KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta. da yerleşik..(aşağıda kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında././ tarihinde,aşağıdaki koşullarda kredili menkul kıymet işlemleri çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. KONUSU: 1) Bu sözleşmenin konusu ARACI KURUM tarafından müşteri nam ve hesabına münhasıran Borsa da menkul kıymet alımında kullanılmak üzere kredi tahsis edilmesi, bu kredinin kullanım ve şartları konularının belirlenmesidir. Bu sözleşmeye konu olabilecek menkul kıymetler, İMKB nın yetkili organları tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde, kredili menkul kıymet işlemlerine konu olan listelerde yer alan menkul kıymetlerdir. GENEL HÜKÜMLER: 2) ARACI KURUM menkul kıymet alımı gerçekleştirmek isteyen MÜŞTERİ ye menkul kıymet alım kredisi sağlamayı ve MÜŞTERİ hesabına İMKB de menkul kıymet alımını gerçekleştirmeyi kabul, MÜŞTERİ bu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, Müşteri için 6.Maddede belirtilen kredinin limiti dahilinde bu sözleşme kapsamındaki kredileri kısmen veya tamamen kullandırmaya, kredi kullandırma koşullarını düzenlemeye, değiştirmeye, kredi limitini azaltmaya ve dilediği anda kesmeye yetkilidir. 3) MÜŞTERİ, ARACI KURUM a verdiği talimatı ve müteakip işlemleri bizzat izlemek ile yükümlü olup, işlem sonucunun kendisine bildirilmediği veya geç bildirildiği iddiası ile ARACI KURUM dan hiçbir hak talebinde bulunamaz ve tahakkuk eden işlem nedeniyle doğan faiz ve komisyona da itiraz edemez. 4) MÜŞTERİ,kendi nam ve hesabına kredili menkul kıymet alımını yapacak olan ARACI KURUM ca satın alınan menkul kıymetlerin toplam bedeli üzerinden % oranında kurtaj ve buna bağlı olarak ödemesi gereken sair tüm vergi ve masraflar ile ARACI KURUM tarafından belirlenecek takas ücretini ödemek ile yükümlüdür.işbu hizmet bedeli vesair ödemeler peşin yapılacaktır.başlangıçta belirlenen kurtaj oranı vesair tüm vergi ve masraflar günün koşullarına göre yetkili merciiler ve dolayısı ile ARACI KURUM tarafından da her zaman değiştirilebilir.bu durumda MÜŞTERİ yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

2 5) ARACI KURUM un MÜŞTERİ nam ve hesabına kredi kullandırmak yolu ile satın aldığı menkul kıymetler,takas ve Saklama A.Ş. deki (Takasbank) ARACI KURUM hesabında saklanır ve MÜŞTERİ nin yazılı izni olmaksızın bu kıymetler başka bir kişi ve / veya kuruma satılamaz,teminat gösterilemez ve ödünç verilemez.müşteri adına kredili olarak satın alınan menkul kıymetler MÜŞTERİ tarafından başka bir işlem için teminat olarak gösterilemez. KREDİ LİMİTİ VE SÜRESİ: 6) ARACI KURUM bu sözleşme ile. Lehine..TL(Yalnız..TL) Menkul Kıymet Alım Kredisi açmıştır.bu sözleşmenin süresi dır. Krediye uygulanacak faiz, ARACI KURUM tarafından cari piyasa faiz oranları dikkate alınarak günlük olarak serbestçe belirlenir.araci KURUM bu oranları dilediği zaman değiştirebilir.faiz gider vergileri ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) her hafta sonunda ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilerek MÜŞTERİ den tahsil edilir. Tahakkuk ettirilen faiz, KKDF ve gider vergileri ile her türlü saklama ve hizmet komisyonları, masraf ve bunların gider vergilerini MÜŞTERİ,kendisine herhangi bir ihbar yapılmaksızın ARACI KURUM a nakden ve def aten ödeyeceğini beyan,kabul ve taahhüt eder. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ: 7) Kredili olarak menkul kıymet almak isteyen MÜŞTERİ, hesabın açılması aşamasında satın alacağı menkul kıymetin cari piyasa değerinin % 50 si oranında nakit veya menkul kıymeti özkaynak (Teminat) şeklinde kredi hesabına, yatırmak zorundadır.günün şartlarına göre yatırılması istenen asgari özkaynak tutarı ARACI KURUM tarafından artırılabilir. Kredili menkul kıymet işleminde bulunan MÜŞTERİ, hesabında kredili menkul kıymet işleminin devamı esnasında, satın alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin % 35 i oranında özkaynak bulundurmak zorundadır.müşteri nin Kredili menkul kıymet işlemlerinden doğan asgari özkaynak açığı ve benzeri mali yükümlülükleri, MÜŞTERİ nin yazılı talimatı bulunmadığı sürece ARACI KURUM nezdinde bulunan diğer hesaplardaki nakit ve menkul kıymetler teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. ARACI KURUM, MÜŞTERİ nin mali yapısına ve kredi ile satın alınan menkul kıymetlerin risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak koruma oranı uygulayabilir. Özkaynağa konu teşkil eden nakit dışındaki Menkul Kıymet Aracı Kurumun kabul edeceği hisse senetleri, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili T.C. Ziraat Bankası A Tipi Yatırım Fonu katılma belgeleri ile T.C.Ziraat Bankası Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleridir. ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ nin kredi hesabındaki özkaynak tutarı her iş günü itibari ile hesaplanır. Kredi hesabındaki özkaynak oranı, menkul kıymetlerin cari piyasa değerindeki değişmeler sonucunda,özkaynak koruma oranın altına düştüğü takdirde ARACI KURUM, eksikliğin tesbit edildiği gün itibari ile bu oranı nakit ve / veya menkul kıymet olarak tamamlamak üzere MÜŞTERİ ye özkaynak tamamlama bildiriminde bulunur.

3 Tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ ye yapıldığı andan itibaren özkaynağın iki iş gününü geçmemek üzere bu sözleşmede belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde ARACI KURUM, menkul kıymetleri satarak kredi hesabını kapatma yetkisine sahiptir. MÜŞTERİ, hesabındaki özkaynak tutarının, başlangıçta yatırılması gereken özkaynak oranı üzerinden hesaplanan özkaynağın üzerine çıkması halinde, kredi hesabından özkaynak fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, ARACI KURUM ca uygun görülmesi halinde yeni kredili menkul kıymet işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir. 8) MÜŞTERİ nin kredili olarak satın aldığı menkul kıymetlerle ve özkaynak olarak yatırdığı menkul kıymetlerden doğan faiz ve temettü gelirleri MÜŞTERİ ye ait olup bu gelirler MÜŞTERİ adına ARACI KURUM tarafından tahsil edilir. Hisse senetlerinden doğan oy hakkı MÜŞTERİ ye aittir.kredi karşılığı alınan ya da özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin, bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma hakları MÜŞTERİ hesabına ARACI KURUM tarafından kullanılır. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESESİL KEFİLLER : 9) Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzası bulunan Kefil, Müşteri nin Kredi Borcunun bu sözleşmenin 6. maddesinde yazılı meblağa kadarlık kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, Kefalet Meblağı ndan ayrı olarak, bu sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak nakdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, kefaletinden ötürü, Müşteri ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini, Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve bu sözleşmeden doğan Aracı Kuruluş un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak Aracı Kuruluş a karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, Müşteri nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa maruz kalması veya Kredi nin kat ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri ödeme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini bu gibi hallerde Aracı Kuruluş dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4 KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ VE TEMERRÜD : 10) Müşterinin bu sözleşmenin 7. maddesindeki özkaynak koruma oranı ile ilgili hükümleri yerine getirmediği yine bu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birisine uymadığı takdirde kredi hesabındaki borç muaccel olur. Ayrıca, kredi hesabına konu Kredili Menkul Kıymetlerin İ.M.K.B. listesinden çıkarılması halinde de kredi hesabındaki borç muaccel olur. Ancak müşterinin talebi ve Aracı Kurumun kabulü halinde listede yer alan bir başka menkul kıymet ile değiştirilmesi halinde kredi hesabı devam eder. Aracı Kurum yukarıda belirtilen nedenlerle kredi borcuna muacceliyet verdikten sonra Müşteri ye ve Kefillere yazılı ihbarda bulunarak borcun derhal ödenmesini ister. Borç ödenmediği takdirde Müşteri ve Kefiller temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri ve Kefiller bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını beyan kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefiller borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek süre için o tarihteki T.C. Ziraat Bankasının Kısa vadeli ticari kredilere uyguladığı en yüksek faiz oranı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve sair yasal yükümlülükleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUMUN REHİN VE HAPİS HAKKI : 11) Bu sözleşme uyarınca, Kredili Menkul Kıymet işlemi ile ilgili Müşteri tarafından özkaynak (teminat) olarak başlangıçta ve daha sonra Aracı Kuruma teslim edilen Müşteriye ait Menkul Kıymetler ve/ veya nakit ile Aracı kurum tarafından Müşteri hesabına satın alınan Kredili Menkul Kıymetlerin Müşterinin bu sözleşmeden doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak Aracı Kurum lehine rehinli olduğunu Müşteri beyan ve kabul eder. Müşteri Aracı Kurumun Merkez ve Merkez dışı örgütlerinde bulunan veya herhangi bir zaman ve şekilde bulunabilecek olan vadesi gelmiş veya gelebilecek tüm alacak, havale, cari hesaplar, nakit, hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerle, tüm kıymetli evrak üzerinde Aracı Kurumun herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, rehin takas, ve hapis hakkı olduğunu beyan ve kabul eder. BANKA KREDİSİ : 12) Aracı Kuruluş Müşteri hesabına Banka Kredi si alarak Müşteri ye bu sözleşme hükümleri çerçevesinde kullandırma yetkisine sahiptir. Aracı Kuruluş, Banka Kredisi ni Müşteri ye kullandırırken ilave bir faiz, komisyon ve masraf karşılığı alamaz. Aracı Kuruluş un Müşteri hesabına Banka Kredisi alması durumunda Müşteri; Aracı Kuruluş un Banka Kredisi almasında vekil sıfatıyla hareket ettiğini, Banka Kredisi alınması ve Banka Kredisi ile ilgili sözleşmelerin imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin kendisine ait olacağını; Banka Kredisi ni, Banka Kredi Sözleşmesi ve bu sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; Aracı Kuruluş tarafından vekil sıfatıyla Banka ile imzalanacak Banka Kredisi Sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen bağlayıcı olacağını; Banka Kredısı nedeniyle Aracı Kuruluş un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve bunları tazminle yükümlü olacağını, Aracı Kuruluş un Müşteri ye ait Menkul Kıymetleri Banka ya Kredi nin rehinli teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ : 13) Bu sözleşme süresiz olup taraflardan birinin sözleşmeyi yazılı olarak feshetmesi halinde sona erer. Müşterinin iş bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde Aracı Kurumun sözleşmeyi feshetme haklı saklıdır. Sözleşmenin sona ermesi halinde Müşteri, Aracı Kurum a olan tüm nakit ve / veya Menkul Kıymet teslim borçlarını gün içerisinde nakden ve def aten ödemek zorundadır. DİĞER HÜKÜMLER : 14) Aracı Kurum Kredi Hesaplarına ilişkin ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde hesap ekstresi gönderir. Müşteri tarafından 5 gün içinde itiraz edilmeyen ekstreler kabul edilmiş sayılır. 15) Müşterinin ve Kefillerin aşağıda belirtilen adresleri kanuni ikametgah kabul edilecek Müşteri ve Kefiller gerek Aracı Kurum gerekse Mahkemeler tarafından bu adrese yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını kabul edecektir. Müşteri ve Kefiller beyan ettikleri adresi değiştirirlerse bu değişikliği noter marifeti ile 15 gün içinde Aracı Kuruma bildirmeyi taahhüt eder. Aksi takdirde bundan doğacak sorumluluk ve sonuçlardan Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır. 16) Borsadaki alım satım işlemlerinde, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; Aracı Kurumun kayıtları, ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil yada yazılı delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır. Aksi halde Türk Tıcaret Kanununun 84 üncü maddesi çerçevesinde Aracı Kurumun kayıtları, kendi aleyhine delil oluşturacaktır. 17) Müşteri Menkul Kıymetler Borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğin, kanunların ve sair mevzuatın her türlü hükümlerini ve değişikliklerini bildiğini, bunların işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. 18) İşbu kredi sözleşmesi ve Banka kredi sözleşmesinden ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü fon,damga vergisi, Banka vesigorta Muamele Vergisi, diğer vergi,resim ve harçlar ile bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezalar ve doğabilecek sair her türlü masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır. 19) İşbu sözleşme uyarınca Aracı Kuruluşca Müşteri hesabına yapılacak Menkul Kıymet alım satım işlemleri bilgilendirme, rehin,hapis, tasfiye ve diğer hususlarda bu sözleşme hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla taraflar arasında aktedilmiş bulunan tarihli Alım-Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümlerinin saklı olduğu hususu Müşteri tarafından kabul, beyan edilir. 20) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların halinde Mahkeme ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan ederler.

6 Bu sözleşme her iki tarafça da /../.... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve yine aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme altında imzası bulunan Müşteri sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Adı ve Soyadı : Adres : Telefon : KEFİL Adı ve soyadı : Adres : Telefon : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

7 ZİRAAT YATIRIM A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM-SATIM KREDİSİ BAŞVURU FORMU VE HESAP DURUMU BELGESİ 1-ŞUBE VEYA BİRİMCE DOLDURULACAKTIR Şube Kodu: Müşteri No: Faiz Oranı: 2-KİMLİĞİNİZ Adımz, Soyadımız: Kadın/Erkek: Annenizin Kızlık Soyadı: BabaAdı: Öğrenim Durumunuz : O İlk O Orta O Lise O Y.Okul Uyruğunuz : Doğum Yeriniz ve Tarihi: İlçe / İl : Medeni Durumunuz: O Evli OBekar O Dul OBoşanmış Nüfus Cüzdanızın: Seri Nosu: Düzen. Yer ve Tarih: 3-BAĞLI OLDUĞUNUZ SOSYALGÜVENLİK KURUMU Emekli Sandığı Sicil No: S.S.K. Sicil No: Bağ-Kur Sicil No: Diğer(Belirtiniz) Sicil No: 4-SÜRÜCÜ BELGENİZ /PASAPORTUNUZ Numarası : Verildiği Tarih: Verildiği Yer: 5-OTURDUĞUNUZ EV Adresiniz: Şehir: Telefon: Kaç Yıldır bu adreste Otruyorsunuz?:... Yıl Oturduğunuz Ev: OKendi Eviniz OKira OLojman OAile fertlerinden birine ait Kira ise Aylık Miktarı:...TL Oturduğunuz Ev Sizin Veya Aile fertlerinden Birini ise: -Evin İpoteği var mı? O Evet O Hayır -Evin Borcu Var mı? O Evet O Hayır -İpoteği veya borcu varsa ödenen Tutar:... TL. -İpoteğin Lehdarı:...

8 6-İŞİNİZ Mesleğiniz : Oişçi OMemur OYönetici OEmekli OSerbest Meslek Sahibi OTarım Sektörü OAkademik Personel veya Eğitim Görevlisi ODiğer (Belirtiniz) Herhangi bir kuruluşta çalışıyorsanız: -İşyeri ve Ünvanı: -Adresi: -Telefon: -Göreviniz / Ünvanınız: -Kaç yıldır bu işyerinde çalışıyorsunuz?:... Yıl Mevcut İşinizde İki Yıldan daha az süredir çalışıyorsanız daha önceki İşyeriniz ve Ünvanı: -Adresi -Telefon -Çalıştığınız Süre :... Yıl 7-SERBEST ÇALIŞIYORSANIZ İşinizin Türü: İşyeri Ünvanı: Ticaret Sicil No: Vergi Sicil No: Kayıtlı oda Kodu: Oda Kayıt No: Adresi: Telefon: Kaç Yıldır Serbest Çalışıyorsunuz? :... Yıl S-ŞU ANDA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZ BORÇ VE KREDİLERİNİZİN TOPLAMI...TL. Aylık Borç Ödeme Tutarı...TL. Kredi ya da Borcu Kullandığınız Alan O Otomobil... TL O Konut... TL. O Eşya...TL O Diğer... TL. 9-AİLENİZ Aynı Evde Oturduğunuz Aile Fertlerinin: Akrabalık Derecesi Yaşı Çalışıyorsa İşi Okuyorsa Okul Adı IO-OTOMOBİLİNİZ VARSA Markası Yılı Plakası Kullanım Şekli Hisse Oranı

9 II-KREDİ KARTINIZ VARSA Kart Adı Kartı Aldığınız Banka veya Kuruluş Kart No ILIŞKİDE BULUNDUĞUNUZ BANKALAR Banka Adı Şube Adı Hesap Türü Ortalama Bakiye SAHİP OLDUĞUNUZ MENKUL KIYMET PORTFÖYÜNÜZ Banka ve Şube Adı Cinsi İhracçı Kurum N.Değer/Adet Piyasa Değeri SAHİP OLDUĞUNUZ GAYRİMENKULLERİNİZ Yeri: Cinsi: O İşyeri O Konut O Diğer Adres Cilt No Sayfa No Ada No Parsel No Yüzölçümü Hisse ise Hisse Nispeti: İpotek ise Miktarı: İpotek Lehdarı ve Derecesi: 15-GELİRİNİZ Gelir Kaynakları Sizin Aile fertlerinizin Maaş Ücret(net) Serbest Meslek Geliri (net) Gayrimenkul Geliri (net) Banka/Menkul Kıymet Geliri (net) Diğer İkramiye vs. (net) Toplam Gelir (net)

10 16-HAKKINIZDA BİLGİ ALABİLECEĞİMİZ AKRABANIZ DIŞINDA İKİ KİŞİ VEYA KURUMUN Adı, Soyadı, Ünvanı: Adresi: Telefon: Adı, Soyadı, Ünvanı: Adresi: Telefon: 17-TALEP EDİLEN KREDİ İÇİN ÖNERİLEN TEMİNATLAR Teminat olarak yatırılacak nakit... TL Cinsi İhracçı Kurum Nominal Değeri Adedi Piyasa Değeri Kurumunuzdan Hisse senedi alım kredisi kullanmak üzere başvurmuş bulunuyorum. Kurumunuzla aramdaki kredi ilişkileri ile ilgili bilgileri kurumunuzun uygun göreceği kişi ve/veya kuruluşlara aktarmasına şimdiden ve gayrikabili rücu olarak muvafakat ediyorum. İsim Soyadı: İmza : 19-KREDİ KOMİTESİ KARARI...TL tutarındaki hisse senedi alım kredisi başvuru formu merkezimizce uygun görülerek TL kredi ödenmesine karar verilmiştir. (İmza) (İmza) (İmza) (İmza)

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı