Osmanlı Devleti DıĢ Borçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Devleti DıĢ Borçları"

Transkript

1 Osmanlı Devleti DıĢ Borçları Döneminde Yüzyıl Süren Boyunduruk BORÇLANMALARI GALATA BANKERLERĠ ve OSMANLI BANKASI DÜYUN-U UMUMĠYE ĠDARESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ NĠN KABUL ETTĠĞĠ OSMANLI DEVLET BORÇLARI Dr. Biltekin ÖZDEMİR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) E. II.BaĢkanı Maliye ve Gümrük Bakanlığı E. MüsteĢarı T.B.M.M. Plan-Bütçe Komisyonu E. BaĢkanı Ankara, Eylül 2009 I

2 ANKARA TĠCARET ODASI YAYINI ISBN : Desen Ofset A.ġ. Birlik Mah Cad Sok. No:2 Çankaya ANKARA Tel: II

3 Ö N S Ö Z Bir ülke için içinde yaģanılan ekonomik durumu doğru teģhis etmek, açıktır ki, o ülkenin geleceği bakımından doğru önlemlerin alınmasında yaģamsal önem taģır. Bunun gibi, ülke geçmiģinde olup bitenleri bilmek ve ders almak da yine gelecekte uygulanacak politikaları belirlemek bakımından birinci derecede bir yere sahiptir. W. Churchill, ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görebilirsiniz diyerek geçmiģten ders almanın önemini vurgulamıģtır. Bu düģünce ile biz bu çalıģmamızda ecdadımız olarak Osmanlı Devleti nde 19. yüzyıl sonrasında ekonominin en önemli ve çarpıcı boyutunu oluģturan Osmanlı Devleti DıĢ Borçları nı, borçların nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını aģırı derecede ayrıntıya girmeden ve fakat toplu bir biçimde ele almayı ve kamu oyunun bilgisine sunmayı yararlı gördük. ÇalıĢmamızı iki kitap olarak sunacağız. Osmanlı Devleti DıĢ Borçları adı altında yayınladığımız bu ilk çalıģmamızı, ileride Türkiye Cumhuriyeti DıĢ Borçları adı altında tamamlamak suretiyle, borç meselesinin incelenmesine bütünlük kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu çerçevede, konuyu, Borçlanmaları, Galata Bankerleri, Osmanlı Devleti nde Bankacılık ve Osmanlı Bankası, Düyun-u Umumiye Ġdaresi, Sèvres ve Lozan ın ilgili hükümleri gibi temel içerikleri ile incelerken, Türkiye Cumhuriyeti ne onun kabulü ile devren gelen Osmanlı Devlet Borçları nın Cumhuriyet dönemindeki serüvenini de açık bir biçimde ortaya koymaya çalıģtık. ÇalıĢmamızı, Osmanlı Devleti DıĢ Borçları nın ortak temel özelliklerini belirttikten sonra, genel bir değerlendirme yaparak sonuca bağladık. Tüm eksikleri kendi sorumluluğuma ait olan bu çalıģmamızın, akademik çevreler, üniversite öğrencileri, uygulayıcı konumundaki kamu ve reel kesim yöneticileri ve ülke sorunlarına duyarlılık gösteren herkese ıģık tutacağına ve katkıda bulunacağına inanıyorum. Kitabın yayınlanması konusunda ilgilerini esirgemeyen baģta Ankara Ticaret Odası BaĢkanı Sayın Sinan Aygün'e ve onun Ģahsında yönetim kurulu üyelerine ve tüm yöneticilerine, bana evimizde zaman ve mekan özverisinde bulunan III

4 sevgili eģim Semiha Özdemir e, eserin en kaliteli bir biçimde basılması ve en geniģ bir Ģekilde dağıtımı için duyarlılık gösteren ATO BaĢkan DanıĢmanı Attila Sanal ile Desen Offset e ve hizmeti geçen diğer görevlilere, eleģtiri, katkı ve düzeltmeleri ile yardımlarını esirgemeyen Hacettepe Üniversitesi ĠĠBF Maliye Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Nurettin Bilici ye, değerli meslekdaģlarım Maliye BaĢmüfettiĢleri Doç. Dr. Erdoğan Öner ve Mehmet Fatih Ekinci ye en içten teģekkürlerimi sunuyorum. Dr. Biltekin ÖZDEMĠR Ankara/Oran Eylül 2009 IV

5 ĠÇĠNDEKĠLER I. KARLOFÇA DAN BALTA LĠMANI TĠCARET ANLAġMASI NA... 1 II. OSMANLI DEVLETĠ NDE ĠLK ĠÇ BORÇLANMALAR...10 III. OSMANLI DEVLETĠ NDE ĠLK AVRUPA KÖKENLĠ-ĠÇ BORÇLANMA LAR; GALATA BORSASI ve GALATA BANKERLERĠ IV. BANKERLĠKTEN BANKACILIĞA GEÇĠġ, OSMANLI DEVLETĠNDE PARA VE BANKACILIK Ġlk Bankacılık GiriĢimleri Osmanlılarda Para Birimleri ve 1844 Para Reformu yılında Kurulan Ġstanbul Bankası (Bank-ı Dersaadet) (Banque de Constantinople) V. OSMANLI BANKASI (The Ottoman Bank) VI. BANK-I ġahane-ġ OSMANĠ (Osmanlı ġahane Bankası) (Imperial Ottoman Bank) VII. OSMANLI DEVLETĠNDE DĠĞER KREDĠ KURULUġLARI Société Généralé de L Empire Ottomane (Osmanlı Ġmparatorluğu Genel Ortaklığı) The Ottoman Financial Association (Osmanlı Finansman KuruluĢu) Osmanlı Ġtibar-ı Umumi Bankas Osmanlı Genel Kredi Bankası) Avusturya-Osmanlı ve Avusturya-Türk Bankaları Ġstanbul Bankası Osmanlı Kambiyo ve Esham ġirketi Aralığında Kurulan Bankalar Selanik Bankası Midilli Bankası Türkiye Milli Bankası Ziraat Bankası V

6 VIII. OSMANLI DEVLETĠNDE ĠLK DIġ BORÇLANMALAR IX. OSMANLI DEVLETĠ DIġ BORÇLANMALARI A. Kırım Harbindan Düyun-u umumiye Ġdaresinin KuruluĢuna Kadar Yapılan (15 adet) DıĢ Borçlanma( ) Kırım SavaĢı ve Mısır Borçlanması Borçlanması ve Yabancıların Mali Kontrollerinin BaĢlaması Pahalı Borçlanmalar Borçlanması Mirés (Paris) Borçlanması Abdülaziz Fermanı ve 1862 ve 1863 Borçlanmaları Ağnam Ġstikrazı (Koyun Borçlanması) ve I. Tertip Genel Borçlanma Mali Ġflasın EĢiğine Geliniyor ; ve 1868 Yılları Borçlanmaları Borçlanması Ġkramiyeli Rumeli Demiryolları Borçlanması (Lots Turcs) Borçlanması Hazine Tahvilleri Borçlanması ve II. Tertip Genel Borçlanma Mali Ġflastan Önceki Son Borçlanma; 1874 III.Tertip Genel Borçlanması B. Osmanlı Devleti nin Mali Ġflâsı ; Ödemelerin Durdurulması ve Moratoryum Ġlanı (6 Ekim Aralık 1881 Dönemi) Ramazan Kararnamesi, Ġki Kararname Arası Devre ve Moratoryum Ġlanı (6 Ekim Aralık 1881) Milli Savunma Borçlanması; Osmanlı-Rus SavaĢı (93 Harbi); Ayastefanos (YeĢilköy) AndlaĢması ve Berlin Konferansı RÜSUM-U SĠTTE ĠDARESĠ (Altı Vergi Ġdaresi) ) C. Düyun-u Umumiye Ġdaresi nin KuruluĢundan (20 Aralık 1881) II. MeĢrutiyetin Ġlanına Kadar(23 Temmuz 1908) Kadar Yapılan Osmanlı DıĢ Borçlanmaları (18 adet) Muharrem Kararnamesi ve DÜYUN-U UMUMĠYE-Ġ OSMANĠYE ĠDARESĠ nin Kurulması Muharrem Kararnamesi nin Kapsamı ve Borçların Yeniden Yapılandırılması DÜYUN-U UMUMĠYE ĠDARESĠ nin Yapısı, Mahiyeti ve Etkileri a) Yönetimi b) Düyun-u umumiye Ġdaresi nin Görev ve Yetkileri ve Reji Ġdaresi VI

7 c) Yönetimine Tahsis Edilen Gelirler d) Diğer Sınai ve Ticari Görevleri ve Alt Yapı Yatırımları e) Olumlu Sayılabilecek Yönleri f) Olumsuz Yönleri Gümrükler Borçlanması Balıkavı Borçlanması (Saydı Mahî Ġstikrazı) Osmaniye Ġstikrazı Borçlanması (Borçların Konversiyonu) Tömbeki Borçlanması Borçlanmaları Borçlanması Gümrükler Borçlanması Bağdat I. Tertip Demiryolu Borçlanması ve Balık Avı Borçlanması DıĢ Borçların BirleĢtirilerek DeğiĢtirilmesi (Konversiyonu) Operasyonu (Düyun-u Mübeddele-i Muvahhede) Borçlanması Borçlanması ve Askeri Teçhizat Ġstikrazı Borçlanması ve Borç Tahvili II. ve III. Tertip Bağdat Demiryolları Borçlanmaları D. II. MeĢrutiyet in Ġlanından (23 Temmuz 1908) Sonra ( ) Yapılan Osmanlı DıĢ Borçlanmaları (8 adet) Borçlanması Borçlanması Borçlanması Borçlanmaları ; Hudeyde-Sana Ġstikrazı ve Gümrük Ġstikrazı Borçlanmaları ; Konya Ovası Sulaması ve Doklar Borçlanması Gümrük Borçlanması Hazine Tahvilleri ve Avanslar E Döneminde Yapılan Osmanlı DıĢ Borçlanmalarına Toplu BakıĢ (41 adet) X. DOĞRUDAN YATIRIM OLARAK GELEN YABANCI KAYNAKLAR XI. OSMANLI DEVLETĠ NĠN I. DÜNYA SAVAġI ÖNCESĠ VE SONRASI BÜTÇELERĠ VE BORÇ DURUMU; 10 AĞUSTOS 1920 SÈVRES ANDLAġMASI NIN OSMANLI DEVLETĠNE DAYATTIĞI AĞIR MALĠ KOġULLAR Osmanlı Devletinin I. Dünya SavaĢı ( ) Öncesi DıĢ Borçları ve Mali Yılı Bütçeleri Ağustos 1920 Sèvres AntlaĢması nın KoĢulları VII

8 3. Sèvres AndlaĢması ve Osmanlı Devletinin I. Dünya SavaĢı ( ) Sonrası DıĢ Borçları Osmanlı Devletinin 1919 ve 1920 Bütçeleri XII. LOZAN ANDLAġMASI (24 Temmuz 1923) ve TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ NĠN OSMANLI DEVLETĠ NDEN GELEN DIġ BORÇLARI KABULLENMESĠ Osmanlı Ġmparatorluğu nun 6 Ağustos 1924 te yürürlüğe giren Lozan AntlaĢması ile Belirlenen DıĢ Borçları Osmanlı Devleti DıĢ Borçlarının Ġmparatorluk Topraklarından Pay Alan Devletler Arasında PaylaĢtırılma Kararı Osmanlı Devletinden Devren Gelen Borçların Ġlgili Devletler Arasında PaylaĢtırılma Esasları PaylaĢtırılma Sonucu Türkiye ye DüĢen Borç Miktarı ve Yıllık Taksit Ödemeleri Haziran 1925 tarihli Milletlerarası Hakem Kararı Ġle Belirlenen Miktar Tarihli Paris SözleĢmesi ve Borçların Ödeme Planı tarihli Ġlke UzlaĢması ve tarih ve 2234 sayılı Kanun; % 7,5 FAĠZLĠ 1933 TÜRK BORCU TAHVĠLLERĠ Borçların Tarihli Paris SözleĢmesi Sonrası GeliĢimi Tarihli Fransız-Türk Ödeme AnlaĢması, 5 Yıllık Yeni Ödeme Planı Ve Ek Borçlanmalar % 7,5 FAĠZLĠ 1933 TÜRK BORCU Ġle Ġlgili Erken Ödeme Kararı Düyun-u Umumiye Meclisi nin Türkiye ye ĠliĢkin... Görevlerinin Sona Ermesi ve Tarihe KarıĢması XIII. OSMANLI DEVLETĠ NDEN DEVREN GELEN BORÇLARIN CUMHURĠYET BÜTÇELERĠNDE ÖDENME TAKVĠMĠ Döneminde Ne kadar Borca GirilmiĢtir? Cumhuriyet Hükümetlerine Devredilen Miktar Ne Kadardır? Hangi Ülkelerden BorçlanılmıĢtır? Borçlar Nerelere HarcanmıĢtır? Cumhuriyet Bütçelerinde Ödenme Takvimi Nasıl OlmuĢtur? XIV. KIRIM SAVAġINDAN LOZAN ANDLAġMASINA KADAR ( ) YAPILAN OSMANLI DEVLETĠ DIġ BORÇLARI NIN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ VIII

9 XV. GENEL DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ XVI. KAYNAKÇA XVII.E K L E R Ek : 1 Sèvres AndlaĢmasının Mali Hükümleri Ek : 2 T.C.Ziraat Bankası Ek : 3 Muharrem Kararnamesi (20 Aralık Muharrem 1299) IX

10 XVIII. TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo : Ekiminde Osmanlı Devleti nin Ġç ve DıĢ borçları Tablo : 2 - Osmanlı Devleti Borçlanmaları ( ) Tablo : 3 - Muharrem Kararnamesi Ġle Karara Bağlanan Osmanlı Borçları ( ) Tablo : 4 - Osmanlı Devleti Borçlanmaları (Özetle) ( ) Tablo : yılında Osmanlı Ġmparatorluğu nda Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dağılımı Tablo : 6 - Demiryolları Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımları Tablo : 7 - Maden Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımları Tablo : 8 - Osmanlı Devletinde 1909 Mali Yılı Bütçesi (Bütçe Gelirleri ve Bütçe Giderleri) Tablo : 9 - Osmanlı Devletinde 1913 Mali Yılı Bütçesi (Bütçe Gelirleri ve Bütçe Giderleri) Tablo : 10 -Osmanlı Devlet Bütçesi Açıkları ( ) Tablo : 11 -Osmanlı Ġmparatorluğu ndan Ayrılan Ġlgili Devletlerin Düyun-u Umumiye ye Anapara ĠĢtirak Payları Tablo : 12 -Osmanlı Devleti nden Türkiye Cumhuriyeti ne Devren Gelen Borçlar Tablo : 13 -Osmanlı Devleti nden Gelen Borçlar Üzerinde tarihli Ġlke UzlaĢması ve tarih ve 2234 sayılı Kanun Tablo : tarih ve 2234 sayılı Kanun uyarınca kesinleģen % 7,5 FAĠZLĠ 1933 TÜRK BORCU Ödemeleri( ). 127 Tablo : Dönemini Kapsayan 60 Yılda Ne Kadar Borca GirilmiĢtir? Tablo : 16 -Osmanlı Borçlarının GeliĢimi ( ) Tablo : 17 -Alınan Borçlar Nerelere Harcandı? Tablo : tarih ve 2234 sayılı Kanun uyarınca kesinleģen % 7,5 FAĠZLĠ 1933 TÜRK BORCU Ödemeleri ( ) (Türkiye Cumhuriyeti Bütçelerinden KarĢılanan Osmanlı Borçları) Tablo : 19 -Osmanlı Devleti'nden Gelen Borçların Genel Bütçe Ġçindeki Payı (Ödenek Bazında) X

11 Osmanlı Devleti DıĢ Borçları I. KARLOFÇA DAN BALTA LĠMANI TĠCARET ANLAġMASI NA Osmanlı Ġmparatorluğu 18. yüzyıla gelinceye kadar her bakımdan Batı Avrupa ülkeleri ile aynı düzeyde bulunan ve iyi örgütlenmiģ olan bir yapıya sahipti. Osmanlı Ġmparatorluğu nda ilk mali örgütlenme kanunları Sultan I. Murat ( ) döneminde yapılmıģtır. Bu dönemde, örfi vergiler ve hizmet yükümlükleri mevcut olup, vergi sistemindeki geliģmelere bağlı olarak, mali bürokrasi de geliģme kaydetmiģtir. Arkasından, Yıldırım Bayezid döneminde yeni vergiler konmuģ, tahrir usulü yeniden düzenlenmiģ, devlet teģkilatının yeniden yapılandırılması bağlamında, hazinedar unvanlı bir görevliye de yer verilmiģtir. Fetret döneminde I. Bayezid in Ģehzadeleri arasında yaģanan iç savaģ ( ) sonrası hakimiyeti ele geçiren I.Mehmed ve onu takiben II.Murad dönemi ( ) bir toparlanma dönemi olmuģ, tahrir defterleri, tımar sistemi ve örfi vergiler XVI. yüzyılda uygulanan vergilerin ve sistemin esasını oluģturmuģtur ( 1 ). Ġstanbul un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından fethi bürokraside de yeni ve köklü düzenlemeler getirmiģ, oluģturulan ve ilk kez ataması da yapılan defterdarlık müessesesi, önce Anadolu Defterdarı ve Rumeli Defterdarı olarak ikiye ayrılmıģ, sonraki yıllarda ise, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Karaman ve Tuna defterdarlıkları biçiminde sayıları giderek artırılmıģtır. Defterdarlık bünyesinde mali hizmet türlerine göre servis kalemleri (Ģubeleri) teģkil olunmuģ ( 2 ), PadiĢah tuğrası ile hüküm yazma imtiyazı tanınarak üç ana devlet görevlisi olarak yetkilendirilen sadrazam, defterdar ve kadıaskerin aralarında protokol ve maaģ dıģında bir hiyerarģik iliģki dahi öngörülmemiģtir. ( 1 ) Bilgin Aydın, Rıfat Günalan; XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi, Yeditepe Yayınevi, Ġstanbul, s, ( 2 ) Naci Tepir, Düyun-u Umumiye, Yeni Asya Matbaası, Ġstanbul 2008, s

12 2

13 Fatih Kanunnamasi ne göre, defterdarın ana görevleri Ģunlardır: Hazine hakkında yıllık raporu PadiĢaha okumak, Tayinlerle ilgili arzda bulunmak, Hasları idare etmek, ve Hazineyi açıp kapamak. Kanuni Sultan Süleyman ( ) zamanında ise mevcut kanunların kapsamı geniģletilmiģ, mali teģkilat daha da güçlendirilmiģtir. Osmanlı Devleti nde vergi almaya cevaz veren, yani vergiyi haklı kılan, hukuki dayanak, özellikle 1839 Tanzimat Fermanı nın ilanına kadarki dönemde Ġslam hukuku, yani Ģeriat idi. Bu düģünüģle alınan Ģer i vergiler (tekalif-i Ģer iye) Devlet harcamalarının esas kaynağını oluģturuyordu. Bununla birlikte, Ģer i vergiler in (tekalif-i Ģer iye) yeterli olmadığı hallerde de, Ģer i hükümlerle ters düģmemek üzere, PadiĢahın vergilendirme yetkisinine dayanarak koyduğu ve örf ve adete dayanan çok sayıda örfi vergiler (tekalif-i örfiye) sözkonusu idi. Ġmparatorlukda 1580 yıllarına kadar denk götürülen bütçeler, bu tarihten itibaren açık vermeye baģlamıģ, açıklar 1600 lü yıllardan itibaren iltizam usulü ile toplanan ġer i Vergiler, (duyulan ihtiyaca binaen PadiĢahın onayı ile konulan imdad-ı seferiye ya da imdad-ı hazeriye gibi) Örfi Vergiler ve TağĢiĢ (metal para içindeki değerli maden miktarını azaltmak suretiyle niteliğini düģürüp, para miktarını artırmak) suretiyle sağlanan gelirler ile kapatılmaya gayret edilmiģtir( 3 ). 17. yüzyıl boyunca üst üste kaybedilen ve toprak ve itibar kaybına da yol açan savaģların gerekli kıldığı yüksek askeri harcamalar büyük bütçe açıklarının oluģmasına neden olmuģ ve Osmanlı Ġmparatorluğu nu zayıf düģürmüģtür. Diğer taraftan, bu olumsuzluklar, Osmanlı Devletini daha uzun süreli ve peģin elde edilen gelir sağlama yollarını aramaya sevketmiģ, mültezimlere bir yıl veya üç yıl sürelerle verilen mukataaların( 4 ) süreleri 17. yüzyılın sonlarında daha da uzatılarak, ihaleyi kazananlara kaydı hayat koģuluyla verilmeye baģlanmıģ, kısa süreli iltizam usulü ile vergi toplayan-veren mültezimlerin yerini, 1695 yılında kabul edilen bir fermanla, ( 3 ) Erdoğan Öner, Osmanlı Ġmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali Ġdare, T.C.Maliye Bakanlığı, APK Yayınları, No.2005/369, Ankara, 2005; T.C.Maliye Bakanlığı, APK BaĢkanlığı Yayını, No.2005/369, Ankara, ( 4 ) Mukataa, Devlete ait belirli bir arazi veya gelir kaynağının bir bedel karģılıgında 'mültezim'lere kiraya verilmesi veya geçici olarak devredilmesidir. Mukataa konusu toprakların gelirleri doğrudan hazineye aktarılmaktadır. 3

14 kendilerine hayat boyu sürecek ve hatta belirli koģullarla mirasçılarına da geçebilecek mukataa ihale edildiği için daha fazla ve peģin ödemede (bu ödemeye muaccele deniliyordu) bulunmak durumunda olan malikâne sahipleri almıģlardır( 5 ). Bununla birlikte, iltizam usulü 1842 yılında tekrar uygulamaya konulmuģtur. Osmanlı Devleti nde uygulanan vergiler kakkında aģağıda çok kısa da olsa bilgi verilmesi yararlı görülmüģtür( 6 ). ( 5 ) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek, sistemin bürokrasiye ve nüfuz sahiplerine yaygınlaģmasını ve bulaģmasını ve sarrafların devreye giriģlerini görmek için, bakınız: ġevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye Ġktisadi Tarihi , ĠletiĢim Yayınları, 3. Baskı, Ġstanbul 2007.s, ( 6 ) CoĢkun Can Aktan, Osmanlı Vergi Sistemi Ve Anayasal Ġktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme osmanli.pdf.). Erdoğan Öner, Osmanlı Ġmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali Ġdare, T.C.Maliye Bakanlığı APK BaĢkanlığı Yayını, No.2005/369, Ankara, 2005.s, ; OSMANLI DEVLETĠ NDE UYGULANAN VERGĠ TÜRLERĠNĠN KISA BĠR ÖZETĠ Burada, Osmanlı Devleti nde uygulanan vergiler kakkında çok kısa bilgi verilmesi yararlı görülmüģtür. I Tanzimat Dönemine Kadar Geçen Dönemde Uygulanan Vergiler : A. ġer Ġ VERGĠLER in (tekalif-i Ģer iye) baģlıcaları; müslüman halktan alınan zekât, ganimet (savaģlarda ele geçirilen esirlerden beģte biri için, yani penci yeki için, her esir için 125 akçe takdir edilip, bunun beģte biri olan 25 akçenin hazine adına alınması) ve öģür, müslüman olmayan halktan alınanlar da haraç ve cizye ismini taģıyordu. Zekât; müslüman halktan, sahip oldukları hayvanlar, altın ve gümüģ, ticari emtia meyve ve hububat gibi mallarının ağırlığı gibi çeģitli ölçütleri dikkate alınarak genel olarak 1/40 ı oranında alınan bir vergidir. Zekat baģlangıçta dini bir mükellefiyet anlayıģı ile alınırken daha sonra vergi, yani zorunlu bir mükellefiyet, haline getirilmiģ ve : Hayvanlardan ağnam vergisi, Zirai ürünlerden aģar (öģür) vergisi, Mal ticaretinden (ithal ve ihracından) gümrük resmi, Madenlerden de devlet hissesi, adı ile alınmaya baģlamıģtır. Haraç; tımar sistemi uygulanan eyalet ve sancaklarda ziraat yapılan mirî arazi kullanıcısı gayrımüslimlerden arazinin alanı dikkate alinarak yılda bir kez harac-ı muvazzafa (maktu haraç), bu arazilerden elde edilen hasılattan (yani ürün ve meyvelerden) da harac-ı mukaseme (gayrısafi hasılatın 1/10 nundan yarısına kadar değiģik oranda alınan haraç) olarak iki ayrı isim altında alınmakta idi. Cizye ise, yine Müslüman olmayan ve büluğa ermiģ erkek halktan, himaye edilmeleri ve askerlik hizmetinden muafiyetleri dolayısıyla, yılda bir kez alınan bir baģ vergiydi. Cizyeyi devlet direkt olarak kendisi tahsil ediyordu. B. PadiĢahın vergilendirme yetkisini kullanması sonucu konulan (yani, Hükümdarın iradesi ile tarholunan) çok sayıda ÖRFĠ VERGĠLER in (tekalif-i örfiye) baģlıcaları ise, yapılan idare ve yargı hizmetleri karģılığı bu hizmetlerden yararlananlardan alınan Rüsum-ı Örfiye ve Devletin savaģ gibi ani masraf gerektiren veya sonraları acil ihtiyaç duyulan hallerde 4

15 imdadiye-i seferiye ve imdadiye-i hazariye gibi adlarla hane reislerine tarhettiği Tekalif-i Divaniye (avârız-ı divaniye, ya da avârız vergileri) adlarını taģıyan vergiler idi. II Tanzimat ve MeĢrutiyet Dönemlerinde Uygulanan Vergiler ( ): Tanzimat döneminde vergi sistemi basitleģtirilmiģ, uygulanan çok sayıda hasılat ve resim türünün tamamı kaldırılarak, Ģer i vergiler den (tekalif-i Ģer iye) sadece üçü, zirai ürünlerden onda bir oranında öģür, hayvanlardan (koyundan) ağnam vergisi ve müslüman olmayan halktan alınan cizye yürürlükte bırakılmıģtır. Ayrıca, mevcut aynî yükümlülüklerle angaryalar da kaldırılmıģtır. Tanzimat ve MeĢrutiyet Dönemlerinde toplanan vergiler Ģunlardır: A. EMLAK VE GELĠR VERGĠLERĠ : 1.Ancemaatin Vergi (bir köy üzerine konulmuģ, hanelere dağıtılan toplu bir mükellefiyet) 2.Emlak ve Arazi Vergisi 3.Musakkafat (Bina) Vergisi 4.Temettü Vergisi 5.Madenler Resmi 6.Harp Kazançları Vergisi B. ZĠRAĠ GELĠR VERGĠLERĠ 1.Ağnam Resmi (Hayvanlar Vergisi) 2.AĢar (Zirai Ürün)Vergisi 3.Özel Ormanlar Hasılatı Vergisi 4. ÇeĢitli Ek Vergiler C. BEDEL OLARAK ALINAN VERGĠLER 1. Cizye (gayrımüslim erkeklerden alınır) 2. Bedel-i Askeri 3. Bedel-i Nakdi-i Askeri 4. Bedel-i Tarik (Yol Bedeli) 5. Muafiyet-i Askeriye Vergisi D. DAMGA VE HARÇLAR 1. Damga Resmi 2. Harçlar 3. Kaydiyeler 4. Tönbeki (tütün) Beyiyesi 5. Rüsum-ı Bahriye (Deniz Resmi) 6. Rüsum-ı Sıhhıye-i Hayvaniye (Hayvan Sağlık Resmi) 7. Saydiye Rüsumu (Balık Avı Ruhsat Resmi) E. GÜMRÜK VE TÜKETĠM RESĠMLERĠ 1. Gümrük Resmi 2. Müskirat Resmi (Alkollü Ġçkiler SatıĢ Resmi) F. ĠNHĠSAR (Tekel) GELĠRLERĠ 1. Tuz 2. Tütün 3. Tönbeki 4. Barut 5. Meskûkat 6. PTT G. MAKTU VERGĠLER (Mısır, Kıbrıs, Sisam, Eflak, Boğdan, Sırbistan, Bulgaristan gibi, bağlı eyalet ve beyliklerden maktuen alınan vergiler) 5

16 18. yüzyıla gelinceye kadar sanayi, bilim ve teknoloji dahil hemen her alanda Batı Avrupa ülkeleri ile aynı düzeyde bulunan ve kazanılan savaģlarının ekonomik getirilerinden de yararlanan Osmanlı Ġmparatorluğu nun 26 Ocak 1699 Karlofça AntlaĢması ile zaten baģlamıģ olan siyasi ve askeri gerilemesi, hatta çöküģü, 18 ve 19. yüzyıllarda, çeģitli cephelerde savaģlar ve karıģıklıklar, ticarete gayrı müslim azınlıkların egemen olması ve benzeri diğer nedenlerin yanı sıra, özellikle makineleģmenin ve yeni teknolojilerin üretime girmesi, gümrük duvarlarının koruması altında dıģ ekonomik iliģkilerin geniģlemesi ve derinleģmesi gibi Batı Avrupa ülkeleri lehine iktisadi ve askeri unsurları da içinde barındıran, sanayi devriminin de gerisinde ve hatta tamamen dıģında kalması sonucu, daha da hızlanmıģtır. Ġmparatorluk içinde ise, 1808 yılında imzalanan Sened-i Ġttifak ile taģradaki âyanın gücü artmıģ, taģra idaresi merkezi Devletten bağımsız davranıģlara baģvurmaya baģlamıģ, büyük toprakların ve sonuç olarak vergi gelirlerinin büyük bir kısmını tasarrufları altına almıģ bulunuyordu( 7 ). Bu geliģmelerin doğal sonucu olarak, Osmanlı ekonomisi de, kötüleģmesine aralıksız devam etmiģ, nihayet en önemli çöküģ noktasına 1838 yılında gelmiģtir lü yılların baģından beri Batı ülkeleri ve bilhassa Ġngiltere ve Fransa sanayi devrimini gerçekleģtirmektedir ve geliģen endüstrilerine dünyanın dört bir yanında hammadde ve pazar aramaktadır. Sanayi devrimi Avrupa ülkelerinin çehresini değiģtirmiģ, özellikle Ġngiltere, ulaģmıģ olduğu en güçlü üretici, en büyük ihracatçı ve ithalatçı, yegane yatırımcı ve rakipsiz taģımacı ülke olma özellikleri ile o yıllarda dünyanın en büyük ekonomik ve siyasal gücü haline gelmiģtir( 8 ). O dönemde Batıda sıkı bir gümrük politikası uygulanmakta ve yerli sanayiin korunması için türlü önlemler alınmakta iken, Osmanlı Devleti nde uygulanmakta olan % 3 oranındaki düģük gümrük resmi aynen muhafaza edilmiģtir. Bununla birlikte, yabancıların iç dağıtım Ģebekelerine serbestçe girmesi yasaklanarak, bazı malların üretim ve dağıtımı, yed-i vahid (tekel) yöntemiyle, ruhsata bağlanarak, tamamen devlete ya da yerli tüccara verilmiģ ve böylece iç piyasa dıģ rekabete karģı korunmaya çalıģılmıģtır. DıĢ pazarlar ise, yeterince pay kapamadıkları bu durumdan Ģikayetçi idiler de Ġngiliz, Fransız ve Rus gemilerinin Navarin de Osmanlı donanmasını yakması, 1829 da Rusların Edirne ye kadar, Mısır Valisi Kavalalı ( 7 ) ġevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye Ġktisadi Tarihi , ĠletiĢim Yayınları, 3. Baskı, Ġstanbul 2007.s,198. ( 8 ) Rıfat Önsoy, Osmanlı Borçları, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.s, 9. 6

17 Mehmet Ali PaĢa nın da Mısır ordusu ile Kütahya ya kadar ilerlemesi üzerine, PadiĢah II. Mahmut zamanında, Osmanlı Devleti Rusya dan yardım istemiģ, bu geliģmelerden memnun kalmayan Ġngiltere, bu kez DıĢiĢleri Bakanı Mustafa ReĢit PaĢa nın Rus baskısının önlenmesi ve Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali PaĢa nın isyanını bastırmak üzere istediği yardıma karģılık olmak üzere, Osmanlı Devleti ne, bir ticari anlaģma yapılmasını kabul ettirmiģtir. Ġstanbul da 16 Ağustos 1838 tarihinde, Ġngiltere ye ticari bakımdan büyük ayrıcalıklar tanıyan ve iç ticaretin dıģ rekabet karģısında korunmasını tamamen kaldıran Balta Limanı Ticaret AnlaĢması imzalanmıģtır. Bu AnlaĢma, yabancı ülke mallarının ülkeye serbestce giriģine sınırları açmıģ, kapitülasyon sistemini sağlamlaģtırmıģ, Avrupa devletlerinin bu AnlaĢma ile kazandıkları kısıtlamalardan kurtulma ve bir köprü baģı ele geçirme( 9 ) sonucu olarak da Avrupa malları Osmanlı pazarlarını doldurmuģ, gümrüksüz giren Ġngiliz geliģmiģ makina endüstrisi malları Osmanlı'nın korumasız el tezgahı endüstrisini kısa zamanda ezmiģtir. Böylece, 17. ve 18. yüzyıllardaki gerilemelerle baģlayan süreç, ekonomiyi yarı sömürge bir devlet ekonomisi konumuna düģürmüģ, Osmanlı ekonomisi o dönemdeki en zayıf noktasına gelmiģtir ( 10 ). Benzeri anlaģmalar daha sonra yıllarında Fransa, Sardunya, Ġsveç, Norveç, Hollanda, Belçika, Prusya, Portekiz ve Danimarka gibi diğer ülkelerle akdedilmiģtir. Bu anlaģma, o tarihte Sadrazam ReĢit PaĢa nın konağı olarak kullandığı, Boğazda bugünkü Ġstanbul Üniversitesi sosyal tesislerinde DıĢiĢleri Bakanı Mustafa ReĢit PaĢa ile Ġngiltere Büyükelçisi Ponsonby tarafından imzalanmıģtır ( 11 ). Bu anlaģmanın arkasından aynı yıl Fransa ile, daha sonra da diğer Avrupa devletleri ile benzeri koģullar içeren anlaģmalar imzalanmıģtır. ( 12 ): Balta Limanı Ticaret AnlaĢması nın önemli düzenlemeleri Ģunlardır ( 9 ) Hüseyin ġahin, Türkiye Ekonomisi,Uludağ Üniversitesi, ĠĠBF, Bursa, 2007.s.2. ( 10 ) Düyun-u Umumiye; ( 11 ) Hüseyin Perviz Pur, Türkiye nin Borç Prangası, Ġstanbul, Otopsi, 2006, s.,150. ( 12 ) Mehmet Fatih Ekinci, Türkiye nin Mali Ġntiharı,BarıĢ Platin Ltd. ġti, Haziran 2008, Ankara.s, ; 7

18 Fiyat artıģlarını kontrol edebilmek için tekel (yani, yed-i vahit) altında tutulan mallardan bazılarının, bu bağlamda iģlenmiģ ya da iģlenmemiģ tarım ürünlerinin ve sanayi mallarının, artık Hükümetin uygun gördüğü yabancı tacirlerce diledikleri gibi alıp satılabilmeleri sağlanmıģ, böylece Ġngilizlerin ülke içinde ruhsatsız serbestçe ticaret yapabilmeleri imkanı doğmuģtur. Bunun anlamı, Osmanlı pazarlarının Ġngiliz tüccarların iç ticaretine açılmıģ ve uygulanan tekel sisteminin kaldırılmıģ olmasıdır. Ġngiliz vatandaģlarına, hububat, pamuk, ipek, yün ve bakır gibi, ihracı yasak veya izne tabi, Osmanlı ürünlerini serbestçe ihraç etme hakkı verilmiģtir. Osmanlı Devletinin kendi topraklarında uyguladığı iç gümrükler yabancılar için tamamen kaldırılmıģ, yerli tüccarlar için devam etmiģtir. Ġngiliz gemileriyle gelen Ġngiliz malları için ithalde bir defa gümrük ödendikten sonra mallar alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün bir daha gümrük ödenmeyecektir. Böylece Ġngiltere vatandaģları Osmanlı Devleti sınırları içinde ticaret yaparken, gümrük vergisi yanı sıra bir de ticaret vergisi ödemek durumunda olan Osmanlı vatandaģlarından bile daha az vergi ödemek imkanına kavuģmuģlardır. Yerli tüccarlar, ihraç malları için daha önce ödedikleri % 3 vergi yerine % 12, ithal malları için % 5 ve transit mallar için % 3 oranında vergi öderken, yabancılar ihraç malları ve transit mallar için vergi ödemekten muaf tutulmuģlar, sadece % 5 ithal gümrüğü ödemek imkanına kavuģmuģlardır ( 13 ). Ġngiliz tebaasına ve tüccarına en ziyade müsadeye mazhar devlet tüccarı (yani, diğer ülkelere tanınabilecek en düģük gümrük tarifesinden de otomatik yararlanma) statüsü tanınmıģtır. Görüldüğü üzere, bu anlaģmalarla Osmanlı Ġmparatorluğu, iç piyasada yokluğu görüldüğünde yapağı, pamuk, ipek ve bakır gibi maddelerle hububatın dıģarıya satılmasını yasaklayabilme, dıģarıya sattığı mallara yüksek gümrük koyabilme, yabancı tüccarların Osmanlı Ġmparatorluğu içinde yerli ürün alıp, satabilmeleri için gerekli olan ruhsat için bir harç talep etme, tekel altında bulundurulan kimi malların fiyatlarını belirleme ve nihayet Avrupa menģeli mallara da gümrük koyabilme hak ve imkanından kısmen veya tamamen ( 13 ) Hüseyin ġahin, a.g.e.,s.2. 8

19 yoksun kılınarak, meydan Avrupa Devletlerine adeta boģ bırakılmıģtır. Böylece, yarı sömürge bir yapıda, açık pazar haline gelmiģ olan Osmanlı Devleti ihracatın çok üstünde ithalat yapmak durumunda kalmıģ, dıģ ticaret açığındaki bu durum savaģlarla da birleģince, ülke, oluģan devasa finansman açıkları karģısında dıģ borca muhtaç hale düģmüģ ve mali çöküntüsü hızlanmıģtır( 14 ) yılında Ġngiltere ile imzalanan Balta Limanı Ticaret AnlaĢması Osmanlı Ġmparatorluğu nu Avrupa kapitalizminin pazarı haline getirmiģ, onu önce sanayi kapitalizminin, ardında da finans kapitalin egemenliği altına sokarak, Dünya-sistemine eklemleģtirmiģtir( 15 ). Çok ilginçtir, Balta Limanı AnlaĢması nın imzalandığı 1838 tarihinde Osmanlı Ġmparatorluğunun dıģ borcu yoktur( 16 ). Bir bakıma bu anlaģmanın da sonucu olarak, olağanüstü durumlarda kullanabileceği önemli bir ek gelir kaynağını kaybetmiģ olan Osmanlı Devleti, bir süre sonra 1854 yılında giriģtiği Kırım SavaĢı sırasında içine düģtüğü mali sıkıntılar yüzünden ilk kez dıģ borçlanmaya baģvurmak zorunda kalmıģtır( 17 ). Osmanlı Devleti yıllarında, yaģanan mali bunalımın da zorlaması ile ihracattan alınan gümrük vergisini % 5 den % 1 e düģürmek durumunda kalmıģ ve bu uygulama Birinci Dünya SavaĢına kadar devam etmiģtir. Ġthalattan alınan vergiler ise 1861 de % 5 den % 8 e, 1907 de % 11 e, 1913 de de % 15 e yükseltilmiģtir. Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret AnlaĢması nın kısıtlayıcı alanından Birinci Dünya SavaĢı sırasında çıkmıģ ve daha bağımsız bir dıģ ticaret politikası izleyebilir duruma gelmiģtir( 18 ). Osmanlı Devleti bu anlaģmayı sonuçlarını ve uzun vadede zararlarını bildiği halde içinde bulunduğu iktisadi, siyasi ve mali koģulların zoru ile ( 14 ) Hasan Sabır, Atatürk ün Ekonomi AnlayıĢı, ĠÜSBF Ġktisat Anabilim Dalı, SayıĢtay Dergisi, Sayı 62,Temmuz-Eylül 2006,sf.3. (http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der62m1.pdf.) ( 15 ) Gülten Kazgan, Tanzimattan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Bilimsel Sorunlar Dizisi, Altın Kitaplar Yayınevi, Ġstanbul, 1999.s, 31. ( 16 ) Tanzimattan Cumhuriyete kadarki döneme ait ayrıntılı bilgi için bakınız: Metin AYDOĞAN, Türkiye Üzerine Notlar, ,Umay Yayınları, Ġzmir, Ocak 2008, s.17 ve s Hüseyin ġahin, a.g.e.,s ( 17 ) ġevket Pamuk, a.g.e.s, ( 18 ) ġevket Pamuk, a.g.e.s,

20 imzalamıģtır. Özellikle mali durumu zayıf olan ülkelerin dıģ ticaret ve gümrük politikaların da da bağımsız kalamıyacakları, karģılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi çerçevesinde davranamayacakları ve eģit olmayan koģullara boyun eğmek zorunda kalacakları burada da kendisini açıklıkla göstermektedir. II. OSMANLI DEVLETĠ NDE ĠLK ĠÇ BORÇLANMALAR Daha önce değinildiği üzere, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca üst üste kaybedilen ve toprak ve itibar kaybına da yol açan savaģların gerekli kıldığı yüksek askeri harcamalar büyük bütçe açıklarının oluģmasına neden olmuģ, Osmanlı Devletini daha uzun süreli ve peģin elde edilen gelir sağlama yollarını aramaya sevketmiģ, mültezimlere bir yıl veya üç yıl süreli sözleģmelerle verilen mukataaların süreleri 17. yüzyılın sonlarında daha da uzatılarak, ihaleyi kazananlara kaydı hayat koģuluyla verilmeye baģlanmıģ, kısa süreli iltizam usulü ile vergi toplayan-veren mültezimlerin yerini, 1695 yılında kabul edilen bir fermanla, kendilerine hayat boyu sürecek ve hatta belirli koģullarla mirasçılarına da geçebilecek mukataa ihale edildiği için daha fazla ve bir bakıma iç borçlanma niteliğinde peģin ödemede (bu ödemeye muaccele deniliyordu) bulunmak durumunda olan, malikâne sahipleri almıģlardır. Bununla birlikte, iltizam usulü 1842 yılında tekrar uygulamaya konulmuģtur. Ġlk kez 1683 Ġkinci Viyana KuĢatması sonrası Ġmdadı Seferiye adı altında ve akçe miktarında bir iç borçlanmaya gidilmiģ, bu borç daha sonra varlık vergisi adı ile konulan ve her haneden toplanan bir vergi ile karģılanmıģtır. Yine, Osmanlı Hükümeti 1775 yıllarında ihraç ettiği esham (hisse senedi) karģılığında yeni bir iç borçlanma yöntemi baģlatmıģtır ( 19 ). Büyük mukataa (Devlete ait belirli bir arazinin veya gelirin muaccele denilen sabit bir bedel karģılığında uzun süreli kiraya verilmesi) gelirlerinin halka satılmasının söz konusu olduğu ve gelir ortaklığı benzeri bir yöntemin uygulandığı bu sistemde, belirli bir gelir garantisi öngörülmekte ve ihraç edilen hisse senetleri kiģiler arasında tedavül edebilmektedir ( 20 ). Gelirleri ile giderleri arasındaki açık gittikçe artmaya baģlayan Osmanlı Devleti nde bütçe açıklarının kapatılması hususunda borçlanmadan baģka çare ( 19 ) ġevket Pamuk, Osmanlı Ġmparatorluğu nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul 1999.,s,207. ( 20 ) Naci Tepir, Düyun-u Umumiye, Yeni Asya Matbaası, Ġstanbul 2008, s

Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010

Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010 Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Osmanlı Devleti Dış Borçları 1854-1954 Döneminde Yüzyıl Süren Boyunduruk 1854-1914 BORÇLANMALARI

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 24.04.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/130/190-2006/135/95 Konu : Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve TCMB nin Kuruluşu

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.00.05/178 Konu : Aktüerya ve Fon Yönetimi ĠĢlemleri 24 MART 2011 GENELGE 2011/33 Bilindiği gibi Kurumumuz uygulamalarına yönelik olarak ihtiyaca binaen BaĢkanlığımız tarafından değiģik

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

BORSA VE TÜRLERİ İÇİNDEKİLER

BORSA VE TÜRLERİ İÇİNDEKİLER BORSA VE TÜRLERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. BORSALARIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ...4 III. BORSA TÜRLERİ...4 A. Menkul Kıymet Borsaları...4 B. Vadeli İşlem ( Futures ) Borsaları...6 C. Seçmeli İşlem ( Opsiyon

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI

SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ VE KONSOLĠDE SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ ANALĠZ FORMU AÇIKLAMALARI Ek- 1 a) A Grubu: Hazine, TC. Merkez Bankası, Kamu Ortaklığı Ġdaresi, ÖzelleĢtirme Ġdaresi, OECD ülkeleri merkez bankaları

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

18. ve 19. Yüzyillarda Osmanli Borçlar Tarihine Bir Bakiş

18. ve 19. Yüzyillarda Osmanli Borçlar Tarihine Bir Bakiş 18. ve 19. Yüzyillarda Osmanli Borçlar Tarihine Bir Bakiş A View To The History Of Debt In 18 th And 19 th Centuries In The Ottoman Empire Metin KOPAR Özet Osmanlı Devleti son dönemlerinde borçlanmaya

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere adıyla çıkarılmıştır. Bugünkü dille Para Yerine Geçen Kağıt,

İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere adıyla çıkarılmıştır. Bugünkü dille Para Yerine Geçen Kağıt, İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit tarafından 1840 yılında Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere adıyla çıkarılmıştır. Bugünkü dille Para Yerine Geçen Kağıt, bir anlamda para olmaktan çok faiz getirili borç senedi

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĠZAHNAMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TÜRKİYE ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ KOORDİNASYON TOPLANTISI

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TÜRKİYE ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ KOORDİNASYON TOPLANTISI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TÜRKİYE ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ KOORDİNASYON TOPLANTISI TREYLER SEKTÖRÜ Türkiye deki treyler parkı TÜĠK kayıtlarına göre 10 senede 75.000 adetten 230.000

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı