DOCEBO ÖĞRENME YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN WEB TABANLI ÖĞRETĠM GEREKSĠNĠMLERĠNĠ KARġILAMA AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOCEBO ÖĞRENME YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN WEB TABANLI ÖĞRETĠM GEREKSĠNĠMLERĠNĠ KARġILAMA AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ"

Transkript

1 DOCEBO ÖĞRENME YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN WEB TABANLI ÖĞRETĠM GEREKSĠNĠMLERĠNĠ KARġILAMA AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ REVIEW OF DOCEBO LMS IN TERMS OF MEET THE WEB- BASED TRAINING REQUIREMENTS H. Özgür BAKTIR Türk Telekomünikasyon A.ġ, ĠSTANBUL, TÜRKĠYE Baran ÇELĠK Türk Telekomünikasyon A.ġ, ĠSTANBUL, TÜRKĠYE Feridun C. ÖZÇAKIR Okan Üniversitesi, ĠSTANBUL, TÜRKĠYE Zerrin AYVAZ REĠS Ġstanbul Üniversitesi, ĠSTANBUL, TÜRKĠYE ÖZET: Günümüzde küresel rekabetin büyük bir önem kazanması, gerek bireysel gerekse kurumsal açıdan sürekli olarak geliģim ve eğitim ihtiyacı doğurmaktadır. Zaman ve iģ gücü kaybını önlemek amacıyla bireyler ve kurumlar hızla web tabanlı öğretime yönelmektedir. Web tabanlı öğretimin olmazsa olmaz bileģenlerinden bir tanesi de Öğrenme Yönetim Sistemleri dir (ÖYS). Yüksek maliyetleri ve web tabanlı öğretimdeki önem dereceleri bu ticari yazılımlara karģılık birçok alternatif açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımın ortaya çıkmasını sağlamıģtır. Moodle, Sakai, Ġlias, Dokeos ve Docebo gibi ÖYS lerin en çok tercih edilen açık kaynak kodlu yazılımlar olduğu görülmektedir. Bu yazılımlar açık kaynak kodu felsefesinin gücü, esnekliği ve bu sistemleri kullanan kiģilerin tercihi doğrultusunda ticari ürünlere rakip olmaktadırlar. Bu çalıģ ma kapsamında, "Docebo LMS Community Edition 4.0.4" sürümü incelenmiģtir. Dil desteği, insan bilgisayar etkileģimindeki rolleri, kodlama ve eklentiler açısından teknik yetkinliği araģtırılıp, açık kaynak kodlu bir yazılım olarak geliģtirilebilirliği konusunda öneriler sunulmuģtur. Web tabanlı öğretim için gerekli temel ihtiyaçları karģılama yeterliliği analiz edilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Öğrenme yönetim sistemi, Docebo, Açık kaynak kodlu ÖYS, LMS ABSTRACT: Nowadays, while the global competitions become more and more important, both individual and organizational point of view raises the need for continuous development and training. In order to prevent the loss of time and labor, individuals and organizations are turning to Web-Based education rapidly. One of the essential components of a Web-Based education is Learning Management Systems (LMS). Because of high costs and degrees of importance to the web-based education, many free alternative open source LMS software has been revealed against to the commercial LMSs. Moodle, Sakai, Ilias, Dokeos and Docebo are the most preferred open source LMSs. These software rival to commercial products by the power of open source philosophy, flexibility and according to the preference of people using these systems. Within the scope of this work, "Docebo LMS Community Edition 4.0.4" version was examined. Language support, roles in human-computer interaction, technical competence in terms of programming and add-ons was researched, proposals about development as an open source software was presented. The adequacy of basic needs necessary to meet web-based education was analyzed. Keywords: Learning management system, Docebo, open-source LMS, LMS 1. GĠRĠġ Günümüzde web tabanlı eğitim veya daha geniģ bir tabir ile e-öğrenme yöntemleri, web teknolojileri ve telekomünikasyon altyapılarındaki geliģmelere paralel olarak, uzaktan eğitimin getirdiği diğer avantajlarla birlikte klasik sınıf eğitimlerine nazaran hem kurumsal hem de bireysel eğitimlerde giderek

2 daha fazla tercih edilmektedir. Bilginin, biliģim teknolojisi altyapıları kullanılarak, eğitmenin ve öğrencilerin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadığ ı ortamlarda da sunulması ihtiyacı sonucunda, e - öğrenme sistemini kolaylaģtırmak ve daha sistemli bir Ģekilde gerçekleģtirmek amacı ile Öğrenim Yönetim Sistemleri (ÖYS) ortaya çıkmıģtır (Erkoç & Tutgun, 2008). ÖYS, ders içeriklerinin dağıtımı, öğrenci kayıtlarının gerçekleģtirilmesi, yürütücü ve yöneticilerin öğrencilere ait ders katılım ve geliģim kayıtlarını izlemesini sağlamak gibi iģleri yönetmek için kullanılan sistemlerdir (Cebeci, 2003; Ġnner, 2007; Altıparmak, Kurt, & Kapıdere, 2011). ÖYS leri öğretim içeriğinin sunumu ve süreçle ilgili raporlama konusunda çok büyük bir öneme sahiptir. Ticari birçok ÖYS nin lisans bedellerinin yüksekliği bu yazılımlara olan gereksinimin önemini vurgulamaktadır. Yüksek maliyetleri ve web tabanlı öğretimdeki önem dereceleri bu ticari yazılımlara alternatif olarak açık kaynak kodlu birçok ücretsiz yazılımın ortaya çıkmasına neden olmuģtur. Moodle, Sakai, Ġlias, Dokeos ve Docebo gibi ÖYS lerin en çok tercih edilen açık kaynak kodlu yazılımlar olduğu görülmektedir. Bu yazılımlar açık kaynak kodu felsefesinin gücü, esnekliği, bu sistemler i kullanan kiģilerin tercihi doğrultusunda ticari ürünlere rakip olmaktadırlar. Günümüzde farklı yazılım platformlarında geliģtirilmiģ çok sayıda açık kaynak kodlu ÖYS olmakla birlikte, ne yazık ki iyi bilinen ticari yazılımların barındırdığı tüm özellikleri kapsayan tek bir açık kaynak kodlu alternatif çözüm mevcut değildir. Bu nedenle açık kaynak kodlu platformların, ihtiyaç duyulduğunda kullanım amacına bağlı olarak genel özellikleri ile incelenmesi, birbirleri ile karģılaģtırılması ve uygulamayı kullanacak birey ya da kurumun ihtiyaçlarına en iyi Ģekilde cevap verebilecek ÖYS nin seçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla çalıģmada ele alınan ÖYS ler web tabanlı öğretim gereksinimlerini karģılama açısından belirlenen kriterlere (Ozan, 2008; W3C, 2009; Wright, 2004; Commonwealth of Learning, 2003) göre incelenmiģtir. 2. ÖĞRENME YÖNETĠM S ĠSTEMLERĠ (ÖYS) Ġlgili alanyazın tarandığında ÖYS ile ilgili tam ve tutarlı bir tanımın olmadığı göze çarpmaktadır. Bunun en belirgin göstergesi rastgele seçilmiģ iki ÖYS incelendiğ inde aralarında esneklik, uyumluluk ve uyarlanabilirilik (Su & Lee, 2003), kullanıģlılık, standartlara uygunluk, öğrenci ve öğretmenlere destek (Yıldırım, GöktaĢ, Temur, & Kocaman, 2004) gibi temel noktalar için dahi farklılıkların gözlenmesidir. Birçok firma kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde kullanmak üzere ÖYS yazılımları geliģtirmektedir. Bazı firmalar ise e-öğrenme ihtiyaçları için ticari ürünleri tercih etmektedir. Bunun yanı sıra her iki çözümü birlikte kullanan firmalar da bulunmaktadır (KoĢar, Çiğdem, & CoĢkunserçe, 2009). Firmalar ticari ÖYS lerin ihtiyaçlarını tam olarak karģılayamaması sonucu kendi ÖYS lerini geliģtirmekte ve ticari ürünlerle birlikte kullanmaktadırlar. Nichani (2001) ye göre ÖYS yazılımlarının temel amacı organizasyonların eğitim ve öğretim programlarının yönetimini kolaylaģtırmaktır (Nichani, 2001). ÖYS içeriğin dağıtımı, yönetimi ve öğrenme materyallerinin tekrar kullanılabilmesi ve öğrenci ders takibinin yapılabilmesi için tasarlanmıģ bir çatıyı bünyesinde barındırmaktadır. ÖYS, kullanıcılara tam bir hizmet verebilmek için belli temel özelliklere sahip olmalıdır. BaĢta diğer sistemlerle birlikte çalıģabilirliği ve uyumu olmak üzere; arģivleme ve dosya yönetim yetenekleri, yeniden kullanılabilirlik için öğrenme nesnelerinin tutarlı bir biçimde düzenlenebilmesi, hızlı eriģilebilirlik, içerik oluģturulurken kullanılan diğer araçları desteklemesi (Word, Powerpoint, Flash dosyası, PDF, vb.) sahip olması gereken baģlıca özelliklerdir. Ġyi bir ÖYS yazılımının kaliteli hizmet vermesi, bilgi kalitesini artırabilmesi ve öğrenme düzeyini pozitif etkileyebilmesi için bu özellikleri taģımasına dikkat edilmelidir (Altıparmak, Kurt, & Kapıdere, 2011). ġekil 1: ITC ye göre ÖYS Kullanım Yüzdeleri ġekil-1 den görülebileceği üzere Öğretimsel Teknoloji Konseyi nin (ITC) yıllık olarak yaptığı uzaktan eğitim anketlerine dayanarak hazırladığı rapora göre ÖYS ler arasında en fazla kullanılanlar; Blackboard Academic Suite, WebCT (Course Tool), Angel LMS, Moodle ve Desire2Learn yazılımları olarak görülmektedir. Bu yazılımlardan dört tanesi ticari paket yazılımlar olmakla birlikte Moodle popülaritesi gün geçtikçe artan açık kaynak kodlu bir ÖYS yazılımıdır (The Instructional Technology Council, 2011).

3 ÖYS lerin pazar paylarının yıllara göre değiģimini göstermekte olan ġekil-2 de benzer bir sonucu ortaya koymaktadır. Bu verilere göre pazardaki aktör sayısı biraz daha fazla olmakla birlikte büyük paya sahip oyuncuların adları yine aynıdır. ġekilden görülebileceği gibi 2006 da WebCT ve 2009 da da Angel Learning ürünleri Blackboard tarafından satın alınarak firma bünyesine katılmıģtır. ġekil 2: ÖYS Pazar Paylarının Yıllara Göre DeğiĢimi (Hill, 2011) 2.1. Ticari Öğrenme Yönetim Sistemleri Ticari ÖYS ler, 1990 lardan beri varlığını sürdürmekle birlikte programlara kayıtlı öğrenci sayılarının yüz binlerce olması durumunda bu sayıda öğrenciye hizmet verebilecek ticari ÖYS lisans ücretleri milyonlarca doları bulabilmektedir. Blackboard 1997 yılında eğitim alanındaki yenilikleri her yere ulaģtırmak ve yayılımının yanında verimliliğini de arttırmak amacı ile kurulan Blackboard, ġekil-1 ve ġekil-2 de görüldüğü gibi Ģu an dünyada e-öğrenme yazılımı, uygulamaları ve servisleri alanında pazar lideri konumdadır. Blackboard un dünya genelindeki kullanıcı kitlesini, ilk ve orta dereceli okullar, yüksek öğrenim kurumları, kamu ve ticari kurumlar oluģturmaktadır. Blackboard ve kullanıcıları e-öğrenim alanında dünya öncüleri olarak görülmekte ve Blackboard un çevrimiçi eğitim uygulaması, Amerika da en yaygın kullanılan ve en baģarılı Ģekilde adapte edilmiģ sistem olarak göze çarpmaktadır (Martin, 2008). Blackboard yazılımı Akademik Paket ve Ticari Paket olmak üzere iki ayrı paket olarak piyasaya sunulmaktadır (Tsang, Kwan, & Fox, 2007). WebCT WebCT, British Columbia Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Fakültesi öğretim üyelerinden Murray Goldberg tarafından geliģtirilmiģtir yılında, Goldberg, eğitim için web tabanlı sistemlerin uygulamalarını incelemeye baģlamıģtır. Goldberg, yapmıģ olduğu çalıģmalarla web tabanlı eğitim ortamları veya web tabanlı ders araçları kullanılarak öğrenci memnuniyetinin ve akademik baģarısının geliģtirilebileceğini göstermiģtir. Bu çalıģ maları, 1996 yılının baģlarında WebCT nin ilk sürümüne öncülük etmiģ ve ilk kez 1996 yılının bahar aylarında, Paris'te düzenlenen 5. Uluslar arası World Wide Web konferansında sunulmuģtur (Goldberg, Salari, & Swoboda, 1996) yılında, Goldberg tarafından, UBC (University of British Columbia) nin yan kuruluģu olarak WebCT Eğitim Teknolojileri A.ġ. Ģirketi kurulmuģtur. Goldberg in, 1999 yılına kadar Ģirketi büyüttüğü bu dönemde 30 ülkede yaklaģık 2-3 milyon öğrenciye hizmet verilmiģtir yılı ortalarında, WebCT, Carol Vallone baģkanlığında Boston merkezli bir Ģirket olan ULT (Evrensel Öğrenme Teknolojisi) tarafından satın alınmıģtır yılı ġubat ayında, WebCT rakip Blackboard firması tarafından satın alınmıģtır (Bri, Coll, Garcia, & Lloret, 2008). Angel Angel ÖYS, IUPUI (Indiana University Purdue University Indianapolis) araģtırmaları sonucu geliģtirilmiģtir (Gibbons, 2005) yılında konuģlandırılan ilk araģtırma sistemi, Indiana Üniversitesi nde ders programı olmuģtur. Angel ÖYS erken sistem kavramları kullanarak oluģturulmuģ ve 2000 yılı Temmuz ayında yeni kurulan CyberLearning Labs, Inc. tarafından piyasaya sürülmüģtür. Angel

4 ÖYS, Mayıs 2009 da rakip Blackboard Inc. firması tarafından satın alın mıģtır (Bri, Coll, Garcia, & Lloret, 2008). Desire2Learn Desire2Learn Incorporated (Desire2Learn olarak ya da kısaca D2L olarak da bilinir), kuru msal e- öğrenme çözümleri sağlayıcısıdır ve dünya çapında 450'den fazla kurum için kullanılan çevrimiçi bir ÖYS geliģtirmektedir (Biztegra Partners, LLC, 2011). Desire2Learn Kanada'da en hızlı büyüyen teknoloji Ģirketleri arasında yer almaktadır ve 2011 için en iyi 50 küçük ve orta ölçekli iģverenlerden biridir (Desire2Learn Inc., 2011) Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Açık kaynak kodlu ÖYS açık kaynak kod felsefesi ile hem ticari alternatiflerinin yüksek lisans bedellerine hem de üreticilerin destekle mediği veya kısıtlı kaldıkları noktalar için daha yeni ve geliģmiģ özellikler ile kullanıcılarının hizmet kalitesini artırmayı hedeflemektedir (Aberdour, 2007). Moodle Moodle, öğretim materyalinin çevrimiçi dağıtımına olanak sunan açık kaynak kodlu bir we b uygulamasıdır. Sadece çevrimiçi öğrenme için kullanılabileceği gibi, karma öğrenme ya da klasik öğrenme sürecini desteklemek için de kullanılabilir (Perkins, & Pfaffman, 2006). Modüler Nesne-Temelli Dinamik Öğrenme Ortamı (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) nın kısaltması olan MOODLE, Martin Dougimas tarafından Curtin Teknoloji Üniversitesi nde 1990 larda doktora çalıģ ması olarak geliģtirilmiģtir (Dougiamas & Taylor, 2003). ATutor ATutor kullanımı kolay, dünya çapında yaygın olarak kullanılan açık kaynak kodlu bir öğrenme içerik yönetim sistemidir (Altıparmak, Kurt, & Kapıdere, 2011). Tasarımında eriģilebilirlik ve uyumluluk önde gelen faktörler olarak belirlenmiģtir. Eski-yeni her tür bilgisayar sisteminde ve tüm iģletim sistemlerinde kolaylıkla kullanılabilecek Ģekilde hazırlanmıģtır. Aynı zamanda engelli kiģiler de düģünülerek, onların da rahat kullanabileceği Ģekilde düzenlenmiģtir. Tüm eğitimcilerin rahatça kurup kullanacağı bu sistem sayesinde eğitimle teknoloji bütünleģmesi kolaylaģmaktadır. (Emmungil & Akleylek, 2008). Dokeos Dokeos; GNU lisansı ile yayınlanan ücretsiz kullanılabilen web tabanlı e-eğitim, ders yönetim sistemi ve iģbirliği aracıdır (Pala & Doğan, 2009). Ders yönetimi modülü ile konu dağıtımları, kiģisel ajanda oluģturabilme, ilerleme takibi, yazı, ses ve video ile sohbet, test yönetimi ve kayıt alma olayları gerçekleģtirebilmektedir (Tezer & Bicen, 2008). Dokeos un temel avantajı, kullanımı kolay yapısı ve esnek sistemidir (Önal, Kaya, & Draman, 2006). Böylece ku llanıcılar araçla daha az uğraģarak öğrenmeye daha çok zaman ayırabilirler. Dokeos, PHP ile geliģtirilmiģtir ve MySQL veritabanı kullanmaktadır. (Altıparmak, Kurt, & Kapıdere, 2011) Sakai Dünya çapında yaygın bir kullanıma sahip olan Sakai, daha çok yüksek öğrenime özelleģ miģ ve açık kaynak kodlu bir ÖYSdir. Indiana Üniversitesi, MIT, Stanford Üniversitesi, Michigan Üniversitesi ve Valencia Polytechnic Üniversitesi önderliğinde oluģturulan Sakai Foundation organizasyonu altında akademik, ticari ve bireysel katılımlarla geliģtirilen iģbirliği ve öğrenme ortamıdır. (TTIDC, Türk Telekom, 2011) 3. DOCEBO ÖYS NĠN ĠNCELENMES Ġ Docebo, SCORM uyumluluğu ile e-öğrenme ve geliģimi için açık kaynak kodlu Ģirketler ve eğitim kurumlarının kullanımına uygun sistemleri bünyesinde modüler olarak barındıran bir içerik ve ÖYSdir (Özarslan, 2008). Docebo, Ġtalyan menģeli bir e-öğrenme platformudur. Açık kaynak kodlu (PHP ve MySQL kullanmaktadır) "DoceboLMS Community Edition" sürümü, kullanıcılı küçük firmalar ve kullanıcıya kadar olan büyük firmalar için iki farklı çözüm sunan "DoceboLMS Enterprise Edition" ticari sürümü mevcuttur.

5 Bu çalıģ mada, "DoceboLMS Community Edition sürümü incelenmiģtir. Tüm özellikleri ve sahip olduğu açık kaynak kod standartları ile daima geliģen ve büyüyen bir ÖYS dir yılında yapılan Gartner Learning Technology Trends araģtırmasında da umut vaat eden ÖYS ler arasında birinci sırada gösterilmiģtir. (Gartner Group, 2011) Ticari paketi de bulut biliģim (cloud computing) altyapısı ile satın alınarak hizmet içi eğitimlerde ve e-öğrenme süreçlerinde kullanılabilmektedir. Video konferans, sanal görüģme ve toplantının yanında toplu bilgilendirmeler için e-bülten özellikleri vardır. (Özarslan, 2008) Docebo Ģu anda yaklaģık e-öğrenme öğrencisi tarafından kullanılmaktadır. Güçlü altyapısı ve bütünleģik yapısı ile birçok sistem ile paralel çalıģabilmekte, veri transferi yapabilmektedir. LDAP, Sharepoint, SAP HR, Lotus, Salesforce, Cezanne, WebEx, Teleskill gibi kurumsal olarak kullanılan birçok kaynak planlama, bilgi paylaģım ve iģbirliği platformu ile beraber çalıģabilmektedir. Docebo, web sayfasında yer alan demo (Docebo, 2011) kullanılarak kolaylıkla denenebilmektedir. Demoya girince karģımıza 25 farklı dil seçeneği gelmektedir, Türkçe de bu dillerden biridir. Demo modunda farklı rollerle kullanıcı giriģine imkân sağlanılması önemli bir özellik olarak dikkat çekmektedir. Böylece ÖYS sisteminin özellikleri farklı rollerde kolaylıkla görülebilmektedir 4. DOCEBO ÖYS DE GÖRÜLEN PROBLEMLER VE KIS ITLAR Web sayfasındaki demoya Türkçe dili seçilerek girildiğinde veya ÖYS kurularak Türkçe dil seçimi yapıldığında kelime ve çeviri hataları ile öğrenim alanyazınına uymayan kelimelerin seçimi ve kullanımı bariz bir Ģekilde dikkat çekmektedir. Bu durum ÖYS nin kullanımını güçleģtirmektedir. ÖYS de yer alan bazı nesneler (rapor isimleri, ÖYS kullanıcı menüleri, vb.) eğitmen veya yönetici tarafından oluģturulduğundan veritabanındaki çeviri dosyasından otomatik olarak TürkçeleĢtirilememektedir. Bu nedene bağlı olarak bazen Ġngilizce-Türkçe ifadelerden oluģan karıģık ara yüzler kullanıcıların karģısına çıkmaktadır. SCORM uyumlu paketler ÖYS ye eklenirken öğrenme nesneleri içerik kütüphanesine otomatik olarak eklenmekte, bir konuda geçen öğretim nesnesine kolayca eriģebilme Ģansı bulunmaktadır. A yrıca bu özellik biraz da karmaģa oluģturduğundan özelliğin etkin kullanılması pek mümkün görünmemektedir. Menüler ilk baģta karmaģık görünmekle birlikte iyi Ģekilde gruplanmıģ ve kullanıldıkça artan bir verimliliğe sahiptir. Yönetim ekranı da kullanıģlı bir yapıda olup, karıģık bir düzen içermemektedir. Standart Ģablonun görsel olarak da tatmin edici olduğu söylenebilir. Kurulum esnasında seçilen iģletim sistemi ve sunucu sürümlerine (EasyPHP, WAMP, Xoopserver, vb. sunucu paketleri) bağlı olarak bazı küçük sorunlar yaģanabilmektedir. Fakat bu tür yapılandırmalar yapmıģ kullanıcılar bu sorunları kolayca çözebilmektedir. Yardım dokümanlarında kurulumun nasıl yapılabileceği ekran görüntüleriyle anlatılmaktadır. Türkçe yardım dokümanlarının bulunmaması önemli sınırlılıklardan biri olarak değerlendirilebilir. Kurulum esnasında MySQL veritabanı dili yanlıģ ayarlandığında (utf8_general_ci ayarlanmalıdır) kurulumdan sonra ÖYS ara yüzünün genelinde Türkçe karakter sorunları ile karģılaģılmaktadır. Bazı metinlerin (Örneğin; giriģ ekranındaki E-LEARNING LOGIN yazısı gibi) mevcut çeviri altyapısına uygun olarak kodlanmamıģ olması nedeniyle farklı kullanım dili ile giriģ yapılsa dahi ifadeler sabit kalmaktadır. Basit bir düzenleme ile üstesinden gelinebilecek bu gibi durumlara geliģtiriciler tarafından dikkat edilmemesi de olumsuzluk olarak göze çarpmaktadır. Bu metinler değiģtirilmek istendiğinde ilgili php dosyasının bulunup düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Docebo nun sağladığı esnek altyapı ile yeni çeviri anahtar metinleri veritabanına eklenerek bu tür metinlerin de dile göre değiģmesi sağlanabilmektedir. Docebo yu geliģtiren grubun oluģturduğu forum ortamına Docebo ile ilgili olarak açılan bazı konu baģlıkları (Örneğin; Türkçe çevirisindeki hatalar gibi) ve mesajlar ile ilgili topluluğun açık kaynak kod felsefesine uygun Ģekilde gereken hız, esneklik ve yaklaģım ile cevap vermediği görülmektedir (Docebo, 2011). Docebo ÖYS ile ilgili tespit edilen bazı güvenlik zafiyetleri (Örneğin; Çoklu DepolanmıĢ XSS Zafiyetleri gibi) vardır, bu problemlere de gereken hızda çözüm üretilemediği görülmektedir. (LiquidWorm, 2011). 5. SONUÇ Docebo ÖYS, ilk izlenim olarak kullanıģlı ve geliģtirilebilir görünen yapısı ile açık kaynak kodlu ÖYS ler arasında üst sıralarda yer bulması gerektiği düģüncesi oluģmaktadır. Fakat Docebo forumlarında yapılan yazıģ malardan anlaģıldığı üzere, ÖYS yi geliģtiren grubun programı kullananların karģılaģtıkları

6 problemleri çözmek için hızlı ve esnek yaklaģımlarla çözüm üretmemeleri olumsuz bir etki yaratmaktadır. GeliĢtiricilerin bu ilgisizlikleri nedeniyle kapalı kaynak kodlu ticari yazılımlarda olduğu gibi bazı konuların çözümsüz kaldığı ve geliģimin oldukça sınırlı ve kıs ıtlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle geliģtirilebilir görünen yapısına rağmen açık kaynak kodlu ÖYS ler arasında daha üst sıralarda yer bulamamaktadır. GeliĢtirici grup tarafından özellikle güvenlik zafiyetlerine müdahale edilmemesi, ÖYS olarak Docebo yu kullananlar için bazı özelliklerin desteklenmemesinden daha kritik bir durum olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca dünyanın her tarafından görev alabilecek geliģtiricilerin ne Ģekilde organize olduğuna dair (modüller, takımlar ve takım liderleri gibi) ve mevcut kod ağacının nerede ve ne Ģekilde (CVS, SVN, vb.) eriģilebilir olduğuna dair web sayfasında veya dokümantasyonlarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıģtır. Bu durum da Docebo kullanımı açısından bir olumsuzluk olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak sunduğu kullanıcı dostu ara yüzün yanında diğer açık kaynak kodlu ÖYS lerde olduğu gibi daha esnek bir geliģtirme ortamı sağlandığı takdirde, kodlama ve çeviri hatalarından arındırılarak, geliģtiricilerin öngörüsüne göre yeni özellikler eklenmesine/değiģtirilmesine olanak sağlanarak diğer açık kaynak kodlu ÖYS ler arasında ilk sıralara yerleģebileceği düģünülmektedir. KAYNAKÇA Aberdour, M. (2007, Kasım 10). Open Source Learning Management Systems. East Sussex, Brighton, UK. Altıparmak, M., Kurt, Ġ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri. Akademik BiliĢim Malatya. Biztegra Partners, LLC. (2011, Nisan 01). The Rise Of The Social Web In The Education Industry. Biztegra Web Sitesi: wp-content/uploads/2011/04/biztegras-education-industry- Social-Snapshot.pdf, EriĢim tarihi: Ağustos 22, 2011 Bri, D., Coll, H., Garcia, M., & Lloret, J. (2008). Analysis and Comparative of Virtual Learning Environments. 5th WSEAS / IASM E International Conference on Engineering Education (s ). Heraklion: WSEAS. Cebeci, Z. (2003). Öğrenim Yönetim-Ġçerik Sistemlerine GiriĢ. 9. Türkiye de Internet Konferansı INET- TR Ġstanbul. Commonwealth of Learning. (2003). COL LMS Open Source. Vancouver: 3waynet Inc. Desire2Learn Inc. (2011, Ocak 01). elearning Software Innovations and Awards. Desire2Learn Web Sitesi: EriĢim tarihi: Ağustos 22, 2011 Docebo. (2011, Ocak 08). Docebo Demo. Docebo Web Sitesi: EriĢim tarihi: Ağustos 22, 2011 Docebo. (2011, Ağustos 22). Docebo Forum. Docebo ÖYS Web Sitesi: EriĢim tarihi: Ağustos 22, 2011 Dougiamas, M., & Taylor, P. C. (2003). Moodle: Using Learning Communities to Create an Open Source Course Management System. EDMEDIA 2003 Conference, Honolulu, HI. Emmungil, L., & Akleylek, S. (2008). ATutor Öğrenme Ġçerik Yönetim Sistemi. Akademik BiliĢim 2008 (s ). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Erkoç, M. F., & Tutgun, A. (2008). Ġnsan Bilgisayar EtkileĢimi Perspektifinde Öğrenim Yönetim Sistemlerinde (ÖYS) Kullanılan EtkileĢim Stillerinin Ġncelenmesi. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi. EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi. Gartner Group. (2011, ġubat 10) Learning Techology Trends. Gartner Web Sitesi: EriĢim tarihi: Temmuz 21, 2011 Gibbons, S. (2005). Library Technology Reports. Chapter 2: Course-Management Systems. Chicago: American Library Association. Goldberg, M. W., Salari, S., & Swoboda, P. (1996). World Wide Web - Course Tool: An Environment for Building WWW-Based Courses. 5th International World W ide Web Conference (s ). Paris: Elsevier. Hill, P. (2011, Ağustos 04). Emerging Trends in LMS / Ed Tech Market. Delta Initiative Web Sitesi: -blog/62-emerging-trends-in-lms-ed-tech-market, EriĢim tarihi: Ağustos 20, 2011

7 Ġnner, B. (2007). Öğrenme Yönetim Sisteminin (Moodle) Örgün Öğretim Laboratuvar Uygulamalarında Kullanılması. Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç AraĢtırmacılar Sempozyumu UMES Ġzmit. Kaleci, D., Akıncı, S., BaĢboğaoğlu, U., & Kapıdere, M. (2011). Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemi Olan Moodle da Sınav Yönetimi. Akademik BiliĢim. Malatya: Ġnönü Üniversitesi. KoĢar, E., Çiğdem, H., & CoĢkunserçe, O. (2009). Bilgisayar Derslerinde Karma Öğrenme YaklaĢımı. IETC 2009 (s ). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. LiquidWorm. (2011, Nisan 04). exploit-db. DoceboLMS Multiple Stored XSS Vulnerabilities: -db.com/exploits/17110/, EriĢim tarihi: Temmuz 30, 2011 Martin, F. (2008). Blackboard as the Learning Management System of a Computer Literacy Course. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, Nichani, M. (2001, Mayıs 2). LCMS = LMS + CMS [RLOs] - How does this affect the learner? The instructional designer? Elearningpost: EriĢim tarihi: Temmuz 22, 2011 Ozan, Ö. (2008). Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Learning Management Systems - LMS) Değerlendirilmesi. XIII. Türkiye'de Ġnternet Konferansı (s ). Ankara: ODTÜ. Önal, A., Kaya, A., & Draman, S. E. (2006). Açık Kaynak Kodlu Çevrimiçi Eğitim Yazılımları. Akademik BiliĢim 2006 (s ). Denizli: Pamukkale Üniversitesi. Özarslan, Y. (2008). Uzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri. XIII. Türkiye de Ġnternet Konferansı (s ). Ankara: ÖDTÜ. Pala, F. K., & Doğan, N. (2009). Nette Öğretmen: Eğitim Yönetim Sistemi. BiliĢim Teknolojileri Dergisi, Perkins, M., & Pfaffman, J. (2006) Using a Course Management System to Improve Classroom Communication. The Science Teacher, 73(7), Su, S., & Lee, G. (2003). A Web-Service-Based, Dynamic and Collaborative Learning Management System. E-Learn 2003 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education (s ). Phoenix, Arizona: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Tezer, M., & Bicen, H. (2008). Üniversite Öğretim Elemanlarının E-eğitim Sistemlerine Yönelik Hazır BulunuĢluğu. IETC 2008 (s ). EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi. The Instructional Technology Council. (2011). Distance Education Survey Results. Washington, D.C.: ITC. Tsang, P., Kwan, R., & Fox, R. (2007). Enhancing Learning Through Technology. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. TTIDC. (2011, Mayıs 09). Sakai Hakkında. TTIDC Web Sitesi: EriĢim tarihi: Ağustos 10, 2011 W3C. (2009, Ocak 01). W3C Standards. W3C Web Sitesi: EriĢim tarihi: Temmuz 20, 2011 Wright, C. R. (2004, Ocak 01). Criteria for Evaluating the Quality of Online Courses. The Learned Man elearning Blog: EriĢim tarihi: Temmuz 20, 2011 Yıldırım, Ġ. S., GöktaĢ, Y., Temur, N., & Kocaman, A. (2004). Ġyi Bir Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Ġçin Kriter Önerisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2(4),

Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı

Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı Açık Kaynak Öğrenme Yönetim Sistemleri (Learning Management Systems) Ceren Çalıcı Aralık, 2012 İçindekiler 1 Giriş.................................................... 2 2 En İyi 6 Açık Kaynak Öğrenme Yönetim

Detaylı

Sakai OAE. Açık Akademik Ortam. Yasin ÖZARSLAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sakai OAE. Açık Akademik Ortam. Yasin ÖZARSLAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sakai OAE Açık Akademik Ortam Yasin ÖZARSLAN ozarslan@gmail.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sunu Planı Bu çalışmada yükseköğrenime özelleşmiş ve yaygın kullanıma sahip açık kaynak kodlu işbirliği

Detaylı

GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ

GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ GÜVENLĠ BĠLGĠSAYAR VE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR WEB TABANLI ÖĞRETĠM ORTAMININ GELĠġTĠRĠLMESĠ DEVELOPING A WEB-BASED INSTRUCTION ENVIRONMENT FOR SECURE COMPUTER AND INTERNET USE Feridun C. ÖZÇAKIR

Detaylı

Moodle-IST Kullanım Klavuzu

Moodle-IST Kullanım Klavuzu Moodle-IST Kullanım Klavuzu 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖYS (Öğrenim Yönetim Sistemi) ve Moodle Nedir?...3 2. Sisteme Giriş...4 2. Ders Takibi...5 4. Ödev yükleme...7 2 1. ÖYS (Öğrenim Yönetim Sistemi) ve Moodle

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

Internet e Dayalı UE E-ÖĞRENME. Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ

Internet e Dayalı UE E-ÖĞRENME. Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Internet e Dayalı UE E-ÖĞRENME Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Temel Kavramlar Uzaktan eğitim Uzaktan öğrenme E-öğrenme M-öğrenme Web tabanlı uzaktan eğitim Yaşam boyu öğrenme Senkron öğrenme Çevrimiçi öğrenme Senkron

Detaylı

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım A.Ş. merve.yalcin@ozguryazilim.com.tr, adil.akbas@ozguryazilim.com.tr Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarının

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ COMPUTER LESSONS, RECEIPT AND EVALUATION OF THE APPLICATION FILES ONLINE Fatih ERTAM University

Detaylı

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilecik Üniversitesi, Bilecik

Detaylı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı Hakan KÖR Hitit Üniversitesi, Çorum hakankor@hitit.edu.tr Özet: Bu çalışma, öğretim elemanlarının ödev ve proje ağırlık derslerde

Detaylı

Yazılımlarının İncelenmesi

Yazılımlarının İncelenmesi LMS (Learning Management System) Yazılımlarının İncelenmesi Fulya Sarı Apple Bilkom Bilişim Eğitim Teknolojisi Danışmanı LMS CMS LCMS Uzaktan Eğitim LMS Karşılaştırması Uzaktan eğitimi geliştirme ortamı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere

Detaylı

Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri

Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin Üniversite Sistemlerine Entegrasyon Deneyimleri İçerik 1.Giriş 2.Öğretim Yönetim Sistemleri 3.Moodle 4.Moodle Genel Sorun Çözümleri 5.Moodle Özelleştirme 6.Moodle Toplu

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr DÜNYADAKİ EĞİTİM MODELLERİ Geçmişte kalan modeller Sınava hazırlık modeli (Allama Iqbal OU, Pakistan) Mektupla eğitim modeli

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

OPEN SOURCE LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS IN E-LEARNING AND MOODLE

OPEN SOURCE LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS IN E-LEARNING AND MOODLE E- ÖĞRENMEDE AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİ ve MOODLE Cansu Çiğdem AYDIN 1, Serdar BİROĞUL 2 ccaydin@atilim.edu.tr sbirogul@gazi.edu.tr Özet - Son on yılda internet kullanımının eğitim üzerindeki

Detaylı

Ahmet Hançer @ahmethancer ahmet.hancer@enocta.com TEGEP 5. Eğitim ve Gelişim Zirvesi 4 Kasım 2015

Ahmet Hançer @ahmethancer ahmet.hancer@enocta.com TEGEP 5. Eğitim ve Gelişim Zirvesi 4 Kasım 2015 Zenginleştirilmiş Öğrenme Deneyimi ile Değer Yaratan Performans Ahmet Hançer @ahmethancer ahmet.hancer@enocta.com TEGEP 5. Eğitim ve Gelişim Zirvesi 4 Kasım 2015 Değişim 1 İş Hayatı Değişiyor Değişim Network

Detaylı

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN

Fatma Özer & Hümeyra AKMAN Fatma Özer & Hümeyra AKMAN 1 İÇERİK 1. Uzaktan Eğitimin Tanımı 2. Uzaktan Eğitimin Aşamaları A. Evreleri i. 1. Evre : Posta İle Eğitim ii. 2. Evre : Çoklu Ortam Modeli iii. 3. Evre : Tele Öğrenme Modeli

Detaylı

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek

e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek e-öğrenme Çözümleri Geliştirmek Benzersiz eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak için elektronik ortamda çeşitli geniş kapsamlı çözüm yollarımızı sunmaktayız Hakkında Her müşterimiz için, her türlü e-öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

Uzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Uzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Eskişehir

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri

Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler Pratik, Ekonomik, Yenilikçi Uzaktan Eğitim ve Görüntülü İletişim Çözümleri Biz size en iyi hizmeti sunabiliriz Kolay Basit Pratik Yenilikçi Ekonomik

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ

AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ Yasin ÖZARSLAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E - posta : ozarslan@gmail.com / ozarslan@ogu.edu.tr Günümüzde

Detaylı

Sakai OAE: Açık Akademik Ortam

Sakai OAE: Açık Akademik Ortam Sakai OAE: Açık Akademik Ortam Yasin Özarslan 1 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir ozarslan@gmail.com Özet: Bu çalışmada yükseköğrenime özelleşmiş

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımlar Kullanılarak Desteklenmesi

Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımlar Kullanılarak Desteklenmesi Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Meslek Liselerinde Mesleki Eğitimin Açık Kaynak Yazılımlar Kullanılarak Desteklenmesi Ahmet Nusret

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet-

e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet- e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet- 1 e-öğrenme Platformu Kurum içi ve kurumlar arası sunulan hizmet içi ve vatandaşa yönelik eğitimlerinin e-öğrenme teknolojileri

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme

Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Mobil Öğrenme Özlem Güzelyazıcı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Buket Dönmez, İstanbul Aydın Üniversitesi Güneş Kurtuluş, Beykent Üniversitesi Özlem Hacıosmanoğlu, Beykent Üniversitesi

Detaylı

E-ÖĞRENME ve WEB 2.0. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

E-ÖĞRENME ve WEB 2.0. Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E-ÖĞRENME ve WEB 2.0 Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü E-ÖĞRENME VE PLATFORMLAR E-Öğrenme: Tanımı Öğretim etkinliklerinin elektronik ortamlarda yürütülmesidir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle

E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 31 E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle Cansu Çiğdem AYDIN 1, Serdar BİROĞUL 2 1 İşletme Fakültesi, Atılım Üniversitesi,

Detaylı

ECHO 360 UZAKTAN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

ECHO 360 UZAKTAN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ ECHO 360 UZAKTAN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ Sayın Yetkili, Avitec, Echo 360 Uzaktan Eğitim Çözümlerimiz ile ilgili tanıtım metinleri ve iletişim bilgilerimiz ekte tarafınıza sunulmuş olup; her türlü sorunuzu cevaplamaktan

Detaylı

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi Cengiz Coşkun 1, Abdullah Baykal 2 1 Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Diyarbakır 2 Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi, Matematik

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA

ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Instructional Technology Support Office ODTÜ BLOG SERVĐSĐ ve BLOG HAZIRLAMA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University Đletişim Bilgileri: Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres:

Detaylı

Y. Nasuh Erturan- Nergis Gürel Rafet Çevik Prof. Dr. Kürşat Çağıltay

Y. Nasuh Erturan- Nergis Gürel Rafet Çevik Prof. Dr. Kürşat Çağıltay Y. Nasuh Erturan- Nergis Gürel Rafet Çevik Prof. Dr. Kürşat Çağıltay Sunum: Y. Nasuh Erturan Akademik Bilişim 2012 - Uşak 01.02.2012 Webinar Tanım Eğitimde Webinar Kullanımı Ticari (Adobe Connect) ve Açık

Detaylı

KURUMSAL PORTAL TASARIMI

KURUMSAL PORTAL TASARIMI KURUMSAL PORTAL TASARIMI Ender ŞAHİNASLAN Bilgi Güvenlik Yöneticisi BANK ASYA, İstanbul ender.sahinaslan@bankasya.com.tr İmran ÖZCAN Bilgi Güvenlik Uzmanı BANK ASYA, İstanbul imran.ozcan@bankasya.com.tr

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Learning Management Systems-LMS) Değerlendirilmesi

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Learning Management Systems-LMS) Değerlendirilmesi Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Learning Management Systems-LMS) Değerlendirilmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (222) 239 37 50-1649 oozan@ogu.edu.tr,

Detaylı

Özgeçmiş (CV) Web, Yazılım, Donanım : Samsun Barış Bilgisayar - (2006-2010)

Özgeçmiş (CV) Web, Yazılım, Donanım : Samsun Barış Bilgisayar - (2006-2010) Özgeçmiş (CV) Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı : Durmuş KOÇ Uyruk : T.C. Doğum Tarihi : 1985 Adres : Karahallı MYO Yerleşkesi Karahallı Uşak Karayolu Üzeri 2. Km. 64700 Karahallı / UŞAK Tel : (+90) 276 221

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI

EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI EBE 413 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI VE WEB TASARIMI İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE WEB TASARIMI ALP EREN DEMİRKAN 3. HAFTA ĠNSAN BILGISAYAR ETKILEġIMI Ġnsan Bilgisayar EtkileĢiminin amacı, bilgisayarı daha

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

YENİ BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ: ODTÜCLASS DENEYİMİ

YENİ BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ: ODTÜCLASS DENEYİMİ YENİ BİR ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ: ODTÜCLASS DENEYİMİ Tuğçe Aldemir, Nergis A. Gürel Köybaşı, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Mahmut Teker Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

Mimar Sinan Mahallesi 151. Sokak Reyyan Evleri No=1 Daire=9 Atakum / SAMSUN. Kerem ERZURUMLU

Mimar Sinan Mahallesi 151. Sokak Reyyan Evleri No=1 Daire=9 Atakum / SAMSUN. Kerem ERZURUMLU Mimar Sinan Mahallesi 151. Sokak Reyyan Evleri No=1 Daire=9 Atakum / SAMSUN GSM E-posta Web : : : +90 532 253 90 74 kerem@linux.org.tr http://www.penguen.net Kerem ERZURUMLU Doğum Tarihi 29 Nisan 1978

Detaylı

İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı

İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı Nurettin Doğan 1, Şendoğan Şen 2, H. Hüseyin Sayan 3 1 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

Moodle, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) kolay şekilde kullanılabilmektedir.

Moodle, herkes tarafından (öğretmen, öğrenci) kolay şekilde kullanılabilmektedir. MOODLE NEDİR? Moodle, özgür ve açık kaynak kodlu bir uzaktan eğitim sistemidir. Açılımı, Modular-Object-Oriented- Dynamic-Learning-Environment yani Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir.

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU MOBİL UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMLERİ MOBILE E-LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS IN DISTANCE EDUCATION

AÇIK KAYNAK KODLU MOBİL UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMLERİ MOBILE E-LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS IN DISTANCE EDUCATION AÇIK KAYNAK KODLU MOBİL UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMLERİ İlyas Akkuş 1, Metin Kapıdere 2 ÖZET Uzaktan eğitim, e-öğrenme gibi öğretim materyali ve öğrenciyi birleştirici çevrimiçi eğitim sistemleri son

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı DAYANAK 29/08/2014 İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Örgün Okullara DynEd İngilizce

Detaylı

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI

ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI ONLINE İŞE ALIM & ADAY VERİTABANI TANITIM DOKÜMANI EXECUSELECT - ONLİNE İŞE ALIM VE ADAY VERİTABANI SİSTEMİ Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının

Detaylı

SAKAI Öğrenme Yönetim Sisteminde Tek Şifre Yönetimi

SAKAI Öğrenme Yönetim Sisteminde Tek Şifre Yönetimi SAKAI Öğrenme Yönetim Sisteminde Tek Şifre Yönetimi İrfan SÜRAL 1 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir isural@gmail.com Özet:

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO

Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Add your company slogan UZAKTAN EĞİTİM LOGO Eğitim Nedir? Eğitim Neden Eğitim? Eğitim Nasıl Yapılır? Eğitimin Kullanım Alanları? ? in Eğitim Nedir? Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ 30 Ekim 2014 Hasan U. Akay AMAÇ Atılım Üniversitesinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ile ilgili bir bilgilendirme ve tartışma platformu oluşturmak.

Detaylı

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Ürünler Çözümler Hizmetler e-öğrenme Uzaktan Eğitim Çözümleri Temel e-öğrenme, Ders Yönetim,

Detaylı

- - mc. VeduBox Virluıl Education Boı - - - c = EGİTİM TEKNOLOJİLERİ ve GÖRÜNTÜLÜ İLETİSİM HACETTEPE TEKNOKENT. c ra C,- O.cı ~

- - mc. VeduBox Virluıl Education Boı - - - c = EGİTİM TEKNOLOJİLERİ ve GÖRÜNTÜLÜ İLETİSİM HACETTEPE TEKNOKENT. c ra C,- O.cı ~ c = ow me C,- - - - - - mc c- - -c u c ra O.cı ~ VeduBox Virluıl Education Boı HACETTEPE TEKNOKENT EGİTİM TEKNOLOJİLERİ ve GÖRÜNTÜLÜ İLETİSİM 1, Sanal Sınıf Paylaşım Test Sınav / / / / / / /... Dijital

Detaylı

Özgür Yazılımlarla Web Programlama. Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr

Özgür Yazılımlarla Web Programlama. Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr Özgür Yazılımlarla Web Programlama Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr Web Nedir? İnternet dünya çapında birbirine bağlı bilgisayar ağlarından oluşan bir sistemdir. Web ise internette çalışan servislerden

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri I

Veritabanı Yönetim Sistemleri I Veritabanı Yönetim Sistemleri I (BTP 110) İçerik Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Cenk ATLIĞ Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu Edirne-2010 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nden Öğrencilerimize

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: BIL Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 1 Ders Adi: UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM ve UYGULAMA 2 Ders Kodu: BIL5109 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular

Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular Ubuntu Hakkında En Çok Sorulan Sorular Bahadır Demircioğlu Ocak, 2013 İçindekiler 1 Sık Sorulan Sorular............................................ 2 1.1 Ubuntu nun arkasında bir şirket var mı?..............................

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise

Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise MUHASEBE VE ERP EĞİTİMLERİ Temel Muhasebe İleri Muhasebe SAP Logo Tiger Enterprise Bilge Adam Akademi nin Muhasebe ve ERP eğitimleri; şirketlerin ihtiyaç duyduğu, hem muhasebe alanında teorik bilgiye sahip

Detaylı

Wikipedia'nın Kardeş Projeleri. Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr

Wikipedia'nın Kardeş Projeleri. Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr Wikipedia'nın Kardeş Projeleri Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr Commons: Free media repository MediaWiki: Wiki software development Meta-Wiki: Wikimedia project coordination Wikibooks: Free textbooks

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

20../20.. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ WEB TASARIM VE ĠNTERNET DERS DIġI EGZERSĠZ ÇALIġMA PROGRAMI

20../20.. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ WEB TASARIM VE ĠNTERNET DERS DIġI EGZERSĠZ ÇALIġMA PROGRAMI EKĠM EÜ 0../0.. EĞĠĠM-ÖĞEĠM II OKUU BĠĠġĠM EKNOOJĠEĠ WEB SIM VE ĠNENE DIġI EGZESĠZ ÇIġM POGMI Ġ ÇIġM ZMNI ÇIġM SĠ SĠ ÇIġM EĠ ĠġENECEK KONU 6.09.0.. :0-:0 saat B SINII Öğrenci seviyelerinin tespiti 8.09.0..

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin

Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin Dokuz Eylül Üniversitesi E-ÖĞRENME ve MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI Literatür Araştırma Notları Sezgin 2012 İzmir E-ÖĞRENME VE MOODLE ÇALIŞMA NOTLARI ÖNSÖZ Bu çalışma; E-öğrenme ve Moodle konusundaki literatür

Detaylı

ILIAS Öğrenme Yönetim Sistemi

ILIAS Öğrenme Yönetim Sistemi ILIAS Öğrenme Yönetim Sistemi Özlem Ozan 1 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir ozlemozan@gmail.com Özet: Uzaktan eğitimin giderek yükselen

Detaylı