label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme"

Transkript

1 label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen labile road emulsion kararsız yol emülsiyonu (uygulamada çabuk kırılması ile karakterize edilen ve agrega ile karıştırma işlemi için uygun olmayan bir emülsiyon) lability 1. dayanıksızlık; 2. kararsızlık lability of an emulsion bir emülsiyonun kararsızlığı (bir emülsiyonun buharlaşma ve mekanik karıştırmanın ortak etkisi ile kırılma yatkınlığı) labour iş, işçilik, emek, çalışma laboratorian laborant laboratory laboratuvar laboratory assistant laborant laboratory experiments laboratuvar deneyleri laboratory investigations labaratuvar incelemeleri laboratory test laboratuvar testi laboratory, field bkz. field laboratory laboratory laboratuar, deney yeri labourer işçi, emekçi, amele labour emek, işçilik labour bureau iş bürosu labour force iş gücü labour intensive iş gücü ağırlıklı labour saving işçilik tasarrufu

2 labour union sendika labourer amele, emekçi, işçi labour saving işçiliği kolay labrum (çoğ. labra), 1. kenar; 2. dudak labyrinth kanal, geçit, labirent, yekpare bir blok içinde açılmış yağ soğutma suyu, vb kanalı labyrinth labirent labyrinth packing labirent salmastra labyrinth packing or seal sızdırmazlık segmanı, pistonlu makinelerde piston içersine açılan yuvalara konan ve sızdırmazlik sağlayan bilezik şeklindeki eleman, segman labyrinth seal labirent kepçe lac süt, lactis laccolite lakolit, tortul tabakalar arasında katılaşmış yüzeyde kabarma oluşturan magmatik taşlar laccolith bkz. laccolite lace kordon lace machine ipleri bükerek sicim haline getiren makine laced beam kafes kiriş lacer (çoğ. lacera), yırtık, lacerum lacerate yırtmak, yaralamak lacerated yırtılmış, yırtık laceration yırtma, yaralama, yırtılma yarası, yırtık lacing süs mahiyetinde konan panjur, binek otomobillerinin içindeki süs panjuru, şerit, bağlama lacing wire şerit bağlama teli lacinia saçak, püskül laciniate püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı lack eksiklik, yetersizlik lack of air hava eksikliği lack of control kontrol eksikliği

3 lack of grease gres azlığı, gres eksikliği lack of oil yağ yetersizliği, yağ eksikliği lack of power gücün düşüklüğü, kuvvet yetersizliği, enerjinin kafi gelmemesi lacking eksik lacquer lake lacquer coating vernik tabakası, cila tabakası lacquer, lacker 1. sarı vernik 2. reçinalı herhangi bir vernik lactacidase lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz lacuna (çoğ. lacunae) boşluk lacunar 1. küçük boşluk veya aralıklarla ilgil; 2. küçük boşluk veya aralıklar gösteren lacune bir boşluk, eksiklik lacunule lakunacık lacus göl lacustrine göle ait lacustrine clay göl kili lacustrine deposit göl çökeli lacustrine environment gölsel ortam ladder merdiven ladder network merdiven devre ladder/erection montaj merdiveni lade yüklemek laden yüklü, dolu lading yükleme ladle kepçe, pota leader öncü, lider lag 1. faz gecikmesi, indeks değeri sapması geciktirme, geciktirmek, geri kalmak; 2. boruları kaplayıp yalıtmak lag wrench iki ağızlı anahtar

4 lag (a) fıçı tahtası dilimi, kaplama çıtası, (b) faz farkı, birbiri ardı olan iki olay arası zaman farkı, (c) yapılan bir dizayna ısı yalıtımınında ilave edilmesi lageniform şişebiçim lagged yalıtılmış lagging kaplama lagging of a cut bir hendeğin iksalan ması, bir hendeğin desteklenmesi lagging/phase faz gecikmesi lagoon sığ göl, bataklık, mercan adası, atol, lagün, denizle bağlantısı olan göl, lağım çamurunun işlenmesinde kullanılan oksitleme havuzu lagooning of waste water atık suyu havuzda dinlendirme laitance betonda üstünde çimento kaymak tabakası lake 1. mora çalan koyu kızıl boya; 2. eritrositlerden hemoglobini ayırmak lake asphalt göl asfaltı (sınırları belli açık yataklar halinde bulunan, bitüm ve çok ince şekilde ufalanmış mineral maddelerden oluşmuş doğal asfalt) lake marl göl tebeşiri, traverten, göl marnı lambdoid yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides lambertian reflection lambert yansıması lamella ince levha, lamel, tabaka, yaprak levha lamella magnet yaprak mıknatıs lamellar lamele ait lamellar structure yaprak yapı, pul yapı lamellous lamelli lameness topallık, sakatlık lamimated hook lamelli kanca lamina levha, plaka, madeni yaprak lamina coupling yaprak levha kavrama laminar yapraklı, pul pul laminar (s) laminer

5 laminar flow yaprak tipi akış laminar, laminated 1. lama (laminarya) ait; 2. lamlı; 3. lamsı laminate tabakalı malzeme, yaprak yaprak etmek, plakalardan meydana gelmek laminated lamine edilmiş, yekpare olmayıp üst üste levhalardan yapılmış, levhalı, yapraklı laminated clay tabakalı kil, yaprak yapılı kil laminated contact yaprak kontak laminated core levhalardan oluşan göbek, yapraklı kondansatör göbeği veya transformatör göbeği laminated cover çok tabakalı kaplama laminated crystalline structure yaprak kristalli yapı laminated floor kat kat döşeme laminated iron haddeden geçirilmiş demir laminated iron core yaprak levha demir göbek laminated shale yapraklı şist laminated shim yaprak levha şim laminated soil yaprak yapılı zemin laminated splitter proof glass çok katlı dağılmaz cam laminated spring yaprak levhalı yay laminated spring yapraklı yay, yaprak katlı makas yayı laminated structure ince tabakalı yapı, tabakalı yapı laminated structure, glued bkz. glued laminated structure laminated wood tabakalı ahşap, lamine ahşap laminated ince plaka veya saçlardan oluşan katlı, katmerli, tabakalı malzeme lamination lamine etme, tabakalaşma, levha kaplama lamp lamba lamp black is siyahı, toz siyah boya, is lamp bulb ampul lamp circuit ışık devresi

6 lamp cord lamba kordonu lamp fitting ampul duyu lamp fuse lamba sigorta lamp panel ışık panosu lamp signal ışıklı sinyal lamp socket ampul duyu lamp, pilot bkz. pilot lamp lamp/hand lamba/seyyar lamp/head far lamp/incandescent lamba/ak kor lamp/inspection lambası/kontrol lamp/portable lamba/seyyar lamp/signal lambası/sinyal lamp/test lambası/deneme lan yerel alan ağı lancet neşter, lanset lancet window sivri kemerli pencere land arazi, toprak land acquisition arazi kamulaştırmak land charges gayrimenkul mükellefiyeti, taşınmaz yükümlülüğü land cultivated field ekili alan land degradation arazi bozulması land disturbance arazi bozulması land existing plan hali hazır plan land map arazi haritası land mark sınır taşı, nirengi noktası, nirengi land mark nirengi, sınır işareti land measuring instrument arazi ölçme aleti

7 land planning arazi planlaması land reclamation toprağı kullanılır hale getirmek (özellikle tarıma), arazi kazanmak land register kadastro (yer yazım), tapu kaydı land register survey kadastro ölçüsü land registry arazi kadastrosu land resource arazi varlığı, arazi kaynağı land subsidence göçme, arazi çökmesi land survey yersel ölçmeler, arazi etüdü, topografik etüt, kadastro land surveying arazi haritacılığı land surveyor jeodezici, harita mühendisi, arazi ölçüm elemanı land tax arazi vergisi land transportation kara taşıması land upheaval arazi yükselmesi, toprak kabarması land use arazi değerlendirilmesi, araziden faydalanma, toprak kullanımı, arazi kullanımı land value arazi değeri land (a) raybalama takımında olduğu gibi takımın kesme kenarı arkasındaki kısım, (b) dişli dişi üstü düz kısmı, dişli dibi iki dişli arası düz kısım land/by kara yolu ile landed property gayrimenkul (taşınmaz) landfill araziyi yükseltme, doldurma, atık gömme, toprak dolgu (atığın toprak katmanları arasına gömülmesinden ibaret, katı atık tasfiyesinin en yaygın yöntemi) landfill gas çöp gazı landing sahanlık, platform landing beacon inme parıldağı landing bridge yükleme veya boşaltma için yapılan geçit köprüsü landing cable yer kablosu landing charges tahliye masrafları landing field iniş pisti

8 landing gear iniş takımı landing gear uçak iniş takımı uçağın iniş esnasında belirti bir düşey iniş hızına dayanımı sağlayan iniş takımı landing place sahanlık landing platform sahanlık landing strip iniş pisti land levelling arazi düzenlemesi lands and grooves yivler ve setler landscape peyzaj landscape application bkz. landscaping landscape architect peyzaj mimarı landscape architecture peyzaj mimarisi landscape printing sayfa boyuna yazım landscape project peyzaj projesi landscaping peyzaj düzenlemesi (bitki örtüsünü, diğer doğal ya da insan yapımı öğeleri düzenleyerek doğal peyzajı insanların kullanması amacıyla başkalaştırma sanatı ve işi) landslide toprak kayması heyelan, zemin çökmesi land tipped fill karadan doldurma land use capability class arazi kullanım kabiliyet sınıfı land use capability map arazi kullanım kabiliyet haritası land use plan arazi kullanım planı lane kulvar lane balance şerit dengesi (ayrılma noktasında, ayrılma noktasını terkeden şerit sayısının, ayrılma noktasına yaklaşan şerit sayısından bir fazlasına eşit olduğu durum) lane closure şerit kapama lane computer gişe bilgisayarı, şerit bilgisayarı (gişenin elektronik ve elektromekanik ünitelerinden gelen sinyalleri işleyerek istasyon bilgisayarına aktarmaya yarayan endüstriyel tipteki bilgisayar)

9 lane distribution factor şerit dağıtma faktörü (aynı yöndeki trafiğin şerit sayısına göre dağılımında kullanılan katsayı) lane group kavşak yaklaşımında, ayrı kapasite ve ayrı hizmet seviyesi analizi için oluşturulmuş şerit grupları lane line şerit çizgisi (eksen çizgisi olmamak şartı ile aynı yöndeki şeritleri ayıran devamlı veya kesikli çizilen uzunluğuna çizgi) lane load şerit yükü lane loading şerit yüklemesi lane separator şerit ayırıcı (aynı yönde hareket eden trafik akımlarının arasındaki ayırıcı, seperatör) lane width şerit genişliği lane, acceleration bkz. acceleration lane lane, auxiliary bkz. auxiliary lane lane, bus bkz. bus lane lane, center bkz. center lane lane, climbing bkz. climbing lane lane, deceleration bkz. deceleration lane lane, double bkz. double lane lane, left turn bkz. left turn lane lane, median bkz. median lane lane, one bkz. one lane lane, parking bkz. parking lane lane, reversible bkz. reversible lane lane, right turn bkz. right turn lane lane, speed change bkz. speed change lane lane, traffic bkz. traffic lane lane, turn out bkz. turn out lane lane changing şerit değiştirme lane keeping şerit takibi, şeritte kalma

10 langs lay çapraz sarım Långström bkz. Långström turbine language lisan, dil languor 1. halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik lanolin yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin lantern fener lantern frame patternkrank yatakları tabanda olan piston çaprazı ana silindirik delik içersinde çalışan ters silindirli motor lantern pinion bkz. pinion, fener dişlisi lantern ring bir sübabın, salmastra kutusu içersine yerleştirilmiş olan ve basınç düşürmeyi veya yoğunlaşma ortamını oluşturan segmanı lantern wheel fener çarkı lantern wheel fener çarkı, fener dişlisi, değirmenlerde kullanılan tahta dişli çark lantern/kerosene feneri/gaz lanthanide lantanit lanthanum la sembolü ile bilinen, atom no:57 ve atom ağırlığı: 138, 92 olup, aluminyumla alakalı kimyasal element, lantan lap bir devir, tur lap joint derz eki, ek yeri, beton döküm birleşme yeri, bindirme kaynak eki, birbiri üzerine bindirmeli ek lap joint iki parçanın üst üste bindirilmesi ile yapılan perçinii veya kaynaklı bağlantı, ek lap joint/riveted perçinli bindirme ek lap joint/welded kaynaklı bindirme ek lap over sıkı geçme ile kavramak (enjektörün planceri ve yatağı arasındaki sıkı geçme gibi) lap riveting perçinli bindirme lap seam bindirme dikişi (jeoteks tillerde ek yerinde iki parçayı üst üste getirip, dikiş ile birleştirme) lap splices bindirmeli ek lap weld bindirme kaynak

11 lap welding bindirme kaynak lap (a) bir plakanın diğeri üzerine bindirme miktarı, (b) bir buhar makinasında sübapın orta noktadan itibaren buharı veya egzozu boşaltmak için hareket etme miktarı, (c) bir zincir veya halatın baba etrafındaki bir dönüşü, (d) bir zincirin zincir dişlisi et lapel kaplama lapicide taş traşçısı lapina tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina lapis taş laplacian laplas işleci lapped joint bindirilmiş ek yeri lapped splice bindirme ek lapping bindirme lapping compound ince zımpara macunu, alıştırma macunu lapping machine boruların veya silindirlerin iç yüzeylerini perdahlama, parlatma takımı, tezgahı lapping bindirme, taşırma, aşma, çıkıntı, katlama, kıvırma, parlatma, perdahlama, tesviye, alıştırma laptop dizüstü laptop computer dizüstü bilgisayar lap welding bindirme kaynak laqueus bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel larch kara çam lard domuz yağı large büyük, geniş large city büyük şehir large gear büyük dişli large hammer balyoz, varyoz large lumped büyük parçalı

12 large opening geniş açıklık large panel büyük pano large panel wall system büyük panellerde yapı tarzı large pebble kaba çakıl, iri yassı çakıl, sahil çakılı large scale büyük ölçek, gerçek büyüklüğe yaklaşım oranı, tabii büyüklükte, gerçek büyüklükte large scale integration büyük çapta tümleşim large scale map büyük ölçekli harita large shingle kaba çakıl, iri çakıl, yassı çakıl, sahil çakılı large sun gear büyük güneş dişli large scale geniş kapsamlı, kapsamlı large scale manufacture geniş kapsamlı üretim large cale map büyük ölçekli harita largest principal stress en büyük veya maksimum asal gerilme larvate 1. maskeli; 2. saklı, gizli; 3. larv şeklinde laser laser, lazer laser beam bir çeşit ışık enerjisi laser beam cutting lazer ışını ile kesme laser beam drilling lazer ışını ile delme laser printer lazer yazıcı laser trimming lazerle budama laser videodisc lazer videodisk lash bağlamak lashing halat, ip lashing wire bağ teli lashlock iki uzvun relativ hareketini veya ters yüklemeyi önleyen parçalı esnek dişli veya somunun oluşturduğu kendinden kilitlenme lasso kement last devam etmek, sürmek

13 last in first out queue son giren ilk çıkar kuyruğu last in first out stack son giren ilk çıkar yığıtı last/at sonunda lasting/long çok dayanan, uzun ömürlü lata geniş latch mandal latch needle dikiş yapılıriken ilmiğin açılıp kapanmasını sağlayan ve her dikişte mandala yeni ip veren mandallı iğne latch spring mandal yayı, kilit kolunu çekerek kaputu kilitleyen yay latching circuit mandal devresi latching current kilitlenme akımı late geç late ignition geç ateşleme, rötarlı ateşleme latency gizlilik, saklılık latency yataklık süresi, gecikme süresi latency time gecikme süresi latent gizli, belirti göstermeyen, latant latent heat kalıcı ısı latent heat algılanmayan ısı, gizli ısı latent heat of fusion füzyon gizli ısısı latent heat of melting ergime gizli ısısı latent heat of vaporization buharlaşma ısısı latent variable gizli değişken laterad yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük lateral yanal lateral acceleration yanal ivme lateral adjustment yanal ayarlama lateral area yanal alan

14 lateral axis yanal eksen lateral beams göğüsleme kirişleri, enleme krişleri lateral bracing boyuna destekleme lateral buckling stress enine burkulma gerilmesi lateral bulging zeminin yatay hareketi, zeminin kabarması lateral clearance yatay açıklık, yanal açıklık, yatay gabari lateral compression yanal basınç, yanal itki, yanal sıkışma lateral conductor yan iletken lateral confinement önlenmiş yanal genişleme lateral cross section yanlamasına kesit lateral deformation yanal deformasyon, yanal şekil değiştirme lateral deviation yanal sapma lateral dimension en ölçüsü, enine ölçü lateral displacement enine yer değiştirme, yanal deformasyon lateral drainage ability yatay drenaj kapasitesi, jeotekstillerin iç yüzeyi boyunca su geçirme kapasitesi lateral earth pressure yanal toprak basıncı lateral edge yan kenar lateral expansion yanal genişleme, yanal yayılma lateral face yan yüz lateral force yanal kuvvet (enine eğim ve kurblarda merkezkaç kuvvetten ileri gelen ve taşıta hareket doğrultusuna dik yönde etkiyen kuvvet) lateral friction yanal sürtünme, yan sürtünme, çeper sürtünmesi lateral height yanal yükseklik lateral load yanal yük lateral motion yanal hareket lateral opening yanal açıklık lateral overlap yanal bindirme

15 lateral pressure yanal basınç, yanal sıkışma, yanal itki lateral reinforcement yatay donatı lateral restraint reinforcement yatay tutulmuş donatı; malzemenin yatay yönde hareketini engellemek amacıyla jeotekstil üzerine serilen toprak dolgunun yük deformasyon modülünü ve nihai taşıma kapasitesini artırmak için yerleştirilen donatı lateral section yan kesit, yan kısım, enine kesit lateral squeezing out of soft soil yumuşak zeminlerin yanal genişlemesi lateral strain yanal birim boy değişimi lateral support yanal destek, yanal mesnet lateral surface yan yüzey lateral sway yanal kayma lateral thrust yanal basınç, yanal itki, yanal sıkışma lateral tie yatay sargı lateral velocity yanal hız lateral view yan görünüş lateral yield yanal şişme laterally confined yanal olarak genişlemesi önlenmiş laterally confined compression test ödometre deneyi, konsalidasyon deneyi, yanal genişlemesine mani olunmuş numune üzerine sıkıştırma deneyi laterally confined sample yanal genişlemesi engellenmiş deney numunesi laterally confined specimen bkz. laterally confined sample laterally constrained yanal olarak genişlemesi sınırlandırılmış laterally loaded piles yatay yüklü kazıklar laterite kırmızı kil, laterit, lateritli zemin, belirli volkanik taşların ayrışması ile meydana gelen kırmızı renkli bir çeşit mineral lateritic clay lateritli kil laterization laterizasyon, lateritleşme lateroflexion yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi

16 lateropulsion yürürken istemdışı yana doğru gitme, istemdışı sağa veya sola sapma eğilimi gösterme (bazı beyin hastalıklarında görülür) laterotorsion uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma lateroversion yana anormal dönme latest en son, en yeni latest model en son model latest type en yeni tip latest/at the (edat) en geç latex lateks, kauçuk köpüğü, kauçuk ham maddesi (kauçuk ağaçlarından çıkan ve doğal kauçuğun kaynağı olan süt görünümünde öz suyu için kullanılan genel deyim) latex kauçuk/hammadde lath bağdadi çıta, sıva çıtası, tiriz lath and plaster sıva lath work bağdadi, çatı makasındaki yan dikme lathe torna tezgahı lathe bastard dikdörtgen kesitli, tek sıra dişli torna eğeleme eğesi lathe bearers torna aynası, torna mandreli, torna yatağı yanak kenarları lathe bed torna kızağı lathe carriage bıçak tertibatının bloğu, yatakta ileri geri hareket eden takım, torna arabası lathe carrier torna arabası lathe carrier torna mesnedi, torna kalem mesnedi lathe center torna puntası lathe centers torna mesnetleri, torna karşılık puntası, torna puntaları lathe center grinder torna aynası ve torna punta başlığı arasına mesnetlenmiş konik sert noktaları taşlamada kullanılan üstten tahrikli zımpara taşı lathe cheeks torna kızak yanakları lathe chuck torna aynası lathe cutting tool torna kesici takımı

17 lathe dead center torna sabit puntası lathe dog torna fırdöndüsü, büyük parçalar için torna ara mesnedi lathe face plate torna plakası aynası lathe feed rod torna talaş mili lathe heads torna aynası ve torna punta mesnedi lathe headstock torna fener tertibatı lathe jaw torna ayağı lathe lead screw torna ana mili lathe live center torna döner puntası lathe planer torna aynasına bağlanan freze bıçağı ile metal yüzeyi işleme işini yerine getiren torna yatağına bağlı bir tip mekanizma lathe shop torna atölyesi lathe spindle torna mili lathe standards torna yatak mesnetleri lathe support torna kalem taşıyıcısı lathe tail stock torna karşı puntası lathe tailstock torna hareketli punta tertibatı lathe tools torna takımları lathe traverse torna yastığını dönme ve karşılama işlevini yerine getirmesi için hareket ettiren tahrik mekanizması lathe turning tornalama lathe torna, torna tezgahı, çıkrık tezgahı, çömlekçi çarkı lathe/turning torna tezgahı lather sabun köpüğü lathery köpüklü latissimus en geniş latitude enlem latten ince saç levha

18 latter en son lattice örü, kafes lattice beam kafes kiriş lattice coil çapraz sargılı bobin lattice filter kafes süzgeç lattice girder kafes kirişli köprü, kafes kiriş lattice network kafes devre lattice structure kafes yapı lattice tower kafesli kule lattice truss kafes makası, kafes kiriş lattice vibration kafes titreşimi lattice winding kafesli sargı lattice window kafes pencere latticed arch kafes kemer latus geniş latus rectum özkiriş laugh (f) gülme, gülüş laughing gas gülme gazı, azot oksit gazı (uyuşturucu olarak kullanılır) Açıklama [GY3]: Karşılık yanlış olduğu için değiştirdim. launch fırlatma; başlatma (ürün) launcher fırlatıcı launching sürme, fırlatma, denize atma, yüzdürme lava lav lavabo lavabo lavatory lavabo lavatory bowl trap lavabo tas sifonu lavatory p trap lavabo deve boynu sifonu lavatory trap lavabo sifonu lavatory ventilation tuvalet havalandırması

19 law kural, kanun law of acceleration ivme yasası law of attraction/newton s Newton genel çekim yasası law of boiling kaynama yasası law of Boyle Mariotte Boyle Mariotte yasası law of conservation of energy enerjinin korunumu kanunu law of conservation of mass kütlenin korunumu kanunu law of conservation of matter maddenin korunumu yasası law of Coulomb Coulomb yasası law of definite proportions sabit oranlar yasası law of floating yüzme kanunu law of inertia eylemsizlik yasası law of joule joule yasası law of large numbers büyük sayılar yasası law of Lavoisier Lavoisier yasası law of magnets mıknatıslık yasası law of obligations borçlar hukuku law of Ohm Ohm yasası law of photoelectric fotoelektrik yasası law of reflection yansıma yasası law of small numbers küçük sayılar yasası law of superposition kuvvetlerin süperpozisyonu kanunu law office avukatlık bürosu lawn çim, çimen lawn sprinkler çimen fıskiyesi lawrencium lavrensiyum, simgesi Lr, atom ağırlığı 103 olan element laws of Faraday electrolysis Faraday elektroliz yasaları laws of Keppler Keppler yasaları

20 laws of melting erime yasaları laws of Newton s motion Newton hareket yasaları laws of similitude benzeşim kanunları laws of the sea deniz hukuku laws of thermodynamics termodinamik yasaları laws of vortex motion girdap hareketi kanunları lawsuit dava, hukuk davası lawyer avukat lay sermek, yatırmak, yaymak lay a bridge köprü yapmak lay a cable kablo döşemek lay a pavement kaldırım döşemek lay barge boru döşeme gemisi lay brick tuğla döşemek lay shaft karşı mil, yardımcı dişli mi lay (a) yüzey dokusunda takım işareti veya çizgisi ana yönü, (b) dokuma tezgahlanndaki tiriz lay by 1. cep, durak cebi (taşıtların kısa süreli duruşlar için faydalandıkları belirli uzunluktaki genişletilmiş yol kısmı); 2. kenara ayırmak layer katman layer lattice structure tabaka kafes yapı (atomların kristalin madde içinde mükerrer aranjmanı) layer of gravel çakıl tabakası, çakıl yatağı, çakıl bantı, çakıl deposu layer of humus bitkisel toprak tabakası, humus tabakası layer of insulation izolasyon tabakası layer of loose rock küskülük kaya tabakası layer of peat turba tabakası layer of rock kaya tabakası layer of sand kum deposu, kum tabakası, kum bantı layer of security güvenlik katmanı

21 layer of silt silt tabakası layer strength coefficient tabaka dayanım katsayısı layer thickness tabaka kalınlığı layer, continuous bkz. continuous layer layer, discontinuous bkz. discontinuous layer layer, half closed bkz. half closed layer layer, impermeable bkz. impermeable layer layer, load bearing bkz. load bearing layer layer, open bkz. open layer layer, soft bkz. soft layer layered architecture katmanlı mimari laying serme, yatırma, yayma laying and finishing machine serme ve düzeltme makinesi (yol malzemesini alan, seren ve onu nihai yol kaplaması şeklinde kısmen veya tamamen sıkıştıran kendiliğinden hareketli makine) laying concrete beton dökmek laying of pipes boru döşeme laying out işlem yapmaya hazırlama laying out a curve kurbun aplikasyonu laying underground toprak altına döşeme laying out iş parçasını işaretleme, çaplama, tezgaha monte edip işlenecek duruma getirme lay off işe ara verme, işten çıkarma layout vaziyet planı, yerleşim planı layout düzen, vaziyet planı, şema, montaj planı, montaj şeması, tertip, donanım, tesisat, tertibat, belirli bir imalat için kurulmuş makineler ve tezgahlar grubu, gruplamak, planlamak layout yerleşim layout plan genel yerleşim planı, vaziyet planı layshaft hız kutusu grup dişli mili, yardımcı mil

22 lazy suzan otomatik sondaj borusu besleme sistemi lazy tongs, körüklü maşa, körüklü kıskaç LDV bkz. light duty vehicle leach filtre leachate süzme, filtre etme, sıvının zararlı istenmeyen atıklardan süzülmesi, filtre edilmesi, yıkanması leaching katıdan özünleme, süzme, filtre etme, yıkama, bir çözelti içindeki maddenin, sızdırma veya su geçirme yöntemiyle çıkarılması leaching of concrete betonun, betona zararlı maddeler tarafından yenilmesi leaching/concrete surface çözünmesi/ beton yüzeyi lead kurşun lead acid kurşun asidi lead additive kurşunlu kirletici maddeler lead alloy kurşunlu alaşım lead and acid storage battery kurşunlu asitli akümülatör lead bath kurşun banyosu lead coated kurşunlu, kurşun kaplı lead free gasoline kurşunsuz benzin lead gasket kurşun conta, kurşun pul lead in giriş, giriş kablosu lead in wire giriş kablosu lead line ındikatör diyagramının sol tarafındaki çalışma stroğu başlangıcındaki basınç yükselmesini gösteren düşey çizgi lead of valve buhar makinalarında kayar valf avansı lead ore kurşun filizi, kurşun madeni lead out çıkış, çıkış donanımı, çıkış kabloları lead packing kurşun dolgu lead pencil kurşun kalem

23 lead pipe kurşun boru lead plate kurşun levha lead screw (leading screw, guide screw) bir torna tezgahında yatak önünde yatay olarak hareket eden vida ve vida dişi açmak için kullanılan ana vida lead sheet kurşun kaplı sac lead soldering kurşunlu lehim lead terminal kutup başı lead time teslim süresi, yapım süresi lead tin overlay kurşun kalay kaplama lead wire ana kablo, giriş veya çıkış kablosu lead (a) helezon açıklığı, helezon aralığı, (b) ateşleme avansı, (c) kurşun, kurşunla kaplama, kurşun plaka leader öncü leader character (tab) iz karakteri (sekme) leader drain yağmur borusu leader firm lider firma leading vücuda devamlı kurşun girişine bağlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi leading axle ön dingil, klavuz dingil, lokomotif ön dingili leading bogie ön boji leading cable iletken kablo leading characters önde gelen karakterler leading coefficient baş katsayı leading current evresi önde akım leading edge of a pulse darbenin ön kenarı leading edge ön kenar, kanad başı, kanad ön ağzı, uçak kanadı veya türbin kanadı ön kısmı leading flank vida dişinin ön yüzü eş çalışan yüzü leading springs lokomotif dingil kutusu ve edevatını taşıyan yaylar leading term başat terim, en önemli terim

24 leading wheels lokomotif ön tekerleri leading zero öndeki sıfır lead rubber bearing kurşun kauçuk mesnet leads kılavuz, şahmerdan kılavuzu leads of a pile driver şahmerdan iskelesi, çakma iskelesi leads yatak boşluklarını kontrol etmek için montaj esnasında kullanılan değişik boydaki ince kurşun teller leaf yaprak, levha, tabaka, madeni şerit, yaprak makasın katı leaf compound magneto yaprak manyeto leaf spring yaprak yay leaf spring (laminated spring) yassı yay, yaprak yay, susta leaf spring steel yaprak yay çeliği leaf (a) piniyon dişli dişi, (b) yaprak yayları oluşturan tek yay leaflet broşür league fersah, bir uzaklık ölçüsü birimi leak sızma leak (leakage) sızma, kaçak, sızıntı leak detection kaçak arama leak detection kaçak tespiti, sızma tespiti, akma tespiti, kaçak bulma, sızma bulma leak detector kaçak dedektörü leak locator bkz. leak detector leak proof sızdırmaz leak proofness geçirmezlik leak rate sızdırma kayıpları leak test kaçak testi leakage sızıntı leakage current kaçak akım leakage detector kaçak dedektörü

25 leakage flux kaçak akı leakage line sızıntı hattı leakage path kaçak yolu, sızıntı yolu leakage radiation kaçak ışıma leakage test kaçak testi leaking sızan, sızdıran, kaçıran leakproof gasket sızdırmazlık contası leakproof joint sızdırmaz şekilde birleşme veya bağlantı leakproof sızdırmaz, gaz kaçırmaz leakproofing material sızdırmazlık maddesi leaky sızıntılı leaky pipe kaçaklı boru, sızdıran boru leaky valve sızıntı yapan supap lean yatırma lean burn engine zayıf yanmalı motor lean clay yavan kil, düşük plastisiteli kil, zayıf kil lean concrete zayıf beton, dolgu betonu, düşük dozlu beton lean gas jeneratör gazı lean mix zayıf karışım, düşük dozlu karışım lean mixture fakir karışım lean of tower kule meyili lean sand asphalt zayıf kum asfalt (filtre tabakası olarak kullanılan % 3 5 kum bitüm karışımı) leaning thread ince vida dişi leap atlamak leap year artık yıl learn öğrenmek learning algorithm öğrenme algoritması learningware bkz. courseware eğitim yazılımı

26 lease kiralamak lease rods dokuma makinasında ipleri ayırıp onları doğru konumda tutan iki çubuk leased line kiralanmış hat lease develop operate kirala geliştir işlet least en az, en küçük, asgari least action en küçük eylem least angle of traction sürtünme açısı least common multiple en küçük ortak kat least dimension en küçük boyut (flambajda) least element en küçük eleman least mean squares en küçük ortalama kareler least significant bit en önemsiz bit least significant character en önemsiz damga, en sağdaki damga least square adjustment en küçük kareler yöntemiyle dengeleme least squares en küçük kareler least squares estimator en küçük kareler kestiricisi least squares method en küçük kareler yöntemi least upper bound en küçük üst sınır leather deri leather belt kösele kayış, kösele transmisyon kayışı leather cup washer kösele rondela leather cushion kösele tampon, deri yastık leather gasket kösele conta, kösele pul leather packing kösele salmastra leather packing ring kösele salmastra halkası leather strap taşıma kayışı leave gitmek, kalkmak, terketmek lectual yatağa ait

27 lectulum küçük yatak lecture ders, ders vermek, konferans, konferans vermek led (light emitting diode) ışık veren diyot ledge kıyı, kenar, bordür, pervaz, çıkıntılı, çapraz parça, bir duvar veya kayalığın üzerindeki rafa benzer uzantı ledge rock ana kaya, kaya temel, kaya tabanı ledger purlin duvar üstü aşığı left sol left adjust, to sola yanaştırmak left aligned sola yaslanmış left alignment sola yaslama left backbone gidiş yönüne göre tip enkesitte soldaki şev kazığıyla yol ekseni arasında kalan parça left hand (lh) sol taraf left hand bend sol viraj left hand direction sol yön, sol taraf left hand drive (lhd) soldan direksiyonlu left hand nut sol dişli somun left hand screw sol dişli vida, sol ağızlı vida left hand steering sol direksiyon left hand thread sol vida dişi, sol diş left hand threading attachment sol vida dişi açma tertibatı left hand wheel sol el çarkı left handed engine motordan pervaneye doğru bakıldığında türbin şaftı saat ibresi tersi yönde donen uçak motoru left handed screw sol diş, sol vida dişi left handed tool sol elle kullanmak için yapılmış alet left justify, to sola yanaştırmak

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... iii ÖĞRENME FAALİYETİ-1...

Detaylı

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

Ditec Smart Reset. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) Ditec Smart Reset Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT833 rev. 2014-06-13 TR EN www.ditecentrematic.com İçindekiler

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

Giriş Sportif ve geliştirilmiş Freelander 2. Güç Motor ve vites seçenekleri, performans ve ekonomi. Üstün özellikler Asfalt ve arazide üstün yetenek

Giriş Sportif ve geliştirilmiş Freelander 2. Güç Motor ve vites seçenekleri, performans ve ekonomi. Üstün özellikler Asfalt ve arazide üstün yetenek Giriş Sportif ve geliştirilmiş Freelander 2 SAYFALAR 2-5 Güç Motor ve vites seçenekleri, performans ve ekonomi SAYFALAR 6-9 Üstün özellikler Asfalt ve arazide üstün yetenek SAYFALAR 10-13 Akıllı teknoloji

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı