RASULULLAH IN HAYATINDAN ALTI KONUNUN AÇIKLAMASI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RASULULLAH IN HAYATINDAN ALTI KONUNUN AÇIKLAMASI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)"

Transkript

1 السرية من مواضع ستة شرح RASULULLAH IN HAYATINDAN ALTI KONUNUN AÇIKLAMASI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) 1

2 Rasulullah (s.a.v.)'ın Hayatından Altı Konunun Açıklanması Şeyh, İmam Muhammed bin Abdulvehhab diyor ki: 1 Allah sana rahmet etsin; siyerden şu altı konuyu iyice düşün ve güzel bir şekilde anla ki; bu vesileyle Allah sana peygamberlerin dinini kavramayı nasib etsin ta ki onlara tabi olasın ve müşriklerin dinini(n mahiyetini) de kavramayı nasip etsin ta ki ondan da uzaklaşabilesin. Çünkü, dindarlık iddiasında bulunan ve muvahhid olduklarını ileri süren insanların çoğu, Rasulullah (sav)'ın hayatından bilmeleri gereken bu altı konuyu istenildiği gibi anlamamışlardır: 1 - Vahyin Nüzulü Kıssası: Vahyin gelmeye başlaması olayını incelediğimizde görürüz ki, Yüce Allah'ın, rasulüne (Alak Suresi'nin ilk üç ayetinden sonra) gönderdiği ilk vahiy şudur: )5( )4( ي ا أ ي ه ا ال م د ث ر )1( ق م ف أ ن ذ ر )2( و ر ب ك )3( ت ن ن ت س ت ك ث ر )6( و ل ر ب ك ف اص ب )7 ) و ل ف اه ج ر و الر ج ز ف ط ه ر و ث ي اب ك ف ك ب 1. Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! 2. Kalk, ve (insanları) uyar. 3. Sadece Rabbini büyük tanı. 4. Elbiseni tertemiz tut. 5. Kötü şeyleri terket. 6. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. 7. Rabbin için sabret." (Müddessir: 74/1-4) Müşrikler, zina etmek ve bunun gibi bir çok ameller işliyorlar ve bu işlediklerinin zulüm ve düşmanlık olduğunu biliyorlardı. Yine hacc, umre, yoksullara sadaka vermek ve yardım etmek gibi bir takım ibadetler işliyorlar ve bu işledikleriyle Allah'a yaklaşacaklarını zannediyorlardı. Zanlarınca Allaha yaklaşmak için yaptıkları bu ibadetler içinde kendilerince en üstün ve büyük olanı da şirk idi. Yüce Rabbimiz onlardan söz ederken, onların şu ifadelerini bize bildiriyor: }م ا ن ع ب د ه م إ ل ل ي ق ر ب ون ا إ ل ا لل ز ل ف ى{ "Biz onlara, sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" derler." (Zümer: 39/3) }ه ؤ لء ش ف ع اؤ ن ا ع ن د ا لل { 1 Mecmuat ur Rasail fi t Tevhidi ve l İman, sf ve ayrıca ed-durar us Seniyye, 8/

3 Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir (Yunus: 18) }إ ن ه م ا ت ذ وا الش ي اط ني أ و ل ي اء م ن د ون ا لل و ي س ب ون أ ن ه م م ه ت د ون { "Onlar, Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar." (A'raf: 7/30) Dikkat edilirse Yüce Allah'ın zinadan, hırsızlıktan ve başka şeylerden de önce insanları ilk uyardığı şey şirktir. Ayrıca onlardan putlara (ibadet ederek) bağlananlar olduğu gibi, meleklere ve Ademoğullarından birtakım velilere (ibadet ederek) bağlananlar da vardı. Bu kimseler onların şefaatini talep etmekten başka gayelerinin olmadığını söylüyorlardı. Bununla beraber Allahu Teala nın rasulune gönderdiği ilk ayette şirke karşı uyarıyla başladı. Bütün bunları anladıysan ve bu meseleyi (zihninde) iyice sağlamlaştırdıysan artık sana müjdeler olsun! Bilhassa da devamındaki hususların beş vakit namazdan da daha önemli olduğunu anladıysan! Zira bilindiği gibi beş vakit namaz, Rasulullah (s.a.v.)'in risaletinin onuncu yılında; yani Şi bi Talib muhasarasından, Ebu Talib in vefatından sonra ve Habeşistan hicretinin üzerinden iki sene geçtikten sonra İsra gecesinde farz kılındı. Eğer çokça yaşanmış bu türden olayların ve aşırı düşmanlığın namaz farz kılınmadan önce bu şirk meselesi etrafında cereyan ettiğini anladıysan meseleyi (hakkıyla) anlayacağını umarım. 2 Düşmanlığın Açığa Vurulması Rasulullah (s.a.v), müşriklerden, şirki terkedip bunun zıddı olan Tevhid inancına bağlanmalarını isteyince, onlar ilk başta bunu reddetmemişler hatta kimi zaman güzel bile bulmuşlardı. Öyle ki içlerinden bu dine girmeyi bile geçirenler olmuştu. Ne zaman ki Rasulullah (s.a.v) onların dinlerini açıktan tahkir etti, alimlerini cehaletle suçladı işte o zaman müşrikler, Rasulullah (s.a.v) ve ashabına karşı düşmanlıklarını gizlemeyerek şöyle dediler: "Anlayışımızı aşağılıyor, dinimizi ayıplıyor ve ilahlarımıza dil uzatıyor." Bilindiği gibi Rasulullah (s.a.v), İsa (a.s) ve annesine asla dil uzatmış değildi. Aynı şekilde meleklere ve salih kimselere de dil uzatmıyordu. Fakat Rasulullah (s.a.v) kendilerine; bunlara dua edilemeyeceğini, çünkü bunların herhangi bir fayda veya zarar sağlayamayacaklarını anlatınca, müşrikler bu sözleri hakaret ve sövgü olarak kabul ettiler. Bu meseleden anlamamız gereken şudur: Bir kimsenin muvahhid olarak şirki terketmesi tam anlamıyla müslüman olması için yeterli değildir. Bütün bunların yanında müşriklere karşı düşmanlık beslemesi, onlara olan düşmanlığını açıkça ortaya koyması gerekir. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: }ل ت د ق و ما ي ؤ م ن ون ب ا لل و ال ي و م اآلخ ر ي و اد ون م ن ح اد ا لل و ر س ول { 3

4 "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun, Allah'a ve Rasulüne düşman olanlarla dostluk kurduğunu göremezsin." (Mücadele: 58/22) Bunu iyice kavradıysan dindar olduklarını iddia eden insanların çoğunun, gerçekte dini bilmediklerini anlamış olursun. Eğer müşriklerle müslümanlar arasında böyle bir düşmanlık gerekli olmasaydı; Müslümanları yapılan işkencelere, esarete, dövülmeye karşı sabra ve Habeşistan'a hicrete yönelten başka ne gibi sebepler olabilirdi ki? Halbuki Rasulullah (s.a.v) insanların en merhametlisiydi. Eğer onlar için bir ruhsat bulsaydı, mutlaka onlara o ruhsatı verirdi. Allah (c.c) şöyle buyurduğu halde bu nasıl mümkün olurdu: }و م ن الن اس م ن ي ق ول آم ن ا ب ا لل ف إ ذ ا أ وذ ي ف ا لل ج ع ل ف ت ن ة الن اس ك ع ذ اب ا لل { "İnsanlardan kimi vardır ki; "Allah'a inandık" der, fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi kabul eder." (Ankebut: 29/10) Bu ayet, sadece dilleriyle müşriklere uyum sağlayanlar hakkında olunca, acaba başkalarının hali ne olur? 3- Rasulullah (sav) in Müşriklerin Yanında Necm Suresini Okuması: Rasulullah (s.a.v), müşriklerin huzurunda Necm suresini okurken, bu surenin: }أ ف ر أ ي ت م الال ت و ال ع ز ى{ "Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı?" (Necm: 53/19) ayetine geldiği sırada, şeytan, buna şu ifadeleri karıştırdı: "İşte şu yüce (garanik) turnalar var ya, kesinlikle onların şefaatları umulur." Şeytan bu ifadeleri Rasulullah (s.a.v)'ın okumasına karıştırınca, sureyi Rasulullah (s.a.v)'den dinlemekte olan müşrikler, bu karıştırılanları, Rasulullah (s.a.v)'in gerçekten okuduğunu sandılar. Bundan da oldukça hoşlandılar ve şöyle konuştular: 2 2 Garanik kıssası olarak bilinen bu rivayeti Taberi, İbn Ebi Hatim ve diğerleri Hacc: 52. Ayetinin tefsirinde nakletmişlerdir. İbn Kesir (rh.a) ise sözkonusu ayetin tefsirine başlamadan önce şöyle demiştir: Müfessirlerden bir çoğu burada, Ğarânîk kıssasını ve Kureyş müşriklerinin müslüman olduğunu sanarak Habeş ülkesine hicret edenlerin çoğunun dönüşünü anlatırlar. Fakat bütün bunlar mürsel kanallardan olup, sahîh bir kanaldan müsned olarak rivayetini görmedim. En doğrusunu Allah bilir. Rivayetleri naklettikten sonra da şöyle demektedir: Beğâvî Tefsirinde İbn Abbâs, Muhammed İbn Kâ'b el-kurazî ve başkalarının sözlerinden toplanmış olarak yukardakine benzer şekilde olayı anlatmıştır. Sonra burada şöyle bir suâl sorar : Allah Teâlâ Rasûlü (s.a.)nü ma'sûm kılmış olmakla birlikte böyle bir olay nasıl meydana gejebilir? Bu sorudan sonra, insanların buna verdikleri cevabları da nakleder. Bu cevabların en güzellerinden biri şudur : Şeytân bu sözleri müşriklerin kulaklarına düşürdü (iletti). Onlar da bunun gerçekte öyle olmadığı ve Rahmân'ın elçisi 4

5 "İşte bu, bizim istediğimizdir. Biz de biliyoruz ki, fayda da zarar da Allah'tandır. O tektir, ortağı yoktur. Fakat şu putlar, Allah katında bize şefaat edeceklerdir." Rasulullah (s.a.v) okumayı sürdürdü ve secde ayetine gelince, hemen secdeye vardı. Sureyi dinlemekte olan müşrikler de secdeye kapandılar. İşte bu haber derhal ülke içinde yayıldı, müşriklerin Rasulullah (s.a.v)'i seçtikleri söylentisi çevreye dağıldı. Hatta, Habeşistan'da bulunan müslümanlar bile bu haberi duydular ve bundan dolayı ülkelerine döndüler.ancak Rasulullah (s.a.v) müşriklerin bu söylentilerini reddedince, bu defa önceden üzerinde oldukları şirki eskisinden daha şiddetli bir şekilde sürdürdüler. Hatta müşrikler çok daha ileri giderek Rasulullah (s.a.v)'e: "Sen bunu söyledin, okudun!" demeye başladılar. Rasulullah (s.a.v) Allah'tan öylesine korkmuştu ki, nihayet Yüce Allah şu ayeti indirdi. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: }و م ا أ ر س ل ن ا م ن ق ب ل ك م ن ر س ول و ل ن ب إ ل إ ذ ا ت ن أ ل ق ى الش ي ط ان ف أ م ن ي ت و ا لل ع ل يم ح ك يم } الش ي ط ان ث ي ك م ا لل آي ات ي ل ق ي ا لل م ا ف ي ن س خ "Ey Muhammed! Biz, senden önce hiçbir rasul ve nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine bir şeyler katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah kendi âyetlerini yerleştirir. Ve Allah Alîm'dir, Hakîm'dir." (Hacc: 22/52) Kim bu kıssayı anlar da, buna rağmen Rasulullah (s.a.v)'in dininde şüpheye düşerse, Rasulullah (s.a.v) ile müşrikleri birbirinden ayırdetmezse, Allah o kimseyi uzak etsin! Özellikle de onların: "Şu garanik" sözlerinden kasıdlarının melekler olduğunu öğrendikten sonra Ebu Talib Kıssası Ebu Talib tevhidi kabul etmiş, insanları ona teşvik etmiş, müşriklerin akıllarını aşağılamış, şirkten ayrılıp İslam a girenlere sevgi göstermiş; ömrünü, malını, çocuklarını, aşiretini Rasulullah (sav) e yardım etmek için ölünceye dek ortaya koymuş, Bu yolda her türlü zorluk ve sıkıntıya ve de büyük düşmanlığa maruz kalmasına rağmen bütün bunlara karşı sabretmiş fakat dine girip eski dininden beri olmadığı için müslüman olamamıştır. Halbuki o, dine girmeme gerekçesi olarak bunun babası Abdulmuttalib e ve Haşim e ve diğer Kureyş büyüklerine dil uzatma manasına geleceği mazeretini ileri sürmüştür. Ebû Talip vefat ettiği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının bu kadar iyiliklerine karşı ona istiğfarda bulunmak istedi; ona olan akrabalığına ve yaptığı yardımlara rağmen şu ayet nazil oldu: (s.a.)nden olmayıp şeytânın işinden olduğu halde Allah Rasûlü (s.a.)nden sâdır olduğunu sandılar. En doğrusunu Allah bilir. Bu haberlerin sahîh olduğu nokta-i nazarından hareketle mütekellimler buna muhtelif cevablar vermişlerdir. Kâdî İyâz Allah ona rahmet eylesin «eş-şifâ» adlı kitabında bu fikre karşı çıkıp buna cevablar vermiştir. Şeyh (rh.a) da bunun şeytana ait bir ses olduğuna ve Rasulullah ın kelamından olmadığına işaret ederek Rasulullah (s.a.v)'in gerçekten okuduğunu sandılar demiştir. Vallahu a lem. 5

6 }م ا ك ان ل لن ب و ال ذ ين آم ن وا أ ن ي س ت غ ف ر وا ل ل م ش ر ك ني و ل و ك ان وا أ و ق ر م ن ب ع د م ا ت ب ني م أ ن ه م أ ص ح اب ا ل ح يم { "Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra en yakın akrabası olsa bile ne peygamber ne de iman etmiş olanların, müşriklere bağışlanma dilemesi yaraşmaz" (Tevbe: 9/113) Bu kıssanın ortaya koyduğu hakikatlerden birisi de Basra ahalisinden veya Ahsa ahalisinden İslam ı ve Müslümanları seven fakat buna rağmen bu dine ne elleriyle ne mallarıyla yardımcı olmayan; Ebu Talib in ileri sürdüğü mazereti kadar bile mazeret ileri süremeyen kişilerin durumudur! Ve böylece dine bağlılık iddia eden birçoklarının da gerçek yüzü ortaya çıkar ve bu surette hidayet sapıklıktan ayrılmış olur! Yanlış anlamalar da giderilmiş olur, Vallahu mustean 5 - Hicret Kıssası Hicret olayında onu okuyan çoğu kimsenin dahi bilmediği birçok ibretler ve faydalar vardır. Lakin, bizim burada gayemiz hicret kıssasının ihtiva ettiği bir çok meseleden bir tanesini açıklamaktır. Bilindiği gibi, Rasulullah (s.a.v)'ın ashabından olup da hicret etmeyen birtakım kimseler vardı. Bunların dinde herhangi bir şüpheleri olmadığı gibi müşriklerin dinini süslü göstermek gibi bir gayeleri de yoktu. Bunlarda aile, mal ve vatan sevgisi önde geliyordu. (Hicret etmeyen) bu kimseler, müşrikler Bedir e çıktığında istemeyerek de olsa müşriklerin safında savaşa katılmaya mecbur edildiler. İşte bunlardan kimileri, müslümanların attıkları oklarla öldürülüyordu. Fakat oku atan kimse bunların müslüman olup olmadığını bilemiyordu. Sahabeler, sonunda ölenler arasında falan ve falan kişilerin de bulunduğunu gördükleri ve duydukları zaman bu, onlara çok ağır geldi: "Biz müslüman kardeşlerimizi öldürdük" diye üzüntüye kapıldılar. İşte bunun üzerine Rabbimiz şu ayeti indirdi: ض ق ال وا }إ ن ال ذ ين ت و ف اه م ال م الئ ك ة ظ ال م ي أ ن ف س ه م ق ال وا ف يم ك ن ت م ق ال وا ك ن ا م س ت ض ع ف ني ف األ ر أ ل ت ك ن أ ر ض ا لل و اس ع ة ف ت ه اج ر وا ف يه ا ف أ ول ئ ك م أ و اه م ج ه ن م و س اء ت م ريا إ ل ال م س ت ض ع ف ني م ن الر ج ال و الن س اء و ال و ل د ان ل ي س ت ط يع ون ح يل ة و ل ي ه ت د ون سب يال ف أ ول ئ ك ع س ى ا لل أ ن ي عف و ع ن ه م و ك ان ا لل ع ف و ا غ ف ورا { "Kendilerine yazık eden kimselerin canlarını alırken melekler onlara: "Ne işte idiniz" deyince, bunlar: "Biz yeryüzünde çaresizdik" diyecekler. Melekler de: "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!" cevabını verecekler. İşte onların varacağı yer cehennemdir, o ne kötü bir dönüş yeridir. Erkek, kadın ve çocuklardan (gerçekten) aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları, Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır." (Nisa: 4/97-99) 6

7 Bu kişilerin kıssalarını ve sahabenin "Biz kardeşlerimizi öldürdük" sözünü gereğince düşünürsek, şu gerçeği anlamış oluruz: Mekke'de kalan bu kimselerin din hakkındaki (kötü) bir sözleri ya da müşriklerin inancını süslü gösterdiklerine dair bir söz onlara ulaşmış olsaydı. "Biz kardeşlerimizi öldürdük" demezlerdi. Çünkü Yüce Allah, bir kimsenin, iman ettikten sonra böyle (küfür bir söz) söylemesi durumunda küfre gireceğini, daha onlar Mekke deyken hicretten önce onlara açıklamıştı. Bununla ilgili olarak Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: }م ن ك ف ر ب ا لل ب ع م ن د إ مي ان إ ل م ن أ ك ر ه و ق ل ب ف ع ل ي ه م غ ض ب م ن ا لل و م ع ذ اب ع ظ يم{ م ط م ئ ن ب ال ك ف ر ص د ر ا ش ر ح م ن و ل ك ن ب اإلمي ا ن "Kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkara) zorlanan müstesna, kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap da vardır." (Nahl: 16/106) Allahu Teala'nın onlar hakkındaki daha önce bahsettiğimiz ifadesi, bundan daha da açıktır. Melekler bunlara: "Sizin tasdikiniz nasıldı?" diye sormadılar, bilakis "Ne işte idiniz?" diye sordular. Hicret etmeyip de Mekke'de kalan bu kimseler de buna karşılık: "Biz yeryüzünde çaresizdik" cevabını verdiler. Dikkat edilirse melekler verdikleri bu cevaba karşılık onlara: "Yalan söylüyorsunuz" demediler. Halbuki "Senin yolunda ölünceye dek cihad ettim" diyen mücahide Allah (c.c): "Sen yalan söylemektesin" diye karşı çıkınca melekler de: "Sen yalan söyledin" diye karşı çıkmışlar ve: "Aksine sen, cesurdur desinler diye savaştın" karşılığını vermişlerdi. Yine aynı hadiste yer alan alim için ve tasaddukta bulunan için de şöyle demişlerdi: "Sen yalan söylemektesin. Aksine sen, alim adammış desinler diye öğrendin, ne cömert insanmış desinler diye sadaka dağıttın." 3 Fakat, hadiste de görüldüğü gibi, olay bu şekilde cereyan etmedi. Bu insanlar: "Biz yeryüzünde çaresizdik" dedikleri zaman melekler, önceki hadiste cihad ettiğini söyleyen kişiye dedikleri gibi "siz yalan söylüyorsunuz" demediler. Bilakis: "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!" diye karşılık verdiler. Bundan sonra gelen ayette ise, bilgili veya cahil bütün insanlar için daha net bir açıklama yer almaktadır.işte bu ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Erkek, kadın ve çocuklardan (gerçekten) aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır." (Nisa: 4/98) İşte bu ayet, çok daha açık ve net olarak durumu ortaya koymaktadır. Çünkü (her yönüyle bir şey yapamayacak kadar aciz olanlar) tehdidin dışında bırakılmışlardır. Artık ilim taleb eden kimseler için bunda bir şüphe kalmamıştır. Ancak ilim taleb etmeyen kimseler böyle değildir. Allahu Teala bilakis bunlar hakkında şöyle buyurmuştur: 3 Müslim İmaret: 152, Tirmizi Zühd: 48, Nesai Cihad: 22 7

8 }ص م ب ك م ع م ي ف ه م ل ي ر ج ع ون { Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; onlar asla (hakka) dönmezler (Bakara: 18) Eğer bir kimse bu ve bundan önceki konuları gereğince anlayabilmişse, o takdirde Hasan Basri'nin sözünü de kavramış olur: "İman süs ve temenniden ibaret değildir. Ancak iman, kalbte yerleşen ve amellerle doğrulanarak pekiştirilenlerden ibarettir" Allah bundan dolayı (c.c) şöyle buyuruyor: }إ ل ي ي ع د ال ك ل م الط ي ب و ال ع م ل ال ال ح ي ر ف ع { "O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları (güzel sözleri) da Allah'a salih amel ulaştırır." (Fatır: 35/10) 4 6 Nebi (sav) in Vefatından Sonra Dinden Dönenler Kıssası Bu kıssayı işiten bir kimsenin kalbinde alim diye isimlendirilen şeytanların atmış olduğu şüphelerden zerre kadar bir şey kalmaz. Onlar şöyle demektedir: Bu (ameller) şirktir, fakat (bunları yapanlar) la ilahe illallah demektedirler. Bu sözü söyleyen bir kimse hiçbir şekilde kafir olmaz! Bundan daha beteri, bedeviler hakkındaki şu sözleridir: Bunlarda islamın zerresi yoktur, fakat bu kimseler la ilahe illallah dedikleri için bu sözle beraber müslüman sayılırlar. İslam onların mallarını ve kanlarını haram saymıştır! Halbuki bunların İslam ı bütünüyle terk etmiş olduklarını onlar da kabul etmekteler. Keza onların ölümden sonra dirilmeyi inkar ettiklerini hatta bunu kabul edenlerle alay ettiklerini; aynı şekilde dinle alay edip atalarının Nebi (sav) in dinine muhalif olan dinini daha üstün gördüklerini de bilmekteler. Bütün bunlara rağmen bu inatçı ve cahil şeytanlar bu bedevilerin, onlardan bu bütün sayılan işlere cüret edenler olsa bile La ilahe illallah dedikleri için müslüman olduklarını iddia etmektedirler. Bunlarının sözleri aslında Yahudilerin de La ilahe illallah dediklerinden dolayı müslüman sayılmasını gerektirmektedir. Zaten bu saydığımız vasıflardaki bedevilerin küfrü Yahudilerin küfründen kat kat şiddetlidir. İşte bu bahsettiğimiz meseleyi açıklayan şeylerden birisi de bu dinden dönenlerin kıssasıdır. Mürtedler, dinden ayrılırlarken farklı farklı gerekçeler öne sürüyorlardı. Bunlardan kimisi Rasulullah (s.a.v)'i yalanlayarak tekrar putlara tapmaya dönüyor ve dinden dönme gerekçesi olarak şunu öne sürüyordu: "Eğer Muhammed peygamber olsaydı, ölmezdi." Kimisi de şehadet kelimesini söylüyor, Allah'ın birliğine ve Rasulullah (s.a.v)'in risaletine şehadette bulunuyor 4 Hasen ul Basri nin bu sözünü İbn Batta el-ibane no: 1093 ve Beyheki, Şuab ul İman no: 65 te senediyle nakletmişlerdir. Sözün devamında el-hasen şöyle demektedir: Kim güzel söz söyler, fakat Salih amel işlemezse Allah onun o sözünü reddeder; kim de güzel söz söyler ve Salih amel işlerse Allah o ameli katına yükseltir, dedikten sonra yukarda zikri geçen ayeti okumuştur: "O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları (güzel sözleri) da Allah'a salih amel ulaştırır." (Fatır: 35/10) 8

9 ama aynı zamanda Müseyleme'yi de rasul kabul ediyor, Rasulullah (s.a.v)'in onu risaletine ortak kıldığına inanıyordu. Çünkü Müseyleme bir takım yalancı şahitler getirerek Rasulullah (s.a.v)'in kendisini risaletine ortak kıldığını iddia etmişti. Bir çok kimse de onu tasdik ediyordu. Buna rağmen alimler, bu hususta cehaletleri de olsa bu kimselerin mürted olduğunda hatta onların mürted olduğunda şüphe edenin kafir olduğunda icma etmişlerdir. Alimler; dini yalanlayanların, putlara tekrar tapmaya yönelenlerin, Rasulullah (s.a.v)'a dil uzatanların, Müseyleme'nin peygamberliğini kabul edenlerin, diğer tüm İslami esasları kendilerinde bulundursalar dahi durumlarının aynı olduğunda (yani mürted ve kafir olduklarında) icma etmişlerdir. Onlardan kimisi de kelime-i şehadeti kabul ettiği halde Tuleyha nın peygamberlik iddiasını tasdik ediyordu. Kimisi de San a nın yöneticisi Esved el-anesi yi peygamber olarak kabul etmişti. Alimler aynı şekilde bunların hepsinin (küfürde) aynı olduğunu icma ile kabul ettiler. Onlar olsun, Rasulullah ı yalanlayıp putlara ibadet etmeye geri dönenler olsun, hepsinin durumu aynıdır. Onlardan başka bir kesim de vardı ki bunların sonuncusu Fuc'atu's-Sülemi'dir. Bu şahıs Ebubekr (ra) a gelmiş ve mürtedlerle savaşmak istediğini beyan etmiş ve de Ebubekr dan kendisine yardım etmesini talep etmişti. O da ona silah ve binek vermişti. Bu adamsa müslüman kafir ayrımı yapmadan herkese saldırdı ve malını gasbetti. Ebu Bekir (r.a) bunun üzerine bu adamla savaşmak için ordu gönderdi. Fuc a ordunun gelişini görünce ordu komutanına: Sen de Ebubekr in emirisin, ben de onun emiriyim. Üstelik ben kafir de olmadım dedi. Komutan, eğer doğru söylüyorsan silahını bırak, dedi. Bunun üzerine silahını bıraktı. Onu Ebubekr (ra) a götürdüler o da onun diri diri yakılmasını emretti. 5 Sahabenin, İslamın beş rüknünü kabul ettiğini ikrar etmesine rağmen, bu adam hakkında verdikleri hüküm buysa, O halde İslam'ın bir tek rüknünü bile ikrar etmeyenler hakkında ne demeli? Ki bu kimseler yalnızca "La ilahe illallah" diyor, dilleriyle bunu söyledikleri halde, açıkça bunun manasını yalanlıyorlar, Muhammed (s.a.v)'in dininden ve Allah'ın Kitabı'ndan uzak olduklarını açıkça belirtiyorlar. Aynı zamanda diyorlar ki: "Bu Hızır'ın dinidir, bizim dinimiz ise atalarımızın dinidir." Öte taraftan bu azılı cahiller, onların açıkça ortaya koyduğu bütün bu sarih küfürlere rağmen sırf la ilahe illallah dedikleri için bu kimselerin müslüman olduklarına ilişkin fetva vermeye kalkışıyorlar. Subhanallah, bu büyük bir iftiradır! Bedevilerden birisinin söylediği şu söz ne kadar güzel bir ifadedir. Bize gelip de İslam hakkında bizden bir şeyler dinleyince demişti ki: "Hepimizin -yani kendisinin ve bütün bedevilerinkafir olduğuna şahitlik ederim. Bizim müslüman olduğumuzu söyleyen hocaların da kafir olduklarına şahitlik ederim." Alemlerin rabbi olan Allaha hamdolsun, risale burada bitti. Allah, Muhammede, aline ve ashabına salatu selam eylesin. Amin. 5 Fücae olayının tafsilatı için bkz. İbn Kesîr, El Bıdaye Ve'n-Nıhaye, Çağrı Yayınları: 6/ Darakutni, Fucae nin mürted olduğunu nakleder. (el-mu telif ve l Muhtelif, 1/305) Ebubekr in (ra) ölüm hastalığında Fücae yi yaktırdığından dolayı pişman olduğunu ve yakmak yerine normal şekilde öldürmüş olmayı temenni ettiği de rivayet edilmiştir. (Bkz. İmam Zehebi, Tarihü l İslam, Cantaş Yayınları 5/ ) Allah en doğrusunu bilendir. 9

10 10

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Tevhidi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Vaat edilmiş Olan Karşılık Nedir? كيف ح ق ق تلوحيد وا هو جلزاء لوعود ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح النجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi

5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi 5 Esas (el-mesail ul-hamsu l-vacibu Marifetuha) Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) Mütercim: Ebu Muhammed Selefi www.almuwahhid.com 1 Şeyhu'l-İslam Muhammed bin Abdi'l-Vehhab (rh.a) şöyle

Detaylı

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âdem aleyhisselamın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessül Etmesi Hadisi ve «Sizi O na yaklaştıracak vesile arayın» Âyetinin Tefsiri حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} ] ريك

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 8. KÂFİRÛN SÛRESİ ا ل ا ع ب د ما ت ع ب دو ن 1 ق ل ي ا ا ي ها ال كا ف رو ن و ا ل ا ن ا ع ا ب د 3 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع ب د 2 5 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi?

Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? Her elini uzatana (isteyene) zekât verilir mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 هل لك من مد يده ستحق الز ة» اللغة الرت ية «بن

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âmâ Hadisi ve Onun Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessülü حديث الا ع و ت و س ل ه بالرسول ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد

Detaylı

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü [ حريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ن

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid MÜSLÜMAN KARDEŞLERİ VE ARKADAŞLARI SEVDİĞİNİ AÇIKÇA BEYAN ETMEK مصارحة الا خوان والا صحاب املحبة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 Surenin Adı: Sûre zafer garantili yardım mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla yer alır. Buhârî nin Hz. Aişe den naklettiği bir rivayette

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

HİCRETİNDEN DÖNENLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

HİCRETİNDEN DÖNENLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE HİCRETİNDEN DÖNENLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE Abdullah bin Abdu l-latif Al uş Şeyh www.almuwahhid.com 1 Hicretinden Dönenleri Bekleyen Büyük Tehlike! Şeyh Abdullah bin Abdu l-latif, el-durer es-seniyye,

Detaylı

KUNUŞUYORUZ AMA. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de konuşmadır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

KUNUŞUYORUZ AMA. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de konuşmadır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Ders : 187 Konu : KONUŞMA ÂDÂBI KUNUŞUYORUZ AMA İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de konuşmadır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: (Rahmân), insanı yarattı ve ona beyanı (açıklamayı)

Detaylı

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 أهمية يوم مودل انليب

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh. ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 A-TEVHİD 1 (الت وح يد ) Allah'a hamdolsun

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

كيفية الوقاية من الع. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

كيفية الوقاية من الع. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Nazardan (göz değmesinden) korunmanın yolu كيفية الوقاية من الع ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رمجة: موقع

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة. şeyh Muhammed Salih el-muneccid BİR KİMSE, GÜZEL KARISINA NAZAR EDEBİLİR (GÖZ DEĞDİREBİLİR) Mİ? هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM Kuran-ı Kerim Ramazan Ayının kadir gecesinde inmeye başlamış, ihtiyaca göre çeşitli zaman dilimleri içinde parça parça Hz. Peygamber e vahyedilmiş ve bu süreç yaklaşık 23

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- nurdan mı yaratılmıştır? ] تريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 هل خلق جگيب صىل

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

Terceme : Muhammed Şahin

Terceme : Muhammed Şahin Bir kimsenin doğum gününü kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم االحتفال بعيد ميالد الشخص «باللغة الرتكية» حممد

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası LÛT (AS) KİMDİR?

101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası LÛT (AS) KİMDİR? 101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası Kur an Kıssaları gerek vahye ilk muhatap olan Mekke ve Medineliler ve gerekse kıyamete kadar tüm insanlık için mesaj içeren anlatımlardır. Günümüz dünyasında

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı