Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi"

Transkript

1 Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Mustafa OĞURLU 1, Selda ŞEN 1, Mehmet POLATLI 2, Emine SIRTHAN 2, Feray GÜRSOY 1, Orhan ÇİLDAĞ 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın. ÖZET Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Solunum fonksiyon testleri (SFT) yaş, cinsiyet, boy, kilo ve solunum mekaniğini etkileyen patolojiler ve kişinin teste uyumu ile değişiklik gösterebilir. Operasyon sırasında riskli hastalarda hastanın pozisyonu ve anestezi tipi de SFT sonuçlarını etkileyebilir. Bu çalışmada, spinal anestezi uygulanan yaşlı ve genç hastalarda spirometrik değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Spinal anestezi uygulanacak yaş arası 50 olgu randomize olarak iki gruba ayrıldı: Grup yaş arası 25 olgudan, grup yaş arası 25 olgudan oluşuyordu. Hastalara elektrokardiyografi, noninvaziv kan basıncı ve periferik oksijen satürasyonu monitörizasyonu yapıldıktan sonra L 3-4 intervertebral aralıktan %0.5 hiperbarik bupivakain ile spinal anestezi uygulandı. Baş 30 yukarı ve supin pozisyonda hastalarda, duyusal blok seviyeleri, hemodinamikler ve zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniye zorlu ekspiratuar volüm (FEV 1 ), tepe akım hızı (PEF) ve pulmoner volümün %25-75 inde zorlu ekspiratuar akım (FEF ) gibi SFT ler, spinal anestezi öncesi ve sonrası 10., 40. ve 100. dakikalarda el tipi spirometre kullanılarak ölçüldü. İstatistiksel karşılaştırmada olguların bazal değere göre SFT değişimleri dikkate alınarak Wilcoxon paired two test kullanıldı. Spinal anestezi seviyesi torakal 6 nın üstünde (yüksek spinal anestezi) olan yaşlı hastalarda, kan basıncı değerleri ve FVC, FEV 1 ve FEF spirometrik ölçümleri 40. dakikada bazal değerlere göre anlamlı olarak azalırken, gençlerde değişiklik izlenmedi. Spinal anestezi uygulanacak yaşlı hastalarda SFT de izlenebilecek değişiklikler göz önüne alınarak riskli hasta gruplarında yüksek spinal blok seviyelerine karşı daha dikkatli olunması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, yaşlılık, solunum fonksiyon testleri. Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Mustafa OĞURLU, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, AYDIN - TURKEY 64

2 Oğurlu M, Şen S, Polatlı M, Sırthan E, Gürsoy F, Çildağ O. SUMMARY The effect of spinal anesthesia on pulmonary function tests in old patients Mustafa OĞURLU 1, Selda ŞEN 1, Mehmet POLATLI 2, Emine SIRTHAN 2, Feray GÜRSOY 1, Orhan ÇİLDAĞ 2 1 Department of Anaesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey, 2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey. Pulmonary function test (PFT) results are mainly dependent on age, sex, height, weight, pulmonary mechanics disturbances and cooperation of the subjects. The position and anesthesia type may also influence the PFT results. In this study we aimed to evaluate spirometric changes in old and young patients who performed spinal anesthesia. Fifty patients performed spinal anesthesia were randomized in two groups: Group 1 (n= 25) aged years old and group 2 (n= 25) aged years old. After electrocardiography, noninvasive blood pressure and peripheral oxygen saturation (SpO 2 ) monitorization, spinal anesthesia using 0.5% hyperbaric bupivacain from L 3-4 intervertebral space was applied. Sensory block levels, hemodynamics and PFT such as forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume/1 second (FEV 1 ), peak expiratory flow (PEF), and forced expiratory flow at the 25 and 75% of the pulmonary volume (FEF ) were performed before and after spinal anesthesia in 10 th, 40 th and 100 th minutes in supine and 30 head position using hand type spirometry. Wilcoxon paired two tests statistical analysis was used to compare PFT changes of the subjects. Mean arterial blood pressure levels and spirometric measurements of FVC, FEV 1 and FEF decrease with respect to basal values in 40 th minutes was significant in old patients whom spinal anesthesia was over Th6 level but in young patients the changes were not significant. PFT decrement probabilities should be taken in account in old patients supposing for spinal anesthesia and be paid attention for high level spinal blocks in risk group patients. Key Words: Spinal anesthesia, old patients, pulmonary function test. Yaşlanma sonucu oluşan fizyolojik değişiklikler her bireyde farklı tip ve hızda olmakta ve heterojen bir özellik göstermektedir. Genetik özellikler, çevre, psikolojik durum veya yaşam biçimi gibi yaşlanmayı etkileyen pek çok faktör ise bireyden bireye farklılık göstermektedir. Biyolojik yaşlanma süresince ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler, normal koşullar altında belirgin fonksiyon kaybına neden olmazken, fizyolojik rezervlerde ve homeostatik yanıtlarda bir azalma meydana getirebilmektedir. Böylece vücudun çeşitli stres ve değişen koşullara adaptasyonu azalmakta ve travmalara duyarlılığı artmaktadır (1). İlerleyen yaşla birlikte, kıkırdak kostalarda kalsifikasyon ve göğüs kafesini oluşturan iskelette meydana gelen dejenerasyonun yanı sıra, akciğer dokusunun kompliyansında ve solunum kaslarının fonksiyonunda izlenen azalma, akciğerin total hacminin küçülmesine neden olmaktadır (2). Yaşlanmaya bağlı olarak solunum fonksiyon testleri (SFT) nde, vital kapasite, maksimum istemli ventilasyon ve ekspiratuar akım hızında da azalma meydana gelmektedir. Sigara içmeyen bir erkekte zorlu vital kapasite (FVC) her dekadda L, FEV 1 ise L azalma gösterirken, bu azalma kadınlarda daha uzun zamanda meydana gelmektedir (3). Spirometri, akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemlerinden biridir. Hava yolu hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada ve akciğerler üzerinde yapılacak cerrahi müdahalenin uygun olup olmayacağına karar verilmesinde rutin olarak kullanılır (4). Farklı ırklardan olan ve farklı yerleşim alanlarında yaşayan yaşlı bireylerde, spirometre ile yapılan SFT lerde birbirinden değişik sonuçlar bulunarak, farklı referans sistemleri geliştirilmiştir. Bu nedenle yaşlı ve genç bireylerin SFT lerinin yorumlanmasıyla ilgili değişik görüşler mevcuttur (5-11). 65

3 Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Spinal anestezi, subaraknoid aralığa lokal anestezik verilerek, medulla spinalisten çıkan sinir köklerinin bloke edilmesini sağlayan ve vücudun alt yarısında duyusal blok oluşturan bir bölgesel anestezi yöntemidir. Duyusal liflerin yanı sıra motor ve sempatik liflerde de blok gelişir (12). Spinal anestezi, genel anesteziye göre hava yolu kontrolünün rahat sağlanması, spontan solunumun devam etmesi, kolay uygulanabilir bir yöntem olması ve operasyon sonrası dönemde kognitif fonksiyonların korunması nedeniyle yaşlı hastalarda alt batın ve ekstremite cerrahilerinde tercih edilen bir yöntemdir (12-15). Spinal anestezinin genç hastalarda SFT lere fazla bir etkisi olmadığı bilinmesine rağmen, yaşlı hastalarda bu konu ile ilgili fazla bir bilgi mevcut değildir (12,15). Çalışmamızın amacı, akciğere ait patolojisi mevcut olmayan yaşlı ve genç hastalarda spinal anestezinin, operasyon sırasında ve sonrasında solunum fonksiyonları ve hemodinamik veriler üzerine etkisini araştırmaktır. MATERYAL ve METOD Artroskopi, inguinal herni, anal fissür, hemoroid, varikosel, hidrosel, varis eksizyonu, sistoskopi ve TUR-M nedeniyle spinal anestezi altında operasyonu planlanan yaş arası 50 olgu, onam formları alındıktan sonra randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup yaş arası 25 olgudan, grup yaş arası 25 olgudan oluşuyordu. Hastaların çalışmadan dışlanma kriterleri; kronik bronşit, astım, amfizem, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalığının varlığı, şişmanlık [beden kitle indeksi (BKİ) nin 30 kg/m 2 nin üzerinde olması], spinal anestezi yapılmasını engelleyecek kanama diyatezi, trombosit sayısının mm 3 ten az olması gibi bulguların olması veya hastanın spinal anestezi uygulamasını reddetmesi olarak belirlendi. Operasyon öncesi tüm olgulara midazolam (0.04 mg/kg) ile premedikasyon yapıldı. Ameliyathaneye alındıktan sonra, hastaların kalp atım hızı, ortalama arteryel kan basıncı, periferik arteryel oksijen satürasyonu (SpO 2 ) monitörize edildi ve başlangıç değerleri kaydedildi. El sırtından G intravenöz (IV) kateter ile damar yolu açılıp 10 ml/kg/saat hızda %0.9 luk NaCl infüzyonuna başlandı. Spinal anestezi için hastalar supin pozisyonuna alındı ve oturtularak L 3-4 aralığından 25 G atravmatik (Hayat spinal iğne, Hayat A.Ş. Çorum) spinal iğneyle orta hattan spinal ponksiyon yapılarak 12.5 mg (2.5 ml) %0.5 heavy bupivakain (Marcaine Spinal Heavy %0.5, Astra Zeneca) lokal anestezik solüsyon uygulandı. Baş 30 yukarı ve supin pozisyonda, ortalama arteryel kan basıncı, kalp atım hızı, SpO 2 ve el tipi spirometre ile ölçülen FVC, birinci saniye zorlu ekspiratuar volüm (FEV 1 ), tepe akım hızı (PEF) ve pulmoner volümün %25-75 inde zorlu ekspiratuar akım (FEF ) değerleri, spinal anesteziden önce bazal ve spinal anesteziden sonra 10., 40. ve 100. dakikalarda ölçülerek kaydedildi. Her ölçüm aynı kişi tarafından üçer defa yapıldı ve içlerinden en iyi ölçüm kabul edildi. Operasyon süresince olgularda yeterli seviyede anestezi sağlandı. Ortalama arteryel kan basıncı 90 mmhg nın altına düşen hastalara IV efedrin, kalp atım hızı 45 atım/dakika nın altına düşen hastalara IV 0.5 mg atropin yapıldı. Tüm hastalara ameliyat süresince nazal kanül ile 3 L/dakika oksijen verildi. Spinal anestezi yapıldıktan beş dakika sonra ilk duyusal blok seviyeleri muayene ile kontrol edilip operasyonun başlamasına izin verildi ve her ölçüm öncesi tekrar takip edildi. Olgulardaki operasyon tipi, operasyon süresi ve hipotansiyon, bradikardi, solunum depresyonu gibi komplikasyonlar kaydedildi. Çalışmadaki istatistiksel analizler SPSS 13.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois) programı ile yapıldı. İstatistiksel karşılaştırmada, olguların bazal değere göre SFT değişimleri dikkate alınarak Wilcoxon paired two test kullanıldı. BULGULAR Çalışmaya 41 i erkek, dokuzu kadın olmak üzere toplam 50 kişi dahil edildi. Grupların demografik özellikleri Tablo 1 de özetlenmektedir. Gruplar arasında yaş dışında, cinsiyet, kilo ve boylar açısından istatistiksel fark yoktu. Yaşlı hastalarda (grup 1) bazal değerlere göre (spinal anestezi öncesi) 40. dakika ölçümlerinde ortalama arteryel kan basıncı ve kalp hızı değerlerinde azalma izlenirken (p= 0.001), genç hasta- 66

4 Oğurlu M, Şen S, Polatlı M, Sırthan E, Gürsoy F, Çildağ O. Tablo 1. Gruplardaki olguların demografik özellikleri (ortalama ± SD). Grup 1 Grup 2 (n= 25) (n= 25) Yaş (yıl) ± 7.92* ± Cinsiyet (E/K) 21/4 19/6 Vücut ağırlığı (kg) ± ± 14.7 Boy (cm) ± ± 7.61 * Gruplar arasında yaşlardaki değişim p< larda (grup 2) bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. SpO 2 değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Ortalama arteryel kan basıncı, kalp hızı ve satürasyon değerleri Tablo 2 de sunulmuştur. Duyusal blok seviyesi torakal 6 nın üzerinde olan yaşlı hastalarda, spirometri ile ölçülen SFT lerden FVC, FEV 1 ve FEF değerlerinde bazal değerlere göre 40. dakikada anlamlı azalma izlenirken (sırasıyla p= 0.002, p= 0.007, p= 0.019), gençlerde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı. Torakal 6 seviyesinin üzerinde blok gelişen yaşlı hastalarda SFT lerin değerleri Tablo 3 te sunulmaktadır. Yaşlı hastalarda (grup 1) torakal 6 seviyesinin altında olan bloklarda ise FVC, FEV 1 ve FEF değerlerinde (bazal değerlere göre 40. dakikada) izlenen azalma anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05). Torakal 6 seviyesinin üzerinde blok gelişen yaşlı hastalarda SFT değerleri Tablo 4 te sunulmaktadır. Torakal 6 seviyesinin altında ve üstünde blok gelişen genç hasta grubunun SFT değerleri Tablo 5 ve 6 da özetlenmektedir. TARTIŞMA Yaşlı ve genç hastalarda spinal anesteziye bağlı spirometrik değişiklikleri incelediğimiz bu çalışmamızda, torakal 6 seviyesinin üzerine çıkan spinal bloklarda, yaşlı hastalarda bazal değerlere göre 40. dakikada anlamlı azalma saptanırken gençlerde değişiklik izlenmedi. Sağlıklı yaşlı bireylerde fizyolojik olarak azalan FEV 1 ve FVC değerleri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığı şeklinde algılanabilir. Bu neden- Tablo 2. Spinal anestezi öncesi ve sonrasında olguların OAB, KAH ve SpO 2 değerleri. Grup 1 Grup 2 OAB KAH SpO 2 OAB KAH SpO 2 (mmhg) (atım/dakika) (%) (mmhg) (atım/dakika) (%) Bazal değerler 105 ± ± ± ± 9 94 ± ± dakika 98 ± ± ± ± ± ± dakika 81 ± 9* 78 ± 8* 98.7 ± ± ± ± dakika 107 ± ± ± ± ± ± 0.4 * Yaşlı hasta grubunda, bazal değerlere göre 40. dakikada, OAB ve KAH verilerinde anlamlı değişiklikler izlendi (p= 0.001). OAB: Ortalama arteryel kan basıncı, KAH: Kalp atım hızı, SpO 2 : Periferik arteryel oksijen satürasyonu. Tablo 3. Spinal anestezi seviyesi torakal 6 üstünde olan grup 1 hastalarda SFT değerleri. FVC (L) 2.82 ± ± ± 1.06* 2.72 ± 1.34 FEV 1 (L) 2.08 ± ± ± 0.70** 2.03 ± 0.99 FEV 1 /FVC ± ± ± ± 8.61 FEF (L/saniye) 2.00 ± ± ± 0.99*** 1.84 ± 0.69 Bazal değerlere göre 40. dakikada, FVC, FEV 1 ve FEF değerlerinde anlamlı değişiklikler izlendi (sırasıyla; * p= 0.002, ** p= ve *** p= 0.019). 67

5 Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Tablo 4. Spinal anestezi seviyesi torakal 6 altında olan grup 1 hastalarda SFT değerleri. FVC (L) 2.95 ± ± ± ± 0.52 FEV 1 (L) 2.35 ± ± ± ± 0.44 FEV 1 /FVC ± ± ± ± 7.42 FEF (L/saniye) 2.38 ± ± ± ± 0.72 Bazal değerlere göre 10., 40. ve 100. dakikada, FVC, FEV 1 ve FEF değerlerinde anlamlı değişiklik izlenmedi (p> 0.05). Tablo 5. Spinal anestezi seviyesi torakal 6 üstünde olan grup 2 hastalarda SFT değerleri. FVC (L) 4.16 ± ± ± ± 0.69 FEV 1 (L) 3.10 ± ± ± ± 0.88 FEV 1 /FVC ± ± ± ± FEF (L/saniye) 2.95 ± ± ± ± 1.56 Bazal değerlere göre 10., 40. ve 100. dakikada, FVC, FEV 1 ve FEF değerlerinde anlamlı değişiklik izlenmedi (p> 0.05). Tablo 6. Spinal anestezi seviyesi torakal 6 altında olan grup 2 hastalarda SFT değerleri. FVC (L) 4.70 ± ± ± ± 1.21 FEV 1 (L) 3.37 ± ± ± ± 0.74 FEV 1 /FVC ± ± ± ± 7.80 FEF (L/saniye) 3.10 ± ± ± ± 0.43 Bazal değerlere göre 10., 40. ve 100. dakikada, FVC, FEV 1 ve FEF değerlerinde anlamlı değişiklik izlenmedi (p> 0.05). le yaşlı hasta popülasyonları için referans değerleri saptanarak bu bazal değerler üzerinden değerlendirme yapılması daha uygun olur (11,16). Bizim çalışmamızda da yaşlı hastalarda spinal anestezi öncesi ölçümlerde, genç hastalara göre daha düşük FEV 1 ve FVC değerleri bulundu. Spinal anestezi, sağlıklı yetişkinlerde akciğer fonksiyonları üzerinde minimal değişikliklere neden olabilir (12,13,15). Spinal anestezi sırasında gelişen diferansiyel blok nedeniyle, duyusal blokajın iki segment kadar yukarısında sempatik blok, iki segment aşağısında ise motor blok oluşur. Yüksek torakal seviyelerde bile tidal volümde fazla bir değişiklik izlenmezken, karın kaslarının zorlu ekspirasyona katkısının kaybolması ile vital kapasitede hafif azalma olabilir. Frenik sinirle (C3-C5 segmentlerinden köken alır) innerve olan diyafragma, en önemli solunum kasıdır ve yüksek spinal anestezi seviyelerinde bile solunumun devam etmesini sağlar. İnspirasyonun sağlanmasına katkıda bulunan diğer kaslar; interkostal kaslar (T1-T11 segmentleri), ön, orta ve arka skalen kaslar (C3-C8), sternokleidomastoid ve trapezius (C1-4 ve 11. kafa çifti) kasları olarak sayılabilir (13,15). Bu kasların ve diyafragmanın innervasyonu dikkate alındığında spinal anesteziye bağlı motor blokajın, inspirasyona önemli bir etkisi olmadığı görülebilir. Ekspirasyon oluşmasında rektus abdominis (T6- T12), transversus abdominis (T2-L1), internal ve eksternal oblik kaslar (T6-L1) ile pektoralis 68

6 Oğurlu M, Şen S, Polatlı M, Sırthan E, Gürsoy F, Çildağ O. majör (C5-T1) önemli rol oynar. Ekspirasyon kasları ise spinal anesteziye bağlı torakal 6 düzeyinin üzerindeki motor blokajdan etkilenebilir. Ancak bu etkilenme sağlıklı erişkinlerde klinik olarak anlamlı bulunmamıştır (12,13). Yaşlı bireylerde, fizyolojik olarak gelişen fibrozis nedeniyle kas kuvvetinde azalma olması sonucu, yardımcı solunum kaslarının fonksiyonları, gençlere göre daha fazla önem taşıyabilir (2,3). Bu nedenle de çalışmamızda, özellikle ekspirasyona yardımcı olan solunum kaslarının sinir innervasyonunu sağlayan liflerin, torakal 6 seviyesinin üstüne çıkan motor blokaj ile etkilenmesi sonucu yaşlı hastalarda FVC, FEV 1 ve FEF düzeylerinde bazal değerlere göre daha fazla azalma olmuş olabilir. Solunum kas gücünü dolaylı olarak gösterebilen PEF değişikliği ise çalışmamızda anlamlı bulunmamıştır. PEF, FVC nin başlangıcında ulaşılan en yüksek akım hızıdır ve saniye başına düşen litre cinsinden ifade edilir (L/saniye). Ekspiratuar akım fazının ilk üçte biri, büyük hava yolları boyuncadır ve katılımcının ekspirasyon çabasına bağımlıdır. Ancak ekspiratuar akımın son üçte ikisi (akım-volüm halkasının ekspirasyon fazının aşağı eğimi) küçük hava yollarının esas özelliklerine bağımlıdır. Kıkırdak yokluğu ve küçük hava yollarının azalmış elastikiyeti, zorlu ekspirasyon süresince, hastanın çabasına bakmaksızın kollabe olmasına yatkınlık kazandırır. FVC, tam bir inspiratuar (veya ekspiratuar) manevra sonrası zamana karşı maksimum hızla ve tam olarak verilebilen (veya alınabilen) maksimum hava volümüdür. Bu nedenle, zorlu ekspirasyon süresi (FET) nin FVC yi etkileyeceği açıktır (17). Çalışmamızda FET değişikliği de anlamlı bulunmamıştır. Bu bilgiler ışığında, yüksek spinal anestezi oluşan (torakal 6 üstü) yaşlı hastalarda FVC, FEV 1 ve FEF değerlerindeki azalmada, ekspiryuma yardımcı kaslardaki motor blokajın dışında başka mekanizmalar da rol oynayabilir. Yaşlı hastalarda gençlere göre sempatik sinir sisteminde aktivasyon artışı görülmesine rağmen beta reseptör aktivitesinde azalma olur (18,19). Bronşiyal düz kasları innerve eden sempatik lifler medulla spinalisin ilk 6 torakal segmentinden kaynaklanır ve bronş kaslarında gevşemeyi sağlar. Diğer yandan sempatik aktivasyonda rol oynayan adrenal glandın innervasyonu da T10 ve T12 den olmaktadır. Vagus siniri tarafından kontrol edilen parasempatik aktivite ise bronkokonstrüktör etki sağlar (20-23). Torakal 7 segmentinin üzerinde ve altında spinal kord hasarı olan hastalarda SFT leri değerlendiren bir çalışmada, yüksek seviyede spinal kord hasarı gelişen hastalarda sempatik liflerin etkilenmesi sonucu FEV 1, FVC ve FEF te daha fazla azalma olduğu saptanmıştır (20). Yine aynı çalışmada yüksek seviyede spinal kord hasarı olan hastalarda sempatik sinir aktivasyonunu gösteren epinefrin ve norepinefrin düzeylerinde de azalma olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda, spinal anestezi tarafından oluşturulan torakal 6 segmentinin üzerindeki sempatik blokaj, parasempatik aktivitenin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayarak FEV 1 ve FVC değerlerinde azalmaya neden olabilir. Spinal anestezinin 40. dakikasında ortalama arteryel kan basıncı ve kalp hızında da bazal değerlere göre daha düşük değerler saptanmıştır. Kan basıncı ve kalp hızındaki bu azalmalar da sempatik blokajın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çalışmamızda torakal 6 segmentin üzerinde blok gelişen yaşlı hastalarda, spinal anestezi sonrası 40. dakikada izlediğimiz SFT lerdeki azalmada, motor bloğa bağlı yardımcı solunum kaslarındaki güç azalması ve sempatik bloğa sekonder vagal tonus artışı etkili olabilir. Diğer yandan bu hastalarda 100. dakikada ölçülen SFT, kan basıncı ve kalp hızı değerlerinin, bazal değerlere göre anlamlı değişiklik göstermemesi ise spinal blok seviyesinin azalması ile ilgili olabilir. Benzer şekilde Casati ve arkadaşları hiperbarik bupivakain ile yapılan spinal anestezide, blok seviyesinde iki segment gerileme zamanını 67 ± 9 dakika olarak bulmuşlardır (24). Sonuç olarak, spinal anestezi uygulanacak yaşlı hastalarda SFT de izlenebilecek değişiklikler göz önüne alınarak, riskli hasta gruplarında yüksek spinal blok seviyelerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyiz. 69

7 Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi KAYNAKLAR 1. Özgül A. Geriyatrik patolojinin esasları. Beyaova M, Gökçe-Kutsal Y (editörler). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitabevi, 2000: Imperato J, Sanchez LD. Pulmonary emergencies in the elderly. Emerg Med Clin North Am 2006; 24: Berg R, Morgenstern NE. Physiologic changes in the elderly. Dent Clin North Am 1997, 41: Sielenkammper A, Michael B. Anaesthesia and the elderly. Curr Opin Anaesth 2001; 14: Roca J, Sanchis J, Agusti-Vidal A, et al. Spirometric reference values from a mediterranean population. Bull Eur Physiopathol Respir 1986; 22: Hankinson JL, Odencrantz JR, Fedan KB. Spirometric reference values from a sample of the general U.S. population. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: Brändli O, Schindler C, Künzli N, et al. Lung function in healthy never smoking adults: Reference values and lower limits of normal of a Swiss population. Thorax 1996; 51: Enright PL, Arnold A, Manolio TA, Kuller LH. Spirometry reference values for healthy elderly blacks. Chest 1996; 110: Sharp DS, Enright PL, Chiu D, et al. Reference values for pulmonary function tests of Japanese-American men aged 71 to 90 years. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153: Enright PL, Kronmal RA, Higgins M, et al. Spirometric reference values for women and men 65 to 85 years of age. Cardiovascular health study. Am Rev Respir Dis 1993; 147: McDonnell WF, Enright PL, Abbey DE, et al. Spirometric reference equations for older adults. Respir Med 1998; 92: Kayhan Z. Lokal/bölgesel anestezi yöntemleri. 2. Baskı. Klinik Anestezi. İstanbul: Logos Yayıncılık, 2004: Morgan E. Regional Anesthesia and Pain Management, in Clinical Anesthesiology. Prentice-Hall International, Inc, 1996: Katz J. Atlas of regional anestesia. Spinal and epidural anatomy. A publish division of Prentice -Hall United States of America, 1985: Terence M. Spinal, epidural and caudal anaesthesia. In: Miller RD (ed). Anaesthesia. 2 nd ed. London: Churchill Livingstone, 1986: García-Río F, Pino JM, Dorgham A, et al. Spirometric reference equations for European females and males aged yrs. Eur Respir J 2004; 24: Ilgazlı A, Çağlar T. Solunum Fonksiyon Testleri ve Klinik Kullanımı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2004: Rooke GA, Robinson BJ. Cardiovascular and autonomic nervous system aging. Problems in Anesthesia 1997; 9: Tasch MD, Stoelting RK. Autonomic nervous system. In: McLeskey CH (ed). Geriatric Anesthesiology. Baltimore: Williams & Wilkins, 1997: Winslow C, Rozovsky J. Effect of spinal cord injury on the respiratory system. Am J Phys Med Rehabil 2003; 82: Laitinen A, Partanen M, Hervonen A, et al. Electron microscopic study on the innervation of the human lower respiratory tract: Evidence of adrenergic nerves. Eur J Respir Dis 1985; 67: Laitinen LA, Laitinen A. Innervation of airway smooth muscle. Am Rev Respir Dis 1987; 136: Partanen M, Laitinen A, Hervonen A, et al. Catecholamine-and acetylcholinesterase-containing nerves in the human lower respiratory tract. Histochemistry 1982; 76: Casati A, Fanelli G, Aldegheri G. Frequency of hypotension during conventional or asymmetric hyperbaric spinal block. Reg Anesth Pain Med 1999; 24:

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Orjinal araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(3):104-108 Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Unilateral Spinal

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR

Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Spirometreye Giriş ve Standardizasyon Prof Dr Tunçalp DEMİR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRE Spirometre soluk alma ya da verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 Genel çerçeve Ölü boşluk tayinleri a)anatomik b) Fizyolojik ölü boşluk Akciğer hacim ve kapasiteleri Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini a)açık

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SPİROMETRİ Bir bireyin inhale ya da ekshale ettiği hava volümünün zamanın bir fonksiyonu olarak değerlendirildiği

Detaylı

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar Doğruer K,, Şenbecerir N, Özer T, Yüzbaşıoğlu Y Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi I. Dünya savaşından beri, thoraks yaralanması olmaksızın,

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları

Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları Erkan YURDUSEVEN*, Ahmet YARAMIŞ*, Abdurrahman ŞENYİĞİT**, Kenan HASPOLAT*, Fuat GÜRKAN*, Orhan DERMAN*, Ahmet KAYA* * Dicle Üniversitesi

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması #

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Ali ALAGÖZ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU, Uğur GÖKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Abdulkadir Yektaș ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Abdulkadir Yektaș ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2013; 3(3):113 117 doi: 10.5505/kjms.2013.76476 Bupivakainle Spinal Anestezide, Soğuk ya da Pinprick Uyaranıyla Duyusal Blok Düzeyi Belirlenmesi Assessment

Detaylı

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Uğur GÖNLÜGÜR, Arzu MİRİCİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ÇANAKKALE ÖZET Astım ve kronik obstrüktif akciğer

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir.

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Primer spontan pnömotoraks

Detaylı

ALS Hastasının Bakım Standartları

ALS Hastasının Bakım Standartları ALS Hastasının Bakım Standartları Amerikan Nöroloji Akademisi Kalite Standartları Alt Komisyon Raporu 17 Ekim 2009 Kanıtlara dayalı bir bakış (Evidence-based review) Çeviri ve uyarlama: Dr. Alper Kaya*

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

GENÇ TÜRK BAYANLARINDA MEME HACMİNİN NORMAL DEĞERLERİ* Normal Values of Breast Volume in Young Turkish Women

GENÇ TÜRK BAYANLARINDA MEME HACMİNİN NORMAL DEĞERLERİ* Normal Values of Breast Volume in Young Turkish Women Genç Türk bayanlarında meme hacminin normal ARAŞTIRMA değerleri (Research Report) GENÇ TÜRK BAYANLARINDA MEME HACMİNİN NORMAL DEĞERLERİ* Normal Values of Breast Volume in Young Turkish Women Ayşe ÖMERLİ

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet Özhan, 1 Dr. Emin Orhan, 1 Dr. Mustafa Kürklü, 2 Dr. Bahtiyar Demiralp,

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

27.09.2012. Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi. A.Ü. Tıp Fakültesi ACİL TIP A.B.D. Dr. Murat BERBEROĞLU

27.09.2012. Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi. A.Ü. Tıp Fakültesi ACİL TIP A.B.D. Dr. Murat BERBEROĞLU Solunum Fizyolojisi ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesierlendirilmesi Solunum sistemi fizyolojisi Ventilasyon; havanın alveollere girip çıkması. Pulmoner gaz değișimi; alveol ve kapiller

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Aydanur EKİCİ*, Hatice KELEŞ**, Mehmet EKİCİ*, A. Füsun KALPAKLIOĞLU*, Emel BULCUN*, Ali KARLIDAĞ*, Volkan ALTINKAYA* * Kırıkkale

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılığın sürdürülebilmesi için vücuda oksijen alınması gerekir. Solunumla alınan oksijen, kullanılarak metabolizma sonucunda karbondioksit açığa

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN PERKÜTAN TEDAVİSİNDE SEKDİNGER VE TROKAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Mustafa Özdemir

KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN PERKÜTAN TEDAVİSİNDE SEKDİNGER VE TROKAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Mustafa Özdemir KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN PERKÜTAN TEDAVİSİNDE SEKDİNGER VE TROKAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mustafa Özdemir Giriş ve Amaç: Girişimsel işlem olarak çeşitli yöntemler geliştirilmiş olmasına rağmen

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 19 Mayıs Çarşamba 14:00-16:00 Çalışma Grubu I-İskemik Damar Hastalıklarında Periferik Bloklar Karotis Endarterektomilerde Bölgesel Blok Uygulamaları: Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Akciğer fonksiyon testleri değerlendirilen fonksiyonlara göre çeşitli gruplara ayrılır

Detaylı

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 6():6-68, 0 doi:0.5/j.goztepetrh.0.06 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 00-56X Anesteziyoloji ve Reanimasyon İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin

Detaylı

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013

İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK. ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İntern Dr. Özkan ERARSLAN ADRENAL YETERSİZLİK ADDİSON HASTALIĞI, BÖBREKÜSTÜ BEZ YETERSİZLİĞİ, SÜRRENAL YETMEZLİK Ekim 2013 İlk kez 1855 te Thomas Addison tarafından tanımlanmıştır Sıklığı milyonda 60-120

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu)

WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) WOLFF-PARKİNSON-WHİTE SENDROMLU GEBEDE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMİMİZ (Olgu Sunumu) Hasan Ali KİRAZ, Serpil EKİN, Dilek ÖMÜR, Emine COŞAR*, Volkan HANCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anesteziyoloji

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara

Genel Önlemler. Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara Genel Önlemler Dr. Bülent Çiftçi Sanatoryum Hastanesi Keçiören-Ankara OSAS tedavisinde altın standart tedavi yöntemi PAP tedavisidir. Yaşam tarzı değişikliği Obezite Alkol Sigara Egzersiz(aşırı yorgunluk!!!)

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*)

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 13-18 DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) Hanife Karakaya Kabukçu**

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

Periferik sinirler nasıl tespit edilir?

Periferik sinirler nasıl tespit edilir? Ø Rejyonal anestezi; Doğru ilaç Doğru doz Doğru yere uygulanması işlemidir PERİFERİK SİNİR BLOKLARI EĞİTİMİ US ile Başlamalı Prof.Dr.İsmet TOPÇU Celal Bayar Üniversitesi MANİSA Rejyonal anestezi tekniklerinde

Detaylı

Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri #

Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri # Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri # Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Sevin BAŞER*, Remzi ALTIN*, Beyza AKDAĞ** * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar

Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar Akciğer Difüzyon Kapasitesinde Standartlar Tanseli E. GÖNLÜGÜR*, Uğur GÖNLÜGÜR** * Sultan 1. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

Bu karşılaştırmaya göre normal yağ yakımı teknikleri ve HYPOXI süresince vücudun farklı bölgelerinde alternatif ölçümler yapıldı.

Bu karşılaştırmaya göre normal yağ yakımı teknikleri ve HYPOXI süresince vücudun farklı bölgelerinde alternatif ölçümler yapıldı. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İlk Çalışmalar: 1997 1997 yılında sektörde yer alan diğer yağ yakma metodlarıyla HYPOXI' nin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla vücudun çeşitli bölgeleri baz alınarak bilimsel çalışmalar

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA)

Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP (KE), Mevlüt ÇÖMLEKÇ (MÇ), Betül TEZER KILIÇÇIO LU (BTK), Veysel ERDEN (VE), Tayfun ALDEM R (TA) KL N K ÇALIfiMA ALT EKSTREM TE CERRAH S NDE ROP VAKA NLE UYGULANAN KOMB NE S YAT K-FEMORAL BLOK LE UN LATERAL SP NAL BLO UN KOMPL KASYONLAR AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASI Suzan ADALI (SA), Kerem ERKALP

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı