4706 SAYILI HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S KANUNUNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4706 SAYILI HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S KANUNUNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN"

Transkript

1 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA

2 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 51, 59/9-a Do rudan sat fl Madde 4 - Hazineye ait tafl nmaz mallar; a) Karfl l kl olmak, D fliflleri Bakanl n n olumlu görüflü al nmak ve diplomatik amaçlarla kullan lmak kayd yla yabanc devletlere, b) (De iflik: 3/7/ /3 md.) Üzerinde çeflitli amaçlarla kifliler lehine s n rl ayni hak tesis edilmifl ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken k sm, talep edilmesi halinde hak lehdarlar na, c) (De iflik: 3/7/ /3 md.) Hisse oran yüzde k rk, hisse miktar uygulama imar plan s n rlar içinde dörtyüz, d fl nda ise dörtbin metrekareyi aflmamak kayd yla talepte bulunan hissedarlar na, d) Belediye ve mücavir alan s n rlar d fl nda, köy ve mezralar n yerleflme alan içinde bulunan ve yüzölçümü befl bin metre kareye kadar olan Hazineye ait tafl nmaz mallar kullan c lar na, Do rudan sat fl Madde 4 - Hazineye ait tafl nmaz mallar; a) Karfl l kl olmak, D fliflleri Bakanl n n olumlu görüflü al nmak ve diplomatik amaçlarla kullan lmak kayd yla yabanc devletlere, b) (De iflik: 3/7/ /3 md.) Üzerinde çeflitli amaçlarla kifliler lehine s n rl ayni hak tesis edilmifl ise, zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken k sm, talep edilmesi halinde hak lehdarlar na, c) (De iflik: 3/7/ /3 md.) Hisse oran yüzde k rk, hisse miktar uygulama imar plan s n rlar içinde dörtyüz, d fl nda ise dörtbin metrekareyi aflmamak kayd yla talepte bulunan hissedarlar na, d) Belediye ve mücavir alan s n rlar d fl nda, köy ve mezralar n yerleflme alan içinde bulunan ve yüzölçümü befl bin metre kareye kadar olan Hazineye ait tafl nmaz mallar kullan c lar na, Hazineye ait tafl nmazlar n do rudan sat fl n düzenleyen 4706 say l Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras na eklenen (i) bendi ile düzenlenecek protokolle, Hazineye ait tafl nmazlar n, belediyelere do rudan sat fl imkân getirilmektedir. Daha önce 326

3 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 51, 59/9-a e) 3294 say l Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Kanununa göre kurulan vak flara, f) (De iflik: 3/7/ /3 md.) Kurulufl amaçlar nda kullan lmak ve ticari faaliyete konu edilmemek üzere; kanunla kurulmufl kurum ve kurulufllar ile kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar na, g) (Ek: 3/7/ /3 md.) Tapu kay tlar nda tapu fazlal klar n n Hazineye ait oldu una iliflkin flerh bulunan tafl nmazlardaki fazlal klar, tapu malikine veya mirasç lar na, h) (Ek: 3/7/ /3 md.) Serbest bölge olarak kullan lmak üzere, bu amaçla tahsis edilmifl tafl nmazlar da dahil, gerçek veya özel hukuk tüzel kiflilerine, (De iflik cümle: 3/7/ /3 md.) Rayiç bedel üzerinden do rudan sat labilir. (d) bendindeki tafl nmaz mallar sat n alacaklar n veya bunlar n kanuni ve akdi haleflerinin, bu Kanunun yürürlü e girdi i e) 3294 say l Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flmay Teflvik Kanununa göre kurulan vak flara, f) (De iflik: 3/7/ /3 md.) Kurulufl amaçlar nda kullan lmak ve ticari faaliyete konu edilmemek üzere; kanunla kurulmufl kurum ve kurulufllar ile kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar na, g) (Ek: 3/7/ /3 md.) Tapu kay tlar nda tapu fazlal klar n n Hazineye ait oldu una iliflkin flerh bulunan tafl nmazlardaki fazlal klar, tapu malikine veya mirasç lar na, h) (Ek: 3/7/ /3 md.) Serbest bölge olarak kullan lmak üzere, bu amaçla tahsis edilmifl tafl nmazlar da dahil, gerçek veya özel hukuk tüzel kiflilerine, i) ( Say l Kanun un 51 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük Tarihi: ) Toplu konut amaçl olarak kullan lmak üzere, düzenlenecek protokolle belediyelere, (De iflik cümle: 3/7/ /3 md.) Rayiç bedel üzerinden do rudan sat labilir. belediyelere bu tür tafl nmaz sat fllar 2942 say l Kamulaflt rma Kanununun 30 uncu maddesine göre yap lmakta idi. Ancak, bu uygulama, belediyelerin zorunlu görevleri aras nda konut yapma veya yapt rma amac olmamas nedeniyle tereddütlere neden 327

4 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 51, 59/9-a tarihte, tafl nmaz mal n bulundu u köy nüfusuna kay tl olmalar veya tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri flartt r. (Ek cümle: 3/7/ /3 md.) (e) ve (f) bentlerine göre sat lan yerlerin sat fl amac d fl nda kullan lamayaca hususunda tapu kütü ünün beyanlar hanesine flerh konulur. (Ek f kra: 3/7/ /3 md.) Hazineye ait tafl nmazlar, plan kararlar na uyulmak kayd yla; organize hayvanc l k yapacaklar ile kamu kurum ve kurulufllar na, küçük sanayi sitesi yap lmak üzere bu amaçla kurulmufl kooperatifler ile kamu kurum ve kurulufllar na, borsa yap lmak üzere ticaret borsalar na, serbest bölge olarak kullan lmak üzere, bu amaçla tahsis edilmifl tafl nmazlar da dahil, kamu kurum ve kurulufllar ile kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar na, teknoloji gelifltirme bölgelerinde yönetici flirkete, üzerinde en az yirmibeflmilyon ABD Dolar karfl l Türk Liras tutar nda ve en az yüz kifli ( Say l Kanun un 51 inci maddesi ile de ifltirilen f kra. Yürürlük Tarihi: ) Üzerinde münhas ran e itim veya sa l k amaçl s n rl aynî hak tesis edilmifl tafl nmazlarda (b) bendine göre yap lan sat fllarda, hak sahibinin vak f üniversitesi veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan nan vak f olmas halinde sat fl bedeli, 492 say l Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas de erin yar s d r. (d) bendindeki tafl nmazlar sat n alacaklar n veya bunlar n kanunî ve akdi haleflerinin, bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte, tafl nmaz n bulundu u köy nüfusuna kay tl olmalar veya tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri flartt r. Bu f kra hükümlerine göre sat lan yerler ile (e), (f) ve (i) bentlerine göre sat lan yerlerin sat fl amac d fl nda kullan lmayaca hususunda tapu kütü ünün beyanlar hanesine flerh olmufltur. Bu nedenle belediyelerin flehircilik ilkelerine uygun planlar yaparak konut amac na ayr lm fl Hazine tafl nmazlar n kadastral veya imar parselleri halinde toplu olarak alarak, vatandafllar imarl ve alt yap l arsa veya konut sahibi yapmalar 328

5 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 51, 59/9-a istihdam sa layacak s nai yat r m yapacaklara, toplu konut üretmek amac yla Toplu Konut daresi Baflkanl na, 492 say l Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas de er üzerinden do rudan sat labilir. Bu yerlerin amac d fl nda kullan lamayaca na dair tapu kütü üne flerh konulur. konulur. (i) bendine göre sat lan tafl nmazlarla ilgili olarak yap lacak imar uygulamas sonucunda kamu hizmet alanlar na ayr lan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine ad na resen tescil edilir. ( Say l Kanun un 59/9-a nc maddesi ile de ifltirilen f kra. Yürürlük Tarihi: ) Hazineye ait tafl nmazlar; organize hayvanc l k yapacaklar ile kamu kurum ve kurulufllar na, küçük sanayi sitesi yap lmak üzere bu amaçla kurulmufl kooperatifler ile kamu kurum ve kurulufllar na, borsa yap lmak üzere ticaret borsalar na, serbest bölge olarak kullan lmak üzere, bu amaçla tahsis edilmifl tafl nmazlar da dahil, kamu kurum ve kurulufllar ile kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar na, teknoloji gelifltirme bölgelerinde yönetici flirkete, üzerinde en az onmilyon ABD Dolar karfl l Türk Liras tutar nda ve en az elli kifli amaçlanmaktad r. Ayr ca, sat fl amac d fl nda kullan m n önlenmesi bak m ndan, tapu kütü üne bu yönde flerh konulmas öngörülmektedir. Belediyelere konut amaçl sat fllarda, sat fl n kadastral parsel üzerinden yap lmas halinde, imar uygulamas 329

6 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA Madde 51, 59/9-a MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl istihdam sa layacak s nai yat r m yapacaklara, toplu konut üretmek amac yla Toplu Konut daresi Baflkanl na, 492 say l Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas de er üzerinden do rudan sat labilir. Bu yerlerin amac d fl nda kullan lamayaca na dair tapu kütü üne flerh konulur. yap lmas durumunda, kamu hizmetlerine ayr lacak imar parsellerinin kamuya geri dönüflünü sa lamak üzere, bu imar parsellerinin müstakil parsel olarak hisselendirilmeksizin Hazine ad na resen tescil edilmesi öngörülmektedir Say l Hazine ait Tafl nmazlar n De erlendirilmesi Kanunundaki de iflikler ile ilgili ibare de iflimi yap lm flt r. 330

7 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 52,59/9-b,c Taksitle ödeme, sat fl bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir Madde 5 Kapsam (4916 say l Kanunun 4 üncü maddesiyle de iflen madde Yürürlük; ) Hazineye ait tafl nmazlar n sat fl bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, sat fl bedelinin en az dörtte biri peflin, kalan en fazla iki y lda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Taksitli sat fllarda taksit tutar n ve kanunî faizlerini karfl layacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya sat fl yap lan tafl nmaz n üzerinde 4721 say l Türk Medenî Kanunu hükümleri uyar nca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde, tafl nmaz al c s ad na devredilir. Taksitlendirme d fl nda b rak lacak bedel ile taksit süresi ve say s n köy s n rlar veya belediye ve mücavir alan s n rlar itibar yla belirlemeye Bakanl k yetkilidir. Taksitle ödeme, sat fl bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir Madde No 5 Kapsam (4916 say l Kanunun 4 üncü maddesiyle de iflen madde Yürürlük; ) Hazineye ait tafl nmazlar n sat fl bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, sat fl bedelinin en az dörtte biri peflin, kalan en fazla iki y lda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Taksitli sat fllarda taksit tutar n ve kanunî faizlerini karfl layacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya sat fl yap lan tafl nmaz n üzerinde 4721 say l Türk Medenî Kanunu hükümleri uyar nca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde, tafl nmaz al c s ad na devredilir. ( Say l Kanun un 52 nci maddesi ile eklenen cümle. Yürürlük Tarihi: ) Al c s ad na mülkiyet devri Hazineye ait tafl nmazlar n taksitli sat fllar nda al c s ad na mülkiyet devrinin yap lmad durumlarda, al c, taksitle ödemenin belirli aflamas nda tafl nmaz almaktan vazgeçmesi durumunda, ihale sonucunda yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 331

8 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 52,59/9-b,c tarihli ve 4070 say l Kanuna göre yap lan sat fllarda bedelin taksitle ödenmesi halinde, taksitle ödenecek k sma faiz uygulanmaz. Belediye ve mücavir alan s n rlar içindeki Hazineye ait tafl nmazlar n sat fl bedellerinin tahsil edilen k sm ndan öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yap lar n tasfiyesinde kullan lmak flart yla % 10'u, ilgili belediyelerin tarihli ve 775 say l Kanun hükümlerine göre oluflturulan fon hesab na aktar l r. Kalan k sm ndan ise ilgili belediyeye % 30, varsa büyükflehir belediyesine % 10 oran nda pay verilir. Belediye mücavir alan s n rlar d fl ndaki köylerde bulunan Hazine tafl nmazlar n n sat fl bedellerinin tahsil edilen k sm ndan, % 25 oran nda; dörtte biri ilgili köy tüzel kiflili ine ödenmek ve kalan di er köylere götürülecek hizmetlerde kullan lmak üzere, il özel idarelerine pay verilir. Bu paylar tahsilini takip eden ay n yap lmayan tafl nmazlara iliflkin taksitli sat fllarda, al c taraf ndan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale s ras nda al nan geçici teminata isabet eden tutar Hazineye irat kaydedilerek kalan al c ya aynen iade edilir. Taksitlendirme d fl nda b rak lacak bedel ile taksit süresi ve say s n köy s n rlar veya belediye ve mücavir alan s n rlar itibar yla belirlemeye Bakanl k yetkilidir tarihli ve 4070 say l Kanuna göre yap lan sat fllarda bedelin taksitle ödenmesi halinde, taksitle ödenecek k sma faiz uygulanmaz. Belediye ve mücavir alan s n rlar içindeki Hazineye ait tafl nmazlar n sat fl bedellerinin tahsil edilen k sm ndan öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yap lar n tasfiyesinde kullan lmak flart yla % 10'u, ilgili belediyelerin uygulanan geçici teminat n irat kaydedilmesi uygulamas na tâbi tutulmamaktad r. Bu durum bir yandan haks zl a neden olurken, bir yandan da kötüye kullan ma neden olmaktad r. Taksitlerini hiç ödemeyen al c, vazgeçti ini söyleyerek yat rm fl oldu u 332

9 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 52,59/9-b,c yirmisine kadar ilgili idarelerin hesaplar na aktar l r. Belediyelere veya köy tüzel kifliliklerine yap lan sat fl ve devirlerden elde edilen gelirler ile özel ödenek kaydedilen sat fl gelirlerinden pay verilmez. Belediye ve mücavir alan s n rlar içinde olup Bakanl kça tespit edilecek alanlarda bulunan, Hazineye ait tafl nmazlardan, tarihinden önce üzerinde yap lanma olanlar; öncelikle yap sahipleri ile bunlar n kanunî veya akdi haleflerine sat lmak ya da genel hükümlere göre de erlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu flekilde devredilen tafl nmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kifliler lehine herhangi bir s n rl ayni hak tesis edilemez. Bu tafl nmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yap sahipleri ile bunlar n kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden do rudan sat l r. Bu suretle yap lacak sat fllarda sat fl bedeli, en az dörtte biri peflin ödenmek üzere üç y la kadar tarihli ve 775 say l Kanun hükümlerine göre oluflturulan fon hesab na aktar l r. Kalan k sm ndan ise ilgili belediyeye % 30, varsa büyükflehir belediyesine % 10 oran nda pay verilir. Belediye mücavir alan s n rlar d fl ndaki köylerde bulunan Hazine tafl nmazlar n n sat fl bedellerinin tahsil edilen k sm ndan, % 25 oran nda; dörtte biri ilgili köy tüzel kiflili ine ödenmek ve kalan di er köylere götürülecek hizmetlerde kullan lmak üzere, il özel idarelerine pay verilir. Bu paylar tahsilini takip eden ay n yirmisine kadar ilgili idarelerin hesaplar na aktar l r. Belediyelere veya köy tüzel kifliliklerine yap lan sat fl ve devirlerden elde edilen gelirler ile özel ödenek kaydedilen sat fl gelirlerinden pay verilmez. ( Say l Kanun un 59/9-b nci maddesi ile de ifltirilen ibare. Yürürlük Tarihi: ) Belediye ve mücavir alan s n rlar içinde olup, Bakanl kça tespit edilen, paran n iadesini istemektedir. Bu durumun giderilmesi amac yla düzenleme yap lmaktad r Say l Hazine ait Tafl nmazlar n De erlendirilmesi Kanunundaki de iflikler ile ilgili ibare de iflimi yap lm flt r. 333

10 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 52,59/9-b,c taksitlendirilebilir. Taksit tutarlar na kanunî faiz oran n n yar s uygulan r. Taksitle sat fla esas bedel ile taksit süresi ve say s n belirlemeye belediyeler yetkilidir. Bu tafl nmazlar n öncelikle imar planlar ve imar uygulamas yap l r. Belediyelerce imar plan ve/veya imar uygulamas yap lmadan kadastral parsel üzerinden yap lan sat fllarda, düzenleme ortakl k paylar na ilave olarak, sat fl yap lan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 20'sinin, sat fl bedelinden ayn oranda düflülmek kayd yla e itim ve sa l k tesisleri ile di er resmî tesis alanlar için ayr labilece ine ve bu amaçla ayr lan alanlar n bedelsiz ve müstakil parsel fleklinde Hazine ad na resen tescil edilece ine dair tapu kütü üne flerh konulur. Yap lacak yaz l tebligat tarihinden itibaren alt ay içinde sat n al nma talebinde bulunulmayan veya üzerinde yap lanma olmayan ve bu madde kapsam nda devredilen tafl nmazlar genel hükümlere göre belediyece sat labilir. Devir tarihinden itibaren üç y l içinde belediyece sat lamayan tafl nmazlar, belediyelerin muvafakatine ve hükme gerek olmaks z n Hazine ad na resen tescil edilir. Hazineye ait tafl nmazlardan, tarihinden önce üzerinde yap lanma olanlar; öncelikle yap sahipleri ile bunlar n kanunî veya akdi haleflerine sat lmak ya da genel hükümlere göre de erlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu flekilde devredilen tafl nmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kifliler lehine herhangi bir s n rl ayni hak tesis edilemez. Bu tafl nmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yap sahipleri ile bunlar n kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden do rudan sat l r. Bu suretle yap lacak sat fllarda sat fl bedeli, en az dörtte biri peflin ödenmek üzere üç y la kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlar na kanunî faiz oran n n yar s uygulan r. Taksitle sat fla esas bedel ile taksit süresi ve say s n belirlemeye belediyeler yetkilidir. ( Say l Kanun un 59/9-c nci maddesi ile de ifltirilen ibare. Yürürlük Tarihi: ) Bu tafl nmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planlar veya imar uygulamas yap l r. Belediyelerce imar plan ve/veya imar uygulamas yap lmadan kadastral parsel üzerinden yap lan sat fllarda, düzenleme ortakl k paylar na ilave olarak, sat fl yap lan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 334

11 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 52,59/9-b,c Belediyece sat lan tafl nmazlar n sat fl bedelleri, al c lar taraf ndan Bakanl kça belirlenecek saymanl k hesab na yat r l r. Bu bedeller hiçbir flekilde haczedilemez. Tahsil edilen bedellerden beflinci f kraya göre pay ayr l r. Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten sonra Hazineye ait tafl nmazlar üzerinde yap lan her türlü yap ve tesisler, baflka bir iflleme gerek kalmaks z n Hazineye intikal eder. Yap ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler 20`sinin, sat fl bedelinden ayn oranda düflülmek kayd yla e itim ve sa l k tesisleri ile di er resmî tesis alanlar için ayr labilece ine ve bu amaçla ayr lan alanlar n bedelsiz ve müstakil parsel fleklinde Hazine ad na resen tescil edilece ine dair tapu kütü üne flerh konulur. Yap lacak yaz l tebligat tarihinden itibaren alt ay içinde sat n al nma talebinde bulunulmayan veya üzerinde yap lanma olmayan ve bu madde kapsam nda devredilen tafl nmazlar genel hükümlere göre belediyece sat labilir. Devir tarihinden itibaren üç y l içinde belediyece sat lamayan tafl nmazlar, belediyelerin muvafakatine ve hükme gerek olmaks z n Hazine ad na resen tescil edilir. Belediyece sat lan tafl nmazlar n sat fl bedelleri, al c lar taraf ndan Bakanl kça belirlenecek saymanl k hesab na yat r l r. Bu bedeller hiçbir flekilde haczedilemez. Tahsil edilen bedellerden beflinci f kraya göre pay ayr l r. Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten sonra Hazineye ait tafl nmazlar üzerinde yap lan her türlü yap ve tesisler, baflka bir iflleme gerek kalmaks z n Hazineye intikal eder. Yap ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler. 335

12 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/9-d Kamu kurum ve kurulufllar n n yükümlülükleri ve di er hükümler Madde No 7 Kapsam (4916 say l Kanunun 6 nc maddesiyle de iflen f kra Yürürlük; ) Hazineye ait tafl nmazlar n de erlendirilmesi ile ilgili ifllemlerde Bakanl k taraf ndan istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kurulufllar nca öncelikle gönderilir ve görüfl yaz lar en geç iki ay içinde cevapland r l r. Bu süre içinde cevap verilmedi i takdirde olumlu görüfl verilmifl say l r. fraz, tevhit, tescil ve tespit ifllemleri imar mevzuat ndaki k s tlamalara tâbi olmaks z n ve herhangi bir ücret, bedel ve gider karfl l talep edilmeksizin ilgili kurulufllarca talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilir. Bu Kanunun uygulamas na iliflkin esas ve usuller ile 3 üncü madde, 4 üncü maddenin (d) bendi ve (4916 say l Kanunun 6 Kamu kurum ve kurulufllar n n yükümlülükleri ve di er hükümler Madde No 7 Kapsam (4916 say l Kanunun 6 nc maddesiyle de iflen f kra Yürürlük; ) Hazineye ait tafl nmazlar n de erlendirilmesi ile ilgili ifllemlerde Bakanl k taraf ndan istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kurulufllar nca öncelikle gönderilir ve görüfl yaz lar en geç iki ay içinde cevapland r l r. Bu süre içinde cevap verilmedi i takdirde olumlu görüfl verilmifl say l r. fraz, tevhit, tescil ve tespit ifllemleri imar mevzuat ndaki k s tlamalara tâbi olmaks z n ve herhangi bir ücret, bedel ve gider karfl l talep edilmeksizin ilgili kurulufllarca talebi izleyen iki ay içinde yerine getirilir. Bu Kanunun uygulamas na iliflkin esas ve usuller ile 3 üncü madde, 4 üncü maddenin (d) bendi ve (4916 say l Kanunun 6 nc maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; ) 5 inci 4706 Say l Hazine ait Tafl nmazlar n De erlendirilmesi Kanunundaki de iflikler ile ilgili ibare de iflimi yap lm flt r. 336

13 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/9-d nc maddesiyle de iflen ibare Yürürlük; ) 5 inci maddenin alt nc f kras nda yer alan hükümlerin maddenin alt nc f kras nda yer alan hükümlerin uygulanmayaca yerleri belirlemeye, Bakanlar Kurulunca uygulanmayaca yerleri belirlemeye, Bakanlar Kurulunca belirlenecek Hazineye ait tafl nmaz mallar n gayrimenkul sat fl belirlenecek Hazineye ait tafl nmaz mallar n gayrimenkul sat fl vaadi ve arsa pay karfl l nda has lat paylafl m esas na göre inflaat sözleflmesi yap lmak suretiyle gayrimenkul yat r m vaadi ve arsa pay karfl l nda has lat paylafl m esas na göre ortakl klar veya di er gerçek veya tüzel kifliler ile birlikte inflaat sözleflmesi yap lmak suretiyle gayrimenkul yat r m de erlendirilmesine iliflkin esas ve usulleri tespit etmeye ortakl klar veya di er gerçek veya tüzel kifliler ile birlikte Bakanl k yetkilidir. de erlendirilmesine iliflkin esas ve usulleri tespit etmeye Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2886 say l Devlet Bakanl k yetkilidir. hale Kanunu hükümleri uygulan r. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2886 say l Devlet Hazineye ait tafl nmaz mallar n sat fl ve devir ifllemleri ve bu hale Kanunu hükümleri uygulan r. ifllemler s ras nda düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan Hazineye ait tafl nmaz mallar n sat fl ve devir ifllemleri ve bu müstesnad r. Sat fl yap lan tafl nmaz mallar, sat fl tarihini takip ifllemler s ras nda düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan eden y ldan itibaren befl y l süre ile emlak vergisine tâbi müstesnad r. Sat fl yap lan tafl nmaz mallar, sat fl tarihini takip tutulmaz. (4916 say l Kanunun 6 nc maddesiyle eklenen f kra eden y ldan itibaren befl y l süre ile emlak vergisine tâbi Yürürlük; ) hale komisyonlar, gerekti inde bas n tutulmaz. ve yay n organlar n n sat fl ifllemlerini izlemesi de dahil olmak (4916 say l Kanunun 6 nc maddesiyle eklenen f kra Yürürlük; üzere, ihalenin rekabet ve aç kl k ilkelerine uygun flekilde ) hale komisyonlar, gerekti inde bas n ve yay n yap lmas n sa layan her türlü tedbiri al r. Onaylanan ihale organlar n n sat fl ifllemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, kararlar, kamuoyunu bilgilendirmek amac yla internet ihalenin rekabet ve aç kl k ilkelerine uygun flekilde yap lmas n arac l ile ayr ca yay nlan r. 337

14 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/9-d sa layan her türlü tedbiri al r. Onaylanan ihale kararlar, kamuoyunu bilgilendirmek amac yla internet arac l ile ayr ca yay nlan r. (4916 say l Kanunun 6 nc maddesiyle eklenen f kra Yürürlük; ) Hazineye ait tafl nmazlar n sat fl nda, kiraya verilmesinde veya s n rl aynî hak tesisinde; tarihli ve 4734 say l Kanuna tâbi olmaks z n, tarihli ve 2499 say l Kanuna tâbi ekspertiz flirketlerine de er tespit ettirilebilir. Ayr ca, ilan, reklam veya pazarlama gibi konularda hizmet sat n al nabilir Ek f kra: 3/7/ /6 md.) Hazineye ait tafl nmazlar n sat fl nda, kiraya verilmesinde veya s n rl aynî hak tesisinde; tarihli ve 4734 say l Kanuna tâbi olmaks z n, ( Say l Kanun un 59/9-d nci maddesi ile de ifltirilen cümle. Yürürlük Tarihi: ) tarihli ve 2499 say l Kanuna tâbi ekspertiz flirketlerine, rayiç bedel tespit ettirilebilir; bu durumda, ekspertiz flirketleri ile Maliye Bakanl merkez denetim elemanlar nca tespit edilen rayiç bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkate al n r. Ayr ca, ilan, reklam veya pazarlama gibi konularda hizmet sat n al nabilir. 338

15 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/9-e Madde 7/B- (Ek: 3/7/ /8 md.)hazineye ait Madde 7/B- (Ek: 3/7/ /8 md.)hazineye ait tafl nmazlar; imar planlar na uygun olarak konut yap lmak amac yla rayiç bedel üzerinden konut yap kooperatiflerine, tafl nmazlar; ( Say l Kanun un 59/9-e nci maddesi ile de ifltirilen ibare. Yürürlük Tarihi: ) konut kooperatif birliklerine veya bu birliklerin oluflturdu u üst yap lmak amac yla rayiç bedel üzerinden konut yap birliklere, bunlar aras nda yap lacak ihale ile sat labilir. kooperatiflerine, kooperatif birliklerine veya bu birliklerin Bunlar n ihaleye kat labilmeleri için, ihale konusu tafl nmaz n oluflturdu u üst birliklere, bunlar aras nda yap lacak ihale ile tahmini bedelinin dörtte birini bir bankada adlar na aç lan hesapta bloke etmeleri flartt r. Bu tafl nmazlar n sat fl amac sat labilir. Bunlar n ihaleye kat labilmeleri için, ihale konusu tafl nmaz n tahmini bedelinin dörtte birini bir bankada adlar na d fl nda kullan lamayaca na, amac d fl nda kullan ld n n aç lan hesapta bloke etmeleri flartt r. Bu tafl nmazlar n sat fl amac d fl nda kullan lamayaca na, amac d fl nda tespiti halinde, sat lan tafl nmaz n sat fl bedelinin faizsiz iade kullan ld n n tespiti halinde, sat lan tafl nmaz n sat fl edilerek Hazinece geri al naca na dair tapu kütü üne flerh bedelinin faizsiz iade edilerek Hazinece geri al naca na dair konulur. Bu maddeye göre sat lan tafl nmazlarla ilgili olarak tapu kütü üne flerh konulur. Bu maddeye göre sat lan yap lacak imar uygulamas sonucunda kamu hizmet alanlar na tafl nmazlarla ilgili olarak yap lacak imar uygulamas ayr lan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine ad na sonucunda kamu hizmet alanlar na ayr lan yerler, bedelsiz ve resen tescil edilir. müstakil parsel olarak Hazine ad na resen tescil edilir Say l Hazine ait Tafl nmazlar n De erlendirilmesi Kanunundaki de iflikler ile ilgili ibare de iflimi yap lm flt r. 339

16 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/9-f Geçici Madde 4- (Ek: 3/7/ /9 md.)vak flar Genel Müdürlü üne veya mazbut vak flar ile kamu kurum ve kurulufllar na ait, üzerinde toplu yap laflma bulunan tafl nmazlar, Hazineye ait tafl nmazlar ile trampa edilebilir. Trampaya iliflkin usul ve esaslar tafl nmaz maliki veya idare ve temsil eden kamu kurum ve kuruluflunun ba l, ilgili veya iliflkili oldu u Bakanl k ile Maliye Bakanl aras nda müfltereken belirlenir. Geçici Madde 4- (Ek: 3/7/ /9 md.) Vak flar Genel Müdürlü üne veya mazbut vak flar ile kamu kurum ve kurulufllar na ait, üzerinde toplu yap laflma bulunan tafl nmazlar, Hazineye ait tafl nmazlar ile trampa edilebilir. Trampaya iliflkin usul ve esaslar tafl nmaz maliki veya idare ve temsil eden kamu kurum ve kuruluflunun ba l, ilgili veya iliflkili oldu u ( Say l Kanun un 59/9-f nci maddesi ile de ifltirilen ibare. Yürürlük Tarihi: ) Bakanl k ile Maliye Bakanl aras nda düzenlenecek protokolle belirlenir; bu belirlemede, trampaya konu tafl nmazlar n rayiç de erleri esas al n r ve trampa kapsam ndaki tafl nmazlara iliflkin olarak aç lm fl olan men-i müdahale ve kâl davalar ile icra takipleri protokolün düzenlenmesi ile trampa ifllemleri sonuçlan ncaya kadar durur Say l Hazine ait Tafl nmazlar n De erlendirilmesi Kanunundaki de iflikler ile ilgili ibare de iflimi yap lm flt r. 340

17 4706 HAZ NEYE A T TAfiINMAZ MALLARIN DE ERLEND R LMES VE KATMA DE ER VERG S UNDA DE fi KL K YAPILMASI HAKKINDA Madde 53 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl ( Say l Kanun un 53 ncü maddesi ile eklenen madde. Yürürlük Tarihi: ) GEÇ C MADDE 6. - Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten önce tarihli ve 5084 say l Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsam ndaki illerde; onayl imar planlar nda küçük sanayi sitesi olarak ayr lm fl alanlarda bulunan Hazineye ait tafl nmazlar, bu amaçla kurulmufl kooperatiflere ve kamu kurum ve kurulufllar na, araziler için belirlenmifl 492 say l Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas de er üzerinden do rudan sat labilir. Bu yerlerin amac d fl nda kullan lamayaca na dair tapu kütü üne flerh konulur. 341

18 342

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Temmuz

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/7/2001

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

i) (Ek bend: 16/07/2004 5228 S.K./51.mad) Toplu konut amaçlı olarak kullanılmak üzere, düzenlenecek protokolle belediyelere,

i) (Ek bend: 16/07/2004 5228 S.K./51.mad) Toplu konut amaçlı olarak kullanılmak üzere, düzenlenecek protokolle belediyelere, HAZĐNEYE AĐT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE KATMA DEĞER VERGĐSĐ KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No: 4706 Kabul Tarihi : 29/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 18/07/2001 Resmi Gazete

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI 310135002 310140000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede

Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4916 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN 4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN TEfiK LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN LE 24.03.1998 TAR HL VE 3418 SAYILI KANUNDA

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU 6802 G DER VERG LER U 211 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 39 stisnalar: stisnalar: Madde 29 - Afla da yaz l muameleler dolay siyle al nan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 243 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 47 Üretici

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

ÖZEL TÜKET M VERG S KANUNU NDA YAPILAN DE fi KL KLER ÖZEL TÜKETİM

ÖZEL TÜKET M VERG S KANUNU NDA YAPILAN DE fi KL KLER ÖZEL TÜKETİM ÖZEL TÜKET M VERG S KANUNU NDA YAPILAN DE fi KL KLER ÖZEL TÜKETİM 183 184 ESK KANUN METN YEN KANUN METN Di er istisnalar Di er istisnalar MADDE 7.- Bu Kanuna ekli; MADDE 7.- Bu Kanuna ekli; 1. (I) say

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU 492 HARÇLAR U 141 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/3-a Harçdan müstesna ifllemler Harçdan müstesna ifllemler Madde 13 - Afla da yaz l mevzular harçdan müstesnad r: Madde 13 - Afla da

Detaylı

YÖNETMEL K MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL VE ESASLARI HAKKINDAK YÖNETMEL K

YÖNETMEL K MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL VE ESASLARI HAKKINDAK YÖNETMEL K Meslek Mensuplar n n Ortakl k Bürosu veya fiirket Halinde Çal flmalar na liflkin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelik MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5711 Kabul Tarihi: 14/11/2007 MADDE 1 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

Detaylı

2464 SAYILI BELED YE GEL RLER KANUNU 2464 SAYILI BELED YE GEL RLER KANUNU

2464 SAYILI BELED YE GEL RLER KANUNU 2464 SAYILI BELED YE GEL RLER KANUNU 2464 BELED YE GEL RLER U 2464 BELED YE GEL RLER U 235 Madde 16 Tarife ve nispet: Madde 15 lan ve Reklam Vergisi afla daki tarifeye göre al n r. (3239 say l Kanunun 118/A maddesiyle art r lan miktarlar.)

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı