TÜRKÝYE2013. Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý e Kaygýlý Baþlangýç BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER. Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE2013. Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý. 2013 e Kaygýlý Baþlangýç BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER. Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor"

Transkript

1 Türkiye nin Yýldýzlarýnda Ýlginç ler Baþbakan ve Cumhurbaþkaný'na Destek Azalarak da Olsa Sürüyor Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor 2013 e Kaygýlý Baþlangýç TÜRKÝYE2013 BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý

2 Ýçindekiler 2 Sunuþ 4 Türkiye 2013 Genel Yýl Beklentileri 6 Kiþisel Beklentiler 8 Ekonomik Beklentiler 11 Satýn Alma Harcama Eðilimleri 24 Yatýrým Tercihleri 25 Toplumsal Beklentiler Siyasi Gündem 47 Türkiye nin Yýldýzlarý 59 Araþtýrma Künyesi 1

3 SUNUÞ Tansiyon: 2013 e Kaygýlarý Artan Bir Toplum Olarak Baþlýyoruz Bir yýl önce yaptýðýmýz araþtýrmada toplumsal beklentilerde bahar havasý devam ederken, ekonomide endiþe rüzgarlarýnýn esmeye baþladýðýný belirtmiþtik. Bu yýlki araþtýrmanýn sonuçlarý ise toplumsal beklentilerdeki bahar havasý nýn yerini sert bir hava ya býrakmaya baþladýðý, ekonomideki endiþelerin ise sürdüðünü gösteriyor. Bu nedenle 2013 e toplumsal kaygýnýn yükseldiði, gerginleþtiðimiz bir ruh hali ile giriyoruz e girerken Türkiye ile ilgili iyimser hislere sahip olanlar, 3 puanlýk azalma ile yüzde 49 a düþüyor te kiþisel olarak daha iyi durumda olacaðým diyenler ise yüzde 41 olarak tespit ediliyor e girerken toplumun yüzde 46 sý, 2012 ye göre 9 puanlýk düþüþle Türkiye ekonomisi olumlu diyor. Kiþisel gelirim artar diyenler ise 2012 de olduðu gibi yüzde 34 olarak tespit ediliyor te enflasyon artar diyenler de 2012 ile ayný düzeyde (yüzde 52) olarak ortaya çýkýyor. Borsa ile Dolar ve Euro kuru artýþ beklentisi içinde olanlarda 2012 ye göre önemli bir deðiþim gözlemlenmiyor. Peki ya 2013 e girerken tüketicilerin satýn alma ve harcama eðilimleri ne yönde hareket ediyor? En belirgin fark tatil eðilimlerinin ciddi olarak artmakta oluþu; sadece yurtiçi tatil eðiliminde 18 puan, yurtdýþý tatil yapma eðiliminde beklentisinde 7 puanlýk artýþ var. Turizm talebi yükselecek ve tatil alýþkanlýklarý güçlenecek gözüküyor. Tüketici kredisi alým niyetinde 4 puan ve bilgisayar alým niyetinde de 4 puan artýþ gözleniyor. Hareketli olmaya aday iki sektör. Diðer ürün kategorilerindeki talep 2012 ye göre kayda deðer bir farklýlýk göstermiyor. Yýla baþlarken, hane tüketim talebi açýsýndan alçakgönüllü bir büyüme ile durgunluk arasýnda bir yerdeyiz ile 2013 arasýndaki en önemli deðiþim toplumsal ruh halimizde; tansiyonumuz yükseliyor, daha karamsar ve gerginiz. Her ne kadar bazý konulardaki pozitif toplumsal beklenti hala yüzde 50 nin üzerinde olsa da, 2013 e girerken özellikle dýþ politika ve içerideki bazý temel sorunlar hakkýndaki toplumsal algýnýn geçen yýla göre negatif yönde deðiþtiði ortaya çýkýyor. Örneðin, 2013 te Türkiye nin uluslararasý itibarý artar diyenlerin yüzde 70 ten yüzde 55 e (15 puan azalma), Türkiye nin komþularý ile iliþkileri daha güçlenir diyenler yüzde 58 den yüzde 43 e (15 puan azalma), Daha huzurlu bir ülke oluruz diyenlerin yüzde 60 tan yüzde 47 ye (13 puan azalma), Yeni bir anayasa uzlaþma ile kabul edilir diyenler yüzde 68 den yüzde 56 ya (12 puan azalma), Adalet daha iyi iþler diyenlerin yüzde 56 dan yüzde 45 e (11 puan azalma), Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder diyenlerin yüzde 54 ten yüzde 44 e (10 puan azalma), Demokratik hak ve özgürlükler artar diyenlerin yüzde 58 den yüzde 50 ye (8 puan azalma), Terörle mücadele baþarýya ulaþýr diyenlerin yüzde 47 den yüzde 39 a (8 puan azalma) gerilediði görülüyor. Öte yandan iç çatýþmalar artar diyenlerin yüzde 37 den 52 ye (15 puan artýþ), Türkiye nin bölünme ihtimali artar diyenlerin yüzde 27 den yüzde 41 e (14 puan artýþ) ve Türkiye nin dýþ 2

4 SUNUÞ politikasýnda sorunlar artar diyenlerin yüzde 54 ten yüzde 64 e (10 puan artýþ) çýktýðý gözleniyor. Diðer bazý beklentilerdeki ilginç bir nokta, son üç yýldýr sabit kalan Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr diyenlerin oranýnýn bu kez yüzde 14 ten 19 a çýkmýþ olmasý e girerken Baþbakan dan memnuniyet algýsý 11 puan azalarak yüzde 52 ye, Cumhurbaþkaný ndan memnuniyet de 6 puan azalarak yüzde 70 e düþüyor. Yine de bu oranlarýn yüzde 50 nin üzerinde olduðu, bir baþka deyiþle gerek Baþbakan a gerekse Cumhurbaþkaný na toplumsal desteðin azalarak da olsa sürdüðü belirtilmelidir. Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn toplumsal beklentiler açýsýndan 2013 e kaygýlý bir ruh hali içinde girdiklerini, ekonomik beklentilerdeki endiþelerin geçen yýlkine benzer bir düzeyde devam ettiðini söyleyebiliriz. Bu ruh halinin deðiþmesini ve Türkiye nin beklentilerden çok daha iyi bir 2013 yýlý geçirmesini diliyoruz. Sevgi ve saygýlarýmýzla, Vural Çakýr 3

5 Türkiye 2013 Genel Yýl Beklentileri Kiþisel Beklentiler Ekonomik Beklentiler Satýn Alma Harcama Eðilimleri Yatýrým Tercihleri

6 Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý Kamuoyunun ekonomik beklentiler yönünden endiþesi devam ediyor e girerken Türkiye ile ilgili iyimser hislere sahip olanlar, 4 puanlýk azalmayla yüzde 49 a düþüyor e girerken Türkiye ekonomisi hakkýnda olumlu bir algýya sahip olanlar ise yüzde 55 ten 46 ya geriliyor. Bu bulgular ekonomiye yönelik endiþelerin 2013 e girerken de devam ettiðini gösteriyor te kiþisel olarak daha iyi durumda olacaðým diyenler geçen yýla benzer düzeyde, yüzde 41 olarak tespit ediliyor. Yine de 2013 e girerken kiþisel gelirim artar diyenler de geçen yýl ile ayný düzeyde, yüzde 34 olarak tespit ediliyor te enflasyon artar diyenler geçen yýl olduðu gibi yine yüzde 52 düzeyinde. Borsa ile Dolar ve Euro kurundaki artýþ beklentisi içinde olanlarýn oranýnda geçen yýla göre büyük bir deðiþim gözlenmiyor. Bir baþka deyiþle gerek kiþisel ekonomik beklentiler gerekse bazý makro ekonomik beklentiler açýsýndan durgun bir seyir söz konusu. Peki 2013 e girerken tüketicilerin satýn alma ve harcama eðilimleri ne yönde hareket ediyor? Burada da durgun bir bekleyiþten söz edilebilir. Sadece yurtiçi tatil beklentisinde 18 puan, yurtdýþý tatil beklentisinde 7 puan, tüketici kredisi alým niyetinde 4 puan ve bilgisayar alým niyetinde de 4 puan artýþ gözleniyor. Spor, ulaþým, saðlýk ve eðitim harcamalarýnda nispi de olsa artýþ bekleniyor. Diðer kalemlerdeki satýn alma veya harcama beklentisinde ise büyük bir deðiþim beklenmiyor te altýn en önemli yatýrým aracý olmaya devam ediyor. Yatýrým tercihinde altýný, arsa ve konut izliyor. 5

7 Kiþisel Beklentiler KÝÞÝSEL HÝSLER % Baz Kiþisel olarak daha iyi bir durumda olacaðým Kiþisel olarak daha kötü bir durumda olacaðým Kiþisel durumum ayný kalacak Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'E GÝRERKEN KÝÞÝSEL HÝSLER % Kiþisel olarak daha iyi bir durumda olacaðým Kiþisel olarak daha kötü bir durumda olacaðým Kiþisel durumum ayný kalacak Fikri Yok / Cevap Yok Tablo okuma hakkýnda: Baz: Görüþülen kiþi sayýsýdýr. Baz satýrýnda yer alan sayýlar, her bir kýrýlým için görüþülen kiþi sayýsýný belirtir. Genel kolonunda, demografik kýrýlýmlarýn tümü, yani toplam görüþme sayýsý yer alýr. Diðer kolonlar, demografik kýrýlýmlarý gösterir. Tablodaki her bir ifadenin karþýsýnda yer alan deðerler, kýrýlýmýn baz sayýsýna göre kendi içindeki daðýlýmýný gösteren yüzdesel deðerlerdir ve baz sayýya göre dikey olarak okunurlar. " " hesaplamalarý Quantum tarafýndan otomatik olarak yapýlýr. 6

8 Kiþisel Beklentiler KÝÞÝSEL GELÝR BEKLENTÝSÝ % Baz Artar Ayný kalýr Azalýr Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE KÝÞÝSEL GELÝR BEKLENTÝSÝ % Artar Ayný kalýr Azalýr TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ HÝSLER % Baz Ýyimserim Ne iyimserim ne kötümserim Kötümserim Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'E GÝRERKEN TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ HÝSLER % Ýyimserim Ne iyimserim ne kötümserim Kötümserim Fikri Yok / Cevap Yok

9 Ekonomik Beklentiler GENEL TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ % Baz Olumlu Ne olumlu ne olumsuz Olumsuz Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE GENEL TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ % Olumlu Ne olumlu ne olumsuz Olumsuz Fikri Yok / Cevap Yok

10 Ekonomik Beklentiler ENFLASYON BEKLENTÝSÝ % Baz Artar Ayný kalýr Azalýr Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE ENFLASYON BEKLENTÝSÝ % Artar Ayný kalýr Azalýr BORSA BEKLENTÝSÝ % 2007 Baz Borsa yükselir Borsa düþer Borsa ayný kalýr Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE BORSA BEKLENTÝSÝ % Borsa yükselir Borsa düþer Borsa ayný kalýr Fikri Yok / Cevap Yok

11 Ekonomik Beklentiler DOLAR KURU BEKLENTÝSÝ % Baz Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE DOLAR KURU BEKLENTÝSÝ % Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer EURO KURU BEKLENTÝSÝ % Baz Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE EURO KURU BEKLENTÝSÝ % Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer

12 Satýn Alma Harcama Eðilimleri SATIN ALMA ve TÜKETÝM EÐÝLÝMLERÝ % *2013 yýlý verilerine göre sýralanmýþtýr Baz Yurtiçi tatil Otomobil Cep Telefonu Mobilya LCD - Plazma TV Saðlýk Sigortasý Tüketici Kredisi Bilgisayar Yurtdýþý tatil Mutfak Kýþlýk konut Bireysel Emeklilik Paketi Yazlýk konut

13 Satýn Alma Harcama Eðilimleri YURTÝÇÝ TATÝL % 2007 Baz Yurtiçi tatile çýkarým Yurtiçi tatile çýkmam Toplam 'TE YURTÝÇÝ TATÝL BEKLENTÝSÝ % Yurtiçi tatile çýkarým Yurtiçi tatile çýkmam CEP TELEFONU % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE CEP TELEFONU SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam Tablo okuma hakkýnda: Baz: Görüþülen kiþi sayýsýdýr. Baz satýrýnda yer alan sayýlar, her bir kýrýlým için görüþülen kiþi sayýsýný belirtir. Genel kolonunda, demografik kýrýlýmlarýn tümü, yani toplam görüþme sayýsý yer alýr. Diðer kolonlar, demografik kýrýlýmlarý gösterir. Tablodaki her bir ifadenin karþýsýnda yer alan deðerler, kýrýlýmýn baz sayýsýna göre kendi içindeki daðýlýmýný gösteren yüzdesel deðerlerdir ve baz sayýya göre dikey olarak okunurlar. " " hesaplamalarý Quantum tarafýndan otomatik olarak yapýlýr. 12

14 Satýn Alma Harcama Eðilimleri SAÐLIK SÝGORTASI % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE SAÐLIK SÝGORTASI SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam BÝLGÝSAYAR % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE BÝLGÝSAYAR SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam

15 Satýn Alma Harcama Eðilimleri TÜKETÝCÝ KREDÝSÝ % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE TÜKETÝCÝ KREDÝSÝ SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam OTOMOBÝL % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE OTOMOBÝL SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam

16 Satýn Alma Harcama Eðilimleri LCD - PLAZMA TV % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE LCD - PLAZMA TV SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam MOBÝLYA % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE MOBÝLYA SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam

17 Satýn Alma Harcama Eðilimleri MUTFAK % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE MUTFAK MOBÝLYASI SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam BÝREYSEL EMEKLÝLÝK PAKETÝ % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE BÝREYSEL EMEKLÝLÝK PAKETÝ SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam

18 Satýn Alma Harcama Eðilimleri KIÞLIK KONUT % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE KIÞLIK KONUT SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam YURTDIÞI TATÝL % Baz Yurtdýþý tatile çýkarým Yurtdýþý tatile çýkmam Toplam 'TE YURTDIÞI TATÝLE ÇIKMA BEKLENTÝSÝ % Yurtdýþý tatile çýkarým Yurtdýþý tatile çýkmam

19 Satýn Alma Harcama Eðilimleri YAZLIK KONUT % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE YAZLIK KONUT SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam EÐLENCE HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE EÐLENCE HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

20 Satýn Alma Harcama Eðilimleri TELEFON HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE TELEFON HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr EV DIÞI YEME-ÝÇME HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE EV DIÞI YEME-ÝÇME HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

21 Satýn Alma Harcama Eðilimleri SPOR HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE SPOR HARCAMALARININ YÖNÜ Artar Deðiþmez Azalýr KÝÞÝSEL BAKIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE KÝÞÝSEL BAKIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

22 Satýn Alma Harcama Eðilimleri GÜNLÜK TÜKETÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE GÜNLÜK TÜKETÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr GÝYÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE GÝYÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

23 Satýn Alma Harcama Eðilimleri ULAÞIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE ULAÞIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr SAÐLIK HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE SAÐLIK HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

24 Satýn Alma Harcama Eðilimleri EÐÝTÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE EÐÝTÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

25 Yatýrým Tercihleri KÝÞÝSEL TASARRUF ÝÇÝN YATIRIM TERCÝHÝ % 2012 Baz Altýn'a Arsa'ya Ev'e Türk Lirasý'na Mevduat Hesabý'na Dolar'a Euro'ya Borsa'ya Hazine Bonosu'na Diðer Bilmiyorum / Cevap Yok Toplam Tablolar 2013 verisine göre sýralýdýr. Çoklu cevap nedeniyle toplam 100'ü aþabilir 'TE KÝÞÝSEL TASARRUF ÝÇÝN YATIRIM TERCÝHÝ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Altýn'a Arsa'ya Ev'e Türk Lirasý'na Mevduat Hesabý'na Dolar'a Euro'ya Borsa'ya Hazine Bonosu'na Bilmiyorum / Cevap Yok Toplam

26 Toplumsal Beklentiler - Siyasi Gündem

27 Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor Toplumsal beklentilerde ise geçen yýlla karþýlaþtýrldýðýnda karamsar bir ruh hali ile karþýlaþýyoruz. Her ne kadar bazý konulardaki pozitif toplumsal beklenti hala yüzde 50 nin üzerinde olsa da, 2013 e girerken özellikle dýþ politika ve içerideki bazý temel sorunlar hakkýndaki temel algýnýn geçen yýla göre negatif yönde deðiþtiði ortaya çýkýyor. Örneðin 2013 te Türkiye nin uluslararasý itibarý artar diyenlerin yüzde 70 ten yüzde 55 e (15 puan azalma), Türkiye nin komþularýyla iliþkileri güçlenir diyenlerin yüzde 58 den yüzde 43 e (15 puan azalma), Daha huzurlu bir ülke oluruz diyenlerin yüzde 60 tan yüzde 47 ye (14 puan azalma), Yeni anayasa uzlaþma ile kabul edilir diyenlerin yüzde 68 den yüzde 56 ya (12 puan azalma), Adalet daha iyi iþler diyenlerin yüzde 56 dan yüzde 45 e (11 puan azalma), Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder diyenlerin yüzde 54 ten yüzde 44 e (10 puan azalma), Demokratik hak ve özgürlükler artar diyenlerin yüzde 58 den yüzde 50 ye (8 puan azalma), Terörle mücadele baþarýya ulaþýr diyenlerin yüzde 47 den yüzde 39 a (8 puan azalma) gerilediði görülüyor. Türkiye nin bölünme ihtimali artar diyenlerin yüzde 27 den yüzde 41 e (14 puan artýþ), Türkiye nin dýþ politikasýnda sorunlar artar diyenlerin yüzde 54 ten yüzde 64 e (10 puan artýþ), Devlet yönetiminde dinin etkisi artar diyenlerin yüzde 57 den yüzde 67 ye (10 puan artýþ) çýktýðý gözleniyor. Diðer bazý beklentilerdeki negatif geliþmeyle birlikte toplumsal kaygýnýn geçen yýla göre bir hayli yükselmiþ olduðu söylenebilir e girerken Baþbakan dan memnuniyet algýsý 11 puan azalarak yüzde 52 ye, Cumhurbaþkaný ndan memnuniyet de 6 puan azalarak yüzde 70 e düþüyor. Yine de bu oranlarýn yüzde 50 nin üzerinde olduðu, bir baþka deyiþle gerek Baþbakan a gerekse Cumhurbaþkaný na toplumsal desteðin azalarak da olsa sürdüðü belirtilmelidir. Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn toplumsal beklentiler açýsýndan 2013 e kaygýlý bir ruh hali içinde girdiklerini, ekonomik beklentilerdeki endiþelerin de geçen yýlkine benzer bir düzeyde devam ettiðini söyleyebiliriz. Öte yandan Ýç çatýþma artar diyenlerin yüzde 37 den yüzde 52 ye (15 puan artýþ), 26

28 Toplumsal Beklentiler TOPLUMSAL SORUNLAR ÇÖZÜM BEKLENTÝSÝ % Baz Toplum hayatýnda dinin etkisi artar Devlet yönetiminde dinin etkisi artar Türkiye'nin dýþ politikasýnda sorunlar artar N/A N/A N/A Türban-baþörtüsü meselesi çözülür Büyük þehirler daha güvensiz hale gelir N/A N/A Yeni bir Anayasa uzlaþmayla kabul edilir N/A N/A N/A Türkiye'nin uluslararasý itibarý artar N/A N/A Yolsuzlukla mücadele artar Ýç çatýþmalar artar N/A N/A Demokratik haklar ve özgürlükler artar N/A N/A Daha huzurlu bir ülke oluruz N/A N/A Ordunun itibarý artar N/A N/A Ekonomik refah artar N/A N/A N/A AB ile iliþkiler geliþir Adalet daha iyi iþler Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder Türkiye'nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir N/A N/A N/A Hükümetin demokratik açýlým politikasý baþarýlý olur N/A N/A Laiklik güçlenir Ýþsizlik azalýr Türkiye'nin bölünme ihtimali artar N/A N/A Ergenekon olarak konuþulan dava adil bir sonuca baðlanýr N/A N/A Terörle mücadele baþarýya ulaþýr Güneydoðu sorunu çözüme kavuþur Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr N/A N/A yýlý verilerine göre sýralanmýþtýr. Bazý önermeler araþtýrmaya dahil edilmediði dönemlerde tabloda N/A olarak gösterilmektedir

29 Toplumsal Beklentiler TOPLUMSAL BEKLENTÝLER % Toplum hayatýnda dinin etkisi artar Devlet yönetiminde dinin etkisi artar Türkiye'nin dýþ politikasýnda sorunlar artar Türban-baþörtüsü meselesi çözülür Büyük þehirler daha güvensiz hale gelir Yeni bir Anayasa uzlaþmayla kabul edilir Türkiye'nin uluslararasý itibarý artar Yolsuzlukla mücadele artar Ýç çatýþmalar artar Demokratik haklar ve özgürlükler artar Daha huzurlu bir ülke oluruz Ordunun itibarý artar Ekonomik refah artar AB ile iliþkiler geliþir Adalet daha iyi iþler Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder Türkiye'nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir Hükümetin demokratik açýlým politikasý baþarýlý olur Laiklik güçlenir Ýþsizlik azalýr Türkiye'nin bölünme ihtimali artar Ergenekon olarak konuþulan dava adil bir sonuca baðlanýr Terörle mücadele baþarýya ulaþýr Güneydoðu sorunu çözüme kavuþur Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr

30 Toplumsal Beklentiler TERÖRLE MÜCADELE BAÞARIYA ULAÞIR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE TERÖRLE MÜCADELE BAÞARIYA ULAÞIR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok GÜNEYDOÐU SORUNU ÇÖZÜME KAVUÞUR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE GÜNEYDOÐU SORUNU ÇÖZÜME KAVUÞUR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

31 Toplumsal Beklentiler TOPLUM HAYATINDA DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE TOPLUM HAYATINDA DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok AB ÝLE ÝLÝÞKÝLER GELÝÞÝR % Baz Katýlýyorum v Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE AB ÝLE ÝLÝÞKÝLER GELÝÞÝR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

32 Toplumsal Beklentiler ÝÞSÝZLÝK AZALIR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE ÝÞSÝZLÝK AZALIR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARTAR % Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARTAR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

33 Toplumsal Beklentiler TÜRBAN-BAÞÖRTÜSÜ MESELESÝ ÇÖZÜLÜR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE TÜRBAN-BAÞÖRTÜSÜ MESELESÝ ÇÖZÜLÜR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok DEVLET YÖNETÝMÝNDE DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE DEVLET YÖNETÝMÝNDE DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

2012 de Türkiye nin Yıldızları

2012 de Türkiye nin Yıldızları 0 de Türkiye nin Yıldızları Türkiye nin Beklentileri Ipsos KMG nin Aralık 0 de saha çalışmasını gerçekleştirerek raporunu yılbaşında müşterileri ve kamuoyuyla paylaştığı Türkiye 0 Beğeniler ve Beklentiler

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK ve POLİTİK ANALİZ - 3

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK ve POLİTİK ANALİZ - 3 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK ve POLİTİK ANALİZ - 3 OCAK 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 Eylül 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular

Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Türkiye de Taraftarlık ve Sporda Ayrımcılık Özet Bulgular Eylül 2016 Kapsam Türkiye geneli İl ve ilçe merkezinde yaşayan kentsel nüfus IBBS-2 düzeyinde 12 bölgeyi temsilen 26 il 18 Yaş üstü 1889 kişi Yöntem

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017

2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017 2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017 Mayıs 2017 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran 2017 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

2017 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2017

2017 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2017 2017 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2017 Haziran 2017 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2017 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 06 Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC(Objective Research Center) tarafından ayda bir yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırmasının

Detaylı

2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler

2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler 1 2013 önemli olaylar & makroekonomik veriler 2 Gündemdeki olaylar Çukurca da saldırı Suriye deki olaylar Terör eylemleri Reyhanlı da bombalı saldırı Gezi Parkı Protestoları Gezi Parkı Protestoları Mısır

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 Eylül 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

2017 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 3 Ağustos 2017

2017 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 3 Ağustos 2017 2017 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 3 Ağustos 2017 Temmuz 2017 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2017 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL

SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL SON 4 SEÇİMDE 3 BİRİNCİLİK 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ( TEK BİLEN ANDY-AR) 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLER ( EN YAKIN TAHMİN ) 12 EYLÜL 2010 REFERANDUMU ( TEK BİLEN ANDY-AR) I. AMAÇ Bu çalışmanın

Detaylı

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 Ağustos 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor.

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor. İSO 500 ve İzmirli Firmalar Ahmet KARAYİĞİT İstatistikler; geçmişi ve bugünü doğru anlamak ve geleceği doğru planlamak açısından son derece önemli. Ülkemizde son günlerde kamu kurumlarının yayınladığı

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 27/06/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi haber bültenini

Detaylı

2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016

2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016 2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016 Aralık 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ocak 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2015 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015

2015 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 2015 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2013 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel Raporu. Ipsos un müşterilerine yeni yıl armağanıdır.

Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel Raporu. Ipsos un müşterilerine yeni yıl armağanıdır. Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel Raporu Ipsos un müşterilerine yeni yıl armağanıdır. 2016 İÇİNDEKİLER 2016 03 Sunuş 05 Türkiye Barometresi 2015 07 2015 te Memnuniyet, Beklenti, En Önemli Sorun 12 2016

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER

Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER Yerel Seçim Araştırması Raporu BÜYÜKŞEHİRLER 48,1 ŞANLIURFA 22,5 8,0 6,1 3,6 11,7 AKPARTİ BDP SP CHP DİĞER KARARSIZ 25-30 Ekim 2013 tarihleri arasında 2830 kişi ile yüzyüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI - İsrail Saldırısı - ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ HAZİRAN 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016

SEÇMEN TERCİHLERİ ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2016 Bu araştırma ORC (Objective Research Center) tarafından 19 Haziran 6 Temmuz 2016 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde yapılmıştır. Araştırma farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2015 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2014 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

Türkiye Barometresi Kasım 2011

Türkiye Barometresi Kasım 2011 Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Türkiye Barometresi Kasım 2011 www.ipsos-kmg.com T +90 [216] 587 1111 2011 Tüm hakları saklıdır. nin gizli ve tescilli bilgilerini içerir. Bu rapor ve içerikleri ile ilgili

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU

TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU TEMMUZ 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ A. GÜL ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI PERFORMANSI 22 TEMMUZ POLİS OPERASYONU ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN ARALIK- 2011 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI. Ağustos, 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI Ağustos, 2014 İçindekiler Araştırma Hakkında Örneklemin Demografisi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Seçmen Davranışına Yönelik Analizler Genel Seçimlerde

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı