SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n"

Transkript

1 SAP Best Practices Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n

2 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 2

3 SAP Best Practices'a Giri SAP Best Practices, mü teri uygulamalar kolayla rmak için önceden konfigüre edilmi i süreçleri ve proje h zland lar sunan paketlerden olu ur. Proje içinde düzenlemeler Proje içinde düzenlemeler SAP Best Practices Standart Sistem Geleneksel proje Standart Sistem SAP Best Practices ile SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 3

4 SAP Best Practices' En yi Yapan Nedir? SAP ve i orta deneyimleri SAP Best Practices geli imine katk sa lar 35 y n üzerinde deneyim, tasar m ve her büyüklükteki irketten gelen girdiler 36 'n n üzerinde SAP Orta verimlilik ve geçerlili e odaklanm do rudan geli meye katk sa lar 'in üzerinde uygulama SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 4

5 SAP Best Practices geni bir proje yelpazesi için kullan lmaktad r Mikro Dikey SAP Business All-in-One SAP Best Practices paketleri, mikro dikey çözümlerin h zl biçimde geli tirilmesi için güçlü bir temel olu turur Prototip / Konsept Kan tlama SAP uygulamalar ve proseslerini ön izleyin ve kavray n Referans Sistemi Blueprinting ve çözüm kapsam tan h zla kurun ve h zland n Ba lama Noktas Orta ölçekli irket gereksinimlerinin ortalama %30-%80'ini kar lay n Proje boyunca ihtiyaç oldukça ek gereksinimleri ekleyin Ba irket Rollout'u Farkl bölge veya sektörlerdeki ba irketlere SAP rollout'unu h zland n SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 5

6 SAP Best Practices küçük ve orta ölçekli i letmeleri SAP Business All-in-One' n anahtar bir ö esi olarak etkinle tirme Sektör Çözümleri Ortaklar Tek Uygulamas küçük i letme gereksinimlerini kar layan Eksiksiz, Uyarlanabilir talep üzerine i çözümü Konfigüre Edilebilir ve Geni letilebilir yo un sektörel en iyi uygulamalar n oldu u yerel i çözümü zland ran: SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 6

7 çerdikleri: SAP Best Practices, dokümantasyon ve ön konfigürasyon sunar Eksiksiz dokümantasyon ve ön konfigürasyon her SAP Best Practices paketinde mevcuttur. çerik: Dokümantasyon Senaryolara genel bak lar süreci dokümantasyonu zl K lavuz ayarlar n ön ko ullar ve yönlendirmeli etkinle tirmesi Konfigürasyon K lavuzu itim malzemesi Ön konfigürasyon Ön konfigürasyon ayarlar Örnek ana veriler Konfigürasyon dokümanlar Otomasyon araçlar Yazd rma formlar Yeni SAP NetWeaver Business Client' güçlendirmek için kullan rolleri Dokümantasyon A Yükleme Faaliyet dokümantasyonu, teknik dokümantasyon, dokümantasyon ablonlar ve dönü türme formlar Teknik A yükleme Konfigürasyon ayarlar Otomasyon araçlar Netle tirilmi Yazd rma Formlar ve Raporlar... bir SAP Add-On ile sa lan r SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 7 Not: Baz SAP Best Practices uygulamalar yaln zca dokümantasyon a yüklemesi olarak sunulur, daha fazla ayr nt için bkz. zl K lavuz

8 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 8

9 SAP Best Practices kullan be temel ad içerir 1. Gözden geçirme ve indirme Uygun uygulama senaryolar seçmek için SAP Best Practices belgelerini ve senaryo kapsam SAP Help Portal'da inceleyin ve daha sonra seçti iniz paketi indirin 2. Kurulum SAP uygulamalar ve gerekli notlar kurun 3. Etkinle tirm e 4. Ayr nt land r ma Süreci Dokümantasyonunu kullanarak önceden konfigüre edilmi senaryolar yükleyin ve etkinle tirin veya sistemi manüel olarak konfigüre edin, senaryolar gözden geçirin veya deneyin Önceden konfigüre edimi SAP Best Practices senaryolar n üzerine di er gereksinimleri tan mlay n ve ekleyin 5. Uyarlama ve Geli tirme Mü teri veya mikro dikey gereksinimleri kar lamak için sistemi uyarlay n ve geli tirin SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 9

10 SAP Best Practices Çözümünü Canl Sisteme Dönü türme SAP Best Practices Add-On Tüm senaryolar etkinle tirme Prototip Gerekli kapsam tan mlama Senaryolar seçme Proje ekibi e itimi ak anlama Seçilen senaryolar etkinle tirme GEL. K.GÜ ÜRET. SAP Best Practices, uygulama projenizin tüm süreci için bir temel olu turur SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 10

11 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 11

12 UYGULAMA - Solution Builder SAP Best Practices etkinle tirmesi için basitle tirilmi yol KAPSAM UYARLA ETK NLE R Grafik senaryo seçimi SAP Best Practices taraf ndan sunulan standart kapsam ablonlar Ek ablonlarla kolay geli tirmeler letme yap n grafiksel uyarlamas Ana verilerin ki iselle tirilmesi Ki iselle tirilmi verilerin oldu u seçilen senaryolar n otomatik kurulumu Geli mi performans ve kullan labilirlik SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 12

13 Solution Builder Bile enler + temel i levler Solution Builder Solution Builder Farkl çözüm veya paket kapsamlar yönetir Grafik kapsam planlama motoru Organizasyonel yap olu turucusu ve ki iselle tirme Uygulama alan düzenleyicisi + tayin Uygulama Yard mc Çözümün/paketin uygulanmas (senaryo temelinde) yönetir ve izler; günlüklere eri ir Modül tayini, senaryo düzeyinde/senaryo düzenleme görünümünde (örn., fiyatland rma parametreleri) bak m Building Block Builder Modül yaratma Uygulama aktivitelerinin farkl görev türlerini ekleme Kurulum verilerinin bak SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 13

14 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 14

15 CRM için SAP Best Practices: Özellikler Büyük Ölçekli irket Orta Ölçekli irket Küçük Ölçekli irket Odak Inbound Lead Management Campaign Management Outbound Lead Management Esneklik Kanallar Activity Management Opportunity Management Geli tirilmi Senaryo kapsam KOB pazar na uygundur (i gereksinimleri ve sistem altyap ) Telesales Inbound Telesales Outbound Extended Sales Order Processing Karma k çözümlerde kolayca birle tirilebilen genel senaryolar Internet Sales B2C Internet Sales B2B CRM bile enlerinin modüler kullan için modül yakla CRM Çekirdek Çekirdek ama odakl CRM uygulamas deste i BP Baseline BP Industry Entegrasyon SAP CRM BP CRM SAP BW SAP ERP Di er SAP Best Practices çözümleriyle önceden konfigüre edilmi entegrasyon SAP Business Suite çözümleriyle entegrasyon SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 15

16 CRM için SAP Best Practices: çerik Kapsam (1) Senaryo listesi PAZARLAMA SENARYOLARI Yal n Kampanya Yönetimi Mü teri Aday Yönetimi Ça Merkezi - Pazarlama SATI SENARYOLARI Mü teri & lgili Ki i Yönetimi Aktivite Yönetimi rsat Yönetimi Bölge Yönetimi Pipeline Performans Yönetimi Ça Merkezi - Sat ZMET SENARYOLARI Ça Merkezi - Hizmet Hizmet Sipari Yönetimi ikayet ve ade Yönetimi E-Hizmet: Çözüm Deste i E-Hizmet: Hizmet Talep Yönetimi E-Hizmet: ikayet ve ade Yönetimi ANAL K SENARYOLARI SAP BW üzerinden Pazarlama, Sat için raporlama CRM Interaktif Raporlama SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 16

17 CRM için SAP Best Practices: çerik Kapsam (2) Di er Sunulanlar Kullan Arayüzü KONF GÜRASYONU CRM WebClient için önceden konfigüre edilmi roller BP CRM senaryosu kapsam nda uyarlan r Groupware Entegrasyonu stemci tarafl groupware ve birebir E-posta entegrasyonu ile karma kl n azalt lmas RAPORLAMA SAP BW olmadan basitle tirilmi mü teri bilgi toplama raporlamas ERP ENTEGRASYONU SAP ERP ve SAP CRM aras ndaki ana verive i lem verileri entegrasyonu BP CRM senaryosu kapsam için uyarlan r ERP NetWeaver Business Client ve CRM WebClient aras nda temel kullan arayüzü entegrasyonu SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 17

18 CRM için SAP Best Practices: Modüller (1) Katman 0 Modülleri Katman 1 Modülleri BB Ad BB Ad C00 SAP Best Practices Installation B08 CRM Cross-Topic Functions B01 CRM Generation C41 CRM Interactive Reporting C71 CRM Connectivity C11 CRM Marketing Master Data C72 CRM Connectivity Standalone C23 CRM Basic Sales C04 CRM WebClient User Interface C13 CRM Service Master Data B09 CRM Customizing Replication C12 CRM Service Master Data Standalone C01 CRM Organizational Model C02 CRM Organizational Model Standalone C03 CRM Master Data Replication C10 CRM Central Master Data C09 CRM Central Master Data Standalone Temel Modüller Tüm senaryolar için zorunludur SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 18 Çapraz senaryo modülleri Yaln zca belirli senaryo gruplar için zorunludur veya iste e ba r

19 CRM için SAP Best Practices: Modüller (2) Katman 2 Modülleri C22 C37 C31 C36 C32 C34 C06 C26 C40 C28 C78 C33 C74 BB Ad CRM Lean Campaign Management CRM Lead Management CRM Activity Management CRM Account and Contact Management CRM Opportunity Management CRM Integr. ERP Order & Quotation Mgmt. CRM Territory Management CRM Service CRM Service Standalone CRM Complaints CRM Interaction Center CRM Teleservice CRM E-Service Senaryoya özgü modüller Yaln zca belirli bir senaryo için zorunludur SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 19

20 Önceden Konfigüre Edilmi WebClient Kullan Arayüzü daki WebClient UI eleri SAP Best Practices senaryo kapsam için önceden konfigüre edilmi tir: Dola ma Çubu u 5 Do rudan Ba lant Grubu Çal ma Alan Çal ma Ba lant Grubu Mant ksal Ba lant lar 2 SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 20

21 Önceden Konfigüre Edilmi WebClient Kullan Rolleri Pazarlama Pazarlama Çal an Pazarlama Yöneticisi IC Pazarlama Temsilcisi IC Yöneticisi Sat Sat Çal an Sat Yöneticisi IC Sat Temsilcisi IC Yöneticisi Hizmet IC Hizmet Çal an IC Destek Temsilcisi Hizmet Çal an Hizmet Teknisyeni Hizmet Yöneticisi SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 21

22 CRM için SAP Best Practices V2.70 Entegrasyon Konular SAP CRM <-> SAP ERP ERP Senaryo CRM CRM için SAP Best Practices Sunulanlar Teklif ve sipari i leme yaln zca SAP ERP sisteminde gerçekle ir, örn., CRM Interaction Center'dan ERP teklifi/mü teri sipari i CRM f rsat na dayal ERP teklifi rl i levlerle do rudan CRM WebClient UI'den ERP teklifi/mü teri sipari i yaratma SAP ERP ve SAP CRM aras nda sat belgeleri al veri i yoktur Organizasyon Modeli Ana Veriler Uyarlama Kullan Arayüzü Sistem Altyap Entegre edilen organizasyon modeli için 3 varyant desteklenir: Yaln zca ERP SD sat alan yla entegrasyon ERP HR organizasyon modeliyle entegrasyon Ba ms z CRM durumunda entegrasyon yoktur Belirli mü eri gereksinimlerine göre esneklik Ana veri nesnelerinin SAP ERP ve SAP CRM aras nda al veri i yap r: Mü teriler, ilgili ki iler Ürünler Ko ullar (temel fiyat) Entegrasyon için öneriler: öncü sistemler, say aral klar, vb. SAP ERP NWBC ile SAP CRM WebClient aras nda entegrasyon ERP NWBC CRM WebClient NWBC'de eksiksiz CRM WebClient görüntülemesi Giri düzeyi: CRM aktivitesi, örn., Aday Mü teri CRM WebClient ERP NWBC CRM WebClient çerçevesinde çal an ERP SAP GUI i lemi Giri düzeyi: ERP i lemi SAP ERP ve SAP CRM aras nda ba lant için konfigürasyon deste i SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 22

23 Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve Özet SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 23

24 PT Nippon Indosari SAP Best Practices Paketini Seçiyor ÖZELL KLER PT Nippon Indosari Corpindo Yer: Bekasi, Endonezya Sektör: CPG Ürünler ve Hizmetler: F n Ürünleri Çal an say : 760 Web Sitesi: SAP Çözümleri ve Hizmetleri: SAP Business All in One, SAP Best Practices Orta : Metrodata e-bisnis SAP'den elde etti imiz maliyetleri dü ürme, geliri art rma ve BT stratejisi gibi faydalar, Nippon Indosari'yi yeni bir ba ar düzeyine ta mada önemli bir rol oynayacakt r Zorluklar ve F rsatlar Süreci entegrasyonu ve verimlili i Yönetim raporlamas Veritaban merkezli Amaçlar süreçlerini h zland rma ve verimlili i art rma Faaliyetleri daha effaf hale getirme irkete göre ölçeklendirilebilen bir sistem geli tirme Uygulama levleri Uygulama 20 haftada tamamland Neden SAP? Benzer senaryolara sahip güçlü referanslar ve SAP'nin tüketim mallar sektöründeki sayg nl SAP, geni kapsaml i süreçlerine yönelik zengin i levler sunar Faydalar Önceden konfigüre edilmi çözüm, uygulamay h zland r Tedarik zincirinin tam entegrasyonu ve tam kapsaml mant ksal ve analitik özelliklerden yararlanma Do ru, güvenilir ve gerçek zamanl olarak kullan labilir bilgiler Karar alma için etkinle tirilmi daha fazla analitik Alex Honki Proje Yöneticisi PT Nippon Indosari Corp. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 24

25 WEG China SAP Best Practices Paketini Seçiyor ÖZELL KLER WEG China Yer: Nantong, China Sektör: IM&C Ürünler ve Hizmetler: Motorlar Çal an say : 600 Web Sitesi: SAP Çözümleri ve Hizmetleri: SAP ERP, SAP Best Practices orta : hartung:consult Bu kadar k sa bir sürede tam ölçekli bir SAP çözümünü uygulayabilmenin mümkün oldu unu hiç dü ünmemi tik. Zorluklar ve F rsatlar Kullan lar SAP'den önce herhangi bir ERP paketi kullanm yordu Çok k sa uygulama dönemi Amaçlar zl SAP Uygulamas Tüm i letme departmanlar na entegre bir uygulama sa lama En iyi sektör uygulamalar kullanma Uygulama levleri Uygulama 3 ayda tamamland Neden SAP? Pazar uzmanl SAP Best Practice paketinin kullan labilirli i irketin genel merkezi SAP kullan yor Faydalar SAP Best Practices paketi, mü terinin çok k sa bir süre içerisinde prototip sahibi olmas sa lad. Sistem konfigürasyonunu tamamlamak için yaln zca küçük de iklikler gerekti. Fernando Lima Proje Yöneticisi WEG Nantong SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 25

26 Cereal Comércio SAP Best Practices Paketini Seçiyor ÖZELL KLER Cereal Comércio Yer: Rio Verde-GO, Brezilya Sektör: Tüketim ürünleri, Mill products Ürünler ve Hizmetler: Soya ve Türevleri, Depo hizmetleri Gelir: 100 milyon $ Çal an say : 100 Web Sitesi: SAP Çözümleri ve Hizmetleri: SAP Business All-In-One, SAP Best Practices Orta : Inove Soluções SAP Best Practices tabanl çözüm, i sorunlar çözmenin en h zl yolu oldu unu kan tlad. 8 haftadan k sa bir sürede S r dan canl uygulamaya geçmek gibi bir proje zorlu u, i orta z Inove Soluções taraf ndan mükemmel sonuçlarla tamamland. Zorluklar ve F rsatlar letme nakit ak n effafl Finansal denetimler ve raporlama Envanter denetimi, üretim denetimi ve ilgili maliyetler Amaçlar Operasyonel mükemmellik kazanma Operasyonel verimlili i artt rma Maliyetleri dü ürme ve verimlili i yükseltme Daha iyi raporlama ve analitikler Uygulama levleri 8 haftadan daha k sa sürede tam uygulama Toplam ba lang ç maliyeti $' n alt nda SAP Best Practice Baseline Brezilya'n n %90'dan fazlas kullan ma haz r olarak uyguland Neden SAP? Ba ar kan tlanm, h zl kurumsal kaynak planlamas (ERP) Ticari i lemlerin ve süreçlerin h zl biçimde uygulanmas na destek Faydalar Uygulama Cereal Comercio'ya sat nalma, envanter, üretim, sat ve finans üzerinde genel bir denetim yetene i kazand rd SAP çözümü, mal giri inden üretime ve sat sürecinin tamamlanmas na kadar üretim ve da m süreçlerinin her a amas destekliyor. Nakit ak SAP'nin standart nakit ak özelli inin yan s ra, Cereal finansal zaman çizelgesiyle ili kili olarak mallar n etlisini de erlendirmenin yeni bir yolu olan envanter/nakit ak n geli tirdi. Evaristo Jr. CEO Cereal Comerico SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 26

27 Mikro+Polo d.o.o. SAP Best Practices Paketini Seçiyor ÖZELL KLER Mikro+Polo d.o.o. Yer: Maribor, Slovenya Sektör: Toptan Sat Ürün ve Hizmetler: Mühendislik, t p ve kalibrasyon laboratuar ürünleri Gelir: 10, 3 milyon Çal an say : 70 Web Sitesi: SAP Çözümleri ve Hizmetleri: SAP Business All-In-One çözümü, SAP Best Practices paketi Orta : itelligence d.o.o. intelligence n itwholesale çözümünü seçmemizin nedeni, i süreçlerimizi mümkün olan en yüksek düzeyde destekleyecek ve otomatikle tirecek bir bilgi sistemi elde etmeye kararl olmam zd. SAP'yi, etkileyici referanslara sahip oldu undan ve en önemli mü terilerimiz ve tedarikçilerimizin kulland sistem oldu undan seçtik.. Zorluklar ve F rsatlar Yönetim görünürlü ünün azl Finansal denetimler ve raporlama Belirli bir zamanda do ru verilere eri ebilme Amaçlar Operasyonel verimlili i art rma Mü teri ili kilerini geli tirme De en i gereksinimlerine h zl yan t verme Uygulama levleri Tam kapsaml uygulama 23 haftada tamamland Uygulama araçlar n kullan zland lm sistem ve kullan dokümantasyonu zland lm mü teri e itimi Gerekli dan ma günleri say azalt ld Neden SAP? Sektöre özgü yerle ik en iyi uygulamalar Ba ar kan tlanm, h zl kurumsal kaynak planlamas (ERP) Nihai çözümü büyüyen veya de en i ihtiyaçlar na göre tasarlayabilme yetene i Yerelle tirilmi /ülkeye özgü i uygulamalar için destek Faydalar Merkezile tirilmi veri yönetimi ve raporlama Tam entegre i sistemi Marko Podgornik Genel müdür Mikro+Polo d.o.o. SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 27

28 Mü teri Ba ar Öyküsü - Med-Health irketleri SAP Best Practices tabanl SAP Business All-in-One çözümünü uygulayarak 10 hafta içinde h zl geli me Gelecekteki ihtiyaçlar kar layacak biçimde ölçeklenebilecek, sektörün seçkin en iyi uygulamalar Sektörün önde gelen t bbi ürün da mc lar ndan biri olan Med- Health irketleri, Ki Solutions taraf ndan uygulanan SAP All-in-One çözümünü uyarlad Operasyonlar sürdürecek çok k tl say da personel ile 10 hafta içinde h zl geli me Med-Health, t bbi malzemelere ili kin web tabanl da m faaliyetleriyle canl uygulamaya geçmek için, laç ve Toptan Sat Da m Yönetimi için tasarlanm kapsaml i levlerle sistemlerini zland rmaya gerek duydu. Sektörün standart altyap na sahip SAP Best Practices tabanl SAP All-in-One çözümü mü teriler ve i ortaklar ile bir güven ili kisi olu turmaya yard mc oldu SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 28

29 Mü teri Ba ar Öyküsü - Polyglass SAP Best Practices tabanl SAP Business All-in-One çözümü ile orta ölçekli irkette uygun maliyetli uygulama leride gerçekle ecek yenilikler için bir temel olu turmak Andy Hastings, COO, ABD Önde gelen bir modifiye bitüm çat kaplama üreticisi olan POLYGLASS, SAP All-in-One i orta çözümü EDGE TM 'i Technology Solutions Company'den (TSC) uygulad Polyglass, ISO sertifikas için ba vuruda bulunmay planl yor ve ayr nt dokümantasyon ile i süreci prosedür gereksinimlerine yönelik bir çözüm kullanmak istiyordu. SAP Allin-One, bu gereksinimleri bir defada ve bütçe s rlar içinde sa layabilecek tek çözümdü. Uygun maliyetli kurulum, beklentilerle örtü en zaman çizelgesi ISO sertifikasyonunu destekleyecek i süreçleri ve prosedürlerinin kapsaml dokümantasyonu SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 29

30 Dünya çap nda çal malar SAP Best Practices' n de erini kan tlam r Uygulama H zland rma: ABD ve Latin Amerika'da 2006 nda 20 örnek proje için ortalama uygulama zaman 4,2 ayd Dan manl k ve mü teri proje kaynaklar ortalama %50 oran nda azalt n. Toplam proje süresini ortalama %32 oran nda k salt n. Mü teri ihtiyaçlar kar lama: Mü teri gereksinimleriyle ortalama %72 oran nda e le me sa lay n 1 SAP Best Practices olmadan proje daha karma k olabilirdi. Genel proje daha h zl yd." 2 ERP SCM, SRM CRM/BI PLM IT SCM, SRM ERP PLM IT CRM/BI Süre azaltma (ki i ba na saat) Maliyet azaltma (1000 Euro cinsinden) n = 51 Medyan 3345 Aritmetik Ortalama 1 Uygulama projelerinde SAP Best Practices kullanan mü teriler aras nda gerçekle tirilen tarihli bir SAP anketinin sonuçlar Ludwigshafen Üniversitesi Uygulamal Bilimler bölümü taraf ndan 2004 y nda gerçekle tirilen bir çal ma SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 30

31 SAP Best Practices Orta ölçekli pazardaki ba ar n temeli Orta Ölçekli Pazar n htiyaçlar Kar lamak Üzere Tasarlanm Paketler SAP'nin geni sektör deneyimini temel alan önceden konfigüre edilmi, kullan ma haz r i senaryolar için güçlü bir temel zl Uygulama ve Azalt lm l Maliyetler Geleneksel yakla mlarla kar la ld nda maliyetleri azaltmaya yönelik araçlar, içerik ve yöntem Haz r Uzmanl Belirli ihtiyaçlara göre uyarlanabilen yeniden kullan labilir dokümantasyon ve konfigürasyon Senaryolar Yarat n veya Geli tirin Kendi SAP Business All-in-One çözümünüzü yaratman z için temel olu turacak otomasyon ve ki iselle tirmeyi içeren, tam olarak belgelenmi uygulama prosedürünü kullan n Çal ma Prototipi Olu turun Yaln zca birkaç gün içinde kullan ma haz r, tam olarak belgelenmi bir çal ma prototipi elde edin Proje Performans ve Mü teri Anlay Geli tirin SAP Best Practices' de erlendirme, e itim ve uygulama için entegre bir araç olarak kullan n SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 31

32 Daha Fazla Ayr nt çin: SAP Genel Web Sitesi SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Service Marketplace Yaln zca Ortaklar ve Mü teriler SAP Business All-in-One SAP Best Practices SAP Best Practices Portfolio Kullan labilirlik SAP Help Portal - Genel SAP Best Practices SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 32

33 Te ekkürler! SAP Best Practices SAP AG SAP 2010 / SAP Business All-in-One Sayfa 33

34 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.

SAP Best Practices. Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How. SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik

SAP Best Practices. Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How. SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik SAP Best Practices Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik 1. SAP Best Practices i kullanmak 2. SAP Best Practices i indirmek SAP Best Practices

Detaylı

SAP Best Practices Hazır Sektörel ve Sektörler Arası Know-How. Uygulamalarınızı SAP Best Practices ile canlandırın

SAP Best Practices Hazır Sektörel ve Sektörler Arası Know-How. Uygulamalarınızı SAP Best Practices ile canlandırın SAP Best Practices Hazır Sektörel ve Sektörler Arası Know-How Uygulamalarınızı SAP Best Practices ile canlandırın Gündem 1.SAP Best Practices'a Genel Bakış 2.Uygulama Yaklaşımı 3.Araçlar 4.Başarı ve Özet

Detaylı

2016 İtelligence Türkiye We make the most of SAP solutions! itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız

2016 İtelligence Türkiye We make the most of SAP solutions! itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız 2016 İtelligence Türkiye We make the most of SAP solutions! itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız 2 Ajanda 3 Rakamlarla itelligence 4 Rakamlarla itelligence Türkiye 5 Pazara Yakından Bakış 6 itelligence

Detaylı

itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız

itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız Rakamlarla itelligence Founded Employees Development of Headcount Revenue 1989 5,700+ + 4702 5677 777.9 MEUR (2016) 3078 4140 Revenue per Region (2016) 2% 1%

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

SAP SLC RDS Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi için Hızlı Kurulum Çözümü Sibel Yalçın, SAP TR Danışmanlık Kasım 2013

SAP SLC RDS Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi için Hızlı Kurulum Çözümü Sibel Yalçın, SAP TR Danışmanlık Kasım 2013 SAP SLC RDS Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi için Hızlı Kurulum Çözümü Sibel Yalçın, SAP TR Danışmanlık Kasım 2013 Gündem SAP Satınalma Portföyü Tedarikçi Yönetiminde Temel Konular SAP Tedarikçi Yaşam

Detaylı

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak www.pwc.com Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak Geleceğin öncü finans fonksiyonu tanımı nasıl değişecek? Dijital dönüşümü anlamak Gündemimiz 1 Günümüzden Geleceğe Finans Fonksiyonu

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI

EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI Biz Kimiz? 1999 da kuruldu Yılda 87 milyon çağrı ile sektöründe lider Ana dallar : Müşteri hizmetleri ve tele satış Pazar payının % 45 ine sahip 14 şirket ile iş ortaklığı 7000

Detaylı

SAP SUCCESSFACTORS, SAP BUSINESS BYDESIGN VE SAP CLOUD FOR CUSTOMER'A İLİŞKİN SAP CLOUD MÜŞTERİ DESTEĞİ

SAP SUCCESSFACTORS, SAP BUSINESS BYDESIGN VE SAP CLOUD FOR CUSTOMER'A İLİŞKİN SAP CLOUD MÜŞTERİ DESTEĞİ SAP SUCCESSFACTORS, SAP BUSINESS BYDESIGN VE SAP CLOUD FOR CUSTOMER'A İLİŞKİN SAP CLOUD MÜŞTERİ DESTEĞİ DESTEK TEKLİFLERİ SAP ONE Support yaklaşımıyla uyumlu olan tüm çözümlere ve dağıtım seçeneklerine

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

Misyonu, Mobile ve web pazarın ihtiyaçlarını firmalar/kişiler için en iyi şekilde analiz ederek sonuç odaklı ürünler ve çözümler üretmektir.

Misyonu, Mobile ve web pazarın ihtiyaçlarını firmalar/kişiler için en iyi şekilde analiz ederek sonuç odaklı ürünler ve çözümler üretmektir. ROA markası altında filizlenmiş genç, dinamik ve çözüm odaklı olarak çalışmayı prensip edinmiş olan ROA Smart mobile odaklı proje ve ürünler geliştiren yazılım evi / ajanstır. Misyonu, Mobile ve web pazarın

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

ERP Nedir? ERP ile kurumsal hedef ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bularak size esneklik ve çeviklik kazandırır.

ERP Nedir? ERP ile kurumsal hedef ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bularak size esneklik ve çeviklik kazandırır. ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması olan ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemidir.

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Faaliyet Plan Proje yönetim araçlar

Faaliyet Plan Proje yönetim araçlar Faaliyet Plan Proje yönetim araçlar çerik Ayr m Yap s Yönetim Bilgi Sistemi Gantt Çizelgesi Ayr m Yap s Ayr m Yap s bir projenin tamamlanmas için yap lmas gereken i lerin hiyerar ik, grafiksel temsilidir

Detaylı

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Rakamların Ötesinde Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Cerebra Hakkında Cerebra Türkiye de geniş bir endüstri yelpazesinde yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman, muhasebe

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00 OCAK 2014 EĞİTİM TAKVİMİ Dönem Sonu Kapanış İşlemleri ve 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Muhasebesel Kurum Kültürü ve Kurumiçi İletişim 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Kişisel Planlama,

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

MIS Baskι endüstrisi için MIS

MIS Baskι endüstrisi için MIS MIS Baskι endüstrisi için MIS 3 Maliyet Hesaplama, Organize Etme & Üretim Takip sistemi Baskι endüstrisi için MIS Overprint CRM, Maliyet Hesaplama, Teklif Yönetimi, Organize Etme & Üretim Takip işlemlerini

Detaylı

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir?

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Referans Özel Atila Zeybek Model Business Solutions Genel Müdürü Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Kurumların

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır.

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş zekası karar verme, rapor alma ve analiz çözümlerinde firmalara destek olur. İş zekası çözümleri gerçeğe dayalı

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Üretimin her aşamasında verimi yükselten, maliyeti düşüren topyekûn çözüm çözümü, toplam tesis maliyetine karşılık getirdiği kazançla yatırımlarınızın geri dönüşünü çok

Detaylı

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 1 İÇERİK Kick-Off SAP Basics FI&CO Basics SD MM Basics HR Basics Career@SAP SAP BASICS CAREER@SAP Temel SAP Eğitimi SAP de Kariyer SAP Basics

Detaylı

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Hızla değişen ortamda pratik çözümler Ernst & Young Finansal Muhasebe Dan manl k Hizmetleri Bölümü, finansal raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman

Detaylı

İş Analitiği Uygulamaları ACRON BİLİŞİM

İş Analitiği Uygulamaları ACRON BİLİŞİM İş Analitiği Uygulamaları ACRON BİLİŞİM 11.07.2017 SAP Bugün SAP kullanan 282,000 den fazla firma ve SAP nin eriştiği 500 milyondan fazla insan 120 dan fazla ülkede 64,000 den fazla çalışan ve 17 milyar

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

46954007 tr MILLMASTER. TOP Built to outperform

46954007 tr MILLMASTER. TOP Built to outperform 46954007 tr MILLMASTER TOP Built to outperform 2 Yeni ihtiyaçlar inovatif çözümler MillMaster TOP LOEPFE iplik temizleyicilerinin yeni jenerasyonu, sarım sırasında iplik temizliğine ilişkin artan beklentilere

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

Çıtayı yükseltmek. Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CFO Öngörüleri. IBM İş Değerleri Enstitüsü

Çıtayı yükseltmek. Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CFO Öngörüleri. IBM İş Değerleri Enstitüsü Çıtayı yükseltmek Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CFO Öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Finans Yöneticisi (CFO) öngörüleri Bu rapor, IBM'in

Detaylı

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009

Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İlk YılınınArdından Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı Tahsin TÜRKÖZ Başuzman Araştırmacı TÜBİTAK-UEKAE Bilgi Sistemleri Güvenliği Merkezi 09 NİSAN 2009 İçerik Amaç Kuruluş aşamasındaki çalışmalar Sunulan

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

Mant ksal Çerçeve Yakla

Mant ksal Çerçeve Yakla MÇY Mant ksal Çerçeve Yakla MÇY 1970 te USAID taraf ndan tasarlama, planlama ve de erlendirme için geli tirilmi olan yöntem. Bugün uluslararas kurulu lar n üçte ikisi taraf ndan; AB, Dünya Bankas, Asya

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz 21 Eylül 9. Seçme Yerleştirme Zirvesi Seçme Yerleştirmede Değişen Yaklaşımlar Paneli Gülven Aytekin Amrop Türkiye / Ortak İletişim çağının yeni normalleri Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz Dünyada

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

Maliyetlerin Kontrolü için Varlık Yönetimi

Maliyetlerin Kontrolü için Varlık Yönetimi Maliyetlerin Kontrolü için Varlık Yönetimi Nilgün Bökeer Boğaziçi Yazılım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2009 IBM Corporation Gündem 2 Varlık Yönetimi Nedir? Maximo Varlık Yönetimi Çözümü Maliyet Kontrolü

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Solaris 7980g Sunum Alanı Görüntüleyici Hızlı Başlangıç Kılavuzu 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Not: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin farklı

Detaylı

MY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Benimseme Teklifi Sık Sorulan Sorular

MY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Benimseme Teklifi Sık Sorulan Sorular MY16 Enterprise Mobility Suite (EMS) Benimseme Teklifi Sık Sorulan Sorular 1 ŞUBAT 2016 GENEL BAKIŞ 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren uygun EMS SKU'larından en az 150 adet yeni lisans satın alan net yeni

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

- Türkiye Derecesi : 2008 yılında Java-JSP kullanarak geliştirdiğimiz proje ile IBM - Yazılım Akademisi yarışmasında Türkiye derecesi aldım.

- Türkiye Derecesi : 2008 yılında Java-JSP kullanarak geliştirdiğimiz proje ile IBM - Yazılım Akademisi yarışmasında Türkiye derecesi aldım. Murat YILMAZ Özgeçmiş Güncelleme Tarihi : 05.03.2016 İletişim Bilgileri E-Posta : bm.my@hotmail.com bm.myilmaz@gmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Pendik - Kurtköy Cep Telefonu : 90

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Programı. Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek

Programı. Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek 1511 Programı Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek 1 Ülke İhtiyaçları Analizi İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 3 Öncelikli Alan ve Güçlü Alan Belirleme

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TMS TMS THE MUSEUM SYSTEM. Neden TMS. SAYISAL GRAFİK TM www.sayisalgrafik.com.tr. Dünyanın Lider Koleksiyon Yönetimi Yazılımı

TMS TMS THE MUSEUM SYSTEM. Neden TMS. SAYISAL GRAFİK TM www.sayisalgrafik.com.tr. Dünyanın Lider Koleksiyon Yönetimi Yazılımı The Museum System TMS TMS THE MUSEUM SYSTEM Neden TMS Dünyanın Lider Koleksiyon Yönetimi Yazılımı Esnek Formlar ve Görüntüleme Dijital Envanter Yönetimi Tümleşik Thesaurus Yöneticisi Gelişkin Veri Giriş

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

BISTEP nedir? BISTEP ne yapar?

BISTEP nedir? BISTEP ne yapar? BISTEP nedir? BISTEP, şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmak amacıyla Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi tarafından tasarlanmış bir programdır. Program, şirketlerin kurumsallaşma basamaklarını

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi. Artık ArcGIS ile entegre

Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi. Artık ArcGIS ile entegre ENVI EX CBS kullanıcıları için görüntü işleme yazılımı Yıllarca bu konuda çalışan görüntü işleme uzmanlarının önerisi Artık ArcGIS ile entegre Uydu veya hava sensörlerine ait görüntülerin artalan verisi

Detaylı

Parametrik Yapı Modelleme: BIM in Temeli

Parametrik Yapı Modelleme: BIM in Temeli REVIT YAPI BİLGİ SİSTEMİ Parametrik Yapı Modelleme: BIM in Temeli Bu dokümanda parametrik yapı modellemesi hakkında kısa bir bilgi verilecek, BIM (yapı bilgi sistemi) çözümünün gerçek bir parametrik yapı

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı