çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI"

Transkript

1 çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI * Yrd.Doç.Dr.lsmail BOZfAS Ulus1annbirbirlerini tanimasininbaslica yollanndan biri olan çeviri, degisik toplumlann, uluslann, bilim, teknik, kültür ve sanat alanlanndaki çabalannin ürünlerini birbirleriyle paylasabilmelerini saglayan uygarliklar, kültürler arasi bir iletislin ve bildirisim aracidir. M.Ö yillanna kadar uzanan geç~si ile çeviri, hemen bütün çaglarda karsimiza çikan bir etkinlik olarak zamanimiza kadar varligini sürdüregelmistir. Kelly (1969) çevirinin bilimsel bir yöntem olarak M.Ö. 3 ve 2. yüzyillarda ilk olarak Romali sairlerce kullanilip gelistirildigini,ögretim yöntemi olarak kullanilmasina iliskin ilk kanitlarin ise 14. yüzyil L,giltere'sinden geldigini belirtmektedir. Özellikle Ikinci Dünya savasindan sonra uluslararasi bildirisim gereksinimierinin evrensel boyutlara ulasmasiyla çeviri etkinliginin önemi de giderekartmisve kapsamida alabildiginegenislemistir.. - Türk diline ilk çevirilerin Uygurlar döneminde, yani 9. yüzyildan itibaren Budizm-Manikeizm gibi dinsel nitelikli metinlerden yapildigini, Selçuklu ve Osmanli dönemlerinde Arapça ve Farsça'dan yapilan çevirilerin bun1an izledigini, sonra da Lale Devrinden Tanzimat'a, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e dek uzanan bir süreçte, iki yüzyillik BauWasma çabamizin baslica kültür dayanagini olusturdugunu gönnekteyiz çeviri etkinliginin. Ne yazik ki bu kadar eskiye dayanan bu etkinliginkültür tarihimizde Batili anlamda bir yeniden dogusa yol açtigini söylemek hayli zor. Lale Devri ile basliyan ilk örgütlü çeviri etkinligi Nevsehirli Ibrahim.,...,,._,_, , : r~a fim ~air l~eaim in oas.icanngmaa Kurauraugu ~:> 1asiden olusan bir * H.Ü. Y D.Y.O. Mütercim Tercümanlik Bölümü.

2 kuni1labaslamistir. Bu kurul ilk olarak:bedreddin Mahmut Ayni'nin Ikdülcüman fi Tarih-i Ehl Iz-zaman adli Islam tarihini, ardindan da Hurandmir'in Habib üs-siyer'ini Osmanlicaiya çevirmistir. Daha sonra da Yunan kültür dünyasina kapilarini açarak birçok çeviri etkinliginde bulunmustur (Günyol 1985:325). Nedim Gürsel (1978:21) bu çabayi içine kapali Osmanli toplumunun disa açilma, bir ölçüde kendini yenileme çabasi olarak nitelemektedir. Fakat bu disa açilma sürecinin de Osmanli Türk toplumunu Bati ile karsi karsiya getirmedigini, ilerde imparatorlu~un sömürgelesmesine yol açan ekonomik iliskileri de beraberinde getirdi~, dolayisiyla Yeniden Do~s (Rönesans) akimini kendi iç dinamigiyle yaratamiyan Osmanli toplumunun kültür alaninda da gerekli asamayi yapamadi~ söylemektedir. Vedat Günyol (1985: ) Tanzimat'a dek uzanan sürede çeviri ile birlikte, hatta ondan daha çok, dilmaçltk:çalisma1annin etkin oldu~undan söz eder de kurulan Tercüme odasinda Ali ve Saffet Pasa, Ahmet Veftk:Pasa, Namik:Kemal, Sinasi gibi dönemin çok ünlü kisilerinin çalistiklari, Fransizca ve Italyanca'dan çeviriler yaptiklarini ve böylece bu kurumun Fransizca ögreten bir kurum haline geldigini belirtir.. Ömer Demircan'in (1988:66) bir incelemesine göre 18. yüzyil sonlarina kadar bir yabanci dil ögrenmek müslümanlar için suç sayiliyordu.fakat 1773 yilinda açilmaya basliyan askeri okullar için Fransiz egitimi düzeni esas alininca, okutulacak ders kitaplari TÜfkçe'ye'çevrilenedegin ögretimin Fransizca kitaplardan çeviri yapilarak sürdürülmesibenimsenmistir. Yabanci dil ögretmeni yetistirme geregi de bu dönemde duyulmustur. Bah dünyasina açilmamn bir ayakta kalabilme sorunu oldugu düsüncesiyle 1839 da Tanzimat Fermanim ilan eden Osmanli Türk toplumu, o zamana dek içinde bulundugu ça~ disinda yasama çemberini kirarak yüzyillardir kültürüne, bilimine ve sanatina kapali kaldigi Bati'ya açilir. Böyle- 238

3 i ce Banlasma sürecine giren Osmanli toplumundaki kültür dönüsümünün çeviri yoluyla basladigi açik bir biçimde ortaya çikar. 18. yüzyil boyunca Bati ile kurulan iliskilerde hep Fransa'nin basrolü oynadigini görmekteyiz. Bu durum 19. yüzyil basindan itibaren daha köktenci bir biçimde geliserek ordu ve askeri e~tim a1an1arinida asarak:devletin tüm kurumlarina yayilmaya baslamistir. Özellikle II. Mahmut dönemi ( ) bu sürecin çarpici örnekleriyle doludur. Kara ve Deniz Mühendishaneleri ile 1827 de açilan Tip ve Cerrah Mektebinde okutu1mak:üzere tip ve pozitif bilimlerde bir kisim çeviriler yapilmissa da daha çok, kitaplar Osmanli Türkçe'sine çevrilene kadar çogunlukta çevirmen kullanilmak zorunda kalinmistir yilinda Istanbul'da Mekteb-i Sultani yani simdiki Galatasaray Lisesi Fransizca olarak ögretime baslamistir. Galatasaray Lisesi daha önce kurulan Tercüme odasinin yerini aliyordu; islevi de kurulacak:olan Darülfünuna ö~nci yetistirmeleti yilindan sonra Fransizca ögretim yapmak. üzere birçok rüsdiye, idadi ve meslek okulu açilmis fakat hiçbirinde Galatasaray Lisesi kadar basan elde edilememistir ögretim yili ders programlarinda Fransizca'ya daha çok agirlik verilmis ve 1898 de ise Fransizca derslerden bir saat aynlarak:bir derste çeviri yapilinaya baslanmistir (Demircan 1988:67). Tanzimatla önemli bir asama yapan çeviri etkinligi Cumhuriyet dö-.neminde daha dizgisel bir bütünlüge yönelerek Anadolu kültürünün temellendirilmesinde baslica mlu oynar (GürseI1985). Cumhuriyet'in ilanindan sonra 1924 de M.E. Bakanligina bagli olarak:kurulan Telif ve Tercüme heyeti, ulusal kitapligimizin ve ögretim kurumlarimizin gereksinim duydugu çevirileri hazirlamakta görevlendirilir yilinda toplanan I. Nesriyat kongresinde dünya klasiklerinin Türkçe'- ye çevrilmesi ve yayinlanmasi kararlasnnlinca bu karar dogrultusunda 239

4 1940 da Tercüme Bürosu kurulur. Bu büro hergün biraz daha küçü1en dünyamizda çok yönlü bir islevi olan çeviri ile beslenmeyen, dünya kültürüne kapali bir yazinin sirf kendi olanaldanyia gelisip evrensellesemeyecegi saviyla hareket ederek özellikle basta Yunan veroma yapidan olmak üzere, dünya klasikleri arasinda birçok de~erli yapitin dilimize çevrilmesini sa~lamis ve günümüze de~ olusturmustur. ulasan çeviri etkinliai için sa~lam temeller Çalisma1anni 1966 yilina kadar sürdüren Tercüme Bürosu çeviriler yoluyla Atatürk'ün baslatugi Kültür Devrimini hem daha ileri götürmüs hemde yayginlasmasina büyük katkilar sa~lamistir. Büronun yayin1amis oldu~ Tercüme Dergisi yoluyla yabanci dil ögretimine de büyük katk:ilan olmustur. Suat Sinanoglu'na göre (1980:IX.93) 1960 li yillarda Bati TekniAi, Dogu Kültürü forinü1üne uyu1arak Tercüme Bürosunun ça1isma1an Milli EAitimBakanligi tarafindan durduni1mustur. Çevirinin dil ögretiminde etkili ~ir yöntem olarak yaygin b~ sekilde dil ögretim programlannda yer a1masii8. yüzyil sonlanna raslamaktadir, ve 19. yüzyil ortalarinda ise okullarda dilbilgisi çeviri yöntemi dil ögretiminde temel bir yöntem olarak kullanilmaya devam eder (Stern 1983: ). 20.yüzyi1 orta1an çevirinin ortaça~dan bu yana belkide dil ögretiminde ileri düzeyde.bir çalisma olarak kullanildigi dönemdir. tik dilbilgisi çeviri jöntemini içeren metinler 1793 de Johann Christian Fick tarafindan yazilmistir (Howatt 1948: ). Daha sonra bu alanda 1840 yilinda Ollendorf'un yazdigi dilbilgisi çeviri metinlerini görmekteyiz. Dilbilgisi çeviri yöntemini gelistiren di~er önemli bir kisi de Karl Plötz'dür. Dilbilgisi çeviri yönteminde her derste 1-2 dilbilgisi kurali veriliyor, sonra kisa bir sözcük listesi ve bunu çeviri alistirmasi takip ediyor, daha sonra ise bir metin üzerinde çalismalar yapiliyordu. Fakat metinde an1ati- 240

5 lanlardan çok metnin dil yapisina önem veriliyordu. Baska bir deyisle dil yapisi birinci derecede önemli bir ögeydi. Bu yöntemde diger bir amaç da.. ögrencilerin sözcük bilgilerini gelistirmekri. çeviriye okuma isleininden sonra basvurulur, telafuz, dinleme ve konusmaya fazla önem verilmezdi. Dilbilgisi çeviri yönteminin yaygin bir yöntem olarak kullanilmaya baslamasi ve dil ögretim programlarina girmesiyle birlikte bundan böyle yurt disina gönderilecek ögrencilerin yabanci dil pilgisini ölçmek için yazili ve sözlü çeviri sinavlari verilmeye baslandi. Hatta devlet memurlarmi yabanci dil ögrenmeye özendirmek için 2656 ve 2659 sayili yasalara dayanilarak:heryil (1939-) Mayis ve Kasim aylarinda olmak üzere iki kez Devlet yabanci dil sinavi açilmasi ve sinavlarda basarili olanlari bir üst dereceye terfi ettirmek veya bunlara ödül verilmesi kararlastin1ir. Bu sinavlarda ilk önce yabanci dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabanci dile çeviri yaptinlmakta ve basarili olanlar ise sözlü sinava alinmaktaydi. Daha sonra dilbilgisi çeviri yönteminin konusma ve dinlemeye hiç önemvermemesine tepki olarak yeni yöntemlerin gündeme geldigine tanik olmaktayiz. Fakat tüm elestirilere karsin dilbilgisi çeviri yöntemi genis ölçüde dil ögretiminde ve Üniversitelerde yabanci dile ve yabanci dilden ana dile çeviri etkinligi biçiminde varligini sürdürmüstür li yi1lmn ortalarina dogru dil ögretiminde kullanilmaya baslayan Bilissel yaklasim da dilbilgisi çeviri yöntemininbazi özelliklerini alarak kullanilmistir. Baska bir deyisle bilissel yaklasim dilbilgisi çeviri yönteminin biraz degisik bir modeli olarak dil ögretiminde kullanilmaya baslamistir. Bu yaklasim dil ögretiminde dilbilgisi ve dil kurallarinin bilinçli ögretilmesine, anadilin kullanilmasina ve çeviriye karsi degildir. Her iki yöntem yabanci dilin ögrenciler tarafindan bilinçli bir sekilde ögrenilebilecek sistemli bir kurallar dizgesi oldugunda birlesmektedirler. Yabanci dil ögretiminde tek yöntemden degisik yöntemlere geçis özellikle altmisli ve yetmisli yillarda dil ögretimindekigelismciere baglan- 241

6 maktadir. Dil ögretim yaklasim ~e yöntemlerindekibu gelismelerin daha ziyade 20. yüzyilda hizlandigi ve bu yüzyilda çevirinin dil ögretim programlarindaki yerinin de kullanilan yaklasim ve yönteme göre degisiklik gösterdigini görri1ekteyiz.1919 yilindan sonra okullarda dolaysiz (direct) yöntem veya "Berliç" yönteminin uygulandigi ancak bundan basari saglanamadigi bilinmektedir. Bundan önce ise dilbilgisi çeviri yönteminin kullanildigi anlasilmaktadir. Türkiye'de 1941 yilina kadar ve ondan sonra da uzun süre "okuma-anlama" ve dilbilgisi çeviri yöntemi kullanilmistir; hatta M.E. Bakanliginca gönderilen Ortaokul ve use bitirme sinavlarindaögrenimde beklenen seyin çeviri oldu~ anlasilmaktadir. Bakanlikça gönderilen olgunluk sinav sorularinda Latince'den iki yönlü çeviri ile birkaç sorunun yanitlanmasi istenirdi yillari Köy EnstitüleiI ögretim programlarinda yabanci dil derslerinde ögrencilerin düzeyine göre anadilden yabanci dile ve yabanci dilden anadile çeviri yapmaya yer verilmistir. Yüksek ögretim.kurumlarim17.d~ki yabanci dil ögretimine gelince bu kurumlarimiz Türkçe ö~.tim yapanlar. bir yabanci dilde ögretiliiyapanlar ve filolojiler olarak ele alip incelemekte yarar vardir e kadar Üniversitelerimizin yabanci dil bölümleri (filoloji) disindaki bölümlerde yabanci dil ögretiminin amaci ögrencilerin kendi a1anlan ile ilgili olarak yayin1ai:imisyapitlardan yararlanmalarun saglamak olarak belirlenmis ve bunun için de yabanci dilden ana dile çeviri yapabilmeleri amaçlanmistir. Ancak 1981 yilinda çikarilan 2547 sayili Yüksek Ögretim Kanunu ile yabanci dil zorunlu ders haline getirilmis dört yillik Üniversite tahsil süresince ilk 2 yil temel yabanci dil ve son 2 yil ise mesleki yabanci dil ögretimi olarak belirlenmistir. Amaç ögrencilerin kendi konularinda okuduklari metinleri Türkçe'ye çevirebilme ve ifade edebilme yetenegi kazanmalarinin saglanmasi olarak ifade edilmistir. Bu sekliyle üniversitelerdeki yabanci dil ve yabanci dil programina dayali çeviri programlari bir belirsizlige iti1mistir.bu kurumlarda öncelikle ögretimin amaci açik seçik be- 242

7 lirlenmeli ve bu amaç dogrultusunda ögrenci gereksinimleri belirlenerek ona göre bir ögretim programi hazirlanmali, çeviri de bu programda belirlenen bir yerde yer almalidir. Demircan'in (1988) da dedigi gibi bu durumda çeviri derslerinde çevrilecek metinlerde geçen sözcük ve yapi olarak ne varsa, ya da ögretim elemaninin temel yapilar olarak ögretilmesini uygun gördükleri yabanci dil programi yerine geçecektir. Ögretim elemanlarinin çogu da Ingiliz Dili mezunu olduklarindan daha dogrusu bilim diline yabanci olduklarindan üniversitelerimizin bu kesiminde çeviri ögretmek söyle dursun dili tam olarak ögrettigimizden bile söz etmek olanaksizdir. Ögrenciye yabanci dili ögretemeyince çeviri ögretiminin de olanaksiz oldu~unu kabullenmek gerekir. Zaten orta ögretirnde yabanci dili yeterli dü~yde ögrenmeden üniversiteye gelen bu ögrencilere ilk iki yilda yabanci dili ögretip son iki yilda da ç~viri ögretmek mümkün de~dir. Yapilan is sadece çevirinin araç olarak yabanci dil ögretiminde kullanilmasindan baska birsey de~dir. Demircan (1988: 125), dilbilgisi çeviri yöntemini zorunlu kilan etmenlerin basinda yabanci dil bilgisinin sinama biçimi gelmektedir demektir. Gerek yüksek lisans, gerekse akademik kimlik (Doç.Prof gibi), devlet yabanci dil sinavi veya ise a1inmadayapilan yabanci dil sinavlari Çeviribecerisine dayandigindan, ögretimde bu sinavlara hazirlamak için dilbilgisi çeviri yöntemine dönüsmektedir. Bu tür sinavlara dil yapisinin anlasilip anlasilmadi~ veya metnin anlamim açiklamak için basvuru1du~dan amacin çeviri ögretimine dönük oldugunu söylemek hayli güçtür.. Üniversitelerimizdeki yabanci dilde ögretim yapan Bau dilleri bölümlerinin programlarindaki çeviri derslerine gelince, genelde bu bölümlerde 4 ila 6 sömestir olarak programlarda çeviriye yer verilmektedir. Turgay Kurultay (1987: ) bu bölümlerde dil kültür ve edebiya,ta,la.nlanridabir cgitim gerçeklestirildigiiçin iyi çevirmen olmanin önko- 243

8 sullannin hazirlandigini ama bunun hedeflenmis olmiyan dolayli bir katki olmasi nedeniyle çeviri egitimi etkinligi sayilamayacaginibelirtmektedir. Aksit Göktürk (1989:178) ise bizde çevirinin kendi basina bagimsiz bir beceri olarak ögretilmesinde uygulanacak yöntemlerin gelismedigi çevirinin okullanmizda çogunlukla yabanci dil ögretimi izlencelerinde bir tür alistirina, dil ögretim;n;n bir destegi olarak yer aldigini belirtmektedir. Bu de~erli görüslere katilmamak elde de~. Bu kurumlari çeviri etkinligi içinde düsünmemizi saglayan sey programlannda yer alan çeviri dersleri nedeniyiedir. Fakat çeviri derslerindeki hedef belirsizligi, ders saatlerinin yetersiz olmasi, her kuromda çeviri egitimi programinin ögrerim elemaninin yönelimine göre belirlenmesi, çevirinin egirim hedefleri içindeki yerinin belirsizligi ve buna benzer birçok nedenden ötürü bu derslerde daha iyi kosullarda bile çeviri egitimi (formasyonu) verilemiyecegi açik bir gerçektir. Bu kurumlanmizda da çevirinin bir amaç de~ dil ögretimini desteklemek için bir araç olarak kullanildigini söylemek herhalde daha yerinde bir davranis olur. Ahmet Cemal'in de (1978:48) belirttigi gibi ülkemizde filolojiler ve bu düzeydeki yabanci dil ögretim kunimlanna gelen ögrencilerin Türkçe ve yabanci dilbilgilerinin ço~lukta olmasi gereken düzeyin altinda olmasi, hem de çesitli liselerden gelen ögrenciler arasinda büyük bilgi farklan bulunmasi, bu kurum1an yalniz kendi programlanni uygulamalda yetinmeyip, bir taraftan da olanaklarin elverdigi ölçüde bu eksikliklerini gidermekle, u~rasmaya zorlamaktadir. Hem yabanci dil ögrenmek, hem de çeviri yapmanin ilk kosulu ö~reneinin anadilini çok iyi bilmesi oldu~a göre, ögrenciye anadilini iyi bir sekilde ögrenebilme yollari gösterilmelidir. Çünkü yabanci dilden Türkçe'- ye çeviri yapacak olan ögrenci iki dil arasindaesde~erligi sa~ çabasiyla yabanci dil ögrenimine katki sagliyaca~ gibi kendi anadilinin zenginliklerin; h111m~v~ vnnf~h1c- hir vnli- rli- m"",;ci nli ~lrtit ---,/-.! -- J '-" _

9 T Insanlik tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan çeviri, yüzyillar boyunca toplumlar arasindabir iletisim araci olarak önemli bir roloynamistir. Ülkemizde de 9~ yüzyilda baslayarak, Lale Devri, Tanzimat ve Cumhuriyet'e kadar uzanan uzun bir geçmisin ürünü olan çeviri, Ban'da yila yakin bir süre önce kurumlasn~ halde bizde nihayet ögretim yilinda yüksek ögretim düzeyinde yazili ve sözlü çeviri egitimi veren kurumlann açilmasiyla ~allasma yoluna girmistir. Bogaziçi ve Hacettepe Üniversitesinde açilmis bulunan Mütercim-TercÜInanlikBölümleri çevirinin çesitli alan1annagöre uzmanlasmis, yeterli düzeye ulasmis, ve çeviri etkinlikleri içinde agirligini hissettirecek kurumsal bir çeviri egitimi verme çabalarini sürdürmektedirler.bu kurumlarimizin ögretim programlan hakkinda birsey söylemek için vakit henüz çok erken, hiç kuskusuz bu bölümlerin yerlesmesi ve istenen hedeflere ulasmasi zaman alacak bir istir. Bugün birçok dilbilimci çevirinin ögrencilerin ulasn~ yabanci dil düzeyine göre yapilmasini önermektedirler. Bunun içinde ileri düzeyde bir yabanci dil bilmeyi çeviriye ba$lamanin ön kosulu olarak saymaktadirlar. çevirinin ancak ögrencilerin amaç dilin degisik kullanimlarini, metin türlerini, dil kesitlerini ve dilin bag1amiçinde kullanilmasi gibi konulari ayrintili bilmesiyle mümkün olabilecegineinanilmaktadir. Çeviri etkinligi alanina giren yeni gereksinimler ve uluslararasi alandaki karsilikli iletisimin her alanda kazanmis oldugu önem, sorunlarin arnk bilimsel yaklasimlarla çözülebilecegini göstermektedir. Ahmet Cemal (1979:187) klasik anlamda liir yabanci dil egitiminin artik sözü edilen iletisim gereklerini karsilamiyaca~m yabanci dil egitiminin yani sira yeni bi- 1imselilkelere göre düzenlenecek bir çeviri egitimini zorunluluk olarak gör-. mektedir. Örnegin bilgisayar yardimiyla çeviri konusu b~slibasina bir uzmanlik alani olusturabilecek yogunluk ve etkinligi beraberinde getirebil-. mektedir. Bugün arnk çeviri egitimi uzman,lasmayi zorunlu kildigindan, yazili ve sözlü çeviri ayrim1arininyaninda yazin türlerine ve çesitli uzman- 245

10 lik ai3nianna göre çeviri e~timinde uzmanlasmalara gidilmelidir.üniversitelerimizdeki çeviri e~timi programlari bu dogrultuda yeniden ele alinarak gözden geçirilmelidir. de~ Çeviri iki dil arasinda yalnizca yapisal esde~erlililderin bulunmasi ayni zamanda dilde anlam ve kullanim ifade etme süreci ve iki toplum arasindaki kültürel de~erlerin de önemli rol oynadi~ bir etkinliktir. Bu nedenle de çevirmenin metni iletisim isleviyle iyi bir sekilde kavnyabilmesi için her iki dili yeterli bir sekilde bilmesi yaninda her iki kültürün birçok yönünü de bilmesi gerekir. Bunun için çeviri programlarinda kültür derslerine de gerekli önemi veimek gerekir. Dilbilim alaninda son yillarda görülen çarpici gelismeler yabanci dil ögretimiyle birlikte çeviri ögretimini de etkileyici boyutlara ulasmistir. Çeviri ögretimi günümüze kadar okullarimizda ço~ukta yabanci dil ögretimi programlarinda dil ögretimini destekleyici bir tür alistirma olarak yer almis ve kullanila gelmistir. Bugün ise bizde en çok bilinen yazin çevirmenligi disinda metin türlerinden yola çikarak degisik alanlarda bilimsel metinlerin, kullanmalik metinlerin, dinsel ve hukuksal ve benzeri metinlerin iyi düzenlenmis bir çeviri bilim prograji11ildayri uzmanlik türleri, ayri beceri ve bilgileri gerektirenetkinliklerolarak yeralmasi kaçinilmazdir. " Kisaca özetlemek gerekirse, çeviri ögretimi amaç dilin yeterli düzeyde ögretilmesinden so~ yani dil ögretimi bitti~ ve sira bu dillerin nasil kullanilacaklarinin irdelenmesine gelince baslamalidir (Seleskovitch 1985: ). Snell-Homby (1985:21-27) çeviriyi yabanci dil ögretiminin ilk asama1arindakullanmanin bir yöntem hatasi o1acaaimfakat ileri düzey bir dil ögretiminden sonra kul1anildi~da dil betimlemeleri ve karsitsal dilbiliminin bazi yönlerinin taninmasinda bazi metinsel sorunlarin açik1anmasinda faydalari olaca~a inandi~ni söylemektedir. Çeviri ögretimi sira- Sl11dadiller'~ k!'!11~!11m1da!".ader '1!emesine Ö~I'jfu ve gerçek a,.njmndaçe- 246

11 ,... i i i viri ilerlemis bir dilbilgisi düzeyinde dil kullanimina büyük katki saglar. Ayni zamanda ögrenci çeviri araciligi ile ögrendigi dil üzerinde daha derinlemesine düsünme olanagi elde eder. Ögrencinin amaç dildeki yapilan, ana diline benzerlik ve farlchhlclan bakimindan kavramasinda yardimci olunabilmesi için dilbilgisi dersleriyle kosut bir çeviri programi takip edilmesi çok yararli olur. Dilbilgisi derslerinin islevlerinden biri, sözcüklerin anlasilabilirlik çerçevesi içinde dizi1- melerini saglamaktir. Aynca karsilastirmali dilbilgisi yapisal ve anlamsal birçok soruna çözüm getiren bir kaynak olarak kullanilabilir. Gerek dil ögretimi gerekse çeviri derslerinde ögrencilere farkli bir bakis açisi kazandirabilrnekiçin sözcük ve dil yapilarinin degisik baglamlar içinde tasidiklandegisik anlamlara dikkatleri çekilmeli ve sözcük agirlikli metinler yoluyla degisik anlamlar kavratilmayaçalisilmahdir. Çeviri yaptirilacak metinler öncelikle ögrencilerin bilgi düzeylerine uygun ve dil yapisi itibariyle de bu düzeyi fazla asmiyan metinlerden seçilmeli ve daha sonra farkli metin türleri programa a1inmahdir. Son olarak özellikle kaynak dil metinlerinin söylem çözümlemesi, metin dilbilimi ve biçimbilim açisindan incelenmesi, ögrencilerin çeviri yapacagi metni daha saglikli anlamalanni, metinlerdeki iletiyi daha kolaylikla aktarabilmelerini ve uygun esdegerlikteri bulabilmelerini sagliyacagindan çeviri etkinligi açisindan büyük yararlar sagliyacaktir. 247

12 KAYNAKCA: i. Aaarts.P. G. A. M., "Translationand Foreign Language Teaching" En~lishLanillaie Teachine.vol. 22. No:3, Akbayar,Nuri. "Tanzimat'tanCumhuriyet'eÇeviri", TürkiyeAnsiklo- ~ Cilt 2, Iletisim yayinlari, Cemal, Ahmet. "Türkiye'de çeviribilim ve Beklentiler, "Türk Dili, 34/330, Dede, Müserref. "Yabanci Dil Ögretiminde Karsilastmna1iDilbilim ve Yanlis çözümlemesinin yeri", Türk Dili Dil Öiretimi Özel Sayisi, Demircan, Ömer. Dünden Bueiine Türkiye'de Yabanci Dil, Remzi Kitabevi, Durmuso~lu, Gül. "KarsilastirmaliMetin Dilbilim ve Çeviri", Dilbilim Sempozyumu-Dilbilimin Dünü. BuiÜnü. Yarini, Hacettepe Üni., Erden, Aysu. "The Aim of Teaching Translation at the University Level", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dereisi, 3/1, Göktürk, Aksit "Yazinsal Çeviride Metin Ötesi Anlam Iliskileri", Türk Dili Çeviri Sorunlari Özel Sayisi. 322, Çeviri Dillerin Dili, Ça~das yayinlan, Sözün Ötesi, Inkilap Yayinevi, Günyol, Vedat. "Türkiye'de Çeviri", Türkiye Ansiklopedisi, Iletisim yayinlari, Gürsel, Nedim. "Çeviri Etkinligi ve Kültür" Türk Dili Çeviri Sorunlari Özel Sayisi, 322, Harnby-Snell. "Translation As a Means. of Language Teaching and Linguistics" Translation in Foreign Lan~aie gnv., Teaching and Testing, 12. Howat, A. P. R. A History of English Language Teaching, OUP, Karantay, Suat "Çeviri Egitimi: Bo~aziçi Üniversitesi Çeviri Egitimi". Dün ve BuiÜn Çeviri kitap 1,

13 14. Kelly, L.G. 25. Centuries Lan~a~e Teachin~, Newbury House Pub, Kocaman, Ahmet. "ÜniversitelerdeYabanci Dil Ögretimi Üzerine Saptamalar", Türk Dili Dil Öeretimi Öze~Sayisi sayi , Kumatay, A. Turgay. "Türkiye'de Çeviri Egitiminin Kaynaklari", Metis Çeviri. Sayi 1, Seleskovitch, Danica, (Çev:C. Tollu) "Dil Egitiminde Çevirinin Yeri ve Çeviri Egitimi", Dün ve Bu~n Çeviri, kitap 2, Sinanoglu, Suat. Türk Hümanizmi. TTK yayinlari, Stern, H. H. Fundemental Concepts of Lan&Ua~eTeachin~, OUP, Tosun, Cengiz. "Teaching of Translation al "the University Level: Techniques and Expectations; Hacette.peÜniversitesi Ed. Fak. Der~si 3/1, Ülsever, Seyda. Teachin~ Translation at the University Level, Yayinlaninamis Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üni. Sos. BiL.Enst.,

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010)

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) ÖZET Ahmet Turan SİNAN * Sezgin DEMİR ** Türkiye deki dil bilim çalışmalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Doğan Aksan; Türkçeye gönül vermiş,

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Orta Öğretim Kurumlarında YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI t------------------------------------------\ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI v J Orta Öğretim Kurumlarında YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜ

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XI. ÖĞRETİM TOPLANTISI 25-26 Mayıs 1993 ISBN 9

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Kendi Branşlarının Tarihi ile Meşgul Olmalılar mı?

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Kendi Branşlarının Tarihi ile Meşgul Olmalılar mı? 2 Prof. Dr. Oktay Güvemli 8 Yrd. Doç. Dr. Ümmühan Aslan Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Kendi Branşlarının Tarihi ile Meşgul Olmalılar mı? Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi, E. Öğretim

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ 6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ Fatma Açık * Dünya üzerinde şu an yaklaşık olarak 6800 dil olduğu tahmin edilmekte (Grenoble, 2008) ve bunlardan ortalama 3000-3500 dilin konuşulduğu

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı?

Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri 12 13 Kasım 2012 Editörler Arif

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

okulöncesi eğitim ve sorunları

okulöncesi eğitim ve sorunları okulöncesi eğitim ve sorunları OKULÖNCESİ EĞİTİM VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VII. EÖİTÎM TOPLANTISI 1.7-18 Kasım 1983 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO : 7 Yayına Hazırlayan

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Tarihsel Değerlendirmeler Işığında Türkiye de Çeviri Etkinliği

Tarihsel Değerlendirmeler Işığında Türkiye de Çeviri Etkinliği Tarihsel Değerlendirmeler Işığında Türkiye de Çeviri Etkinliği Sergül VURAL KARA * Özet Bu makalede çeviri etkinliği, tarihsel değerlendirmeler temelinde irdelenmektedir. Çeviri etkinliğinin dönemsel ihtiyaçlara

Detaylı

UZMANLIK DİLİ OLARAK DİLBİLİM DİLİNİN ÖZELLİKLERİ ve ÖĞRETİM SORUNU

UZMANLIK DİLİ OLARAK DİLBİLİM DİLİNİN ÖZELLİKLERİ ve ÖĞRETİM SORUNU UZMANLIK DİLİ OLARAK DİLBİLİM DİLİNİN ÖZELLİKLERİ ve ÖĞRETİM SORUNU Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi Bölümü Çağımızda bilim, teknik, sanat, kültür,

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETisTiRMEDE YENi YAKLASiMLAR

DÜNYADA VE TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETisTiRMEDE YENi YAKLASiMLAR KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi kis 2002 sayi: 29 ss. II 5-1: DÜNYADA VE TÜRKiYE'DE ÖGRETMEN YETisTiRMEDE YENi YAKLASiMLAR Yrd. Doç. Dr. Türkan MUSTAN Akdeniz Üniversitesi, Egitim Fakültesi Yirmi birinci

Detaylı