BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU"

Transkript

1 A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

2 A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. A Tipi Hisse Senedi Fonu nun ( Fon ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, gelir tablosu, fon toplam deeri ve fon portföy deeri tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemi bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak Kurucunun Sorumluluu Kurucu, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve deerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlılıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçei dürüst bir ekilde yansıtmasını salamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koulların gerektirdii muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Baımsız Denetim Kuruluunun Sorumluluu Sorumluluumuz, yaptıımız baımsız denetimlere dayanarak bu finansal tablolar hakkında görü bildirmektir. Baımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekletirilmitir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve baımsız denetimin, finansal tabloların gerçei doru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadıı konusunda makul bir güvenceyi salamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Baımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, baımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Baımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadıı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlılık içerip içermediine dair risk deerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıtır. Bu risk deerlendirmesinde, fonun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmutur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinlii hakkında görü vermek deil, baımsız denetim tekniklerini koullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilikiyi ortaya koymaktır. Baımsız denetimimiz, ayrıca fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluunun deerlendirilmesini içermektedir.

3 Baımsız denetim sırasında temin ettiimiz baımsız denetim kanıtlarının, görüümüzün oluturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluturduuna inanıyoruz. Görü Görüümüze göre, fon portföyünün deerlenmesi, fon toplam deeri ve birim pay deerinin hesaplanması ilemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilikin düzenlemeleri ve Bizim Menkul Deerler A.. A Tipi Hisse Senedi Fonu nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arz etmekte; iliikteki finansal tablolar, Fon un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve deerleme düzenlemeleri çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. stanbul, 30 Ocak 2009 Can Uluslararası Baımsız Denetim ve S.M.M.M. A.. A Member Firm of Inpact International Mustafa LAZ Sorumlu Ortak Badenetçi Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat: Yeilköy - STANBUL

4 A. Fon ve Katılma Belgeleri Hakkında Genel Bilgi Bizim Menkul Deerler A.. A Tipi Hisse Senedi Fonu tarihinde kurulmutur. SPK tarafından tarih ve KB.370-1/1324 sayı ile kayda alınan adet pay halka arzedilmitir. Katılma belgeleri, içindeki serilere göre 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, , , , , , , , , ve payı içeren kupürler halinde ihraç edilmitir.. B. Bilanço Dipnotları a. Birim Pay Deeri: Fon Toplam Deeri (YTL) Dolaımdaki Pay Sayısı (Adet) Birim Pay Deeri (YTL/Adet) 0, ,01992 Birim pay deeri tarihindeki deerine göre % 51,75 oranında azalmıtır. b. Katılma Belgeleri Hareketleri: Dönem Baı (Adet) Geri Alılar (Adet) ( ) ( ) Satılar (Adet) Dolaımdaki pay sayısı Katılma belgelerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluunda saklanmaktadır. c. Fon Süresi: Bizim Menkul Deerler A.. A Tipi Hisse Senedi Fonu süresiz olarak kurulmu olup 2008 yılı Fon un 6. faaliyet yılıdır. d. Sigorta: Fon a ait menkul kıymetler Fon namına.m.k.b. Takas ve Saklama (Takasbank) A. ve Merkezi Kayıt Kuruluu nda muhafaza edilmektedir. Ayrıca stanbul Altın Borsası ve Euroclear nezdinde de saklanabileceine dair içtüzükte hüküm bulunmaktadır. Takasbank ta meydana gelebilecek olan emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, taıma riskleri, her türlü maddi hasar (yangın, zelzele dahil), kaybolma, saklama riskleri (yangın, zelzele, sel dahil) sigorta kapsamındadır. 5

5 B. Bilanço Dipnotları (devamı) e. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar: Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanması gereken hususlar bulunmamaktadır. f. Deerlemede Uygulanan Döviz Kurları: Bilanço tarihi itibariyle portföyde döviz cinsinden menkul kıymet mevcut deildir. g. Deerlemede Esas Alınan Gelir Ortaklıı Senetleri: Bilanço tarihi itibariyle portföyde gelir ortaklıı senedi mevcut deildir. h. Açıklanması Gereken Dier Hususlar: tarihinde YTL olan Dier Borçlar tarihinde % 63,77 oranında azalarak YTL olmutur. - Yatırım Fon unun tüzel kiilii yoktur. Yatırım Fon unun yönetim ve temsilinden; Sermaye Piyasası Kanunu gereince gerek katılma belgesi sahiplerinin haklarının korunması bakımından, gerekse üçüncü ahıslara karı Bizim Menkul Deerler A.. sorumludur. Bizim Menkul Deerler A.. ile katılma belgeleri sahipleri arasındaki ilikilere ve doacak ihtilaflara Sermaye Piyasası Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, Fon içtüzüü hükümleri ve Borçlar Kanunu nun vekalet akdine dair hükümleri uygulanmaktadır. - Fon içtüzüünün 5.2 maddesi gereince Fon la ilgili ilemler tebliin 12. maddesi çerçevesinde belirtilen asgari artlara haiz en az üç kiiden oluan Fon Kurulu ve bir denetçi tarafından yönetilmektedir. - Fon portföy alım satımlara ilikin Fon Kurulu kararları noter tasdikli Fon Kurulu Karar Defterine kaydedilmektedir. Çıkarılan katılma belgelerinin kaydına mahsus olmak üzere Katılma Belgesi Defteri tutulmakta ve fondan alım satımı yapılan katılma belgeleri bu deftere kaydedilmektedir. h. Açıklanması Gereken Dier Hususlar: (devamı) - Fon portföyündeki varlıkların MKB Takas ve Saklama Bankası A.. ve Euroclear ve stanbul Altın Borsası nezdinde saklanabileceine dair iç tüzükte hüküm bulunmaktadır. 6

6 C. Gelir Tablosu Dipnotları a. Tahsil Edilmeyen Anapara, Faiz ve Temettü Tutarları: Bilanço tarihi itibariyle tahsil edilmeyen anapara, faiz ve temettü alacaı bulunmamaktadır. b. Banka dan Alınan Avans ve Kredi Faiz Oranları: Bilanço tarihi itibariyle yönetici, kurucu ve Banka dan alınan avans ve kredi mevcut deildir. c. Gelir ve Gider Hesaplarına likin Hususlar: Genel olarak Fon un ilem hacmindeki deime, ekonomik ve politik gelimeler, dönemin hisse senedi fiyatları dolayısıyla Fon gelir ve gider hesaplarında bir önceki döneme göre deimeler olmutur itibariyle YTL olan Fon Gelirleri de % 88,73 oranında azalarak YTL olmutur. Azalıa büyük oranda Gerçekleen Deer Artıındaki azalılar ile Menkul Kıymet Satı Karlarındaki azalılar etkili olmutur. Fon un gelir gider farkı ise; tarihi itibariyle YTL iken, tarihinde % 207,83 oranında azalarak ( ) YTL olmutur. - Gerçekleen deer azalıı YTL olup hisse senetlerinde meydana gelen deer azalıından kaynaklanmıtır. - Dier Giderler YTL iken % 46,94 oranında azalarak YTL olmutur. Dier Giderler hesabının azalıında fon yönetim ücreti, vergi,resim,harç giderlerinde ve aracılık komisyon giderlerinde meydana gelen azalılar etkili olmutur. d. Dier Hususlar: - Yönetim Ücreti: Fon içtüzüü uyarınca, Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis ettii donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karılıı olarak hergün için Fon toplam deerinin % 0,015 (yüzbinde on be) inden oluan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde ödenir faaliyet döneminde toplam YTL yönetim ücreti ödenmitir. ( YTL) 7

7 C. Gelir Tablosu Dipnotları (devamı) d. Dier Hususlar: (devamı) - Yatırım Politikası: Fon çtüzüü nde, Fon un yatırım yapacaı menkul kıymetlerin seçimi ve riskin daıtılmasına ilikin olarak belirtilen esaslar aaıdaki gibidir: 1. Fon portföy deerinin %10 undan fazlası bir ortaklıın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Yatırım Fonu tek baına hiçbir ortaklıkta sermayesinin ya da tüm oy haklarının % 9 undan fazlasına sahip olamaz. Fonlar hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir ekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler. 2. Fon portföyüne Borsa ya kote edilmesi artıyla Borsa dıında halka arzlardan da menkul kıymet alınabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin Borsa dıında halka arzına aracılık ettii menkul kıymetlerin Borsa ya kote edilmesi artıyla ihraç miktarının azami %10 u ve fon portföyünün azami %5 i oranında yatırım yapılabilir. T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Babakanlık Hazine Müstearlıı tarafından düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu kıymetler bu maddenin ilk bendindeki %10 luk sınırlamaya tabi deildir. 3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve dier borçlanma senetleri satın alınamaz. 4. Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin %10 undan fazlasına sahip kamu kuruluları dıında kalan hissedarlarının yönetim kurulu bakan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayenin %20 sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı Fon portföyünün % 20 sini geçemez. 5. Kurucunun ve yöneticinin dorudan ve dolaylı itiraklerince çıkarılmı menkul kıymetlerin toplamı, Fon portföyünün %20 sini geçemez. 6. Kurucunun, yöneticinin ve bunların dorudan ve dolaylı itiraklerinin fonlarının katılma belgeleri ile ortaı oldukları yatırım ortaklıklarında hisse senetleri hariç olmak üzere farklı türlerdeki dier fonların katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse senetleri fon portföyünün %10 una kadar portföye alınabilir. 7. Yatırım Fonunun likiditesini salamak amacıyla, net portföy deerinin % 20 sine karılık gelen bir deer Türk Lirası veya yabancı para cinsinden nakit olarak tutulabilir. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile Kurul kaydına alınmamı yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ve yatırım fonlarının katılma belgelerini satın alamaz. Belirtilen sınır dahilinde fon nakdi Borsa Para Piyasası nda da deerlendirilebilir. 8

8 C. Gelir Tablosu Dipnotları (devamı) d. Dier Hususlar: (devamı) 8. Yatırım Fonu açıa satı ve kredili menkul kıymet ilemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kıymetler, Tebliin 42. maddesinin (j) bendi kapsamında ödünç alınıp verilebilir. 9. Türk Devleti, l Özel dareleri, Kamu Ortaklıı daresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettii dier kuruluların sermaye piyasası araçlarının toplam deeri fon portföy deerinin en az % 0, en çok % 49 unu oluturur. Mevzuat uyarınca izin verilmi sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların toplam deeri fon portföy deerinin en az % 0, en çok % 49 unu oluturur. Gayrimenkul sertifikalarının toplam deeri fon portföyünün en çok %49 u olabilir. 10. Fon portföyüne alınan Türk özel sektör sermaye piyasası araçlarından tahvillerin toplam deeri, fon portföy deerinin en az %0 en çok %49 u, finansman bonolarının toplam deeri fon portföy deerinin en az %0 en çok %49 u, hisse senetlerinin toplam deeri fon portföy deerinin en az %51 en çok %100 ü olabilir. 11. Fon portföy deerinin aylık aırlıklı ortalama bazda en az % 25 i devamlı olarak mevzuata göre özelletirme kapsamına alınan Kamu ktisadi Teebbüsleri dahil Türkiye de kurulmu ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır. 12. Portföye Borsa ya kote edilmi ve son 90 günde en az 5 gün ilem görmü hisse senetleri alınır. Özelletirme kapsamındaki ortaklıklarda bu koul aranmaz. 2. maddede belirtilen ilk ihraçlardan alınan menkul kıymetler bu kapsamda deerlendirilmez. Vergi; Fon, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. Madde 4/d bendi uyarınca vergiden istisnadır. 9

9 D. Fon Portföy Deeri Tablosu Dipnotları a. mtiyazlı Hisse Senetleri: Bilanço tarihi itibariyle portföyde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. b. Alınan Bedelsiz Hisse Senetleri: Dönem içinde alınan bedelsiz hisse senetlerinin nominal deerleri aaıda gösterilmitir Adet Adet Adana Çimento (E) Aygaz Bim Trakya Cam Ülker Toplam c. hraç Edilen Menkul Kıymetin Toplam Tutarının % 10 unu Aan Kısmı: Fon içtüzüüne göre, portföy deerinin % 10 undan fazlası bir ortaklıın menkul kıymetlerine yatırılamaz tarihleri arasında fon portföyünde bulunan menkul kıymetler arasında fon portföy deerinin % 10 unu aan kısımları, Seri VII No: 10 Tebli de belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde içtüzükte ve Tebli de belirtilen sınırlara getirilmektedir. d. Menkul Kıymet Borsalarına Kote Edilmemi Kıymetler: Bilanço tarihi itibariyle portföyde menkul kıymet borsalarına kote edilmemi kıymet bulunmamaktadır. e. Dier Hususlar: Portföy yapısında önceki döneme kıyasla meydana gelen deime aaıdaki gibidir: Kıymet Türü Oran % Oran % Deiim % Hisse Senetleri , ,77 2,29 Kıymetli Maden ,23 (100) Toplam , ,00 10

10 E. Fon Toplam Deeri Tablosu Dipnotları a. üpheli Alacakların Tutarı: Bilanço tarihi itibariyle üpheli alacak bulunmamaktadır. b. Fon Toplam Deerinin % 5 inden Fazla Tutardaki Dier Varlıkların Ayrıntısı: Bilanço tarihi itibariyle fon toplam deerinin % 5 inden fazla tutarda dier varlıklar bulunmamaktadır. c. Fon toplam deeri YTL dir. Bir yıl önceki deerine göre Fon Toplam Deeri % 9,43 azalmıtır. d. Dier Hususlar: Açıklanması gereken dier hususlar bulunmamaktadır. F. Uygulanan Muhasebe Prensipleri a. Genel SPK, 28 ubat 1990 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan XI/6 numaralı Teblii ile (19 Aralık 1996 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan VII/10 numaralı tebli ile yenilenen) Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden balayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilikin ilke ve kuralları belirlemitir. Ayrıca, SPK 26 Temmuz 1989 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan XI/3 numaralı teblii ile ara mali tablolara, 18 ubat 1992 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan X/14 numaralı tebliiyle de (4 Mart 1996 X/16 ile yenilenen) ara mali tabloların baımsız denetlenmesine ilikin ilke ve kuralları belirlemitir. b. Katılma Belgeleri Katılma belgelerinin satı ve geri alı fiyatı, belgedeki pay sayısı ile pay deerinin çarpımı suretiyle bulunan tutardır. Bir payın deeri, fon toplam deerinin dolaımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur. Katılma belgelerinin satıından elde edilen kaynaklar satı tutarı esas alınarak katılma belgeleri hesabına aktarılmakta, geri alınan belgeler ise alı tutarları esas alınarak bu hesaptan düülmektedir. 11

11 F. Uygulanan Muhasebe Prensipleri (devamı) c. Gerçekleen Deer Artıları/Azalıları Fon menkul kıymetlerinin her gün itibariyle Fon çtüzüü hükümlerine göre deerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan deerleme farkları, bilançodaki fon toplamı deerinin içinde yer alan katılma belgeleri deer artı/azalı hesabında muhasebeletirilmektedir. Bu suretle, deerleme farkları, ancak ilgili menkul kıymetin elden çıkarılarak gerçeklemesi halinde gelir veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Fon, her menkul kıymet alımını ayrı ayrı takip etmektedir. Fon un her gün deerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan aynı menkul kıymete ait deerleme farkları, katılma belgeleri deer artı/azalı hesabında birlikte muhasebeletirilmektedir. Menkul kıymet elden çıkarıldıı gün, elden çıkartılan menkul kıymete ait deerleme artıı katılma belgeleri deer artı/azalı hesabından çıkartılıp gelir tablosunda gerçekleen deer artı/azalı hesabına yansıtılmaktadır. Menkul kıymetin satı tutarı ile deerlenmi tutarı arasındaki fark da gelir tablosundaki menkul kıymet satı karları/zararları hesabına dahil edilmektedir. d. Menkul Kıymetlerin Deerleme Yöntemi Fon içtüzük hükümleri gereince menkul kıymetlerin deerlemesi öyledir: 1. Portföye alınan menkul kıymetlerin deerlemesi her igünü itibariyle yapılır. Portföye alınmı olan menkul kıymetler, alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. 2. Borsa da ilem gören varlıklar deerleme gününde Borsa da oluan aırlıklı fiyat ve oranlarla deerlenir. ki seans uygulayan borsalarda deerleme fiyatı ikinci seans aırlıklı fiyatı ve oranıdır. 3. Portföydeki alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden deerinin T.C. Merkez Bankası döviz satı kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 4. MKB küçük ilemler pazarında oluan fiyatlar deerlemede dikkate alınmaz. 5. Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada deerleme günü itibariyle oluan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satı kuru ile çarpılması suretiyle deerlenir. 6. Gelir ortaklıı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklıı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin deerlemesi Tebli in 45. maddesi çerçevesinde yapılır. 12

12 F. Uygulanan Muhasebe Prensipleri (devamı) d. Menkul Kıymetlerin Deerleme Yöntemi (devamı) 7. Borsa da ilem görmekle birlikte deerleme gününde Borsa da alım satıma konu olmayan hisse senetleri son ilem tarihindeki Borsa fiyatlarıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son ilem günündeki iç verim oranı (iç verim oranı, bir menkul kıymetin net nakit girilerini, nakit çıkıına eitleyen iskonto oranıdır) ile deerlenir. Yukarıdaki ekilde deeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise son i günündeki portföy deerlerine, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle deerlenir. 8. Fon un devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz, kar payları ve benzerleri açıklandıkları gün fon toplam deerine dahil edilir. 9. Dier taraftan Sermaye Piyasası Kurulu sayı KYD ve tarihli yazısı gereince Fon portföyünde yer alan; - Ters Repo ve Takasbank Borsa Para Piyasası ilemlerinin deerlemesinde gecelik ilemlerde bir sonraki gün deerleri, Cuma günü yapılan ilemlerde ise pazartesi günü dönü deerleri kullanılmaktadır. - Vadeli Ters Repo ve Takasbank Borsa Para Piyasası ilemleri ile Tahvil ve Bono ların deerlemesinde ise mevcut deerleme uygulamalarına devam edilmekte ancak vadeye kalan gün sayısında deerleme tarihi yerine uygulama tarihi (katılma belgesinin alım-satımının yapıldıı gün) esas alınmaktadır. 13

13 A TP HSSE SENED FONU VE TARHLER TBARYLE BLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmitir.) 12/31/2007 VARLIKLAR I - Hazır Deerler 17,565 4,075 A. Kasa B. Bankalar 17,565 4,075 C. Dier Hazır Deerler II - Menkul Kıymetler 251, ,350 A. Hisse Senetleri 251, ,217 B. Özel Kesim Borçlanma C. Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri D. Dier Menkul Kıymetler -- 31,133 III - Alacaklar 3,658 30,519 IV - Dier Varlıklar A. Katılma Belgeleri VARLIKLAR TOPLAMI 273, ,944 BORÇLAR V - Borçlar 6,300 17,389 A. Banka Avansları B. Banka Kredileri C. Dier Borçlar 6,300 17,389 - Yönetim Ücretleri 1,231 1,437 - Hisse Senedi Alıından Borçlar 2,372 14,150 - Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ödenecek Denetim Ücreti 2,697 1,755 - Dier BORÇLAR TOPLAMI 6,300 17,389 FON TOPLAM DEER Baımsız Denetimden Geçmi 12/31/2008 Baımsız Denetimden Geçmi VI - Fon Toplam Deeri A. Katılma Belgeleri (1,394,256) (1,559,584) B. Katılma Belgeleri Deer Artıı/(Azalıı) (26,260) 48,288 C. Fon Gelir Gider Farkı 1,687,302 1,805,851 - Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı (118,549) 109,937 - Geçmi Yıl Fon Gelir Gider Farkı 1,805,851 1,695,914 FON TOPLAM DEER 266, ,555 BORÇLAR VE FON TOPLAM DEER TOPLAMI 273, ,944

14 A TP HSSE SENED FONU VE TARHLER TBARYLE GELR TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi I- FON GELRLER A. Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları Özel Kesim Menkul Kıymetleri Hisse Senetleri Kar Payları Borçlanma Senetleri Faizleri Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları B. Menkul Kıymet Satı Karları 14,250 98,631 1.Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satı Karları 14,250 98,631 - Hisse Senetleri Satı Karları 14,250 98,631 - Borçlanma Senetleri Satı Karları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satı Karları C. Gerçekleen Deer Artıları 11, ,143 D. Dier Gelirler FON GELRLER TOPLAMI 26, ,774 II- FON GDERLER A. Menkul Kıymet Satı Zararları 2,278 8,737 1.Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satı Zararları 2,278 8,737 - Hisse Senetleri Satı Zararları 2,278 8,737 - Borçlanma Senetleri Satı Zararları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satı Zararları B. Gerçekleen Deer Azalıları 121,063 72,917 C. Faiz Giderleri D. Dier Giderler 21,322 40, Aracılık Komisyon Giderleri 1,687 10, Fon Yönetim Ücretleri 13,864 23, Denetim Ücretleri 5,450 4, Vergi, Resim, Harç Giderleri Saklama Giderleri Kayda Alma Ücreti Dier Giderler FON GDERLER TOPLAMI 144, ,837 FON GELR GDER FARKI (118,549) 109,937

15 A TP HSSE SENED FONU ve TARHLER TBARYLE FON PORTFÖY DEER TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Baımsız Denetimden Geçmi Geçmi 12/31/ Nominal Rayiç Nominal Rayiç Deer Deer % Deer Deer % HSSE SENETLER ADANA ÇMENTO (A) 6, , , , ADANA ÇMENTO (C) ALBARAKA TÜRK 8, , , , AYGAZ 14, , BMA , , BRISA , BATI SÖKE ÇMENTO 16, , , ÇMSA 6, , , , ÇEMTA 13, FORD OTOSAN 1, , , GÜBRE FABRKALARI , , KONYA ÇMENTO , , OLMUKSA , , PETKIM 3, , , , SASA SNPA GYO 7, , , TOFA OTOMOBL 8, , TRAKYA CAM 15, , , TÜPRA 20, , TÜRK TELEKOM 4, , ÜLKER GIDA SAN 8, , , , VESTEL BEYAZ EYA , , , , , , ALTIN AU , , FON PORTFÖY TOPLAMI 118, , , ,

16 A TP HSSE SENED FONU VE TARHLER TBARYLE FON TOPLAM DEER TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmitir.) Baımsız Baımsız Denetimden Denetimden Geçmi Geçmi 31 Aralık Aralık 2007 Tutar % Tutar % 100 A. FON PORTFÖY DEER 251, , B. HAZIR DEERLER 17, , C. ALACAKLAR 3, , D. DER VARLIKLAR E. BORÇLAR (6,300) (2.36) (17,389) (5.90) FON TOPLAM DEER 266, ,

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı