T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan birisidir. Bu uygulama ile ticari ifllemler ve finansal hareketlerin taraflar n n izlenmesi ve vergiyi do uran ifllemlerin mali kurumlar n kay t ve belgeleri yard m yla tespit edilmesi amac yla, tahsilat ve ödemelerin banka veya finans kurumlar nca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlulu u getirilmifltir tarihinde yürürlü e giren tevsik zorunlulu u ile ilgili uygulamada baz sorunlarla karfl lafl lmaktad r. Bu yaz m zda bu sorunlardan ikisine de inilecektir. Bunlardan birincisi alaca n temliki halinde tevsik zorunlulu u olup olmad di eri ise ayni ödemeler(borcun mal veya hizmet ile ödenmesi) halinde tevsik zorunlulu u olup olmad hususlar d r. II-KONU LE LG L YASAL DÜZENLEMELER: Tevsik zorunlulu u ile ilgili ilk düzenleme 4 Temmuz 2003 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 320 s ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile yap lm flt r. Daha sonra düzenlenen genel tebli ve sirkülerler (ve hatta baz muktezalar) konu ile ilgili uygulamada yaflanan aksakl klar giderme amaçl d r Tahsilat ve ödemelerin banka veya finans kurumlar nca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlulu unun kapsam 320, 323, 324, 327 ve 332 s ra no.lu VUK. Genel Tebli leri ile düzenlenmifltir. lgili tebli ler gere ince, birinci ve * Vergi Denetmeni

2 134 mali ÇÖZÜM ikinci s n f tüccarlar, kazanc basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbab ile vergiden muaf esnaf n kendi aralar nda yapacaklar ticari ifllemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye de mukim olmayan yabanc lar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacaklar YTL yi aflan tahsilat ve ödemelerinin tarihinden itibaren, banka, özel finans kurumlar veya PTT arac k l narak yap lmas ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Bafllang çta ticari ifllemler için belirlenen had YTL iken tespit edilen bu tutar hiç uygulanmam flt r. 323 s ra no.lu VUK. Genel Tebli i ile tarihinden itibaren bu tutar YTL ye ç kar lm fl, tarihinden itibaren ise 332 s ra no.lu VUK. Genel Tebli i ile YTL olarak uygulanmaktad r. Tespit edilen tutar n alt nda kalan tahsilat veya ödemelerin banka veya özel finans kurumlar veya PTT arac l yla yap lmas ihtiyaridir. Tespit edilen tutar aflan avanslar n da banka, özel finans kurumlar veya PTT taraf ndan düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutar n üzerinde kalan ifllemlerin tevsik zorunlulu undan kaç nmak amac yla parçalara ayr lmas kabul edilmeyecek, ayn günde ayn kifli veya kurumlarla yap lan ifllemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanl - na verilen yetkiye istinaden yay mlanan ve 243 ve 246 s ra no.lu VUK Genel Tebli leri ile bankalara düzenleme zorunlulu u getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunlulu u uygulamas eskiden oldu u gibi devam etmektedir. Özel finans kurumlar da, tarihinden itibaren üç ay içinde sözü edilen Genel Tebli lerde belirtilen usul ve esaslar ile ayn bilgileri içeren dekont veya bildirim cetvelleri düzenlemek zorundad r. Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü (PTT) arac l yla yap lacak tahsilat ve ödemelerde tevsik kapsam ndad r. 323 seri nolu VUK Genel Tebli i ile tevsik zorunlulu u kapsam na giren kifliler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye iflletmelerine yapacaklar ödeme veya tahsilat ifllemlerine ilave olarak afla daki kurum ve kurulufllarda yap lan ifllemler de ilave edilmifltir. 1-Sermaye piyasas arac kurumlar nda, 2-Yetkili döviz müesseselerinde, 3-Noterlerde, 4-Tapu idarelerinde

3 mali ÇÖZÜM 135 yap lan ifllemlere konu ödeme ve tahsilatlar n belirtilen kurumlar arac k - l narak yap lmas halinde tevsik zorunlulu u bulunmamaktad r. * Vergi Denetmeni 332 s ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile tevsik zorunlulu u kapsam d fl ndaki ifllemlerin neler oldu u aç klanm flt r. Buna göre; Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlar n teflkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan di er kamu kurum ve kurulufllar, kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar na ait veya tabi olan veyahut bunlar taraf ndan kurulan ve iflletilen müesseseler ile döner sermayeli kurulufllar veya bunlara ait veya tabi di er müesseseler taraf ndan yap lan ihale ifllemlerine iliflkin yat r lmas gereken teminat tutarlar, belirtilen limiti aflsa bile bunlara iliflkin ödeme ve tahsilatlar n; banka, özel finans kurumlar veya Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü arac k l narak yap lmas zorunlulu u bulunmamaktad r. II-ALACA IN TEML K HAL NDE TEVS K ZORUNLULU U: Alaca n temliki, borç iliflkisinden do an belli bir talep hakk n n devrine yönelik olarak, alacakl ile onu devralan üçüncü kifli aras nda, borçlunun r - zas n aramaks z n yap lan ve sadece kazand r c bir tasarruf ifllemi niteli i tafl yan flekle ba l bir sözleflmedir. Temlik ile alacakl de iflir ve alacak, temlik alan üçüncü kifliye geçer. Bu andan itibaren, borcun ödenmesini istemek hakk da yeni alacakl ya geçer. Borçlar Hukukumuzun düzenlemesine göre, borçlunun r zas n n al nmas - na veya borçluya bilgi verilmesine gerek olmaks z n alacakl, üçüncü bir flahsa alaca n temlik edebilir. Fakat temlik sonucunda borçlunun durumunun eskiye oranla kötüleflmemesi gerekir. Bu nedenle borçlu, temliki ö rendi i zaman eski alacakl ya karfl sahip oldu u tüm itiraz ve defileri (savunmalar ), yeni alacakl ya karfl da ileri sürebilir. Temlik esas itibariyle yeni alacakl ya fon aktar m n amaçlayan bir ifllemdir. Ancak temlik, alaca devralana bir teminat (garanti) sa lama amac na da yönelik olabilir. Alaca n temlikinin geçerli olabilmesi için; bir alaca n mevcudiyeti, sözleflmeye ba lanmas, temlik edenin tasarrufa yetkili olmas ve temlikin yasaklanmam fl olmas gereklidir. Alaca n temliki bir akittir. Bu nedenle yaln z temlik edenin tek tarafl iradesiyle meydana gelmez, alaca temlik alan n da (temellük edenin de) aç k ya da örtülü (z mni) kabulü gerekir. Temlik akdi flekle ba l d r. Yaz l flekilde yap lmad kça alaca n temliki muteber olmaz. Temlik senedinde yaln zca temlik edenin imzas n n bu-

4 136 mali ÇÖZÜM lunmas yla flekil flart yerine getirilmifl olur. Uygulamada baz iflletmelerin baflka iflletmelere olan borçlar n kapatmak amac yla alacakl oldu u firma ile alaca n temliki anlaflmas yaparak nakit hareketi olmaks z n borçlar n kapatt klar görülmektedir. Yukar da aç kland üzere hukuki aç dan hiçbir sak ncas olmayan bu durumun ayr ca tevsik zorunlulu u kapsam nda olup olmad konusunda Maliye Bakanl - taraf ndan tarihli ve B.07.4.DEF /VUK-Mük.257 say l mükteza verilmifltir. lgili mükteza flu flekildedir. 323 s ra numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inin Tevsiki Zorunlu Olmayan Ödemeler ve Tahsilatlar bafll kl 4 üncü maddesinde ise, Tevsik zorunlulu u kapsam na giren kifliler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye iflletmelerine yapacaklar ödeme veya tahsilat ifllemlerine ilave olarak afla - daki kurum ve kurulufllarda yap lan ifllemler de ilave edilmifltir. 1- Sermaye piyasas arac kurumlar nda, 2- Yetkili döviz müesseselerinde, 3- Noterlerde, 4- Tapu idarelerinde yap lan ifllemlere konu ödeme ve tahsilatlar n belirtilen kurumlar arac k - l narak yap lmas zorunlu bulunmamaktad r. denilmektedir. Bu durumda, yukar da yap lan aç klamalar çerçevesinde flirketinizce YTL yi aflan bir alaca n z n Borçlar Kanununun 162 nci maddesine göre düzenlenen temlik sözleflmesi ile bir baflkas na devir edilmesi halinde söz konusu temlik sözleflmesinin noterde düzenlenmesi koflulu ile yap lacak borç ödemesinin banka, özel finans kurumu veya PTT arac k l nmadan tevsik edilmesi mümkün bulunmaktad r. Bahsedilen mükteza gere ince iflletmelerin alaca n temliki sözleflmelerini noterde yapmalar flart yla ayr ca borç ödemeleri için banka, özel finans kurumu veya PTT arac ile tevsik zorunlulu u bulunmamaktad r. Sözleflmenin noter arac l ile yap lmad takdirde tevsik zorunlulu una uyulmad gerekçesiyle iflleme konu tutar n %5 i oran nda özel usulsüzlük cezas uygulanacakt r. IV- AYN ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U: Ayni ödeme bir borcun para yerine mal veya hizmet ile ödenmesidir. 320 s ra no.lu VUK. Genel Tebli i ile (ve takip eden Tebli lerle) aç kl a kavuflmayan hususlardan birisi de iflletmeler aras nda karfl l kl ayni ödemeler olmas halinde tevsik zorunlulu u olup olmad konusu olmufltur.

5 mali ÇÖZÜM 137 flletmeler aras nda uzun süreli ticari iliflkilerin olmas s k karfl lafl lan bir durumdur. flletmeler aras nda yap lan karfl l kl emtia sat fllar neticesinde alacak borç iliflkisi do maktad r. Genellikle bu tür ifllemlerde alacak ve borçlar mahsup edilmekte dolay s yla herhangi bir nakit hareketi söz konusu olmamaktad r. Ancak mahsup ifllemi sonunda fark var ise nakdi olarak ödeme yap lmaktad r. Mükellefler aras nda mahsup ifllemi olarak da adland r lan konu hakk nda tevsik zorunlulu u olup olmayaca konusunda uygulamada tereddütler yaflanmas nedeniyle Maliye Bakanl - taraf ndan verilen tarih ve B.07.1.G B / VUK.1 /257 say l mukteza afla daki gibidir. fiirketinizin sahibi bulundu u iki adet un fabrikas nda üretilen unu imalatç ve ihracatç s fat yla iç piyasaya satt n z, ayn zamanda gümrük beyannamesi ile yürürlükteki ihracat mevzuat na uygun olarak ihraç etti inizi, imal etti iniz un talepleri karfl layamad dönemlerde di er un fabrikalar ndan un sat n ald n z ve karfl - l nda bu day sat fl yapt n z, bu türlü sat lan mal karfl l nda, mal sat n al nmas fleklindeki ticari ifllemlerde finansal hareket olmad için VUK. nun 320, 323 ve 324 s ra no.lu Genel Tebli leri kapsam nda nakit ödeme ve tahsilat n söz konusu olmad n, söz konusu cari hesaplar n karfl l kl mahsup yolu ile kapat ld n belirterek, flirketiniz taraf ndan yap - lan bu ifllemin tebli lere ayk r olup olmad hususunu sormaktas n z. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci f kras n n (2) numaral bendi ile Bakanl m za, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlar nca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunlulu unu getirme ve bu zorunlulu un kapsam n ve uygulamaya iliflkin usul ve esaslar n belirleme yetkisi verilmifltir. Bu yetkiye dayan larak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunlulu unun kapsam, ifllem tutar, bafllang ç tarihleri ve uygulanma esaslar yay mlanan 320, 323, 324 s ra no.lu VUK. Genel Tebli lerinde düzenlenmifltir. Söz konusu Tebli lerde ayr nt l olarak belirtildi i üzere; Birinci ve ikinci s n f tüccarlar, kazanc basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbab ile vergiden muaf esnaf n kendi aralar nda yapacaklar ticari ifllemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye de mukim olmayan yabanc lar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacaklar YTL sini aflan tahsilat ve ödemelerinin ( tarihinden sonra YTL. aflan tutarlar) banka veya özel finans kurumlar ile posta idaresi

6 138 mali ÇÖZÜM arac k l narak yap lmas ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutar n alt nda kalan tahsilat veya ödemelerin banka veya özel finans kurumlar ile posta idaresi arac l yla yap lmas ihtiyaridir. Yine; Tespit edilen tutar aflan avanslar n da banka veya özel finans kurumlar ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. flletmelerin kendi ortaklar ile di er gerçek ve tüzel kiflilerle olan ve herhangi bir ticari içeri i olmayan nakit hareketlerinde ifllem tutar YTL yi aflmas halinde de tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumlar ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur YTL. aflan mal ve hizmet bedelinin farkl tarihlerde ödenmesi halinde de her bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yap laca kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. VUK. nun Mük. 257 nci maddesindeki yetkiye dayan larak 320, 323, 324 s ra no.lu Genel Tebli lerle yap - lan düzenlemeler ile ticari ifllemler ve finansal hareketlerin taraflar n n izlenmesi ve vergiyi do uran olaylar n mali kurumlar n kay t ve belgeleri yard m yla tespit edilmesi amaçlanmaktad r. Dilekçenizde bahsedildi i üzere; iki firma aras ndaki emtia al fl ve sat fllar karfl l nda nakit ödeme ve tahsilat söz konusu olmadan cari hesaplar n karfl l kl olarak mahsup yoluyla kapat ld durumda finansal bir hareketten bahsedilemeyece inden mahsup yoluyla kapat lan tutarlar n da banka veya özel finans kurumlar ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki de zaten mümkün bulunmamaktad r. Di er taraftan; mal ald n z firmalar hakk nda SM YB. kulland veya düzenledi i konusunda herhangi bir rapor veya olumsuz bir tespit olmamas, di er bir ifade ile müteselsil sorumluluk uygulamas n gerektiren bir durum bulunmamas halinde al nan mal bedellerinin mal karfl l ödenmesi tek bafl na iadeye engel teflkil etmemektedir. Mükellefler aras ndaki karfl l kl emtia al fl ve sat fl halinde, mahsup yöntemi ile cari hesaplar karfl l kl olarak kapat lmakta herhangi bir nakit ç k fl söz konusu olmamaktad r. Tevsik zorunlulu u ile ilgili uygulaman n amac finansal hareketlerin kontrol alt na al nmas d r. Bu nedenle verilen mukteza uygulama ile ba daflmaktad r. Çünkü mahsup yönteminde herhangi bir finansal hareket söz konusu de ildir. Ancak mahsup ifllemleri yap ld ktan sonra kalan tutarlar tevsik zorunlulu u tutar n n üzerinde ise bu tutarlar n banka veya özel finans kurumlar ile posta idaresince düzenlenen bel-

7 mali ÇÖZÜM 139 gelerle tevsik edilmesi gerekti i aç kt r. IV SONUÇ: lk kez 4 Temmuz 2003 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 320 s ra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i ile tarihinden itibaren yürürlü e konulan tevsik zorunlulu u ile ilgili olarak zaman zaman uygulamada sorunlarla karfl lafl lmaktad r. Bu yaz m zda karfl lafl lan sorunlar n müktezalarla çözüme kavuflturuldu u iki konuya de- inilmifltir. Yaz m z n yukar daki bölümlerinde aç kland üzere borç ödemesinin alaca n temliki sözleflmesi ile yap lmas halinde temlikin noterde yap lmas flart yla tevsik zorunlulu u bulunmamaktad r. Yine borcun ayni olarak ( borcun mal ile veya hizmet ile) ödenmesi halinde nakit hareketi söz konusu olmad için tevsik zorunlulu u bulunmamaktad r. KAYNAKÇA: 320 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i. Ankara : Resmi Gazete 323 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i. Ankara : Resmi Gazete 332 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i. Ankara : Resmi Gazete

8 140

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Öncelikle arac kurumlar ve sonra da bankalar nezdinde vergi inceleme elemanlar nca bafllat lan incelemelerde,

Detaylı

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda BFS - 2009/08 stanbul, 20.03.2009 Yurt d fl nda bulunan Bloomberg,

Detaylı

HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N

HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 28.02.2009 tarih ve 27155 (Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay nlanan 5838 say l Kanunun Geçici 2 nci

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES

MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES MAAfi ÖDEME PROTOKOLLER LE BANKA PROMOSYONLARININ HUKUK DE ERLEND R LMES Av. Hamdi Ç Y LTEPE* I. Girifl Günümüzde kamu kurum ve kurulufllar nda çal flan personele yap - lacak olan maafl ve sair ödemelerin

Detaylı

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler BÖLÜM III BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler 105 BORSALARA TESC L, KAYIT VE KAYIT S LME Bilindi i üzere 5590 say l Kanunun 37 inci maddesi, borsalara kay t mecburiyetinde olanlar, ayn Yasan

Detaylı

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya REKLAMASYON NED R? REKLAMASYON VE KOM SYON G DERLER N N VERG MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) Editörler Yrd.Doç.Dr. Neval OKAN (Ünite 1-4) Doç.Dr. Ayfle Tülin

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı