ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (İşbu sözleşmede kısaca ARACI KURULUŞ olarak anılacaktır.) 2... (Aşağıda kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) Tarafların bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatlarının yapılabilmesi için kanuni ikametgahları yukarıda belirtilmiştir. MÜŞTERİ nin yukarıda yazılı adresine yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. Bu adreste vuku bulacak değişiklikleri en kısa zamanda noter aracılığı ile ARACI KURULUŞ a bildirilir. Bildirilmediği takdirde bu adrese gönderilen tebligatlar MÜŞTERİ tarafından tebellüğ edilmiş sayılır. KONU : İşbu Sözleşmenin konusu; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kote edilmiş olan ve sadece, *Endeks 30 hesabında dikkate alınan, *Endeks 100 hesabında dikkate alınan hisse senetlerinin, müşteri tarafından sahip olunmadığı halde aracı kurum portföyünden veya bir başka kişi yada kuruluştan aracı kurum tarafından müşteri nam ve hesabına ödünç alınması suretiyle açığa satılmasına ilişkin esas ve usullerin tayin ve tespitinden ibarettir. TANIMLAR: Ödünç alınan Menkul kıymet Borsa Cari Piyasa Değeri :Müşteri nam ve hesabına aracı kuruluş portföyünden veya başkaca kişi veya kurumlardan alınan müşteri nam ve hesabına açığa satış maksadıyla alınan menkul kıymetleri, :Sermaye Piyasası araçlarını işlem göreceği borsalar ve Kurul ca tebliğ konusu işlemlerin izin verildiği teşkilatlandırılmış diğer piyasaları, :Tebliğin 10.Maddesinde belirlenen esaslara göre hesaplanmış Menkul Kıymetlerin cari piyasa değerini, Kurul Tebliğ Teminat Teminat Tutarı :Sermaye Piyasası Kurulu nu :Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V No:18 sayılı kredili Menkul Kıymet Açığa satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ i ve bu Tebliğ deki değişiklikleri, : Açığa satılan menkul kıymetin, açığa satıldığı tarih itibariyle satış tutarının iş bu sözleşme ile belirlenen oranda teminatını teşkil etmek üzere, müşteri tarafından aracı kuruluşa teslim edilen nakit veya menkul kıymetleri :Menkul Kıymetlerin Tebliğ in 10.maddesindeki esaslara göre belirlenen Cari Piyasa değerleri bu menkul Kıymetler için ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamını, ifade eder. 1

2 MADDE 1 AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ SIRASINDA UYGULANACAK PROSEDÜR Müşteri tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip açığa satılmak istenen hisse senedinin ad ve miktarı aracı kuruluşa yazılı olarak iletilir. Aracı Kuruluş varsa bu hisse senedinin kendi portföyünden karşılayabileceği gibi, bir başka kişi ve kuruluşlardan müşteri nam ve hesabına ödünç alabilir. Aracı kurum müşteri tarafından gerçekleştirilmek istenen açığa satış işleminin yapılabilmesi maksadıyla açığa satılmak istenen menkul kıymeti ödünç olarak temin edip/edemeyeceğini araştırır. Temin edebilecekse, ödünç alınacak menkul kıymet için gerekli olan komisyon ve diğer masrafları müşteriye bildirir. Masraf ve komisyon tutarı müşteri tarafından onaylandıktan sonra, müşteri nam ve hesabına ödünç sözleşmesi imzalanır ve açığa satılmak istenen menkul kıymetlerin aracı kuruluşun takas hesabına aktarılması temin olunur. Aşığa satılmak istenen hisse senedinin aracı kuruluş hesaplarına intikalinden sonra, müşteri tarafından açığa satmak istediği menkul kıymetin cari piyasa değerinin %... kadar nakit veya açığa satılmak istenen menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin %... kadar endeks 30 hesaplanmasına dahil menkul kıymeti teminat olarak aracı kurum nezdinde müşteri namına açılmış hesaba yatırır. Açığa satış için aracı kurum tarafından talep olunan teminatın yatırılması iş bu sözleşmenin geçerlilik şartı olup, sadece sözleşmenin imzalanmış olması aracı kuruluş için hiçbir yükümlülük doğurmaz. Yukarıda açıklandığı şekilde müşteri tarafından açığa satılmak istenen menkul kıymetin aracı kuruluş tarafından temin edilebileceği tespit olunduktan ve bu işler için ödenmesi gereken komisyon ve masraflar müşteri tarafından kabul olunduktan sonra müşteri tarafından gerekli teminat da hesaba yatırılmak şartı ile yazılı olarak açığa satış emri verilir. Müşteri tarafından verilen emrin gerçekleşmesi üzerine emrin gerçekleştiği hususu aracı kurum tarafından en seri iletişim vasıtaları ile müşteriye bildirilir ve bu bildirim yazılı bir metin ile teyit edilir. Müşteri tarafından verilen açığa satış emri, Seans esnasında verilmiş ise sadece o seansta, seans dışında verilmişse emri izleyen ilk seansta geçerlidir. Müşteri gerçekleşmeyen emriler için teminat limitleri içinde kalmak kaydı ile ikinci ve defa emir verebilir. MADDE 2 ARACI KURULUŞA ÖDENECEK MASRAF VE KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDEME ESASLARI Açığa satış işlemleri için tanzimi zorunlu olan açığa satış sözleşmesi ve buna bağlı olarak tanzim olunması gereken ödünç sözleşmeleri sebebiyle ödenmesi gereken tüm harç, damga resmi ve diğer masrafların tamamı müşteriye ait aittir. Müşteri açığa satış işlemi için aracı kuruluşa, gerçekleşen açığa satış miktarının %... oranında aracı kuruluşa komisyon öder. Ayrıca ödünç alınan hisse senetlerinin bir başka kişi ve kurum tarafından aracı kurum hesabında nakli ve işlemlerin tasfiyesinden sonra ödünç alınan menkul kıymetlerin ödünç alınan kişi veya kuruma nakli için yapılması gereken tüm masraflar müşteri tarafından ödenir. Açığa satılan menkul kıymetlerin sözleşme hitamında geri alınması sırasında da müşteri tarafından aracı kuruluşa geri alınan menkul kıymet tutarının %... sı oranında komisyon ödenir. Teminata alınan menkul kıymetlerin saklama masrafları da müşteriye aittir. Masraf ve komisyonlar müşteri tarafından peşin olarak ödenir. MADDE 3 AÇIĞA SATIŞA KONU OLAN MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI İş bu sözleşme kapsamında müşteri nam ve hesabına açığa satış işlemine sas olmak üzere ödünç alınan menkul kıymetleri ihraç eden şirket tarafından gerçekleştirilen temettüler ile bedelli ve bedelsiz sermaye artımından kaynaklanan yeni pay alma hakları varlığını korumaya devam eder. Bir başka ifade ile, ödünç alınan menkul kıymetleri halka arz eden şirket tarafından dağıtılan temettüler, temettünün dağıtıldığı en son günden başlayarak %... oranında basit faizi ile, bedelsiz hisse senetleri aynen, bedelli hisse senetleri ise,ihraç eden şirket tarafından talep edilen hisse bebeli müşteriye ödenerek adet olarak aynen müşteri tarafından aracı kuruluşa teslim olunur. MADDE 4 SÖZLEŞMENİN SONRA ERMESİ Sözleşme iş bu sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak üzere... süre ile akdedilmiştir. Müşteri her zaman sözleşme ile tayin edilen süre sona ermeden açığa sattığı menkul kıymetleri iş bu sözleşmenin 3. ncü maddesinde yazılı olduğu şekilde temettü ve bedelli ve bedelsiz hisse senetleri ile birlikte iade ederek veya söz konusu tutarda alım emri verip bedelini aracı kuruluşa ödeyerek sona erdirebilir. 2

3 MADDE 5 TEMİNATIN KORUNMASI, MARJ TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE NAKDE TAHVİL Başlangıçta... olan Marjın (Teminat Tutarı /Risk) sözleşme süresi içinde 1.70 in altına düşmesi durumunda ARACI KURULUŞ MÜŞTERİ ye bildirimde bulunarak Marj ı 2 ye çıkarması için ek Teminat getirmesini ister. MÜŞTERİ, bir işgünü içinde ek Teminat getirerek söz konusu Marjı 2 ye çıkarmaz ise ARACI KURULUŞ bunu izleyen işgünü ve sonraki günlerde söz konusu teminattaki Menkul Kıymetlerin tümünü veya bir kısmını satarak elde edilen nakit ile MÜŞTERİ nam ve hesabına açığa satılan ve/veya ödünç olarak alınan menkul kıymetleri herhangi bir müşteri emrine ihtiyaç duymaksızın satın alır ve müşterinin borcunu kapatır. Açığa satış işlemi süresince Marj hiç bir şekilde 1.54 ün altına düşemez. Marjın herhangi bir nedenle 1.54 ün altına düşmesi durumunda ARACI KURULUŞ MÜŞTERİ ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve müşteri emri aramaksızın, derhal ödünç alınan menkul kıymetleri satın alır ve müşteri borcunu kapatır. Satın alınan menkul kıymetlerin bedeli takas süresi içinde müşteri tarafından ödenmez ise, bu bedel teminatlardan karşılanır. MÜŞTERİ Marj ı izlemekle kendisi yükümlüdür. Marjın 1.54 ün altına düşmesi durumunda ARACI KURULUŞ bildirimde bulunmaksızın açığa satılan menkul kıymetleri alma yetkisine haizdir. Bu nedenle ARACI KURULUŞ doğacak zararlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Marjın 1.54 ün altına düşmüş olmasına rağmen, herhangi bir sebeple ARACI KURULUŞ tarafından MÜŞTERİ emrinin kabul edilmesi, MÜŞTERİnin marjın 1.54 altına düşmesi sebebiyle sözleşme belirlenen yükümlerini ifa etmesini ve bu sebeple ARACI KURULUŞ un lehine doğan haklarını ihmal ettiği anlamına gelmez. MADDE 6 ARACI KURULUŞUN REHİN VE HAPİS HAKKI, MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ VE TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ, SAKLANMASI VE MENKUL KIYMET ÜZERİNDEKİ HAKLARIN SAKLANMASI 6.1-Bu sözleşme uyarınca, Aşığa satış işlemi ile ilgili olarak, MÜŞTERİ tarafından teminat olarak ARACI KURULUŞa teslim edilen ve ekli Liste de ( Teminat Olarak Verilen Menkul Kıymetler Liste si ) miktar, nitelik ve sair unsurları yazılı MÜŞTERİ ye ait Menkul Kıymetler, sonradan ek teminat olarak ARACI KURULUŞ a teslim edilen veya bunların yerine ARACI KURULUŞa teminat olarak teslim edilen Menkul Kıymetler ve Aracı Kuruluş tarafından MÜŞTERİ hesabına satın alınan Kredili Menkul Kıymetler MÜŞTERİ nin sözleşmeden doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak ARACI KURULUŞ lehine rehinlidir. MÜŞTERİ, ARACI KURULUŞun merkez ve diğer şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacak, havale, cari hesaplar, nakit, hisse senedi ve diğer menkul Kıymetlerle ve sair tüm Kıymetli evrak üzerinde ARACI KURULUŞun her hangi bir ihtara gerek kalmaksızın, rehin, takas, ve hapis hakkı olduğunu beyan ve kabul eder. 6.2-MÜŞTERİ, ARACI KURULUŞ un Menkul Kıymetlere ilişkin rüçhan haklarını kullanmaya, sermaye artırımı dolayısıyla apelleri ödemeye ve kendisini bu şekilde borçlandırmaya, Menkul kıymetlere ait kar payı, faiz ve benzeri gelirleri ve ödemeleri tahsile, özetle ARACI KURULUŞun, Menkul Kıymetler üzerindeki kendisine ait bilumum hakları kullanmaya ve gerekli işlemleri ifaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. 6.3-ARACI KURULUŞ, MÜŞTERİ ye ait Menkul Kıymetleri başka bir kişi veya kuruluşa ödünç olarak veya açığa satış işlemi için ödünç alınan menkul kıymetlerin teminatını teşkil etmesi için başkaca kişi veya kurumlara teminat olarak vermeye yetkilidir. 6.4-Menkul Kıymetler, ARACI KURULUŞ adına MÜŞTERİ itibariyle ya da Menkul Kıymetlerin açığa satış işlemin gerçekleştirilmesi maksadıyla ödünç alınan hisse senetlerinin teminatı olarak verilmesi halinde, teminat alan tarafından bu kişi nam ve hesabına açılan Takas ve Saklama A.Ş. deki hesapta saklanır. 6.5-İşbu sözleşme ile, ARACI KURULUŞ tarafından MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilen açığa satış işleminin konusunu teşkil eden menkul kıymetin ödünç alınan hisse senetlerinin teminatını teşkil etmek üzere ARACI KURULUŞ a rehin edilen ve sözleşme sebebiyle rehinli sayılan menkul kıymetler, ARACI KURULUŞ tarafından İİK. nun rehnin paraya çevrilmesine ilişkin prosedür takip edilmeden ve İMKB bünyesinde teşekkül eden pazarlarda oluşan fiyatlarla doğrudan doğruya satılır. 6.6-Açığa satılan menkul kıymetler nedeni ile müşteri hesabına alacak kaydedilen nakit para hiçbir şekilde şirket dışına çıkarılamaz, havale edilemez, virman talimatı verilemez. Ancak şirket içinde kayıt ve şartı ile endeks 100 hesabına esas olan hisse senedi alınabilir, hazine bonosu ve repo yolu ile değerlendirilebilir. Bu şekilde alınan hisse senetleri veya devlet tahvili hazine bonosu vs. de rehin kapsamındadır. Bunların dahi havale ve virmanı yapılamayacağı gibi fiziken teslim de talep olunamaz. MADDE 7 ARACI KURULUŞ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ, bu Sözleşmeden doğan hesap uyuşmazlıklarında ARACI KURULUŞun ticari defterlerindeki kayıtlarına ve müstenidatı belgelerin geçerli olacağını, bu kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini ve ARACI KURULUŞ kayıtlarının kesin delil oluşturacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 3

4 MADDE 8 MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil ( Kefil ) olarak imzası bulunan Kefil, MÜŞTERİ nin iş bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının ve bu Sözleşmenin 1. Maddesinde yazılı meblağa kadarlık kısmını (Kefalet Meblağı ) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, ayrıca Kefalet Meblağından ayrı olarak, bu Sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, kefaletinden ötürü, MÜŞTERİ ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu Sözleşmedeki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini,borçlar Kanunun 490. Maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, KREDİ ve bu Sözleşmeden doğan ARACI KURULUŞ un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından 1 senelikten fazla dahi olsa sorumlu olduğunu, Borçlar Kanunun 493.ve 494.maddelerindeki kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak ARACI KURULUŞ a karşı hiçbir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, MÜŞTERİ nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa maruz kalması veya KREDİ nin Kat ı veya her hangi bir sebeple KREDİ borcunun geri ödenme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla tarafına her hangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi hallerde ARACI KURULUŞ tan borçlu aleyhine takibata geçilmesini ve kefaletten kurtulmaya talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan kabul ve taahhüt eder. Kefil, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile Borçlar Kanunun 500.ve 502. Maddeleri ile tarafına tanınan haklardan şimdiden feragat ettiğini, MÜŞTERİ nin iflası ve ölümü sonucunda mirasın ve iflas masasının tasfiyesin dair hükümler dairesinde oluşacak iflas masasına, tasfiye memurları seçilmesi halinde de bu memurlara müteselsil kefil ve müşterek borçlu olması sebebiyle doğmuş ve doğacak haklarının kaydının yaptırılabileceğini beyan kabul ve taahhüt eder. MADDE 9 AÇIKLIK MÜŞTERİ bu sözleşme hükümlerine uymaması halinde durumu,ismi veya unvanı ile birlikte diğer ARACI KURULUŞ ve sair ilgili kuruluşlara duyurulur. Bu duyurudan dolayı ARACI KURULUŞ hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. MADDE:10 ATIF İşbu sözleşme uyarınca ARACI KURULUŞ tarafından MÜŞTERİ hesabına yapılacak menkul kıymet alım atım işlemleri ile bu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda, taraflar arasında akdedilmiş bulunan... tarihli Menkul Kıymet Alım Satım aracılık çerçeve sözleşmesi ile... tarihinde imzalanan kredili menkul kıymet işlemleri çerçeve sözleşmesi hükümleri uygulanır. MADDE:11 TAHKİM SÖZLEŞMESİ 11.1-Taraflar iş bu sözleşmenin tefsirinden doğacak hertürlü anlaşmazlıklarda Türk Mevzuatının uygulanmasını ve 4686 sayılı Kanun hükümlerinin tatbikini peşinen kabul ederler Sözleşmenin taraflarından biri, taraflar arasında herhangi bir nedenle sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak bir uyuşmazlığın Hakem e götürülmesini isterse, kendi hakemini yazılı olarak diğer tarafa bildirmesi üzerine karşı taraf 3 işgünü içerisinde kendi hakemini seçerek diğer tarafa bildirmek zorundadır. Verilen süre içerisinde hakemin diğer tarafa bildirilmesini müteakip, taraflarca seçilen 2 hakem üçüncü hakemi seçerler. Taraflar üçüncü hakemin seçiminde anlaşamazlar ise üçüncü hakemi veya taraflardan biri kendi hakemini verilen süre içerisinde tayin ve tesbit ederek diğer tarafa bildirmez ise, bu takdirde diğer iki hakemi İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi veya İstanbul Nöbetçi sliye Ticaret Mahkemesinin tevzi ettiği İstanbuıl Asliye Ticaret Mahkemesi seçer. Hakem heyetine 3.hakem veya Mahkemece seçilen hakemlerden biri başkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 90 (doksan) işgünü içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre tarafların anlaşması ile uzatılabilir. Hakem kararları hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun ilgili yasa hükümleri uygulanır. Taraflar hakem masraflarını yarı yarıya depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf masrafların tamamını öder. Hakem kararları kesin olup ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 4686 sayılı yasada gösterilen nedenler dolayısıyla temyizi kabildir İş bu sözleşmenin taraflarının Tahkim usulünü kabul etmiş olmaları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İle Sermaye Piyasası Kurulu nun mer i mevzuat çerçevesinde karar almasını engellemez. 4

5 MADDE 12 REHİN SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ nin herhangi bir nedenle hesabının borç bakiyesi vermesi halinde borca yeter miktarda hisse senedi ve diğer Menkul Kıymetlerini ACAR rehnetmiş sayılacaktır. Müşteri tarafından alınan ve bu sözleşme hükümlerine rehinli sayılan menkul mallar İMKB Takas Ve Saklama Bankası AŞ. nezdinde açılan hesapta saklanabilecektir. ACAR tarafından, müşteriye mevcut borcun ödenmesi için gönderdiği ihtarname belirtilen sürenin sonunda, borç ödenmemiş ise, rehinli menkul mallar İİK. Hükümlerine göre rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılarak ya da, alacağın muaccel olduğu günden itibaren makul süre içinde İMKB de teşekkül eden pazarlarda oluşan fiyatlar üzerinden, Müşteri tarafından verilecek herhangi bir talimatı beklemeden resen hareket ederek İİK.nu hükümlerine göre takip yapılmadan da satılarak alacak tahsil olunabilecektir. Bu halde tüm zarar MÜŞTERİ ye aittir. Hisse senetlerinin İMKB Takasbank Aş. nezdinde Acar Yatırım Menkul Değerler AŞ. adına açılan ve fakat Müşteri adına açılan alt hesapta saklanan menkul kıymetler rehin sözleşmesi açısından Acar Yatırım Menkul Değerler AŞ.ye teslim anlamındadır. İşbu sözleşme 12 maddeden ibaret olup tüm taraflarında konup, mahiyeti anlaşıldıktan sonra imzalanmak sureti ile teati edilmiştir. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Müşteri Adı Soy adı İmzası. 5

6 REHİN SÖZLEŞMESİ. 1-REHİN VEREN... İLE ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ ARASINDAN TANZİM VE İMZA OLUNAN AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, KREDİLİ MENKUL KIYMET ALIM SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ UYARINCA, REHİN VERENİN ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. YE DOĞMUŞ VE DOĞACAK... (...) TÜRK LİRASINA KADAR BORÇLARININ TEMİNATINI TEŞKİL ETMEK ÜZERE AŞAĞIDA NİTELİKLERİ YAZILI MENKUL KIYMETLER İLE HESAPTA OLUŞACAK ALACAK BAKİYESİ ÜZERİNE ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. LEHİNE REHİN TESİS OLUNMUŞTUR. 2-REHİNLİ MENKUL MALLAR ACAR MENKUL DEĞERLER AŞ. UHDESİNDE, ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.NİN İMKB TAKASBANK AŞ. NEZDİNDE AÇILAN HESABIN MÜŞTERİ NAMINA AÇILMIŞ ALT HESABINDA VEYA ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. TARAFINDAN BİR BAŞKA KREDİ KURULUŞUNDAN KREDİ ALINARAK MÜŞTERİNİN FİNANSE EDİLMESİ DURUMUNDA KREDİ KURULUŞ TALEBİ ÜZERİNE VE KREDİ KURULUŞUN BELİRLEDİĞİ YER VE HESAPTA SAKLANMASI, AÇIĞA SATIŞA ESAS OLAN MENKUL KIYMETİN TEMİNATINI TEŞKİL ETMEK ÜZERE ÖDÜNÇ ALINAN KİŞİ VE KURULUŞA REHİNLİ MENKUL KIYMETLERİN MERİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.YE TESLİM HÜKMÜNDEDİR. 3-ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. REHİN VERENİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜĞMESİ HALİNDE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İCRA TAKİBİ YAPABİLECEĞİ GİBİ, TEMERRÜT TARİHİNDEN SONRA İMKB DE OLUŞAN PAZARLARDA HİSSE SENETLERİNİ HERHANGİ BİR TAKİP YAPMAKSIZIN DA SATABİLECEKTİR. İŞ BU SÖZLEŞME... TARİHİNDEN TANZİM VE İMZA OLUNARAK TARAFLARCA KARŞILIKLI OLARAK TEATİ EDİLMİŞTİR. Sıra No Rehnedilen menkul kıymeti adedi Nom. Değeri İhraç eden şirketin adı ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MÜŞTERİ 6

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

İşbu Sözleşme; (i) [.. (1).] adresinde mukim [.. (2).] (bundan böyle Rehin Veren olarak anılacaktır); ve

İşbu Sözleşme; (i) [.. (1).] adresinde mukim [.. (2).] (bundan böyle Rehin Veren olarak anılacaktır); ve MENKUL KIYMET REHNİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme ) 1. Taraflar İşbu Sözleşme; (i) [.. (1).] adresinde mukim [.. (2).] (bundan böyle Rehin Veren olarak anılacaktır); ve (ii) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı