çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI"

Transkript

1 çevtrinin YABANCI DIL ÖGRETIMI VE YABANCI DIL ÖGRETIM PROGRAMLARlNDAKI YERI * Yrd.Doç.Dr.lsmail BOZfAS Ulus1annbirbirlerini tanimasininbaslica yollanndan biri olan çeviri, degisik toplumlann, uluslann, bilim, teknik, kültür ve sanat alanlanndaki çabalannin ürünlerini birbirleriyle paylasabilmelerini saglayan uygarliklar, kültürler arasi bir iletislin ve bildirisim aracidir. M.Ö yillanna kadar uzanan geç~si ile çeviri, hemen bütün çaglarda karsimiza çikan bir etkinlik olarak zamanimiza kadar varligini sürdüregelmistir. Kelly (1969) çevirinin bilimsel bir yöntem olarak M.Ö. 3 ve 2. yüzyillarda ilk olarak Romali sairlerce kullanilip gelistirildigini,ögretim yöntemi olarak kullanilmasina iliskin ilk kanitlarin ise 14. yüzyil L,giltere'sinden geldigini belirtmektedir. Özellikle Ikinci Dünya savasindan sonra uluslararasi bildirisim gereksinimierinin evrensel boyutlara ulasmasiyla çeviri etkinliginin önemi de giderekartmisve kapsamida alabildiginegenislemistir.. - Türk diline ilk çevirilerin Uygurlar döneminde, yani 9. yüzyildan itibaren Budizm-Manikeizm gibi dinsel nitelikli metinlerden yapildigini, Selçuklu ve Osmanli dönemlerinde Arapça ve Farsça'dan yapilan çevirilerin bun1an izledigini, sonra da Lale Devrinden Tanzimat'a, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e dek uzanan bir süreçte, iki yüzyillik BauWasma çabamizin baslica kültür dayanagini olusturdugunu gönnekteyiz çeviri etkinliginin. Ne yazik ki bu kadar eskiye dayanan bu etkinliginkültür tarihimizde Batili anlamda bir yeniden dogusa yol açtigini söylemek hayli zor. Lale Devri ile basliyan ilk örgütlü çeviri etkinligi Nevsehirli Ibrahim.,...,,._,_, , : r~a fim ~air l~eaim in oas.icanngmaa Kurauraugu ~:> 1asiden olusan bir * H.Ü. Y D.Y.O. Mütercim Tercümanlik Bölümü.

2 kuni1labaslamistir. Bu kurul ilk olarak:bedreddin Mahmut Ayni'nin Ikdülcüman fi Tarih-i Ehl Iz-zaman adli Islam tarihini, ardindan da Hurandmir'in Habib üs-siyer'ini Osmanlicaiya çevirmistir. Daha sonra da Yunan kültür dünyasina kapilarini açarak birçok çeviri etkinliginde bulunmustur (Günyol 1985:325). Nedim Gürsel (1978:21) bu çabayi içine kapali Osmanli toplumunun disa açilma, bir ölçüde kendini yenileme çabasi olarak nitelemektedir. Fakat bu disa açilma sürecinin de Osmanli Türk toplumunu Bati ile karsi karsiya getirmedigini, ilerde imparatorlu~un sömürgelesmesine yol açan ekonomik iliskileri de beraberinde getirdi~, dolayisiyla Yeniden Do~s (Rönesans) akimini kendi iç dinamigiyle yaratamiyan Osmanli toplumunun kültür alaninda da gerekli asamayi yapamadi~ söylemektedir. Vedat Günyol (1985: ) Tanzimat'a dek uzanan sürede çeviri ile birlikte, hatta ondan daha çok, dilmaçltk:çalisma1annin etkin oldu~undan söz eder de kurulan Tercüme odasinda Ali ve Saffet Pasa, Ahmet Veftk:Pasa, Namik:Kemal, Sinasi gibi dönemin çok ünlü kisilerinin çalistiklari, Fransizca ve Italyanca'dan çeviriler yaptiklarini ve böylece bu kurumun Fransizca ögreten bir kurum haline geldigini belirtir.. Ömer Demircan'in (1988:66) bir incelemesine göre 18. yüzyil sonlarina kadar bir yabanci dil ögrenmek müslümanlar için suç sayiliyordu.fakat 1773 yilinda açilmaya basliyan askeri okullar için Fransiz egitimi düzeni esas alininca, okutulacak ders kitaplari TÜfkçe'ye'çevrilenedegin ögretimin Fransizca kitaplardan çeviri yapilarak sürdürülmesibenimsenmistir. Yabanci dil ögretmeni yetistirme geregi de bu dönemde duyulmustur. Bah dünyasina açilmamn bir ayakta kalabilme sorunu oldugu düsüncesiyle 1839 da Tanzimat Fermanim ilan eden Osmanli Türk toplumu, o zamana dek içinde bulundugu ça~ disinda yasama çemberini kirarak yüzyillardir kültürüne, bilimine ve sanatina kapali kaldigi Bati'ya açilir. Böyle- 238

3 i ce Banlasma sürecine giren Osmanli toplumundaki kültür dönüsümünün çeviri yoluyla basladigi açik bir biçimde ortaya çikar. 18. yüzyil boyunca Bati ile kurulan iliskilerde hep Fransa'nin basrolü oynadigini görmekteyiz. Bu durum 19. yüzyil basindan itibaren daha köktenci bir biçimde geliserek ordu ve askeri e~tim a1an1arinida asarak:devletin tüm kurumlarina yayilmaya baslamistir. Özellikle II. Mahmut dönemi ( ) bu sürecin çarpici örnekleriyle doludur. Kara ve Deniz Mühendishaneleri ile 1827 de açilan Tip ve Cerrah Mektebinde okutu1mak:üzere tip ve pozitif bilimlerde bir kisim çeviriler yapilmissa da daha çok, kitaplar Osmanli Türkçe'sine çevrilene kadar çogunlukta çevirmen kullanilmak zorunda kalinmistir yilinda Istanbul'da Mekteb-i Sultani yani simdiki Galatasaray Lisesi Fransizca olarak ögretime baslamistir. Galatasaray Lisesi daha önce kurulan Tercüme odasinin yerini aliyordu; islevi de kurulacak:olan Darülfünuna ö~nci yetistirmeleti yilindan sonra Fransizca ögretim yapmak. üzere birçok rüsdiye, idadi ve meslek okulu açilmis fakat hiçbirinde Galatasaray Lisesi kadar basan elde edilememistir ögretim yili ders programlarinda Fransizca'ya daha çok agirlik verilmis ve 1898 de ise Fransizca derslerden bir saat aynlarak:bir derste çeviri yapilinaya baslanmistir (Demircan 1988:67). Tanzimatla önemli bir asama yapan çeviri etkinligi Cumhuriyet dö-.neminde daha dizgisel bir bütünlüge yönelerek Anadolu kültürünün temellendirilmesinde baslica mlu oynar (GürseI1985). Cumhuriyet'in ilanindan sonra 1924 de M.E. Bakanligina bagli olarak:kurulan Telif ve Tercüme heyeti, ulusal kitapligimizin ve ögretim kurumlarimizin gereksinim duydugu çevirileri hazirlamakta görevlendirilir yilinda toplanan I. Nesriyat kongresinde dünya klasiklerinin Türkçe'- ye çevrilmesi ve yayinlanmasi kararlasnnlinca bu karar dogrultusunda 239

4 1940 da Tercüme Bürosu kurulur. Bu büro hergün biraz daha küçü1en dünyamizda çok yönlü bir islevi olan çeviri ile beslenmeyen, dünya kültürüne kapali bir yazinin sirf kendi olanaldanyia gelisip evrensellesemeyecegi saviyla hareket ederek özellikle basta Yunan veroma yapidan olmak üzere, dünya klasikleri arasinda birçok de~erli yapitin dilimize çevrilmesini sa~lamis ve günümüze de~ olusturmustur. ulasan çeviri etkinliai için sa~lam temeller Çalisma1anni 1966 yilina kadar sürdüren Tercüme Bürosu çeviriler yoluyla Atatürk'ün baslatugi Kültür Devrimini hem daha ileri götürmüs hemde yayginlasmasina büyük katkilar sa~lamistir. Büronun yayin1amis oldu~ Tercüme Dergisi yoluyla yabanci dil ögretimine de büyük katk:ilan olmustur. Suat Sinanoglu'na göre (1980:IX.93) 1960 li yillarda Bati TekniAi, Dogu Kültürü forinü1üne uyu1arak Tercüme Bürosunun ça1isma1an Milli EAitimBakanligi tarafindan durduni1mustur. Çevirinin dil ögretiminde etkili ~ir yöntem olarak yaygin b~ sekilde dil ögretim programlannda yer a1masii8. yüzyil sonlanna raslamaktadir, ve 19. yüzyil ortalarinda ise okullarda dilbilgisi çeviri yöntemi dil ögretiminde temel bir yöntem olarak kullanilmaya devam eder (Stern 1983: ). 20.yüzyi1 orta1an çevirinin ortaça~dan bu yana belkide dil ögretiminde ileri düzeyde.bir çalisma olarak kullanildigi dönemdir. tik dilbilgisi çeviri jöntemini içeren metinler 1793 de Johann Christian Fick tarafindan yazilmistir (Howatt 1948: ). Daha sonra bu alanda 1840 yilinda Ollendorf'un yazdigi dilbilgisi çeviri metinlerini görmekteyiz. Dilbilgisi çeviri yöntemini gelistiren di~er önemli bir kisi de Karl Plötz'dür. Dilbilgisi çeviri yönteminde her derste 1-2 dilbilgisi kurali veriliyor, sonra kisa bir sözcük listesi ve bunu çeviri alistirmasi takip ediyor, daha sonra ise bir metin üzerinde çalismalar yapiliyordu. Fakat metinde an1ati- 240

5 lanlardan çok metnin dil yapisina önem veriliyordu. Baska bir deyisle dil yapisi birinci derecede önemli bir ögeydi. Bu yöntemde diger bir amaç da.. ögrencilerin sözcük bilgilerini gelistirmekri. çeviriye okuma isleininden sonra basvurulur, telafuz, dinleme ve konusmaya fazla önem verilmezdi. Dilbilgisi çeviri yönteminin yaygin bir yöntem olarak kullanilmaya baslamasi ve dil ögretim programlarina girmesiyle birlikte bundan böyle yurt disina gönderilecek ögrencilerin yabanci dil pilgisini ölçmek için yazili ve sözlü çeviri sinavlari verilmeye baslandi. Hatta devlet memurlarmi yabanci dil ögrenmeye özendirmek için 2656 ve 2659 sayili yasalara dayanilarak:heryil (1939-) Mayis ve Kasim aylarinda olmak üzere iki kez Devlet yabanci dil sinavi açilmasi ve sinavlarda basarili olanlari bir üst dereceye terfi ettirmek veya bunlara ödül verilmesi kararlastin1ir. Bu sinavlarda ilk önce yabanci dilden Türkçe'ye, Türkçe'den yabanci dile çeviri yaptinlmakta ve basarili olanlar ise sözlü sinava alinmaktaydi. Daha sonra dilbilgisi çeviri yönteminin konusma ve dinlemeye hiç önemvermemesine tepki olarak yeni yöntemlerin gündeme geldigine tanik olmaktayiz. Fakat tüm elestirilere karsin dilbilgisi çeviri yöntemi genis ölçüde dil ögretiminde ve Üniversitelerde yabanci dile ve yabanci dilden ana dile çeviri etkinligi biçiminde varligini sürdürmüstür li yi1lmn ortalarina dogru dil ögretiminde kullanilmaya baslayan Bilissel yaklasim da dilbilgisi çeviri yöntemininbazi özelliklerini alarak kullanilmistir. Baska bir deyisle bilissel yaklasim dilbilgisi çeviri yönteminin biraz degisik bir modeli olarak dil ögretiminde kullanilmaya baslamistir. Bu yaklasim dil ögretiminde dilbilgisi ve dil kurallarinin bilinçli ögretilmesine, anadilin kullanilmasina ve çeviriye karsi degildir. Her iki yöntem yabanci dilin ögrenciler tarafindan bilinçli bir sekilde ögrenilebilecek sistemli bir kurallar dizgesi oldugunda birlesmektedirler. Yabanci dil ögretiminde tek yöntemden degisik yöntemlere geçis özellikle altmisli ve yetmisli yillarda dil ögretimindekigelismciere baglan- 241

6 maktadir. Dil ögretim yaklasim ~e yöntemlerindekibu gelismelerin daha ziyade 20. yüzyilda hizlandigi ve bu yüzyilda çevirinin dil ögretim programlarindaki yerinin de kullanilan yaklasim ve yönteme göre degisiklik gösterdigini görri1ekteyiz.1919 yilindan sonra okullarda dolaysiz (direct) yöntem veya "Berliç" yönteminin uygulandigi ancak bundan basari saglanamadigi bilinmektedir. Bundan önce ise dilbilgisi çeviri yönteminin kullanildigi anlasilmaktadir. Türkiye'de 1941 yilina kadar ve ondan sonra da uzun süre "okuma-anlama" ve dilbilgisi çeviri yöntemi kullanilmistir; hatta M.E. Bakanliginca gönderilen Ortaokul ve use bitirme sinavlarindaögrenimde beklenen seyin çeviri oldu~ anlasilmaktadir. Bakanlikça gönderilen olgunluk sinav sorularinda Latince'den iki yönlü çeviri ile birkaç sorunun yanitlanmasi istenirdi yillari Köy EnstitüleiI ögretim programlarinda yabanci dil derslerinde ögrencilerin düzeyine göre anadilden yabanci dile ve yabanci dilden anadile çeviri yapmaya yer verilmistir. Yüksek ögretim.kurumlarim17.d~ki yabanci dil ögretimine gelince bu kurumlarimiz Türkçe ö~.tim yapanlar. bir yabanci dilde ögretiliiyapanlar ve filolojiler olarak ele alip incelemekte yarar vardir e kadar Üniversitelerimizin yabanci dil bölümleri (filoloji) disindaki bölümlerde yabanci dil ögretiminin amaci ögrencilerin kendi a1anlan ile ilgili olarak yayin1ai:imisyapitlardan yararlanmalarun saglamak olarak belirlenmis ve bunun için de yabanci dilden ana dile çeviri yapabilmeleri amaçlanmistir. Ancak 1981 yilinda çikarilan 2547 sayili Yüksek Ögretim Kanunu ile yabanci dil zorunlu ders haline getirilmis dört yillik Üniversite tahsil süresince ilk 2 yil temel yabanci dil ve son 2 yil ise mesleki yabanci dil ögretimi olarak belirlenmistir. Amaç ögrencilerin kendi konularinda okuduklari metinleri Türkçe'ye çevirebilme ve ifade edebilme yetenegi kazanmalarinin saglanmasi olarak ifade edilmistir. Bu sekliyle üniversitelerdeki yabanci dil ve yabanci dil programina dayali çeviri programlari bir belirsizlige iti1mistir.bu kurumlarda öncelikle ögretimin amaci açik seçik be- 242

7 lirlenmeli ve bu amaç dogrultusunda ögrenci gereksinimleri belirlenerek ona göre bir ögretim programi hazirlanmali, çeviri de bu programda belirlenen bir yerde yer almalidir. Demircan'in (1988) da dedigi gibi bu durumda çeviri derslerinde çevrilecek metinlerde geçen sözcük ve yapi olarak ne varsa, ya da ögretim elemaninin temel yapilar olarak ögretilmesini uygun gördükleri yabanci dil programi yerine geçecektir. Ögretim elemanlarinin çogu da Ingiliz Dili mezunu olduklarindan daha dogrusu bilim diline yabanci olduklarindan üniversitelerimizin bu kesiminde çeviri ögretmek söyle dursun dili tam olarak ögrettigimizden bile söz etmek olanaksizdir. Ögrenciye yabanci dili ögretemeyince çeviri ögretiminin de olanaksiz oldu~unu kabullenmek gerekir. Zaten orta ögretirnde yabanci dili yeterli dü~yde ögrenmeden üniversiteye gelen bu ögrencilere ilk iki yilda yabanci dili ögretip son iki yilda da ç~viri ögretmek mümkün de~dir. Yapilan is sadece çevirinin araç olarak yabanci dil ögretiminde kullanilmasindan baska birsey de~dir. Demircan (1988: 125), dilbilgisi çeviri yöntemini zorunlu kilan etmenlerin basinda yabanci dil bilgisinin sinama biçimi gelmektedir demektir. Gerek yüksek lisans, gerekse akademik kimlik (Doç.Prof gibi), devlet yabanci dil sinavi veya ise a1inmadayapilan yabanci dil sinavlari Çeviribecerisine dayandigindan, ögretimde bu sinavlara hazirlamak için dilbilgisi çeviri yöntemine dönüsmektedir. Bu tür sinavlara dil yapisinin anlasilip anlasilmadi~ veya metnin anlamim açiklamak için basvuru1du~dan amacin çeviri ögretimine dönük oldugunu söylemek hayli güçtür.. Üniversitelerimizdeki yabanci dilde ögretim yapan Bau dilleri bölümlerinin programlarindaki çeviri derslerine gelince, genelde bu bölümlerde 4 ila 6 sömestir olarak programlarda çeviriye yer verilmektedir. Turgay Kurultay (1987: ) bu bölümlerde dil kültür ve edebiya,ta,la.nlanridabir cgitim gerçeklestirildigiiçin iyi çevirmen olmanin önko- 243

8 sullannin hazirlandigini ama bunun hedeflenmis olmiyan dolayli bir katki olmasi nedeniyle çeviri egitimi etkinligi sayilamayacaginibelirtmektedir. Aksit Göktürk (1989:178) ise bizde çevirinin kendi basina bagimsiz bir beceri olarak ögretilmesinde uygulanacak yöntemlerin gelismedigi çevirinin okullanmizda çogunlukla yabanci dil ögretimi izlencelerinde bir tür alistirina, dil ögretim;n;n bir destegi olarak yer aldigini belirtmektedir. Bu de~erli görüslere katilmamak elde de~. Bu kurumlari çeviri etkinligi içinde düsünmemizi saglayan sey programlannda yer alan çeviri dersleri nedeniyiedir. Fakat çeviri derslerindeki hedef belirsizligi, ders saatlerinin yetersiz olmasi, her kuromda çeviri egitimi programinin ögrerim elemaninin yönelimine göre belirlenmesi, çevirinin egirim hedefleri içindeki yerinin belirsizligi ve buna benzer birçok nedenden ötürü bu derslerde daha iyi kosullarda bile çeviri egitimi (formasyonu) verilemiyecegi açik bir gerçektir. Bu kurumlanmizda da çevirinin bir amaç de~ dil ögretimini desteklemek için bir araç olarak kullanildigini söylemek herhalde daha yerinde bir davranis olur. Ahmet Cemal'in de (1978:48) belirttigi gibi ülkemizde filolojiler ve bu düzeydeki yabanci dil ögretim kunimlanna gelen ögrencilerin Türkçe ve yabanci dilbilgilerinin ço~lukta olmasi gereken düzeyin altinda olmasi, hem de çesitli liselerden gelen ögrenciler arasinda büyük bilgi farklan bulunmasi, bu kurum1an yalniz kendi programlanni uygulamalda yetinmeyip, bir taraftan da olanaklarin elverdigi ölçüde bu eksikliklerini gidermekle, u~rasmaya zorlamaktadir. Hem yabanci dil ögrenmek, hem de çeviri yapmanin ilk kosulu ö~reneinin anadilini çok iyi bilmesi oldu~a göre, ögrenciye anadilini iyi bir sekilde ögrenebilme yollari gösterilmelidir. Çünkü yabanci dilden Türkçe'- ye çeviri yapacak olan ögrenci iki dil arasindaesde~erligi sa~ çabasiyla yabanci dil ögrenimine katki sagliyaca~ gibi kendi anadilinin zenginliklerin; h111m~v~ vnnf~h1c- hir vnli- rli- m"",;ci nli ~lrtit ---,/-.! -- J '-" _

9 T Insanlik tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan çeviri, yüzyillar boyunca toplumlar arasindabir iletisim araci olarak önemli bir roloynamistir. Ülkemizde de 9~ yüzyilda baslayarak, Lale Devri, Tanzimat ve Cumhuriyet'e kadar uzanan uzun bir geçmisin ürünü olan çeviri, Ban'da yila yakin bir süre önce kurumlasn~ halde bizde nihayet ögretim yilinda yüksek ögretim düzeyinde yazili ve sözlü çeviri egitimi veren kurumlann açilmasiyla ~allasma yoluna girmistir. Bogaziçi ve Hacettepe Üniversitesinde açilmis bulunan Mütercim-TercÜInanlikBölümleri çevirinin çesitli alan1annagöre uzmanlasmis, yeterli düzeye ulasmis, ve çeviri etkinlikleri içinde agirligini hissettirecek kurumsal bir çeviri egitimi verme çabalarini sürdürmektedirler.bu kurumlarimizin ögretim programlan hakkinda birsey söylemek için vakit henüz çok erken, hiç kuskusuz bu bölümlerin yerlesmesi ve istenen hedeflere ulasmasi zaman alacak bir istir. Bugün birçok dilbilimci çevirinin ögrencilerin ulasn~ yabanci dil düzeyine göre yapilmasini önermektedirler. Bunun içinde ileri düzeyde bir yabanci dil bilmeyi çeviriye ba$lamanin ön kosulu olarak saymaktadirlar. çevirinin ancak ögrencilerin amaç dilin degisik kullanimlarini, metin türlerini, dil kesitlerini ve dilin bag1amiçinde kullanilmasi gibi konulari ayrintili bilmesiyle mümkün olabilecegineinanilmaktadir. Çeviri etkinligi alanina giren yeni gereksinimler ve uluslararasi alandaki karsilikli iletisimin her alanda kazanmis oldugu önem, sorunlarin arnk bilimsel yaklasimlarla çözülebilecegini göstermektedir. Ahmet Cemal (1979:187) klasik anlamda liir yabanci dil egitiminin artik sözü edilen iletisim gereklerini karsilamiyaca~m yabanci dil egitiminin yani sira yeni bi- 1imselilkelere göre düzenlenecek bir çeviri egitimini zorunluluk olarak gör-. mektedir. Örnegin bilgisayar yardimiyla çeviri konusu b~slibasina bir uzmanlik alani olusturabilecek yogunluk ve etkinligi beraberinde getirebil-. mektedir. Bugün arnk çeviri egitimi uzman,lasmayi zorunlu kildigindan, yazili ve sözlü çeviri ayrim1arininyaninda yazin türlerine ve çesitli uzman- 245

10 lik ai3nianna göre çeviri e~timinde uzmanlasmalara gidilmelidir.üniversitelerimizdeki çeviri e~timi programlari bu dogrultuda yeniden ele alinarak gözden geçirilmelidir. de~ Çeviri iki dil arasinda yalnizca yapisal esde~erlililderin bulunmasi ayni zamanda dilde anlam ve kullanim ifade etme süreci ve iki toplum arasindaki kültürel de~erlerin de önemli rol oynadi~ bir etkinliktir. Bu nedenle de çevirmenin metni iletisim isleviyle iyi bir sekilde kavnyabilmesi için her iki dili yeterli bir sekilde bilmesi yaninda her iki kültürün birçok yönünü de bilmesi gerekir. Bunun için çeviri programlarinda kültür derslerine de gerekli önemi veimek gerekir. Dilbilim alaninda son yillarda görülen çarpici gelismeler yabanci dil ögretimiyle birlikte çeviri ögretimini de etkileyici boyutlara ulasmistir. Çeviri ögretimi günümüze kadar okullarimizda ço~ukta yabanci dil ögretimi programlarinda dil ögretimini destekleyici bir tür alistirma olarak yer almis ve kullanila gelmistir. Bugün ise bizde en çok bilinen yazin çevirmenligi disinda metin türlerinden yola çikarak degisik alanlarda bilimsel metinlerin, kullanmalik metinlerin, dinsel ve hukuksal ve benzeri metinlerin iyi düzenlenmis bir çeviri bilim prograji11ildayri uzmanlik türleri, ayri beceri ve bilgileri gerektirenetkinliklerolarak yeralmasi kaçinilmazdir. " Kisaca özetlemek gerekirse, çeviri ögretimi amaç dilin yeterli düzeyde ögretilmesinden so~ yani dil ögretimi bitti~ ve sira bu dillerin nasil kullanilacaklarinin irdelenmesine gelince baslamalidir (Seleskovitch 1985: ). Snell-Homby (1985:21-27) çeviriyi yabanci dil ögretiminin ilk asama1arindakullanmanin bir yöntem hatasi o1acaaimfakat ileri düzey bir dil ögretiminden sonra kul1anildi~da dil betimlemeleri ve karsitsal dilbiliminin bazi yönlerinin taninmasinda bazi metinsel sorunlarin açik1anmasinda faydalari olaca~a inandi~ni söylemektedir. Çeviri ögretimi sira- Sl11dadiller'~ k!'!11~!11m1da!".ader '1!emesine Ö~I'jfu ve gerçek a,.njmndaçe- 246

11 ,... i i i viri ilerlemis bir dilbilgisi düzeyinde dil kullanimina büyük katki saglar. Ayni zamanda ögrenci çeviri araciligi ile ögrendigi dil üzerinde daha derinlemesine düsünme olanagi elde eder. Ögrencinin amaç dildeki yapilan, ana diline benzerlik ve farlchhlclan bakimindan kavramasinda yardimci olunabilmesi için dilbilgisi dersleriyle kosut bir çeviri programi takip edilmesi çok yararli olur. Dilbilgisi derslerinin islevlerinden biri, sözcüklerin anlasilabilirlik çerçevesi içinde dizi1- melerini saglamaktir. Aynca karsilastirmali dilbilgisi yapisal ve anlamsal birçok soruna çözüm getiren bir kaynak olarak kullanilabilir. Gerek dil ögretimi gerekse çeviri derslerinde ögrencilere farkli bir bakis açisi kazandirabilrnekiçin sözcük ve dil yapilarinin degisik baglamlar içinde tasidiklandegisik anlamlara dikkatleri çekilmeli ve sözcük agirlikli metinler yoluyla degisik anlamlar kavratilmayaçalisilmahdir. Çeviri yaptirilacak metinler öncelikle ögrencilerin bilgi düzeylerine uygun ve dil yapisi itibariyle de bu düzeyi fazla asmiyan metinlerden seçilmeli ve daha sonra farkli metin türleri programa a1inmahdir. Son olarak özellikle kaynak dil metinlerinin söylem çözümlemesi, metin dilbilimi ve biçimbilim açisindan incelenmesi, ögrencilerin çeviri yapacagi metni daha saglikli anlamalanni, metinlerdeki iletiyi daha kolaylikla aktarabilmelerini ve uygun esdegerlikteri bulabilmelerini sagliyacagindan çeviri etkinligi açisindan büyük yararlar sagliyacaktir. 247

12 KAYNAKCA: i. Aaarts.P. G. A. M., "Translationand Foreign Language Teaching" En~lishLanillaie Teachine.vol. 22. No:3, Akbayar,Nuri. "Tanzimat'tanCumhuriyet'eÇeviri", TürkiyeAnsiklo- ~ Cilt 2, Iletisim yayinlari, Cemal, Ahmet. "Türkiye'de çeviribilim ve Beklentiler, "Türk Dili, 34/330, Dede, Müserref. "Yabanci Dil Ögretiminde Karsilastmna1iDilbilim ve Yanlis çözümlemesinin yeri", Türk Dili Dil Öiretimi Özel Sayisi, Demircan, Ömer. Dünden Bueiine Türkiye'de Yabanci Dil, Remzi Kitabevi, Durmuso~lu, Gül. "KarsilastirmaliMetin Dilbilim ve Çeviri", Dilbilim Sempozyumu-Dilbilimin Dünü. BuiÜnü. Yarini, Hacettepe Üni., Erden, Aysu. "The Aim of Teaching Translation at the University Level", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dereisi, 3/1, Göktürk, Aksit "Yazinsal Çeviride Metin Ötesi Anlam Iliskileri", Türk Dili Çeviri Sorunlari Özel Sayisi. 322, Çeviri Dillerin Dili, Ça~das yayinlan, Sözün Ötesi, Inkilap Yayinevi, Günyol, Vedat. "Türkiye'de Çeviri", Türkiye Ansiklopedisi, Iletisim yayinlari, Gürsel, Nedim. "Çeviri Etkinligi ve Kültür" Türk Dili Çeviri Sorunlari Özel Sayisi, 322, Harnby-Snell. "Translation As a Means. of Language Teaching and Linguistics" Translation in Foreign Lan~aie gnv., Teaching and Testing, 12. Howat, A. P. R. A History of English Language Teaching, OUP, Karantay, Suat "Çeviri Egitimi: Bo~aziçi Üniversitesi Çeviri Egitimi". Dün ve BuiÜn Çeviri kitap 1,

13 14. Kelly, L.G. 25. Centuries Lan~a~e Teachin~, Newbury House Pub, Kocaman, Ahmet. "ÜniversitelerdeYabanci Dil Ögretimi Üzerine Saptamalar", Türk Dili Dil Öeretimi Öze~Sayisi sayi , Kumatay, A. Turgay. "Türkiye'de Çeviri Egitiminin Kaynaklari", Metis Çeviri. Sayi 1, Seleskovitch, Danica, (Çev:C. Tollu) "Dil Egitiminde Çevirinin Yeri ve Çeviri Egitimi", Dün ve Bu~n Çeviri, kitap 2, Sinanoglu, Suat. Türk Hümanizmi. TTK yayinlari, Stern, H. H. Fundemental Concepts of Lan&Ua~eTeachin~, OUP, Tosun, Cengiz. "Teaching of Translation al "the University Level: Techniques and Expectations; Hacette.peÜniversitesi Ed. Fak. Der~si 3/1, Ülsever, Seyda. Teachin~ Translation at the University Level, Yayinlaninamis Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üni. Sos. BiL.Enst.,

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Lisans Eğitim Programı

Lisans Eğitim Programı T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Eğitim Programı Genel Bilgiler Anabilim dalımızda yürütülen Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI. Ortaögretim Genel Midilriap. ... "i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim Müdürlügü)

T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI. Ortaögretim Genel Midilriap. ... i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim Müdürlügü) T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI Ortaögretim Genel Midilriap Sayi Konu: : B.08.0.OGM.O.09.01.04 Haftalik Ders Çizelgeleri Ili Ilgili Tereddüt Edilen Hususular 25.09.2006* 12575... "i\i.ii.i(j~~ (Il Milli ~gitim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof. Dr. Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan)

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Arapça Kolay Metinler II Seçmeli SEÇ122 2+0 2 3 ÖN KOŞUL DERSLERİ. DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ (Örgün ya da Uzaktan) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU MY YOGA STUDIO OTEL, LOKANTA VE IKRAM HIZMETLERI BÖLÜMÜ ADAY ÖGRENCI BROSÜRÜ Mugla Sitki Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu,Dalyan Yolu Üzeri 48600 Ortaca/ MUGLA Tel:

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K YDI Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 YDI Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 101 102 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 Dinleme ve Sesletim 3 0 3 105 I 106 II Sözlü İletişim

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. Not: 2. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ECON 100 ETI 203 ETI 207 ETI 209 ETI 201 HIST 201 HUM 101 SFL 201 Ekonominin Đlkeleri Principles of Economics Ekonomi Metinleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER MERKEZİN KISA TARİHÇESİ 1982 - Türkçe Dersleri Düzenleme Başkanlığı 1983 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Birim Başkanlığı

Detaylı

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi yaz 2000 sayi: L ss.44~ GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi Yrd.Doç.Dr. Kenan ATAY Atatürk Üniversitesi, K.Karabekir Egitim Fakültesi Bu arastlfmanln

Detaylı

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

HUNGAROLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI .SINIF / YARIYIL Temel Yabancı Dil (İngilizce) (English Language) YDİ/YDA/YDF Temel Yabancı Dil (Almanca) (German Language) 0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French Language) TDİ 0 Türk Dili I (Turkish

Detaylı

Yabancidil ögretiminde,yüzyillarcaönemlibir yeri olan çeviri et-.

Yabancidil ögretiminde,yüzyillarcaönemlibir yeri olan çeviri et-. r YABANCI DIL ÖGRETMENLERININ YETIsTIRILMESINDE çeviri DERSLERININ YERI * Doç.Dr. Joshua M. BEAR Türkiye, Avrupa Toplulu~'na yabanci dil ögre~ girmeye hazirlanan bir ülke olarak, önemini çoktan kavramis

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Graz Üniversitesi Çeviribilim Bölümü ve Türkçe Odaklı Çeviribilim Eğitimi

Graz Üniversitesi Çeviribilim Bölümü ve Türkçe Odaklı Çeviribilim Eğitimi Ingrid Lanser 2009 yılında Erasmus Değişim Programı ile İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'nın derslerine devam etti. Kendisi pırıl, pırıl Türkçesi, harika

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL ADI BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 MTR - 101 Leksikoloji 3 0 3 MTR - 103 Yazılı Anlatım I 2 0 2 MTR - 105 Çeviriye Giriş I 3 0 3 MTR - 107 Gramer I 2 2 3 MTR - 109

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOKTORA VE YÜKSEK LİSAN PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI a. İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Fransızca Dilbilgisi I (3-0-3) Fransız dilinin temel dil yapıları, sözdizim ve biçim bilgisi,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 Dersin Kodu Dersin Adı Tarihi Saati Salonu MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 PSY 103 Psikoloji içi İstatistik 27.11.2014 13:00 D 303 PSY 101 Psikolojiye Giriş 01.12.2014 09:00

Detaylı

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com YGS&LYS SINAV SİSTEMİ Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA Amaç KAM 332 dersinin sonunda, öğrenciler okuma becerileri konusunda kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını temel

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI Programının Amacı Ülkemizde henüz Yabancılara Türkçenin

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

HAFTALIK DERS DAĞILIMI

HAFTALIK DERS DAĞILIMI TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ I. ÖĞRETİM PROGRAMI TRO 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 2 YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE B/103 15:00 16:50 TRO 104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 2 OKUTMAN

Detaylı

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu E.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DOKTORA PROGRAMLARI I TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI Türk Tarihi T.C T.C 1-2 1 Lisans mezunlarında aranacak şartlar : Üniversitelerin Tarih,Tarih Eğitimi

Detaylı

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Almanca Dilbilgisi I 3 0 3 A Almanca Dilbilgisi II 3 0 3 A Sözlü İletişim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VI. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VI. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ VI. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PSİKOLOJİ MATEMATİK MÜTERCİM TERCÜMANLIK HALİÇ SENİ BEKLİYOR MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK Genetik, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları)

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS OLMAK Türkiye de Mühendis Olmanın Zorluklarını 4 Evrede İncelemek Yerinde Olacaktır. Bunları; İlköğretim ve Lise eğitimi evresi. ÖSS evresi. Lisans eğitimi

Detaylı

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ

2014 YGS ve LYS SİSTEMİ 2014 YGS ve LYS SİSTEMİ ÖZEL TUNÇSİPER ANADOLU LİSESİ ÖZEL TUNÇSİPER FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN NURDAN ÖZBİLİCİ 09.04.2014 www.tuncsiper.com 1 GENEL BİLGİLER YGS-LYS sistemi 2 aşamalı

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1.YIL 1.YY DERS KODU in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) (German) YDF101 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (French) Yok Yok

Detaylı

T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Müdürlügü GENELGE 2014/21

T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Müdürlügü GENELGE 2014/21 - ---- T.C. MILLi EGITIM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Müdürlügü Sayi: 10230228/235/4145933 Konu: YabancilaraYönelik Egitim -Ögretim Hizmetleri 23/09/2014 GENELGE 2014/21 Ilgi: a) 222 sayili Ilkögretim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Bilişimin en Türkçesi DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Hülya Küçükaras Dil Derneği Genel Yazmanı AB 14 - Mersin 1 VAR OLAN DURUM Dil ve yazım kargaşası yaşanıyor. Türkçenin öyküsünü (geçmişini/tarihsel

Detaylı

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org

Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis. Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Avrupa da göçmen kadinlar ve is pazari : genel bir bakis Dr. Altay Manço IRFAM, Belçika - www.irfam.org Konumuz genis oldugu için, bu kisa özet çerçevesinde, bakisimizi kimi genel hedef kitleler dogrultusunda

Detaylı