TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili"

Transkript

1 TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kiiler dahil tarafların hukuki güvenliinin teminat altına alınmasını salamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; ticaret sicili müdürlüklerinin kurulmasına ve ileyiine, sicil defterlerinin tutulmasına, ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, tescil zorunluluunun yerine getirilmesine, ticaret sicili müdürlüklerinin kararlarına karı itiraz yollarına, ticaret sicili müdür ve müdür yardımcıları ile dier personelde aranacak niteliklere ve disiplin ilerine ilikin usul ve esaslar ile ticaret siciline ilikin dier hususları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliin uygulanmasında; a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlıını, b) Denetim elemanı: Gümrük ve Ticaret Bamüfettiini, Müfettiini ve Müfetti Yardımcısını, c) Denetime tabi irketler: Kanunun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi olacak irketleri, ç) Esnaf: ster gezici ister bir dükkanda veya bir sokaın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalımasına dayanan ve geliri 6102 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı amayan ve sanat veya ticaretle uraan kiiyi, d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik mza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı, e) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, f) Kimlik numarası: Türkiye Cumhuriyeti vatandaları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, yabancı uyruklu kiiler için yabancı kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını, g) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSS): Ticaret sicili ilemlerinin elektronik ortamda yürütüldüü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandıı ve elektronik ortamda sunulduu, Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ile TOBB nezdinde oluturulan ve iletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini, ) MERSS numarası: MERSS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmi tekil numarayı, h) Müdür: Ticaret sicili müdürünü, ı) Müdürlük: Müdürün yönetimi altında bulunan ve ticaret sicili ilemlerinin yürütüldüü ticaret sicili müdürlüünü, i) Müdür yardımcısı: Ticaret sicili müdür yardımcısını, j) NACE: Avrupa Birliinde ekonomik faaliyetlerin istatistiksel oiarak sınıflandırılmasını salayan sistemi. k) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde tanımlanan sertifikayı, 1) Oda: Ticaret sicili müdürlüünün kurulduu ticaret ve sanayi odasını veya ticaret odasını, m) Sicil: Ticaret sicilini, n) Sicil gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini, o) irket sözlemesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerde esas sözlemeyi; kollektif, komandit ve limited irketlerde irket sözlemesini ve kooperatiflerde ana sözlemeyi, ö) Tacir: Kanunda tacir olarak tanımlanan kiileri, p) tarihi: Müdürlüklerin MERSS üzerinden güvenli elektronik imza ile gerçekletirdikleri tescil ilemlerinde imzaya eklenen zaman damgasındaki tarihi. r) Ticari iletme: Esnaf iletmesi için öngörülen sının aan düzeyde gelir salamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve baımsız ekilde yürütüldüü iletmeyi, s) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliini, ) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan kaydı, ifade eder.

2 KNC BÖLÜM Ticaret Sicili Müdürlüünün Tekilatı ve Denetimi Kurulu ve müdürlüün i çevresi MADDE 5- (1) Müdürlük, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odalarında, ilgili odanın teklifi ve Bakanlıın izni ile kurulur. Oda bulunmayan veya sicil ilemlerinin yürütülebilmesi için yeterli tekilatı bulunmayan veyahut tekilatı sonradan yetersiz hale gelen odaların bulunduu yerlerde sicil, Bakanlıkça belirlenecek bir odadaki müdürlük tarafından tutulur. (2) Müdürlük kurulmasını talep eden odaların yeterli tekilata sahip bulunup bulunmadıkları Bakanlıkça yapılan inceleme sonucuna göre tespit edilir. ncelemede, odanın üye sayısı, gelir durumu, bilgi ilem altyapısı, odada çalıan personelin sayı ve nitelik yönünden yeterlilikleri, odanın bulunduu il ya da ilçenin çevresindeki müdürlüklere olan uzaklıkları dikkate alınır. Müdürlüklerin ve müdürlüklere balı ubelerin kurulmasında aranacak dier artlar Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılan tebli ile belirlenir. (3) Müdürlüklerin görev alanı odaların kuruldukları il ya da ilçe ile sınırlıdır. Bakanlık oda olmayan ya da olup da yeterli tekilatı olmayan il ve ilçeleri de içine alacak biçimde müdürlüklerin görev alanlarını deitirebilir. (4) Odanın teklifi ve Bakanlıın onayı ile aynı müdürlüe balı ubeler açılabilir. Tekilat MADDE 6- (1) Müdürlük; müdür, müdür yardımcıları ve dier personelden oluur. (2) Müdür ve müdür yardımcıları, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, Bakanlıın uygun görüü ve oda meclisinin onayı ile atanır. Müdür ile müdür yardımcılarının görevlerinden alınmalarında da atanmalarındaki usul uygulanır. Oda yönetim kurulunun görevden almaya ilikin teklifinin haklı gerekçelere dayandırılarak yazılı ekilde yapılması gerekir. Bakanlık; görevden alma talebinin uygun olup olmadıına ilikin görüünü, teklifte ve ekinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinden veya gerektiinde mahallinde yapılacak inceleme sonucuna göre en geç altmı gün içerisinde verir. Müdürlüklerde ve müdürlüe balı ubelerde çalıtırılacak müdür yardımcısı ve personele ilikin dier hususlar Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılan tebli ile belirlenir. (3) Ticaret sicili harçlarından Kanunun 1532 nci maddesi uyarınca odaya aktarılan tutar, mizanda ayrı bir hesapta gösterilir ve öncelikle müdürlüün ihtiyaçları için kullanılır. Aktarılan tutarın sicil hizmetleri için yeterli olmaması halinde gerekli kaynak odaca salanır. Odalar, sicil hizmetlerinden elde ettikleri gelir ve harç payı tutarları ile müdürlüün personel ve dier giderlerini her yılın Mart avı sonuna kadar yıllık olarak TOBB'a bildirmekle yükümlüdür. TOBB, bu bildirimleri Nisan ayı sonuna kadar yazılı olarak Bakanlıa bildirir. Yönetim MADDE 7- (1) Sicil, müdür tarafından yönetilir. (2) Müdürlük kadrosunun herhangi bir nedenle boalması halinde, bir müdür yardımcısının bulunması durumunda bu müdür yardımcısı, birden fazla müdür yardımcısının bulunması durumunda ise kıdemce en yüksek müdür yardımcısı müdürlüe vekalet eder. Herhangi bir nedenle müdür ve müdür yardımcısı kadrolarının tamamının boalması halinde, bu görevi yürütebilecek niteliklere sahip müdürlük personelinden biri oda meclisinin kararıyla vekaleten müdür olarak görevlendirilir ve bu durum yazılı olarak derhal Bakanlıa bildirilir. Ancak, her iki durumda da vekalet görevi altı aydan fazla devam edemez. Bu süre içinde müdür ve/veya müdür yardımcıları atanmaz ise 5 inci madde hükümlerine göre ilem yapılır. (3) Müdür yardımcıları ve dier personel arasındaki i bölümü, müdürlüün i younluu dikkate alınarak müdür tarafından yapılır. Müdür, ilerin aksamaması için gereken tedbirleri alır. Sicil hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulacak personel ile çalıma yeri, ariv, demirba ve dier malzemeler oda yönetimince geciktirilmeksizin salanır. (4) Herhangi bir nedenle müdürün görevi baında bulunamaması halinde, müdür yardımcısı müdürlüe vekalet eder. Birden fazla müdür yardımcısının bulunduu müdürlüklerde, müdürlüe vekalet edecek müdür yardımcısını müdür belirler. Müdür ve müdür yardımcılarının zorunlu nedenlerden dolayı birlikte görev baında bulunamayacaı hallerde müdüre vekalet etmek üzere müdürlük personeli arasından oda meclisince önceden belirlenen bir personel yazılı olarak Bakanlıa bildirilir. (5) Müdürlüe balı ubelerdeki ilerin yürütülmesi ile personelin sevk ve idaresinin salanması için müdür tarafından ilgili ubede görev yapmak üzere bir müdür yardımcısı ve yeterli sayıda personel önerilir, oda tarafından görevlendirme yapılmasını müteakip bu durum yazılı olarak derhal Bakanlıa bildirilir. (6) Müdür ve müdür yardımcıları ile tescil ilemlerinde görevli personele müdürlükteki görevleri dıında baka bir görev verilemez. Müdürlüe veya müdürlük personeline, tescil ilemlerine ilikin emir ve talimatları vermeye sadece Bakanlık yetkilidir. Oda yetkililerince; odanın düzen ve ileyiine ilikin verilecek talimatlar ile süreklilik arz etmeyecek ekilde odanın faaliyetleri ile ilgili veya odanın dier hizmet birimleriyle ibirliini gerektiren faaliyetlere ilikin verilecek görev ve talimatlar bu kapsamın dıındadır. Müdürlük personelinde aranacak nitelikler MADDE 8- (1) Müdürlüklerde; müdür veya müdür yardımcısı ile tescil ilemlerini yürütecek personel olarak ilk kez görev alacak kiilerde aaıdaki artlar aranır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olmak. b) Müdür ve müdür yardımcılarında kırk yaını; dier personelde otu/be yaını doldurmamı olmak. c) Askerlikle iliii bulunmamak. ç) Müdür ve müdür yardımcıları için kamuda veya özel sektörde en az be yıl i tecrübesine sahip olmak veya en az iki yıl müdürlükte çalımı olmak. d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3 e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten ilenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uramı olsa bile Devletin güvenliine karı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine karı suçlar, zimmet, irtikâp, rüvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıtırma, edimin ifasına fesat karıtırma, suçtan kaynaklanan malvarlıı deerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalıı bulunmamak. g) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak. ) Kısıtlanmı olmamak. h) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdıındaki örenim kurumlarından birini bitirmi olmak. ı) Bavurunun yapıldıı tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamı Kamu Personeli Seçme Sınavında ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almı olmak. (2) Müdür veya müdür yardımcısı ile tescil ilemlerinin yürütülmesinde görev alacak dier personel, yapılan sınavda baarılı olanlar arasından seçilir. Bunların göreve alınmalarına, görevde yükselmelerine ve yapılacak sınavlara ilikin usul ve esaslar, Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılan teblide düzenlenir. (3) Oda personelinden müdürlükte görevlendirilecekler için birinci fıkranın (b) bendinde öngörülen art aranmaz. Uygulanacak disiplin hükümleri ile dier hükümler MADDE 9- (1) Müdür, müdür yardımcıları ve müdürlüklerde görevli dier personelin özlük ilemlerinde bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmelikte düzenlenmemi hususlarda oda çalıanlarının tabi olduu mevzuat uygulanır. (2) Müdür, müdür yardımcıları ve tescil ilemlerinde görev alacak personel ile oda arasında yapılacak hizmet sözlemeleri belirsiz süreli i sözlemesi eklinde düzenlenir. (3) Müdür, müdür yardımcıları ile tescil ilemlerinde görev alacak personele salanacak ücret ve mali hakların tespitinde, personelin taıdıı hukuki ve mali sorumluluk ile müdürlüün i younluu dikkate alınır. (4) Müdür ve müdür yardımcıları ile tescil ilemlerinin yürütülmesinde görev alacak dier personele müdürlükteki görevleri nedeniyle verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller aaıda belirtilmitir. a) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller unlardır: 1) Görevin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. 2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek. 3) Yaptıı görevin vakarına yakımayan tutum ve davranıta bulunmak. 4) Görevine veya i sahiplerine karı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak. 5) Görevin ibirlii içinde yapılması ilkesine aykırı davranılarda bulunmak. b) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller unlardır: 1) arkadalarına, maiyetindeki personele ve i sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle satamak. 2)Görev mahallinde genel ahlak ve edep dıı davranılarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, iaret, resim ve benzeri ekiller çizmek ve yapmak. 3)Bakanlıın yazılı talimatlarını yerine getirmemek. c) Ücretten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller unlardır: 1)Kasıtlı olarak: verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Bakanlık ve odaca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek. 2)Özürsüz ve kesintisiz olarak iki gün göreve gelmemek. 3)Görevle ilgili konularda yükümlü olduu kiilere yalan ve yanlı beyanda bulunmak. 4)Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek. 5)Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanmak veya kullandırmak, bu yerin kullanılmasına yardımcı olmak. 6)Oda ve müdürlük personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranılarda bulunmak. 7)Amirlerine veya maivetindekilere karı küçük düürücü veya aaılayıcı fiil ve hareketler yapmak. 8)Ticaret yapmak veya personele yasaklanan dier kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak. 9)Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. 10)Amirine, maivetindekilere. i arkadaları veya i sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek. ç) Görevden alma cezasını gerektiren fiil ve haller unlardır: 1) deolojik veya siyasi amaçlarla müdürlüün veya odanın huzur, sükun ve çalıma düzenini bozmak, boykot, igal, hizmetlerin yürütülmesini engelleme, ii yavalatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve tevik etmek veya yardımda bulunmak. 2) Siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afi, pankart ve benzerlerini odanın herhangi bir yerine asmak veya tehir etmek. 3) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak, kiilerin yarar veya zararını hedef tutan davranılarda bulunmak. 4) Özürsüz olarak bir yılda toplam on gün göreve gelmemek. 5) Amirlerine, i arkadalarına veya i sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak. 6) Müdürlük personeli sıfatı ile badamayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. 7) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak. 8) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek. 9) Yurtdıında Devletin itibarını düürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranılarda bulunmak.

4 10) Görevi süresince 8 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan suçların birinden mahkum olmak. 11) Göreve sarho gelmek veya görev yerinde alkollü içki içmek. 12) Üç yıl içinde iki kez ücretten kesme cezası almı olmak. (5) Müdür ve müdür yardımcılarına dördüncü fıkranın (ç) bendinde öngörülen ceza uygulanamaz. Ancak söz konusu bentte sayılan fiiller. 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki görevden alma teklifinin haklı gerekçesi olarak öne sürülebilir. (6) Disiplin cezası verilmesine sebep olmu bir fiil veya halin be yıl içinde tekrarında bir derece aır disiplin cezası uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece aır disiplin cezası verilir. (7) Geçmi hizmetleri sırasındaki çalımaları olumlu olan ve ödül veya baarı belgesi alan müdürlük personeli için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. (8) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve aırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezalan verilir. (9) Disiplin soruturmasının yapılmı olması; fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, ilgili hakkında ayrıca ceza soruturması açılmasına engel tekil etmez. (10) Ücretten kesme cezası, ilgili personelin brüt ücretinin en çok onda birini geçmeyecek ekilde uygulanır. (11) Disiplin cezası vermeye yetkili olanlar ile itiraz mercileri aaıda belirtilmitir: a) Müdürler için uyarma, kınama ve ücretten kesme cezası, genel sekreter ve yönetim kurulu bakanının müterek imzası ile verilir. Bu cezalara itiraz oda meclisine yapılır. b) Müdür yardımcıları için uyarma, kınama ve ücretten kesme cezası, müdür ve genel sekreterin müterek imzası ile verilir. Bu cezalara itiraz oda yönetim kuruluna yapılır. c) Müdürlükte tescil ilerinde görevli personel için uyarma, kınama ve ücretten kesme cezası, müdür yardımcısı ve müdürün müterek imzası ile verilir. Bu cezalara itiraz genel sekretere yapılır. Görevden alma cezası ise, müdür ve genel sekreterin müterek imzaları ile verilir. Bu cezaya itiraz oda yönetim kuruluna yapılır. (12) Disiplin cezaları ilgililerin savunması alınmadan verilemez. Savunma için yedi günden az olmamak üzere süre verilir. (13) Disiplin cezalarına itiraz, tebliden itibaren sekiz gün içinde ilgili makama yapılır. tirazlar en geç otuz gün içinde karara balanır. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinleir. (14) Bu fiil ve hallerin ilendiinin örenildii tarihten itibaren; uyarma, kınama ve ücretten kesme cezalarında bir ay içinde, görevden alma cezasında altı ay içinde disiplin soruturmasına balanmadıı veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin ilendii tarihten itibaren her halde iki yıl içinde disiplin cezası verilmedii takdirde ceza verme yetkisi zamanaımına urar. (15) Verilen disiplin cezaları Bakanlıa yazılı olarak derhal bildirilir. Bakanlıın gözetim ve denetimi MADDE 10- (1) Bakanlık, müdürlüklerin faaliyetlerini her zaman denetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Müdürlükler, Bakanlıkça alınması istenen önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür. Denetim, odanın Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan müdürlüklere ilikin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediini de kapsar. (2) Bakanlık bu denetimi, denetim elemanları eliyle yapar. Ancak, Bakanlık gerektiinde ön aratırma niteliindeki ileri görevlendirecei Bakanlık personeline yaptırabilir. Denetim elemanları, defterleri ancak sicil dairesinin bulunduu kısımda inceleyebilir. (3) Bakanlık, müdürlük personelinin mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasını salamak ve hizmette verimlilii artırmak amacıyla her türlü tedbiri alır. bu hususta TOBB ve odalar ile gerekli ibirlii salanır. Sorumluluk MADDE 11- (1) Sicilin tutulmasından doan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda ıniiteselsilen sorumludur. Devlet ve oda zararın domasında kusuru bulunanlara rücu eder. Müdür ve müdür yardımcıları ile dier personel, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır ve bunlara karı ilenmi suçlar kamu görevlisine karı ilenmi sayılır. (2) Sicilin tutulmasından doan zarar nedeniyle oda aleyhine açılan davalar, müdürlük çalıanlarının görevleri ile ilgili soruturma ve kovuturmalar oda tarafından yazılı olarak derhal Bakanlıa bildirilir. (3) Müdürlükçe verilecek kararlara karı mahkemeye yapılacak bavurularda, müdürlük odanın yetkilendirecei avukat tarafından temsil olunabilir. (4) Sicile ilikin fiziki ortamdaki her türlü belge ve kayıtların güvenliini salamak üzere odaca gerekli tedbirler alınır. (5) Sicil ilemlerinden doabilecek zararları karılamak amacıyla oda tarafından müdür, müdür yardımcıları ve tescil ilemlerinde görevli müdürlük personeline mesleki sorumluluk sigortası yaptırılabilir.

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sicil Kayıtlarının Tutulması, Eriim Hakkı ve Belge Verilmesi Sicilde tutulacak defterler MADDE 12- (1) Sicilde kullanılacak olan sicil esas defteri, gelen evrak defteri, giden evrak defteri, ihtar ve ceza defterleri, ticari iletme rehni kaydına mahsus defterler ile Bakanlıın gerekli gördüü dier defterler MERSS'te tutulur. Bu defterlerde yer alacak bilgiler Bakanlıkça belirlenir. Sicil ilemlerinin gerçekletirilmesi ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması MADDE 13- (1) Sicil ilemleri, MERSS üzerinden gerçekletirilir ve buna ilikin sicil kayıtları bu sistemde tutulur. (2) edilen ticari iletmeler ile ticaret irketleri ve bunların ubelerine, tescilleri ile birlikte MERSS numarası verilir. MERSS numarası, münhasıran bunlara özgülenmi numaralar olup deitirilemez. ubelerin veya dier yerel birimlerin MERSS numarası, merkezin MERSS numarasına sıra numarası eklenerek üretilen numaralardan oluur. (3) Elektronik ortamda yapılan kayıtlar, kayıt tarihlerine göre ve güncel kayıtlar aktif olarak gözükecek ekilde, deien veya silinen kayıtlar ise pasif olarak, istendiinde eriilebilecek, ancak üzerinde herhangi bir deiiklik yapılamayacak ekilde tutulur. Müdürlükçe kayıt sırasında yapılan maddi hatalar, müdür veya müdür yardımcısı tarafından düzeltilir ve düzeltmenin maddi hata nedeniyle yapıldıı belirtilir. Maddi hata sonucu yapılan düzeltme kaydı önceki kaydın tescil tarihini etkilemez ve önceki kayıtla birlikte aktif olarak görüntülenir. Maddi hatalı kayıt ilan edilmi ise, ayrıca düzeltme ilanı da sicil gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. (4) MERSS'te meydana gelebilecek teknik aksaklıklardan ötürü elektronik ortamda ilem yapılamaması halinde sicil ilemleri yazılı ortamda yürütülür. Sistemdeki aksaklıklar kullanıcılarla anında paylaılır. Bu ilemlere ilikin kayıtlar daha sonra müdürlük tarafından geciktirilmeksizin elektronik ortama aktarılır. (5) Ticaret irketleri ile gerçek ve tüzel kii dier tacirler, Kanunun zorunlu tuttuu bütün ilemleri elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapabilir, bu ilemlerin dayanaı olan belgeleri de aynı usulle elektronik ortamda düzenleyebilir. Bu Yönetmeliin noter onayı artım aradıı belgelerin, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanması halinde ayrıca noter onayı aranmaz. (6)lgililerce sicil ilemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için. bavuruların güvenli elektronik imza ile yapılması zorunludur. (7) irket adına imza yetkisini haiz kiilerin irket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla irketi temsil etmeleri durumunda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin adı ve soyadı ile birlikte temsil ettii tüzel kiinin unvanının yazılması ve bu hususun tescil edilmesi zorunludur. (8) Elektronik ortamda üretilen belgelerin tescile dayanak olabilmesi için, belgelerde güvenli elektronik imza ile birlikte zaman damgasının kullanılması zorunludur. (9) MERSS, güvenli elektronik imza ve zaman damgalı süreçleri de öngörür. (10) Bu Yönetmelikte yer alan sicil ilemlerinin MERSS üzerinden yürütülmesine ilikin dier usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan teblide düzenlenir. Veri güvenlii MADDE 14- (1) Sicilde tutulan defterler için kullanılacak elektronik sistemlerin aaıdaki artlan salaması zorunludur: a) Kaydedilen veriler, hukuki güvenlik, kalıcılık ve kalite açısından uzun süreli elektronik arivlemeye ilikin standartlara uygun olarak muhafaza edilir. b) Verilerin formatı, uluslararası karılıklı ilerlik ve kabul gören standartlar çerçevesinde yaygın olarak kullanılan formatlar dikkate alınarak belirlenir, belirli elektronik sistemler ya da yazılımlar üreten bir firmaya baımlı olamaz. c) Verilerin güvenlii, kabul edilmi normlara ve güncel teknik standartlara uygun biçimde salanır. ç) Veri saklama formatına ve programına ilikin bir dokümantasyon oluturulur. (2) Bakanlık ile TOBB, elektronik sistemlerin ilerlii ve güvenlii için aaıdaki önlemleri alır: a) Sistemler arasında veri alıveriini salamak. b) Verileri yedekleme amacıyla periyodik olarak merkezi olmayan veri taıyıcılarına kopyalamak. c) Verilerin ve elektronik sistemlerin güncellemelerini ve teknik bakımını yapmak. ç) Verilere eriim yetkisine ve ilgili elektronik sistemlerin kullanımına ilikin olarak standartlara uygun bir ekilde düzenleme yapmak. d) Verilerin ve elektronik sistemlerin kötüye kullanılmasını engelleyici teknik önlemleri almak. e) Elektronik sistemlerdeki teknik arızaların giderilmesine ilikin önlemleri almak. f) Sistemlerin bilgi güvenlii ve siber güvenlik açısından uygunluunu test etmek üzere, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu tarafından düzenlenen Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatına katılmak. (3) Müdürlükler arasındaki veri alıverii MERSS üzerinden yapılır. (4) Bu maddenin uygulanmasına ilikin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

6 Sicil kayıtlarına eriim hakkı MADDE 15- (1) Herkes, sicilin içeriini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebilir, Bu inceleme elektronik ortamda ve/veya müdürlükte yapılabilir. (2) Defterler ve belgeler, sicil dairesinin bulunduu kısımdan dıarıya çıkarılamaz. Bunların incelenmesinde müdür, kiisel verilerin korunmasına ilikin hükümler çerçevesinde gerekli tedbirleri almak zorundadır. nceleme esnasında müdürün verecei talimatlara uyulması zorunludur. Aksi takdirde müdür defter ve belgeleri derhal kaldırabilir. (3) Elektronik ortamda yapılacak olan incelemelerde de kiisel verilerin korunmasını ve bilgi güvenliini salayacak tedbirler alınır. Sicil tasdiknamesi MADDE 16- (1) Bir ticari iletmenin ve seçilen unvanın sicile tescili halinde, ilgiliye onaylı bir sicil tasdiknamesi verilir. Tasdiknamede aaıdaki olgular yer alır; a) MERSS numarası. b) Ticaret unvanı. c) Gerçek kii ticari iletmelerde, iletme sahibinin adı ve soyadı, yerleim yeri ve kimlik numarası. ç) letmenin merkezi, ubelerde ubenin adresiyle beraber iletmenin merkez adresi. d) letmenin faaliyet alanı. e)letmeye tahsis edilmi olan sermaye. f) Belge düzenlendii sırada iletmeyi temsile yetkili olanlar, (2) Tasdikname; tescili yapan müdürlüün adını, belgenin verildii tarihi, müdür veya müdür yardımcısının adı ve soyadını, imzasını ve müdürlük mührünü içerir. (3) Müdürlük tarafından yapılan deiiklik tescilleri, sicil tasdiknamesinde yer alan bilgilerden herhangi birinin de deimesini gerektiriyorsa, ilgililerin talebine bakılmaksızın tasdikname, gideri ve harcı ilgiliden tahsil edilmek ve önceden verilen tasdikname geri alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek ilgiliye verilir. (4) Önceden düzenlenen tasdiknamenin müdürlüe geri verilememesi halinde de, yeni tasdikname düzenlenir. Ancak yeni tasdiknamenin düzenlendii tarihten itibaren önceki tasdikname kullanılamaz. (5) Tasdiknamenin kullanılamaz hale gelmesi veya kaybı halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir. (6) Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir deiiklik olmadıı veya yenisi düzenlenmedii sürece geçerlidir. Onaylı belge veya örnek verilmesi MADDE 17- (1) Herkes sicilin içeriini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgelerin onaylı örneklerini veya bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadıına dair onaylı belgeleri, giderlerini ve harcını ödemek artıyla alabilir. Kamu kurum ve kuruluları tarafından örnek talep edilmesi halinde herhangi bir bedel alınmaz. (2) Herhangi bir kiinin, bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadıını gösteren onaylı bir belge istemesi halinde, verilecek onaylı belge, irket unvanı ve MERSS numarası belirtilmek suretiyle ve sadece isteme konu olan olgular için düzenlenir. (3) Müdürlüe verilmi olan bir belgenin onaylı örnei istendiinde, onay erhinde müdürlüe verilen bu belgenin asıl belge olduu veya onaysız bir örnei veyahut onaylı bir örnei olduu açıkça belirtilir. (4) Asıl bir belgenin örneinin onayı, altına '"Aslı gibidir." veya bunu karılayacak benzer bir ibarenin; suret bir belgenin örneinin onayı ise. altına "Dosyasındaki nüshasının aynıdır." ibaresinin yazılması ile olur. Onay erhinde suretin çıkarıldıı yer ve tarih yazılır, müdür tarafından imza edilir ve müdürlük mührü ile mühürlenir. (5) Müdürlüklerce bavuruların suret ve özetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde, bunların onaylarının da elektronik ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yapılması gerekir. (6) Kayıtlardan ve belgelerden onaysız örnek talep edilmesi halinde harç alınmaz. Taınmazı tasarruf belgesi MADDE 18- (1) Müdürlükler, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 2 nci maddesi hükmüne göre ticaret irketlerinin taınmaz üzerinde tasarruf edebileceklerini gösteren belgeyi vermekle yükümlüdür. irket sözlemesinde irketin taınmaza sahip olabileceinin yazılmamı olması belgenin verilmesine engel tekil etmez. Belgelerin saklanması MADDE 19- (1) ileminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve ilanları içeren gazeteler oluturulan sicil dosyası içinde süresiz olarak saklanır. (2) Sicil dosyası, MERSS numarası ve dosya numarası altında oluturulur. (3) MERSS'i kullanmaya balayan müdürlüklerde MERSS numarası ticaret sicili numarası yerine geçer ve daha önce verilmi olan ticaret sicili numaraları dosya numarası olarak kullanılır. Sicil dosyalarının veya evrakının yetkili makamlara verilmesi MADDE 20- (1) Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve denetim elemanları müdürlüklerden, sicilde mevcut evrakın asıllarının kendilerine verilmesini talep edebilir. Bu durumda sicil evrakının asılları dizi pusulası ile imza karılıı yetkili makamlara teslim edilir. Söz konusu evrakın birer sureti müdürlükçe saklanır. Yetkili makamlar dosya ile ilgili ilemler bittiinde gecikmeksizin sicil evrakının asıllarını müdürlüe iade etmekle yükümlüdür.

7 (2) Sicil evrakı elektronik ortamda arivlenmi ise, yetkili makama elektronik ortamda eriim hakkı tanınarak evrakın incelenmesine imkân verilir. (3) Yetkili makamların, fiziki ortamdaki belgelerin asılları yerine onaylı örneklerini talep etmeleri halinde fiziki ortamdaki belgelerin onaylanmı sureti yetkili makamlara gönderilir. Elektronik ortamda gönderilecek belgeler ise güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile onaylanır. KNC KISIM Usulü BRNC BÖLÜM Sicile Bavuru, Belgeler ve Zaman Unsurunun Belirlenmesi Genel olarak MADDE 21- (1), kural olarak istem üzerine yapılır. Resen ya da yetkili kurum veya kuruluun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilikin hükümler saklıdır. (2) edilecek bütün kayıtların, sicildeki deiikliklerin ve kayıt silme ilemlerinin dorulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların dayanaı olan belgeler yazılı ekilde veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda müdürlüe verilir. (3) Bu Yönetmelikte ve Bakanlıkça yürürlüe konulan dier düzenlemelerde ilem türüne göre belirlenen belgelerin müdürlüe verilmesi zorunludur. Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde tamamlayıcı dier belgelerin de müdürlüe verilmesini isteyebilir. Bavuruya yetkili kiiler MADDE 22- (1) bavurusu ilgililer veya temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüe yapılır. lgililer; tacirin gerçek kii olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleme ile kendisine yetki verilmi temsilcisi, tacirin tüzel kii olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir. (2) bavurusu yapabilecek ilgililer aaıda sayılmıtır: a) Gerçek kiilere ait ticari iletmelerde; 1)letme sahibi veya sözleme ile kendisine yetki verilmi temsilcisi, 2) Küçük veya kısıtlılara ait ticari iletmeyi bunların adına ileten yasal temsilcisi. b) Ticaret irketleri dıındaki tüzel kiilere ait olan ticari iletmelerde; iletme sahibi tüzel kiiyi temsile yetkili kiiler veya bunların temsilcileri. c) Donatma itirakinde; 1) Donatma itirakinin tescilinde donatanların tamamı, 2) edilmi olgulardaki deiikliklerin tescilinde, itiraki temsile yetkili kiiler. 3) Gemi müdürünün atanması ve görevden alınmasında, itiraki temsile yetkili kiiler, 4) Donatma itirakinin sona ermesi halinde donatanların tamamı, 5) Tasfiyenin sona ermesinde, tasfiye memurları. ç) Kollektif ve komandit irketlerde; 1)irketin kuruluunda, kurucuların tamamı, 2) irket sözlemesindeki deiikliklerde, irketi temsile yetkili kiiler, 3) irketin sona ermesinde, ortakların tamamı, 4) irketin feshi bir ortaın ölümünden ileri gelmise, ölen ortaın mirasçılarıyla birlikte dier tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan hallerde, sa kalan ortaklar, 5) Bir ortaın irketten çıkması veya çıkarılmasında, dier ortaklar, 6) Tasfiye memurunun atanmasında veya görevden alınmasında, ortakların tamamı, 7) Tasfiyenin sona ermesinde, tasfiye memurları. d) Anonim irketlerde; 1) irket kuruluunda irket sözlemesi ile belirlenen yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeleri, 2) Denetime tabi irketlerde denetçinin atanması ve görevden alınmasında, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 3) ç yönergenin tescilinde, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 4) Genel kurul kararlarında tescile tabi olguların bulunması halinde, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 5) Genel kurul kararlarının iptaline dair mahkeme kararlarının tescilinde, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 6) Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından baka bir sebepten ileri gelmise, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri,

8 7) Tasfiye memurlarının atanmasına veya görevden alınmasına ilikin genel kurul kararlarının tescilinde, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 8) Tasfiyenin sona ermesine, ek tasfiyeye ve tasfiyeden dönülmesine ilikin kararların tescilinde, tasfiye memurları. e) Limited irketlerde; 1)irket kuruluunda müdürlerin tamamı, 2) Temsile yetkili olanların tescilinde, müdürler. 3) Denetime tabi irketlerde denetçinin atanması ve görevden alınmasında, müdürler. 4) Genel kurul kararlarında tescile tabi olguların bulunması halinde, müdürler, 5) Genel kurul kararlarının iptaline dair mahkeme kararlarının tescilinde, müdürler, 6) Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından baka bir sebepten ileri gelmise, müdür, birden fazla müdür bulunması halinde ise en az iki müdür, 7) Tasfiye memurlarının atanmasına veya görevden alınmasına ilikin genel kurul kararlarının tescilinde, müdürler, 8) Tasfiyenin sona ermesine, ek tasfiyeye ve tasfiyeden dönülmesine ilikin kararların tescilinde, tasfiye memurları, 9) Sermaye paylarının geçiinde, müdürler, 10) Sermaye paylarının geçiine genel kurulca onay verilmi olmasına ramen genel kurul tarihinden itibaren, üç ay içinde genel kurulun karar vermemesi üzerine devrin kabul edilmi sayılması halinde bu tarihten itibaren müdürler tarafından otuz gün içinde bavurunun yapılmaması halinde, adının bu paylarla ilgili olarak silinmesi için, ayrılan ortak. (3) Bavuruyu mirasçıların yapması gereken hallerde, onların adına vasiyeti tenfız memuru veya tasfiye memurları da bavuruda bulunabilir. (4) Bir olgunun tescilini istemeye birden çok kimse zorunlu ve yetkili olduu takdirde, Kanunda ve bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil tümü tarafından istenmi sayılır. Bavuru, içerik ve ekil MADDE 23- (1) Müdürlüe bavuru yazılı ekilde ya da elektronik ortamda yapılır. (2) Dilekçede istem açıkça belirtilir ve tescil edilecek olgular gösterilir. Dilekçeye dorulayıcı belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri eklenir. Belgeler, hukuki gereklere uygun ekilde onaylanarak imzalanır. Onaylı örnekler elektronik ortamda da hazırlanabilir. (3) Bavurunun elektronik ortamda yapılması halinde dilekçe ve belgeler güvenli elektronik iınza ile imzalanır. (4) Dilekçe tescil isteminde bulunmaya yetkili kii veya kiilerce imzalanır. (5) Dilekçe sahibi kimliini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza, noterlikçe onaylanmı veya güvenli elektronik imza ile imzalanmısa, ayrıca kimliin ispatlanmasına gerek yoktur. Müdür, noter tarafından onaylanmamı veya güvenli elektronik imza ile imzalanmamı dilekçelerde imza bakımından her türlü karılatırmayı yapar, ilgilinin sicil dosyasında istemde bulunan kiinin daha önceden verdii onaylı imza beyannamesi varsa bununla karılatırır, gerek gördüü takdirde dilekçe altındaki imzanın noterlikçe tasdik edilmesini ister. Taahhütname MADDE 24- (1) Herhangi bir iletmenin veya unvanın tescilini isteyen gerçek kii veya ticaret irketleri dahil olmak üzere tüzel kiiler ile bunların yetkili kıldıı dier kiilerden müdürlükçe tescil dilekçesi ve imzalara ait belgelerden ayrı olarak taahhütname istenir. Taahhütnamede; iletmenin unvanı, sermayesi, merkezi, iletmenin açılı tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilir. Taahhütnamenin altına içerdii bilgilerin doru olduu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluun taahhütnameyi imzalayan kii ya da kiilere ait olduu yazılarak imzalanır. (2) Taahhütnamede yer alması gereken bilgiler bavuru dilekçesinde de beyan edilebilir. Bu durumda ayrıca taahhütname aranmaz. Zaman unsurunun belirlenmesi MADDE 25- (1) edilmi bir olgunun tescil anının saptanmasında; a) Harca tabi olsun olmasın elektronik ortamlarda gerçekletirilen bütün ilemlerde tescil tarihi. b) Harca tabi olmayan ilemlerde tescil tarihi, c) Harca tabi olan ilemlerde; harç makbuzunun tarihi, harç makbuzunun aynı gün içerisinde müdürlüe ikna edici ve yazılı bir gerekçe ile birlikte ibraz edilememesi halinde ise, tescil tarihi. ç) Harcı yatırılmı olsa da, müdürlük tarafından reddedilmi tescil taleplerine Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca yapılan itiraz üzerine mahkemece tescile karar verilmesi halinde yapılan tescillerde tescil tarihi, belirleyicidir. (2) Elektronik ortamda gerçekletirilen bütün ilemlerde tescil tarihi, MERSS'te zaman damgası ile kayıt altına alınan tarihtir. (3) Elektronik ortamda müdürlüe yapılacak tüm bavurularda, bavuru anının tespitinde MERS S'teki tarih esas alınır. (4) MERSS'te meydana gelebilecek teknik aksaklıklar nedeniyle fiziki ortamda yapılacak tescil ilemlerinde tescil anı, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerine göre belirlenir. Mahkeme veya resmi kurumun kararına dayanan tescil MADDE 26- (1) Mahkemenin veya resmi bir kurumun, bir olgunun resen tesciline ilikin kararını alan müdürlük, bu kararı resen tescil eder. 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı cra ve flas Kanununun 166 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. (2) Mahkeme veya resmi bir kurum, verdii hüküm veya kararda tescil edilecek olgu ile ilgili olarak müdürlüü resen tescil ile sorumlu tutmadıı hallerde tescil istemi bavuruya yetkili kiilerin bavurusu üzerine yapılır. yükümlülüünün süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, müdürlük 36 nci madde gereince ilem tesis eder.

9 KNC BÖLÜM e likin Genel Hükümler Gerçeklik ilkesi, aldatma yasaı ve kamu düzenine uygunluk MADDE 27- (1) Sicile yapılacak tescillerin, gerçei tam olarak yansıtması, üçüncü kiilerde yanlı izlenim yaratacak nitelik taımaması ve kamu düzenine aykırılık oluturmaması gerekir. Sicil ilemlerinin tabi olduu hükümler MADDE 28- (1) Sicile ait tescil, deiiklik ve silinmeler ile dier i ve ilemler Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (2), bir olgunun sicile geçirilmesini; deiiklik, tescil edilmi bir olgudaki deiiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların deitirilmesini veya düzeltilmesini; silinme ise tescil edilmi olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini ifade eder. (3) Müdürlüün tescile ilikin kararları ile tescile davetleri, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli edilir. Kararların veya davete ilikin yazıların imza karılıında tebli konusu belirtilerek müdürlükte elden verilmesi de tebli hükmündedir. edilmi olgularda deiiklikler MADDE 29- (1) edilmi olgularda meydana gelen her türlü deiiklik de tescil edilir. Bir ticaret unvanına ilaveler yapılması veya bu unvanın unsurlarından olan ilavelerin çıkarılması veyahut bir tüzel kiinin irket sözlemesinin hükümlerinin deitirilmi olması, bir temsilciye verilen yetkilerin daraltılmı veya geniletilmi bulunması, bir tüzel kiinin tasfiye haline girmesi yahut bir iletmenin tescil edilmi olan iyerini sicilin i çevresi içinde baka bir yere nakletmesi gibi haller, tescil edilmi olgularda deiiklik sayılır. (2) bavurusunda bulunmakla yükümlü kiiler, mahkeme kararı veya idari tasarruf gereince müdürlüün resen tescil ile yükümlü tutulmadıı hallerde de mahkeme veya idari makam tarafından emredilmi olan ve iletmelerin yönetim ve temsillerine ait olan deiiklikleri veya kısıtlamaları tescil ettirmekle yükümlüdür. (3) in dayandıı olgu veya ilemler kısmen veya tamamen sona erer ya da ortadan kalkarsa sicildeki kayıt da kısmen ya da tamamen silinir. ve ilanın üçüncü kiilere etkisi MADDE 30- (1) Sicil kayıtları, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kiiler hakkında, tescilin sicil gazetesinde ilan edildii; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamı ise, son kısmının yayımlandıı günü izleyen i gününden itibaren hukuki sonuçlarını dourur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden itibaren ilemeye balayacak olan sürelere de balangıç olur. (2) Bir olgunun tescil ile beraber derhal üçüncü kiiler hakkında sonuç douracaına veya sürelerin derhal ileyeceine ilikin özel hükümler saklıdır. (3) Üçüncü kiilerin, kendilerine karı sonuç dourmaya balayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilikin iddiaları dinlenmez. (4) i zorunlu olduu halde tescil edilmemi veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken ilan edilmemi bir olgu, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektii ispat edildii takdirde, üçüncü kiilere karı ileri sürülebilir. Harçlar MADDE 31- (1) Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya örnek isteyen kimsenin istei, harç ödenmedikçe karılanmaz. Resen yapılması gereken tescil, deiiklik ve silinmeler harç tahsil edilmeden önce yapılabilir. Ancak, bu ileme ait harç, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 126 ncı maddesi hükmüne göre tahsili için derhal ilgili vergi dairesine bildirilir. Harcın tamamıyla ödenmemi olmasına ramen harca tabi ilemi yapmı veya örnei vermi olan müdür ve müdür yardımcısı harçtan, mükellef ile beraber müteselsil olarak sorumludur. Dil MADDE 32- (1) Sicil kayıtları Türkçe tutulur. e dayanak oluturan tüm belgelerin de Türkçe olması zorunludur. (2) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmi belgelerin Türk konsolosluundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözlemesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüe verilmesi zorunludur. Süre MADDE 33- (1) Kanunda ve bu Yönetmelikte aksi düzenlenen hallerin dıında tescili isteme süresi onbe gündür. Müdürlüün yetki çevresi dıında oturanlar için bu süre bir aydır. (2) Bu süre; a) i gerekli ilemin veya olgunun gerçekletii, b) i gerekli ilemin veya olgunun tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine veya iznin alınmasına balı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendii veya iznin alındıı, c) i gerekli ilemin veya olgunun tamamlanması bildirimin alınmasına balı olan durumlarda ise bildirimin alındıı, tarihten itibaren balar.

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM nceleme Yükümlülüü, steinin Reddi, e Davet ve Ceza, Müdürlüe Bildirim Yükümlülüü Müdür ve müdür yardımcılarının inceleme yükümlülüü MADDE 34- (1) Müdür ve müdür yardımcıları, tescil için aranan kanuni artların var olup olmadıını aaıdaki hususları da dikkate alarak inceler: a) i istenen olgunun kanuni olarak sicile kaydı gerekli bir olgu olup olmadıı. b) isteminin Kanun ve bu Yönetmelikte öngörüldüü ekilde ve ilgililer tarafından yapılıp yapılmadıı. c) için Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili dier mevzuatta öngörülen belgelerin ve harç makbuzunun bulunup bulunmadıı. ç) edilecek olgunun irket sözlemesine ve Kanunun emredici hükümlerine aykırı bulunup bulunmadıı, tescil edilecek olgu bir ticaret irketinin organ kararına dayanmakta ise, kararın irket sözlemesine ve Kanunun emredici hükümlerine uygun alınıp alınmadıı. d) edilecek olguların gerçei tam olarak yansıtıp yansıtmadıı, üçüncü kiilerde yanlı bir izlenim yaratacak nitelik taıyıp taımadıı ve kamu düzenine aykırı olup olmadıı. e) Ticaret irketinin tescilinde, özellikle irket sözlemesinin, Kanunun emredici hükümlerine aykırı olup olmadıı, Kanunun bulunmasını zorunlu kıldıı hükümleri içerip içermedii. f) edilecek olgunun Bakanlıın veya dier resmi kurumların iznine ya da uygun görüüne tabi olması halinde, söz konusu iznin veya uygun görüün alınıp alınmadıı. (2) Müdürlükçe birinci fıkra hükmü uyarınca yapılan inceleme sonucunda, tescil için aranan artlardan bazılarının eksik olduunun anlaılması halinde bu olguların ilgiliye yazı ile bildirilmesi ve bunların Kanuna ve/veya bu Yönetmelie uygun hale getirilmesi veya artlara ait eksikliklerin veya belgelerin tamamlanması için otuz günden fazla olmamak üzere uygun bir süre verilir. Verilen süre, ilemin mahiyetine göre aynı süre ile en çok iki defa uzatılabilir. Verilen veya ihtiyaca göre uzatılan süre içinde durum Kanuna ve/veya bu Yönetmelie uygun bir hale getirilmemi veya belgeler tamamlanmamı olduu takdirde tescil istei reddolunur. isteminin reddi veya ilemlerde eksiklik bulunması durumunda verilecek kararlar ve teblii MADDE 35- (1) Müdürlük tarafından, tescile ait bir istemde tamamlanması gerekli eksikler görüldüü veya istemin kısmen veya tamamen reddi gerekli bulunduu takdirde, istemin konusu ile reddedilme sebepleri gösterilmek suretiyle karar verilir ve dilekçeyi veren ilgiliye tebli edilir. e davet ve ceza MADDE 36- (1) edilmesi gereken bir olgunun ilgilisi tarafından tescil ettirilmediini haber alan müdürlük, tescil bavurusunda bulunmakla yükümlü kiileri, otuz gün içinde tescil bavurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadıını ispat etmeye çaırır. Bu davette, kanuni dayanaklar gösterilmek suretiyle davetin gerekçesi, tescili gereken belgeler ve tescil yükümlülüünün yerine getirilmemesinin yaptırımları belirtilir. (2) Birinci fıkra gereince yapılan çarı üzerine, süresi içinde tescil isteminde bulunulmaması veya kaçınma sebepleri bildirilmi olmasına ramen kaçınma sebeplerinin yeterli görülmemesi halinde müdürlük, durumu sicilin bulunduu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine bildirir. Mahkemenin tescile hükmetmesi halinde olgu resen tescil edilir. (3) Müdürlükçe verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kii, Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen idari para cezasıyla cezalandırılır. (4) Üçüncü fıkra gereince idari para cezası verilmesine ramen, kanuni süre içerisinde tescil isteminde bulunmamakta ısrar edilmesi halinde, müdürlük durumu sicilin bulunduu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine bildirir. Mahkemenin tescile hükmetmesi halinde olgu resen tescil edilir. Müdürlüe üçüncü kiilerin bavurması ve sonuçları MADDE 37- (1) bavurusuna ilikin müdürlüün herhangi bir kararı veya ilemi üzerine kiisel yararı bulunmasa bile üçüncü kiiler, bu kararın veya ilemin gerçei tam olarak yansıtmadıını yahut Kanuna uygun olmadıını, kamu düzenine aykırı veya üçüncü kiilerde yanlı düünceler uyandıracak mahiyette bulunduunu ispata elverili birtakım olguları, müdürlüe bildirebilir. Bu iddiaların yerinde olduuna kanaat getirilmesi ve henüz bir ilem yapılmamı olması halinde bavuru reddedilir. lem gerçekletirilmi ise, 36 ncı maddeye göre ilem tesis edilir. Ayrıca, üçüncü kiilerin bavurusu bir ticaret unvanının tescil edilmediine, Kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiine veya kullanıldıına ilikin olması durumunda da 36 ncı maddeye göre hareket edilir. (2) Müdürlük, bavuruda bulunmu olan üçüncü kiiye söz veya yazı ile uygun gördüü soruları sorabilir. Üçüncü kii, bunları açıkça cevaplandırmaya mecburdur. Gerekli cevapları vermedii takdirde, bavuru deerlendirmeye alınmayabilir. Müdürlüe bildirim yükümlülüü MADDE 38- (1) Herhangi bir olgunun tescili veya herhangi bir olguya ait kaydın deitirilmesi veya silinmesi isteminde bulunma yükümlülüünü yerine getirmemi olanları örenen noterler, odalar ve vergi daireleri gibi resmi makamlar durumu müdürlüe bildirir.

11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM itiraz, Geçici ve lan tiraz MADDE 39- (1) lgililer; tescil, deiiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak müdürlükçe verilecek kararlara karı, tebli tarihinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduu yerdeki asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilir. Mahkeme dosya üzerinde yapacaı inceleme sonucunda tescilin gerekli bulunduu sonucuna varırsa tescilin yapılmasını müdürlüe emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder. Geçici tescil MADDE 40- (1) Çözümü bir mahkeme kararına balı bulunan veya müdür tarafından kesin olarak tescilinde duraksanan olgular, müdürün bildirimi üzerine ilgililerin istemi halinde geçici olarak tescil olunur. Ancak, ilgililer üç ay içinde mahkemeye bavurduklarını veya aralarında anlatıklarını ispat edemezlerse geçici tescil resen silinir. Mahkemeye bavurulduu takdirde kesinlemi olan hükmün sonucuna göre ilem yapılır. lan MADDE 41- (1) edilen olgular, Kanunda veya bu Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur. (2) Bu Yönetmelik uyarınca tescil edilen gerçek kiilerin kimlik numaraları ilan edilmez. (3) lan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü sicil gazetesinde yayımlanır. irket sözlemesi ve mevzuatta ilanlarla ilgili öngörülen hükümler saklıdır. BENC BÖLÜM Ticaret Unvanı ve letme Adı Gerçek ve tüzel kiilerin unvan ve iletmelerini tescil ettirme yükümlülüü MADDE 42- (1) Her tacir, bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya, iletmesini ve unvanını tescil ettirmeye mecburdur. (2) Her tacirin kullanacaı ticaret unvanını ve bunun altına atacaı imzayı, tacir tüzel kii ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarını notere onaylatması zorunludur. (3) "Notere onaylattırılacak imzaların en az üç defa atılmı olması arttır. Ticaret unvanının ekli MADDE 43- (1) Gerçek kii olan tacirin ticaret unvanı, Kanunun 46 nci maddesine uygun olarak yapabilecei ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluur. (2) Bir ticari iletme ileten vakıflar, dernekler ve kendi kurulu kanunları gereince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari ekilde iletilmek üzere kamu tüzel kiileri tarafından kurulan kurum ve kuruluların unvanları kendi adlarının aynıdır. (3) Kamuya yararlı dernekler ile gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliindeki ilere harcayan vakıfların ilettikleri tüzel kiilii haiz olmayan ticari iletmeler ile kamu tüzel kiileri tarafından iletilen ve tüzel kiilii bulunmayan ticari iletmelerin unvanları kendilerini ileten tüzel kiinin adı ile iletme konusunu gösteren sözlerden meydana gelir. (4) Donatma itirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca donatma itirakini gösterecek bir ibare de bulunur. (5) Kollektif irketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla, kollektif irket ibaresini içerir. (6) Adi veya sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla adi komandit irket veya sermayesi paylara bölünmü komandit irket ibaresini içerir. Bu irketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adı ve soyadı veya ticaret unvanı bulunamaz. (7) Anonim, limited ve kooperatif irketler, iletme konusu gösterilmek ve Kanunun 46 ncı maddesi hükmü saklı kalmak artıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. Ticaret unvanlarında, "anonim irket'', "limited irket" ve "kooperatif ibarelerinin bulunması arttır. Bu irketlerin ticaret unvanında gerçek bir kiinin adı veya soyadı yer aldıı takdirde, irket türünü gösteren ibareler ba harflerle veya baka bir ekilde kısaltma yapılarak yazılamaz. (8) Her ube, kendi merkezinin ticaret unvanını, ube olduunu belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana ube ile ilgili ekler yapılabilir. Ancak, merkezi yabancı ülkede bulunan bir iletmenin Türkiye'deki ubesinin ticaret unvanında, merkezin ve ubenin bulunduu yerlerin ve ube olduunun belirtilmesi arttır. Ticaret unvanına ilikin ortak hükümler MADDE 44- (1) Bir ticaret unvanına, ube unvanı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmi bulunan dier bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduu takdirde ek yapılır. (2) Tacirin kimlii, iletmesinin genilii, önemi ve fınansal durumu hakkında, üçüncü kiilerde yanlı bir görüün olumasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçee ve kamu düzenine aykırı olmamak artıyla; her ticaret unvanına, iletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kiilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabilir. (3) Gerçek kii tacirlerin faaliyet konuları birbirinden farklı olan birden çok ticari iletmesinin bulunması halinde, ticaret unvanına her iletme dolayısıyla ayırt edici ilaveler yapılarak tescil olunur.

12 (4) Tek balarına ticaret yapan gerçek kiiler ticaret unvanlarına bir irketin var olduu izlenimini uyandıracak ekler yapamaz. (5) "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. (6) Ticari iletme sahibinin veya bir ortaın ticaret unvanında yer alan adı kanunen deiir veya yetkili makamlar tarafından deitirilirse unvan olduu gibi kalabilir. (7) Kollektif veya komandit irkete ya da donatma itirakine yeni ortakların girmesi halinde ticaret unvanı deitirilmeksizin olduu gibi kalabilir. Bu irketlerden birinin ticaret unvanına adı dahil olan bir ortaın ölümü üzerine mirasçıları onun yerine geçerek irketin devamını kabul eder veya irkete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazılı ekilde bildirirse irket unvanı olduu gibi bırakılabilir. irketten ayrılan ortaın adı da yazılı izni alınmak artıyla irket unvanında kalabilir. Ticaret unvanına ilikin müdürlüe bildirim MADDE 45- (1) Bir ticaret unvanının tescil edilmediinin veya Kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiinin veya kullanıldıının örenilmesi halinde; bütün mahkemeler, memurlar, odalar, noterler ve Türk Patent Enstitüsü durumu ilgili müdürlüe ve adli veya idari para cezası vermeye yetkili makamlara bildirmek zorundadır. letme adı MADDE 46- (1) letme sahibi ile ilgili olmaksızın dorudan doruya iletmeyi tanıtmak ve benzer iletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi gerekir. edilen iletme adları hakkında Kanunun 38 inci, 45 inci, 47 nci, 50 nci, 51 inci ve 52 nci maddeleri uygulanır. ALTINCI BÖLÜM Ticari Temsilci ve Acente Ticari temsilcinin tescili MADDE 47- (1) Ticari temsilcilerin tescilinde müdürlüe aaıdaki belgeler verilir: a) Ticari temsilcinin atanmasına ve temsil yetkisine ilikin belgenin noter onaylı örnei. b) Ticari temsilcinin noter huzurunda düzenlenmi, ticaret unvanı altına atılmı imza beyannamesi. (2) de; ticari temsilcinin adı ve soyadı, kimlik numarası, yerleim yeri ve temsil yetkisi ile varsa temsil süresi, temsil yetkisine ilikin belgenin tarihi ve sayısı gösterilir. (3) Ticari temsilci açıkça yetkili kılınmadıkça taınmazları devredemez veya bir hak ile sınırlandıramaz. Temsil yetkisi tescil edilmemi olsa dahi iptali tescil edilir. Acentenin müvekkili adına sözleme yapma yetkisinin tescili MADDE 48- (1) Müvekkili adına sözleme yapma yetkisinin tescilinde acente tarafından, müvekkil adına sözleme yapma yetkisi veren belgenin noter onaylı örnei müdürlüe verilir. (2) Müvekkili adına sözleme yapma yetkisi veren belgenin tescili ile beraber aaıdaki olgular da acentenin unvanına ait bölüme tescil edilir: a) Acenteye müvekkili adına sözleme yapma yetkisi veren belgenin tarihi, belgeyi onaylayan makamın onay tarihi ve sayısı. b) Varsa acentelik süresi. c) Yetki veren iletmenin unvanı. ç) Acentenin yetkilerinin nelerden ibaret olduu.

13 ÜÇÜNCÜ KISIM Ticari letmelerin i BRNC BÖLÜM Gerçek Kiilere Ait Ticari letmeler bavurusunda istenen belgeler MADDE 49- (1) Gerçek kiiye ait ticari iletmenin tescil bavurusunda; a) Tacirin adı ve soyadı, yerleim yeri, kimlik numarası; varsa ticari iletmeyi temsile yetkili kılınan kiilerin adı ve soyadı, yerleim yeri, kimlik numarasının da yer aldıı 24 üncü maddede öngörülen taahhütname veya bu bilgilerin yer verildii bavuru dilekçesi, b) letme sahibinin veya varsa temsile yetkili kılınan kiinin noter huzurunda düzenlenmi ve ticaret unvanı altına atılmı imza beyannamesi, müdürlüe verilir. MADDE 50- (1) Gerçek kiilere ait ticari iletmelerde aaıdaki olgular tescil edilir: a) Ticaret unvanı. b) MERSS numarası. c) letme konusu. ç) letme sahibinin adı ve soyadı, vatandalıı, yerleim yeri ve kimlik numarası. d)letmenin merkezi. e)varsa temsilcinin adı ve soyadı, yerleim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin kapsamı. f)varsa tahsis edilen sermaye. (2) letme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danıman atanmı olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danımanın kimler olduu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır. (3) 24 üncü maddede gösterilen taahhütnamede yer alan bilgilerin deimesi halinde bunlar tescil edilir. Kaydın silinmesi MADDE 51- (1) Gerçek kiiye ait ticari iletmenin, faaliyetine son verilmesi ya da baka bir gerçek veya tüzel kiiye devredilmesi halinde onbe gün içerisinde ticaret unvanının silinmesi için ticari iletmenin sahibi tarafından müdürlüe bavurulur. (2) Gerçek kiiye ait ticari iletmenin sahibinin ölümü durumunda, mirasçılardan birinin sildirme talebinde bulunması halinde ticari iletmenin kaydı silinir. Ticari faaliyetin devamında, mirasçıların muvafakatıyla aralarında kendilerinin de olabilecei yeni sahibi, söz konusu ticari iletmenin kendi adına tescil edilmesini isteyebilir. (3) Ticareti terk ettii herhangi bir ekilde tespit edilen gerçek kiilere ait ticari iletmenin kaydı, ilgili resmi makamdan alınacak yazı üzerine resen silinir. (4) Ticareti terk eden tacir 2004 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre terk dilekçesi ile birlikte mal beyanını da müdürlüe vermek zorundadır. KNC BÖLÜM Derneklere Ait Ticari letmeler bavurusunda istenen belgeler MADDE 52- (1) Derneklere ait ticari iletmelerin tescil bavurusunda; a) Dernein unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; iletmeyi temsile yetkili kılman kiilerin adı ve soyadı, yerleim yeri, kimlik numarasının da yer aldıı 24 üncü maddede öngörülen taahhütname veya bu bilgilerin yer verildii bavuru dilekçesi, b) letmeyi temsile yetkili kiilerin noter huzurunda düzenlenmi ve ticaret unvanı altına atılmı imza beyannameleri, c) Dernein faaliyette olduunu gösteren resmi belge, ç) Dernek tüzüünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örnei veya noter onaylı örnei, d) Taahhütnamede veya bavuru belgesinde yer almaması halinde dernek yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilikin yetkili organ kararının bir örnei, e) letmenin açılmasına ve tesciline ilikin yetkili organ kararının noter onaylı örnei, müdürlüe verilir. (2) Dernein bir ticari iletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına balı olduu hallerde bu izin veya onaya ilikin belge de müdürlüe verilir. MADDE 53- (1) Derneklere ait ticari iletmelerde aaıdaki olgular tescil edilir: a) Dernein unvanı ve merkezi.

14 b) Dernein amacı. c) Dernein yönetimi ve temsili ile görevlendirilmi kiilerin adı ve soyadı, vatandalıı, kimlik numarası ve yerleim yeri. ç) Ticaret unvanı. d) MERSS numarası. e)letmenin merkezi ve açıkça belirtilmi konusu. f) letmenin yönetim ve temsili ile görevlendirilmi kiilerin adı ve soyadı, vatandalıı, kimlik numarası, yerleim yeri, temsil ve imza ekli. g)letmenin kurulu kararının tarihi ile varsa sayısı ve hangi organ tarafından verildii. ) Varsa tahsis edilmi sermaye. (2) edilmi olgularda meydana gelen her türlü deiiklik aynı usulle tescil edilir. Kaydın silinmesi MADDE 54- (1) Dernee ait ticari iletmenin faaliyetine son verilmesi halinde dernein yetkili organı tarafından alınmı kararın noter onaylı bir örnei ile iletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandıını gösterir yetkililerce imzalanmı beyan müdürlüe ibraz edilir. Bavuru üzerine iletmenin kaydı silinir. (2) Dernein tüzel kiiliinin sona erdiinin ilgili resmi makam tarafından bildirimi halinde ticari iletmeye ait kayıtlar resen silinir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vakıflara Ait Ticari letmeler bavurusunda istenen belgeler MADDE 55- (1) Vakıflara ait ticari iletmelerin tescil bavurusunda; a) Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; iletmeyi temsile yetkili kılınan kiilerin adı ve soyadı, yerleim yeri, kimlik numarasının da yer aldıı 24 üncü maddede öngörülen taahhütname veya bu bilgilerin yer verildii bavuru dilekçesi, b) letmeyi temsile yetkili kiilerin noter huzurunda düzenlenmi, ticaret unvanı altına atılmı imza beyannameleri, c) Vakfın tüzel kiiliinin devam ettiini gösteren resmi belge, ç) Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örnei veya noter onaylı örnei, d) Taahhütnamede veya bavuru belgesinde yer almaması halinde vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilikin yetkili organ kararının bir örnei, e)letmenin açılmasına ve tesciline ilikin yetkili organ kararının noter onaylı örnei, müdürlüe verilir. (2) Vakfın bir ticari iletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına balı olduu hallerde, bu izin veya onaya ilikin belge de müdürlüe verilir. MADDE 56- (1) Vakıflara ait ticari iletmelerde aaıdaki olgular tescil edilir: a) Vakfın unvanı ve merkezi. b) Vakfın amacı. c) Ticaret unvanı. ç) MERSS numarası. d) letmenin merkezi ve açıkça belirtilmi konusu. e) letmenin yönetim ve temsili ile görevlendirilmi kiilerin adı ve soyadı, vatandalıı, kimlik numarası, yerleim yeri, temsil ve imza ekli. f) Vakfın yönetimi ve temsili ile görevlendirilmi kiilerin adı ve soyadı, vatandalıı, kimlik numarası, yerleim yeri. g)letmenin kurulu kararının tarihi ile varsa sayısı ve hangi organ tarafından verildii. ) Varsa tahsis edilmi sermaye. (2) edilmi olgularda meydana gelen her türlü deiiklik de aynı usulle tescil edilir. Kaydın silinmesi MADDE 57- (1) Vakfa ait ticari iletmenin faaliyetine son verilmesi halinde vakfın yetkili organı tarafından alınmı kararın noter onaylı bir örnei ile iletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandıını gösterir yetkililerce imzalanmı beyan müdürlüe ibraz edilir. Bavuru üzerine iletmenin kaydı silinir. (2) Vakfın tüzel kiiliinin sona erdiinin ilgili resmi makam tarafından bildirimi halinde ticari iletmeye ait kayıtlar resen silinir.

15 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kamu Tüzel Kiileri ile Kamuya Yararlı Dernekler ve Gelirinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliindeki lere Harcayan Vakıflara Ait Ticari letmeler bavurusunda istenen belgeler MADDE 58- (1) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve dier kamu tüzel kiileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliindeki ilere harcayan vakıflara ait ticari iletmelerin tescil bavurusunda aaıdaki belgeler müdürlüe verilir: a) Dernek veya vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; ticari iletmeyi temsile yetkili kılınan kiilerin adı ve soyadı, yerleim yeri, kimlik numarasının da yer aldıı 24 üncü maddede öngörülen taahhütname veya bu bilgilerin yer verildii bavuru dilekçesi. b) Ticari iletmeyi temsile yetkili kiilerin noter huzurunda düzenlenmi, ticaret unvanı altına atılmı imza beyannamesi. c) Dernek tüzüünün veya vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örnei veya noter onaylı örnei. ç) Taahhütnamede veya bavuru belgesinde yer almaması halinde dernek veya vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilikin yetkili organ kararının örnei. d) Ticari iletmenin kurulmasına ilikin yetkili organ kararının noter onaylı örnei. e) Ticari iletmeye ayrılan sermayenin miktarı. f) Dernek veya vakıf organının sermayenin tahsisine ilikin kararının noter onaylı örnei. (2) Bu madde kapsamındaki vakıf, dernek ve kamu tüzel kiilerinin bir ticari iletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına balı olduu hallerde, izni veya onayı gösteren belge de müdürlüe verilir MADDE 59- (1) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve dier kamu tüzel kiileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliindeki ilere harcayan vakıflara ait ticari iletmelerin tescilinde aaıdaki olgular tescil edilir: a) Kamu tüzel kiisinin, dernein veya vakfın unvanı ve merkezi. b) Dernek veya vakfın amacı ve gelir kaynakları. c) Ticaret unvanı. ç) MERSS numarası. d)letmenin merkezi ve açıkça belirtilmi konusu. e) letmenin yönetim ve temsili ile görevlendirilmi kiilerin adı ve soyadı, vatandalıı, kimlik numarası, yerleim yeri, temsil ve imza ekli. f) Dernek veya vakfın yönetimi ve temsili ile görevlendirilmi kiilerin adı ve soyadı, vatandalıı, kimlik numarası ve yerleim yeri. g)letmenin kurulu kararının tarihi ile varsa sayısı ve hangi organ tarafından verildii. ) Tahsis edilmi sermaye. (2) edilmi olgularda meydana gelen her türlü deiiklik de aynı usulle tescil edilir. Kaydın silinmesi MADDE 60- (1) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve dier kamu tüzel kiileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliindeki ilere harcayan vakıflara ait ticari iletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunların yetkili organı tarafından alınmı kararın noter onaylı bir örnei ile iletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandıını gösterir yetkililerce imzalanmı beyan müdürlüe ibraz edilir. Bavuru üzerine iletmenin kaydı silinir. (2) Vakfın veya dernein tüzel kiiliinin sona erdiinin ilgili resmi makam tarafından bildirimi halinde ise ticari iletmeye ait kayıtlar resen silinir.

16 BENC BÖLÜM Donatma tiraki Belgeler MADDE 61- (1) Donatma itirakinin tescil bavurusunda aaıdaki belgeler müdürlüe verilir: a) Donatma itiraki sözlemesinin noter onaylı örnei. b) Gemi müdürü veya itiraki temsile yetkili kiilerin seçilmesine ilikin donatanlarca alınmı kararın noter onaylı örnei. c) Gemi müdürünün veya itiraki temsile yetkili kiilerin donatma itirakinin unvanı altına atılmı noter huzurunda düzenlenmi imza beyannamesi. MADDE 62- (1) Donatma itirakinin tescilinde aaıdaki olgular tescil edilir: a)payda donatanların adı ve soyadı, yerleim yeri, vatandalıı ve kimlik numarası. b)donatma itirakinin unvanı ve merkezi. c)tirakin konusu. ç) Her payda donatanın gemi payının miktarı. d) Gemi müdürünün veya itiraki temsile yetkili kiilerin adı ve soyadı, yerleim yeri, vatandalıı, kimlik numarası ile bunların yalnız balarına mı yoksa birlikte mi imza atmaya yetkili olduu. Sona erme ve tasfiye MADDE 63- (1) Donatma itirakinin sona ermesine ilikin tescil bavurusunda aaıdaki belgeler müdürlüe verilir: a) Donatma itirakinin feshine veya geminin devrine ilikin kararın noter onaylı örnei. b) Donatma itirakinin feshine mahkemece karar verilmise, mahkeme kararının aslı veya onaylı örnei. c) Tasfiye memurunun atanmasına ilikin donatanlar kararının noter onaylı örnei ile tasfiye memurunun bu görevi kabul ettiine ilikin imzalı belge. ç) Tasfiye memurunun mahkemece atanması halinde, mahkeme kararının aslı veya onaylı örnei. (2) Tasfiyenin tamamlanmasından sonra kayıt silmede aaıdaki belgeler müdürlüe verilir: a) Tasfiyenin tamamlanmasına ilikin tasfiye memurunun beyanı. b) Vergi mükellefiyetinin sona erdiine ilikin belge. c) Son ve kesin bilanço. (3) Sona eren donatma itirakine ilikin aaıdaki olgular tescil edilir: a) Donatma itirakinin sona erdii ve tasfiyeye girdii. b) Ticaret unvanına "Tasfiye halinde" ibaresinin eklendii. c) Sona ermenin sebebi ile bunu kanıtlayan belge veya kararın tarih ve sayısı, ç) Tasfiye memurunun adı ve soyadı, kimlik numarası ve yerleim yeri. d) Tasfiye ilemlerinin yürütülecei adres. (4) Tasfiyesi tamamlanan donatma itiraki ile ilgili aaıdaki olgular tescil edilir: a) Tasfiyenin tamamlandıı. b) Ticaret unvanının silindii.

17 DÖRDÜNCÜ KISIM Ticaret irketlerinin i BRNC BÖLÜM Kollektif ve Komandit irketler Bavuru ve ibraz edilmesi gereken belgeler MADDE 64- (1) Bir kollektif veya komandit irketin tescil bavurusunda; a) Kurucuların imzalan noter tarafından onaylanmıirket sözlemesi, b) irketi temsil ve ilzama yetkili olanların irket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örnei, c) Komandit irketlerde komanditer ortaın ayni sermaye koymu olması halinde; konulan ayni varlıkların deerinin tespitine ilikin mahkemece atanmı bilirkii tarafından hazırlanmı deerleme raporu, ç) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadıına dair ilgili sicilden alınacak yazı, d) Ayni sermaye olarak konulan taınmaz, fikri mülkiyet hakları ve dier deerlerin kayıtlı bulundukları sicillere erh verildiini gösteren belge, müdürlüe verilir. MADDE 65- (1) Bir kollektif irketin sicile tescilinde aaıdaki olgular yer alır: a) Ortakların adı ve soyadı, kimlik numarası, yerleim yeri ve vatandalıı. b) irketin kollektif olduu. c) irketin ticaret unvanı, MERSS numarası ve merkezi. ç) Esaslı noktaları belirtilmi ve tanımlamı bir ekilde irketin iletme konusu. d) Her ortaın sermaye olarak koymayı taahhüt ettii para miktarı; para niteliinde olmayan sermayenin deeri ve bu deerin ne suretle biçilmi olduu; sermaye olarak kiisel emek konulmusabu emein nitelii, kapsamı ve deeri. e) irketi temsile yetkili kimselerin adı ve soyadı, vatandalıı, yerleim yeri, kimlik numarası ile bunların yalnız baına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili olduu. f) irket sözlemesinde tasfiye memurlarının atanmasına, deitirilmesine, görevden alınmasına ve yetkisine ilikin hükümlerin yer alması halinde, bu hükümler. (2) Bir komandit irketin tescilinde aaıdaki olgular yer alır: a) irketin komandit olduu. b) Ortakların adı ve soyadı, yerleim yeri, vatandalıı ve kimlik numarası. c) irketin ticaret unvanı, MERSS numarası ve merkezi. ç) Komandite ortakların adı ve soyadı. d) Komanditer ortakların adı ve soyadı veya unvanı ile sorumluluk sınırı. e) Esaslı noktaları belirtilmi ve tanımlamı bir ekilde irketin iletme konusu. f) Her ortaın sermaye olarak koymayı taahhüt ettii para miktarı; para niteliinde olmayan sermayenin nitelii, cinsi, deeri ve bu deerin ne suretle biçilmi olduu; komandite ortaklar sermaye olarak kiisel emek koymusa bu emein nitelii, kapsamı ve deeri. g) irketi temsile yetkili kimselerin adı ve soyadı, vatandalıı, yerleim yeri, kimlik numarası ile bunların yalnız baına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili olduu. ) irket sözlemesinde tasfiye memurlarının atanmasına, deitirilmesine, görevden alınmasına ve yetkisine ilikin hükümlerin yer alması halinde, bu hükümler. (3) Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların irket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; müdürlük tarafından irketin tescili ile e zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur. (4) edilmi olgularda meydana gelen deiiklikler de tescil edilir. de ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneinin ibrazı zorunludur. irket sözlemesindeki deiikliklerde ise, deien hükmün yeni eklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir. Sona erme ve tasfiye MADDE 66- (1)irketin sona ermesine ilikin tescil bavurusunda aaıdaki belgeler müdürlüe verilir: a) Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örnei. b) Sona erme baka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örnei. c) Tasfiye memurlarının noter huzurunda düzenlenmi, "Tasfiye halinde" ibaresi eklenmi ve ticaret unvanı altında atılmı imza beyannamesi. ç) Tasfiye memurlarının ortaklar dıından seçilmesi halinde görevi kabul ettiine ilikin imzalı belge. d) irket sözlemesinde alacaklıların davetine ilikin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmı, alacaklıların davetinin yapıldıına ilikin belge. (2) Tasfiyenin tamamlanmasından sonra kayıt silmede aaıdaki belgeler müdürlüe verilir: a) Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebli edildiine ilikin belge. b) Ortakların son bilançonun onayına ilikin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanı. c) Son bilanço.

18 MADDE 67- (1) Sona eren irket ile ilgili aaıdaki olgular tescil edilir: a) irketin sona erdii ve tasfiyeye girdii. b) Ticaret unvanına "Tasfiye halinde" ibaresinin eklendii. c) Sona ermenin sebebi ile bunu kanıtlayan belge veya kararın tarih ve sayısı. ç) Tasfiye memurlarının adı ve soyadı, yerleim yeri ve kimlik numarası. d) Tasfiye ilemlerinin irket merkezi dıında baka bir adreste yürütülmesi durumunda bu adres. (2) Tasfiyesi tamamlanan irket ile ilgili aaıdaki olgular tescil edilir: a)tasfiyenin tamamlandıı. b)ticaret unvanının silindii. KNC BÖLÜM Sermayesi Paylara Bölünmü Komandit irketler Uygulanacak hükümler MADDE 68- (1) Kanunda veya bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerde bu Yönetmeliin anonim irketlere ilikin hükümleri uygulanır. (2) Sermayenin paylara bölünmeksizin sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmı bulunması halinde komandit irket hükümleri uygulanır. (3) Sermayesi paylara bölünmü komandit irket sözlemesinin kurucularla komandite ortakların tümü tarafından imzalanması ve imzalarının da noter tarafından onaylanmı olması arttır. (4) irket sözlemesi, anonim irketlerin irket sözlemelerinde bulunması zorunlu olan kayıtlardan kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve dier kimselere irket kârından salanacak menfaatlere dair hüküm hariç tüm kayıtları içerir. (5) Kurucular be kiiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması arttır. (6) Kurucu sıfatını haiz komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının irket sözlemesinde yer alması arttır. (7) irketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olan komandite ortaklar, kollektif irketin yönetiminde ve temsilinde görevli ortaklar için Kanunda belirlenen hallerde ve öngörülen artlar uyarınca görevden alınabilir. Görevden alma kararının tescili ile görevden alman ortaın irketin bu tarihten sonra doacak borçlarından dolayı kiisel sorumluluklarının sona erdii de sicilde kaydedilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Anonim irketler BRNC AYIRIM Kurulu Bavuru ve belgeler MADDE 69- (1) Bir anonim irketin kuruluunun tesciline ilikin bavuru, Bakanlıın izniyle kurulacak olan anonim irketlerde iznin alınmasını, dier anonim irketlerde kurucuların tamamının irket sözlemesinde yer alan imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Bavuruda müdürlüe aaıdaki belgeler verilir: a) Kurucuların imzalan noter tarafından onaylanmıirket sözlemesi. b) Kanunun 349 uncu maddesine uygun ekilde hazırlanmı ve kurucular tarafından imzalanmı kurucular beyanı. c) irket sözlemesinin ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilikin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldıını gösterir banka mektubu. ç) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. d) Konulan ayni sermaye ile kurulu sırasında devralınacak iletmeler ve ayni varlıkların deerinin tespitine ilikin mahkemece atanan bilirkii tarafından hazırlanmı deerleme raporları. e) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadıına dair ilgili sicilden alınacak yazı. f) Ayni sermaye olarak konulan taınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve dier deerlerin kayıtlı bulundukları sicillere erh verildiini gösteren belge.

19 g) Ayni varlıkların ve iletmenin devir alınmasına ilikin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan irket ile kurucular ve dier kiilerle yapılan ve kurulula ilgili olan sözlemeler. ) Kuruluu Bakanlık veya dier resmi kurumların iznine veya uygun görüüne tabi olan irketler için bu izin veya uygun görü yazısı. h) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilikin yazılı beyanları. ı) Yönetim kurulunda bir tüzel kiinin bulunması halinde, tüzel kii ile birlikte tüzel kii adına, tüzel kii tarafından belirlenen bir gerçek kiinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilikin yetkili organ kararının noter onaylı örnei. i) irketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kiilerin noter huzurunda düzenlenmi, irket unvanı altında atılmı imza beyannameleri. MADDE 70- (1) irket kuruluunda aaıdaki olgular tescil edilir: a)irket sözlemesinin tamamı. b) Yönetim kurulu üyeleri ile irketi temsile yetkili dier kiilerin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleim yeri veya merkezi ve vatandalıı. c) Bir tüzel kiinin yönetim kurulu üyeliine seçilmesi halinde tüzel kii ile birlikte, tüzel kii tarafından belirlenen ve tüzel kii adına hareket eden gerçek kiinin adı ve soyadı, vatandalıı, yerleim yeri ve kimlik numarası. (2) Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların irket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; müdürlük tarafından irketin tescili ile e zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur. (3) edilmiirket sözlemesinde yer alan ve aaıda sayılan hususlar, üçüncü kiiler hakkında sicil gazetesinde ilan edildii; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamı ise son kısmının yayımlandıı günü izleyen i gününden itibaren hukuki sonuçlarını dourur: a)irket sözlemesinin tarihi. b)irketin ticaret unvanı ve merkezi. c)irketin, varsa süresi. ç) irketin sermayesi, sermayenin ödenmesinin ekil ve artları ile payların itibari deerleri, varsa imtiyazlar. d) Pay senetlerinin türü, hamiline veya nama yazılı olduu. e)irketin nasıl temsil olunacaı. f) Yönetim kurulu üyeleriyle irketi temsile yetkili kimselerin adı ve soyadı, unvanı, yerleim yeri ve vatandalıı. g) irketin yapacaı ilanların ekli; irket sözlemesinde buna ilikin hüküm bulunduu takdirde, yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine nasıl bildirilecei. KNC AYIRIM Genel Sözleme Deiiklii Bavuru ve tescil MADDE 71- (1) irket sözlemesi deiikliinin tesciline ilikin bavuruda, müdürlüe aaıdaki belgeler verilir: a) irket sözlemesi deiiklii Bakanlık veya dier resmi kurumların iznine veya uygun görüüne tabi olan irketler için bu izin veya uygun görü yazısı. b)irket sözlemesi deiikliine ilikin genel kurul kararının noter onaylı örnei. c) irket sözlemesinin deien maddelerinin yeni metni. ç) Genel kurulun irket sözlemesinin deitirilmesine ilikin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylandıına ilikin kararın noter onaylı örnei. (2) irket sözlemesinin deitirilmesine ilikin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından irket merkezinin bulunduu müdürlüe tescil ettirilir. (3) Genel kurulun irket sözlemesinin deitirilmesine ilikin kararı, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından onaylanmadan veya Kanunun 454 üncü maddesinin beinci fıkrası gereince onaylanmı sayılmadan, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden irketlerde ise yönetim kurulunun sermaye artırımına ilikin kararı imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından onaylanmadan tescil edilemez. (4) mtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda; genel kurulun irket sözlemesinin deitirilmesine ilikin kararının, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduuna karar verilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun gerekçeli kararının noter onaylı örnei ile olumsuz oy verenlerin listesi ve bunların ortak tebligat adresi müdürlüe verilerek tescil ettirilir.

20 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Özel Sözleme Deiiklikleri I- Sermaye artırımı Bavuru MADDE 72- (1) Anonim irketlerde, sermaye artırımının tescili; esas sermaye sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise sermaye artırım ilemlerinin tamamlandıına ilikin yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu tarafından irket merkezinin bulunduu yer müdürlüünden istenir. (2) Sermaye artırımının, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemedii takdirde, genel kurul ya da yönetim kurulu kararı ve alınmısa izin geçersiz hale gelir ve bu hususu dorulayan müdürlüün yazısının ilgili bankaya verilmesi üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir. (3) Sermaye artırımının tescilinden önce yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilikin kararının ve sermayenin halka arz edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmı izahnamenin tescili için müdürlüe bavurulması gerekir. Belgeler MADDE 73- (1) Müdürlüe yapılacak tescil bavurusunda aaıdaki belgeler verilir: a) irket sözlemesi deiiklii Bakanlık veya dier resmi kurumların iznine veya uygun görüüne tabi olan irketler için bu izin veya uygun görü yazısı. b) Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilikin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örnei. c) Artırılan sermayeyi oluturan payların tamamının taahhüt olunduunu gösterir deiik irket sözlemesi metni. ç) Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmi beyan. d) Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiine, karılıksız kalıp kalmadıına ve irket özvarlıının tespitine, iç kaynaklardan karılanan tutarın irket bünyesinde gerçekten var olduuna ilikin yeminli mali müavir veya serbest muhasebeci mali müavir raporu ya da denetime tabi irketlerde denetçinin bu tespitlere ilikin raporu. e) Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak iletmeler ve ayni varlıkların deerinin tespitine ilikin mahkemece atanan bilirkii tarafından hazırlanmı deerleme raporları. f) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadıına dair ilgili sicilden alınacak yazı. g) Ayni sermaye olarak konulan taınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve dier deerlerin kayıtlı bulundukları sicillere erh verildiini gösteren belge. ) Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandıını gösterir yönetim kurulu raporu. h) irket sözlemesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilikin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldıını gösterir banka mektubu. ı) Genel kurulun irket sözlemesinin deitirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilikin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacaı kararın noter onaylı örnei ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi. i) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (2) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, irket sermayesinin özvarlık içinde korunduunu, iç kaynaklardan karılanan tutarın irket bünyesinde gerçekten var olduunu dorulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmı yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmi olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmı ara bilançonun müdürlüe verilmesi halinde, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen rapor aranmaz. (3) Artırılan sermayenin deiik irket sözlemesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmi taahhüt sahibinin imzasını taıyan itirak taahhütnameleri de müdürlüe verilir. MADDE 74- (1) Sermaye artırımının tescilinden önce yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilikin kararının ve sermayenin halka arz edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmı izahnamenin tescil edilmesi gerekir. (2) Sermayenin artırılmasında sicile aaıdaki olgular tescil edilir: a) Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamının deiik irket sözlemesi ile ya da itirak taahhütnameleriyle taahhüt edildii. b) Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilikin genel kurul kararı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararı. c) Sermaye artırımından sonraki esas sermaye veya kayıtlı sermaye sisteminde kayıtlı sermaye tavanı ve çıkarılmı sermayenin tutarı. ç) Sermaye artırımından sonra sermayeyi oluturan payların türleri, itibari deeri ve sayısı ile pay senetlerinin hamiline veya nama yazılı oldukları.

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 4 (1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında;

TEBLİĞ. MADDE 4 (1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında; 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar No. 2012/4093 R.Gazete No. 28541 K.Tarihi: 19.12.2012 R.G. Tarihi: 27.1.2013 Ekli "Ticaret Sicili Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 5995 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/2012 No : 2012/4093 Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/1/2011 No : 6102 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 27/1/2013 No : 28541 Yayımlandığı

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Mart 2013 TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Mart 2013 ISBN: 978-605-137-256-3 TOBB Yayın Sıra No: 2013/192 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel :

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olmasına karşın esas

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTEDŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ GAZİANTEP 08/12/2016 SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında

Detaylı

YÖNETMELİK REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 31 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29935 (3. Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ ( T R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ ( T R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (06.12.2016 T. 29910 R.G.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ

30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN)

2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü nden talep edilen belgelere ait harçlar ve oda ücretleri 2014 YILI (HER BİR NÜSHA İÇİN) BELGE ADI HARÇ MİKTARI Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi (Tapu Müdürlüğü için Alınan

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU

DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU MAYIS 2013 MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ ve MECLİS ÜYELERİ SEÇİMLERİ 02 MAYIS 2013 PERŞEMBE GÜNÜ 09.00 17:00 SAATLERİ ARASINDA DENİZLİ SANAYİ ODASI HİZMET BİNASINDA

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmelik 2.3.2005 tarih ve 25743 Resmi Gazete BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 - Bu oda ve borsa

Detaylı

DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz.

DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz. DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Birinci Baskı Mayıs 2016 ISBN: 978 605 63241 7 8

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 13.07.2015/134-2 NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 13.07.2015/134-2 NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılması gereken defter onay işlemlerinin, güvenli elektronik imza

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 03.01.2014 ALFA GENELGE 2014 / 13 Konu : 01.01.2014

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, finansal kiralama

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1)

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 CEZAYI GEREKTİREN FİİL TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) TACİRİN, TİCARİ İŞLETMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ, TİCARET UNVANIYLA YAPMAMASI VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

!"! #$ % # $&% &'($ )$!! # *!!#

!! #$ % # $&% &'($ )$!! # *!!# !"! #$ % # $&% &'($ )$!! # *!!# 1 Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ile Maliye Bakanlıından: Resmî Gazete 19/12/2012 Sayı : 28502 Ticari Defterlere likin Tebli Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009. Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009. Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı