Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE"

Transkript

1

2 Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

3

4 Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

5 YENÝ DÖNEM Yayýncýlýk Kitap Dizisi I. Baský Temmuz-2004 (Kitabýn ilk baskýsý Yeni Evre Yayýncýlýk Ltd.Þti. tarafýndan Þubat 2002 de yapýlmýþtýr.) Baský: Ser Matbaacýlýk

6 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz Sýçrama Çaðý Çaðýn Gerçeði Yeni Evre Dünya Tarihinin Yeni Bir Evreye Girmesinin, Dünya Devrim Sürecine Etkisi Kýsa Tarih Proletarya Mücadelesinin Tarihsel Geliþimi Tekeller ve Proletaryanýn Mücadelesi Kapitalizmin Yýkýmý Dünyada Ekonomik Ýlhak Kapitalizmin Süreklilik Kazanmasý, Ekonomik Kriz ve Ýþsizlik Bireyin Tam Geliþimi Proletarya Enternasyonalizmi Geniþ Kitleler Dünyayý Deðiþtirmek Ýçin Harekete Geçiyor Kapitalizmin Tarihsel Zorunluluðu Bitmiþtir Bugün ve Geçmiþin Büyük Savaþý Bütünlük Çaðý Komünist toplumun Zorunluluðu Proletaryanýn Baðýmsýz Sýnýf Hareketi Tarihin Geliþimi Yeryüzü Mücadele Alaný Doðal Tarihi Süreç Küresel Ýç Savaþ Nesnelik Toplumsal Devrim Diyor Kapitalist Özel Mülkiyet Ve Zor Ýþbirlikçilik Güvence Deðil

7 Yeni Evrede Sýnýf Mücadelesi Emperyalist-Kapitalist Sistem Kuþatma Altýnda Burjuvazi Dünyaya Egemen Olamýyor Proletaryanýn En Yaþamsal Sorunlarý Devrim Sorunu Haline Gelmiþtir Dünya Proletaryasýnýn Nitelik Yükseliþi Yarýna Bakmak Proletarya Sýnýf Mücadelesinin Çetin Döneminde Boyun Eðmekten Baþkaldýrýya Kitleler Tarihin Bilincinde Özgürlük Çaðýnýn Tarihsel Koþullarý Ýnsanýn ve Doðanýn Baþkaldýrýsý Yeni Durumda Bulunuyoruz Bugünkü Devrim Ortamý Öncekilerden Farklýdýr Yeni Evre Gerçekliðini Herkese Kabul Ettirecektir Mesele Sýnýflarý Kaldýrmaktýr Dünya Proletarya Ordusunun Bir Müfrezesi Olmak EK Kapitalizmden Komünizme Geçiþte Komünist Partisi Proletarya Enternasyonalizmi Öne Çýkýyor Dünyadaki son Geliþmeler ve Proletaryanýn Devrimci Görevleri

8 GE NÝÞ LE TÝL MÝÞ YENÝ BAS KI YA ÖN SÖZ Bu ki ta býn, bi rin ci bas ký sýn da ol du ðu gi bi, i kin ci bas ký sý da, fark lý ta rih ler de ya zýl mýþ ya zý lar dan o lu þu yor. Bu bi çim de o luþ muþ bir ki ta býn ken di ne öz gü ku sur la rý o la ca ðý a çýk týr. Ön plan da tu tu lan, ko nu nun iç bü tün lü ðü dür. Bu, sað lan ma ya ça lý þýl mýþ týr. Ay rý ca, ko - nu nun da ha i yi an la þýl ma sý i çin ba zý dü zen le me ler ya pýl mýþ týr. Ye ni Ev re, da ha ki tap o la rak ya yýn lan ma dan, sos ya list ha re - ke tin dik ka ti ni çek ti. Bu il gi, ki tap la bir lik te art tý. An cak, tüm bun - lar ses siz ce o lu yor du. Her za man ol du ðu gi bi, bu de fa da gö rüþ le ri - mi ze kar þý bir ses siz lik du va rý ö rül dü. Bu nun la bir lik te, ki ta býn, et ki si ni ge niþ bir a lan da gös ter di ði de bir ger çek tir. Bu ra da ki gö rüþ ler den et ki le nen le rin, ya rar la nan la - rýn sa yý sý ar tý yor. Ne var ki bu et ki len me, he nüz ö ze yö ne lik de ðil. Gö rüþ ler, en ka ba ve yü zey sel bi çim de a lý ný yor. So nuç ta, or ta ye re, Ye ni Ev re nin ka ri ka tür le ri çý ký yor. Ka pi ta list dün ya da, mil yon lar ca e mek çi, ka dýn, er kek ve genç in san, ya þa dý ðý e ko no mik ve top lum sal ko þul la ra kar þý a yak lan ma i - çin de. Pro le tar ya, bur ju va ziy le, mev cut dün ya yý alt üst e de cek bir sa va þý ma tu tuþ tu. Bu dev rim ci baþ kal dý rý, bir ya nýy la es ki dün ya nýn çök me sin de, bir ya nýy la da, ye ri ni a la cak ye ni dün ya nýn mad di ko - þul la rý nýn, her ba kým dan ol gun laþ ma sýn dan ve tüm bun la rýn bi lin ce yan sý ma sýn dan i le ri ge li yor. Ka pi ta list ö zel mül ki yet, top lum sal mül ki ye te dö nü þe cek tir. Bu dö nü þüm, hem di ya lek tik tir, hem de ta rih sel bir zo run lu luk tur. Bu dö nü þü mü ger çek leþ ti re cek bi ri cik dev rim ci sý nýf, pro le - tar ya dýr. Pro le tar ya, dev rim ci gö rev le ri ni, ye ni ta rih sel ko þul lar da ye ri ne ge tir mek te dir. Ye ni ta rih sel du ru mu, tüm yön le riy le or ta ya koy mak, bi zim i - çin bir gö rev o la rak dur mak ta dýr.

9

10 SIÇ RA MA ÇA ÐI Pro le tar ya nýn ey lem le ri bü tün dün ya da bü yük bir ge liþ me i - çin de. Pro le tar ya nýn dev rim ci mü ca de le si her yer de yük se liþ te. 1 Ma yýs 2000 de pro le tar ya nýn dün ya ça pýn da ki mü ca de le sin de tam bir pat la ma (sýç ra ma) ya þan dý. Dün ya da bu gün ya þa nan ge liþ me ler, 68 dün ya ey lem le rin den da ha i le ri dü ze yi tem sil e di yor. 68 de genç - li ðin ö ne çý ký þý be lir gin di, bu gün i se pro le tar ya ö ne çýk mýþ týr. Ka pi - ta liz min ev ri mi nin gel di ði yer, o lay la rýn dün ya dü ze yin de ki ge liþ - me le ri pro le tar ya yý ö ne çý kar tý yor. O lay lar dün ya da dev rim ci yön de sey re di yor. Pro le tar ya nýn dev rim ci mü ca de le si, ka pi ta liz min, sos ya liz me þid det li sal dý rý la rý nýn ol du ðu 80 ve 90 lý yýl la rýn ar dýn dan bu yüz - yý la doð ru yük se li þe geç ti. Bu nun ilk güç lü i þa ret le ri 90 lý yýl la rýn or ta la rýn da ve ril di. Dün ya bur ju va zi si, o za man bu nun far kýn da de - ðil di. E mek çi sý nýf la rýn so kak gös te ri le ri nin, a yak lan ma la rý nýn ge çi - ci o la ca ðý ný ve bu nun üs te sin den ge le ce ði ni dü þü nü yor du. Öy le ol - ma dý ðý Se atl le a yak lan ma sý, Da vos, Was hing ton, Gü ney As ya a - yak lan ma la rý, La tin A me ri ka a yak lan ma la rý ve so kak sa vaþ la rýy la a - çýk o la rak or ta ya çýk mýþ týr. 1 Ma yýs tam bir pat la ma ol du. Bü tün ký - ta lar da mil yon lar ca iþ çi, halk kit le le ri so ka ða çýk tý. Her yer de an tika pi ta list slo gan lar ön plan day dý. Pro le tar ya nýn dev rim ci pers pek - tif le ri nin ken di si ni ka bul et tir di ði an ti-ka pi ta list a yak lan ma, ey lem - de ve bi linç te i le ri doð ru bir sýç ra ma dýr. Pro le tar ya nýn ve halk kit le - le ri nin an ti-ka pi ta list dün ya a yak lan ma la rý, yüz yý lý mý zý sos yal-dev - rim ler ve sos yal-a yak lan ma lar yüz yý lý ya pan ge liþ me le ri bu gün den 9

11 baþ lat mýþ týr. E ko no mik ve ta rih sel ko þul lar bü tün ký ta la rýn dev rim ci dö nü þüm sü re ci ne gir me si i çin ye te rin ce ge liþ kin dir. Her ge çen sü re de, da ha çok kit le an ti-ka pi ta list ve an ti-em - per ya list ey lem le re yö ne li yor. Ya þam hak la rý gas pe di len mil yon lar, ya þam ko þul la rý ný de ðiþ tir mek i çin, dün ya yý de ðiþ tir me ey lem le ri ne a tý lý yor lar. Kit le le rin bü yü yen sa yý lar la ey lem le re baþ vur ma la rý dün ya ça pýn da dev rim ci yük se liþ tir. Her ey lem, ye ni ey lem le ri a teþ - li yor. Her ye ni ey lem, ön ce kin den da ha bü yük ve et ki li o lu yor. Em - per ya list ül ke ler de bu gü ne ka dar on yýl lar bo yu gö rül me yen kit le ey lem le ri ard ar da gö rül me ye baþ la dý. Dün ya da on yýl lar, ay la ra sý - ðý yor. Ay lar haf ta la ra, gün le re doð ru gi di yor. Ger çek ne den le ri e ko - no mik ve ta ri hi sü re cin i çin de ya tan mil yon la rýn a yak lan ma sý, u zun bi ri ki min pat la ma bi çi min de ken di si ni be lir gin leþ tir me si dir. Kit le a - yak lan ma sý nýn, top lum sal dev ri min be lir gin leþ me si ka pi ta liz min çe liþ me li, an ta go nist ev ri mi nin gel di ði ye ri ta ným lý yor. Ka pi ta liz min em per ya list a þa ma sý top lum sal dev rim ça ðý ný baþ lat tý. 21. yüz yýl bu ça ðýn bü tün u lus la rý, halk la rý, pro le ter kit le le ri kap sa ya ca ðý bir çað o la cak týr. Bur ju va zi bu nu kav ra mýþ de ðil. NA TO, be lir le di ði a yak lan - ma yüz yý lý te zi ni, ça ðý kav ra dý ðý i çin de ðil, ken di var lýk ne de ni ni bir te me le da yan dýr mak i çin or ta ya koy du. Le ni nist Par ti çok ön ce - den, bu yüz yý lýn sos yal-dev rim ler ve sos yal-a yak lan ma lar yüz yý lý o - la ca ðý ný i nan dý rý cý bi çim de be lirt miþ tir. Dün ya yý de ðiþ ti re cek top - lum sal dev rim ler ça ðý, ser ma ye dün ya sý na son ve re cek ye ni a þa ma - ya gir di. An ti-ka pi ta list top lum sal ha re ket ler de ki sýç ra ma nýn ne den le - ri ni ka pi ta lizm de a ra mak ge re kir. Em per ya list a þa ma da ki ka pi ta - lizm, ka pi ta liz min çü rü me, çö küþ a þa ma sý dýr. Ya ni ka pi ta lizm, ü re - ti ci güç le rin ge liþ me si i çin oy na ma sý ge re ken i le ri ro lü oy na dýk tan son ra, ge liþ tir di ði ken di öz top lum sal güç le ri nin ge li þi mi ö nün de a - yak ba ðý ol du. Bu a yak ba ðý ol ma du ru mu kar þý lýk lý dýr. Ka pi ta list ü - 10

12 re tim i liþ ki le ri ü re ti ci güç le rin ö nün de a yak ba ðý dýr; ü re ti ci güç ler de ka pi ta lizm ö nün de a yak ba ðý dýr. Bu du rum, ka pi ta liz mi çö kü þe gö tü ren bir ge liþ me dir. Ka pi ta liz min çü rü me, çö küþ a þa ma sý na gel - me si, ka pi ta list ev ri min, en so nun da sos yal dev rim nok ta sý na gel - me si dir. Ka pi ta liz min bu çü rü me a þa ma sýn da sü reç, u zun sü re li, ya - vaþ de ðil sýç ra ma lý iþ ler. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik le ri sýç ra ma lý o la rak, ka pi ta liz min yý ký lý þý ný yo ðun laþ tý rýr lar. E ðer bu an la þýl maz - sa, 20. yüz yý lýn ve 21. yüz yý lýn top lum sal dev rim le ri an la þý la maz. Ka pi ta liz min bü tün çe liþ ki le ri ni, ha re ket ya sa la rý ný, an ta go - niz ma la rý ný da ha üst dü zey de ü re ten em per ya lizm, ka pi ta liz min son a þa ma sý, sos ya liz min ön gü nü dür. Top lum sal dev rim ler ça ðý ný baþ la - tan E kim Dev ri mi, em per ya list-ka pi ta list dün ya sis te mi nin, u lus la - ra ra sý ko þul la rý ta ra fýn dan ha zýr lan dý. E kim ön ce sin de dev ri min ob - jek tif ko þul la rý bü tün dün ya da or ta ya çýk tý. E kim Sos ya list Dev ri mi, dev ri min dün ya ça pýn da ki ob jek tif ko þul la rý nýn ü rü nü dür. Ob jek tif ko þul la rýn dün ya ça pýn da dev rim ci ol ma sý, es ki ka pi ta list dün ya nýn yý ký lýþ sü re ci nin na sýl sýç ra ma lý iþ le di ði nin i fa de si dir. Tüm dün ya E - kim Dev ri mi nin ar dýn dan tam bir yüz yýl top lum sal dev rim le re sah - ne ol du. Ka pi ta lizm den ko mü niz me ge çiþ ça ðý, top lum sal dev rim ler ve pro le tar ya dik ta tör lü ðüy le baþ la dý. Sý nýf sýz top lu ma dev rim ci ge - çiþ dö ne mi, tam bir sýç ra ma dýr; es ki top lu mun ye ri ne ye ni top lu mun ku rul du ðu bir sýç ra ma. Em per ya lizm, ken di i çin de ki top lum sal dev rim ler den, dün - ya nýn zen gin lik kay nak la rý na, top ra ða ve e me ðe el ko ya rak, dün ya ar tý-de ðe ri ni gas pe de rek, el de et ti ði dün ya sö mü rü sü nün bir kýs mý - ný ken di pro le tar ya sý nýn üst ta ba ka sý na ve re rek kur tul du. Ya ni em - per ya list a þa ma da ki ka pi ta lizm, su ni yol lar la ken di yý ký lý þý ný ge cik - tir di. Bu nu ka pi ta liz mi ve top lum sal dev rim le ri bü tün dün ya ya yay - ma pa ha sý na ger çek leþ tir di. Ser ma ye nin dün ya ça pýn da ki e ge men li - ði, mad di ser ve tin da ha az el de top lan ma sý ve ka pi ta liz min bü tün iþ - le yiþ ya sa la rý nýn iþ le me si so nu cu, gü nü müz de, bu e ge men lik al týn - 11

13 da ka lan top lum sal sý nýf lar i çin tam bir alt-üst o luþ ol du. Ka pi ta liz - min dün ya e ko no mik kri zi, ü re ti ci sý nýf lar i le kü çük bur ju va lar i çin gö rül me miþ bir yý kým dýr. Ka pi ta liz min dün ya e ko no mik kri zi sü - rek li ol du ðun dan, e mek çi sý nýf la rýn ve kü çük bur ju va la rýn yý ký mý da sü rek li ol muþ tur. E ko no mik kriz, ma li kriz ve te kel le rin dün ya ça - pýn da bir leþ me le ri so nu cu, ka pi ta liz min ez di ði kit le le rin ya þa mýn da be lir gin bir kö tü leþ me gö rül dü. Kit le sel iþ siz lik ka pi ta liz min üs tü ne çýð gi bi düþ tü. Dün ya iþ siz ler or du su, top lum sal ü re tim sü re ci ne dö - ne me ye cek du rum da. Ýþ siz bý ra kýl ma la rý so nu cu dün ya da on mil - yon lar ca kit le nin ya þam hak ký e lin den a lýn mýþ týr. Ya ni mil yon lar ca in san dün ya dan ko vul muþ tur. Ýþ siz li ðin bu ka dar bü yü me si, bü yü - me e ði li mi nin sür me si, ça lý þan la rýn üc ret le ri ni ve ya þam ko þul la rý ný da ha a þa ðý la ra çe ki yor. Çe þit li sö mü rü ve ser vet el de et me bi çim le - riy le mil yon lar ca kü çük mülk sa hi bi, mül ki ye tin den u zak laþ tý rýl mýþ - týr. Pro le ter leþ me sü re ci ve ya rý-pro le ter leþ me sü re ci da ha çok in sa - ný kap sa ya rak yo ðun laþ mýþ du rum da. Bü tün dün ya da mil yar lar ca in sa nýn yok sul laþ ma sý, ya þa mý nýn alt-üst ol ma sý ta ri hin en bü yük yý - kým la rýn dan bi ri dir. Bu yý ký mýn bo yut la rý her ge çen gün de rin le þi - yor. Ka pi ta liz min e ko no mik kri zi, bur ju va zi nin ü re ti ci güç le ri yö - ne te me me si ve on la rýn ge li þi mi nin ö nün de en gel ol ma sý, ser ma ye - nin bü yü me si, mer ke zi leþ me si dün ya ti ca re ti nin kri zi ve baþ ka e ko - no mik ne den ler le mülk süz leþ me de ve iþ siz lik te sýç ra ma lý ge li þim ya þan dý. Ký sa sü re de mil yon lar ca ça lý þan iþ siz kal dý. Bor sa la ra bað - lan mýþ o lan mil yon lar ca kü çük bur ju va bir an da ken di si ni yok sul lar a ra sýn da bul du. Sa de ce Gü ney As ya e ko no mik kri zi sý ra sýn da bor - sa lar da ki sar sýn tý so nu cu yüz mil yon lar ca kü çük mülk sa hi bi, bü tün ser ve ti ni yi tir di ve yok sul lar a ra sý na gir di. Kit le le rin e ko no mik ya - þa mý ký sa sü re i çin de yý kým ya þý yor. Ser ma ye da ha bü yük bir güç le ve da ha yo ðun o la rak bü yü yor, bu i se zen gin li ðin bir ku tup ta bi ri ki - mi ne kar þýn, yok sul lu ðun kar þý ku tup ta da ha bü yük kit le yi kap sa ya - 12

14 cak bi çim de bi rik me si de mek tir. Bu i se sý nýf çe liþ ki le ri nin ve an ta - go niz ma sý nýn þid det len me si de mek tir. Pro le tar ya nýn dün ya dü ze yin de ki dev rim ci yük se li þi, ol gun ko þul lar da gün de me ge li yor. Top lum sal dev rim i çin ha zýr o lan yal - nýz ca mad di ko þul lar de ðil, dün ya nýn po li tik ko þul la rý da, ob jek tif o - la rak bu dev rim i çin uy gun dur. Bu gün kü dev rim ler, da ha uy gun ko - þul lar da gün de me ge len dev rim ler dir. 19. yüz yýl da gün de me ge len pro le ter a yak lan ma ve dev rim ler, uy gun dün ya ko þul la rý na sa hip de - ðil ler di. Bu ne den le ba þa rý lý o la ma dý lar. Te kel ci ka pi ta lizm, dev ri - min mad di ko þul la rý ný ol gun laþ týr dý. 20. yüz yýl, dev rim le rin ko þul - la rý nýn bü tün yön le riy le or ta ya çýk tý ðý bir dö nem o la rak geç ti. Her ül ke de dev ri min ha zýr la ný þý, ka pi ta liz min e þit siz ge li þi mi so nu cu fark lý fark lý za man lar da gün de me gel se de, dün ya ko þul la rý a çý sýn - dan uy gun o la nak la ra sa hip ti. Sos ya liz min E kim Dev ri mi yle ger - çek leþ me ye baþ la ma sý ve ar dýn dan bir di zi ül ke nin sos ya liz me geç - me siy le sos ya liz min bir sis tem ha li ne gel me si, bü tün ül ke ler de halk la rý sos ya liz min et ki si ne sok tu. Halk la rýn u lu sal ve top lum sal kur tu luþ sa vaþ la rý, güç lü bir sos ya list sis te min des te ðin de ger çek leþ - ti. Sos ya list sis te min güç lü des te ði ve sos ya liz min ba þa rý lý i ler le yi - þi, bü tün dün ya da em per ya list-ka pi ta list sis te me kar þý mü ca de le le - rin yük sel me si ni ve ki mi yer ler de za fe re u laþ ma sý ný sað la dý. Em per - ya liz min bü yük e ko no mik, as ke ri ve po li tik gü cü ne kar þýn, ta rih sel ko þul lar halk la rýn kur tu lu þu i çin uy gun du. Bü tün ül ke le rin pro le ter - le ri ve halk la rý, bu ta ri hi ko þul lar da em per ya list-ka pi ta list sis te me kar þý a yak lan dý lar. E kim Dev ri mi ve Do ðu Av ru pa Dev rim le ri em per ya lizm al - týn da, dün ya sa vaþ la rý nýn yol aç tý ðý ko þul lar da ger çek leþ ti. E kim Dev ri mi nin ger çek leþ ti ði ko þul lar da dün ya sa va þý nýn yol aç tý ðý e - ko no mik yý kým, sos yal yý kým dün ya da dev ri min ob jek tif ko þul la rý - ný o luþ tur du. Bu gün i se dev ri min dün ya ça pýn da ki ob jek tif ko þul la - rý dün ya sa vaþ la rý nýn yol aç tý ðý ko þul lar dan de ðil, em per ya liz min 13

15 ge nel ko þul la rýn dan doð muþ tur. Em per ya list a þa ma da ki ka pi ta liz - min bü tün ge liþ me ya sa la rý, e ko no mik kriz ler, sý nýf sa vaþ la rý, sos ya - list ve ka pi ta list ül ke ler a ra sýn da ki bü yük mü ca de le ve baþ ka ne den - ler le doð muþ o lan dün ya ko þul la rý, top lum sal dev rim i çin uy gun bir du rum ya rat mýþ týr. Bir ül ke de, dev ri min ko þul la rý e le a lý nýr ken, yal nýz ca söz ko - nu su ül ke nin ko þul la rý nýn ken di ba þý na ye ter li ol ma dý ðý ný, dün ya ko þul la rý nýn da gö zö nün de bu lun du rul ma sý ge rek ti ði ni bi li yo ruz. Dün ya ko þul la rý her ba kým dan top lum sal dev rim ler i çin uy gun dur. Her ül ke de ki ko mü nist güç le rin yap ma sý ge re ken bu ka dar uy gun dün ya ko þul la rýn dan ya rar la nýp, ken di bur ju va la rý ný de vir mek, pro - le tar ya yý ik ti da ra ge tir mek ve sos ya liz me geç mek tir. Ka pi ta lizm den ko mü niz me sýç ra ma lý ge çiþ dö ne mi, bu nun bü tün ko þul la rý ný ol gun - laþ týr dý. Sos ya list ül ke ler de ya þa nan ge liþ me ler, sos ya liz min bü yük tah ri ba tý, dün ya bur ju va zi si ne, em per ya list ül ke le re ge çi ci ve gö re - ce bir üs tün lük ver di. Bu nun ge çi ci ol du ðu ký sa sü re de an la þýl dý. Em per ya list ül ke ler bü tün dün ya da bü yük ey lem ler le kar þý kar þý ya gel di. Em per ya list ül ke ler, ba ðým lý ka pi ta list ül ke ler de top lum sal dev rim le ri ön le mek i çin sal dýr gan lý ðý ný ve te rö rü nü en üst dü ze ye çý kar týr ken, ken di mer kez le rin de mil yon lar ca kit le nin ey lem le riy le sar sýl dý. Em per ya list ül ke ler de on yýl lar bo yu gö rül me yen kit le sel - lik te ve þid det te gös te ri ler ve a yak lan ma lar ol du. Bur ju va ve em per - ya list i de o log la rýn an ti-pro le ter ve an ti-ko mü nist i de o lo ji le ri ve sav - la rý en baþ ta ken di mer kez le rin de bü yük dar be ye di. Pro le tar ya dün - ya yý de ðiþ ti re cek dev rim ci bir güç ol du ðu nu, top lum sal dev rim ler ça ðý ný so nu na ka dar gö tü re ce ði ni bü yük kit le ey lem le riy le ka nýt lý - yor. Dün ya pro le tar ya ha re ke ti i se ar týk, dü ne gö re da ha bi ri kim li, gü ven li ve ka rar lý dýr. Dün ya yý dev rim yo luy la de ðiþ tir me ey le mi her yer de yük se liþ te. Em per ya list-ka pi ta list sis tem ha len e ko no mik, top lum sal, 14

16 po li tik, as ke ri o la rak bü yük bir güç tür. Bu ne den le pro le tar ya dev - rim yo luy la, dev rim ci zo ra da ya na rak yo lu nu aç mak du ru mun da dýr. Sý nýf lý top lum dan, sý nýf sýz bir top lu ma ge çiþ san cý lý o la cak týr. Bu ge - çiþ kos ko ca bir ça ðý i çe re cek tir. Bu an lam da her ül ke de pro le ter dev rim ci güç ler u zun sü re li sý nýf sa vaþ la rý ný gö zö nün de bu lun dur - ma lý dýr. Her ül ke pro le tar ya sý kur tu lu þa gi den yol da, da ha þid det li ey lem ler den, iç sa vaþ lar dan, a yak lan ma lar dan ge çe cek tir. Bur ju va - zi nin, ka çý nýl maz so nu nu gör dük çe, ge ri ci þid de ti ni ve sal dýr gan lý ðý - ný en üst dü ze ye çý ka ra ca ðý ke sin lik le bi lin me li dir. Bu an lam da dün - ya pro le ter ve ko mü nist ha re ke ti, en þid det li sý nýf sa vaþ la rý na gö re ha zýr lan ma lý dýr. Bu sa vaþ ta za fer, pro le tar ya ve halk güç le ri nin o la - cak týr. Dün ya bur ju va zi si ve em per ya lizm bu gün kü du ru mu nu ve gü cü nü çok u zun sü re ko ru ya ma ya cak týr. Ta ri hi ge liþ me le re yal nýz - ca pa sif ev rim ci lik a çý sýn dan ba kan lar, ka pi ta liz min da ha u zun bir dö nem a yak ta ka la ca ðý ný ö ne sü rü yor lar. Oy sa ki ta ri hi ge liþ me ler yal nýz ca ev rim den i ba ret de ðil dir; sýç ra ma lý ge li þim ta ri hi bir ka çý - nýl maz lýk týr. Üs te lik bu sýç ra ma ar týk öy le u zun bir sü re cin so nun da gün de me gel me ye cek tir. Ka pi ta lizm ken di ev ri miy le, ken di ta rih sel sý nýr la rý na gel di. Bu sý nýr lar da ka pi ta liz min çö kü þü sýç ra ma lý dýr. Bu bü yük çö küþ, bü tün ka pi ta list sis te mi kap sý yor. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik le ri nin sýç ra ma lý ro lü, bu gün güç lü gi bi gö rü nen dün ya bur - ju va zi si nin a yak la rý nýn al týn da ki top ra ðý çe kip a lý yor. Ka pi ta liz min çö kü þü de, ka pi ta liz min bað rýn da sos ya liz min do ðu þu da sýç ra ma lý bi çim de ger çek le þi yor. Ça ðý mý zýn bu ö zel li ði, ö zel lik le gü nü mü zün bu ö zel li ði kav ra na maz sa, dün ya ça pýn da ki bü yük kit le a yak lan ma - la rý kav ra na maz lar. Bü tün bu ge liþ me ler in san lý ðýn i çi ne gir di ði ye - ni ev re nin ö zel lik le ri dir. Sý nýf sýz top lu ma ge çi þin bu ev re si i yi kav - ran ma lý dýr. Em per ya list ül ke ler de u zun sü re dev rim ci du ru mun doð ma - ya ca ðý, em per ya liz min bun dan do la yý u zun dö nem pro le ter top lum - 15

17 sal dev rim ler den u zak ka la ca ðý, em per ya list bur ju va zi nin du ru mu - nu sür dü re ce ði sav la rý if las et ti. Em per ya list ül ke ler de, bu gü ne ka - dar ki en kit le sel ve yay gýn kit le ey lem le ri nin or ta ya çýk ma sý, bu nun sür me si, ge liþ me gös ter me si, em per ya list ül ke le rin top lum sal dev - rim ler den u zak ka la ma ya ca ðý ný, top lum sal dev rim ler ça ðý nýn bu ül - ke le ri de sar sa ca ðý ný gös te ri yor. Dün ya bü yük bir sýç ra ma lý de ði þim dö ne mi ne gir di. Pro le tar ya bur ju va zi yi de vir mek i çin u zun dö ne mi kap sa ya - cak bir mü ca de le yi gö ze al ma lý dýr. U zun sü re li mü ca de le den geç - me yi gö ze al ma yan hiç kim se za fer bek le me sin. U zun sü re li sý nýf mü ca de le si ni, bu nun ka çý nýl maz bi çi mi o la rak u zun iç sa vaþ ver me - yi bi lin ce çý kar ma yan pro le ter ko mü nist ha re ket, dev rim ci ko nu mu - nu ko ru ya maz. Bu ger çe ðin ya nýn da, u zun sü re dir bi ri ken e ko no mik, top - lum sal so run la rýn e mek çi kit le ler de na sýl bir bi ri kim ya rat tý ðý ný gö - re me yen ler i se, bu nun bir a yak lan ma ya yol a ça ca ðý ný an la ya maz lar. A yak lan ma du ru mu nu kav ra ya ma dýk la rý i çin, u zun sü re li pa sif bir bek le yiþ i çi ne gi re cek ler dir. U zun sü re dir bi rik miþ o lan e ko no mik, top lum sal so run lar, ken di i çin de bur ju va zi yi yý ka cak pat la yý cý lar bi - rik tir miþ tir. Bu bi ri kim bir a yak lan ma ya yol a ça cak du rum da dýr. Sý nýf sýz top lu ma ge çiþ bü yük ey le mi yo ðun bi çim de sü rü yor. U ður DAÐ LI Ha zi ran

18 ÇA ÐIN GER ÇE ÐÝ Ka pi ta lizm, yal nýz ca bas ký nýn ve sö mü rü nün bi ri cik te me li ol mak la kal ma yýp ça lý þan kit le le rin ve en ge niþ halk kit le le ri nin ya - þa dýk la rý sos yal fe la ke tin de tek te me li dir. Ka pi ta lizm sö mü rü ve sos yal yý ký mýn ge niþ le ti le rek, de rin leþ ti ri le rek sür dü rül me si yö nün - de iþ li yor. Ka pi ta liz min dün ya da yol aç mýþ ol du ðu aç lýk, kýt lýk, kit - le sel sal gýn has ta lýk lar, ö lüm, in san lý ðýn bu gü ne ka dar kar þý laþ tý ðý en bü yük sos yal fe la ket ler dir. Af ri ka da mil yon lar ca in san, geç miþ te sö mür ge ci li ðin, da ha son ra ye ni sö mür ge ci li ðin ne den ol du ðu aç lýk, ö lüm, has ta lýk, çev - re fe la ke ti, ku rak lýk, kýt lýk ve ka pi ta liz min yol aç tý ðý di ðer fe la ket - ler den et ki len mek te dir. Bun lar, bu ký ta nýn, ta ri hin de kar þý laþ mýþ ol - du ðu en bü yük fe la ket ler dir. Hiç kim se Af ri ka da ya þa yan in san la - rýn bu gün i çin de bu lun du ðu du ru mun ve Af ri ka nýn ya þa dý ðý tah ri - ba týn, yý ký mýn ve ö lü mün, bu ra da ki in san lar dan ve ký ta dan kay nak - lan dý ðý ný ö ne sü re mez. Af ri ka in sa ný nýn ve Af ri ka nýn ö lü mü nün so - rum lu la rý nýn sö mür ge ci ler ve ye ni sö mür ge ci ler ol du ðu, ký ta hal ký ta ra fýn dan ke sin o la rak bi lin ce çý ka rýl mýþ týr. On lar ca yýl en e þit siz ko þul lar da, mil yon lar ca in sa nýn iþ ken ce ve ö lü müy le so nuç la nan u - lu sal kur tu luþ sa vaþ la rý, bu bi lin cin mad di gü ce dö nüþ me si dir. Af ri - ka da ki e mek çi kit le ler, ken di le ri ni yal nýz ca po li tik öz gür lü ðe ka - vuþ tu ra cak o lan de ðil, e ko no mik top lum sal sis tem o la rak da ta ri hin en bü yük yý kým la rýn dan kur ta ra cak o lan ye ni bir top lum sal sis tem kur ma mü ca de le si ne a týl mýþ lar dýr. Ko mü nist par ti le rin ve mark sistle ni nist ör güt le rin var lý ðý ve mü ca de le si, Af ri ka pro le tar ya sý nýn ve 17

19 e mek çi le ri nin a maç la rý ný ve öz lem le ri ni i fa de et mek te dir. Em per ya list-ka pi ta list sis tem yal nýz ca Af ri ka nýn ku ru tul ma - sý nýn ve ö lü mü nün de ðil; bü tün ba ðým lý ký ta lar da ki e me ðin ve do - ða nýn ö lü mü nün de tek ne de ni dir. Em per ya liz min ba ðým lý ül ke ler de ger çek leþ tir me ye ça lýþ tý ðý e ko no mik il hak sü re ci nin so nu na ka dar var dý rýl ma sý po li ti ka sý, ba - ðým lý ül ke halk la rý na kar þý en þid det li ve öl dü rü cü sal dý rý dýr. Bu sal - dý rý nýn ve sö mü rü nün so nu cu nun, bu ül ke ler de ki ya þa yan in san lar i - çin bun dan da ha bü yük yý kým lar, kit le sel ö lüm ler o la ca ðý a çýk týr. Ye ni sö mür ge ci lik o lan ba ðým lý lýk i liþ ki si bir em per ya list sö mü rü bi çi mi dir. Bu sö mü rü, ba ðým lý ül ke ler de yü rür lü ðe so ku lan po li ti ka - lar la en yo ðun dü ze ye çý kar tý lý yor. Sö mü rü, soy gun, ta lan ve çev re - nin yý ký mý diz gin siz bi çim de en üst nok ta la ra var dý rý lý yor. Ka pi ta - lizm, ken di yük sek kar la rý ve tat lý ya þa mý uð ru na in san la rý ve dün - ya yý fe la ket ten fe la ke te sü rük lü yor. Ba ðým lý ül ke ler de ki bü tün i liþ ki le ri, bü tün ü re tim ve do la þým a lan la rý ný ta ma men em per ya list te kel le rin ya ra rý na dü zen le yen, bu - nun so nu cu o la rak bu ül ke ler de ki in san la rýn sos yal yý ký mý na ne den o lan IMF, DB nýn uy gu la dý ðý po li ti ka lar bu gün den ken di so nuç la rý - ný ver miþ tir. Ü re ti min dü þü rül me si, ü re tim a lan la rý nýn yok e dil me si, kit le le rin ge niþ kap sam lý mülk süz leþ ti ril me si, kit le sel ve yük sek o - ran lý iþ siz lik, üc ret le rin dü þü rül me si, de rin le þen mut lak yok sul laþ - ma, e ko no mik il ha kýn so nu na ka dar var dý rýl ma sý nýn ilk çar pý cý so - nuç la rý dýr. Em per ya list te kel ler, ba ðým lý ül ke ler de ki ta rým sal ya pý yý ge - rek dün ya pa za rý na bað la ya rak, ge rek e þit siz re ka bet yo luy la, ge rek borç lan dýr ma yo luy la ve bu ül ke le rin hü kü met le ri e liy le uy gu la dý ðý çe þit li bas ký ve sö mü rü po li ti ka la rýy la çö kert miþ, bu ra lar da ya þa yan in san lar bü yük bir aç lýk teh li ke siy le kar þý kar þý ya bý ra kýl mýþ týr. Em - per ya list te kel ler ve iþ bir lik çi ser ma ye ler i çin yük sek kar ge tir me - yen ta rým sal a lan lar tas fi ye e dil di ði i çin, bu ra lar da ça lý þan mil yon - lar ca in san aç ve iþ siz kal mýþ týr. E ko no mik kri zin ya ný sý ra, son yýl - 18

20 lar da en ge niþ kap sam lý bi çim de uy gu la nan ö zel leþ tir me po li ti ka la - rýy la, ba ðým lý ül ke ler de mil yon lar ca iþ çi iþ siz bý ra kýl mýþ týr. Ba ðým - lý lýk ve ka pi ta list sis tem i çin de ba ðým lý ül ke le ri bek le yen, bun dan da ha bü yük yý kým ve ke sin ö lüm o la cak týr. Bu na kar þý, ken di ne öz gür ce ve ye ter li bir mad di ya þam su - na cak o lan ye ni bir ya þam kur mak i çin pro le ter kit le ler ve ko mü nist ha re ket güç lü bir a ta ða kalk tý. Top lum sal a yak lan ma ve dev rim le so nuç la na cak o lan bu a ta ðýn so nuç suz kal ma sý i çin em per ya lizm, iþ - bir lik çi te kel ci ser ma ye ler ve bu ül ke ler de ki dev let ik ti dar la rý, pro - le tar ya ya ve ko mü nist le re kar þý, ye ni bas ký ve sal dý rý po li ti ka la rý ný ya þa ma ge çi ri yor lar. Ko þul lar bu ül ke ler de pro le tar ya yý ö ne çýk ma - ya, bü tün e zi len ve sö mü rü len le rin ön der li ði ni e le ge çir me ye zor la - dý ðýn dan, e ge men güç ler, bu du ru mun e me ðin ik ti da rýy la so nuç lan - ma ma sý i çin iþ çi le rin ör güt lü ya pý la rý na kar þý sis te ma tik ve so nuç a - lý cý bas ký lar uy gu lu yor. Bu nun so nu cun da bu ül ke ler de ki sen di ka lar güç süz leþ miþ, sý ný fýn ör güt len me si nin ö nü ne ge çi le bil mek i çin her tür lü bas ký yön te mi dev re ye so kul muþ tur. Ko mü nist le ri ve kü çükbur ju va dev rim ci ha re ket le ri, iþ ken ce, kat li am ve bur ju va dev let te - rö rü nün her bi çi mi ne baþ vu ra rak et ki siz ha le ge tir mek a ma cýy la on yýl lar dýr uy gu la nan yok et me po li ti ka sý na ek le nen po li tik çe vir me ha re ke ti, sý nýf sa va þý nýn þid det li bi çim ler de sür dü ðü ül ke ler de uy gu - la ma ya ko nul du. Fa kat bu bas ký ön lem le ri so nuç ge tir me ye ce ði i çin em per ya lizm ve bur ju va zi tam bir it ti fak la, pro le tar ya ön der li ðin de - ki halk ha re ket le ri ni ez mek a ma cýy la or tak mü da ha le po li ti ka la rý ný be nim se di. E sas o la rak ABD ve di ðer em per ya list ül ke ler, her ül ke - ye is te di ði za man ve is te di ði bi çim de mü da ha le et me hak ký na da ha ge niþ bi çim de u lus la ra ra sý des tek sað la mýþ ol du. Her ül ke de ki bur - ju va e ge men lik ar týk yal nýz ca u lus la ra ra sý bur ju va it ti fak la a yak ta ka la bil di ði i çin, her ül ke nin iþ bir lik çi te kel ci güç le ri ve hü kü met le - ri, em per ya liz min in san hak la rý a dý na, de mok ra si a dý na halk a - yak lan ma la rý ný ez me yi a maç la yan bu gö rü þü ne se ve se ve des tek ve - ri yor. 19

21 Em per ya list ül ke le rin iþ bir lik çi dev let ler le bir lik te, em per ya - list-ka pi ta list sis te me kar þý a yak la nan ve sos ya liz me yö ne len kit le - le rin dev rim mü ca de le si ni en gel le mek i çin or tak mü da ha le po li ti - ka la rý ný be nim se me si, tüm dün ya da ge niþ le til mek is te nen po li tik çe vir me ha re ke ti nin so nuç ver me di ði ni a çýk ça gös ter mek te dir. Em per ya liz min ba ðým lý ül ke ler de yo ðun laþ týr dý ðý sö mü rü sü, ya ni e - ko no mik il ha ký ný so nu na ka dar var dýr ma po li ti ka sý, yi ne em per ya - liz min bu ül ke ler de ki iþ bir lik çi te kel ci ser ma ye ler ve dev let ler e liy - le uy gu la ma ya ça lýþ tý ðý po li tik he ge mon ya bi çim le ri ne kar þý iþ li yor. Bu da po li tik he ge mon ya la rý ný, da ha sað lam laþ týr ma la rýn dan ön ce o nu sar sý yor. Ya ni bu ül ke ler de kit le le rin top lum sal dev ri mi ve top - lum sal a yak lan ma sý i çin ko þul lar bil fi il em per ya lizm ve ka pi ta lizm ta ra fýn dan ha zýr la ný yor. Bu sü reç her tür den sý nýf sal uz laþ ma, sý - nýf iþ bir li ði ve po li tik uz laþ ma ya pa bil me le ri ni o la nak sýz ha le ge ti ri yor. E ge men güç le rin po li tik o la rak han gi yön te mi ve bi çi mi de ner ler se de ne sin ler, bir so nuç a la ma ya cak la rý bu gün den a çý ða çýk - mýþ týr. Bun dan do la yý bu gü ne ka dar en sert ve en kap sam lý sal dý rý po li ti ka la rý ve u lus la ra ra sý bur ju va it ti fa kýn or tak mü da ha le po li ti ka - sý ge liþ ti ril di. Bü tün bu ge liþ me ler, bur ju va zi nin ve em per ya liz min e ge men lik sað la ma sý an la mý na ge len po li tik çe vir me ha re ke ti nin so - nuç suz kal ma sý na yol a çan sý nýf sa vaþ la rý nýn ze mi ni ni her yer de güç len di ri yor. Ka pi ta liz mi yý ký ma gö tü re cek o lan ken di iç çe liþ ki le ri, her se fe rin de da ha kes kin ve yý ký cý bi çim de or ta ya çý ký yor. Ka pi ta liz - min bu çe liþ ki ler den hiç bir bi çim de kur tul ma þan sý yok tur. Ser ma - ye nin de va sa öl çü ler de yal nýz ca bir kaç el de top lan ma sý, bu na kar þý - lýk yok sul lu ðun çok da ha bü yük kit le le ri kap sa ma sý, ka pi ta liz min an ta go nist ka rak ter li çe liþ ki le ri ni a la bil di ði ne þid det len di ri yor. Pek çok a raþ týr ma cý, bu yok sul lu ðun bo yut la rý ný çe þit li yön ler den or ta ya ko yu yor. Sý nýf ay rým la rý öy le si ne bü yük ki, bu yüz den o nu her yer - de gör mek müm kün dür. Em per ya liz min söz cü le ri, sý nýf ay rým la rý - nýn ya rat mýþ ol du ðu kor kunç so nuç la rýn en so nun da kit le le ri a yak - 20

22 lan ma la ra gö tür me sin den en di þe duy du ðu i çin, bu so nuç la rýn ki mi sos yal ön lem ler le ha fif le til me si ö ne ri sin de bu lu nu yor lar. Em per ya - list le rin sos yal ön lem ö ne ri le ri dün ya da hiç bir cid di et ki ya rat ma dý. Çün kü kit le le rin e ko no mik top lum sal so run la rý öy le si ne bü yük ve kök lü ki, bu so run lar dan te ðet ge çen hiç bir söz ve ö ne ri en u fak bir et ki ya rat maz. Ka pi ta liz min dün ya da iz le di ði soy gun ve sö mü rü po - li ti ka la rý, çe þit li bur ju va çev re le rin sos yal ön lem ö ne ri le ri nin ne ka - dar ge çer siz ve et ki siz ol du ðu nu gös te ri yor. Ka pi ta lizm, bur ju va zi - nin ve sos yal-re for mist le rin gös ter me ye ça lýþ týk la rý nýn ter si ne, tek bir yön de iþ li yor. Yý ðýn la rýn ve do ða nýn da ha ge niþ öl çek li tah ri ba tý ve yok e dil me si. Yal nýz ca yok sul luk tan de ðil, bo yut la rý çok ge niþ o lan bir yý - kým dan söz e de bi li riz. Sü rek li o la rak dün ya da mil yon lar ca in sa nýn mülk süz leþ me si, iþ siz bý ra kýl ma sý, yok sul lu ðun bo yut la rý ný da ha çok de rin leþ ti ri yor. Ka pi ta list ge liþ me sý nýr lý sa yý da ye ni ü re tim a - lan la rý aç sa da, bu nun so nu cu ye ni in san lar iþ çi o la rak bu ra lar da ça - lýþ sa bi le, e sa sýn da e ko no mik kriz ne de niy le çok da ha faz la sa yý da ça lý þan in san iþ siz bý ra kýl mak ta dýr. Ve ka pi ta liz min te mel iþ le yi þi, ser ma ye bi ri ki mi nin a na e ði li mi da i ma da ha faz la sa yý da in sa nýn iþ - siz bý ra kýl ma sý yö nün de iþ le mek te dir. En gels ta ra fýn dan ye dek sa - na yi or du su o la rak ni te len di ri len iþ siz le rin bu ye dek lik ya pý sý çok tan çök tü. Ýþ siz lik, aç lýk, ö lüm le i çi ce ya þa ma, iþ siz le rin sü re ðen ya þam bi çi mi ha li ne gel di. Dün ya iþ siz ler or du su nun saf la rý de vam - lý bi çim de bü yü mek te dir. Ka pi ta lizm in san la rý iþ siz bý ra ka rak ve e - ko no mik kriz ler le top lu mu yö ne te me di ði ni, top lum sal ge liþ me nin ö nün de a yak ba ðý ol du ðu nu gös ter mek le kal ma dý, mil yon lar ca in sa - ný da ya þam dan dýþ la dý, dýþ la ma ya de vam e di yor. E mek çi kit le ler, bü tün dün ya da dün ya ve çev re le riy le i liþ ki le ri ni ya sa hip ol duk la rý ü re tim a raç la rý ya da iþ çi ler de ol du ðu gi bi e mek güç le riy le sür dü rür - ler. Ka pi ta lizm in san la rýn el le rin de ki her tür lü a ra cý a la rak, on la rýn dün yay la o lan tüm bað la rý ný ko par ma ya ça lýþ tý. Böy le ce mil yon lar - ca e mek çi ya þam sal fa a li yet le rin den u zak laþ tý rýl mýþ ol du. 21

23 Ka pi ta lizm in san la rý ge nel dü zey de yok sul laþ tý ra rak, her tür - lü ya þam a ra cýn dan yok sun bý ra ka rak ve sü rek li bi çim de mil yon lar - ca in sa ný top lum sal ü re tim sü re cin den u zak laþ týr dý. Bu, in san la rýn öz lem le ri ni, dün ya yý e le ge çir me a raç la rý ný i ve di ve kök lü ha le ge - tir mek te dir. Kit le le rin bu öz lem le ri ni çe þit li bi çim ler de ka pi ta lizm çer çe ve sin de gi der me o la nak la rý yok tur. Kit le le rin öz lem le ri, is tem - le ri ve kur tu luþ a maç la rýy la ka pi ta list i liþ ki ler tam bir çe liþ ki ve ça - týþ ma i çin de dir. Bu ça týþ ma la rýn bo yut la rý her ge çen gün bü yü mek - te, al dý ðý bi çim ler zen gin leþ mek te, da ha ge niþ kit le le ri an ti-ka pi ta - list mü ca de le ye se fer ber et mek te dir. Bü tün dün ya da a yak lan ma lar dö ne mi ne gi ril miþ tir. Bu a yak lan ma lar bu gün he nüz sý nýr lý kit le a - yak lan ma la rý bi çi min de gö rül mek le bir lik te, bu nun ge li þim doð rul - tu su ge nel a yak lan ma lar yö nün de dir. Av ru pa da, Ku zey A me ri - ka da, ba ðým lý ký ta lar da son dö nem ler de or ta ya çý kan yüz ler ce kit le a yak lan ma sý ör nek le ri, gel mek te o lan ge nel a yak lan ma la rýn ön cü ey lem le ri dir. Ka pi ta lizm, e ko no mik iþ le yi þiy le kit le le ri a yak lan ma - lar yo lun da ge liþ tir mek te, e ðit mek te, ör güt le mek te dir. Ka pi ta liz min iþ le yi þi, in san la rý ken di iþ le yi þi nin ka çý nýl maz lý ðý i le her yer de a yak - lan ma la ra ha zýr lý yor. Ka pi ta liz min i çi ne gir di ði dö nem, bu sis te min son dö ne mi dir. Bu dö nem de ka pi ta lizm, yo ðun bi çim de ken di yý ký lý þý nýn ko þul la rý - ný ol gun laþ týr mak ta dýr. Ve bu dö nem sý nýf lar sa va þý nýn ze min le ri ni dün ya ça pýn da güç len dir mek te dir. Ay ný za man da bur ju va ziy le pro - le tar ya a ra sýn da ki sý nýf lar sa va þý en kap sam lý ve sert dö ne mi ne gir - miþ tir. Ge çen yüz yý lýn 60 lý yýl la rýn dan bu gü ne ka dar, em per ya listka pi ta list sis tem le sa vaþ ta mil yon lar ca in san ya þa mý ný yi tir di; ka pi - ta liz min yol aç tý ðý aç lýk a yak lan ma la rý na ka tý lan yý ðýn lar dan in san kat le dil di. Sa de ce La tin A me ri ka da 1970 ten 1990 a ka dar de mok ra si ve sos ya lizm mü ca de le sin de öl dü rü len le - rin sa yý sý ki þi dir. Tür ki ye ve Kür dis tan da 90 lý yýl lar da - ki iç sa vaþ ta on bin ler ce in san ya þa mý ný yi tir di. De mok ra si ve sos ya - lizm mü ca de le le ri nin ve ril di ði ül ke ler de fa þist dev let te rö rü, iþ ken - 22

24 ce, in san la rýn ka çý rý lýp öl dü rül me si, kit le sel kat li am ve bas ký nýn her tür lü sü en vah þi bi çim de uy gu lan dý. Bu gün ser ma ye nin bas ký ve e - ge men lik or ga ný o lan dev let ler her yer de güç len di ril mek te, bas ký cý ya pý sý yet kin leþ ti ril mek te dir. Bur ju va dev let le rin mi li ta rist ya pý sý ve te rö rist ka rak te ri nin bü tün yön ler den güç len di ril me si, e ge men sý ný - fýn pro le tar ya ve bü tün e zi len kit le le re kar þý en sert po li tik sa va þý dýr. Dev let sý nýf çe liþ ki le ri nin bir ü rü nü dür ve güç len di ril miþ var lý ðý, bu çe liþ ki le rin na sýl þid det len di ði nin ve bur ju va zi nin bas ký sý ný han gi bo yut la ra var dýr dý ðý nýn gös ter ge si dir. Em per ya liz min ve çe þit li ül ke ler de ki iþ bir lik çi dev let le rin de mok ra si, top lum sal uz laþ ma, top lum sal ba rýþ vb. a raç la rý, e ge men le rin sý nýf sal du ru mu nu ve ik ti da rý ný güç len dir mek ten baþ ka bir þey de ðil dir. Ser ma ye nin yö ne tim bi çi min de ki ve po li ti ka sýn da - ki ki mi bi çim sel de ði þim le rin tek bir a ma cý var dýr; o da yal nýz ca, ser ma ye nin e mek çi sý nýf lar la sa va þýn da ko nu mu nu güç len dir mek tir. Böy le ce ser ma ye, e mek çi sý nýf lar la sa va þýn da güç lü ko num dan ha - re ket et mek te dir. Kar þý ku tup ta ki pro le tar ya ve ko mü nist ha re ket i - se, bas ký lar dan, en a ðýr bur ju va ge ri ci lik or ta mýn dan ge çe rek, bi lin - ci, sa vaþ ka pa si te si ve mü ca de le a raç la rý yet kin leþ miþ o la rak bu sa - va þa gir miþ tir. Kit le ler yal nýz ca dev rim ci mü ca de le yön tem le riy le, i de o lo jik o la rak si lah lan mak la ye tin mi yor, ay ný za man da bü yük bir ce sa ret le i le ri a tý lý yor. Dün ya nýn her kö þe si ne ba kýn, ö lüm ku san si - lah la ra kar þý, a raç-ge reç ba ký mýn dan ye ter siz o lan bu in san la rýn hay - ran lýk ve ri ci ce sa ret le ri ni gö re cek si niz. En et kin si lah la rýn, en o to ri - ter a raç la rýn, em per ya liz min ve bur ju va zi nin e lin de ol du ðu her yer - de kit le le rin, bun la rýn ya rat tý ðý bas ký, te rör ve ö lü me al dý rýþ et mek - si zin ey le me geç me le ri, ta rih te e þi ne rast lan ma yan bir ce sa ret ör ne - ði dir. Kit le le rin her yer de so nuç a lý cý dev rim ci yön tem le ri be nim se - me si ve ger çek si lah lar la do nan ma la rý du ru mun da, bu ce sa re tin na - sýl ha ri ka lar ya rat tý ðý ný, tam bir yüz yý lý baþ tan ba þa kap la yan bü yük de ney le riy le gör dük. 150 yýl dan faz la dýr sa vaþ ha lin de o lan i ki sý nýf, pro le tar ya ve 23

25 bur ju va zi, bu gün yük sek sý nýf bi lin ci ve bu nun ge rek le ri ne uy gun a - raç lar la kar þý kar þý ya ge li yor lar. Bur ju va sý ný fýn sý nýf bi lin ci, es ki dün ya yý tem sil e den, gö çüp git mek te o lan bir sý ný fýn bi lin cin den baþ ka bir þey de ðil dir. Bur ju va zi nin sý nýf bi lin ci, ken di ni ya þa mýn bü tün en te lek tü el cep he sin de or ta ya ko yu yor. Bu bi linç dü ze yi ne u - laþ mýþ o lan bur ju va zi, dün ya da e ge men li ði ni ar týk en te lek tü el, kül - tü rel ve i de o lo jik yön de sür dü re me ye ce ði ni öð ren miþ tir. Ta rih ten al mýþ ol du ðu bu bi linç le ha re ket e de rek sý nýf sal ay rý ca lýk la rý ný, e ge - men li ði ni ve top lum sal sis te mi ni a yak ta tut mak i çin sý nýf sa va þý ný en et kin ve o to ri ter a raç lar la sür dür mek te dir. Fa kat ko þul lar, bas ký po li ti ka sý te mel ol mak ü ze re, on la rý baþ ka es nek yön tem le re de baþ vur ma ya zor la mak ta dýr. Fa kat bu es nek yön tem ler, sý nýf sa va - þýn da hiç bir bi çim de yu mu þa tý cý bir et ki ya rat mý yor. Çün kü ka pi - ta lizm, an cak sü rek li o la rak da ha faz la in sa nýn sö mü rül me si, aç lý ða mah kum e dil me si, ya þam dan dýþ ta lan ma sý i le var lý ðý ný sür dü re bi lir. Bu du rum i se, da i ma a yak lan ma la rýn ve top lum sal dev rim le rin te - mel le ri ni güç len dir mek te dir. Bü tün bu ge liþ me ler, sý nýf sa va þý nýn dü ne gö re da ha da þid det le ne ce ði yö nün de dir. Bur ju va zi pro le tar ya ya kar þý sa vaþ ta ne ka dar yük sek sý nýf bi lin ci ne sa hip o lur sa ol sun, ta rih sel ko þul lar bu sý ný fýn a ley hi ne iþ - le mek te dir. Bu sý ný fýn bü tün dün ya da e ge men ha le ge tir di ði ka pi ta - list ü re tim bi çi mi, ken di bað rýn dan do ðan dev rim ci güç ler ta ra fýn - dan her yer de alt-üst e di li yor. Bur ju va zi nin e ge men li ði ne, ka pi ta list ü re tim bi çi mi ne son ve re cek o lan pro le tar ya, u zun sý nýf sa vaþ la rý i - çe ri sin de çok ge niþ bi ri kim ler sað la mýþ ve sý nýf bi lin ci ni ge liþ tir miþ - tir. Bur ju va e ge men li ði, bur ju va i de o lo ji si, bur ju va dü ze ni da ðý lýr - ken, bu na kar þýn pro le tar ya, ken di i çe ri sin de bir leþ mek te, ör güt len - mek te ve bü tün top lu mu ye ni bir bir lik bi çi min de ör güt le mek i çin e ge men sý nýf du ru mu na gel mek te dir. U zun sý nýf sa va þýn da pro le tar - ya nýn za fer le ri nin ya nýn da, ye nil gi le ri de pro le ter sý ný fýn ke sin za fe - ri i çin bi rer si la ha dö nüþ müþ tür. Pro le tar ya, in san lý ðýn gir di ði ye ni ev re ye, yük sek sý nýf bi lin ciy le ve zen gin mü ca de le bi çim le riy le gi - 24

26 ri yor. Bur ju va zi nin ve bur ju va ku rum la rýn ge çer siz li ði, yal nýz ca ta - rih sel ba kým dan or ta ya çýk mak la kal ma dý, po li tik ba kým dan da, gün cel ya þam ba ký mýn dan da ge çer siz leþ ti. Bu na kar þý lýk pro le tar - ya nýn es ki top lu ma son ve re rek, in san la rýn öz gür ce bi ra ra ya ge lip, ye ni bir bir lik kur ma la rý yö nün de ki ta rih sel ro lü, ön der li ði ve ka pa - si te si sü rek li bi çim de pro le ter ol ma yan kit le ler ta ra fýn dan be nim - sen mek te dir. Bü tün e zi len ler ve sö mü rü len ler, an cak pro le tar ya nýn ta rih sel pers pek ti fi ni be nim ser ler se ve bu sý ný fý des tek ler ler se kur tu - la bi lir ler. Ýn san lý ðýn kur tu lu þu nun, so nu na ka dar dev rim ci tek sý nýf o lan pro le tar ya ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri le ce ði ça ðý mý zýn ger çe ði dir. Ta - rih sel i ler le me, tüm çað daþ ge liþ me ler, pro le tar ya nýn bu ro lü nü ha - zýr la mýþ týr. Bur ju va zi her tür lü çað daþ ge liþ mey le çe liþ ki ye dü þer - ken, çað daþ ge liþ me le rin ve ta rih sel i ler le me nin tek tem sil ci si nin pro le tar ya ol du ðu nu, ka pi ta liz min bil fi il ken di si gös ter miþ tir. Pro le - tar ya, çað daþ dev rim ci ro lü nü, ge çen yüz yýl dan bu ya na ça ðý mý zýn en et kin ve sü rük le yi ci gü cü o lan ko mü nist par ti si i le ye ri ne ge ti re - bi lir. Bu ger çek, pro le tar ya ta ra fýn dan bu gün da ha çok kav ran mýþ týr. Bu ger çek le rin an la þýl ma sý, ko mü nist par ti nin ö ne mi nin ve ro lü nün da ha i yi an la þýl ma sý ný sað la mak ta dýr. U lus la ra ra sý pro le ter ve ko mü nist ha re ke tin 1980 le rin or ta la rýn dan i ti ba ren i çi ne gir di ði bu na lým, top lum sal ha re ke tin ev ren sel o la rak ko mü nizm yö nün de i - ler le di ði ger çe ði ni de ðiþ tir mez. Bu ger çek, ya þa nan lar dan ders çý - kar mýþ bir ko mü nist par ti si nin ön cü lü ðü nün bu gün da ha çok ge çer - li ol du ðu nu gös te ri yor bi ze. U ður DAÐ LI Tem muz

27 YE NÝ EV RE Pro le tar ya nýn, dün ya yý kur tar ma he de fin de ye ni bir ev re ye gi ril di. Bu, ye ni, ta ri hi bir ev re dir. Her ta rih sel ar dý þýk ev re gi bi, ye - ni ev re nin de ko þul la rý, e ko no mik ve ta rih sel ge liþ me ta ra fýn dan ha - zýr lan dý. Ýn san lýk ta ri hin de ye ni bir ge liþ me ev re si ne gir mek, ta rih - sel sü re cin bir dö nü þü me uð ra ma sý, es ki ko þul la rýn bü yük öl çü de de ðiþ me si an la mý na ge lir. Di ya lek tik, dün ya da ki i liþ ki le ri, top lum - la rý, sý nýf la rý, her za man de ði þim i çin de e le a lýr. Ev ri mi ka bul e den her kes, de ði þi mi de ka bul e der. Di ya lek tik ve ta rih sel ma ter ya liz mi be nim se yen ler, ev ri min ken di i çin de sýç ra ma la rý i çer di ði ni ka bul e - der ler. Ka pi ta liz min ken di ta ri hi ge li þi mi, ya ni ev ri mi, ken di i çin de bir di zi ar dý þýk ge liþ me ev re si ni kap sar. Ka pi ta liz mi e le a lýr ken bi le, han gi a þa ma da ki ka pi ta liz mi e le al dý ðý mý zý bil me miz ge re kir. Ýl kel ser ma ye bi ri ki mi a þa ma sýn da ki ka pi ta lizm le, em per ya lizm a þa ma - sýn da ki ka pi ta liz mi ay ný bi çim de e le a la ma yýz. Do ðuþ ha lin de ki ka - pi ta lizm, ü re ti ci güç le ri ge liþ ti ren ka pi ta lizm dir; em per ya list a þa ma - da ki ka pi ta lizm i se ü re ti ci güç le rin ge li þi mi ni en gel le yen, on la rýn ö - nün de a yak ba ðý o lan çö küþ ha lin de ki ka pi ta lizm dir. Bir ta rih sel dö - ne min do ðuþ ve çö küþ a þa ma la rý ný ay ný bi çim de e le al mak me ta fi - zik bir yak la þým dýr. Ka pi ta lizm, yad sý ma nýn yad sýn ma sý di ya lek tik ya sa sý ge re ði ken di i çin de bir di zi dö nü þüm ge çir miþ tir. Bu dö nü - þüm sü re ci ve ka pi ta list e ko no mi nin ha re ket ya sa la rý, en so nun da ka pi ta liz mi, ken di si ni or ta dan kal dý ra cak bü tün ko þul la rý ya rat tý ðý bir a þa ma ya ge tir di. 26

28 Ka pi ta lizm yal nýz ca ken di si ni or ta dan kal dý ra cak e ko no mik ve ta rih sel ko þul la rý ya rat mak la kal ma dý, ay ný sü reç i çin de e me ðin ve do ða nýn mah ve dil me si ni de bir bü tün ha lin de ö nü mü ze ge tir di. Ka pi ta lizm, in san lý ðýn bü tün ya þam ko þul la rý ný teh li ke ye at mýþ týr. Ýn san lýk bu gün öy le si ne bir ta rih sel sü reç ten ge çi yor ki, ya ken di yý - ký mý ný ka bul e de cek, ya da ka pi ta liz mi or ta dan kal dý ra cak týr. Top lu - mun ye ni ve da ha üst bir top lum sal dü ze ne geç me si bir ö lüm-ka lým so ru nu dur. Ka pi ta lizm yal nýz ca mad di ya þam kay nak la rý nýn mah ve dil - me si yö nün de iþ le mi yor, ay ný za man da, ken di si ni or ta dan kal dý ra - cak mad di ko þul la rý ve dev rim ci sý ný fý güç len dir me yö nün de de ge - li þi yor. Ka pi ta lizm da ha faz la de ðer el de et mek i çin in san lý ðý da ha faz la ü re tim yap ma ya zor la mýþ týr. Dün ya da bir a vuç ka pi ta list da ha faz la de ðer el de et mek i çin, in san lý ðý so nu na ka dar ü re tim sü re ci ne sok tu. Ü re tim sü re ci in san lar i çin de ðil, in san lar ü re tim sü re ci i çin - dir ka pi ta list ya sa sý nýn iþ le me si so nu cu, in san lar ka pi ta list ü re tim sü re ci ve ka pi ta list le rin da ha faz la de ðer el de et me si i çin her yön - den mah vol ma ya sü rük len miþ tir. Ka pi ta list ü re tim sü re ci bir do ða ya sa sý gi bi, ken di si ni or ta dan kal dý ra cak mad di ko þul la rý bol mik tar - da ü ret miþ tir. Ü re tim a raç la rý nýn or tak la þa kul la ný la bi lir a raç lar du ru mu na gel me si, bi li min bir ü re ti ci güç o la rak ü re tim sü re ci ne gir me si so nu - cu e mek te sað la nan ta sar ruf, e me ðin ü ret ken li ði nin ve yo ðun lu ðu - nun art ma sý, ü re ti min sos yal ka rak ter ka zan ma sý, bu nun la bir lik te e - me ðin sos yal ka rak te ri nin be lir gin leþ me si, ka pi ta liz min sos ya liz me dö nü þü mü nü zo run lu ký lý yor. Ka pi ta liz min sos ya liz me dö nüþ me zo - run lu lu ðu ken di si ni her yer de gös te ri yor. Ü re ti min ve e me ðin sos yal ka rak te ri ka pi ta liz min da ha ön ce - ki a þa ma la rýy la ký yas lan ma ya cak ka dar be lir gin ol du ðu hal de, sos - yal ü re ti min so nuç la rý na el koy ma nýn ö zel bi çi mi nin var lý ðý, ka pi ta - liz min iç çe liþ ki le ri ni, sý nýf mü ca de le si ni kes kin leþ ti ri yor. Bu ça týþ - 27

29 ma nýn, pro le tar ya nýn ik ti da rýy la so nuç lan ma sý nýn ka çý nýl maz ol du - ðu bir ge liþ me a þa ma sýn da yýz. 20. yüz yýl da, Pro le ter Dev rim ler Ça - ðý nýn baþ la ma sýy la, ka pi ta lizm le sos ya lizm a ra sýn da dün ya ge ne lin - de baþ la yan sert sa vaþ, bu gün en kap sam lý, yo ðun ve þid det li a þa ma - sý na gir di. Ka pi ta liz min bu gün kü a þa ma sýn da, sos ya lizm her ba kým - dan gün cel ha le gel di. Ka pi ta liz min il kel ser ma ye bi ri ki mi dö ne min den baþ la ya rak sü rek li va ro lan iþ siz lik, gü nü müz de, dün ya ge ne lin de ça lý þan nü fu - sa o ran la da ha bü yük du ru ma gel di. Ýþ siz li ðin ya nýn da yok sul luk, top lu mun bü yük ço ðun lu ðu nu aç lý ða ve ö lü me sü rük lü yor. Em per - ya liz min a ri fe sin de iþ siz ler den ve sý nýf sa va þýn dan kur tul mak i çin em per ya list ol ma ya ka rar ve ren ka pi ta list ler, bu gün ay ný so run la da - ha bü yük dü zey de kar þý kar þý ya gel di ler. Bu se fer, so run la rý çö ze cek hiç bir þan sa sa hip de ðil ler. Ka pi ta lizm, dün ya ça pýn da bü yük sa yý - da ki iþ siz le ri ne ya pa cak týr? Dün ya nü fu su nun bü yük ke si mi ni o luþ - tu ran yok sul la rý ne ya pa cak týr? Üs te lik iþ siz le rin, yok sul la rýn sa yý sý düþ mü yor, ar tý yor. Ü re ti ci güç le ri yö ne te me yip, e lin den ka çýr dý ðý hal de, ka pi ta lizm, ye ni top lu ma kar þý sert bir di ren gen lik gös te ri yor. Ko mü nist dev rim yo luy la ka pi ta liz me son ve ril me dik çe, es ki top lu - mun di ren gen li ði, in san lý ðý sa vaþ, bas ký, sal dý rý, iþ ken ce ve baþ ka bi - çim ler de da ha u zun sü re cek san cý lý bir dö nem den geç mek zo run da bý ra ka cak týr. Ü re ti ci güç ler de sað la nan bü yük i ler le me, bi li min et kin bi - çim de ü re tim sü re cin de ve gün lük ya þam da kul la nýl ma sý, ü re ti min ve e me ðin sos yal ka rak te rin de bü yük ge liþ me, in san lý ðý, so run o la - rak kar þý sýn da du ran e ko no mik, top lum sal ve di ðer ya þam sal so run - la rý ný çö ze bi le cek ye te ne ðe ka vuþ tur muþ tur. Bü yük sa na yi ve ta rým - da ki ge liþ me ler, kent-kýr ay rý lý ðý nýn gi de ril me si, kent li le ri fi zi ki o la - rak e ri ten, kýr sal ke sim in sa ný ný da en te lek tü el ge liþ me den yok sun bý ra kan du ru ma son ver me ve nü fu sun kent ve kýr a ra sýn da sað lýk lý da ðý lý mý i çin sað lam ze min ler ve ri yor. Dün ya da ki mad di ser ve tin 28

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı