fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,"

Transkript

1 SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral k ta bitmesi gereken çal flmalar Nisan 2011 e kayd r ld. Hatay Caddesi ndeki metro istasyon çal flmalar n yerinden inceleyen zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, güzergah n bir an önce trafi e aç lmas için geceli-gündüzlü çal flt klar n söyledi. 8 de Ayakkab sektörü zmir de buluflacak Ayakkab / Yaz zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar, 6-9 Ocak 2011 tarihleri aras nda Kültürpark taki zmir Uluslararas Fuar Alan nda, ZFAfi taraf ndan gerçeklefltirilecek. 16 da Bayrakl engelleri kald r yor BAYRAKLI Belediye Baflkan Hasan Karaba, yeni y l kutlamalar n n ilkini engellilerle birlikte yapt. Kendileri için gerçek engellinin vicdanlar nda ve ahlaklar nda sorun olanlar oldu unu belirten Baflkan Karaba, Biz engelli vatandafl n her zaman yan nda bulaca bir belediyeyiz. Çal flmalar m z ve projelerimizi bu yönde sürdürüyoruz dedi. 6 da 40 Kr. OCAK 2011 Yeni y l n z kutlu olsun Yeni y lda huzur ve mutluluk dolu günler geçirmenizi dileriz Ikinci marka harekat Marka Kent zmir bafll kl uluslararas bir organizasyona ev sahipli i yapmaya haz rlanan Ege-Koop a, zmir Ticaret Odas ve zmir Ticaret Borsas ndan tam destek geldi DÖRT y ld r zmir i dünyan n tan d marka bir kent yapmak için çal flan zmir Ticaret Odas ndan sonra Ege-Koop da uluslararas bir organizasyona ev sahipli i yapacak. Mark Kent konulu etkinlik için zmirlilere ça r da bulunan, Ege-Koop a TO ve TB Baflkanlar destek verdi. Ç L Belediye Baflkan Metin Solak, ya murdan en fazla etkilenen stasyonalt ve Maltepe mahallelerini gezerek, sorunlu yerinde gördü. Çi li Belediyesi olarak ya murun bafllad - andan itibaren tüm ekiplerin haz r EGE-KOOP Genel Baflkan Hüseyin Aslan, zmir in marka de erinin yükseltilmesi, ekonomik, kültürel ve sosyal yönden güçlü olmas için yap lmas gerekenleri tart flabilece imiz bir toplant y bafllang ç olarak kabul edip, çal flmalar m z sürdürmek istiyoruz. Bunun için de herkesin deste- ini bekliyoruz dedi. 5 te Baflkan Solak, yaralar n sar laca n söyledi Çi li teyakkuzda Karfl yaka tek yürek haline geldi KARfiIYAKA Belediyesi nin bin 400 çal flan, Baflkan Cevat Durak n geleneksel hale getirdi i y lbafl kutlamas nda bir araya geldi. Baflkan Durak, Yaflad m z kentte bu güzellikleri sa lamak için birlik içinde olmam z gerekir. El ele vererek mutlu, huzurlu, kayg lar en aza inmifl bir Karfl yaka yaratabiliriz dedi. 13 te bekledi ini ve su taflk n olan bölgelere an nda müdahale ettiklerini belirten Baflkan Metin Solak, sel ma duru vatandafllarla da görüflerek, dertlerini dinledi ve çözümü için gerekli çal flmalar bafllatt. 14 te Konak ta büyük aile dayan flmas KONAK Belediyesi nin tüm birimlerinde görev yapan çal - flanlar y lbafl n Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan ile birlikte kutlad. Sizlerle yeni y l kutlamadan 2011 e girmek istemedim diyerek sözlerine bafllayan Tartan, kurum olarak aile kültürünü oluflturduklar n ve böylece halka daha iyi hizmetler sunduklar n dile getirdi. 13 te zmir Körfezi ne Hollanda modeli fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, ifladam, muhtar ve vatandafllarla toplant lar yapan Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, sanayici ve ifladamlar yla üçüncü buluflmas n gerçeklefltirdi. Bir kenti yönetmek sadece belediye baflkan ve meclis üyelerine b rak lmayacak kadar ciddi ifltir diyen Baflkan fienol, ifladamlar ndan fikir ve öneri istedi. 10 da zmir Körfezi nin dip taramas için Hollanda modeli a rl k kazan yor ÜÇTE biri suyla kapl baflkent Amsterdam da uygulanan tarama teknolojisi, zmir Körfezi için en uygun çözüm olarak görülüyor. Mart ay ndan bu yana DLH dan kiralad ekskavatörlü gemilerle zmir Körfezi ne akan dere a zlar nda dip taramas yapan zmir Büyükflehir Belediyesi, körfezde giderek tehlikeli boyutlara ulaflmaya bafllayan karasallaflman n önlenmesi için yeni bir teknoloji üzerinde yo unlaflt. 8 de AKP zmir de Akay dönemi ÖMÜR Kabak n istifas yla boflalan AKP zmir l Baflkanl na Ömer Cihat Akay atand. Ataman n kendisi için de il zmir için sürpriz oldu- unu belirten Akay, Kucaklay c bir il yönetimi oluflturmak istiyoruz. Eski ve yeninin karmas bir yönetim oluflturaca z dedi. 7 de Necip Kalkan takdim etti Smyrna Bas n a vergi takdiri TO nun 125 inci kurulufl y ldönümü kapsam nda zmir Vergi Dairesi Baflkanl ile ortaklafla düzenledi i, 2009 Y l Vergi Ödül Töreni nde baflar l performans sergileyen firmalar ödüllendirildi. Smyrna Bas n-yay n, Gazetecilik ve Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. de ödedi i yüksek vergi nedeniyle takdirname ald. 11 de EGE markal ürünleriyle 32 ülkeye ihracat yapan Ege Nkm G da A.fi., zeytinya- nda, Ortado u ve Uzakdo u pazar nda aranan marka oldu. Ege Nkm G da A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Nedim Kalpakl - o lu, Ege zeytinya - n Türk markas olarak kendi ad yla uluslararas pazarda görmenin gurur verici bir geliflme oldu unu söyledi. 10 da Müflteriyi mikroskop gibi inceleyin HRACATÇILA- RA tavsiyelerde bulunan Elvan Ünlütürk, Müflteriyi kazanmak ve çal flmada süreklili i sa lamak için müflteriyi mikroskop alt na almak laz m. Müflterinin isteklerine göre üretim yapmak gerekir diye konufltu. 10 da Aran lan marka Ege Zeytinya

2 SAYFA 02 Ocak Gazeteciler yeni y l kutlad 50 y l geride b rakan ustalar ödülünü ald 2010 Hasan Tahsin Bas n Hizmet Ödülü nü Adnan Erdal Göndem, Ahmet Yaz c o lu, Aykut Poturo lu, Aziz Halkap nar, Çetin Gürel, Dinç Bilgin, Güngör Mengi, Günsenin Çamdoruk, Gürkan Ertaç, Haydar Güner Eren, dil Öztamer, Levent Bimen, Mustafa Teker, Orhan lhan ve fievket Özçelik ald. Yeni y l pastas n GC Yönetim Kurulu üyeleri birlikte kesti. zmir Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Y lbafl Balosu, 400 cemiyet üyesinin ve efllerinin kat l m yla iki ayr gecede Kufladas Pine Bay Otel de gerçeklefltirildi Genç kuflak ve eski üyelerin tan flma ve kaynaflma imkan buldu u balonun birinci gününde geçti imiz y l 63 kifli ilk kez verilen Hasan Tahsin Bas n Hizmet Ödülleri, bu y l da meslekte 50 y l dolduran veya 70 yafl n aflan 15 cemiyet üyesine takdim edildi. zmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu nun ev sahipli inde gerçeklefltirilen geceye, zmir Valisi Cahit K raç, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Organik ÜRET organik TÜKET Organik ve yi Tar m Uygulamalar nda Bir örnek Köy: Karacaa aç Projesi kapsam nda Organik Üret Organik Tüket adl panel gerçeklefltirildi. Buca Belediyesi Meclis Salonu nda yap lan panele Buca Kaymakam fienol Bozac o lu, Cumhuriyet Halk Partisi Buca lçe Baflkan Selim Bozda, zmir Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Üyesi Özhan fien, zmir Tar m l Müdürü Ahmet Gürdal Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, Seferihisar Belediye Baflkan Tunç Soyer, Bas n Yay n Enformasyon Müdürlü ü zmir l Müdürü Selçuk Özda, Bas n lan Kurumu zmir l Müdürü Fikret Sönmez, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve eflleri kat ld. Gecede konuflan zmir Gazeteciler Cemiyeti Baflkan ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baflkan Atilla Sertel, 20 y l aradan sonra canland rd m z balo gelene i ile geçen y l ilk buluflmam z yaflam flt k. Geçti imiz y ldan bu yana bizim birlikteli imiz, dostlu umuz, dayan flmam z, birlikte ayn yolda yürüyüflümüz, bas n sorunlar n n çözümüne yönelik mücadelemiz ayn heyecan ve özveriyle sürüyor dedi. Yumruk yap lm fl elle tokalafl - lamayaca n belirten Sertel, zmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak pek çok sorununun çözümü için toplumun her kesimine el uzatt klar n vurgulad. Baflkan Sertel, Bas n Hizmet Ödülü alan gazetecileri de kutlad. Geceye efli ile birlikte kat lan zmir Valisi Cahit K raç ise Hasan Tahsin Bas n Hizmet Ödülleri çerçevesinde Türk bas - n na hizmet etmifl meslek büyüklerinin ödüllendirilmesinin çok anlaml oldu unu vurgulayarak, bas n mensuplar n n yeni y l n kutlad. Gazetecili in dünyan n en zor mesleklerinden biri oldu unu kaydeden zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu da ödül alan gazetecilere uzun, sa l kl bir ömür ve baflar lar diledi. proje ortaklar n n temsilcileri ve pek çok Bucal vatandafl kat ld. Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Desteklerle buraya kadar geldik. 5 ayl k projemizde k fl ürünlerimiz spanak, brokoli, beyaz ve k rm z lahana ile karnabahar oldu. Bu proje acabalarla bafllayan bir iflti. Organik tar m dedi- imde y llar evvel bana gülmüfllerdi. Ben y llar evvel bu ifle inand m ve çok emek verdim. Hatta buradaki profesör arkadafllar mla o y llarda birlikte çal flm flt k. 5 y ll k bir çal flma sonucu ilçemizde organik tar ma geçtik. Sertifikam z ald k, fuarlara kat ld k, turist çektik üreticimiz de tüketicimiz de sevindi. Umuyorum ki daha iyi ifllere hep birlikte imza ataca z dedi.

3 SAYFA 03 Ocak Asya fillerine VIP servis Do al Yaflam Park n n ikinci kurulufl y ldönümü için çocuklarla birlikte pasta Kesen Baflka Kocao lu, Asya filleri için haz rlanan özel pastan n da servisini yapt Henüz 2 y l önce hizmete girmesine ra men, flimdiden kentin simgeleri aras na girmeyi baflaran zmir Do al Yaflam Park, özel günlerinden birini yaflad. Park n ikinci kurulufl y ldönümü, Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve yüzlerce çocu un kat ld partiyle kutland. Kurulufl y ldönümü için haz rlanan özel pastay çocuklarla birlikte kesen Baflkan Kocao lu, daha sonra minik ziyaretçilerle birlikte park gezdi. Do al Yaflam Park n n son dönemde en fazla ilgi çeken sakinleri aras nda yer alan iki bafll Akdeniz kaplumba alar n besleyen Baflkan ve çocuklar, daha sonra Asya filleri Begümcan ve Winner a da sürpriz yapt. Balkaba ndan yap lm fl taba n içine yerlefltirilen meyvelerle süslenmifl pastan n servisini Baflkan Kocao lu yapt. Fillerin bar na na giden Baflkan Kocao lu nun ikram n tonlarca a rl ktaki filler birkaç saniyede tüketti. zmir Do al Yaflam Park n n geride kalan 2 y lda 1 milyon 600 bin ziyaretçi a rlad n belirten Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, park n büyüyerek ve geliflerek hizmet vermeyi sürdürece ini söyledi. Baflkan Kocao lu, önümüzdeki süreçte hem alan hem de hayvan çeflitlili i aç s ndan park n daha da zenginlefltirilece ini dile getirdi. 1.6 milyon kifli taraf ndan gezildi zmir Do al Yaflam Park n n geride kalan 2 y lda 1 milyon 600 bin ziyaretçi a rlad n belirten Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, park n büyüyerek ve geliflerek hizmet vermeyi sürdürece ini söyledi. Bu müzede ünlü isimler buluflacak Konak Belediyesi Türkiye nin ilk mask müzesini açmaya haz rlan yor. Ziyaretçiler, dünyada siyaset ve sanata yön veren kiflileri daha yak ndan tan ma f rsat yakalayacaklar. Çal flmalar n h zla devam etti i müzede sergilenecek olan Türkiye den ve dünyadan tarihe mâl olmufl kiflilerin masklar n n yap m Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ö retim üyeleri taraf ndan sürdürülüyor. Yaklafl k 2 ayl k yap m aflamas n n sonunda ortaya ç - kan masklar sayesinde, müzeye gelen ziyaretçiler, dünyada siyaset ve sanata yön veren kiflileri daha yak ndan tan ma f rsat yakalayacaklar. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan müzenin oluflumunda katk lar bulunan sanatç lara teflekkürlerini ileterek; Bu sekiz önemli kiflinin masklar üzerinde emek veren Heykel Bölümü ö retim görevlileri yapt klar eserlerin bir an önce müzede yer almalar için büyük bir özveri ile çal fl - yorlar dedi. Yeril Mal Haftas nda organik ürünler e itimi Her cuma günü Bostanl Pazaryeri nde kurulan Ekopazar n bu seferki konuklar Karfl - yaka da e itim gören ö renciler oldu. Yerli Mal Haftas nedeniyle Ekopazar ziyaret eden ö renciler bilgilendirildi, sa l kl beslenmede organik ürünlerin önemini ö rendi, organik tar m hakk nda fikir sahibi oldu. Karfl - yaka Belediyesi, zmir Büyükflehir Belediyesi, Tar m l Müdürlü ü, Ekolojik Tar m Organizasyon Derne i (ETO), EGE EKODER ve lçe Milli E itim Müdürlü ü iflbirli inde yap lan yerli mal haftas kutlamas nda ö renciler bilgilenmenin d fl nda keyifli oyunlar da oynayarak güzel bir gün geçirdiler. Ö renciler tezgahlar tek tek dolafl rken en çok ilgilendikleri ürün ise organik oyuncaklar oldu. Oyuncaklar ellerine alarak inceleyen çocuklar e lenceli ve renkli saatler geçirdi, miniklere organik ürünlerden oluflan ikramlar da sunuldu. Animatörler eflli inde oyunlar oynayan çocuklara yar flmalar yapt r larak ödüller verildi.

4 SAYFA 4 Ocak Baflkan Kürüm den kad nlara tam destek Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya ya ziyaret Giriflimci kad nlar güçlerini birlefltiriyor zmir Giriflimci Kad nlar Derne i, kad nlara yönelik baflar l çal flmalar ndan ötürü Baflkan Çalkaya ya teflekkür ziyaretinde bulundu Semt merkezlerinde düzenlenen kurslara kat lan kad nlarla buluflan Baflkan Kürüm, kad nlara ürettikleri ürünleri satabilecekleri standlar n aç lmas konusunda destek olma sözü verdi Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ve efli Fatma Kürüm, ilçedeki semt merkezlerinde düzenlenen bilgisayar, ngilizce, okuma yazma, ba lama, el sanatlar, dikifl nak fl kurslar na kat lan kad nlarla kahvalt da bulufltu. Kad nlar, kurslarda yapt klar el eme i göz nuru ürünlerinden örnekleri Baflkan Kürüm ve efli Fatma Kürüm e hediye ederken, duygulu anlar da yafland. Baflkan Kürüm, Burada ürettiklerinizden gelir elde ederek, aile ekonomisine destek olman z istiyorum. Ben de size stand açman za olanak sa layarak, istedi iniz deste i verece im dedi. Eskiizmir, Özgür Mahallesi ve Limontepe Semt Merkezilerinde çeflitli etkinliklere kat lan onlarca kad n, evlerinde haz rlad klar börek, çörek, kurabiye ve keklerle Uzundere deki Temizlik flleri Müdürlü ü Lokali nde,kahvalt düzenledi. Burada Kürüm çiftiyle buluflan kad nlar, semt merkezlerinde düzenlenen kurslar, programlar ve özellikle de k sa bir süre önce hizmete giren Limontepe Semt Merkezi ndeki Kad n Dan flma Merkezi ile Oyun S n f için teflekkür ettiler. Görev yapt 20 ayl k süreçte alt yap eksikliklerinin giderilmeye çal fl ld na dikkati çeken Kürüm, Semt merkezlerimiz yetersizdi, buralardaki sorunlar çözdük, kurslar ve çeflitli e itim programlar düzenlendik, bundan sonra çok daha iyi fleyler yapaca z. El eme i göz nuru ürünleriniz de çok güzel, bunlar sergileyece iniz, satabilece iniz standlar oluflturarak size destek verece iz. Evde yapt n z güzel pasta, börek gibi ürünlerinizi ise sosyal tesislerde de sat fla sunabiliriz. Yeter ki organize olun, kendinize güvenin. Ben ve ekibim sizlerin ekonomiye katk sa laman z, kendinize olan güveninizin artmas, sosyal hayata daha fazla kat lman z için yan n zda yer alaca m, her türlü deste i verece im dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) taraf ndan gerçeklefltirilen " zmir'in Giriflimci Kad nlar " projesine kat lan kad nlar taraf ndan kurulan zmir Giriflimci Kad nlar Derne i ( ZG KAD), kendi iflini kurmak isteyen kad nlara destek olmak amac yla çal flmalar n sürdürüyor. Giriflimci kad nlar önceki gün, zmir de kad nlara meslek edindirmek ve kad n n toplumsal yap içerisindeki gücünü art rmak amac yla baflar l çal flmalar yapan Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya y ziyaret etti. Kad nlar n tek tek güçlenmesinin zor oldu unu ifade eden ZG KAD Yönetim Kurulu Üyeleri, kad nlar n örgütlü olunca daha güçlü oldu unu ifade ederek bu anlamda zmir ve Türkiye de en iyi örnek olan semtevlerinin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade ettiler. Semtevlerinin kurulufl amac ile zmirli Giriflimci Kad nlar Derne i nin kurulufl amaçlar n n ayn oldu unu ifade eden Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya da Ülkemizde kad nlar m z n toplumsal hayattan uzak durmalar için öyle engeller ç kar - l yor ki bunlar ancak kad nlar ve erkekler bir güç olarak birlikte aflabiliriz. Biz Balçova da kad nlar m za lütufta bulunmuyoruz. Onlar n bu gücüne sadece destek oluyoruz diye konufltu. Olay senaryo heyecan gerçek Ege Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p Anabilim Dal nda zmir li Sa l k Hizmetleri Afetlere Haz rl k Program kapsam nda acil servis personelinin hastane afet e itimi ve kitlesel yaralanmal olay tatbikat düzenlendi. Metroda kayna bilinmen kimyasal kökenli bir patlama sonucunda Ege Üniversitesi nde olaya t bbi müdahale senaryosu ile yap lan tatbikat gerçe inden farks zd. Çevrede olay izleyenler tatbikat oldu unu bilmediklerinden büyük heyecan yaflad. Hastane bahçesinde kan revan izleyen yaral lara müdahale için Acil Servis elemanlar seferber oldu. EÜ Acil T p Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Bahar Boydak; Bu yolla eksikliklerimizi görüyor, iflimize daha iyi haz rlan yoruz. ç iflleyiflimizi daha düzenli hale getirme flans na sahip oluyoruz. Katk da bulunan herkese teflekkür ederim fleklinde konufltu.

5 SAYFA 5 Ocak Marka kent dayan flmas Marka Kent zmir bafll kl uluslararas bir organizasyona ev sahipli i yapmaya haz rlanan Ege-Koop a, zmir Ticaret Odas ve zmir Ticaret Borsas baflkanlard ndan tam destek geldi Marka fiehir konulu etkinlik için kurumlara ça r da bulunan Ege-Koop Dan flma Kurulu na ilk destek, zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl ile zmir Ticaret Borsas ve Vadeli Opsiyon Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Ifl nsu Kestelli den geldi. Ekrem Demirtafl ile Ifl nsu Kestelli yi, Dan flma Kurulu Baflkan Öcal Uluç, Üyeler Güman K z ltan, Prof. Dr. O uz Adan r ve Nedim Atilla eflli inde ziyaret eden Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan, zmir in marka de erinin yükseltilmesi, ekonomik, kültürel ve sosyal aç dan daha da güçlü olmas için yap lmas gerekenlerin tart fl labilece i bir toplant n n bafllang ç olarak kabul edilip bu konuda çal flmalar n sürdürülmesi konusunda kendilerinden destek beklediklerini söyledi. zmir geride kald zmir in, do al güzellikleri bak m ndan oldukça zengin olmas na ra men söz konusu zenginlikler do ru de erlendirilmedi i için di er kentlerin gerisinde kald na dikkat çeken Aslan, K skançl klar bir kenara b rakarak kentimizi yüceltmek, zmir i dünya flehirleri seviyesine getirmek için bütün kurum ve kurulufllar n elini tafl n alt na koyup el ele vermesi gerekiyor. zmir in marka de erinin yükseltilmesi, ekonomik, kültürel ve sosyal yönden güçlü olmas için yap lmas gerekenleri tart flabilece imiz bir toplant y bafllang ç olarak kabul edip, bu konuda çal flmalar m z sürdürmek istiyoruz. Bunun için de her kurumun katk s n ve deste ini bekliyoruz dedi. Aslan, bu konuda en yak n zamanda uluslararas boyutta bir toplant düzenleyerek Marka Kent zmir konusunda öncelikle Marka Kent olgusunu ortaya koymak istediklerini belirterek, kurum temsilcilerinden oluflacak bir komisyonla bu konuyu gelifltireceklerini söyledi. Kestelli: Birlikte çal flmal y z zmir Ticaret Borsas n n, Türkiye nin kurulmufl ilk borsas oldu unu hat rlatan Ifl nsu Kestelli, kurum olarak hem binas yla hem de üstlendi i görevle zmir in simgesi haline geldiklerini iflaret etti, flunlar söyledi: zmir için olanaklar m z do rultusunda elimizden gelen her türlü iflbirli- ine haz r z. Marka Kent zmir projesi, bireysel bir çal flma ile yap lamaz. Bu gibi sosyal sorumluluk projeleri, ancak sivil toplum kurulufllar n n örgütlü dayan flmas ile gerçekleflebilir. Hatta bu konuda çal flma yapacak komisyona, yönetim kurulu üyelerimizden birini görevlendirmeye ve her türlü sorumlulu u almaya haz r z dedi. Türkiye nin ilk ihtisas AVM si 2011 in ilk aylar nda resmi aç l fl yap lacak olan Ege-Koop Al flverifl E lence Kültür ve Sanat Merkezi, yeni ve benzersiz bir konseptle ziyaretçileriyle buluflup, fark yaratacak Yat r mc s na emsalsiz f rsatlar sunan Ege-Koop Al flverifl E lence Kültür ve Sanat Merkezi, efli benzeri olmayan bir yap ya kavufluyor. Türkiye nin ilk HT SAS ALIfiVER fi MERKEZ, 2011 in ilk aylar nda muhteflem bir törenle hizmete giriyor. Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan ve Tarihi Kemeralt Çarfl s Esnaf Derne i Baflkan Mehmet Gülaylar n ortak çabalar yla gerçeklefltirilen özel konsept ile Türkiye nin ilk evlilik merkezi Dünya Evi fiubat ay nda aç l yor. Bu projeyle, nikah saray ndan gelinlik ma azalar na, turizm acentelerinden nikah flekerine kadar tüm sektörler al flverifl merkezinde bulufluyor. Ege-Koop, zmir in en zor yerlerinde yeni kentleri var etme ve benzersiz projelere öncülük etme misyonunu, bu kez yaklafl k 250 bin kifliye hizmet sunarak yüzlerce kifliye ifl imkan sa layacak olan Ege-Koop Al flverifl E lence Kültür ve Sanat Merkezi projesi ile taçland - r yor. Ege-Koop AVM Dünya Evi fiubat ta hizmete giriyor. zmir in al flverifl kültürüne yeni bir soluk getirecek, bölgenin geliflimine büyük katk sa layacak olan 62 iflyerinden oluflan Ege-Koop Al flverifl E lence Kültür ve Sanat Merkezi nin yeni konsepti ile ilgili Torbal Belediye Baflkan smail Uygur ve Tarihi Kemeralt Çarfl s Esnaf Derne i zmir Ticaret Odas olarak son dört y ldan bu yana zmir i marka kent yapmak için çal flma yapt klar n söyleyen zmir Ticaret Odas Baflkan Ekrem Demirtafl, zmir, geleneksel, tarihsel ve kültürel özelliklerini ön plana ç - karan, fark yaratan, tüm bu özelliklerinin yan s ra de iflime ayak uydurabilen, modern bir kent markas yla ve bu kapsamda yarataca firma markalar yla küresel rekabet ortam nda yerini alabilecektir. Marka de eri, gelecek de eridir. Bu nedenle, sosyal sorumluluk projeleri aç s ndan Dan flma Kurulu zmir için aray flta Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan, Dan flma Kurulu Baflkan Öcal Uluç, Üyeler Güman K z ltan, Prof. Dr. O uz Adan r ve Nedim Atilla eflli inde zmir in iki önemli kurumuna ziyarette bulundu. Demirtafl: Çal flmalara destek oluruz Baflkan Mehmet Gülaylar ile birlikte bas n toplant s düzenleyen Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan, Tarihi Kemeralt Çarfl s Derne i Baflkan Say n Mehmet Gülaylar n baflkanl nda özel bir ekip, Türkiye de ilk kez gerçeklefltirilecek bu projeyle ilgili detay çal flmalar n tamamlad. Yat - r mc s na emsalsiz f rsatlar sunan Ege-Koop Al flverifl E lence Kültür ve Sanat Merkezi, efli benzeri olmayan bir yap ya kavufluyor ve Türkiye nin ilk htisas Al flverifl Merkezi bu çat alt nda kuruluyor. Bugüne kadar 26 y lda 100 bin kifliyi ev sahibi yapan Ege-Koop, bu kez herkesi Evlendiriyor diye konufltu. Ege-Koop Al flverifl Merkezi nin Dünya Evi konsepti ile zmir in ve tüm Ege nin cazibe merkezi haline gelece ini söyleyen Tarihi Kemeralt Çarfl s Esnaf Derne i Baflkan Mehmet Gülaylar, zmir Kalk nma Ajans n n 2013 y l stratejik planlar içerisinde gelinlik abiye ve gece k yafeti sektörünün gelifltirilmesi de yer ald. zmir in öncü bir kurum olan Ege- Koop taraf ndan Marka Kent konusunda yap lacak çal flmalara da destek oluruz. Kentimizi daha iyi yerlere tafl yabilmek amac yla yürütülen her türlü çal flmada bilgi ve projelerimizi paylaflmaya aç z diye konufltu. zmir bölgenin cazibe merkezi haline gelecek haz r giyimde rekabetçi ve istihdam yarat c bir merkez olmas planlan yor. Ege-Koop AVM, havaliman na yak nl, Gaziemir ve Karaba lar daki mobilya sektörünün geçifl noktas nda bulunmas, bu alanda kurulmas hedeflenen fuar ve Ege Serbest Bölgesi nin yak n nda olmas ile önem kazan - yor dedi. Kötü an lar itinayla imha edilir! Uzun bir süre önce bir arkadafl m, genetik depresyonu için psikiyatriden yard m almaktan/antidepresanlar n b kt r c yan etkilerinden b k p, do al flifalara yönelmiflti. Reiki/yoga/meditasyon Allah ne verdiyse/kullar neyi önerdiyse bir ona, bir buna kofltururken; üzerinde uygulanan bu tedavileri bana da anlatmak gibi bir görevi(!) de vard arkadafl m n Anlatt klar aras nda ald tedavilerin hepsi birbirinden ilginçti ama Biri üzerine uzun uzun düflünmüfltüm. fiifac ya göre, arkadafl m, annesiyle göbek ba n kesememiflti ve dertlerinin önemlice bir bölümünü bu yüzden yafl yordu. Tedavisi de fluydu: Sakin bir odada oturulacak, gözler kapat lacak, son derece a r hareketlerle anneye ba l olan (hayali) göbek ba bir makasla kesilip art k ikimiz de özgürüz denilecek; anneye ba ml ruh, böylece serbest kalacakt. Yani, hayal gücüyle özgürlü üne/ba ms zl na kavuflacakt. Bana bu deneyi yeniden hat rlatan, Amerika da yap lan bir araflt rma ile yine Amerika da yap lan sembolik bir tören oldu. Zay flama üzerine yap lan araflt rmaya göre; yemek yedi ini hayal etmek, daha az yemek yemeye yard mc olabiliyor. Uzmanlar bir fleyi sürekli yapt n zda bunun art k al flkanl k haline geldi ini söylüyor. T pk fl ks z bir odaya girdi imizde oldu u gibi; bir süre sonra gözlerimiz karanl a al fl yor ve beyin durumu normalmifl gibi alg l yor. Carnegie Mellon Üniversitesi uzmanlar ndan Carey Morewedge, bunun yemek yeme al flkanl klar konusunda da geçerli oldu unu söylüyor. MoreWedge, lk kurabiyeyi yedi- inizde yeniden kurabiye yeme arzunuz artar ve fizyolojik tepkileriniz de iflir. Dolay s yla 5?nci hatta 10?ncu kurabiyeyi de yedi inizi fark edersiniz diyor. Ancak 5-10 kurabiye yemek yerine bunlar yedi inizi düflünmek de bir seçenek. Böylece bu duruma al fl p kurabiyeyi yeme arzunuzu bast rabilirsiniz. Daha genifl anlamda ise bu ifltah n z bast rmak anlam na gelebilir. Bunu anlamak için Morewedge ve ekibi deneye kat lanlara bir dizi soru yöneltmifl. Deneklerden de iflik çikolatalar yediklerini düflünmeleri istenmifl. Kontrol grubundan da çikolatalar bir yerden bir yere tafl d klar n düflünmeleri istenmifl. Ard ndan da gruplara gerçek çikolata sunulmufl. Morewedge, 30 çikolata yedi ini düflünenlerin gerçek çikolatalara daha az ilgi gösterdi ini fark ettik. Ancak çikolatalar bir yerden baflka yere tafl d n düflünenlerin gerçek çikolatalar yedi ini gördük diyor. Çikolata yerine çay ya da peynir gibi örneklerle yap lan deneylerde de benzer sonuçlar al nm fl. Uzmanlar al flkanl n çok çabuk olufltu- unu belirtiyor. Ancak bunun için yiyece iniz fleyi düflünmeniz de il, onu yedi inizi hayal etmeniz gerekiyor. Uzman Morewedge, Al flkanl k hemen edinilebiliyor. Böylece insanlar ne kadar yemek yediklerini kontrol edebilirler. Sa l ks z yeme ya da yedi imiz g da miktar n azaltma konusunda bu teknikten yararlanabiliriz diyor. Uzmanlar ayn yöntemin sadece g da de il alkol ve madde ba ml l n azaltmada da ifle yarad n vurguluyor. Hayal ederek gerçe e ulaflmayla ilgili ilk kez duydu um ilginç haber de fluydu: New Yorklular yeni y la girmeden önce 2010 un tüm kötü an lar ndan sembolik de olsa kurtuldular! Geleneksel S k nt lardan Kurtulma Günü nde, Times Meydan na dev bir ka t imha makinesi yerlefltirildi. Amerikal lar, y l n en kötü hat ralar n bir ka da yazarak kamyon büyüklü ündeki imha makinesine at p, kötü an lar n sembolik olarak geçmifle gömdüler. Bu yaz n n özeti/ana fikri/tavsiyesi fludur arkadafllar/dostlar 2010 u u urlarken gözlerinizi kapat n ve y l boyunca u rad n z bütün kötülükleri/haks zl klar, bilerek/bilmeyerek yapt n z hatalar /k rd n z kalpleri, k r lan kalbinizi/gözyafllar n z, bitip gitmesini istedi iniz her ne varsa Hepsini zihninizde çöpe att n z, hatta çöpü de atefle verdi inizi hayal edin. Sizi yoran/üzen/karn n z flifliren/içinizi karartan ne var ne yok, hepsini imha edin. Ben deneyece im. K rm z don dan daha çok ifle yarayaca n umuyorum flahsen! Hepinize hayallerinizin gerçekleflece i umutlar n z n ço alaca mutlu bir y l diliyorum

6 SAYFA 6 Ocak Kentin Belle ine Yolculuk Balkanlar daki Türkçe tart fl ld Gaziemir de düzenlene ve Balkanlar daki 6 ülkeden kat l mc lar n yer ald sempozyumda dilin önemi anlat ld ve iflbirli i olanaklar n n art r lmas istendi Aziziye Mahallesi büyük bir tehlikeden kurtuldu Gaziemir Belediyesi ile Balkan Kad nlar Kültür ve Dayan flma Derne i nin ortaklafla düzenledikleri Balkanlarda Yeni Nesil ve Türkçe konulu sempozyumda e itim ve kültür alan nda iflbirli i olanaklar n n artt r lmas istendi. Gaziemir Belediyesi Kültür Dan flman Ercan Çokbankir in baflkanl ndaki sempozyuma Romanya dan yazar ve araflt rmac Gülten Abdullah, Bosna-Hersek ten ö retim üyesi Edine Solak, Bulgaristan dan e itmen ve yazar Emine Halil, Kosova dan stanbul Rumeli Türkleri Kültür ve Dayan flma Derne i Genel Baflkan Sadullah Sipahio lu, Makedonya üzerine araflt rmalar olan ö retim üyesi Feyyaz Sa lam, Bat Trakya dan Yard mc Doçent Dr. Turgay Cin kat ld. Balkan ülkeleri ile Türkiye aras nda dostluk ve dayan flman n canl tutulmas, önemli konularda ortak çözümler üretme, bu ülkelerde Türkçe konuflman n önündeki engellerin kald r lmas için yap lacak çal flmalar n masaya yat r ld sempozyum büyük ilgi çekti. Aç l fl konuflmas n yapan Balkan Kad nlar Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan Aynur Aç kgöz, Balkanlar n dünyan n en güzel bölgesi oldu unu söyledi. Aç kgöz, Güzelliklerin yan s - ra bu bölgede tarihten gelen ve çözümlenemeyen sorunlar var. Sorunlar n çözümünde Türkiye deki sivil toplum kurulufllar na da büyük görevler düflüyor dedi. Sempozyum öncesi 6 ülkeden gelen kad nlar makam nda kabul eden Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, tarihi ve kültürel mirasa herkesin sahip ç kmas gerekti ini belirtip, Herkesi tarihi ve kültürel miras m za sahip ç kmaya ça r yorum dedi. Baflkan fienol un belediye ad na 20 bin Türkçe gramer ve e itim kitab n Balkan ülkelerindeki e itim kurumlar na götürülmek üzere hediye etmesi Balkan kad nlar n duyguland rd. BAYRAKLI da engeller kalk yor Bornova'y foto rafla en iyi anlatan kareler Bornova Belediyesi nin düzenledi i "Bornova - Kentin Belle ine Yolculuk" Foto raf Yar flmas sonuçland. Yar flmaya amatörprofesyonel 96 foto rafç toplam 532 eserle kat ld. Jüri, foto raf kategorisinde yar flan foto raflar aras ndan ilk üç dereceye de er eser olmad na karar verdi. 35 eser ise sergilemeye lay k görüldü. Kolaj kategorisinde de birinci ve ikinci dereceye de er eser bulunamad. Üçüncülük ödülünün sahibi ise "Mahallenin Gençleri" isimli kolaj çal flmas yla Ali Bal kç olurken bu kategoride de befl eser sergilemeye lay k bulundu. zmirli pek çok foto raf sanatç s n n ilgi gösterdi i kategori ise Belgesel Foto raf-fotoröportaj kategorisi oldu. Maksimum 10 foto rafla haz rlanan belgesel çal flmalar aras ndan birincilik ödülü "Bornova'da Sanayi" bafll kl çal flmas yla Tülün fiaflmaz Üzmez'in oldu. Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r' n belirledi i, baflkanl k özel ödülünün sahibi de Hikmet Cabar Yavuzak oldu. Dev kaya y k ld mahalleli rahatlad Aziziye Mahallesi 717/1 Sokak ta bulunan, itfaiyenin bile giremedi i ve y llard r bölgede yaflayanlar n korkulu rüyas olan dev kayan n tehlike yaratan bölümleri Konak Belediyesi ekipleri taraf ndan y k ld ve sokak geniflletildi; vatandafllar çal flman n ard ndan rahat bir nefes ald. Çevrede yaflayan vatandafllar için her zaman korku ve tehlike yaratan dev boyuttaki kayan n y k m yaklafl k bir hafta sürdü. Okula devam eden çocuklar n çok s k kulland klar soka n üzerinde bulunan ve y llard r ihmal edilen kayan n kalan bölümleri için ise çelik perde örülecek ve bölge tamamen güvenli konuma getirilecek. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan da vatandafllar n s k nt - lar n bildikleri için y llard r ihmal edilen bölgede, belediye hizmetlerinin devam edece ini söyledi. Baflkan Karaba, yeni y l kutlam s n n ilkini engellilerle birlikte yapt Tepekule Kongre ve Sergi Saray nda düzenlenen y lsonu kutlamas ve Engelliler Haftas etkinli ine engelli vatandafllar ve ailelerinin kat l m yo un oldu. Bayrakl Belediyesi olarak engelli tan m na karfl bir yaklafl mlar oldu unu söyleyen Baflkan Hasan Karaba, Bizim için gerçek engelli vicdanlar nda ve ahlaklar nda sorun olanlard r. Bayrakl da engelli vatandafllar m z n say s hiç de az de il. Biz engelli vatandafl n her zaman yan nda bulaca bir belediyeyiz. Çal flmalar m z ve projelerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Pazaryerleri tezgâhlar m z engellilere ücretsiz olarak veriyoruz dedi. El ifli becerisi yüksek olan vatandafllar m za Özkanlar ve Sevgi Yolu ndaki Kad n n Emek Dünyas stantlar ndan tahsis ettiklerini söyleyen Karaba, Osmangazi Binas n Bayrakl Belediyesi Hizmet Binas n n bitmesinin ard ndan yat l engelli merkezi yapmak istiyoruz. Biz baflta baflkan n z olmak üzere sizleri çok seviyoruz diye konufltu. Baflkan Hasan Karaba n konuflmas salondaki iflitme engelli davetlilere simultane olarak çevrildi. Baflkan Karaba n konuflmas - n n ard ndan tekerlekli sandalye teslim törenine geçildi. 10 tanesi akülü olmak üzere 24 tekerlekli sandalye, 3 iflitme cihaz ve 3 çift koltuk de ne inin verildi i organizasyona Buca Belediye Baflkan Ercan Tat da kat ld. Cumhuriyet Halk Partisi Bayrakl Meclis Üyeleri ve Bayrakl muhtarlar yla birlikte ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalyeleri da t ld. Kimi zaman nefleli kimi zaman da duygu dolu anlar n yafland teslim töreninde Baflkan Karaba engellilerle yak ndan ilgilendi. Yafll lar n elinden öpen Baflkan Karaba genç engellilerle de el ele tutuflarak hat ra foto raf çektirdi. Karaburun Hurma ve Zeytin Festivali Bu y l ilk defa düzenlenen Karaburun Hurma Zeytin Festivali Karaburun Belediye Salonunda yap ld. Festivale ilgi büyüktü ve herkesin be enisini kazand. Karaburun Belediye Baflkan H.Serdar Yasa, Zeytincilik Araflt rma Enstitüsü Müdürü Dr. Seyfi Öz - fl k, zmir Ziraat Odas Baflkan Sedat Köse, Karaburun Kaymakam Fatih Aksoy ve Dr. Handan Ataol Ölmez günün önemini belirten hurma zeytini hakk nda çeflitli konuflmalar yapt lar. Dr. Handan Ölmez yapt konuflmas nda projenin amac olarak Yöreye has bu ürünü olufluma sebep olan etmeni, ürünün mineral içeri i, salamura özellikleri, uygun muhafaza ve paketleme koflullar n içeren temel verileri ortaya koymak ve bu veriler do rultusunda standart etiket bilgilerini haz rlamakt r dedi. Ev yap m ekmekler ile hurma zeytini, kekikli ve biberli kar - fl mlar ile tabaklara koyulan Zeytinya, küçük kesilmifl ekmekler masalarda gelen konuklara tan t m için sunuldu. Ayr ca küçük paketler içinde Hurma Zeytini de kat l mc - lara hediye olarak da t ld ktan sonra salon orkestras taraf ndan çal nan coflkulu müziklerle kat l mc lar e lenceli saatler yaflad lar.

7 SAYFA 7 Ocak AKP enerji depoluyor Koray HOYLU Biz AK Partililer siyaseti makam ve mevki h rs için yapm yoruz, Halka hizmet hakka hizmettir felsefesiyle çal fl yoruz. Bu yüzden gönüllerdeyiz Cumhuriyet tarihi boyunca anayasayla ilgili en köklü de iflikliklerin gündeme geldi i 12 Eylül 2010 Referandumu Türkiye de y llar boyu ses getirece e benziyor. Ancak bu süreç hiç flüphesiz en derin izlerini zmir siyasetini b rakt. Referandumdan bu yana geçen 3 ayda AK Parti, zmir de kuruluflundan bu yana en hareketli ve y prat c sürecini geçirdi. zmir de AK Parti taraf ndan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na karfl yürütülen yerel muhalefet rafa kalkt, gözler Genel Merkeze çevrildi. Ömür Kabak n bazen çöplükte, bazen denizde, bazen metro önünde yapt sandall, maskeli, kimi zaman da seviyeyi iyice düflüren sözlü sataflmal muhalefetinin yerini gelecek hesaplar na b rakt. ktidar partisinin l Baflkan Ömür Kabak söz mü verdi yoksa motivasyon için mi yapt, parti ekiplere mi bölünüyor derken AK Parti zmir teflkilat tam anlam yla s f r numara trafl edildi. Yeni isim belirlenip vücuda yeni kan bulununcaya kadar amiral gemisinin komutas tüzük gere i Hakem Heyeti Baflkan Ali Afll k a emanet edildi. Genel seçimin arifesinde olunmas nedeniyle teflkilat mensuplar Aman soru sorulmas n, siyasi karayerime zeval gelmesin, son virajda flarampole yuvarlanmayal m diye bak fllar n kaç r rken Ali Afll k Sor bakal m diye seslendi. Pilavdan dönenin kafl k r ls n diyerek bafllad k AKP zmir de Akay dönemi Ömür Kabak n istifas yla boflalan AKP zmir l Baflkanl na Ömer Cihat Akay atand. Ataman n kendisi için de il zmir için sürpriz oldu unu belirten Akay, eski il baflkanlar ile birlikte yapt bas n toplant - s nda gazeteciler beyaz gül da tt. zmir'i kucaklayacak, kentin sorunlar na çözüm üretecek, zmirlilerin dertlerine çare olup, sorunlar hükümet nezdinde çözmek için köprü yönetim oluflturma amac nda olduklar n vurgulayan Akay, flöyle dedi: ''Kucaklay c bir il yönetimi oluflturmak istiyoruz. Eski ve yeninin karmas bir yönetim oluflturaca z. Biz zmir yönetimi olarak bar fl, huzur, kardefllik içinde partimizin eski ve yeni bütün mensuplar n tekrar partimize kazand racak çal flmalara imza atmak istiyoruz. Di er siyasi parti il baflkanlar yla da diyalo umuza samimi iliflki içinde devam edece iz. Biz kavga insan de iliz, bar fl n, huzurun insan - y z. nflallah onlarla da bar fl, kardefllik içinde iliflkilerimiz sürecek.'' Talatpafla Bulvar No: 68 (Tanflafl karfl s ) M. Rag p Apt. Alsancak / ZM R Tel: SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK KURULUfi: YIL: 3 SAYI: 42 Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ Müdürü CEMAL SEVG Reklam Koordinatörü BÜLENT KARATOSUN Görsel Yönetmen Hakan ER fien BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL : BASKI TAR H : 31 ARALIK 2010 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n sohbete. AK Parti zmir teflkilat n n kuruluflundan bu yana l Baflkanl da dahil olmak üzere bir çok farkl makamda görev yapan Ali Afll k, sorular ma verdi i cevaplarla adeta parti içi meselelerin röntgenini çekti. l baflkanl kongrelerinde iki kez seçimle göreve gelerek yaklafl k befl y l boyunca iktidar partisinin il baflkanl n yapan Ali Afll k la 3 y l sonra yeniden il baflkan odas nda bulufltuk de milletvekili aday aday olmak için istifa etti i zaman ayr lan yollar m z bu kez il baflkan -gazeteci olarak kesiflti. Birlikte 2 y l görev yapm flt k, hem de günlük ortalama 17 saat mesaiyi birlikte vermifltik. Durum böyle olunca lezzetli bir röportaj ç kt ortaya. Koray HOYLU: 3 y l aran n ard ndan hengâmeli bir süreçten sonra tekrar il baflkan koltu una oturdunuz. Sizden sonra görev yapan Ayd n fiengül de Ömür Kabak da iki y l dahi tamamlayamadan (kendi istifalar gibi görünse de) görevden al nd. Bu noktaya nas l gelindi? Ali AfiLIK: 2007 Genel Seçimleri nde milletvekili aday olmak için il baflkanl görevimden istifa ettim. Benim yönetimimde teflkilat baflkanl yapan Ayd n fiengül hem il teflkilat m z n hem genel merkezimizin takdiriyle il baflkanl na atand. Seçimlerde bütün teflkilat m z özverili bir çal flma yürüttü halk m za kendimizi anlatt k. Nitekim CHP ve DSP nin ortak liste yapmas na ra men Türkiye genelinde birinci parti olduk. zmir de de az zmir de kan kaybetmenin aksine fluanda enerji depoluyoruz ve bu en k sa sürede yeni il baflkan ve yönetiminin atanmas yla sinerjiye dönüflecek farkla ikinci parti olduk. zmir de AK Parti; 9 milletvekili, CHP-DSP ortak listesi 11, MHP de 4 milletvekili ç kard. Bu süreçte AK Parti gerek Türkiye de gerek zmir de büyük at l mlar yapt. Deyim yerindeyse 100 y ll k icraatlar k sa sürede tamamlad Yerel Seçimleri sürecine girildi. AK Parti kuruldu u günden bu yana oldu u gibi yine ülke genelinde aç k ara birinci parti oldu. Ancak zmir de siyasi konjonktürden kaynaklanan s - k nt lar ve yerel seçimleri CHP nin genel seçim havas na çevirmesi nedeniyle zmir de sadece bir belediye kazand k. 5 y l boyunca hiç bir köklü icraat olmayan CHP, zmir Büyükflehir Belediyesi ni kazand. Yerel seçimlerin ard ndan k sa sürede olsa teflkilat içinde moral bozuklu u yafland. Daha sonra yap lan il kongresinde teflkilat m z ve genel merkezimiz Ömür Kabak il baflkan seçti. Teflkilatlar m zda uyum sorunu kesinlikle yok Koray HOYLU: Burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Ömür Kabak bir önceki kongrede il baflkanl na aday olaca n aç klad ancak daha sonra çekilerek Kerem Ali Sürekli yi destekledi. Bu dönemde de Ayd n fiengül sizin listenizde yer ald ve sizi destekledi. Sonuçta 2006 kongresinde Ömür Kabak destekli Kerem Ali Sürekli 248 oy al rken, Ayd n fiengül destekli Ali Afll k 364 oyla yeniden il baflkan oldu. Bir sonraki kongrede ise Ömür Kabak il baflkan oldu, Ayd n fiengül l Baflkan Vekili ve Ali Afll k Hakem Heyeti Baflkan oldu. Gelinen sürece bu çok bafll durumun neden oldu u söylenebilir mi? AfiLIK: Uzaktan yak ndan alakas yok. Çünkü biz AK Partililer siyaseti makam ve mevki h rs için yapm yoruz, Halka hizmet hakka hizmettir felsefesiyle çal fl - yoruz. Halk n bize gönlünde yer açmas - n n nedeni de budur. Kongre döneminde tatl rekabetler yaflan r ama sonuç belli olunca hepimiz canla baflla halk m z için çal fl r z. Herkes kendine verilen görevi en iyi flekilde yapman n gayretinde olur. Geçmiflte yaflananlar nedeniyle plan yapmak, baflkalar n n önünü kesmeye çal flmak bizim teflkilat m zda yoktur. Ali Afll k, Kerem Ali Sürekli, Ömür Kabak, Ayd n fiengül ve tüm teflkilatlar tek hedef güder; AK Parti çat s alt nda halk ma nas l daha iyi hizmet üretirim? Koray HOYLU: Peki ya Ömür Kabak Göreve ilk geldi i günlerde onunla da mesai yapt m ama 3. ay n sonunda geçmifl dönemlerin aksine Ömür Kabak koflulsuz destekleyenler ve Kabak a tamamen karfl ç kanlar olmak üzere gruplaflma olufltu. Bunu nas l yorumluyorsunuz? AfiLIK: Hiç flüphesiz ki görev AK Parti de flimdiye kadar görev yapan tüm il baflkanlar insanüstü bir gayretle görevini yapmaya çal flt. Sen bizzat yaflayarak flahit oldun ki haftalarca bir kaç saatlik uykuyla ailemize hasret köylerde sokaklarda çal flt k. Ömür Kabak da bizler kadar özveri ve çaba harcad. Zaman zaman küçük s k nt lar yafland, ancak elinden gelenin en iyisini yapt. Öte yandan bilinen sebeplerle tak m ruhu bir türlü yüzde 100 ifller hale getirilemedi. Bu süreçte referanduma girildi. Sonras herkesin malumudur ki genel merkezimiz zmir de yeni bir baflkanla yola devam etme karar ald. Koray HOYLU: Ömür Kabak döneminde AK Parti zmir de kan kaybetmeye mi bafllad? AfiLIK: AK Parti de flimdiye kadar görev yapan bütün il baflkanlar ve yönetim kurulu üyeleri görevlerini en iyi flekilde yapma gayreti içinde oldu. AK Parti zmir de kan kaybetmesinin aksine fluanda enerji depoluyor ve bu en k sa sürede yeni il baflkan ve yönetiminin atanmas yla sinerjiye dönüflecek. fiuan AK Parti de çok iyi bir ekip var. çimizde il baflkanl, milletvekilli i, bakanl k gibi zor görevleri bile baflar yla yerine getirecek çok say da partili var. Aral k ay içinde bu arkadafllar m z gerek il baflkanl gerekse yönetim kurulu üyeli ine atanacak. Aya yere basan yap sal de iflikliklerle 2011 seçimlerinde zmir de birinci parti olmamam z için hiçbir neden yok. Ayr ca bu süreç sadece genel seçimler için de il 2014 y l ndaki yerel seçimlerin de sonucunu belirlemede büyük rol oynayacakt r. Koray HOYLU: Yap sal de ifliklik derken kamuoyunda s kça dillendirilen ekipleflmelerin bitirilmesine mi vurgu yap yorsunuz? AfiLIK: Partimizde ekipleflme gibi bir sorun yok. Biz toplumun her kesimine hitap eden bir partiyiz. Teflkilat içinde tabiî ki kendilerini birbirlerine daha yak n hisseden insanlar vard r. Ancak abart ld gibi ekipleflmeler partimizde olmaz, çünkü biz öncelikle halk m za hizmet için çal fl yoruz. Yap sal de ifliklik konusu ise tak m ruhunu daha da ön plana ç karma çal flmas d r. Genel merkeziyle, milletvekilleriyle, il, ilçe ve mahalle teflkilatlanmalar yla tam bir uyum sa lanmal d r. Teflkilat beyne kan tafl yan damarlara benzetirsek k lcal damarlar atar damarlara kan tafl yacak, atar damarlar da bunu beyne iletecek ki metabolizma sa l kl ifllesin. Koray HOYLU: fiuan teflkilat içinde bir uyum eksili i mi sezinliyorsunuz? AfiLIK: Uyum konusunda bir s - k nt yok ancak milletvekillerimizin il, ilçe ve mahalle teflkilatlar na daha fazla sahip ç kmas gerekiyor. zmir de Vecdi Gönül ve Mehmet Ayd n olmak üzere yo un devlet programlar olan iki bakan m z var. Ayr - ca genel merkezde ciddi sorumluluklar ve görevleri olan Genel Baflkan Yard mc m z Nükhet Hotar var. Görevlerinin el verdi i ölçüde ve yo un mesaileri nezdinde zmir de çal flmalar yap - yorlar, ço u zaman 24 saat bile yetmiyor. O nedenle onlara böyle bir istekte bulunmam z haks zl k olur. Ancak zmir milletvekillerimizin teflkilatla daha fazla zaman geçirmesi gerekiyor. Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an n hayata geçirdi i sokaktaki her vatandaflla bire bir diyalog ortam - n zmir de de yaratmal y z. Milletvekillerimiz Ankara mesaisi bitti inde teflkilatlarla birlikte sürekli zmir in sokaklar nda olarak, halk n nabz n bizzat tutmal. Koray HOYLU: Son olarak Ali Afll k görev süresi boyunca en çok Sert Mizaçl yarg s yla elefltirildi. Bu konuda ne diyeceksiniz? AfiLIK: Söylentilerin aksine ikili iliflkilerim çok sa l kl d r. D flar dan göründü- ünden çok daha sa l kl d r ve yal n bir insan md r. Bana karfl çok ac mas z elefltiri yapanlar da yeri geldi i zaman hakk m teslim ederler. Dolay s yla ben do al bir insan m. K zabilmeyi de sevebilmeyi de ayn oranda baflarabilen bir insan m. Dolay s yla beni sevenler menfaat için sevmezler, dostluk ad na severler, dostluk ad na sahip ç karlar. Bir tak m de erler ad na sahip ç karlar. Onun için ben hiç bir zaman yaln zl k çekmedim. Bir tak m makamlardan güç alarak bir fleyler yapmad m. Bulundu um her yere güç vermeye çal flt m. zmir e Milli Görüflçü baflkan! AK Parti zmir de l Baflkan Ömür Kabak n apar topar görevden el çektirilmesinden sonra yaflanan süreci yorumlamaya çal fl yoruz. Çok say da aday aday vard il baflkanl için zmir birkaç aç dan bölünmüfl, parti içi hiziplerin savafl k z flm flt. Bir tarafta eniflte vekil Mehmet Tekelio lu hareket edenler öbür yanda Genel Baflkan Yard mc s Nükhet Hotar dan medet umanlar. Bir de üçüncü yolcular vard. Tekelio lu grubunun üzerinde a rl kla durdu u isim Nazmi Kalyoncu ydu. Konak lçe Eski Baflkan, l Eski Baflkan Yard mc s, halen il genel meclis üyesi Kalyoncu Hotar a yak n isimler de Alia a Eski Belediye Baflkan Tansu Kaya ya flans veriyordu. Ancak bu grubun çok say da baflka adayla da ba lant s vard. Ödemifl Eski Belediye Baflkan Mahmut Badem den, zmir in sevilen siyasetçisi Bilal Do an a, ifladam Abdullah Kavuk tan, l Baflkan Yard mc s Bülent Delican a kadar önemli simalar n ad geçti il baflkanl için. Teflkilat Baflkan Ekrem Erdem, ince eleyip s k dokudu. Onlarca baflkan namzediyle yüzyüze görüfltü. Bir ço unu Ankara da davet etti. Bir dönem AKP de il baflkan yard mc l da yapan fiener Özterzi nin ad öne ç kmaya bafllam flt. Ve de yerel seçim sürecinde Tekelio lu ekibiyle hareket eden ifladam Selim Gökdemir davet edilmiflti son olarak Ankara ya Takriben 30 a yak n ismin özgeçmiflini ald Teflkilat Baflkan Erdem. Ve de çok say da siyasetçiyi Ankara ya davet etti. Ekipler aras güç savafllar n n dozu gün geçtikçe art - yor, zmir teflkilat, ataman n gecikmesi nedeniyle gergin günler yafl yordu. Hangi ekibin aday öne ç ksa, öbür ekip karfl ata a geçip, genel merkeze bilgilendirmeler yap yordu. Cemal Öztürk ten, Fevzi Kahraman a, Mustafa Alt nok dan, Murat Akdemir e, Nesrin Ulema dan, Kerem Ali Sürekli ye kadar onlarca kiflinin/siyasetçinin ad geçti il baflkanl için. Bir k sm yaklaflan seçimler öncesi ad n parlatt. Yap lacak temayül yoklamalar nda flans n artt rmak için kulis att Ankara da Ve beklenen atama geldi. Ömer Cihat Akay Milli Nizam/Milli Selamet Partili Mazlum Akay n o lu. Erzurum Atatürk Üniversitesi slami limler Fakültesi Mezunu Diplomas yla hiç ifl yapmam fl. Esnaf olan babas gibi o da ifl dünyas na at lm fl. Sadece ifl hayat nda de il siyasette de babas n n izinden gitmifl. Türk Talebe Birli i, Ak nc lar gibi üniversite y llar ndaki hareketlili ini 1980 darbesinden sonra kurulan Erbakan n Refah Partisi nde devam ettirmifl. zmir l Yönetim Kurulu üyesi olarak. ( ) Hatta RP teflkilat n n düzenledi i bir toplant da zmir fienocak Sinemas ndaki bir tiyatro oyununda ezan okundu u gerekçesiyle yarg lanm fl. Ceza al p hapis de yatm fl. Sonras nda Milli Görüfl Vakf yöneticili i, MÜS AD kuruculu u gibi görevleri var. AK Parti kuruldu unda pek çok Milli Görüflçü gibi o da siyasetini burada devam ettirmifl. Kurucu il yönetim kurulunda yer alma iste i kurucu il baflkan, milletvekili Katmerci taraf ndan uygun görülmemifl olsa da Konak lçe Yönetim Kurulu üyeli i ile sürmüfl Akay n siyasi hayat. fl hayat nda kendi iflinin yan s ra baflka flirketlerde de üst düzey yöneticilik yapm fl Akay. Ülker Grubu nun Ege Temsilcili i gibi Peki, onca isim varken, nereden ç kt Ömer Cihat Akay gibi sorulara yan t vermeye çal flal m. Pek çok kifliyle görüfltüm Akay hakk nda bilgi edinmek için. Milli Görüfl çizgisinden gelen bir ailede yetiflen ve siyasi kariyerini o cenahta yapan Akay, zmir teflkilat nda ekiplerin tamam na eflit uzakl kta. Yani bu atama ile flu vekil, bu ekip kazand deme flans /lüksü yok kimsenin. Genel Baflkan Erdo an zmir çukuruna s k flan ekiplere bu atama ile bir anlamda yan t veriyor. Hiçbirinizin dedi i olmayacak diyor bir bak ma. Vekilleri de teflkilat da kaz m yor, dikkate alm yor. Çünkü yaklafl k 500 kifliye ulaflan temayül yoklamas nda Akay n ad n n yaz ld n sanm yorum. Çünkü ne onun böyle bir niyeti ne de teflkilat n gündeminde öyle bir isim vard düne kadar. Peki, Akay n ad n Baflbakan Erdo an n önüne kim koydu? Manisa Milletvekili, Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç. Darbe sonras, 1984 te ezan meselesi yüzünden 163 ten birlikte yarg land milli görüflçü dava arkadafl n zmir e il baflkan yap yor Bülent Ar nç. Ama konufltu um kaynaklar, Akay n oldukça düzgün ve net bir siyasetçi oldu unu, kimseye ba l /ba ml olmayaca n, zmir teflkilat ndaki karmaflay çözecek bir a abey rolü oynayaca n söylüyor. Ama kesin olan flu ki; zmirlilerin kavgas, Manisa dan sonra zmir i de Ar nç n kontrolüne sokuyor. Baflbakan Erdo an da milli görüflcü geçmifli nedeniyle, kendi ekibinden bir ismi zmir e ataman n rahatl n yafl yor. Kentin tan mamas n, teflkilat n bilmemesini umursam yor tabi ki. Ar nç n ve de zmir e geldi inde evinde kal p, çiftli inde tatil yapt etkin bir ifladam - n n referans yeterli oluyor Akay n il baflkanl için. Milli görüfl çizgisinden gelip AK Parti de siyaset yapan pek çok kifli Akay n atanmas yla bayram yap - yor. Ekiplerin dizginlenmesi, do rudan Baflbakan Erdo an a ba l bir yap n n tesisi, seçim sürecinin a abey tecrübesi ile geçilmesi amaçlan yor ilk etapta. Ve Akay n o koltu u dolduraca na inan yor akl- selim bir kitle. Tabi ki önemli bir kitle için Ömer Cihat Akay hala soru iflareti. Baflta biz gazeteciler olmak üzere Sonuçta Baflbakan tercihini yapt. Merkez sa kökenli Ömür Kabak al p, Milli Görüflçü Ömer Cihat Akay atad zmir in bafl na. Bekleyip, görece iz.

8 SAYFA 8 Ocak Kocao lu halka Hatay Caddesi ndeki metro istasyon çal flmalar n yerinden inceleyen Baflkan Aziz Kocao lu, güzergah n bir an önce trafi e bilgi verdi aç lmas için geceli-gündüzlü çal flt klar n söyledi. Inönü Caddesi Nisan 2011 de Paterson Köflkü kültürel amaçl kullan lacak Paterson Köflkü nün projeleri tamamland skoçyal Tacir John Paterson taraf ndan 1859 y l nda yapt r lan tarihi Paterson Köflkü nün kente yeniden kazand r lmas için çal flmalar yürüten zmir Büyükflehir Belediyesi, tarihi köflkün kültürel amaçl olarak kullan lmas amac yla yap lacak restorasyon için gerekli olan Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri ni tamamlad. Haz rlanan projeler onay için Koruma Kurulu na gönderilecek. Bornova da Mustafa Kemal Caddesi nde bulunan ve 25 bin 400 metrekarelik arazi içerisinde yer alan, yaklafl k 2 bin metrekarelik ve 38 odal köflk, zmir deki en büyük sivil mimari yap lardan biri niteli inde y l na dek Paterson Ailesi taraf ndan kullan lan yap, 1986 tarihinde bir yang n sonucu büyük tahribata u ram flt. Yang n neticesinde yap n n bat kanad ndaki bölümü tamamen tahrip olmufltu. zmir Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral k ta bitmesi gereken çal flmalar Nisan 2011 e kayd r ld zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yürütülen Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar aral ks z devam ederken, zmirspor stasyonu ndaki inflaat ve üst düzenleme çal flmalar - n n ocak ay sonu, Hatay stasyonu ndaki çal flmalar n ise flubat sonunda tamamlanarak nönü Caddesi Hatay bölümünün trafi e aç laca belirtildi. 5.5 kilometrelik metro hatt boyunca yer alan di er üç istasyon olan Göztepe, Poligon ve F.Altay istasyonlar nda ise inflaat ve üst düzenlemelerin Nisan 2011 de tamamlanarak nönü Caddesi nin kalan k s mlar n n da bu tarihte trafi e aç lmas n n planland aç kland. nflaat n en önemli safhalar ndan olan istasyonlar n yap m s ras nda zemin flartlar n de iflkenlik gösterdi ini ve bu inflaatlar n binalara çok yak n olmas nedeniyle proje hesaplar n n bir k sm n n revize edildi ini kaydeden zmir Büyükflehir Belediyesi yetkilileri flu bilgileri verdi: Kentimizin önemli ulafl m yat r mlar ndan biri olan Üçyol- Üçkuyular aras ndaki 5.5 kilometrelik metro hatt nda inflaatlar tüm h - z yla sürmektedir. Projeye baflland günlerde nönü Caddesi nin trafi e bir an önce aç lmas ve bölgedeki olumsuzlu un giderilmesi için planlamalar yap lm fl; zmirspor stasyonu nun 2010 Aral k ay sonunda, Hatay stasyonu nun ise Ocak 2011 in sonunda üst düzenlemeleri de tamamlanarak Hatay bölgesinin trafi e aç lmas konusu kararlaflt r lm flt r. Ancak inflaat n önemli safhalar ndan biri olan istasyon yap lar ile tünel yap lar n birbirine ba layan merdiven tünellerinin yap m aflamas nda, zemin flartlar n n de ifliklik göstermesi ve bu imalatlar n binalara çok yak n olmas ndan dolay mevcut projenin bu k sm na ait hesaplar n revize edilmesi ihtiyac ortaya ç km flt r. Bu problemi aflmak ad na yap lan tetkik ve hesaplamalar sebebiyle bir süreç yaflanm flt r. Bunlara ilave olarak mevsim flartlar n n elvermemesiyle birlikte inflaatta çal fl lamayan günler gecikmeye sebep olmufltur. Belirtilen bu sebeplerden dolay, önceki planlaman n yeniden de erlendirilmesi gerekmifltir. Yap lan de erlendirmeler sonucunda, zmirspor stasyonu nun Ocak ay sonunda, Hatay stasyonu nun ise fiubat ay sonu itibariyle bitirilip üst düzenlemesi yap larak bölgenin trafi e aç lmas planlanm flt r. nönü Caddesi üzerindeki Göztepe, Poligon ve Fahrettin Altay istasyonlar nda da inflaatlar h zla devam etmekte olup Nisan ay içinde gerekli üst düzenleme çal flmalar da tamamlanarak bu bölgenin de trafi e aç lmas gerçeklefltirilecektir. fl takviminde yaflanan gecikme nedeniyle hemflehrilerimizden özür diliyor, bugüne kadar göstermifl olduklar anlay fl için teflekkür ediyoruz. Metro çal flmalar n n ard ndan nönü Caddesi nin üst dokusu da yenilenecek. Düzenleme kapsam nda, metro çal flmas nedeniyle bozulan ve y pranan Varyant-Bayramyeri ile Üçkuyular aras ndaki kald r mlar tamamen yenilenecek. Kald r mlarda, kaplama malzemesi olarak 10x10 cm ebad nda granit küp tafl kullan - lacak. Bayramyeri-Üçyol aras ndaki orta refüjde görüntü kirlili i yaratan demir korkuluklar da kald r lacak. Söz konusu güzergah boyunca, uygun olan yerlerde 3 metre aral klarla turunç a açlar dikilecek. Düzenleme çal flmas çerçevesinde, yayalar n kesintisiz ulafl m n n sa lanmas için de gerekli önlemler al nacak. Yayalar n karfl dan karfl ya güvenli bir biçimde geçmeleri amac yla, gerekli olan noktalarda trafik fl klar ile yaya geçitleri yeniden düzenlenecek. nönü Caddesi üzerinde bulunan tüm ayd nlatma ekipmanlar yer alt na al narak kent esteti ine uygun ayd nlatma direkleri yerlefltirilecek. Ayr ca cadde üzerindeki reklam, pano ve afifller gözden geçirilerek Büyükflehir Belediyesi lan ve Reklam Yönetmeli i ne uygun hale getirilmesi sa lanacak. 11 ayda 81 bin tamirat zmir Körfezi ne Hollanda modeli Su da t m flebekesindeki ar zalara en k sa sürede müdahale etmek için 24 saat çal flan zmir Büyükflehir Belediyesi ZSU Genel Müdürlü- ü ekipleri, 2010 y l n n 11 ayl k döneminde toplam 81 bin flebeke ar zas n tamir etti. ZSU Genel Müdürlü ü Su Tesisleri Daire Baflkanl na ba l Teknik fiube Müdürlükleri, ayr ca 39 kilometre uzunlu unda içme suyu flebekesi döfledi. Daire Baflkanl, güçlenen araç filosu ve ekip say s ile kent merkezinde Merkez, Karfl yaka, Buca, Bornova ve Narl dere Teknik Amirlikleri olmak üzere 5 noktadan hizmet veriyor. Çevre yerleflimlerinin su ve kanal sorunlar nda ise Gediz, Nif, Yar mada ve Menderes bölgelerinde oluflturulan teknik ekipler devreye giriyor personel, 152 araç ve 43 ifl makinas yla hem kent içindeki hem de çevre yerleflimlerdeki su da t m flebekesindeki ar zalar gideriliyor. zmir Büyükflehir Belediyesi, derelerden gelen alüvyonlarla s laflman n giderek artt zmir Körfezi nin dip taramas ve su kalitesinin art r lmas için bu konuda dünyan n en ileri teknolojilerine sahip Hollanda modeli üzerinde yo- unlaflt. Üçte biri suyla kapl baflkent Amsterdam da uygulanan tarama teknolojisi, zmir Körfezi için en uygun çözüm olarak görülüyor. Geçti imiz Mart ay ndan bu yana DLH dan kiralad ekskavatörlü gemilerle zmir Körfezi ne akan dere a zlar nda dip taramas yapan zmir Büyükflehir Belediyesi, körfezde giderek tehlikeli boyutlara ulaflmaya bafllayan karasallaflman n önlenmesi ve su kalitesinin art r lmas için son derece önem tafl - yan bu çal flmalar çok daha h zl bir flekilde yürütebilmek için yeni bir teknoloji üzerinde yo unlaflt. Dip taramas konusunda dünyan n en ileri teknolojisine sahip ülkesi olan Hollanda da yap lan incelemelerde, yaklafl k üçte biri suyla kapl olan baflkent Amsterdam da uygulanan dip tarama teknolojisinin, zmir Körfezi için en uygun çözüm oldu u konusunda fikir birli i olufltu. ncelemelere kat lan Deniz Ticaret Odas zmir fiubesi Baflkan Geza Dologh, zmir e getirilmesi düflünülen teknolojinin Türkiye için de önemli bir yenilik olaca n belirterek, Bildi im kadar yla henüz ülkemizde bu sistem yok. Son teknoloji ve son derece h zl çal fl yor. Ç kacak malzemeyi ne yapaca m z çözdükten sonra, zmir körfezinin her sene dolmas, büyük gemilerin gelmemesi problemleri ortadan kalkacak. Bu giriflimi için Say n Baflkan kutluyorum diye konufltu. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Erdeniz Özel, zmir körfezinin özellikle Kuzey k sm n n çok s bir alana dönüfltü ünü ve son teknolojiyle dip taramas yap lmas düflüncesinin ak nt rejimine de büyük yarar sa layaca n söyledi. Sistem nas l çal fl yor? Günümüzde dünyan n çeflitli bölgelerinde de iflik amaçlarla deniz, göl ve nehir taramalar n n gerçeklefltirildi ini ve özellikle kesici-emici dip tarama gemi ve ekipmanlar n n kullan ld n n tespit edildi ini kaydeden ZSU yetkilileri, Bu gemilerle yap lan çal flmalar s ras nda dip tarama ifllemi emici özellik tafl yan borularla yap ld ndan, çevrede koku gibi olumsuz etkiler yaflanm yor. Gerekti inde ara pompa sistemleri kullan larak dipteki sedimentin (tortu, çöküntü) uzaklaflt r laca alana kadar borularla iletilmesi de mümkün diye konufltu.

9 SAYFA 9 Ocak Esnaf n umudu 2011 y l nda ESOB Yönetim Kurulu Baflkan Zekeriya Mutlu, esnaf için bu y l n s k nt l geçti ini umutlar n 2011 y l na kald n aç klad zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Zekeriya Mutlu, 131 meslek odas çat s alt nda yaklafl k 300 bin esnaf ve sanatkara hizmet vermeye gayret gösterdiklerini belirtti. Esnaf ve sanatkarlar aç s ndan ekonomik tabloya bak ld nda, 2010 y l n n oldukça s k nt l geçti ini öne süren Mutlu, küresel krizin etkileri nedeniyle durgunluk yaflayan Türk ekonomisinin, henüz tam anlam yla zor günleri atlatamad - n savundu. Özellikle 2010 y l n n ilk yar s nda piyasalara hakim olan olumsuz psikolojinin, yat r mlar n aksamas na, zincirin devam nda genel üretimin ve istihdam n düflmesine, piyasalardaki nakit ak fl n n durmas na yol açt n iddia eden Mutlu, flunlar kaydetti: Krediler s k nt veriyor ''Piyasalar, özellikle esnaf sanatkarlar bo an ekonomik durgunlu un bir baflka nedenini de, üç dört y l önce çekilen uzun vadeli krediler oluflturmufltur. Enflasyonun tek haneli rakama inmesiyle kredi faizlerinde de önemli düflüfller görülmüfltür. Bu ortamdan yararlanmak isteyen insanlar, uzun vadeli araç, tüketici, konut kredileriyle geleceklerini adeta ipotek alt na alm fllard r. Bunun yan nda, geliri orta veya alt seviyede olan insanlar da dahil olmak üzere, toplumun ço- unlu u farkl bankalardan, ikifler üçer kredi kart kullanmaya bafllam flt r. Kredi kartlar n n hesaps zca kullan lmas, geri ödemelerin sa l kl yap lamamas na, yüksek faizli kart borcundan kurtulmak isteyenlerin de yeni borçlanmalara gitmesine neden olmufltur. Bu geliflmeler, Türkiye'de insanlar n ayl k gelirlerinin önemli k sm n banka borçlar na ay rmas na neden olmufltur. Rakamlar, bugün toplumu oluflturan her üç bireyin ikisinin bankalara kredi borcu bulundu unu göstermektedir. Gelece e güvenle bakamayan insanlar n tüketimlerini k smas, zorunlu ihtiyaçlar d fl nda harcamadan kaç nmalar, memur, emekli, köylü gibi kesimlerin sat n alma gücünün düflmesi, do rudan halka mal ve hizmet sunan esnaf sanatkarlar da ifl yapamaz hale getirmifltir.'' Zekeriya Mutlu, 2008 bütçesinde 222 milyar lira harcama yap l rken, bütçe gelirlerinin 204 milyar lira oldu unu, bütçe aç n n 18 milyar lira olarak gerçekleflti ini ifade etti y l nda bütçe giderinin 267 milyar, bütçe gelirinin 215 milyar, bütçe aç - n n ise 52 milyar lira oldu unu hat rlatan Mutlu, 2010 y l ndaysa tüm çabalara ra men bütçe aç n n 70 milyar lira olarak gerçekleflmesi beklendi ini ifade etti. Mutlu, sözlerini flöyle sürdürdü: '' fikur rakamlar na göre, Türkiye'de 2010 y l n n ilk 7 ay nda kapanan ifl yeri say s, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 83 art flla 27 bini aflarken, zmir de Esnaf Sicil Müdürlü ü verilerine göre 2010 Ekim sonu itibar yla 5862 esnaf sanatkar kayd n kapatmak zorunda kalm flt r. Ayn dönemde 9860 yeni ifl yerinin aç ld görülmektedir. Yeni ifl yeri aç l fllar nda kay t yapt rma yasal bir zorunluluktur. Öte yandan avantajl kredi kullanmak isteyen esnaf sanatkar n da kay t yapt rmas gerekmektedir. Bunun yan s ra kay t sildirmenin yasal bir zorunlulu u yoktur ve ayr bir maliyeti bulunmaktad r. Özetle, bahsi geçen dönemde aç l fllar n lehine olan fark, ekonominin iyi olmas ndan, piyasalarda canl l k yaflanmas ndan de- il, yasal zorunluluklardan kaynaklanmaktad r.'' Hükümetin, meslek örgütlerinin görüfllerini de dikkate alarak tasar çal flmalar nda eksik kalan yönleri tamamlamas n beklediklerini bildiren Mutlu, flöyle dedi: ''Toplum vicdan n rahats z etmeyen, haks z rekabet ortam yaratmayan adaletli kanunlar ç kararak reel sektörün 2011 y l na daha güvenli bakabilmesini sa lanmal d r y l n n yaz aylar nda yap lmas beklenen genel seçimler öncesi, ülke yöneticilerinin ekonomi politikalar da büyük önem kazanmaktad r. Gerek yap land rma yasas, gerek istihdam paketi, gerekse yeni dönemde hayata geçirilecek di er çal flmalarda ayaklar yere sa lam basmal, genel seçimler düflünülerek popülist yaklafl mlarda bulunmaktan özenle kaç n lmal d r. Yeni y l n ilk çeyre inde, 2010'un son döneminde yap lan çal flmalar n meyvelerini verece i, ekonomide bir canlanma yaflanaca beklenmektedir. Reel sektörün eski ritmini yakalamaya çal flaca bu dönemde, ülke yöneticilerinin de son derece dikkatli hareket etmeleri gerekmektedir. Zira, bu kritik süreçte seçim ekonomisini ça r flt ran politikalar n izlenmesi, uzun vadede piyasalarda yeni t kan kl klar n yaflanmas na yol açabilecektir. Ekonomi kurmaylar, mali disiplini kaybetmeden, üreten ve yat r m yapan kesime desteklerini sürdürmelidir. Al nacak kararlarda ekonomik zincirin en zay f halkas esnaf sanatkarlara pozitif ay r mc l k yap lmal, esnaf teflkilat n n yöneticilerinin görüflleri do rultusunda üyelerimize yönelik özel destek programlar haz rlanmal d r. Yeni önlemler planlan rken, deste e en fazla ihtiyaç duyan küçük iflletmelerin s k nt lar n gidermek öncelikli olmal d r.'' Uzun vadeli borçlanmay n 2010 y l genelinde yaflanan s k nt l durumun, y l n son döneminde hükümetin arka arkaya yapt aç klamalar ve çal flmalarla bir nebze olsun azald n belirten Mutlu sözlerine flöyle devam etti; Emekli maafllar nda yap lan iyilefltirmeler, KOSGEB taraf ndan yeni kredi imkanlar tan nmas, kanunlaflmas art k an meselesi olan genifl kapsaml borç yap land rma tasar s ve istihdam paketi çal flmalar, reel sektöre nefes ald racak giriflimler olmufltur. Bu noktada umutlar 2011 y l na kal rken, esnaf sanatkarlar n da uzun vadeli, dövize endeksli afl r borçlanmalardan kaç nmalar, bilgi ve teknolojiyi kullanarak kendilerini gelifltirmeleri önem kazanmaktad r. Zekeriya Mutlu, hükümetin, y - l n son çeyre inde arka arkaya yapt aç klamalarla reel sektöre umut afl ld n, borç yap land rma tasar s ve istihdam paketi çal flmalar n n bir an önce kanunlaflmas n n, ülkedeki ekonomik çevrelerin ortak beklentisi haline geldi ini söyledi. Esnaf Birli i nin çözüm önerileri 1Zekeriya Mutlu, bu do rultuda yap lacak çal flmalarda haz rlad klar önerileri de flöyle özetledi: ''Ekonomi öncelikli olmal d r. Ülke yöneticilerinin gündemlerini siyasal konular ve soyut kavramlar gere inden fazla meflgul etmektedir. Türkiye'nin önceli i ekonomi olmal d r. lk ad mda ülke yöneticileri ile esnaf temsilcilerinin bir araya gelece i samimi platformlar oluflturulmal d r. Tüm siyasiler, TBMM üyeleri, yerel yönetimler, halk n ekonomik s k nt lar n n azalt lmas için daha fazla mesai sarf etmelidirler. 2Üretim maliyetleri düflürülmelidir. Türkiye'de akaryak t, elektrik gibi üretim girdileri oldukça pahal d r. Özellikle akaryak ta gelen son zamlar, mal ve hizmet üreten kesimlerin belini iyice bükmüfl durumdad r. Üretime ivme kazand r lmas için önce girdi maliyetleri düflürülmelidir. 3Yerli mal özendirilmeli, Türk mal n tercih etmek bir inisiyatif, seçenek de il, mecburiyet olmal d r. Yerli mal n n tercih edilmesi, genel üretim ve istihdam destekleyecek bir unsur olacakt r. 4TU K verilerine göre, Türkiye'de çal flan yaklafl k 22 milyon çal flan n yar s ndan fazlas kay td fl d r. Kay td fl yla mücadeleye daha fazla önem verilmeli, mükellef taban geniflletilmelidir. 5Meslek e itimi ülkelerin kalk nmas nda büyük rol oynayan bir etkendir. Ülkemizde meslek e itimi tercihi, geliflmifl ülkelere nazaran daha düflüktür. Türkiye'de meslek e itimi yayg nlaflt r lmal, özendirilmeli, esnaf teflkilatlar na daha verimli meslek e itimi verebilecekleri imkanlar sa lanmal d r. 6Ar-Ge Teflvik Yasas 'ndan yararlanamayan esnaf sanatkarlara yönelik yeni çal flmalar yap lmal d r. Ar-Ge desteklerinin meslek odalar kanal yla verilmesini sa layacak düzenlemeler hayata geçirilmelidir. 7 stihdam özendirilmelidir. Hükümet taraf ndan haz rlanan istihdam paketinin ayr nt lar henüz tam aç klanmam flt r. Ancak yap lan çal flmada iflçi ç karmalar n önüne geçecek önlemler, Sosyal Güvenlik primi ve vergi muafiyeti gibi istihdam özendirecek tedbirler mutlaka düflünülmelidir.'' Kuyumculara sa l k deste i Özel Karatafl Hastanesi ile gerçeklefltirilen protokol gere ince zmir Kuyumcular Odas üyelerine, üye yak nlar na ve üyelerin çal flanlar na indirimli sa l k hizmeti verilecek Protokol, zmir Kuyumcular Odas nda düzenlenen törenle Baflkan Y lmaz Uça ile Özel Karatafl Hastanesini dare Derne i Yönetim Kurulu Üyeleri Samuel Azar ve Avram Hasan aras nda imzaland. Törene zmir Kuyumcular Odas Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Franco Karakulak, Yönetim Kurulu Üyeleri Savafl Özulucak ve Halil Altunsu ile Özel Karatafl Hastanesini dare Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Avram Sevinti ve dari fller Müdürü Öykü Yay mlar kat ld. ki kurum aras nda yap lan protokol gere i, zmir Kuyumcular Odas üyeleri, üyelerin birinci dereceden yak nlar ve üyelerin iflyerlerinde çal flanlar hastanenin poliklinik hizmetlerinden yüzde 15 indirimli olarak yararlanabilecekler. zmir Kuyumcular Odas Baflkan Y lmaz Uça, oda olarak Özel Karatafl Hastanesi ile her dönemde yak nl klar bulundu- unu belirterek, Oda olarak üyelerimizin sa l k hizmetleri konusunda Özel Karatafl Hastanesi nden faydaland - n biliyoruz. Her koflulda Oda olarak zaten destek al - yoruz. Sa l k hizmetleri konusunda Karatafl Hastanesi ile böyle bir iflbirli i yapmaktan memnunuz, her konuda iflbirli ine haz r z dedi. Samuel Azar, Avram Hasan ve Avram Sevinti de hastane olarak temel amaçlar n n topluma hizmet etmek oldu unu belirterek, Hastanemiz elde etti i geliri yine sa l k hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için harc yor. Kar amac gütmeyen bir kurulufluz. SGK anlaflmam z var. SGK kapsam ndaki hastalara hizmet veriyoruz diye konufltular.

10 SAYFA 10 Ocak Müflteriyi mikroskop Ekonomi Kentin tan t m için örnek iflbirli i alt nda iyice inceleyin Ege Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Ünlütürk Ortado u ve Uzakdo u pazar nda sevildi Elvan Ünlütürk, hracatta Pazarlama Teknikleri, Müflteri Bulma Yöntemleri ve lgili Devlet Yard mlar E itim Program kapsam nda uyar larda bulundu flhayat nda baflar n n anahtar n n müflteri odakl çal flmadan geçti ini belirten Ege Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Ünlütürk, Ege hracatç Birlikleri nde düzenlenen, hracatta Pazarlama Teknikleri, Müflteri Bulma Yöntemleri ve lgili Devlet Yard mlar E itim Program na kat lan ihracatç firma temsilcilerine, Müflteriyi mikroskop alt na al n tavsiyesinde bulundu. Ege Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i taraf ndan organize edilen e itim program na sektörün ilgisi yo un oldu. Toplant da, Sektörün baflar l isimlerinden Ege Haz rgiyim ve Konfeksiyon hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Üyesi ve Sun Tekstil Genel Müdürü Elvan Ünlütürk, ihracat pazarlamas na iliflkin tecrübelerini ihracatç firma temsilcileri ile paylaflt. Ege hracatç Birlikleri nden lhan Uncu ve smail Saydan ise ihracatç firma temsilcilerine ihracatta devlet yard mlar na iliflkin bilgi verdi. flhayat nda baflar l olmak için müflterinin bir sorununu çözmesi veya bir hedefe ulaflmas için yard mc olacak fikirler gelifltirmek gerekti ine iflaret eden Ünlütürk, Müflteriyi kazanmak ve çal flmada süreklili i sa lamak için müflteriyi mikroskop alt na almak laz m. Müflteriyi daha iyi fiyat sunarak m, daha farkl kumafl kaliteleri ile mi, farkl ürün gruplar ile mi, herkesten daha k sa terminle mi mutlu edece imizi iyi bilmemiz gerekiyor. Müflterinin ma azas n ziyaret ederek ne tarz ürün satt klar n, sizin üretebilece iniz onlarda eksik olan ürünler var m onlar tespit edin, sat fl fiyat aral klar n ürün baz nda inceleyin, ayn kategoride müflterinin rakiplerinin hangi ürünleri, hangi fiyat aral nda satt n kontrol edin diye konufltu. Do ru ürünü, do ru pazarlama teknikleriyle satarak bir müflteri kitlesine ulaflman n ana hedef oldu unu belirten Ünlütürk, flöyle konufltu; Do ru müflteriyi tespit için internet, al c n n web sitesi, di er üreticilerin görüflleri, finansal durum araflt rmas gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Müflteriye ulaflmak için al c - lar n yerel müflteri ofisleri, acentalar, fuar ve tan t m organizasyonlar, ilgilendi iniz pazarda ma aza ve sat fl ofisi açabilirsiniz. Sat flta alt n kural, Size nas l sat fl yap lmas n istiyorsan z baflkalar na da öyle sat fl yap n diye özetleyen Ünlütürk, sat fl n devaml l n sa lamak için yap lmas gerekenleri ise; Söz verince tutun, baflar s z olursan z bahane uydurmay n. Sözünüzü tutam yorsan z da çaba gösterdi inizin fark na varmal lar. Müflterinizin beklentilerini firman zda çal - flanlara do ru aktar p, herkesin ayn bak fl aç s na ulaflmas için çaba göstermeniz laz m. Müflteri odakl sürekli koleksiyon, araflt rma, gelifltirme yap n diye özetledi. fladamlar na UFUK TURU ZKA ve Sunexpress zmir için el ele verdi zmir Kalk nma Ajans ( ZKA) ve SunExpress, zmir in tan t m için örnek bir iflbirli ine imza att. Z- KA ile SunExpress in gerçeklefltirdi i ortak çal flmayla, ZKA n n zmir in yat r m olanaklar n tan tmak için haz rlad tan t m broflürleri, SunExpress in zmir merkezli bütün yurtd fl uçufllar nda yolculara sunulacak ve kentin tan t - m na önemli katk sa lanacak. Bu önemli projeyle ilgili düzenlenen protokole ZKA ad na Genel Sekreter Dr. Ergüder Can ve SunExpress ad na Ege Bölgesi Pazar Müdürü Ece fienev imza att. Ergüder Can, zmir in yat r m olanaklar n tan t rken bir kifliye daha ulaflsak bizim için önemli. Kentsel Pazarlama Plan için yapt rd m z alg araflt rmas nda gördük. zmir yurtd fl nda yeterince tan nm yor. Araflt rmaya göre Türkiye ye gelen Turistlerin yüzde 94 ü zmir i bilmedikleri için gelmeyi tercih etmediklerini belirttiler. Ayn araflt rmada zmir e gelen turistlerin yüzde 84 ünün tekrar geldi i de ortaya ç kt. Bu iki sonucu birlikte de erlendirmek gerek; demek ki tan t m oldu- u sürece zmir e gelen turist say s artacak. Bu bir gerçek dedi. Türkiye nin onar m noktas haline gelecek zmir Kalk nma Ajans n n 2008 KOB Mali Destek Program kapsam nda; Biliflim Sektöründe Onar m Faaliyetlerinin Desteklenmesi bafll kl projesi ile ald ZKA deste i sayesinde teknik parkurunu büyük oranda iyilefltiren, kurumsal yap - s n ve ticari vizyonunu gelifltiren ve eleman say s bir misli artt ran Shift Teknik firmas, flimdi ülkemizin de iflik illerinde bilgisayar ve çevre birimleri onar m birimleri kurarak, Tükiye nin Onar m Noktas olmay hedefliyor den bugüne bilgisayar ve çevre birimleri onar m faaliyetleri alan nda faaliyet gösteren küçük bir ekibin azmi ve çal flkanl -, ZKA deste i ile birleflince zmir ve Ege Bölgesinin Teknik Servis Devi olmaya giden yolun aç lm fl oldu. Bugün Onar m Noktas zmir den ulusal bir marka olma yolunda ilerliyor. Aran lan marka Ege Zeytinya Ege markal ürünleriyle 32 ülkeye ihracat yapan Ege Nkm G da A.fi., zeytinya nda, Ortado u ve Uzakdo u pazar nda aranan marka oldu. Ege Nkm G da A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Nedim Kalpakl o lu, Ege zeytinya n Türk markas olarak kendi ad yla uluslararas pazarda görmenin gurur verici bir geliflme oldu unu söyledi. Ege Zeytinya n n, özellikle Japonya ile Ortado u ülkelerinde oluflan yeni pazarda önemli bir yer ve prestij edindi ine de inen Kalpakl o lu, bu ülkelere yapt klar ihracat n son dönemde büyük yükselifle geçti ini ve talebin her geçen gün artt n vurgulad y llar aras ilk alt ayl k ihracat rakamlar nda yüzde 50 lik art fl sa layan Ege Nkm G da n n, Iole ve Ege markal zeytinya ile Uzakdo u ve Ortado u ülkelerinde gerçeklefltirilen birçok fuarda boy gösterdi ini belirten Nedim Kalpakl - o lu, Ortado u pazar nda Ticaret Heyeti program na kat ld k. Program dahilinde yap lan ikili görüflmelerle da t m yapan al c firmalarla görüfltük ve önemli ad mlar att k diye konufltu. Devlet Bakan Zafer Ça layan n baflkanl nda resmi yetkililer ve özel sektör temsilcileriyle, ihracatç firmalardan oluflan heyetle Ortado u ülkelerinde ciddi ba lant lar gerçeklefltirdiklerini kaydeden Kalpakl o lu, bu görüflmelerin ihracat rakamlar na olumlu yans malar n h zla almaya bafllad klar - n sözlerine ekledi. Üçüncü kez ifladamlar ile biraraya gelen Baflkan fienol, Fikir ve önerilerinizin fl nda kenti yönetmek istiyoruz diye konufltu Belli periyotlarda esnaf, sanayici, ifladam, muhtar ve vatandafllarla toplant lar yapan Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, sanayici ve ifladamlar yla üçüncü buluflmas n gerçeklefltirdi. Gaziemir Belediyesi Sarn ç Sosyal Tesisleri nde 3 gün boyunca sabah kahvalt lar nda sanayici ve ifladamlar yla bir araya gelen Baflkan fienol, sorun ve önerileri dinledi. fienol un göreve geldi i günden bu yana gerçekleflen çal flma ve projelerle ilgili ayr nt l bir sunumun yap ld toplant larda, sanayici ve ifladamlar n n bölgenin geliflmesi için sunduklar fikir ve projeler kaydedildi. Bir kenti yönetmek sadece belediye baflkan ve meclis üyelerine b rak lmayacak kadar ciddi ifltir diyen Baflkan fienol, bu amaçla buldu u her f rsatta bu tip toplant lar düzenledi- ine iflaret etti. fienol, zmir in cazibe merkezi haline gelen Gaziemir in gelece inin ve gelifliminin do ru planlanmas gerekti inin alt - n çizdi. fienol, Gaziemir ve Sarn ç taki sanayici ve ifladamlar yla bulufltu u toplant larda flunlar aktard : Sarn ç Organize Sanayi Bölgesi hayata geçirilmeli Sanayici ve ifladamlar toplant larda altyap, çevre ile Tahtal Baraj Havzas n n k s tlamalar nedeniyle yaflad klar sorunlar baflta olmak üzere yaflad klar s k nt lar dile getirdi. Sarn ç n son y llarda büyük bir h zla sanayi kenti haline dönüfltü ünü dikkat çeken sanayici ve ifladamlar, Sarn ç Organize Sanayi Bölgesi kurulmas yolunda Baflkan fienol dan destek istedi. Bu konuda elinden gelen her deste i verece ini belirten fienol, Sarn çl ifladamlar n n bir an önce dernek çat s alt nda bir araya gelmelerini istedi. Son y llarda büyük geliflim gösteren Gaziemir de nüfus art fl bak m ndan zmir in önde gelen ilçelerinden birisi. Geçen y l zmir e gelen 40 bin kifliden 11 bini ilçemize yerleflti. Ancak e itim ve gelir seviyesi yüksek insanlar Gaziemir i tercih ediyor. Gayrimenkul fiyat art fl nda Gaziemir, Türkiye de üçüncü s raya yükseldi. fiu an 120 bin olan Gaziemir in yap laflmas n n 6-7 y l içinde tamamlanaca n ve nüfusunun 220 bini aflmayaca n öngörüyoruz. Bu kentte yaflayan ve para kazanan siz sanayici ve ifladamlar n n da Gaziemir in yönetimine kat lmalar n, bu kente olan gönül borçlar n ödemelerini bekliyoruz. Bize yanl fllar m z ve hatalar m z gösterin, fikir, proje ve önerilerinizle ufkumuzu aç n. P nar Süt yine sektörünün lideri KalDer Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi 2010 y l 3. çeyrek ölçümlerinde süt ve süt ürünleri sektöründe P nar; müflteri memnuniyetinde 2006, , 2009 y llar nda oldu- u gibi 2010 da da en yüksek puan alarak liderli ini sürdürdü. Türkiye nin öncü g da markas PINAR, tüketicisinin istek ve ihtiyaçlar do rultusunda oluflturdu u ürün gam yla Sa l k, Yenilik ve Lezzet i bir arada sunarak, tüketici tercih s ralamas nda birinci olmaya devam ediyor. KalDer Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi 2010 y l 3. çeyrek ölçümlerinde süt ve süt ürünleri sektöründe P nar; son befl y ld r oldu u gibi, müflteri memnuniyetinde yine en yüksek puan alarak liderli ini sürdürdü. Befl y l aflk n süredir Türkiye Kalite Derne i ve Uluslararas Araflt rma fiirketi KA Araflt rma taraf ndan; ACSI (American Customer Satisfaction Index) lisans, National Quality Research Center ve Michigan Üniversitesi proje yönetim deste i ile yürütülen TMME çal flmas nda P nar, 85 puan alarak süt ve sütün ürünleri kategorisinde birinci oldu.

11 SAYFA 11 Ocak Ekonomi ODUL YAGMURU TO nun 125 inci kurulufl y ldönümü kapsam nda zmir Vergi Dairesi Baflkanl ile ortaklafla düzenledi i, 2009 Y l Vergi Ödül Töreni nde baflar l performans sergileyen firmalar ödüllendirildi Akça n n ödül gururu Türkiye nin tar ma dayal sanayide en büyük entegre kuruluflu Akça Holding, 3 alt n madalyaya lay k görüldü. Törende Akça Holding kuruluflu Menderes Tekstil, Yüksek Ticari Kazanç Beyan ve Döviz Kazand r c Faaliyet dallar nda alt n madalya al rken; Osman Akça Tar m Ürünleri A.fi. de Döviz Kazand r c Faaliyet kategorisinde alt n madalya kazand. Akça Holding kurulufllar ad na ödülleri alan Muhasebe Müdürü Kadir Uygun, Her y l oldu u gibi bu y l da ödüle lay k görülmemiz bizim için büyük mutluluk kayna dedi. Orkide Ya lar na ihracat ödülü 90 ülkeye ihracat gerçeklefltiren ve 50 milyon dolarl k yat r mla ham ya üretimine bafllamaya haz rlanan Orkide Ya lar, 2010 y l n anlaml bir ödülle kapatt. Orkide Ya lar, Döviz Sa lama Bildirimi dal nda alt n madalya ile ödüllendirildi. Ödülü, Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün den alan D fl Ticaret Müdürü Ahmet Us, Ülke ekonomilerinin geliflmesi, kifli bafl na düflen gelir seviyesini artt rd ve nüfus art fl yla beraber g da tüketimi de yükseldi. G da tüketimine paralel olarak ya tüketimi ve talebi de yo unlafl yor. Bu rakamlar da bizleri daha çok üretim yapmaya ve yeni pazarlara sat fl yapmaya itiyor diye konufltu. Smyrna Bas n Yay n a vergi takdiri Smyrna Bas n-yay n, Gazetecilik ve Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. zmir Ticaret Odas n n en fazla vergi ödeyen, yeni istihdam yaratan firmalar aras na girerek ödüle lay k görüldü. zmir Ekonomi Üniversitesi'nde Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün ün de kat l m yla yap lan törende, ödülü Smyrna Bas n Yay n ad na Genel Müdür Fahrettin Dokak ald. Bakan Ergün ün yan s ra zmir Valisi Cahit K raç, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Vekili S rr Aydo an, zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Zekeriya Tunç, zmir Vergi Dairesi Baflkan Mustafa Gürhan Acar ve ifl dünyas n n önde gelen isimleri de törende haz r bulundu. Ödülü TO Meclis Baflkan Necip Kalkan dan alan Genel Müdür Fahrettin Dokak, Ticaret yapan her Türk vatandafl gibi biz de Smyrna Bas n-yay n, Gazetecilik ve Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. olarak vergi sorumlulu umuzu yerine getirmenin mutlulu unu yafl yoruz dedi. Sezai Kaya dan verimli çal flma dersi Yüksek rekabet canl tutuyor Ege Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (ES AD) bu y l 9 uncusunu gerçeklefltirdi i Giriflimcilik Haftas, ö rencileri sektörün duayenleriyle bir araya getirdi. Giriflimcilik Haftas kapsam nda Hugo Boss Türkiye Genel Müdürü Dr. Sezai Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi ö rencilerine Sürekli iyilefltirme çabalar, sürdürülebilir ürün kalitesini garantileyebilir mi? bafll kl bir sunum gerçeklefltirdi. Giderek yükselen maliyetlerin kendilerini daha verimli çal flmaya yöneltti ini ifade eden Hugo Boss Türkiye Genel Müdürü Dr. Sezai Kaya, üretim sürecindeki verimlili i ve maliyetleri artt rarak ürün fiyat n y llard r ayn seviyede tuttuklar n kaydetti. Yeni bir ürünün profesyonellerle üretilmesinin önemine de inen Kaya, tasar m kalitesinin üretim kadar önemli oldu unu ve kurum içi e itimlere de a rl k verilmesi gerekti ini söyledi. Sezai Kaya, rekabetin firmalar daha verimli çal flmaya zorlad n ve bunun da ekonomiyi canl tuttu unu sözlerine ekledi. Otomotiv sektöründe dünya çap nda ses getiren, Toyota n n say s milyonlar bulan hatal gaz fren sistemli araçlar geri ça rmas olay n örnek olarak ö rencilerle paylaflan Sezai Kaya, yaflanan olay n firmalar için önemli bir ders niteli inde oldu unu söyledi. Toyota yöneticilerinin hatalar n örtbas etmek yerine, tüm dünyadaki üretimi durdurduklar n ve sorunun kayna n çözerek, kamuoyundan özür dilediklerini belirten Kaya, Toyota, kendi geleneksel yap s ndan kaynaklanan bir anlay flla çok büyük maddi zarar yaflamay göze alarak sorumluluk üstlendi. Bu olay benzer firmalar n da kendi yap lar n gözden geçirmesine sebep oldu. Biz de Hugo Boss olarak, bu gibi kriz an nda neler yapabilece imize iliflkin bir plan haz rlad k diye konufltu. Yazl klar ve çiftlik evleri kendi elektri ini üretecek Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi nde çiftlik evi ya da yazl olanlar rüzgâr türbini kurarak kendi elektri ini üreterek, fazlas n satabilecek Bugüne kadar ölü yat r m olarak görülen yazl klar n kaderi Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimine liflkin Yönetmelik sayesinde de ifliyor. Çeflme, Alaçat, Bodrum, Marmaris, Didim, Kufladas, Antalya, Çanakkale, Gelibolu, Bal kesir, Band rma, skenderun, Çatalca ya da Silivri civar nda yazl k evi olanlar bundan böyle hem tatil yap p, hem de kendi elektri ini üretebilecek. Geçti imiz günlerde ç kan yönetmelik sayesinde çiftlik evleri, yazl klar, dinlenme tesisleri, oteller ve benzin istasyonlar na rüzgâr enerjisinden kendi elektri ini üretme f rsat do du. Rüzgâr türbini kurarak elektrik üreten kifli ve kurulufllar ihtiyaç fazlas elektri i de o bölgenin da t m flirketine satabilecek. Bu tür yerlere 3, 5, 10, 20 ve 30 kw aras nda rüzgar türbini kurmak yeterli. 3 kw l k bir rüzgar türbininin fiyat 9-10 bin lira. Harcanan bu para da afla yukar 3-4 y lda kendini amorti ediyor. Yazl n ya da tesisin bulundu u yerin elektrik flebekesiyle ba lant s varsa çift sayaç kullan l yor. Böylece ihtiyaç fazlas elektrik üretilmesi durumunda bunu o bölgenin da t m flirketine satmak mümkün oluyor. E er bulunulan yerin hiçbir flekilde elektrik flebekesiyle ba lant s yoksa o zaman fazla elektrik akülerde toplan yor ve istenilen zamanda kullan labiliyor. Türkiye nin en eski ve tek yerli rüzgâr türbini üreticisi SoyutWind in Proje Gelifltirme Direktörü Ali Çolak, yönetmelik sayesinde rüzgâr türbini kurmak isteyen kifli ve kurulufllar n say s nda gözle görülür bir art fl yafland n söyledi. Son dönemde dinlenme tesisleri, oteller, inflaat firmalar, tekstil ve çimento fabrikalar, g da tesisleri ve tavuk çiftliklerinden yo un talep ald klar n söyleyen Çolak, Yenilenebilir enerji yat r m yapmak isteyenlere bankalar kredi deste i de veriyor. Bu nedenle talep gün geçtikçe art yor. Ayr ca yönetmeli e göre yerli rüzgâr türbini ve malzemesi kullananlar ihtiyaç fazlas elektri in kw/saatini da t m flirketine 20 kurufl ile 30 kurufl aras nda bir fiyattan, ithal malzeme kullananlarsa ortalama kurufltan satacak. Yerli ürün kullanan daha çok kazanacak dedi. Bakan Ergün den izin müjdesi zmir Ticaret Borsas ( TB) taraf ndan tar msal ticaretin önemli eksiklerinden birini gidermek için giriflilen lisansl depoculukta çok önemli bir dönemeç geçildi. TB koordinatörlü ünde yürütülen Ege Tar m Ürünleri Lisansl Depoculuk A.fi. ye kurulufl izni ç kt. zmirlilere bu müjdeyi, bir dizi toplant ya kat lmak için kente gelen Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, bizzat verdi. Tar m ürünleri ticaretine yeni bir boyut kazand racak hukuki altyap y haz r hale getirdiklerini söyleyen Nihat Ergün, Gelen talepler do rultusunda lisanl depoculu un 2011 sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmas n sa lad k. Ürünlerde katma de er vergisi istisnas getirmifl olduk. Yap lan sözleflmeler ve ürün senetlerini de damga vergisinden muaf tuttuk. Lisansl depoculu u teflvik kapsam na ald k. Ocak ay içinde son çal flmalar da tamamlanm fl olacak. Lisansl depoculuk sisteminin 2011'in ilk dönemi içinde fiili olarak hayata geçece ini düflünüyoruz. Pamuk üzerine bir lisansl depo iflletmesi kurmak üzere Ege Tar m Ürünleri Lisansl Depoculuk Afi'nin kurulufl izni verilmesi yönündeki baflvuru incelendi, detayl flekilde de erlendirildi. Yerinde incelemeler yaparak kurulufl izni verilmesi kararlaflt r lm fl oldu. Lisansl depoculuk sisteminin öncü flirketlerinden biri olacak bu flirketin kuruluflunun borsam za ve tüm ülkemize hay rl u urlu olmas n diliyor, en k sa sürede faaliyet izni almas n diliyorum dedi. zmir Ticaret Borsas Baflkan Ifl nsu Kestelli, destekleri nedeniyle Bakan Ergün e teflekkür ederek, VOB un kurulufluna öncülük eden TB, lisansl depoculukta da sorumluluk alman n hazz n yafl yor. Lisansl depoculuk sistemi ve ürün ihtisas borsalar faaliyete geçti inde pamuk üreticileri baflta olmak üzere Türk çiftçisinin kaderinin de iflece ini düflünüyorum. Lisansl depolar sayesinde üretici, ürününü dayanak gösterip kredi alabilme ya da istedi i vadede pazarlama imkan na kavuflacak. Bu projeyle, Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda aç lan vadeli tar msal ürün kontratlar n n da çal fl r hale gelmesini bekliyoruz diye konufltu.

12 SAYFA 12 Ocak Afrikal lar Beyaz Adam sayesinde bayram yapt Kurban Bayram, büyük hay rlara vesile oldu. zmir'den Van'a, Tanzanya, Senegal, Kamerun, Uganda, Kazakistan ve Pakistan'a el uzatan gönüllü ordusu, yurda göz yaflartan hikayelerle döndü Ö rencilerden sosyal sorumluluk projesi zmirli ifladam, doktor, esnaf ve e itimcilerden oluflan bin kiflilik gönüllü ordusu Kurban Bayram 'nda yurtiçi ve yurtd fl nda 16 bin aileye et da tt. Arife gününde yola ç kan gönüllüler, birbirinden farkl an larla yurda döndü. Türkiye'de zmir ve Van'da kurban eti da tan hay rseverler, yurtd fl nda ise Tanzanya, Senegal, Kamerun, Uganda, Kazakistan ve Pakistan'da gönülleri fethetti. Yurtd fl ndaki Türk okullar n n önderli inde muhtaçlara el uzatan gönüllüler, bayram ailelerinden uzakta geçirmenin hüznünü yaflarken y lda bir kere olsun et yiyemeyen yoksullar n yüzünü güldürmenin de heyecan n duydu. Gittikleri ülkelerde ilgiyle karfl lanan gönüllüleri, en çok Afrika'daki siyahi insanlar n yaklafl m flafl rtt. Y llarca Avrupal "beyaz adam" taraf ndan sömürülen ve köle olarak kullan lan Afrikal lar, yüzlerce kilometre uzaktaki Türkiye'den gelen beyaz adamlar n, kap lar na kadar et getirmesine flafl rd. Kimse Yok Mu Dayan flma ve Yard mlaflma Derne i zmir flubeleriyle birçok yard mlaflma derne inin öncülü ünde toplanan kurbanlar zmir'de 750 gönüllü taraf ndan 6 bin 700 aileye ulaflt r ld. Aileleri tek tek ziyaret eden gönüllüler, sadece et vermekle yetinmedi, hasbihal de yapt. Geçen y la oranla daha organize olan zmirli hay rseverler, Van'a 150 kiflilik bir ekiple gitti ve 2 bin 500 aileye ulaflt. Yurtiçinde ciddi flekilde organize olan zmirliler, Afrika'daki yoksullar da sevindirdi. Tanzanya, Uganda, Kazakistan, Senegal, Kamerun ve Pakistan'da kurban kesip etlerini da tt lar. Tanzanya'da 52 gönüllü bin 500, Senegal'de 10 gönüllü bin, Kamerun'da 13 gönüllü bin, Uganda'da 10 gönüllü 6 bin, Kazakistan'da 5 gönüllü 200 aileye kurban eti ve g da paketi da tt. zmirlilerin Kimse Yok Mu Derne i arac l - yla vaadetti i kurbanlar da Pakistan'da 3 bin aileye ulaflt r ld. Afrikal lar çok flafl rd Kimse Yok Mu, Nil nsani Kalk nma Ajans ile Do u Afrika'n n yoksul ülkesi Uganda'da 337 büyükbafl hayvan kesti. Bunlar n etleri, ihtiyaç sahibi 6 bin aileye da t ld. Ayr ca camilere, hastanelere, okullara, kiliselere, hapishanelere, yetim yurtlar na ve polislere de kurban eti verdiklerini belirten Kimse Yok Mu Derne i Sorumlusu Ali Baz, "Uganda'da Müslüman ve Hristiyanlar kardeflçe, birlik içinde Kurban Bayram geçirdi. Baflkent Kampala ve köylerinde et ve hediyelik eflya da tt k. nsanlar, Türkiye gibi bir ülkeden gelenlerin kendilerini bayramda yaln z b rakmamas ndan çok etkilendi. Beyaz adam n onlarla beraber olmas na, ellerini s kmas na inanam yorlar. Evlerine, kap lar na kadar gidip et da tmam za flafl r yorlar" dedi. Bayram ailelerinden çok uzakta geçirdiler Kamerun'a giden 13 kiflilik kafilede bulunan ifladam Ali Cesur ise ilk defa bir bayram çocuklar ndan ayr geçirdi- ini vurgulad. Çok fazla yard ma muhtaç Kamerunlulara yard m götürmenin mutlulu unu yaflad n kaydeden Cesur, "Orada beni en çok, bekar ve ailesinden uzakta bayram geçiren han m ö retmenler hüzünlendirdi. Uçakla bile gitmesi saatler süren Kamerun'da bir dava u runa görev yapan genç k zlar - m z n mahzun halleri çok duyguland rd. Do ru dürüst bir soka n bile bulunmad bu ülkedeki insanlar n fedakârl klar n n yan nda bizimkisi bir hiçti" dedi. lk defa gönüllü ordusuna kat larak yurtd - fl nda kurban kesimi ve da t m yapt - n belirten ifladam Alaattin Turgay Mert de Türkiye'dekilerin kesinlikle oralara gidip fedakârl klar görmesi gerekti ini söyledi. Kardefl ülke Kazakistan'a giden befl gönüllü aras nda yer alan ifladam Durmufl Yanteri ise Kazak Aktepe Türk Lisesi'nde 200 aileye 7'fler kg. et, içinde pirinç, un, çay, fleker ve ya bulunan g da paketi da tt klar n belirtti. Tafl k rmada s n r yok Hayata kulak verip iflitme cihaz buldular Ege Üniversitesi(EÜ) Atatürk Sa l k Meslek Yüksek Okulu Odyometri 2.s n f ö rencileri sosyal sorumluluk dersi kapsam nda Hayata Kulak Verin projesiyle sosyal güvencesi olmayan vatandafllara ücretsiz iflitme cihaz temin ederek iflitme engelli hastalar n yaflam kalitesini artt rmaya katk da bulunuyor. Odyometrist Semra Alt ntafl, Projeye bafllarken iflitme engelli vatandafllar m z sosyal çevreden kendilerini soyutlamalar na nas l engel olabiliriz fikriyle yola ç kt k dedi. Yafla bakmaks z n iflitme kayb n n her insanda meydana gelebilece ini belirten Odyometrist Semra Alt ntafl, Temel amac - m z iflitme kayb saptanm fl ve iflitme cihaz önerilmifl fakat hiçbir sosyal güvencesi olmad - için iflitme cihaz temin edemeyen hastalara, iflitme kayb - na uygun cihazlar ücretsiz temin ederek hastalar m z n yaflam kalitesini artt rmakt r dedi. Tespit edilen 5 hastaya belirli kontroller yap ld ktan sonra temin edilen iflitme cihazlar tak lacak. Alt ntafl, Tespit edilen 5 hastaya belirli kontroller yap ld ktan sonra temin etti imiz iflitme cihazlar - n takaca z. flitme cihazlar hastan n günlük hayat nda iflitme performans n art racak, hastaya en iyi dinleme ve konuflmay anlama koflullar n sa layacak, hayat kalitesini artt racakt r diye konufltu. Yeni al nan tafl k rma cihaz ile art k yedi ayl k bebeklerin bile tedavisi rahatl kla yap labilecek Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi nde Üroloji Anabilim Dal bünyesinde yeni tafl k rma cihaz ünitesi EÜ Rektörü Prof. Dr. Cande er Y lmaz, Üroloji Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Necmettin Ç k l ve EÜ T p Fakültesi Hastanesi Baflhekimi Prof. Dr. Necil Kütükçüler taraf ndan aç ld. Türkiye nin pek çok yerinden çocuk hastalar n n Ege Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi ne geldi ini belirten Üroloji Anabilim Dal Baflkan Necmettin Ç k l, Türkiye de çocuk hastalar nda tafl k ran hastane say s çok az.türkiye nin de iflik illerinden çocuk hastalar m z tedavi olmak amac yla hastanemize geliyor. Tafl k rmada s n r tan m yor ve 7 ayl k çocuklar n tedavisini bile yap yoruz dedi. Aç l fl konuflmas n yapan Prof. Dr. Cande er Y lmaz, Bugün burada mutlu günlerimizden birini yafl yoruz. Aral k ay nda dört aç l fl gerçeklefltirdik. Biz ifllerimizi takvime koyarak h zl bir flekilde projelerimize süreklilik kazand r yor ve her hafta bir aç l fl yap yoruz. Herkes elinden geleni yap yor. Evimizde harcad m z zamandan daha fazla zaman iflyerlerinde geçiriyoruz. EÜ ailesi olarak çal flanlar m z n verimlili ini art rmak amac yla ifl alanlar n daha konforlu hale getirerek mutlu geldi imiz ifl yerinden mutlu ayr lmak dedi. Ege Üniversitesi den bir grup bilim insan yapt klar bilimsel araflt rmalar yla dikkatleri üzerlerine çekti. Doç. Dr. Eser Eke Bayramo lu baflkanl ndaki ekip, bilimsel çal flmalar sonunda elbise, ayakkab, çanta gibi her türlü deri maddenin kanserojen etkisini kekikten elde edilen bir maddeyle asgariye indirdi. Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyelerinden Doç. Dr. Eser Eke Bayramo lu ve ekibi Araflt rma Görevlisi Ersin Önem ve Araflt rma 2010 y l n Ege Üniversitesi nin çok verimli bir flekilde geçirdi ini belirten Prof. Dr. Cande er Y lmaz, EÜ 2010 y l nda dünyan n en iyi befl yüz üniversitesi aras nda yer alm flt r.türkiye deki üniversiteler aras nda dördüncü s raday z. Bunun çok flerefli bir nokta oldu unu düflünüyorum. Bu fleref ve mutlulu u EÜ çal flanlar n n kendi aileleri ile paylaflarak mutlu gururlu bir flekilde yeni y la girmesini temenni ediyorum.bu baflar m z ve eme imiz yeni y lda da bir ad m öteye giderek ilk 3 e girmeyi hedefliyoruz y l na dünyan n Türkiye nin sa l kl, huzurlu, mutlu bir flekilde girmesini diliyorum diye konufltu. Derinin kanserojen etkisine kekikli önlem Görevlisi Ali Yorganc o lu, Eseral Kekik Ekstrakt ile Antikanserojen Koruma bafll kl çal flma hakk nda EÜ Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisli i bölümünde ö retim üyelerine ve ö rencilere bilgi verdiler. Doç.Dr. Bayramo lu, Deri sanayisinde kullan - lacak olan bu madde dünyadaki deri firmalar n n sorunlar n çözecek nitelikte. Temel amac m z bu çal flmalar m z sanayiye aktar p insanlar m z n daha sa l kl yaflamas n sa lamak ve kanser olmalar n engellemektir dedi.

13 SAYFA 13 Ocak Karfl yaka tek yürek Temiz köyler için büyük iflbirli i zmir l Genel Meclisi nin Türkiye ye örnek olan projesi köylerde de temiz ve yaflan - labilir bir çevre için Özel dare ve belediyeler el ele slogan ile bafllatt köylerdeki evsel at k sular n ve kat at klar n toplanmas projesine ait araç ve gereçlerin da t m törenleri kapsam nda köyü bulunan 24 ilçenin araç devir teslim törenleri devam ediyor. Yap lan devir teslim törenlerinde konuflan zmir l Genel Meclisi Baflkan Serdar De irmenci, 2011 y l bütçesinde yine önceli i çevreye ve sosyal hizmetlere verdiklerini belirtti. Meclis Baflkan Serdar De irmenci, 125 milyonluk bütçe zmir l Özel daresinin karar organ l genel Meclisi olarak, E itim, sa l k, k rsal kalk nma, tar m, gençlik, spor, çevre, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerini halk m za en üst düzeyde ve eflit olarak sunmak için çal flmalar m z özenle sürdürüyoruz. Bu çal flmalar n sonunda 2011 y l bütçemizi 125 milyon olarak belirledik ve l Genel Meclisinde oybirli iyle kabul ettik. Özel darenin k t olanaklar n çok yerinde ve dengeli kullanarak, gerçekçi bir bütçe yapt k. Bu bütçede K rsal kesimin hayat standard n yükseltmek ve sosyal hizmetlere önem vermek önceliklerimiz aras ndad r dedi. Yeni y l n z kutlar sa l k, baflar, mutluluk ve esenlikler teminni ederim... Funda ÖZÇOBAN AK Parti Çi li lçe Baflkan Karfl yaka Belediyesi nin bin 400 çal flan, Baflkan Durak n geleneksel hale getirdi i y lbafl kutlamas nda bir araya geldi Karfl yaka Spor Salonu nda düzenlenen geceye belediyede temizlikten, parklara, proje çiziminden zab taya kadar memur, iflçi, flirket çal flanlar da dahil tüm birimlerdeki yaklafl k bin 400 çal flan kat ld. Y lbafl e lencesinde yemekler belediye flirketi Kent Afi taraf ndan haz rlan rken, sahnede müzik sunumlar da Belediye Konservatuar sanatç lar ile sa land. Türk Sanat Müzi i Koro fiefi Mihriban Say n yönetimindeki fas l grubu, birbirinden güzel flark lar ile salonda bulunanlar coflturdu. Belediye Bandosu elemanlar ndan oluflan Kent Orkestras da güncel pop flark lar seslendirdi. Türk Halk Müzi i koro flefi Vildan Turan, hareketli Türkülerle salonu dolduranlar sahneye kald rd., halaylar çekildi, oyunlar oynand. Gecede çal flanlar ile hiçbir ayr m yapmadan omuz omuza vererek hizmet ürettiklerini belirten Belediye Baflkan Cevat Durak, Karfl yaka için özledi i fleyleri anlatarak Ulafl m sorunlar n n olmad, otopark s k nt lar n n yaflanmad bir Karfl yaka düflünüyorum. Sokaklar n çevresi yemyeflil a açlarla kapl, parklar, oyun alanlar ile donat lm fl bir kent istiyorum. Gençleri Karfl - yaka daki üniversiteye gitti i, e itim sorunun olmad bir ortam düflünüyorum. Süper Lig de baflar dan baflar - ya koflan bir Karfl yaka istiyorum. Yaflayanlar n ifl ve afl korkusu olmadan evlerine ekmek götürdü ü, sa l kla beslendi i bir toplum düflünüyorum. Yafll lar - n n kendileri için pek çok etkinlik alanlar n n oldu u, mutlu ve huzurlu bir yaflam sürdü ü kenti düflünüyorum. Engellilerin sorunlar n n en aza indi i, s k nt lar n ortadan kalkt bir Karfl yaka y düflünüyorum. Nostalji tramvay n n çal flt, sa l k sorunlar n n olmad, deprem korkular n n yaflanmad, sa l kl, huzurlu, mutlu bir kent istiyorum dedikten sonra Herkesin imrenerek bakt mutlu ve huzurlu Karfl - yaka y yaratmak için var m s - n z diye sorunca tüm çal flanlar baflkan alk fl ya muruna tutarak haz r olduklar mesaj n verdi. Baflkan Durak gösterilen bu ilgi nedeniyle tüm çal flanlara teflekkür etti. Gecede y lbafl pastas baflkan Durak, baflkan yard mc - lar ve meclis üyeleri ile birlikte kesildi. Konak çal flanlar y lbafl n kutlad Konak Belediyesi nin tüm birimlerinde görev yapan çal flanlar y lbafl n Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan ile birlikte kutlad lar. Konak Belediyesi Yemekhanesi nde belediye çal flanlar ile bir araya gelen Baflkan Tartan, 2010 y l nda toplumun deste ini alan ifllere imza att klar n söyledi. Sizlerle yeni y l kutlamadan 2011 e girmek istemedim diyerek sözlerine bafllayan Tartan, kurum olarak aile kültürünü oluflturduklar n ve böylece halka daha iyi hizmetler sunduklar n dile getirdi. Ulu Önder Atatürk ün arkas nda bulunan ekip sayesinde baflar dan baflar ya kofltu unu vurgulayan Tartan; Ben önde olabilirim ama as l gücü sizlerden al yorum. Gün geçtikçe birbirimize daha da kenetleniyoruz ve çok daha baflar l ifllerin alt na imzam z at yoruz diye konufltu. Yeni y ldan en büyük dile inin de sa l k oldu unu sözlerine ekleyen Baflkan Tartan, hiçbir y l n bir önceki y l aratmamas n ve gelecek y llar n çok daha huzurlu ve mutlu olmas n istedi. Gecede, Baflkan Tartan a belediye çal flanlar n temsilen bir iflçi ve bir memur çeflitli hediyeler verdiler. Rafet Pafla fiubesi törenle hizmete girdi Battalbey Çi köfte lezzeti Çamdibi nde Tar m ve Köyiflleri Bakanl ndan alm fl oldu u g da üretim izin belgesi ile kaliteli malzemeler kullanmay ve hijyen kurallar na azami uymay kendine ilke edinen zmir in meflhur Battalbey Çi köftesi art k Çamdibi nde. Etsiz çi köfte lezzetini yaflamak isteyenler için iflletmeci Kamber Eren Vardar taraf ndan aç lan Battalbey Çamdibi Rafet Pafla fiubesi daha ilk günlerden yo un ilgiyle karfl laflt. Çi köfte tutkunlar için vazgeçilmez bir merkez haline gelen Battalbey Çamdibi Rafet Pafla fiubesi nin aç l fl kurdelesini Bornova fladamlar Derne i Baflkan Abdullah Kavuk ve AKP l Genel Meclisi Üyesi lhan Kaya, iflletmeci Kamber Eren Vardar ile birlikte kesti. Büyük ilgi gören aç l fl törenine ÇAG AD Baflkan Muzaffer fien, Özçabdibi Spor Kulübü Baflkan ve yöneticileri, Fenerbahçeli Milli Futbolcu Semih fientürk, Rafet Pafla Mahalle Muhtar Efkan Muhtar, Büyükflehir ve Bornova Meclis Üyeleri, Çamdibi esnaf ile çak say da vatandafl kat ld. ncecik lavafl n aras nda ç t r ç - t r marulla bütünleflen nefis etsiz çi köftenin lezzetini Çamdibi ne yaymak istediklerini belirten Kamber Eren Vardar, Çal flanlar m z Sinan Buzcu, Mehmet Ali Sülten, Hüsnü Algül ve Serhat Alt kardefl ile birlikte müflterilerimize kaliteli ürünü en uygun fiyata sunacaca- z. Ayr ca numaral telefonla da evlere paket servisimiz olacak dedi. Hayat m z n en mutlu y llar n n bafllang c n n 2011 olmas n ister, tüm dünyaya bar fl ve hoflgürünün hakim oldu u bir yaflam dilerim. Yeni y l n sa l k, mutluluk ve baflar dolu geçmesini dilerim... Yeni y l n z kutlu olsun... Tüm esnaf ve sanatkarlar m z n ve halk m z n yeni y l kutlu olsun nfl. Müh. Latif ÖZKAN AK Parti Konak lçe Baflkan Hüseyin ÖZKAN AK Parti Bornova lçe Baflkan Reflat GENÇTÜRK Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odas Baflkan

14 SAYFA 14 Ocak Çi li de teyakkuz: Baflkan sokaklarda Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, ya murdan en fazla etkilenen stasyonalt ve Maltepe mahallelerini gezerek, sorunlu yerinde gördü Çi li Belediyesi olarak ya murun bafllad andan itibaren tüm ekiplerin haz r bekledi ini ve su taflk n olan bölgelere an nda müdahale ettiklerini belirten Baflkan Metin Solak, sel ma duru vatandafllarla da görüflerek, dertlerini dinledi ve çözümü için gerekli çal flmalar bafllatt. Belediye olarak gerekli müdahale ve yard m n yap ld n belirten Baflkan Solak, iki gün boyunca su taflk n yaflanan bölgeleri gezdi ve Çi li Belediyesi ekiplerinin yo un flekilde çal - flarak sokaklar temizlediklerini söyledi. Tüm su basan evlerin hasar tespitinin yap ld - n ve temizliklerinin Çi li Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirildi ini aç klayan Baflkan Solak, Su basan yerleri sürekli ekiplerimizle denetliyoruz. Ma dur olan vatandafllar m z n ihtiyaçlar n gideriyoruz. Baflta temizlik olmak üzere gerekli deste i veriyoruz. Yine sokaklar n temizlenmesi konusunda da belediyemiz yo un flekilde çal fl yor diye konufltu. Çi li Belediyesi ekipleri su bask n ndan en fazla etkilenen 8019/1 sokaktaki tüm evlerin temizli ini hem fen iflleri müdürlü ü ekibi kanal yla hem de bayanlarla temizliyor.

15 SAYFA 15

16 SAYFA 16 OCAK 2011 zmirli çocuklar n deniz ve tarih turu Ayakkab c lar zmir e geliyor Harcad kça zmirlilere kazand ran TEB Bonus zmirim Card, zmir Ticaret Odas E itim ve Sa l k Vakf ile birlikte hayata geçirdi i sosyal sorumluluk projeleri için finansman deste i sa lamaya devam ediyor. Bugüne kadar 1.3 milyon TL tutar nda projeye kaynak sa layan TEB Bonus zmirim Card flimdi de zmir de yaflayan ancak ilini yak ndan tan mayan çocuklar için tekne turu düzenliyor, illerinin tarihine fl k tutan Agora y gezdiriyor. Türkiye nin bir ile özel tek kredi kart TEB Bonus zmirim Card n gelirinden oluflturulan 300 bin TL lik kaynak ile zmir de yaflayan ancak ilini yeterince tan mayan çocuklar için gelifltirilen proje için kullan lacak. zmir Milli E itim Müdürlü ü ile de iflbirli iyle yürütülen projenin start n 8 Aral k ta verdiklerini kaydeden TO E itim ve Sa l k Vakf Baflkan Ekrem Demirtafl, Milli E itim Müdürlü ümüz kentimizin özellikle dar gelirli ailelerin yer ald bölgelerden ilkö retim okullar n belirtiyor. Her gün sabah ve ö leden sonra olmak üzere iki tur düzenliyoruz. Her tura yaklafl k ö rencimiz ve ö retmenleri kat l yor. Çocuklar m z iki saat boyunca Pasaport skelesi Alsancak Karfl yaka nciralt - Üçkuyular Göztepe Pasaport güzergah n tekneyle geziyor, bu arada kendilerine gördükleri yerler, tarihi eserler, zmir in tarihi, körfez hakk nda bilgiler veriliyor, kumanya ikram ediliyor dedi. Ö rencilerin Körfez Turu nun ard ndan da zmir in en önemli ören yerlerinden Agora y gezdiklerini belirten Demirtafl, Okullar ndan otobüsle ald m z çocuklar m z yine otobüsle okuluna b rak yoruz. Hedefimiz Nisan 2011 e kadar 10 bin ö renciyi denizle buluflturmak diye konufltu. Ayakkab / Yaz zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar, 6-9 Ocak 2011 tarihleri aras nda Kültürpark taki zmir Uluslararas Fuar Alan nda ZFAfi taraf ndan gerçeklefltirilecek Ayakkab sektörü 2011 y l n n ilk fuar nda zmir de buluflmaya haz rlan yor. ZFAfi taraf ndan organize edilen Ayakkab / Yaz zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar, 6 9 Ocak 2011 tarihleri aras nda zmir Uluslararas Fuar Alan nda gerçeklefltirilecek y l n n yaz modellerinin profesyonel ziyaretçilerin be enisine sunulaca Ayakkab / Yaz 2011 e yaklafl k 150 firman n kat lmas bekleniyor. 11 bin metrekarelik alanda düzenlenmesi planlanan fuara, gerçeklefltirdi i yüzde 40 l k üretimle Türkiye ayakkab sektörünün merkezi konumunda olan zmir in yan s ra Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, zmir, stanbul, Konya, Manisa, Sakarya ve Trabzon dan firmalar kat lacak. Sadece profesyonel ziyaretçiye aç k olan Ayakkab / Yaz 2011 de bay bayan çocuk ve spor ayakkab modelleri ile terlik, çanta, bavul, cüzdan ve kemer tasar mlar sergilenecek. Fuarda sektörel dernek, kurulufl ve yay nlara da yer verilecek. Ayakkab sektörünün yeni pazarlara aç lmas ve mevcut pazarlar n gelifltirmesi için al m heyeti organizasyonlar n n üzerinde önemle durduklar n n belirten Z- FAfi Genel Müdürü Do an flleyen, sektörün hedef pazarlar aras nda yer alan Orta Do u ülkelerine yönelik ziyaretçi çal flmas na a rl k verdiklerini söyledi. flleyen, fuara ran, Irak, Suriye, Ürdün, Filistin, Birleflik Arap Emirlikleri, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, M s r, Fas, Tunus, Libya ve Cezayir den al m heyetleri gelece ini, ayr ca sveç, Norveç, Danimarka ile Finlandiya ve zlanda dan al c lar n ziyaretini sa layacaklar n ifade etti. K z lderili gösterisi Karfl yaka y büyüledi Karfl yaka Belediyesi nce y lbafl öncesi bafllat lan Al flveriflinizi Karfl yaka da yap n, karl ç k n kampanyas çerçevesinde ilk gün Peru dan K - z lderili Pucaramanta müzik grubu sokak ortas nda gösteri yapt. Karfl yaka Çarfl s nda izleyenlerin karfl s na ç kan alt kiflilik müzik grubu, kendi dilerince flark lar söyledi, yöresel müzik aletlerini çald. Bafllar nda kufl tüyleriyle birbirinden farkl ve ilginç k yafetleri ile görenlerin büyük be enisini toplayan grup, gösteri sonras bar fl çubu u tüttürdü, alk fl toplad. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak n da izledi i gösteri iki saat sürdü. Karfl yaka skele girifli ile stasyon bölgesinde gerçeklefltirilen gösterilerde vatandafllar grubun bol bol foto raflar n çekti, flark lar n cep telefonlar na kaydetti.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı