eylül - ekim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3"

Transkript

1

2

3 eylül - ekim

4 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto ve Alcoa'y bünyesinde birlefltirecek yeni flirketin ad Rio Tinto Alcan olacak! 24 n Çin hracat K sacak, çelik fiyat artacak 24 n Otomotiv'e özel biliflim paneli 26 n Erdemir otomotivde ISO TS Yönetim Sistemi Belgesini ald! 26 n Yan sanayi ihracat 5 Milyar Dolara Do ru 30 n Beoing 787 Dreamliner' kamuoyuna tan tt! 30 n Afl r S caklarla Bafla Ç kmak çin De Yal t m fiart! 32 n TO Baflkan Yalç ntafl: Meslek örgütlerinin Avrupa'da temsil edilmesi gerekiyor 32 n 7. Teknoloji ödüllerinin finalistleri aç kland 34 n 2007 y l n n ilk yar s nda otomobil sat fllar yüzde 30,5 azal fl ile 139 bin adete geriledi! 36 DÖKÜMHANE EK PMANLARI VE MALZEME- LER ÖZEL BÖLÜMÜ n 2007 Y l nda Türkiye Döküm Endüstrisi 38 n deal Model ile fikirden gerçe e! 44 n Özmakina Model'in y ll k üretim kapasitesi 750 ton! 45 n Santafl, esnek tasar m ve üstün kalite anlay - fl ile sektörde aran lan adres olmufltur! 46 n Türkiye'nin YUXEL'en de eri! 46 n Fiziksel kimya ve kimyasal kalibrasyon hizmetinde MCM fark! 48 n Kiltafl' n ilkelerinden en önemlisi sürekli olarak iyi ve kaliteli ürünleri ile müflteri tatminini ön planda tutmaktad r! 50 n Döküm sanayi için kaliteli hammadde : lke Metal n Avrasya Is l fllem 35 y l aflk n tecrübesi ile yine ifl bafl nda! 52 n Tansoy Metal'de dünün kalitesi bugünün güvencesidir! 52 n Monolitik Refrakterde Öncü sim: Ayd nlar Refrakter 54 n Turhan Is l fllem, genç ve dinamik ekibi ile 1990 y l ndan buyana Türkiye'nin çeflitli illerine s l ifllem tesisi kurmaktad r! 58 n Bahri Karakafl : Bizim Fark m z Biz De il Müflterilerimiz Söylesin 60 n Selen Kimya A.fi'nin amac iyi hizmet, üstün kalite ve devaml l kt r! 62 n Sektörün döküm malzemeleri marketi Songüller Metal, en iyi malzemeleri en uygun fiyata vermektedir! 64 n mparator Metal yat r mlara devam ediyor! 66 n DÖKK M' in hedefi en uygun ve en kaliteli ürünü en k sa zamanda dökümcü meslektafllar na ulaflt rmakt r! 68 n Dünyay Afl nd r yoruz: Bünsa Döküm Makine Alet San ve Tic. A.fi 70 n QuiK-Lab/E sa lad üstün kalite kontrol imkan ile dökümcüye büyük kolayl klar sunuyor! 72 n UN KON METALURJ, uzman kadrosu, titiz üretim ve kalite kontrol aflamalar ile sat fl öncesi ve sat fl sonras nda sürekli hizmet ilkesini benimsemifltir! 73 n Fahrettin Turhan: BÜNSA Döküm'ü di er rakiplerden farkl k lan en önemli özelliklerinden biride kaliteden taviz vermeyiflidir 74 n Metal ve Makine problemlerinize etkin çözümler! 78 n Dökmafl gerek ürün grubuyla gerekse verdi- i hizmetlerle kurumsal yap s n sa lamlaflt rm flt r! 79 n Bilimsel, Kaliteli, Güvenli ve Ucuz : KEMAS82 n 1980 y l ndan buyana döküm sektöründe Karasu Metal'in fark! 84 n H DROTEKN K Uçak Metal A.fi Kalite Kontrol edilmez üretilir anlay fl n kalite politikas olarak benimsemifltir! 86 n NDUCTOTHERM, bilinçli ve uzman personeli, kaliteli ürünleri ve h zl servis a yla sektörde önemli bir yere sahip! 88 n ALS Laboratuar Türkiye genelinde 2000 kullan c ya hizmet sunmaktad r! 88 n 1969'dan beri ayd nl a giden yol: KALE- PORSELEN Elek. San. A.fi 90 n Kalite ve Müflteri Memnuniyeti Emin Döküm' ün De iflmez Temel Prensiplerindendir! 92 n Emre Is Makinalar, 1991 senesinden beri Endüstriyel F r n malat n n öncü firmalar aras nda! 92 F RMA-ÜRÜN n ELK MA TRAFO Kalite sizin için vazgeçilmez bir öncelikse...94 n zmir'e Türkiye'nin Is l fllem üssü Kuruldu : DÖSAN ISIL filem 96 FUAR-SEM NER-KONGRE n ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST 2008 Fuarlar Ekim 2008 tarihleri aras nda gerçekleflecek! 98 n stanbul Avrasya'n n Ambalaj Merkezi Oldu 99 n 2.Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi Ekim 2007 tarihlerinde gerçeklefltirilecek! 100 SÖYLEfi n KOB DER Genel Baflkan Özgenç : KOB 'lerimiz AB Desteklerinden yararlanam yor 102 SEKTÖREL ANAL Z n Türk Çelik Sektörü çin Yeni Bir Strateji Aray fl 104 MAKALE n Otomotiv Sektöründe Kullan lan Ergitme Esasl Kaynak Yöntemleri Ve Bu Yöndeki lerlemeler 108 n ç Müflteri Memnuniyetiyle Hatas z ve Kaliteli Ürüne Yelken Açmak 112 n Çelikteki Karbon çeri i le Borür Tabakas n n De ifliminin ncelenmesi 114 n Malzemelerde Yüzey Hasar 118 n Metalurji Sözlü ü 128 n Metal Borsas 129 mtiyaz Sahibi Ahmet Pelit Sorumlu Yaz flleri Müdürü Selver Pelit Yurt D fl Koordinatörü Mine Koç Yaz flleri Mine Sayg P nar Özer Reklam Grubu Emel fienyüz Nurhan Karahasano lu Sema Destanl fiükran Üner Abone Sorumlusu Ahmet Kalayc Haz rl k&tasar m AjansMik Ltd. fiti. Grafik Uygulama Arzu Ceylan Halit Çak r Muhasebe Asistan Semra Derya Renk Ayr m Eksen Grafik D fl liflkiler Nurettin Çiçek Bask fian Ofset Cendere Yolu No:23 Ayaza a / ST. Yay n Türü Yerel-Süreli Yay n Da t m EKO Da t m Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: Hat Fax:+90 (212) Avrupa Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D BONN Phone: Fax: web: Metalurji Malzeme Dergisi Eylül - Ekim 2007 Say : 13 Fiyat :15 YTL ( TL) KDV Dahil ki Ayda bir yay nlan r ISSN MetalurjiMalzeme Dergisi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 17 Eylül 2007 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, ilanlardaki sorumluluk ilan verene aittir. MetalurjiMalzeme Dergisindeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. 4 eylül - ekim 2007

5 eylül - ekim

6 Bizden Akademik Yay n Kurulu Merhaba Yaz aylar n geride b rakt m z flu günlerde, sonbahar n da gelmesi ile birlikte sektörde de hareketlenmeler bafllad. Eylül-Ekim say m zda sektörden güncel geliflmeleri aktarmam z n yan s ra dökümhane ekipman ve malzemeleri özel bölümünü ele ald k. TÜDOKSAD Baflkan Say n Yaylal Günay Beyefendinin 2007 Y l nda Türkiye Döküm Endüstrisini anlatan önemli yaz s n n yan s ra sektörde uzun y llardan beri faaliyet gösteren veya sektöre yeni giren firmalar n sektör ve firmalar ile ilgili düflüncelerine ulaflacaks n z Y l nda Türkiye Döküm Endüstrisi yaz s n n içeri inde belirtildi i gibi, döküm ürünleri, otomotivden beyaz eflya sanayiine, demir çelik sanayiinden çimento sanayiine; savunma sanayiinden gemi infla sanayiine, tar mdan sa l k sektörüne kadar, hemen hemen tüm sanayi sektörlerinde kullan lmakta olup döküm sanayi olmazsa olmaz öneme sahiptir. Türk döküm sektörü de Türk imalat sanayiinin geliflebilmesi için temel tafllardan biridir. Emek yo un bir sanayi olmakla birlikte yüksek teknoloji gerektiren a r endüstri makinalar yat r m n da içerdi inden özel önem tafl yan döküm sektörü sanayileflme hamlesine paralel olarak geliflmeye aç kt r. Döküm sektörünün genelde zorluk ve çevre koflullar nedeniyle AB taraf ndan terkedilip Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelere kayd düflünülmektedir. Daha detayl bilgilere özel bölümden ulaflabilirsiniz. Sektörde yaflanan di er geliflme ise, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas ve Balkan leri Döküm Teknolojileri Merkezi taraf ndan Ekim 2007 tarihlerinde gerçeklefltirilecek olan 2. Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisidir. Döküm sektöründeki iflletmelerin, çevre ile uyum içerisinde çal flmalar gerekmektedir. Sektörün çevre yönetimi konusundaki karfl laflt sorunlara fl k tutabilmek amac ile düzenlenen sempozyum 3 gün sürecek ve sektör üreticilerinin ürünlerini kat l mc lara tan tma f rsat n n sunulaca sektör ad na kaç r lmamas gereken bir f rsatt r. Ayr ca alüminyum sektörü ad na önemli bir geliflme ise, TALSAD-TUB TAK flbirli i ile Kas m 2007 tarihlerinde III. ALÜM NYUM SEMPOZYUMU düzenlenecektir. Sektör ad na düzenlenecek olan organizasyonlar n hay rl olmas n dileriz. Sektörün nabz n tutan Metalurji Malzeme Dergisinin çat s alt nda tekrar buluflmak dile i ile... Sayg lar mla Mine SAYGI Prof. Dr. lhami Karayalç n California University Prof. Dr. Süleyman Sar tafl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Dekan Türk Toz Metalurjisi Derne i Baflkan Prof. Dr. Remzi Gürler Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Prof. Dr. Narin Ünal Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Cevdet Meriç Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü Prof. Dr. Hüseyin Çimeno lu stanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Prof.Dr. M. Niyazi Eruslu stanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Baflkan Prof.Dr. brahim Yusufo lu stanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Baflkan Dr. Taki Güler Cumhuriyet Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Prof.Dr. Cuma Bindal Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Yrd Doç.Dr. Cemal Meran Pamukkale Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü Prof.Dr. Kemal Alt n fl k Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü Baflkan Doç. Dr. Mehmet Ero lu F rat Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü Prof. Dr. Serdar Salman Marmara Üniversitesi Metal E itimi Bölüm Baflkan Doç. Dr. Tar k Baykara TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi Gebze Sektörel Yay n Kurulu Nejat Gümüfl Genel Müdür Kiltafl Refrakter Malzeme San ve Tic Ltd. fiti. Fatma Aslantepe Sat fl Müdürü Sintek Toz Metalurji San. ve Tic. A.fi. Mustafa Akyürek Fabrika Müdürü Anadolu Döküm A.fi. Levent Tafl Genel Müdürü Fetafl Metalurji Yüzey fllem Ürün San. Tic. Ltd. fiti Can Komar Firma Sahibi Neksport Dan flmanl k Ltd Süleyman Zakuto Yönetim Kurulu Baflkan Rozak Demir Profil Tic. ve San. A.fi. Fatih Birbilen Pazarlama ve fl Gelifltirme Müdürü Kale Porselen Elektroteknik San. A.fi. 6 eylül - ekim 2007 MetalurjiMalzeme Dergisi Hakemli Bir Dergidir. Dergimize gönderilen makaleler, yay n kurulu ve konu ile ilgili uzman kifliler taraf ndan inclendikten sonra yay nlan r. Dergimize Gönderilen yaz lar yay nlans n veya yay nlanmas n iade edilmez. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, ilanlardaki sorumluluk ilan verene aittir. MetalurjiMalzeme Dergisi

7 eylül - ekim

8 8 eylül - ekim 2007

9 eylül - ekim

10 10 eylül - ekim 2007

11 eylül - ekim

12 12 eylül - ekim 2007

13 eylül - ekim

14 14 eylül - ekim 2007

15 eylül - ekim

16 16 eylül - ekim 2007

17 eylül - ekim

18

19

20 haber Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld Bursa da eksikli i büyük ölçüde hissedilen SICAK DALDIRMA GALVAN Z tesisi K raç Galvaniz A.fi ad yla haziran ay itibariyle faaliyetlerine bafllad. fiirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Bünyamin Halaç verdi i bilgiye göre; Firmam z bölgenin ilk ve tek galvanizleme tesisi olma özelli ine sahip. Bursa da otomotiv, metal imalat yan sanayi firmalar n n ihtiyaçlar n n varl ve bu talebin gün geçtikçe art yor olmas bize bu bölgede yat r m yapma fikrini verdi. Ayr - ca K raç Group olarak Kablo Kanal imalat m z n yan nda ileriye yönelik galvanize dayal özellikle elektrik elemanlar imalat planlanmaktay z dedi. Ülkemizde galvanizleme sektörünün yavafl yavafl istenilen seviyeye geldi ini ifade eden Bünyamin Halaç Bursa bölgesinde böyle bir tesisin varl hem sektörel geliflmeye büyük katk sa layacak hem de Bursa bölgesinin özellikle yurtd fl odakl çal flma metal imalat firmalar n n ihtiyac n karfl layacakt r. Tesisimiz dünyada kabul edilmifl son geliflmeleri bar nd ran teknoloji ile dizayn edilmifltir dedi. Ana faaliyet alanlar n n öncelikle S cak Dald rma Galvanizleme olaca n ifade eden Bünyamin Halaç SDG ülkemizde maalesef henüz tam bilinirli e ulaflamam flt r. Biz gerek K raç Galvaniz olarak gerekse Nisan 2007 de Türkiye de 35 SDG firmas n n ortak giriflimiyle kurulan ve süratle faaliyetlerine bafllad m z Galvaniz Derne i olarak bu konuda elimizden geleni yapmak istiyoruz dedi. Bünyamin Halaç, S cak Dald rma Galvanizin faydalar ile ilgili ise Demir çelik ürünlerinin geldiklere yere yani topra a dönüfl arzusu vard r. Biz buna korozyon ya da paslanma diyoruz. Bu dönüfl yolculu unu ne kadar geciktirirsek ekonomik anlamda o kadar karday z demektir. Galvanizleme bunu en baflar l sa layan kaplama yöntemlerinin bafl nda gelir.bu büyük ekonomik faydan n yan nda galvanizleme en önce imalatç ya en de erleri fley olan ZAMAN' kazand r r. Galvanizlenen ürün tüm ifllemleri daha önce bitirilmifl üründür. malatç ürünü galvanizlettirdikten sonra direk montaj aflamas na geçer. Ya da sat - c ysa ürünü bu flekliyle satar. Teknik anlamda art özellikleri ise saymakla bitmez. Öncelikle hem üretim aflamas hem de kullan m aflamas n da do a ya zarar yoktur. Do aya sayg l çevreci bir uygulamad r.sdg nin paslanmaz nikel gibi kaplamalarla karfl laflt r ld nda daha yumuflak yap s ve y llara yay lan dayan m ömrü sayesinde son derece ekonomik olma özelli i vard r. Montaj s ras nda yada sonras nda ortaya ç kan hasarlar son derece kolay ve ucuz yöntemlerle giderilebilir dedi. Galvanizli ürünlerin kullan ld bafll ca alanlar ile ilgili ise Bünyamin Halaç Endüstriyel Tesisler, Çelik Konstrüksiyon imalatç lar, Tar m makineler i, Elektrik enstrümanlar, Otoyol korkuluklar, flehir mobilyalar ve gündelik hayatta gördü ümüz aç k atmosfere maruz kalan pek çok metal iflleri. Kapasitemiz, Tesisimizin sahip oldu u ocak ölçüleri : 7 m uzunluk x 1.5 m Genifllik x 2,5 m derinlik.bu ölçülerde oca m zda ayl k 2500 ton galvanizleme kapasitemiz var. Tesisimizin yerleflim plan ve proses flemas en h zl ve sorunsuz imalat yapma fikrine göre dizayn edilmifltir. Tesiste kullan lan makine ve teçhizatlar alan nda dünyan n en iyileri olan firmalardan yurtd fl ndan temin edilmifltir dedi. Bünyamin Halaç aç klamas n n sonunda K raç Galvanizin öncelikli hedefi tesisi biran önce hizmete sunup, galvanizin, sahip olaca m z kalite anlay fl yla yurtiçinde ve yurtd fl nda en yüksek seviyede temsil edilmesini sa lamakt r. dedi. 20 eylül - ekim 2007

21 eylül - ekim

22 haber Sektörden K sa K sa Haberler... Erkunt Sanayi A.fi. Küresel Rekabete Haz r z! Global döküm pazar nda iyi tan - nan döküm sektörümüzün önemli kurulufllar ndan ERKUNT SANAY A.fi. yeni bafllayaca projelerinde Motor Blok ve Motor Blok Kafalar döküm ve ifllemesinin yan nda daha yüksek ürün kalitesi ve de üretim h z - na ulaflmak için DÖKÜM FABR KASI 1 içinde yer alan ana üretim birimleri KW ve GZ hatlar n n preslerini HWS firmas n n EFA-SD 5.5 ve EFA-SD 4.5 ile, GZ kum tesisini de SIMPSON MC-150 multi-cooler, 150B Speed-muller ve Hartley 18 MK kum kontrol sistemi ile yenilemektedir y l Kas m ay nda var lan anlaflmalarla yeni yat r m n y ll k izin dönemindeki durufl esnas nda, ana sistem ile entegrasyonunun yap lmas karara ba lanm flt r. Çal flmalar h zla bu yönde ilerlemektedir. Yap lan bu yat r mlarla, kal plama hatlar n n üretim h zlar nda %25 civar nda bir art fl, kal plama firesinde ve parça firesinde de önemli iyileflmeler hedeflenmektedir.yarat lacak ilave verimlilikle yurtiçinde ve yurtd fl nda Erkunt Sanayi A.fi. küresel oyundaki pozisyonunu sa lamlaflt racakt r Kaynak: TÜRKCAST Çemafl Döküm San A.fi. Çemafl, flleme (Machining) Yat r m na Bafllad! Y llard r iflleme operasyonunu fason olarak d flar da yapt ran Çemafl, Japon MA- KINO firmas ile anlaflma yaparak 1 adet yatay iflleme merkezi, 1 adet dik iflleme merkezi, 1 adet CNC torna siparifllerini vermifltir. Haziran ay nda devreye giren makineler ile ifllemede ilk ad mlar atarak Çemafl kalite aç s ndan müflteri memnuniyetini en üst seviyelere ç kartacakt r ton/y l döküm kapasitesine sahip firmam z, süratle döküm portföyünü de ifllenmifl ve müflterinin kullan m na haz r bitmifl parçalar haline getirerek mevcut cirosunu da artt racakt r. Kaynak: TÜRKCAST Körfez Döküm Sanayi A.fi. Yat r mlar na Devam Ediyor! fienkaya Çelik Döküm Yeni Fabrikas nda Üretime Bafllad! Körfez Döküm yeni ald derecesiz reçineli, kal plama hatt için ilave bina yat r m n da tamamlayarak önümüzdeki ay ilave kapasitesini devreye alacak. Buna ilave olarak yurt d fl ndan getirilen savurma döküm makinalar da deneme üretimini baflar ile tamamlayarak seri üretime haz r hale geldi. fienkaya Çelik Döküm zmir Kemalpafla'da kurulan yeni fabrika binas nda üretime bafllam flt r. Yeni tesisinde firman n kapasitesindeki art fla ba l olarak ihracata daha fazla a rl k verecektir. Kaynak: TÜRKCAST Kaynak: TÜRKCAST 22 eylül - ekim 2007

23 eylül - ekim

24 haber Rio Tinto ve Alcoa'y bünyesinde birlefltirecek yeni flirketin ad : Rio Tinto Alcan! Çin Demird fl Metal Endüstrisi Birli i Genel Sekreteri Pan Jiaz-hu, dünyan n en büyük alüminyum üreticisi ve tüketicisi olan Çin'in, üretimde sa lanan art fla ra men 2010 y l ndan sonra net ithalatç konuma gelebilece ini söyledi. Pan, Çin'in gösterdi i h zl ekonomik büyüme nedeniyle, talebin üretimi aflmas n beklediklerini vurgulad. ngiliz Avustralya ortakl ndaki madencilik devi Rio Tinto'nun alüminyum üreticisi Kanada flirketi Alcan' almak için verdi i 38.1 milyar dolarl k teklif ABD'li yetkili merciler taraf ndan onayland. ki flirketin birleflme planlar n n hayata geçirilmesiyle boksit madencili i ve alüminyum üretimi konusunda dünyan n en büyük grubu oluflturulacak. Rio Tinto, dünyan n en büyük sekizinci alüminyum üreticisi. Ayn zamanda dünyan n ikinci en büyük demir cevheri üreticisi olan flirket, y lda yaklafl k 820 bin ton alüminyum üretiyor. Rio Tinto ve Alcoa'y bünyesinde birlefltirecek yeni flirketin ad Rio Tinto Alcan olacak. Merkezi Kanada'da olacak yeni flirketin bafl na Alcan' n cra Kurulu Baflkan Dick Evans geçecek. Ekonomisi h zla büyüyen Çin'in artan hammadde ihtiyac metal sektörünü hareketlendirirken, bu alanda çok say da flirket birleflmeleri yaflan yor. Uzmanlar dünyan n önde gelen madencilik flirketlerinin birbirini sat n almak için f rsat kollad n belirterek Rio Tinto' nun da baflka bir flirket taraf ndan yutulmamak için bu operasyonu yapt söylüyor. Rio Tinto'dar yap lan aç klamada, Alcan' n Kanada'da yerine getirmeyi taahhüt etti i yat r m projelerini yeni flirketin de gerçeklefltirece i belirtildi. Çin ihracat k sacak, çelik fiyat artacak Çelik flirketleri, tahminlerden daha yumuflak geçen y l n ilk yans n n ard ndan, Çin'in ihracat n azaltmas na ba l olarak ikinci alt ayl k dönemde envanterlerin azalaca, çelik fiyatlar n n artaca ve kârl l klar n n yükselece i tahmininde bulunuyor. Sat fllar itibariyle dünyan n en büyük çelik flirketi olan Arcelor-Mittal, üretiminin bir k sm m azaltabilece ini belirterek, 2007 y l nda fiyatlar n yükselece i öngörüsünde bulundu. K sa bir süre önce Amerikan US Steel de, y l n geri kalan nda fiyatlarda art fl bekledi ini bildirmiflti. CEO Lakshmi Mittal, Çin'in dünyaya ihracat n n azalaca ve Avrupa ile ABD'de talebin yükselece i tahmininde bulundu. Bu durumda çelik fiyatlar n n y l n ikinci yans nda yükselmesinin kaç n lmaz oldu- unu söyleyen Mittal, çelik fiyatlar n n küresel talepteki arafl ve sektördeki konsolidasyon nedeniyle 90'l y llara göre zaten yüksek oldu unun da alt n çizdi. Çin, 2006 y l nda gerçeklefltirdi i 49.2 milyon metrik ton sat flla dünyan n en büyük çelik ihracatç s konumunda. Ancak Çin, d fl ticaret fazlas n azaltma çabalar kapsam nda, baz çelik ürünlerine uygulad ihracat vergisini art raca n bildirmiflti. Bu da, ülkenin çelik ihracat n n k s tlanmas ve di er çelik üreticisi ülkelerin avantaj sa lamas anlam na geliyor. Di er yandan, birleflme ifllemleri henüz tamamlanmayan Arcelor ve Mittal, y l n ikinci çeyre inde toplam sat fllar n yüzde 21 art rarak milyar dolara ç karm flt. fiirketin sat fllar ndaki art flta, ortalama çelik fiyat n n yükselmeye bafllamas ve Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika'daki sat fl hacminin artmas etkili oldu. Kaynak: Dünya Gazetesi 24 eylül - ekim 2007

25 eylül - ekim

26 haber "Otomotive özel biliflim" paneli hracatta yeni pazarlara aç lmak isteyenler için bir s çrama platformu olmaya haz rlanan Otomotiv Uluslararas Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanlar Fuar küresel rekabetin vazgeçilmez unsuru "biliflim teknolojilerini" otomotiv sanayicilerine özel bir panelde ele alacak. "Üretimden Finansa, Otomotive Özel Kaynak Planlama" bafll kl panel, 9 Kas m 2007'de, stanbul CNR Expo Center Palmiye Konferans Salonu'nda gerçeklefltirilecek. Otomotiv 2007 Fuar ev sahipli inde, ITF stanbul Fuarc l k' n, Otomotiv dergisinin ve Mercedes, Kanca, Omtafl, Beksa, T rsan gibi sektörün önemli kurulufllar n n biliflim sistemleri mimar olan Elsys'in ifl birli iyle gerçeklefltirilecek panel, farkl bir vizyon sunmay hedefliyor. "Üretimden Finansa Otomotive Özel Kaynak Planlama" bafll kl panel, otomotiv sektörünün ifl süreçlerini h zland r p verimlili ini art rmak ad na biliflimden daha etkin nas l yararlanabilece ine fl k tutacak. 9 Kas m 2007 tarihinde, saatleri aras nda, stanbul CNR Expo Center Palmiye Konferans Salonu'nda gerçeklefltirilecek panelde, Marmara Üniversitesi Ö retim Görevlisi Sezgin Öner, Kanca El Aletleri BT Müdürü Hulusi Bodrumlu ve Elsys Otomotiv Teknolojileri K demli Dan flman Murat Filcan konuflmac olacak. Panelde, otomotiv sektörü için yaflamsal önem tafl yan siparifle dayal üretim, maliyet analizi, kal p planlama, stoklar n anl k takibi, ana sanayi - yan sanayi entegrasyonu ve finans gibi ifl süreçlerinin biliflimden yararlanarak nas l k salt l p kolaylaflt r labilece ine iliflkin bilgi ve deneyimler paylafl lacak. Elsys Otomotiv Teknolojileri K demli Dan flman Murat Filcan, sektörün öncü kurulufllar ndaki projelerinden yola ç karak getirdikleri farkl çözümlerden örnekler sunarken, Kanca El Aletleri BT Müdürü Hulusi Bodrumlu ise bizzat Kanca'n n e-dönüflüm sürecini aktaracak. Panelin di- er konuflmac s Marmara Üniversitesi Mekatronik E itimi Bölümü Ö retim Görevlisi Sezgin Ersoy ise, otomotiv sektörünün ihracat ndaki art flla biliflim yat r mlar n n paralelli ini irdeleyecek. Ücretsiz kat l m f rsat Otomotiv 2007 Fuar 'n n tüm kat l mc ve ziyaretçilerinin ücretsiz olarak izleyebilece i etkinli e kat lmak için önceden kay t yapt rmak gerekiyor. Kay t ve ayr nt l bilgi için numaral telefon ya da adresinden Sezen Akkaya'ya ulafl labiliyor. Panele, otomotiv sektörünün süreçlerine özel teknolojiler konusundaki vizyonunu gelifltirmek isteyen, kurumsal kaynak planlamas, üretim yönetimi, sat fl, finans ve lojistik süreçlerdeki BT uygulamalar na ilgi duyan teknik proje yöneticileri, uzmanlar, üretim, planlama, lojistik ve analiz bölümü yönetici ve uzmanlar n n kat l m bekleniyor. Erdemir otomotivde ISO TS Yönetim Sistemi Belgesini ald! Erdemir'in, otomotiv sektörü için kalite yönetim sistemi spesifikasyonu olan ISO TS Yönetim Sistemi Belgesi ald bildirildi. Erdemir'den yap lan yaz l aç klamada, otomotiv sektöründeki müflterilerle iflbirli ini daha etkin hale getirecek belge ile sat fllarda önemli bir yere sahip otomotiv müflterilerinin, tedarikçi listesindeki yerinin sa lamlaflt r ld kaydedildi. Önde gelen uluslararas araç üreticilerinin kendi yan sanayi altyap lar için zorunlu k ld ISO belgesinin, ürün kalitesini iyilefltirirken, tüketiciye daha güvenilir ürünler sunulmas na imkan verdi i kaydedilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Ba l bulundu u OYAK Grubu'nun vizyon ve misyonu do rultusunda küresel piyasalardaki rekabet gücünü art rmak için paydafl beklentilerine odaklanmay sa layan yönetim sistemlerini hayata geçiren Erdemir, sahip oldu u ISO TS 16949, ISO 9001 Kalite, ISO Çevre ve OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemleri ile ürün ve hizmet kalitesini sürekli gelifltiriyor. 26 eylül - ekim 2007

27 eylül - ekim

28 28 eylül - ekim 2007

29 eylül - ekim

30 haber Yan Sanayi hracat 5 Milyar Dolara Do ru Türk otomotiv yan sanayisi, son y llarda otomotiv ana sanayisindeki ilerleme ve artan ihracat hacmi sonucunda h zla geliflti. Türk otomotiv yan sanayi ihracat 5 milyar dolara do ru ilerliyor. Türkiye otomotiv yan sanayisinin, son y llarda otomotiv ana sanayisindeki ilerleme ve artan ihracat hacmi sonucunda h zla geliflti ini belirten Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne- i (TAYSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Burhano lu, sektörün son y llarda ciddi ilerleme kaydetti ini söyledi. Burhano lu, "2006'da Türkiye'de toplam 1 milyon araç üretildi. Tafl t araçlar ihracat 10,1 milyar dolar, yan sanayi ihracat 4,4 milyar dolar olmak üzere otomotiv sektörü ihracat toplam 14,5 milyar dolara ulaflt y l nda Türkiye ihracat n n %18'i otomotiv sektörü taraf ndan sa lan rken, sektör ihracat flampiyonu oldu. Yan sanayimiz ise 4,4 milyar dolar do ruda ihracat ile yüzde 6,5'lik paya sahip olmufltur. Bu rakama Türkiye'de üretim yapan firmalara tedarik edilen parçalar n daha sonradan araçla birlikte ihraç edilen tutar dahil de- ildir." diye konufltu. Ömer Burhano lu, 2006 y l nda iç pazarda yaflanan daralman n, ihracat art fl ile birlikte dengelendi ini, ancak kur seviyesinin ihracat yo un firmalar negatif yönde etkiledi ini belirterek, eylülden sonra sat fllar n yavafl yavafl artaca n öngördüklerini söyledi Daralma Tahmini %10-15 Civar nda Otomotiv sanayisinin geliflmesi ve sürdürülebilirli i için ülke ve firma baz nda belli bir konumland rma yap larak hedeflerin belirlenmesi gerekti ini belirten Burhano lu, "Bunun için hangi müflteri s n f n, hangi tip arac hedef ald m z stratejik politika haline getirmeliyiz. Sektörün rekabetçi olmas için hükümet ve sanayiciler ortak bir strateji belirlemeli ve bunu uygulamal d rlar." dedi y l nda toplam tafl t arac pazar nda %10-15 civar nda daralma beklendi- ini kaydeden TAYSAD Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Burhano lu, 2007 y l nda ihracat n yat r m projelerinin devam na ba l olarak, 2006 y l nda sa lanan de erlerini koruyaca n ve ihracat sayesinde de üretimde düflüfl olmayaca n dile getirdi. Boeing 787 Dreamliner kamuoyuna tan tt! ABD'nin ünlü havac l k firmas Boeing, 13 y ldan bu yana piyasaya sürece i ilk yeni yolcu uça tipi olan ve flimdiden havayolu flirketlerinden büyük ilgi gören 787 Dreamliner' düzenledi i büyük bir törenle kamuoyuna tan tt. Uçak daha piyasaya sürülmeden, 787 için verilen siparifllerin say s 697'ye yükseldi. Bundan sonra 787 sat n almak isteyen havayolu flirketleri, siparifl yo unlu undan dolay teslimat için en az ndan 2014'e kadar bekleyecek. ABD'nin en kuzeybat s ndaki Seattle kenti yak nlar nda yer alan Boeing fabrikas nda sabaha karfl yap lan törene, yaklafl k 15 bin kifli kat ld. Boeing'in dünya havac - l k piyasas nda en büyük rakibi konumundaki Frans z a rl kl Airbus flirketinin baflkan Lousi Gallois da beklenmedik bir jestte bulunarak Boeing flirketini kutlad. Gallois, mesaj nda, "Bugün Boeing'in günü, 787'nin kutland gün" dedi. 787 Dreamliner'in gövdesinin yüzde 50'si karbon kompozit ve yüzde 15'i de titanyum maddesinden meydana geliyor. Bu yüzden benzer büyüklükteki uçaklardan daha hafif olan 787, yak tta yüzde 20'l k bir tasarruf sa l yor. Test uçufllar Eylül bafl nda yap lacak yeni uça n n fiyat, tipine ve özelliklerine göre 150 milyon dolar ile 200 milyon dolar aras nda olacak. 30 eylül - ekim 2007

31 eylül - ekim

32 haber Afl r S caklarla Bafla Ç kmak çin de Yal t m fiart! Is yal t m ile elektrik kullan m n yüzde 50 azalt n Son 78 y l n en s cak günlerini yaflad - m z bugünlerde küresel s nma gündemimizi çok daha fazla meflgul eder oldu. Yetersiz ya fllar n neden oldu u kurakl kla birlikte su kesintilerini yaflarken, klima kullan m n artmas yla art k elektrik kesintileri de kap m zda. Tedbir almakta çok geç kalan ülkemizin, en az ndan küresel s nman n olumsuz etkilerini geciktirmek amac yla acil önlem planlar haz rlamas gerekiyor. Art k enerjiyi gönül rahatl yla harcamam z mümkün de il. Enerji tasarrufunun yolu ise baflta s yal t m ndan geçiyor. Is yal t m yayg n olarak bilinenin aksine sadece k fl n de il yaz n da enerji tüketimini azalt yor. D flar dan içeriye s geçiflinin azalt lmas sayesinde konutlarda serin ortamlar yarat l yor. Ayr ca serin havan n d flar ya geçifli de engellenerek so utma cihazlar n n harcad enerji ortalama yüzde 50 azalt l yor. Bu sayede elektrik faturalar da yar ya iniyor. Türkiye'deki yaklafl k 8 milyon binan n çok büyük bir bölümünde s yal t m olmamas nedeniyle kaybedilen enerjinin toplam maliyeti ortalama 5.5 milyar dolar n üzerinde. Her y l yeni yap lan 100 bin binan n tamam nda s yal t m kullan lmas halinde yaklafl k 300 milyon dolar enerji tasarrufundan söz etmek mümkün. Üstelik s yal t m san ld gibi pahal bir uygulama da de il. Is yal t m n n uygulamas n n toplam bina inflaat maliyeti içindeki oran sadece yüzde 3-5 aras nda de- ifliyor ve sa lad tasarrufla birkaç y l içinde bu maliyet amorti edilebiliyor. Yaz aylar n rahat geçirmek isteyenlerin s yal t m yapt r rken AB standartlar nda, kaliteli ürünleri tercih etmeleri s yal t m uygulamas n n bina ömrü boyunca devam eden yal t m performans ve d fl ortam koflullar na dayan kl l aç s ndan çok önemli. XPS Is Yal t m Levhalar, d fl hava koflullar na dayan kl l sayesinde yal t m performans n bina ömrü boyunca koruyor. leri teknoloji ürünü XPS, di er s yal t m malzemelerine oranla daha ince uygulanarak ayn s yal t m de erini, ayn kal nl kta uyguland nda da daha üstün s yal t m performans n sa l yor. Su emmemesi uygulama s ras nda oluflabilecek iflçilik hatalar na karfl tüm sistemin güvenirlili ini sa l yor. Dona karfl dayan kl l sayesinde s va çatla, küf ve rutubet oluflumunu engelleyerek, binan n bak m ve onar m masraflar n azalt yor, sa l kl ve konforlu yaflam alanlar oluflturuyor. XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl Topçu, yaz döneminde binalarda gerçeklefltirilecek renovasyon ve restorasyon s ras nda s yal t - m n n kesinlikle göz ard edilmemesi gerekti inin alt n çizdi. Is yal t m ile konut bafl - na atmosfere yay lan at k sera gaz miktar - n n da yar yar ya azald n vurgulayan Topçu, fosil yak t tüketiminde hâlâ 13. s rada yer alan Türkiye için s yal t m n n ihtiyac n ötesinde zorunluluk haline geldi ini sözlerine ekledi. TO Baflkan Yalç ntafl: Meslek örgütlerinin Avrupa'da temsil edilmesi gerekiyor stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, AB'de söz sahibi olunmas isteniyorsa meslek örgütlerinin mutlaka Avrupa'da temsil edilmesi gerekti ini söyledi. Konuyla ilgili yaz l bir aç klama yapan Yalç ntafl, Türkiye'nin Gümrük Birli i üyesi ve Avrupa Birli i'ne (AB) tam üyelik için müzakere aflamas nda bir ülke olarak, AB'ye uyum kapsam nda AB müktesebat n n büyük bir k sm n uygulamakla yükümlü oldu unu hat rlatt. AB'de her gün al nan kararlar ve de iflen mevzuat n, Türkiye'deki ifl yapma flekillerini de de ifltirdi ine iflaret eden Yalç ntafl, bu durumdan en çok etkilenen Türk ifl dünyas - n n bu de iflikliklerde söz hakk na sahip olmas için Türkiye'deki meslek örgütlerinin Avrupa düzeyindeki flemsiye örgütlere üye olmas gerekti ini vurgulad. 32 eylül - ekim 2007

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı