eylül - ekim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3"

Transkript

1

2

3 eylül - ekim

4 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto ve Alcoa'y bünyesinde birlefltirecek yeni flirketin ad Rio Tinto Alcan olacak! 24 n Çin hracat K sacak, çelik fiyat artacak 24 n Otomotiv'e özel biliflim paneli 26 n Erdemir otomotivde ISO TS Yönetim Sistemi Belgesini ald! 26 n Yan sanayi ihracat 5 Milyar Dolara Do ru 30 n Beoing 787 Dreamliner' kamuoyuna tan tt! 30 n Afl r S caklarla Bafla Ç kmak çin De Yal t m fiart! 32 n TO Baflkan Yalç ntafl: Meslek örgütlerinin Avrupa'da temsil edilmesi gerekiyor 32 n 7. Teknoloji ödüllerinin finalistleri aç kland 34 n 2007 y l n n ilk yar s nda otomobil sat fllar yüzde 30,5 azal fl ile 139 bin adete geriledi! 36 DÖKÜMHANE EK PMANLARI VE MALZEME- LER ÖZEL BÖLÜMÜ n 2007 Y l nda Türkiye Döküm Endüstrisi 38 n deal Model ile fikirden gerçe e! 44 n Özmakina Model'in y ll k üretim kapasitesi 750 ton! 45 n Santafl, esnek tasar m ve üstün kalite anlay - fl ile sektörde aran lan adres olmufltur! 46 n Türkiye'nin YUXEL'en de eri! 46 n Fiziksel kimya ve kimyasal kalibrasyon hizmetinde MCM fark! 48 n Kiltafl' n ilkelerinden en önemlisi sürekli olarak iyi ve kaliteli ürünleri ile müflteri tatminini ön planda tutmaktad r! 50 n Döküm sanayi için kaliteli hammadde : lke Metal n Avrasya Is l fllem 35 y l aflk n tecrübesi ile yine ifl bafl nda! 52 n Tansoy Metal'de dünün kalitesi bugünün güvencesidir! 52 n Monolitik Refrakterde Öncü sim: Ayd nlar Refrakter 54 n Turhan Is l fllem, genç ve dinamik ekibi ile 1990 y l ndan buyana Türkiye'nin çeflitli illerine s l ifllem tesisi kurmaktad r! 58 n Bahri Karakafl : Bizim Fark m z Biz De il Müflterilerimiz Söylesin 60 n Selen Kimya A.fi'nin amac iyi hizmet, üstün kalite ve devaml l kt r! 62 n Sektörün döküm malzemeleri marketi Songüller Metal, en iyi malzemeleri en uygun fiyata vermektedir! 64 n mparator Metal yat r mlara devam ediyor! 66 n DÖKK M' in hedefi en uygun ve en kaliteli ürünü en k sa zamanda dökümcü meslektafllar na ulaflt rmakt r! 68 n Dünyay Afl nd r yoruz: Bünsa Döküm Makine Alet San ve Tic. A.fi 70 n QuiK-Lab/E sa lad üstün kalite kontrol imkan ile dökümcüye büyük kolayl klar sunuyor! 72 n UN KON METALURJ, uzman kadrosu, titiz üretim ve kalite kontrol aflamalar ile sat fl öncesi ve sat fl sonras nda sürekli hizmet ilkesini benimsemifltir! 73 n Fahrettin Turhan: BÜNSA Döküm'ü di er rakiplerden farkl k lan en önemli özelliklerinden biride kaliteden taviz vermeyiflidir 74 n Metal ve Makine problemlerinize etkin çözümler! 78 n Dökmafl gerek ürün grubuyla gerekse verdi- i hizmetlerle kurumsal yap s n sa lamlaflt rm flt r! 79 n Bilimsel, Kaliteli, Güvenli ve Ucuz : KEMAS82 n 1980 y l ndan buyana döküm sektöründe Karasu Metal'in fark! 84 n H DROTEKN K Uçak Metal A.fi Kalite Kontrol edilmez üretilir anlay fl n kalite politikas olarak benimsemifltir! 86 n NDUCTOTHERM, bilinçli ve uzman personeli, kaliteli ürünleri ve h zl servis a yla sektörde önemli bir yere sahip! 88 n ALS Laboratuar Türkiye genelinde 2000 kullan c ya hizmet sunmaktad r! 88 n 1969'dan beri ayd nl a giden yol: KALE- PORSELEN Elek. San. A.fi 90 n Kalite ve Müflteri Memnuniyeti Emin Döküm' ün De iflmez Temel Prensiplerindendir! 92 n Emre Is Makinalar, 1991 senesinden beri Endüstriyel F r n malat n n öncü firmalar aras nda! 92 F RMA-ÜRÜN n ELK MA TRAFO Kalite sizin için vazgeçilmez bir öncelikse...94 n zmir'e Türkiye'nin Is l fllem üssü Kuruldu : DÖSAN ISIL filem 96 FUAR-SEM NER-KONGRE n ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST 2008 Fuarlar Ekim 2008 tarihleri aras nda gerçekleflecek! 98 n stanbul Avrasya'n n Ambalaj Merkezi Oldu 99 n 2.Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi Ekim 2007 tarihlerinde gerçeklefltirilecek! 100 SÖYLEfi n KOB DER Genel Baflkan Özgenç : KOB 'lerimiz AB Desteklerinden yararlanam yor 102 SEKTÖREL ANAL Z n Türk Çelik Sektörü çin Yeni Bir Strateji Aray fl 104 MAKALE n Otomotiv Sektöründe Kullan lan Ergitme Esasl Kaynak Yöntemleri Ve Bu Yöndeki lerlemeler 108 n ç Müflteri Memnuniyetiyle Hatas z ve Kaliteli Ürüne Yelken Açmak 112 n Çelikteki Karbon çeri i le Borür Tabakas n n De ifliminin ncelenmesi 114 n Malzemelerde Yüzey Hasar 118 n Metalurji Sözlü ü 128 n Metal Borsas 129 mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz flleri Müdürü Selver Pelit Yurt D fl Koordinatörü Mine Koç Yaz flleri Mine Sayg P nar Özer Reklam Grubu Emel fienyüz Nurhan Karahasano lu Sema Destanl fiükran Üner Abone Sorumlusu Ahmet Kalayc Haz rl k&tasar m AjansMik Ltd. fiti. Grafik Uygulama Arzu Ceylan Halit Çak r Muhasebe Asistan Semra Derya Renk Ayr m Eksen Grafik D fl liflkiler Nurettin Çiçek Bask fian Ofset Cendere Yolu No:23 Ayaza a / ST. Yay n Türü Yerel-Süreli Yay n Da t m EKO Da t m Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: Hat Fax:+90 (212) Avrupa Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D BONN Phone: Fax: web: Metalurji Malzeme Dergisi Eylül - Ekim 2007 Say : 13 Fiyat :15 YTL ( TL) KDV Dahil ki Ayda bir yay nlan r ISSN MetalurjiMalzeme Dergisi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 17 Eylül 2007 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, ilanlardaki sorumluluk ilan verene aittir. MetalurjiMalzeme Dergisindeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. 4 eylül - ekim 2007

5 eylül - ekim

6 Bizden Akademik Yay n Kurulu Merhaba Yaz aylar n geride b rakt m z flu günlerde, sonbahar n da gelmesi ile birlikte sektörde de hareketlenmeler bafllad. Eylül-Ekim say m zda sektörden güncel geliflmeleri aktarmam z n yan s ra dökümhane ekipman ve malzemeleri özel bölümünü ele ald k. TÜDOKSAD Baflkan Say n Yaylal Günay Beyefendinin 2007 Y l nda Türkiye Döküm Endüstrisini anlatan önemli yaz s n n yan s ra sektörde uzun y llardan beri faaliyet gösteren veya sektöre yeni giren firmalar n sektör ve firmalar ile ilgili düflüncelerine ulaflacaks n z Y l nda Türkiye Döküm Endüstrisi yaz s n n içeri inde belirtildi i gibi, döküm ürünleri, otomotivden beyaz eflya sanayiine, demir çelik sanayiinden çimento sanayiine; savunma sanayiinden gemi infla sanayiine, tar mdan sa l k sektörüne kadar, hemen hemen tüm sanayi sektörlerinde kullan lmakta olup döküm sanayi olmazsa olmaz öneme sahiptir. Türk döküm sektörü de Türk imalat sanayiinin geliflebilmesi için temel tafllardan biridir. Emek yo un bir sanayi olmakla birlikte yüksek teknoloji gerektiren a r endüstri makinalar yat r m n da içerdi inden özel önem tafl yan döküm sektörü sanayileflme hamlesine paralel olarak geliflmeye aç kt r. Döküm sektörünün genelde zorluk ve çevre koflullar nedeniyle AB taraf ndan terkedilip Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelere kayd düflünülmektedir. Daha detayl bilgilere özel bölümden ulaflabilirsiniz. Sektörde yaflanan di er geliflme ise, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas ve Balkan leri Döküm Teknolojileri Merkezi taraf ndan Ekim 2007 tarihlerinde gerçeklefltirilecek olan 2. Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisidir. Döküm sektöründeki iflletmelerin, çevre ile uyum içerisinde çal flmalar gerekmektedir. Sektörün çevre yönetimi konusundaki karfl laflt sorunlara fl k tutabilmek amac ile düzenlenen sempozyum 3 gün sürecek ve sektör üreticilerinin ürünlerini kat l mc lara tan tma f rsat n n sunulaca sektör ad na kaç r lmamas gereken bir f rsatt r. Ayr ca alüminyum sektörü ad na önemli bir geliflme ise, TALSAD-TUB TAK flbirli i ile Kas m 2007 tarihlerinde III. ALÜM NYUM SEMPOZYUMU düzenlenecektir. Sektör ad na düzenlenecek olan organizasyonlar n hay rl olmas n dileriz. Sektörün nabz n tutan Metalurji Malzeme Dergisinin çat s alt nda tekrar buluflmak dile i ile... Sayg lar mla Mine SAYGI Prof. Dr. lhami Karayalç n California University Prof. Dr. Süleyman Sar tafl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Dekan Türk Toz Metalurjisi Derne i Baflkan Prof. Dr. Remzi Gürler Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Prof. Dr. Narin Ünal Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Cevdet Meriç Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü Prof. Dr. Hüseyin Çimeno lu stanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Prof.Dr. M. Niyazi Eruslu stanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Baflkan Prof.Dr. brahim Yusufo lu stanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Baflkan Dr. Taki Güler Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Prof.Dr. Cuma Bindal Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Yrd Doç.Dr. Cemal Meran Pamukkale Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü Prof.Dr. Kemal Alt n fl k Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü Baflkan Doç. Dr. Mehmet Ero lu F rat Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Prof. Dr. Serdar Salman Marmara Üniversitesi Metal E itimi Bölüm Baflkan Doç. Dr. Tar k Baykara TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi Gebze Sektörel Yay n Kurulu Nejat Gümüfl Genel Müdür Kiltafl Refrakter Malzeme San ve Tic Ltd. fiti. Fatma Aslantepe Sat fl Müdürü Sintek Toz Metalurji San. ve Tic. A.fi. Mustafa Akyürek Fabrika Müdürü Anadolu Döküm A.fi. Levent Tafl Genel Müdürü Fetafl Metalurji Yüzey fllem Ürün San. Tic. Ltd. fiti Can Komar Firma Sahibi Neksport Dan flmanl k Ltd Süleyman Zakuto Yönetim Kurulu Baflkan Rozak Demir Profil Tic. ve San. A.fi. Fatih Birbilen Pazarlama ve fl Gelifltirme Müdürü Kale Porselen Elektroteknik San. A.fi. 6 eylül - ekim 2007 MetalurjiMalzeme Dergisi Hakemli Bir Dergidir. Dergimize gönderilen makaleler, yay n kurulu ve konu ile ilgili uzman kifliler taraf ndan inclendikten sonra yay nlan r. Dergimize Gönderilen yaz lar yay nlans n veya yay nlanmas n iade edilmez. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, ilanlardaki sorumluluk ilan verene aittir. MetalurjiMalzeme Dergisi

7 eylül - ekim

8 8 eylül - ekim 2007

9 eylül - ekim

10 10 eylül - ekim 2007

11 eylül - ekim

12 12 eylül - ekim 2007

13 eylül - ekim

14 14 eylül - ekim 2007

15 eylül - ekim

16 16 eylül - ekim 2007

17 eylül - ekim

18

19

20 haber Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld Bursa da eksikli i büyük ölçüde hissedilen SICAK DALDIRMA GALVAN Z tesisi K raç Galvaniz A.fi ad yla haziran ay itibariyle faaliyetlerine bafllad. fiirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Bünyamin Halaç verdi i bilgiye göre; Firmam z bölgenin ilk ve tek galvanizleme tesisi olma özelli ine sahip. Bursa da otomotiv, metal imalat yan sanayi firmalar n n ihtiyaçlar n n varl ve bu talebin gün geçtikçe art yor olmas bize bu bölgede yat r m yapma fikrini verdi. Ayr - ca K raç Group olarak Kablo Kanal imalat m z n yan nda ileriye yönelik galvanize dayal özellikle elektrik elemanlar imalat planlanmaktay z dedi. Ülkemizde galvanizleme sektörünün yavafl yavafl istenilen seviyeye geldi ini ifade eden Bünyamin Halaç Bursa bölgesinde böyle bir tesisin varl hem sektörel geliflmeye büyük katk sa layacak hem de Bursa bölgesinin özellikle yurtd fl odakl çal flma metal imalat firmalar n n ihtiyac n karfl layacakt r. Tesisimiz dünyada kabul edilmifl son geliflmeleri bar nd ran teknoloji ile dizayn edilmifltir dedi. Ana faaliyet alanlar n n öncelikle S cak Dald rma Galvanizleme olaca n ifade eden Bünyamin Halaç SDG ülkemizde maalesef henüz tam bilinirli e ulaflamam flt r. Biz gerek K raç Galvaniz olarak gerekse Nisan 2007 de Türkiye de 35 SDG firmas n n ortak giriflimiyle kurulan ve süratle faaliyetlerine bafllad m z Galvaniz Derne i olarak bu konuda elimizden geleni yapmak istiyoruz dedi. Bünyamin Halaç, S cak Dald rma Galvanizin faydalar ile ilgili ise Demir çelik ürünlerinin geldiklere yere yani topra a dönüfl arzusu vard r. Biz buna korozyon ya da paslanma diyoruz. Bu dönüfl yolculu unu ne kadar geciktirirsek ekonomik anlamda o kadar karday z demektir. Galvanizleme bunu en baflar l sa layan kaplama yöntemlerinin bafl nda gelir.bu büyük ekonomik faydan n yan nda galvanizleme en önce imalatç ya en de erleri fley olan ZAMAN' kazand r r. Galvanizlenen ürün tüm ifllemleri daha önce bitirilmifl üründür. malatç ürünü galvanizlettirdikten sonra direk montaj aflamas na geçer. Ya da sat - c ysa ürünü bu flekliyle satar. Teknik anlamda art özellikleri ise saymakla bitmez. Öncelikle hem üretim aflamas hem de kullan m aflamas n da do a ya zarar yoktur. Do aya sayg l çevreci bir uygulamad r.sdg nin paslanmaz nikel gibi kaplamalarla karfl laflt r ld nda daha yumuflak yap s ve y llara yay lan dayan m ömrü sayesinde son derece ekonomik olma özelli i vard r. Montaj s ras nda yada sonras nda ortaya ç kan hasarlar son derece kolay ve ucuz yöntemlerle giderilebilir dedi. Galvanizli ürünlerin kullan ld bafll ca alanlar ile ilgili ise Bünyamin Halaç Endüstriyel Tesisler, Çelik Konstrüksiyon imalatç lar, Tar m makineler i, Elektrik enstrümanlar, Otoyol korkuluklar, flehir mobilyalar ve gündelik hayatta gördü ümüz aç k atmosfere maruz kalan pek çok metal iflleri. Kapasitemiz, Tesisimizin sahip oldu u ocak ölçüleri : 7 m uzunluk x 1.5 m Genifllik x 2,5 m derinlik.bu ölçülerde oca m zda ayl k 2500 ton galvanizleme kapasitemiz var. Tesisimizin yerleflim plan ve proses flemas en h zl ve sorunsuz imalat yapma fikrine göre dizayn edilmifltir. Tesiste kullan lan makine ve teçhizatlar alan nda dünyan n en iyileri olan firmalardan yurtd fl ndan temin edilmifltir dedi. Bünyamin Halaç aç klamas n n sonunda K raç Galvanizin öncelikli hedefi tesisi biran önce hizmete sunup, galvanizin, sahip olaca m z kalite anlay fl yla yurtiçinde ve yurtd fl nda en yüksek seviyede temsil edilmesini sa lamakt r. dedi. 20 eylül - ekim 2007

21 eylül - ekim

22 haber Sektörden K sa K sa Haberler... Erkunt Sanayi A.fi. Küresel Rekabete Haz r z! Global döküm pazar nda iyi tan - nan döküm sektörümüzün önemli kurulufllar ndan ERKUNT SANAY A.fi. yeni bafllayaca projelerinde Motor Blok ve Motor Blok Kafalar döküm ve ifllemesinin yan nda daha yüksek ürün kalitesi ve de üretim h z - na ulaflmak için DÖKÜM FABR KASI 1 içinde yer alan ana üretim birimleri KW ve GZ hatlar n n preslerini HWS firmas n n EFA-SD 5.5 ve EFA-SD 4.5 ile, GZ kum tesisini de SIMPSON MC-150 multi-cooler, 150B Speed-muller ve Hartley 18 MK kum kontrol sistemi ile yenilemektedir y l Kas m ay nda var lan anlaflmalarla yeni yat r m n y ll k izin dönemindeki durufl esnas nda, ana sistem ile entegrasyonunun yap lmas karara ba lanm flt r. Çal flmalar h zla bu yönde ilerlemektedir. Yap lan bu yat r mlarla, kal plama hatlar n n üretim h zlar nda %25 civar nda bir art fl, kal plama firesinde ve parça firesinde de önemli iyileflmeler hedeflenmektedir.yarat lacak ilave verimlilikle yurtiçinde ve yurtd fl nda Erkunt Sanayi A.fi. küresel oyundaki pozisyonunu sa lamlaflt racakt r Kaynak: TÜRKCAST Çemafl Döküm San A.fi. Çemafl, flleme (Machining) Yat r m na Bafllad! Y llard r iflleme operasyonunu fason olarak d flar da yapt ran Çemafl, Japon MA- KINO firmas ile anlaflma yaparak 1 adet yatay iflleme merkezi, 1 adet dik iflleme merkezi, 1 adet CNC torna siparifllerini vermifltir. Haziran ay nda devreye giren makineler ile ifllemede ilk ad mlar atarak Çemafl kalite aç s ndan müflteri memnuniyetini en üst seviyelere ç kartacakt r ton/y l döküm kapasitesine sahip firmam z, süratle döküm portföyünü de ifllenmifl ve müflterinin kullan m na haz r bitmifl parçalar haline getirerek mevcut cirosunu da artt racakt r. Kaynak: TÜRKCAST Körfez Döküm Sanayi A.fi. Yat r mlar na Devam Ediyor! fienkaya Çelik Döküm Yeni Fabrikas nda Üretime Bafllad! Körfez Döküm yeni ald derecesiz reçineli, kal plama hatt için ilave bina yat r m n da tamamlayarak önümüzdeki ay ilave kapasitesini devreye alacak. Buna ilave olarak yurt d fl ndan getirilen savurma döküm makinalar da deneme üretimini baflar ile tamamlayarak seri üretime haz r hale geldi. fienkaya Çelik Döküm zmir Kemalpafla'da kurulan yeni fabrika binas nda üretime bafllam flt r. Yeni tesisinde firman n kapasitesindeki art fla ba l olarak ihracata daha fazla a rl k verecektir. Kaynak: TÜRKCAST Kaynak: TÜRKCAST 22 eylül - ekim 2007

23 eylül - ekim

24 haber Rio Tinto ve Alcoa'y bünyesinde birlefltirecek yeni flirketin ad : Rio Tinto Alcan! Çin Demird fl Metal Endüstrisi Birli i Genel Sekreteri Pan Jiaz-hu, dünyan n en büyük alüminyum üreticisi ve tüketicisi olan Çin'in, üretimde sa lanan art fla ra men 2010 y l ndan sonra net ithalatç konuma gelebilece ini söyledi. Pan, Çin'in gösterdi i h zl ekonomik büyüme nedeniyle, talebin üretimi aflmas n beklediklerini vurgulad. ngiliz Avustralya ortakl ndaki madencilik devi Rio Tinto'nun alüminyum üreticisi Kanada flirketi Alcan' almak için verdi i 38.1 milyar dolarl k teklif ABD'li yetkili merciler taraf ndan onayland. ki flirketin birleflme planlar n n hayata geçirilmesiyle boksit madencili i ve alüminyum üretimi konusunda dünyan n en büyük grubu oluflturulacak. Rio Tinto, dünyan n en büyük sekizinci alüminyum üreticisi. Ayn zamanda dünyan n ikinci en büyük demir cevheri üreticisi olan flirket, y lda yaklafl k 820 bin ton alüminyum üretiyor. Rio Tinto ve Alcoa'y bünyesinde birlefltirecek yeni flirketin ad Rio Tinto Alcan olacak. Merkezi Kanada'da olacak yeni flirketin bafl na Alcan' n cra Kurulu Baflkan Dick Evans geçecek. Ekonomisi h zla büyüyen Çin'in artan hammadde ihtiyac metal sektörünü hareketlendirirken, bu alanda çok say da flirket birleflmeleri yaflan yor. Uzmanlar dünyan n önde gelen madencilik flirketlerinin birbirini sat n almak için f rsat kollad n belirterek Rio Tinto' nun da baflka bir flirket taraf ndan yutulmamak için bu operasyonu yapt söylüyor. Rio Tinto'dar yap lan aç klamada, Alcan' n Kanada'da yerine getirmeyi taahhüt etti i yat r m projelerini yeni flirketin de gerçeklefltirece i belirtildi. Çin ihracat k sacak, çelik fiyat artacak Çelik flirketleri, tahminlerden daha yumuflak geçen y l n ilk yans n n ard ndan, Çin'in ihracat n azaltmas na ba l olarak ikinci alt ayl k dönemde envanterlerin azalaca, çelik fiyatlar n n artaca ve kârl l klar n n yükselece i tahmininde bulunuyor. Sat fllar itibariyle dünyan n en büyük çelik flirketi olan Arcelor-Mittal, üretiminin bir k sm m azaltabilece ini belirterek, 2007 y l nda fiyatlar n yükselece i öngörüsünde bulundu. K sa bir süre önce Amerikan US Steel de, y l n geri kalan nda fiyatlarda art fl bekledi ini bildirmiflti. CEO Lakshmi Mittal, Çin'in dünyaya ihracat n n azalaca ve Avrupa ile ABD'de talebin yükselece i tahmininde bulundu. Bu durumda çelik fiyatlar n n y l n ikinci yans nda yükselmesinin kaç n lmaz oldu- unu söyleyen Mittal, çelik fiyatlar n n küresel talepteki arafl ve sektördeki konsolidasyon nedeniyle 90'l y llara göre zaten yüksek oldu unun da alt n çizdi. Çin, 2006 y l nda gerçeklefltirdi i 49.2 milyon metrik ton sat flla dünyan n en büyük çelik ihracatç s konumunda. Ancak Çin, d fl ticaret fazlas n azaltma çabalar kapsam nda, baz çelik ürünlerine uygulad ihracat vergisini art raca n bildirmiflti. Bu da, ülkenin çelik ihracat n n k s tlanmas ve di er çelik üreticisi ülkelerin avantaj sa lamas anlam na geliyor. Di er yandan, birleflme ifllemleri henüz tamamlanmayan Arcelor ve Mittal, y l n ikinci çeyre inde toplam sat fllar n yüzde 21 art rarak milyar dolara ç karm flt. fiirketin sat fllar ndaki art flta, ortalama çelik fiyat n n yükselmeye bafllamas ve Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki sat fl hacminin artmas etkili oldu. Kaynak: Dünya Gazetesi 24 eylül - ekim 2007

25 eylül - ekim

26 haber "Otomotive özel biliflim" paneli hracatta yeni pazarlara aç lmak isteyenler için bir s çrama platformu olmaya haz rlanan Otomotiv Uluslararas Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanlar Fuar küresel rekabetin vazgeçilmez unsuru "biliflim teknolojilerini" otomotiv sanayicilerine özel bir panelde ele alacak. "Üretimden Finansa, Otomotive Özel Kaynak Planlama" bafll kl panel, 9 Kas m 2007'de, stanbul CNR Expo Center Palmiye Konferans Salonu'nda gerçeklefltirilecek. Otomotiv 2007 Fuar ev sahipli inde, ITF stanbul Fuarc l k' n, Otomotiv dergisinin ve Mercedes, Kanca, Omtafl, Beksa, T rsan gibi sektörün önemli kurulufllar n n biliflim sistemleri mimar olan Elsys'in ifl birli iyle gerçeklefltirilecek panel, farkl bir vizyon sunmay hedefliyor. "Üretimden Finansa Otomotive Özel Kaynak Planlama" bafll kl panel, otomotiv sektörünün ifl süreçlerini h zland r p verimlili ini art rmak ad na biliflimden daha etkin nas l yararlanabilece ine fl k tutacak. 9 Kas m 2007 tarihinde, saatleri aras nda, stanbul CNR Expo Center Palmiye Konferans Salonu'nda gerçeklefltirilecek panelde, Marmara Üniversitesi Ö retim Görevlisi Sezgin Öner, Kanca El Aletleri BT Müdürü Hulusi Bodrumlu ve Elsys Otomotiv Teknolojileri K demli Dan flman Murat Filcan konuflmac olacak. Panelde, otomotiv sektörü için yaflamsal önem tafl yan siparifle dayal üretim, maliyet analizi, kal p planlama, stoklar n anl k takibi, ana sanayi - yan sanayi entegrasyonu ve finans gibi ifl süreçlerinin biliflimden yararlanarak nas l k salt l p kolaylaflt r labilece ine iliflkin bilgi ve deneyimler paylafl lacak. Elsys Otomotiv Teknolojileri K demli Dan flman Murat Filcan, sektörün öncü kurulufllar ndaki projelerinden yola ç karak getirdikleri farkl çözümlerden örnekler sunarken, Kanca El Aletleri BT Müdürü Hulusi Bodrumlu ise bizzat Kanca'n n e-dönüflüm sürecini aktaracak. Panelin di- er konuflmac s Marmara Üniversitesi Mekatronik E itimi Bölümü Ö retim Görevlisi Sezgin Ersoy ise, otomotiv sektörünün ihracat ndaki art flla biliflim yat r mlar n n paralelli ini irdeleyecek. Ücretsiz kat l m f rsat Otomotiv 2007 Fuar 'n n tüm kat l mc ve ziyaretçilerinin ücretsiz olarak izleyebilece i etkinli e kat lmak için önceden kay t yapt rmak gerekiyor. Kay t ve ayr nt l bilgi için numaral telefon ya da adresinden Sezen Akkaya'ya ulafl labiliyor. Panele, otomotiv sektörünün süreçlerine özel teknolojiler konusundaki vizyonunu gelifltirmek isteyen, kurumsal kaynak planlamas, üretim yönetimi, sat fl, finans ve lojistik süreçlerdeki BT uygulamalar na ilgi duyan teknik proje yöneticileri, uzmanlar, üretim, planlama, lojistik ve analiz bölümü yönetici ve uzmanlar n n kat l m bekleniyor. Erdemir otomotivde ISO TS Yönetim Sistemi Belgesini ald! Erdemir'in, otomotiv sektörü için kalite yönetim sistemi spesifikasyonu olan ISO TS Yönetim Sistemi Belgesi ald bildirildi. Erdemir'den yap lan yaz l aç klamada, otomotiv sektöründeki müflterilerle iflbirli ini daha etkin hale getirecek belge ile sat fllarda önemli bir yere sahip otomotiv müflterilerinin, tedarikçi listesindeki yerinin sa lamlaflt r ld kaydedildi. Önde gelen uluslararas araç üreticilerinin kendi yan sanayi altyap lar için zorunlu k ld ISO belgesinin, ürün kalitesini iyilefltirirken, tüketiciye daha güvenilir ürünler sunulmas na imkan verdi i kaydedilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Ba l bulundu u OYAK Grubu'nun vizyon ve misyonu do rultusunda küresel piyasalardaki rekabet gücünü art rmak için paydafl beklentilerine odaklanmay sa layan yönetim sistemlerini hayata geçiren Erdemir, sahip oldu u ISO TS 16949, ISO 9001 Kalite, ISO Çevre ve OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemleri ile ürün ve hizmet kalitesini sürekli gelifltiriyor. 26 eylül - ekim 2007

27 eylül - ekim

28 28 eylül - ekim 2007

29 eylül - ekim

30 haber Yan Sanayi hracat 5 Milyar Dolara Do ru Türk otomotiv yan sanayisi, son y llarda otomotiv ana sanayisindeki ilerleme ve artan ihracat hacmi sonucunda h zla geliflti. Türk otomotiv yan sanayi ihracat 5 milyar dolara do ru ilerliyor. Türkiye otomotiv yan sanayisinin, son y llarda otomotiv ana sanayisindeki ilerleme ve artan ihracat hacmi sonucunda h zla geliflti ini belirten Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne- i (TAYSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Burhano lu, sektörün son y llarda ciddi ilerleme kaydetti ini söyledi. Burhano lu, "2006'da Türkiye'de toplam 1 milyon araç üretildi. Tafl t araçlar ihracat 10,1 milyar dolar, yan sanayi ihracat 4,4 milyar dolar olmak üzere otomotiv sektörü ihracat toplam 14,5 milyar dolara ulaflt y l nda Türkiye ihracat n n %18'i otomotiv sektörü taraf ndan sa lan rken, sektör ihracat flampiyonu oldu. Yan sanayimiz ise 4,4 milyar dolar do ruda ihracat ile yüzde 6,5'lik paya sahip olmufltur. Bu rakama Türkiye'de üretim yapan firmalara tedarik edilen parçalar n daha sonradan araçla birlikte ihraç edilen tutar dahil de- ildir." diye konufltu. Ömer Burhano lu, 2006 y l nda iç pazarda yaflanan daralman n, ihracat art fl ile birlikte dengelendi ini, ancak kur seviyesinin ihracat yo un firmalar negatif yönde etkiledi ini belirterek, eylülden sonra sat fllar n yavafl yavafl artaca n öngördüklerini söyledi Daralma Tahmini %10-15 Civar nda Otomotiv sanayisinin geliflmesi ve sürdürülebilirli i için ülke ve firma baz nda belli bir konumland rma yap larak hedeflerin belirlenmesi gerekti ini belirten Burhano lu, "Bunun için hangi müflteri s n f n, hangi tip arac hedef ald m z stratejik politika haline getirmeliyiz. Sektörün rekabetçi olmas için hükümet ve sanayiciler ortak bir strateji belirlemeli ve bunu uygulamal d rlar." dedi y l nda toplam tafl t arac pazar nda %10-15 civar nda daralma beklendi- ini kaydeden TAYSAD Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Burhano lu, 2007 y l nda ihracat n yat r m projelerinin devam na ba l olarak, 2006 y l nda sa lanan de erlerini koruyaca n ve ihracat sayesinde de üretimde düflüfl olmayaca n dile getirdi. Boeing 787 Dreamliner kamuoyuna tan tt! ABD'nin ünlü havac l k firmas Boeing, 13 y ldan bu yana piyasaya sürece i ilk yeni yolcu uça tipi olan ve flimdiden havayolu flirketlerinden büyük ilgi gören 787 Dreamliner' düzenledi i büyük bir törenle kamuoyuna tan tt. Uçak daha piyasaya sürülmeden, 787 için verilen siparifllerin say s 697'ye yükseldi. Bundan sonra 787 sat n almak isteyen havayolu flirketleri, siparifl yo unlu undan dolay teslimat için en az ndan 2014'e kadar bekleyecek. ABD'nin en kuzeybat s ndaki Seattle kenti yak nlar nda yer alan Boeing fabrikas nda sabaha karfl yap lan törene, yaklafl k 15 bin kifli kat ld. Boeing'in dünya havac - l k piyasas nda en büyük rakibi konumundaki Frans z a rl kl Airbus flirketinin baflkan Lousi Gallois da beklenmedik bir jestte bulunarak Boeing flirketini kutlad. Gallois, mesaj nda, "Bugün Boeing'in günü, 787'nin kutland gün" dedi. 787 Dreamliner'in gövdesinin yüzde 50'si karbon kompozit ve yüzde 15'i de titanyum maddesinden meydana geliyor. Bu yüzden benzer büyüklükteki uçaklardan daha hafif olan 787, yak tta yüzde 20'l k bir tasarruf sa l yor. Test uçufllar Eylül bafl nda yap lacak yeni uça n n fiyat, tipine ve özelliklerine göre 150 milyon dolar ile 200 milyon dolar aras nda olacak. 30 eylül - ekim 2007

31 eylül - ekim

32 haber Afl r S caklarla Bafla Ç kmak çin de Yal t m fiart! Is yal t m ile elektrik kullan m n yüzde 50 azalt n Son 78 y l n en s cak günlerini yaflad - m z bugünlerde küresel s nma gündemimizi çok daha fazla meflgul eder oldu. Yetersiz ya fllar n neden oldu u kurakl kla birlikte su kesintilerini yaflarken, klima kullan m n artmas yla art k elektrik kesintileri de kap m zda. Tedbir almakta çok geç kalan ülkemizin, en az ndan küresel s nman n olumsuz etkilerini geciktirmek amac yla acil önlem planlar haz rlamas gerekiyor. Art k enerjiyi gönül rahatl yla harcamam z mümkün de il. Enerji tasarrufunun yolu ise baflta s yal t m ndan geçiyor. Is yal t m yayg n olarak bilinenin aksine sadece k fl n de il yaz n da enerji tüketimini azalt yor. D flar dan içeriye s geçiflinin azalt lmas sayesinde konutlarda serin ortamlar yarat l yor. Ayr ca serin havan n d flar ya geçifli de engellenerek so utma cihazlar n n harcad enerji ortalama yüzde 50 azalt l yor. Bu sayede elektrik faturalar da yar ya iniyor. Türkiye'deki yaklafl k 8 milyon binan n çok büyük bir bölümünde s yal t m olmamas nedeniyle kaybedilen enerjinin toplam maliyeti ortalama 5.5 milyar dolar n üzerinde. Her y l yeni yap lan 100 bin binan n tamam nda s yal t m kullan lmas halinde yaklafl k 300 milyon dolar enerji tasarrufundan söz etmek mümkün. Üstelik s yal t m san ld gibi pahal bir uygulama da de il. Is yal t m n n uygulamas n n toplam bina inflaat maliyeti içindeki oran sadece yüzde 3-5 aras nda de- ifliyor ve sa lad tasarrufla birkaç y l içinde bu maliyet amorti edilebiliyor. Yaz aylar n rahat geçirmek isteyenlerin s yal t m yapt r rken AB standartlar nda, kaliteli ürünleri tercih etmeleri s yal t m uygulamas n n bina ömrü boyunca devam eden yal t m performans ve d fl ortam koflullar na dayan kl l aç s ndan çok önemli. XPS Is Yal t m Levhalar, d fl hava koflullar na dayan kl l sayesinde yal t m performans n bina ömrü boyunca koruyor. leri teknoloji ürünü XPS, di er s yal t m malzemelerine oranla daha ince uygulanarak ayn s yal t m de erini, ayn kal nl kta uyguland nda da daha üstün s yal t m performans n sa l yor. Su emmemesi uygulama s ras nda oluflabilecek iflçilik hatalar na karfl tüm sistemin güvenirlili ini sa l yor. Dona karfl dayan kl l sayesinde s va çatla, küf ve rutubet oluflumunu engelleyerek, binan n bak m ve onar m masraflar n azalt yor, sa l kl ve konforlu yaflam alanlar oluflturuyor. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl Topçu, yaz döneminde binalarda gerçeklefltirilecek renovasyon ve restorasyon s ras nda s yal t - m n n kesinlikle göz ard edilmemesi gerekti inin alt n çizdi. Is yal t m ile konut bafl - na atmosfere yay lan at k sera gaz miktar - n n da yar yar ya azald n vurgulayan Topçu, fosil yak t tüketiminde hâlâ 13. s rada yer alan Türkiye için s yal t m n n ihtiyac n ötesinde zorunluluk haline geldi ini sözlerine ekledi. TO Baflkan Yalç ntafl: Meslek örgütlerinin Avrupa'da temsil edilmesi gerekiyor stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, AB'de söz sahibi olunmas isteniyorsa meslek örgütlerinin mutlaka Avrupa'da temsil edilmesi gerekti ini söyledi. Konuyla ilgili yaz l bir aç klama yapan Yalç ntafl, Türkiye'nin Gümrük Birli i üyesi ve Avrupa Birli i'ne (AB) tam üyelik için müzakere aflamas nda bir ülke olarak, AB'ye uyum kapsam nda AB müktesebat n n büyük bir k sm n uygulamakla yükümlü oldu unu hat rlatt. AB'de her gün al nan kararlar ve de iflen mevzuat n, Türkiye'deki ifl yapma flekillerini de de ifltirdi ine iflaret eden Yalç ntafl, bu durumdan en çok etkilenen Türk ifl dünyas - n n bu de iflikliklerde söz hakk na sahip olmas için Türkiye'deki meslek örgütlerinin Avrupa düzeyindeki flemsiye örgütlere üye olmas gerekti ini vurgulad. 32 eylül - ekim 2007

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand

çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı