ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ (1997 2007)"

Transkript

1 ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ ( )

2 Alevi Akademisi Bilim ve Yönetim Kurulları toplantısından bir görünüm Alevi Akademisi Yol ve Erkân Enstitüsü (Bielefeld) Çoçuk Eğitimi Uygulamasından bir kesit... 1

3 ALEVĐ AKADEMĐSĐ Avrupa Alevi Akademisi çalışması çok güzel bir başlangıçtır. Bu tutuşturulan ışık Avrupa ve Türkiye nin ışığı olacaktır. Esas görev şimdi başlıyor. Çünkü bundan sonra daha fazla üzerinize geleceklerdir. Aydınlık bir dünya, karanlığın temsilcilerinin işine gelmeyecektir. O halde hep birlikte daha güçlü bir Akademi için kolları sıvamak ve yaşatmamız gerekmektedir. Fakir Baykurt A. KURULUŞU: Yayına Hazırlayan: Mustafa Düzgün Alevi Akademisi (AA), ilk olarak Avrupa Alevi Akademisi (AAA) adı altında, Avrupa, Türkiye, Balkanlar, ABD vb. ülkelerde faaliyette bulunan federasyon, dernek, dergâh, tekke, cemevi, vakıf gibi Alevi örgüt ve kuruluşlarının yanı sıra, Fakir Baykurt gibi birçok demokrat ve ilerici aydınların da katılımları ile 31 Ekim 2 Kasım 1997 de kuruldu. 200 den fazla temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilen Kuruluş Kurultayı, Aleviliğin son 300 yıllık tarih dilimi bakımından son derece önemli bir atılım, kendi türünde bir ilk oldu. Bununla birlikte Alevi hareketinin dağınık örgütlenmesi, farklı noktalarda kümelenmişliği aşılarak çeşitli eğilimlerin katkıları ve birlikteliği sağlanabildi. Denebilir ki böylesine geniş katılımlı bir platform, ortak ve güçlü bir çıkış ilk kez sağlanmış, Akademi daha başlangıçta yüzyılların biriktirdiği özlem ve beklentilerin odağı haline gelmişti de, merkezi Köln de bulunan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) en büyük Alevi kuruluşuydu ve bir de Hollanda da HAK-DER adıyla bir federasyonumuz daha vardı. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bir kısmı AABF ye bağlı olan çok sayıda Alevi dernekleri vardı. Bu iki federasyonun yanı sıra Türkiye de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hemen tümü de, ya temsilci göndererek ya da yazılı beyanda bulunarak Akademi nin kuruluşunu onayladıklarını bildirdiler. Hollanda nın Heeze kasabasında yapılan Kuruluş Kurultayı na, ABD ve Kanada dan gelen delegeler de katıldı. Avusturya dan bazı dernekler de Akademi nin oluşmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden beyanlarda bulundular. Böylece çeşitli ülkelerden gelen 200 kadar kişi ve kuruluş temsilcilerinin ortak iradeleriyle Avrupa Alevi Akademisi kurulmuş oldu. Kurultay ın ev sahipliğini ise AABF, HAK-DER ve Avrupa Alevi Örgütlenmesini Geliştirme Platformu (AAÖGP) yaptılar. Kurultay uzun tartışmalardan sonra Akademi Tüzüğü ne son şeklini vererek kabul etti. Bir bilim, eğitim ve araştırma kurumu olarak tüm varlığıyla Aleviliğe ve Alevi toplumuna bağlı kalacak, ancak yapı ve işleyişinde, kurucu kişi ve kuruluşlardan bağımsız olarak çalışmalarını sürdürecekti. Avrupa adının çalışmalarımızda sorun yaratması ve Akademi çalışmalarını Avrupa ülkeleri ile sınırlandırması nedeniyle III. Kongre den itibaren adımız Alevi Akademisi olarak değiştirildi. AABF, Köln deki merkez binasında Akademi ye kalacak bir yer vererek, gereken alicenaplığı 2

4 göstermekte gecikmeyen ilk kuruluşumuz oldu. Bununla birlikte kuruluşunun hemen ikinci haftasında, klas bir otelde, sabah kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyerek Avrupa Alevi Akademi sinin kuruluşunu Avrupa ve dünya kamuoyuna duyurmayı sağladı. Ardından da Akademi ye parasal yardım ve destek sağlamak amacıyla, yine kılas bir otel salonunda, Türkiye, Avrupa ve Amerika dan gelen konukları ağırladı. Takdirle belirtmeliyiz ki Ali Kılıç Başkanlığındaki AABF, Akademi ye sahip çıkma konusunda gereken maddi ve manevi özveriyi ortaya koymakta kusur etmiyordu. Ne yazık ki sonraki yönetimler, sudan bahaneler ileri sürerek, kendilerinden beklenen sorumluluğu ve olumlu yaklaşımı göstermediler. Avrupa Alevi Akademisi nin Kuruluş nedeniyle yapılan Basın Toplantısı ndan. (Alevilerin Sesi Sayi 21) B. TÜZÜĞÜNE GÖRE KONUMU VE ĐŞLEYĐŞĐ: AA nın kuruluş amacı Program-Tüzüğünde şöyle ifade edildi: Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü, felsefesini ve yaşam tarzını bütün boyutlarıyla araştırıp incelemek; koruyup geliştirmek; dergi, gazete, bülten, kitap vb. yayınlar çıkararak toplumumuzu ve konuya ilgi duyan çevreleri bilgilendirmek; bilimsel ve kültürel nitelikte çeşitli toplantılar yoluyla kültürümüzün tanıtımı için çaba göstermek; kurslar, kısa ve uzun vadeli okullar, enstitü, yüksek okul, akademi vb. eğitim ve öğretim kurumları kurarak halkımızın kendi inanç ve kültürü doğrultusunda eğitim ve öğretimini gerçekleştirmek; bulundukları ülkelerin eşit haklara sahip bireyleri olarak, özgür ve demokratik bir ortamda uyumlu ve verimli yaşamalarını sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak. 3

5 Bu amaca yönelik olarak yapılacak çalışmalar şöyle sıralanmıştır: 1. Đnanç ve kültürümüzün korunup geliştirilmesi amacıyla enstitü, yüksek okul, okul, kurs gibi eğitim ve öğretim kurumları kurmak. 2. Aleviliği ve Alevi toplumunu çeşitli yönleriyle araştırıp incelemek, bu konuda çalışma yapan bilim adamı, aydın, yazar, araştırmacı ve sanatçılar arasında gerekli iletişimi kurarak çabalarını daha da verimli kılmak, teşvik etmek, ödüllendirmek, emek ve ürünlerinin gün ışığına çıkmasına yardımcı olmak. 3. Yeterli bilgi, görgü ve kişiliğe sahip Dede, Baba, Dede-Babalar ile yetenekli kişilerden yararlanarak yol ve erkân alanındaki gereksinimleri karşılamak, günün gereklerine uygun insan yetiştirmek. 4. Avrupa ve dünya kütüphane ve arşivlerini tarayarak. Alevilik ve Aleviler`le ilgili bilgi ve belgeleri derleyip merkezi bir arşivde toplamak. 5. Avrupa ve dünya kamuoyunu, akademik kurum ve kuruluşları, bilim ve medya çevrelerini, Alevilik ve Alevi toplumunun sorunları konularında bilgilendirmek; onlarla ortak çalışmalar yapmanın koşullarını oluşturmak amacıyla inanç, kültür, dünya görüşü ve yaşam tarzımızı araştırıp inceleyen periyodik bir yayın çıkarmak. 6. Alevi toplumunun bilinç ve kültür düzeyini yükseltmek, eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, yazar ve düşünürlerimizin ürünlerini değerlendirmek amacıyla kitap, broşür, bülten yayımlamak, kaset ve CD çıkarmak. 7. Toplumumuzun hızla kaybolmaya, yozlaşıp özünden uzaklaşmaya yüz tutan değerlerini ortaya çıkarmak, işleyip kalıcı hale getirmek amacıyla alan araştırmaları yapmak, yaptırmak, yapanları teşvik etmek, araştırma birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları başlatmak, derleyici ve uzman yetiştirme kursları ve seminerleri düzenlemek. 8. Aleviliği ve Alevileri çeşitli yönleriyle işleyen seminer, konferans, sempozyum, kongre vb. etkinlikler düzenlemek. 9. Alevi kültürünün hızlı ve yaygın bir biçimde tanıtımını, toplumumuzu oluşturan birey ve katmanlar arasında sıcak bir diyalogun kurulmasını sağlamak, çağdaş ve etkili araçlarla gerekli iletişimi gerçekleştirmek amacıyla Alevi-Medyası`nın oluşması yönünde çaba göstermek. 10. Ulusal ve uluslararası benzeri kurum ve kuruluşlarla (enstitüler, akademi, fakülte ve üniversiteler) iletişim kurarak ortaklaşa çalışmalara yönelmek, karşılıklı bilgi, belge ve yayın alışverişinde bulunmak, karşılıklı deneyimlerden yararlanmak. 11. Alevi toplumunun maddi kültür değerlerini derleyip toparlayarak müze ya da benzeri bir kurumun oluşturulması için çalışmalara başlamak ve kurulmasını sağlamak. 12. Akademi ve enstitü çalışmalarına katkıda bulunabilecek uzmanları, teknik elemanları, yetenekli kişileri saptayarak akademi bünyesinde toplamak ya da çalışmalara katkıda bulunmalarını sağlamak. 13. Avrupa ülkelerinde yaşamaktan kaynaklanan sosyal, kültürel ve güncel sorunlar konusunda araştırma yapmak, toplumumuzu bilgilendirip aydınlatmak. 4

6 Amacı gerçekleştirme çalışmaları sırasında uyulması zorunlu ilke ve kurallarsa şöyle sıralanmıştır: 1. Alevi inanç ve kültürünü, yaşam tarzı ve dünya görüşünü koruyup geliştirmeyi her şeyden önde tutmak; onun araştırılıp incelenmesini sağlamak, en geniş anlamda tanıtımının yapılmasına çalışmak. 2. Aleviliğe ve Alevilere saygılı davranmak, onu küçük düşürücü tutum ve davranışlardan kaçınmak. 3. Alevi Akademisi ni amaçları dışında herhangi bir hedefe yöneltmekten, herhangi bir siyasal parti veya gruba tabi bir hale getirmekten kaçınmak. 4. Çalışmalarda bilimsel anlayış ve yöntemlere uymak, gerektiğinde görüş belirtmekle yetinmek. 5. Her türlü çaba ve çalışmalarında Đnsan Hakları Beyannamesi nde yer alan hüküm ve normlara uymaya özen göstermek; barış, insan sevgisi, hoşgörü gibi insanlığın ve Aleviliğin vazgeçilmez değerlerine bağlı kalmak. 6. Đnsan ı dünya görüşünün merkezine koyan Alevi öğretisinden hareketle insanlar, uluslar, halklar, inançlar, dinler ve mezhepler arasında en küçük bir ayırım yapmaktan kaçınmak; "Yetmiş iki millete aynı gözle bakmak. 7. Yerel ve uluslararası alanda dostluk ve dayanışma içine girilecek kişi, kurum ve kuruluşların, insan haklarına saygılı, çağdaş değer ve normlara bağlı, demokratik yapı ve işleyişe sahip olmasına dikkat etmek. C. AKADEMĐ NĐN ORGANLARI: Kurumsal Yapı: Akademi nin kurumsal yapısı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Genel Kurul ve Üye kişilerden meydana gelir. Aynı zamanda geniş ve kapsamlı bir Tüzüğe, Program-Tüzüğe; çağdaş ve tutarlı bir yaklaşıma, verimli ve demokratik bir işleyişe sahiptir. Bununla birlikte zamana, yere ve gelişmelere göre kendisini sürekli bir biçimde gözden geçirip yenilemeye özen göstermektedir. Akademi çok sayıda üyeye sahip değildir. Üyelerinin ağırlıklı kısmı akademisyenlerden, diğer kesimi da işadamı ve emekçilerden meydana gelir. Üyelikte süreklilik, üye kişilerin ödentilerini zamanında yatırmalarına bağlıdır ve Genel Kurul da yeterli sayı, ödentisini ödemiş olan üye tam sayısı üzerinden hesaplanır. Yani ödentisini ödememiş olan üye oy kullanamaz ve ancak ödedikten sonra üyeliği devam eder. Genel Kurul; Akademi organlarında (yani Yönetim ve Denetleme Kurulları nı) görev alacak kişileri seçer. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenler kendi aralarından bir Başkan, bir Đkinci Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçerler. Denetleme Kurulu da aynı şekilde işbölümü yapar. Görev süresi iki yıldır. 5

7 ENSTĐTÜLER: Biri Bielefeld ve Çevresi AKM ile aynı binada faaliyetine devam etmekte olan Alevi Yol ve Erkân Enstitüsü, diğeri yakında yer değiştirecek olan Eğitim Enstitüsü olmak üzere Akademi ye bağlı iki enstitü var. Bir eğitim ve araştırma biriminin de Londra da kurulmasının çalışmaları devam etmektedir. Bu da enstitü statüsünde olacak, Akademi ye bağlı olarak çalışacaktır. Enstitüler; bir Akademi Yönetim Kurulu Üyesi nin sorumluluğunda, bulundukları yer ve yakın çevresindeki kişilerden oluşturulan Yönetim Kurulları tarafından yönetilirler. Enstitüler yıllık çalışma programlarını hazırlayıp Akademi Yönetim Kurulu nun görüşüne sunar, gerekli onayı aldıktan sonra, onu uygulamaya koyarlar. Dedeler Yitkinleşme Eğitimi Sınıfı, Musa Eroğlu ve Dertli Divani (Bielefeld AA Yol ve Erkân Enstitüsü) AKADEMĐ MÜZĐK OKULU: Bu okulumuz, değerli sanatçı Sayın Musa Eroğlu nun yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Tam adı Alevi Akademisi Müzik Okulu (konservatuar) dur. 6

8 Müzik Okulu nun kuruluş ve işleyişinde temel oluşturan başlıca amaç ve ilkeler şunlardır: 1. AMO, çalışmalarında Alevi Akademisi nin Tüzüğünde belirtilen ilke ve kuralları gözetir. 2. AMO ticari amaç gütmez. 3. AMO, müzik alanında, kısa ve uzun vadeli kurs ve okullar açarak, isteyen herkesin müzik eğitiminden yararlanmasına katkıda bulunur. 4. AMO, bilgi akışını güçlendirmek amacıyla, basın ve yayın etkinliklerinde bulunur. 5. AMO; din, dil, ırk, milliyet ayrılıkları gözetmeden, müzik eğitimi almaya elverişli olan tüm her kese açıktır. 6. Çalışmalarında ve işleyişinde bağımsız kalmaya özen gösterir, tüm siyasal parti ve eğilimler karşısında tarafsız bir tutum izler. 7. AMO; hümanist, barışçıl ve evrensel değerleri öne çıkaran müzikle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterir. 8. AMO, özellikle genç insanları müzik eğitimine özendirmekle; gençliği, toplum huzurunu bozucu kötü alışkanlık ve davranışlardan uzak tutmaya; Almanya nın multi-kültürel koşulları ile tam bir uyum içinde yaşamalarını sağlamaya yönelik çabalara katkıda bulunur. 9. AMO, sadece bağlama dersleri veren bir okul olarak değil, çeşitli enstrümanların ve dünya müzik kültürünün de öğretildiği tam bir konservatuar olmayı amaçlar. 10. Yerel ve seçkin dünya müziklerine ilişkin arşiv ve koleksiyonlar oluşturmak için çaba gösterir. 11. AMO, her türlü çaba ve çalışmalarında, ilişki ve işleyişinde Đnsan Hakları Beyannamesi nde yer alan hüküm ve normlara uymaya özen gösterir. Müzik Okulu nun Açılış Günü 7

9 Başvuru Koşulları: 1. Başvuru yazılı olarak yapılır. 2. Başvuru belgesi 18 yaşındakilerin bizzat kendileri, 18 yaşından küçük olanların da ebeveynleri tarafından doldurulur. 3. Başvuru sahipleri, okulun işleyiş düzenini ve koşullarını kabul eder. 4. Başvuruların kabul veya ret edilmesine Okul Yönetim Kurulu karar verir. Ön eleme-sınavlar-temel Eğitim: 1. Yazılı başvurunun ardından üre ön-eleme sınavları yapılır. Bu sınavı kazanmış olanlar derslere devam ederler. 2. Öğretmenler, öğrencinin düzeyini, yeterli olup olmadığını ve gelişim seyrini saptamak amacıyla yazılı ve sözlü sınavlar yaparlar. 3. Zamanı heba etmemek, başarı oranını yükseltmek ve de eğitim-öğretim konularında öğretmenler arasında düşünce ve yöntem birliği sağlamak amacıyla öğretmenler toplanıp durum değerlendirmesi yaparlar. 4. Okulun ilk altı ayında Şan (diksiyon/telaffuz, repertuar, toplu ses), Makamlar ve Usuller (tavırlar), Nota (bona, solfej) derslerinden oluşan Temel Eğitim Programı uygulanır. 5. Altı aylık Temel Eğitim Programı nı takiben Branş Eğitimi süreci başlar. Branş Eğitimi süresi, öğrencinin seçtiği enstrümanı çalma başarısına bağlıdır. 6. Branş Eğitimi nin yanı sıra icra edilen parçaların dil ve anlam bakımından da anlaşılabilmesi amacıyla Terminoloji ve Tasavvuf Dersleri verilir. Bu dersler iki sömestr devam eder. 7. Müzik Okulunu bitirene Sertifika/Diploma verilir. Okul Ücretleri: 1. Ders ücreti, öğrencinin alacağı derslere bağlı olarak saptanır. 2. Ön-eleme sınavını kazanmış olan başvuru sahibi, ödemekle yükümlü olduğu ücreti, ancak okulun banka hesabına yatırdıktan sonra derslere başlayabilir. 3. Temel eğitim sürecinde, her öğrenci ayda 40 öder. 4. Aynı aileden birden fazla başvuru olması halinde, ikinci, üçüncü ve daha sonraki kişilerden 25 er Euro alınır. 5. Branş eğitimi sürecinde her öğrenci için ücret; bağlama için ayda en az 60 ; piyano, gitar vb. enstrümanlar için 80 er öder. 8

10 AKADEMĐ BĐLĐM KURULU: Kapsamı: Bilim Kurulu; Aleviliğe, Alevi inanç ve kültürü kapsamına giren tüm konu ve alanlara ilişkin araştırma ve incelemeler yapar. Çalışma Alanları: Bilim Kurulu nun çalışma alanları şunlardır: a. Alevi tarihine ilişkin araştırmalar yapar, sonuçlarını yayınlar, arşiv ve koleksiyon oluşturur. b. Sosyal Tarih, Kent Tarihi, Kır Oluşumları, Ekonomi Tarihi, Mimari, Đnanç gibi sınıflamalar ve sistematikler içerisinde araştırma ve yayınlar yapar. c. Söylenceler, Deyişler, Nefesler, Halk Masalları, Halk Hikâyeleri, Fıkralar, Menakıbi eserler gibi ürünleri derler, sınıflar, arşiv oluşturur ve yayınlar. d. Alanla ilgili elyazmaları, Đlk el Kaynakları, Araştırma Eserleri toplar, arşiv oluşturur e. Kütüphane oluşumunun yanında bilgisayar teknolojisini kullanarak nadir eserleri CD ortamına aktararak, Alevi Akademisi Şah-ı Merdan Ali Küptüphanesi bünyesinde bir CD i oluşturur. f. Alanla ilgili müzik konusunda araştırma, derleme, bant kayıt, görüntülü kayıt ve CD kayıtlar yaparak, Akademi Kütüphanesi bünyesinde bir Müzik Arşivi oluşturur. g. Alanla ilgili konu plastik sanatlara konu olacak eserler konusunda araştırmalar yapar, eserleri Akademi de toplamaya, halka sunmaya ve görsel malzeme olarak arşivlemeye çalışır. h. Alanla ilgili araştırma projeleri üretir, projelerini Akademi aracılığıyla halka duyurur, kendisine gelen projeleri değerlendirerek gerekli gördüklerine destek sağlar. i. Alanla ilgili, özellikle Arapça, Farsça, Đngilizce, Almanca, Fransızca çeviriler yapar, yaptırtır, yayınlar ve arşivler. j. Alanla ilgili konferans, panel, sempozyumlar düzenler, sonuçlarını değerlendirir ve yayınlar. k. Eğitim faaliyetlerinde bulunarak Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Halkbilim disiplinlerinde ve kaynak dillerden olan Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi) ile ilgili kurslar açar. l. Resim, bağlama, el sanatları, halk dansları gibi alanlarda kurslar açar ve bunların ürünlerini sergiler. m. Yukarıda zikredilen her faaliyet için ayrı raporları hazırlar ve yayımlar. 9

11 Organları: Bilim Kurulu nun organları şunlardır: a. Bilim Kurulu Başkanı b. Merkez Birimleri: 1. Tarih Birimi 2. Halkbilim Birimi 3. Sanat Tarihi Birimi 4. Sosyoloji Birimi 5. Arşiv-Kütüphane Birimi 6. Elektronik Bilgi Birimi 7. Plastik Sanatlar Birimi 8. Müzik Birimi 9. Araştırma Projeleri Birimi 10. Eğitim Faaliyetleri Birimi 11. Basın-Yayın Birimi 12. Bilimsel Oturumlar Birimi Akademi nin çevresinde, doğrudan ya da kademeli olarak çok sayıda bilim adamı ve araştırmacı var. Bunlar üniversitelerin çeşitli bilim dallarında çalışan eğitim görevlilerinden oluşmakta. Ancak Alevilik konularında da uzmanlaşmış ve çeşitli eserler vermeyi başarmış kişilerdir de. Hali hazırdaki Bilim Kurulu Üyeleri nin adları şöyledir: 1. Prof. Dr. Cengiz Güleç 2. Prof. Dr. Đşaya Üşür 3. Doç. Dr. Yağmur Say 4. Doç. Dr. Özgür Savaşçı 5. Dr. Krisztina Kehl 6. Dr. Đsmail Kaygusuz 7. Yrd. Doç. Bülent Bilmez 8. Enis Emir 9. Mustafa Düzgün 10. (Adı Bremen Üniversitesi nce belirlenecek bir öğretim üyesi) AA Bilim Kurulu Başkanlığı görevine Doç. Dr. Özgür Savaşçı seçilmiştir. 10

12 Açıktır ki Bilim Kurulu Üyeleri bir yandan kendileri çalışırken, diğer yandan da kendi konularında uzman, verimli ve başarılı çalışmalar yapan diğer kişilerle de ilişki içinde olacaklar. Böylece daha geniş bir bilim adamları kesimini, Akademi nin eğitim, araştırma, inceleme ve bilimsel etkinliklerine katmış olacaklar. YAYIN KURULU: Yayın Kurulu Üyeleri: 1. Doç. Dr. Yağmur Say 2. Doç. Dr. Özgür Savaşçı 3. Dr. Krisztina Kehl 4. Dr. Đsmail Kaygusuz 5. Mustafa Düzgün 6. Đsmail Bulut Yayın Kurulu nun başlıca görevi Akademi nin yayın etkinliklerini düzene koymak, gereksinme duyulan kaynakların basım ve yayımını sağlamaktır. Araştırma ve inceleme ürünlerinin yayımlanmasının yanı sıra periyodik yayınlara da süreklilik kazandırmak gerekmektedir. Yayınların bir bölümü eski ve temel kaynakların yayınlanması ile ilgilidir. Bunlar ağırlıkla Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinde yazılmıştır. Aleviliğin ne olduğu ve nasıl kavranması gerektiği konularındaki karmaşa ancak bu ana kaynakların insanlarımızın bildikleri dillere çevrilip işin esasının kaynaklarından öğrenilmesi ile mümkün olur. Bunun bir hayli güç ve masraflı olduğu açık, ancak koşulları zorlamaktan başka yol da yok. Bu konudaki yayın listemiz onlarca kitabı kapsamaktadır. Periyodik yayınlarımızı şimdilik iki kümede toplamak mümkün: AKADEMĐ BÜLTEN, bir SOSYAL BĐLĐMLER DERGĐSĐ. 1. AKADEMĐ BÜLTEN: Sadece beş sayı çıkmış olan bu Bülten in yayımı, satın alınan binanın getirdiği parasal külfet yüzünden durdurulmuştu. Bunun yeniden basımına devam edilecek ve her sayısından binlerce adedin dağıtımı sağlanmaya çalışılacaktır. Bülten alınan reklamlar sayesinde ayakta durmakta, bedava denilecek bir fiyata dağıtılmakta, bundan sonra her tarafa bedava gönderilmesi planlanmaktadır. 11

13 2. SOSYAL BĐLĐMLER DERGĐSĐ: Tümüyle bilimsel araştırmalara yer verecek olan bu derginin, 2007 yılı başlarında ilk yayınını yapmak için çaba gösterilmektedir. Sosyal Politika ve Çalışma Đlişkileri, Felsefe, Siyaset Bilimi ve Uluslararası Đlişkiler, Hukuk, Davranış Bilimleri, Din bilim, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Dil ve Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Dil Bilim, Güzel Sanatlar vb. alanlara ilişkin bilimsel çalışmaları yayımlayan, hakemli bir dergi olarak planlanmıştır. Derginin yayın dili Türkçedir, ancak Đngilizce, Almanca ve Fransızca yazılar da yayıma kabul edilir. Ayrıca yayımlanacak yazı Türkçede yazılmışsa başına ya da sonuna Đngilizce bir özet; diğer dillerde yazılmışsa başına ya da sonuna Türkçe bir özet konularak yayımlanacaktır. Yayınlanan yazıların hukuki sorumluluğu tümüyle yazarına/yazarlarına aittir. Bu tür çalışmalarda izlenmesi gereken genel tutum ve temel özellikler: 1. Araştırma makalelerinde göz önünde bulundurulması gereken bilimsel kriterlerden ilki, tarafsızlık ilkesine uymaktır. 2. Olaylara ve sonuçlarına çok yönlü bakılmış olmalıdır. 3. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar var ise, müellif bunların birçoğunu görmüş ve değerlendirmiş olmalıdır. 4. Çalışmalar tekrar ı değil yeni bir iddiayı (tezi) içerici olmalıdır. 5. Eser sahibi araştırdığı konu karşısında taraf olmamalı, hakim ve savcı gibi davranıp keskin hükümler vermekten kaçınmalı. Sorunu birçok yönüyle ortaya koymaya, kendi görüşünü ifade etmenin yanında, araştırılan olay hakkındaki kararı ve hükmü okuyucuya bırakmaya çalışmalıdır. 6. Çalışmalar Alan Editörleri ve Hakem Kurulu na ulaşmadan, bu kurul kararını vermeden çalışmalar yayınlanmamalı, sonuçta Alan Editörleri ve Hakem Kurulu nun kararı kesin ve net olmalıdır. 7. Alevi olmak ve Alevileri sevmek; hiçbir bilimsel formasyona, yeterli bilgi birikimine sahip olmayan kimselerin yazı yazmaları; söz konusu yazılarını bu dergide yayınlatmalarını sağlamaz. 8. Bilimsel kritere uyan çalışmalar, hiçbir kişisel etki altında kalınmadan değerlendirilecek, derginin bilimsel ve akademik içeriğine uygun olmayan çalışmalar yayımlanmayacaktır. 10. Yayınlanacak çalışmaların bir özeti (summary) çalışmanın başında bulunacaktır. 11. Kaynak kullanılmayan, kaynak kritikleri kullanılmamış, meselelere çok yönlü bakamayan, ayrıca editörlerin uyarıları ile müellif tarafından yöneltilmemiş hiçbir çalışma yayınlanmayacaktır. 12. Makale yazım kuralları yazı gönderecek müelliflere ayrıca gönderilecek, internet sitesinde de yayınlanacaktır. 12

14 ALAN EDĐTÖRLERĐ VE HAKEM KURULU: Dr. Đsmail Kaygusuz Doç.Dr.Yağmur Say Prof. Dr. Đhsan Güne Prof. Dr.Cengiz Güleç Prof. Dr. Đşaya Üşür Doç. Dr. Erol Altınsapan Doç. Dr. Kemal Yakut Öğr. Grv. Erkan Đznik Mustafa Düzgün Yukarıda adları belirtilen kişilerin yanı sıra konularında uzman başkalarından da yararlanılmaya çalışılacaktır. TÜRKĐYE GENEL EDĐTÖRÜ: Doç. Dr. Yağmur Say AVRUPA GENEL EDĐTÖRÜ: Mustafa Düzgün TÜRKĐYE TEMSĐLCĐSĐ Halil Say (Ressam) D. KÜTÜPHANE VE ARŞĐV: Akademi nin daha şimdiden zengin sayılabilecek bir kütüphane ve arşive sahip olduğu söylenebilir. Merkez binamızda önemli bir yer işgal eden kütüphanemizin adı Şah-ı Merdan Ali Kütüphanesi ve Arşivi dir. Bizzat kendimizin, kişi ve kurumların sağladığı kitaplarla artık ciddi bir kütüphaneye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Alevilik gibi bilime açık bir inancın, eğitime ve bilime değer veren Aleviler gibi bir toplumun Akademisi kütüphanesiz ve arşivsiz olamazdı. Kurulduğumuz ilk günden beri, meraklı kişilerin, master ve doktora yapacak olanların, Alevilik hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvuracağı, yararlanabileceği bir kütüphanenin oluşturulması için yoğun bir çaba başlatıldı. 13

15 Alevi Akademisi Kütüphanesinden bir kesit... E. AKADEMĐ EĞĐTĐM PROGRAMLARI: Alevi Akademisi, Alevilerin eğitim-öğretim, inanç ve kültürünü araştırıp inceleme ihtiyacını karşılamakla kendisini yükümlü saymaktadır. Kadın-erkek, genç-yaşlı, öğrenci, her düzeydeki Alevi insanının kendi inanç ve kültürü konusunda gerekli bilgileri edinme gereksinimini karşılamak Akademi nin başlıca görevi oluştur. Her şeyden önce Aleviliğin öğretimi ve Alevilerin birlikte yaşadıkları toplumlara entegre olmalarının zararsız, kişilikli ve seviyeli bir şekilde sağlanması ile yakından ilgilenmektedir. Okul odalarında yapıla gelen eğitim, artık eski değerini ve pratik geçerliliğini koruyamıyor. Bilimsel ve teknolojik gelişme sayesinde, sınıf-öğretmen-öğrenci üçlüsünün beraberinde getirdiği sıkıntılar artık aşılmıştır. Yeni teknoloji ile yapılan açık öğretim uygulaması öğretmenin neredeyse her eve girebileceği elverişli bir olanak sağlamıştır. Aşağıdaki eğitim programlarının gerçekleştirilmesinde artık internetten yararlanılacak, internet üzerinden yapılacak yayınlarla binlerce insana ulaşılmaya çalışılacaktır. 14

16 1. TEMEL YA DA ETAP EĞĐTĐMLERĐ: 21 Mart 1998 Hz Ali nin Doğum Günü Nevruz da, Alevilik Okulları Etap-1 ve Etap-II hafta sonu kursları başlatıldı. Bu tarih Eğitim Enstitüsü nün de kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. Etap Eğitimi, Cuma akşamından başlatılmak üzere, Cumartesi ve Pazar günleri bu eğitime ayrılmış, ya bizzat derneklere gidilerek ya da bölgelerden gelen kişilerden kişilik sınıflar oluşturularak katılımcılara Alevilik Dersleri verilmektedir. Etap-I programı aşağıdaki konulardan oluşmakta, asgari düzeyde de olsa bir ön-bilgilenmenin sağlanması hedeflenmektedir: 1. Alevilik Tarihi (Đslam ın Doğuşundan Abbasilerin Yıkılışına Kadarki Dönem, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi, Türkiye Cumhuriyet i Dönemi...) 2. Alevi Yol ve Erkânı (Aleviliğin Gözeleri ve Gelişimi, Aleviliğin Ana Đlkeleri (Zahir-Batın Đkilemi, Dört Kapı Kırk Makam, Ayin-i Cem, Ehlibeyt ve Oniki Đmam, Eline-beline-diline sahip olmak, Musahiplik...) 3. Alevi Halk Edebiyatı. 4. Alevi Halk kültürünü Derlemede Đzlenecek Yöntemler. 5. Entegrasyon ve Uyum Güçlüklerinden Doğan Sorunlar, Toplumumuzu Kötü Alışkanlıklardan Koruma. Etap-II programı ise, belirtilen bu programdan daha kapsamlı olup, ancak Etap-I i izlemiş olanlara uygulanır. Bu program bir kaç yer dışında henüz fazlaca uygulanmış değildir. 2. ALEVĐ GENÇLĐĞĐN EĞĐTĐM PROGRAMI Gençliğin her bakımdan sağlıklı bir biçimde gelişimi son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bir toplumun kendi inançsal, kültürel, moral değerlerini geleceğe aktarması, her şeyden önce gençliğine sahip çıkması, onun başarılı olması için gereken çabayı göstermesine bağlıdır. Özlü bir deyişle "Gençliği olmayanın geleceği de olmaz". Yaşadığı ülkeye uyum sağlamış, tutarlı, verimli iyi birer yurttaş olmak ana koşuldur. Đyi yurttaş olmak, olumsuzluklar karşısında susmak ve seyirci kalmakla değil, tersine olumsuzluklara karşı çıkmak, iyi ve yararlı olan her şeyi koruyup geliştirmekle mümkündür. Esasen bu toplum, sahip olduğu inanç, düşünüş, yaşam tarzı bakımından, bulundukları ülkelerin insanlarına çabucak uyum sağlamaya, kaynaşıp birlikte yaşamaya açık bir yapıya ve elverişli bir geleneğe sahiptir. Đnsan'ı "Okunacak en büyük kitap" kabul edip, onu inanç ve felsefesinin merkezi, odak noktası yapan; "Yetmiş iki millete aynı gözle bakan" Alevilik, dilinden, din ve inanç farkından, derisinin rengi veya ırkından dolayı herhangi bir kimseyi yadırgayabilir mi? Sahipsiz, başıbozuk, eğitimsiz bırakılan genç nüfusun karşı karşıya bulunduğu olumsuzluklar, beyaz 15

17 zehir mafyalarının gençliği kötü yolda kullanma çabaları, ayırımcı tutum ve uygulamaların yol açtığı karmaşık etki ve tepkiler de devreye girince, tehlikenin ne denli kapsamlı ve ürkütücü olduğu daha bir açıklıkla ortaya çıkar. Alevi gençliğin eğitimi, entegrasyon güçlüklerinin giderilmesi, olumlu bir biçimde yönlendirilme-si, Alevi toplumun yanı sıra, yaşamakta olduğumuz ülke insanlarının da hiç kuşkusuz yararına olacaktır. Alevi gençliğin öncelikle genel eğitime, meslek edinmeye, bulunduğu ülkelerin dil ve kültürlerini iyi bir şekilde öğrenmeye yöneltilmesi başlıca amacımızdır. Ve bunun için Avrupa ülkelerinde gerekli imkân ve koşulların var olduğu, kolaylıkla sağlanabileceği kanısındayız. Eğitim alanında bize düşen görevinse, gençliğimize gereği gibi sahip çıkmak, kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi almasına yardımcı olmak, davranış bozukluklarına düşmemeleri için bilinçli çaba göstermektir. Ve nihayet Aleviliğin evrensel değerlerine, hoşgörü, serbest düşünme ve farklı yaklaşımlara karşı hazımlı olmak gibi ilke ve kurallarına göre eğitilmelerini sağlamaktır. Aleviliğe ve Alevilere ilişkin genel ve bilgilendirici ders ve programların yanı sıra, gençliği doğrudan ilgilendiren özgün programlara da ayrıca yer vermeyi düşünmekteyiz. Bunlar Alevilikle ilgili olabileceği gibi, gençliğin konumu, toplumsal ve kültürel durumları ile de bağlantılı olabilir. Önceliğin gençliğe verilmesi, son derece yaşamsal olduğu gibi, inanç ve kültürümüzün geleceğe taşınması, yaşama ve gelişme şansı bulması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Gençlik Eğitim Programı: Gençliğin toplumsal yapıdaki yeri ve işlevi. Aleviliğin evrensel değerleri ve Batı Kültürü ile kesiştiği noktalar. Gençli, günümüz dünyası ve entegrasyonun önemi. Alevi gençlik, dünya gençliği ile buluşmalı mı? Yaşanılan ülkelerdeki gençlik kurum ve kuruluşları ile kaynaşma ve bütünleşme. Đyi bir eğitim, iyi bir gelecek! Uyulması gereken bazı kural ve koşular: 1. Konu başlıkları böyle saptanmış olmakla birlikte ayrıntılar ve ara başlıklar, derslerin gün ve saatleri, eğitim talebinde bulunan gençlerin günlük ve haftalık çalışma durumları dikkate alınarak belirlenecektir. 2. Dersler; genellikle öğrenci ve çalışanların okul ve çalışma saatleri dikkate alınarak düzenlenecek bir programa göre internet TV üzerinden verilecektir. 3. Akademi nin sunduğu her hangi bir programı ya da programları izlemek isteyenler, Akademi ye başvurup ne istediklerini iletmeli, ayda 10 ödeyip abone kot numarasını almalı ve bulunduğu yerden, yani evinde ve oturduğu yerden ders programlarını izleme olanağını sağlamalıdır. 4. Bu programa ilişkin ders saatleri toplamı 10 u geçmeyecektir. 16

18 3. KADINLARA YÖNELĐK EĞĐTĐM PROGRAMI: Kadınlara yönelik eğitim çalışmalarının yapılması bizim için hayati bir öneme sahiptir. Đnanç ve kültürümüzün temel taşlarından biri olan kadın-erkek eşitliği anlayışımızın korunup güçlendirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Birçok neden yüzünden, Alevi kadını inanç ve kültür sistemimizdeki konumuna ve kendisi için biçilen değere henüz ulaşmış değil. Alevi toplumunun bir bütün olarak bu doğrultuda eğitilmesi, bu konunun çeşitli yönleriyle aydınlatılması, ana görevlerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Kadın-erkek eşitliği ilkesi, birçok neden yüzünden, olması gereken düzeyin bir hayli gerisinde kalmıştır. Alevi inancına mensup kadın ve erkekler de tüm diğerleri gibi erkek-egemen bir toplumda yaşamakta, kadına ilişkin olumsuz tutum, düşünce ve davranışlardan etkilenmekte, daha fazla çaba ve çalışmayı gerektirmektedir. Kadın-erkek konum ve ilişkilerinde hala olumsuzluklara rastlanılıyor olmasında, bir yandan bu toplumun kendi değerlerini yeterince benimseyip yaşama geçirememiş olması, diğer yandan da dünyanın ve özellikle de Ortodoks Đslam'ın konuya ilişkin son derece olumsuz yaklaşımı etkili olmuştur. Kadının Alevilikteki yeri ve değeri çeşitli yönleriyle araştırılıp incelenmesi, elde edilen ürünlerin, amaca uygun ve verimli bir biçimde değerlendirilip yayınlanması gerekmektedir. Kadınları Geliştirici Ders Programı: - Toplumda kadının yeri ve rolü - Aile yaşamında Anne olarak kadının önemi - Alevi tarihinde kadının oynadığı rol ve ünlü kadınlar - Bilim, Sanat, Kültür, inanç ve yönetim alanlarında ünlü kadınlarımız - Alevilikte kadın-erkek eşitliğinin inançsal ve düşünsel temelleri - Günlük yaşamda kadını olumsuz gösteren yakıştırma ve aşağılamalar - Alevi inanç ve ibadetinde kadının yeri ve yükümlülükleri 4. YÖNETĐCĐ YETKĐNLEŞME EĞĐTĐMĐ: Đki yüzden fazla Alevi demek ve kuruluşunun bulunduğu, bir milyonu aşkın Alevi nüfusun yaşadığı Avrupa ülkelerinde, Alevi toplumunun istenilen düzey ve verimlilikte işleri yürütebilecek çok sayıda nitelikli elemana gereksinme duyulduğu açıktır. Bu alanda şimdiye kadar kayda değer çalışmaların yapılmadığı, yönetim düzeyinde görev yapmakta olan kişilerin daha verimli ve başarılı olmaları için herhangi bir proje ve planın uygulanmadığı herkesçe biliniyor. Bu eğitimin iki temel yönü var: Birincisi kadro insanının, faaliyette bulunduğu ülkenin kurum ve kuruluşlarını, idari yapısını, doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunacağı kurumların işlevleri ve onlarla nasıl ilişki kuracağı vb. konularda yeterli bilgi ve enformasyona sahip olmasıdır. Đkincisi bir Alevi yöneticisinden beklenen kişiliğe, tutum ve davranışlara, gerekli bilgi donanımına 17

19 sahip olmasıdır. Bunlardan ilki, her Avrupa ülkesinin kendi özgül koşulları dikkate alınarak, bu konularda uzman olan kişilerin destek ve öncülüğünde gerçekleştirilebilir. Alevi yöneticinin bulunduğu ve görev yapmakta olduğu ülke ve yönetim diliminde, hangi kurum ve kuruluşlarla ilişki içinde olacağı, kimlerle veya hangi kurumlarla birlikte iş üreteceği, kısacası temsil ettiği kuruluşun konumunu ve işleyişini en iyi nasıl etkili ve verimli bir hale getirebileceğini bilmesi gerekmektedir. Bu ise o ülkeyi, kurumlarını, işleyiş tarz ve kurallarını, yer ve konumlarını çok iyi bilmesiyle mümkündür. Yazılı ve yüz yüze ilişkilerin nasıl gerçekleştiği, projelerin nasıl yapıldığı ve burada hangi donelerin yer alması gerektiği vb. daha birçok konunun bilince çıkarılmasında, bilinçli bir işleyişin sağlanmasında sonsuz yarar ve zorunluluk olduğu ortadadır. Alevi yöneticisi, Alevilik konusunda da belirli bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Alevilik tarihi, yol ve erkân, edebiyat, tasavvuf, Alevi sorununun çeşitli boyutları ve çözüm yolları vb. konularda söyleyecek sözü olmayan bir kimsenin kadro düzeyinde iş yapması, zor olduğu kadar yararsızdır da. Bütün bu eksiklerin kısmen de olsa giderilebilmesi için yılda 5 hafta-sonu sürecek bir eğitim etkinliğine ihtiyaç bulunduğu kanısındayız. Đşlenecek konular: - Faaliyette bulunulan ülkede var olan sosyal, eğitsel, kültürel kuruluşlarla amaca uygun ilişkilerin geliştirilmesi (enformasyon, projelendirme vb.). - Đslam ve Alevilik Tarihi - Alevi Yol ve Erkânı - Alevi Edebiyatı - Alevi Tasavvufu, Felsefesi ve Düşünüş Tarzı - Alevi Sorunu ve Çözümü 5. DEDELER YETKĐNLEŞME EĞĐTĐMĐNĐN KAPSAMI VE ĐÇERĐĞĐ: Akademi'nin eğitim programları ve uygulamaları, Aleviliğe ilgi gösteren, onu öğrenme gereksinimi duyan tüm herkese açıktır. Alevilik hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen herkes bu eğitimden yararlanma hakkına sahiptir. Dedelik yapmak durumunda olanlar bilgi ve görgülerini geliştirirken, dede kökenli olmayanlar da Alevilik hakkında bilgi sahibi olma fırsatını bulacaklar. Alevi Akademisi olarak, Aleviliğe, Alevi Dede olmayanlar da bu programdan yararlandıkları halde, konunun Dedeler Yetkinleşme Eğitimi adıyla ifade edilmiş olması soruna çokça önem ve öncelik vermemizden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu bizim varlık nedenimizi ve başlıca görev alanımızı oluşturmaktadır. Akademi, hiç kimseye ne dedelik yapma ruhsatı ne de dedelik yapma garantisi verir. Çünkü dedelik yapmanın, Dede veya Baba olmanın eğitimden de öte kendine özgü koşulları var. Yapılmak istenen, bir Alevi inanç ve kültür adamının bilmesi gereken bilgileri vermek, kişinin bu alanda belirli bir yeterlilik kazanmasına yardımcı olmaktır. 18

20 Dedelik, Alevilikte varlığı tartışılmayacak derecede önemli sayılan temel bir kurumdur. "Dedelik Egitimi" kavramı ise, bu kurumun gereklerine, yani yapı ve işleyişine uygun olarak dede namzetleri yetiştirmeyi ifade etmektedir. Alevi geleneğinde Dedeler ailede, ocak veya dergâhlarda yetişirlerdi. Muhabbet toplantılarında bilgi ve görgülerini arttırır, yol ve erkâna ilişkin pratik bilgileri de genellikle büyükleri ile birlikte talibin ve muhibbin arasına çıkıp bizzat yaşayarak öğrenirlerdi. Alışıla gelen okulcu, sistematik eğitimden bir hayli farklı olan bu yöntem, o zamanın koşullarında oldukça yararlı ve geçerliydi. Bu yolla üstün yetenekli yüzlerce şair, fikir ve kültür adamının yanı sıra çok sayıda seçkin Dede ve din adamının yetişmesini sağladı. Bununla birlikte, devrin usta kişilerinin nezaretinde, kısmen okulcu geleneğe benzeyen bir eğitimin yapıldığı da biliniyor. Yetkinleşme Eğitiminin Dayandığı Esaslar: Bu eğitimin dayanması gereken anlayış, ilke ve kurallar; bizzat Aleviliğin kendi özünde mevcuttur. Bizim yaptığımız, söz konusu bu özü ifade etmeye çalışmaktan ibarettir. Bu nedenle yapılacak eğitimin ana ilkelerini aşağıdaki şekilde dile getirmek mümkündür: 1. Alevi inanç ve kültürünü koruyup geliştirmek, toplumumuzun Alevilik bilgi ve bilincini yükseltmek başlıca amaçtır. 2. Dini, dili ve ülkesi ne olursa olsun başkalarının da Alevilik eğitim ve öğretimine katılmak istemeleri en doğal haklarıdır ve bu bizi sevindirir. 3. Eğitimde kadın-erkek ayırımı yapılma, yapılmamalıdır. Aleviliğin vazgeçilmez ilkelerinden biri olan ve onun çağdaş anlayış ve ileri değerlerle bütünleşmesini sağlayan kadın-erkek eşitliği kuralının daha da güçlenmesine önem verilir. 4. Akademi olarak, geleneğimizde de birçok örneklerine tanık olunduğu gibi, dede kızlarının Alevilik eğitimi görmelerine, hatta Ana konumunda dini görevlerin yerine getirilmesine katkıda bulunmalarına fırsat tanınması gerektiğine inanmaktayız 5. Đnanç ve kültürümüzün gelişim seyrine bakıldığı zaman, onun donuk ve durağan olmadığı, dogma ve katı kurallara değil, hâkikata; günlük değişikliklere değil sürekli ve kalıcı olana göre kendisini yenileyip geliştirdiği görülür. Eğitimde bu nokta daima dikkate alınmalıdır. 6. Dünyanın neresinde olursa olsun insanoğlunun, ta kal ü beli den beri yaratıp yaşattığı iyi ve güzel olan her ne varsa, ona sahip çıkması ve onu sahiplenmesidir. Aleviliği bu denli açık ve hoşgörülü kılan, evrensel yanını böylesine güçlendiren, çoğulcu ve farklı yaklaşımlara açık tutan başlıca etkendir bu. Onu dil, din, ırk, etnik köken gibi yapay ayırımlardan uzak tutan; nihayet insana, onun eseri olan iyi ve hayırlı her şeye ayırımsız sahip çıkma sonucunu doğuran bu yaklaşım özenle korunmalıdır. 7. Bilinen nedenlerden ötürü, inançsal öğe ve rituellerimiz arasında belirli farklılıkların oluşmuş olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Bunun inanç ve kültürümüz için önemli bir zenginlik olduğunu düşünmekteyiz. Sorun özden çok formla ilgilidir. Bunlardan bazılarını koruyarak, diğerlerini yadsımanın çözüm yolu olmadığını, üstelik de bu tutumun birliğimizi zedeleyici sonuçlara yol açacağı akıldan çıkarılmamalıdır. 19

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA T. C. KÜLTÜR ve TURİZM

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER *

BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER * SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ İLKELERİ, YANILTMALAR YANILTMALARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER * Osman İNCİ Bilim, gerçeği arama eylemidir. Bilimsel bilgi gerçeklerin toplanması,

Detaylı

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Birleşik Metal-İş BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cd. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı