TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili"

Transkript

1 TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kiiler dahil tarafların hukuki güvenliinin teminat altına alınmasını salamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; ticaret sicili müdürlüklerinin kurulmasına ve ileyiine, sicil defterlerinin tutulmasına, ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, tescil zorunluluunun yerine getirilmesine, ticaret sicili müdürlüklerinin kararlarına karı itiraz yollarına, ticaret sicili müdür ve müdür yardımcıları ile dier personelde aranacak niteliklere ve disiplin ilerine ilikin usul ve esaslar ile ticaret siciline ilikin dier hususları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliin uygulanmasında; a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlıını, b) Denetim elemanı: Gümrük ve Ticaret Bamüfettiini, Müfettiini ve Müfetti Yardımcısını, c) Denetime tabi irketler: Kanunun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi olacak irketleri, ç) Esnaf: ster gezici ister bir dükkanda veya bir sokaın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalımasına dayanan ve geliri 6102 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı amayan ve sanat veya ticaretle uraan kiiyi, d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik mza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı, e) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, f) Kimlik numarası: Türkiye Cumhuriyeti vatandaları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, yabancı uyruklu kiiler için yabancı kimlik numarasını veya vergi kimlik numarasını, g) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSS): Ticaret sicili ilemlerinin elektronik ortamda yürütüldüü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandıı ve elektronik ortamda sunulduu, Gümrük ve Ticaret Bakanlıı ile TOBB nezdinde oluturulan ve iletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini, ) MERSS numarası: MERSS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmi tekil numarayı, h) Müdür: Ticaret sicili müdürünü, ı) Müdürlük: Müdürün yönetimi altında bulunan ve ticaret sicili ilemlerinin yürütüldüü ticaret sicili müdürlüünü, i) Müdür yardımcısı: Ticaret sicili müdür yardımcısını, j) NACE: Avrupa Birliinde ekonomik faaliyetlerin istatistiksel oiarak sınıflandırılmasını salayan sistemi. k) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde tanımlanan sertifikayı, 1) Oda: Ticaret sicili müdürlüünün kurulduu ticaret ve sanayi odasını veya ticaret odasını, m) Sicil: Ticaret sicilini, n) Sicil gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini, o) irket sözlemesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerde esas sözlemeyi; kollektif, komandit ve limited irketlerde irket sözlemesini ve kooperatiflerde ana sözlemeyi, ö) Tacir: Kanunda tacir olarak tanımlanan kiileri, p) tarihi: Müdürlüklerin MERSS üzerinden güvenli elektronik imza ile gerçekletirdikleri tescil ilemlerinde imzaya eklenen zaman damgasındaki tarihi. r) Ticari iletme: Esnaf iletmesi için öngörülen sının aan düzeyde gelir salamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve baımsız ekilde yürütüldüü iletmeyi, s) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliini, ) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan kaydı, ifade eder.

2 KNC BÖLÜM Ticaret Sicili Müdürlüünün Tekilatı ve Denetimi Kurulu ve müdürlüün i çevresi MADDE 5- (1) Müdürlük, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odalarında, ilgili odanın teklifi ve Bakanlıın izni ile kurulur. Oda bulunmayan veya sicil ilemlerinin yürütülebilmesi için yeterli tekilatı bulunmayan veyahut tekilatı sonradan yetersiz hale gelen odaların bulunduu yerlerde sicil, Bakanlıkça belirlenecek bir odadaki müdürlük tarafından tutulur. (2) Müdürlük kurulmasını talep eden odaların yeterli tekilata sahip bulunup bulunmadıkları Bakanlıkça yapılan inceleme sonucuna göre tespit edilir. ncelemede, odanın üye sayısı, gelir durumu, bilgi ilem altyapısı, odada çalıan personelin sayı ve nitelik yönünden yeterlilikleri, odanın bulunduu il ya da ilçenin çevresindeki müdürlüklere olan uzaklıkları dikkate alınır. Müdürlüklerin ve müdürlüklere balı ubelerin kurulmasında aranacak dier artlar Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılan tebli ile belirlenir. (3) Müdürlüklerin görev alanı odaların kuruldukları il ya da ilçe ile sınırlıdır. Bakanlık oda olmayan ya da olup da yeterli tekilatı olmayan il ve ilçeleri de içine alacak biçimde müdürlüklerin görev alanlarını deitirebilir. (4) Odanın teklifi ve Bakanlıın onayı ile aynı müdürlüe balı ubeler açılabilir. Tekilat MADDE 6- (1) Müdürlük; müdür, müdür yardımcıları ve dier personelden oluur. (2) Müdür ve müdür yardımcıları, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, Bakanlıın uygun görüü ve oda meclisinin onayı ile atanır. Müdür ile müdür yardımcılarının görevlerinden alınmalarında da atanmalarındaki usul uygulanır. Oda yönetim kurulunun görevden almaya ilikin teklifinin haklı gerekçelere dayandırılarak yazılı ekilde yapılması gerekir. Bakanlık; görevden alma talebinin uygun olup olmadıına ilikin görüünü, teklifte ve ekinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinden veya gerektiinde mahallinde yapılacak inceleme sonucuna göre en geç altmı gün içerisinde verir. Müdürlüklerde ve müdürlüe balı ubelerde çalıtırılacak müdür yardımcısı ve personele ilikin dier hususlar Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılan tebli ile belirlenir. (3) Ticaret sicili harçlarından Kanunun 1532 nci maddesi uyarınca odaya aktarılan tutar, mizanda ayrı bir hesapta gösterilir ve öncelikle müdürlüün ihtiyaçları için kullanılır. Aktarılan tutarın sicil hizmetleri için yeterli olmaması halinde gerekli kaynak odaca salanır. Odalar, sicil hizmetlerinden elde ettikleri gelir ve harç payı tutarları ile müdürlüün personel ve dier giderlerini her yılın Mart avı sonuna kadar yıllık olarak TOBB'a bildirmekle yükümlüdür. TOBB, bu bildirimleri Nisan ayı sonuna kadar yazılı olarak Bakanlıa bildirir. Yönetim MADDE 7- (1) Sicil, müdür tarafından yönetilir. (2) Müdürlük kadrosunun herhangi bir nedenle boalması halinde, bir müdür yardımcısının bulunması durumunda bu müdür yardımcısı, birden fazla müdür yardımcısının bulunması durumunda ise kıdemce en yüksek müdür yardımcısı müdürlüe vekalet eder. Herhangi bir nedenle müdür ve müdür yardımcısı kadrolarının tamamının boalması halinde, bu görevi yürütebilecek niteliklere sahip müdürlük personelinden biri oda meclisinin kararıyla vekaleten müdür olarak görevlendirilir ve bu durum yazılı olarak derhal Bakanlıa bildirilir. Ancak, her iki durumda da vekalet görevi altı aydan fazla devam edemez. Bu süre içinde müdür ve/veya müdür yardımcıları atanmaz ise 5 inci madde hükümlerine göre ilem yapılır. (3) Müdür yardımcıları ve dier personel arasındaki i bölümü, müdürlüün i younluu dikkate alınarak müdür tarafından yapılır. Müdür, ilerin aksamaması için gereken tedbirleri alır. Sicil hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulacak personel ile çalıma yeri, ariv, demirba ve dier malzemeler oda yönetimince geciktirilmeksizin salanır. (4) Herhangi bir nedenle müdürün görevi baında bulunamaması halinde, müdür yardımcısı müdürlüe vekalet eder. Birden fazla müdür yardımcısının bulunduu müdürlüklerde, müdürlüe vekalet edecek müdür yardımcısını müdür belirler. Müdür ve müdür yardımcılarının zorunlu nedenlerden dolayı birlikte görev baında bulunamayacaı hallerde müdüre vekalet etmek üzere müdürlük personeli arasından oda meclisince önceden belirlenen bir personel yazılı olarak Bakanlıa bildirilir. (5) Müdürlüe balı ubelerdeki ilerin yürütülmesi ile personelin sevk ve idaresinin salanması için müdür tarafından ilgili ubede görev yapmak üzere bir müdür yardımcısı ve yeterli sayıda personel önerilir, oda tarafından görevlendirme yapılmasını müteakip bu durum yazılı olarak derhal Bakanlıa bildirilir. (6) Müdür ve müdür yardımcıları ile tescil ilemlerinde görevli personele müdürlükteki görevleri dıında baka bir görev verilemez. Müdürlüe veya müdürlük personeline, tescil ilemlerine ilikin emir ve talimatları vermeye sadece Bakanlık yetkilidir. Oda yetkililerince; odanın düzen ve ileyiine ilikin verilecek talimatlar ile süreklilik arz etmeyecek ekilde odanın faaliyetleri ile ilgili veya odanın dier hizmet birimleriyle ibirliini gerektiren faaliyetlere ilikin verilecek görev ve talimatlar bu kapsamın dıındadır. Müdürlük personelinde aranacak nitelikler MADDE 8- (1) Müdürlüklerde; müdür veya müdür yardımcısı ile tescil ilemlerini yürütecek personel olarak ilk kez görev alacak kiilerde aaıdaki artlar aranır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olmak. b) Müdür ve müdür yardımcılarında kırk yaını; dier personelde otu/be yaını doldurmamı olmak. c) Askerlikle iliii bulunmamak. ç) Müdür ve müdür yardımcıları için kamuda veya özel sektörde en az be yıl i tecrübesine sahip olmak veya en az iki yıl müdürlükte çalımı olmak. d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3 e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi olsa bile; kasten ilenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uramı olsa bile Devletin güvenliine karı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine karı suçlar, zimmet, irtikâp, rüvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıtırma, edimin ifasına fesat karıtırma, suçtan kaynaklanan malvarlıı deerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalıı bulunmamak. g) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak. ) Kısıtlanmı olmamak. h) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdıındaki örenim kurumlarından birini bitirmi olmak. ı) Bavurunun yapıldıı tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamı Kamu Personeli Seçme Sınavında ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almı olmak. (2) Müdür veya müdür yardımcısı ile tescil ilemlerinin yürütülmesinde görev alacak dier personel, yapılan sınavda baarılı olanlar arasından seçilir. Bunların göreve alınmalarına, görevde yükselmelerine ve yapılacak sınavlara ilikin usul ve esaslar, Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılan teblide düzenlenir. (3) Oda personelinden müdürlükte görevlendirilecekler için birinci fıkranın (b) bendinde öngörülen art aranmaz. Uygulanacak disiplin hükümleri ile dier hükümler MADDE 9- (1) Müdür, müdür yardımcıları ve müdürlüklerde görevli dier personelin özlük ilemlerinde bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmelikte düzenlenmemi hususlarda oda çalıanlarının tabi olduu mevzuat uygulanır. (2) Müdür, müdür yardımcıları ve tescil ilemlerinde görev alacak personel ile oda arasında yapılacak hizmet sözlemeleri belirsiz süreli i sözlemesi eklinde düzenlenir. (3) Müdür, müdür yardımcıları ile tescil ilemlerinde görev alacak personele salanacak ücret ve mali hakların tespitinde, personelin taıdıı hukuki ve mali sorumluluk ile müdürlüün i younluu dikkate alınır. (4) Müdür ve müdür yardımcıları ile tescil ilemlerinin yürütülmesinde görev alacak dier personele müdürlükteki görevleri nedeniyle verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller aaıda belirtilmitir. a) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller unlardır: 1) Görevin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. 2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek. 3) Yaptıı görevin vakarına yakımayan tutum ve davranıta bulunmak. 4) Görevine veya i sahiplerine karı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak. 5) Görevin ibirlii içinde yapılması ilkesine aykırı davranılarda bulunmak. b) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller unlardır: 1) arkadalarına, maiyetindeki personele ve i sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle satamak. 2)Görev mahallinde genel ahlak ve edep dıı davranılarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, iaret, resim ve benzeri ekiller çizmek ve yapmak. 3)Bakanlıın yazılı talimatlarını yerine getirmemek. c) Ücretten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller unlardır: 1)Kasıtlı olarak: verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Bakanlık ve odaca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek. 2)Özürsüz ve kesintisiz olarak iki gün göreve gelmemek. 3)Görevle ilgili konularda yükümlü olduu kiilere yalan ve yanlı beyanda bulunmak. 4)Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek. 5)Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanmak veya kullandırmak, bu yerin kullanılmasına yardımcı olmak. 6)Oda ve müdürlük personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranılarda bulunmak. 7)Amirlerine veya maivetindekilere karı küçük düürücü veya aaılayıcı fiil ve hareketler yapmak. 8)Ticaret yapmak veya personele yasaklanan dier kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak. 9)Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. 10)Amirine, maivetindekilere. i arkadaları veya i sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek. ç) Görevden alma cezasını gerektiren fiil ve haller unlardır: 1) deolojik veya siyasi amaçlarla müdürlüün veya odanın huzur, sükun ve çalıma düzenini bozmak, boykot, igal, hizmetlerin yürütülmesini engelleme, ii yavalatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve tevik etmek veya yardımda bulunmak. 2) Siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afi, pankart ve benzerlerini odanın herhangi bir yerine asmak veya tehir etmek. 3) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak, kiilerin yarar veya zararını hedef tutan davranılarda bulunmak. 4) Özürsüz olarak bir yılda toplam on gün göreve gelmemek. 5) Amirlerine, i arkadalarına veya i sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak. 6) Müdürlük personeli sıfatı ile badamayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. 7) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak. 8) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek. 9) Yurtdıında Devletin itibarını düürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranılarda bulunmak.

4 10) Görevi süresince 8 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan suçların birinden mahkum olmak. 11) Göreve sarho gelmek veya görev yerinde alkollü içki içmek. 12) Üç yıl içinde iki kez ücretten kesme cezası almı olmak. (5) Müdür ve müdür yardımcılarına dördüncü fıkranın (ç) bendinde öngörülen ceza uygulanamaz. Ancak söz konusu bentte sayılan fiiller. 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki görevden alma teklifinin haklı gerekçesi olarak öne sürülebilir. (6) Disiplin cezası verilmesine sebep olmu bir fiil veya halin be yıl içinde tekrarında bir derece aır disiplin cezası uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece aır disiplin cezası verilir. (7) Geçmi hizmetleri sırasındaki çalımaları olumlu olan ve ödül veya baarı belgesi alan müdürlük personeli için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. (8) Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve aırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezalan verilir. (9) Disiplin soruturmasının yapılmı olması; fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, ilgili hakkında ayrıca ceza soruturması açılmasına engel tekil etmez. (10) Ücretten kesme cezası, ilgili personelin brüt ücretinin en çok onda birini geçmeyecek ekilde uygulanır. (11) Disiplin cezası vermeye yetkili olanlar ile itiraz mercileri aaıda belirtilmitir: a) Müdürler için uyarma, kınama ve ücretten kesme cezası, genel sekreter ve yönetim kurulu bakanının müterek imzası ile verilir. Bu cezalara itiraz oda meclisine yapılır. b) Müdür yardımcıları için uyarma, kınama ve ücretten kesme cezası, müdür ve genel sekreterin müterek imzası ile verilir. Bu cezalara itiraz oda yönetim kuruluna yapılır. c) Müdürlükte tescil ilerinde görevli personel için uyarma, kınama ve ücretten kesme cezası, müdür yardımcısı ve müdürün müterek imzası ile verilir. Bu cezalara itiraz genel sekretere yapılır. Görevden alma cezası ise, müdür ve genel sekreterin müterek imzaları ile verilir. Bu cezaya itiraz oda yönetim kuruluna yapılır. (12) Disiplin cezaları ilgililerin savunması alınmadan verilemez. Savunma için yedi günden az olmamak üzere süre verilir. (13) Disiplin cezalarına itiraz, tebliden itibaren sekiz gün içinde ilgili makama yapılır. tirazlar en geç otuz gün içinde karara balanır. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinleir. (14) Bu fiil ve hallerin ilendiinin örenildii tarihten itibaren; uyarma, kınama ve ücretten kesme cezalarında bir ay içinde, görevden alma cezasında altı ay içinde disiplin soruturmasına balanmadıı veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin ilendii tarihten itibaren her halde iki yıl içinde disiplin cezası verilmedii takdirde ceza verme yetkisi zamanaımına urar. (15) Verilen disiplin cezaları Bakanlıa yazılı olarak derhal bildirilir. Bakanlıın gözetim ve denetimi MADDE 10- (1) Bakanlık, müdürlüklerin faaliyetlerini her zaman denetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Müdürlükler, Bakanlıkça alınması istenen önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür. Denetim, odanın Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan müdürlüklere ilikin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediini de kapsar. (2) Bakanlık bu denetimi, denetim elemanları eliyle yapar. Ancak, Bakanlık gerektiinde ön aratırma niteliindeki ileri görevlendirecei Bakanlık personeline yaptırabilir. Denetim elemanları, defterleri ancak sicil dairesinin bulunduu kısımda inceleyebilir. (3) Bakanlık, müdürlük personelinin mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasını salamak ve hizmette verimlilii artırmak amacıyla her türlü tedbiri alır. bu hususta TOBB ve odalar ile gerekli ibirlii salanır. Sorumluluk MADDE 11- (1) Sicilin tutulmasından doan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda ıniiteselsilen sorumludur. Devlet ve oda zararın domasında kusuru bulunanlara rücu eder. Müdür ve müdür yardımcıları ile dier personel, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır ve bunlara karı ilenmi suçlar kamu görevlisine karı ilenmi sayılır. (2) Sicilin tutulmasından doan zarar nedeniyle oda aleyhine açılan davalar, müdürlük çalıanlarının görevleri ile ilgili soruturma ve kovuturmalar oda tarafından yazılı olarak derhal Bakanlıa bildirilir. (3) Müdürlükçe verilecek kararlara karı mahkemeye yapılacak bavurularda, müdürlük odanın yetkilendirecei avukat tarafından temsil olunabilir. (4) Sicile ilikin fiziki ortamdaki her türlü belge ve kayıtların güvenliini salamak üzere odaca gerekli tedbirler alınır. (5) Sicil ilemlerinden doabilecek zararları karılamak amacıyla oda tarafından müdür, müdür yardımcıları ve tescil ilemlerinde görevli müdürlük personeline mesleki sorumluluk sigortası yaptırılabilir.

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sicil Kayıtlarının Tutulması, Eriim Hakkı ve Belge Verilmesi Sicilde tutulacak defterler MADDE 12- (1) Sicilde kullanılacak olan sicil esas defteri, gelen evrak defteri, giden evrak defteri, ihtar ve ceza defterleri, ticari iletme rehni kaydına mahsus defterler ile Bakanlıın gerekli gördüü dier defterler MERSS'te tutulur. Bu defterlerde yer alacak bilgiler Bakanlıkça belirlenir. Sicil ilemlerinin gerçekletirilmesi ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması MADDE 13- (1) Sicil ilemleri, MERSS üzerinden gerçekletirilir ve buna ilikin sicil kayıtları bu sistemde tutulur. (2) edilen ticari iletmeler ile ticaret irketleri ve bunların ubelerine, tescilleri ile birlikte MERSS numarası verilir. MERSS numarası, münhasıran bunlara özgülenmi numaralar olup deitirilemez. ubelerin veya dier yerel birimlerin MERSS numarası, merkezin MERSS numarasına sıra numarası eklenerek üretilen numaralardan oluur. (3) Elektronik ortamda yapılan kayıtlar, kayıt tarihlerine göre ve güncel kayıtlar aktif olarak gözükecek ekilde, deien veya silinen kayıtlar ise pasif olarak, istendiinde eriilebilecek, ancak üzerinde herhangi bir deiiklik yapılamayacak ekilde tutulur. Müdürlükçe kayıt sırasında yapılan maddi hatalar, müdür veya müdür yardımcısı tarafından düzeltilir ve düzeltmenin maddi hata nedeniyle yapıldıı belirtilir. Maddi hata sonucu yapılan düzeltme kaydı önceki kaydın tescil tarihini etkilemez ve önceki kayıtla birlikte aktif olarak görüntülenir. Maddi hatalı kayıt ilan edilmi ise, ayrıca düzeltme ilanı da sicil gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. (4) MERSS'te meydana gelebilecek teknik aksaklıklardan ötürü elektronik ortamda ilem yapılamaması halinde sicil ilemleri yazılı ortamda yürütülür. Sistemdeki aksaklıklar kullanıcılarla anında paylaılır. Bu ilemlere ilikin kayıtlar daha sonra müdürlük tarafından geciktirilmeksizin elektronik ortama aktarılır. (5) Ticaret irketleri ile gerçek ve tüzel kii dier tacirler, Kanunun zorunlu tuttuu bütün ilemleri elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapabilir, bu ilemlerin dayanaı olan belgeleri de aynı usulle elektronik ortamda düzenleyebilir. Bu Yönetmeliin noter onayı artım aradıı belgelerin, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanması halinde ayrıca noter onayı aranmaz. (6)lgililerce sicil ilemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için. bavuruların güvenli elektronik imza ile yapılması zorunludur. (7) irket adına imza yetkisini haiz kiilerin irket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla irketi temsil etmeleri durumunda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin adı ve soyadı ile birlikte temsil ettii tüzel kiinin unvanının yazılması ve bu hususun tescil edilmesi zorunludur. (8) Elektronik ortamda üretilen belgelerin tescile dayanak olabilmesi için, belgelerde güvenli elektronik imza ile birlikte zaman damgasının kullanılması zorunludur. (9) MERSS, güvenli elektronik imza ve zaman damgalı süreçleri de öngörür. (10) Bu Yönetmelikte yer alan sicil ilemlerinin MERSS üzerinden yürütülmesine ilikin dier usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan teblide düzenlenir. Veri güvenlii MADDE 14- (1) Sicilde tutulan defterler için kullanılacak elektronik sistemlerin aaıdaki artlan salaması zorunludur: a) Kaydedilen veriler, hukuki güvenlik, kalıcılık ve kalite açısından uzun süreli elektronik arivlemeye ilikin standartlara uygun olarak muhafaza edilir. b) Verilerin formatı, uluslararası karılıklı ilerlik ve kabul gören standartlar çerçevesinde yaygın olarak kullanılan formatlar dikkate alınarak belirlenir, belirli elektronik sistemler ya da yazılımlar üreten bir firmaya baımlı olamaz. c) Verilerin güvenlii, kabul edilmi normlara ve güncel teknik standartlara uygun biçimde salanır. ç) Veri saklama formatına ve programına ilikin bir dokümantasyon oluturulur. (2) Bakanlık ile TOBB, elektronik sistemlerin ilerlii ve güvenlii için aaıdaki önlemleri alır: a) Sistemler arasında veri alıveriini salamak. b) Verileri yedekleme amacıyla periyodik olarak merkezi olmayan veri taıyıcılarına kopyalamak. c) Verilerin ve elektronik sistemlerin güncellemelerini ve teknik bakımını yapmak. ç) Verilere eriim yetkisine ve ilgili elektronik sistemlerin kullanımına ilikin olarak standartlara uygun bir ekilde düzenleme yapmak. d) Verilerin ve elektronik sistemlerin kötüye kullanılmasını engelleyici teknik önlemleri almak. e) Elektronik sistemlerdeki teknik arızaların giderilmesine ilikin önlemleri almak. f) Sistemlerin bilgi güvenlii ve siber güvenlik açısından uygunluunu test etmek üzere, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu tarafından düzenlenen Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatına katılmak. (3) Müdürlükler arasındaki veri alıverii MERSS üzerinden yapılır. (4) Bu maddenin uygulanmasına ilikin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

6 Sicil kayıtlarına eriim hakkı MADDE 15- (1) Herkes, sicilin içeriini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebilir, Bu inceleme elektronik ortamda ve/veya müdürlükte yapılabilir. (2) Defterler ve belgeler, sicil dairesinin bulunduu kısımdan dıarıya çıkarılamaz. Bunların incelenmesinde müdür, kiisel verilerin korunmasına ilikin hükümler çerçevesinde gerekli tedbirleri almak zorundadır. nceleme esnasında müdürün verecei talimatlara uyulması zorunludur. Aksi takdirde müdür defter ve belgeleri derhal kaldırabilir. (3) Elektronik ortamda yapılacak olan incelemelerde de kiisel verilerin korunmasını ve bilgi güvenliini salayacak tedbirler alınır. Sicil tasdiknamesi MADDE 16- (1) Bir ticari iletmenin ve seçilen unvanın sicile tescili halinde, ilgiliye onaylı bir sicil tasdiknamesi verilir. Tasdiknamede aaıdaki olgular yer alır; a) MERSS numarası. b) Ticaret unvanı. c) Gerçek kii ticari iletmelerde, iletme sahibinin adı ve soyadı, yerleim yeri ve kimlik numarası. ç) letmenin merkezi, ubelerde ubenin adresiyle beraber iletmenin merkez adresi. d) letmenin faaliyet alanı. e)letmeye tahsis edilmi olan sermaye. f) Belge düzenlendii sırada iletmeyi temsile yetkili olanlar, (2) Tasdikname; tescili yapan müdürlüün adını, belgenin verildii tarihi, müdür veya müdür yardımcısının adı ve soyadını, imzasını ve müdürlük mührünü içerir. (3) Müdürlük tarafından yapılan deiiklik tescilleri, sicil tasdiknamesinde yer alan bilgilerden herhangi birinin de deimesini gerektiriyorsa, ilgililerin talebine bakılmaksızın tasdikname, gideri ve harcı ilgiliden tahsil edilmek ve önceden verilen tasdikname geri alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek ilgiliye verilir. (4) Önceden düzenlenen tasdiknamenin müdürlüe geri verilememesi halinde de, yeni tasdikname düzenlenir. Ancak yeni tasdiknamenin düzenlendii tarihten itibaren önceki tasdikname kullanılamaz. (5) Tasdiknamenin kullanılamaz hale gelmesi veya kaybı halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir. (6) Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir deiiklik olmadıı veya yenisi düzenlenmedii sürece geçerlidir. Onaylı belge veya örnek verilmesi MADDE 17- (1) Herkes sicilin içeriini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgelerin onaylı örneklerini veya bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadıına dair onaylı belgeleri, giderlerini ve harcını ödemek artıyla alabilir. Kamu kurum ve kuruluları tarafından örnek talep edilmesi halinde herhangi bir bedel alınmaz. (2) Herhangi bir kiinin, bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadıını gösteren onaylı bir belge istemesi halinde, verilecek onaylı belge, irket unvanı ve MERSS numarası belirtilmek suretiyle ve sadece isteme konu olan olgular için düzenlenir. (3) Müdürlüe verilmi olan bir belgenin onaylı örnei istendiinde, onay erhinde müdürlüe verilen bu belgenin asıl belge olduu veya onaysız bir örnei veyahut onaylı bir örnei olduu açıkça belirtilir. (4) Asıl bir belgenin örneinin onayı, altına '"Aslı gibidir." veya bunu karılayacak benzer bir ibarenin; suret bir belgenin örneinin onayı ise. altına "Dosyasındaki nüshasının aynıdır." ibaresinin yazılması ile olur. Onay erhinde suretin çıkarıldıı yer ve tarih yazılır, müdür tarafından imza edilir ve müdürlük mührü ile mühürlenir. (5) Müdürlüklerce bavuruların suret ve özetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde, bunların onaylarının da elektronik ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yapılması gerekir. (6) Kayıtlardan ve belgelerden onaysız örnek talep edilmesi halinde harç alınmaz. Taınmazı tasarruf belgesi MADDE 18- (1) Müdürlükler, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 2 nci maddesi hükmüne göre ticaret irketlerinin taınmaz üzerinde tasarruf edebileceklerini gösteren belgeyi vermekle yükümlüdür. irket sözlemesinde irketin taınmaza sahip olabileceinin yazılmamı olması belgenin verilmesine engel tekil etmez. Belgelerin saklanması MADDE 19- (1) ileminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve ilanları içeren gazeteler oluturulan sicil dosyası içinde süresiz olarak saklanır. (2) Sicil dosyası, MERSS numarası ve dosya numarası altında oluturulur. (3) MERSS'i kullanmaya balayan müdürlüklerde MERSS numarası ticaret sicili numarası yerine geçer ve daha önce verilmi olan ticaret sicili numaraları dosya numarası olarak kullanılır. Sicil dosyalarının veya evrakının yetkili makamlara verilmesi MADDE 20- (1) Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve denetim elemanları müdürlüklerden, sicilde mevcut evrakın asıllarının kendilerine verilmesini talep edebilir. Bu durumda sicil evrakının asılları dizi pusulası ile imza karılıı yetkili makamlara teslim edilir. Söz konusu evrakın birer sureti müdürlükçe saklanır. Yetkili makamlar dosya ile ilgili ilemler bittiinde gecikmeksizin sicil evrakının asıllarını müdürlüe iade etmekle yükümlüdür.

7 (2) Sicil evrakı elektronik ortamda arivlenmi ise, yetkili makama elektronik ortamda eriim hakkı tanınarak evrakın incelenmesine imkân verilir. (3) Yetkili makamların, fiziki ortamdaki belgelerin asılları yerine onaylı örneklerini talep etmeleri halinde fiziki ortamdaki belgelerin onaylanmı sureti yetkili makamlara gönderilir. Elektronik ortamda gönderilecek belgeler ise güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile onaylanır. KNC KISIM Usulü BRNC BÖLÜM Sicile Bavuru, Belgeler ve Zaman Unsurunun Belirlenmesi Genel olarak MADDE 21- (1), kural olarak istem üzerine yapılır. Resen ya da yetkili kurum veya kuruluun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilikin hükümler saklıdır. (2) edilecek bütün kayıtların, sicildeki deiikliklerin ve kayıt silme ilemlerinin dorulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların dayanaı olan belgeler yazılı ekilde veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda müdürlüe verilir. (3) Bu Yönetmelikte ve Bakanlıkça yürürlüe konulan dier düzenlemelerde ilem türüne göre belirlenen belgelerin müdürlüe verilmesi zorunludur. Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde tamamlayıcı dier belgelerin de müdürlüe verilmesini isteyebilir. Bavuruya yetkili kiiler MADDE 22- (1) bavurusu ilgililer veya temsilcileri yahut hukuki halefleri tarafından yetkili müdürlüe yapılır. lgililer; tacirin gerçek kii olması halinde kendisi veya vekili ya da sözleme ile kendisine yetki verilmi temsilcisi, tacirin tüzel kii olması halinde ise onun yetkili organları veya yetkili temsilcileridir. (2) bavurusu yapabilecek ilgililer aaıda sayılmıtır: a) Gerçek kiilere ait ticari iletmelerde; 1)letme sahibi veya sözleme ile kendisine yetki verilmi temsilcisi, 2) Küçük veya kısıtlılara ait ticari iletmeyi bunların adına ileten yasal temsilcisi. b) Ticaret irketleri dıındaki tüzel kiilere ait olan ticari iletmelerde; iletme sahibi tüzel kiiyi temsile yetkili kiiler veya bunların temsilcileri. c) Donatma itirakinde; 1) Donatma itirakinin tescilinde donatanların tamamı, 2) edilmi olgulardaki deiikliklerin tescilinde, itiraki temsile yetkili kiiler. 3) Gemi müdürünün atanması ve görevden alınmasında, itiraki temsile yetkili kiiler, 4) Donatma itirakinin sona ermesi halinde donatanların tamamı, 5) Tasfiyenin sona ermesinde, tasfiye memurları. ç) Kollektif ve komandit irketlerde; 1)irketin kuruluunda, kurucuların tamamı, 2) irket sözlemesindeki deiikliklerde, irketi temsile yetkili kiiler, 3) irketin sona ermesinde, ortakların tamamı, 4) irketin feshi bir ortaın ölümünden ileri gelmise, ölen ortaın mirasçılarıyla birlikte dier tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün bulunmayan veya güç olan hallerde, sa kalan ortaklar, 5) Bir ortaın irketten çıkması veya çıkarılmasında, dier ortaklar, 6) Tasfiye memurunun atanmasında veya görevden alınmasında, ortakların tamamı, 7) Tasfiyenin sona ermesinde, tasfiye memurları. d) Anonim irketlerde; 1) irket kuruluunda irket sözlemesi ile belirlenen yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeleri, 2) Denetime tabi irketlerde denetçinin atanması ve görevden alınmasında, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 3) ç yönergenin tescilinde, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 4) Genel kurul kararlarında tescile tabi olguların bulunması halinde, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 5) Genel kurul kararlarının iptaline dair mahkeme kararlarının tescilinde, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri, 6) Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından baka bir sebepten ileri gelmise, yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkili üye ya da üyeleri,

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 5. Değişiklikler MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. (2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı