SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI"

Transkript

1 RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: SULTANBEYLÝ'DE ÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI Sul tan bey li ül tür Sa nat Se zo nu, ye pye ni et kin lik ler le baþ la dý. Dü zen le nen açý lýþ pro gra mýn da Sul tan bey li için bestelenmiþ "Aydos'ta Mehtap" þarkýsý büyük beðeni topladý. Sultanbeyli'de kültür-sanat mevsimi, ilçeye özel sürprizlerle baþladý. Sultanbeyli ültür Merkezi'nde düzenlenen açýlýþ törenine "Aydos'ta Mehtap" þarkýsý damgasýný vurdu Sultanbeyli ültürsanat Mev si mi ye pye ni et kin lik ler le gel di. Her yýl ol du ðu gi bi yi ne kon - serler, tiyatrolar ve söyleþilerle dolu sezon görkemli bir açýlýþla baþladý. Büyük açýlýþta önce kültür etkinliklerini anlatan film izlendi. ArdýndanÝstanbul'dan Sesler rubu, Aydos al ve efsanelerinden ilham alarak sözlerini ülcan Tezcan'ýn yazdýðý, Taþkýn Savaþ'ýn bestelediði "Aydos'ta Mehtap" þarkýsýný seslendirdi. Taþkýn Savaþ yöneti min de iki fark lý tarzda ic ra edi len þar ký, dinleyenlerden tam not aldý. rup, gece de Türk Sa nat Mü zi ði ve Türk Halk Müziði'nin sevilen parçalarýný icra etti. Program önc konuþan Belediye Baþkaný Hüseyin eskin, "29 Mart 2009 seçimlerinin ardýndan Sultanbeyli'de kültürel etkinlikleri baþlatýrken 'Þehrin kýyýsýndan þehrin merkezine ses vereceðiz' demiþtik. 'Smiz Boðaziçi ve kadim kültür mekânlarýnda yankýlanacak' demiþtik. Bugün geriye dönüp baktýðýmýzda namelerimiz ve sözlerimiz þehrin merkezinde duyuldu ve yankýlandýðýna þahit oluyoruz" dedi. Belediyenin kültür-sanat alanýnda yaptýðý çalýþmalarý anlatan eskin, "Artýk Sultanbeyli kendi deðerlerini koruyarak, kültür sanat alanýnda faaliyetlerine devam edecektir" þeklinde konuþtu. Ye ni se zon da ne ler var? Bir ilkle baþlayan yeni sezonda, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da yi ne birbirinden güzel konserler, paneller, sergiler, yerli-yabancý önemli düþünürlerin söyleþilerinin yanýnda, hem minikler, hem de yetiþkinler için tiyatro oyunlarý ile sinema gösterimleri sanatseverleri bekliyor. e le nek sel le þen Ay dos Bu luþ ma la rý De vam edi yor ültür merkezlerinin açýlmasýyla birlikte Sultanbeyli'de adeta geleneksel hale dönüþen Aydos Buluþmalarý, bu yýl da birbirinden deðerli konuklarýn yer alacaðý Mesn evi, ta rih, kül tür ve ede bi yat soh - betleriyle yeni ufuklarýn açýlmasýna katký su na cak. Mesnevi alanýnda Fatih Çýtlak, tarih alanýnda "Tarihin apýsý" isimli söyleþileri ile Erhan Afyoncu ve Coþkun Yýlmaz, edebiyat alanýnda ise "Edebiyat ve Bilgelik" isimli söyleþisi ile Sadýk Yalsýzuçanlar üçüncü sezonda da müdavimleriyle buluþuyor. Ayrýca, Talha Uðurluel "Ýstanbul'un urtuluþu" programý, yazar Ýskender Pala ise "Bo ða zi çi bir Nehr-i Aziz" isim li söyleþisi ile Sultanbeylililerle buluþacak. Aydos Okuma ulübü yazar Sinan Yaðmur'u aðýrlarken, Dr. Aylin Doðan "Tarihin S: Mahallelerimiz" söyleþisi ile mahallelere adýný veren þahsiyetleri anlatacak. "Anayasýmýzý Hazýrlýyoruz" programýnda ise yazar Þefik Beyaz ve Liberal Demokrasi Hareketi Derneði Y.. Baþkaný Feyza eçmen Sultanbeyli'ye konuk olacak. on ser ve ti yat ro lar la Dop do lu bir se zon Sezonun ilk ayýnda konserlerde sevilen isimler göze çarpýyor. Türk Halk Müziði'nin sevilen ismi Esat abaklý, gençlerin beðeniyle takip ettiði ece Yolcularý grubu, Ýstanbul Sazendeleri grubu, Þeref Taþlýova, Erol Parlak, Engin Özdeþ, Oya Ýþboða gibi isimler en güzel eserlerini Sultanbeylili müzikseverler için seslendirecek. Çocuklar, "orillerle Dans", "Oz Ülk", "Þirin Cüceler", "elenekten eleceðe aragöz" gibi oyunlarla hem öð re nip hem eð le nir ken, "Harput'ta Bir Amerikalý" oyunu yetiþkinleri kahkahaya boðacak. Doðan Çelik, engelli çocuklarý sevindirdi A Parti Sultanbeyli belediye Meclis üy ve iþadamý Doðan Çelik, Sultanbeyli'de bulunan engelli ailelerinin kaynaþmalarý ve çocuklarýyla mutlu bir gün geçirmeleri için gezi düzenledi. Düzenlenen geziye 00 engelli çocuk, velileri ve öðretmenleri katýldý. A Par ti Sul tan bey li be le di ye Mec lis üye si ve iþ ada mý Do ðan Çe lik, Sul tan bey li'de bu lu nan en gel li ai le le ri nin kay - naþ ma la rý ve çocuk la rýy la mut lu bir gün ge çir me le ri için ge zi dü zen le di. Dü - zen le nen ge zi en gel li çocuk la rý ve ai le le ri ni Sul tan bey li Be le di ye sin - den tah sis edi len araç lar - la ger çek leþ ti ril di. Çe lik, en gel li le rin ih ti yaç la rý ný fark et mek ge rek Çe lik; be de nen sað lýk lý in san lar is te dik - le ri her ye re gi de bil dik le ri ni ve ha ya týn tüm renk le ri ni gö re bil dik le ri ni söy le ye rek söz le ri ni þöy le sür dür dü. En gel li kar deþ le - ri mi zin bu im kân la ra sa hip ol ma dýk la rý ný dü þü ne rek ai le le ri ile bir lik te gü zel bir gün ge çir me le ri ni sað la mak is te dim. Bu ne den le re ha bi li tas yon mer ke zi yö ne ti ci - le ri ile yap tý ðým gö rüþ me ler den olum lu ya nýt alýn ca, fik ri mi ger çek leþ tir mek için ha re ke te geç tim. 02 DE Bölgenin En Ýstikrarlý azet erçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Ümraniye Belediy Dev Cezveden Bosna ahv Ýkram Etti Ümraniye Belediy, Bosna Hersek Ýslamic Relief Derneði iþbirliði ile uinness rekortmeni dünyanýn en büyük cezvnden vatandaþlara Bosna kahv ikram etti. Baþkan Hasan Can'ýn açýlýþýný yaptýðý programa Ümraniyeliler yoðun ilgi gösterdi. Ümraniye Belediy ve Bosna Hersek Ýslamic Relief Derneði iþbirliði ile Ümraniye Meydaný'nda düzenlenen programa Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, Ýslamic Relief dernek yöneticileri, Baþkan Yardýmcýlarý, muhtarlar, si vil top lum ku ru luþ la rý, bi rim müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. uinness rekorlar kitabýna gi ren dün ya nýn en bü yük cez - vnde yapýlan Bosna kahv 7 bin Ümraniyeliye ikram edildi. BAÞ AN HA SAN CAN: BÝR FÝN CAN AH VE NÝN IR YIL HA TI RI VAR DIR Programda kýsa bir konuþma ya pan Baþ kan Ha san Can, Bosna Hersek Fojnica ile Ümraniye'nin kardeþ þehir olduklarýný söyledi. Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'i fethinden sonra Fojnica'da yaþayan gayri Müslimlerin can ve mal güvenliði için ferman ettiði bir Ahitname yer aldýðý manastýrýn tam karþýsýna, adeta manas týr la kol ko la gir miþ bir kül tür merkezi inþa ettiklerini söyleyen Baþ kan Ha san Can, yap mýþ ol - duklarý kültür merkezinin Müslüman ve gayri Müslimler arasýnda bir ba rýþ köp rü sü kur du ðu nu söy - ledi. Bugün burada dünyanýn en büyük cezvnden 7 binin üzerinde Ümraniyeliye Bosna kahv daðýtýmý yapýldýðýný söyleyen Baþ kan Ha san Can, dev cez ve den ilk kah ve yi iç ti ve bir fin can kah - venin kýrk yýl hatýrý olduðunu söyleyerek herkese afiyet olsun dedi. Program vatandaþlara kahve ve lokum daðýtýmýyla devam etti.

2 Ekim 202 Doğan Çelik, engelli çocukları sevindirdi A Parti Sultanbeyli belediye Meclis üy ve işadamı Doğan Çelik, Sultanbeyli de bulunan engelli ailelerinin kaynaşmaları ve çocuklarıyla mutlu bir gün geçirmeleri için gezi düzenledi. Düzenlenen geziye 00 engelli çocuk, velileri ve öğretmenleri katıldı. A Parti Sultanbeyli belediye Meclis üy ve iş adamı Doğan Çelik, Sultanbeyli de bulunan engelli ailelerinin kaynaşmaları ve çocuklarıyla mutlu bir gün geçirmeleri için gezi düzenledi. Düzenlenen gezi engelli çocukları ve ailelerini Sultanbeyli Belediynden tahsis edilen araçlarla gerçekleştirildi. Çelik, engellilerin ihtiyaçlarını farketmek gerek Çelik; bedenen sağlıklı insanlar istedikleri her yere gidebildiklerini ve hayatın tüm renklerini görebildiklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Engelli kardeşlerimizin bu imkânlara sahip olmadıklarını düşünerek aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istedim. Bu nedenle rehabilitasyon merkezi yöneticileri ile yaptığım görüşmelerden olumlu yanıt alınca, fikrimi gerçekleştirmek için harekete geçtim. Çevrede bulunan rehabilitasyon merkezlerinden 00 engelli kardeşimiz, velileri ve öğretmenleri ile birlikte Sultanbeyli Belediynin bize tahsis ettiği otobüslerle Darıca uş cennetine gezmeye gittik. İlk olarak hayvanat bahçni gezerek engelli kardeşlerimizin güzel bir gün geçirmelerini sağladık. ezinin ardından giyim eşyaları hediye edildi Hayvanat bahçnin gezisi ardından piknik alanına giderek hep beraber hazırlanan yemekleri yiyip, gezinin sonlarında doğru engelli kardeşlerimizle birlikte bir giyim mağazasına giderek dileğimizce giyinip daha sonra kardeşlerimizi evlerine teslim ettik. Destek verenlere teşekkür etti Engelli çocukların aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşadığını belirten Çelik; Engelli ailelerin kaynaşması ve stres atmaları için düzenlenen bu gezinin amacına ulaştığını görmek ve engelli çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak bizim için mutlulukların en hakikisi budur. Bu konuda desteklerini benden rgemeyen Sultanbeyli belediy ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum, dedi. Engelli çocukların aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşadığını belirten Çelik; Engelli ailelerin kaynaşması ve stres atmaları için düzenlenen bu gezinin amacına ulaştığını görmek ve engelli çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak. Bizim için mutlulukların en hakikisi budur. dedi. İHH urban vekâlet bedeli 350 TL İHH; urban 202 Çalışmalarını urban İbadet; Paylaşmak ardeşliktir sloganıyla başlattı. 00 ün üzerinde ülkede urban kesecek olan İHH, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine bayram yaşatacak. urban; İsmail in adanmışlığı, bir babanın en sevgilisine en değerlisini armağan edişidir urban sadakattir, ibadettir, paylaşmaktır, berekettir; dünyanın bir ucundan diğer ucuna açılan kapıdır; hayra giden yoldur; Hakk a yaklaşmaktır. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu sene de Türkiye dâhil 00 ün üzerinde ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bu sene de kurban vlyle yeryüzüne dağılan İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece bir parça et götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri kurban ziyaretlerinde atılacak. URBAN VEALET BEDELİ 350 TL İHH İnsani Yardım Vakfı urban 202 çalışmalarını 00 ün üzerinde ülke ve bölgede geçekleştirecek. İHH ya vekalet aracılığıyla kurban bağışlamak isteyen bağışçılar 350 TL ödeyerek dünyanın istediği ülknde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Vekalet bedeli İHH İnternet Sit adrnden ödenebilecek. Dernek Başkanı Faruk Şahin; "Derneğimizin kuruluşu daha çok yeni. Yapmış olduğumuz an kampanyası gibi sosyal amaçlı organizasyonlarda bulunmak asıl hedefimiz. ankampanyasının ayrı bir önemi var başımıza gelmeden anlayamadığımız bir meseleyi tüm insanların kulaklarına tekrar tekrar söylemek istiyoruz. endi başımıza gelmeden bir hayat kurtarmak içgüdüsüyle Üç ayda vücudumuzda doğal olarak yenilenen kanımıza vermeliyiz. İşin en güzel tarafı da Sayın ızılay enel Başkanı Ahmet Lütfü Akar ın göreve gelmyle sistemlerdeki değişik neticnde verdiğimiz kanın bir hastaya ulaştığında sizin telefonunuza gelen mesajda "anınız bir hastaya verilmiştir." İşte bu duyduğunuz hazzı herkn tatmasını isterim. İstanbul Yörük ve Türkmen Derneği olarak an kampanyasını başka sivil toplum kuruluşlarıyla, spor kulüpleri ile ortaklaşa yapabiliriz. Ayrıca bundan sonraki organizasyonlarımız arasında her eve bir ağaç isimli ağaç kampanyası düzenlemek hedefimiz. artal, Pendik Belediye Başkanları ve aymakamlıkları ile organizeli olarak yapmayı düşündüğümüz kampanyamız sanırım 00 ÜN ÜZERİNDE ÜLEDE URBAN ORANİZASYONU İHH, başta katliam kabusu yaşayan Arakanlılar ve savaş ortamındaki pek çok olumsuzluklarla mücadele eden Suriyeliler olmak üzere dünyanın 00 den fazla ülknde kurban keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İHH nın urban organizasyonu yapılacak ülke ve bölgeler: Abhazya, Acara, Adıgey, Afganistan, Ahıska, Arakan, Arnavutluk, Azad eşmir, Azerbaycan, Bangladeş, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Çeçenistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Doğu Timor, Ekvador, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Filistin, üney Afrika Cumhuriyeti, ambiya, ana, ürcistan, Haiti, Hindistan, Irak, İnguşetya, İran, Jammu eşmir, abardey Balkar, amboçya, amerun, araçay Çerkes, aradağ, azakistan, enya, uzey ıbrıs Türk Cumhuriyeti, ırgızistan, ırım, olombiya, osova, üba, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malavi, Mali, Mısır, Moldova, Moritanya, Moro, Mozambik, Nepal, Nijerya, Osetya, Özbekistan, Pakistan, Papua Yeni ine, Patani, Peru, Polonya, Preşova, Romanya, Ruanda, Rusya, Sancak, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Suriye, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tataristan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabve. YİNE ELMİŞ BİZİM ÇOCULAR eçen yıl Cibuti de urban organizasyonuna katılan İHH önüllüsü Emrah Engin duygularını şöyle ifade etti: Cibuti deki partnerimiz tarafından bize verilen çizelgede bölgeler, klecek kurban sayıları ve ulaşılacak insan sayısı tüm detaylarıyla belirtilmiş. Dağlar, vadiler aşarak dört saat sonra ilk durağımıza varıyoruz. Bayram namazındayız. Ne güzel bir manzara. Sahilde namaz için hazırlanmış koskoca bir alan ve akın akın ilerleyen kadın ve erkeklerle rengârenk kıyafetler içinde çocuklar... alabalığın içerisinde hemen fark ediliyoruz. Bakışlar yine gelmiş bizim çocuklar havasında, samimi ve içten. Aynı içtenlikle kucaklaşıyor, hayır dualarla görevimiz için Bismillah diyoruz. İHH ya kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz? - Vakıf merkezine gelerek elden - Banka hesap numaraları aracılığıyla - Posta çeki hesabıyla - İHH nın internet adrnden (http://www.ihh.org.tr ) Online bağışla - Tele bağışla İHH İnsani Yardım Vakfı na den ulaşarak bilgi alabilir, bağışlarınızı yapabilirsiniz. an bağış kampanyası siyasileri bir araya getirdi 23 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen an ampanyasına, artal A Parti İlçe Başkanı Avukat Temurhan Yıldız, yönetim kurulu üy Zafer ümüş, MHP Milletvekili adayı Şenol Yöndemir, DSP artal ilçe yönetim kurulu üy Nazmi Arısoy, Pendik CHP Pendik ilçe yönetim kurulu üyeleri Hasan Seven, Ülkü Bölükçü, ülizar Tuna, Sayman İbrahim Canlı, artal Sosyal işler Müdürü Hüseyin Özkul, artal ızılay Soğanlık Başkanı Mehmet Şimşek, Yunus Cami Dernek Başkanı Bülent Bey, bölge muhtarları sivil toplum temsilcileri ve halk ilgi gösterdi. Şubat, Mart aylarında olacak şimdiden tüm halkımızı davet ediyoruz." diyerek sözlerini bitirdi. Dernek başkanını ve derneğini bizde yapmış olduğu bu hayırlı işlerden dolayı tebrik ediyor, tüm sivil kuruluşlarını bu tür organizasyonları hedeflemelerini bekliyoruz.

3 04 EÝM 202 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 04 EÝM 202 Y l : 9 Say : 275 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARU ERÇE enel Yay n ve Reklam oordinatörü HAAN ERDEM F. urumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜRÜ AYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞIN - MEHMET SOLMAZ enel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPAYA - AV. OTAY TOPAYA Tasarým ERÇE MEDYA Ulaþým EREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/ Sultanbeyli / STANBUL (026) (0542) (026) (0532) Bask : TAÝP AZETECÝLÝ ve MATBAACILI LTD. ÞTÝ. BASI TESÝSLERÝ A. azi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: azetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. öþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 04 EÝM 202 ÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 04 EÝM 202 Merhametsiz, bencil bir gençlik mi olsun istiyoruz Arkadaþ ortamýnda, aile sohbetlerinde ve dost sohbetlerinde artýk tek konu konuþuluyor, çocuklara dair. onuþulmasý, tartýþýlmasý ve bir an evvel uygulamaya geçilm gereken konu: çocuklarýmýzý, gençlerimizi ve geleceðimizi nasýl yetiþtiriyoruz/yetiþtiriyorlar. Son dönemlerde yeni okul döneminin baþlamasýyla birlikte; yeni sistemi tartýþýrlarken, ayný zamanda geleceðimizi etkileyecek konular da ele alýnýyor olmasý güzel diye düþünüyorum. Her iþin bir muhalefeti vardýr. Ýyiyi de beðenmeyen, AYA kötüye de söz söylemeyenler ILIÇ olabilir, benim asýl anlatmaya çalýþtýðým bu deðil, herkn beðendiði deðil; kimsenin itirazýna mahal vermeyecek halde, ya da anlatýldýðýnda ikna olunacak þeylerin yapýlmasý. Bende çoðunluðun verdiði kararýn çok doðru olmadýðýna inananlardaným(demokratik çoðunluk saðlayanlarýn despotluðuna karþýyým). Bununla alakalý asýl aklý bizlere veren ur'an, kalabalýklarýn deðil, adil olunanýn daha doðru olduðunu gösteriyor. Bu konunun bin yýllardýr tartýþýldýðý ve sonuca varýlamayýnca da farklý þekillerle yönetmeye/yönetilmeye baþlandýðýný görüyoruz. Bu yönetme þekilleri insan kurallarýyla belirlendiðinden dolayý da güç kazananlarýn bir müddet sonra zalim idareciler veya baskýn kalabalýklara dönüþtüðünü görüyor, müþahede ediyoruz. Dün kural, hak, adaletten bahsedenlerin; bir sonraki haml benin hakkým, benim gücüm vs. vs. diyerek monarþiye karþýyken, krallýklarýný tartýþmaya sokmadan legal hale getirdiðini görüyoruz. Okullar yeni sistemle, daha becerikli daha özgüveni olan öðrencilerin ve öðretmenlerin ortamýnýn olacaðý bir ortam olacaðýný söylüyor yetkililer. Bir veli olarak bu durumun anlattýklarý gibi olmasýný temenni ediyor ve baþaracaklarýna inanmak istiyorum. Ülkemiz dünyanýn tabiri caizse cadý kazanýnýn tam ortasýnda ve en ufak hatada kurtlarýn kapacaðý bir bölgede. Bizler aileler olarak mutlaka sahip çýkacaðýz ama bu iþin sadece baþlangýcý. Bizle özgüvenle, özgürlükle hadsizliði karýþtýrýyoruz sanýrým. Eskiden öðrenciler sokak ortasýnda hatalý bir davranýþ sergilemezlerdi, olsa da uyarýlýnca kafasýný eðer haklýsýnýz der gibi hareket eder ve iþi uzatmazdý. Þimdilerde öðrenci üniformasý üzerinde olduðu halde uygunsuz bir harekette bulunuyor; sizde uyarýyorsunuz, çok net bir þekilde sana ne diyebildiði gibi bana anam babam karýþmýyor sana ne diyebiliyor. Bu gidiþ iyi deðil efendiler, bu ne özgürlük ne de özgüven bu düpedüz terbiyzlik ve edepsizliktir. Üstat Necip FAZIL ne diyor ''durun kuru kalabalýklar bu sokak çýkmaz sokak'' hatýrlatmasýný nasýl yaparýz onun üzerine çalýþmalýyýz, yoksa gidiþimiz pekte iyi deðil. Okul müdürlerinden tanýdýðým arkadaþlarým, dostlarým var. Bazen bir çay içmeye veya bir hal-hatýr sormaya gidiyorum, veliler müdürlerin patronu veya amiriymiþ gibi davranýyor, bunu gören öðrencide sokakta size yaptýðý yanlýþ davranýþa karþýlýk, sana ne babam anam karýþmýyor sana ne oluyor diyor. Buna da bir son verilmeli, müdür-öðretmen görevini, veli-öðrencide duracaðý yeri bilmelidir diye düþünüyorum. Aksi durumlarda; çok bencil ve merhametsiz bir gençlik yetiþtiriyor, hiç de kültürümüze uygun olmayan nllerle karþý karþýya kalacaðýmýzý düþünüyorum vesselam. Temennim odur ki; Ýnþallah dört, dörtlük insanlarýn yetiþmne vle olur. Sade bir hizipçilikle yapýlmýþ bir þey olduðuna inanmýyor, inanmak istemiyorum. Dua ederken; vatanýna, milletine, devletine hayýrlý birisi olur diye dua ederiz ya, bende bu duaya kuvvetli bir âmin diyor; tüm öðrencileri evladýmýz olarak görüp, onlarýnda anababalarýna hayýrlý evlatlar olarak yetiþmelerini temenni ediyorum. Bu dilek ve temennilerle kalýn huzur ve mutlulukla. Türkiye özgürleþtikçe, daha adil ve eþitlikçi oldukça terör daha da týrmanacaktýr Türkiye P üzerinden birçok güç ile mücadele halinde. Biz içerde nasýl daha demokratik, nasýl daha adaletli, eþitlikçi, özgürlükçü olabiliriz'i tartýþýrken okuduklarýmýzýn, ilmimizin yanýlma ihtimalini hesaba katmýyor, meselenin denkleminden dýþ güç faktörünün ne ÝSA DOÐAN kadar büyük çarpan etkisine sahip olduðunu hesap etmiyoruz. Sayýn Baþbakanýn kongrede ürt vatandaþlarýmýza seslenmnin nedeni de iþte bu bakýþ açýsýdýr. P sadece Türkiyeli ürtlerden oluþan bir örgüt deðil hatta son yýllarda Türkiyeli ürt sayýsý azaldý ve þu anda azýnlýk durumunda. Daha önce defalarca ifade ettiðim gibi artýk P'ya bakarken Ýran, Irak, Suriye üçgeninde P üzerinden dolaylý bölgesel savaþ gözüyle de bakmak gerekiyor. Þu soru çok önemli: Türkiye'nin büyüm, geliþm kimlere zarar verir? Büyüyen bir Türkiye demek bölgnde de manyetizma etkisi gösterir, komþularýný da ardýndan sürükler. Bölgede ekonomisi güçlü, halký refah içerisinde, adalet mekanizmasý adilane, eþit fýrsat imkanlarýyla halkýna özgürlükçü bir yaþam alaný sunan bir Türkiye'den kendi halklarýna baský uygulayan, demokratik olmayan, otoriter yapýlardaki bölgedeki diðer devletler hoþlanmayacaklardýr muhakkak. Bölgedeki ülkelerle iliþkilerini halklar üzerinden deðil de bu otoriter yönetimler üzerinden kuran büyük güçler de böyle bir deðiþim rüzgarýndan hoþlanmayacaklardýr. Halklarýn yönetiminde olan bir ülke kolay kolay devletinin topraðýný, doðal kaynaklarýný baþka güçlere peþkeþ çekemez! Bu nedenledir ki batý, yanýnda olan, biat etmiþ otoriter yönetimlere demokrasi tavsiye etmez. Demokrasi, yýkýcý bir silah gibi de kullanýlabiliyor bu ülkelere karþý; otoriter yönetimlere karþý en büyük silah demokrasi'dir ama Halklar için ise silah deðil lütuftur. Türkiye'nin on yýllarýn statik davranýþ kalýplarýný yýkýp halklarýn yanýnda bir tutum takýnmasý uzun zamandýr iþleyen çarklarýn aksamasýna neden oluyor kanýmca. Bize on yýlda bir askeri darbeleri hesap edenler aslýnda bizi bölgenin þartlarýna uyarlýyorlardý. Bir Mýsýrlý, Suriyeli bize baktýðýnda kendi ülkndeki benzeri yapýyý görüyordu. Biz demokratik bir ülkeyiz diye kendimizi kandýrýyorduk ama aslýnda onlardan pek de farkýmýz yoktu. Ýþte son on yýlda olan þey bu ayrýþmadýr. Ortadoðu'da demokrasi batýlý güçler tarafýndan yasaklanmýþtýr, istenmeyen bir durumdur buralarda Demokrasi. Türkiye, iþte böylne büyük bir oyunun çarkýna çomak sokuyor, zihinleri kurcalýyor, ezberleri bozuyor. Sizi temin ederim ki, biz özgürleþtikçe, daha adil ve eþitlikçi oldukça terör daha da týrmanacaktýr SÝZ, - Vatandaþlýk kavramý yerine Netdaþlýk kavramýna alternatif görenler - Dünyayý düm düz diye algýlayanlar - Çok inanmanýn radikal az inanmanýn liberallik olduðunu düþünenler - "her koyun kendi bacaðýndan asýlýr " sözünü insanlarý ayýklamak olarak görenler - itabýn tamamýný okumak yerine özetini okuyanlar ve bu sayede bilmiþ geçinenler - Ýnsanlarýn zihnine deðil de kýyafetine göre konuþanlar - Az okuyup çok duyup ve her duyduðuna, okuduðuna düþünmeden inananlar DAN MISINIZ? Eðer "Evet" ise yeni dünya düzeninin neferlerisinizdir. Peki, bu iyi bir þey mi? Etrafýnýza bakýp, insan iliþkilerindeki yapaylýða bakýp siz karar verin. Ama ben bu dünyanýn takipçisi olmamak için eski kafalý, alaturka, gelenekçi olmayý tercih ederim. Size bir karma yemek sunuyorlar ama içinde ne olduðunu sormamanýzý istiyorlar, iste yeni dünya düzeni bu: sorgusuz, sualsiz, sorumsuz bir kültürelleþme. Saðlýcakla kalýn.

7 Ekim 202 Partiler erken seçime odaklandı! Siyasi ilçe başkanları ve belediye başkanları ile belediye başkan aday adayları A Parti ve MHP`nin erken seçim için teklif vermne odaklandı. Y erel seçimlerin öne alınması için, Anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı`na sunuldu. A Parti ve MHP nin ortak Anayasa değişikliği teklifine göre Anayasa ya geçici 20. madde ekleniyor. Buna göre, yerel seçimlerin 203 yılının Ekim ayının son Pazar günü yapılması öngörülüyor. Söz konusu düzenleme, seçim kanunlarındaki değişiklerin yıl süreyle uygulanamayacağına ilişkin Anayasa hükmünden istisna tutuluyor. Anayasa değişikliği teklifi, Meclis`in Ekim`deki açılışıyla birlikte hızla gündeme gelecek. Düzenlemenin 4 Ekim de Anayasa omisyonu`nda ele alınması planlanıyor. enel urul aşamasında ise, 9 Ekim`de birinci tur, 2 Ekim`de de ikinci tur oylamanın gerçekleştirilm öngörülüyor. Anayasa değişikliği teklifini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP enel Başkanı Devlet Bahçeli de imzaladı. Öte yandan, İstanbul`da Ak Parti ve CHP`li belediye başkanları saha çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği belirten YS`lı bir yetkili: Partilere bağlı belediye başkanları aday olacaklarmış gibi saha çalışmalarını sürdürüyorlar. Falan filan belediye başkanı aday olmayacak, yerine filan aday gösterilecek şeklinde Muhtemel spekülasyonlar yapılır. Siyasi parti liderleri illerdeki kişiler hakkında gerekli analiz çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor. İl Başkanlıklarına bağlı olarak ilçelerde saha çalışması yapan araştırmacılar (dedektifler) bilgileri toplayıp genel merkeze gönderdiler. İl ve ilçe başkanlarından alınan bilgiler ile parti genel merkezine çalışan danışmanlar da illerdeki bilgileri alarak değerlendirmelere başlandı. Bir çok belediye başkanı Ben adayım dese de gerçekte aday olmadığını biliyor. Lakin aday olmak için kendilerinden yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler toplayıp sunması isteniyor. Partilerin de belirledikleri muhtemel belediye başkan aday adayları isimleri de araştırma zincirine takıldı. Bu seçimde bir çok belediye başkan adaylarının misyonu, vizyonu, dürüstlüklerine bakılacağı dikkate alınıyor. Yerel yönetimlerin çalışma şekilleri değiştiği için hepsi merkezi yönetime bağlı durumda çalışmalarını sürdüreceği için daha güvenilir kişiler tespit edilmeye çalışılıyor. Yerel yönetimlerin en çok sıkıntı çektiği ise görevlerini kötüye kullanan belediye başkanları olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Yine aynı şekilde geçmiş dönemdeki bazı belediye başkanların ise arsa zengini olması ise devletin dosyalarında sıralanmış durumda. Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye ve Ataşehir`in bulunduğu İstanbul Anadolu Yakası`nda siyasi partiler erken seçim için saha çalışmalar yönünde düğmeye bastı. Bir çok ilçede belediye başkan aday adayları isim belirtmeden direkt çalışmalarına ağırlık veriyor. Ankara yolları ise aşındırılmaya çalışılıyor. enel Merkezlerdeki enel Başkanlar ise her ilçeye ziyaretlerde bulunarak belediye başkan aday adaylarını birebir sahada görerek potansiyelleri görme yönünde oldukları sızan bilgiler arasında yer aldı. Çekmeköy de, 2B istişare toplantısı Çekmeköy ilç sınırları içinde kalan 2B arazilerinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve halkın taleplerini görüşmek üzere bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Çekmeköy`de bazı vatandaşlar 2B arazileri konusunda zamanında müraacatlar yapamamasından doğan sorunlar yüzünden mağdur kalan vatandaşlar haklarını savunabilmek için mahkemelere başvurdu. İlçede bazı mahallelerde bulunan 2B arazileri üzerinde yıllarca ikamet eden vatandaşların yanıltıcı haberler yüzünden müraacatlarını edemeyince uyanık bazı vatandaşlar tarafından yerlerini kendi üzerlerinde göstererek hak taleplerinde bulundukları ortaya çıktı. Çekmeköy ilç sınırları içinde kalan 2B arazilerinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve halkın taleplerini görüşmek üzere bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Muhtarlıklar üzerinde arazinin kendilerine ait olduğunu gösterenler vatandaşı mağdur durumda bırakması üzerine vatandaşlar haklarını aramak için kapı kapı kamu kurumlarını dolaşıyorlar. Bazı vatandaşlar ise yasa gereği haklarını hukuk çerçevnde arıyorlar. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz`ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar, Belediye Meclis üyeleri ve A Parti İlçe Başkanı Şahmettin Yüksel`in yanı sıra ilçede 2B arazisine sahip mahalle ve köylerin muhtarları katıldı. Toplantıda Çekmeköy`deki 2B arazilerinin durumu ve ilerleyen süreçteki planlamalar masaya yatırıldı. Vatandaşların köy ve mahalle muhtarları vasıtasıyla ilettikleri talep ve sorular da toplantıda değerlendirildi. Temizlik için tutulan şahıslar, lüks tekneyi hurdaya çevirdi Çocuğuna kavuşmak isteyen anne hastanelik oldu Pendik'te, evde bekleyen çocuğuna kavuşmak için acele eden bir anne ölümle burun buruna geldi. Aniden yola çıkan anneye özel halk otobüsü çarptı. Yaralı anne bir süre yerde bekledikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. az, dün saat 9.00 sıralarında Pendik Ankara Cadd'nde meydana geldi. İddialara göre bir iş yerinde çalışan Mukaddes elleci (30), evde bir yakınına bıraktığı çocuğuna bir an önce kavuşmak için acele etti. Trafiğin yoğun olduğu saatte yola bakmadan yürümeye devam eden talihsiz anneye Sultanbeyli - adıköy güzergahında yolcu taşıyan Nihat Bakır'ın kullandığı 34 EUL 37 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Aldığı darbeyle yere düşen ve otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan annenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bu sırada otobüste bulunan bazı yolcular da yaralı anne için adeta seferber oldu. İlk müdahal yerde yapılan Mukaddes elleci için daha sonra ambulans çağrıldı. Yaklaşık 20 dakika yerde yatan yaralı kadın, daha sonra ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastan'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan elleci'nin hayati tehliknin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada olay yerinde açıklama yapan otobüs sürücüsü Nihat Bakır, genç kadının aniden yola fırladığını, hatanın kendisinde olmadığını söyledi. örgü tanıkları da yaralı kadının yol kontrolü yapmadan yürüdüğünü, bu sırada otobüsün kendisine çarptığını söyledi. azayla ilgili inceleme başlatıldı. adıköy de, kaptanı tarafından temizlenm için 3 kişiye teslim edilen tekne, sabah saatlerinde kayalıklara çarptı. Şahısların, temizlik yapmak yerine sabaha kadar alkol aldığı, daha sonra tura çıktığı ancak tekneyi kontrol edemedikleri için kayalıklara çarptıkları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre iş adamı Zeki Eriş e ait, Fenerbahçe deki alamış Marina da demirli olan Poyraz isimli tekne, kaptan tarafından temizlenm için 3 kişiye emanet edildi. Şahıslar tekneyi temizlemek yerine sabaha kadar alkol alıp eğlendi. Sabah saatlerinde de tekneyle denize açıldı. Şahıslar bir süre tekneyle turladıktan sonra tekrar marinaya dönmek istedi ancak kontrolden çıkan tekne kayalıklara çarptı. Şahıslardan biri kazada hafif yaralanınca hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 kişi ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslarla polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. endilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da saldıran şahıslar, rapor için hastaneye götürüldü. Şahıslar burada da taşkınlık yapmaya devam etti. Sağlık raporunun alınmasından sonra polis merkezine götürülen zanlıların, hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkalı oldukları öğrenildi. aza sonrası yaklaşık 200 bin euro değerindeki teknede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Söz konusu yere gelen deniz polisinin kayalıklara çıkan tekneye karada olduğu için müdahale etmem de dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8 tüm etkinliklerimiz ücretsizdir facebook.com/sultanbeylibel facebook.com/sultanbeylikultur twitter.com/sultanbeylibld twitter.com/sultanbeyliltr Sergi Sergi / Seminer / Söyleşi / Söyleşi / onferans / Özel Etkinlik Yetişkin T / Söyleşi / Söyleşi / onferans izdir t lerimiz tüm kinlikl etk m ehr Ekim - 30 Ekim N Dersaadet in Sergi 0 kültür sanat et Ekim - 30 Ekim ehr-i Aziz danlığı: ersaadet in erd kültür sanat et Şirin Cüceler Acıbadem Sanat Evi iyatr 2.00 / Çocuk Ti 06 Ekim Cumart kültür sanat etkinlik Aşk-ı Ni Ekim P Hilmi Yıldız atrosu kinlikleri az İlahiler Aşk-ı Niya Hilmi Yıldız Ekim P ekim 2 3 Ekim Cumart Esat abak Esat abaklı lı ak onser 3 Ekim Cumart sizdir ücrets endenleri 9 Ekim Cuma Saz anbul İst öksel Baktagir Mesnevi S 2, M. Fatih Çıt 0 oriller hbeti 6 Ekim Salı Mesnevi So atih Çıtlak 8.30 / Seminer 2, ans orillerle D Oz Ülke Altınok T iyatr 2.00 / Çocuk Ti 06 Ekim Cumart urtuluşu İstanbul un 06 Ekim Cumart atrosu Y 2 Ekim Cuma A Sinan Y 2 Ekim Cuma Okur Buluşmaları 2 Ekim Cuma azar- Ya dos Okuma ulübü yd Ay Sinan Yağmur 4.00 / Söyleşi 2 Ekim Cuma olcuları ece Yo a Bir Amerik 6,2,22,23 Ekim Harput t yatrosu iy etişkin Ti Ye 6, 23 Ekim Salı / azart / 5, 22 Ekim Pa 4, 2 Ekim Pazar / 4,5, apıs Devletin Ya asamızı H ya Anay 5 Ekim Pazart alı 6,2,22,23 Ekim a Bir Amerik 5.00 / / 5.00 / gı arg sı: Ya asamızı Hazırlıyoruz alar e Sısk olar ve Şişko Tiyatro Lika.00 / Çocuk Ti 20 Ekim Cumart or Sevimli Dinoz 20 Ekim Cumart Tiyatro 34 Boğaziçi Bir N İstanbul ültür Prof. Dr o 34.00/4.00 / Çocuk Ti Boğaziçi Bir Nehr-i Aziz anbul ültürü r. İskender Pala 8.30 / onferans urtuluşu alha Uğurluel Ta 2.30 / Özel Etkinlik ahmangazi M 09 Ekim Salı Abdurra arihin S Mahallelerimiz Ta Dr. Aynur Doğan.00 / Söyleşi kinlik ahmangazi Mahall Mahallelerimiz Unima İst ürtuğ Yılmaz z agö eleceğe ara elenekten Unima İstanbul 2.00 / Çocuk Ti 3 Ekim Cumart apıs Devletin Ya. Y.. Bşk. F eti Der. eke are asi Ha kra al Demok Libera 8.30 / Söyleşi eler Ülk Sebz Birdirbir Çocuk Ti.00/4.00 / Çocuk 8 Ekim P gı arg sı: Ya efik Beyaz eyza eçmen, Yazar Şe. Fe yleşi eler Ülk / Çocuk Ti Tiyatro Alkış 2.00 / Çocuk Ti ağı Agah ile ura D ğ önül g D ültekin Alihocagil Ekim Cumart Şer a Şeref Ta THM 05 Ekim Cuma Ero l P Er a va aşlıov ef Ta re aşlıova Ekim Cuma THM lak arl olpa lak an Meali 09 Ekim Salı Mehmet Akif in ur arihin apısı Ta han Afyoncu, Dr. Coşkun Yılmaz, Pr Doç. Dr.Erh 8.30 / onferans kı yıp O ar Pa yunlar yp k ay me Ti D.00/4.00 / Çocuk Ekim P O O an Meali arihin apısı of. Dr. Recep Şentürk ro S T yunlar / Çocuk Ti a İşboğa y Oy a İşboğa O Ekim Cumart erisi Su Pe iyatro Alkış Ti 2.00 / Çocuk Ti 3 Ekim Cumart anbul Sufi İst Turgut Özüfler Ekim P a 9 Ekim Cuma emali Bab Aşık e dan Bir A y e um Erzur A yat ve d ya Edebiy Sadık Yalsızuçanlar 8.30 / Söyleşi anbul onser Arif: e Bilgelik Aif yleşi o Engin Özdeş Engin Özdeş Ekim Cumart Erol Par anbeyli.bel.tr facebook.com/sult facebook.com/sult arlak com/sultanbeylikultur com/sultanbeylibel twitter twitter Derme Tiyatro ultanbeyli t (S (S er.com/sultanbeyliltr er.com/sultanbeylibld O 2 02 el: ) Te ele y Yanı) Beledi nbeyli n ahmangazi Mh. Beled Abdurrahmangazi Mh. Bele Abd ÜR ANBEYLİ ÜLTÜ ANBEYLİ ÜLT TA SULTA SULT LT Oya İşboğa AZ 6 AZ YA MUHSİN YA MUHSİN o:8 2 y Cd No:8 e Cd. N MEREZİ ahmangazi Mh. Belediy R MEREZİ R Sadık Yalsızuçanlar / / 2 o: el: Tel algazi Mh. u o:8 ecd N be Cd. N MEREZ algazi Mh. ub Ba Batt TÜR MEREZ ICI Ü U ÜLT LT ZICIOĞLU ZICIOĞ 235 Zİ o:8 Zİ

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje

İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje On5yirmi5.com İHH'dan Yetimlerin Yüzünü Güldürecek Proje İHH İnsani Yardım Vakfı düzenlediği Yetim Dayanışma Günleri kapsamında hazırladığı 120 proje ile 23 ülkedeki yetimlerin yüzünü güldürecek. Yayın

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden sadakataşlarından aldığı ilhamla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Rabb'in için Namaz kıl, Kurban kes!

Rabb'in için Namaz kıl, Kurban kes! Rabb'in için Namaz kıl, Kurban kes! Kevser Sûresi 2 Kurban sevabınıza yoksulların, gariplerin, sahipsizlerin, yetimlerin, aç ve hasta olanların, seslerini duyuramayan daha nice Mağdur ve Mazlumların duasını

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

KURBAN BEDELI 100 Euro

KURBAN BEDELI 100 Euro Kurban sevabınıza yoksulların, gariplerin, sahipsizlerin, yetimlerin, aç ve hasta olanların, seslerini duyuramayan daha nice Mağdur ve Mazlumların duasını da ekleyin! KURBAN BEDELI 100 Euro İSLAM TOPLUMU

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür.

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurbanlarınız Afrika da Bayram Olsun. Kurbanlarınızı Afrika nın en ücra yerlerine

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI 86. KEZ KAPILARINI AÇIYOR

İZMİR ENTERNASYONAL FUARI 86. KEZ KAPILARINI AÇIYOR İZMİR ENTERNASYONAL FUARI 86. KEZ KAPILARINI AÇIYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı on gün sürecek

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI ULUS VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI MİNİMUM PUAN Uluslararası SAT 1 1000 Uluslararası GCE (General Certificate Examination) A Level 2 courses

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif 9778 KONGO CUMHURİYETİ Aktif 9779 RUSYA FED. / BURYAT

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.12.2014 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ 9.740 11.468 12.679 14.001

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ - TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DESTEKLER 23 AĞUSTOS 2017

TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ - TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DESTEKLER 23 AĞUSTOS 2017 TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ - TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE SAĞLANAN DESTEKLER 23 AĞUSTOS 2017 Sunum Planı 1. Türk Müteahhitlik Sektörüne Genel Bakış 2. Teknik Müşavirlik Sektörüne Genel Bakış 3. Teknik Müşavirlik

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK KASIM 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi (FETÖ/PDY) 15 Temmuz

Detaylı

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti

Başkan Atabay, Bayramda huzurevlerini ziyaret etti Kurban Bayramında Didim Protokolü bayramlaştı sayfa 3 Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz Yıl : 1 Sayı : 47 10/Eylül/2016 DIDIM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Beykoz da - Özgün Haber

HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Beykoz da - Özgün Haber Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber 1 / 10 Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber 2 / 10 Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ da - Özgün Haber Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ 'da Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Binası'nın

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

ÖZEL DÜNYA ÇOCUK EVİ ANAOKULU EĞİTİM YILI YILDIZ GRUBU AKADEMİK TAKVİMİ

ÖZEL DÜNYA ÇOCUK EVİ ANAOKULU EĞİTİM YILI YILDIZ GRUBU AKADEMİK TAKVİMİ 05 EYLÜL Bütün çocuklarımız okulda, uyum ve gözlem sürecimiz başlıyor. 13 EYLÜL Eğlence merkezine gidiyoruz 15 EYLÜL TANIŞMA TOPLANTISI 18 EYLÜL Sosyal derslerimiz başlıyor 20 EYLÜL VATANDAŞ ÇOCUK projesi

Detaylı

2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU

2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU 2016 FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN 12. TÜRKİYE NİN AYDINLATMA VE ELEKTRİK FUARLARI LED, Aydınlatma, Elektrik ve Elektronik Yan Sanayi alanlarında dünyanın nadir fuar

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen DEĞIRMENCI DERGISI; Üretim süreçlerindeki teknik konuları ele alan makale ve röportajları, Her sezon farklı ürünlerdeki

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

Kritik kavşağa ilerlerken

Kritik kavşağa ilerlerken Kritik kavşağa ilerlerken Ülkemiz, tarihinin en kritik kavşaklarından birine doğru hızla ilerliyor. 16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz hem kendisinin hem de çocuklarının ve torunlarının geleceği için hayati

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2017-E.23076 *BEKABPP2M* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi Sayı : 48403959-203.99- Konu : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

2014 YILI İÇERİK PLANI

2014 YILI İÇERİK PLANI 2014 YILI İÇERİK PLANI OCAK ŞUBAT MART KAPAK DOSYASI: Kuru Makarna Teknolojileri ve Kuru Makarna Teknaolojilerindeki Son Gelişmeler ÜRÜN ARAŞTIRMASI: Dünya Kuru Makarna Pazarı TÜKETİM ARAŞTIRMASI: Güney

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi

Detaylı

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com MEDYA KİT 2016 Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı www.bbmdergisi.com Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı