tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile mal teslimleri ve hizmet ifalar na uygulanacak Katma De er Vergisi oranlar yeniden belirlenmifl bu konuda daha önce yay mlanan kararnameler yürürlükten kald r lm flt r. 2007/13033 say l BKK ile KDV oranlar nda önemli de iflikliklere gidilmifl baz mal ve hizmetlerin KDV oran düflürülürken baz mal ve hizmetlerde KDV oran yükseltilmifltir. lgili Bakanlar Kurulu karar ile yap lan de iflikliklerden birisi de binek otomobillerinin al m nda yüklenilen Katma De er Vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin, bu araçlar teslimi halinde uygulayacaklar KDV oran n n %1 den %18 e ç kar lmas d r. Bu karardan önce binek otomobili kiralama flirketlerinde binek otomobili teslimlerinde KDV oran %1 olarak uygulan yordu. ndirimli oran uygulamas nedeniyle uzun bir süre bu flirketlerin indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesinden yararlan p yararlanmayaca hususu tart flma konusu olmufltur. KDV oran n n %18 e ç kar lmas ile bu tart flma da son bulmufltur. Son olarak 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2008/13426 say - l Bakanlar Kurulu Karar ile binek otomobillerin al m nda yüklenilen katma de er vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin baz flartlar n gerçeklefl- * Vergi Denetmeni

2 152 mali ÇÖZÜM mesi halinde binek otomobili sat fl nda % 1 katma de er vergisi oran uygulanmas hükmü getirilmifltir. Bu flartlar ise; binek otomobillerin her halükarda tarihinden önce al nm fl ve dolay s yla bu tarihte aktifte veya envanterinde bulunmas ve tarihinden önce iktisap edilen binek otomobillerin iktisap tarihinden itibaren 2 y l geçtikten sonra sat lmas d r. Bu flartlar tafl mad takdirde Rent A Car flirketlerinde kullan lm fl binek otomobil teslimleri yine %18 KDV oran na tabi olacakt r. II- RENT A CAR fi RKETLER NDE B NEK OTOMOB L NE A T KDV ND R M : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 30/b Maddesinde binek otomobillerine ait yüklenilen KDV lerin hesaplanan Katma De er Vergilerinden indirilemeyece i hüküm alt na al nm flt r. Ayn maddede bunun tek istisnas n n faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olanlar n bu amaçla kulland klar binek otomobillerine ait KDV oldu- u belirtilmifltir. Buna göre binek otomobili kiralama flirketleri ald klar otomobillere ait yüklendikleri vergileri Kanun un 29 ve 34. maddelerinde düzenlenen genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapabilmektedir. Konu ile ilgili aç klamalara KDV Kanununun 23 Seri nolu Genel Tebli inde de yer verilmifltir. 23 seri nolu KDV Genel Tebli ine göre; faaliyetleri; k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas, taksicilik iflletmecili i yap lmas veya binek otomobillerinin çeflitli flekillerde iflletilmesi onlar n bu amaçla kulland klar binek otomobillerinin al fllar nda ödenen ve faturalarda ayr ca gösterilen katma de er vergisi indirim konusu yap labilecektir. Buna göre, binek otomobillerini yukar da belirtildi i gibi çeflitli flekillerde iflleten mükellefler bu amaçla kullan lan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakk ndan yararlanabileceklerdir. 23 seri nolu KDV Genel Tebli i gere- ince; mükelleflerin iflletme amac d - fl nda iktisap ettikleri binek otomobillerinin al fl vesikalar nda gösterilen katma de er vergisinin evvelce oldu- u gibi indirimi mümkün de ildir. ndirim konusu yap lamayan bu vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar çerçevesinde iflin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nabilecektir. Bu uygulama binek otomobili iflletmecili i ile u raflan mükelleflerin iflletme amac d fl nda sat n ald klar binek otomobilleri için de geçerlidir. Buna göre binek otomobili kiralama (rent a car) flirketleri, gerçek usulde vergilendirilen taksi iflletmeleri ve sürücü kurslar, otomobil al m nda öde-

3 mali ÇÖZÜM 153 dikleri KDV yi indirim konusu yapabilmekte, di er mükellefler ise indirim konusu yapamad klar Katma De- er Vergisini, gelir veya kurumlar vergisi matrah n n tespitinde gider veya maliyet yazabilmektedir. III TAR H NDEN T BAREN B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu karar ndan önce kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde KDV oran % 1 olarak uygulan yordu. Mal teslimleri ve hizmet ifalar na uygulanacak KDV oranlar n n belirlendi i 2002/4480 say - l Bakanlar Kurulu Karar na ekli (I) say l listenin 8. s ras na göre, kullan lm fl binek otomobili teslimleri %1 oran nda KDV ye tabi idi. Binek otomobili kiralama flirketleri yeni(s f r) binek otomobili ald klar nda genel orandan (%18) KDV ödeyeceklerdir. Ancak yeni ald klar binek otomobilleri bir süre sonra y pranaca- için elden ç karmak istediklerinde bu teslim ifllemi için daha önce (2002/4480 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince) %1 oran nda KDV uygulan yordu. Binek otomobili kiralama flirketlerinde kullan lm fl binek otomobili teslimlerinin %1 KDV oran na tabi olmas nedeniyle bu flirketlerin KDV kanununun 29/2. maddesi gere ince indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesinden yararlan p yararlanamayaca uzun bir süre tart flmaya neden olmufltur. Çünkü sonuçta faaliyeti oto kiralamas olan bir firman n %18 KDV ödeyerek ald binek otomobilini %1 KDV hesaplayarak teslim etti inde aradaki % 17 lik KDV fark n n Kanunun (29/2) maddesi uyar nca iade olarak talep etmesi mümkündür. Vergi idaresinin konu hakk ndaki ilk görüflü oto kiralama flirketlerinin indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesinden yararlanamayaca yönünde idi. Çünkü bu mükelleflerin as l faaliyeti indirimli oranda vergilendirilen mallar n teslimi de il bunlar n kiralanmas ifllemidir. Binek otomobillerinin al m nda yüklenilen KDV bu araçlar n iflletme olarak kullan lmas yani kiraya verilmesi nedeniyle %18 olarak hesaplanan vergilerle telafi edilmektedir. Konu hakk nda Vergi daresinin görüflünü ifade eden tarih ve B.07.1.G B / / say l Maliye Bakanl müktezas flöyledir; Katma de er vergisinin 30/b maddesine göre, binek otomobillerinin iktisab nda yüklenilen vergilerin indirim konusu yap labilmesi için, otomobilin iflletme olarak

4 154 mali ÇÖZÜM kullan lmas gerekmektedir. Otomobilin katma de er vergisi hesaplanmas n gerektirecek biçimde iflletme olarak kullan lm fl kabul edilebilmesi de al fl s ras nda yüklendi i vergilerin iflletme olarak kullan lmas nedeniyle tahsil edilen vergilerle telafi edilmifl olmas na ba l d r. Bu nedenle, otomobil kiralama flirketlerince iflletme olarak kullan lmak üzere sat n al nan otomobillerin daha sonra yüzde 1 vergi oran uygulanarak sat lmas halinde, yüklenilen vergilerin tamamen indirim yoluyla telafi edilmifl oldu unun kabulü gerekmektedir. Aksi takdirde indirimin reddi ve buna ba l tarhiyat uygulanmas söz konusu olacakt r. Bu aç klamalara göre, otomobil kiralama flirketlerince yüzde 1 oran na tabi olarak sat lan otomobillerin iktisab dolay s yla yüklenilen vergilerin bu araçlar n iflletme olarak kullan lmas nedeniyle hesaplanan vergiler ile telafi edilmifl olmas gerekti inden Katma De er Vergisi Kanunu nun 29/2 nci maddesine dayanarak yap - lan iade taleplerinin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktad r. Ancak daha sonra 107 Seri Nol u KDV Genel tebli i tasla ile oto kiralama flirketlerine belli flartlar dahilinde indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesi hakk getirilmek istenmifltir. Getirilmek istenen KDV iade hakk yürürlü e konulmadan önce taslak halinde Gelir daresi Baflkanl n n sitesine konularak tart flmaya aç lm flt r. KDV Genel Tebli i tasla na göre; faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükellefler, bu faaliyetlerinde kullanacaklar binek otomobillerinin iktisab dolay s yla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilecekler; binek otomobillerini indirimli oran uygulamak suretiyle teslim etmeleri halinde indirim yoluyla gideremedikleri yüklenilen KDV tutar n iade olarak talep edebileceklerdir. Yani binek otomobili kiralama ifli yapan (rent a car) flirketleri yüzde 18 ödemek suretiyle sat n ald klar kullan lmam fl otomobiller için yüklendikleri vergileri, bu otomobilleri belli bir süre kiralad ktan sonra (kullan lm fl otomobil teslimlerinde KDV oran yüzde 1 oldu u için) satmalar halinde KDV iade hakk ndan yararlanabileceklerdir. Tebli in yay m tarihinden sonra yap lacak kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde, otomobillerin iflletme ad na trafik siciline tescilinin yap ld - tarihten itibaren 2 tam y l süre geçtikten sonra teslim edilmifl olmas gerekmektedir. Bu takdirde binek otomobilinin iktisab dolay s yla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutar, indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV alacaklar n n

5 mali ÇÖZÜM 155 iadesine iliflkin usul ve esaslar düzenleyen ilgili tebli deki aç klamalar çerçevesinde iade edilebilecektir. Getirilmek istenen otomobil kiralama flirketlerinde indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iade uygulamas bu flekilde idi. Ancak bilindi i üzere 107 Seri nolu Katma De er Vergisi Genel Tebli i tarih ve say l Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Genel Tebli de, taslak halinde iken bahsedilen kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iade uygulamas na yer verilmemifltir. Bu flekilde iade uygulamas yürürlü e girmeden uygulamadan kald r lm flt r. Rent a Car flirketlerinin indirimli orana tabi iade hakk ndan yararlan p yararlanamayaca konusundaki sorun ise 107 Seri nolu Katma De er Vergisi Genel Tebli inden hemen önce yay mlanan 2007/13033 say l BKK da bu teslimlerdeki KDV oran n n %18 e ç kar lmas ile çözülmüfltür tarihinde yay nlanan 2007/13033 say l Kararname eki (I) say l listenin 9. s ras n n sonuna eklenen parantez içi hükümle oto kiralama flirketlerinde kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde KDV oran tarihinden itibaren %18 olarak belirlenmifltir. lgili hüküm afla daki gibidir. Katma De er Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin al m nda yüklenilen katma de- er vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin, bu araçlar tesliminde bu karar n 1 nci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oran uygulan r. Bu hükme göre; faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükellefler KDV sini indirim konusu yapt klar araçlar n ikinci el olarak satt klar nda sat fl tutar na %1 yerine %18 KDV oran uygulayacaklard r. Bu hüküm tarihinde yürürlü e girmifl olup bu tarihten itibaren yap lan sat fllar için % 18 oran uygulan r. Ald klar binek otolar n n KDV tutarlar n indirim konusu yapamayan (Gider veya maliyet unsuru olarak kay tlar na alan) mükellefler ise satt klar kullan lm fl binek otolar na yine % 1 KDV oran uygulayacaklard r. Bakanlar Kurulu karar ile oto kiralama flirketlerinde binek otomobili sat - fl ndan kaynaklanan indirimli oran (%1) uygulamas na son verilmifl tarihinden itibaren bu oran %18 olarak belirlenmifltir. Böylece indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesi uygulamaya konulmadan son bulmufltur.

6 156 mali ÇÖZÜM IV- 2008/13426 SAYILI BKK. LE B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE TESL MLERDE UYGULANACAK KDV LE LG L YEN B R DÜZENLEME YAPILMIfiTIR 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2008/13426 say l Bakanlar Kurulu karar ile çeflitli konularda uygulanacak KDV oranlar hakk nda yeni düzenlemeler yap lm flt r. lgili kararnamenin 2 nci maddesinde binek otomobillerin al m nda yüklenilen katma de er vergisini indirim hakk bulunan mükellefler için baz flartlar n gerçekleflmesi halinde ikinci el binek otomobillerin sat fl nda eski KDV oran n n (%1) uygulanaca ile ilgili düzenleme yap lm flt r. lgili madde flu flekildedir. Madde 2 - Katma De er Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin al - m nda yüklenilen katma de er vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeflitli flekillerde iflletmek üzere iktisap ettikleri ve 2 y l geçtikten sonra teslime konu olmas halinde bu teslimde % 1 katma de er vergisi oran 31/12/2007 tarihi itibar yla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren uygulan r. Yaz m z n III. bölümünde ayr nt l olarak aç kland üzere tarihinden itibaren binek otomobillerin al m nda yüklenilen Katma De er Vergisini indirim hakk bulunan mükellefler için kullan lm fl binek otomobili teslimlerinde KDV oran %18 olmufltur. Ancak oran de iflikli inin olumsuz etkilerinden korunmas amac yla 2008/13426 say l Bakanlar Kurulu Karar ile de iflikli in yap ld tarihte( ) aktiflerinde veya envanterlerinde binek otomobilleri bulunan mükelleflerin teslimlerinde %1 KDV oran uygulanaca hükme ba lanm flt r. Ayr ca uygulaman n kötüye kullan lmas n engelleme amac yla da bu otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y l geçtikten sonra teslime konu olmas flart getirilmifltir. Bakanlar Kurulu nun, indirimli oran uygulamas n n kötüye kullan lmas n önlemek amac yla yapt yeni düzenlemeye göre, binek otomobillerin tesliminde % 1 vergi oran n n uygulanabilmesi için; a) teslimi yapan n, sat n ald klar binek otomobiller için yüklendikleri katma de er vergisini indirim hakk bulunan, faaliyetleri k smen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükelleflerden olmas, b) teslime konu olan binek otomobilin 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla mükellefin aktifinde veya envanterinde kay tl bulunmas ve teslime konu olan binek otomobilin, teslim tarihi itiba-

7 mali ÇÖZÜM 157 r yla en az iki y l süreyle iflletmede kalm fl olmas gerekmektedir. V-SONUÇ: tarihinden itibaren 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu Karar ile binek otomobillerinin al m nda yüklenilen Katma De er Vergisini indirim hakk bulunan mükelleflerin, bu araçlar tesliminde uygulayacaklar KDV oran %1 den %18 e ç kar lm flt r. Bakanlar Kurulu karar ndan önce bu mükelleflerin indirimli orana tabi ifllemlerden do an KDV iadesinden (KDV Kanunu 29/2) yararlan p yararlanamayaca tart flma konusu idi. Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanmas veya çeflitli flekillerde iflletilmesi olan mükelleflerin araç teslimindeki KDV oran n n %18 e ç kar lmas ile tart flma da son bulmufltur. Ald klar binek otolar n n KDV tutarlar n indirim konusu yapamayan (Gider veya maliyet unsuru olarak kay tlar na alan) mükellefler ise bu araçlar n sat fl n yapt klar nda yine %1 KDV oran n uygulayacaklard r. Ayr ca 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2008/13426 say l Bakanlar Kurulu Karar ile 31/12/2007 tarihi itibar yla otomobil kiralama flirketlerinin aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 y l geçtikten sonra teslime konu olmas halinde bu teslimde % 1 katma de er vergisi oran uygulanaca hükme ba lanm flt r. Konu ile ilgili aç klamalara yaz m z n yukar daki bölümlerinde ayr nt l olarak yer verilmifltir. KAYNAKÇA tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2002/4480 say l Bakanlar Kurulu Karar tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 say l Bakanlar Kurulu Karar tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 2008/13426 say l Bakanlar Kurulu Karar T.C. yasalar 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete

8 158

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

3 065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 28. maddesinde Katma De er

3 065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 28. maddesinde Katma De er mali ÇÖZÜM 211 KONUT YAPI KOOPERAT FLER NE YAPILAN NfiAAT VE TAAHHÜT filer NDE ND R ML ORANA TAB filemlerden DO AN KDV ADES Memifl KÜRK* G R fi: 3 065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 28. maddesinde

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI

ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI ALTIN, GÜMÜfi VE PLAT N LE LG L ARAMA, filetme, ZENG NLEfiT RME VE RAF NAJ FAAL YETLER NE YÖNEL K TESL M VE H ZMETLERDE ST SNA UYGULAMASI Memifl KÜRK* I-GENEL B LG : 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun

Detaylı

KATMA DE ER VERG S NDE PANAYIR VE FUAR ST SNASI DOLAYISIYLA ADE ED LECEK KDV N N KARfiILIKLI OLMA fiarti, UYGULAMA USUL VE ESASLARI

KATMA DE ER VERG S NDE PANAYIR VE FUAR ST SNASI DOLAYISIYLA ADE ED LECEK KDV N N KARfiILIKLI OLMA fiarti, UYGULAMA USUL VE ESASLARI KATMA DE ER VERG S NDE PANAYIR VE FUAR ST SNASI DOLAYISIYLA ADE ED LECEK KDV N N KARfiILIKLI OLMA fiarti, UYGULAMA USUL VE ESASLARI Ali GÜL* 1.G R fi 3065 Say l Katma De er Vergisi Kanunu nun 11/1-b maddesine

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

M ükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplad klar katma de-

M ükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplad klar katma de- mali ÇÖZÜM 103 G DER YAZILAB LEN KATMA DE ER VERG S Altar Ömer ARPACI * I G R fi M ükelleflerin vergiye tabi ifllemleri üzerinden hesaplad klar katma de- er vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlar

Detaylı

BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK)

BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK) BİNEK OTOMOBİLİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA YENİ DURUM (OTO KİRALAMA, RENT A CAR FİRMALARI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK) IGENEL OLARAK 16.02.208 tarihinde yayınlanan Binek Otomobillerin

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

G ümrük Müsteflarl Gümrükler Genel Müdürlü ünün yay mlam fl oldu-

G ümrük Müsteflarl Gümrükler Genel Müdürlü ünün yay mlam fl oldu- mali ÇÖZÜM 147 SERBEST BÖLGELERE SERBEST BÖLGE filem FORMU DÜZENLENMEK SURET YLE TÜKET M VE KULLANIM AMAÇLI OLARAK GÖNDER LEN MALLARLA LG L HRACAT ST SNASI UYGULAMASI Burak Ali Han TEC M* G R fi G ümrük

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

K atma De er Vergisi Kanunu nun (KDVK) 11/1. maddesi (c) bendinde

K atma De er Vergisi Kanunu nun (KDVK) 11/1. maddesi (c) bendinde HRAÇ KAYITLI TESL MLER N 24 SAYILI KDV S RKÜLER VE 95 SER NO.LU KDV GENEL TEBL SONRASINDA KDV BEYANNAMES NDEK filey fi Naz m ANIL Yeminli Mali Müflavir Mehmet ÇEL K Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I G

Detaylı

K atma De er Vergisi Kanununun 9'uncu maddesi ile mükellefin Türkiye'de

K atma De er Vergisi Kanununun 9'uncu maddesi ile mükellefin Türkiye'de m a l i Ç Ö Z Ü M 147! Memifl KÜRK* I-G R fi: K atma De er Vergisi Kanununun 9'uncu maddesi ile mükellefin Türkiye'de ikametgah n n, iflyerinin, kanuni ve ifl merkezinin bulunmamas hallerinde ve gerekli

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

G elir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince yap lan ba fl ve yard mlarla ilgili

G elir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince yap lan ba fl ve yard mlarla ilgili 262 mali ÇÖZÜM GEL R, KURUMLAR VE KATMA DE ER VERG S AÇISINDAN BA Ifi VE YARDIMLARIN ND R M Bora YARGIÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir 1. G R fi G elir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince yap lan ba

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

17.01.2011. Açıklamalı Sirküler Rapor 2011/2. Konu: KDV UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖZELLĐK ARZEDEN BAZI KONULARIN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI

17.01.2011. Açıklamalı Sirküler Rapor 2011/2. Konu: KDV UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖZELLĐK ARZEDEN BAZI KONULARIN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI 17.01.2011 Açıklamalı Sirküler Rapor 2011/2 Konu: KDV UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖZELLĐK ARZEDEN BAZI KONULARIN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI 1. KDV nin Đndiriminin Temel Esasları: 1.1. KDV Kanunu gereği verginin

Detaylı

KATMA DE ER VERG S NDE ND R ML ORANA TAB filemlerde ADE ESASLARI VE UYGULAMASI

KATMA DE ER VERG S NDE ND R ML ORANA TAB filemlerde ADE ESASLARI VE UYGULAMASI KATMA DE ER VERG S NDE ND R ML ORANA TAB filemlerde ADE ESASLARI VE UYGULAMASI Aytaç ACARDA * 1- Girifl 02.11.1984 Tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak, 01.01.1985 tarihinde yürürlü e giren 3065 Say l

Detaylı

3 065 say l Katma De er Vergisi Kanunu nun 30. maddesi ndirilemeyecek

3 065 say l Katma De er Vergisi Kanunu nun 30. maddesi ndirilemeyecek mali ÇÖZÜM 211 SERBEST MESLEK ERBABININ ALDI I PANELVAN (FIAT DOBLO, OPEL COMBO v.b.) T P ARAÇ KDV S ND R M KONUSU YAPILAB L RM? Fatih GÜNDÜZ * I-G R fi 3 065 say l Katma De er Vergisi Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

B ilindi i üzere 193 say l Gelir Vergisi kanunun 18. maddesi, serbest meslek

B ilindi i üzere 193 say l Gelir Vergisi kanunun 18. maddesi, serbest meslek 270 TEL F KAZANÇLARI ST SNASI VE BELGE DÜZEN Özkan KARAGÖZ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-G R fi B ilindi i üzere 193 say l Gelir Vergisi kanunun 18. maddesi, serbest meslek kazançlar nda yer alan

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

KR Z N ETK LER N AZALTACAK ÖNLEMLER DERHAL ALINMALI

KR Z N ETK LER N AZALTACAK ÖNLEMLER DERHAL ALINMALI mali ÇÖZÜM 19 KR Z N ETK LER N AZALTACAK ÖNLEMLER DERHAL ALINMALI Yahya ARIKAN* Dünya ekonomisi 1929 buhran ndan sonra en büyük bunal m n yaflamaya bafllad. Finans kurulufllar tarihinin en zorlu dönemini

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

VAKIFLARDA VERG BA IfiIKLI I (MUAF YET )

VAKIFLARDA VERG BA IfiIKLI I (MUAF YET ) VAKIFLARDA VERG BA IfiIKLI I (MUAF YET ) Bilal KOCABAfi* I - G R fi 4962 say l Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas ve Vak flara Vergi Muafiyeti Tan nmas Hakk nda Kanunun 20. maddesinde, Gelirlerinin en

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

YAPIM HALELER NDE KATMA DE ER VERG S TEVK FATINDA SON DURUM

YAPIM HALELER NDE KATMA DE ER VERG S TEVK FATINDA SON DURUM YAPIM HALELER NDE KATMA DE ER VERG S TEVK FATINDA SON DURUM Altar Ömer ARPACI* I - G R fi Katma De er Vergisi Kanununun 9. maddesinin 1 numaral f kras ndan ald yetkiye istinaden Maliye Bakanl vergi alaca

Detaylı

01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Kanunu nun Geçici 23. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir;

01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Kanunu nun Geçici 23. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir; EĞİTİME %100 DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI Hayrettin Başar AKSAKAL SENA YMM - DENETÇİ 1- GİRİŞ Türk Eğitim Sisteminin niteliksel ve niceliksel sorunlarının çözümü için Eğitime %100 Destek Projesi

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008/13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 ALFA GENELGE 2008/13 İstanbul, 02.01.2008 Konu : Yiyecek İçecek

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

K ooperatifler, toplumu meydana getiren kiflilerin hayat düzeylerini

K ooperatifler, toplumu meydana getiren kiflilerin hayat düzeylerini KOOPERAT FLERDE GEL R G DER FARKININ GER DÖNÜfiÜMÜ (R STURN) Muhammed AKYOL Serbest Muhasebeci Mali Müflavir G R fi K ooperatifler, toplumu meydana getiren kiflilerin hayat düzeylerini dayan flma, yard

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI

SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI mali ÇÖZÜM 123 SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir 1. GENEL AÇIKLAMA : Bilindi i üzere 3218 say l Serbest Bölgeler Kanunu kapsam nda yap lan ifllemler

Detaylı

F inansal kiralama flirketleri yat r m indirimi müessesesinden 3226 say l Finansal

F inansal kiralama flirketleri yat r m indirimi müessesesinden 3226 say l Finansal 4842 VE 5024 SAYILI KANUNLAR UYARINCA F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NDE YATIRIM ND R M ST SNASI UYGULAMASI Levent BAfiAK Gelirler Kontrolörü I- G R fi F inansal kiralama flirketleri yat r m indirimi müessesesinden

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV)

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV) VERG S RKÜLER NO: 2013/16 TAR H: 18.01.2013 KONU 2013 Y nda Uygulanacak Motorlu Ta tlar Vergisi Tarifelerine li kin Tebli Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) say

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

DÖNEM SONU filemler BAKIMINDAN KDV DE ÖZELL KL KONULAR

DÖNEM SONU filemler BAKIMINDAN KDV DE ÖZELL KL KONULAR DÖNEM SONU filemler BAKIMINDAN KDV DE ÖZELL KL KONULAR fiibli GÜNEfi * I-G R fi Ülkemizde 3065 say l Kanun ile 01.01.1985 tarihinden itibaren uygulanmaya bafllan lm flt r. Dolayl bir vergi olan KDV, gelir

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM

VERG NCELEMELER NDE MAL YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, MAL YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM VERG NCELEMELER NDE YET TESP T ED LEMEYEN GAYR MENKUL SATIfiLARININ, YET N N TESP T NDE ZLEN LEN YÖNTEM Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi Son y llarda ekonomide meydana gelen olumlu geliflmelerle gayrimenkul piyasas

Detaylı

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014

SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 35 İstanbul,11.06.2014 KONU : 1- İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri 2- KDV

Detaylı

T ürk Vergi Sistemi genel olarak gelir, harcama ve servet üzerinden al nan

T ürk Vergi Sistemi genel olarak gelir, harcama ve servet üzerinden al nan T ürk Vergi Sistemi genel olarak gelir, harcama ve servet üzerinden al nan vergileri içeren bir sisteme sahiptir. Harcamalar üzerinden al nan vergilerin en önemli kalemini Katma De er Vergisi (KDV) oluflturmaktad

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 Sunufl Kurumlar Vergisi Kanunu 2005 y l bafl nda bafllayan vergi kanunlar n n yeniden yaz lmas çal flmalar kapsam nda ele al nan ilk kanundur. Kanunun yaz lmas

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

K atma De er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4-g bendi uyar nca

K atma De er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4-g bendi uyar nca MALATÇI F RMALARIN ÜRET MLER NET CES NDE ORTAYA ÇIKAN HURDALARIN SATIfiINDA KATMA DE ER VERG S UYGULAMASI Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1-G R fi: K atma De er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4-g bendi

Detaylı

3 065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 1.nci maddesine göre, Türkiye de

3 065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 1.nci maddesine göre, Türkiye de mali ÇÖZÜM 115 K RALAMA filemler NDE KATMA DE ER VERG S UYGULAMASI Erkan GÜRBO A* I-Girifl 3 065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 1.nci maddesine göre, Türkiye de yap lan ticari, zirai ve serbest meslek

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

NO: 2012/41 TAR H:

NO: 2012/41 TAR H: VERG S RKÜLER NO: 2012/41 TAR H: 20.08.2012 KONU NATO ya Yap lan Teslim ve Hizmetler ile Milli E itim Bakanl Taraf ndan Kiralama Kar Yapt lan E itim ve Ö retim Projelerinde KDV stisnas Uygulamas ile Baz

Detaylı

TARH YAT ÖNCES VE SONRASI UZLAfiMALARDAK USUL VE ESAS FARKLILIKLARININ YASAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES

TARH YAT ÖNCES VE SONRASI UZLAfiMALARDAK USUL VE ESAS FARKLILIKLARININ YASAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES TARH YAT ÖNCES VE SONRASI UZLAfiMALARDAK USUL VE ESAS FARKLILIKLARININ YASAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES Mustafa DÜNDAR Gelirler Bafl Kontrolörü I- UZLAfiMA 205 say l Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun 376 nc

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/66

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/66 07.07.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/66 KONU : TANAP Projesine Yapılacak Teslimlerin ve Hizmet İfalarının İstisnası Hk. 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

5 422 say l Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve say l. m a l i Ç Ö Z Ü M 181 S M M M O Yay n Organ. Serkan GÜNGÖR * I-Girifl:

5 422 say l Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve say l. m a l i Ç Ö Z Ü M 181 S M M M O Yay n Organ. Serkan GÜNGÖR * I-Girifl: m a l i Ç Ö Z Ü M 181! Serkan GÜNGÖR * I-Girifl: 5 422 say l Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu ile

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

K urumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde dar mükellef kurumlar n

K urumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde dar mükellef kurumlar n mali ÇÖZÜM 219 DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERG KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Kürflat ÖDEN * I-G R fi K urumlar Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde dar mükellef kurumlar n vergilendirilmesiyle ilgili olarak

Detaylı

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu mali ÇÖZÜM 209 KRED KARTI VASITASIYLA YAPILAN TAKS TL SATIfiLARDA KATMA DE ER VERG S MATRAHININ TESP T VE UYGULAMASI Serkan GÜNGÖR zmir Vergi Dairesi Baflkanl Vergi Denetmen Yard mc s I-Girifl: Ü lkemizde

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı