Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014"

Transkript

1 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1

2 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinde, 30 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine ve bu Kanuna göre yayımlanan ve yayımlanacak olan yönetmelikler çerçevesinde ve hukuki kurallara uymak suretiyle şartnamede belirtilen şekilde yapılması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin-hizmetlerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sunmakla yetkili olan Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Tablo 1 de belirtilen iş yerleri için belirtilen sınıflarda Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetinin satın alınmasını konu alır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tarih ve sayılı İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği MADDE 1 (1) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 9.uncu maddesi uyarınca işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1 de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir" denilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tarih ve sayılı İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği nin EK- 1'de yer alan listede Kan Hizmetleri Faaliyetlerinin yürütüldüğü işyerleri çok tehlikeli sınıfta yer almıştır Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinde tehlike sınıfına uygun, bir aylık zaman dilimi içinde normal çalışılan mesai günleri için aylık alınması gereken İSG Uzmanı hizmet süresi Tablo 1 de belirtilmiştir; TABLO 1- İşyerleri Tehlike Sınıfına Göre İSG Uzmanı Çalışma Süreleri Ġġ YERĠ ADI MEVCUT ÇALIġAN TEHLĠKE SINIFI AYLIK TOPLAM SAAT Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ UZMANI SINIFI 1 Ege Bölge Kan Merkezi (İZMİR) İzmir Kan Bağışı Merkezi (İZMİR) 208 ÇOK TEHLİKELİ 42 A veya B Sınıfı İş Güv. Uzm. Hizmeti Alınacak 2 Manisa Kan Bağışı Merkezi (MANİSA) 42 ÇOK TEHLİKELİ 8 A veya B Sınıfı İş Güv. Uzm. Hizmeti Alınacak 3 Aydın Kan Bağışı Merkezi (AYDIN) 32 ÇOK TEHLİKELİ 6 A veya B Sınıfı İş Güv. Uzm. Hizmeti Alınacak Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 2

3 2. Tanımlar ve Genel Özellikler 2.1 Tanımlar Ġdare : Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi / Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri tarafından oluģturulan Ortak GiriĢim): İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri, Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, ĠĢ Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı, Tehlike sınıfı : İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri ile çalışma ortam ve şartlarıyla ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfını, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği: 29 Aralık 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliktir Ġhaleye Katılabilecek Olanlar; İhaleye Tablo 1 de yer alan Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinin tamamına hizmet verebilecek OSGB veya OSGB tarafından oluşturulan Ortak girişimler katılabilecektir. İşin tamamı tek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firması veya ortak girişimine ihale edilecektir. 2.2 Genel Özellikler OSB lerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları: OSGB, hizmet alınacak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla; İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden sorumludur Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden sorumludur İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından sorumludur İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB lerce görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, İdaremizin İş Yeri Sağlık ve Güvenlik biriminde tutulur ve istenmesi halinde Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 3

4 denetime yetkili memurlara sunulur. Sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB tarafından idaremize teslim edecektir OSGB bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterecektir OSGB, işverenin, çalışanların ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşmasını sağlayacaktır OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemez OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinde idarece görevlendirilen iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile, iş yeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde çalışacaktır. Ayrıca, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerinde kurulu bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda üye olarak görevlerini yerine getirecektir. Kurul ayda en az bir kez toplanacaktır OSGB, İSG kanun, yönetmelik ve mevzuatlardaki değişiklikleri takip edecek ve değişikliklere ilişkin önerilerini ilgili birimlere bildirecektir. İSG mevzuatı gereğince yapılan değişikliklerden/güncellemelerden OSGB sorumludur ĠĢ Güvenliği Uzmanlarında Bulunması Gerekenler ve Görevleri: OSGB ler ilgili yönetmelik gereği iş yerinin tehlike sınıfına uygun İSG Uzmanı bulundurmak zorundadır. İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: Rehberlik ve DanıĢmanlık: İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunacaktır İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirecektir. Yazılı bildirimler iki nüsha olarak hazırlanarak imzalanacak ve bir nüshası iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilecektir İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması, kaza ve meslek hastalığının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunacaktır İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapacak ve işverene önerilerde bulunacaktır. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 4

5 Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesinin yapılması konusunda yapılacak çalışmaları planlamak ve risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunacak, planlanan çalışmaların tamamlanmasını takip edecektir ÇalıĢma Ortamı Gözetimi: Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması ve uygulanması konularında yapılacak çalışmaları planlayarak işverenin onayına sunarak, yapılanları izleyecektir İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılacak, bu konuda işverene önerilerde bulunacak, uygulamaları takip edecek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılacak, bu konudaki periyodik olarak eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izleyecek ve kontrol edecek, toplanma bölgelerini belirleyecek, çalışanları bu konuda bilgilendirecek ve kontrol edecek, durum hakkında rapor hazırlayarak işverene sunacaktır Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt: sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunun 16,17 ve 18 inci maddelerine uygun olarak, çalışanlara verilmesi gereken eğitimleri belirleyecek, planlayacak ve uygulayacaktır Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydedecek ve değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlayacak ve işverene sunarak saklayacaktır İşyerinde çalışanlara verilecek bilgilendirme çalışmalarını düzenleyerek işverenin onayına sunacak ve uygulamasını kontrol edecektir Gerekli yerlerde hazırlanacak iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunacak ve uygulamasını kontrol edecektir Ġlgili birimlerle iģbirliği: İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile işbirliği yaparak çalışma planını hazırlayacaktır İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapacak olup, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlayacak ve bu konuları da içerecek şekilde çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunarak uygulamaların takibini yapacaktır İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda Sekretarya üye olarak yer alacaktır, Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlayarak işbirliği yapacaktır. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 5

6 ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri: İşverene yazılı olarak bildirdiği iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden, hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu OSGB sorumlu Müdürüne bildirecek. OSGB, en kısa süre içerisinde Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ne bu durumu bildirecektir İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde mümkünse işveren veya işveren vekilinin onayını alarak geçici olarak işi durduracaktır Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yaparak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşıp çalışanlarla görüşecektir Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapacaktır ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri: İş güvenliği uzmanları, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile iş güvenliği uzmanının yetkileri başlıklı maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazacaktır. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25. maddesindeki kriterler esas alınır ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının ÇalıĢma Süreleri: İş güvenliği uzmanı, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında yönetmelik kapsamında belirtilen görevlerini yerine getirmek için, Türk Kızılayı na ait çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 12 dakika, görev yaparlar. Buna göre İşyerlerinin ihtiyacı olan İş Güvenliği Uzmanlarının aylık çalışma saatleri Tablo 1 de hesaplanarak gösterilmiştir Aylık toplam asgari çalışma saatleri hizmeti normal çalışma günlerinde (dini ve resmi bayram günleri hariç olarak ) verilebileceği gibi, aylık çalışma hizmeti haftanın bazı günlerine bölünerek ( örneğin günde 4 veya 8 saat gibi) de tamamlanabilecektir. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 6

7 İş Güvenliği Uzmanının aylık toplam saatin üzerinde kendi iradesiyle çalışması halinde OSGB tarafından İdaremizden herhangi bir ücret talep edilemez. Aylık toplam saatten eksik çalışmalarda ise eksik çalışılan saatler için eksik ödeme yapılacaktır ve aylık yapılan eksik çalışma saatinden doğabilecek hukuki sorumluluk OSGB ye ait olacaktır. 3. Çalışma Düzeni 3.1 Kadrolu çalışan işçi sayılarındaki artış veya azalıştan dolayı, görev süreleri değişiklik gösterebilecektir. Bu durumda maddede belirtilen hesaplama yöntemiyle çalışma sürelerini OSGB tarafından tekrardan hesaplanarak, idareye sunulacaktır. İdarenin onaylanmasının ardından OSGB yeni hizmet süresine göre çalışma yapacak, ücret yeni hizmet süresine göre hak edişine yansıtılacaktır. 3.2 Kısmi zamanlı çalışacak İş Güvenliği Uzmanı hizmet vereceği iş yerlerinin mesai saatlerine uygun olarak çalışacaktır. 3.3 İş güvenliği uzmanları, İşyeri Yönetiminin talep etmesi durumunda çalışma saatleri dışında da göreve gelecektir. 3.4 İş güvenliği Uzmanı, ilgili Kanun, yönetmeliklerde, tebliğlerde v.s değişiklik yapıldığı durumlarda yeni yönetmeliğe uygun sürelerde İşyerlerinde bulunacaktır. Yeni yönetmeliğin istediği yükümlülükleri yerine getirecektir. 3.5 OSGB çalıştırdığı İş güvenliği uzmanının, çalışma süresince yapacağı yol, barınma, yemek vb. gibi tüm masrafları ve iş yerinde ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında yapılması gerekli masraflarını karşılayacaktır. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ihale sonucu anlaşılacak saat ücreti dışında herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmayacaktır. İş güvenliği uzmanının işin gereği mesai saatleri dışında işyerinde çalışması halinde Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü nden ek ücret talep edilmeyecektir. 3.6 İş güvenliği uzmanı genel anlamda yasa ve yönetmeliklerle kendisine verilen yetkileri kullanacaktır. 4. İş Güvenliği Uzmanı için istenilen belgeler Çalıştırılacak İş Güvenliği Uzmanları için; (1) A veya B İş güvenliği uzmanlığı belgesi (2) Öğrenim Belgesinin onaylı fotokopisi (3) İşi yapmasına engel bir sağlık sorununun olmadığına dair sağlık raporu, (4) Sabıka kaydı, (5) Nüfus cüzdan örneği, sözleşme esnasında Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ne sunulacaktır. 5. Denetim ve Muayene 5.1 OSGB tarafından görevlendirilen İş Güvenliği uzmanının çalışma süreleri hizmet alınan işyeri tarafından ilgililer adına açılacak imza takip çizelgeleri ile kontrol edilecektir. Bu işlemler Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlenen birimler tarafından takip ve kontrol edilecektir. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 7

8 6. Cezai Şartlar 6.1 OSGB İş güvenliği Uzmanı için İdareden yazılı talep etmesi, işin aksamaması ve İdarenin de uygun görmesi kaydıyla (doğum, hastalık, evlenme, doğal felaket v.b.) OSGB aynı vasıflarda yeni İSG Uzmanı getirmek şartıyla izin verilebilir. Bu sürede yeni görevlendireceği İş Güvenliği uzmanı için 4. maddede istenen belgeleri Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ne sunacaktır. 6.2 Aylık olarak tutulacak puantajlarda hizmeti yürütecek İş Güvenliği Uzmanının hizmet vermesi gereken süre içerisinde hizmeti aksattığının tespit edilmesi durumunda o işyerine gelmediği süreye ilişkin her 1(bir ) saatlik ücreti ödenmeyecek olup bununla birlikte gelmediği saatlerin ücreti kadar ayrıca ücret kesimi cezası uygulanacak ve bu ceza aylık hak edişlerden tahsil edilecektir. 6.3 OSGB Tablo 1 de belirtilen tüm işyerlerinde hizmet süresini ve kanunen yapılması gerekli işlemleri tamamlamakla yükümlüdür. İş yerlerinde herhangi birinde 2 ay üst üste eksik hizmet saati olması durumunda Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü bu teknik şartname kapsamında alınan hizmetin tamamını tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. 6.4 OSB nin sorumluluğu kapsamındaki işyerlerinde meydana gelecek olaylara ilişkin tüm maddi ve manevi yasal sorumluluk OSGB ye ait olacaktır. 6.5 OSGB işin başlangıcından itibaren aylık kontrol, raporlar ve resmi yazışmalarla ilgili evrakları her ayın ilk 5(beş) iş günü sonuna kadar idareye sunacaktır. 6.6 OSGB, çalıştırmış olduğu İş Güvenliği Uzmanının aylık ücretini her ayın ilk haftası içerisinde defaten banka aracılığı ile İş Güvenliği Uzmanına ödeyecek ve ödendiğine dair banka dekontunun onaylı nüshasını hizmetin yapıldığı ayın faturası ile birlikte idareye verecektir. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, hizmetin gerçekleştiği her ay için Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne ait bir heyet tarafından yapılan muayeneyi takiben uygun bulunduğu taktirde 5(beş) iş günü içerisinde OSGB ye ilgili aya ait hizmetin fatura bedelini ödeyecektir. OSB nin ilgili aya ait İş Güvenliği Uzmanına aylık ücretini ödemediği taktirde OSGB ye gerekli ödeme yapılmayacaktır. 6.7 OSGB personeline yapacağı ücret ödemelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tarihinde yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu nitelikteki her türlü istihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde ödeyecektir. Aksi takdirde aynı yönetmeliğin İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası başlıklı 16. Maddesine göre işlem yapılacaktır. 6.8 OSGB nin İş Güvenliği uzmanları, idarenin İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Koordineli çalışacaktır. İşyerinde, çalışma disiplini ve ahengine uygun çalışması esastır. İdare, işyeri disiplin ve nizamına, işyeri kurallarına uygun hareket etmeyen OSGB Personelini, OSGB ye bildirecek ve bildirimi takiben OSGB gerekli tedbirleri alacak, söz konusu personelini Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ile bağlantılı hizmetlerde görevlendirmeyecektir. 6.9 Sözleşmenin imzalanmasından sonra, iş güvenliği uzmanının sertifikasının yetersiz olduğunun idare tarafından öğrenilmesi durumunda idarenin sözleşmeyi sona erdirme hakkı vardır. İşbu şartnamenin konusu, işin ifası ve OSGB bu işle ilgili olarak Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 8

9 çalıştıracağı uzman ve araçlar bakımından, İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi kanunları, SGK Mevzuatı, Belediye Tüzükleri ve ilgili diğer kanun, tüzük ve nizamname ile mevzuat hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk doğrudan doğruya OSGB ye aittir. OSGB personelinin çalışma planlaması İş Kanunu çerçevesinde OSGB tarafından yapılacaktır OSGB, personelinin görevleri esnasında işyeri ve üçüncü şahıslara vereceği, ayrıca idareye yansıyabilecek maddi/manevi zarar ve hasarın tazmininden sorumludur. İdare, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır. İdarenin bu tür taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi halinde İdare, OSGB ye rücu hakkına sahiptir Hizmetin verilmesi esnasında İdare tarafından OSGB personelinin iş esnasında kullanacağı malzeme ve cihazların OSGB ye tutanak karşılığı verilmesi durumunda, kullanılacak malzeme ve cihazlardan kırılan, kaybolan, yanan ve sair şekilde uygun kullanmamadan kaynaklanan hasarlanmış malzeme ve cihazları, OSGB tamir ettirecek, tamir imkanının olmaması durumunda ise aynı cins, kalite ve markada malzemeyi alarak yerine koyacaktır. OSGB tarafından yerine konulmaması halinde İdare, OSGB nin hak edişlerinden malzeme rayiç bedelini keserek yenisini alıp yerine koyacaktır. Malzeme rayiç bedelinin hak ediş kesintilerinden karşılanamaması durumunda teminatından, teminatını da aşması halinde OSGB den tahsil edilecektir Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın OSGB ye yapılacak ödemelerden kesilecektir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı OSGB den ayrıca tahsil edilecektir. 7. Diğer Hususlar 7.1 OSGB ce verilecek hizmetin süresi ihale sonucunda yapılacak sözleşmenin imza tarihinden başlamak üzere tarihine kadar geçerlidir. 7.2 OSGB gerek kendi gerekse çalıştıracağı elemanların sözleşme kapsamında yapmakla yükümlü olduğu hizmetler ile ilgili kusur ve ihmallerinden doğan her türlü zararlardan sorumlu olacaktır. 7.3 OSGB vereceği hizmetlerin verilmesi sırasındaki ihmal ve kusurlardan dolayı, İdarenin uğradığı zararları tazmin ile yükümlü olup, kurumların idaremize açacağı tazminat davalarını, İdaremizin OSGB rücu hakkı saklıdır. 7.4 OSGB vereceği hizmetlerin verilmesi sırasında 3. kişi ve kurumlara verilen zararlardan dolayı 3. kişi ve kurumların İdaremize açacağı tazminat davalarını, İdaremizin OSGB rücu hakkı saklıdır. 7.5 Sözleşme dönemi içinde 6331 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerde değişiklik olması halinde yeni yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 7.6 OSGB firma iş kazalarından doğacak tazminat davalarına karşı, İş Güvenliği Uzmanı için mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta rücu ve tüm kusur oranlarını kapsayacak şekilde yaptırılacak ve yaptırılan sigortanın onaylı bir nüshası idareye verilecektir. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 9

10 7.7 Tablo 1 de belirtilen işyerleri ile ilgili herhangi bir adres değişikliği olması durumunda OSGB ilgili iş yerinin yeni adresinde hizmet vermeye devam edecek ve 30 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine ve bu Kanuna göre yayımlanan ve yayımlanacak olan yönetmelikler çerçevesinde ve hukuki kurallara uymak suretiyle şartnamede belirtilen şekilde yapılması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin-hizmetlerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini herhangi bir ek ücret talep etmeden yerine getirmeye devam edecektir. 7.8 OSGB Tablo 1 de belirtilen Türk Kızılayı Aydın Kan Bağışı Merkezi ve Türk Kızılayı Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürlükleri nde tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacaktır. Ancak OSGB ihale sonucunda yapılacak sözleşmenin imza tarihinden başlamak üzere en geç 1(bir) ay içerisinde Türk Kızılayı Aydın Kan Bağışı Merkezi ve Türk Kızılayı Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürlükleri nde personelin iş sağlığı güvenliği eğitimlerini, iş yeri risk değerlendirme raporlarını ve işyeri acil eylem planlarını hazırlayacak ve bu verilen hizmet için idareden herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir. 7.9 Sözleşme süresi içerisinde İzmir, Aydın ve Manisa illerinde Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak yeni hizmet birimlerinin açılması durumunda yeni açılacak bu hizmet birimleri içinde OSGB tarafından 30 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine ve bu Kanuna göre yayımlanan ve yayımlanacak olan yönetmelikler çerçevesinde ve hukuki kurallara uymak suretiyle şartnamede belirtilen şekilde yapılması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin-hizmetlerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri sözleşmede belirtilen saatlik ücret üzerinden verilecektir. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 10

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı