ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ (1997 2007)"

Transkript

1 ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ ( )

2 Alevi Akademisi Bilim ve Yönetim Kurulları toplantısından bir görünüm Alevi Akademisi Yol ve Erkân Enstitüsü (Bielefeld) Çoçuk Eğitimi Uygulamasından bir kesit... 1

3 ALEVĐ AKADEMĐSĐ Avrupa Alevi Akademisi çalışması çok güzel bir başlangıçtır. Bu tutuşturulan ışık Avrupa ve Türkiye nin ışığı olacaktır. Esas görev şimdi başlıyor. Çünkü bundan sonra daha fazla üzerinize geleceklerdir. Aydınlık bir dünya, karanlığın temsilcilerinin işine gelmeyecektir. O halde hep birlikte daha güçlü bir Akademi için kolları sıvamak ve yaşatmamız gerekmektedir. Fakir Baykurt A. KURULUŞU: Yayına Hazırlayan: Mustafa Düzgün Alevi Akademisi (AA), ilk olarak Avrupa Alevi Akademisi (AAA) adı altında, Avrupa, Türkiye, Balkanlar, ABD vb. ülkelerde faaliyette bulunan federasyon, dernek, dergâh, tekke, cemevi, vakıf gibi Alevi örgüt ve kuruluşlarının yanı sıra, Fakir Baykurt gibi birçok demokrat ve ilerici aydınların da katılımları ile 31 Ekim 2 Kasım 1997 de kuruldu. 200 den fazla temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilen Kuruluş Kurultayı, Aleviliğin son 300 yıllık tarih dilimi bakımından son derece önemli bir atılım, kendi türünde bir ilk oldu. Bununla birlikte Alevi hareketinin dağınık örgütlenmesi, farklı noktalarda kümelenmişliği aşılarak çeşitli eğilimlerin katkıları ve birlikteliği sağlanabildi. Denebilir ki böylesine geniş katılımlı bir platform, ortak ve güçlü bir çıkış ilk kez sağlanmış, Akademi daha başlangıçta yüzyılların biriktirdiği özlem ve beklentilerin odağı haline gelmişti de, merkezi Köln de bulunan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) en büyük Alevi kuruluşuydu ve bir de Hollanda da HAK-DER adıyla bir federasyonumuz daha vardı. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bir kısmı AABF ye bağlı olan çok sayıda Alevi dernekleri vardı. Bu iki federasyonun yanı sıra Türkiye de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hemen tümü de, ya temsilci göndererek ya da yazılı beyanda bulunarak Akademi nin kuruluşunu onayladıklarını bildirdiler. Hollanda nın Heeze kasabasında yapılan Kuruluş Kurultayı na, ABD ve Kanada dan gelen delegeler de katıldı. Avusturya dan bazı dernekler de Akademi nin oluşmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden beyanlarda bulundular. Böylece çeşitli ülkelerden gelen 200 kadar kişi ve kuruluş temsilcilerinin ortak iradeleriyle Avrupa Alevi Akademisi kurulmuş oldu. Kurultay ın ev sahipliğini ise AABF, HAK-DER ve Avrupa Alevi Örgütlenmesini Geliştirme Platformu (AAÖGP) yaptılar. Kurultay uzun tartışmalardan sonra Akademi Tüzüğü ne son şeklini vererek kabul etti. Bir bilim, eğitim ve araştırma kurumu olarak tüm varlığıyla Aleviliğe ve Alevi toplumuna bağlı kalacak, ancak yapı ve işleyişinde, kurucu kişi ve kuruluşlardan bağımsız olarak çalışmalarını sürdürecekti. Avrupa adının çalışmalarımızda sorun yaratması ve Akademi çalışmalarını Avrupa ülkeleri ile sınırlandırması nedeniyle III. Kongre den itibaren adımız Alevi Akademisi olarak değiştirildi. AABF, Köln deki merkez binasında Akademi ye kalacak bir yer vererek, gereken alicenaplığı 2

4 göstermekte gecikmeyen ilk kuruluşumuz oldu. Bununla birlikte kuruluşunun hemen ikinci haftasında, klas bir otelde, sabah kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyerek Avrupa Alevi Akademi sinin kuruluşunu Avrupa ve dünya kamuoyuna duyurmayı sağladı. Ardından da Akademi ye parasal yardım ve destek sağlamak amacıyla, yine kılas bir otel salonunda, Türkiye, Avrupa ve Amerika dan gelen konukları ağırladı. Takdirle belirtmeliyiz ki Ali Kılıç Başkanlığındaki AABF, Akademi ye sahip çıkma konusunda gereken maddi ve manevi özveriyi ortaya koymakta kusur etmiyordu. Ne yazık ki sonraki yönetimler, sudan bahaneler ileri sürerek, kendilerinden beklenen sorumluluğu ve olumlu yaklaşımı göstermediler. Avrupa Alevi Akademisi nin Kuruluş nedeniyle yapılan Basın Toplantısı ndan. (Alevilerin Sesi Sayi 21) B. TÜZÜĞÜNE GÖRE KONUMU VE ĐŞLEYĐŞĐ: AA nın kuruluş amacı Program-Tüzüğünde şöyle ifade edildi: Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü, felsefesini ve yaşam tarzını bütün boyutlarıyla araştırıp incelemek; koruyup geliştirmek; dergi, gazete, bülten, kitap vb. yayınlar çıkararak toplumumuzu ve konuya ilgi duyan çevreleri bilgilendirmek; bilimsel ve kültürel nitelikte çeşitli toplantılar yoluyla kültürümüzün tanıtımı için çaba göstermek; kurslar, kısa ve uzun vadeli okullar, enstitü, yüksek okul, akademi vb. eğitim ve öğretim kurumları kurarak halkımızın kendi inanç ve kültürü doğrultusunda eğitim ve öğretimini gerçekleştirmek; bulundukları ülkelerin eşit haklara sahip bireyleri olarak, özgür ve demokratik bir ortamda uyumlu ve verimli yaşamalarını sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak. 3

5 Bu amaca yönelik olarak yapılacak çalışmalar şöyle sıralanmıştır: 1. Đnanç ve kültürümüzün korunup geliştirilmesi amacıyla enstitü, yüksek okul, okul, kurs gibi eğitim ve öğretim kurumları kurmak. 2. Aleviliği ve Alevi toplumunu çeşitli yönleriyle araştırıp incelemek, bu konuda çalışma yapan bilim adamı, aydın, yazar, araştırmacı ve sanatçılar arasında gerekli iletişimi kurarak çabalarını daha da verimli kılmak, teşvik etmek, ödüllendirmek, emek ve ürünlerinin gün ışığına çıkmasına yardımcı olmak. 3. Yeterli bilgi, görgü ve kişiliğe sahip Dede, Baba, Dede-Babalar ile yetenekli kişilerden yararlanarak yol ve erkân alanındaki gereksinimleri karşılamak, günün gereklerine uygun insan yetiştirmek. 4. Avrupa ve dünya kütüphane ve arşivlerini tarayarak. Alevilik ve Aleviler`le ilgili bilgi ve belgeleri derleyip merkezi bir arşivde toplamak. 5. Avrupa ve dünya kamuoyunu, akademik kurum ve kuruluşları, bilim ve medya çevrelerini, Alevilik ve Alevi toplumunun sorunları konularında bilgilendirmek; onlarla ortak çalışmalar yapmanın koşullarını oluşturmak amacıyla inanç, kültür, dünya görüşü ve yaşam tarzımızı araştırıp inceleyen periyodik bir yayın çıkarmak. 6. Alevi toplumunun bilinç ve kültür düzeyini yükseltmek, eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, yazar ve düşünürlerimizin ürünlerini değerlendirmek amacıyla kitap, broşür, bülten yayımlamak, kaset ve CD çıkarmak. 7. Toplumumuzun hızla kaybolmaya, yozlaşıp özünden uzaklaşmaya yüz tutan değerlerini ortaya çıkarmak, işleyip kalıcı hale getirmek amacıyla alan araştırmaları yapmak, yaptırmak, yapanları teşvik etmek, araştırma birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları başlatmak, derleyici ve uzman yetiştirme kursları ve seminerleri düzenlemek. 8. Aleviliği ve Alevileri çeşitli yönleriyle işleyen seminer, konferans, sempozyum, kongre vb. etkinlikler düzenlemek. 9. Alevi kültürünün hızlı ve yaygın bir biçimde tanıtımını, toplumumuzu oluşturan birey ve katmanlar arasında sıcak bir diyalogun kurulmasını sağlamak, çağdaş ve etkili araçlarla gerekli iletişimi gerçekleştirmek amacıyla Alevi-Medyası`nın oluşması yönünde çaba göstermek. 10. Ulusal ve uluslararası benzeri kurum ve kuruluşlarla (enstitüler, akademi, fakülte ve üniversiteler) iletişim kurarak ortaklaşa çalışmalara yönelmek, karşılıklı bilgi, belge ve yayın alışverişinde bulunmak, karşılıklı deneyimlerden yararlanmak. 11. Alevi toplumunun maddi kültür değerlerini derleyip toparlayarak müze ya da benzeri bir kurumun oluşturulması için çalışmalara başlamak ve kurulmasını sağlamak. 12. Akademi ve enstitü çalışmalarına katkıda bulunabilecek uzmanları, teknik elemanları, yetenekli kişileri saptayarak akademi bünyesinde toplamak ya da çalışmalara katkıda bulunmalarını sağlamak. 13. Avrupa ülkelerinde yaşamaktan kaynaklanan sosyal, kültürel ve güncel sorunlar konusunda araştırma yapmak, toplumumuzu bilgilendirip aydınlatmak. 4

6 Amacı gerçekleştirme çalışmaları sırasında uyulması zorunlu ilke ve kurallarsa şöyle sıralanmıştır: 1. Alevi inanç ve kültürünü, yaşam tarzı ve dünya görüşünü koruyup geliştirmeyi her şeyden önde tutmak; onun araştırılıp incelenmesini sağlamak, en geniş anlamda tanıtımının yapılmasına çalışmak. 2. Aleviliğe ve Alevilere saygılı davranmak, onu küçük düşürücü tutum ve davranışlardan kaçınmak. 3. Alevi Akademisi ni amaçları dışında herhangi bir hedefe yöneltmekten, herhangi bir siyasal parti veya gruba tabi bir hale getirmekten kaçınmak. 4. Çalışmalarda bilimsel anlayış ve yöntemlere uymak, gerektiğinde görüş belirtmekle yetinmek. 5. Her türlü çaba ve çalışmalarında Đnsan Hakları Beyannamesi nde yer alan hüküm ve normlara uymaya özen göstermek; barış, insan sevgisi, hoşgörü gibi insanlığın ve Aleviliğin vazgeçilmez değerlerine bağlı kalmak. 6. Đnsan ı dünya görüşünün merkezine koyan Alevi öğretisinden hareketle insanlar, uluslar, halklar, inançlar, dinler ve mezhepler arasında en küçük bir ayırım yapmaktan kaçınmak; "Yetmiş iki millete aynı gözle bakmak. 7. Yerel ve uluslararası alanda dostluk ve dayanışma içine girilecek kişi, kurum ve kuruluşların, insan haklarına saygılı, çağdaş değer ve normlara bağlı, demokratik yapı ve işleyişe sahip olmasına dikkat etmek. C. AKADEMĐ NĐN ORGANLARI: Kurumsal Yapı: Akademi nin kurumsal yapısı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Kurul ve Üye kişilerden meydana gelir. Aynı zamanda geniş ve kapsamlı bir Tüzüğe, Program-Tüzüğe; çağdaş ve tutarlı bir yaklaşıma, verimli ve demokratik bir işleyişe sahiptir. Bununla birlikte zamana, yere ve gelişmelere göre kendisini sürekli bir biçimde gözden geçirip yenilemeye özen göstermektedir. Akademi çok sayıda üyeye sahip değildir. Üyelerinin ağırlıklı kısmı akademisyenlerden, diğer kesimi da işadamı ve emekçilerden meydana gelir. Üyelikte süreklilik, üye kişilerin ödentilerini zamanında yatırmalarına bağlıdır ve Genel Kurul da yeterli sayı, ödentisini ödemiş olan üye tam sayısı üzerinden hesaplanır. Yani ödentisini ödememiş olan üye oy kullanamaz ve ancak ödedikten sonra üyeliği devam eder. Genel Kurul; Akademi organlarında (yani Yönetim ve Denetleme Kurulları nı) görev alacak kişileri seçer. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler kendi aralarından bir Başkan, bir Đkinci Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçerler. Denetleme Kurulu da aynı şekilde işbölümü yapar. Görev süresi iki yıldır. 5

7 ENSTĐTÜLER: Biri Bielefeld ve Çevresi AKM ile aynı binada faaliyetine devam etmekte olan Alevi Yol ve Erkân Enstitüsü, diğeri yakında yer değiştirecek olan Eğitim Enstitüsü olmak üzere Akademi ye bağlı iki enstitü var. Bir eğitim ve araştırma biriminin de Londra da kurulmasının çalışmaları devam etmektedir. Bu da enstitü statüsünde olacak, Akademi ye bağlı olarak çalışacaktır. Enstitüler; bir Akademi Yönetim Kurulu Üyesi nin sorumluluğunda, bulundukları yer ve yakın çevresindeki kişilerden oluşturulan Yönetim Kurulları tarafından yönetilirler. Enstitüler yıllık çalışma programlarını hazırlayıp Akademi Yönetim Kurulu nun görüşüne sunar, gerekli onayı aldıktan sonra, onu uygulamaya koyarlar. Dedeler Yitkinleşme Eğitimi Sınıfı, Musa Eroğlu ve Dertli Divani (Bielefeld AA Yol ve Erkân Enstitüsü) AKADEMĐ MÜZĐK OKULU: Bu okulumuz, değerli sanatçı Sayın Musa Eroğlu nun yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Tam adı Alevi Akademisi Müzik Okulu (konservatuar) dur. 6

8 Müzik Okulu nun kuruluş ve işleyişinde temel oluşturan başlıca amaç ve ilkeler şunlardır: 1. AMO, çalışmalarında Alevi Akademisi nin Tüzüğünde belirtilen ilke ve kuralları gözetir. 2. AMO ticari amaç gütmez. 3. AMO, müzik alanında, kısa ve uzun vadeli kurs ve okullar açarak, isteyen herkesin müzik eğitiminden yararlanmasına katkıda bulunur. 4. AMO, bilgi akışını güçlendirmek amacıyla, basın ve yayın etkinliklerinde bulunur. 5. AMO; din, dil, ırk, milliyet ayrılıkları gözetmeden, müzik eğitimi almaya elverişli olan tüm her kese açıktır. 6. Çalışmalarında ve işleyişinde bağımsız kalmaya özen gösterir, tüm siyasal parti ve eğilimler karşısında tarafsız bir tutum izler. 7. AMO; hümanist, barışçıl ve evrensel değerleri öne çıkaran müzikle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterir. 8. AMO, özellikle genç insanları müzik eğitimine özendirmekle; gençliği, toplum huzurunu bozucu kötü alışkanlık ve davranışlardan uzak tutmaya; Almanya nın multi-kültürel koşulları ile tam bir uyum içinde yaşamalarını sağlamaya yönelik çabalara katkıda bulunur. 9. AMO, sadece bağlama dersleri veren bir okul olarak değil, çeşitli enstrümanların ve dünya müzik kültürünün de öğretildiği tam bir konservatuar olmayı amaçlar. 10. Yerel ve seçkin dünya müziklerine ilişkin arşiv ve koleksiyonlar oluşturmak için çaba gösterir. 11. AMO, her türlü çaba ve çalışmalarında, ilişki ve işleyişinde Đnsan Hakları Beyannamesi nde yer alan hüküm ve normlara uymaya özen gösterir. Müzik Okulu nun Açılış Günü 7

9 Başvuru Koşulları: 1. Başvuru yazılı olarak yapılır. 2. Başvuru belgesi 18 yaşındakilerin bizzat kendileri, 18 yaşından küçük olanların da ebeveynleri tarafından doldurulur. 3. Başvuru sahipleri, okulun işleyiş düzenini ve koşullarını kabul eder. 4. Başvuruların kabul veya ret edilmesine Okul Yönetim Kurulu karar verir. Ön eleme-sınavlar-temel Eğitim: 1. Yazılı başvurunun ardından üre ön-eleme sınavları yapılır. Bu sınavı kazanmış olanlar derslere devam ederler. 2. Öğretmenler, öğrencinin düzeyini, yeterli olup olmadığını ve gelişim seyrini saptamak amacıyla yazılı ve sözlü sınavlar yaparlar. 3. Zamanı heba etmemek, başarı oranını yükseltmek ve de eğitim-öğretim konularında öğretmenler arasında düşünce ve yöntem birliği sağlamak amacıyla öğretmenler toplanıp durum değerlendirmesi yaparlar. 4. Okulun ilk altı ayında Şan (diksiyon/telaffuz, repertuar, toplu ses), Makamlar ve Usuller (tavırlar), Nota (bona, solfej) derslerinden oluşan Temel Eğitim Programı uygulanır. 5. Altı aylık Temel Eğitim Programı nı takiben Branş Eğitimi süreci başlar. Branş Eğitimi süresi, öğrencinin seçtiği enstrümanı çalma başarısına bağlıdır. 6. Branş Eğitimi nin yanı sıra icra edilen parçaların dil ve anlam bakımından da anlaşılabilmesi amacıyla Terminoloji ve Tasavvuf Dersleri verilir. Bu dersler iki sömestr devam eder. 7. Müzik Okulunu bitirene Sertifika/Diploma verilir. Okul Ücretleri: 1. Ders ücreti, öğrencinin alacağı derslere bağlı olarak saptanır. 2. Ön-eleme sınavını kazanmış olan başvuru sahibi, ödemekle yükümlü olduğu ücreti, ancak okulun banka hesabına yatırdıktan sonra derslere başlayabilir. 3. Temel eğitim sürecinde, her öğrenci ayda 40 öder. 4. Aynı aileden birden fazla başvuru olması halinde, ikinci, üçüncü ve daha sonraki kişilerden 25 er Euro alınır. 5. Branş eğitimi sürecinde her öğrenci için ücret; bağlama için ayda en az 60 ; piyano, gitar vb. enstrümanlar için 80 er öder. 8

10 AKADEMĐ BĐLĐM KURULU: Kapsamı: Bilim Kurulu; Aleviliğe, Alevi inanç ve kültürü kapsamına giren tüm konu ve alanlara ilişkin araştırma ve incelemeler yapar. Çalışma Alanları: Bilim Kurulu nun çalışma alanları şunlardır: a. Alevi tarihine ilişkin araştırmalar yapar, sonuçlarını yayınlar, arşiv ve koleksiyon oluşturur. b. Sosyal Tarih, Kent Tarihi, Kır Oluşumları, Ekonomi Tarihi, Mimari, Đnanç gibi sınıflamalar ve sistematikler içerisinde araştırma ve yayınlar yapar. c. Söylenceler, Deyişler, Nefesler, Halk Masalları, Halk Hikâyeleri, Fıkralar, Menakıbi eserler gibi ürünleri derler, sınıflar, arşiv oluşturur ve yayınlar. d. Alanla ilgili elyazmaları, Đlk el Kaynakları, Araştırma Eserleri toplar, arşiv oluşturur e. Kütüphane oluşumunun yanında bilgisayar teknolojisini kullanarak nadir eserleri CD ortamına aktararak, Alevi Akademisi Şah-ı Merdan Ali Küptüphanesi bünyesinde bir CD i oluşturur. f. Alanla ilgili müzik konusunda araştırma, derleme, bant kayıt, görüntülü kayıt ve CD kayıtlar yaparak, Akademi Kütüphanesi bünyesinde bir Müzik Arşivi oluşturur. g. Alanla ilgili konu plastik sanatlara konu olacak eserler konusunda araştırmalar yapar, eserleri Akademi de toplamaya, halka sunmaya ve görsel malzeme olarak arşivlemeye çalışır. h. Alanla ilgili araştırma projeleri üretir, projelerini Akademi aracılığıyla halka duyurur, kendisine gelen projeleri değerlendirerek gerekli gördüklerine destek sağlar. i. Alanla ilgili, özellikle Arapça, Farsça, Đngilizce, Almanca, Fransızca çeviriler yapar, yaptırtır, yayınlar ve arşivler. j. Alanla ilgili konferans, panel, sempozyumlar düzenler, sonuçlarını değerlendirir ve yayınlar. k. Eğitim faaliyetlerinde bulunarak Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Halkbilim disiplinlerinde ve kaynak dillerden olan Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi) ile ilgili kurslar açar. l. Resim, bağlama, el sanatları, halk dansları gibi alanlarda kurslar açar ve bunların ürünlerini sergiler. m. Yukarıda zikredilen her faaliyet için ayrı raporları hazırlar ve yayımlar. 9

11 Organları: Bilim Kurulu nun organları şunlardır: a. Bilim Kurulu Başkanı b. Merkez Birimleri: 1. Tarih Birimi 2. Halkbilim Birimi 3. Sanat Tarihi Birimi 4. Sosyoloji Birimi 5. Arşiv-Kütüphane Birimi 6. Elektronik Bilgi Birimi 7. Plastik Sanatlar Birimi 8. Müzik Birimi 9. Araştırma Projeleri Birimi 10. Eğitim Faaliyetleri Birimi 11. Basın-Yayın Birimi 12. Bilimsel Oturumlar Birimi Akademi nin çevresinde, doğrudan ya da kademeli olarak çok sayıda bilim adamı ve araştırmacı var. Bunlar üniversitelerin çeşitli bilim dallarında çalışan eğitim görevlilerinden oluşmakta. Ancak Alevilik konularında da uzmanlaşmış ve çeşitli eserler vermeyi başarmış kişilerdir de. Hali hazırdaki Bilim Kurulu Üyeleri nin adları şöyledir: 1. Prof. Dr. Cengiz Güleç 2. Prof. Dr. Đşaya Üşür 3. Doç. Dr. Yağmur Say 4. Doç. Dr. Özgür Savaşçı 5. Dr. Krisztina Kehl 6. Dr. Đsmail Kaygusuz 7. Yrd. Doç. Bülent Bilmez 8. Enis Emir 9. Mustafa Düzgün 10. (Adı Bremen Üniversitesi nce belirlenecek bir öğretim üyesi) AA Bilim Kurulu Başkanlığı görevine Doç. Dr. Özgür Savaşçı seçilmiştir. 10

12 Açıktır ki Bilim Kurulu Üyeleri bir yandan kendileri çalışırken, diğer yandan da kendi konularında uzman, verimli ve başarılı çalışmalar yapan diğer kişilerle de ilişki içinde olacaklar. Böylece daha geniş bir bilim adamları kesimini, Akademi nin eğitim, araştırma, inceleme ve bilimsel etkinliklerine katmış olacaklar. YAYIN KURULU: Yayın Kurulu Üyeleri: 1. Doç. Dr. Yağmur Say 2. Doç. Dr. Özgür Savaşçı 3. Dr. Krisztina Kehl 4. Dr. Đsmail Kaygusuz 5. Mustafa Düzgün 6. Đsmail Bulut Yayın Kurulu nun başlıca görevi Akademi nin yayın etkinliklerini düzene koymak, gereksinme duyulan kaynakların basım ve yayımını sağlamaktır. Araştırma ve inceleme ürünlerinin yayımlanmasının yanı sıra periyodik yayınlara da süreklilik kazandırmak gerekmektedir. Yayınların bir bölümü eski ve temel kaynakların yayınlanması ile ilgilidir. Bunlar ağırlıkla Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinde yazılmıştır. Aleviliğin ne olduğu ve nasıl kavranması gerektiği konularındaki karmaşa ancak bu ana kaynakların insanlarımızın bildikleri dillere çevrilip işin esasının kaynaklarından öğrenilmesi ile mümkün olur. Bunun bir hayli güç ve masraflı olduğu açık, ancak koşulları zorlamaktan başka yol da yok. Bu konudaki yayın listemiz onlarca kitabı kapsamaktadır. Periyodik yayınlarımızı şimdilik iki kümede toplamak mümkün: AKADEMĐ BÜLTEN, bir SOSYAL BĐLĐMLER DERGĐSĐ. 1. AKADEMĐ BÜLTEN: Sadece beş sayı çıkmış olan bu Bülten in yayımı, satın alınan binanın getirdiği parasal külfet yüzünden durdurulmuştu. Bunun yeniden basımına devam edilecek ve her sayısından binlerce adedin dağıtımı sağlanmaya çalışılacaktır. Bülten alınan reklamlar sayesinde ayakta durmakta, bedava denilecek bir fiyata dağıtılmakta, bundan sonra her tarafa bedava gönderilmesi planlanmaktadır. 11

13 2. SOSYAL BĐLĐMLER DERGĐSĐ: Tümüyle bilimsel araştırmalara yer verecek olan bu derginin, 2007 yılı başlarında ilk yayınını yapmak için çaba gösterilmektedir. Sosyal Politika ve Çalışma Đlişkileri, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler, Hukuk, Davranış Bilimleri, Din bilim, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Dil ve Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Dil Bilim, Güzel Sanatlar vb. alanlara ilişkin bilimsel çalışmaları yayımlayan, hakemli bir dergi olarak planlanmıştır. Derginin yayın dili Türkçedir, ancak Đngilizce, Almanca ve Fransızca yazılar da yayıma kabul edilir. Ayrıca yayımlanacak yazı Türkçede yazılmışsa başına ya da sonuna Đngilizce bir özet; diğer dillerde yazılmışsa başına ya da sonuna Türkçe bir özet konularak yayımlanacaktır. Yayınlanan yazıların hukuki sorumluluğu tümüyle yazarına/yazarlarına aittir. Bu tür çalışmalarda izlenmesi gereken genel tutum ve temel özellikler: 1. Araştırma makalelerinde göz önünde bulundurulması gereken bilimsel kriterlerden ilki, tarafsızlık ilkesine uymaktır. 2. Olaylara ve sonuçlarına çok yönlü bakılmış olmalıdır. 3. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar var ise, müellif bunların birçoğunu görmüş ve değerlendirmiş olmalıdır. 4. Çalışmalar tekrar ı değil yeni bir iddiayı (tezi) içerici olmalıdır. 5. Eser sahibi araştırdığı konu karşısında taraf olmamalı, hakim ve savcı gibi davranıp keskin hükümler vermekten kaçınmalı. Sorunu birçok yönüyle ortaya koymaya, kendi görüşünü ifade etmenin yanında, araştırılan olay hakkındaki kararı ve hükmü okuyucuya bırakmaya çalışmalıdır. 6. Çalışmalar Alan Editörleri ve Hakem Kurulu na ulaşmadan, bu kurul kararını vermeden çalışmalar yayınlanmamalı, sonuçta Alan Editörleri ve Hakem Kurulu nun kararı kesin ve net olmalıdır. 7. Alevi olmak ve Alevileri sevmek; hiçbir bilimsel formasyona, yeterli bilgi birikimine sahip olmayan kimselerin yazı yazmaları; söz konusu yazılarını bu dergide yayınlatmalarını sağlamaz. 8. Bilimsel kritere uyan çalışmalar, hiçbir kişisel etki altında kalınmadan değerlendirilecek, derginin bilimsel ve akademik içeriğine uygun olmayan çalışmalar yayımlanmayacaktır. 10. Yayınlanacak çalışmaların bir özeti (summary) çalışmanın başında bulunacaktır. 11. Kaynak kullanılmayan, kaynak kritikleri kullanılmamış, meselelere çok yönlü bakamayan, ayrıca editörlerin uyarıları ile müellif tarafından yöneltilmemiş hiçbir çalışma yayınlanmayacaktır. 12. Makale yazım kuralları yazı gönderecek müelliflere ayrıca gönderilecek, internet sitesinde de yayınlanacaktır. 12

14 ALAN EDĐTÖRLERĐ VE HAKEM KURULU: Dr. Đsmail Kaygusuz Doç.Dr.Yağmur Say Prof. Dr. Đhsan Güne Prof. Dr.Cengiz Güleç Prof. Dr. Đşaya Üşür Doç. Dr. Erol Altınsapan Doç. Dr. Kemal Yakut Öğr. Grv. Erkan Đznik Mustafa Düzgün Yukarıda adları belirtilen kişilerin yanı sıra konularında uzman başkalarından da yararlanılmaya çalışılacaktır. TÜRKĐYE GENEL EDĐTÖRÜ: Doç. Dr. Yağmur Say AVRUPA GENEL EDĐTÖRÜ: Mustafa Düzgün TÜRKĐYE TEMSĐLCĐSĐ Halil Say (Ressam) D. KÜTÜPHANE VE ARŞĐV: Akademi nin daha şimdiden zengin sayılabilecek bir kütüphane ve arşive sahip olduğu söylenebilir. Merkez binamızda önemli bir yer işgal eden kütüphanemizin adı Şah-ı Merdan Ali Kütüphanesi ve Arşivi dir. Bizzat kendimizin, kişi ve kurumların sağladığı kitaplarla artık ciddi bir kütüphaneye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Alevilik gibi bilime açık bir inancın, eğitime ve bilime değer veren Aleviler gibi bir toplumun Akademisi kütüphanesiz ve arşivsiz olamazdı. Kurulduğumuz ilk günden beri, meraklı kişilerin, master ve doktora yapacak olanların, Alevilik hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvuracağı, yararlanabileceği bir kütüphanenin oluşturulması için yoğun bir çaba başlatıldı. 13

15 Alevi Akademisi Kütüphanesinden bir kesit... E. AKADEMĐ EĞĐTĐM PROGRAMLARI: Alevi Akademisi, Alevilerin eğitim-öğretim, inanç ve kültürünü araştırıp inceleme ihtiyacını karşılamakla kendisini yükümlü saymaktadır. Kadın-erkek, genç-yaşlı, öğrenci, her düzeydeki Alevi insanının kendi inanç ve kültürü konusunda gerekli bilgileri edinme gereksinimini karşılamak Akademi nin başlıca görevi oluştur. Her şeyden önce Aleviliğin öğretimi ve Alevilerin birlikte yaşadıkları toplumlara entegre olmalarının zararsız, kişilikli ve seviyeli bir şekilde sağlanması ile yakından ilgilenmektedir. Okul odalarında yapıla gelen eğitim, artık eski değerini ve pratik geçerliliğini koruyamıyor. Bilimsel ve teknolojik gelişme sayesinde, sınıf-öğretmen-öğrenci üçlüsünün beraberinde getirdiği sıkıntılar artık aşılmıştır. Yeni teknoloji ile yapılan açık öğretim uygulaması öğretmenin neredeyse her eve girebileceği elverişli bir olanak sağlamıştır. Aşağıdaki eğitim programlarının gerçekleştirilmesinde artık internetten yararlanılacak, internet üzerinden yapılacak yayınlarla binlerce insana ulaşılmaya çalışılacaktır. 14

16 1. TEMEL YA DA ETAP EĞĐTĐMLERĐ: 21 Mart 1998 Hz Ali nin Doğum Günü Nevruz da, Alevilik Okulları Etap-1 ve Etap-II hafta sonu kursları başlatıldı. Bu tarih Eğitim Enstitüsü nün de kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Etap Eğitimi, Cuma akşamından başlatılmak üzere, Cumartesi ve Pazar günleri bu eğitime ayrılmış, ya bizzat derneklere gidilerek ya da bölgelerden gelen kişilerden kişilik sınıflar oluşturularak katılımcılara Alevilik Dersleri verilmektedir. Etap-I programı aşağıdaki konulardan oluşmakta, asgari düzeyde de olsa bir ön-bilgilenmenin sağlanması hedeflenmektedir: 1. Alevilik Tarihi (Đslam ın Doğuşundan Abbasilerin Yıkılışına Kadarki Dönem, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi, Türkiye Cumhuriyet i Dönemi...) 2. Alevi Yol ve Erkânı (Aleviliğin Gözeleri ve Gelişimi, Aleviliğin Ana Đlkeleri (Zahir-Batın Đkilemi, Dört Kapı Kırk Makam, Ayin-i Cem, Ehlibeyt ve Oniki Đmam, Eline-beline-diline sahip olmak, Musahiplik...) 3. Alevi Halk Edebiyatı. 4. Alevi Halk kültürünü Derlemede Đzlenecek Yöntemler. 5. Entegrasyon ve Uyum Güçlüklerinden Doğan Sorunlar, Toplumumuzu Kötü Alışkanlıklardan Koruma. Etap-II programı ise, belirtilen bu programdan daha kapsamlı olup, ancak Etap-I i izlemiş olanlara uygulanır. Bu program bir kaç yer dışında henüz fazlaca uygulanmış değildir. 2. ALEVĐ GENÇLĐĞĐN EĞĐTĐM PROGRAMI Gençliğin her bakımdan sağlıklı bir biçimde gelişimi son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bir toplumun kendi inançsal, kültürel, moral değerlerini geleceğe aktarması, her şeyden önce gençliğine sahip çıkması, onun başarılı olması için gereken çabayı göstermesine bağlıdır. Özlü bir deyişle "Gençliği olmayanın geleceği de olmaz". Yaşadığı ülkeye uyum sağlamış, tutarlı, verimli iyi birer yurttaş olmak ana koşuldur. Đyi yurttaş olmak, olumsuzluklar karşısında susmak ve seyirci kalmakla değil, tersine olumsuzluklara karşı çıkmak, iyi ve yararlı olan her şeyi koruyup geliştirmekle mümkündür. Esasen bu toplum, sahip olduğu inanç, düşünüş, yaşam tarzı bakımından, bulundukları ülkelerin insanlarına çabucak uyum sağlamaya, kaynaşıp birlikte yaşamaya açık bir yapıya ve elverişli bir geleneğe sahiptir. Đnsan'ı "Okunacak en büyük kitap" kabul edip, onu inanç ve felsefesinin merkezi, odak noktası yapan; "Yetmiş iki millete aynı gözle bakan" Alevilik, dilinden, din ve inanç farkından, derisinin rengi veya ırkından dolayı herhangi bir kimseyi yadırgayabilir mi? Sahipsiz, başıbozuk, eğitimsiz bırakılan genç nüfusun karşı karşıya bulunduğu olumsuzluklar, beyaz 15

17 zehir mafyalarının gençliği kötü yolda kullanma çabaları, ayırımcı tutum ve uygulamaların yol açtığı karmaşık etki ve tepkiler de devreye girince, tehlikenin ne denli kapsamlı ve ürkütücü olduğu daha bir açıklıkla ortaya çıkar. Alevi gençliğin eğitimi, entegrasyon güçlüklerinin giderilmesi, olumlu bir biçimde yönlendirilme-si, Alevi toplumun yanı sıra, yaşamakta olduğumuz ülke insanlarının da hiç kuşkusuz yararına olacaktır. Alevi gençliğin öncelikle genel eğitime, meslek edinmeye, bulunduğu ülkelerin dil ve kültürlerini iyi bir şekilde öğrenmeye yöneltilmesi başlıca amacımızdır. Ve bunun için Avrupa ülkelerinde gerekli imkân ve koşulların var olduğu, kolaylıkla sağlanabileceği kanısındayız. Eğitim alanında bize düşen görevinse, gençliğimize gereği gibi sahip çıkmak, kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi almasına yardımcı olmak, davranış bozukluklarına düşmemeleri için bilinçli çaba göstermektir. Ve nihayet Aleviliğin evrensel değerlerine, hoşgörü, serbest düşünme ve farklı yaklaşımlara karşı hazımlı olmak gibi ilke ve kurallarına göre eğitilmelerini sağlamaktır. Aleviliğe ve Alevilere ilişkin genel ve bilgilendirici ders ve programların yanı sıra, gençliği doğrudan ilgilendiren özgün programlara da ayrıca yer vermeyi düşünmekteyiz. Bunlar Alevilikle ilgili olabileceği gibi, gençliğin konumu, toplumsal ve kültürel durumları ile de bağlantılı olabilir. Önceliğin gençliğe verilmesi, son derece yaşamsal olduğu gibi, inanç ve kültürümüzün geleceğe taşınması, yaşama ve gelişme şansı bulması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Gençlik Eğitim Programı: Gençliğin toplumsal yapıdaki yeri ve işlevi. Aleviliğin evrensel değerleri ve Batı Kültürü ile kesiştiği noktalar. Gençli, günümüz dünyası ve entegrasyonun önemi. Alevi gençlik, dünya gençliği ile buluşmalı mı? Yaşanılan ülkelerdeki gençlik kurum ve kuruluşları ile kaynaşma ve bütünleşme. Đyi bir eğitim, iyi bir gelecek! Uyulması gereken bazı kural ve koşular: 1. Konu başlıkları böyle saptanmış olmakla birlikte ayrıntılar ve ara başlıklar, derslerin gün ve saatleri, eğitim talebinde bulunan gençlerin günlük ve haftalık çalışma durumları dikkate alınarak belirlenecektir. 2. Dersler; genellikle öğrenci ve çalışanların okul ve çalışma saatleri dikkate alınarak düzenlenecek bir programa göre internet TV üzerinden verilecektir. 3. Akademi nin sunduğu her hangi bir programı ya da programları izlemek isteyenler, Akademi ye başvurup ne istediklerini iletmeli, ayda 10 ödeyip abone kot numarasını almalı ve bulunduğu yerden, yani evinde ve oturduğu yerden ders programlarını izleme olanağını sağlamalıdır. 4. Bu programa ilişkin ders saatleri toplamı 10 u geçmeyecektir. 16

18 3. KADINLARA YÖNELĐK EĞĐTĐM PROGRAMI: Kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının yapılması bizim için hayati bir öneme sahiptir. Đnanç ve kültürümüzün temel taşlarından biri olan kadın-erkek eşitliği anlayışımızın korunup güçlendirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Birçok neden yüzünden, Alevi kadını inanç ve kültür sistemimizdeki konumuna ve kendisi için biçilen değere henüz ulaşmış değil. Alevi toplumunun bir bütün olarak bu doğrultuda eğitilmesi, bu konunun çeşitli yönleriyle aydınlatılması, ana görevlerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Kadın-erkek eşitliği ilkesi, birçok neden yüzünden, olması gereken düzeyin bir hayli gerisinde kalmıştır. Alevi inancına mensup kadın ve erkekler de tüm diğerleri gibi erkek-egemen bir toplumda yaşamakta, kadına ilişkin olumsuz tutum, düşünce ve davranışlardan etkilenmekte, daha fazla çaba ve çalışmayı gerektirmektedir. Kadın-erkek konum ve ilişkilerinde hala olumsuzluklara rastlanılıyor olmasında, bir yandan bu toplumun kendi değerlerini yeterince benimseyip yaşama geçirememiş olması, diğer yandan da dünyanın ve özellikle de Ortodoks Đslam'ın konuya ilişkin son derece olumsuz yaklaşımı etkili olmuştur. Kadının Alevilikteki yeri ve değeri çeşitli yönleriyle araştırılıp incelenmesi, elde edilen ürünlerin, amaca uygun ve verimli bir biçimde değerlendirilip yayınlanması gerekmektedir. Kadınları Geliştirici Ders Programı: - Toplumda kadının yeri ve rolü - Aile yaşamında Anne olarak kadının önemi - Alevi tarihinde kadının oynadığı rol ve ünlü kadınlar - Bilim, Sanat, Kültür, inanç ve yönetim alanlarında ünlü kadınlarımız - Alevilikte kadın-erkek eşitliğinin inançsal ve düşünsel temelleri - Günlük yaşamda kadını olumsuz gösteren yakıştırma ve aşağılamalar - Alevi inanç ve ibadetinde kadının yeri ve yükümlülükleri 4. YÖNETĐCĐ YETKĐNLEŞME EĞĐTĐMĐ: Đki yüzden fazla Alevi demek ve kuruluşunun bulunduğu, bir milyonu aşkın Alevi nüfusun yaşadığı Avrupa ülkelerinde, Alevi toplumunun istenilen düzey ve verimlilikte işleri yürütebilecek çok sayıda nitelikli elemana gereksinme duyulduğu açıktır. Bu alanda şimdiye kadar kayda değer çalışmaların yapılmadığı, yönetim düzeyinde görev yapmakta olan kişilerin daha verimli ve başarılı olmaları için herhangi bir proje ve planın uygulanmadığı herkesçe biliniyor. Bu eğitimin iki temel yönü var: Birincisi kadro insanının, faaliyette bulunduğu ülkenin kurum ve kuruluşlarını, idari yapısını, doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunacağı kurumların işlevleri ve onlarla nasıl ilişki kuracağı vb. konularda yeterli bilgi ve enformasyona sahip olmasıdır. Đkincisi bir Alevi yöneticisinden beklenen kişiliğe, tutum ve davranışlara, gerekli bilgi donanımına 17

19 sahip olmasıdır. Bunlardan ilki, her Avrupa ülkesinin kendi özgül koşulları dikkate alınarak, bu konularda uzman olan kişilerin destek ve öncülüğünde gerçekleştirilebilir. Alevi yöneticinin bulunduğu ve görev yapmakta olduğu ülke ve yönetim diliminde, hangi kurum ve kuruluşlarla ilişki içinde olacağı, kimlerle veya hangi kurumlarla birlikte iş üreteceği, kısacası temsil ettiği kuruluşun konumunu ve işleyişini en iyi nasıl etkili ve verimli bir hale getirebileceğini bilmesi gerekmektedir. Bu ise o ülkeyi, kurumlarını, işleyiş tarz ve kurallarını, yer ve konumlarını çok iyi bilmesiyle mümkündür. Yazılı ve yüz yüze ilişkilerin nasıl gerçekleştiği, projelerin nasıl yapıldığı ve burada hangi donelerin yer alması gerektiği vb. daha birçok konunun bilince çıkarılmasında, bilinçli bir işleyişin sağlanmasında sonsuz yarar ve zorunluluk olduğu ortadadır. Alevi yöneticisi, Alevilik konusunda da belirli bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Alevilik tarihi, yol ve erkân, edebiyat, tasavvuf, Alevi sorununun çeşitli boyutları ve çözüm yolları vb. konularda söyleyecek sözü olmayan bir kimsenin kadro düzeyinde iş yapması, zor olduğu kadar yararsızdır da. Bütün bu eksiklerin kısmen de olsa giderilebilmesi için yılda 5 hafta-sonu sürecek bir eğitim etkinliğine ihtiyaç bulunduğu kanısındayız. Đşlenecek konular: - Faaliyette bulunulan ülkede var olan sosyal, eğitsel, kültürel kuruluşlarla amaca uygun ilişkilerin geliştirilmesi (enformasyon, projelendirme vb.). - Đslam ve Alevilik Tarihi - Alevi Yol ve Erkânı - Alevi Edebiyatı - Alevi Tasavvufu, Felsefesi ve Düşünüş Tarzı - Alevi Sorunu ve Çözümü 5. DEDELER YETKĐNLEŞME EĞĐTĐMĐNĐN KAPSAMI VE ĐÇERĐĞĐ: Akademi'nin eğitim programları ve uygulamaları, Aleviliğe ilgi gösteren, onu öğrenme gereksinimi duyan tüm herkese açıktır. Alevilik hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen herkes bu eğitimden yararlanma hakkına sahiptir. Dedelik yapmak durumunda olanlar bilgi ve görgülerini geliştirirken, dede kökenli olmayanlar da Alevilik hakkında bilgi sahibi olma fırsatını bulacaklar. Alevi Akademisi olarak, Aleviliğe, Alevi Dede olmayanlar da bu programdan yararlandıkları halde, konunun Dedeler Yetkinleşme Eğitimi adıyla ifade edilmiş olması soruna çokça önem ve öncelik vermemizden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu bizim varlık nedenimizi ve başlıca görev alanımızı oluşturmaktadır. Akademi, hiç kimseye ne dedelik yapma ruhsatı ne de dedelik yapma garantisi verir. Çünkü dedelik yapmanın, Dede veya Baba olmanın eğitimden de öte kendine özgü koşulları var. Yapılmak istenen, bir Alevi inanç ve kültür adamının bilmesi gereken bilgileri vermek, kişinin bu alanda belirli bir yeterlilik kazanmasına yardımcı olmaktır. 18

20 Dedelik, Alevilikte varlığı tartışılmayacak derecede önemli sayılan temel bir kurumdur. "Dedelik Egitimi" kavramı ise, bu kurumun gereklerine, yani yapı ve işleyişine uygun olarak dede namzetleri yetiştirmeyi ifade etmektedir. Alevi geleneğinde Dedeler ailede, ocak veya dergâhlarda yetişirlerdi. Muhabbet toplantılarında bilgi ve görgülerini arttırır, yol ve erkâna ilişkin pratik bilgileri de genellikle büyükleri ile birlikte talibin ve muhibbin arasına çıkıp bizzat yaşayarak öğrenirlerdi. Alışıla gelen okulcu, sistematik eğitimden bir hayli farklı olan bu yöntem, o zamanın koşullarında oldukça yararlı ve geçerliydi. Bu yolla üstün yetenekli yüzlerce şair, fikir ve kültür adamının yanı sıra çok sayıda seçkin Dede ve din adamının yetişmesini sağladı. Bununla birlikte, devrin usta kişilerinin nezaretinde, kısmen okulcu geleneğe benzeyen bir eğitimin yapıldığı da biliniyor. Yetkinleşme Eğitiminin Dayandığı Esaslar: Bu eğitimin dayanması gereken anlayış, ilke ve kurallar; bizzat Aleviliğin kendi özünde mevcuttur. Bizim yaptığımız, söz konusu bu özü ifade etmeye çalışmaktan ibarettir. Bu nedenle yapılacak eğitimin ana ilkelerini aşağıdaki şekilde dile getirmek mümkündür: 1. Alevi inanç ve kültürünü koruyup geliştirmek, toplumumuzun Alevilik bilgi ve bilincini yükseltmek başlıca amaçtır. 2. Dini, dili ve ülkesi ne olursa olsun başkalarının da Alevilik eğitim ve öğretimine katılmak istemeleri en doğal haklarıdır ve bu bizi sevindirir. 3. Eğitimde kadın-erkek ayırımı yapılma, yapılmamalıdır. Aleviliğin vazgeçilmez ilkelerinden biri olan ve onun çağdaş anlayış ve ileri değerlerle bütünleşmesini sağlayan kadın-erkek eşitliği kuralının daha da güçlenmesine önem verilir. 4. Akademi olarak, geleneğimizde de birçok örneklerine tanık olunduğu gibi, dede kızlarının Alevilik eğitimi görmelerine, hatta Ana konumunda dini görevlerin yerine getirilmesine katkıda bulunmalarına fırsat tanınması gerektiğine inanmaktayız 5. Đnanç ve kültürümüzün gelişim seyrine bakıldığı zaman, onun donuk ve durağan olmadığı, dogma ve katı kurallara değil, hâkikata; günlük değişikliklere değil sürekli ve kalıcı olana göre kendisini yenileyip geliştirdiği görülür. Eğitimde bu nokta daima dikkate alınmalıdır. 6. Dünyanın neresinde olursa olsun insanoğlunun, ta kal ü beli den beri yaratıp yaşattığı iyi ve güzel olan her ne varsa, ona sahip çıkması ve onu sahiplenmesidir. Aleviliği bu denli açık ve hoşgörülü kılan, evrensel yanını böylesine güçlendiren, çoğulcu ve farklı yaklaşımlara açık tutan başlıca etkendir bu. Onu dil, din, ırk, etnik köken gibi yapay ayırımlardan uzak tutan; nihayet insana, onun eseri olan iyi ve hayırlı her şeye ayırımsız sahip çıkma sonucunu doğuran bu yaklaşım özenle korunmalıdır. 7. Bilinen nedenlerden ötürü, inançsal öğe ve rituellerimiz arasında belirli farklılıkların oluşmuş olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Bunun inanç ve kültürümüz için önemli bir zenginlik olduğunu düşünmekteyiz. Sorun özden çok formla ilgilidir. Bunlardan bazılarını koruyarak, diğerlerini yadsımanın çözüm yolu olmadığını, üstelik de bu tutumun birliğimizi zedeleyici sonuçlara yol açacağı akıldan çıkarılmamalıdır. 19

Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20.06.2006)

Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20.06.2006) Birinci Aşama AABF Dede/Ana Eğitim Programı (20062006) Eğitimin Kapsamı ve Đçeriği: Aleviliğin olmazsa olmazlarından olan dede/anaların Avrupa`daki Alevilere daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla eğitilmeleri

Detaylı

ALEVĐ AKADEMĐSĐ ALEVITISCHE AKADEMIE

ALEVĐ AKADEMĐSĐ ALEVITISCHE AKADEMIE Alevi Cemevi ve Kültür Merzkezlerinin Değerli Bașkan ve Yöneticileri, 5 Aralık 2011 10 Muharrem 1433 Sizler uzun yıllardır Alevi Toplumuna samimi olarak hizmet veren Canlarsınız. Hak hizmetlerinizi kabul

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Alevitische Union Europa e.v.

Alevitische Union Europa e.v. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Alevitische Union Europa e.v. Stolberger Str. 317-50933 Köln -Tel.: +49-221-94 98 560 - Fax: +49-221-94 98 56 10 www.alevi.com info@alevi.com Avrupa Alevi

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2005 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kararı GENEL AÇIKLAMALAR Çerçeve

Detaylı

PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 257 KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin değerlerini, ideolojisini, tarihini, politika ve projelerini

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA]

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] BİRİM ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU [TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] [26.01.2017] Gazi Üniversitesi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER)

AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (AKİMER) 10 11 1 AKŞEMSEDDİN İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 26/03/2015 tarih ve 75850160-101.04/16183

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Kongre ve Sergi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar.

-Üniversite çapında, Fakülte çapında, bölüm çapında, etkinlik gösterecek şekilde sınıflandırılırlar. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL ve MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi nde, Fakülte,

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1 ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ Madde 1 Bu protokol İstanbul Üniversitesi ile. Üniversitesi arasındaki ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel işbirliğini kapsamaktadır. Protokolün Konusu Madde 2

Detaylı

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını; öğrenimleri

Detaylı

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü \ ij U $ s \ denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü KASIM 2016 1920 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denizli İl Müftülüğü İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1- Milli

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ B.E.Ü. MÜCEVHER VE GELENEKSEL EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında alt yapıyı

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Neden RadyoGRAFİ? 2005 yılında kurulan derneğimiz TÜMRAD-DER, 2000 nin üzerinde üyesi ile yaptığı ulusal ve yerel eğitim faaliyetleri, düzenlediği kongreler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu

IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu IV. Uluslararası Türk-Asya Kongresi Sonuç Raporu 1. IV. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul da icra edilmiş ve son derece yapıcı ve samimi bir ortam içerisinde

Detaylı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı NÖBET YÖNERGESİ İÇİN TALEPLERİMİZ Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK SU ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ (5.Dünya Su Forumu İstanbul 2009) 1. GİRİŞ Dünyanın suyla ilgili en büyük etkinliği olan Dünya Su Forumu, Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülkenin ortak

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı