TÜRKÝYE2013. Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý e Kaygýlý Baþlangýç BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER. Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE2013. Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý. 2013 e Kaygýlý Baþlangýç BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER. Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor"

Transkript

1 Türkiye nin Yýldýzlarýnda Ýlginç ler Baþbakan ve Cumhurbaþkaný'na Destek Azalarak da Olsa Sürüyor Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor 2013 e Kaygýlý Baþlangýç TÜRKÝYE2013 BEKLENTÝLER - BEÐENÝLER Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý

2 Ýçindekiler 2 Sunuþ 4 Türkiye 2013 Genel Yýl Beklentileri 6 Kiþisel Beklentiler 8 Ekonomik Beklentiler 11 Satýn Alma Harcama Eðilimleri 24 Yatýrým Tercihleri 25 Toplumsal Beklentiler Siyasi Gündem 47 Türkiye nin Yýldýzlarý 59 Araþtýrma Künyesi 1

3 SUNUÞ Tansiyon: 2013 e Kaygýlarý Artan Bir Toplum Olarak Baþlýyoruz Bir yýl önce yaptýðýmýz araþtýrmada toplumsal beklentilerde bahar havasý devam ederken, ekonomide endiþe rüzgarlarýnýn esmeye baþladýðýný belirtmiþtik. Bu yýlki araþtýrmanýn sonuçlarý ise toplumsal beklentilerdeki bahar havasý nýn yerini sert bir hava ya býrakmaya baþladýðý, ekonomideki endiþelerin ise sürdüðünü gösteriyor. Bu nedenle 2013 e toplumsal kaygýnýn yükseldiði, gerginleþtiðimiz bir ruh hali ile giriyoruz e girerken Türkiye ile ilgili iyimser hislere sahip olanlar, 3 puanlýk azalma ile yüzde 49 a düþüyor te kiþisel olarak daha iyi durumda olacaðým diyenler ise yüzde 41 olarak tespit ediliyor e girerken toplumun yüzde 46 sý, 2012 ye göre 9 puanlýk düþüþle Türkiye ekonomisi olumlu diyor. Kiþisel gelirim artar diyenler ise 2012 de olduðu gibi yüzde 34 olarak tespit ediliyor te enflasyon artar diyenler de 2012 ile ayný düzeyde (yüzde 52) olarak ortaya çýkýyor. Borsa ile Dolar ve Euro kuru artýþ beklentisi içinde olanlarda 2012 ye göre önemli bir deðiþim gözlemlenmiyor. Peki ya 2013 e girerken tüketicilerin satýn alma ve harcama eðilimleri ne yönde hareket ediyor? En belirgin fark tatil eðilimlerinin ciddi olarak artmakta oluþu; sadece yurtiçi tatil eðiliminde 18 puan, yurtdýþý tatil yapma eðiliminde beklentisinde 7 puanlýk artýþ var. Turizm talebi yükselecek ve tatil alýþkanlýklarý güçlenecek gözüküyor. Tüketici kredisi alým niyetinde 4 puan ve bilgisayar alým niyetinde de 4 puan artýþ gözleniyor. Hareketli olmaya aday iki sektör. Diðer ürün kategorilerindeki talep 2012 ye göre kayda deðer bir farklýlýk göstermiyor. Yýla baþlarken, hane tüketim talebi açýsýndan alçakgönüllü bir büyüme ile durgunluk arasýnda bir yerdeyiz ile 2013 arasýndaki en önemli deðiþim toplumsal ruh halimizde; tansiyonumuz yükseliyor, daha karamsar ve gerginiz. Her ne kadar bazý konulardaki pozitif toplumsal beklenti hala yüzde 50 nin üzerinde olsa da, 2013 e girerken özellikle dýþ politika ve içerideki bazý temel sorunlar hakkýndaki toplumsal algýnýn geçen yýla göre negatif yönde deðiþtiði ortaya çýkýyor. Örneðin, 2013 te Türkiye nin uluslararasý itibarý artar diyenlerin yüzde 70 ten yüzde 55 e (15 puan azalma), Türkiye nin komþularý ile iliþkileri daha güçlenir diyenler yüzde 58 den yüzde 43 e (15 puan azalma), Daha huzurlu bir ülke oluruz diyenlerin yüzde 60 tan yüzde 47 ye (13 puan azalma), Yeni bir anayasa uzlaþma ile kabul edilir diyenler yüzde 68 den yüzde 56 ya (12 puan azalma), Adalet daha iyi iþler diyenlerin yüzde 56 dan yüzde 45 e (11 puan azalma), Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder diyenlerin yüzde 54 ten yüzde 44 e (10 puan azalma), Demokratik hak ve özgürlükler artar diyenlerin yüzde 58 den yüzde 50 ye (8 puan azalma), Terörle mücadele baþarýya ulaþýr diyenlerin yüzde 47 den yüzde 39 a (8 puan azalma) gerilediði görülüyor. Öte yandan iç çatýþmalar artar diyenlerin yüzde 37 den 52 ye (15 puan artýþ), Türkiye nin bölünme ihtimali artar diyenlerin yüzde 27 den yüzde 41 e (14 puan artýþ) ve Türkiye nin dýþ 2

4 SUNUÞ politikasýnda sorunlar artar diyenlerin yüzde 54 ten yüzde 64 e (10 puan artýþ) çýktýðý gözleniyor. Diðer bazý beklentilerdeki ilginç bir nokta, son üç yýldýr sabit kalan Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr diyenlerin oranýnýn bu kez yüzde 14 ten 19 a çýkmýþ olmasý e girerken Baþbakan dan memnuniyet algýsý 11 puan azalarak yüzde 52 ye, Cumhurbaþkaný ndan memnuniyet de 6 puan azalarak yüzde 70 e düþüyor. Yine de bu oranlarýn yüzde 50 nin üzerinde olduðu, bir baþka deyiþle gerek Baþbakan a gerekse Cumhurbaþkaný na toplumsal desteðin azalarak da olsa sürdüðü belirtilmelidir. Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn toplumsal beklentiler açýsýndan 2013 e kaygýlý bir ruh hali içinde girdiklerini, ekonomik beklentilerdeki endiþelerin geçen yýlkine benzer bir düzeyde devam ettiðini söyleyebiliriz. Bu ruh halinin deðiþmesini ve Türkiye nin beklentilerden çok daha iyi bir 2013 yýlý geçirmesini diliyoruz. Sevgi ve saygýlarýmýzla, Vural Çakýr 3

5 Türkiye 2013 Genel Yýl Beklentileri Kiþisel Beklentiler Ekonomik Beklentiler Satýn Alma Harcama Eðilimleri Yatýrým Tercihleri

6 Ekonomide Endiþe Rüzgarlarý Kamuoyunun ekonomik beklentiler yönünden endiþesi devam ediyor e girerken Türkiye ile ilgili iyimser hislere sahip olanlar, 4 puanlýk azalmayla yüzde 49 a düþüyor e girerken Türkiye ekonomisi hakkýnda olumlu bir algýya sahip olanlar ise yüzde 55 ten 46 ya geriliyor. Bu bulgular ekonomiye yönelik endiþelerin 2013 e girerken de devam ettiðini gösteriyor te kiþisel olarak daha iyi durumda olacaðým diyenler geçen yýla benzer düzeyde, yüzde 41 olarak tespit ediliyor. Yine de 2013 e girerken kiþisel gelirim artar diyenler de geçen yýl ile ayný düzeyde, yüzde 34 olarak tespit ediliyor te enflasyon artar diyenler geçen yýl olduðu gibi yine yüzde 52 düzeyinde. Borsa ile Dolar ve Euro kurundaki artýþ beklentisi içinde olanlarýn oranýnda geçen yýla göre büyük bir deðiþim gözlenmiyor. Bir baþka deyiþle gerek kiþisel ekonomik beklentiler gerekse bazý makro ekonomik beklentiler açýsýndan durgun bir seyir söz konusu. Peki 2013 e girerken tüketicilerin satýn alma ve harcama eðilimleri ne yönde hareket ediyor? Burada da durgun bir bekleyiþten söz edilebilir. Sadece yurtiçi tatil beklentisinde 18 puan, yurtdýþý tatil beklentisinde 7 puan, tüketici kredisi alým niyetinde 4 puan ve bilgisayar alým niyetinde de 4 puan artýþ gözleniyor. Spor, ulaþým, saðlýk ve eðitim harcamalarýnda nispi de olsa artýþ bekleniyor. Diðer kalemlerdeki satýn alma veya harcama beklentisinde ise büyük bir deðiþim beklenmiyor te altýn en önemli yatýrým aracý olmaya devam ediyor. Yatýrým tercihinde altýný, arsa ve konut izliyor. 5

7 Kiþisel Beklentiler KÝÞÝSEL HÝSLER % Baz Kiþisel olarak daha iyi bir durumda olacaðým Kiþisel olarak daha kötü bir durumda olacaðým Kiþisel durumum ayný kalacak Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'E GÝRERKEN KÝÞÝSEL HÝSLER % Kiþisel olarak daha iyi bir durumda olacaðým Kiþisel olarak daha kötü bir durumda olacaðým Kiþisel durumum ayný kalacak Fikri Yok / Cevap Yok Tablo okuma hakkýnda: Baz: Görüþülen kiþi sayýsýdýr. Baz satýrýnda yer alan sayýlar, her bir kýrýlým için görüþülen kiþi sayýsýný belirtir. Genel kolonunda, demografik kýrýlýmlarýn tümü, yani toplam görüþme sayýsý yer alýr. Diðer kolonlar, demografik kýrýlýmlarý gösterir. Tablodaki her bir ifadenin karþýsýnda yer alan deðerler, kýrýlýmýn baz sayýsýna göre kendi içindeki daðýlýmýný gösteren yüzdesel deðerlerdir ve baz sayýya göre dikey olarak okunurlar. " " hesaplamalarý Quantum tarafýndan otomatik olarak yapýlýr. 6

8 Kiþisel Beklentiler KÝÞÝSEL GELÝR BEKLENTÝSÝ % Baz Artar Ayný kalýr Azalýr Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE KÝÞÝSEL GELÝR BEKLENTÝSÝ % Artar Ayný kalýr Azalýr TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ HÝSLER % Baz Ýyimserim Ne iyimserim ne kötümserim Kötümserim Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'E GÝRERKEN TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ HÝSLER % Ýyimserim Ne iyimserim ne kötümserim Kötümserim Fikri Yok / Cevap Yok

9 Ekonomik Beklentiler GENEL TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ % Baz Olumlu Ne olumlu ne olumsuz Olumsuz Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE GENEL TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ % Olumlu Ne olumlu ne olumsuz Olumsuz Fikri Yok / Cevap Yok

10 Ekonomik Beklentiler ENFLASYON BEKLENTÝSÝ % Baz Artar Ayný kalýr Azalýr Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE ENFLASYON BEKLENTÝSÝ % Artar Ayný kalýr Azalýr BORSA BEKLENTÝSÝ % 2007 Baz Borsa yükselir Borsa düþer Borsa ayný kalýr Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE BORSA BEKLENTÝSÝ % Borsa yükselir Borsa düþer Borsa ayný kalýr Fikri Yok / Cevap Yok

11 Ekonomik Beklentiler DOLAR KURU BEKLENTÝSÝ % Baz Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE DOLAR KURU BEKLENTÝSÝ % Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer EURO KURU BEKLENTÝSÝ % Baz Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer Fikri Yok / Cevap Yok Toplam 'TE EURO KURU BEKLENTÝSÝ % Çok artar Az artar Ayný kalýr Az düþer

12 Satýn Alma Harcama Eðilimleri SATIN ALMA ve TÜKETÝM EÐÝLÝMLERÝ % *2013 yýlý verilerine göre sýralanmýþtýr Baz Yurtiçi tatil Otomobil Cep Telefonu Mobilya LCD - Plazma TV Saðlýk Sigortasý Tüketici Kredisi Bilgisayar Yurtdýþý tatil Mutfak Kýþlýk konut Bireysel Emeklilik Paketi Yazlýk konut

13 Satýn Alma Harcama Eðilimleri YURTÝÇÝ TATÝL % 2007 Baz Yurtiçi tatile çýkarým Yurtiçi tatile çýkmam Toplam 'TE YURTÝÇÝ TATÝL BEKLENTÝSÝ % Yurtiçi tatile çýkarým Yurtiçi tatile çýkmam CEP TELEFONU % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE CEP TELEFONU SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam Tablo okuma hakkýnda: Baz: Görüþülen kiþi sayýsýdýr. Baz satýrýnda yer alan sayýlar, her bir kýrýlým için görüþülen kiþi sayýsýný belirtir. Genel kolonunda, demografik kýrýlýmlarýn tümü, yani toplam görüþme sayýsý yer alýr. Diðer kolonlar, demografik kýrýlýmlarý gösterir. Tablodaki her bir ifadenin karþýsýnda yer alan deðerler, kýrýlýmýn baz sayýsýna göre kendi içindeki daðýlýmýný gösteren yüzdesel deðerlerdir ve baz sayýya göre dikey olarak okunurlar. " " hesaplamalarý Quantum tarafýndan otomatik olarak yapýlýr. 12

14 Satýn Alma Harcama Eðilimleri SAÐLIK SÝGORTASI % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE SAÐLIK SÝGORTASI SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam BÝLGÝSAYAR % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE BÝLGÝSAYAR SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam

15 Satýn Alma Harcama Eðilimleri TÜKETÝCÝ KREDÝSÝ % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE TÜKETÝCÝ KREDÝSÝ SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam OTOMOBÝL % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE OTOMOBÝL SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam

16 Satýn Alma Harcama Eðilimleri LCD - PLAZMA TV % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE LCD - PLAZMA TV SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam MOBÝLYA % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE MOBÝLYA SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam

17 Satýn Alma Harcama Eðilimleri MUTFAK % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE MUTFAK MOBÝLYASI SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam BÝREYSEL EMEKLÝLÝK PAKETÝ % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE BÝREYSEL EMEKLÝLÝK PAKETÝ SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam

18 Satýn Alma Harcama Eðilimleri KIÞLIK KONUT % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE KIÞLIK KONUT SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam YURTDIÞI TATÝL % Baz Yurtdýþý tatile çýkarým Yurtdýþý tatile çýkmam Toplam 'TE YURTDIÞI TATÝLE ÇIKMA BEKLENTÝSÝ % Yurtdýþý tatile çýkarým Yurtdýþý tatile çýkmam

19 Satýn Alma Harcama Eðilimleri YAZLIK KONUT % Baz Satýn alýrým Satýn almam Toplam 'TE YAZLIK KONUT SATIN ALMA BEKLENTÝSÝ % Satýn alýrým Satýn almam EÐLENCE HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE EÐLENCE HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

20 Satýn Alma Harcama Eðilimleri TELEFON HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE TELEFON HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr EV DIÞI YEME-ÝÇME HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE EV DIÞI YEME-ÝÇME HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

21 Satýn Alma Harcama Eðilimleri SPOR HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE SPOR HARCAMALARININ YÖNÜ Artar Deðiþmez Azalýr KÝÞÝSEL BAKIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE KÝÞÝSEL BAKIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

22 Satýn Alma Harcama Eðilimleri GÜNLÜK TÜKETÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE GÜNLÜK TÜKETÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr GÝYÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE GÝYÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

23 Satýn Alma Harcama Eðilimleri ULAÞIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE ULAÞIM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr SAÐLIK HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE SAÐLIK HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

24 Satýn Alma Harcama Eðilimleri EÐÝTÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Baz Artar Deðiþmez Azalýr Toplam 'TE EÐÝTÝM HARCAMALARININ YÖNÜ % Artar Deðiþmez Azalýr

25 Yatýrým Tercihleri KÝÞÝSEL TASARRUF ÝÇÝN YATIRIM TERCÝHÝ % 2012 Baz Altýn'a Arsa'ya Ev'e Türk Lirasý'na Mevduat Hesabý'na Dolar'a Euro'ya Borsa'ya Hazine Bonosu'na Diðer Bilmiyorum / Cevap Yok Toplam Tablolar 2013 verisine göre sýralýdýr. Çoklu cevap nedeniyle toplam 100'ü aþabilir 'TE KÝÞÝSEL TASARRUF ÝÇÝN YATIRIM TERCÝHÝ % GENEL Kadýn Erkek AB-C1 C2-DE Kent Yarýkent Kýr Altýn'a Arsa'ya Ev'e Türk Lirasý'na Mevduat Hesabý'na Dolar'a Euro'ya Borsa'ya Hazine Bonosu'na Bilmiyorum / Cevap Yok Toplam

26 Toplumsal Beklentiler - Siyasi Gündem

27 Toplumsal Beklentilerde Kaygý Artýyor Toplumsal beklentilerde ise geçen yýlla karþýlaþtýrldýðýnda karamsar bir ruh hali ile karþýlaþýyoruz. Her ne kadar bazý konulardaki pozitif toplumsal beklenti hala yüzde 50 nin üzerinde olsa da, 2013 e girerken özellikle dýþ politika ve içerideki bazý temel sorunlar hakkýndaki temel algýnýn geçen yýla göre negatif yönde deðiþtiði ortaya çýkýyor. Örneðin 2013 te Türkiye nin uluslararasý itibarý artar diyenlerin yüzde 70 ten yüzde 55 e (15 puan azalma), Türkiye nin komþularýyla iliþkileri güçlenir diyenlerin yüzde 58 den yüzde 43 e (15 puan azalma), Daha huzurlu bir ülke oluruz diyenlerin yüzde 60 tan yüzde 47 ye (14 puan azalma), Yeni anayasa uzlaþma ile kabul edilir diyenlerin yüzde 68 den yüzde 56 ya (12 puan azalma), Adalet daha iyi iþler diyenlerin yüzde 56 dan yüzde 45 e (11 puan azalma), Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder diyenlerin yüzde 54 ten yüzde 44 e (10 puan azalma), Demokratik hak ve özgürlükler artar diyenlerin yüzde 58 den yüzde 50 ye (8 puan azalma), Terörle mücadele baþarýya ulaþýr diyenlerin yüzde 47 den yüzde 39 a (8 puan azalma) gerilediði görülüyor. Türkiye nin bölünme ihtimali artar diyenlerin yüzde 27 den yüzde 41 e (14 puan artýþ), Türkiye nin dýþ politikasýnda sorunlar artar diyenlerin yüzde 54 ten yüzde 64 e (10 puan artýþ), Devlet yönetiminde dinin etkisi artar diyenlerin yüzde 57 den yüzde 67 ye (10 puan artýþ) çýktýðý gözleniyor. Diðer bazý beklentilerdeki negatif geliþmeyle birlikte toplumsal kaygýnýn geçen yýla göre bir hayli yükselmiþ olduðu söylenebilir e girerken Baþbakan dan memnuniyet algýsý 11 puan azalarak yüzde 52 ye, Cumhurbaþkaný ndan memnuniyet de 6 puan azalarak yüzde 70 e düþüyor. Yine de bu oranlarýn yüzde 50 nin üzerinde olduðu, bir baþka deyiþle gerek Baþbakan a gerekse Cumhurbaþkaný na toplumsal desteðin azalarak da olsa sürdüðü belirtilmelidir. Bütün bu bulgulardan hareketle, yurttaþlarýn toplumsal beklentiler açýsýndan 2013 e kaygýlý bir ruh hali içinde girdiklerini, ekonomik beklentilerdeki endiþelerin de geçen yýlkine benzer bir düzeyde devam ettiðini söyleyebiliriz. Öte yandan Ýç çatýþma artar diyenlerin yüzde 37 den yüzde 52 ye (15 puan artýþ), 26

28 Toplumsal Beklentiler TOPLUMSAL SORUNLAR ÇÖZÜM BEKLENTÝSÝ % Baz Toplum hayatýnda dinin etkisi artar Devlet yönetiminde dinin etkisi artar Türkiye'nin dýþ politikasýnda sorunlar artar N/A N/A N/A Türban-baþörtüsü meselesi çözülür Büyük þehirler daha güvensiz hale gelir N/A N/A Yeni bir Anayasa uzlaþmayla kabul edilir N/A N/A N/A Türkiye'nin uluslararasý itibarý artar N/A N/A Yolsuzlukla mücadele artar Ýç çatýþmalar artar N/A N/A Demokratik haklar ve özgürlükler artar N/A N/A Daha huzurlu bir ülke oluruz N/A N/A Ordunun itibarý artar N/A N/A Ekonomik refah artar N/A N/A N/A AB ile iliþkiler geliþir Adalet daha iyi iþler Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder Türkiye'nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir N/A N/A N/A Hükümetin demokratik açýlým politikasý baþarýlý olur N/A N/A Laiklik güçlenir Ýþsizlik azalýr Türkiye'nin bölünme ihtimali artar N/A N/A Ergenekon olarak konuþulan dava adil bir sonuca baðlanýr N/A N/A Terörle mücadele baþarýya ulaþýr Güneydoðu sorunu çözüme kavuþur Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr N/A N/A yýlý verilerine göre sýralanmýþtýr. Bazý önermeler araþtýrmaya dahil edilmediði dönemlerde tabloda N/A olarak gösterilmektedir

29 Toplumsal Beklentiler TOPLUMSAL BEKLENTÝLER % Toplum hayatýnda dinin etkisi artar Devlet yönetiminde dinin etkisi artar Türkiye'nin dýþ politikasýnda sorunlar artar Türban-baþörtüsü meselesi çözülür Büyük þehirler daha güvensiz hale gelir Yeni bir Anayasa uzlaþmayla kabul edilir Türkiye'nin uluslararasý itibarý artar Yolsuzlukla mücadele artar Ýç çatýþmalar artar Demokratik haklar ve özgürlükler artar Daha huzurlu bir ülke oluruz Ordunun itibarý artar Ekonomik refah artar AB ile iliþkiler geliþir Adalet daha iyi iþler Ýnsanlar kendini daha güvende hisseder Türkiye'nin komþularýyla iliþkileri daha da güçlenir Hükümetin demokratik açýlým politikasý baþarýlý olur Laiklik güçlenir Ýþsizlik azalýr Türkiye'nin bölünme ihtimali artar Ergenekon olarak konuþulan dava adil bir sonuca baðlanýr Terörle mücadele baþarýya ulaþýr Güneydoðu sorunu çözüme kavuþur Abdullah Öcalan serbest býrakýlýr

30 Toplumsal Beklentiler TERÖRLE MÜCADELE BAÞARIYA ULAÞIR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE TERÖRLE MÜCADELE BAÞARIYA ULAÞIR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok GÜNEYDOÐU SORUNU ÇÖZÜME KAVUÞUR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE GÜNEYDOÐU SORUNU ÇÖZÜME KAVUÞUR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

31 Toplumsal Beklentiler TOPLUM HAYATINDA DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE TOPLUM HAYATINDA DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok AB ÝLE ÝLÝÞKÝLER GELÝÞÝR % Baz Katýlýyorum v Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE AB ÝLE ÝLÝÞKÝLER GELÝÞÝR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

32 Toplumsal Beklentiler ÝÞSÝZLÝK AZALIR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE ÝÞSÝZLÝK AZALIR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARTAR % Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARTAR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

33 Toplumsal Beklentiler TÜRBAN-BAÞÖRTÜSÜ MESELESÝ ÇÖZÜLÜR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE TÜRBAN-BAÞÖRTÜSÜ MESELESÝ ÇÖZÜLÜR % Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok DEVLET YÖNETÝMÝNDE DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % 2012 Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok Toplam 'TE DEVLET YÖNETÝMÝNDE DÝNÝN ETKÝSÝ ARTAR % Baz Katýlýyorum Katýlmýyorum Cevap Yok

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı