çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI"

Transkript

1 çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI * Yrd.Doç.Dr.lsmail BOZfAS Ulus1annbirbirlerini tanimasininbaslica yollanndan biri olan çeviri, degisik toplumlann, uluslann, bilim, teknik, kültür ve sanat alanlanndaki çabalannin ürünlerini birbirleriyle paylasabilmelerini saglayan uygarliklar, kültürler arasi bir iletislin ve bildirisim aracidir. M.Ö yillanna kadar uzanan geç~si ile çeviri, hemen bütün çaglarda karsimiza çikan bir etkinlik olarak zamanimiza kadar varligini sürdüregelmistir. Kelly (1969) çevirinin bilimsel bir yöntem olarak M.Ö. 3 ve 2. yüzyillarda ilk olarak Romali sairlerce kullanilip gelistirildigini,ögretim yöntemi olarak kullanilmasina iliskin ilk kanitlarin ise 14. yüzyil L,giltere'sinden geldigini belirtmektedir. Özellikle Ikinci Dünya savasindan sonra uluslararasi bildirisim gereksinimierinin evrensel boyutlara ulasmasiyla çeviri etkinliginin önemi de giderekartmisve kapsamida alabildiginegenislemistir.. - Türk diline ilk çevirilerin Uygurlar döneminde, yani 9. yüzyildan itibaren Budizm-Manikeizm gibi dinsel nitelikli metinlerden yapildigini, Selçuklu ve Osmanli dönemlerinde Arapça ve Farsça'dan yapilan çevirilerin bun1an izledigini, sonra da Lale Devrinden Tanzimat'a, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e dek uzanan bir süreçte, iki yüzyillik BauWasma çabamizin baslica kültür dayanagini olusturdugunu gönnekteyiz çeviri etkinliginin. Ne yazik ki bu kadar eskiye dayanan bu etkinliginkültür tarihimizde Batili anlamda bir yeniden dogusa yol açtigini söylemek hayli zor. Lale Devri ile basliyan ilk örgütlü çeviri etkinligi Nevsehirli Ibrahim.,...,,._,_, , : r~a fim ~air l~eaim in oas.icanngmaa Kurauraugu ~:> 1asiden olusan bir * H.Ü. Y D.Y.O. Mütercim Tercümanlik Bölümü.

2 kuni1labaslamistir. Bu kurul ilk olarak:bedreddin Mahmut Ayni'nin Ikdülcüman fi Tarih-i Ehl Iz-zaman adli Islam tarihini, ardindan da Hurandmir'in Habib üs-siyer'ini Osmanlicaiya çevirmistir. Daha sonra da Yunan kültür dünyasina kapilarini açarak birçok çeviri etkinliginde bulunmustur (Günyol 1985:325). Nedim Gürsel (1978:21) bu çabayi içine kapali Osmanli toplumunun disa açilma, bir ölçüde kendini yenileme çabasi olarak nitelemektedir. Fakat bu disa açilma sürecinin de Osmanli Türk toplumunu Bati ile karsi karsiya getirmedigini, ilerde imparatorlu~un sömürgelesmesine yol açan ekonomik iliskileri de beraberinde getirdi~, dolayisiyla Yeniden Do~s (Rönesans) akimini kendi iç dinamigiyle yaratamiyan Osmanli toplumunun kültür alaninda da gerekli asamayi yapamadi~ söylemektedir. Vedat Günyol (1985: ) Tanzimat'a dek uzanan sürede çeviri ile birlikte, hatta ondan daha çok, dilmaçltk:çalisma1annin etkin oldu~undan söz eder de kurulan Tercüme odasinda Ali ve Saffet Pasa, Ahmet Veftk:Pasa, Namik:Kemal, Sinasi gibi dönemin çok ünlü kisilerinin çalistiklari, Fransizca ve Italyanca'dan çeviriler yaptiklarini ve böylece bu kurumun Fransizca ögreten bir kurum haline geldigini belirtir.. Ömer Demircan'in (1988:66) bir incelemesine göre 18. yüzyil sonlarina kadar bir yabanci dil ögrenmek müslümanlar için suç sayiliyordu.fakat 1773 yilinda açilmaya basliyan askeri okullar için Fransiz egitimi düzeni esas alininca, okutulacak ders kitaplari TÜfkçe'ye'çevrilenedegin ögretimin Fransizca kitaplardan çeviri yapilarak sürdürülmesibenimsenmistir. Yabanci dil ögretmeni yetistirme geregi de bu dönemde duyulmustur. Bah dünyasina açilmamn bir ayakta kalabilme sorunu oldugu düsüncesiyle 1839 da Tanzimat Fermanim ilan eden Osmanli Türk toplumu, o zamana dek içinde bulundugu ça~ disinda yasama çemberini kirarak yüzyillardir kültürüne, bilimine ve sanatina kapali kaldigi Bati'ya açilir. Böyle- 238

3 i ce Banlasma sürecine giren Osmanli toplumundaki kültür dönüsümünün çeviri yoluyla basladigi açik bir biçimde ortaya çikar. 18. yüzyil boyunca Bati ile kurulan iliskilerde hep Fransa'nin basrolü oynadigini görmekteyiz. Bu durum 19. yüzyil basindan itibaren daha köktenci bir biçimde geliserek ordu ve askeri e~tim a1an1arinida asarak:devletin tüm kurumlarina yayilmaya baslamistir. Özellikle II. Mahmut dönemi ( ) bu sürecin çarpici örnekleriyle doludur. Kara ve Deniz Mühendishaneleri ile 1827 de açilan Tip ve Cerrah Mektebinde okutu1mak:üzere tip ve pozitif bilimlerde bir kisim çeviriler yapilmissa da daha çok, kitaplar Osmanli Türkçe'sine çevrilene kadar çogunlukta çevirmen kullanilmak zorunda kalinmistir yilinda Istanbul'da Mekteb-i Sultani yani simdiki Galatasaray Lisesi Fransizca olarak ögretime baslamistir. Galatasaray Lisesi daha önce kurulan Tercüme odasinin yerini aliyordu; islevi de kurulacak:olan Darülfünuna ö~nci yetistirmeleti yilindan sonra Fransizca ögretim yapmak. üzere birçok rüsdiye, idadi ve meslek okulu açilmis fakat hiçbirinde Galatasaray Lisesi kadar basan elde edilememistir ögretim yili ders programlarinda Fransizca'ya daha çok agirlik verilmis ve 1898 de ise Fransizca derslerden bir saat aynlarak:bir derste çeviri yapilinaya baslanmistir (Demircan 1988:67). Tanzimatla önemli bir asama yapan çeviri etkinligi Cumhuriyet dö-.neminde daha dizgisel bir bütünlüge yönelerek Anadolu kültürünün temellendirilmesinde baslica mlu oynar (GürseI1985). Cumhuriyet'in ilanindan sonra 1924 de M.E. Bakanligina bagli olarak:kurulan Telif ve Tercüme heyeti, ulusal kitapligimizin ve ögretim kurumlarimizin gereksinim duydugu çevirileri hazirlamakta görevlendirilir yilinda toplanan I. Nesriyat kongresinde dünya klasiklerinin Türkçe'- ye çevrilmesi ve yayinlanmasi kararlasnnlinca bu karar dogrultusunda 239

4 1940 da Tercüme Bürosu kurulur. Bu büro hergün biraz daha küçü1en dünyamizda çok yönlü bir islevi olan çeviri ile beslenmeyen, dünya kültürüne kapali bir yazinin sirf kendi olanaldanyia gelisip evrensellesemeyecegi saviyla hareket ederek özellikle basta Yunan veroma yapidan olmak üzere, dünya klasikleri arasinda birçok de~erli yapitin dilimize çevrilmesini sa~lamis ve günümüze de~ olusturmustur. ulasan çeviri etkinliai için sa~lam temeller Çalisma1anni 1966 yilina kadar sürdüren Tercüme Bürosu çeviriler yoluyla Atatürk'ün baslatugi Kültür Devrimini hem daha ileri götürmüs hemde yayginlasmasina büyük katkilar sa~lamistir. Büronun yayin1amis oldu~ Tercüme Dergisi yoluyla yabanci dil ögretimine de büyük katk:ilan olmustur. Suat Sinanoglu'na göre (1980:IX.93) 1960 li yillarda Bati TekniAi, Dogu Kültürü forinü1üne uyu1arak Tercüme Bürosunun ça1isma1an Milli EAitimBakanligi tarafindan durduni1mustur. Çevirinin dil ögretiminde etkili ~ir yöntem olarak yaygin b~ sekilde dil ögretim programlannda yer a1masii8. yüzyil sonlanna raslamaktadir, ve 19. yüzyil ortalarinda ise okullarda dilbilgisi çeviri yöntemi dil ögretiminde temel bir yöntem olarak kullanilmaya devam eder (Stern 1983: ). 20.yüzyi1 orta1an çevirinin ortaça~dan bu yana belkide dil ögretiminde ileri düzeyde.bir çalisma olarak kullanildigi dönemdir. tik dilbilgisi çeviri jöntemini içeren metinler 1793 de Johann Christian Fick tarafindan yazilmistir (Howatt 1948: ). Daha sonra bu alanda 1840 yilinda Ollendorf'un yazdigi dilbilgisi çeviri metinlerini görmekteyiz. Dilbilgisi çeviri yöntemini gelistiren di~er önemli bir kisi de Karl Plötz'dür. Dilbilgisi çeviri yönteminde her derste 1-2 dilbilgisi kurali veriliyor, sonra kisa bir sözcük listesi ve bunu çeviri alistirmasi takip ediyor, daha sonra ise bir metin üzerinde çalismalar yapiliyordu. Fakat metinde an1ati- 240

5 lanlardan çok metnin dil yapisina önem veriliyordu. Baska bir deyisle dil yapisi birinci derecede önemli bir ögeydi. Bu yöntemde diger bir amaç da.. ögrencilerin sözcük bilgilerini gelistirmekri. çeviriye okuma isleininden sonra basvurulur, telafuz, dinleme ve konusmaya fazla önem verilmezdi. Dilbilgisi çeviri yönteminin yaygin bir yöntem olarak kullanilmaya baslamasi ve dil ögretim programlarina girmesiyle birlikte bundan böyle yurt disina gönderilecek ögrencilerin yabanci dil pilgisini ölçmek için yazili ve sözlü çeviri sinavlari verilmeye baslandi. Hatta devlet memurlarmi yabanci dil ögrenmeye özendirmek için 2656 ve 2659 sayili yasalara dayanilarak:heryil (1939-) Mayis ve Kasim aylarinda olmak üzere iki kez Devlet yabanci dil sinavi açilmasi ve sinavlarda basarili olanlari bir üst dereceye terfi ettirmek veya bunlara ödül verilmesi kararlastin1ir. Bu sinavlarda ilk önce yabanci dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabanci dile çeviri yaptinlmakta ve basarili olanlar ise sözlü sinava alinmaktaydi. Daha sonra dilbilgisi çeviri yönteminin konusma ve dinlemeye hiç önemvermemesine tepki olarak yeni yöntemlerin gündeme geldigine tanik olmaktayiz. Fakat tüm elestirilere karsin dilbilgisi çeviri yöntemi genis ölçüde dil ögretiminde ve Üniversitelerde yabanci dile ve yabanci dilden ana dile çeviri etkinligi biçiminde varligini sürdürmüstür li yi1lmn ortalarina dogru dil ögretiminde kullanilmaya baslayan Bilissel yaklasim da dilbilgisi çeviri yöntemininbazi özelliklerini alarak kullanilmistir. Baska bir deyisle bilissel yaklasim dilbilgisi çeviri yönteminin biraz degisik bir modeli olarak dil ögretiminde kullanilmaya baslamistir. Bu yaklasim dil ögretiminde dilbilgisi ve dil kurallarinin bilinçli ögretilmesine, anadilin kullanilmasina ve çeviriye karsi degildir. Her iki yöntem yabanci dilin ögrenciler tarafindan bilinçli bir sekilde ögrenilebilecek sistemli bir kurallar dizgesi oldugunda birlesmektedirler. Yabanci dil ögretiminde tek yöntemden degisik yöntemlere geçis özellikle altmisli ve yetmisli yillarda dil ögretimindekigelismciere baglan- 241

6 maktadir. Dil ögretim yaklasim ~e yöntemlerindekibu gelismelerin daha ziyade 20. yüzyilda hizlandigi ve bu yüzyilda çevirinin dil ögretim programlarindaki yerinin de kullanilan yaklasim ve yönteme göre degisiklik gösterdigini görri1ekteyiz.1919 yilindan sonra okullarda dolaysiz (direct) yöntem veya "Berliç" yönteminin uygulandigi ancak bundan basari saglanamadigi bilinmektedir. Bundan önce ise dilbilgisi çeviri yönteminin kullanildigi anlasilmaktadir. Türkiye'de 1941 yilina kadar ve ondan sonra da uzun süre "okuma-anlama" ve dilbilgisi çeviri yöntemi kullanilmistir; hatta M.E. Bakanliginca gönderilen Ortaokul ve use bitirme sinavlarindaögrenimde beklenen seyin çeviri oldu~ anlasilmaktadir. Bakanlikça gönderilen olgunluk sinav sorularinda Latince'den iki yönlü çeviri ile birkaç sorunun yanitlanmasi istenirdi yillari Köy EnstitüleiI ögretim programlarinda yabanci dil derslerinde ögrencilerin düzeyine göre anadilden yabanci dile ve yabanci dilden anadile çeviri yapmaya yer verilmistir. Yüksek ögretim.kurumlarim17.d~ki yabanci dil ögretimine gelince bu kurumlarimiz Türkçe ö~.tim yapanlar. bir yabanci dilde ögretiliiyapanlar ve filolojiler olarak ele alip incelemekte yarar vardir e kadar Üniversitelerimizin yabanci dil bölümleri (filoloji) disindaki bölümlerde yabanci dil ögretiminin amaci ögrencilerin kendi a1anlan ile ilgili olarak yayin1ai:imisyapitlardan yararlanmalarun saglamak olarak belirlenmis ve bunun için de yabanci dilden ana dile çeviri yapabilmeleri amaçlanmistir. Ancak 1981 yilinda çikarilan 2547 sayili Yüksek Ögretim Kanunu ile yabanci dil zorunlu ders haline getirilmis dört yillik Üniversite tahsil süresince ilk 2 yil temel yabanci dil ve son 2 yil ise mesleki yabanci dil ögretimi olarak belirlenmistir. Amaç ögrencilerin kendi konularinda okuduklari metinleri Türkçe'ye çevirebilme ve ifade edebilme yetenegi kazanmalarinin saglanmasi olarak ifade edilmistir. Bu sekliyle üniversitelerdeki yabanci dil ve yabanci dil programina dayali çeviri programlari bir belirsizlige iti1mistir.bu kurumlarda öncelikle ögretimin amaci açik seçik be- 242

7 lirlenmeli ve bu amaç dogrultusunda ögrenci gereksinimleri belirlenerek ona göre bir ögretim programi hazirlanmali, çeviri de bu programda belirlenen bir yerde yer almalidir. Demircan'in (1988) da dedigi gibi bu durumda çeviri derslerinde çevrilecek metinlerde geçen sözcük ve yapi olarak ne varsa, ya da ögretim elemaninin temel yapilar olarak ögretilmesini uygun gördükleri yabanci dil programi yerine geçecektir. Ögretim elemanlarinin çogu da Ingiliz Dili mezunu olduklarindan daha dogrusu bilim diline yabanci olduklarindan üniversitelerimizin bu kesiminde çeviri ögretmek söyle dursun dili tam olarak ögrettigimizden bile söz etmek olanaksizdir. Ögrenciye yabanci dili ögretemeyince çeviri ögretiminin de olanaksiz oldu~unu kabullenmek gerekir. Zaten orta ögretirnde yabanci dili yeterli dü~yde ögrenmeden üniversiteye gelen bu ögrencilere ilk iki yilda yabanci dili ögretip son iki yilda da ç~viri ögretmek mümkün de~dir. Yapilan is sadece çevirinin araç olarak yabanci dil ögretiminde kullanilmasindan baska birsey de~dir. Demircan (1988: 125), dilbilgisi çeviri yöntemini zorunlu kilan etmenlerin basinda yabanci dil bilgisinin sinama biçimi gelmektedir demektir. Gerek yüksek lisans, gerekse akademik kimlik (Doç.Prof gibi), devlet yabanci dil sinavi veya ise a1inmadayapilan yabanci dil sinavlari Çeviribecerisine dayandigindan, ögretimde bu sinavlara hazirlamak için dilbilgisi çeviri yöntemine dönüsmektedir. Bu tür sinavlara dil yapisinin anlasilip anlasilmadi~ veya metnin anlamim açiklamak için basvuru1du~dan amacin çeviri ögretimine dönük oldugunu söylemek hayli güçtür.. Üniversitelerimizdeki yabanci dilde ögretim yapan Bau dilleri bölümlerinin programlarindaki çeviri derslerine gelince, genelde bu bölümlerde 4 ila 6 sömestir olarak programlarda çeviriye yer verilmektedir. Turgay Kurultay (1987: ) bu bölümlerde dil kültür ve edebiya,ta,la.nlanridabir cgitim gerçeklestirildigiiçin iyi çevirmen olmanin önko- 243

8 sullannin hazirlandigini ama bunun hedeflenmis olmiyan dolayli bir katki olmasi nedeniyle çeviri egitimi etkinligi sayilamayacaginibelirtmektedir. Aksit Göktürk (1989:178) ise bizde çevirinin kendi basina bagimsiz bir beceri olarak ögretilmesinde uygulanacak yöntemlerin gelismedigi çevirinin okullanmizda çogunlukla yabanci dil ögretimi izlencelerinde bir tür alistirina, dil ögretim;n;n bir destegi olarak yer aldigini belirtmektedir. Bu de~erli görüslere katilmamak elde de~. Bu kurumlari çeviri etkinligi içinde düsünmemizi saglayan sey programlannda yer alan çeviri dersleri nedeniyiedir. Fakat çeviri derslerindeki hedef belirsizligi, ders saatlerinin yetersiz olmasi, her kuromda çeviri egitimi programinin ögrerim elemaninin yönelimine göre belirlenmesi, çevirinin egirim hedefleri içindeki yerinin belirsizligi ve buna benzer birçok nedenden ötürü bu derslerde daha iyi kosullarda bile çeviri egitimi (formasyonu) verilemiyecegi açik bir gerçektir. Bu kurumlanmizda da çevirinin bir amaç de~ dil ögretimini desteklemek için bir araç olarak kullanildigini söylemek herhalde daha yerinde bir davranis olur. Ahmet Cemal'in de (1978:48) belirttigi gibi ülkemizde filolojiler ve bu düzeydeki yabanci dil ögretim kunimlanna gelen ögrencilerin Türkçe ve yabanci dilbilgilerinin ço~lukta olmasi gereken düzeyin altinda olmasi, hem de çesitli liselerden gelen ögrenciler arasinda büyük bilgi farklan bulunmasi, bu kurum1an yalniz kendi programlanni uygulamalda yetinmeyip, bir taraftan da olanaklarin elverdigi ölçüde bu eksikliklerini gidermekle, u~rasmaya zorlamaktadir. Hem yabanci dil ögrenmek, hem de çeviri yapmanin ilk kosulu ö~reneinin anadilini çok iyi bilmesi oldu~a göre, ögrenciye anadilini iyi bir sekilde ögrenebilme yollari gösterilmelidir. Çünkü yabanci dilden Türkçe'- ye çeviri yapacak olan ögrenci iki dil arasindaesde~erligi sa~ çabasiyla yabanci dil ögrenimine katki sagliyaca~ gibi kendi anadilinin zenginliklerin; h111m~v~ vnnf~h1c- hir vnli- rli- m"",;ci nli ~lrtit ---,/-.! -- J '-" _

9 T Insanlik tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan çeviri, yüzyillar boyunca toplumlar arasindabir iletisim araci olarak önemli bir roloynamistir. Ülkemizde de 9~ yüzyilda baslayarak, Lale Devri, Tanzimat ve Cumhuriyet'e kadar uzanan uzun bir geçmisin ürünü olan çeviri, Ban'da yila yakin bir süre önce kurumlasn~ halde bizde nihayet ögretim yilinda yüksek ögretim düzeyinde yazili ve sözlü çeviri egitimi veren kurumlann açilmasiyla ~allasma yoluna girmistir. Bogaziçi ve Hacettepe Üniversitesinde açilmis bulunan Mütercim-TercÜInanlikBölümleri çevirinin çesitli alan1annagöre uzmanlasmis, yeterli düzeye ulasmis, ve çeviri etkinlikleri içinde agirligini hissettirecek kurumsal bir çeviri egitimi verme çabalarini sürdürmektedirler.bu kurumlarimizin ögretim programlan hakkinda birsey söylemek için vakit henüz çok erken, hiç kuskusuz bu bölümlerin yerlesmesi ve istenen hedeflere ulasmasi zaman alacak bir istir. Bugün birçok dilbilimci çevirinin ögrencilerin ulasn~ yabanci dil düzeyine göre yapilmasini önermektedirler. Bunun içinde ileri düzeyde bir yabanci dil bilmeyi çeviriye ba$lamanin ön kosulu olarak saymaktadirlar. çevirinin ancak ögrencilerin amaç dilin degisik kullanimlarini, metin türlerini, dil kesitlerini ve dilin bag1amiçinde kullanilmasi gibi konulari ayrintili bilmesiyle mümkün olabilecegineinanilmaktadir. Çeviri etkinligi alanina giren yeni gereksinimler ve uluslararasi alandaki karsilikli iletisimin her alanda kazanmis oldugu önem, sorunlarin arnk bilimsel yaklasimlarla çözülebilecegini göstermektedir. Ahmet Cemal (1979:187) klasik anlamda liir yabanci dil egitiminin artik sözü edilen iletisim gereklerini karsilamiyaca~m yabanci dil egitiminin yani sira yeni bi- 1imselilkelere göre düzenlenecek bir çeviri egitimini zorunluluk olarak gör-. mektedir. Örnegin bilgisayar yardimiyla çeviri konusu b~slibasina bir uzmanlik alani olusturabilecek yogunluk ve etkinligi beraberinde getirebil-. mektedir. Bugün arnk çeviri egitimi uzman,lasmayi zorunlu kildigindan, yazili ve sözlü çeviri ayrim1arininyaninda yazin türlerine ve çesitli uzman- 245

10 lik ai3nianna göre çeviri e~timinde uzmanlasmalara gidilmelidir.üniversitelerimizdeki çeviri e~timi programlari bu dogrultuda yeniden ele alinarak gözden geçirilmelidir. de~ Çeviri iki dil arasinda yalnizca yapisal esde~erlililderin bulunmasi ayni zamanda dilde anlam ve kullanim ifade etme süreci ve iki toplum arasindaki kültürel de~erlerin de önemli rol oynadi~ bir etkinliktir. Bu nedenle de çevirmenin metni iletisim isleviyle iyi bir sekilde kavnyabilmesi için her iki dili yeterli bir sekilde bilmesi yaninda her iki kültürün birçok yönünü de bilmesi gerekir. Bunun için çeviri programlarinda kültür derslerine de gerekli önemi veimek gerekir. Dilbilim alaninda son yillarda görülen çarpici gelismeler yabanci dil ögretimiyle birlikte çeviri ögretimini de etkileyici boyutlara ulasmistir. Çeviri ögretimi günümüze kadar okullarimizda ço~ukta yabanci dil ögretimi programlarinda dil ögretimini destekleyici bir tür alistirma olarak yer almis ve kullanila gelmistir. Bugün ise bizde en çok bilinen yazin çevirmenligi disinda metin türlerinden yola çikarak degisik alanlarda bilimsel metinlerin, kullanmalik metinlerin, dinsel ve hukuksal ve benzeri metinlerin iyi düzenlenmis bir çeviri bilim prograji11ildayri uzmanlik türleri, ayri beceri ve bilgileri gerektirenetkinliklerolarak yeralmasi kaçinilmazdir. " Kisaca özetlemek gerekirse, çeviri ögretimi amaç dilin yeterli düzeyde ögretilmesinden so~ yani dil ögretimi bitti~ ve sira bu dillerin nasil kullanilacaklarinin irdelenmesine gelince baslamalidir (Seleskovitch 1985: ). Snell-Homby (1985:21-27) çeviriyi yabanci dil ögretiminin ilk asama1arindakullanmanin bir yöntem hatasi o1acaaimfakat ileri düzey bir dil ögretiminden sonra kul1anildi~da dil betimlemeleri ve karsitsal dilbiliminin bazi yönlerinin taninmasinda bazi metinsel sorunlarin açik1anmasinda faydalari olaca~a inandi~ni söylemektedir. Çeviri ögretimi sira- Sl11dadiller'~ k!'!11~!11m1da!".ader '1!emesine Ö~I'jfu ve gerçek a,.njmndaçe- 246

11 ,... i i i viri ilerlemis bir dilbilgisi düzeyinde dil kullanimina büyük katki saglar. Ayni zamanda ögrenci çeviri araciligi ile ögrendigi dil üzerinde daha derinlemesine düsünme olanagi elde eder. Ögrencinin amaç dildeki yapilan, ana diline benzerlik ve farlchhlclan bakimindan kavramasinda yardimci olunabilmesi için dilbilgisi dersleriyle kosut bir çeviri programi takip edilmesi çok yararli olur. Dilbilgisi derslerinin islevlerinden biri, sözcüklerin anlasilabilirlik çerçevesi içinde dizi1- melerini saglamaktir. Aynca karsilastirmali dilbilgisi yapisal ve anlamsal birçok soruna çözüm getiren bir kaynak olarak kullanilabilir. Gerek dil ögretimi gerekse çeviri derslerinde ögrencilere farkli bir bakis açisi kazandirabilrnekiçin sözcük ve dil yapilarinin degisik baglamlar içinde tasidiklandegisik anlamlara dikkatleri çekilmeli ve sözcük agirlikli metinler yoluyla degisik anlamlar kavratilmayaçalisilmahdir. Çeviri yaptirilacak metinler öncelikle ögrencilerin bilgi düzeylerine uygun ve dil yapisi itibariyle de bu düzeyi fazla asmiyan metinlerden seçilmeli ve daha sonra farkli metin türleri programa a1inmahdir. Son olarak özellikle kaynak dil metinlerinin söylem çözümlemesi, metin dilbilimi ve biçimbilim açisindan incelenmesi, ögrencilerin çeviri yapacagi metni daha saglikli anlamalanni, metinlerdeki iletiyi daha kolaylikla aktarabilmelerini ve uygun esdegerlikteri bulabilmelerini sagliyacagindan çeviri etkinligi açisindan büyük yararlar sagliyacaktir. 247

12 KAYNAKCA: i. Aaarts.P. G. A. M., "Translationand Foreign Language Teaching" En~lishLanillaie Teachine.vol. 22. No:3, Akbayar,Nuri. "Tanzimat'tanCumhuriyet'eÇeviri", TürkiyeAnsiklo- ~ Cilt 2, Iletisim yayinlari, Cemal, Ahmet. "Türkiye'de çeviribilim ve Beklentiler, "Türk Dili, 34/330, Dede, Müserref. "Yabanci Dil Ögretiminde Karsilastmna1iDilbilim ve Yanlis çözümlemesinin yeri", Türk Dili Dil Öiretimi Özel Sayisi, Demircan, Ömer. Dünden Bueiine Türkiye'de Yabanci Dil, Remzi Kitabevi, Durmuso~lu, Gül. "KarsilastirmaliMetin Dilbilim ve Çeviri", Dilbilim Sempozyumu-Dilbilimin Dünü. BuiÜnü. Yarini, Hacettepe Üni., Erden, Aysu. "The Aim of Teaching Translation at the University Level", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dereisi, 3/1, Göktürk, Aksit "Yazinsal Çeviride Metin Ötesi Anlam Iliskileri", Türk Dili Çeviri Sorunlari Özel Sayisi. 322, Çeviri Dillerin Dili, Ça~das yayinlan, Sözün Ötesi, Inkilap Yayinevi, Günyol, Vedat. "Türkiye'de Çeviri", Türkiye Ansiklopedisi, Iletisim yayinlari, Gürsel, Nedim. "Çeviri Etkinligi ve Kültür" Türk Dili Çeviri Sorunlari Özel Sayisi, 322, Harnby-Snell. "Translation As a Means. of Language Teaching and Linguistics" Translation in Foreign Lan~aie gnv., Teaching and Testing, 12. Howat, A. P. R. A History of English Language Teaching, OUP, Karantay, Suat "Çeviri Egitimi: Bo~aziçi Üniversitesi Çeviri Egitimi". Dün ve BuiÜn Çeviri kitap 1,

13 14. Kelly, L.G. 25. Centuries Lan~a~e Teachin~, Newbury House Pub, Kocaman, Ahmet. "ÜniversitelerdeYabanci Dil Ögretimi Üzerine Saptamalar", Türk Dili Dil Öeretimi Öze~Sayisi sayi , Kumatay, A. Turgay. "Türkiye'de Çeviri Egitiminin Kaynaklari", Metis Çeviri. Sayi 1, Seleskovitch, Danica, (Çev:C. Tollu) "Dil Egitiminde Çevirinin Yeri ve Çeviri Egitimi", Dün ve Bu~n Çeviri, kitap 2, Sinanoglu, Suat. Türk Hümanizmi. TTK yayinlari, Stern, H. H. Fundemental Concepts of Lan&Ua~eTeachin~, OUP, Tosun, Cengiz. "Teaching of Translation al "the University Level: Techniques and Expectations; Hacette.peÜniversitesi Ed. Fak. Der~si 3/1, Ülsever, Seyda. Teachin~ Translation at the University Level, Yayinlaninamis Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üni. Sos. BiL.Enst.,

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Çeviriye Giriş (ETI200) Ders Detayları

Çeviriye Giriş (ETI200) Ders Detayları Çeviriye Giriş (ETI200) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviriye Giriş ETI200 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Eleştirisi ETI402 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri II (ETI472) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri II ETI472 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 170 Kredi ve 240 AKTS

Detaylı

T.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK-ALMANCA DERS PLANI

T.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK-ALMANCA DERS PLANI T.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK-ALMANCA 2017-2018 DERS PLANI I. YARIYIL ADI T U L K AKTS AMT 115 DİL GELİŞTİRME I 2 - - 2 3 AMT 111 GENEL METİNLER ÇEVİRİSİ I 2 - - 2 3 AMT 125 KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

Metin İncelemeleri I (ETI103) Ders Detayları

Metin İncelemeleri I (ETI103) Ders Detayları Metin İncelemeleri I (ETI103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Metin İncelemeleri I ETI103 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. YIL 2.YARIYIL 3 1 2 TDİ102 ATA102 YDİ102 YDA102 YDF102 Türk Dili II (Turkish Language II) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (History of the Republic of Turkey)

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri I ETI471 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Fransızca-Türkçe

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

Lisans Eğitim Programı

Lisans Eğitim Programı T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Eğitim Programı Genel Bilgiler Anabilim dalımızda yürütülen Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU MY YOGA STUDIO OTEL, LOKANTA VE IKRAM HIZMETLERI BÖLÜMÜ ADAY ÖGRENCI BROSÜRÜ Mugla Sitki Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu,Dalyan Yolu Üzeri 48600 Ortaca/ MUGLA Tel:

Detaylı

Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları

Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Yazım ve Çeviri ETI421 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI. Ortaögretim Genel Midilriap. ... "i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim Müdürlügü)

T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI. Ortaögretim Genel Midilriap. ... i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim Müdürlügü) T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI Ortaögretim Genel Midilriap Sayi Konu: : B.08.0.OGM.O.09.01.04 Haftalik Ders Çizelgeleri Ili Ilgili Tereddüt Edilen Hususular 25.09.2006* 12575... "i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim

Detaylı

İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları

İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İletişim ve Medya Çevirisi ETI310 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

IMT15001 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA Z IMT15002 İNGİLİZCE DİNLEME-KONUŞMA Z IMT15003 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ Z

IMT15001 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA Z IMT15002 İNGİLİZCE DİNLEME-KONUŞMA Z IMT15003 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ Z I.ve II. YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS PLANI (2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) HAZIRLIK SINIFI LIK

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0108102

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

BAŞVURULARI DOĞRUDAN KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR

BAŞVURULARI DOĞRUDAN KABUL EDİLECEK PROGRAMLAR Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 20162017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR ANABİLİM DALI

Detaylı

Teknik Çeviri (ETI320) Ders Detayları

Teknik Çeviri (ETI320) Ders Detayları Teknik Çeviri (ETI320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çeviri ETI320 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI .SINIF / YARIYIL Temel Yabancı Dil (İngilizce) (English Language) YDİ/YDA/YDF Temel Yabancı Dil (Almanca) (German Language) 0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French Language) TDİ 0 Türk Dili I (Turkish

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Kuramı ETI319 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ BATI ROMANI Ders No : 8107010018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları

Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Çevirmenlik Mesleği ETI221 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof. Dr. Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

YAZIN ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

YAZIN ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER YAZIN ÇEVİRİSİ EĞİTİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER AH M ET CEMAL İstanbul Üniversitesi I. Genelde Çeviri Eğitimi Çeviri diye adlandırılan dillerarası iletişim biçiminin bir eğitim konusu olması, ancak yüzyılımızda,

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 101 102 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 105 I 106 II Sözlü İletişim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları

Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Fransızca II ETI172 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Temel Fransızca

Detaylı

DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI a. İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı

Detaylı

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi yaz 2000 sayi: L ss.44~ GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi Yrd.Doç.Dr. Kenan ATAY Atatürk Üniversitesi, K.Karabekir Egitim Fakültesi Bu arastlfmanln

Detaylı

Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları

Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Çeviri II ETI420 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

Yabancidil ögretiminde,yüzyillarcaönemlibir yeri olan çeviri et-.

Yabancidil ögretiminde,yüzyillarcaönemlibir yeri olan çeviri et-. r YABANCI DIL ÖGRETMENLERININ YETIsTIRILMESINDE çeviri DERSLERININ YERI * Doç.Dr. Joshua M. BEAR Türkiye, Avrupa Toplulu~'na yabanci dil ögre~ girmeye hazirlanan bir ülke olarak, önemini çoktan kavramis

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I (ETI371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I ETI371 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ Kod Dersin Adı Yıl/Yarıyıl Dersin İçeriği DBB119 Dilbilime Giriş I. Yıl I. Yarıyıl DBB121 Dilbilgisi Kavramları

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANABİLİM DALI 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı?

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Yazma Becerileri1 YDA 205 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011/ 2012 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI. 1. Sınıf

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011/ 2012 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI. 1. Sınıf T.C. Bölüm 1. Sınıf 09:00 09:50 EĞT 102 Eğitim Psikolojisi 10:00 10:50 ELT 104 Sözlü İletişim Becerileri 11:00 11:50 ELT 104 Sözlü İletişim Becerileri EĞT 102 Eğitim Psikolojisi EĞT 102 Eğitim Psikolojisi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

T.C. Tarih: :58:11 Sayfa:1/5 GÜN. Pazartesi GÜN BÜYÜKKARCI. Görevlisi MERVE MÜLDÜR BÜYÜKKARCI. Görevlisi MERVE MÜLDÜR

T.C. Tarih: :58:11 Sayfa:1/5 GÜN. Pazartesi GÜN BÜYÜKKARCI. Görevlisi MERVE MÜLDÜR BÜYÜKKARCI. Görevlisi MERVE MÜLDÜR Sayfa:1/5 Pazartesi SAAT 1.Sınıf / Şube 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube 4.Sınıf / Şube 09:50-10:35 2166 İngiliz Edebiyatı I Okutman Esra İffet AYTAÇ KİRİŞ 10:45-11:30 2166 İngiliz Edebiyatı I Okutman Esra

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları

Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Çeviri I ETI419 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Université de Rouen- Yüksek Lisans Tez Araştırması -2011

Université de Rouen- Yüksek Lisans Tez Araştırması -2011 Gökhan DİNAR Beylikdüzü / İstanbul (Taşınabilir) gokhandinar@gmail.com +90533 683 68 65 linkedin: gokhandinar twitter: gokhandinar KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Bakırköy Doğum Tarihi: 02.11.1986 Medeni

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Fransızca Dilbilgisi I (3-0-3) Fransız dilinin temel dil yapıları, sözdizim ve biçim bilgisi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler I Seçmeli SEÇ ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler I Seçmeli SEÇ ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi (ETI409) Ders Detayları

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi (ETI409) Ders Detayları Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi (ETI409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi ETI409 Güz 3 2

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. Not: 2. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ECON 100 ETI 203 ETI 207 ETI 209 ETI 201 HIST 201 HUM 101 SFL 201 Ekonominin Đlkeleri Principles of Economics Ekonomi Metinleri

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi II ETI102 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

PSİKOLOJİ I. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu. TDB 101 Türk Dili-I :00 D 303

PSİKOLOJİ I. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu. TDB 101 Türk Dili-I :00 D 303 T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014/2015 GÜZ DÖNEMİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ FİNAL SINAV PROGRAMI PSİKOLOJİ I Dersin Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Kodu MAT 101 Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. Tarih: :36:30 Sayfa:1/5 GÜN MEMMEDOVA BAL 09:30-10: Türk Dili I Okutman Abdülkadir BULGURCU

T.C. Tarih: :36:30 Sayfa:1/5 GÜN MEMMEDOVA BAL 09:30-10: Türk Dili I Okutman Abdülkadir BULGURCU Sayfa:1/5 GÜN 23.12.2017 24.12.2017 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 13:30-14:30 1850 19. yy. İngiliz Romanı I Doç. Dr. BETÜRE 1884 18.yy İngiliz Romanı Doç. Dr.

Detaylı

SİNOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

SİNOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU 0-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 SİN 1 Çincede

Detaylı

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi ETI438 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı