Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama"

Transkript

1 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama Complete atrioventricular septal defect: anatomy, pathology and surgical timing Levent Saltık İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul Komplet atriyoventriküler septal defekt ostiyum primum atriyal septal defekt, ortak atriyoventriküler kapak ve posteriyor ventriküler septumun değişik derecelerdeki defekti ile karakterize bir doğuştan kalp hastalığıdır. Komplet atriyoventriküler septal defekt doğuştan kalp hastalıklarının yaklaşık %3 ünü oluşturur ve canlı doğumda iki oranında görülür. Bu durum Down sendromu ile yakın ilişkilidir ve hastaların %40-45 inde Down sendromu vardır. Rastelli sınıflamasına göre, ortak atriyoventriküler kapağın superiyor bridging yaprakçığın morfolojisine bağlı olarak üç komplet atriyoventriküler septal defekt tipi tanımlanmıştır (Rastelli tip A, B ve C). Komplet atriyoventriküler septal defektteki atriyal ve ventriküler defektler sağ ventrikülde yüksek basınç ve volüm yüküne neden olur ve bunun sonucu olarak hastalarda pulmoner hipertansiyon ve konjestif kalp yetersizliği gelişir. Konjestif kalp yetersizliği belirtileri erken süt çocukluğu döneminde ortaya çıkar. Tanı ve anatomik detay değerlendirmesi ekokardiyografik inceleme ile sağlanır. Pulmoner hipertansiyon zaman içinde geri çevrilemez hale gelir ve cerrahi tedaviyi imkansız kılar. Medikal tedavinin yeri azdır ve medikal tedavideki amaç cerrahiye kadar hastanın iyi kondisyonunu sağlamaktır. Cerrahi pulmoner vasküler hastalık gelişmeden önce gerçekleştirilmelidir ve genel tercih ilk 3-6 ay civarıdır. Anahtar sözcükler: Anatomi; komplet atriyoventriküler septal defekt; patoloji; cerrahi zamanlama. Complete atrioventricular septal defect is a congenital heart disease characterized by an ostium primum atrial septal defect, a common atrioventricular valve and a variable degree of posterior ventricular septum defect. Complete atrioventricular septal defect accounts for about 3% of congenital heart diseases and occurs in two out of every live births. It is closely associated with Down syndrome and 40-45% of patients have Down syndrome. According to Rastelli s classification, three types of complete atrioventricular septal defect have been described (Rastelli type A, B, and C) based on the morphology of the superior bridging leaflet of the common atrioventricular valve. The atrial and ventricular defects in complete atrioventricular septal defect lead to a high pressure and volume load in right ventricle, resulting in the development of pulmonary hypertension and congestive heart failure in these patients. Congestive heart failure symptoms appear in early infancy The diagnosis and the evaluation of anatomical details are performed by echocardiographic examination. Over time, pulmonary hypertension becomes irreversible, thus precluding the surgical therapy. Medical treatment plays only a minor role and the goal of the medical treatment is to maintain the condition of the patients in a good level until surgery. The surgery should be performed before the development of pulmonary vascular disease and the first 3-6 months is generally preferred. Key words: Anatomy; complete atrioventricular septal defect; pathology; surgical timing. Atriyoventriküler (AV) septumun defekti ile birlikte AV kapak anomalilerini içeren bir grup doğuştan kalp hastalığı atriyoventriküler septal defekt (AVSD) olarak tanımlanır. [1] Bu kalplerdeki malformasyon; atriyal, ventriküler, AV septumu ve her iki AV kapağı da içerir. Endokardiyal yastık defekti, AV defekt, AV kanal defekti, ostiyum primum atriyal septal defekt, ortak AV orifis gibi terimler bu grup hastalıkları tanımlamakta kullanılmıştır lı yılların sonlarında AV septumdaki defektin ortak birleştirici özelliği olduğunun ortaya çıkmasıyla bu kalplerdeki varyasyonların aynı defektin spektrumu içinde kaldığı kabul edilmiştir. Becker ve Anderson un [2] editöryel yazısından sonra da diğer tanımlamalar yavaş yavaş terk edilmiş, AV septal defekt terimi yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Yazışma adresi: Dr. Levent Saltık. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Fatih, İstanbul. Tel: e-posta: Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19 Suppl 1:1-5 doi: /tgkdc.dergisi Suppl1 1

2 Saltık. Complete atrioventricular septal defect: anatomy, pathology and surgical timing Atriyoventriküler septal defekt doğuştan kalp hastalıklarının %3-4 ünü oluşturur ve canlı doğumda yaklaşık iki oranında görülür. [3-4] Geniş fetal ekokardiyografik çalışmalarda AVSD en sık tanımlanan kalp anomalisidir ve anormal fetal kalplerin yaklaşık %18 ini oluşturur. [5] Kızlarda biraz fazla olsa da her iki cinsiyette de eşit oranda görülür. Down sendromlu çocukların %40-45 inde doğuştan kalp hastalığı vardır ve %40 ında komplet AVSD şeklindedir. Bunun yansıması olarak AVSD li hastalarda yüksek oranda Down sendromu vardır. [3] Atriyoventriküler septal defektleri tanımlamada birçok sınıflandırma kullanılsa da parsiyel ve komplet olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Parsiyel AVSD de primum atriyal septal defekt (ASD) hemen daima vardır ve iki ayrı orifis gelişmiştir. Komplet formda ise inlet ventriküler septal defekt (VSD) ile devamlılık gösteren primum ASD ve tek anülüslü ortak bir AV kapak vardır. Anatomi Atriyoventriküler septal defektli bütün kalplerdeki ortak özellik ortak bir AV bağlantının olmasıdır. Bu normal kalplerdeki 8 şeklindeki yapıdan belirgin şekilde farklıdır (Şekil 1). Ayrıca valvüler bağlantı ile valvüler orifisler birbiri ile karıştırılmamalıdır. Atriyoventriküler bağlantı tek iken (tek anülüs) iki ayrı orifis gelişmiş olabilir ve parsiyel AVSD olarak da adlandırılır. Normal ve 8 benzeri yapının olmaması ile aort daha anteriyorda pozisyonlanır. Bu durum ventrikül kitlesindeki deformitenin bir parçasını oluşturur ve bu kalplerde outlet, inletten daha uzundur (normal kalpte outlet in uzunluğu yaklaşık olarak inlet e eşittir). Atriyal septumun ventriküler septum ile bağlantısı yoktur ve genelde geniş bir delik oluşur. Ventriküler septumda ise kaşıkla oyulmuş gibi bir görüntü-defekt vardır. [6] Atriyoventriküler septal defekt anatomisini anlamakta diğer anahtar nokta ortak AV bağlantıyı oluşturan AV kapaktır. Kapak genelde beş yaprakçık içerir (Şekil 1). Bu yaprakçıklardan ikisi interventriküler septumun üzerinden geçerek her iki ventrikül tarafında yer alır ve destek aparatuslarıyla her iki ventriküle yapışır. Bu yaprakçıklar bridging yaprakçıklar olarak adlandırılır. Sol mural yaprakçık tam olarak sol ventrikülle ilişkilidir ve valvüler yapının lateral bölümünü oluşturur. Diğer iki yaprakçık sağ ventrikülle ilişkilidir. Önde ve üstte yer alan anterosuperiyor yaprakçık, inferiyorda yer alan ise sağ mural yaprakçık olarak tanımlanır. Bu bazal beş yaprakçık AV orifislerden bağımsız olarak yer alır. [7] Atriyoventriküler septal defektte solda yerleşimli kapağın üç ayrı yaprakçığı vardır. Yanlışlıkla mitral olarak adlandırılabilirse de bu kapak gerçek mitral yapısında değildir. Mural yaprakçık, AVSD de sol anülüsün %20 sini kaplar iken normal mitral anülüste bu oran %70 dir. Mitral kapağı destekleyen papiller kaslar normalde oblik yerleşmiş iken AVSD de superiyor inferiyor yerleşimdedir. Diğer taraftan her iki bridging yaprakçıklar arasındaki ayrıklığın kleft olarak tanımlanması da uygun değildir. Kleft tanımı bir yaprakçıkdaki yarık şeklindedir ve kapak alanında belirgin bir kayba neden olmaksızın tamir edilebilir. Halbuki AVSD de iki bridging yaprakçık arasındaki ayrıklık giderildiğinde efektif kapak alanındaki kayıp kaçınılmazdır. Bu nedenle günümüzde kleft tanımlaması AVSD de kullanılmamaktadır. [6-7] (a) Aort (b) La miyokardı Membranöz atriyoventriküler septum Aort SB LM AS IB RM Ra miyokardı Normal Ortak atriyoventriküler bağlantı ve tek orifis Şekil 1. (a) Normal bir kalpteki atriyoventriküler bağlantının, (b) komplet atriyoventriküler septal defektteki atriyoventriküler bağlantının şematik yapısı. [6] LM: Sol mural; SB: Superiyor bridging, AS: Anterosuperiyor; RM: Sağ mural; IB: İnferiyor bridging. 2 Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19 Suppl 1:1-5

3 Saltık. Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama Medial papiller kas Anormal apikal kas SB AS Anteriyor papiller kas Anteriyor papiller kas Bifid anteriyor kas LM RM IB Rastelli tip A Rastelli tip B Rastelli tip C Şekil 2. Komplet atriyoventriküler septal defektte Rastelli sınıflandırması. [6] LM: Sol mural; SB: Superiyor bridging, AS: Anterosuperiyor; RM: Sağ mural; IB: İnferiyor bridging. Soldakinin tersi olarak dört yaprakçığa sahip olsa da sağ AV kapak triküspit kapakla bazı ortak özellikler taşır. Sağ mural yaprakçığın sağ anülüste kapladığı alan hemen hemen triküspit kapaktaki gibidir ve tüm tiplerde oran değişmez. Superiyor bridging yaprakçığın sağ ventriküle ekstansiyonuna göre Rastelli sınıflandırması yapılmıştır (Şekil 2). Rastelli tip A da sağ ventriküle ekstansiyon azdır, yaprakçık sol ventrikül tarafındadır ve interventriküler septuma multipl kordal yapışmalar gösterir. Tip B de superiyor bridging yaprakçık daha geniştir ve sağ ventrikül tarafına daha fazla taşar. Anormal papiller kas yoluyla sağ ventriküle tutunur. Rastelli tip C de ise superiyor bridging yaprakçık en geniş durumdadır, interventriküler septumla bağlantısı yoktur ve serbest bir şekilde dalgalanır (free floating leaflet). En sık (%67) tip A, en az (%3.6) tip B görülür. [8] Tip A sıklıkla sol çıkış darlıkları ile birliktelik gösterir, tip C ise diğer kompleks kardiyak (örn. Fallot tetralojisi) anomaliler ile birlikte olmak eğilimindedir. Down sendromu olmayan komplet AVSD li hastalarda ilave sol kalp anomalileri daha sıktır. [9-10] direkt yapışması sonucunda huni şeklinde bir çıkış yolu oluşur. Tersi olarak serbest superiyor bridging yaprakçıklı kalplerde (Rastelli tip C) darlık oluşumu nadirdir. Ancak sol ventrikül çıkış yolundaki önemli darlıklar genellikle ilave lezyonlara bağlıdır. Bunlar, fibröz diskret membran veya tünel ya da aksesuvar fibröz dokular veya anormal kordal yapışmalar şeklinde olabilir. Subvalvüler tıkanıklık olan kalplerde aort koarktasyonu ile birliktelik beklenebilir. [12-13] Ventriküler hipoplazi Atriyoventriküler septal defektli hastaların çoğunluğunda AV kapağın sağ ve sol komponentleri dengelidir ve ventriküller benzer büyüklüktedir. Bu denge (balans) AVSD olarak tanımlanır. Az bir grup hastada ortak Atriyoventriküler kapak yaprakçıklarındaki değişiklikler ve bunların septumlarla ilişkisi sadece hemodinamide değil aynı zamanda AV nodun pozisyonunda da değişikliğe neden olur. Atriyoventriküler nod Koch üçgeninin apeksinden posteroinferiyora doğru kaymıştır. [11] Bu kaymanın derecesi intrakardiyak şantın yerine göre değişiklik gösterir. Defektin sadece ventriküler komponenti olması durumunda AV nod Koch üçgeni apeksine daha yakındır. Anormal nod pozisyonu ventriküler krest üzerinde seyreden iletim bandının dallanma öncesi kısmının göreceli uzun olmasına neden olur. İletim bandı aynı zamanda septal krestin sol ventrikül tarafında seyreder. Bu yapı özellikle cerrahi tamir sırasında önem arz eder. [6] Eşlik eden anomaliler Subaortik stenoz Atriyoventriküler septal defektli hastalarda sol ventrikül çıkış yolu elongedir ve göreceli olarak daralmıştır. Bu asıl olarak çıkış yolunun anteriyor unwedged (sıkışmamış) pozisyonuna bağlıdır. Rastelli tip A da superiyor bridging yaprakçığın septal tepeye (crest) Şekil 3. Apikal dört boşluk kesitinde tipik komplet atriyoventriküler septal defekt görünümü. RA: Sağ atriyum; RV: Sağ ventrikül; LA: Sol atriyum; LV: Sol ventrikül; +++: İnlet ventriküler septal defekt; ***: Primum atriyal septal defekt. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19 Suppl 1:1-5 3

4 Saltık. Complete atrioventricular septal defect: anatomy, pathology and surgical timing AV bağlantı sağ veya sola sapma gösterir ve bunun sonucunda sağ veya sol ventrikül dominansı olurken diğer ventrikülde göreceli hipoplazi görülür. Bu yapı ise dengesiz (unbalance) AVSD olarak bilinir. Bağlantının çoğunun sağ ventriküle olması durumunda sol ventrikül bazen hipoplastik sol kalp sendromu spektrumunun bir parçası olacak kadar hipoplazik olabilir. Bu hemen daima sol ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı ve aort koarktasyonu ile birliktedir. Atriyoventriküler bağlantının sol ventriküle doğru ileri kayması ortak AV kapaklı çift girişli sol ventrikül olarak tanımlanır. Bu varyasyonda da ana pulmoner arterde hipoplazi veya atrezi görülebilir. [14] Fallot tetralojisi Ventriküler septal defektli hastaların yaklaşık %5 inde Fallot tetralojisi birlikteliği görülür. Genellikle Rastelli tip C kapak yapısı vardır. Down sendromu olan hastalarda Fallot tetralojisi birlikteliği daha sıktır. [15] Atriyal izomerizm Sağ atriyal izomerizmli kalplerin çoğunluğunda, sol atriyal izomerizmli kalplerin ise yaklaşık yarısında AVSD nin kompleks formları görülür. Sağ izomerizmde tek atriyumla birlikte univentriküler kalp eğilimi var iken, sol izomerizmde biventriküler kalp beklenir ancak AV blok gözlenebilir. Özellikle çift orifisli AV kapak, paraşüt sol AV kapak ve aort koarktasyonu göreceli olarak sık görülürken yukarıda sayılanlar dışında birçok birliktelikler tanımlanmıştır. Klinik Komplet AVSD li hastalarda geniş VSD nedeniyle pulmoner arter basıncı ve direnci düşerken kalp yetersizliği gelişir ve semptomlar hayatın ilk birkaç ayında ortaya çıkar. Büyüme geriliği, akciğer enfeksiyonları ve konjestif kalp yetersizliği hemen her zaman görülür. Hastalarda beslenme sorunu ilk aylardan beri vardır. Komplet AVSD li hastaların hepsi semptomatiktir. Eğer semptomlar ortaya çıkmamışsa pulmoner vasküler hastalığın erken gelişiminden şüphe edilmelidir. Ana patolojiye ek olarak AV kapak yetersizliğinin olması, ilave kardiyak anomaliler (örn; koarktasyon) veya ventriküler dengesizliğin varlığı klinik tabloyu daha da kötüleştirir. Fizik incelemede kalp yetersizliğinin bulguları, terleme, taşikardi, takipne, retraksiyonlar, hafif wheezing periferik dolanım bozukluğu ve hepatomegali sıklıkla saptanır. Gallop ritmine ek olarak varsa AV kapak yetersizliğinin üfürümü duyulur. Zamanla pulmoner vasküler hastalık oluştukça kalp yetersizliği bulguları gerilerken egzersiz toleransı da belirgin olarak geriler. Pulmoner direnç sistemik direnci geçtiğinde siyanoz ortaya çıkar ve egzersiz kapasitesi daha da düşer. [16] 4 Tedavi edilmeyen komplet AVSD li hastaların yarısı ilk bir yılda ölür, beş yaşına ulaşma oranı %4 olarak belirlenmiştir. [15] Ana neden kalp yetersizliği ve akciğer enfeksiyonlarıdır. Yaşayan ve ameliyat edilmemiş hastalarda geri dönüşümsüz (irreversibl) pulmoner vasküler hastalık artan oranda sıktır ve hemen hemen iki yaşından büyük tüm hastalarda görülür. [17] Tanı Muayenenin yanı sıra elektrokardiyografi (EKG) ve telekardiyografi tanıda kullanılır. Elektrokardiyografide tipik superiyor aks ve atriyum içi iletinin uzamasına bağlı olarak birinci derece AV blok sık görülür. Telekardiyografide ise kardiyomegali (AV kapak yetersizliği varsa daha da fazladır) ve pulmoner kanlanmada artış, beklenen bulgulardır. Ekokardiyografi, komplet AVSD li hastalarda tanı konulması, morfolojik tanımlama, ameliyat öncesi tanımlama, ameliyat sırası yönlendirme ve ameliyat sonrası izlemde en güvenli yöntemdir (Şekil 3). Ekokardiyografinin hedefleri; atriyal ve ventriküler defektlerin ve özelliklerinin tanımlanması, özellikle AV kapağın morfolojisi, fonksiyonu, kordal ve papiller kasların yapışma yerlerinin belirlenmesi, AV kapak yetersizliğinin ve derecesinin değerlendirilmesi, AV bağlantı tipi ve ventriküllerin denge ve büyüklüklerinin değerlendirilmesi, ek anomalilerin varlığı ve cinsinin belirlenmesi şeklinde olmalıdır. [18] Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi, operabilitenin belirlenmesinde ve ilave anomalilerin varlığında kullanılabilir. Tedavi Tıbbi tedavi Medikal tedavinin tek amacı semptomatik infantta cerrahi tedaviyi tercihen üç ay sonrasına kadar geciktirebilmektir. Medikal tedavi ile konjestif kalp yetersizliği ve semptomları düzeltilmeye çalışılır. Diüretik, kardiyotonikler ve vazodilatatörler bu amaçla kullanılabilir. Pulmoner vazodilatatörler özellikle ameliyat sonrası dönemde başarılı olarak kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi Komplet AVSD de gerçek tedavi cerrahidir ve cerrahide defektler kapatılmalı ve AV kapak her iki ventrikülün ayrı ve kompetan kapağı olacak şekilde tamir edilmelidir. Cerrahi tedavi geri dönüşümsüz pulmoner vasküler hastalık gelişmeden önce yapılmalıdır. Normalde pulmoner vasküler direnç doğum sonrası hızla düşer ve birinci aydan sonra düşük olarak devam eder. Doğuştan kalp hastalığının özellikle AVSD veya VSD gibi sol sağ şantlı patolojilerin varlığında pulmoner vasküler direnç ilk düşüşünden sonraki ilk yılda yeniden yükselir. Bu yükselme nedeniyle hastaların erken dönemde ameliyat edilmesi gerekir. Günümüzde tercih edilen ameliyat yaşı Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19 Suppl 1:1-5

5 Saltık. Komplet atriyoventriküler septal defekt: Anatomi, patoloji ve cerrahi zamanlama altı aydan öncedir. Birçok cerrah ve merkezin tercihi ise üç ay civarıdır. [19-20] Erken cerrahi operatif mortaliteye etki etmezken (5 kg altı ve üstü); düşük ağırlıklı olgularda AV kapak yetersizliği ve geç re-operasyonlar daha fazla bulunmuştur. [21] Buna karşılık dikkatli cerrahide fark olmadığı da ileri sürülmüştür. [22] Günümüzde daha çok kabul gören bilgi, geç uygulanan cerrahinin, kapak fonksiyonlarının daha fazla bozulmasına ve rezidüel pulmoner hipertansiyon gelişmesine neden olduğu yönündedir. [23,24] Pulmoner bant günümüzde nadiren uygulanan bir palyasyondur. Kritik veya çok küçük bebeklerde uygulanabilir. Ciddi AV kapak yetersizliği olan hastalarda ise kontrendikedir. [16] İlave kardiyak defektin varlığı cerrahinin yanı sıra zamanını da değiştirebilir. Örneğin Fallot tetralojisi ile komplet AVSD birlikteliğinde cerrahi daha ileri yaşlara ertelenebilir ve daha güvenle uygulanır. Diğer kompleks anomalilerin varlığında ya da biventriküler tamirin yapılamayacağı durumlarda cerrahi zamanı ve şekli ilave patolojinin özelliklerine göre değişiklik gösterir. Çıkar çakışması beyanı Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir. Finansman Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir. KAYNAKLAR 1. Cetta F, Minich LL, Edwards W, Dearani JA, Puga FJ. Atrioventricular septal defects. ın: Allen Hugh D, Driscoll DJ, Shaddy RE, Feltes TF, editors. Moss and Adams heart disease in infants, children, and adolescents. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; p Becker AE, Anderson RH. Atrioventricular septal defects: What s in a name? J Thorac Cardiovasc Surg 1982;83: Fyler DC, Buckley LP, Hellenbrand WE, Cohn HE. Endocardial cushion defect. Report of the New England Regional Infant Cardiac Program. J Pediatrics 1980; 65(Suppl): Samanek M. Prevalence at birth, natural risk and survival with atrioventricular septal defect. Cardiol Young 1991;1: Allan LD, Sharland GK, Milburn A, Lockhart SM, Groves AM, Anderson RH, et al. Prospective diagnosis of 1,006 consecutive cases of congenital heart disease in the fetus. J Am Coll Cardiol 1994;23: Adachi I, Uemura H, McCarthy KP, Ho SY. Surgical anatomy of atrioventricular septal defect. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2008;16: Ebel T, Anderson RH. Atrioventricular septal defects. In: Anderson RH, Baler EJ, Macartney FJ, Rigby ML, Shinebourne EA, Tynan M, editors. Paediatric cardiology. Edinburgh: Churchill Livingstone; p Meisner H, Guenther T. Atrioventricular septal defect. Pediatr Cardiol 1998;19: Marino B, Vairo U, Corno A, Nava S, Guccione P, Calabrò R, et al. Atrioventricular canal in Down syndrome. Prevalence of associated cardiac malformations compared with patients without Down syndrome. Am J Dis Child 1990;144: Digilio MC, Marino B, Toscano A, Giannotti A, Dallapiccola B. Atrioventricular canal defect without Down syndrome: a heterogeneous malformation. Am J Med Genet 1999;85: Thiene G, Wenink AC, Frescura C, Wilkinson JL, Gallucci V, Ho SY, et al. Surgical anatomy and pathology of the conduction tissues in atrioventricular defects. J Thorac Cardiovasc Surg 1981;82: Shuhaiber JH, Ho SY, Rigby M, Sethia B. Current options and outcomes for the management of atrioventricular septal defect. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35: Gallo P, Formigari R, Hokayem NJ, D Offizi F, D Alessandro, Francalanci P, et al. Left ventricular outflow tract obstruction in atrioventricular septal defects: a pathologic and morphometric evaluation. Clin Cardiol 1991;14: Cohen MS, Jacobs ML, Weinberg PM, Rychik J. Morphometric analysis of unbalanced common atrioventricular canal using two-dimensional echocardiography. J Am Coll Cardiol 1996;28: Craig B. Atrioventricular septal defect: from fetus to adult. Heart 2006;92: Calabrò R, Limongelli G. Complete atrioventricular canal. Orphanet J Rare Dis 2006;1: Berger TJ, Blackstone EH, Kirklin JW, Bargeron LM Jr, Hazelrig JB, Turner ME Jr. Survival and probability of cure without and with operation in complete atrioventricular canal. Ann Thorac Surg 1979;27: Özbarlas N. Atriyoventriküler septal defekt: Morfoloji, tanı, uzun süreli izlem ve tedavi 2008;1: Thies WR, Breymann T, Matthies W, Crespo-Martinez E, Meyer H, Körfer R. Primary repair of complete atrioventricular septal defect in infancy. Eur J Cardiothorac Surg 1991;5: Kobayashi M, Takahashi Y, Ando M. Ideal timing of surgical repair of isolated complete atrioventricular septal defect. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2007;6: Prifti E, Bonacchi M, Bernabei M, Crucean A, Murzi B, Bartolozzi F, et al. Repair of complete atrioventricular septal defects in patients weighing less than 5 kg. Ann Thorac Surg 2004;77: Reddy VM, McElhinney DB, Brook MM, Parry AJ, Hanley FL. Atrioventricular valve function after single patch repair of complete atrioventricular septal defect in infancy: how early should repair be attempted? J Thorac Cardiovasc Surg 1998;115: Hanley FL, Fenton KN, Jonas RA, Mayer JE, Cook NR, Wernovsky G, et al. Surgical repair of complete atrioventricular canal defects in infancy. Twenty-year trends. J Thorac Cardiovasc Surg 1993;106: Günther T, Mazzitelli D, Haehnel CJ, Holper K, Sebening F, Meisner H. Long-term results after repair of complete atrioventricular septal defects: analysis of risk factors. Ann Thorac Surg 1998;65: Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19 Suppl 1:1-5 5

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

Komplet atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi onarımında basitleştirilmiş tek yama (Avustralya) tekniği

Komplet atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi onarımında basitleştirilmiş tek yama (Avustralya) tekniği Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defektlerin cerrahi onarımında basitleştirilmiş tek yama (Avustralya) tekniği

Detaylı

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET

Duygu TÜRKBEY, Tuğba YILDIRIM, Ekin Kaya ġġmġek, Yasin ÜYEL. DanıĢman: Murat ÖZKAN ÖZET PULMONER HĠPERTANSĠYONU OLAN DOĞUMSAL KALP HASTALARINDA DOWN SENDROMUNUN POSTOPERATĠF ENTÜBASYON SÜRESĠ, YOĞUN BAKIM KALIġ SÜRESĠ VE HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI Duygu TÜRKBEY,

Detaylı

Kompleks atriyoventriküler septal defektlerde cerrahi tedavi

Kompleks atriyoventriküler septal defektlerde cerrahi tedavi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Kompleks atriyoventriküler septal defektlerde cerrahi tedavi Surgical treatment of complex atrioventricular

Detaylı

Komplet atriyoventriküler septal defekt: Uzun dönemli sonuçlar ve tekrar ameliyatları

Komplet atriyoventriküler septal defekt: Uzun dönemli sonuçlar ve tekrar ameliyatları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defekt: Uzun dönemli sonuçlar ve tekrar ameliyatları Complete atrioventricular

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Komplet atriyoventriküler septal defektlerde modifiye tek yama ve çift yama tekniklerinin değerlendirilmesi ve kısa dönem sonuçlarımız

Komplet atriyoventriküler septal defektlerde modifiye tek yama ve çift yama tekniklerinin değerlendirilmesi ve kısa dönem sonuçlarımız Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defektlerde modifiye tek yama ve çift yama tekniklerinin değerlendirilmesi

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PULMONER BANDİNG OPERASYONUNUN ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI, NİHAİ OPERASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ersin Erek, Yusuf K. Yalçınbaş, Yasemin Mamur, Kazım Öztarhan*, Ayşe Çolakoğlu, Ayşe Sarıoğlu,

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği

ASD, AVSD, VSD. Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği ASD, AVSD, VSD Doç. Dr. Halil Aslan Kanuni Sultan Süleyman EAH Perinatoloji Kliniği Embriyoloji Atrial Septum Defekti: Anatomi Sağ ve sol atriumlar arası komünikasyonlar İnsidans: 1/1500 canlı doğum Tüm

Detaylı

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi

Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Erişkin Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi Olarak İzole Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi Müge Bilge 1, Remzi Sarıkaya 2, Züleyha Kaya 3, Cafer Panç 2, Ahmet Kaya Bilge 2, Gülfer Okumuş 3 1 İstanbul

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Konjenital kalp hastalıkları; Kardiyovasküler sistemde doğumda veya daha sonra tanımlanabilen, doğustan

Detaylı

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL

TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ. Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL TRİKUSPİT KAPAK CERRAHİSİ Doç.Dr.Aşkın Ender TOPAL Kazanılmış triküspit kapak hastalığı organik veya fonksiyoneldir. Organik hastalık hemen hemen tamamen romatizmal hastalık veya endokarditin sonucudur.

Detaylı

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI

MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI MASUM ÜFÜRÜM-PATOLOJİK ÜFÜRÜM AYRIMINDA İPUÇLARI DOÇ.DR.CEMŞİT KARAKURT İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI Üfürüm: Kalp ve damarsal yapılardaki yapısal veya hemodinamik

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR

SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RADYOLOJİK BULGULAR Çolak ER, Bayındır P, Kalın S, Pedram M, Bayraktaroğlu S. Soldan Sağa Şantlı Asiyanotik Doğumsal Kalp Hastalıklarında Radyolojik Bulgular 2014;2(2):196- SOLDAN SAĞA ŞANTLI ASİYANOTIK DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu

Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İSKEMİK FONKSİYONEL MİTRAL YETERSİZLİĞİ Mitral kapağa girişim için sınırı nasıl çizelim? Dr Alpay Sezer 18 Şubat 2017 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu İskemik Mitral Yetersizliği (İMY) Kordal gerilme

Detaylı

Atriyoventriküler septal defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların ve erken ve orta dönem sonuçların değerlendirilmesi

Atriyoventriküler septal defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların ve erken ve orta dönem sonuçların değerlendirilmesi 168 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(3):168-174 Atriyoventriküler septal defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların ve erken ve orta dönem sonuçların değerlendirilmesi Evaluation of

Detaylı

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ

Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları FALLOT TETRALOJİSİ Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları 1 FALLOT TETRALOJİSİ Etiene-louis Arthur Fallot tarafından 1888 tarihinde tarif edilen bu konjenital kalp hastalığı dört ana patolojiden oluşmaktadır. 1- VSD 2- Pulmoner

Detaylı

Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları

Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları Büyük Damarların Düzelmiş Transpozisyonu Ek Anomaliler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları Dr. Süheyla Özkutlu, Dr. Funda Öztunç, Dr. Nazan Özbarlas, Dr. Muhsin Saraçlar, Dr. Şencan Özme, Dr. Arman Bilgiç, Dr.

Detaylı

Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi

Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi Kardiyak Anatominin Sistematik Segmental Analizi Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrhisi Anabilim Dalı Haseki İstanbul Segmental analiz metodu konjenital kalp anomalilerinin

Detaylı

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ

MİTRAL DARLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ MİTRAL DARLIĞI Yrd. Doç. Dr. Sinan DEMİRTAŞ Mitral darlığı Kaç yaprakçık var? Anterior Posterior Anüler çevresi 10 cm Kapak alanı 5-6 cm2 NORMAL MİTRAL KAPAK ANATOMİ Mitral anülüs fibröz ve müsküler dokunun

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi

Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım. Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması Komplikasyonlara Yaklaşım Prof. Dr. Alpay Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Transkateter ASD Kapatılması: Komplikasyonlar İşlem Sırasında Ritm sorunları Cihaz migrasyonu veya

Detaylı

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ

DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ DR.BÜLENT TANDOĞAN ZEYNEP KAMİL EAH PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ Major Kalp anomalileri 2-3/1000 canlı doğumda görülür. Perinatal ölümlerin %40, Hayatın ilk ayındaki ölümlerin %20 sinden sorumludur. Literatüre

Detaylı

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ

Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri. Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve Damar Gelişim Anomalileri Prof Dr. Murat AKKUŞ Kalp ve büyük damar anomalileri Her 1.000 doğumdan 6 8 i CHD (Congenital Heart Disease) Tek gen / kromozomal defektler (%8) Teratojenler (rubella

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM

DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARINA TANISAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdal YILMAZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Doğuştan kalp hastalıkları (DKH) sıklığı bin canlı doğumda 5-10 MVP, PDA

Detaylı

Kor triatriatum: Tek merkez deneyimi

Kor triatriatum: Tek merkez deneyimi Turk Gogus Kalp Dama 2015;23(1):9-13 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10191 Özgün Makale / Original Article Kor triatriatum: Tek merkez deneyimi Cor triatriatum: a single institution's experience Hazım

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI T.C. BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI PEDĐATRĐK KARDĐYOLOJĐ BĐLĐM DALI ÇOCUKLARDA AÇIK KALP AMELĐYATI SONRASI ERKEN DÖNEMDE GELĐŞEN RĐTĐM BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ Çimen D, Doğumsal Kalp Hastaliklarinda Ekokardiyografinin Yeri 2014;2(2):159-166 DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA EKOKARDİYOGRAFİNİN YERİ Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF)

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) FALLOT TETRALOJİSİ (TOF) Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle birlikte gebeliğin

Detaylı

Gaziantep Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi

Gaziantep Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi Çocuk Dergisi 3():65-69, 03 doi:0.5/j.child.03.065 Araştırma Ünitesi nde İzlenen Doğumsal Kalp Hastalıkları Vakalarının İncelenmesi Evrim Kıray Baş *, Yusuf Ünal Sarıkabadayı *, Mehmet Karacan *, Ayşe

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Açık kalp cerrahisi yapılan düşük ağırlıklı hastalarda risk sınıflandırmaları

Açık kalp cerrahisi yapılan düşük ağırlıklı hastalarda risk sınıflandırmaları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Açık kalp cerrahisi yapılan düşük ağırlıklı hastalarda risk sınıflandırmaları Risk stratification in low weight

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

Mitral Yetmezliği. Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA

Mitral Yetmezliği. Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA Mitral Yetmezliği Mitral aparatus; Mitral leaflet ler Korda tendinialar Papiler kaslar Mitral annulus LV LA Akut Mitral Yetersizliğinin Nedenleri Mitral Annulus Patolojileri İnfektif endokardit (abse

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Komplet atriyoventriküler septal defekt onar m : Basitlefltirilmifl tek yama m, çift yama m?

Komplet atriyoventriküler septal defekt onar m : Basitlefltirilmifl tek yama m, çift yama m? Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Komplet atriyoventriküler septal defekt onar m : Basitlefltirilmifl tek yama m, çift yama m? The repair of

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 7-16 Orijinal Makale Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının

Detaylı

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri

Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Arteriyel Switch Ameliyatı Yapılan Yenidoğanlarda Serum C-Reaktif Proteinin cut-off Değerleri Beril Özdemir 1, İlkay Erdoğan 2, Nazmi Mutlu Karakaş 1, Murat Özkan 3, Mustafa Agah Tekindal 4, Kahraman Yakut

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Anjiyografi Laboratuvarı nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler The diagnostic and

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kalp Kateterizasyonu ile Hemodinamik Ölçümleri Saptanmış Atriyal Septal Defekt ve Ventriküler Septal Defektli Olguların Genetik Algoritmalar ve Çok Katmanlı Yapay

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Erişkinlerde Konjenital İntrakardiyak Defekt Onarımlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Erişkinlerde Konjenital İntrakardiyak Defekt Onarımlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları Van Tıp Dergisi: 12 (1):1-6, 2005 Erişkinlerde İntrakardiyak Defekt Onarımı Erişkinlerde Konjenital İntrakardiyak Defekt Onarımlarının Erken ve Orta Dönem Sonuçları Veysel Kutay, Hasan Ekim, Cevat Yakut

Detaylı

ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)

ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD) ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 1 - VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD) En sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Perimembranöz tip en sık görülen tip olup (%80) membranöz septumda ve/veya etrafında

Detaylı

Kalp Kapağı Dışı Yerleşimli Vejetasyon: Olgu Sunumu. Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal

Kalp Kapağı Dışı Yerleşimli Vejetasyon: Olgu Sunumu. Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal 1 Kalp Kapağı Dışı Yerleşimli Vejetasyon: Olgu Sunumu Mutlu Büyüklü, Eftal Murat Bakırcı, Hüsnü Değirmenci, Gökhan Ceyhun, Ergün Topal Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan,

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri

Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konjenital Kalp Hastalarýna Eþlik Eden Üriner Sistem Anomalilerinin Tanýsýnda Sineürografi ve Renal Ultrasonografinin Yeri Role of Cineangiography and Renal Ultrasonography

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Pulmoner arterden çıkan anormal sol koroner arter: Dört olgu sunumu

Pulmoner arterden çıkan anormal sol koroner arter: Dört olgu sunumu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):122-126 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6469 Olgu Sunumu / Case Report Pulmoner arterden çıkan anormal sol koroner arter: Dört olgu sunumu Anomalous coronary

Detaylı

Scimitar sendromu: Farklı klinik tablolar ve sonuçlar

Scimitar sendromu: Farklı klinik tablolar ve sonuçlar Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(2):305-311 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8724 Özgün Makale / Original Article Scimitar sendromu: Farklı klinik tablolar ve sonuçlar Scimitar syndrome: different clinical

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

Down sendromlu çocuklarda kardiyopulmoner baypas sonrası trombositopeni sıklığı

Down sendromlu çocuklarda kardiyopulmoner baypas sonrası trombositopeni sıklığı Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(4):283-291 doi: 10.5543/tkda.2011.01443 283 Down sendromlu çocuklarda kardiyopulmoner baypas sonrası trombositopeni sıklığı The incidence of thrombocytopenia

Detaylı

İÇERİK. Giriş Kapak Anatomisi Kapak Fizyolojisi Kapak Hastalıkları Kapak Darlıkları Kapak Yetmezlikleri Bulgular Teşhis Tedavi Hemşirelik Bakımları

İÇERİK. Giriş Kapak Anatomisi Kapak Fizyolojisi Kapak Hastalıkları Kapak Darlıkları Kapak Yetmezlikleri Bulgular Teşhis Tedavi Hemşirelik Bakımları İÇERİK Giriş Kapak Anatomisi Kapak Fizyolojisi Kapak Hastalıkları Kapak Darlıkları Kapak Yetmezlikleri Bulgular Teşhis Tedavi Hemşirelik Bakımları GİRİŞ Endüstrileşmiş ülkelerde kalp kapak hastalığı (KKPH),koroner

Detaylı

Ventriküler septal defektlerde ekokardiyografik de erlendirme

Ventriküler septal defektlerde ekokardiyografik de erlendirme 110 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(2):110-125 Ventriküler septal defektlerde ekokardiyografik de erlendirme Echocardiographic evaluation of ventricular septal defects Dr. Gül Sa

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle*

Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle* Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle* Belhhan AKPINAR, Bülent POLAT, İlhan SANİSOĞLU, Mert YILMAZ, Emine CAKALI, Osman BAYINDIR, Bingür SÖNMEZ Florence Nightingale Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation

Mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi The evaluation of mitral regurgitation 518 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2011;39(6):518-522 doi: 10.5543/tkda.2011.01762 Nasıl yapalım? / Suggestions on how to do (Ekokardiyografi / Echocardiography) Mitral yetersizliğinin

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2016; 56 (3) Klinik Çalışma ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Esra Akyüz ÖZKAN 1, Haşim HÜSREVŞAHİ

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK TEZİ Uzm. Dr. Mahmut GÖKDEMİR

YAN DAL UZMANLIK TEZİ Uzm. Dr. Mahmut GÖKDEMİR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI SUBAORTİK DARLIKLI ÇOCUKLARDA AMELİYAT ENDİKASYONLARI, AORT YETMEZLİĞİ, RESTENOZ, REOPERASYON

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Prof. Dr. İ. Levent SALTIK SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Konjenitaldir,

Detaylı

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu

Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Olgu Sunumu / Case Report Mitral Kapak Anterior Leafletten Kaynaklanan Miksoma: Olgu Sunumu Myxoma Which Originated

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. KardiyolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 13 Ekim 2016 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. KardiyolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 13 Ekim 2016 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı KardiyolojiBilim Dalı Olgu Sunumu 13 Ekim 2016 Perşembe Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Okan Tuğral ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Detaylı

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antiaritmik ilaç preparatları

Antiaritmik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer  Antiaritmik ilaç preparatları Antiaritmik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antiaritmik ilaç preparatları 2 2 1 3 3 Aritmiler ve temel bilgiler I Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden herhangi bir sapma ve kalp atımlarındaki

Detaylı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Sabri DEMİRCAN İstanbul Bilim Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Aritmini başlamasını veya devamını sağlayan lokalize kardiyak dokunun tahrip edilmesi Odak İleti yolları Anatomik substrat Direk

Detaylı

Kompleks Aritmi ile Seyreden Bir Kardiyak Rabdomyoma ve Cerrahi Tedavisi

Kompleks Aritmi ile Seyreden Bir Kardiyak Rabdomyoma ve Cerrahi Tedavisi Kompleks Aritmi ile Seyreden Bir Kardiyak Rabdomyoma ve Cerrahi Tedavisi Dr. Talat Cantez, Dr. Aygün Dindar, Dr. Tayyar Sarıoğlu, Dr. Gülçin Erseven, Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Ümrah Aydoğan İstanbul

Detaylı

Klinik Araştırma. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Klinik Araştırma. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir doi:10.5222/buchd.2015.120 Klinik Araştırma Fallot tetralojili olgularda tam düzeltme ameliyatı öncesi pulmoner arter gelişim indekslerini etkileyen faktörler: 100 olguda retrospektif gözlemsel bir değerlendirme

Detaylı

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi

Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi IGK Akademisi Toplantısı 10 Haziran 2011 Prof. Dr.Belhhan Akpınar Florence Nightingale Hastanesi Şişli-Istanbul AF ve Kardiyak Cerrahi girişimler Mitral cerrahisi

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Aygün DĠNDAR

KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Prof. Dr. Aygün DĠNDAR KALP SESLERĠ VE ÜFÜRÜMLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Aygün DĠNDAR Oskültasyon Ġyi bir steteskop kullanılmalı Sessiz ortamda yapılmalı Çocuk olabildiğince sakin olmalı Tüm odaklar (mitral, triküspid,

Detaylı

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU

KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR EKOKARDİYOGRAFİK BULGU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 393-356 KORONER SİNÜS DİLATASYONU: RETROGRAD KARDİYOPLEJİ İLE ÖPERE EDİLECEK OLAN HASTALARDA FARKEDİLMESİ ÖNEMLİ OLAN BİR Mete Alpaslan,

Detaylı

Mitral Kapak Ön Yaprakç na Ait Kleft ve Efllik Eden Atriyal Septumdaki Defektlerin Kombine Onar m

Mitral Kapak Ön Yaprakç na Ait Kleft ve Efllik Eden Atriyal Septumdaki Defektlerin Kombine Onar m Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Dr. K rali ve Arkadafllar Mitral Kapak Ön Yaprakç na Ait Kleft ve Efllik Eden Atriyal Septumdaki Defektlerin Kombine Onar m COMBINED SURGICAL REPAIR OF ANTERIOR MITRAL

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya

21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya 21 23 Mart 2008, Spice Hotel, Antalya Sekundum ASD; Tüm konjenital kalp hastalıkları içinde 4. sırada: 10000 canlı doğumda 3,78 Emmanoulides GC, Allen HD, Reimenschneider FA, et al. Heart disease in infants,

Detaylı

Bebeklik döneminde siyanotik kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanmış ergenlerde kendilik algısı ve yaşam niteliği

Bebeklik döneminde siyanotik kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanmış ergenlerde kendilik algısı ve yaşam niteliği 220 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.78 Bebeklik döneminde siyanotik kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanmış ergenlerde kendilik algısı ve yaşam niteliği Self perception

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Transözefagial Ekokardiyografi. M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Transözefagial Ekokardiyografi M Serdar Küçükoğlu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Endikasyonlar -I Nondiagnostik TTE Doğal kapakların değerlendirilmesi Protez kapakların değerlendirilmesi İnfektif

Detaylı

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler

Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme (kalpdamar veya dolaşım sisteme) İlişkin Terimler Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler Kardiyovasküler (kalp-damar veya dolaşım) sistemi, kanı bütün vücuda dolaştıran organlar

Detaylı

Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015

Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015 Dr. İlyas ATAR Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nisan, 2015 İlk işlem başarı oranı Sol aksesuar yollar % 97 Sağ aksesuar yollar % 88 Septal aksesuar yollar % 89 Nüks oranları

Detaylı