Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar"

Transkript

1 PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar Dr. Ümit fien Bir Sevdad r Trabzon Ecz. Mehmet Ongan

2

3 Baflkandan Merhabalar, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin ard ndan Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i olarak, yaralar n sar lmas nda katk m z olmas amac yla dernek üyeleri ile beraber toplam fl oldu umuz yard m, Pakistan Baflkonsolosu Say n Yousuf Junaid'in de kat l m yla Marmara Afet Yönetim Merkezi'nde gerçekleflen bir tören ile Türk K z lay 'na teslim ettik. En temel ihtiyaç olan temiz içme suyu hayati önem tafl d için öncelikle temiz içme suyunun gönderilmesini sa lad k. Sonras nda ise yard mlar m z bölgenin ihtiyaçlar do rultusunda devam edecektir. Yard m t r n n Pakistan'a gönderilmesi konusunda Baflkonsolos Say n Yousuf Junaid derne imize flu aç klamay yapt : Yaflanm fl olan sel felaketinde maalesef ki 21 milyondan fazla insan evsiz kalm flt r. 1.3 milyon ev ve yaflam alan tamam yla hasar görmüfl ve hatta tamam yla yok olmufltur 'den fazla hayvan telef olmufltur. Son verilere göre kifli hayat n kaybetmifltir. En kötüsü ise 3,5 milyon çocuk ishal tehlikesi ile yüz yüzedir. Sel, temiz içme suyu kaynaklar n kirletmifl ve temiz suyun aktar m n yapabilecek boru hatlar na bir daha kullan lamayacak flekilde hasar vermifltir. Bu durum ishal ve benzeri önemli hastal klar tetiklemektedir. %20'si sular alt nda kalan ülkenin yaralar n sarmas n n en iyi ihtimalle 3 seneyi alaca n aktaran Say n Baflkonsolos Yousuf Junaid, sular n çekilmesi ve çöken temiz su borular n n yenilenmesinin uzun bir sürece tabii oldu unu ve bu süre içinde gelen her yard m n son derece de er tafl d n ifade etti. Pakistan'a ulaflt r lan sular yard m bölgelerine göre kimi zaman helikopter, kimi zaman botlar, kimi zaman da karayolu ile ihtiyac olan selzedelere ulaflt r lmaktad r. Temiz suyun bulunamamas en çok ishal ve benzeri hastal klara yol açt ndan ve bundan en çok çocuklar n etkilenmesi sebebiyle, Pakistan su yard m na büyük öncelik vermifltir. Bir di er projemiz ise Elca Kozmetik ve Meme Vakf ile ortaklafla yürüttü ümüz Meme Kanseri Erken Teflhis ve Bilinçlendirme kampanyas d r. Bu kampanya çerçevesinde Ekim ay boyunca Pharmetic eczanelerinden alaca n z Darphin Intral Soothing Cream isimli ürünün tüm geliri Türkiye Meme Vakf 'na aktar lacakt r. Yine Ekim ay boyunca Pharmetic eczanelerinde meme kanseri konusunda bilinçlendirme çal flmalar da yap lacakt r. Sa l k sektöründe hasta ve hasta yak nlar ile en yak n temas kurabilen biz eczac lar projede kan önderleri olarak yer alaca z. Ekim ay boyunca pek çok Pharmetic eczanesinin vitrininin meme kanseri bilinçlendirme kampanyas na ayr ld n göreceksiniz. Pharmetic eczanesine girdi inizde çal flanlar n yakas nda pembe kurdeleyi fark edeceksiniz. Hat rlat c kitap ayraçlar ndan ya da ayr nt l bilgi almak için eczac n zdan meme kanseri ile ilgili detayl dosyadan alabileceksiniz. Kampanyan n bir parças olmak için yap labilecek en güzel fley ise; tüm kar maddi durumu yetersiz olan kad nlar n mamografi çektirmeleri için Meva Vakf 'na ba fllanacak olan Darphin Intral Soothing Cream'i sat n almak ve içten d fla yans yan güzelli in ve sa l n tad n ç kartmak olacakt r. De erli Pharmetic Sa l k okuyucular m z, Biz eczac lar iyi ve kötü günde hep yan bafl n zday z ve sizinleyiz... Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Ekim ay boyunca pek çok Pharmetic eczanesinin vitrininin meme kanseri bilinçlendirme kampanyas na ayr ld n göreceksiniz. Pharmetic eczanesine girdi inizde çal flanlar n yakas nda pembe kurdeleyi fark edeceksiniz. Hat rlat c kitap ayraçlar ndan ya da ayr nt l bilgi almak için eczac n zdan meme kanseri ile ilgili detayl dosyadan alabileceksiniz. PHARMETIC SA LIK 1 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE

4 çindekiler Üyelerimizden Sizin Eczaneniz Hangisi? Ecz. Nesrin Gültekin Do ru laç Kullan m laç Kullan m nda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalardan Baz lar... Ecz. Adile Özda 4 6 PHARMETIC SA LIK 2 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Saç Dökülmesi Sonbahar Yapraklar Gibi Dökülüyor mu Saçlar n z? Ecz. Emine Akgün Hastal klar ve Afl lar Hastal klardan Korunma ve Afl lar Ecz. Dr. Ümit fien Kad n Sa l Meme Kanseri Dr. Sezer Sa lam Meme Kanseri Meme Kanserinin Erken Teflhisi Rad. Dr. Zeynep K rkal Albayrak Rad. Dr. Hülya Kapran Önay Estetik ve Sa l k Meme Küçültme Ameliyatlar nda Ulafl lmak stenenler Dr. Serdar Eren Cilt Sa l Cilt Lekeleri Ecz. fiebnem Binici Ba fl kl k Sistemi Ba fl kl k Sistemini Güçlendirme Zaman Uzm. Ecz. Levent Gökgünneç Vücudumuzun Sesi Vitaminlerle Sa l kl Bir Sonbahar Ecz. Umut Eren G dalar ve Beslenme G dalar ve Beslenme Al flkanl klar Çocuklar n Ruhsal ve Fiziksel Sa l nda Anahtar Rol Oynuyor Necip Cem K nac MD Psikoloji Okullar Aç l rken Fatma Torun Reid

5 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE PHARMETIC SA LIK 3 58 Omega-3 Omega-3 ürünleri ve Kaliteleri Gezi Bir Sevdad r Trabzon Ecz. Mehmet Ongan Üyelerimizden Eczac l k, Bir Yaflam Biçimi Ecz. Aytaç Akkor Nöralterapi Nöralterapi, Etkileri, Hastal klar ve Deri Hastal klar ndaki Yeri Dr. Gaye Ü. Sar kan Plastik Cerrahi Hangi Yaflta Hangi Estetik? Op. Dr. Nuri Soysal Soru Cevap Ça n Hastal Diyabet Ecz. Ayfer Lalo lu Uzman Görüflü Tafl Devri Diyeti Prof. Dr. Ahmet Ayd n Ekonomi Merkez Bankalar Bile Henüz Durumdan Emin De iller! Haim Çun, Onur Mutlu Röp: Aylin Özkan Rahim A z Kanseri Konvansiyonel Pap Smear ile S v Bazl Sitolojilerin Karfl laflt r lmas Dr. Gürcan Vural Yönetim Kurulu Ecz. Neylan Z rhl o lu Ecz. Arma an Ener Ecz. Mücahit Birik Ecz. Fulya Urganc o lu Ecz. Canay Özgiray Ecz. Gaye Garip Ecz. Mehmet Ongan : Baflkan : Baflkan Yrd. : Baflkan Yrd. : Genel Sekreter : Sayman : Üye : Üye Pharmetic Sa l k Dergisi, Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i taraf ndan tüketiciyi bilgilendirmek amaçl sadece Pharmetic Eczaneleri nden ücretsiz da t lmaktad r. Sahibi: Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i ad na Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu Sorumlu Müdür/Editör: Ecz. Mehmet Ongan Genel Yay n Yönetmeni: Ecz. Arma an Ener Reklam Koordinatörü: Ecz. Fulya Urganc o lu Yay n Dan flman : Devrim Yaman Hukuk Dan flman : Gönül Apayd n Yay n Kurulu: Ecz. Neylan Z rhl o lu Türko lu, Ecz. Arma an Ener, Ecz. Asal Uçkunkaya, Ecz. Aylin Özkan, Ecz. Ayflen Ünlütürk, Ecz. Fulya Urganc o lu, Ecz. Mehmet Ongan, Ecz. Umut Eren Yönetim Adresi: Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Sö ütlüçeflme Cad. Küçük Çarfl Pasaj No:9 K:3 Kad köy/ STANBUL T: 0(216) Yay nlayan: Maestro Reklamc l k Ltd. fiti. Akyol Sokak No: 24 Cihangir, Beyo lu stanbul T: 0(212) Bask /Cilt: Müka Matbaac l k Ltd. fiti. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Sanayi Sitesi C7 Blok No:410 Baflakflehir- kitelli/ stanbul T: 0(212) Tiraj: Yay n Türü: Yayg n, Süreli Yay n Bask Tarihi: Ekim 2010 Say : 6 / Eczac l k Günü Özel Say s Pharmetic Sa l k Dergisi nde yay nlanan yaz lar izin almadan yay nlanamaz, kopyalanamaz. Yay nlanan reklamlar n sorumlulu u reklamverene aittir.

6 Üyelerimizden Sizin Eczaneniz Hangisi? PHARMETIC SA LIK 4 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Nesrin Gültekin Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üyesi Eczac kendi meslek örgütünün yan s ra, onun gibi düflünen, kendini ve mesle ini gelifltirmeye çal flan eczac lar n kurdu u bir derne e de üyeydi. Derne in hedeflerinden birinin ülkedeki tüm eczaneleri ça n gerektirdi i yüksek hizmet kalitesine ulaflt rmak oldu unu ö rendi inde, eczac l k sektöründe de büyük bir de iflimin yafland n fark etti. Adam uluslararas bir flirkette üst düzey yöneticilik yap yordu. Yo un rekabet ortam nda firmas n n ifl hacmini ve karl l n art rmak için dünyadaki yönelimleri s k bir flekilde takip ediyor, bunlardan uygun bulduklar n firmas nda uygulamak için yo un çaba sarf ediyordu. Son bir sene içerisinde iflinde ciddi geliflmeler olmufl, y ld z flirket içerisinde parlamaya bafllam flt. Ancak her fley iyi giderken, bu yo un çal flma s ras nda bir süredir kendini çok yorgun ve halsiz hissediyordu. Gün içerisinde enerjisini birden kaybetti ini fark edip, bunun ifl performans na etkisini hissetmeye bafllay nca, nedenini ve çözümünü çok geçmeden bulmas gerekti ini düflündü. Bunun için doktora gidilmez, en iyisi bir eczac ya sormak diye geçirdi akl ndan. En son çocukken eczaneye gitti ini hat rl yordu. Çok uzun süredir yolu bir eczaneye düflmemiflti. O gün ö le tatilinde ifl yerinin biraz ilerisindeki eczaneye gitmeye karar verdi. Eczane biraz köhneydi. Ama olsun, mutlaka bir fleyler tavsiye edebilirdi ona eczac. Ö len oldu unda art k kendini iyice bitkin hissetmeye bafllam flt. fl yerinden ç kt ve eczaneye kadar a r ad mlarla yürüdü. Kap dan girdi inde burnuna keskin bir yemek kokusu geldi, biraz midesi buland ama yine de içeri girdi. Birkaç dakika birinin kendisiyle temas kurmas n bekledi ama zaten görünürde iki kifli vard. Birisi bilgisayarda bir fleyle u rafl yordu, di eriyse telefonla konufluyordu. kisi ile de göz göze gelememiflti. Üzerlerindeki k yafetlerden belli olmasa da bankonun arkas nda durduklar için ikisinin de eczane çal flan oldu unu tahmin etmiflti. Acaba hangisi eczac yd? kisinde de herhangi bir kimlik kart yoktu. Nihayet telefonla konuflan, konuflmas n bitirip kendisine, buyurun dedi. Kendimi bir süredir çok yorgun ve bitkin hissediyorum dedi adam. Ne yapmal y m? Ben o konular bilmem de bir soray m dedi k z. Ahmet Abi, beyefendi kendisini yorgun hissediyormufl, ne yaps n? Abi, senin bir multivitamin kullanman laz m. Ama ben iyi besleniyorum, multivitamin gerekli mi bana? Yorgun hissediyorsunuz ya, bu mutlaka iyi gelir. fiey, pardon eczac siz misiniz? Yok, ben eczac de ilim, eczac flu an yok burada. Öyle mi? O zaman ben daha sonra u rar m. Ne yapacaks n ki eczac y, o da bunu verecek sana. Kalfan n yüzündeki s r tmadan hiç hofllanmam flt adam. Bir an önce oradan ç kmak istedi. fiirkettekiler reçetelerindeki ilaçlar hep bu eczaneden al rlard. Hayret etti flirketin burayla çal flmas na. Yaflad m z dünyada her fley h zlan rken, tüm sektörlerde kifliye özel çözümler h zla hayata girerken, sadece ürün de il hizmet kalitesinin de rekabette art k önemli bir rol oynad bir ticari hayatta,

7 Üyelerimizden PHARMETIC SA LIK 5 nas l olurdu da bir eczane böyle köhne kal plarla, böyle kötü yönetilirdi? Mutlaka daha profesyonel eczaneler, sektörde fark yaratanlar vard r diye düflündü. Asl nda tüm eczanelerde uyulmas gereken kalite standartlar olmal yd, meslek örgütleri de bu standartlar n süreklili ini sa layacak uygulamalar gündemde tutmal yd. Tüm sektörlerde kalite standartlar ve hatta bu standartlara uygunlu un belgelendirilmesi o ifli yapmak için ön koflulken, her sektörde küçük büyük tüm iflletmeler kendilerini de iflime yönlendirirken, e itime, geliflmeye ve rekabete bu kadar önem verilirken bu köhne zihniyetle nereye var labilirdi? nsanlar bir seçim yapmal diye düflündü. Art k en yak n eczane de il, en iyi hizmet veren eczane seçilmeliydi. Bu sa l k hizmeti alan kiflinin kendi sa l için de önem vermesi gereken bir fleydi. Kendi kendine karar verdi, iyi bir eczane bulana kadar araflt racakt. Sonra da flirkete talimat verip bundan sonra ilaçlar bulaca o eczaneden ald racakt. nsanlar restoranlar, giyim ma azalar n, kafeleri, hatta manavlar bile seçerlerken, eczanelerini de seçmeliydiler elbet. Ertesi gün ö le tatilinde biraz daha ilerideki daha büyük eczaneye gitti. Eczane d flar dan ferah ve temiz görünüyordu. Çok güzel fl kland r lm flt, insana huzur veriyordu. Kap dan girdi inde temizlik hissi daha da artm flt. Sonradan bunun özel bir koku ile sa lanm fl oldu unu fark etti. lk dikkatini çeken tüm personelin beyaz önlüklü oldu uydu. Bunlara özellikle dikkat etti im için mi acaba bana güven verdi? diye düflündü. O bunlar düflünürken güler yüzlü bir bey kendisine yaklaflt. Hofl geldiniz, size nas l yard mc olabilirim? Kendisi de istemsiz gülümsedi. Kendimi bu aralar çok yorgun ve bitkin hissediyorum. dedi. Karfl s ndaki: Kronik bir rahats zl n z ya da devaml kulland n z bir ilaç var m? diye sordu. Yok dedi adam. Peki, nas l besleniyorsunuz? Gayet düzenli. Bol su içmeye özen gösteriyor musunuz bu s cak havalarda? fiey, asl nda pek su içemiyorum. Yo un ifl temposunda unutuyorum su içmeyi. Sigara kullan yor musunuz? Maalesef, kendime çok k z yorum ama bir türlü b rakam yorum. Peki, öncelikle eczac m za dan flarak size bir antioksidan önerebiliriz efendim. Mutlaka içti iniz su miktar n da art rmal s n z. Ayr ca sigaray b rakman z için dan flmanl k yapmak isteriz, e er izin verirseniz. Adam kendindeki rahatlamay hissetmiflti. Arad tam da buydu. Ancak bu kadar farkl nas l olabilirdi iki eczane? Bu eczac lar okulda ayn e itimi alm yorlar m yd? Nas l oluyordu da birisi tam bir sa l k dan flma merkeziyken, di eri insanda hiçbir fley sormadan kaç p gitme iste i uyand r yordu? Merak n yenemeyerek eczac yla tan flmak istedi ini söyledi. Üç dakika sonra az flekerli Türk kahvesi eflli inde tatl bir sohbete dalm fllard. Kendi düflüncelerini aktard ve eczac y dinlemeye koyuldu. Eczac n n kendi sektöründeki geliflmelere son derece duyarl oldu unu ve mesle ini gelifltirmek için tüm e itimleri takip etti ini ö renince flafl rm fl ve içten içe onu takdir etmiflti. Eczac kendi meslek örgütünün yan s ra, onun gibi düflünen, kendini ve mesle ini gelifltirmeye çal flan eczac lar n kurdu u bir derne e de üyeydi. Derne in hedeflerinden birinin ülkedeki tüm eczaneleri ça n gerektirdi i yüksek hizmet kalitesine ulaflt rmak oldu unu ö rendi inde, eczac l k sektöründe de büyük bir de iflimin yafland n fark etti. Eczac, ald e itimlerde ö rendiklerini uygulad nda gerçekten iflinin geliflmekte oldu unu fark etmiflti. F rsat buldukça yurt d fl na ç k p oradaki eczac l k uygulamalar n da takip etmifl, bu sayede baz fikirleri eczanesine uyarlayabilmiflti. Ayr ca kiflisel geliflim ve güncel ifl yönetimi kitaplar n da takip etmekteydi. Eczac yla konufltukça, ne kadar farkl gibi görünen iflleri olsa da baflar l olman n anahtar n n ayn yollardan geçti ini anlam flt. Firmas nda çal flanlara yönelik e itimlerde bu konuflmalardan edindi i izlenimlerini kullanmaya karar verdi. Adam eczaneden ayr l rken, yüzüne tatl bir gülümseme yay ld ve galiba yafllan yorum, art k benim de bir eczanem ve eczac m var diye düflündü.

8 Do ru laç Kullan m PHARMETIC SA LIK 6 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Adile Özda Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üyesi Gözünüze damlatmak üzere açt n z fliflenin ucunu, gözde dâhil olmak üzere, hiçbir yere temas ettirmeyin. Böylece gözünüzde herhangi bir enfeksiyon geliflimini önleyebilirsiniz. Kulland ktan sonra a z n iyice kapat n. laç Kullan m nda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalardan Baz lar... Burun Damlalar Burun damlan z kullan rken; Burnunuzu yavaflça boflalt n. Ellerinizi sabunlu suyla y kay n. Damlal n z n temiz oldu undan emin olduktan sonra ilac içinize çekin. Bafl n z yavaflça arkaya yaslay n. Önerilen say daki damlay burnunuza uygulay n. Bu pozisyonda birkaç dakika daha bekleyin. Tekrar elinizi y kay n. Damlay sadece önerilen dozda kullan n. Göz Damlalar Gözünüze damlatmak üzere açt n z fliflenin ucunu, gözde dâhil olmak üzere, hiçbir yere temas ettirmeyin. Böylece gözünüzde herhangi bir enfeksiyon geliflimini önleyebilirsiniz. Kulland ktan sonra a z n iyice kapat n. Öncelikle ellerinizi sabunlu su ile iyice y kay p, kurulay n. Bafl n z arkaya do ru e in. flaret parma n z ile alt göz kapa n z hafifçe çekin. Bunu yapman zdaki amaç damlay uygulamak için bir boflluk oluflturmakt r. flaret parma n zla çekerek oluflturdu unuz bu yuvan n içine ilac n zdan, damlal n ucunu de dirmeden damlat n ve gözünüzü yavaflça kapat n. Gözünüzü en az 1-2 dakika k rpmamaya gayret edin. lac gözünüze damlat p gözünüzü kapad ktan hemen sonra gözünüzün burnunuza yak n olan iç köflesine orta parma n zla bast r n ve yukar da söylenen 1-2 dakikay bu flekilde geçirin. Bu uygulamayla ilac n vücuda emilmesi engellenmifl ve sadece gözde etki etmesi sa lanm fl olur. Tüm bu ifllemleri tamamlad ktan sonra ellerinizi sabunla y kay n. Göz Merhemleri lac n zdan en iyi flekilde yararlanmak için afla daki s ray izleyin. Bafllamadan önce ellerinizi y kay n. Ne yapt n z görebilmek için bir aynan n karfl s na oturun. Merhem tüpünün kapa n aç n. Bafl n z geriye do ru at n ve yukar do ru bak n. Alt göz kapa n z yavaflça afla ya çekin. Tüpü gözünüzün üstünden tutun, ama gözünüze ve göz kapa n za temas ettirmeyin. Yaklafl k 1 cm uzunlu undaki merhemi alt göz kapa n z n içine sürün. Gözünüzü kapay n ve birkaç kez k rp n. Böylece merhemin gözünüzün içine iyice yay lmas n sa lam fl olursunuz. Gözünüzde ve kirpi inizde kalan fazla merhemi temiz bir bezle silin. Gözünüzü açt n zda bulan k görebilirsiniz. Gözünüzü k rpt n zda bulan kl k geçebilir ama gözünüzü kesinlikle ovmay n. Tüpün kapa n kapat n nhaler Kullan m En etkin kullan m için afla daki yöntemi izleyebilirsiniz. Önce inhaleri çalkalay n. Bo az n z n nemlenmesi için bir bardak su için. nhalerin a zl k k sm n iki parma n zla

9 Do ru laç Kullan m PHARMETIC SA LIK 7 tutarak a z n za yerlefltirin. Bafl n z hafifçe arkaya do ru yaslay n. Yavaflça derin nefes al n. nhalere bast rarak nefesinizi 10 saniye kadar tutun ve yavaflça b rak n. kinci inhalasyon için en az 1 dakika bekleyin ve ayn ifllemleri tekrarlay n. nhalasyondan sonra a z kurulu u olmamas için a z n z suyla çalkalay n. laç Kullan m nda Dikkat Edilmesi Gereken Alt n Noktalar laç kullan m nda dikkat edece imiz birkaç temel nokta, hem ilac n etkinli ini tam olarak göstermesini sa lar, hem de tedavinizi do ru bir flekilde amac na ulaflt r r. Antibiyotik kullan m oldukça önemli bir tedavi olup, önerilen süre boyunca antibiyotik kullan m na devam edilmeli, önerilen saat aral klar sabit olmal d r. Göz damlalar gibi yüksek derecede steril olmas gereken ilaçlar, ambalajlar aç ld ktan sonra en fazla 3 hafta içinde tüketilmelidir. So uk zincir gibi özel tafl ma yöntemi ile tafl nan ilaçlar n, so uk zincir kurallar na göre tafl nd ndan emin olunmal d r. Mantar tedavisinde kullan lan ilaçlar, genel olarak sindirim kanal nda bir tak m rahats zl klara sebep olabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlar kullan rken bol su ile al nmas na dikkat etmek gereklidir. Çocuk ya da yetiflkin fluruplar n a z aç ld ktan sonra serin ve kuru bir yerde saklamak, 4 haftadan sonra da yenisi ile de ifltirmek gerekebilir. Steroid içeren inhalerlerin kullan m s - ras nda kiflilerin a z içinde oluflan aftleri engellemek için kullan m sonras nda a zlar n su ile çalkalamalar gerekmektedir. Metranidazol ve varfarin içeren ilaçlar kesinlikle alkolle birlikte al nmamal d r. Uzun süreli ya da genifl spektrumlu antibiyotik kullan m s ras nda, vücut floras n n dengesini sa lamak ad na probiyotik takviyesi ihmal edilmemelidir. Statin grubu kolesterol düflürücü ilaç ya da beta blokör grubu anti hipertansif ilaç kullanan kiflilerin damar güçlendirici ve enerji mekanizmas n aktive edici CoQ-10 takviyesi almas gereklidir. Tansiyon problemi olan hastalar n, dekonjestan olarak kullan lan ilaçlar dikkatli kullanmas gerekir. Gözde glokom problemi olan hastalar n kortikosteroid içeren damlalar doktor kontrolü d fl nda kesinlikle kullanmamalar gereklidir.

10 Saç Dökülmesi PHARMETIC SA LIK 8 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Ecz. Emine Akgün Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i Üyesi Saç dökülmesinin ne kadar süre ile devam edece i sebebine ba l d r. Örne in; strese ba l saç dökülmesinde süre genelde 1-5 ay kadard r ve daha sonraki aylarda saç tekrar ç kar. laç yan etkisine ba l olarak meydana gelen saç dökülmesinde, ilaç kesildikten sonra saçlar normal haline dönmeye bafllar. Sonbahar Yapraklar Gibi Dökülüyor mu Saçlar n z? Hepimiz için saçlar m z çok önemlidir. Gür, sa l kl saçlar kendimizi iyi hissettirir. Bu yüzden saçlar m z dökülmeye bafllad nda hemen endifleleniriz. Saçl deride bin saç teli bulunur. Günde adet saç teli kayb normaldir. Bu rakam fazlalaflt nda mutlaka doktorunuza ve eczac n za dan flman z öneririm. Saç dökülmesini önlemek için öncelikle hangi tip dökülme oldu unu teflhis etmek gereklidir. Dökülme tiplerini gözden geçirecek olursak: Vücudun genel strese maruz kalmas (ameliyat, ciddi bir enfeksiyon) veya ani hormon de iflikli i sonucu 2-3 ay sonra meydana gelen dökülme, özellikle bayanlarda do um sonras yaflan r. Baz ilaçlar yan etki olarak saç dökülmesine neden olabilir. Özellikle kanser tedavisinde kullan lan ilaçlar, lityum, beta blokörler, warfarin, heparin, amfetaminler, levodopa. Hastal k belirtisi olarak da dökülme görülür. Lupus eritomotozus, sifiliz, tiroid hastal (hipotiroidi veya hipertiroidi), sarkoidoz, kanser. Beslenme bozuklu una ba l olarak da dökülme yaflanabilir. Özellikle bilinçsizce yap lan zay flama diyetlerinde veya çok a r adet kanamas geçiren bayanlarda Saç için protein, demir, çinko, biot n gereklidir. Vücutta yeterli miktar n alt nda ise d flar dan al nan besin destekleriyle mutlaka takviye etmek gerekir. Özellikle saç dökülmesi için formule edilmifl özel ürünleri kullanarak sorununuzu çözebilirsiniz. Saçl derideki mantar da dökülme sebebidir. Bu enfeksiyon, saç n tam deriden ç kt noktada k r lmas na neden olur. Önce mantar tedavisi görerek as l sorunu ortadan kald rmak gerekir. Saçlar çekifltirmek, afl r s ca a maruz b rakmak, fön ve saç maflas ile afl r k v rmak, saça kuvvetli kimyasal maddeler sürmek (saç boyalar, spreyler gibi). Bu noktada eczanelerde sat lan deterjan katk maddeleri içermeyen dermatolojik flampuanlar kullanmak, saç n z boyat yorsan z yine eczaneden alaca n z bitkisel boyalar tercih etmek do ru olacakt r. Erkek tipi saç dökülmesi tipik bir flekilde meydana gelebilir (ön taraftaki saç çizgisinin geri çekilmesi ve/veya tepedeki saçlarda incelme/azalma). Bu en yayg n saç dökülmesi tipidir ve erkeklerde herhangi bir yaflta bafllayabilir, hatta ergenlik ça lar nda bile bafllayabilir. Bu durum genelde 3 etkenin ortak sonucu olarak meydana gelebilir; ailevi saç dökülmesi flekli, erkek hormonlar n n varl ve ilerleyen yafl. Tamamen benzer bir flekilde, birçok kad nda da kad n tipi saç dökülmesi meydana gelmektedir. Kad n tipi saç dökülmesinde; ön tarafta seyrekleflme, tepede veya tepenin çevresinde taç fleklinde seyrekleflme meydana gelebilir. Ama erkek tipi al n aç lmas meydana gelmez.

11

12 PHARMETIC SA LIK 10 Saç Dökülmesi Kimi zaman 2-5 cm çap nda, saçl deride saçs z alanlar n meydana geldi i görülür. Bu Alopesi Areata d r. Baz hastalarda bu küçük daireler daha büyük olabilir ve tüm kafada, hatta tüm vücuttaki k ll bölgelerde saç dökülmesi geliflebilir. Bu hastal k bazen kortikosteroidli ilaçlarla tedavi edilebilir (krem, solüsyon olarak veya enjekte edilerek). Saçs z bölge çok küçükse etraftaki saçlar taraf ndan bu bölge zaman içerisinde kapat lacakt r. Doktorunuz, saç dökülmenizin hangi tipte oldu unu saptarken yapaca fizik muayeneye ilave olarak, kulland n z ilaçlar, geçirdi iniz hastal klar, ailenizdeki bireylerde saç dökülmesi olup olmad n, beslenme ve saç bak m al flkanl klar n z araflt racakt r. Mantardan flüphelenilen durumlarda laboratuvar muayenesi için saç n zdan örnek al nabilir. Baflka bir hastal a ba l oldu u düflünülüyorsa, kan tahlili gerekli olabilir. Saç dökülmesinin ne kadar süre ile devam edece i sebebine ba l d r. Örne in; strese ba l saç dökülmesinde süre genelde 1-5 ay kadard r ve daha sonraki aylarda saç tekrar ç kar. laç yan etkisine ba l olarak meydana gelen saç dökülmesinde, ilaç kesildikten sonra saçlar normal haline dönmeye bafllar. Mantar enfeksiyonuna ba l alopeside ise en az 6-12 hafta süre ile tedavi uygulanmal d r. Kad n tipi saç dökülmesinde durum 3-4 ayda düzelirken, erkek tipi dökülmelerde hormonal etkenlerden dolay daha uzun süreli tedavi gerekir. Topikal uygulanan solüsyonlar, saç yap s na uygun flampuan seçimi, saçl deride afl r ya lanma, kepeklenme, seboreik dermatit gibi sorunlar da varsa bu rahats zl ortadan kald racak ürünler tedaviye eklenmelidir. Oral al nacak besin destekleri de g dalarla yeterince alamad m z vitamin ve minarellerin eksikli ini ortadan kald racakt r. Dökülme tipi ne olursa olsun, öncelikle doktorunuza ve eczac n za dan flman z, ard ndan da verilen tedaviyi eksiksiz uygulaman z öneriyorum. Tedaviye bafllar bafllamaz mucizeler beklemeyin. Saçlar n z nas l bir günde dökülmediyse, tedavi de bir süre sonra cevap verecektir. Genelde tedavi süresi dökülme tipine ba l olarak de iflse de en az 3 ayl k tedavi gerektirir. Asla tedavinizi yar da b rakmay n.

13

14

15

16 Yeni Ç kan Ürünler Bella B Bee Relieved - Perineal Healing Spray Peri Anal Bölge Rahatlat c Bak m Spreyi Canl, Parlak ve Gözal c Bukleler Frizz-Ease Curl Reviver Corrective Styling Mousse PHARMET C SA LIK 14 PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE Temiz Bir Bafllang ç için Clean Start by Dermalogica: Genç Ciltlere Özel Bak m Dermalogica uzmanlar, gençlerin hayat boyu sa l kl bir cilt bak m al flkanl edinmesi için Clean Start gelifltirdi yafl aras gençler için komple bir cilt bak m sistemi olan Clean Start, genç ciltlerin en yayg n sorunlar n kontrol alt na alan, cildi temizleyen, düzenleyen ve nemlendiren özel formüllü sekiz üründen olufluyor. Pedivit Omega Eczacıbaflı laç tarafından satıfla sunulan Pedivit Omega, içeri indeki Omega 3 ya asitleri ve vitaminlerle çocuklarımızın geliflimini destekliyor. Pedivit Omega, yüksek oranda Omega 3 düzeyi (5 ml de 735 mg EPA ve 485 mg DHA), vitaminlerle güçlendirilmifl içeri i (A, D ve E vitaminleri), uluslararası standartlarda saflı ı, be enilen tat ve aroması ile eczane raflarındaki yerini aldı. Aroma Perfection Serisiyle Karma ve Ya l Ciltlere Komple Bak m Hamilelik döneminde ve do um sonras nda vajinal bölgede oluflan irritasyon, ac, kuruluk, kafl nt ve fliflli in yat flt r lmas na yard mc olur. Do um s ras nda yap lan epizyotomi adl müdahalenin tedavisine ve postpartum dönemde yaflanabilen hemoroidin ac s n n dindirilmesine destek olur. çeri indeki; Witch Hazel (Cad f nd ), bölgedeki problemin yat flt r lmas na destek olurken, zeytinya, salatal k özleri ve bal cildin yumuflak ve nemli kalmas n sa lar. Organik içeriklere sahip olup; petrol, lanolin ve paraben içermez. Perakende Satıfl Fiyatı: 49 TL Bella B Mama Soak - Refreshing Sitz Bath Powder Rahatlat c Banyo Tozu Hamilelik döneminde oluflan; vajinal kramplar n rahatlat lmas na, peri anal bölgede oluflan ac, kuruluk, yanma ve kafl nt hislerinin yat flt r lmas na, hemoroid a r lar n n yat flt r lmas na yard mc olur. Do um sonras ise; do um s ras nda yap lan epizyotomi adl müdahalenin tedavisine, hem temizleyici hem de iyilefltirici içerikleriyle destek olur. Postpartum döneminde yaflanabilen hemoroidin ac s n n dindirilmesine, vajinal bölgenin toparlanmas na, peri anal bölgedeki ac, kuruluk, yanma ve kafl nt hislerinin yat flt r lmas na yard mc olur. Organik içeriklere sahip olup; petrol, lanolin ve paraben içermez. Perakende Satıfl Fiyatı: TL Masque Thermo-Actif Desincrustant Ar nd r c Termoaktif Maske John Frieda n n en yeni ürünü Frizz-Ease Curl Reviver Corrective Styling Mousse - Bukle Belirginlefltiren fiekillendirici Saç Köpü ü nün salon profesyonelli inde yarat lm fl özel formülü bukle ve dalgalar belirginlefltirmeye yard mc olur. Alkol içermeyen özel formülü ile saçta yap flkanl k ve sertlik hissi b rakmadan verilen flekli muhafaza etmeyi destekler. Elektriklemeyi (kabarmay ) önlemeye ve saça yo un bir parlakl k sa lamaya yard mc olur. Is ya karfl koruma özelli i ve UV filtresi bulunmaktad r. Perakende Satıfl Fiyatı: 24 TL Beyazlat c Difl Macununda Bir American Klasi i Olan Arm&Hammer Art k Eczanelerde! Diflleri afl nd rmadan 3 tona kadar sa lad etkili beyazl kla Amerika n n 155 y ld r klasikleflen markalar ndan biri haline gelen ve en çok satanlar aras nda yer alan Arm&Hammer geçti imiz haftalarda Türkiye pazar na girifl yaparak, eczanelerdeki yerini ald. Birçok difl macunu içeri indeki aktif kimyasallar ile difllerinizi temizlerken difl minesine zarar verebilir. Arm&Hammer kaliteli bir difl macununda olmas gereken tüm özellikleri tafl rken ayn zamanda da 3 tona kadar beyazl k sa layarak fark yarat yor. Perakende Satıfl Fiyatı: 12 TL Lotion Purifiante Perfectrice de Peau - Ar nd r c Temizleme Losyonu. Karma ve ya l ciltlerin günlük temizli ini tamamlayan, ar nd r c ve yat flt r c temizleme losyonu. Nazik temizleme sa layan biberiye suyu, gözenek s k laflt r c süsen çiçe i özü, sebum üretimini azaltmaya yarayan çinko, gözeneklerin derinlemesine ar nd r lmas n sa layan salisilik asit ve ya seviyesini dengeleyen Enantia Chloranta bitkisi ile %97 oran nda do al içeri e sahiptir. Sabah/akflam pamuk yard m yla Aroma Perfection Gel Nettoyant Purifiant tan sonra kullan m için idealdir. 200ml Perakende Satıfl Fiyatı: TL Karma ve ya l ciltler için yenileyici özel bak m maskesi. Derinlemesine eksfoliasyon sa layan termoaktif pudralar, jojoba ve ceviz kabu u partikülleri, ya seviyesini dengeleyen Enantia Chloranta, sebum üretimini azaltmaya yarayan çinko, ciltteki ya fazlas n emen pirinç ve kaolin pudralar ile %80 oran nda do al içeri e sahiptir. Is t c etkisi ve eksfoliasyon özelli iyle derinlemesine ar nd rma sa lar. Haftada 1-2 kez nemli yüze, göz çevresine temas ettirmeden uygulay n, 2-3 dk beklettikten sonra masaj yap p so uk suyla durulay n. 40ml Perakende Satıfl Fiyatı: TL Imedeen Denizden Gelen Güzellik Anti aging cilt bak m tableti Imedeen, 30, 40 ve 50 ler olmak üzere, 3 farkl yafl grubuna özel üründen olufluyor. çeri indeki, cildin koruyucu do al yap s nda bulunan elementler ile ayn ifllevi gören proteinler ve polisakaritlerden oluflan Marine Complex, cildi içeriden besleyerek, yafllanma etkilerine karfl cildin yenilenmesine, canlanmas na katk da bulunuyor. Fiyat TL aras nda de ifliyor. Perakende Satıfl Fiyatı: TL

17 PHARMET C G R fi MC ECZACILAR DERNE PHARMET C SA LIK 15 Restoring Night Serum Herpclair HERPCLAIR uçu un semptomatik tedavisine yard mc olan do al içerikli bir jeldir. HERPCLAIR içeri indeki do al maddelerle anti viral özelliklere sahiptir. Uçuk lezyonunun her aflamas nda güvenle kullan l r. HERPCLAIR korumaya, yat flt rmaya ve iyilefltirmeye yard mc d r. Perakende Satıfl Fiyatı: 15 TL Natural Colors tan Yepyeni Bir lk: Organik çerikli Yüz Makyaj Temizleme Mendili Sertifikal %100 organik pamuk ve organik jojoba ya içeren makyaj temizleme mendili ile art k makyaj n z ç karmak çok daha k sa süreli ve kolay. Hassas temizleyici içerikleri sayesinde ciltteki makyaj nazikçe temizler, cildi nemlendirir ve genç kalmas na yard mc olur. Göz alt morluklar ve torbalar n n oluflmas n önler. Cilt benzersiz yumuflakl k ve gençlik ile yenilenir. çeri indeki Vitamin A, Vitamin E ve Jojoba ya yafllanma karfl t etkiye sahiptir ve cildin gençli ini sürdürmesine yard mc olur. Natural Colors Makyaj Temizleme Mendillerini 2 Kutu Natural Colors Saç Boyas Alan Tüketicilerine Hediye Ediyor. Bu F rsat Kaç rmay n! Perakende Satıfl Fiyatı: 9 TL Normal, normalden kuruya e ilimli, kuru ve çok nemsiz ciltler için gece bak m serumu. Gece boyunca cildi derinlemesine nemlendirir, cildin do al elastin yap s n güçlendirir ve do al nem bariyerini onar r. Sadece 2 hafta sonunda gözle görülür sonuçlar elde edilir. %30 oran nda çizgilerin görünümünü azalt r. Cilt yap s n sa lamlaflt r r. Sadece gece, temiz cilde, göz çevresi hariç, 4 damla serum alt ürün olarak uygulan r. Perakende Satıfl Fiyatı: 275 TL Gribe Karfl Ba fl kl k Sisteminizi Güçlendirin! acerola 1000 acerola, % 100 do al C vitamini içerir. Do al C vitamini, sentetik C vitaminine göre 2 kat daha h zl ve fazla emilir. Ayr ca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, A vitamini, B6 vitamini içermektedir. Grip ve üst solunum yollar enfeksiyonlar gibi k fl enfeksiyonlar n önlemede, yorgunlu u gidermede etkilidir. Sabahlar 1 çi neme tableti al nmal d r. Perakende Satıfl Fiyatı: TL Innéov Densite NestléG da Araflt rmalar & L Oréal Dermatoloji Araflt rmalar INNEOV DENSITE Saç dökülmesine karfl hacim kazand r c tablet. Yafllanma, stres, yorgunluk, beslenme yetersizli i, hormonal ve metabolik rahats zl klar gibi sebeplerle oluflan saç dökülmesinin ve hacim kayb n n önlenmesine yard mc olur. Taurin, çinko, üzüm çekirde i ekstresi, yeflil çay ekstresi 60 Adet tablet içeren blister paketli kutu Perakende Satıfl Fiyatı: TL Ya l Cilt Problemlerine Üç Etkili Bak m Tek Dokunuflla Üç Performans Yeni Normaderm Tri-Activ Cildin parlamas na sebep olan nedenlerle bafla ç kan Normaderm in ilk cilt bak m ürünü Tri-Activ de, sebum karfl t olan Silika Partikülleri ve deodorantlar n vazgeçilmez bilefleni olan ve suda kendi a rl n n 3,5 kat n emebilen Perlite, ilk defa bir yüz bak m ürününe entegre edildi. Ultra h zl global etkinlik 7 Günde** daha sa l kl bir cilt görünümü. Yeni fiyat ile 39,9*** Tl Hipo-alerjenik - Komedojenik de ildir, paraben içermez. **129 kad n n kiflisel de erlendirmesi. ***Tavsiye edilen tüketici sat fl fiyat d r. Bionike Defence Rosys Intensive Drops Cilt K zar kl klar n Ani Yat flt r c Serum Rosacea e ilimli kuperozlu ciltlerin tipik özelliklerinden olan ciltteki bölgesel veya yayg n k zar kl klar ani olarak yat flt ran ve oluflumunu önlemeye yard mc konsantre bir üründür. çerdi i peptidler, deniz polisakkaritleri ve troxerutinden oluflan aktif içerik kompleksi sayesinde k lcal damarlar n bütünlü ünü korur ve k r lganl n azalt r. yice yap lan bir temizlik iflleminden sonra sabah ve/veya akflam yüz, boyun ve dekolte bölgelerine uygulan r. Perakende Satıfl Fiyatı: 75 TL Enerjine zin Ver çimizdeki enerjiyi kullanmadan d flar dan ald m z uyaranlar ile (katk l vitaminler, stimulanlar, vb) günlük hayat n üstesinden gelmemiz mümkün olmayabilir. Stimol 1 gr efervesan toz içeren safle (sitrülin malat) ile öncelikle kendi enerjimizin kullan lmas çok daha sa l kl ve uzun etkili sonuç verecektir. Stimol öncelikle dinlenmekle geçmeyen yorgunluklarda kullan lmaktad r. Tekrarlayan fiziksel aktivitelerde, enfeksiyonda, cerrahi müdahale sonras nda ve yo un hayat temposunda ortaya ç kan kas güçsüzlü ünde toksik at klar vücuttan uzaklaflt rmada ve enerji eksikli ini gidermekte kullan l r. S nav dönemlerinde ö rencilerde de güvenle kullan labilir. Avrupa da yayg n olarak kullan lan Stimol, profesyonel sporcular n da diyet programlar na dahil ettikleri bir üründür. Kilo yapmayan ve uykuyu bozmayan Stimol, Dünya Anti-doping Ajans taraf ndan onayl ve Sa l k Bakanl izinlidir. Günde 3 kez, 1 er safle bir bardak suda eritilerek al n r. 18 flase Perakende Satıfl Fiyatı: TL Pasta Del Capitano Ox-Active Beyazlat c Difl Macunu Do ru kullan mda uzun süren koruma... çeri indeki Eureco H.C. aktif oksijen içeren yeni ve özel bir molekül sayesinde diflleri sadece beyazlatmakla kalmaz, ayn zamanda temizlenmesine yard mc olur. 4 hafta OX ACTIVE kullan m ndan sonra gözle görülebilir difl beyazl na yard mc olmaktad r. 75ml Perakende Satıfl Fiyatı: 12 TL

18 Hastal klar ve Afl lar Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC SA LIK 16 PHARMETIC G R fi MC ECZACILAR DERNE Dr. Ümit fien Çocuk Sa l ve Hastal klar Afl lama, insanda hastal a yol açan mikroplar n hastal k yapma güçlerinin yok edilerek veya azalt larak vücuda verilmesidir. Ba fl kl k sistemi afl y tan r ve o mikroba karfl antikor üretir. Afl n n koruyucu etkisinin oluflumu, belirli yafllarda ve uygun aral klarla yap lmas na ba l d r. Çevremizde sa l m z tehdit eden hastal klara yol açan pek çok mikroorganizma, ancak mikroskopla görülebilen canl lar bulunmaktad r. Bu hastal klardan baz lar geçirildi i takdirde, ölüm, zeka gerili i, sakatl k gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmaktad r. Vücudumuz bu mikroplar önceden tan d takdirde, bunlar etkisiz hale getiren ve antikor ad verilen savunma maddelerini üretir. Mikropla ilk karfl laflmada ba fl kl k sistemimizin mikrobu tan mamas ve yeterli antikor üretememesi nedeni ile hastal k geçirilir. Hastal k bir kere geçirildikten sonra, o hastal a karfl ömür boyu direnç geliflir. Ancak baz hastal klar n sonuçlar n n ciddi ve geriye dönüflümsüz olmas nedeni ile bu hastal klardan korunabilmek için afl lar üretilmifltir. Afl lama, insanda hastal a yol açan mikroplar n hastal k yapma güçlerinin yok edilerek veya azalt larak vücuda verilmesidir. Ba fl kl k sistemi afl y tan r ve o mikroba karfl antikor üretir. Afl n n koruyucu etkisinin oluflumu, belirli yafllarda ve uygun aral klarla yap lmas na ba l d r. Afl lar, a z yolu veya i ne ile enjeksiyon fleklinde uygulan r. Koruyuculuk süresi boyunca afl ile hastal n oluflumu önlenmifl olur. Bu sürenin uzamas için tekrar dozlar, rapel dozlar yap lmal d r. Afl lar n baz yan etkileri bulunmas na karfl n, son y llarda teknolojide gerçekleflen ilerlemelerle bu yan etkiler çok azalm flt r. Ayr ca, afl lar n yararlar risklerinden her zaman daha fazla olmufltur. Bu yan etkiler atefllenme, afl yerinde a r ve k zar kl k fleklinde olup, k sa sürelidirler ve ço u kez tedavi gerektirmezler. Difteri Çok bulafl c bir bo az enfeksiyonudur. Bo az, deri, kalp ve merkezi sinir sistemi, hastal k s ras nda tutulum gösterir. Genellikle 5 yafl ndan büyük çocuklar, gençler ve eriflkinlerde görülür. Bo az a r s, hafif derecede atefl, boyun lenf bezlerinde fliflme erken dönemde görülen belirtilerdir. Geç dönemde ise hava yolunda t kanma, solunum güçlükleri, terleme, kan bas nc nda düflme, nab z al namamas, deride so uma görülür. Hastal k etkeni bir bakteridir; vücuda bo az veya bazen deri yolu ile girer. Kuluçka dönemi 5-9 gündür. Bakteri çeflitli toksinler üretir, bu zehirler çocu un kalbine, merkezi sinir sistemine ve di er organlar na yay l r. Kötü beslenme koflullar, toplumda salg nlar n olmas, kalabal k yaflam koflullar ve afl lar n eksik olmas risk faktörlerini oluflturur. Beslenme ve yaflam koflullar n n iyilefltirilmesi ve en önemlisi difteri afl s ile bu hastal ktan korunulabilir. Bo maca Bronfllar n ve akci erlerin ciddi, bulafl c bir hastal d r. Tüm dünyada yayg n afl lama ile hastal n s kl azalm flt r. Çocuklarda daha s k görülür. Erken dönemde burun ak nt s, kuru öksürük ve hafif atefl görülür. Öksürük daha

19

20 PHARMETIC SA LIK 18 Hastal klar ve Afl lar sonra balgaml hale gelebilir. Daha geç dönemde, dakikalarca süren ciddi öksürük nöbetleri geliflir, öksürme nöbetleri s ras nda oksijensizli e ba l olarak morarma görülebilir. Bu eforlu öksürük ataklar sonunda, çocuk zorlu bir flekilde nefes al r. shal, kusma ve atefl görülebilir. Etken bir bakteridir. Hastal k do rudan temas veya havadaki damlac klar n solunmas ile bulafl r. Kuluçka süresi 5-7 gündür. Afl lanmam fl kifliler risk alt ndad r. K fl sonu ve ilkbahar bafl nda salg nlar yapar. Kalabal k ve hijyenik olmayan yaflama koflullar risklidir. ki ayl kken bafllan lan afl lama ile korunma sa lan r. Tetanoz Tetanoz, ciddi kas spazmlar na neden olan bir yara enfeksiyonudur. nsandan insana bulaflmaz. Yaralanm fl doku ve baflta çene, boyun, s rt ve kar n kaslar olmak üzere tüm vücut kaslar tutulum gösterir. Kas a r s, huzursuzluk, ciddi kas lmalar, yutma güçlükleri, atefl ve solunuma yard mc kaslar n kullanamama görülebilir. Do um sonras göbek kordonunun mikropla temas etmesi, b çak, jilet vb. ile kesilmesi sonras hastal k yenido an bebeklerde de görülebilir. Yenido an tetanozu olarak bilinen bu durum ço u kez ölümle sonuçlan r. Yenido an tetanozundan korunmak için anne adaylar da gebeliklerinin 3. ay ndan itibaren tetanoz afl s olmal d rlar. Difteri, Bo maca, Tetanoz Afl s (Karma Afl ) Bu hastal klar nadir görülmekle beraber, her 3 hastal n da sonuçlar n n çok ciddi olmas nedeni ile korunmada en ucuz ve etkili yol afl lamad r. Yenido an bir bebek yaflam n n 2. ay ndan itibaren 1-2 ay ara ile 3 kere afl lanmal, ard ndan 18. ayda bir rapel (Hat rlatma) dozu yap lmal d r. lkokula bafllarken bo maca afl s ç kar larak, yaln zca difteri-tetanoz afl lar uygulanmal d r. Afl, 2 yafl na kadar olan çocuklarda uylu un ön d fl k sm na adale içi uygulanmal d r. Klasik bo maca afl s, ölü bo maca mikrobunun tüm hücresinin afl haz rlanmas nda kullan lmas ile elde edilir. Bu afl lara tam hücre bo maca afl s ad verilir. Bu afl lar n beyin ve sinir sistemi rahats zl olan çocuklarda istenmeyen yan etkilere yol açmas nedeni ile son y llarda, bo maca mikrobunun yaln zca hastal a neden olan parçalar n n kullan ld asellüler (Hücresiz) bo maca afl s gelifltirilmifltir. Çocuk Felci (Poliomyelit) Hastal n etkeni ayn ad tafl yan bir virüstür. Mikroplu d flk ile kontamine su ve besinlerin al nmas, kalabal k ortamlarda havaya yay lan mikroplar n solunmas yoluyla bulafl r. Hiçbir belirtisi olmaks z n geçirilece i gibi, baz çocuklarda hafif atefl, bafl a r s, kas a r lar, kusma ve bulant gözlenir. Baz çocuklarda ise kal c felçler meydana gelir. Kaslar sert ve kas lm fl durumda de il, tersine gevflektir, buna yumuflak felç ad verilir. Ancak bu felç durumuna his kayb efllik etmez. Çocuk felcine karfl günümüzde iki de iflik afl kullan lmaktad r, inaktif çocuk felci afl s ve oral çocuk felci afl s. naktif çocuk felci afl s, ad ndan da anlafl laca gibi ölü bir afl d r ve kas içine enjeksiyon fleklinde uygulan r. Son y llarda etkin ve güvenli olarak kullan lmaktad r. Oral, a z yolu ile uygulanan afl ya göre daha pahal d r. Bireysel korunmada ve özellikle ba fl kl k sistemi bask lanm fl çocuklarda veya afl lanacak çocukla ayn evde yaflayanlar n ba fl kl k sistemi bozulmufl olsa dahi uygulanabilirli i önemli bir özelli idir. Buna karfl n kitlesel ba fl klama için uygun de ildir. Oral çocuk felci afl s, canl bir afl d r ve a za damlat larak uygulan r. Ba rsaklarda salg sal ba fl kl k sistemini uyard ve d flk yolu ile at larak ayn ortamda bulunan afl lanmam fl kiflileri de ba fl klad için kitlesel ba fl klamaya daha uygundur. kinci, üçüncü, dördüncü aylarda ( kinci, dördüncü ve alt nc aylarda da olabilir), 18. ayda ve 4-6 yafl aras nda olmak üzere, toplam 5 kez yap l r. Afl ya ba l felç riski çok nadirdir, neredeyse 9 milyonda bir. Çocuk felci dünyadan bu afl sayesinde temizlenmifltir. Ülkemizin de içinde yer ald yüksek riskli bölgelerde, her y l tekrarlanan oral çocuk felci afl kampanyalar ile bu hastal k tamamen yok edilmeye çal fl lmaktad r. Kanserli, ba fl kl k sistemi hasta ve bask lanm fl olan veya evde beraber yaflad kiflilerden birinin ba fl kl k sistemi ile ilgili yetersizli i olan çocuklarda bu afl uygulanmaz, inaktif çocuk felci afl s yap l r. Özellikle yüksek riskli bölgelerde, oral çocuk felci afl s mutlaka yap lmal d r. Baz uzmanlar son y llarda iki afl n n ard fl k olarak, ilk iki dozu inaktif çocuk felci afl s ve sonraki iki veya üç dozu oral çocuk felci afl s fleklinde yap lmas n önermektedirler. Hemofilus nfluenza Tip B (Hib) H. nfluenza, özellikle 5 yafl ndan küçük çocuklarda s k görülen enfeksiyonlara, örne in; orta kulak iltihab, üst solunum yolu enfeksiyonu, zatürree, kas ve eklem iltihaplanmas na, ayr ca ölümcül olabilen hastal klara yol açan bir bakteridir. Afl lama öncesi dönemde, 5 yafl alt ndaki çocuklarda görülen bakteriyel menenjitlerin en s k etkeni H. nfluenza Tip B bakterileriydi sonras nda gelifltirilen ve 2 aydan itibaren uygulanabilen konjuge afl lar n yan etkileri oldukça azd r. Az say da çocukta, atefl, enjeksiyon yerinde k zar kl k ve a lama nöbetleri görülebilir. lk 6 ayda 3 kere ve 1 y l içerisinde tekrar dozu yap lmas önerilmektedir. Baz Hib afl lar ilk 2 doz sonras 1 rapel doz, yani toplam 3 doz fleklinde de yap labilmektedir. Özellikle yuva, krefl ve anaokuluna giden çocuklara ve evde okula giden kardefli olan çocuklara bu afl mutlaka yap lmal d r. Befl yafl ndan büyük çocuklar n bu bakteriye karfl ba fl kl k gelifltirmeleri nedeni ile afl lanmalar na gerek yoktur. Bu afl tek bafl na yap labildi i gibi, son y llarda difteri, bo maca ve tetanoz afl s ile beraber dörtlü afl veya bunlara inaktif çocuk felci afl s n n da eklenmesi ile beflli afl fleklinde uygulanmaktad r. Günümüzde hepatit B afl s ile kombine edilmifl flekilleri de bulunmaktad r.

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m?

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m? DO RU EMZ RME TEKN KLER Memenizi ba parmak tepede ve dört parmak a da J eklinde tutarak destekleyin. Parmaklar z areolan n gerisinde olmal r. lk günlerde ya da gö üsler çok büyük ise tüm emzirme boyunca

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı

Biberiye Eter Yağı. Biberiye Eter Yağı Biberiye Eter Yağı Biberiye, küçük, sürekli yeşil, açık mor, mavi çiçekli Akdeniz bölgesinde yetişen bir çalılıktır. Bu bitkiyi halk tıbbında uzun yıllar boyunca kullanıyorlardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. - Etkin Madde: Her bir vajinal supozituvar (ovül) 300 mg sertakonazol nitrat içerir. - Yardımcı Maddeler: Katı, yarı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı