SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n"

Transkript

1 SAP Best Practices Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n

2 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 2

3 SAP Best Practices'a Giri SAP Best Practices, mü teri uygulamalar kolayla rmak için önceden konfigüre edilmi i süreçleri ve proje h zland lar sunan paketlerden olu ur. Proje içinde düzenlemeler Proje içinde düzenlemeler SAP Best Practices Standart Sistem Geleneksel proje Standart Sistem SAP Best Practices ile SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 3

4 SAP Best Practices' En yi Yapan Nedir? SAP ve i orta deneyimleri SAP Best Practices geli imine katk sa lar 35 y n üzerinde deneyim, tasar m ve her büyüklükteki irketten gelen girdiler 36 'n n üzerinde SAP Orta verimlilik ve geçerlili e odaklanm do rudan geli meye katk sa lar 'in üzerinde uygulama SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 4

5 SAP Best Practices geni bir proje yelpazesi için kullan lmaktad r Mikro Dikey SAP Business All-in-One SAP Best Practices paketleri, mikro dikey çözümlerin h zl biçimde geli tirilmesi için güçlü bir temel olu turur Prototip / Konsept Kan tlama SAP uygulamalar ve proseslerini ön izleyin ve kavray n Referans Sistemi Blueprinting ve çözüm kapsam tan h zla kurun ve h zland n Ba lama Noktas Orta ölçekli irket gereksinimlerinin ortalama %30-%80'ini kar lay n Proje boyunca ihtiyaç oldukça ek gereksinimleri ekleyin Ba irket Rollout'u Farkl bölge veya sektörlerdeki ba irketlere SAP rollout'unu h zland n SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 5

6 SAP Best Practices küçük ve orta ölçekli i letmeleri SAP Business All-in-One' n anahtar bir ö esi olarak etkinle tirme Sektör Çözümleri Ortaklar Tek Uygulamas küçük i letme gereksinimlerini kar layan Eksiksiz, Uyarlanabilir talep üzerine i çözümü Konfigüre Edilebilir ve Geni letilebilir yo un sektörel en iyi uygulamalar n oldu u yerel i çözümü zland ran: SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 6

7 çerdikleri: SAP Best Practices, dokümantasyon ve ön konfigürasyon sunar Eksiksiz dokümantasyon ve ön konfigürasyon her SAP Best Practices paketinde mevcuttur. çerik: Dokümantasyon Senaryolara genel bak lar süreci dokümantasyonu zl K lavuz ayarlar n ön ko ullar ve yönlendirmeli etkinle tirmesi Konfigürasyon K lavuzu itim malzemesi Ön konfigürasyon Ön konfigürasyon ayarlar Örnek ana veriler Konfigürasyon dokümanlar Otomasyon araçlar Yazd rma formlar Yeni SAP NetWeaver Business Client' güçlendirmek için kullan rolleri Dokümantasyon A Yükleme Faaliyet dokümantasyonu, teknik dokümantasyon, dokümantasyon ablonlar ve dönü türme formlar Teknik A yükleme Konfigürasyon ayarlar Otomasyon araçlar Netle tirilmi Yazd rma Formlar ve Raporlar... bir SAP Add-On ile sa lan r SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 7 Not: Baz SAP Best Practices uygulamalar yaln zca dokümantasyon a yüklemesi olarak sunulur, daha fazla ayr nt için bkz. zl K lavuz

8 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 8

9 SAP Best Practices kullan be temel ad içerir 1. Gözden geçirme ve indirme Uygun uygulama senaryolar seçmek için SAP Best Practices belgelerini ve senaryo kapsam SAP Help Portal'da inceleyin ve daha sonra seçti iniz paketi indirin 2. Kurulum SAP uygulamalar ve gerekli notlar kurun 3. Etkinle tirm e 4. Ayr nt land r ma Süreci Dokümantasyonunu kullanarak önceden konfigüre edilmi senaryolar yükleyin ve etkinle tirin veya sistemi manüel olarak konfigüre edin, senaryolar gözden geçirin veya deneyin Önceden konfigüre edimi SAP Best Practices senaryolar n üzerine di er gereksinimleri tan mlay n ve ekleyin 5. Uyarlama ve Geli tirme Mü teri veya mikro dikey gereksinimleri kar lamak için sistemi uyarlay n ve geli tirin SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 9

10 SAP Best Practices Çözümünü Canl Sisteme Dönü türme SAP Best Practices Add-On Tüm senaryolar etkinle tirme Prototip Gerekli kapsam tan mlama Senaryolar seçme Proje ekibi e itimi ak anlama Seçilen senaryolar etkinle tirme GEL. K.GÜ ÜRET. SAP Best Practices, uygulama projenizin tüm süreci için bir temel olu turur SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 10

11 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 11

12 UYGULAMA - Solution Builder SAP Best Practices etkinle tirmesi için basitle tirilmi yol KAPSAM UYARLA ETK NLE R Grafik senaryo seçimi SAP Best Practices taraf ndan sunulan standart kapsam ablonlar Ek ablonlarla kolay geli tirmeler letme yap n grafiksel uyarlamas Ana verilerin ki iselle tirilmesi Ki iselle tirilmi verilerin oldu u seçilen senaryolar n otomatik kurulumu Geli mi performans ve kullan labilirlik SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 12

13 Solution Builder Bile enler + temel i levler Solution Builder Solution Builder Farkl çözüm veya paket kapsamlar yönetir Grafik kapsam planlama motoru Organizasyonel yap olu turucusu ve ki iselle tirme Uygulama alan düzenleyicisi + tayin Uygulama Yard mc Çözümün/paketin uygulanmas (senaryo temelinde) yönetir ve izler; günlüklere eri ir Modül tayini, senaryo düzeyinde/senaryo düzenleme görünümünde (örn., fiyatland rma parametreleri) bak m Building Block Builder Modül yaratma Uygulama aktivitelerinin farkl görev türlerini ekleme Kurulum verilerinin bak SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 13

14 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 14

15 CRM için SAP Best Practices: Özellikler Büyük Ölçekli irket Orta Ölçekli irket Küçük Ölçekli irket Odak Inbound Lead Management Campaign Management Outbound Lead Management Esneklik Kanallar Activity Management Opportunity Management Geli tirilmi Senaryo kapsam KOB pazar na uygundur (i gereksinimleri ve sistem altyap ) Telesales Inbound Telesales Outbound Extended Sales Order Processing Karma k çözümlerde kolayca birle tirilebilen genel senaryolar Internet Sales B2C Internet Sales B2B CRM bile enlerinin modüler kullan için modül yakla CRM Çekirdek Çekirdek ama odakl CRM uygulamas deste i BP Baseline BP Industry Entegrasyon SAP CRM BP CRM SAP BW SAP ERP Di er SAP Best Practices çözümleriyle önceden konfigüre edilmi entegrasyon SAP Business Suite çözümleriyle entegrasyon SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 15

16 CRM için SAP Best Practices: çerik Kapsam (1) Senaryo listesi PAZARLAMA SENARYOLARI Yal n Kampanya Yönetimi Mü teri Aday Yönetimi Ça Merkezi - Pazarlama SATI SENARYOLARI Mü teri & lgili Ki i Yönetimi Aktivite Yönetimi rsat Yönetimi Bölge Yönetimi Pipeline Performans Yönetimi Ça Merkezi - Sat ZMET SENARYOLARI Ça Merkezi - Hizmet Hizmet Sipari Yönetimi ikayet ve ade Yönetimi E-Hizmet: Çözüm Deste i E-Hizmet: Hizmet Talep Yönetimi E-Hizmet: ikayet ve ade Yönetimi ANAL K SENARYOLARI SAP BW üzerinden Pazarlama, Sat için raporlama CRM Interaktif Raporlama SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 16

17 CRM için SAP Best Practices: çerik Kapsam (2) Di er Sunulanlar Kullan Arayüzü KONF GÜRASYONU CRM WebClient için önceden konfigüre edilmi roller BP CRM senaryosu kapsam nda uyarlan r Groupware Entegrasyonu stemci tarafl groupware ve birebir E-posta entegrasyonu ile karma kl n azalt lmas RAPORLAMA SAP BW olmadan basitle tirilmi mü teri bilgi toplama raporlamas ERP ENTEGRASYONU SAP ERP ve SAP CRM aras ndaki ana verive i lem verileri entegrasyonu BP CRM senaryosu kapsam için uyarlan r ERP NetWeaver Business Client ve CRM WebClient aras nda temel kullan arayüzü entegrasyonu SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 17

18 CRM için SAP Best Practices: Modüller (1) Katman 0 Modülleri Katman 1 Modülleri BB Ad BB Ad C00 SAP Best Practices Installation B08 CRM Cross-Topic Functions B01 CRM Generation C41 CRM Interactive Reporting C71 CRM Connectivity C11 CRM Marketing Master Data C72 CRM Connectivity Standalone C23 CRM Basic Sales C04 CRM WebClient User Interface C13 CRM Service Master Data B09 CRM Customizing Replication C12 CRM Service Master Data Standalone C01 CRM Organizational Model C02 CRM Organizational Model Standalone C03 CRM Master Data Replication C10 CRM Central Master Data C09 CRM Central Master Data Standalone Temel Modüller Tüm senaryolar için zorunludur SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 18 Çapraz senaryo modülleri Yaln zca belirli senaryo gruplar için zorunludur veya iste e ba r

19 CRM için SAP Best Practices: Modüller (2) Katman 2 Modülleri C22 C37 C31 C36 C32 C34 C06 C26 C40 C28 C78 C33 C74 BB Ad CRM Lean Campaign Management CRM Lead Management CRM Activity Management CRM Account and Contact Management CRM Opportunity Management CRM Integr. ERP Order & Quotation Mgmt. CRM Territory Management CRM Service CRM Service Standalone CRM Complaints CRM Interaction Center CRM Teleservice CRM E-Service Senaryoya özgü modüller Yaln zca belirli bir senaryo için zorunludur SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 19

20 Önceden Konfigüre Edilmi WebClient Kullan Arayüzü daki WebClient UI eleri SAP Best Practices senaryo kapsam için önceden konfigüre edilmi tir: Dola ma Çubu u 5 Do rudan Ba lant Grubu Çal ma Alan Çal ma Ba lant Grubu Mant ksal Ba lant lar 2 SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 20

21 Önceden Konfigüre Edilmi WebClient Kullan Rolleri Pazarlama Pazarlama Çal an Pazarlama Yöneticisi IC Pazarlama Temsilcisi IC Yöneticisi Sat Sat Çal an Sat Yöneticisi IC Sat Temsilcisi IC Yöneticisi Hizmet IC Hizmet Çal an IC Destek Temsilcisi Hizmet Çal an Hizmet Teknisyeni Hizmet Yöneticisi SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 21

22 CRM için SAP Best Practices V2.70 Entegrasyon Konular SAP CRM <-> SAP ERP ERP Senaryo CRM CRM için SAP Best Practices Sunulanlar Teklif ve sipari i leme yaln zca SAP ERP sisteminde gerçekle ir, örn., CRM Interaction Center'dan ERP teklifi/mü teri sipari i CRM f rsat na dayal ERP teklifi rl i levlerle do rudan CRM WebClient UI'den ERP teklifi/mü teri sipari i yaratma SAP ERP ve SAP CRM aras nda sat belgeleri al veri i yoktur Organizasyon Modeli Ana Veriler Uyarlama Kullan Arayüzü Sistem Altyap Entegre edilen organizasyon modeli için 3 varyant desteklenir: Yaln zca ERP SD sat alan yla entegrasyon ERP HR organizasyon modeliyle entegrasyon Ba ms z CRM durumunda entegrasyon yoktur Belirli mü eri gereksinimlerine göre esneklik Ana veri nesnelerinin SAP ERP ve SAP CRM aras nda al veri i yap r: Mü teriler, ilgili ki iler Ürünler Ko ullar (temel fiyat) Entegrasyon için öneriler: öncü sistemler, say aral klar, vb. SAP ERP NWBC ile SAP CRM WebClient aras nda entegrasyon ERP NWBC CRM WebClient NWBC'de eksiksiz CRM WebClient görüntülemesi Giri düzeyi: CRM aktivitesi, örn., Aday Mü teri CRM WebClient ERP NWBC CRM WebClient çerçevesinde çal an ERP SAP GUI i lemi Giri düzeyi: ERP i lemi SAP ERP ve SAP CRM aras nda ba lant için konfigürasyon deste i SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 22

23 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 23

24 PT Nippon Indosari SAP Best Practices Paketini Seçiyor ÖZELL KLER PT Nippon Indosari Corpindo Yer: Bekasi, Endonezya Sektör: CPG Ürünler ve Hizmetler: F n Ürünleri Çal an say : 760 Web Sitesi: SAP Çözümleri ve Hizmetleri: SAP Business All in One, SAP Best Practices Orta : Metrodata e-bisnis SAP'den elde etti imiz maliyetleri dü ürme, geliri art rma ve BT stratejisi gibi faydalar, Nippon Indosari'yi yeni bir ba ar düzeyine ta mada önemli bir rol oynayacakt r Zorluklar ve F rsatlar Süreci entegrasyonu ve verimlili i Yönetim raporlamas Veritaban merkezli Amaçlar süreçlerini h zland rma ve verimlili i art rma Faaliyetleri daha effaf hale getirme irkete göre ölçeklendirilebilen bir sistem geli tirme Uygulama levleri Uygulama 20 haftada tamamland Neden SAP? Benzer senaryolara sahip güçlü referanslar ve SAP'nin tüketim mallar sektöründeki sayg nl SAP, geni kapsaml i süreçlerine yönelik zengin i levler sunar Faydalar Önceden konfigüre edilmi çözüm, uygulamay h zland r Tedarik zincirinin tam entegrasyonu ve tam kapsaml mant ksal ve analitik özelliklerden yararlanma Do ru, güvenilir ve gerçek zamanl olarak kullan labilir bilgiler Karar alma için etkinle tirilmi daha fazla analitik Alex Honki Proje Yöneticisi PT Nippon Indosari Corp. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 24

25 WEG China SAP Best Practices Paketini Seçiyor ÖZELL KLER WEG China Yer: Nantong, China Sektör: IM&C Ürünler ve Hizmetler: Motorlar Çal an say : 600 Web Sitesi: SAP Çözümleri ve Hizmetleri: SAP ERP, SAP Best Practices orta : hartung:consult Bu kadar k sa bir sürede tam ölçekli bir SAP çözümünü uygulayabilmenin mümkün oldu unu hiç dü ünmemi tik. Zorluklar ve F rsatlar Kullan lar SAP'den önce herhangi bir ERP paketi kullanm yordu Çok k sa uygulama dönemi Amaçlar zl SAP Uygulamas Tüm i letme departmanlar na entegre bir uygulama sa lama En iyi sektör uygulamalar kullanma Uygulama levleri Uygulama 3 ayda tamamland Neden SAP? Pazar uzmanl SAP Best Practice paketinin kullan labilirli i irketin genel merkezi SAP kullan yor Faydalar SAP Best Practices paketi, mü terinin çok k sa bir süre içerisinde prototip sahibi olmas sa lad. Sistem konfigürasyonunu tamamlamak için yaln zca küçük de iklikler gerekti. Fernando Lima Proje Yöneticisi WEG Nantong SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 25

26 Cereal Comércio SAP Best Practices Paketini Seçiyor ÖZELL KLER Cereal Comércio Yer: Rio Verde-GO, Brezilya Sektör: Tüketim ürünleri, Mill products Ürünler ve Hizmetler: Soya ve Türevleri, Depo hizmetleri Gelir: 100 milyon $ Çal an say : 100 Web Sitesi: SAP Çözümleri ve Hizmetleri: SAP Business All-In-One, SAP Best Practices Orta : Inove Soluções SAP Best Practices tabanl çözüm, i sorunlar çözmenin en h zl yolu oldu unu kan tlad. 8 haftadan k sa bir sürede S r dan canl uygulamaya geçmek gibi bir proje zorlu u, i orta z Inove Soluções taraf ndan mükemmel sonuçlarla tamamland. Zorluklar ve F rsatlar letme nakit ak n effafl Finansal denetimler ve raporlama Envanter denetimi, üretim denetimi ve ilgili maliyetler Amaçlar Operasyonel mükemmellik kazanma Operasyonel verimlili i artt rma Maliyetleri dü ürme ve verimlili i yükseltme Daha iyi raporlama ve analitikler Uygulama levleri 8 haftadan daha k sa sürede tam uygulama Toplam ba lang ç maliyeti $' n alt nda SAP Best Practice Baseline Brezilya'n n %90'dan fazlas kullan ma haz r olarak uyguland Neden SAP? Ba ar kan tlanm, h zl kurumsal kaynak planlamas (ERP) Ticari i lemlerin ve süreçlerin h zl biçimde uygulanmas na destek Faydalar Uygulama Cereal Comercio'ya sat nalma, envanter, üretim, sat ve finans üzerinde genel bir denetim yetene i kazand rd SAP çözümü, mal giri inden üretime ve sat sürecinin tamamlanmas na kadar üretim ve da m süreçlerinin her a amas destekliyor. Nakit ak SAP'nin standart nakit ak özelli inin yan s ra, Cereal finansal zaman çizelgesiyle ili kili olarak mallar n etlisini de erlendirmenin yeni bir yolu olan envanter/nakit ak n geli tirdi. Evaristo Jr. CEO Cereal Comerico SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 26

27 Mikro+Polo d.o.o. SAP Best Practices Paketini Seçiyor ÖZELL KLER Mikro+Polo d.o.o. Yer: Maribor, Slovenya Sektör: Toptan Sat Ürün ve Hizmetler: Mühendislik, t p ve kalibrasyon laboratuar ürünleri Gelir: 10, 3 milyon Çal an say : 70 Web Sitesi: SAP Çözümleri ve Hizmetleri: SAP Business All-In-One çözümü, SAP Best Practices paketi Orta : itelligence d.o.o. intelligence n itwholesale çözümünü seçmemizin nedeni, i süreçlerimizi mümkün olan en yüksek düzeyde destekleyecek ve otomatikle tirecek bir bilgi sistemi elde etmeye kararl olmam zd. SAP'yi, etkileyici referanslara sahip oldu undan ve en önemli mü terilerimiz ve tedarikçilerimizin kulland sistem oldu undan seçtik.. Zorluklar ve F rsatlar Yönetim görünürlü ünün azl Finansal denetimler ve raporlama Belirli bir zamanda do ru verilere eri ebilme Amaçlar Operasyonel verimlili i art rma Mü teri ili kilerini geli tirme De en i gereksinimlerine h zl yan t verme Uygulama levleri Tam kapsaml uygulama 23 haftada tamamland Uygulama araçlar n kullan zland lm sistem ve kullan dokümantasyonu zland lm mü teri e itimi Gerekli dan ma günleri say azalt ld Neden SAP? Sektöre özgü yerle ik en iyi uygulamalar Ba ar kan tlanm, h zl kurumsal kaynak planlamas (ERP) Nihai çözümü büyüyen veya de en i ihtiyaçlar na göre tasarlayabilme yetene i Yerelle tirilmi /ülkeye özgü i uygulamalar için destek Faydalar Merkezile tirilmi veri yönetimi ve raporlama Tam entegre i sistemi Marko Podgornik Genel müdür Mikro+Polo d.o.o. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 27

28 Mü teri Ba ar Öyküsü - Med-Health irketleri SAP Best Practices tabanl SAP Business All-in-One çözümünü uygulayarak 10 hafta içinde h zl geli me Gelecekteki ihtiyaçlar kar layacak biçimde ölçeklenebilecek, sektörün seçkin en iyi uygulamalar Sektörün önde gelen t bbi ürün da mc lar ndan biri olan Med- Health irketleri, Ki Solutions taraf ndan uygulanan SAP All-in-One çözümünü uyarlad Operasyonlar sürdürecek çok k tl say da personel ile 10 hafta içinde h zl geli me Med-Health, t bbi malzemelere ili kin web tabanl da m faaliyetleriyle canl uygulamaya geçmek için, laç ve Toptan Sat Da m Yönetimi için tasarlanm kapsaml i levlerle sistemlerini zland rmaya gerek duydu. Sektörün standart altyap na sahip SAP Best Practices tabanl SAP All-in-One çözümü mü teriler ve i ortaklar ile bir güven ili kisi olu turmaya yard mc oldu SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 28

29 Mü teri Ba ar Öyküsü - Polyglass SAP Best Practices tabanl SAP Business All-in-One çözümü ile orta ölçekli irkette uygun maliyetli uygulama leride gerçekle ecek yenilikler için bir temel olu turmak Andy Hastings, COO, ABD Önde gelen bir modifiye bitüm çat kaplama üreticisi olan POLYGLASS, SAP All-in-One i orta çözümü EDGE TM 'i Technology Solutions Company'den (TSC) uygulad Polyglass, ISO sertifikas için ba vuruda bulunmay planl yor ve ayr nt dokümantasyon ile i süreci prosedür gereksinimlerine yönelik bir çözüm kullanmak istiyordu. SAP Allin-One, bu gereksinimleri bir defada ve bütçe s rlar içinde sa layabilecek tek çözümdü. Uygun maliyetli kurulum, beklentilerle örtü en zaman çizelgesi ISO sertifikasyonunu destekleyecek i süreçleri ve prosedürlerinin kapsaml dokümantasyonu SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 29

30 Dünya çap nda çal malar SAP Best Practices' n de erini kan tlam r Uygulama H zland rma: ABD ve Latin Amerika'da 2006 nda 20 örnek proje için ortalama uygulama zaman 4,2 ayd Dan manl k ve mü teri proje kaynaklar ortalama %50 oran nda azalt n. Toplam proje süresini ortalama %32 oran nda k salt n. Mü teri ihtiyaçlar kar lama: Mü teri gereksinimleriyle ortalama %72 oran nda e le me sa lay n 1 SAP Best Practices olmadan proje daha karma k olabilirdi. Genel proje daha h zl yd." 2 ERP SCM, SRM CRM/BI PLM IT SCM, SRM ERP PLM IT CRM/BI Süre azaltma (ki i ba na saat) Maliyet azaltma (1000 Euro cinsinden) n = 51 Medyan 3345 Aritmetik Ortalama 1 Uygulama projelerinde SAP Best Practices kullanan mü teriler aras nda gerçekle tirilen tarihli bir SAP anketinin sonuçlar Ludwigshafen Üniversitesi Uygulamal Bilimler bölümü taraf ndan 2004 y nda gerçekle tirilen bir çal ma SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 30

31 SAP Best Practices Orta ölçekli pazardaki ba ar n temeli Orta Ölçekli Pazar n htiyaçlar Kar lamak Üzere Tasarlanm Paketler SAP'nin geni sektör deneyimini temel alan önceden konfigüre edilmi, kullan ma haz r i senaryolar için güçlü bir temel zl Uygulama ve Azalt lm l Maliyetler Geleneksel yakla mlarla kar la ld nda maliyetleri azaltmaya yönelik araçlar, içerik ve yöntem Haz r Uzmanl Belirli ihtiyaçlara göre uyarlanabilen yeniden kullan labilir dokümantasyon ve konfigürasyon Senaryolar Yarat n veya Geli tirin Kendi SAP Business All-in-One çözümünüzü yaratman z için temel olu turacak otomasyon ve ki iselle tirmeyi içeren, tam olarak belgelenmi uygulama prosedürünü kullan n Çal ma Prototipi Olu turun Yaln zca birkaç gün içinde kullan ma haz r, tam olarak belgelenmi bir çal ma prototipi elde edin Proje Performans ve Mü teri Anlay Geli tirin SAP Best Practices' de erlendirme, e itim ve uygulama için entegre bir araç olarak kullan n SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 31

32 Daha Fazla Ayr nt çin: SAP Genel Web Sitesi SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Service Marketplace Yaln zca Ortaklar ve Mü teriler SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Best Practices Portfolio Kullan labilirlik SAP Help Portal - Genel SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 32

33 Te ekkürler! SAP Best Practices SAP AG SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 33

34 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.

SAP Best Practices. Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How. SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik

SAP Best Practices. Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How. SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik SAP Best Practices Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik 1. SAP Best Practices i kullanmak 2. SAP Best Practices i indirmek SAP Best Practices

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES Alper ÖZPINAR Eda A BULUT Oya ÖNER stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m

Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Tedarik Zincirleri çin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m Ara. Gör. Dr. Hilmi YÜKSEL Dokuz Eylül Üniversitesi,..B.F.,

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim Yrd. Doç. Dr. Ali R za F RUZAN Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

TEKNOLOJ N N NOVASYON AMACIYLA MÜ TER DENEY M YÖNET M NDE KULLANIMI

TEKNOLOJ N N NOVASYON AMACIYLA MÜ TER DENEY M YÖNET M NDE KULLANIMI TEKNOLOJ N N NOVASYON AMACIYLA MÜ TER DENEY M YÖNET M NDE KULLANIMI Ta k n D RSEHAN Marmara Üniversitesi ÖZET Sürekli artan rekabet ortam ; yönetim, sat ve pazarlama stratejilerinde yeni yakla mlar n do

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı