, Doğu Roma imparatoru Marcianus dan yardım istedi. Erişim Tarihi: Fakat onun askerleri ile yardıma gelmesi çok uzun zaman alacaktı. Bu durum karşısında Batı Roma imparatoru III. Valentinianus Roma hükümetini topladı. Doğu Roma nın yaşadığı tecrübelerden de yararlanarak bir çözüm yolu bulmaya çalıştı 40. Papa Leo başkanlığındaki heyet, Attila nın şehre girmemesi ve askerlerinin geri çekilmesini istedi. Attila, uygarlığa ve kültüre duyduğu saygı ile geri çekildi 41. Hunlar, Avrupalı tarihçiler tarafından hep barbar olarak gösterilmiştir. Fakat 452 de Got kralı Alarik, Roma yı harap etti. 453 te ise Vandal kralı, Gieserik tarihî şehir Roma yı yakıp yıktı. Bundan da şu anlaşılıyor Attila, isteseydi Roma nın bütün zenginliğinden yaralanabilirdi. Fakat hâkimiyet göstergesi olarak altın almıştır. Bundan sonra Attila, Batı Roma yı da hâkimiyeti altına aldığına inanarak İtalya yı terk etti ve Tuna nehri gerisine geri döndü. Aquilaea nın kuşatması sırasında ordu epey kayıp verdi Ali Ahmetbeyoğlu, Ali Ahmetbeyoğlu, İsmet Parmaksızoğlu-Yaşar Çağlayan,

15 Attila, İtalya dan dönerken yolda sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli ve son derece güzel bir kızla karşılaşmıştı 43. Bu kız Burgundlar ın prensesi İldiko ydu. Prensese Germen efsanelerinde Hildegung ismi verilmekteydi. Attila bu kızla evlenmek istemesi üzerine prensesi de Macaristan a götürmüştü. Attila, İtalya seferinin yorgunluğu geçtikten sonra düğün meresimi hazırlıkları için emrindekilere talimat verdi te 67 yaşlarındayken bu kız tarafından zehirlenerek öldürüldü. Böylece Hristiyan dünyasında Tanrının Kırbacı diye anılan Attila, yok edilmiş oldu 45. Attila öldüğü zaman Avrupa Hun İmparatorluğunun sınırları, Balkanların da büyük bir bölümünü içine alarak Orta Avrupa'dan İdil'e dek uzanmaktaydı. Manş ve Kuzey Denizine dek Batı Avrupa da Hun nüfuzu altındaydı. Rasonyi'ye göre "Hun devleti sınırları Danimarka, Ren nehri çevresinden İran'a, belki de Altaylara kadar uzanıyordu.". İmparatorluk, çoğunluğu Germenlerden oluşan 45'e yakın kavmi içinde barındıran büyük bir konfederasyondu 46. Attila nın sarayı, bir kısım savaşları ve aşk hayatı, Germen destanı Nibelungen e işlenmiştir. Alman destanı Lied e göre Attila, Hunlar ve Germenlerden oluşan büyük bir devlet kurmak istiyordu. Bu Hun-Germen Devleti de Batı Roma İmparatorluğu nu kendine bağlayacak ve onlardan harç alacaklardı. Ancak Attila, bütün germen kavimlerini aynı bayrak altında birleştiremedi. Ostrogotlara, Attila ya yardımcı oldularsa da, diğer kavimler Attila ya karşı çıktılar. Attila nın Galya da durdurulması ve ani ölümü, Hun-Germen Devleti kurma davasını yarım bıraktı 47. Avrupa Hun ülkesine gelen elçiler Attila nın eşi Arıg-Han (Arıkan) Temiz prenses tarafından kabul edilerek devlet işleri görüşülebilmektedir. Kabul töreninde, ziyafetlerde, şölenlerde hatun hakanın solunda oturur. Siyasî ve idarî konulardaki görüşmeleri dinleyerek fikrini beyan eder hatta harp meclislerine bile katılırdı 48. Avrupa Hun Ġmparatorluğu nun Yıkılışı Attila nın ölümü üzerine Hun tahtına büyük oğul İlek çıktı (453). Şehzadeliğinde Ural (Yayık) ve Balkaş Gölü ne kadarki sahayı kapsayan Doğu Kanadı Beyi olan İlek, daha sağlığında Attila tarafından veliaht olarak işaret edilmişti. İlek bazı beylerin itirazlarına rağmen, 42 Ali Ahmetbeyoğlu, Mustafa Baydar, Attila, Üstünel Yayın Evi, İstanbul, 1953, Ahmet Yılmaz, Saadettin Gömeç, Ahmet Bircan Ercilasun, Ahmet Adıgüzel, Doğu Batı Algısında Attila, Ankara 2003, Ahmet Gündüz, Tarihî Süreç İçerisinde Türk Toplumunda Ve Devletlerinde Kadının Yeri Ve Önemi, Kayseri 2013,

16 yönetim kademesinde ikinci adam olan Onegesius başta olmak üzere devlet erkânının desteğiyle hükümdar oldu. Kısa süren hâkimiyet döneminde İlek, hızla zayıflamaya başlayan merkezî gücü ayakta tutmaya çalıştı ve tâbi toplulukların, kavimlerin isyan teşebbüsleriyle uğraştı. Devlet idaresindeki zafiyet, hâkimiyet altına alınmış Germen kavimlerine tebaalıktan kurtulma yolunu açtı. Bu durum Avrupa Hun Devleti ni kesin yıkılışa sürükledi. ilk başkaldırma hareketi Gepid Kralı Ardarik te görüldü. Ardarik i iki kardeşi ile birlikte Tisa Vadisi ndeki Doğu Got Kralı Valamir takip etti. Böylece kısa sürede yabancı kavimlerin çoğu bu iki kral etrafında toplanarak mücadeleye başladılar. Nitekim İlek, Burgund ve Skirler den küçük bir grubunda bulunduğu kuvvetlerle Hun Devleti ne isyan eden Gepid Kralı Ardarik e karşı mücadele etti. 454 yılında Tuna Bölgesi nden Güney Pannonia ya döndü. Bu sırada Germen ve Sarmatların da yardım ettiği Ardarik in komutasındaki Gepid ordusu ile Karpat Havzası nda karşı karşıya geldi. Hun Devleti nin parçalanma aşamasında hayatî önemi bulunan Pannonia da Nedao (Neato) Nehri civarındaki savaşta ordusu mağlup oldu (454). Hunlar geri çekildiler. Boşalan Hun merkezleri Geridler tarafından işgal edildi te Nedao ırmağı kıyısında Hunlar Germen kavimlerine mağlup oldu. Bu savaşta Ellak (İlek) öldü (454). Bu mağlubiyetle Hunlar, Karpatların doğusuna çekildiler. Ellak ın ölümünden sonra Dengizik hükümdar oldu. İrnek ise 454 te Küçük İskitya ya gitti. Dengizik bugünkü Romanya topraklarında, İrnek ise daha doğuda hüküm sürmeye başladı. Dengizik ile Doğu Roma arasındaki mücadeleler 466 da tekrar başladı. Dengizik bu mücadeleler sırasında 469 da ölümüyle sadece İrnek hayatta kaldı te bir bozgunla İrnek, artık Orta Avrupa da tutunamayacağı inancıyla, kendisine bağlı Hun kütleleriyle Karadeniz in batı kıyılarına döndü (469). Bu da Avrupa Hun İmparatorluğu nun tarihe karıştığı anlamına geliyordu 51. Dağılan Hunlar, doğuya asıl yurtlarına dönmek isteseler de bu kez doğudan gelen Avarlarla karşılaştılar. Bu yüzden Tuna boylarında sıkışıp kaldılar. Batı Roma İmparatorluğu da, 376 yılında yıkıldı. Avrupa Hun İmparatorluğu, bu kadar kısa sürede imparatorluk haline gelmiş ve Kafkaslardan, Avrupa nın içlerine kadar bu bölgelerin etnik yapısını ve sosyal yaşantısını bu şekilde değiştirmiş ve etkilemiştir. 49 Ali Ahmetbeyoğlu, Dengizik in Devleti İhya Mücadelesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXVII, İstanbul Aralık 2012, Sayı: Umut Üren, İrnek in Hunları ve Bulgarlaşma Hadisesi, Tarih Okulu Dergisi, VII, Kırklareli Mayıs-Ağustos 2010, Şevket Koçsoy,

17 Bibliyografya Adıgüzel, Ahmet, Doğu Batı Algısında Attila, Ankara 2003 Ahmetbeyoğlu, Ali, Roma Tarihçisi Ammianus Marcellinus ve Türkler Hakkında Verdiği Bilgiler, Tarih Ġncelemeli Dergisi, XVIII, Sayı:1, Ankara Temmuz 2003 Ahmetbeyoğlu, Ali, Avrupa Hun ve Hazar Devletlerinin İktisadî Gelir Kaynakları, Türk Tarih Kurumu, Belleten, LXIX, Ankara Nisan Ahmetbeyoğlu, Ali, Büyük Hun Hükümdarı Attila, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002 Ahmetbeyoğlu, Ali, Dengizik in Devleti İhya Mücadelesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXVII, Sayı:2, İstanbul Baştav, Şerif, Avrupa Hunları, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Bircan Ercilasun, Ahmet, Avrupa Hunları, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla, Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları 2004 Baydar Mustafa, Attila, Üstünel Yayın Evi, İstanbul 1953 Dostiyev, Tarık, Kafkasya da Hunlar, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002 Gömeç, Saadettin, Attila nın Çocuklarının Adı, Ankara 2004 Gündüz, Ahmet, Tarihî Süreç Ġçerisinde Türk Toplumunda ve Devletlerinde Kadının Yeri ve Önemi, Kayseri

18 Kafesoğlu, İbrahim, Batı (Avrupa) Hunları, Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları, Kelly, Christopher, Romalılar ve Barbarlar, Attila: Hunlar ve Roma Ġmparatorluğunun Çöküşü, İstanbul: Turkuvaz Yayınları, Çev: T. Kaçar, 2011 Koçsoy, Şevket, Türk Tarihî Kronolojisi, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002 McEvedy Colin, Ortaçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yayınları, Çev: Ayşen Anadol, I.Basım, İstanbul, Ocak 2004, 2002 Német, Gyula, Attila ve Hunları, Türkler, I, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, Tezcan, Mehmet, V. Yüzyılda Ermenî-Sasanî Savaşları ve Ermenîlere Hun Desteği, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 32, Erzurum 2007 Tezcan, Mehmet, Yabgu Unvanı ve Kullanımı, (Kuşanlardan İlk Müslüman Türk Devletlerine Kadar), A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 48, Erzurum 2012 Tolan, Öner, Avrupa Hunlarında Devlet Teşkilatı Ve Sosyoekonomik Yapı, Tarih Okulu Dergisi, XX. Sayı, Aralık 2014 Ögel, Bahaeddin, Orta Asya Türk Tarihî Hakkında Bazı Yeni Araştırmaların Tenkidi, Ankara 1959 Üren, Umut, İrnek in Hunları ve Bulgarlaşma Hadisesi, Tarih Okulu Dergisi, VII, Kırklareli 2010 Parmaksızoğlu, İsmet-Yaşar Çağlayan, Avrupa Hunları, Genel Tarih I, Eski Çağlar ve Türk Tarihinin Ġlk Dönemleri, Ankara: Funda Yayınları,

19 Yılmaz Ahmet, Attila nın Siyasi Hayatı, Şahsiyeti Ve Karakteri, Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, II. Cilt, I. Sayı, 2016 Yılmaz, Sait, Jeopolitik ve Türkiye, Ankara

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Uldız 410 da ölmüştür Uldız dan sonra Hunların yönetimine Karaton, Rua daha sonra Atilla ve Bleda birlikte geçmiştir

Uldız 410 da ölmüştür Uldız dan sonra Hunların yönetimine Karaton, Rua daha sonra Atilla ve Bleda birlikte geçmiştir Avrupa Hun Devleti:(378-469): Balamir Dönemi: Hunlar Balamir önderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşmıştır (375). Avrupa Hunlarının batıya yönelmesi önce Ostrogotların

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Roma. Ostrogot. Konstantinopolis. a. Angllar, Saksonlar. b. Franklar c. Gotlar d. Vizigotlar e. Ostrogotlar f. Hunlar g. Vandallar. Piktler.

Roma. Ostrogot. Konstantinopolis. a. Angllar, Saksonlar. b. Franklar c. Gotlar d. Vizigotlar e. Ostrogotlar f. Hunlar g. Vandallar. Piktler. ETKİNLİK 1 KAVİMLER GÖÇÜ AVRUPA YI NASIL ETKİLEDİ? Kaynak 1: Kaynak 2: Kavimler Göçü, MS 100-500 Batı İmparatorluğu Angllar Franklar Katalon 451 (Katalon Savaşı) Kaynak 3: Hunlar Kartaca Gotlar Vizigotlar

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

SABARLAR Türk Milli Kültürü, Türk Milli Kültürü, Belleten, Belleten,

SABARLAR Türk Milli Kültürü, Türk Milli Kültürü, Belleten, Belleten, 1 SABARLAR Sabarlar, 463-558 yılları arasında Karadeniz in kuzeyinde ve Kafkaslar da mühim rol oynayan bir Türk kavmidir. Bu kavim hakkındaki bilgileri ancak değişik yabancı kaynaklarda bulabiliyoruz.

Detaylı

Bu Avrupa Hun hükümdar ailesinin Asya Hun hükümdar ailesinden gelmiş olma ihtimali de vardır.

Bu Avrupa Hun hükümdar ailesinin Asya Hun hükümdar ailesinden gelmiş olma ihtimali de vardır. 1 HUİNG-NU, HUN İLİŞKİSİ Orta Asya da siyasi hakimiyetini kaybeden Türk kütleleri etrafa dağılmışlardı. Bunların bir kısmı Seyhun nehrinin ötesine Kafkaslar ın kuzeyine, Dinyeper nehri civarına, en çok

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

TARĠH TÜRK TARĠHĠ VE KÜLTÜRÜ KAVĠMLER GÖÇÜ VE DOĞU VE ORTA AVRUPA DA TÜRKLER (AVRUPA HUNLARI, ĠTĠL/VOLGA BULGARLARI, TUNA BULGARLARI)

TARĠH TÜRK TARĠHĠ VE KÜLTÜRÜ KAVĠMLER GÖÇÜ VE DOĞU VE ORTA AVRUPA DA TÜRKLER (AVRUPA HUNLARI, ĠTĠL/VOLGA BULGARLARI, TUNA BULGARLARI) T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI TÜRKĠYE KÜLTÜR PORTALI PROJESĠ TARĠH TÜRK TARĠHĠ VE KÜLTÜRÜ KAVĠMLER GÖÇÜ VE DOĞU VE ORTA AVRUPA DA TÜRKLER (AVRUPA HUNLARI, ĠTĠL/VOLGA BULGARLARI, TUNA BULGARLARI) 2009

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 9.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Diadokhlar Dönemi ve İPSOS SAVAŞI) İskenderin ölümünden sonra imparatorluk 4 parçaya ayrıldı. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya,

Detaylı

AVRUPA HUNLARI. İçindekiler Tablosu

AVRUPA HUNLARI. İçindekiler Tablosu İçindekiler Tablosu Hunlar Hakkında Kaynaklardaki Yanlışlar... 7 Hun Dili... 8 Göçebe Hayat Tarzı... 9 Hun İmparatorluğu nun Temellerinin Atılması... 16 Attila... 20 Tuna Sınırlarında Barış... 21 İtalya

Detaylı

İçindekiler Tablosu Attila Dönemi - Doğu Roma (Bizans)-Hun Münasebetleri... 4 I. Balkan Seferi... 5 II. Balkan Seferi... 5 Attila Dönemi - Hun-Batı Roma Münasebetleri... 8 Campus Mauriacus Savaşı... 10

Detaylı

Ammianus un bu yargısından Hun atları dahi kurtulamamıştı. Ona göre Hunların atları bile şekilsiz ve biçimsiz di.

Ammianus un bu yargısından Hun atları dahi kurtulamamıştı. Ona göre Hunların atları bile şekilsiz ve biçimsiz di. Romalıları ezdiği ve birçok memleketlerini istila ve tahrip ettiği için Romalılarca doğal olarak barbar diye nitelendirilen büyük Türk hakanı Attila, Roma tarihçilerinin etkisi altında kalan bazı Avrupa

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî):

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak'ın kuzeyi

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

AVRUPA HUNLARI. Ali Ahmetbeyoğlu. Yayın Yönetmeni Mustafa Karagüllüoğlu. Editör Aykut Can

AVRUPA HUNLARI. Ali Ahmetbeyoğlu. Yayın Yönetmeni Mustafa Karagüllüoğlu. Editör Aykut Can AVRUPA HUNLARI AVRUPA HUNLARI Ali Ahmetbeyoğlu Yayın Yönetmeni Mustafa Karagüllüoğlu Editör Aykut Can Yeditepe Yayınevi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 16427 ISBN: 978-605-5200-28-2 Yeditepe

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

BÜYÜK HUN HÜKÜMDARI ATTİLA

BÜYÜK HUN HÜKÜMDARI ATTİLA BÜYÜK HUN HÜKÜMDARI ATTİLA Ali AHMETBEYOĞLU İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Attila, amcası Rua'nın ölmesi üzerine kardeşi Bleda ile birlikte 434 yılında Hun yönetimini üstlenmiştir

Detaylı

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler)

HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler) HELLENİSTİK DÖNEM UYGARLIĞI 7.Ders Dr. İsmail BAYTAK (Doğu Seferi HİNDİSTAN ve son demler) Kısa sürede yerel satraplara boyun eğdirerek Hazar kıyılarına, oradan da Afganistan içlerine ulaştı. Bu fetihler

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134.

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 4: 2 Temmuz 2007 Konular: Ortaçağda Akdeniz Dünyası ve İtalyan Denizci Devletleri Okuma: Ortaylı, 2000: 89-134. Batı Roma Sonrası İtalya M.S. 5. Yüzyıl Kavimler göçü İtalya

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

İRNEK İN HUNLARI VE BULGARLAŞMA HADİSESİ

İRNEK İN HUNLARI VE BULGARLAŞMA HADİSESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 39-46. İRNEK İN HUNLARI VE BULGARLAŞMA HADİSESİ Umut ÜREN Özet Asya da ki hâkimiyetlerinin çöküşünün ardından Doğu Avrupa sahnesinde görülecek olan Hunlar, bölgede

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

İKİNCİ BİNYILIN MUHASEBESİ İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BİNYILIN MUHASEBESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER B İ R İ N C İ C İ L T Kitap Hakkında 1 Başlarken 5 CENGİZ HAN MEDENİYETE YENİ YOLLAR AÇMIŞTIR 1. Cengiz Han ın Birlik Fikrinden Başka Sermayesi Yoktu 23 2. Birlik, Beraberlik ve Çabuk Öğrenme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

AVRUPA HUNLARINDA DEVLET TEŞKİLATI VE SOSYOEKONOMİK YAPI. Öner TOLAN

AVRUPA HUNLARINDA DEVLET TEŞKİLATI VE SOSYOEKONOMİK YAPI. Öner TOLAN Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Aralık 2014 December 2014 Yıl 7, Sayı XX, ss. 97-127. Year 7, Issue XX, pp. 97-127. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh659 AVRUPA HUNLARINDA

Detaylı

TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ

TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ Mehmet Çay Aralık 2009 ANKARA 7.3. Muhtar Türk Cumhuriyetleri 7.3.1.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Rukiye ÖZTÜRK

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Rukiye ÖZTÜRK T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ESKİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI GREK VE LATİN KAYNAKLARINA GÖRE İSKİT, SARMAT VE AVRUPA HUNLARINDA ASKERİ KÜLTÜR (M.Ö.V.YY M.S.VI. YY ) YÜKSEK

Detaylı

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus T KİNİK 1 ANCAK ÖÜMÜN DURDURABİDİĞİ, DOĞUNUN V BATNN GNÇ İMPARATORU İSKNDR İN KİŞİİĞİ V SRİ K a yn a k 1 : H N U Y G A Amenhotep Tapınağı nda Amon-Ra ve firavun İskender rölyefi R Kay n a k 2 : Ğ Sikkeler:

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri

Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri Türk Süperetnosu, Dünya Sistemi ve Turan Petrolleri geyerek Türk tarihinin Turan'da gelişmiş en son süperetnosunu yok sayma yoluna Rus tarihçileri tarafından gidilmiştir. Tatar süperetnosunu Kazak, Özbek,

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Ocak 1995: Nehri yüzerek geçen Çeçen gerillalar Rus tankını imha etti

Ocak 1995: Nehri yüzerek geçen Çeçen gerillalar Rus tankını imha etti Ocak 1995: Nehri yüzerek geçen Çeçen gerillalar Rus tankını imha etti Birinci Çeçen Savaşı'nda, Grozni kuşatması esnasında gerçekleştirilen saldırı ve başarılı askeri taktik, ABD ordusu kitaplarında okutuluyor.

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Kavimler Göçü M.S. 395 te Roma imparatorluğu ikiye ayrılmıştı. Batı Roma, 4. yüzyıldan başlayarak Kuzeyli kavimlerin istilasına uğramıştır.

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı

Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı Meral Okay Kültür Merkezinde Sohbet Toplantısı Yılmaz Nevruz 8 Haziran 2014 günü Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun davetlisi olarak Meral Okay Eğitim ve Kültür Vakfı salonunda "Kafkasya ve Kafkaslar"

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum Kunduz'da yaşanan savaş ABD için iki seçeneği ortaya çıkardı; ya işgal güçlerini artıracak yada Taliban'ın ilerleyişine göz yummak zorunda

Detaylı

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik)

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Uzun yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu istikrarsızlaşan Afganistan, dünya afyon üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90'ını karşılıyor. 28.04.2016

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı