TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003

2 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı Mahfuzdur. Parayla Satılmaz

3 HAZIRLAYANLAR N. Hezar TANRISEVER AB Uzman Yardımcısı e-posta: Osman DÜZEL AB Uzman Yardımcısı e-posta: Bahar UYSAL Uzman Hukukçu e-posta:

4

5 BAŞLARKEN... Bilindiği üzere, Avrupa Birliğinde çok dillilik (multilingualism) prensibi geçerlidir. Topluluk resmi dillerine ilişkin hükümler içeren Kurucu Antlaşmalar ve Avrupa Toplulukları Konseyinin 1958 tarih ve 1 sayılı Tüzüğü hükümleri çerçevesinde, her türlü Avrupa Birliği mevzuatı Topluluk dillerinin hepsine çevrilmekte ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan tüm hukuki metinler hangi dilde olurlarsa olsunlar asıl (authentic) kabul edilmektedir. Türkçe, Ülkemizin Avrupa Birliğine katılımından sonra Topluluğun resmi dillerinden biri olacak, Avrupa Birliği mevzuatı Türkçe olarak Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanacaktır. İçinde bulunduğumuz katılım öncesi süreçte, Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin çalışmaların tamamlanması bakımından ilgili mevzuatın Türkçe ye çevrilmesi büyük önem arz etmektedir. Avrupa Birliği Müktesebatının çevirisine ilişkin çalışmalar Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda, çevirileri talep eden Kamu Kurum / Kuruluşlarımız bünyesinde oluşturulan Çeviri Teknik Komiteleri ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir. Söz konusu çeviriler gerekli kontrollerden geçtikten sonra Kamu Kurum / Kuruluşlarımızın kullanımına açılacaktır. Çeviri çalışmalarına başlanmadan önce, çevirilerde terminoloji birliğinin sağlanması amacıyla bir terminoloji sözlüğü hazırlanmasının yerinde olacağı düşünülmüş, Genel Sekrerliğimizin ilgili birimlerinin katkılarıyla Avrupa Birliği temel terimlerine karşılık gelen 2600 civarında kavram içeren bir sözlük hazırlanmıştır. Sözlüğün hazırlanması sırasında başta İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından hazırlanan Avrupa Topluluğu Temel Hukuki Terimleri Sözlüğü (1987) ve Avrupa Birliği - Türkiye Kavramlar Sözlüğü (1999), Ayşe CEYHAN tarafından hazırlanan Avrupa Topluluğu Terimleri Sözlüğü (1991), AT Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanan Avrupa Topluluğu Sözlüğü (1984), Türk Hukuk Kurumu tarafından hazırlanan Türk Hukuk Lugatı (1998), Mustafa OVACIK ın Türkçe - İngilizce, İngilizce - Türkçe Hukuk Sözlüğü (1999), Pars TUĞLACI nın İngilizce-Türkçe Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (2002) olmak üzere pekçok kaynaktan yararlanılmıştır. Oluşturulan sözlük Genel Sekreterliğimiz Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa DÖNMEZ başkanlığında Tercüme Koordinasyon Birimi çalışanlarından oluşturulan bir heyet tarafından gözden geçirilmiş ve Avrupa Birliği Hukuku alanında çalışan akademisyenlerin görüşüne sunularak basıma hazır hale getirilmiştir. Sözlük, çeviri süreci içinde eklenecek yeni kavramlarla, sizlerin ilave ve düzeltmelerinizle zenginleştirilecek ve güncelleştirilecektir. Sözlükte, kavramların karşılıkları verilirken, ana kavramlar koyu renkte, ana kavramlarla ilgili ibareler normal renkte verilmiştir. Aynı anlama gelen fakat küçük farklılıklar içeren Türkçe karşılıklar virgülle, farklı anlama gelen karşıklıklar ise noktalı virgülle ayırılmış, ayrıca aynı kavramın yeni ve eski dildeki karşılıkları / ile gösterilmiştir. Genelde karıştırılan İngilizce kavramlar toplu olarak bir kutu içinde i

6 verilmek suretiyle bu kavramların Türkçe ye çevirileri esnasında yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır. Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında önümüzdeki dönemde başlaması öngörülen müzakereler bağlamında Türk mevzuatının İngilizce ye çevirisi de gündemde olduğundan bu çevirilerde tutarlılığı sağlamak bakımından benzer şekilde bir Türkçe - İngilizce Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü de hazırlanmaktadır. Söz konusu sözlük en kısa sürede bitirilerek istifadenize sunulacaktır. Avrupa Birliği Müktesebatının çevirilerinin tutarlılığı ve kavramların yeknesaklığı bakımından çok önemli olduğunu düşündüğümüz ve sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz sözlüğü titizlikle inceleyen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sn.Tuğrul ARAT a, değerli katkıları için yürekten teşekkür ederiz. Sözlüğe ilişkin her türlü önerinizi adresine göndermeniz bizi mutlu edecektir. ii

7 A to abolish abolition of obstacles to freedom of movement abolition of restrictions to abolish customs duties kaldırmak, lağvetmek dolaşım özgürlüğünü/serbestisini kısıtlayan engellerin kaldırılması kısıtlamaların kaldırılması gümrük vergilerini kaldırmak abolish: lağvetmek, kaldırmak (bir sistemi veya uygulamayı) amend: tadil etmek (bir şeyi iyileştirmek, ıslah etmek veya daha doğru ve eksiksiz hale getirmek amacıyla) annul: iptal etmek (seçim), feshetmek (sözleşme) annulment: iptal (evlilik veya kontratın bütün sonuçlarıyla iptal edilmesi) cancel: iptal etmek (belge, organizasyon, politika, borç) dissolve: feshetmek (kurum, kuruluş, meclis) nullify: hükümsüz kılmak (hukuki bir kararı veya usulü) postpone: tehir etmek, ertelemek (bir faaliyeti) repeal: yürürlükten kaldırmak (yasal/idari düzenleme) suspend: askıya almak absence absence of an opinion absence of customs protection abstain member states shall abstain from... to abstain from any measure abuse abuse of dominant position abstention acceptance acceptance of appointment access right of access accession accession criteria Accession Partnership application for accession conditions of accession instrument of accession pre-accesion aid yokluk, bulunmayış, gıyap; gaiblik görüş yokluğu gümrük korumasının yokluğu kaçınma; çekimser kalma üye devletler..den kaçınırlar her türlü tedbirden kaçınmak kötüye kullanma, istismar etme, kötü muamelede bulunma hakim durumun kötüye kullanılması çekimserlik kabul görevin kabul edilmesi giriş/girme, katılma; erişim katılım girme hakkı, katılma hakkı; erişim hakkı katılım kriteri Katılım Ortaklığı (Belgesi) katılım başvurusu katılım şartları katılım belgesi katılım öncesi yardım 1

8 pre-accession strategy accommodation accord accommodation facility accorded advantages by common accord in accordance with to accord advantages to alter in accordance with the provisions set out below account account being taken accounting accounting officer clearance of accounts closure of accounts current account balance current accounts European Unit of Account Farm Accounting Data Network (FADN) government accountant operating accounts profit and loss account accreditation International Accreditation Forum (IAF) International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) to accrue customs duties accrued on the product Acquis Communautaire acquisition acquisition of shares acquittal act act declared void act of the Council (Council act) contested act failure to act original acts Single European Act (SEA) katılım öncesi stratejisi konaklama konaklama imkânları mutabakat; razı olma; anlaşma; uygunluk hesap tanınan avantajlar ortak rızayla, ortak mutabakatla uygun olarak, uyarınca avantaj tanımak aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek tutulmakta olan hesap muhasebe sayman hesapların ibrası hesapların kapanması cari işlemler dengesi cari işlemler Avrupa Hesap Birimi Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sayman işletme hesapları, faaliyet hesabı kar zarar hesabı akreditasyon Uluslararası Akreditasyon Forumu Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Örgütü tahakkuk etmek; çoğalmak, birikmek; eklenmek mala tahakkuk eden gümrük vergisi Topluluk Müktesebatı iktisap, kazanım, devralma hisse iktisabı beraat, aklanma; ibra hareket, fiil/eylem; işlem; belge; kanun/yasa hükümsüz ilan edilen tasarruf/işlem Konsey tasarrufu/işlemi itiraz edilen tasarruf/işlem hareketsizlik, işlemden kaçınma asıl belgeler, temel işlemler Avrupa Tek Senedi 2

9 to fail to act to review the legality of acts of the Council action action for compensation action for failure to act action programme concerted action food safety action plan improper action joint action to bring an action (before the court) to bring an action for an infringement to proceed by common action activity branch of activity categories of economic activity level of activity hareketsiz kalmak, savsaklamak Konsey tasarruflarının/işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemek eylem;dava; davranış;tutum tazminat davası hareketsizlik/eylemsizlik davası eylem programı uyumlu eylem gıda güvenliği eylem planı aykırı davranış, uygunsuz davranış ortak eylem dava açmak ihlal nedeniyle dava açmak ortak tutum izlemek faaliyet/etkinlik faaliyet dalı ekonomik faaliyet kategorileri faaliyet seviyesi; iş hacmi active: faal/etkin activity: faaliyet/etkinlik effective: etkili/müessir effectiveness: etkililik efficiency: etkililik/müessiriyet efficient: etkili/müessir productive: verimli adaptation add added value Additional Protocol additive address to address this decision is addressed to the Member States to adopt adoption has adopted this regulation hereby adopts this resolution when member states adopt these measures uyarlama katma, ekleme, ilave adres katma değer Katma Protokol katkı maddesi hitap etmek, yöneltmek bu karar Üye Devletlere yöneliktir kabul etmek, kabul kararı vermek; kanunlaştırmak (meclis); evlat edinmek kabul etme, kanunlaştırma, evlat edinme işbu tüzüğü kabul etmiştir işbu ilke kararını kabul etmiştir üye devlet bu önlemleri kabul ettiğinde 3

10 adaptation: adoption: alignment: approximation: harmonisation: incorporation: transposition: uyarlama kabul etme uyum/ uyumlaştırma yakınlaştırma uyum/ uyumlaştırma derc etme aktarım to administer administrative arrangements administrative reform Common Transit and Single Administrative Document (SAD) Single Administrative Document admission readmission temporary admission adulteration advantage accorded advantages mutual advantage to accord advantages to cause a disadvantage to involve an advantage advertisement board of advertisement commercial advertisement misleading advertisement secret advertisement agency European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) European Agency for Safety and Health At Work (EU-OSHA) European Environment Agency European Productivity Agency European Space Agency (ESA) paying agency specialised agency to agree yönetmek/idare etmek idari düzenlemeler idari reform Ortak Transit ve Tek İdari Belge Tek İdari Belge kabul; izin, giriş; kabul izni; itiraf, ikrar geri kabul geçici kabul tağşiş, aldatma, kandırma fayda,yarar,avantaj tanınan avantajlar karşılıklı yarar avantaj tanımak bir zarara sebep olmak, sakıncalı bir duruma meydan vermek reklâm bir avantaj içermek reklam kurulu ticarî reklâm aldatıcı reklâm gizli reklâm kurum; ajans; daire; birim Avrupa Tıbbi Ürünler Değerlendirme Ajansı Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Verimlilik Ajansı Avrupa Uzay Ajansı ödeme kuruluşu uzmanlaşmış kurum anlaşmak, mutabakata varmak; kararlaştırmak 4

11 has agreed as follows have agreed on the following provisions (in convention) agreement association agreements agreement on pre-shipment inspection categories of agreements EC-Turkey Association Agreement energy sales and treasury guarantee agreements exclusive distribution agreements exclusive purchasing agreements franchise agreements free trade agreement General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) inter-enterprise agreement Interim Agreement (1973) notification of inter-enterprise agreement Partial European Agreements plurilateral agreements proposed agreement public service concession agreements Schengen Agreement specialisation agreement to conclude an agreement to renew agreements agriculture agricultural and forestry tractors agricultural combat research institutes agricultural currency unit agricultural markets agricultural prices agricultural quarantine directorates agriculture sales co-operatives Committee of Agricultural Organisations in the European Community Common Agricultural Policy common organisation of agricultural markets aşağıdaki gibi anlaşmıştır aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmıştır (uluslararası sözleşmelerde) anlaşma tarım ortaklık anlaşmaları sevkiyat öncesi kontrole ilişkin anlaşma anlaşma kategorileri AT-Türkiye Ortaklık Anlaşması enerji satış ve hazine garantisi anlaşmaları tek elden dağıtım anlaşmaları tek elden satın alma anlaşmaları franchising anlaşmaları serbest ticaret anlaşması Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması şirketler arası anlaşma Geçici Anlaşma şirketler arası/teşebbüsler arası/firmalar arası anlaşmaya ilişkin bildirim/ihbar/tebliğ Avrupa Kısmi Anlaşmaları çoklu anlaşmalar önerilen anlaşma kamu hizmeti imtiyaz anlaşmaları Schengen Anlaşması uzmanlık anlaşması anlaşma yapmak anlaşmaları yenilemek tarım ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler zirai mücadele ve araştırma enstitüleri tarım hesap birimi tarımsal piyasalar tarım fiyatları zirai karantina müdürlükleri tarım satış kooperatifleri Avrupa Topluluğu Tarımsal Kuruluşlar Komitesi Ortak Tarım Politikası ortak tarım piyasaları düzeni 5

12 aid air European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (FEOGA, EAGGF) interventions on the agricultural market processed agricultural goods categories of aid state aids to provide non-repayable aid air pollution measurement vehicle air transport alignment to allocate allocated appropriation allocation allocation of funds allowance annual allowance family allowance amendment amendment of a provision amendment to a treaty amount amount of a compensation amounts devoted to carrying out the programme compensatory amount correction amount minimal amount up to the amount of their share of capital analysis animal methods of sampling and analysis animal health animal health and surveillance animal health certificate animal husbandry animal identification code animal identification system Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu yardım hava tarım piyasasına müdahaleler işlenmiş tarım ürünleri yardım kategorileri devlet yardımları geri ödemesi olmayan yardım sağlamak hava kirliliği ölçüm aracı hava taşımacılığı uyum/ uyumlaştırma tahsis etmek, dağıtmak, pay etmek tahsis edilen ödenek tahsisat, dağıtım fon tahsisatı, fon tahsisi tahsisat, ödenek,aylık bağlama,istihkak, tahsis yıllık ödenek aile yardımı değiş(tir)me/ tadil bir hükümde değişiklik antlaşmada değişiklik yapılması miktar; tutar, meblağ tazminat tutarı programın gerçekleştirilmesi için ayrılan miktar telâfi edici tutar düzeltici tutar asgari tutar kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar çözümleme/tahlil/ analiz numune alma ve tahlil yöntemleri hayvan hayvan sağlığı hayvan sağlığı ve zabıtası hayvan sağlığı sertifikası hayvancılık hayvan tanımlama kodu hayvan kimlik sistemi 6

13 animal passport animal waste animal welfare domestic animals epidemic animal diseases rearing animals to announce commercial announcement to annul anxious to (in resolutions) appliance appliances burning gaseous fuels gas appliances household appliances lifting and mechanical handling appliances application application of procedures application of the "polluter pays" principle scope of application to apply to apply (make) a reduction to apply in its entirety it shall apply from... to... appointment acceptance of appointment appropriate to appropriate appropriate supervision where appropriate appropriations appropriation appropriations to approve approving.. (in recommendations) approves prior approval type approval laboratory unanimous approval hayvan pasaportu hayvansal atık Hayvan refahı yerli hayvanlar, evcil hayvanlar salgın hayvan hastalıkları yetiştirme amaçlı hayvanlar duyurmak/ilan etmek ticarî ilân iptal etmek arzu ederek; isteyerek alet gaz yakan aletler gaz yakan aletler ev aletleri kaldırma ve mekanik taşıma araçları uygulama, tatbik etme; başvuru usulün uygulanması "kirleten öder" ilkesinin uygulanması uygulama alanı uygulamak; başvurmak indirim uygulamak (yapmak) bütünüyle uygulamak.. den... e kadar uygulamada kalır tayin; görevlendirme; ata(n)ma görevin kabul edilmesi uygun/münasip ayırmak (ödenek)/tahsis etmek uygun denetim uygun olduğu hallerde gider, sarf; tasarruf; ödenek ödenek ödeme emri verilen krediler onaylamak/tasdik etmek, uygun bulmak/tasvip etmek; kabul etmek onaylayarak, tasvip ederek (tavsiye kararlarında) onaylar, uygun bulur/tasvip eder ön onay tip onay laboratuvarı oybirliği ile onay, oybirliği ile uygun bulma 7

14 approval: onay / tasdik / tasvip assent: uygun görüş/muvafakat endorsement: tasdik/doğrulama; onaylama ratification: onay (uluslararası an(t)laşmalarda) approximation approximation of legislation arbitration arbitration procedure arbitration clause arbitration committee arbitration committee for consumer problems award (decision) of an arbitration board grant of licences by arbitration international arbitration pre-court settlement body (arbitration) aquaculture area free trade area specially protected environment area under-developed area wildlife protection area arrangement administrative arrangements arrangements having similar effect customs arrangement duty relief arrangement exchange arrangement land arrangement legal arrangement Multi-Fibre Agreement (MFA) art artisan article in particular article(s)... thereof sole article assent assent of the European Parliament assent of the authorities yaklaş(tır)ma mevzuatın yaklaştırılması tahkim, hakemlik tahkim usulü tahkim hükmü, tahkim şartı, tahkim klozu tahkim komitesi tüketici sorunları hakem heyeti hakem heyeti kararı tahkim yolu ile lisans verilmesi uluslararası tahkim mahkeme öncesi çözüm organı su ürünleri yetiştiriciliği/akuakültür alan, bölge serbest ticaret bölgesi özel çevre koruma alanı az gelişmiş bölgeler yaban hayatı koruma alanı düzenleme/tanzim idari düzenlemeler eş etkili düzenlemeler gümrük düzenlemesi gümrük muafiyeti düzenlemesi kambiyo rejimi arazi düzenlemesi yasal düzenleme, hukuki düzenleme Çok Elyaflılar Anlaşması sanat, zanaat küçük sanatkâr madde; eşya; parça Özellikle ilgili... nin... numaralı maddelerini tek madde rıza; uygun bulma, muvafakat Avrupa Parlamentosunun uygunluk görüşü yetkili makamlarin uygun görmesi, rızası 8

15 assets assent procedure cultural assets natural assets assessment conformity assessment conformity assesment procedure environmental impact assessment mode of assessment risk assessment systems to assign tasks assigned to it by the commission to assign tasks to the commission assistance mutual assistance Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) association associated member associated state association agreements EC-Turkey Association Committee EC-Turkey Association Council association institutions EC-Turkey Association Agreement European Association of Teachers European Free Trade Association (EFTA) European Venture-Capital Association (EVCA) purpose of association right of association to form associations muvafakat usulü varlıklar, değerler,kıymetler; alacaklar, aktifler kültürel varlıklar doğal varlıklar değerle(ndir)me; keşif ve takdir etme uygunluk değerlendirmesi uygunluk değerlendirme prosedürü çevresel etki değerlendirmesi değerlendirme usulleri risk değerlendirme sistemleri ayırmak, tahsis/tayin etmek; devretmek; havale etmek; temlik etmek; terk etmek; ferağ etmek (mal); ciro etmek (senet) komisyon tarafından kendisine verilen görevler komisyonu görevlendirmek yardım,destek, iane, muavenet karşılıklı yardım Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi ortaklık; birlik; dernek ortak üye ortak devlet ortaklık anlaşmaları AT - Türkiye Ortaklık Komitesi AT - Türkiye Ortaklık Konseyi ortaklık kurumları AT-Türkiye Ortaklık Anlaşması Avrupa Öğretmenler Birliği Avrupa Serbest Ticaret Birliği Avrupa Risk Sermayesi Birliği ortaklığın gayesi dernek kurma hakkı ortaklıklar kurmak, dernek kurmak association: ortaklık ; dernek cooperation: işbirliği joint: karma, ortak membership: üyelik partnership: ortaklık (birlikte çalışan iki veya daha fazla birey, örgüt, kuruluş, ülke arasında) 9

16 asylum atom asylum seeker European Atomic Energy Community (EAEC- EURATOM) Treaty Establishing the European Atomic Energy Community to attain attainment of the objectives to attain its objectives attorneyship audiovisual audit author audit on records auditor compliance audit the european court of auditors ex post financial audit body ex-post external audit ex-post internal audit performance audit risk audit author's royalties authority assent of the authorities competent authorities in member states high authority national authority official authorities regional or local authorities authorization authorized dealers in foreign exchange authorizing officer exchange authorization investment authorization preliminary authorization prior authorization to revoke an authorization iltica, sığınma atom sığınmacı Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma erişmek, elde etmek; kazanmak amaçlara ulaşılması amaçlarına ulaşmak avukatlık görsel-işitsel murakabe, muhasebe denetimi kayıtların denetimi denetçi, murakıp uygunluk denetimi avrupa sayıştayı harcama sonrası denetim yapan birim harcama sonrası dış mali denetim harcama sonrası iç mali denetim performans denetimi risk denetimi yazar, müellif yazarlık hakları otorite, kurum; makam; yetkili; salâhiyet yetkili makamların uygun görmesi, rızası, muvafakatı, icazeti, cevap vermesi üye devletlerdeki yetkili makamlar yüksek otorite ulusal makam resmi merciler bölgesel ya da yerel yönetimler yetki verme/salahiyet, izin döviz işlemleri yapma yetkisi almış kişi veya kurumlar ita amiri kambiyo izni yatırım izni ön izin (topluluk mevzuatından süreli muafiyet) ön izin bir izni yürürlükten kaldırmak, izni geri almak 10

17 autonomy autonomous arrangements autonomous tariff to have financial autonomy award award of an arbitration board aware (in resolutions) özerklik otonom düzenlemeler otonom tarife mali özerkliğe sahip olmak karar, hakem/tahkim kararı tahkim kurulu kararı farkında olarak 11

18 B balance bank basic basis behalf available balances balance of payments banking commissions banking operations (transactions) banking profession board of governors of the bank European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) European Central Bank (ECB) European Investment Bank (EIB) liberalisation of banking services basic requirements immovable purchased on a time share basis on a non-discriminatory basis on a reciprocal basis on an equitable basis on its behalf on behalf of the governments of the member states benefit bill beneficiary right to benefit bill of lading binding to have a binding force this regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the member states bio board bio-availability biodegradable bio-equivalence denge; bakiye; bilanço banka temel kullanılabilir bakiye ödemeler dengesi bankacılık komisyonları bankacılık işlemleri bankacılık mesleği banka guvernörler kurulu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Avrupa Merkez Bankası Avrupa Yatırım Bankası bankacılık hizmetlerinin serbestleşmesi temel gerekler esas; ilke, kural; temel, prensip devre mülk esasında satın alınan taşınmaz ayrımcı olmayan bir temelde, ayrım yapılmaksızın karşılıklılık temelinde hakkaniyet temelinde adına, namına, yerine kendi adına, kendi namına üye devletlerin hükümetleri adına fayda, istifade; kar; menfaat faydalanan, yararlanan yararlanma/istifade etme hakkı hesap; fatura; senet; poliçe konşimento bağlayıcı bağlayıcı gücü olmak bu tüzük üye devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır. biyo biyoyararlanım biyolojik olarak parçalanabilen biyoeşdeğerlik idare meclisi; kurul 12

19 account experts board award of an arbitration board Board of Directors of the Bank Board of Governors of the Bank decision of an arbitration board body competent body notified body pre-court settlement body (arbitration) status of a body to resign as a body border border inspection post brand brand name bribery hesap uzmanları kurulu tahkim kurulu kararı Banka Yönetim Kurulu Banka Guvernörler Kurulu tahkim kurulu kararı birim, organ, kuruluş; kurum yetkili organ, yetkili birim onaylanmış kuruluş yargılama/duruşma öncesi çözüm organı (tahkim) bir kurumun statüsü, bir organın statüsü toplu olarak istifa etmek sınır, hudut sınır kontrol noktası marka; cins; çeşit rüşvet marka adı bribery: corruption: counterfeit: fraud: rüşvet yolsuzluk taklit, sahte sahtekârlık, dolandırıcılık to bring an action (before the court) budget draft budget extra budgetary fund burden burden-sharing cadastre dava açmak bütçe bütçe taslağı bütçe dışı fon yük, külfet külfet paylaşımı, masraf paylaşımı kadastro 13

20 C calibration in camera to cancel unilateral cancellation capacity capacity decrease capacity utilisation competitive capacity in one's personal capacity installed capacity telephone switchboard capacity capital capital goods capital increase contributions to the capital fixed capital invested capital liberalisation of movement of capital paid-up capital registered capital risk capital seed capital up to the amount of their share of capital venture capital carnet case as the case may be case of infringement case-law of the european court of justice in case of urgency to investigate a case cash cash flow table in cash or in kind modified cash system to cause kalibrasyon kapalı(gizli) oturum iptal etmek tek taraflı fesih kapasite, yetenek; ehliyet, yetki; sıfat; hacim; istiap haddi kapasite indirimi kapasite kullanımı rekabet gücü kişisel yetkisiyle, kişisel yetkisine dayanarak kurulu güç telefon santralı kapasitesi sermaye; fon; anapara karne yatırım malları, sermaye malları sermaye artırımı sermayeye katılım, sermayeye iştirak sabit sermaye yatırıma dönüştürülmüş sermaye sermaye dolaşımının serbestleştirilmesi ödenmiş sermaye kayıtlı sermaye risk sermayesi çekirdek/başlangıç sermayesi kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar risk sermayesi durum/vaziyet, hal; mesele; vaka, hadise/olay duruma göre, halin icabına göre ihlal durumu, ihlal hali avrupa toplulukları adalet divanı içtihadı acil durumda bir durumu soruşturmak, bir davayı tahkik etmek nakit, para, efektif nakit akım tablosu ayni veya nakdi olarak uyarlanmış nakit esası neden olmak, sebebiyet vermek 14

21 to cause a damage to cause a disadvantage to subject the correspondence to censorship to censure centre motion of censure to table a motion of censure Euro-Info Centres European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) innovation relay centres cereals certificate A.TR movement certificates certificate of origin certified councillorship certified copy certificate of warranty European Organization for Testing and Certification (EOTC) laboratory certification testing, certification and inspection institutions cessation cessation of joint control chapter zarar vermek bir zarara sebep olmak, olumsuz duruma sokmak, sorunlara neden olmak haberleşmeyi sansüre tâbi tutmak tenkit etmek, eleştirmek; kınamak gensoru, güvensizlik önergesi gensoru önergesi vermek merkez Avrupa Bilgi Merkezleri Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi yenilik aktarım merkezleri tahıl, hububat sertifika, vesika, belge; şahadetname A.TR dolaşım belgeleri menşe şahadetnamesi yeminli mali müşavirlik onaylı nüsha garanti belgesi Avrupa Test ve Belgelendirme Örgütü laboratuvar belgelendirmesi test, belgelendirme ve muayene kuruluşları durma; ara verme ortak denetimin sona erdirilmesi bölüm, fasıl article: madde chapter: bölüm,fasıl paragraph: fıkra, paragraf subparagraph: bent title: başlık charge assembly charges countervailing charges in respect of imports repair charges storage charges transit charges to choose by lot circulation masraf; ücret; vergi; gider; harç; resim montaj masrafları ithalata konan telâfi edici vergiler onarım masrafları, tamir giderleri depolama masrafları transit geçiş vergileri kura yoluyla seçmek devir; dolaşım 15

22 free circulation goods in free circulation civil civil employment civil engineering civil law civil liability civil protection civil servant European Community civil servants explosive for civil use rules of civil procedure claim to claim claim for damages to claim a compensation clearance customs clearance negative clearance climate climate change cluster coal coal site European Coal and Steel Community (ECSC) code code of conduct code of good practice co-decision co-decision procedure co-finance cohesion economic and social cohesion cohesion fund collective collective bargaining collective defence commandite commerce commercial announcement serbest dolaşım serbest dolaşımdaki mallar vatandaşlara ait, sivil, medeni sivil istihdam inşaat mühendisliği medeni hukuk hukuki sorumluluk sivil savunma (afetlere karşı) memur Avrupa Topluluğu memurları sivil amaçlı patlayıcılar medeni usul hukuku kuralları iddia; talep; alacak hakkı iddia etmek; talep etmek, istemek tazminat talebi tazminat istemek gümrük makbuzu; gümrükleme; tasfiye; takas gümrükleme menfi tespit iklim iklim değişikliği küme Kömür kömür sahası Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kanun/yasa, kod davranış kuralları iyi uygulama kodu ortak karar ortak karar usulü ortak finansman uyum ekonomik ve sosyal uyum uyum fonu ortak; toplu toplu sözleşme kollektif savunma komandit şirket ticaret ticarî ilan 16

23 commercial property commercial usage normal bona fide commercial practice commission banking commissions commission on guarantees commissions of the European Parliament joint commission (committee) EC-Turkey Joint Parliamentary Commission member of the commission Commission Commission Decision Commission Directive Commission proposal Commission Recommendation Commission Regulation Commissioner European Commission President of the European Commission should the Commission find Commitment commitment of expenditures long-term commitments committee advisory committee advisory commitee on restrictive practices and dominant positions arbitration committee arbitration committee for consumer problems association committee conciliation committee Committee of Permanent Representatives (COREPER) Committee of the Regions consultative committee European Economic and Social Committee economic study committee EC-Turkey Joint Parliamentary Committee European Standardization Committee (CEN) European Electro-Technical Standardization Committee (CENELEC) ticarî mülkiyet ticarî teamül iyiniyetli ticarî uygulama komisyon; komisyoncu/aracı ücreti bankacılık komisyonları garanti komisyonları Avrupa Parlamentosunun komisyonları karma komisyon (komite) AT-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu komisyon üyesi Komisyon Komisyon Kararı Komisyon Direktifi Komisyon tasarısı Komisyon Tavsiye Kararı Komisyon Tüzüğü Komisyon Üyesi (Komiser) Avrupa Komisyonu Avrupa Komisyonu Başkanı Komisyon... saptarsa taahhüt/yüklenme; vaat giderlerin taahhüdü uzun vadeli taahhütler komite, heyet istişari komite, danışma komitesi sınırlayıcı uygulamalar ve hakim durumlar danışma kurulu tahkim komitesi tüketici sorunları hakem heyeti ortaklık komitesi uzlaştırma komitesi Daimi Temsilciler Komitesi Bölgeler Komitesi danışma/istişare komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ekonomik incelemeler komitesi AT-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Standartlar Komitesi Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi 17

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT GENERAL FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION (ENGLISH-TURKISH)

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Ankara, 2009 Her hakkı saklıdır Parayla Satılmaz ISBN 978-975-19-4481-8 Baskı:

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment ECONOMY AND FINANCE TERMS İNGİLİZCE ability to pay absolute advantage accelerator coefficient acceptance acceptance credit accession agreement accession partnership account account in debit account summary

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı 1 Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı Birinci Baskı Mayıs 2007 Kapak: Burçak Öztekin & Piri Reis Uluslararası Danışmanlık Eğitim Organizasyon

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu kitap, Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü KAMPANYALI KONUT SATIŞLARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE KAMPANYALI SATIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ömer Faruk KOÇ Tüketici ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN İçindekiler 1. ÖNSÖZ 2 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3 3. FİNANS ÇEVİRİSİ..4 4. HATALI KULLANIMLAR.5 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ..7 6.

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı