tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile mal teslimleri ve hizmet ifalar na uygulanacak Katma De er Vergisi oranlar yeniden belirlenmifl bu konuda daha önce yay mlanan kararnameler yürürlükten kald r lm flt r. 2007/13033 say l BKK ile KDV oranlar nda önemli de iflikliklere gidilmifl baz mal ve hizmetlerin KDV oran düflürülürken baz mal ve hizmetlerde KDV oran yükseltilmifltir. lgili Bakanlar Kurulu karar ile yap lan de iflikliklerden birisi de binek otomobillerinin al m nda yüklenilen Katma De er Vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin, bu araçlar teslimi halinde uygulayacaklar KDV oran n n %1 den %18 e ç kar lmas d r. Bu karardan önce binek otomobili kiralama flirketlerinde binek otomobili teslimlerinde KDV oran %1 olarak uygulan yordu. ndirimli oran uygulamas nedeniyle uzun bir süre bu flirketlerin indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesinden yararlan p yararlanmayaca hususu tart flma konusu olmufltur. KDV oran n n %18 e ç kar lmas ile bu tart flma da son bulmufltur. Son olarak 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2008/13426 say - l Bakanlar Kurulu Karar ile binek otomobillerin al m nda yüklenilen katma de er vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin baz flartlar n gerçeklefl- * Vergi Denetmeni

2 152 mali ÇÖZÜM mesi halinde binek otomobili sat fl nda % 1 katma de er vergisi oran uygulanmas hükmü getirilmifltir. Bu flartlar ise; binek otomobillerin her halükarda tarihinden önce al nm fl ve dolay s yla bu tarihte aktifte veya envanterinde bulunmas ve tarihinden önce iktisap edilen binek otomobillerin iktisap tarihinden itibaren 2 y l geçtikten sonra sat lmas d r. Bu flartlar tafl mad takdirde Rent A Car flirketlerinde kullan lm fl binek otomobil teslimleri yine %18 KDV oran na tabi olacakt r. II- RENT A CAR fi RKETLER NDE B NEK OTOMOB L NE A T KDV ND R M : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 30/b Maddesinde binek otomobillerine ait yüklenilen KDV lerin hesaplanan Katma De er Vergilerinden indirilemeyece i hüküm alt na al nm flt r. Ayn maddede bunun tek istisnas n n faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar n bu amaçla kulland klar binek otomobillerine ait KDV oldu- u belirtilmifltir. Buna göre binek otomobili kiralama flirketleri ald klar otomobillere ait yüklendikleri vergileri Kanun un 29 ve 34. maddelerinde düzenlenen genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapabilmektedir. Konu ile ilgili aç klamalara KDV Kanununun 23 Seri nolu Genel Tebli inde de yer verilmifltir. 23 seri nolu KDV Genel Tebli ine göre; faaliyetleri; k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas, taksicilik iflletmecili i yap lmas veya binek otomobillerinin çeflitli flekillerde iflletilmesi onlar n bu amaçla kulland klar binek otomobillerinin al fllar nda ödenen ve faturalarda ayr ca gösterilen katma de er vergisi indirim konusu yap labilecektir. Buna göre, binek otomobillerini yukar da belirtildi i gibi çeflitli flekillerde iflleten mükellefler bu amaçla kullan lan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakk ndan yararlanabileceklerdir. 23 seri nolu KDV Genel Tebli i gere- ince; mükelleflerin iflletme amac d - fl nda iktisap ettikleri binek otomobillerinin al fl vesikalar nda gösterilen katma de er vergisinin evvelce oldu- u gibi indirimi mümkün de ildir. ndirim konusu yap lamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar çerçevesinde iflin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nabilecektir. Bu uygulama binek otomobili iflletmecili i ile u raflan mükelleflerin iflletme amac d fl nda sat n ald klar binek otomobilleri için de geçerlidir. Buna göre binek otomobili kiralama (rent a car) flirketleri, gerçek usulde vergilendirilen taksi iflletmeleri ve sürücü kurslar, otomobil al m nda öde-

3 mali ÇÖZÜM 153 dikleri KDV yi indirim konusu yapabilmekte, di er mükellefler ise indirim konusu yapamad klar Katma De- er Vergisini, gelir veya kurumlar vergisi matrah n n tespitinde gider veya maliyet yazabilmektedir. III TAR H NDEN T BAREN B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu karar ndan önce kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde KDV oran % 1 olarak uygulan yordu. Mal teslimleri ve hizmet ifalar na uygulanacak KDV oranlar n n belirlendi i 2002/4480 say - l Bakanlar Kurulu Karar na ekli (I) say l listenin 8. s ras na göre, kullan lm fl binek otomobili teslimleri %1 oran nda KDV ye tabi idi. Binek otomobili kiralama flirketleri yeni(s f r) binek otomobili ald klar nda genel orandan (%18) KDV ödeyeceklerdir. Ancak yeni ald klar binek otomobilleri bir süre sonra y pranaca- için elden ç karmak istediklerinde bu teslim ifllemi için daha önce (2002/4480 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince) %1 oran nda KDV uygulan yordu. Binek otomobili kiralama flirketlerinde kullan lm fl binek otomobili teslimlerinin %1 KDV oran na tabi olmas nedeniyle bu flirketlerin KDV kanununun 29/2. maddesi gere ince indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesinden yararlan p yararlanamayaca uzun bir süre tart flmaya neden olmufltur. Çünkü sonuçta faaliyeti oto kiralamas olan bir firman n %18 KDV ödeyerek ald binek otomobilini %1 KDV hesaplayarak teslim etti inde aradaki % 17 lik KDV fark n n Kanunun (29/2) maddesi uyar nca iade olarak talep etmesi mümkündür. Vergi idaresinin konu hakk ndaki ilk görüflü oto kiralama flirketlerinin indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesinden yararlanamayaca yönünde idi. Çünkü bu mükelleflerin as l faaliyeti indirimli oranda vergilendirilen mallar n teslimi de il bunlar n kiralanmas ifllemidir. Binek otomobillerinin al m nda yüklenilen KDV bu araçlar n iflletme olarak kullan lmas yani kiraya verilmesi nedeniyle %18 olarak hesaplanan vergilerle telafi edilmektedir. Konu hakk nda Vergi daresinin görüflünü ifade eden tarih ve B.07.1.G B / / say l Maliye Bakanl müktezas flöyledir; Katma de er vergisinin 30/b maddesine göre, binek otomobillerinin iktisab nda yüklenilen vergilerin indirim konusu yap labilmesi için, otomobilin iflletme olarak

4 154 mali ÇÖZÜM kullan lmas gerekmektedir. Otomobilin katma de er vergisi hesaplanmas n gerektirecek biçimde iflletme olarak kullan lm fl kabul edilebilmesi de al fl s ras nda yüklendi i vergilerin iflletme olarak kullan lmas nedeniyle tahsil edilen vergilerle telafi edilmifl olmas na ba l d r. Bu nedenle, otomobil kiralama flirketlerince iflletme olarak kullan lmak üzere sat n al nan otomobillerin daha sonra yüzde 1 vergi oran uygulanarak sat lmas halinde, yüklenilen vergilerin tamamen indirim yoluyla telafi edilmifl oldu unun kabulü gerekmektedir. Aksi takdirde indirimin reddi ve buna ba l tarhiyat uygulanmas söz konusu olacakt r. Bu aç klamalara göre, otomobil kiralama flirketlerince yüzde 1 oran na tabi olarak sat lan otomobillerin iktisab dolay s yla yüklenilen vergilerin bu araçlar n iflletme olarak kullan lmas nedeniyle hesaplanan vergiler ile telafi edilmifl olmas gerekti inden Katma De er Vergisi Kanunu nun 29/2 nci maddesine dayanarak yap - lan iade taleplerinin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktad r. Ancak daha sonra 107 Seri Nol u KDV Genel tebli i tasla ile oto kiralama flirketlerine belli flartlar dahilinde indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesi hakk getirilmek istenmifltir. Getirilmek istenen KDV iade hakk yürürlü e konulmadan önce taslak halinde Gelir daresi Baflkanl n n sitesine konularak tart flmaya aç lm flt r. KDV Genel Tebli i tasla na göre; faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükellefler, bu faaliyetlerinde kullanacaklar binek otomobillerinin iktisab dolay s yla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilecekler; binek otomobillerini indirimli oran uygulamak suretiyle teslim etmeleri halinde indirim yoluyla gideremedikleri yüklenilen KDV tutar n iade olarak talep edebileceklerdir. Yani binek otomobili kiralama ifli yapan (rent a car) flirketleri yüzde 18 ödemek suretiyle sat n ald klar kullan lmam fl otomobiller için yüklendikleri vergileri, bu otomobilleri belli bir süre kiralad ktan sonra (kullan lm fl otomobil teslimlerinde KDV oran yüzde 1 oldu u için) satmalar halinde KDV iade hakk ndan yararlanabileceklerdir. Tebli in yay m tarihinden sonra yap lacak kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde, otomobillerin iflletme ad na trafik siciline tescilinin yap ld - tarihten itibaren 2 tam y l süre geçtikten sonra teslim edilmifl olmas gerekmektedir. Bu takdirde binek otomobilinin iktisab dolay s yla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutar, indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV alacaklar n n

5 mali ÇÖZÜM 155 iadesine iliflkin usul ve esaslar düzenleyen ilgili tebli deki aç klamalar çerçevesinde iade edilebilecektir. Getirilmek istenen otomobil kiralama flirketlerinde indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iade uygulamas bu flekilde idi. Ancak bilindi i üzere 107 Seri nolu Katma De er Vergisi Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Genel Tebli de, taslak halinde iken bahsedilen kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iade uygulamas na yer verilmemifltir. Bu flekilde iade uygulamas yürürlü e girmeden uygulamadan kald r lm flt r. Rent a Car flirketlerinin indirimli orana tabi iade hakk ndan yararlan p yararlanamayaca konusundaki sorun ise 107 Seri nolu Katma De er Vergisi Genel Tebli inden hemen önce yay mlanan 2007/13033 say l BKK da bu teslimlerdeki KDV oran n n %18 e ç kar lmas ile çözülmüfltür tarihinde yay nlanan 2007/13033 say l Kararname eki (I) say l listenin 9. s ras n n sonuna eklenen parantez içi hükümle oto kiralama flirketlerinde kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde KDV oran tarihinden itibaren %18 olarak belirlenmifltir. lgili hüküm afla daki gibidir. Katma De er Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin al m nda yüklenilen katma de- er vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin, bu araçlar tesliminde bu karar n 1 nci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oran uygulan r. Bu hükme göre; faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükellefler KDV sini indirim konusu yapt klar araçlar n ikinci el olarak satt klar nda sat fl tutar na %1 yerine %18 KDV oran uygulayacaklard r. Bu hüküm tarihinde yürürlü e girmifl olup bu tarihten itibaren yap lan sat fllar için % 18 oran uygulan r. Ald klar binek otolar n n KDV tutarlar n indirim konusu yapamayan (Gider veya maliyet unsuru olarak kay tlar na alan) mükellefler ise satt klar kullan lm fl binek otolar na yine % 1 KDV oran uygulayacaklard r. Bakanlar Kurulu karar ile oto kiralama flirketlerinde binek otomobili sat - fl ndan kaynaklanan indirimli oran (%1) uygulamas na son verilmifl tarihinden itibaren bu oran %18 olarak belirlenmifltir. Böylece indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesi uygulamaya konulmadan son bulmufltur.

6 156 mali ÇÖZÜM IV- 2008/13426 SAYILI BKK. LE B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE TESL MLERDE UYGULANACAK KDV LE LG L YEN B R DÜZENLEME YAPILMIfiTIR 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2008/13426 say l Bakanlar Kurulu karar ile çeflitli konularda uygulanacak KDV oranlar hakk nda yeni düzenlemeler yap lm flt r. lgili kararnamenin 2 nci maddesinde binek otomobillerin al m nda yüklenilen katma de er vergisini indirim hakk bulunan mükellefler için baz flartlar n gerçekleflmesi halinde ikinci el binek otomobillerin sat fl nda eski KDV oran n n (%1) uygulanaca ile ilgili düzenleme yap lm flt r. lgili madde flu flekildedir. Madde 2 - Katma De er Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin al - m nda yüklenilen katma de er vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeflitli flekillerde iflletmek üzere iktisap ettikleri ve 2 y l geçtikten sonra teslime konu olmas halinde bu teslimde % 1 katma de er vergisi oran 31/12/2007 tarihi itibar yla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren uygulan r. Yaz m z n III. bölümünde ayr nt l olarak aç kland üzere tarihinden itibaren binek otomobillerin al m nda yüklenilen Katma De er Vergisini indirim hakk bulunan mükellefler için kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde KDV oran %18 olmufltur. Ancak oran de iflikli inin olumsuz etkilerinden korunmas amac yla 2008/13426 say l Bakanlar Kurulu Karar ile de iflikli in yap ld tarihte( ) aktiflerinde veya envanterlerinde binek otomobilleri bulunan mükelleflerin teslimlerinde %1 KDV oran uygulanaca hükme ba lanm flt r. Ayr ca uygulaman n kötüye kullan lmas n engelleme amac yla da bu otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y l geçtikten sonra teslime konu olmas flart getirilmifltir. Bakanlar Kurulu nun, indirimli oran uygulamas n n kötüye kullan lmas n önlemek amac yla yapt yeni düzenlemeye göre, binek otomobillerin tesliminde % 1 vergi oran n n uygulanabilmesi için; a) teslimi yapan n, sat n ald klar binek otomobiller için yüklendikleri katma de er vergisini indirim hakk bulunan, faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükelleflerden olmas, b) teslime konu olan binek otomobilin 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla mükellefin aktifinde veya envanterinde kay tl bulunmas ve teslime konu olan binek otomobilin, teslim tarihi itiba-

7 mali ÇÖZÜM 157 r yla en az iki y l süreyle iflletmede kalm fl olmas gerekmektedir. V-SONUÇ: tarihinden itibaren 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu Karar ile binek otomobillerinin al m nda yüklenilen Katma De er Vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin, bu araçlar tesliminde uygulayacaklar KDV oran %1 den %18 e ç kar lm flt r. Bakanlar Kurulu karar ndan önce bu mükelleflerin indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesinden (KDV Kanunu 29/2) yararlan p yararlanamayaca tart flma konusu idi. Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükelleflerin araç teslimindeki KDV oran n n %18 e ç kar lmas ile tart flma da son bulmufltur. Ald klar binek otolar n n KDV tutarlar n indirim konusu yapamayan (Gider veya maliyet unsuru olarak kay tlar na alan) mükellefler ise bu araçlar n sat fl n yapt klar nda yine %1 KDV oran n uygulayacaklard r. Ayr ca 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2008/13426 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 31/12/2007 tarihi itibar yla otomobil kiralama flirketlerinin aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y l geçtikten sonra teslime konu olmas halinde bu teslimde % 1 katma de er vergisi oran uygulanaca hükme ba lanm flt r. Konu ile ilgili aç klamalara yaz m z n yukar daki bölümlerinde ayr nt l olarak yer verilmifltir. KAYNAKÇA tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2002/4480 say l Bakanlar Kurulu Karar tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu Karar tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2008/13426 say l Bakanlar Kurulu Karar T.C. yasalar 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete

8 158

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N

HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N HURDA ARAÇ TESL MLER VE BU ARAÇLARIN TESL M LE VERG BORÇLARININ TERK N Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 28.02.2009 tarih ve 27155 (Mükerrer) say l Resmi Gazete de yay nlanan 5838 say l Kanunun Geçici 2 nci

Detaylı

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m TÜRK HUKUKUNDA H SSE SENED HRAÇ PR MLER VE MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi-..B.F.- flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1- G R fi T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri,

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda BFS - 2009/08 stanbul, 20.03.2009 Yurt d fl nda bulunan Bloomberg,

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER IfiI INDA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÜZER NE UYGULAMALI DE ERLEND RMELER Yrd.Doç.Dr. Cemal EL TAfi Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Bilim Dal

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya REKLAMASYON NED R? REKLAMASYON VE KOM SYON G DERLER N N VERG MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle

Detaylı

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Öncelikle arac kurumlar ve sonra da bankalar nezdinde vergi inceleme elemanlar nca bafllat lan incelemelerde,

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler BÖLÜM III BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler 105 BORSALARA TESC L, KAYIT VE KAYIT S LME Bilindi i üzere 5590 say l Kanunun 37 inci maddesi, borsalara kay t mecburiyetinde olanlar, ayn Yasan

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı