Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı"

Transkript

1 Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, kişinin uzun süre kullanmadığı hakkını kullanmaya kalkması halinde zarar görecek iyi niyetli üçüncü kişileri ve onların mevcut duruma duydukları güveni korumak amacı ile getirilmiştir. 1 Türk fikri mülkiyet hukukunda sessiz kalma nedeniyle hak kaybı müessesesi, hakkaniyet ilkesine dayandırılmakta olup kaynağını, Medeni Kanunun 2. Maddesindeki dürüstlük kuralında bulur. Yargıtay pek çok kararında basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğüne de atıfta bulunmaktadır. Esasen MK.2 ile birlikte vücut bulan bu hüküm, uygulamada hem hükümsüzlük hem de tecavüz davalarında uygulanmaktadır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, haksız tescillere karşı veya markası üzerindeki hakkına tecavüz edilmesine rağmen bu haksız tescili veya tecavüzü herhangi bir sebepten öğrenen hak sahibinin Markalar Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile diğer mevzuatta bulunan haklarını kullanmaması, bu ihlallere veya haksız tescile karşı göz yumması sonucunda sessiz kalma yoluyla markasını koruma hakkını yitirmesi demektir. 556 sayılı KHK nin mehazını oluşturan 2008/95 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi nin 9. Maddesinde ve Topluluk Marka Tüzüğü nün 54. Maddesinde gerek hükümsüzlük davaları bakımından, gerekse markanın tescilli olduğu sınıflardaki kullanımın önlenmesi davası bakımından art arda 5 yıllık sessiz kalma durumunda, artık marka sahibinin gerek hükümsüzlük talebiyle, gerekse kullanımın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açma hakkı kalmamaktadır 2. Hemen belirtelim ki ülkemizde sessiz kalma yoluyla hak kaybı 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmemiştir. Yargıtay verdiği birçok kararında bu ilkeyi Medeni Kanun 2. maddesin 3 den yola çıkarak uygulamaya koymuştur. Hükümsüzlük davaları kural olarak herhangi bir süreye bağlanmış değildir. İstisnaen 556 sayılı KHK nin 42/1-a maddesinde 4 tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davalarında 5 yıllık bir hak düşürücü süreden bahsedilmiştir; ancak bu düzenlemede de 5 yıllık hak düşürücü süreden bahsetmek için veya bu hak düşürücü sürenin uygulanması için hakkında hükümsüzlük davası açılmış olan kişinin kötü niyetli olmaması koşulu getirilmiştir. Sessiz , Cahit Suluk 2 Uğur Çolak Türk Marka Hukuku syf.837 Şubat MK Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır sayılı KHKMadde 42/1a) 7 ci maddede sayılan haller. (Ancak, 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.) Av. Gökçen Uzer Çengelci, L.LM Sayfa 1

2 kalma yolu ile hak kaybı iddiası uygulamada mahkemeler tarafından genel olarak 5 yıl olarak değerlendirilmekle birlikte her olay kendi içinde farklılıklar içerir ve bu farklılıklar ele alınarak somut olaya göre karar verilmesi gerekmektedir. Bu ilke ile, markanın başkası tarafından kullanımına uzun süre sessiz kalan kimse, zımni olarak bu kullanıma, tescile icazet vermekte, rıza göstermektedir. Bu süre içinde, markayı kullanan veya tescil ettiren kimsenin iyi niyetli olarak büyük miktarlarda yatırım yapması nedeniyle, bu kişinin markayı kullanmasına engel olunması veya tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde uğrayacağı zarar ile marka sahibinin marka korumaktaki hukuki menfaati arasında bir çatışma olduğu açıktır. 5 Sessiz kalma yoluyla hakkın kaybı ilkesi işte bu menfaat dengesini sağlamayı amaçlamaktadır. Sessiz kalma yolu ile hak kaybı ilkesinin tecavüz durumlarına da uygulanması hali; Türkiye' de gerek haksız tescillere gerekse tecavüzlere karşı hak sahiplerinin harekete geçmesini bir zorunluluk haline getirmektedir. Özellikle tecavüz davalarında, sessiz kalma yolu ile hakkın kaybı bu bakımdan eleştirilmektedir. Yargıtay gerçektende markayı sonradan tescil ettiren kimse kötü niyetli olsa bile, belli bir süre geçmesiyle, marka hakkı sahibinin sessiz kalma yoluyla dava açma hakkını kaybettiği görüşünü kabul etmektedir. 6 Bu görüşe katılmamakta, ilkenin her zaman MK 2 ile birlikte yorumlanması gerektiğine inanmaktayız. Zira, hiçbir hukuk düzeni hiçbir halde kötü niyeti korumamalıdır. İyi niyet adaletin mihveridir. Konuya marka sahibinin durumuna bakılacak olunursa markasının haksız olarak kullanıldığını bilen, buna ses çıkarmayan adeta bir süre karşı tarafın markaya harcamalar yapmasını, markanın tanınmışlığına katkıda bulunmasını, marka değerinin yükselmesini bekleyen bunlara başında engel olmak için bir adım atmayan ama sonunda bu harcamaları ve emeği yapan tarafı bertaraf ederek kendine haksız çıkar sağlamak isteyen, hakkını kötüye kullanmak isteyen bir taraf vardır. Bu durumda da marka sahibinin hakkının korunmaması gerekir.yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Telsim kararı 7 da bu yöndedir. Bu ilkeye başvurulması için bulunması gereken şartları sıralamak gerekirse; öncelikle hak sahibinin dava açma hakkına sahip olması gerekir. Diğer bir şart ise hak sahibinin hak 5 Uğur Çolak Türk Marka Hukuku syf Şubat Uğur Çolak syf 838 Şubat Yargıtay 11. HD ,E 1999/8169, K.2000/1726 Av. Gökçen Uzer Çengelci, L.LM Sayfa 2

3 ihlalini herhangi bir şekilde bilmesi gerekir. Hak sahibinin ihlalden haberdar olması keyfiyeti, objektif kriterlerle belirlenecektir, yoksa hak sahibi kişi ile ilgili subjektif kriterlerin nazara alınması ve haberdar olmanın buna göre belirlenmesi söz konusu değildir. 8 Her somut olayda olayın şartları ayrı ayrı incelenmeli ve buna göre bir karara varılmalıdır; örneğin aynı sektörde aynı bölgede faaliyet gösteren firmaların birbirinden haberdar olmadığı ileri sürülemez yada hak ihlalinden veya tecavüzden dolayı karşı tarafa ihtarname keşide eden hak sahibi belli bir süre herhangi bir dava yoluna başvurmamışsa artık haberinin olmadığını ileri süremeyecektir. Aynı zamanda bu iki marka arasında ticari ilişkinin bulunması, birbirlerine fatura kesmiş olmaları da artık hak ihlalinden haberleri olmadığını ileri sürmelerine engeldir. Olaya başka bir açıdan baktığımızda çok uluslu şirketler, tanınmış markalar yada büyük işletmelerin küçük çaplı işletmelerden haberdar olması oldukça zordur. Örneğin, Büyük bir şirketin Karamanın Sarıveliler ilçesindeki bir tecavüzden veya hak ihlalinden haberdar olması beklenemez. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilkenin uygulanması için gerekli olan bir diğer koşul ise iyiniyettir. Başkasının bir hakkını ihlal eden kişinin korunması için en azından iyiniyetli olması gereklidir. Bu ilke kapsamında iyiniyet aynı veya benzer markanın önceki bir tarihte bir başkası tarafından kullanıldığını ya da bu aynı veya benzer markada başka birine ait müktesep hakkın olduğunu bilemeyecek ve bilmemesi durumunda olmasıdır. İddia eden taraf bu iddiasını kanıtlamak zorunda olduğu için karşı tarafın kötü niyetli olduğunu ileri süren bu iddiasını ispatlamak zorundadır, yani iyiniyet karinesi tescilli markanın sahibini kötü niyet ispatlanana kadar koruyacaktır. İyiniyetin aranması gereken zaman dilimi ise tescil anıdır. Markanın tesciline engel olan durumun sonradan öğrenilmesi, ikinci tescili yapan kişinin kötü niyetli sayılmasını gerekli kılmayacaktır. 9 Markanın hak sahibi açısından bakıldığında belli bir süre sessiz kalarak, hakkını kötüye kullanarak dava yoluna başvuran kişinin de kötü niyetli olduğunu yukarıda da bahsettiğimiz yollarla davalı tarafın ispatlaması gerekmektedir. İlkeye dayanma konusunda sürelerin incelenmesine bakılırsa kötü niyetli olarak sessiz kalan kişi bu sessizliğini ne kadar sürdürürse hak kaybı yaşar sorunu gündeme gelmektedir. Mehaz alınan kanunda 5 yıllık süreyi aramış olsa da Türk hukuku bakımından bu süre daha 8 Sami Karahan Haksız Rekabet Davalarında Zamanaşımları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi syf Hamdi Yasaman Marka Hukuku syf 863 bası 2010 Av. Gökçen Uzer Çengelci, L.LM Sayfa 3

4 uzayabilir, yada azalabilir. Örneğin bir kararında Yargıtay, somut olaya bağlı olarak 10 aylık bir süreyi dahi sessiz kalma saymıştır (Bkz. 11. HD, , E.2000/9012, K.2000/9189) Benzer şekilde konuya ilişkin verilen bazı Yargıtay kararları ile süreler aşağıdadır; 1- Yargıtay 11HD, T. 2007/5594E, 2008/7076K da 7-8 yıllık süre sessiz 2- Yargıtay 11HD, T. 2007/11318E, 2009/319K da 11 yıllık süre sessiz 3- Yargıtay 11HD, T. 2006/5451E, 2007/8164K da 14 yıllık süre sessiz 4- Yargıtay 11HD, T. 2008/2340 E, 2008/6591K da 8 yıllık süre sessiz 5- Yargıtay 11HD, T. 2009/7692 E, 2011/808 K da 30 yıllık süre sessiz 6- Yargıtay 11HD, T. 2006/11857E, 2007/14477K da 12 yıllık süre sessiz 7- Yargıtay 11HD, T. 2006/3399E, 2007/6499K da 6 yıllık süre sessiz 8- Yargıtay 11HD, T. 2008/11619E, 2010/6339K da 15 yıllık süre sessiz 9- Yargıtay 11HD, T. 2009/9505E, 2009/12302K da 15 yıllık süre sessiz Bu kararda taraflar üstelik amca çocukları 10- Yargıtay 11HD, T. 2008/8718E, 2010/4163K da 12 yıllık süre sessiz 11- Yargıtay 11HD, T. 2007/8649E, 2009/2980K da 8 yıllık süre sessiz 12- Yargıtay 11HD, T. 2007/7225E, 2008/9110K da 20 yıllık süre sessiz 13- Yargıtay 11HD, T. 2008/1013E, 2009/11159K da 10 yıllık süre sessiz 14- Yargıtay 11HD, T. 2008/663E, 2009/10891K da 10 yıllık süre sessiz 15- Yargıtay 11HD, T. 2010/391E, 2011/ yıllık süre sessiz 16- Yargıtay 11HD, T. 2009/14541E, 2011/7476K da 20 yıllık süre sessiz Av. Gökçen Uzer Çengelci, L.LM Sayfa 4

5 17- Yargıtay 11HD, T. 2009/14516E, 2011/7443K da 9,5 yıllık süre sessiz 18- Yargıtay 11HD, T. 2010/2594E, 2011/14331K da 8 yıllık süre sessiz Bu ilkeyi defi olarak ileri sürebilmek için belirli sürenin geçmiş olmasına rağmen dava hakkı sahibinin kendi iradesiyle hakkını kullanma konusunda sessiz kalması gerekir Sürenin geçmesine, dava hakkı sahibinin kendi özgür iradesiyle sessiz kalarak sebep olması ya da hareketsiz kalma mücbir sebepten veya objektif imkansızlıktan kaynaklanmıyor olması gerekir. Sessiz kalma, doktrinde genel olarak dava açma konusunda hareketsiz kalma olarak kabul edilmekte, sadece ihtarname gönderiminin sessiz kalmayı bozacağı kabul edilmemektedir meğer ki kişinin dava yolu açık olsun. Marka sahibi hukuk davası açmayıp ceza davası ikame ettiği taktirde de sessiz kalmamış demektir. 10 Sessiz kalmanın Medeni Kanun 2. Maddesi çerçevesinde zımni icazet olarak değerlendirilmesi konusunda Hamdi Yasaman ın belirttiği gibi, davanın açılması halinde hakkın sona erip ermediği dürüstlük kuralları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bir hak uzun süre kullanılmayarak karşı tarafta bir güven oluşturulmuşsa, oluşturulan bu güven sebebiyle, bu hakkın kullanımına imkan tanımamak gerekir. 11 Bu durum hukuk güvenliği açısından da önem teşkil etmektedir. Oluşan güven ile birlikte markaya emek harcayan ve maddi yatırımlarda bulunan kişilerin durumlarının belirsiz olarak ve kötü niyetli olabilecek kişilerin eline bırakılması hukuk güvenliği ilkesiyle çelişmektedir. Esasen, hukuk güvenliği ilkesi sebebi ile benimsenmiş olan bu ilke, hukukumuzda kaynağını MK. md.2 dürüstlük kuralında bulmakta, KHK da açıkça düzenlenmemektedir. Yargıtay kararları ile şekillenen bu ilkenin hareket kaynağı kötüniyetin himaye edilmemesidir. Bu kapsamda Yargıtay ın kararlarında her somut olay uyarınca çeşitli süreler bu ilke kapsamında değerlendirilebilmiştir. Son olarak ilkenin hem hükümsüzlük hem de tecavüz davalarında kullanılması hali, doktrinde tecavüz durumunda hak sahibinin harekete geçmesini adeta bir zorunluluk haline getirmesi sebebi ile eleştirilmektedir de. 10 Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku syf bası Hamdi Yasaman Marka Hukuku syf 867 bası 2010 Av. Gökçen Uzer Çengelci, L.LM Sayfa 5

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ AV.EROL TÜRK İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ 4857 sayılı İş Kanunu da, eski 1475 sayılı İş Kanunun da olduğu gibi iş sözleşmesinin taraflarca feshine ilişkin iki türlü fesih şekli öngörmektedir. İş sözleşmesinin

Detaylı

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL A- GĐRĐŞ VE KAVRAM Đş sözleşmesinin belirli süreli yada belirsiz süreli olmasının uygulanacak bazı hükümlerin tespiti bakımından büyük önemi vardır. Hemen belirtmek

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Sempozyum bildiri kitabının 141-2007 sayfaları arasında tartışma metinleri ile birlikte yayınlanmıştır) Prof. Dr.

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K.

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU M. Fatih CENGİL* A. İNCELEME KONUSU KARAR (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. 2014/210) Davacı (borçlu) keşideci

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI

YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE YARGITAY ĠÇTĠHATI TANIMI ve NĠTELĠĞĠ Kamulaştırma

Detaylı

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI hakemli makaleler Fatma Burcu SAVAŞ HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI Fatma Burcu SAVAŞ* GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu nda belirtilen borç kaynakları; sözleşme,

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Süleyman LALE* I-GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ Dünyada ve ülkemizde iş güvencesi hükümlerinin uygulamaya geçilmesinde temel etken, üretim faaliyetlerinde

Detaylı

SÖZLEŞMEDE İRADE SAKATLIKLARI HATA-HİLE-İKRAH

SÖZLEŞMEDE İRADE SAKATLIKLARI HATA-HİLE-İKRAH SÖZLEŞMEDE İRADE SAKATLIKLARI HATA-HİLE-İKRAH.1- Genel Olarak İrade Sakatlıkları Hukuki işlem, hukuk düzenince bizzat belirlenen şart ve sınırlar içinde, kişinin istediği arzu ettiği amaçlara uygun hukuki

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu

2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu TARIM BAĞ-KUR HİZMET TESPİTİ DAVALARI 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu KANUN HÜKÜMLERİ KANUNUN AMACI SİGORTALILIK NİTELİĞİ SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI TESCİL

Detaylı

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ

FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ TÜRKĐYE FOTOĞRAF SA ATI FEDERASYO U FOTOĞRAF ve HAKLARIMIZ Derleyenler Olcay Bilge & M. Turgay Bilge ĐÇĐ DEKĐLER 1. BÖLÜM... 4 FOTOĞRAF VE HAKLARIMIZ... 4 I- FOTOĞRAFÇI I HAKLARI... 4 1. ESER VE TELĐF

Detaylı

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI 6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI Muhittin ASTARLI * ÖZET 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı