SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI"

Transkript

1 RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: SULTANBEYLÝ'DE ÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI Sul tan bey li ül tür Sa nat Se zo nu, ye pye ni et kin lik ler le baþ la dý. Dü zen le nen açý lýþ pro gra mýn da Sul tan bey li için bestelenmiþ "Aydos'ta Mehtap" þarkýsý büyük beðeni topladý. Sultanbeyli'de kültür-sanat mevsimi, ilçeye özel sürprizlerle baþladý. Sultanbeyli ültür Merkezi'nde düzenlenen açýlýþ törenine "Aydos'ta Mehtap" þarkýsý damgasýný vurdu Sultanbeyli ültürsanat Mev si mi ye pye ni et kin lik ler le gel di. Her yýl ol du ðu gi bi yi ne kon - serler, tiyatrolar ve söyleþilerle dolu sezon görkemli bir açýlýþla baþladý. Büyük açýlýþta önce kültür etkinliklerini anlatan film izlendi. ArdýndanÝstanbul'dan Sesler rubu, Aydos al ve efsanelerinden ilham alarak sözlerini ülcan Tezcan'ýn yazdýðý, Taþkýn Savaþ'ýn bestelediði "Aydos'ta Mehtap" þarkýsýný seslendirdi. Taþkýn Savaþ yöneti min de iki fark lý tarzda ic ra edi len þar ký, dinleyenlerden tam not aldý. rup, gece de Türk Sa nat Mü zi ði ve Türk Halk Müziði'nin sevilen parçalarýný icra etti. Program önc konuþan Belediye Baþkaný Hüseyin eskin, "29 Mart 2009 seçimlerinin ardýndan Sultanbeyli'de kültürel etkinlikleri baþlatýrken 'Þehrin kýyýsýndan þehrin merkezine ses vereceðiz' demiþtik. 'Smiz Boðaziçi ve kadim kültür mekânlarýnda yankýlanacak' demiþtik. Bugün geriye dönüp baktýðýmýzda namelerimiz ve sözlerimiz þehrin merkezinde duyuldu ve yankýlandýðýna þahit oluyoruz" dedi. Belediyenin kültür-sanat alanýnda yaptýðý çalýþmalarý anlatan eskin, "Artýk Sultanbeyli kendi deðerlerini koruyarak, kültür sanat alanýnda faaliyetlerine devam edecektir" þeklinde konuþtu. Ye ni se zon da ne ler var? Bir ilkle baþlayan yeni sezonda, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da yi ne birbirinden güzel konserler, paneller, sergiler, yerli-yabancý önemli düþünürlerin söyleþilerinin yanýnda, hem minikler, hem de yetiþkinler için tiyatro oyunlarý ile sinema gösterimleri sanatseverleri bekliyor. e le nek sel le þen Ay dos Bu luþ ma la rý De vam edi yor ültür merkezlerinin açýlmasýyla birlikte Sultanbeyli'de adeta geleneksel hale dönüþen Aydos Buluþmalarý, bu yýl da birbirinden deðerli konuklarýn yer alacaðý Mesn evi, ta rih, kül tür ve ede bi yat soh - betleriyle yeni ufuklarýn açýlmasýna katký su na cak. Mesnevi alanýnda Fatih Çýtlak, tarih alanýnda "Tarihin apýsý" isimli söyleþileri ile Erhan Afyoncu ve Coþkun Yýlmaz, edebiyat alanýnda ise "Edebiyat ve Bilgelik" isimli söyleþisi ile Sadýk Yalsýzuçanlar üçüncü sezonda da müdavimleriyle buluþuyor. Ayrýca, Talha Uðurluel "Ýstanbul'un urtuluþu" programý, yazar Ýskender Pala ise "Bo ða zi çi bir Nehr-i Aziz" isim li söyleþisi ile Sultanbeylililerle buluþacak. Aydos Okuma ulübü yazar Sinan Yaðmur'u aðýrlarken, Dr. Aylin Doðan "Tarihin S: Mahallelerimiz" söyleþisi ile mahallelere adýný veren þahsiyetleri anlatacak. "Anayasýmýzý Hazýrlýyoruz" programýnda ise yazar Þefik Beyaz ve Liberal Demokrasi Hareketi Derneði Y.. Baþkaný Feyza eçmen Sultanbeyli'ye konuk olacak. on ser ve ti yat ro lar la Dop do lu bir se zon Sezonun ilk ayýnda konserlerde sevilen isimler göze çarpýyor. Türk Halk Müziði'nin sevilen ismi Esat abaklý, gençlerin beðeniyle takip ettiði ece Yolcularý grubu, Ýstanbul Sazendeleri grubu, Þeref Taþlýova, Erol Parlak, Engin Özdeþ, Oya Ýþboða gibi isimler en güzel eserlerini Sultanbeylili müzikseverler için seslendirecek. Çocuklar, "orillerle Dans", "Oz Ülk", "Þirin Cüceler", "elenekten eleceðe aragöz" gibi oyunlarla hem öð re nip hem eð le nir ken, "Harput'ta Bir Amerikalý" oyunu yetiþkinleri kahkahaya boðacak. Doðan Çelik, engelli çocuklarý sevindirdi A Parti Sultanbeyli belediye Meclis üy ve iþadamý Doðan Çelik, Sultanbeyli'de bulunan engelli ailelerinin kaynaþmalarý ve çocuklarýyla mutlu bir gün geçirmeleri için gezi düzenledi. Düzenlenen geziye 00 engelli çocuk, velileri ve öðretmenleri katýldý. A Par ti Sul tan bey li be le di ye Mec lis üye si ve iþ ada mý Do ðan Çe lik, Sul tan bey li'de bu lu nan en gel li ai le le ri nin kay - naþ ma la rý ve çocuk la rýy la mut lu bir gün ge çir me le ri için ge zi dü zen le di. Dü - zen le nen ge zi en gel li çocuk la rý ve ai le le ri ni Sul tan bey li Be le di ye sin - den tah sis edi len araç lar - la ger çek leþ ti ril di. Çe lik, en gel li le rin ih ti yaç la rý ný fark et mek ge rek Çe lik; be de nen sað lýk lý in san lar is te dik - le ri her ye re gi de bil dik le ri ni ve ha ya týn tüm renk le ri ni gö re bil dik le ri ni söy le ye rek söz le ri ni þöy le sür dür dü. En gel li kar deþ le - ri mi zin bu im kân la ra sa hip ol ma dýk la rý ný dü þü ne rek ai le le ri ile bir lik te gü zel bir gün ge çir me le ri ni sað la mak is te dim. Bu ne den le re ha bi li tas yon mer ke zi yö ne ti ci - le ri ile yap tý ðým gö rüþ me ler den olum lu ya nýt alýn ca, fik ri mi ger çek leþ tir mek için ha re ke te geç tim. 02 DE Bölgenin En Ýstikrarlý azet erçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Ümraniye Belediy Dev Cezveden Bosna ahv Ýkram Etti Ümraniye Belediy, Bosna Hersek Ýslamic Relief Derneði iþbirliði ile uinness rekortmeni dünyanýn en büyük cezvnden vatandaþlara Bosna kahv ikram etti. Baþkan Hasan Can'ýn açýlýþýný yaptýðý programa Ümraniyeliler yoðun ilgi gösterdi. Ümraniye Belediy ve Bosna Hersek Ýslamic Relief Derneði iþbirliði ile Ümraniye Meydaný'nda düzenlenen programa Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, Ýslamic Relief dernek yöneticileri, Baþkan Yardýmcýlarý, muhtarlar, si vil top lum ku ru luþ la rý, bi rim müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. uinness rekorlar kitabýna gi ren dün ya nýn en bü yük cez - vnde yapýlan Bosna kahv 7 bin Ümraniyeliye ikram edildi. BAÞ AN HA SAN CAN: BÝR FÝN CAN AH VE NÝN IR YIL HA TI RI VAR DIR Programda kýsa bir konuþma ya pan Baþ kan Ha san Can, Bosna Hersek Fojnica ile Ümraniye'nin kardeþ þehir olduklarýný söyledi. Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'i fethinden sonra Fojnica'da yaþayan gayri Müslimlerin can ve mal güvenliði için ferman ettiði bir Ahitname yer aldýðý manastýrýn tam karþýsýna, adeta manas týr la kol ko la gir miþ bir kül tür merkezi inþa ettiklerini söyleyen Baþ kan Ha san Can, yap mýþ ol - duklarý kültür merkezinin Müslüman ve gayri Müslimler arasýnda bir ba rýþ köp rü sü kur du ðu nu söy - ledi. Bugün burada dünyanýn en büyük cezvnden 7 binin üzerinde Ümraniyeliye Bosna kahv daðýtýmý yapýldýðýný söyleyen Baþ kan Ha san Can, dev cez ve den ilk kah ve yi iç ti ve bir fin can kah - venin kýrk yýl hatýrý olduðunu söyleyerek herkese afiyet olsun dedi. Program vatandaþlara kahve ve lokum daðýtýmýyla devam etti.

2 Ekim 202 Doğan Çelik, engelli çocukları sevindirdi A Parti Sultanbeyli belediye Meclis üy ve işadamı Doğan Çelik, Sultanbeyli de bulunan engelli ailelerinin kaynaşmaları ve çocuklarıyla mutlu bir gün geçirmeleri için gezi düzenledi. Düzenlenen geziye 00 engelli çocuk, velileri ve öğretmenleri katıldı. A Parti Sultanbeyli belediye Meclis üy ve iş adamı Doğan Çelik, Sultanbeyli de bulunan engelli ailelerinin kaynaşmaları ve çocuklarıyla mutlu bir gün geçirmeleri için gezi düzenledi. Düzenlenen gezi engelli çocukları ve ailelerini Sultanbeyli Belediynden tahsis edilen araçlarla gerçekleştirildi. Çelik, engellilerin ihtiyaçlarını farketmek gerek Çelik; bedenen sağlıklı insanlar istedikleri her yere gidebildiklerini ve hayatın tüm renklerini görebildiklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Engelli kardeşlerimizin bu imkânlara sahip olmadıklarını düşünerek aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istedim. Bu nedenle rehabilitasyon merkezi yöneticileri ile yaptığım görüşmelerden olumlu yanıt alınca, fikrimi gerçekleştirmek için harekete geçtim. Çevrede bulunan rehabilitasyon merkezlerinden 00 engelli kardeşimiz, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Sultanbeyli Belediynin bize tahsis ettiği otobüslerle Darıca uş cennetine gezmeye gittik. İlk olarak hayvanat bahçni gezerek engelli kardeşlerimizin güzel bir gün geçirmelerini sağladık. ezinin ardından giyim eşyaları hediye edildi Hayvanat bahçnin gezisi ardından piknik alanına giderek hep beraber hazırlanan yemekleri yiyip, gezinin sonlarında doğru engelli kardeşlerimizle birlikte bir giyim mağazasına giderek dileğimizce giyinip daha sonra kardeşlerimizi evlerine teslim ettik. Destek verenlere teşekkür etti Engelli çocukların aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşadığını belirten Çelik; Engelli ailelerin kaynaşması ve stres atmaları için düzenlenen bu gezinin amacına ulaştığını görmek ve engelli çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak bizim için mutlulukların en hakikisi budur. Bu konuda desteklerini benden rgemeyen Sultanbeyli belediy ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum, dedi. Engelli çocukların aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşadığını belirten Çelik; Engelli ailelerin kaynaşması ve stres atmaları için düzenlenen bu gezinin amacına ulaştığını görmek ve engelli çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak. Bizim için mutlulukların en hakikisi budur. dedi. İHH urban vekâlet bedeli 350 TL İHH; urban 202 Çalışmalarını urban İbadet; Paylaşmak ardeşliktir sloganıyla başlattı. 00 ün üzerinde ülkede urban kesecek olan İHH, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine bayram yaşatacak. urban; İsmail in adanmışlığı, bir babanın en sevgilisine en değerlisini armağan edişidir urban sadakattir, ibadettir, paylaşmaktır, berekettir; dünyanın bir ucundan diğer ucuna açılan kapıdır; hayra giden yoldur; Hakk a yaklaşmaktır. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu sene de Türkiye dâhil 00 ün üzerinde ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bu sene de kurban vlyle yeryüzüne dağılan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece bir parça et götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri kurban ziyaretlerinde atılacak. URBAN VEALET BEDELİ 350 TL İHH İnsani Yardım Vakfı urban 202 çalışmalarını 00 ün üzerinde ülke ve bölgede geçekleştirecek. İHH ya vekalet aracılığıyla kurban bağışlamak isteyen bağışçılar 350 TL ödeyerek dünyanın istediği ülknde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Vekalet bedeli İHH İnternet Sit adrnden ödenebilecek. Dernek Başkanı Faruk Şahin; "Derneğimizin kuruluşu daha çok yeni. Yapmış olduğumuz an kampanyası gibi sosyal amaçlı organizasyonlarda bulunmak asıl hedefimiz. ankampanyasının ayrı bir önemi var başımıza gelmeden anlayamadığımız bir meseleyi tüm insanların kulaklarına tekrar tekrar söylemek istiyoruz. endi başımıza gelmeden bir hayat kurtarmak içgüdüsüyle Üç ayda vücudumuzda doğal olarak yenilenen kanımıza vermeliyiz. İşin en güzel tarafı da Sayın ızılay enel Başkanı Ahmet Lütfü Akar ın göreve gelmyle sistemlerdeki değişik neticnde verdiğimiz kanın bir hastaya ulaştığında sizin telefonunuza gelen mesajda "anınız bir hastaya verilmiştir." İşte bu duyduğunuz hazzı herkn tatmasını isterim. İstanbul Yörük ve Türkmen Derneği olarak an kampanyasını başka sivil toplum kuruluşlarıyla, spor kulüpleri ile ortaklaşa yapabiliriz. Ayrıca bundan sonraki organizasyonlarımız arasında her eve bir ağaç isimli ağaç kampanyası düzenlemek hedefimiz. artal, Pendik Belediye Başkanları ve aymakamlıkları ile organizeli olarak yapmayı düşündüğümüz kampanyamız sanırım 00 ÜN ÜZERİNDE ÜLEDE URBAN ORANİZASYONU İHH, başta katliam kabusu yaşayan Arakanlılar ve savaş ortamındaki pek çok olumsuzluklarla mücadele eden Suriyeliler olmak üzere dünyanın 00 den fazla ülknde kurban keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İHH nın urban organizasyonu yapılacak ülke ve bölgeler: Abhazya, Acara, Adıgey, Afganistan, Ahıska, Arakan, Arnavutluk, Azad eşmir, Azerbaycan, Bangladeş, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Çeçenistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Doğu Timor, Ekvador, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Filistin, üney Afrika Cumhuriyeti, ambiya, ana, ürcistan, Haiti, Hindistan, Irak, İnguşetya, İran, Jammu eşmir, abardey Balkar, amboçya, amerun, araçay Çerkes, aradağ, azakistan, enya, uzey ıbrıs Türk Cumhuriyeti, ırgızistan, ırım, olombiya, osova, üba, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malavi, Mali, Mısır, Moldova, Moritanya, Moro, Mozambik, Nepal, Nijerya, Osetya, Özbekistan, Pakistan, Papua Yeni ine, Patani, Peru, Polonya, Preşova, Romanya, Ruanda, Rusya, Sancak, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tataristan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabve. YİNE ELMİŞ BİZİM ÇOCULAR eçen yıl Cibuti de urban organizasyonuna katılan İHH önüllüsü Emrah Engin duygularını şöyle ifade etti: Cibuti deki partnerimiz tarafından bize verilen çizelgede bölgeler, klecek kurban sayıları ve ulaşılacak insan sayısı tüm detaylarıyla belirtilmiş. Dağlar, vadiler aşarak dört saat sonra ilk durağımıza varıyoruz. Bayram namazındayız. Ne güzel bir manzara. Sahilde namaz için hazırlanmış koskoca bir alan ve akın akın ilerleyen kadın ve erkeklerle rengârenk kıyafetler içinde çocuklar... alabalığın içerisinde hemen fark ediliyoruz. Bakışlar yine gelmiş bizim çocuklar havasında, samimi ve içten. Aynı içtenlikle kucaklaşıyor, hayır dualarla görevimiz için Bismillah diyoruz. İHH ya kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz? - Vakıf merkezine gelerek elden - Banka hesap numaraları aracılığıyla - Posta çeki hesabıyla - İHH nın internet adrnden (http://www.ihh.org.tr ) Online bağışla - Tele bağışla İHH İnsani Yardım Vakfı na den ulaşarak bilgi alabilir, bağışlarınızı yapabilirsiniz. an bağış kampanyası siyasileri bir araya getirdi 23 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen an ampanyasına, artal A Parti İlçe Başkanı Avukat Temurhan Yıldız, yönetim kurulu üy Zafer ümüş, MHP Milletvekili adayı Şenol Yöndemir, DSP artal ilçe yönetim kurulu üy Nazmi Arısoy, Pendik CHP Pendik ilçe yönetim kurulu üyeleri Hasan Seven, Ülkü Bölükçü, ülizar Tuna, Sayman İbrahim Canlı, artal Sosyal işler Müdürü Hüseyin Özkul, artal ızılay Soğanlık Başkanı Mehmet Şimşek, Yunus Cami Dernek Başkanı Bülent Bey, bölge muhtarları sivil toplum temsilcileri ve halk ilgi gösterdi. Şubat, Mart aylarında olacak şimdiden tüm halkımızı davet ediyoruz." diyerek sözlerini bitirdi. Dernek başkanını ve derneğini bizde yapmış olduğu bu hayırlı işlerden dolayı tebrik ediyor, tüm sivil kuruluşlarını bu tür organizasyonları hedeflemelerini bekliyoruz.

3 04 EÝM 202 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 04 EÝM 202 Y l : 9 Say : 275 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARU ERÇE enel Yay n ve Reklam oordinatörü HAAN ERDEM F. urumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜRÜ AYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞIN - MEHMET SOLMAZ enel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPAYA - AV. OTAY TOPAYA Tasarým ERÇE MEDYA Ulaþým EREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/ Sultanbeyli / STANBUL (026) (0542) (026) (0532) Bask : TAÝP AZETECÝLÝ ve MATBAACILI LTD. ÞTÝ. BASI TESÝSLERÝ A. azi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: azetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. öþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 04 EÝM 202 ÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 04 EÝM 202 Merhametsiz, bencil bir gençlik mi olsun istiyoruz Arkadaþ ortamýnda, aile sohbetlerinde ve dost sohbetlerinde artýk tek konu konuþuluyor, çocuklara dair. onuþulmasý, tartýþýlmasý ve bir an evvel uygulamaya geçilm gereken konu: çocuklarýmýzý, gençlerimizi ve geleceðimizi nasýl yetiþtiriyoruz/yetiþtiriyorlar. Son dönemlerde yeni okul döneminin baþlamasýyla birlikte; yeni sistemi tartýþýrlarken, ayný zamanda geleceðimizi etkileyecek konular da ele alýnýyor olmasý güzel diye düþünüyorum. Her iþin bir muhalefeti vardýr. Ýyiyi de beðenmeyen, AYA kötüye de söz söylemeyenler ILIÇ olabilir, benim asýl anlatmaya çalýþtýðým bu deðil, herkn beðendiði deðil; kimsenin itirazýna mahal vermeyecek halde, ya da anlatýldýðýnda ikna olunacak þeylerin yapýlmasý. Bende çoðunluðun verdiði kararýn çok doðru olmadýðýna inananlardaným(demokratik çoðunluk saðlayanlarýn despotluðuna karþýyým). Bununla alakalý asýl aklý bizlere veren ur'an, kalabalýklarýn deðil, adil olunanýn daha doðru olduðunu gösteriyor. Bu konunun bin yýllardýr tartýþýldýðý ve sonuca varýlamayýnca da farklý þekillerle yönetmeye/yönetilmeye baþlandýðýný görüyoruz. Bu yönetme þekilleri insan kurallarýyla belirlendiðinden dolayý da güç kazananlarýn bir müddet sonra zalim idareciler veya baskýn kalabalýklara dönüþtüðünü görüyor, müþahede ediyoruz. Dün kural, hak, adaletten bahsedenlerin; bir sonraki haml benin hakkým, benim gücüm vs. vs. diyerek monarþiye karþýyken, krallýklarýný tartýþmaya sokmadan legal hale getirdiðini görüyoruz. Okullar yeni sistemle, daha becerikli daha özgüveni olan öðrencilerin ve öðretmenlerin ortamýnýn olacaðý bir ortam olacaðýný söylüyor yetkililer. Bir veli olarak bu durumun anlattýklarý gibi olmasýný temenni ediyor ve baþaracaklarýna inanmak istiyorum. Ülkemiz dünyanýn tabiri caizse cadý kazanýnýn tam ortasýnda ve en ufak hatada kurtlarýn kapacaðý bir bölgede. Bizler aileler olarak mutlaka sahip çýkacaðýz ama bu iþin sadece baþlangýcý. Bizle özgüvenle, özgürlükle hadsizliði karýþtýrýyoruz sanýrým. Eskiden öðrenciler sokak ortasýnda hatalý bir davranýþ sergilemezlerdi, olsa da uyarýlýnca kafasýný eðer haklýsýnýz der gibi hareket eder ve iþi uzatmazdý. Þimdilerde öðrenci üniformasý üzerinde olduðu halde uygunsuz bir harekette bulunuyor; sizde uyarýyorsunuz, çok net bir þekilde sana ne diyebildiði gibi bana anam babam karýþmýyor sana ne diyebiliyor. Bu gidiþ iyi deðil efendiler, bu ne özgürlük ne de özgüven bu düpedüz terbiyzlik ve edepsizliktir. Üstat Necip FAZIL ne diyor ''durun kuru kalabalýklar bu sokak çýkmaz sokak'' hatýrlatmasýný nasýl yaparýz onun üzerine çalýþmalýyýz, yoksa gidiþimiz pekte iyi deðil. Okul müdürlerinden tanýdýðým arkadaþlarým, dostlarým var. Bazen bir çay içmeye veya bir hal-hatýr sormaya gidiyorum, veliler müdürlerin patronu veya amiriymiþ gibi davranýyor, bunu gören öðrencide sokakta size yaptýðý yanlýþ davranýþa karþýlýk, sana ne babam anam karýþmýyor sana ne oluyor diyor. Buna da bir son verilmeli, müdür-öðretmen görevini, veli-öðrencide duracaðý yeri bilmelidir diye düþünüyorum. Aksi durumlarda; çok bencil ve merhametsiz bir gençlik yetiþtiriyor, hiç de kültürümüze uygun olmayan nllerle karþý karþýya kalacaðýmýzý düþünüyorum vesselam. Temennim odur ki; Ýnþallah dört, dörtlük insanlarýn yetiþmne vle olur. Sade bir hizipçilikle yapýlmýþ bir þey olduðuna inanmýyor, inanmak istemiyorum. Dua ederken; vatanýna, milletine, devletine hayýrlý birisi olur diye dua ederiz ya, bende bu duaya kuvvetli bir âmin diyor; tüm öðrencileri evladýmýz olarak görüp, onlarýnda anababalarýna hayýrlý evlatlar olarak yetiþmelerini temenni ediyorum. Bu dilek ve temennilerle kalýn huzur ve mutlulukla. Türkiye özgürleþtikçe, daha adil ve eþitlikçi oldukça terör daha da týrmanacaktýr Türkiye P üzerinden birçok güç ile mücadele halinde. Biz içerde nasýl daha demokratik, nasýl daha adaletli, eþitlikçi, özgürlükçü olabiliriz'i tartýþýrken okuduklarýmýzýn, ilmimizin yanýlma ihtimalini hesaba katmýyor, meselenin denkleminden dýþ güç faktörünün ne ÝSA DOÐAN kadar büyük çarpan etkisine sahip olduðunu hesap etmiyoruz. Sayýn Baþbakanýn kongrede ürt vatandaþlarýmýza seslenmnin nedeni de iþte bu bakýþ açýsýdýr. P sadece Türkiyeli ürtlerden oluþan bir örgüt deðil hatta son yýllarda Türkiyeli ürt sayýsý azaldý ve þu anda azýnlýk durumunda. Daha önce defalarca ifade ettiðim gibi artýk P'ya bakarken Ýran, Irak, Suriye üçgeninde P üzerinden dolaylý bölgesel savaþ gözüyle de bakmak gerekiyor. Þu soru çok önemli: Türkiye'nin büyüm, geliþm kimlere zarar verir? Büyüyen bir Türkiye demek bölgnde de manyetizma etkisi gösterir, komþularýný da ardýndan sürükler. Bölgede ekonomisi güçlü, halký refah içerisinde, adalet mekanizmasý adilane, eþit fýrsat imkanlarýyla halkýna özgürlükçü bir yaþam alaný sunan bir Türkiye'den kendi halklarýna baský uygulayan, demokratik olmayan, otoriter yapýlardaki bölgedeki diðer devletler hoþlanmayacaklardýr muhakkak. Bölgedeki ülkelerle iliþkilerini halklar üzerinden deðil de bu otoriter yönetimler üzerinden kuran büyük güçler de böyle bir deðiþim rüzgarýndan hoþlanmayacaklardýr. Halklarýn yönetiminde olan bir ülke kolay kolay devletinin topraðýný, doðal kaynaklarýný baþka güçlere peþkeþ çekemez! Bu nedenledir ki batý, yanýnda olan, biat etmiþ otoriter yönetimlere demokrasi tavsiye etmez. Demokrasi, yýkýcý bir silah gibi de kullanýlabiliyor bu ülkelere karþý; otoriter yönetimlere karþý en büyük silah demokrasi'dir ama Halklar için ise silah deðil lütuftur. Türkiye'nin on yýllarýn statik davranýþ kalýplarýný yýkýp halklarýn yanýnda bir tutum takýnmasý uzun zamandýr iþleyen çarklarýn aksamasýna neden oluyor kanýmca. Bize on yýlda bir askeri darbeleri hesap edenler aslýnda bizi bölgenin þartlarýna uyarlýyorlardý. Bir Mýsýrlý, Suriyeli bize baktýðýnda kendi ülkndeki benzeri yapýyý görüyordu. Biz demokratik bir ülkeyiz diye kendimizi kandýrýyorduk ama aslýnda onlardan pek de farkýmýz yoktu. Ýþte son on yýlda olan þey bu ayrýþmadýr. Ortadoðu'da demokrasi batýlý güçler tarafýndan yasaklanmýþtýr, istenmeyen bir durumdur buralarda Demokrasi. Türkiye, iþte böylne büyük bir oyunun çarkýna çomak sokuyor, zihinleri kurcalýyor, ezberleri bozuyor. Sizi temin ederim ki, biz özgürleþtikçe, daha adil ve eþitlikçi oldukça terör daha da týrmanacaktýr SÝZ, - Vatandaþlýk kavramý yerine Netdaþlýk kavramýna alternatif görenler - Dünyayý düm düz diye algýlayanlar - Çok inanmanýn radikal az inanmanýn liberallik olduðunu düþünenler - "her koyun kendi bacaðýndan asýlýr " sözünü insanlarý ayýklamak olarak görenler - itabýn tamamýný okumak yerine özetini okuyanlar ve bu sayede bilmiþ geçinenler - Ýnsanlarýn zihnine deðil de kýyafetine göre konuþanlar - Az okuyup çok duyup ve her duyduðuna, okuduðuna düþünmeden inananlar DAN MISINIZ? Eðer "Evet" ise yeni dünya düzeninin neferlerisinizdir. Peki, bu iyi bir þey mi? Etrafýnýza bakýp, insan iliþkilerindeki yapaylýða bakýp siz karar verin. Ama ben bu dünyanýn takipçisi olmamak için eski kafalý, alaturka, gelenekçi olmayý tercih ederim. Size bir karma yemek sunuyorlar ama içinde ne olduðunu sormamanýzý istiyorlar, iste yeni dünya düzeni bu: sorgusuz, sualsiz, sorumsuz bir kültürelleþme. Saðlýcakla kalýn.

7 Ekim 202 Partiler erken seçime odaklandı! Siyasi ilçe başkanları ve belediye başkanları ile belediye başkan aday adayları A Parti ve MHP`nin erken seçim için teklif vermne odaklandı. Y erel seçimlerin öne alınması için, Anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı`na sunuldu. A Parti ve MHP nin ortak Anayasa değişikliği teklifine göre Anayasa ya geçici 20. madde ekleniyor. Buna göre, yerel seçimlerin 203 yılının Ekim ayının son Pazar günü yapılması öngörülüyor. Söz konusu düzenleme, seçim kanunlarındaki değişiklerin yıl süreyle uygulanamayacağına ilişkin Anayasa hükmünden istisna tutuluyor. Anayasa değişikliği teklifi, Meclis`in Ekim`deki açılışıyla birlikte hızla gündeme gelecek. Düzenlemenin 4 Ekim de Anayasa omisyonu`nda ele alınması planlanıyor. enel urul aşamasında ise, 9 Ekim`de birinci tur, 2 Ekim`de de ikinci tur oylamanın gerçekleştirilm öngörülüyor. Anayasa değişikliği teklifini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP enel Başkanı Devlet Bahçeli de imzaladı. Öte yandan, İstanbul`da Ak Parti ve CHP`li belediye başkanları saha çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği belirten YS`lı bir yetkili: Partilere bağlı belediye başkanları aday olacaklarmış gibi saha çalışmalarını sürdürüyorlar. Falan filan belediye başkanı aday olmayacak, yerine filan aday gösterilecek şeklinde Muhtemel spekülasyonlar yapılır. Siyasi parti liderleri illerdeki kişiler hakkında gerekli analiz çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor. İl Başkanlıklarına bağlı olarak ilçelerde saha çalışması yapan araştırmacılar (dedektifler) bilgileri toplayıp genel merkeze gönderdiler. İl ve ilçe başkanlarından alınan bilgiler ile parti genel merkezine çalışan danışmanlar da illerdeki bilgileri alarak değerlendirmelere başlandı. Bir çok belediye başkanı Ben adayım dese de gerçekte aday olmadığını biliyor. Lakin aday olmak için kendilerinden yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler toplayıp sunması isteniyor. Partilerin de belirledikleri muhtemel belediye başkan aday adayları isimleri de araştırma zincirine takıldı. Bu seçimde bir çok belediye başkan adaylarının misyonu, vizyonu, dürüstlüklerine bakılacağı dikkate alınıyor. Yerel yönetimlerin çalışma şekilleri değiştiği için hepsi merkezi yönetime bağlı durumda çalışmalarını sürdüreceği için daha güvenilir kişiler tespit edilmeye çalışılıyor. Yerel yönetimlerin en çok sıkıntı çektiği ise görevlerini kötüye kullanan belediye başkanları olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Yine aynı şekilde geçmiş dönemdeki bazı belediye başkanların ise arsa zengini olması ise devletin dosyalarında sıralanmış durumda. Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye ve Ataşehir`in bulunduğu İstanbul Anadolu Yakası`nda siyasi partiler erken seçim için saha çalışmalar yönünde düğmeye bastı. Bir çok ilçede belediye başkan aday adayları isim belirtmeden direkt çalışmalarına ağırlık veriyor. Ankara yolları ise aşındırılmaya çalışılıyor. enel Merkezlerdeki enel Başkanlar ise her ilçeye ziyaretlerde bulunarak belediye başkan aday adaylarını birebir sahada görerek potansiyelleri görme yönünde oldukları sızan bilgiler arasında yer aldı. Çekmeköy de, 2B istişare toplantısı Çekmeköy ilç sınırları içinde kalan 2B arazilerinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve halkın taleplerini görüşmek üzere bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Çekmeköy`de bazı vatandaşlar 2B arazileri konusunda zamanında müraacatlar yapamamasından doğan sorunlar yüzünden mağdur kalan vatandaşlar haklarını savunabilmek için mahkemelere başvurdu. İlçede bazı mahallelerde bulunan 2B arazileri üzerinde yıllarca ikamet eden vatandaşların yanıltıcı haberler yüzünden müraacatlarını edemeyince uyanık bazı vatandaşlar tarafından yerlerini kendi üzerlerinde göstererek hak taleplerinde bulundukları ortaya çıktı. Çekmeköy ilç sınırları içinde kalan 2B arazilerinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve halkın taleplerini görüşmek üzere bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Muhtarlıklar üzerinde arazinin kendilerine ait olduğunu gösterenler vatandaşı mağdur durumda bırakması üzerine vatandaşlar haklarını aramak için kapı kapı kamu kurumlarını dolaşıyorlar. Bazı vatandaşlar ise yasa gereği haklarını hukuk çerçevnde arıyorlar. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz`ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar, Belediye Meclis üyeleri ve A Parti İlçe Başkanı Şahmettin Yüksel`in yanı sıra ilçede 2B arazisine sahip mahalle ve köylerin muhtarları katıldı. Toplantıda Çekmeköy`deki 2B arazilerinin durumu ve ilerleyen süreçteki planlamalar masaya yatırıldı. Vatandaşların köy ve mahalle muhtarları vasıtasıyla ilettikleri talep ve sorular da toplantıda değerlendirildi. Temizlik için tutulan şahıslar, lüks tekneyi hurdaya çevirdi Çocuğuna kavuşmak isteyen anne hastanelik oldu Pendik'te, evde bekleyen çocuğuna kavuşmak için acele eden bir anne ölümle burun buruna geldi. Aniden yola çıkan anneye özel halk otobüsü çarptı. Yaralı anne bir süre yerde bekledikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. az, dün saat 9.00 sıralarında Pendik Ankara Cadd'nde meydana geldi. İddialara göre bir iş yerinde çalışan Mukaddes elleci (30), evde bir yakınına bıraktığı çocuğuna bir an önce kavuşmak için acele etti. Trafiğin yoğun olduğu saatte yola bakmadan yürümeye devam eden talihsiz anneye Sultanbeyli - adıköy güzergahında yolcu taşıyan Nihat Bakır'ın kullandığı 34 EUL 37 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Aldığı darbeyle yere düşen ve otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan annenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bu sırada otobüste bulunan bazı yolcular da yaralı anne için adeta seferber oldu. İlk müdahal yerde yapılan Mukaddes elleci için daha sonra ambulans çağrıldı. Yaklaşık 20 dakika yerde yatan yaralı kadın, daha sonra ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastan'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan elleci'nin hayati tehliknin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada olay yerinde açıklama yapan otobüs sürücüsü Nihat Bakır, genç kadının aniden yola fırladığını, hatanın kendisinde olmadığını söyledi. örgü tanıkları da yaralı kadının yol kontrolü yapmadan yürüdüğünü, bu sırada otobüsün kendisine çarptığını söyledi. azayla ilgili inceleme başlatıldı. adıköy de, kaptanı tarafından temizlenm için 3 kişiye teslim edilen tekne, sabah saatlerinde kayalıklara çarptı. Şahısların, temizlik yapmak yerine sabaha kadar alkol aldığı, daha sonra tura çıktığı ancak tekneyi kontrol edemedikleri için kayalıklara çarptıkları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre iş adamı Zeki Eriş e ait, Fenerbahçe deki alamış Marina da demirli olan Poyraz isimli tekne, kaptan tarafından temizlenm için 3 kişiye emanet edildi. Şahıslar tekneyi temizlemek yerine sabaha kadar alkol alıp eğlendi. Sabah saatlerinde de tekneyle denize açıldı. Şahıslar bir süre tekneyle turladıktan sonra tekrar marinaya dönmek istedi ancak kontrolden çıkan tekne kayalıklara çarptı. Şahıslardan biri kazada hafif yaralanınca hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 kişi ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslarla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. endilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da saldıran şahıslar, rapor için hastaneye götürüldü. Şahıslar burada da taşkınlık yapmaya devam etti. Sağlık raporunun alınmasından sonra polis merkezine götürülen zanlıların, hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkalı oldukları öğrenildi. aza sonrası yaklaşık 200 bin euro değerindeki teknede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Söz konusu yere gelen deniz polisinin kayalıklara çıkan tekneye karada olduğu için müdahale etmem de dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Sultanbeyli ye 100 yıllık müjde! Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 29 MAYIS 2015 YIL: 12 SAYI: 331 0216. 398 05 45-0543. 288 99 46 www.gercekmedya.com medyagazetesi@gmail.com Cumhurbaşkanı

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA Dışişleri Bakanı Davutoğlu: Kudüs insanlık vicdanını temsil eder Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin

Detaylı

Kentin Dönüşümünden Yanayım

Kentin Dönüşümünden Yanayım SAYFA 01 S YAH MAV KIRMIZI Anaokulu ve İlkokulu Bayramınızı kutlar esenlikler dileriz... Bayramınız kutlu olsun... Gazetemiz, Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği Üyesidir. Yýl: 10 Sayý: 105 Fiyatı: 1 TL

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON Mustafa Kara: Gelecek nesiller için çalışıyoruz Çekmeköy İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız: Sevgi ve bilgiye dayalı bir anlayışla hizmet edeceğiz FLASHABER / Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 2013-2014

Detaylı

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72 da da da da de 10 09 09 09 11 M. Ali BABAOĞLU RÖPORTAJI Memleketini Unutmadı! Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! Onlar Erdi Muradına Toraman Sivasspor da! 12-19 Ağustos 2014 www.sivaslonca.com Manşeti Cumhur

Detaylı

ANKARALI VEKİLLERİN ANKARA BULVARI İSYANI

ANKARALI VEKİLLERİN ANKARA BULVARI İSYANI Haşim dirik Ahmet Çamur Musa Saydam Osman Gürlek Nurettin Öztürk veda Şehit ateşi her gün memleketin başka bir noktasına düşerken, düştüğü yeri kavurup, dağlıyor. Kırıkkale, osmaniye, trabzon ve Manisa

Detaylı

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Sarılar iş adamlarına örnek oldu İlimizin önemli işadamlarından Mustafa Sarılar, babasına ahde vefanın en güzel örneğini göstererek yaptırdığı caminin adına babasının ismini verdi. Üniversite lojmanlar

Detaylı

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR SAYFA SAYFA 01 01 12 Altındağ Dünya Engelliler Günü programında engeller aşıldı Altındağ Belediyesi ve ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 3 Aralık

Detaylı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kasım 2014 I Yıl: 5 I Sayı: 56 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kültür-Sanat etkinlikleri

Detaylı

Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay-

Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay- Osmanlıspor sonunu getiremedi Sokak basketbolcuları Ankara da karşılaştı! Osmanlıspor Spor Toto Süper Liğ in ilk haftasında konuk ettiği Kay- serisporla 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. 88 inci

Detaylı

milletimizin ortak idaresidir. Bu irade üzerine kumpas kurmak isteyenlerin bu... Sayfa5 Babam Nasıl Donarak Öldü Anne

milletimizin ortak idaresidir. Bu irade üzerine kumpas kurmak isteyenlerin bu... Sayfa5 Babam Nasıl Donarak Öldü Anne SAYFA 1 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 19-26 ŞUBAT 2014 Fiyatı : 1,5 TL Aydın dan İddialı Projeler AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı ve Sivas Eski Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın projelerini tanıttı. Toplantıya

Detaylı

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor 1Syf_Layout 1 16.08.2014 23:11 Page 1 https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü www.akdenizmanset.com.tr Korkuteli de çiçek balı arıcılarının

Detaylı

Başbakan geliyor. Elmalı Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkan Türel i ziyaret etti:

Başbakan geliyor. Elmalı Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkan Türel i ziyaret etti: 1Syf_Layout 1 04.07.2014 19:13 Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Kahreden teselli 10 ay önce tam yüz nakli olan 55 yaşındaki Salih Üslün kurtarılamadı. Selih Üslün ün oğlu Sedat Üslün, Güzel

Detaylı

verirkenalmıyor CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eşi Olcay Baykal yüzdükleri sırada,

verirkenalmıyor CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eşi Olcay Baykal yüzdükleri sırada, 1Syf kopya 3_Layout 1 8/7/15 7:26 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset www.akdenizmanset.com.tr 2 bin kişiye her gün sıcak yemek Büyükşehir Belediyesi, aşevi

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

Araç sayımız yine arttı! Otopark ve dar yol sorunlarıyla sık sık gündeme gelen ilimizde araç sayısında, 2015 yılında yine artış meydana geldi.

Araç sayımız yine arttı! Otopark ve dar yol sorunlarıyla sık sık gündeme gelen ilimizde araç sayısında, 2015 yılında yine artış meydana geldi. Araç sayımız yine arttı! Otopark ve dar yol sorunlarıyla sık sık gündeme gelen ilimizde araç sayısında, 2015 yılında yine artış meydana geldi. Özellikle şehir dışı ve yurt dışından gelen misafirlerinin

Detaylı

20 yıllık hayal GERÇEK OLDU

20 yıllık hayal GERÇEK OLDU SAYFA 01 Her gün en az 15 okula çat kapı yapacağım CAZİBE MERKEZİ OLACAK Çanakkale deki hedeflerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Müdür Bardakçı, İzmir de de başarılı olacağını söyledi. Bardakçı, İzmir'i,

Detaylı

Yenimahalle Belediyesi nden CHP li meclis üyesine kıyak

Yenimahalle Belediyesi nden CHP li meclis üyesine kıyak HEPSi VE DAHA FAZLASI için www.tanisgazetesi.com.tr Yol kenarı otoparkları ücretsiz hale gelecek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz'dan itibaren yol kenarı otoparklarının tamamının

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

Sultangazi değişimi yaşıyor

Sultangazi değişimi yaşıyor BAŞKAN DAN Sultangazi değişimi yaşıyor Sevgili hemşehrilerim; Dünyanın önde gelen metropollerinden güzel İstanbul un en genç ve en büyük ilçelerinden birisi olan Sultangazi, hızlı bir değişim yaşıyor.

Detaylı

Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli nin sorularını

Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli nin sorularını EFSANE RÖPORTAJLAR-1 CİSED Başkanı Dr. Cem Keçe ye göre; KADIN-ERKEK Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli

Detaylı

Villalara serbest vatandaşa yasak! İlk olmaya devam edeceğiz. Önce kutlama sonra cinayet! tuğla bile sökmem 6 da. Arazime giremiyorum

Villalara serbest vatandaşa yasak! İlk olmaya devam edeceğiz. Önce kutlama sonra cinayet! tuğla bile sökmem 6 da. Arazime giremiyorum SAYFA 1 İlk olmaya devam edeceğiz Denizli nin Ak belediyecilikle tanıştığı 2004 yılından itibaren geçen 10 yıllık süreçte klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında da

Detaylı