KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )"

Transkript

1 KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin gösterdiði KPSS testleri þöyledir: GY:Genel Yetenek, GK:Genel Kültür, ÇE:Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, EÐ: Eðitim Bilimleri, EK:Ekonometri, HU:Hukuk, ÝK:Ýktisat, ÝA:Ýstatistik, ÝÞ:Ýþletme, KY:Kamu Yönetimi, MA:Maliye, MU:Muhasebe, UÝ:Uluslararasý Ýliþkiler, YD:Yabancý Dil. Kurum ve kuruluþlarýn kullanacaklarý test aðýrlýklarýnýn bulunduðu satýrlarda, bu aðýrlýklarda hesaplanmýþ KPSS puanlarýnýn (KPSSP) numaralarý küçük bir çerçeve içinde yer almaktadýr. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýna alýnacak personelde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun deðiþik 48. maddesinde yer alan askerlik, saðlýk, suç durumu gibi genel ve özel þartlar aranacaðýndan bu þartlar her kurum için ayrý ayrý belirtilmemiþtir. Hizmet yükümlülüðü bulunan adaylarýn baþka bir kuruma baþvurmalarý halinde bu yükümlülüðe iliþkin borcunu ödemeyi kabul etmiþ olmasý gerekir. Bu kýlavuzda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluþlarý için bu koþullarýn istendiði varsayýlacaktýr. Aþaðýdaki bilgiler adaylara yardýmcý olmak amacýyla verilmiþtir. Kamu kurum ve kuruluþlarý aþaðýdaki koþullarda gerektiðinde deðiþiklik yapabileceklerdir. Bu koþullar kamu kurum ve kuruluþlarýnýn personel alýmý için verecekleri basýn ilanlarýnda kesinlik kazanacaktýr. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, ÝK:0,05, UÝ:0,1, YD:0,6 KPSSP36 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk eðitim veren Uluslararasý Ýliþkiler bölümü ile bu bölüme denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Kamu Yönetimi ) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3 KPSSP30 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk eðitim veren Kamu Yönetimi bölümü ile bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Maliye ) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3 KPSSP24 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk eðitim veren Maliye bölümü ile bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. 181

2 Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Ýþletme ) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝÞ:0,5, YD:0,3 KPSSP23 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk eðitim veren Ýþletme bölümü ile bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Ýktisat ) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝK:0,5, YD:0,3 KPSSP22 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk eðitim veren Ýktisat bölümü ile bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Hukuk ) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 KPSSP21 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk eðitim veren Hukuk bölümü ile bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Mühendis ) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,3, GK:0,2, ÝK:0,2, YD:0,3 KPSSP17 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk eðitim veren Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. 182

3 Baþbakanlýk Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurumca yapýlacak ilanda yer alacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, UÝ:0,1, YD:0,15 KPSSP95 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim lisans programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn ilk günü itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Bu sýnava bir defadan fazla katýlmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikle iliþiði olmamak. Baþbakanlýk Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurumca yapýlacak ilanda yer alacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, ÝK:0,1, KY:0,1 KPSSP97 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim lisans programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn ilk günü itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Bu sýnava bir defadan fazla katýlmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikle iliþiði olmamak. Devamlý olarak görev yapmasýna engel olabilecek daimi vücut veya akýl hastalýðý veya vücut sakatlýðý ile özürlü bulunmamak. Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Denizcilik Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 11 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4 KPSSP6 Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Genel Ýdare Hizmetleri) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝK:0,2, ÝA:0,1, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1 KPSSP58 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Sosyoloji, Psikoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, Ýþletme, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak. 183

4 Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,2, EK:0,15, ÝA:0,3, YD:0,1 KPSSP34 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Matematik, Ekonometri, Ýktisat, Ýstatistik, (Fen/Fen- Edebiyat Fakültesi Ýstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik çaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinsel veya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak. Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Devlet Personel Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1 KPSSP47 Öðrenim Koþulu: Ekonomi, Maliye, Hukuk, Ýdare ve Ýþletme dallarýndan lisans düzeyinde mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Planlama Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1 KPSSP4 Öðrenim Koþulu: Giriþ sýnavý ilanýnda dört yýllýk yükseköðretim kurumlarýnýn belirtilen bölümlerinin birinden mezun olmak veya bu bölümlerde lisansüstü eðitim yapmýþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Askerlikle iliþiði bulunmamak (Askerliðini yapmýþ olmak, askerlikten muafiyeti bulunmak veya tecil etmiþ olmak.) KPSS Sýnavýnýn Yabancý Dil Testinde veya KPDS yada Müsteþarlýkça belirlenecek baþka bir dil sýnavýnda Giriþ Sýnavý ilanýnda duyurulan asgari Yabancý Dil Puanýna sahip olmak. Daha önce yapýlan Planlama Uzman Yardýmcýlýðý sýnavlarýna iki veya daha fazla katýlanlar bu sýnava alýnmazlar. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Dýþ Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,35, GK:0,35, ÝÞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP96 Öðrenim Koþulu: Müsteþarlýk tarafýndan verilecek giriþ sýnavý ilanýnda duyurulacaktýr. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnav tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Yabancý Dil (Alman, Fransýz, Ýngiliz dillerinden biri) sýnavýnda en az 20 doðru yanýt iþaretlemiþ olmak. Müsteþarlýðýmýzca daha önce yapýlan giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna katýlamayacaklardýr. Görevini devamlý yapmasýna engel olabilecek vücut veya akýl hastalýðý ve vücut saðlýðý ile özürlü bulunmamak. Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk þartlarýnda görev yapabilecek durumda olmak. Diðer þartlar giriþ sýnavý ilanýnda duyurulacaktýr. 184

5 Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, YD: 0,6 KPSSP108 Öðrenim Koþulu: Müsteþarlýk tarafýndan verilecek giriþ sýnavý ilanýnda duyurulacaktýr. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnavýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Müsteþarlýðýmýzca daha önce yapýlan giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna katýlamayacaklardýr. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Dýþ Ticaret Kontrolörü Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Personel alýnmasý planlanmaktadýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, ÝK:0,1, KY:0,1, MU:0,1 KPSSP100 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler fakültelerinden ya da en az dört yýl eðitim veren ve eðitim programlarý itibarýyla bunlara denkliði yetkili makamlar tarafýndan kabul olunan yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýndan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnav tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Yabancý Dil (Alman, Fransýz, Ýngiliz dillerinden biri) sýnavýndan 100 üzerinden 70 ve daha yukarý puan almak. Saðlýk durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koþullarýna elveriþli olmak. Diðer koþullar sýnav ilanýnda belirtilecektir. Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Gümrük Müfettiþ Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP44 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.gümrük Müfettiþ Yardýmcýlýðý giriþ sýnavýna bir defadan fazla katýlmamýþ olmak. Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Gümrük Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 8 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP44 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programlarý ile Matematik ve Ýstatistik lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Alman, Fransýz veya Ýngiliz dillerinin en az birinden Gümrük Müsteþarlýðýnca verilecek ilanda belirtilecek sayýda KPSS yabancý dil sorusuna doðru cevap vermek. 185

6 Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý Gümrükler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Gümrük Kontrolörü Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP44 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Daha önce yapýlan Stajyer Gümrük Kontrolörü Giriþ Sýnavýna iki kere katýlýp da baþarýsýz olanlar giriþ sýnavýna kabul edilmezler. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Hukuk) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 KPSSP21 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Hukuk bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýktisat) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 7 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝK:0,5, YD:0,3 KPSSP22 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýktisat bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýstatistik) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 2 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝA:0,5, YD:0,3 KPSSP25 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýstatistik bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ýþletme) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 7 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, ÝÞ:0,5, YD:0,3 KPSSP23 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ýþletme bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 186

7 Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Maliye) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3 KPSSP24 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Maliye bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Matematik) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 2 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,15, YD:0,3 KPSSP92 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Matematik bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Mühendis) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 7 Test Aðýrlýklarý: GY:0,3, GK:0,2, ÝK:0,2, YD:0,3 KPSSP17 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Mühendislik bölümlerinden ve bu bölümlere denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Kamu Yönetimi) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3 KPSSP30 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Kamu Yönetimi bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝA:0,1, ÝK:0,2, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1 KPSSP58 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 187

8 Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Uluslararasý Ýliþkiler) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 2 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, UÝ:0,1, YD:0,4 KPSSP88 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Uluslararasý Ýliþkiler bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Ekonometri) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,15, YD:0,3 KPSSP92 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Ekonometri bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Uluslararasý Ticaret) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,45, YD:0,3 KPSSP18 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Uluslararasý Ticaret bölümünden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðretim programlarýnýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hazine Uzman Yardýmcýsý (Sigortacýlýk/Aktüerya) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,2, ÝA:0,3, YD:0,1 KPSSP34 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk fakülte ve yüksekokullarýn Sigortacýlýk veya Aktüerya bölümlerinden ve bu bölüme denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki yükseköðrenim kurumlarýndan mezun olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Görevini yapmasýna engel olabilecek vücut ve akýl saðlýðý ile özrü bulunmamak. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Sigorta Denetleme Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 10 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1 KPSSP76 Öðrenim Koþulu: Ýktisat, Maliye, Hukuk, Ýþletme, Muhasebe veya mesleðin konusu ile ilgili lisans programlarýndan veya dengi programlarýndan birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Askerlik hizmetini yapmýþ olan erkek adaylarda, askerlikte geçen süre ayrýca hesaplanmak üzere tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Daha önce yapýlan Sigorta Denetleme Uzman Yardýmcýlýðý giriþ sýnavlarýnda iki kez baþarý gösteremeyenler bu sýnava giremezler. 188

9 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Hazine Kontrolörü Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 8 Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1 KPSSP40 Öðrenim Koþulu: En az Dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dýþýndaki öðretim kurumlarýndan birisini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ bulunmak, (askerliðini yapmýþ olanlar için bu sýnýra askerlikte geçen süre eklenir). Saðlýk durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koþullarýna elveriþli olmak, (Tam teþekküllü resmi saðlýk kurumu Kurul Raporu ile belgelenecek). KPSS yabancý dil testinde ( Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce) en az %70 soruya doðru cevap vermiþ olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Uzman Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 10 Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1 HU:0,2, ÝK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1 KPSSP118 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk eðitim veren yükseköðretim kurumlarýndan Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya Mühendislik bölümlerinden lisans diplomasýyla mezun olmak veya bunlara denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki Yükseköðretim Kurumlarýndan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Baþbakanlýk Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Uzman Hukukçu Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4 KPSSP6 Öðrenim Koþulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir fakülteden mezun olmak; avukatlýk stajýný tamamlamýþ veya staj bitim belgesini en geç sözlü sýnav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Kurulun giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna alýnmayacaklardýr. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 20 Baþbakanlýk Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4 KPSSP6 Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler veya dengi fakültelerin Ýþletme, Ýktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacýlýk ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararasý Ýliþkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler, Uluslararasý Finans, Ekonometri, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ý.T.Ü. Ýþletme Mühendisliði lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Kurulun giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna alýnmayacaklardýr. 189

10 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 KPSSP21 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Kurumca yapýlacak olan yarýþma sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný geçmemiþ olmak. Yarýþma sýnavýna birden fazla katýlmamýþ olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Müfettiþ Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 18 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3 Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý KPSSP70 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Mimarlýk ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak. (Mimar/Yüksek Mimar, Ýnþaat Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Makine Mühendisi/Yüksek Mühendisi, Elektrik Mühendisi/Yüksek Mühendisi unvanýna sahip olanlar tercih edilecektir.) Diðer Koþullar: Kurumca yapýlacak olan yarýþma sýnavýnýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci gününde 30 yaþýný geçmemiþ olmak. Yarýþma sýnavýna birden fazla katýlmamýþ olmak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (BAÐ-KUR Genel Müdürlüðü) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Bað-Kur Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,2, MU:0,2 KPSSP35 Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen ve dört yýl lisans eðitimi veren yurtiçi veya yurtdýþýndaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmek. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ bulunmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Ýki defadan fazla Kurum Denetmen Yardýmcýlýðý Giriþ Sýnavýna katýlmamýþ olmak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Baþkanlýk Sigorta Müfettiþ Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 20 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1 HU:0,2, ÝK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1 KPSSP118 Öðrenim Koþulu: Eðitim süresi en az dört yýl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bu fakültelere denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yabancý fakülte veya yüksekokullarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýlacaðý yýlýn ilk günü 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Sigorta Müfettiþ Yardýmcýlýðý giriþ sýnavýna bir defadan fazla katýlmamýþ olmak. 190

11 Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Sigorta Uzman Yardýmcýsý (Finansman Alanýnda) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 6 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1 HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3 KPSSP63 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk eðitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýktisat, Ýþletme ve Mühendislik Fakülteleri ile Muhasebe, Sigortacýlýk, Bankacýlýk alanlarýnda en az dört yýl eðitim veren Yükseköðretim kurumlarýndan ya da bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yurtdýþýndaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak. Diðer Koþullar: Askerlik hizmetini yapmýþ olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrýca ilave edilmek þartýyla Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Sigorta Uzman Yardýmcýsý (Aktüerya Alanýnda) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1 ÝA:0,5, YD:0,3 KPSSP25 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk eðitim veren Aktüerya, Ýktisat, Ýþletme, Ýstatistik, Matematik, Ekonometri ve Mühendislik alanlarýnda en az dört yýl eðitim veren Yükseköðretim kurumlarýndan ya da bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yurtdýþýndaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak. Diðer Koþullar: Askerlik hizmetini yapmýþ olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrýca ilave edilmek þartýyla Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Çalýþma Genel Müdürlüðü) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Çalýþma Uzman Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝA:0,1, MA:0,1, UÝ:0,1, YD:0,1 KPSSP115 Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Bakanlýk Müfettiþ Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 9 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP89 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Ýktisat, Siyasal Bilgiler, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile dengi kurumlardan mezun olmak. Diðer Koþullar: 30 yaþýný geçmemiþ olmak. Saðlýk durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koþullarýnda yolculuk etmeye elveriþli olmak. 191

12 Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Eðitim ve Araþtýrma Merkezi) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Eðitim Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, ÝÞ:0,2, YD:0,2 KPSSP116 Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Eðitim ve Araþtýrma Merkezi) Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Eðitim Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 1 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2 KPSSP5 Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Aday Meslek Memuru Dýþiþleri Bakanlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, ÝK:0,05, UÝ:0,1, YD:0,6 KPSSP36 Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinin, Uluslararasý Ýliþkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Ýktisat, Ýþletme, Maliye ve Ekonomi lisans programlarýnýn veya dengi programlar ile Hukuk Fakülteleri veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýlacaðý ilk gün itibarýyla 31 yaþýndan gün almamýþ olmak. Dýþiþleri Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Aday Ýdari Memur Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3 KPSSP68 Öðrenim Koþulu: Dört yýl süreli yükseköðretim kurumlarýndan mezun olmak. Diðer Koþullar: Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak yazýlý sýnavýn ilk günü itibarýyla 31 yaþýndan gün almamýþ olmak. Dýþiþleri Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Aday Haberleþme Teknik Personeli Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,25, ÝA:0,15, YD:0,2 KPSSP69 Öðrenim Koþulu: Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliði veya bilgisayar eðitimi veren bölümlerin birinden (Bakanlýðýn takdiri esastýr) mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýlacaðý ilk gün itibarýyla 31 yaþýndan gün almamýþ olmak. 192

13 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Enerji Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 10 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkanlýðý Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4 KPSSP6 Öðrenim Koþulu: Mühendislik Fakülteleri ya da bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yurtdýþý okullarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk günü itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Enerji Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 10 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkanlýðý Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2 KPSSP103 Öðrenim Koþulu: Hukuk Fakülteleri ya da bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yurtdýþý okullarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk günü itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Enerji Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 10 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkanlýðý Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,15, ÝÞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP104 Öðrenim Koþulu: En az dört yýl süreli eðitim veren Siyasal Bilgiler, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, iktisat ve Ýþletme Fakülteleri veya Yüksekokullardan ya da bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanmýþ yurtdýþý okullarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk günü itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Kaymakam Adayý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 41 Ýçiþleri Bakanlýðý Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,2, KY:0,4, MA:0,1 KPSSP37 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtdýþýndaki en az dört yýl süreli fakültelerin birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci günü itibariyle 30 yaþýný bitirmemiþ olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çaðrýlýp da, yukarýda belirtilen yaþ sýnýrýný askerlik ödevleri sýrasýnda geçirmiþ bulunanlarýn terhislerini müteakip açýlacak ilk sýnava müracaat etmeleri þartý ile bu yaþ durumlarý aday olarak alýnmalarýna engel teþkil etmez). Mülki Ýdare Amirliði görevini devamlý yapmasýna engel olabilecek vücut ve akýl hastalýðý veya vücut sakatlýðý ile özürlü bulunmamak. KPSSP37 puan türünden 70 ve daha fazla puan almak kaydýyla baþvuranlar arasýnda en yüksek puandan baþlamak üzere boþ kadronun 20 katý kadar aday Kaymakam Adaylýðý yazýlý sýnavýna katýlmaya hak kazanýr. 193

14 Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: APK Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 5 Ýçiþleri Bakanlýðý Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, ÝK: 0,2, ÝA:0,1, KY:0,2, MA:0,1 KPSSP31 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Ekonomi, Hukuk, Ýdari Bilimleri, Ýþletme ve Ýstatistik alanlarýndan dört yýl süreli Fakülte ve yüksekokul mezunlarýndan veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtdýþýndaki en az dört yýl süreli fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci günü itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, erkekler için askerlikle iliþiði bulunmamak, askerlik hizmetini yapmýþ veya ertelemiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Memleketin her yerinde ve ter türlü iklim þartlarýnda görev yapmaya ve her türlü vasýta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadýðýný saðlýk kurulu raporu ile belgelemiþ olmak. KPSSP31 puan türünden 70 ve daha fazla puan almak kaydýyla baþvuranlar arasýnda en yüksek puandan baþlamak üzere boþ kadronun 4 katý kadar aday APK Uzman Yardýmcýlýðý sözlü sýnavýna katýlmaya hak kazanýr. Ýçiþleri Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Ýl Planlama Uzman Yardýmcýlýðý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 15 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,2, ÝK: 0,2, ÝA:0,1, KY:0,2, MA:0,1 KPSSP31 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin Ekonomi, Hukuk, Ýdari Bilimleri, Ýþletme ve Ýstatistik alanlarýndan dört yýl süreli Fakülte ve yüksekokul mezunlarýndan veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtdýþýndaki en az dört yýl süreli fakültelerden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn birinci günü itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, erkekler için askerlikle iliþiði bulunmamak, askerlik hizmetini yapmýþ veya ertelemiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Memleketin her yerinde ve ter türlü iklim þartlarýnda görev yapmaya ve her türlü vasýta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadýðýný saðlýk kurulu raporu ile belgelemiþ olmak. KPSSP31 puan türünden 70 ve daha fazla puan almak kaydýyla baþvuranlar arasýnda en yüksek puandan baþlamak üzere boþ kadronun 4 katý kadar aday Ýl Planlama Uzman Yardýmcýlýðý sözlü sýnavýna katýlmaya hak kazanýr. Kamu Ýhale Kurumu Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Kamu Ýhale Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 4 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, ÝK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP62 Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Kamu Ýhale Kurumu Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Kamu Ýhale Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 2 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2 KPSSP5 Öðrenim Koþulu: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. Diðer Koþullar: Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde yer alacaktýr. 194

15 Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2 KPSSP8 Öðrenim Koþulu: Mimarlýk, Mühendislik, Arkeoloji, Sanat Tarihi dallarýnda eðitim veren Türk veya denkliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen yurtdýþý okullardan mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn açýldýðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Almanca, Fransýzca, Ýngilizce dillerinden birini bilmek. Yapýlacak sýnava daha önce birden fazla katýlmamýþ olmak. Saðlýk durumu iklim deðiþikliklerine ve her türlü yolculuk koþullarýna elveriþli olmak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2 KPSSP53 Öðrenim Koþulu: Ýktisat ve Ýþletme dallarýnda eðitim veren Türk veya denkliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen yurtdýþý okullardan mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn açýldýðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Almanca, Fransýzca, Ýngilizce dillerinden birini bilmek. Yapýlacak sýnava daha önce birden fazla katýlmamýþ olmak. Saðlýk durumu iklim deðiþikliklerine ve her türlü yolculuk koþullarýna elveriþli olmak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2 KPSSP8 Öðrenim Koþulu: Mimarlýk dalýnda sýnava katýlacaklar için, Mimarlýk dalýnda eðitim veren Türk veya denkliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen yurtdýþý okullardan mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn açýldýðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Almanca, Fransýzca, Ýngilizce dillerinden birini bilmek. Yapýlacak sýnava daha önce birden fazla katýlmamýþ olmak. Saðlýk durumu iklim deðiþikliklerine ve her türlü yolculuk koþullarýna elveriþli olmak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2 KPSSP53 Öðrenim Koþulu: Sosyal Bilimler dalýnda sýnava katýlacak adaylar için, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýdari Bilimler veya Turizm dallarýnda en az dört yýllýk eðitim veren Fakülte ve Yüksekokullar ile denkliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen okullardan mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn açýldýðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Almanca, Fransýzca, Ýngilizce dillerinden birini bilmek. Yapýlacak sýnava daha önce birden fazla katýlmamýþ olmak. Saðlýk durumu iklim deðiþikliklerine ve her türlü yolculuk koþullarýna elveriþli olmak. 195

16 Kültür ve Turizm Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Kültür ve Turizm Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,4, YD:0,2 KPSSP8 Öðrenim Koþulu: Bakanlýðýn faaliyet alanýna giren konularda, ilan metninde duyurulacak en az dört yýllýk eðitim veren Fakülte veya Yüksekokullarýn bölümlerini veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen yurtdýþýndaki Yükseköðretim kurumlarýndan mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Almanca, Fransýzca, Ýngilizce veya Bakanlýðýn ihtiyaç duyduðu diðer dillerden birini bilmek. Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Her bölge ve iklim þartlarýnda görev yapmaya engel bir hali bulunmamak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Kültür ve Turizm Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Kurum tafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr. Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2 KPSSP53 Öðrenim Koþulu: Yükseköðretim kurumlarýnýn en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði Yükseköðretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dýþýndaki Yükseköðretim kurumlarýndan mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 35 yaþýný doldurmamýþ olmak. Almanca, Fransýzca, Ýngilizce veya Bakanlýðýn ihtiyaç duyduðu diðer dillerden birini bilmek. Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Her bölge ve iklim þartlarýnda görev yapmaya engel bir hali bulunmamak. Maliye Bakanlýðý Araþtýrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Maliye Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 9 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,15, YD:0,3 KPSSP92 Öðrenim Koþulu: Yükseköðretim kurumlarýnýn en az dört yýl süre ile eðitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Ýstatistik ve Ekonometri lisans programlarýndan veya bunlarýn dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavý tarihinde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Maliye Bakanlýðý Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 8 Test Aðýrlýklarý: GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5 KPSSP106 Öðrenim Koþulu: Dört yýllýk üniversitelerin Ýktisat, Ýþletme, Uluslararasý Ýliþkiler, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ bulunmak. 196

17 Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Devlet Gelir Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 40 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP49 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülte veya yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Giriþ sýnavýný kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sýnavlara katýlabilirler. Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Görevini yapmasýna engel olabilecek daimi vücut veya akýl hastalýðý veya vücut sakatlýlýðý ile özürlü bulunmamak. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Gelir Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 500 Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel Müdürlüðü Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP49 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülte veya yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Giriþ sýnavýný kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sýnavlara katýlabilirler. Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Görevini yapmasýna engel olabilecek daimi vücut veya akýl hastalýðý veya vücut sakatlýlýðý ile özürlü bulunmamak. Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Vergi Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 400 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP49 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülte veya yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Giriþ sýnavýný kazanamayanlar ancak iki defa daha sonraki sýnavlara katýlabilirler. Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Görevini yapmasýna engel olabilecek daimi vücut veya akýl hastalýðý veya vücut sakatlýlýðý ile özürlü bulunmamak. Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel Müdürlüðü Gelirler Kontrolörleri Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Gelirler Kontrolörü Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 48 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,15, ÝÞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP57 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim kurumlarýndan birisini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: 1 Ocak 2005 tarihinde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. ÖSYM'ye bildirilen aðýrlýklar not ortalamasýna göre hesaplanan KPSS puanlarýyla yapýlacak sýralamada en yüksekten baþlayarak 80 puanýn altýna inmemek kaydýyla Gelirler Kontrolörlüðü Meslek Giriþ Sýnavýna katýlmaya hak kazanýr.meslek Giriþ Sýnavýný kazanamayanlar ancak bir defa daha sonraki sýnavlardan birine girebilir. Erkek adaylarýn sýnav tarihinde askerlik görevini yapmýþ veya erteletmiþ olmasý gerekir. Saðlýk durumlarýnýn, saðlam ve her türlü iklim ve yolculuk þatlarýna uygun olduðuna dair bütün klinik muayene sonuçlarýný gösterir tam teþekküllü resmi hastanelerden alýnacak saðlýk kurulu raporunu vermeleri gerekir. 197

18 Maliye Bakanlýðý Hesap Uzmanlarý Kurulu Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Hesap Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 45 Test Aðýrlýklarý: GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP54 Öðrenim Koþulu: Eðitim süresi en az dört yýl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri ile ayný konularda eðitim veren ve bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurtdýþý fakülte veya yüksekokullarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Öngörülen aðýrlýklarda hesaplanan KPSSP54 puan türünde 80 ve daha fazla puan almak kaydýyla baþvuruda bulunanlardan en yüksek puanlý 200 aday içinde bulunmak. Saðlýk durumunun yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elveriþli olduðu tam teþekküllü bir hastanenin saðlýk kurulu raporu ile tevsik olunmak. Yapýlacak soruþturma sonucunda Hesap Uzmanlýðýnýn gerektirdiði nitelikte bulunduðu anlaþýlmýþ olmak. Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, muaf veya tecilli bulunmak. Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Devlet Bütçe Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 25 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,15, ÝA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP56 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülte ve yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýlacaðý tarih itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Görevini yapmasýna engel olabilecek daimi vücut veya akýl hastalýðý veya vücut sakatlýðý ile özürlü olmamak. Maliye Bakanlýðý Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Mali Suçlarý Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:10 Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP72 Öðrenim Koþulu: Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri lisans programlarýnýn veya dengi programlarýn birinden mezun olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýlacaðý tarih itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Adaylar giriþ sýnavlarýna en fazla iki defa katýlabilirler. Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Devlet Mallarý Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 12 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, ÝK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP42 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülte ve yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Ýdarenin yapacaðý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylarýn askerlikle iliþiðinin bulunmamasý (Yapmýþ, erteletmiþ veya muaf olmasý gerekir). 198

19 Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Milli Emlak Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, ÝK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP42 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülte ve yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Ýdarenin yapacaðý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylarýn askerlikle iliþiðinin bulunmamasý. (Yapmýþ, erteletmiþ veya muaf olmasý gerekir). Maliye Bakanlýðý Milli Emlak Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Milli Emlak Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 50 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, ÝK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1 KPSSP42 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülte ve yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Ýdarenin yapacaðý giriþ sýnavý tarihi itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylarýn askerlikle iliþiðinin bulunmamasý. (Yapmýþ, erteletmiþ veya muaf olmasý gerekir). Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Muhasebe Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 75 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1 KPSSP43 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Maliye, Ýktisat, Hukuk, Ýþletme, Kamu Yönetimi ve Ýþ Ýdaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýlacaðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmýþ, erteletmiþ olmak veya bu hizmetten muaf bulunmak. Görevini devamlý yapmasýna engel olabilecek daimi vücut veya akýl hastalýðý veya vücut sakatlýðý ile özürlü bulunmamak. Muhasebe Uzman Yardýmcýlýðý sýnavýna en çok iki defa girilebilir. Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Muhasebe Denetmen Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 10 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1 KPSSP43 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Maliye, Ýktisat, Hukuk, Ýþletme, Kamu Yönetimi ve Ýþ Ýdaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavý tarihinde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.erkek adaylar için askerliðini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Giriþ Sýnavýna en çok iki defa girilebilir. 199

20 Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 30 Test Aðýrlýklarý: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1 KPSSP43 Öðrenim Koþulu: Üniversitelerin en az dört yýl süre ile eðitim veren Maliye, Ýktisat, Hukuk, Ýþletme, Kamu Yönetimi ve Ýþ Ýdaresi ile ilgili fakülte ve yüksekokullarý ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdýþýndaki dört yýl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Yazýlý sýnavýn yapýlacaðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmýþ veya erteletmiþ olmak. Görevini devamlý yapmasýna engel olabilecek vücut veya akýl hastalýðý veya vücut sakatlýðý ile özürlü bulunmamak. Uzman yardýmcýlýðý sýnavýna en çok iki defa girilebilir. Maliye Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Maliye Müfettiþ Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 15 (en fazla) Test Aðýrlýklarý: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1 KPSSP40 Öðrenim Koþulu: En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki öðrenim kurumlarýndan birisini bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: Giriþ sýnavýnýn yapýlacaðý yýlýn Ocak ayý baþýnda 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Daha önce Maliye Müfettiþ Yardýmcýlýðý sýnavýna katýlmamýþ veya en fazla bir kez katýlmýþ olmak. Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, erteletmiþ veya muaf olmak. Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya saðlýk durumu açýsýndan elveriþli olmak. Rekabet Kurumu Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Rekabet Uzman Yardýmcýsý Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: 12 Test Aðýrlýklarý: GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2 KPSSP5 Öðrenim Koþulu: Hukuk, Ýktisat, Siyasal Bilgiler, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden ve Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliði veya Ýþletme Mühendisliði bölümlerinden ya da bunlara denkliði kabul edilen yurtdýþýndaki Yükseköðretim Kurumlarýnýn en az lisans düzeyindeki programýný sözlü sýnav tarihi itibarýyla bitirmiþ olmak. Diðer Koþullar: 1 Ocak 2005 tarihi itibarýyla 31 yaþýndan gün almamýþ olmak ( ve daha önce doðanlar sýnava baþvuramazlar). Askerliðini yapmýþ olmak veya askerlikle iliþiði bulunmamak (Baþvuru tarihinde askerliðin ertelenmiþ olmasý yeterlidir.) Daha önce yapýlan giriþ sýnavýnda iki defa baþarýsýz olanlar üçüncü defa sýnava giremezler. Devamlý olarak görev yapmasýna engel olabilecek vücut veya akýl hastalýðý ve vücut sakatlýðý ile özürlü bulunmamak. Diðer bir kuruluþa zorunlu hizmet yükümlülüðü bulunmamak veya bu yükümlülüðe iliþkin borcunu ödemeyi kabul etmiþ olmak. Saðlýk durumlarýnýn yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koþullarýnda görev yapmaya elveriþli olduðunu, tam teþekküllü bir hastanenin saðlýk kurulu raporu ile belgelendirmiþ olmak, (kazananlardan istenir). 200

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAZI BİLGİLER (2006-KPSS/1 PUANLARI)

A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAZI BİLGİLER (2006-KPSS/1 PUANLARI) A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAZI BİLGİLER (2006-KPSS/1 PUANLARI) AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazı kısaltmalar yapılmıştır. Testlere verilecek ağırlıklar

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor?

Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor? On5yirmi5.com Hangi Kurum Kaç Puanla Alıyor? KPSS ile hangi alanda hangi puan türüyle kaç puanla nereye girilir... Yayın Tarihi : 25 Eylül 2012 Salı (oluşturma : 1/7/2017) PUAN TÜRÜ KURUM PUAN İÇERİĞİ

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Next Level Kariyer En İyisi İçin

Next Level Kariyer En İyisi İçin ÇSGB alım yapılan Kadro Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı (Aralık 2016) Alım Adeti 400 KPSS Puan Türü KPSS P113 (En az dört yıllık eğitim fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1201 Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1205 Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1209 Sýnav tarihi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ

22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ 22 ŞUBAT 2015 ANKARA BÖLGESİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ Memur alım sınavı 22 Şubat 2015 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Ankara Bölgesine bağlı iller Ankara, Çankırı ve Kırıkkale dir. Görev teklifleri

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik

SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik 2008-72 SMMM-YMM Kanunu'nda Yapýlan Deðiþiklik Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/72 Sirküler SM, SMM ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunu Hatýrlanacaðý üzere 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU

2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU 2005 KAMU PERSONEL TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu Kýlavuz "Kamu Görevlerine Ýlk defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" (R.G. 03.05.2002 tarihli

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

SPK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

SPK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? On5yirmi5.com SPK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? SPK, 28 uzman yardımcısı, 5 uzman hukukçu yardımcısı, 5 bilişim uzman yardımcısı olmak üzere toplam 38 personel alacak. Yayın Tarihi : 20

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52

Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/ :52 Maliye bakanlýðý Muhasebe Uzmanlýðý özel sýnavý Gönderen : zeydi - 23/01/2009 12:52 T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE UZMANLIÐI ÖZEL SINAVI DUYURUSU 2009 / ANKARA MUHASEBE UZMANLIÐI

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve 5 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI YL 30 DR 5 YL 2 DR 2

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI YL 30 DR 5 YL 2 DR 2 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI PRG Öğr. Sayısı BAŞVURU KOŞULLARI* İktisat YL 30 DR 5 İlgili

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir: T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 1- GENEL T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KPSS Hakkında Bilmeniz Gerekenler

KPSS Hakkında Bilmeniz Gerekenler On5yirmi5.com KPSS Hakkında Bilmeniz Gerekenler Ülkemizde kamu personeli olarak çalışmak isteyenlerin yolu mutlaka KPSS'den geçer. Peki nedir bu KPSS? Kimler katılabilir, ne zaman yapılır ya da nasıl sorular

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ.

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK ANABİLİM DALLARI LİSANS Tezli Tezsiz ARKEOLOJİ KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10-5 - BASIN VE YAYIN 20-10 - ÖZEL KOŞULLAR Arkeoloji, Klasik Arkeoloji,

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ARAŞTIRMACI DENETÇİ YARDIMCISI

ARAŞTIRMACI DENETÇİ YARDIMCISI ARAŞTIRMACI İktisat, Ekonometri, Maliye, İşletme, Finans, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, veya İstatistik bölümlerinde lisans veya İktisat, Ekonometri, Maliye, İşletme veya Finans alanlarında

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜ

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜ T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜ Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra Başvuru Formu linkini tıklayınız. I - Vakıfbank'ı Tanıyalım II- Sınava İlişkin Açıklamalar

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı