ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ"

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ Geleneksel Endüstri Đlişkileri Sistemi ve Sendikacılık Sanayi Devrimi ve Sanayi Toplumunun Ortaya Çıkışı Endüstri Đlişkileri Sistemi Endüstri Đlişkileri Sistemini Oluşturan Faktörler Endüstri Đlişkileri Sisteminin Gelişme Aşamaları Kitle Üretim Dönemi Müdahaleci Dönem Liberal Dönem Sendikasız Endüstri Đlişkileri Endüstri Đlişkileri Sisteminin YenidenYapılanması Endüstri Đlişkileri Sisteminin Küçülmesi Sınırlı Endüstri Đlişkileri Endüstri Đlişkilerinden Kaçış Đşbirliğinin (Coorporation ) Artması Đnsan Kaynakları Yönetiminin Artan Önemi Endüstri Đlişkileri Yerine Çalışma Đlişkileri Sendika - Yönetim Đlişkisi Sendikasız Endüstri Đlişkilerinin Ortaya Çıkışı Ekonomik Faktörler Ekonomik Kriz ve Đşsizlik Küreselleşme ve Rekabet... 1

2 Dünya Ekonomisindeki Yapısal Değişmeler Teknolojik Faktörler Teknolojideki Gelişmeler Yüksek Teknoloji Kullanımı Yeni Teknolojiler ve Đstihdam Yönetsel ve Örgütsel Faktörler Üretim ve Yönetim Sistemlerinde Meydana Gelen Değişiklikler Yönetim ve Örgüt Yapılarında Meydana Gelen Değişim Yeni Çalışma Modelleri ve Politikalarının Ortaya Çıkışı Devletin Değişen Rolü Yasal Düzenlemeler Politik Düzenlemeler Đşgücünün Yapısında Meydana Gelen Değişmeler Đşgücünün Vasıf Seviyesinin Artması Kadın Đşgücünün Artması Sektörlerdeki Değişim Sendikasızlaştırma Politikaları Đşverenlerin Tutum ve Davranışları Yatırımlardaki Yer Değişimi Uygulaması Taşeron Uygulaması... ĐKĐNCĐ BÖLÜM GENEL OLARAK SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ Yeni Dönemde Sendikalar ve Endüstri Đlişkileri Sendikasız Endüstri Đlişkilerinin Teorik Çerçevesi Amerikan Yaklaşımı Avrupa Yaklaşımı Sendikasız Endüstri Đlişkileri Sisteminin GenelÖzellikleri Đstihdamın Yapısı Bireysel Pazarlık Sistemi...

3 Đşyeri Düzeyinde Đşbirliği ( micro- coorporation) Emek Piyasalarının Yapısı Firma Yapısı Bilgiye Dayalı Üretim Deregülasyonun Artması Sendikasız Sistemde Pazarlık Pazarlığın Yapısı Girişimci Esneklik Anlaşmaları Sendikasız Endüstri Đlişkilerinde Aktörler Yönetim ve Çalışanlar Sendikasız Sistemde Đşçiler Çalışma Đlişkileri ve Devlet Sendikasız Endüstri Đlişkileri Modelleri Toplu Pazarlık Modeli Yönetim Modeli Sivil Hizmetler Modeli Yasal Model Đnsan Kaynakları Yönetimi Modeli Dünyada Sendikasız Endüstri Đlişkileri Eğilimleri Japonya ABD Kanada Batı Avrupa Đngiltere Almanya... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ĐŞLETME DÜZEYĐNDE SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ Endüstri Đlişkileri ve Sendikasız Yönetim Sendikasız Yönetimin Genel Çerçevesi Sendikasız Yönetimle Đlgili Görüşler Sendikasız Yönetimi Belirleyen Faktörler... 3

4 Sendikasız Firmalar Sendikasızlığın Tanımı Sendikasız Firmaların Temel Özellikleri Sendikalı-Sendikasız Đşletmelerde Firma Ayırımını Ortaya Koyan Özellikler Sendikasız Bir Endüstri Đlişkileri Stratejisi; Đnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Bir Yönetim Politikası Olarak Đnsan Kaynakları Yönetimi Đnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı Đnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Yönetim Stili ve Đnsan Kaynakları Yönetimi Sendikasız Firmalarda Yönetim Sendikasız Küçük Đşyerlerinde Yönetim Sendikasız Büyük Firmalarda Yönetim Yüksek Teknoloji Kullanan Firmalarda Yönetim Sendikasız Firmalarda Đnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Đşgören Bulma ve Đşe Alma Ücret Yönetimi Đşgüvencesi Terfi Yönetimi Şikayet ve Örgüt Đçi Đletişim Verimlilik Kariyer Planlaması... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRK ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ VE YENĐ EĞĐLĐMLER Sonrası Türk Endüstri Đlişkileri Türk Endüstri Đlişkileri Sistemini Etkileyen Gelişmeler Teknolojik Gelişmeler Dışa Açılma ve Uluslararası Rekabet...

5 Ekonomi Politikaları Đşverenlerin Tutum ve Davranışları Siyasal Gelişmeler Đşsizlik Sendikasızlık ve Türkiye de Sendikasız Endüstri Đlişkileri Türkiye'de Sendikasızlığın Gelişimi Türkiye'de Başvurulan Sendikasızlaştırma Politikaları Türkiye de Đnsan Kaynakları Yönetimi Türkiye de Sendikasız Endüstri Đlişkileri Uygulamaları TOYOTA-SA SHELL DUSA Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi... SONUÇ... KAYNAKÇA... 5

6

7 - Kısaltmalar Tablosu- AB ABD AFL-CIO ÇUŞ GM : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Amerikan Đşçi Federasyonu ve Sanayi Teşkilatlanma Kongreleri : Çokuluslu Şirket : General Motors IG Metall : Metal Endüstri Sendikası (Almanya) ĐKY KHK KĐT KOBĐ TKY TZÜ UÇO YHK : Đnsan Kaynakları Yönetimi : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu Đktisadi Teşebbüsleri : Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmeler : Toplam Kalite Yönetimi : Tam Zamanında Üretim : Uluslararası Çalışma Örgütü : Yüksek Hakem Kurulu

8

9 ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ Tablo 1.1 : Avrupa Đşletmelerinde Yeni Personel Azaltmaları... Tablo 1.2 : Sanayileşmiş Ülkelerde Đstihdam... Tablo 1.3 : Sanayileşmiş Ülkelerde Đşsizlik Oranları... Tablo 2.1: Bilginin Sanayi Devriminden Đtibaren Gelişim Süreci ve Ortaya Çıkardığı Değişiklikler... Tablo 2.2.: II. Dünya Savaşı ndan Sonra ABD Sendikacılığındaki Değişim... Tablo 3.1 : Geleneksel ve Yeni Organizasyonların Karşılaştırılması. Tablo 3.2 : Sendikalı ve Sendikasız Firmaların Karşılaştırılması... Tablo 4.1 : Đktisadi Faaliyet Kollarına Göre Đstihdam... Tablo 4.2 : Hane Halkı Đşgücü Anketi Sonuçları... Tablo 4.3: Türkiye de Sendikalaşma Oranları... Tablo 4.4: Türkiye de Đstihdam-Ücretliler ve Sendikasızlar... Tablo 4.5: Türkiye de Sendikalı-Sendikasız Đşçi Sayıları... Tablo 4.6 : Türkiye de Yıllar Đtibariyle Grevler ve Kapsadığı Đşyeri ve Đşçi Sayısı... Tablo 4.7 : Türkiye de Yıllar Đtibariyle Đmzalanan TĐS ve Kapsadığı Đşyeri ve Đşçi Sayısı... Tablo 4.8 : Türkiye de Yıllar Đtibariyle Lokavtlar ve Kapsadığı Đşçi Sayısı... Tablo 4.9: TĐSK Verilerinde Đşçiler ve Kapsam Dışı Sayıları... Tablo 4.10: Pilot Şirketleri Tanımlayıcı Özellikler... Tablo 4.11: Shell de Çalışanların Seviyelerine Göre Ücret Artışları Tablo 4.12: DUSA Yönetim Şeması... Tablo 4.13: Anket Uygulanan Đş görenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı... Tablo 4.14: Anket Uygulanan Đş görenlerin Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımı... Tablo 4. 15: Anket Uygulanan Đş görenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı...

10 Tablo 4.16: Anket Uygulanan Đş görenlerin Ünvanlarına Göre Dağılımı... Tablo 4.17: Anket Uygulanan Đş görenlerin Đş Deneyimlerine Göre Dağılımı... Tablo 4.18: Anket Uygulanan Đş görenlerin Kadro Durumlarına Göre Dağılımı... Tablo 4.19: Đşçilerin "Ücret ve Parasal Olanaklar Bizi Yeterince Tatmin Etmektedir." Düşüncesine Katılma Derecelerinin Dağılımı... Tablo 4.20: Đşçilerin"Bize ücret dışı sosyal olanaklarda sağlanmaktadır." Düşüncesine Katılma Derecelerinin Dağılımı... Tablo 4.21: Đşçilerin "Bir insanın iş yerinden beklediği en önemli şey tatminkar bir ücrettir." Düşüncesine Katılma Derecelerinin Dağılımı... Tablo 4.22: Đşçilerin "Đş güvencemiz hakkında hiç bir zaman kaygılanmıyoruz." Düşüncesine Katılma Derecelerinin Dağılımı... Tablo 4.23: "Đşçilerin Terfi ve ilerleme olanaklarından umutluyuz." Düşüncesine Katılma Derecelerinin Dağılımı... Tablo 4.24: Đşçilerin "Yöneticilerimiz tarafından takdir edilip, ödüllendirilmekteyiz." Düşüncesine Katılma Derecelerinin Dağılımı... Tablo 4.25: Pilot Şirketlerde Đşçileri Tanımlayıcı Özellikler... Tablo 4. 26: Đşçilerin Sendikaya Üye olma konusundaki düşüncelerinin dağılımı... Tablo 4. 27: "Bu firmanın herhangi bir sendikayla işbirliği içinde olması" ile ilgili soruya verilen cevaplar... Tablo 4.28 : " Sendika üyesi değilseniz bunun nedeni" konusundaki soruya verilen cevap... Şekil 1.1 : Sanayileşmiş Ülkelerde Grev ve Lokavtlar... Şekil 1.2 : Sendikasız Đstihdam Đlişkilerinin Gelişimi... Şekil 3.1 : Sendikasız Firmalardaki Yönetim Stilinin Boyutları... Şekil 3.2 : Ücret Oranları Şeması... Şekil 3.3-Farklı Performans Düzeylerindeki Çalışanlar için Olgunluk Eğrileri...

11 ÖNSÖZ Sendikaların çeşitli nedenlerin etkisiyle birçok ülkede güç kaybetmesi sonucunda işyerlerinde işçi-işveren ilişkilerinin giderek sendikasız ortamlarda gerçekleşmesine tanık olmaktayız. Sendikaların etkin hayati işlemlerine duyulan ihtiyaç kuşkusuz sürmektedir. Öte yandan sendikalar bazı ülkelerde güçlerini muhafaza etmekte, hatta arttırmaktadır. Sendikaların geleceğine ilişkin on-on beş yıl öncesinde egemen olan kötümser görüşlerin aksine sendika yapı ve fonksiyonlarının 21. Yüzyılda yeni boyutlar kazanarak tekrar güçleneceği yönünde tahminler yapılmaktadır. Ancak günümüz işletmelerinin çoğunda sendikanın yokluğu bir vakıadır. Dr. Abdülkadir Şenkal bu çalışmasında sendikasız ortamlarda işçi-işveren ilişkilerini ve bu bağlamda şikayet-uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, ortak kurullara katılım ve iletişim biçimleri vb. düzenlemeleri incelemek suretiyle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu çalışmanın başlığı birçok kişide ilk bakışta olumsuz bir izlenim bırakabilir. Yıllardır sendikacılığın çeşitli alanlarında dersler okutulan ve araştırmalar yapılan Bölümümüzde bu isimde bir tez çalışmasının yapılmış olması yadırganabilir. Burada hemen vurgulanması gereken gerçek Sendikasız Đşyerlerinde Endüstri Đlişkileri nin sendikasızlaştırma anlamına gelmediğidir. Bu kategoriye giren işyerlerinin bir kısmı bilinçli işveren davranışları sonucunda sendikasız hale getirilmiş olabilirler; büyük çoğunluğu ise doğal ve objektif nedenlerle sendikasızdırlar. Burada önemli olan, her iki tip işyerlerinde de işçi temsil sistemlerine, iletişim ve katılım kanallarına ve şikayet uyuşmazlık yöntemlerine ihtiyaç duyulacağıdır. Kuşkusuz sendikalar bu ihtiyacı karşılayacak en demokratik ve etkin örgütlerdir. Ancak onların yokluğu halinde alternatif yöntem ve mekanizmaların geliştirilmesinde kuşkusuz birçok yararları vardır. Endüstri Đlişkileri dar ve yerleşmiş kullanımıyla örgütlü ve toplu işçiişveren ilişkilerini ifade eder. Ancak bu sözcük günümüzde aynı zamanda her çeşit çalışma ilişkilerini yansıtmak bağlamında da kullanılmaktadır. Bu çalışmada Endüstri Đlişkileri bu daha geniş olan anlamıyla kullanılmıştır. Daha nötr bir izlenim bırakmak için başka sözcükler,

12 örneğin sendikasız ortamlarda Çalışma Đlişkileri başlığı tercih edilebilirdi. Ancak Batı literatüründe daha çok Sendikasız (Nonunion) Endüstri Đlişkileri başlığının kullanılması yazarı böyle bu yönde bir tercihe yöneltmiş görünmektedir. Dr. Abdulkadir Şenkal ı alanımızda önemli bir boşluğu dolduran bu başarılı çalışmasından ötürü kutlamak isterim. Kendisi çabalarıyla daha önce işlenmemiş yeni görüş ve modelleri Türk Endüstri Đlişkileri literatürümüze kazandırdığı gibi, çalışmasında Türkiye ye özgü sonuçlar da çıkarmıştır. Kitap ilgilenenler ve özellikle lisansüstü öğrencilerimiz için yararlı bir referans oluşturacaktır. Prof.Dr. Toker DERELĐ

13 GĐRĐŞ Dünya kurulduğundan beri hep bir değişim süreci geçirmektedir. Dünyanın zaman içinde geçirdiği bu değişim süreci kimi zaman yavaş kimi zaman da çok hızlı olmuştur. Fakat dünya tarihinde şimdiye kadar ki, en hızlı değişim hiç kuşkusuz 1980 lerden sonra yaşanmıştır. Dünyada yaşanan değişim süreci o kadar hızlı ve köklüdür ki, bir çok insan son yirmi yılda yaşanan değişimin, dünyanın kuruluşundan bugüne kadar meydana gelen değişimlerden kat kat daha fazla olduğunu ileri sürmektedir. Ekonomiden siyasete, işletme yönetiminden, devlet idaresine, sosyo-kültürel yapıdan uluslararası ilişkilere kadar her alanda görülen bu değişim süreci sosyal yapının bütün alt sistemlerini etkilemektedir. Bilindiği gibi sosyal yapıyı oluşturan alt sistemler, birbirleriyle sıkı bir etkileşim içindedirler. Alt sistemlerden birinde meydana gelecek bir değişim öbür sistemlerinde bundan etkilenmeleri sonucunu doğuracaktır. Kısacası ilkin 1970 lerde başlayan ve 1980 lerde yoğunlaşarak, toplumun tüm kesimlerini etkileyen ve sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkan hızlı ve köklü değişim süreci karşısında, endüstri ilişkileri sisteminin de etkilenmeyeceğini zannetmek yanlış bir düşünce olur lerden sonra ekonomik alanda meydana gelen gelişmelerin uluslararası ekonomi-politiğinin yapısını değiştirmesiyle dünya ekonomi piyasası yeni rakiplerle tanışmıştır. Asya Kaplanları olarak anılan bu rakipler uluslararası rekabetin kızışmasına yol açmışlardır. Günümüzdeki değişimin temelinde yatan temel etkenlerden biri bu olmaktadır. Bu arada artan uluslararası rekabet Batı ülkelerini oldukça zorlamış ve şimdiye kadar yüksek bir işçilik maliyetine sahip olan bu ülkeleri yeni arayışlara sokmuştur. Diğer gelişme ise, teknolojik alanda yaşanmıştır. Teknolojik alanda meydana gelen akılalmaz gelişmeler, yeni teknik ve buluşların üretim ve yönetim sürecini belirlemeye başlamaları karşısında hem örgütsel yapı ve hem de üretim sistemleri değişmiştir. Üretim ve yönetim sistemlerinde meydana gelen değişim, endüstri ilişkileri açısından önemli sonuçları beraberinde getirmiştir. Ekonomik ve teknolojik alanda bu gelişmeler yaşanırken, bunlarla bağlantılı olarak örgütsel alanda da bir takım değişmeler zorunlu hale gelmiştir. Örgütsel alanda meydana gelen değişmeler çok çeşitli şekillerde ortaya çıkmıştır. Geleneksel örgütlerde fordist bir üretim anlayışı hakim-

14 ken, yönetim biçimi de buna uygun olan Taylorist yönetim anlayışı mevcuttu. Bununla beraber, esnek üretim ve yönetim tekniklerinin kullanılması geleneksel firma yapısından farklı esnek firma anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan yeni firmanın en önemli özelliği sendikasız bir ortamda gelişim göstermesi ve sendikal ortamın kuralcı şartlarına uyum göstermemesidir. Buna karşılık yeni üretim ve yönetim tekniklerinin yaygınlaşması endüstri ilişkileri açısından iki önemli sonucu beraberinde getirmiştir. Bunlardan birincisi, üretim sürecinde her zaman etkili olan mavi yakalıların bu etkilerini hem nicel ve hem de nitel olarak kaybetmeleridir. Bu dönemde ortaya çıkan diğer önemli değişme, beden işçisinin hızlı bir şekilde gerileyişidir. Bunda teknolojik gelişmeler ve imalat sanayinin gerilemesi önemli nedenler olarak göze çarpmaktadır. Endüstri Đlişkileri açısından ortaya çıkan yeni yapılanmadaki değişimin temel odak noktası sendikaların gücünde görülen azalmadır. Böyle bir oluşum ise, Sanayi Devriminden beri endüstri ilişkiler sisteminde baş aktör durumunda bulunan sendikaları olumsuz yönde etkilemiştir. Kuşkusuz böyle bir gelişme endüstri ilişkileri açısından yeni bir yapılanmayı da beraberinde getirmektedir. Yeni dönemde sendikalar sadece üye kaybetmekle kalmadı aynı zamanda - bir zamanlar sosyal, siyasi ve ekonomik yapıyı belirleyebilecek kadar güçlü olan- eski sosyal güçlerini de kaybettikleri görülmektedir. Bu arada toplumun sendikalara bakış açısı da değişmiştir. Bunu en belirgin şekilde ABD ve Đngiltere de yapılan Gallup araştırmalarında görmek mümkündür. Eskiden önemli bir sosyal güç olan sendikalar sanayi ötesi topluma geçişle bu güçlerini önemli ölçüde kaybetmişlerdir. Sendikalar açısından diğer olumsuz etki de, işçilerin vasıf seviyelerinin artması ve çalışma hayatında kadınların etkisinin artmasıdır. Sendika üyeliğinin niteliği konusunda yapılan araştırmalarda vasıf seviyesinin yüksekliği ile sendikaya üye olma isteği arasında ters bir ilişkinin mevcut olduğu görülmektedir. Bu durum kadın işçiler için de aynıdır. Ortaya çıkan yeni süreçle ilgili olarak özellikle akademik çevrede yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Uluslararası rekabetin artması ve teknolojik gelişmelerin hızlanmasının sonucu ortaya çıkan yeni sosyal sistemle birlikte endüstri ilişkilerinin de yeniden yapılanması konusu gündeme gelmiştir. Endüstri ilişkilerinin yeniden yapılanmasıyla ilgili olarak ortaya atılan en önemli tartışma konusu sendikaların ve ortaya çıkan üstün vasıflı işgücünün konumu ve sistem içinde üstleneceği yeni rolün ne olacağıdır. Buradan hareketle ortaya atılan yeni iddiaların içinde konumuzca en önemli olan ve somut olarak belirginleşen iddia endüstri ilişkilerinin sendikasız bir sisteme kayacağı yolundaki görüşlerdir. Gerçekten 1980 lerden sonra sendikasızlık ve sendikasız firmalar kamu-

15 oyunun ve akademik kesimin en çok ilgisini çeken konular olmuştur ya da 1960'larda bir işletmenin sendikasız yönetilebileceği konusunda bir görüş ortaya atılsaydı, buna kimse inanmazdı. Günümüzde ise bu inanç oldukça değişmiştir. Sanayi devriminin ilk dönemlerinden itibaren endüstri ilişkileri sisteminin çerçevesinin belirlenmesinde önemli etkisi olan sendikalar bu özelliklerini kaybetmiş gibi gözükmektedirler. 1970'lerden sonra birçok ABD kökenli firmanın sendikasız olması ve başarılı bir şekilde yönetilmesi sendikasız yönetime olan ilgiyi artırmıştır. Bu dönemden sonra sendikasız firmaların sayısı hızlı bir şekilde artmış ve yeni fabrikaların büyük kısmı sendikasız açılmıştır. Bu amaçla konuyla ilgili olarak çok sayıda araştırma yapılmış ve değişik görüşler ortaya atılmıştır. Şu anda sendikasız firmalar ABD ve Đngiltere gibi ülkelerde dominant durumdadırlar. Durum böyle olunca, yeni bir sistem olarak sendikasız endüstri ilişkileri kavramına ister istemez büyük bir ilgi duyulmaya başlanmıştır. Sendikasız sistemin gelişmesi ile birlikte, sendikasız bir yönetim sistemi oluşturmaya yönelik çalışmalar da artmıştır. Bu konuda başı çeken firmalar genellikle ABD kökenli çokuluslu firmalardır lerin sonlarından başlamak üzere birçok Amerikan firmasının sendikasız bir yönetim sistemi oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Bunun için ilk başvurulan yöntem sendikasızlaştırma politikalarıdır. Sendikasızlaştırma yoluyla sendikaları işyerinden uzaklaştırma ardından ortaya çıkan boşluğu doldurmaya yönelik yönetim teknikleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Hiç kuşkusuz sendikasızlığın ortaya çıkışını sadece işverenlerin başvurdukları sendikasızlaştırma politikalarına bağlamamak gerekir. Sendikasızlığın ortaya çıkışı 1970 lerdeki ekonomik kriz ve işsizlik bu sistemin gelişiminde ilk aşamayı oluşturmaktadır. Ardından 1980 lerden sonra meydana gelen teknolojik gelişmeler ve bunun neden olduğu işgücünün vasıf seviyesinin artması, işgücünün sektörel dağılımında meydana gelen değişmeler, yeni üretim ve yönetim tekniklerinin ortaya çıkması gibi gelişmeler ikinci aşamayı oluşturmaktadır. Üçüncü ve son aşama ise bilgi toplumuna geçiş olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler doğal bir özellik arz ederken sendikasızlaştırma politikaları doğal olmayan bir süreci göstermektedir. Bu çalışmada açıklanmaya çalışılan sendikasızlığın iyi ya da kötü veya avantaj ya da dezavantajlı bir gelişme olduğu şeklindeki iddialar değildir. Amaç 1970 lerden sonra sendikaların gücünde meydana gelen azalma ve bunun sonucu olarak endüstri ilişkileriyle ilgili olarak ortaya atılan yeni oluşumlardan biri olan sendikasızlığın artış sürecine girmesiyle birlikte, sendikasızlığın büyük bir ilgi odağı olması ve bir olgu olarak karşımıza çıkmasıdır. Hiç kuşkusuz endüstri ilişkileri sisteminin bugün geldiği aşama ve çalışma hayatında sağlanan başarılarda sendikaların

16 büyük rolü vardır. Sanayi devriminden günümüze kadar olan dönemde çalışanların haklarının savunulmasında ve elde edilen başarılarda en büyük pay hiç kuşkusuz sendikaların olmuştur. Bu iddiaya karşı çıkmak sendikalara büyük haksızlık yapmak demektir. Fakat zaman içinde meydana gelen gelişmelerin neredeyse tamamı sendikaların aleyhinde bir durum yaratmış ve endüstri ilişkileri sisteminin geleneksel yapısını etkilemiştir. Bu çalışmada vurgulanmak istenen temel noktalar, 1980 lerden sonra tüm dünyada baş gösteren küreselleşme hareketine bağlı olarak ortaya çıkan sanayi ötesi dönüşüm hareketinin sonuçlarından biri kabul edilen sendikasız endüstri ilişkileri sistemi tartışılmaktadır. Tartışmalardaki odak nokta ve temel sorun yeni sistemin genel çerçevesi ve aktörlerin bu yeni sistem içinde üstlenecekleri rol olmaktadır. Hiç kuşkusuz sendikasızlığın yeni bir sistem olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalar devam ederken, ortaya çıkan yeni sistemle beraber bir çok yeni tartışmada gündeme gelmektedir. Ancak sistemin temel çerçevesi ve bu konuda ortaya atılan iddialar zaman içinde meydana gelecek gelişmeler ve yapılacak yeni düzenlemelerle belirginlik kazanacaktır. Sendikasız sistemin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni anlayış, firma içinde Fordist yönetim anlayışı çerçevesinde insanı makinanın bir parçası olarak görmek yerine, üretim ve yönetim sürecinde bu işi bireye bırakma anlayışı yatmaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak hızlı gelişim sürecine giren insan kaynakları yönetimi bu açıdan yeni bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Öteden beri sendikalı sisteme alternatif teşkil edebileceği varsayılan ve bünyesinde sendikaları barındırmayan insan kaynakları yönetimi de bu açıdan sendikasız sistemin gelişimine olumlu katkılar yapmıştır. Günümüzde sendikasız firmalar kendi geliştirdikleri yönetim teknikleriyle birlikte insan kaynakları yönetim tekniklerinden de oldukça faydalanmaktadırlar. Hiç kuşkusuz 1980 li yıllardan sonra değişen ekonomik ve teknolojik koşulların endüstri ilişkileri nasıl etkilediğine ilişkin olarak yapılan tek çalışma bu değildir. Son on yılda endüstri ilişkileri ile ilgili olarak yapılan çalışmaların neredeyse tamamı endüstri ilişkiler sistemindeki değişim ya da sistemin yeniden yapılanmasıyla ilgilidir. Bu çerçevede birinci bölümde yeni bir yapılanma sürecine giren endüstri ilişkileri sisteminin geleceğiyle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların bizce önemli olanları açıklandıktan sonra konumuz gereği sendikasızlık açıklanmıştır. Ondan sonra henüz sistem olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışma konusu olan sendikasızlığın doğuşu ve doğuşuna yol açan temel faktörler ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Sendikasızlığın

17 doğuşuna yol açan faktörler geçirdikleri aşamalar itibariyle değil de genel olarak belirtilmiştir. Đkinci bölümde ise, ortaya çıkan sistemin temel yapısı ve çerçevesi, sistemin özellikleri, yeni sistemin aktörlerinin nasıl bir yapılanma geçirdikleri ve yeni sistemde konumlarının nasıl olduğu açıklandıktan sonra, dünyada bu sistemi uygulamaya geçen ülkelerde mevcut durum belirtilmiştir. Üçüncü bölümde ise, işletme seviyesinde sendikasız endüstri ilişkileri uygulamaları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde genellikle üç yol izlenmiştir. Birincisi, dünyada sendikasız olan ve sendikasız yönetim konusunda belli bir yöntem geliştiren belli başlı şirketlerin uygulamalarından örnek vermek, ikincisi ise sendikasız şirketlerde geliştirilen yönetim uygulamaları ile ilgili olarak yapılan araştırmalardan yararlanmak, üçüncüsü ise, baştan beri sendikalara alternatif teşkil edileceği varsayılan ve birçok yerde uygulama alanı bulan insan kaynakları yönetimi uygulamalarının da etkisiyle sendikasız bir firma için model oluşturabilecek basit yönetimin çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Bu konuda özellikle F.Foulkes'in 26 sendikasız Amerikan firması üzerinde yaptığı araştırmasından mümkün olduğunca istifade edilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölüm ise, Đki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda 1980 sonrasında Türk Endüstri Đlişkileri sisteminin yapısı ve sistemi etkileyen gelişmeler açıklandıktan sonra, bu gelişmelerin Türk Endüstri Đlişkileri sistemine etkileri kısaca belirtilmeye çalışılmıştır. Ayrıca dünyada gelişim sürecine girdiği iddia edilen sendikasızlığın Türkiye'deki durumu ve temel çerçevesi açıklanmaya çalışılmıştır. Đkinci kısımda, Türkiye'de faaliyet gösteren özellikle yabancı menşeli veya ortaklı sendikasız şirketlerde uygulanan yönetimin temel çerçevesini belirlemek ve Türkiye için uygulanabilirliği için mevcut ortamın var olup olmadığı açıklanmaya çalışılmıştır. Seçilen şirketler kendi alanlarında Türkiye'nin en büyük ve en modern şirketleri olmaktadır. Bu şirketler ToyotaSA, Shell ve DUSA dır. Örnek uygulamalarda izlenen yöntem araştırmanın başında verilmektedir. Araştırmada ekonometrik veya amprik bir yol izlenmesinden ziyade şirket yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve alınan dökümanlar ve çalışanları üzerinde yapılan anketlerde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır. En sonunda ise, çalışmanın kısa bir değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, sendikasızlığın Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve başarı şansı yorumlanmaktadır.

18

19 BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ VE DÖNÜŞÜMÜ 1.1- Geleneksel Endüstri Đlişkileri Sisteminin Doğuşu ve Gelişimi Sanayi Devrimi ve Sanayi Toplumunun Ortaya Çıkışı Hiç kuşkusuz insanlık tarihinin en önemli ve ilginç dönemlerinden biri bitimine ramak kalan 20. Yüzyıldır. Ve herhalde 20. yüzyıl gelecekte de bu özelliğini koruyacaktır. Eğer gelecekte bu yüzyılın özünü araştırmaya yönelik "20.Yüzyıloji" diye bir bilim dalı ortaya çıkarsa şaşmamak gerek.! Đşte bu sihirli yüzyılda meydana gelen gelişmelerin başlangıcı, 1768'de Buhar Makinasının James Watt adlı bir Đngiliz mühendis tarafından icat edilmesi ve bunu enerji kaynağı olarak kullanması ile başlamıştır. Bu olay dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olarak nitelendirilmektedir. Iktisadi hayatta A. Smith'in "Milletlerin Zenginliği"ni yayınlaması, siyasi tarihte "Fransız Đhtilali" neyse endüstrileşmede de buhar makinasının icadı odur. Çünkü milletlerin bugünkü ulaştıkları teknolojik gelişme ve refah seviyesinin başlangıcı bu olaydan sonra olmuştur. Sanayi Devriminin ortaya çıkmasına yol açan teknik gelişmeler, ekonomik alanda kullanılmasıyla, üretim artışına ve yeni sosyal yapıların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 75 Bu süreçle birlikte meydana gelen sosyal yapı değişikliğini, sadece sanayileşmeye giren kitlelerin meslek değiştirmelerinden ibaret olmayan yeni bir hayat biçimine geçiş şeklinde anlamak gerekir. 76 Çağlar boyunca yazarlar, çağdaşlarının yenilik tutkusu karşısında şaşkınlık duymuşlardır ; ama 18. yüzyılın ikinci yarısında bu şaşkınlık adeta günlük hayatın bir parçası olmuştur da Charles Dickens, sanayi devrimi ile ilgili olarak şu akıl almaz tabloyu çıkarmaktadır : "Çağların hem en iyisi ve hem de en kötüsüydü aynı zamanda, bilgelik, çılgınlık çağıydı. Đnanç ve inançsızlık çağıydı; aydınlığın ve karanlığın 75 Hüsnü Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Geliflme, (2. Bask ),Türkiye fl Bankas Yay nlar, 1994, s lter Akat, Endüstri Toplum Bilimi, Ege Bas m, zmir, 1984, s. 13.

20 mevsimi, umudun baharı ve umutsuzluğun kışıydı, hemen bütün herşey vardı önümüzde, hem de hiçbir şey yoktu, gökyüzüne doğru yol alırken karşıt yönde de ilerliyorduk. Sözün kısası o çağ, şu bizim çağımızdan öylesine uzaktı ki, önde gelen bazı otoriteler o çağı ister iyi, kötü anlamda nitelemek için hemen daima en aşırı ve en abartılı terimler kullanır olmuşlardır". 77 Sanayi devrimi ilk defa Đngiltere'de ortaya çıkmıştır. On sekizinci yüzyılın ikinci yarısından sonraki dönemde ortaya çıkan ve Đngiltere'nin ekonomik yapısını tarımsal bir yapıdan, sınai bir yapıya geçiren tüm değişikliklere sanayi devrimi adı verilmektedir. 78 Crafts'a göre, sanayi devrimi, ekonomik alanda yaşanan hızlı ve köklü bir değişim süreci olarak anlaşılmalıdır. 79 R. Heilbroner'ın yaklaşımı ise biraz daha farklıdır. Ona göre, sanayi devrimi üretimde meydana gelen değişmeler ve üretimde makinalaşmaya geçilmesi şeklindedir. Heilbroner a göre; Sanayi devrimi fabrikaların ekonomik ve sosyal hayatın merkezine doğru odaklaşması ile karekterize edilebilir. 80 Bunların yanında sanayi devrimi, küçük zanaat, tezgah ve atölyelerde yapılan üretiminin yerine yeni teknik buluş ve makinelerle donatılmış fabrika üretiminin geçmesi; başka bir deyişle, buhar gücünün yeni bir enerji kaynağı olarak kullanılması şeklinde olmaktadır. 81 Sanayi devrimi kavramı ilk defa K.Marx tarafından "Kapital"de kullanılmış, ünlü Đngiliz iktisatçısı Arnold Toynbee tarafından da güncelleştirilmiştir. Arnold Toynbee tek eseri olan "Industrial Revolution" adlı kitabında, James Watt ın buhar makinasını icat etmesinden sonra başta Đngiltere olmak üzere, Avrupa da meydana gelen teknik gelişmeleri devrim olarak nitelemektedir. Dünya ekonomisinin, sanayi devriminden sonra-onsekizinci yüzyıldan, yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar olan dönem boyunca-üç sanayi devrimi geçirdiği genellikle kabul edilmektedir. 82 Birinci Sanayi Devrimi veya büyük Sanayi Devrimi 18. yüzyılda Đngiltere'de başlamıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, başta örgütsel hayat olmak üzere sosyal hayatın her aşamasında büyük bir gelişme imkanı vermiştir. Bu dönemde, meydana gelen teknik gelişmeler, 1735'te 77 Charles Dickens. A Tole of Two Cities. New York International Book Company, 1958, s Doty, Stewart ; The Industrial Revolution, 1969, s N. F. R, Crafts. "Industrial Revolution in England and France; Some Thoughts on the Question, Why was England First? " The Economic Review, No 3 August 1977, s Heilbroner Robert, L, The Making of Economic Society, New Jersey, 1985, s Cahit Talas. Toplumsal Politikaya Girifl, S Yay nlar, Ankara, 1981, s Genel Ekonomi Ansiklopedisi, (Cilt 2), Milliyet Kültür Yay nlar, stanbul 1988, s. 792.

21 A. Derby'nin eritme fırınlarında odun kömürü yerine kok kömürünü kullanarak çeliği üretmesi; 1733 te J. Kay, 1767 de Arckwright ve 1785 te Cartwright adlı üç Đngilizin tekstil üretiminde ilk defa makinaları kullanmaları olmuştur. Đkinci devrim 1869 da Gramme Makinasının icadı ve hemen akabinde alternatörlerin, transformatörlerin ve diesel motorlarının icatları, önemli teknik gelişmeler olarak nitelendirilebilir. Yine günümüzde verimlilik artışını sağlamaya yönelik ilk hareket olan ve yürüyen bant sistemi olarak adlandırılan, Fordist üretim tarzı da bu dönemin önemli gelişmelerdir. Üçüncü devrim başlangıcı II.Dünya Savaşı ndan sonraki dönemdir. Bu dönemdeki önemli gelişmeler arasında, termo-nükleer enerjinin kullanılması, mikro elektronik alanındaki gelişmeler, otomasyona geçiş ve bilgisayarların icadı sayılabilir. Sanayi Devrimi ile birlikte sosyal yapıda da bir takım değişmeler meydana gelmiştir. Bu değişmeler ilk önce Đngiltere'de 18. Yüzyıl ın ortalarına doğru belirmeğe başlamış, bir süre sonra öbür Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Sanayi Devriminin etkileri; şehirleşmenin ortaya çıkması, sermaye birikiminin artması, nüfus artışı, sanayi malları üretiminin artışı ve üretim sistemlerinin makinalaşması ve bunlara bağlı olarak iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması, ekonomide serbest girişimciliğe geçilmesi ve rekabetin artması, ulaşım imkanlarının gelişmesinin bir sonucu olarak ticaretin gelişmesi gibi bir çok şekilde ortaya çıkmıştır. 83 Sanayi Devriminin çalışma hayatı açısından ortaya çıkardığı etkiler ise, kırsal kesimde loncaların çökmesi ile işsiz kalan çok sayıda insanın sanayi bölgelerine kayması, düzensiz bir kentleşmenin ortaya çıkması, işçi sınıfının büyümesi, işbölümü ve uzmanlaşmanın artması, geleneksel toplumlarda önemli bir sosyal işlevi olan ailenin bireyleri arasında bağlılık ve dayanışmanın azalması ve kaybolması şeklinde olmuştur. 84 Öte yandan Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan yeni istihdam koşulları bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Burada dikkati çeken nokta fabrika sanayinin gelişmesi ile birlikte işsiz kalan lonca mensubu ve zanaatkarların büyük sanayi şehirlerine akın etmeleri ile ortaya çıkan sosyal sefalettir. Bunun yanında şehirdeki çalışma şartlarının oldukça ağır olması da bir başka problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde çalışma sürelerinin uzun, ücretlerin ise çok düşük olması, kadın ve ço- 83 Leonardo Benevolo, Modern Mimarl n Tarihi, 1. Cilt, (Çev: A. Tokatl ), Çevre Yay nlar, stanbul 1981, s. 17, Doty Stewart, a.g.e., s. 2, Bu konuda bknz, Hartwell, R, M, "The Causes of the Industrial Revolution ; An Essay in Metodology, the Causes of the Industrial Revolution in England, London, 1967, s Talas. a.g.e., 1992, s. 4.

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Bilgi, Ekonomi ve Kültür Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi EKİN 2012 ÖNSÖZ ii Endüstriyel dönüşümün toplumsal sonuçlarını en iyi anlatan yazarlardan

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

(SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi. 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları

(SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi. 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları (SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları http://senolbasturk.weebly.com UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

ÜNİTE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: TANIM, KONU VE UNSURLAR

ÜNİTE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: TANIM, KONU VE UNSURLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ: TANIM, KONU VE UNSURLAR Çalışma İlişkileri Kavramı Çalışma İlişkilerinin Konusu Çalışma İlişkilerinin Sosyal Bilimlerle İlişkisi Çalışma İlişkilerinin Unsurları

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki,

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

TEKNOLOJİ KULLANIMI. Teknoloji ile Değişen Çalışma Hayatı

TEKNOLOJİ KULLANIMI. Teknoloji ile Değişen Çalışma Hayatı TEKNOLOJİ KULLANIMI Birinci Bölüm : Teknoloji ile Değişen Çalışma Hayatı Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama: Gelecek

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistemi ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistemi ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistemi ve Yapısı Almanya Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistemi ve Yapısı 1 2 3 4 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya Oda sisteminin tarihi ve yapısı Almanya da Zanaatlara

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management Çalışanlara İş Hayatlarıyla İlgili Ne Kadar Söz Hakkı Verilmelidir? İşle ilgili konularda çalışanlara

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE Bu ünite tamamlandığında; Büyümenin kaynaklarının neler olduğunu belirtebileceğiz Büyüme teorilerini açıklayabileceğiz Hızlı büyüme için nelerin

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Yönetim düşünce ve yaklaşımlarını üç genel gruplama ve bakış açısı içinde incelemek mümkündür: -Postmodernizm bakış açısının gelişmesi -Yönetim

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi

2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi 2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi http://senolbasturk.weebly.com Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar, ilgili ders kitabındaki 16-20

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Bahar Dönemi Vize soruları 16.04.2004

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Bahar Dönemi Vize soruları 16.04.2004 Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Bahar Dönemi Vize soruları 16.04.2004 1-Günümüze kadar hangi ücret teorileri ve hangi ihtiyaçlardan doğmuştur. Teorilerin adını ve önemini kısaca belirtiniz.

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine

Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine yetkin Uzmanlık Hakkı Atıl Teorik bilginin nesneleştirilmesi üzerine şekillenen mühendislik faaliyetleri teorik ve pratik süreçlerin iç içe geçtiği, kafa ve kol (zihni ve fiili) emeğinin birlikte kullanıldığı

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

Bir. güç birliği. hikayesi

Bir. güç birliği. hikayesi Bir güç birliği hikayesi Hikayemizin Başlangıcı... Bu hikaye, 2009 ilkbaharında başlar. Konu üç ana karakter etrafında döner; Arçelik LG Klima, Ford Otosan ve Türk Traktör. Önce Ford Otosan ve Arçelik

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi İNOVASYON Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın benimsenmesindeki temel

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER

BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER Girişimci işletmeler genellikle küçük işletmeler ya da aile işletmeleri olarak bilinir. Girişimci paradoksu: Girişimcilik, küçük işletmelerin büyümesine ve yüksek performans

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Yönetim. Prof. Dr. A. Barış BARAZ

Yönetim. Prof. Dr. A. Barış BARAZ Yönetim Prof. Dr. A. Barış BARAZ 1 Klasik Yöne,m Öncesi Gelişmeler 2 Sanayi Devrimi 17.yy.da ev ekonomisi veya dahili sistem dediğimiz üretim sistemi söz konusuydu. İşler işçilerin evlerinde yapılıyor

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER )

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) Genel denge teorisinin sonuçlarının yatırım kararlarında uygulanamamasının iki temel nedeni şunlardır: 1) Genel denge teorisinin tam bölünebilirlik varsayımı her

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı