MAĞARA ÖN ETÜD FORMU Açıklamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAĞARA ÖN ETÜD FORMU Açıklamalar"

Transkript

1 MAĞARA ÖN ETÜD FORMU Açıklamalar ANKARA KASIM 2012

2 MAĞARA ARAŞTIRMA FORMU (AÇIKLAMALAR) 1. MAĞARANIN ADI: Bu bölüme mağaranın yörede kullanılan adı (varsa diğer alternatif kullanımlar) yazılacaktır. ĠLĠ, ĠLÇESĠ, KÖYÜ, MEVKĠĠ: Mağaranın bulunduğu idari yapılar yazılacaktır. PAFTA NO: Mağaranın bulunduğu 1: ölçekli harita paftasının nosu yazılacaktır (örnek: M26 a1) RAKIM: Mağaranın GPS veya benzeri konumlandırma aracıyla ölçülmüģ olan denizden yüksekliği yazılacaktır. KOORDĠNAT: Mağaranın GPS veya benzeri konumlandırma aracıyla ölçülmüģ olan X ve Y koordinatları UTM sisteminde yazılacaktır (örnek: X , Y ) 2. LOJĠSTĠK BĠLGĠLER Lojistik bilgiler baģlığı altında, mağaraya yönelik yürütülecek araģtırma çalıģmalarında kullanılabilecek kamp yeri, yakın yerleģim, içme/kullanma suyu kaynağı, kampta kullanılabilecek yakacak malzeme ve tehdit oluģturabilecek yabani hayvan varlığı VAR/YOK seçenekleri iģaretlenerek belirtilecektir. 3. YAĞIġ DURUMU Mağaranın bulunduğu bölgede maksimum ve minimum yağıģların gerçekleģtiği aylar belirtilecektir. Bu kısım doldurulurken yerel meteoroloji teģkilatından yardım alınabileceği gibi, yöre halkından sorularak da öğrenilmesi mümkündür. 4. GĠRĠġ ÖZELLĠKLERĠ Mağara ağız yönü, mağaranın içine sırt verilip yüz mağaradan dıģarı bakacak Ģekilde konumlanıldığında, yüzümüzün baktığı yöndür. Örneğin sırtımızı mağaraya döndüğümüzde yüzümüz doğuya bakıyorsa, fiģteki pusulada E harfi daire içine alınacaktır. Mağaranın giriģ ağzı Ģekli de kareli bölmeye taslak olarak çizilecektir. Bu çizimin olabildiğince ölçekli olması için bölme grid hücrelerine ayrılmıģtır. 5. FĠZĠKĠ UZANIM ġeklġ Mağaranın Fiziki Uzanım ġekli belirtilirken, mağaraya giriģ yapan araģtırmacının genel olarak izlediği parkur iģaretlenecektir. Örneğin, hiç dikey iniģ/çıkıģ yapılmamıģsa YATAY, mağara dik bir baca Ģeklindeyse ve ilerlemek mümkün olmamıģsa ġaft, genelde dikey bacalardan oluģan ancak yatay uzanımları da olan bir geometri varsa DĠKEY, yatay ilerleme sırasında iniģ/çıkıģlarla karģılaģılıyorsa YARI YATAY/YARI DĠKEY, belirli bir açıyla derine/yukarıya doğru yatay ilerlenebiliyorsa EĞĠMLĠ seçenekleri iģaretlenmelidir. 6. FĠZĠKĠ ÖZELLĠKLER Mağara içerisinde ilerlenebilen kısımda adımlayarak veya baģka bir yöntemle uzunluk ölçümü yapılmıģsa UZUNLUK kısmına yazılmalı, ölçümün nasıl yapıldığı da yanında belirtilmelidir (örnek: tahmini vb.). Derinlik ve Yükseklik mağaranın son noktasının giriģ ağzına göre yükseklik farkıdır. Bu parametrenin ölçümü de profesyonel mağaracı olmayan araģtırmacılar için TAHMĠNĠ olarak yapılmalı, can güvenliği riski taģıyacak giriģimlerden kaçınılmalıdır. Mağara Koruma ġubesi Müdürlüğü Sayfa 2

3 Mağaranın hidrografik değerlendirmesinde mağaranın giriģ yapılan ağzından içeri su giriģi varsa DÜDEN, dıģarı su çıkıģı varsa KAYNAK, birden fazla giriģ varsa ve sisteme bu Ģekilde hem giriģ hem çıkıģ oluyorsa GEÇĠġ seçeneği iģaretlenecektir. Mağarada suyla tamamen dolu olduğu için nefes almaya müsait hiç boģluk kalmamıģ galeri/kol varsa Sifon parametresi VAR, galeri suyla dolu olsa bile dalıģ yapmadan ilerlemek mümkün ise YOK seçeneği iģaretlenecektir. Mağara içinde net bir su akıģı gözleniyorsa Aktif Galeri VAR, su olsa bile akıģ gözlenmiyorsa YOK seçeneği iģaretlenecektir. Fosil Galeri de içinden su akmayan, ancak sarkıt-dikit oluģumuna olanak sağlayacak Ģekilde tavandan belirgin su sızıntısı/damlama varsa VAR, yoksa YOK olarak değerlendirilecektir. Bu bölümün sağında yer alan mağaranın katlı yapısına iliģkin kısımda, mağaranın ilerleme Ģekline göre kiģisel değerlendirmeniz yer alacaktır. Mağara birden fazla galeri içeriyor ve kılavuz hat döģenmediği takdirde kaybolma riski taģıyorsa LABĠRENT, birden fazla giriģ ağzına sahipse giriģ sayısına göre ÇĠFT veya ÇOK GĠRĠġLĠ seçenekleri iģaretlenmelidir. Bazı mağaralarda tek giriģ olmasına karģın ana galeri daha sonra düģey düzlemde birden fazla paralel yatay kol halinde devam edebilir. Bu durumda gözlenen kat sayısına göre ĠKĠ veya ÇOK KATLI değerlendirmesi yapılmalıdır. Mağaranın giriģ ağzının bulunma Ģekline göre yapılacak değerlendirmede mağaradan su çıkıģı olması durumunda KAYNAK ÇIKIġI, su giriģi varsa DÜDEN GĠRĠġĠ seçenekleri iģaretlenmelidir. Mağaranın bir yol yapım çalıģmasında ortaya çıkıp çıkmadığı (YOL YARMASINDA) ya da mağara ağzına ulaģmak için dikey tırmanma gerekip gerekmediği (ASKIDA) dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. 7. ULAġIM BĠLGĠLERĠ Mağaralara iliģkin yürütülen çalıģmalarda ulaģım bilgileri lojistik açısından büyük önem taģır. Herhangi bir statü ile koruma tesis edilmesi veya mağaranın turizme açılıp açılamayacağının değerlendirilmesinde bu bilgiler de esas alınır. Bu nedenle, mağaranın ağzına kadar araçla ulaģım imkanının olup olmadığı GiriĢe Araçla UlaĢım baģlığında VAR veya YOK olarak belirtilecektir. GiriĢe Yaya UlaĢım baģlığında ise kastedilen normal fiziki koģullara sahip bir insanın herhangi bir ek sistem gerektirmeden (ip, merdiven veya makara sistemi gibi) mağara ağzına ulaģıp ulaģamayacağıdır. Mağaranın yakınına kadar asfalt kaplı devlet yolu ile ulaģım varsa Yakınında Karayolu baģlığında VAR seçeneği iģaretlenecektir. Mağara ağzına ulaģmak için bir Ģahıs arazisinden geçmek gerekiyorsa ġahıs Arazisi VAR, en yakındaki Ģehirde havaalanı varsa ġehirde Havaalanı baģlığında VAR seçeneği iģaretlenmelidir. 8. GENEL LĠTOLOJĠ Genel litolojiden kastedilen mağaranın içerisinde geliģtiği kayanın türüne iliģkin tanımlamadır. Ayrıntılı bir litolojik analiz gerekmediği gibi, mümkün ise bu konuda DSĠ taģra teģkilatlarından da destek alınabilir. Jeolojik literatür açısından teknik destek almak ya da bu konuda bir nitelendirme yapmak mümkün değilse, gözleme bağlı olarak bu bölümde bulunan boģluklardan birine kayanın rengi, kırıldığında ortaya çıkan renk, pekiģme durumu, taneli malzeme içeriyorsa malzemenin boyutları ve Ģekli gibi bilgiler not edilmeli, kaya biriminin fotoğrafları çekilerek etüd dosyasına eklenmelidir. Mağara Koruma ġubesi Müdürlüğü Sayfa 3

4 9. HĠDROJEOLOJĠK HĠDROKĠMYASAL BULGULAR Mağara ağzından su çıkıģı olup olmadığı, VAR seçeneği iģaretlenmiģse bunun sürekli mi, mevsimsel mi olduğu belirtilmelidir. Mağaradan su çıkıģı olup olmadığı ve bunun dönemsel sürekliliği konusunda yöre halkından bilgi alınabilir. Su çıkıģı olması durumunda bunun tahmini debisi basit bir yöntemle belirlenebilir: Dışarıda mağara çıkışına yakın bir nokta ve buna yaklaşık 10 metre (yuvarlak bir sayıyla ifade edilebilecek mesafe olması işlemi kolaylaştırır) uzaklıkta ikinci bir nokta tespit edilir. İlk noktadan bir pet şişe suya bırakılırken kronometre çalıştırılır. Pet şişe ikinci noktaya ulaştığı anda kronometrede geçen süre ölçülür. İki nokta arası mesafenin geçen süreye bölünmesiyle m/sn biriminde debi (Q) elde edilir. Bu değer, mağaradan çıkan suyun tahmini debi değeridir. Bu gözlemlerin ve değerlendirmelerin yapıldığı ay da çizelgedeki yere iģlenmelidir. Su akıģının olmadığı takdirde dahi, çıkıģ ağzının cidarında geçmiģ su çıkıģlarının izi olabilir. Bu Ģekilde bir gözlem yapılması durumunda Sel Ġzi baģlığında VAR seçeneği iģaretlenecektir. Mümkünse sel izinin çıkıģ yatağından (zemin) yüksekliği cm olarak Gözlem baģlığının yanındaki boģ alana yazılabilir. Mağara ağzından su çıkıģı olması halinde suda bulanıklık, koku gibi nitelikler ilgili yerlere iģaretlenecektir. Mağaradan çıkan suyun geldiği (mağaraya girdiği) nokta biliniyorsa, buraya ulaģmadan önce suyun herhangi bir kirletici unsurla temasının olup olmadığı MEMBADA KĠRLETĠCĠ baģlığında belirtilir. Benzer Ģekilde, mağaradan çıkan suyun mağaradan çıktıktan sonra kullanıldığı bir alan varsa, bu da MANSABDA KULLANIM baģlığına yazılmalıdır. Mağaradan çıkan suya iliģkin yapılabilecek diğer gözlemler de DĠĞER baģlığında boģ bırakılan alana yazılır. 10. JEOMORFOLOJĠK BULGULAR Mağara içerisinde karģılaģılabilecek speleotemler (mağara oluģumları) liste halinde verilmiģtir. Bu listede yer alan oluģumların tümünün tek bir mağarada bulunma zorunluluğu olmadığı gibi, bazen hiçbir oluģum gözlenmeyen mağaralar da bulunabilmektedir. Bu nedenle, sadece listede yer alan isimlerin çağrıģtırdığı Ģekiller görülmesi durumunda fotoğrafı çekilerek iģaretlenecektir. Herhangi bir Ģekilde eģleģtirme yapılamadığı durumda, rastlanan ve cazibe unsuru oluģturabileceği düģünülen oluģumun sadece fotoğrafı çekilerek rapora eklenecektir. AĢağıda mağaralarda sıkça rastlanan speleotemlerden bazılarının tipik görüntüleri verilmiģtir. OluĢumların tayininde bu görüntüler de referans olarak alınabilir. Ancak mağaralarda oluģum Ģekillerinin farklılıklar da gösterebileceği unutulmamalıdır. Soda Çubuğu Sarkıt Dikit Şişe Fırçası Mağara Koruma ġubesi Müdürlüğü Sayfa 4

5 Mağara Çiçeği Sütun Perde Traverten Akmataş Heliktit Aysütü Raftaşı Duş Başlığı Konülit Mağara Havuzu Mağara Çanı Mağara Koruma ġubesi Müdürlüğü Sayfa 5

6 OluĢumların içinden veya etrafından su sızıntısı/damlaması devam ediyor ise oluģumların devam ettiği söylenebilir. Bu durum ve oluģumlarda gözlenen tahribat durumu da ilgili kısımlara iģaretlenmelidir. 11. KLĠMATOLOJĠK BĠLGĠLER Mağara ağzında veya mağaranın herhangi bir kısmında belirgin bir hava akımı, gaz kokusu varsa bu hususlar ilgili kısımlara iģaretlenecektir. Ayrıca mümkün olduğu takdirde mağara içi sıcaklığı ve nem oranı ölçülebilir. Bu ölçüm özgün cihazlar gerektirdiğinden zorunlu değildir. Mağara içinde yapılan bu klimatolojik gözlemlerin yapıldığı ay da zaman cetvelinde ilgili yere iģaretlenmelidir. 12. MAĞARA ĠÇĠ ZEMĠN BULGULARI Mağara içinde ana kaya ve oluģumlar dıģında, tabanda gözlenen malzeme büyüklüğüne göre ilgili yere iģaretlenmelidir. Büyüklük sırası Ġri Blok- Blok Çakıl Kum Silt ve Kil Ģeklindedir. Silt ve daha küçük tane boyu genelde TOZ olarak da tanımlanabilecek boyutta, tanelerin net Ģekilde birbirinden ayırt edilemediği tane boyunu niteler. MALZEME Tane Boyu Aralığı (mm) İRİ BLOK > 256 BLOK ÇAKIL 1-64 KUM 0,06-1 SİLT 0,004-0,06 KİL 0,004 > 13. BĠYOLOJĠK BULGULAR Bu kısımda yapılacak gözlemlerde mağara biyolojisi konusunda deneyimli olmayan bir araģtırmacının tanımlaması güçtür. Bu nedenle Diğer baģlığı altındaki boģ kısma bu durum belirtilerek gözlenen canlıların ayrıntılı fotoğrafların eklenmesi yeterli olacaktır. Ancak yarasa varlığı önemli boyuttaysa tahmini bir rakam belirtilmesi faydalı olabilir. Sayılamayacak veya tahmin edilemeyecek kadar çok yarasa olması durumunda bu durum KOLONĠ olarak Yarasa (Sayı) baģlığının yanındaki boģluğa belirtilmelidir. Mağara içerisinde yosunlanma ya da baģka flora oluģumu gözleniyorsa, bu da ilgili yerlere iģaretlenmelidir. 14. ARKEOLOJĠK BULGULAR Mağara içerisinde geçmiģ dönemlerden kalma olduğu izlenimi veren su toplama yapısı (havuz veya sarnıç) varsa bu baģlıkta VAR seçeneği iģaretlenerek yanına yaklaģık olarak boyutları yazılacaktır. Benzer Ģekilde insan eliyle yapıldığı tahmin edilen herhangi bir yapı veya duvar, sağlam seramik kap içeriğine göre Sağlam Keramik baģlığında VAR ya da YOK, kırılmıģ seramik kap/testi içeriğine göre Kırık Keramik baģlığında VAR veya YOK seçenekleri iģaretlenecektir. Ġnsan iskeleti veya parçaları bulunması durumunda bu da belirtilmeli, Mağara Koruma ġubesi Müdürlüğü Sayfa 6

7 tanımlanamayan baģka insan kaynaklı bulgular Diğer baģlığının yanındaki boģ kutucuğa yazılmalıdır. 15. MAĞARADA TAHRĠBAT Mağara giriģ ağzında, galeri ve salonlarda, mağara içi oluģumlarda veya mağara içinde bulunması muhtemel arkeolojik varlıklarda herhangi bir tahribat varsa bu durum ilgili seçenek iģaretlenerek belirtilecektir. Benzer Ģekilde mağaranın herhangi bir yerinde kaçak akzı yapıldığına iliģkin gözlemleriniz veya mağarada yaģayan yarasaların dıģkı birikimlerinden alım yapıldığı izlenimi veren durumlar da belirtilecektir. Burada belirtilmeyen herhangi bir tahribat durumu da Diğer baģlığı yanındaki kutucuğa yazılabilir. 16. MAĞARA ÇEVRESĠNDE TEHDĠT Bu baģlık altında mağaranın içerisinde geliģtiği kaya bloğu üzerinde veya mağarayı etkileyebilecek bir konumda taģ ocağı, yol yapımı, atık depolama sahası, ĢehirleĢme baskısı varsa ilgili kutucuk iģaretlenecek ve yanındaki boģ alana söz konusu faaliyetin mağaraya yaklaģık mesafesi yazılacaktır. Bunların dıģında herhangi bir tehdit söz konusu ise Diğer kısmında belirtilecektir. 17. ÇALIġMA EKĠBĠ Bu raporun doldurulduğu çalıģmaya iģtirak eden, mağara ağzına intikal etmiģ tüm personel (Ģoför ve nakliye personeli dahil) ve kurumları bu bölüme yazılacak, raporun tanzim edildiği tarih de kaydedilerek rapor çalıģmaya katılan sorumlu uzman tarafından imzalanacaktır. Mağara Koruma ġubesi Müdürlüğü Sayfa 7

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ KONTROLÜ (SAFETY AUDIT) ELKĠTABI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ KONTROLÜ (SAFETY AUDIT) ELKĠTABI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLU ĠYĠLEġTĠRME VE TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ KONTROLÜ (SAFETY AUDIT) ELKĠTABI Nihai Rapor Aralık 2000Aralık 2001 Önsöz Trafik güvenliği kontrolü (Safety audit) 1980 lerin sonunda

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08. BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK Amaç ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.2013/28741 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AB DĠREKTĠFĠNĠN UYUMLAġTIRILMASI VE UYGULANMASI AVRUPA BĠRLĠĞĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TR/2004/IB/EN/02 GÜRÜLTÜ AZALTIM ÖNLEMLERİ EL KİTABI

Detaylı

ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI

ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI . ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI TEBLĠĞ NO: 293 ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 0 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla

Detaylı

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı

MAGARAYA GIRMEDEN ÖNCE

MAGARAYA GIRMEDEN ÖNCE T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hassas Alanlar Dairesi BaĢkanlığı Mağara Koruma Şubesi MAGARAYA GIRMEDEN ÖNCE Dr. Selim ERDOĞAN Murat DELĠBAġ Hakkı S. ERGENELĠ

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU SĠNPAġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. MUĞLA/MARMARĠS 1598-1858-1911-1912-1913-1914 NOLU TOPLAM 6 ADET ARSA 29.12.2011 2011/104 GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ.

Detaylı

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 3.Etap Plan Hükümleri A) Genel Hükümler 1. Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı Ġmar Kanunu

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 1 Rapor No: 12 Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 2 RAPOR NO: 12 Raporun Adı : Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası Mı? Raporu Hazırlayan : Topraksuenerji Çalışma Grubu Editör :Dursun YILDIZ 1 RAPOR

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı