Osmanlı Devleti DıĢ Borçları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Devleti DıĢ Borçları"

Transkript

1 Osmanlı Devleti DıĢ Borçları Döneminde Yüzyıl Süren Boyunduruk BORÇLANMALARI GALATA BANKERLERĠ ve OSMANLI BANKASI DÜYUN-U UMUMĠYE ĠDARESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ NĠN KABUL ETTĠĞĠ OSMANLI DEVLET BORÇLARI Dr. Biltekin ÖZDEMİR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) E. II.BaĢkanı Maliye ve Gümrük Bakanlığı E. MüsteĢarı T.B.M.M. Plan-Bütçe Komisyonu E. BaĢkanı Ankara, Eylül 2009 I

2 ANKARA TĠCARET ODASI YAYINI ISBN : Desen Ofset A.ġ. Birlik Mah Cad Sok. No:2 Çankaya ANKARA Tel: II

3 Ö N S Ö Z Bir ülke için içinde yaģanılan ekonomik durumu doğru teģhis etmek, açıktır ki, o ülkenin geleceği bakımından doğru önlemlerin alınmasında yaģamsal önem taģır. Bunun gibi, ülke geçmiģinde olup bitenleri bilmek ve ders almak da yine gelecekte uygulanacak politikaları belirlemek bakımından birinci derecede bir yere sahiptir. W. Churchill, ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görebilirsiniz diyerek geçmiģten ders almanın önemini vurgulamıģtır. Bu düģünce ile biz bu çalıģmamızda ecdadımız olarak Osmanlı Devleti nde 19. yüzyıl sonrasında ekonominin en önemli ve çarpıcı boyutunu oluģturan Osmanlı Devleti DıĢ Borçları nı, borçların nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını aģırı derecede ayrıntıya girmeden ve fakat toplu bir biçimde ele almayı ve kamu oyunun bilgisine sunmayı yararlı gördük. ÇalıĢmamızı iki kitap olarak sunacağız. Osmanlı Devleti DıĢ Borçları adı altında yayınladığımız bu ilk çalıģmamızı, ileride Türkiye Cumhuriyeti DıĢ Borçları adı altında tamamlamak suretiyle, borç meselesinin incelenmesine bütünlük kazandırmayı amaçlamaktayız. Bu çerçevede, konuyu, Borçlanmaları, Galata Bankerleri, Osmanlı Devleti nde Bankacılık ve Osmanlı Bankası, Düyun-u Umumiye Ġdaresi, Sèvres ve Lozan ın ilgili hükümleri gibi temel içerikleri ile incelerken, Türkiye Cumhuriyeti ne onun kabulü ile devren gelen Osmanlı Devlet Borçları nın Cumhuriyet dönemindeki serüvenini de açık bir biçimde ortaya koymaya çalıģtık. ÇalıĢmamızı, Osmanlı Devleti DıĢ Borçları nın ortak temel özelliklerini belirttikten sonra, genel bir değerlendirme yaparak sonuca bağladık. Tüm eksikleri kendi sorumluluğuma ait olan bu çalıģmamızın, akademik çevreler, üniversite öğrencileri, uygulayıcı konumundaki kamu ve reel kesim yöneticileri ve ülke sorunlarına duyarlılık gösteren herkese ıģık tutacağına ve katkıda bulunacağına inanıyorum. Kitabın yayınlanması konusunda ilgilerini esirgemeyen baģta Ankara Ticaret Odası BaĢkanı Sayın Sinan Aygün'e ve onun Ģahsında yönetim kurulu üyelerine ve tüm yöneticilerine, bana evimizde zaman ve mekan özverisinde bulunan III

4 sevgili eģim Semiha Özdemir e, eserin en kaliteli bir biçimde basılması ve en geniģ bir Ģekilde dağıtımı için duyarlılık gösteren ATO BaĢkan DanıĢmanı Attila Sanal ile Desen Offset e ve hizmeti geçen diğer görevlilere, eleģtiri, katkı ve düzeltmeleri ile yardımlarını esirgemeyen Hacettepe Üniversitesi ĠĠBF Maliye Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Nurettin Bilici ye, değerli meslekdaģlarım Maliye BaĢmüfettiĢleri Doç. Dr. Erdoğan Öner ve Mehmet Fatih Ekinci ye en içten teģekkürlerimi sunuyorum. Dr. Biltekin ÖZDEMĠR Ankara/Oran Eylül 2009 IV

5 ĠÇĠNDEKĠLER I. KARLOFÇA DAN BALTA LĠMANI TĠCARET ANLAġMASI NA... 1 II. OSMANLI DEVLETĠ NDE ĠLK ĠÇ BORÇLANMALAR...10 III. OSMANLI DEVLETĠ NDE ĠLK AVRUPA KÖKENLĠ-ĠÇ BORÇLANMA LAR; GALATA BORSASI ve GALATA BANKERLERĠ IV. BANKERLĠKTEN BANKACILIĞA GEÇĠġ, OSMANLI DEVLETĠNDE PARA VE BANKACILIK Ġlk Bankacılık GiriĢimleri Osmanlılarda Para Birimleri ve 1844 Para Reformu yılında Kurulan Ġstanbul Bankası (Bank-ı Dersaadet) (Banque de Constantinople) V. OSMANLI BANKASI (The Ottoman Bank) VI. BANK-I ġahane-ġ OSMANĠ (Osmanlı ġahane Bankası) (Imperial Ottoman Bank) VII. OSMANLI DEVLETĠNDE DĠĞER KREDĠ KURULUġLARI Société Généralé de L Empire Ottomane (Osmanlı Ġmparatorluğu Genel Ortaklığı) The Ottoman Financial Association (Osmanlı Finansman KuruluĢu) Osmanlı Ġtibar-ı Umumi Bankas Osmanlı Genel Kredi Bankası) Avusturya-Osmanlı ve Avusturya-Türk Bankaları Ġstanbul Bankası Osmanlı Kambiyo ve Esham ġirketi Aralığında Kurulan Bankalar Selanik Bankası Midilli Bankası Türkiye Milli Bankası Ziraat Bankası V

6 VIII. OSMANLI DEVLETĠNDE ĠLK DIġ BORÇLANMALAR IX. OSMANLI DEVLETĠ DIġ BORÇLANMALARI A. Kırım Harbindan Düyun-u umumiye Ġdaresinin KuruluĢuna Kadar Yapılan (15 adet) DıĢ Borçlanma( ) Kırım SavaĢı ve Mısır Borçlanması Borçlanması ve Yabancıların Mali Kontrollerinin BaĢlaması Pahalı Borçlanmalar Borçlanması Mirés (Paris) Borçlanması Abdülaziz Fermanı ve 1862 ve 1863 Borçlanmaları Ağnam Ġstikrazı (Koyun Borçlanması) ve I. Tertip Genel Borçlanma Mali Ġflasın EĢiğine Geliniyor ; ve 1868 Yılları Borçlanmaları Borçlanması Ġkramiyeli Rumeli Demiryolları Borçlanması (Lots Turcs) Borçlanması Hazine Tahvilleri Borçlanması ve II. Tertip Genel Borçlanma Mali Ġflastan Önceki Son Borçlanma; 1874 III.Tertip Genel Borçlanması B. Osmanlı Devleti nin Mali Ġflâsı ; Ödemelerin Durdurulması ve Moratoryum Ġlanı (6 Ekim Aralık 1881 Dönemi) Ramazan Kararnamesi, Ġki Kararname Arası Devre ve Moratoryum Ġlanı (6 Ekim Aralık 1881) Milli Savunma Borçlanması; Osmanlı-Rus SavaĢı (93 Harbi); Ayastefanos (YeĢilköy) AndlaĢması ve Berlin Konferansı RÜSUM-U SĠTTE ĠDARESĠ (Altı Vergi Ġdaresi) ) C. Düyun-u Umumiye Ġdaresi nin KuruluĢundan (20 Aralık 1881) II. MeĢrutiyetin Ġlanına Kadar(23 Temmuz 1908) Kadar Yapılan Osmanlı DıĢ Borçlanmaları (18 adet) Muharrem Kararnamesi ve DÜYUN-U UMUMĠYE-Ġ OSMANĠYE ĠDARESĠ nin Kurulması Muharrem Kararnamesi nin Kapsamı ve Borçların Yeniden Yapılandırılması DÜYUN-U UMUMĠYE ĠDARESĠ nin Yapısı, Mahiyeti ve Etkileri a) Yönetimi b) Düyun-u umumiye Ġdaresi nin Görev ve Yetkileri ve Reji Ġdaresi VI

7 c) Yönetimine Tahsis Edilen Gelirler d) Diğer Sınai ve Ticari Görevleri ve Alt Yapı Yatırımları e) Olumlu Sayılabilecek Yönleri f) Olumsuz Yönleri Gümrükler Borçlanması Balıkavı Borçlanması (Saydı Mahî Ġstikrazı) Osmaniye Ġstikrazı Borçlanması (Borçların Konversiyonu) Tömbeki Borçlanması Borçlanmaları Borçlanması Gümrükler Borçlanması Bağdat I. Tertip Demiryolu Borçlanması ve Balık Avı Borçlanması DıĢ Borçların BirleĢtirilerek DeğiĢtirilmesi (Konversiyonu) Operasyonu (Düyun-u Mübeddele-i Muvahhede) Borçlanması Borçlanması ve Askeri Teçhizat Ġstikrazı Borçlanması ve Borç Tahvili II. ve III. Tertip Bağdat Demiryolları Borçlanmaları D. II. MeĢrutiyet in Ġlanından (23 Temmuz 1908) Sonra ( ) Yapılan Osmanlı DıĢ Borçlanmaları (8 adet) Borçlanması Borçlanması Borçlanması Borçlanmaları ; Hudeyde-Sana Ġstikrazı ve Gümrük Ġstikrazı Borçlanmaları ; Konya Ovası Sulaması ve Doklar Borçlanması Gümrük Borçlanması Hazine Tahvilleri ve Avanslar E Döneminde Yapılan Osmanlı DıĢ Borçlanmalarına Toplu BakıĢ (41 adet) X. DOĞRUDAN YATIRIM OLARAK GELEN YABANCI KAYNAKLAR XI. OSMANLI DEVLETĠ NĠN I. DÜNYA SAVAġI ÖNCESĠ VE SONRASI BÜTÇELERĠ VE BORÇ DURUMU; 10 AĞUSTOS 1920 SÈVRES ANDLAġMASI NIN OSMANLI DEVLETĠNE DAYATTIĞI AĞIR MALĠ KOġULLAR Osmanlı Devletinin I. Dünya SavaĢı ( ) Öncesi DıĢ Borçları ve Mali Yılı Bütçeleri Ağustos 1920 Sèvres AntlaĢması nın KoĢulları VII

8 3. Sèvres AndlaĢması ve Osmanlı Devletinin I. Dünya SavaĢı ( ) Sonrası DıĢ Borçları Osmanlı Devletinin 1919 ve 1920 Bütçeleri XII. LOZAN ANDLAġMASI (24 Temmuz 1923) ve TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ NĠN OSMANLI DEVLETĠ NDEN GELEN DIġ BORÇLARI KABULLENMESĠ Osmanlı Ġmparatorluğu nun 6 Ağustos 1924 te yürürlüğe giren Lozan AntlaĢması ile Belirlenen DıĢ Borçları Osmanlı Devleti DıĢ Borçlarının Ġmparatorluk Topraklarından Pay Alan Devletler Arasında PaylaĢtırılma Kararı Osmanlı Devletinden Devren Gelen Borçların Ġlgili Devletler Arasında PaylaĢtırılma Esasları PaylaĢtırılma Sonucu Türkiye ye DüĢen Borç Miktarı ve Yıllık Taksit Ödemeleri Haziran 1925 tarihli Milletlerarası Hakem Kararı Ġle Belirlenen Miktar Tarihli Paris SözleĢmesi ve Borçların Ödeme Planı tarihli Ġlke UzlaĢması ve tarih ve 2234 sayılı Kanun; % 7,5 FAĠZLĠ 1933 TÜRK BORCU TAHVĠLLERĠ Borçların Tarihli Paris SözleĢmesi Sonrası GeliĢimi Tarihli Fransız-Türk Ödeme AnlaĢması, 5 Yıllık Yeni Ödeme Planı Ve Ek Borçlanmalar % 7,5 FAĠZLĠ 1933 TÜRK BORCU Ġle Ġlgili Erken Ödeme Kararı Düyun-u Umumiye Meclisi nin Türkiye ye ĠliĢkin... Görevlerinin Sona Ermesi ve Tarihe KarıĢması XIII. OSMANLI DEVLETĠ NDEN DEVREN GELEN BORÇLARIN CUMHURĠYET BÜTÇELERĠNDE ÖDENME TAKVĠMĠ Döneminde Ne kadar Borca GirilmiĢtir? Cumhuriyet Hükümetlerine Devredilen Miktar Ne Kadardır? Hangi Ülkelerden BorçlanılmıĢtır? Borçlar Nerelere HarcanmıĢtır? Cumhuriyet Bütçelerinde Ödenme Takvimi Nasıl OlmuĢtur? XIV. KIRIM SAVAġINDAN LOZAN ANDLAġMASINA KADAR ( ) YAPILAN OSMANLI DEVLETĠ DIġ BORÇLARI NIN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ VIII

9 XV. GENEL DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ XVI. KAYNAKÇA XVII.E K L E R Ek : 1 Sèvres AndlaĢmasının Mali Hükümleri Ek : 2 T.C.Ziraat Bankası Ek : 3 Muharrem Kararnamesi (20 Aralık Muharrem 1299) IX

10 XVIII. TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo : Ekiminde Osmanlı Devleti nin Ġç ve DıĢ borçları Tablo : 2 - Osmanlı Devleti Borçlanmaları ( ) Tablo : 3 - Muharrem Kararnamesi Ġle Karara Bağlanan Osmanlı Borçları ( ) Tablo : 4 - Osmanlı Devleti Borçlanmaları (Özetle) ( ) Tablo : yılında Osmanlı Ġmparatorluğu nda Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dağılımı Tablo : 6 - Demiryolları Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımları Tablo : 7 - Maden Sektöründe Yabancı Sermaye Yatırımları Tablo : 8 - Osmanlı Devletinde 1909 Mali Yılı Bütçesi (Bütçe Gelirleri ve Bütçe Giderleri) Tablo : 9 - Osmanlı Devletinde 1913 Mali Yılı Bütçesi (Bütçe Gelirleri ve Bütçe Giderleri) Tablo : 10 -Osmanlı Devlet Bütçesi Açıkları ( ) Tablo : 11 -Osmanlı Ġmparatorluğu ndan Ayrılan Ġlgili Devletlerin Düyun-u Umumiye ye Anapara ĠĢtirak Payları Tablo : 12 -Osmanlı Devleti nden Türkiye Cumhuriyeti ne Devren Gelen Borçlar Tablo : 13 -Osmanlı Devleti nden Gelen Borçlar Üzerinde tarihli Ġlke UzlaĢması ve tarih ve 2234 sayılı Kanun Tablo : tarih ve 2234 sayılı Kanun uyarınca kesinleģen % 7,5 FAĠZLĠ 1933 TÜRK BORCU Ödemeleri( ). 127 Tablo : Dönemini Kapsayan 60 Yılda Ne Kadar Borca GirilmiĢtir? Tablo : 16 -Osmanlı Borçlarının GeliĢimi ( ) Tablo : 17 -Alınan Borçlar Nerelere Harcandı? Tablo : tarih ve 2234 sayılı Kanun uyarınca kesinleģen % 7,5 FAĠZLĠ 1933 TÜRK BORCU Ödemeleri ( ) (Türkiye Cumhuriyeti Bütçelerinden KarĢılanan Osmanlı Borçları) Tablo : 19 -Osmanlı Devleti'nden Gelen Borçların Genel Bütçe Ġçindeki Payı (Ödenek Bazında) X

11 Osmanlı Devleti DıĢ Borçları I. KARLOFÇA DAN BALTA LĠMANI TĠCARET ANLAġMASI NA Osmanlı Ġmparatorluğu 18. yüzyıla gelinceye kadar her bakımdan Batı Avrupa ülkeleri ile aynı düzeyde bulunan ve iyi örgütlenmiģ olan bir yapıya sahipti. Osmanlı Ġmparatorluğu nda ilk mali örgütlenme kanunları Sultan I. Murat ( ) döneminde yapılmıģtır. Bu dönemde, örfi vergiler ve hizmet yükümlükleri mevcut olup, vergi sistemindeki geliģmelere bağlı olarak, mali bürokrasi de geliģme kaydetmiģtir. Arkasından, Yıldırım Bayezid döneminde yeni vergiler konmuģ, tahrir usulü yeniden düzenlenmiģ, devlet teģkilatının yeniden yapılandırılması bağlamında, hazinedar unvanlı bir görevliye de yer verilmiģtir. Fetret döneminde I. Bayezid in Ģehzadeleri arasında yaģanan iç savaģ ( ) sonrası hakimiyeti ele geçiren I.Mehmed ve onu takiben II.Murad dönemi ( ) bir toparlanma dönemi olmuģ, tahrir defterleri, tımar sistemi ve örfi vergiler XVI. yüzyılda uygulanan vergilerin ve sistemin esasını oluģturmuģtur ( 1 ). Ġstanbul un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından fethi bürokraside de yeni ve köklü düzenlemeler getirmiģ, oluģturulan ve ilk kez ataması da yapılan defterdarlık müessesesi, önce Anadolu Defterdarı ve Rumeli Defterdarı olarak ikiye ayrılmıģ, sonraki yıllarda ise, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Karaman ve Tuna defterdarlıkları biçiminde sayıları giderek artırılmıģtır. Defterdarlık bünyesinde mali hizmet türlerine göre servis kalemleri (Ģubeleri) teģkil olunmuģ ( 2 ), PadiĢah tuğrası ile hüküm yazma imtiyazı tanınarak üç ana devlet görevlisi olarak yetkilendirilen sadrazam, defterdar ve kadıaskerin aralarında protokol ve maaģ dıģında bir hiyerarģik iliģki dahi öngörülmemiģtir. ( 1 ) Bilgin Aydın, Rıfat Günalan; XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi, Yeditepe Yayınevi, Ġstanbul, s, ( 2 ) Naci Tepir, Düyun-u Umumiye, Yeni Asya Matbaası, Ġstanbul 2008, s

12 2

13 Fatih Kanunnamasi ne göre, defterdarın ana görevleri Ģunlardır: Hazine hakkında yıllık raporu PadiĢaha okumak, Tayinlerle ilgili arzda bulunmak, Hasları idare etmek, ve Hazineyi açıp kapamak. Kanuni Sultan Süleyman ( ) zamanında ise mevcut kanunların kapsamı geniģletilmiģ, mali teģkilat daha da güçlendirilmiģtir. Osmanlı Devleti nde vergi almaya cevaz veren, yani vergiyi haklı kılan, hukuki dayanak, özellikle 1839 Tanzimat Fermanı nın ilanına kadarki dönemde Ġslam hukuku, yani Ģeriat idi. Bu düģünüģle alınan Ģer i vergiler (tekalif-i Ģer iye) Devlet harcamalarının esas kaynağını oluģturuyordu. Bununla birlikte, Ģer i vergiler in (tekalif-i Ģer iye) yeterli olmadığı hallerde de, Ģer i hükümlerle ters düģmemek üzere, PadiĢahın vergilendirme yetkisinine dayanarak koyduğu ve örf ve adete dayanan çok sayıda örfi vergiler (tekalif-i örfiye) sözkonusu idi. Ġmparatorlukda 1580 yıllarına kadar denk götürülen bütçeler, bu tarihten itibaren açık vermeye baģlamıģ, açıklar 1600 lü yıllardan itibaren iltizam usulü ile toplanan ġer i Vergiler, (duyulan ihtiyaca binaen PadiĢahın onayı ile konulan imdad-ı seferiye ya da imdad-ı hazeriye gibi) Örfi Vergiler ve TağĢiĢ (metal para içindeki değerli maden miktarını azaltmak suretiyle niteliğini düģürüp, para miktarını artırmak) suretiyle sağlanan gelirler ile kapatılmaya gayret edilmiģtir( 3 ). 17. yüzyıl boyunca üst üste kaybedilen ve toprak ve itibar kaybına da yol açan savaģların gerekli kıldığı yüksek askeri harcamalar büyük bütçe açıklarının oluģmasına neden olmuģ ve Osmanlı Ġmparatorluğu nu zayıf düģürmüģtür. Diğer taraftan, bu olumsuzluklar, Osmanlı Devletini daha uzun süreli ve peģin elde edilen gelir sağlama yollarını aramaya sevketmiģ, mültezimlere bir yıl veya üç yıl sürelerle verilen mukataaların( 4 ) süreleri 17. yüzyılın sonlarında daha da uzatılarak, ihaleyi kazananlara kaydı hayat koģuluyla verilmeye baģlanmıģ, kısa süreli iltizam usulü ile vergi toplayan-veren mültezimlerin yerini, 1695 yılında kabul edilen bir fermanla, ( 3 ) Erdoğan Öner, Osmanlı Ġmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali Ġdare, T.C.Maliye Bakanlığı, APK Yayınları, No.2005/369, Ankara, 2005; T.C.Maliye Bakanlığı, APK BaĢkanlığı Yayını, No.2005/369, Ankara, ( 4 ) Mukataa, Devlete ait belirli bir arazi veya gelir kaynağının bir bedel karģılıgında 'mültezim'lere kiraya verilmesi veya geçici olarak devredilmesidir. Mukataa konusu toprakların gelirleri doğrudan hazineye aktarılmaktadır. 3

14 kendilerine hayat boyu sürecek ve hatta belirli koģullarla mirasçılarına da geçebilecek mukataa ihale edildiği için daha fazla ve peģin ödemede (bu ödemeye muaccele deniliyordu) bulunmak durumunda olan malikâne sahipleri almıģlardır( 5 ). Bununla birlikte, iltizam usulü 1842 yılında tekrar uygulamaya konulmuģtur. Osmanlı Devleti nde uygulanan vergiler kakkında aģağıda çok kısa da olsa bilgi verilmesi yararlı görülmüģtür( 6 ). ( 5 ) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek, sistemin bürokrasiye ve nüfuz sahiplerine yaygınlaģmasını ve bulaģmasını ve sarrafların devreye giriģlerini görmek için, bakınız: ġevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye Ġktisadi Tarihi , ĠletiĢim Yayınları, 3. Baskı, Ġstanbul 2007.s, ( 6 ) CoĢkun Can Aktan, Osmanlı Vergi Sistemi Ve Anayasal Ġktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme osmanli.pdf.). Erdoğan Öner, Osmanlı Ġmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali Ġdare, T.C.Maliye Bakanlığı APK BaĢkanlığı Yayını, No.2005/369, Ankara, 2005.s, ; OSMANLI DEVLETĠ NDE UYGULANAN VERGĠ TÜRLERĠNĠN KISA BĠR ÖZETĠ Burada, Osmanlı Devleti nde uygulanan vergiler kakkında çok kısa bilgi verilmesi yararlı görülmüģtür. I Tanzimat Dönemine Kadar Geçen Dönemde Uygulanan Vergiler : A. ġer Ġ VERGĠLER in (tekalif-i Ģer iye) baģlıcaları; müslüman halktan alınan zekât, ganimet (savaģlarda ele geçirilen esirlerden beģte biri için, yani penci yeki için, her esir için 125 akçe takdir edilip, bunun beģte biri olan 25 akçenin hazine adına alınması) ve öģür, müslüman olmayan halktan alınanlar da haraç ve cizye ismini taģıyordu. Zekât; müslüman halktan, sahip oldukları hayvanlar, altın ve gümüģ, ticari emtia meyve ve hububat gibi mallarının ağırlığı gibi çeģitli ölçütleri dikkate alınarak genel olarak 1/40 ı oranında alınan bir vergidir. Zekat baģlangıçta dini bir mükellefiyet anlayıģı ile alınırken daha sonra vergi, yani zorunlu bir mükellefiyet, haline getirilmiģ ve : Hayvanlardan ağnam vergisi, Zirai ürünlerden aģar (öģür) vergisi, Mal ticaretinden (ithal ve ihracından) gümrük resmi, Madenlerden de devlet hissesi, adı ile alınmaya baģlamıģtır. Haraç; tımar sistemi uygulanan eyalet ve sancaklarda ziraat yapılan mirî arazi kullanıcısı gayrımüslimlerden arazinin alanı dikkate alinarak yılda bir kez harac-ı muvazzafa (maktu haraç), bu arazilerden elde edilen hasılattan (yani ürün ve meyvelerden) da harac-ı mukaseme (gayrısafi hasılatın 1/10 nundan yarısına kadar değiģik oranda alınan haraç) olarak iki ayrı isim altında alınmakta idi. Cizye ise, yine Müslüman olmayan ve büluğa ermiģ erkek halktan, himaye edilmeleri ve askerlik hizmetinden muafiyetleri dolayısıyla, yılda bir kez alınan bir baģ vergiydi. Cizyeyi devlet direkt olarak kendisi tahsil ediyordu. B. PadiĢahın vergilendirme yetkisini kullanması sonucu konulan (yani, Hükümdarın iradesi ile tarholunan) çok sayıda ÖRFĠ VERGĠLER in (tekalif-i örfiye) baģlıcaları ise, yapılan idare ve yargı hizmetleri karģılığı bu hizmetlerden yararlananlardan alınan Rüsum-ı Örfiye ve Devletin savaģ gibi ani masraf gerektiren veya sonraları acil ihtiyaç duyulan hallerde 4

15 imdadiye-i seferiye ve imdadiye-i hazariye gibi adlarla hane reislerine tarhettiği Tekalif-i Divaniye (avârız-ı divaniye, ya da avârız vergileri) adlarını taģıyan vergiler idi. II Tanzimat ve MeĢrutiyet Dönemlerinde Uygulanan Vergiler ( ): Tanzimat döneminde vergi sistemi basitleģtirilmiģ, uygulanan çok sayıda hasılat ve resim türünün tamamı kaldırılarak, Ģer i vergiler den (tekalif-i Ģer iye) sadece üçü, zirai ürünlerden onda bir oranında öģür, hayvanlardan (koyundan) ağnam vergisi ve müslüman olmayan halktan alınan cizye yürürlükte bırakılmıģtır. Ayrıca, mevcut aynî yükümlülüklerle angaryalar da kaldırılmıģtır. Tanzimat ve MeĢrutiyet Dönemlerinde toplanan vergiler Ģunlardır: A. EMLAK VE GELĠR VERGĠLERĠ : 1.Ancemaatin Vergi (bir köy üzerine konulmuģ, hanelere dağıtılan toplu bir mükellefiyet) 2.Emlak ve Arazi Vergisi 3.Musakkafat (Bina) Vergisi 4.Temettü Vergisi 5.Madenler Resmi 6.Harp Kazançları Vergisi B. ZĠRAĠ GELĠR VERGĠLERĠ 1.Ağnam Resmi (Hayvanlar Vergisi) 2.AĢar (Zirai Ürün)Vergisi 3.Özel Ormanlar Hasılatı Vergisi 4. ÇeĢitli Ek Vergiler C. BEDEL OLARAK ALINAN VERGĠLER 1. Cizye (gayrımüslim erkeklerden alınır) 2. Bedel-i Askeri 3. Bedel-i Nakdi-i Askeri 4. Bedel-i Tarik (Yol Bedeli) 5. Muafiyet-i Askeriye Vergisi D. DAMGA VE HARÇLAR 1. Damga Resmi 2. Harçlar 3. Kaydiyeler 4. Tönbeki (tütün) Beyiyesi 5. Rüsum-ı Bahriye (Deniz Resmi) 6. Rüsum-ı Sıhhıye-i Hayvaniye (Hayvan Sağlık Resmi) 7. Saydiye Rüsumu (Balık Avı Ruhsat Resmi) E. GÜMRÜK VE TÜKETĠM RESĠMLERĠ 1. Gümrük Resmi 2. Müskirat Resmi (Alkollü Ġçkiler SatıĢ Resmi) F. ĠNHĠSAR (Tekel) GELĠRLERĠ 1. Tuz 2. Tütün 3. Tönbeki 4. Barut 5. Meskûkat 6. PTT G. MAKTU VERGĠLER (Mısır, Kıbrıs, Sisam, Eflak, Boğdan, Sırbistan, Bulgaristan gibi, bağlı eyalet ve beyliklerden maktuen alınan vergiler) 5

16 18. yüzyıla gelinceye kadar sanayi, bilim ve teknoloji dahil hemen her alanda Batı Avrupa ülkeleri ile aynı düzeyde bulunan ve kazanılan savaģlarının ekonomik getirilerinden de yararlanan Osmanlı Ġmparatorluğu nun 26 Ocak 1699 Karlofça AntlaĢması ile zaten baģlamıģ olan siyasi ve askeri gerilemesi, hatta çöküģü, 18 ve 19. yüzyıllarda, çeģitli cephelerde savaģlar ve karıģıklıklar, ticarete gayrı müslim azınlıkların egemen olması ve benzeri diğer nedenlerin yanı sıra, özellikle makineleģmenin ve yeni teknolojilerin üretime girmesi, gümrük duvarlarının koruması altında dıģ ekonomik iliģkilerin geniģlemesi ve derinleģmesi gibi Batı Avrupa ülkeleri lehine iktisadi ve askeri unsurları da içinde barındıran, sanayi devriminin de gerisinde ve hatta tamamen dıģında kalması sonucu, daha da hızlanmıģtır. Ġmparatorluk içinde ise, 1808 yılında imzalanan Sened-i Ġttifak ile taģradaki âyanın gücü artmıģ, taģra idaresi merkezi Devletten bağımsız davranıģlara baģvurmaya baģlamıģ, büyük toprakların ve sonuç olarak vergi gelirlerinin büyük bir kısmını tasarrufları altına almıģ bulunuyordu( 7 ). Bu geliģmelerin doğal sonucu olarak, Osmanlı ekonomisi de, kötüleģmesine aralıksız devam etmiģ, nihayet en önemli çöküģ noktasına 1838 yılında gelmiģtir lü yılların baģından beri Batı ülkeleri ve bilhassa Ġngiltere ve Fransa sanayi devrimini gerçekleģtirmektedir ve geliģen endüstrilerine dünyanın dört bir yanında hammadde ve pazar aramaktadır. Sanayi devrimi Avrupa ülkelerinin çehresini değiģtirmiģ, özellikle Ġngiltere, ulaģmıģ olduğu en güçlü üretici, en büyük ihracatçı ve ithalatçı, yegane yatırımcı ve rakipsiz taģımacı ülke olma özellikleri ile o yıllarda dünyanın en büyük ekonomik ve siyasal gücü haline gelmiģtir( 8 ). O dönemde Batıda sıkı bir gümrük politikası uygulanmakta ve yerli sanayiin korunması için türlü önlemler alınmakta iken, Osmanlı Devleti nde uygulanmakta olan % 3 oranındaki düģük gümrük resmi aynen muhafaza edilmiģtir. Bununla birlikte, yabancıların iç dağıtım Ģebekelerine serbestçe girmesi yasaklanarak, bazı malların üretim ve dağıtımı, yed-i vahid (tekel) yöntemiyle, ruhsata bağlanarak, tamamen devlete ya da yerli tüccara verilmiģ ve böylece iç piyasa dıģ rekabete karģı korunmaya çalıģılmıģtır. DıĢ pazarlar ise, yeterince pay kapamadıkları bu durumdan Ģikayetçi idiler de Ġngiliz, Fransız ve Rus gemilerinin Navarin de Osmanlı donanmasını yakması, 1829 da Rusların Edirne ye kadar, Mısır Valisi Kavalalı ( 7 ) ġevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye Ġktisadi Tarihi , ĠletiĢim Yayınları, 3. Baskı, Ġstanbul 2007.s,198. ( 8 ) Rıfat Önsoy, Osmanlı Borçları, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.s, 9. 6

17 Mehmet Ali PaĢa nın da Mısır ordusu ile Kütahya ya kadar ilerlemesi üzerine, PadiĢah II. Mahmut zamanında, Osmanlı Devleti Rusya dan yardım istemiģ, bu geliģmelerden memnun kalmayan Ġngiltere, bu kez DıĢiĢleri Bakanı Mustafa ReĢit PaĢa nın Rus baskısının önlenmesi ve Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali PaĢa nın isyanını bastırmak üzere istediği yardıma karģılık olmak üzere, Osmanlı Devleti ne, bir ticari anlaģma yapılmasını kabul ettirmiģtir. Ġstanbul da 16 Ağustos 1838 tarihinde, Ġngiltere ye ticari bakımdan büyük ayrıcalıklar tanıyan ve iç ticaretin dıģ rekabet karģısında korunmasını tamamen kaldıran Balta Limanı Ticaret AnlaĢması imzalanmıģtır. Bu AnlaĢma, yabancı ülke mallarının ülkeye serbestce giriģine sınırları açmıģ, kapitülasyon sistemini sağlamlaģtırmıģ, Avrupa devletlerinin bu AnlaĢma ile kazandıkları kısıtlamalardan kurtulma ve bir köprü baģı ele geçirme( 9 ) sonucu olarak da Avrupa malları Osmanlı pazarlarını doldurmuģ, gümrüksüz giren Ġngiliz geliģmiģ makina endüstrisi malları Osmanlı'nın korumasız el tezgahı endüstrisini kısa zamanda ezmiģtir. Böylece, 17. ve 18. yüzyıllardaki gerilemelerle baģlayan süreç, ekonomiyi yarı sömürge bir devlet ekonomisi konumuna düģürmüģ, Osmanlı ekonomisi o dönemdeki en zayıf noktasına gelmiģtir ( 10 ). Benzeri anlaģmalar daha sonra yıllarında Fransa, Sardunya, Ġsveç, Norveç, Hollanda, Belçika, Prusya, Portekiz ve Danimarka gibi diğer ülkelerle akdedilmiģtir. Bu anlaģma, o tarihte Sadrazam ReĢit PaĢa nın konağı olarak kullandığı, Boğazda bugünkü Ġstanbul Üniversitesi sosyal tesislerinde DıĢiĢleri Bakanı Mustafa ReĢit PaĢa ile Ġngiltere Büyükelçisi Ponsonby tarafından imzalanmıģtır ( 11 ). Bu anlaģmanın arkasından aynı yıl Fransa ile, daha sonra da diğer Avrupa devletleri ile benzeri koģullar içeren anlaģmalar imzalanmıģtır. ( 12 ): Balta Limanı Ticaret AnlaĢması nın önemli düzenlemeleri Ģunlardır ( 9 ) Hüseyin ġahin, Türkiye Ekonomisi,Uludağ Üniversitesi, ĠĠBF, Bursa, 2007.s.2. ( 10 ) Düyun-u Umumiye; ( 11 ) Hüseyin Perviz Pur, Türkiye nin Borç Prangası, Ġstanbul, Otopsi, 2006, s.,150. ( 12 ) Mehmet Fatih Ekinci, Türkiye nin Mali Ġntiharı,BarıĢ Platin Ltd. ġti, Haziran 2008, Ankara.s, ; 7

18 Fiyat artıģlarını kontrol edebilmek için tekel (yani, yed-i vahit) altında tutulan mallardan bazılarının, bu bağlamda iģlenmiģ ya da iģlenmemiģ tarım ürünlerinin ve sanayi mallarının, artık Hükümetin uygun gördüğü yabancı tacirlerce diledikleri gibi alıp satılabilmeleri sağlanmıģ, böylece Ġngilizlerin ülke içinde ruhsatsız serbestçe ticaret yapabilmeleri imkanı doğmuģtur. Bunun anlamı, Osmanlı pazarlarının Ġngiliz tüccarların iç ticaretine açılmıģ ve uygulanan tekel sisteminin kaldırılmıģ olmasıdır. Ġngiliz vatandaģlarına, hububat, pamuk, ipek, yün ve bakır gibi, ihracı yasak veya izne tabi, Osmanlı ürünlerini serbestçe ihraç etme hakkı verilmiģtir. Osmanlı Devletinin kendi topraklarında uyguladığı iç gümrükler yabancılar için tamamen kaldırılmıģ, yerli tüccarlar için devam etmiģtir. Ġngiliz gemileriyle gelen Ġngiliz malları için ithalde bir defa gümrük ödendikten sonra mallar alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün bir daha gümrük ödenmeyecektir. Böylece Ġngiltere vatandaģları Osmanlı Devleti sınırları içinde ticaret yaparken, gümrük vergisi yanı sıra bir de ticaret vergisi ödemek durumunda olan Osmanlı vatandaģlarından bile daha az vergi ödemek imkanına kavuģmuģlardır. Yerli tüccarlar, ihraç malları için daha önce ödedikleri % 3 vergi yerine % 12, ithal malları için % 5 ve transit mallar için % 3 oranında vergi öderken, yabancılar ihraç malları ve transit mallar için vergi ödemekten muaf tutulmuģlar, sadece % 5 ithal gümrüğü ödemek imkanına kavuģmuģlardır ( 13 ). Ġngiliz tebaasına ve tüccarına en ziyade müsadeye mazhar devlet tüccarı (yani, diğer ülkelere tanınabilecek en düģük gümrük tarifesinden de otomatik yararlanma) statüsü tanınmıģtır. Görüldüğü üzere, bu anlaģmalarla Osmanlı Ġmparatorluğu, iç piyasada yokluğu görüldüğünde yapağı, pamuk, ipek ve bakır gibi maddelerle hububatın dıģarıya satılmasını yasaklayabilme, dıģarıya sattığı mallara yüksek gümrük koyabilme, yabancı tüccarların Osmanlı Ġmparatorluğu içinde yerli ürün alıp, satabilmeleri için gerekli olan ruhsat için bir harç talep etme, tekel altında bulundurulan kimi malların fiyatlarını belirleme ve nihayet Avrupa menģeli mallara da gümrük koyabilme hak ve imkanından kısmen veya tamamen ( 13 ) Hüseyin ġahin, a.g.e.,s.2. 8

19 yoksun kılınarak, meydan Avrupa Devletlerine adeta boģ bırakılmıģtır. Böylece, yarı sömürge bir yapıda, açık pazar haline gelmiģ olan Osmanlı Devleti ihracatın çok üstünde ithalat yapmak durumunda kalmıģ, dıģ ticaret açığındaki bu durum savaģlarla da birleģince, ülke, oluģan devasa finansman açıkları karģısında dıģ borca muhtaç hale düģmüģ ve mali çöküntüsü hızlanmıģtır( 14 ) yılında Ġngiltere ile imzalanan Balta Limanı Ticaret AnlaĢması Osmanlı Ġmparatorluğu nu Avrupa kapitalizminin pazarı haline getirmiģ, onu önce sanayi kapitalizminin, ardında da finans kapitalin egemenliği altına sokarak, Dünya-sistemine eklemleģtirmiģtir( 15 ). Çok ilginçtir, Balta Limanı AnlaĢması nın imzalandığı 1838 tarihinde Osmanlı Ġmparatorluğunun dıģ borcu yoktur( 16 ). Bir bakıma bu anlaģmanın da sonucu olarak, olağanüstü durumlarda kullanabileceği önemli bir ek gelir kaynağını kaybetmiģ olan Osmanlı Devleti, bir süre sonra 1854 yılında giriģtiği Kırım SavaĢı sırasında içine düģtüğü mali sıkıntılar yüzünden ilk kez dıģ borçlanmaya baģvurmak zorunda kalmıģtır( 17 ). Osmanlı Devleti yıllarında, yaģanan mali bunalımın da zorlaması ile ihracattan alınan gümrük vergisini % 5 den % 1 e düģürmek durumunda kalmıģ ve bu uygulama Birinci Dünya SavaĢına kadar devam etmiģtir. Ġthalattan alınan vergiler ise 1861 de % 5 den % 8 e, 1907 de % 11 e, 1913 de de % 15 e yükseltilmiģtir. Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret AnlaĢması nın kısıtlayıcı alanından Birinci Dünya SavaĢı sırasında çıkmıģ ve daha bağımsız bir dıģ ticaret politikası izleyebilir duruma gelmiģtir( 18 ). Osmanlı Devleti bu anlaģmayı sonuçlarını ve uzun vadede zararlarını bildiği halde içinde bulunduğu iktisadi, siyasi ve mali koģulların zoru ile ( 14 ) Hasan Sabır, Atatürk ün Ekonomi AnlayıĢı, ĠÜSBF Ġktisat Anabilim Dalı, SayıĢtay Dergisi, Sayı 62,Temmuz-Eylül 2006,sf.3. (http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der62m1.pdf.) ( 15 ) Gülten Kazgan, Tanzimattan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Bilimsel Sorunlar Dizisi, Altın Kitaplar Yayınevi, Ġstanbul, 1999.s, 31. ( 16 ) Tanzimattan Cumhuriyete kadarki döneme ait ayrıntılı bilgi için bakınız: Metin AYDOĞAN, Türkiye Üzerine Notlar, ,Umay Yayınları, Ġzmir, Ocak 2008, s.17 ve s Hüseyin ġahin, a.g.e.,s ( 17 ) ġevket Pamuk, a.g.e.s, ( 18 ) ġevket Pamuk, a.g.e.s,

20 imzalamıģtır. Özellikle mali durumu zayıf olan ülkelerin dıģ ticaret ve gümrük politikaların da da bağımsız kalamıyacakları, karģılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi çerçevesinde davranamayacakları ve eģit olmayan koģullara boyun eğmek zorunda kalacakları burada da kendisini açıklıkla göstermektedir. II. OSMANLI DEVLETĠ NDE ĠLK ĠÇ BORÇLANMALAR Daha önce değinildiği üzere, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca üst üste kaybedilen ve toprak ve itibar kaybına da yol açan savaģların gerekli kıldığı yüksek askeri harcamalar büyük bütçe açıklarının oluģmasına neden olmuģ, Osmanlı Devletini daha uzun süreli ve peģin elde edilen gelir sağlama yollarını aramaya sevketmiģ, mültezimlere bir yıl veya üç yıl süreli sözleģmelerle verilen mukataaların süreleri 17. yüzyılın sonlarında daha da uzatılarak, ihaleyi kazananlara kaydı hayat koģuluyla verilmeye baģlanmıģ, kısa süreli iltizam usulü ile vergi toplayan-veren mültezimlerin yerini, 1695 yılında kabul edilen bir fermanla, kendilerine hayat boyu sürecek ve hatta belirli koģullarla mirasçılarına da geçebilecek mukataa ihale edildiği için daha fazla ve bir bakıma iç borçlanma niteliğinde peģin ödemede (bu ödemeye muaccele deniliyordu) bulunmak durumunda olan, malikâne sahipleri almıģlardır. Bununla birlikte, iltizam usulü 1842 yılında tekrar uygulamaya konulmuģtur. Ġlk kez 1683 Ġkinci Viyana KuĢatması sonrası Ġmdadı Seferiye adı altında ve akçe miktarında bir iç borçlanmaya gidilmiģ, bu borç daha sonra varlık vergisi adı ile konulan ve her haneden toplanan bir vergi ile karģılanmıģtır. Yine, Osmanlı Hükümeti 1775 yıllarında ihraç ettiği esham (hisse senedi) karģılığında yeni bir iç borçlanma yöntemi baģlatmıģtır ( 19 ). Büyük mukataa (Devlete ait belirli bir arazinin veya gelirin muaccele denilen sabit bir bedel karģılığında uzun süreli kiraya verilmesi) gelirlerinin halka satılmasının söz konusu olduğu ve gelir ortaklığı benzeri bir yöntemin uygulandığı bu sistemde, belirli bir gelir garantisi öngörülmekte ve ihraç edilen hisse senetleri kiģiler arasında tedavül edebilmektedir ( 20 ). Gelirleri ile giderleri arasındaki açık gittikçe artmaya baģlayan Osmanlı Devleti nde bütçe açıklarının kapatılması hususunda borçlanmadan baģka çare ( 19 ) ġevket Pamuk, Osmanlı Ġmparatorluğu nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul 1999.,s,207. ( 20 ) Naci Tepir, Düyun-u Umumiye, Yeni Asya Matbaası, Ġstanbul 2008, s

Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010

Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010 Ýkinci Baský Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Ankara, Þubat - 2010 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Osmanlı Devleti Dış Borçları 1854-1954 Döneminde Yüzyıl Süren Boyunduruk 1854-1914 BORÇLANMALARI

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 24.04.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/130/190-2006/135/95 Konu : Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve TCMB nin Kuruluşu

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı