Eğitim programı. 2. O zel hu ku mler veya sınırlı veya istisnai miktarda ambalajlanmıs tehlikeli mallar ile ilgili. muafiyetler (LQ) , 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim programı. 2. O zel hu ku mler veya sınırlı veya istisnai miktarda ambalajlanmıs tehlikeli mallar ile ilgili. muafiyetler (LQ) - 1.1.3.4, 3."

Transkript

1 Eğitim programı 1. O zel hu ku mler veya sınırlı veya istisnai miktarda ambalajlanmıs tehlikeli mallar ile ilgili muafiyetler (LQ) , O zel hu ku mler veya sınırlı veya istisnai miktarda ambalajlanmıs tehlikeli mallar ile ilgili muafiyetler (EQ) , Tas ıma u nitesi bas ına tas ınan miktarla ilgili muafiyetler

2 BO LÜM 3.4 SINIRLI MİKTARLARDA AMBALAJLANAN TEHLİKELİ MALLAR

3 3.4.1 Bu Bölu m, sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıfların tehlikeli mallarının tas ınmasına ilis kin hu ku mleri sunmaktadır. İç ambalaj veya nesne için ilgili miktar sınırı, her bir madde için Bölu m 3.2, Tablo A, Sütun (7a) da belirtilmektedir. Buna ilaveten, bu Bölu m uyarınca taşınmasına izin verilmeyen her bir kayıt için bu su tunda 0 miktarı gösterilmektedir.

4 Bu Bölu mu n hu ku mlerini kars ılayan ve bu s ekilde sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli malların sınırlı miktarları, aşağıdaki bölu m ve kısımların ilgili hu ku mleri dışında bas ka ADR hu kmu ne tabi değildir: (a) Kısım 1, Bölu m 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9; (b) Kısım 2; (c) Kısım 3, Bölu m 3.1, 3.2, 3.3 (özel hu ku m 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 ve 650 (e) hariç); (d) Kısım 4, paragraf , , ila ; (e) Kısım 5, (a) (i) ve (b), , , , 5.4.2; (f) Kısım 6, u retim s artları ile paragraf ve ila ; (g) Kısım 7, Bölu m 7.1 ve 7.2.1, 7.2.2, ( hariç), , 7.5.7, ve 7.5.9; (h) ve

5 3.4.2 Tehlikeli mallar, yalnızca uygun dış ambalajlara yerles tirilmis iç ambalajlar içine yerles tirilecektir. Ara ambalajlar kullanılabilir. Bununla birlikte, Bölüm 1.4 teki maddelerdeki gibi, Uyumluluk Grubu S, in hu ku mleri tam uyumlu olacaktır. İç ambalajların kullanımı aerosoller veya "receptacles, small, containing gas (gaz içeren küçük hazneler)" gibi nesnelerin tas ınması için gerekli değildir. Bir ambalajın toplam brüt kütlesi 30 kilogramı aşmayacaktır.

6 3.4.3 Bölüm 1.4 teki maddeler hariç, Uyumluluk Grubu S, , ve ila s artlarını kars ılayan gergin örtülmüş veya sıkıca örtülmüş tablalar, bu Bölu m uyarınca tas ınan tehlikeli mallar içeren iç ambalajlar veya nesneler için dış ambalaj olarak kabul edilebilir. Cam, porselen, keramik veya belirli plastiklerden mamul ambalajlar gibi kırılmaya veya kolayca yırtılmaya meyilli iç ambalajlar, , ve ila hu ku mlerini kars ılayan uygun ara ambalajlara yerleştirilecek olup, teki yapım s artlarını kars ılayacak bir tasarımla u retilecektir. Ambalajın toplam brüt kütlesi 20 kg yi aşmayacaktır.

7 3.4.4 Cam, porselen veya keramik iç ambalajlardaki Sınıf 8, ambalajlama grubu II kapsamındaki sıvı maddeler, uyumlu ve sert bir ara ambalaj içerisinde kus atılacaktır.

8 3.4.7 Hava taşımacılığı hariç olmak u zere, sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren ambalajlar as ağıdaki işareti tas ıyacaktır.

9 İs aret, etkinliklerinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmeli ve hemen görülebilir ve okunaklı olmalıdır. Üst ve alt kısımlar ile çevreleyen çizgi siyah olacaktır. Merkez alan, beyaz veya uygun kontrastta bir zeminde olacaktır. Minimum ebatlar, 100 mm 100 mm olacak ve elmas s eklini olus turan çizginin minimum genis liği 2 mm olacaktır. Ambalajın bu yu klu ğu gerektirirse, boyut azaltılabilir fakat is aretin açıkça göru lebilir olması kaydıyla 50 mm 50 mm den az olmayacaktır.

10 3.4.8 Tehlikeli Malların Havayolu ile Emniyetli Tas ınmasına ilis kin ICAO Teknik Talimatları, Kısım 3, Bölu m 4 hu ku mlerine uygunluk gösteren ve hava yolu taşımacılığı için gönderilen tehlikeli malları içeren ambalajlar, s u is areti tas ıyacaktır.

11 İs aret, etkinliklerinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmeli ve hemen göru lebilir ve okunaklı olmalıdır. Üst ve alt kısımlar ile çevreleyen çizgi siyah olacaktır. Merkez alan, beyaz veya uygun kontrastta bir zeminde olacaktır. Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm olacaktır. Elması olus turan çizginin minimum genis liği 2 mm olacaktır. Y sembolü işaretin merkezinde yer alacak ve açıkça göru lebilir olacaktır. Ambalajın bu yu klu ğu gerektirdiğinde is aretin açık s ekilde göru lmesi kaydıyla boyutu 50 mm x 50 mm den az olmamak u zere azaltılabilir.

12 Sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli malları içeren ambalajlar, bir dış ambalaj içine yerleştirildiyse, hu ku mleri geçerli olacaktır. Ayrıca, dış ambalajdaki tehlikeli malları temsil eden işaretler görülebilir değilse, dıs ambalaj bu Bölümün gerektirdiği işaretlerle is aretlenecektir (a) (ii) ve hu ku mleri, Sınırlı miktarlarda paketlenmemiş diğer tehlikeli mallar da muhafaza ediliyorsa ve yalnızca bu diğer tehlikeli maddelere ilişkin olarak geçerli olacaktır.

13 Taşıma is lemi öncesinde, sınırlı miktarlarda paketlenmis tehlikeli malları gönderen taraflar, gönderilecek malların toplam brüt kütlesini takip edilebilir bir s ekilde taşıyıcıya bildirecektir.

14 (a) Sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren ambalajları tas ıyan, maksimum kütlesi 12 tondan fazla olan taşıma üniteleri, tas ıma birimi ile uyumlu s ekilde turuncu renkli levha is aretlemesi gerektiren diğer tehlikeli maddeleri taşıdığında, uyarınca ön ve arka kısımdan is aretlenecektir. Bu sonraki durumda, tas ıma birimi sadece gereken turuncu renkli levha is aretlemesini gösterebilir, veya hem ile uyumlu turuncu renkli levha is aretlemesini, hem de ile uyumlu işaretlemeyi gösterebilir.

15 (b) Sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren konteynırlar, maksimum kütlesi 12 tondan fazla olan taşıma ünitelerinde taşıyan konteynerler, e göre yaftalanan ve tehlikeli madde tas ıyan konteynırlar hariç, uyarınca dört taraftan da is aretlenecektir. Bu ikinci durumda, konteynır yaftaları gösterebilir, veya hem ile uyumlu olan yaftaları, hem de e uygun is aretlemeleri gösterebilir.

16 Tas ıyıcı taşıma ünitesinin işaretlenmesine gerek yoktur; bununla birlikte konteynerlere iliştirilmiş olan işaret, bu tas ıyıcı taşıma ünitesinin dışından görülebilir değildir. Bu ikinci durumda, taşıma ünitesinin ön ve arka tarafına aynı işaret ilis tirilecektir.

17 te belirtilen is aretlerden feragat edilebilir; bunun için sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli malları içeren ambalajların toplam brüt kütlesi, taşıma ünitesi başına 8 tonu aşmaması gerekir İs aretleme, de istenene uygun olacaktır; minimum ebatlar ise 250 mm x 250 mm olacaktır.

18 BO LÜM 3.5 İSTİSNAİ MİKTARLARDA AMBALAJLANMIŞ TEHLİKELİ MALLAR

19 3.5.1 İstisnai miktarlar Nesneler hariç olmak u zere, belirli sınıflara ait tehlikeli malların istisnai miktarları, bu Bölu mu n hu ku mlerini kars ılıyorsa, şunlar haricinde ADR nin diğer hu ku mlerine tabi değildir: (a) Bölu m 1.3 teki eğitim s artları; (b) Kısım 2 deki sınıflandırma prosedu rleri ve ambalajlama grubu kriterleri; (c) , , ve 'daki ambalajlama şartları. NOT: Radyoaktif malzemeler halinde, te belirtilen muaf ambalajlardaki radyoaktif malzeme şartları geçerli olacaktır.

20 Bu Bölu mu n hu ku mleri uyarınca istisnai miktarlarda tas ınabilen tehlikeli mallar, as ağıdaki alfanu merik bir kod aracılığıyla Bölu m 3.2, Tablo A, sütun (7b) de gösterilmektedir:

21 Gazlar için, iç ambalajlar için gösterilen hacim, iç haznenin su kapasitesini; dış ambalajlar için belirtilen hacim ise tek bir dıs ambalaj içerisindeki tüm iç ambalajların toplam su kapasitesini ifade eder.

22 Farklı kodların tahsis edildiği istisnai miktarlardaki tehlikeli malların birlikte paketlendiği hallerde, dış ambalaj başına toplam miktar, en kısıtlayıcı koda karşılık gelen miktarla sınırlı olacaktır.

23 Tehlikeli mallar için E1, E2, E4 ve E5 kodlarına atanan, tehlikeli malların azami net miktarı iç ambalaj başına sıvılar, gazlar için, 1 ml. katılar için 1 g. dış ambalaj başına tehlikeli mal için 100 g.ı aşmayan katılar veya 100 ml.yi aşmayan sıvılar ve gazlar, sadece buna tabidir: (a) hu ku mleri, iç ambalajların sıkı s ekilde dıs ambalajların içine yastıklama malzemesiyle paketlenmesi halinde, normal tas ıma durumlarında, kırılmaz, patlamaz veya sızmazsa ve sıvılar için, dıs ambalaj, iç ambalajın tu m içeriklerini emebilecek emici malzemelere sahip olduğu ara ambalajın gerekmediği durumlar dışında; ve (b) hu ku mleri.

24 3.5.2 Ambalajlar Tehlikeli malların istisnai miktarlarda tas ınması için kullanılan ambalajlar as ağıdakilere uygun olacaktır: (a) Bir iç ambalaj olacak ve her iç ambalaj, plastikten (sıvılar için kullanılıyorsa minimum 0,2 mm kalınlık ile) veya camdan, porselenden, keramikten, pişmiş topraktan veya metalden yapılacaktır (ayrıca bkz ); bununla birlikte her bir iç ambalajın kapaması, tel, bant veya diğer bir yöntemle sabitlenecek, kalıplı vida dişlerine sahip boyuna sahip hazneler ise, sızdırmaz, dişli tipte bir kapağa sahip olacaktır. Kapama, içeriklere dirençli olacaktır;

25 (b) Her iç ambalajlar, normal tas ıma kos ullarında kırılmayacak, delinmeyecek veya içindeki maddeleri sızdırmayacak s ekilde dolgu malzemesine sahip bir ara ambalaja yerles tirilecektir. Ara ambalaj, ambalaj yön du zeni dikkate alınmaksızın kırılma veya sızdırma halinde içerikleri tamamen koruyacak özellikte olacaktır. Sıvılar için, ara ambalaj iç ambalajın bütün içeriğini emebilecek yeterlilikte bir emici malzeme içerecektir. Bu durumlarda, emici malzeme, dolgu malzemesi olabilir. Tehlikeli mallar, dolgu, emici malzeme ve ambalaj malzemesiyle tehlikeli tepkimeye girmeyecek veya malzemelerin bu tu nlu ğu nu veya is leyis ini azaltmayacaktır;

26 (c) Ara ambalaj, güçlü, sert bir dış ambalaj içine gu venli s ekilde yerles tirilecektir (ahs ap, fiber levha veya es it derecede gu çlu bas ka bir malzeme); (d) Her ambalaj tipi, hu ku mlerine uygunluk gösterecektir; (e) Her ambalaj, tu m gerekli işaretlerin uygulanacağı yeterlilikte bir alan olmasını sağlayan bir boyutta olacaktır; ve (f) Dış ambalajlar da kullanılabilir ve tehlikeli malların veya ADR zorunluluklarına tabi olmayan maddelerin ambalajları içerebilir.

27 3.5.3 Ambalajlara ilis kin testler Tas ıma is lemi için hazırlanan komple ambalaj, kapasitelerinin katılar için %95, sıvılar içinse %98 oranında doldurulduğu iç ambalajlarla birlikte, uygun s ekilde belgelendirilen testin de gösterdiği şekilde, iç ambalaj kırılmaksızın veya sızıntı yapmaksızın ve etkinliklerinde önemli ölçu de azalma göru lmeksizin dayanıklılığını koruyabilecektir.

28 (a) Sert, esnemeyen, du z ve yatay bir du zleme 1.8 m yükseklikten düşme testleri: (i) Numune kutu s eklindeyse, as ağıdaki yön du zenlerinde du s u ru lecektir: - tabandan du z; - u st kısımdan du z; - uzun yandan du z; - kısa yandan du z; - bir kös eye; (ii) Numune varil s eklindeyse, as ağıdaki yön du zenlerinde du s u ru lecektir: - çapraz olarak u st kenar u zerine, ağırlık merkezi doğrudan çarpma noktası u zerinde olacak s ekilde, - çapraz olarak alt kenar u zerine; - yandan du z; NOT: Yukarıda belirtilen du s u rme is lemleri, farklı fakat birebir aynı ambalajlar u zerinde yu ru tu lecektir. (b) 24 saat boyunca u st yu zeye uygulanan ve 3 m yu ksekliğe yığılması halinde aynı ambalajların toplam ağırlığına (numune dahil) es it değerde uygulanan bir kuvvet.

29 Test amaçlarıyla, ambalajda tas ınacak maddelerin yerini, testlerin sonuçlarını geçersiz kılmamak kaydıyla diğer maddeler alabilir. Katılar için diğer bir madde kullanıldığında tas ınacak madde ile aynı fiziksel özelliklere (ku tle, tane bu yu klu ğu, vb.) sahip olacaktır. Sıvılar için uygulanan düşürme testlerinde diğer bir madde kullanılıyorsa, bunun nispi yoğunluğu (özgül ağırlık) ve viskozitesi taşınacak maddeye benzer olacaktır.

30 3.5.4 Ambalajların is aretlenmesi Bu Bölu m kapsamında hazırlanan ve tehlikeli malların istisnai miktarlarını içeren ambalajlar, de gösterilen işaretle, dayanıklı ve okunaklı s ekilde is aretlenecektir. Ambalaj içindeki tehlikeli malların her biri için Bölu m 3.2, Tablo A, sütun (5) te gösterilen ilk ve tek etiket numarası, is arette gösterilecektir. Gönderenin veya alıcının adının ambalajın bas ka bir noktasında yer almadığı durumlarda, bu bilgiler işaret içerisinde yer alacaktır.

31

32 İs aretin boyutları minimum 100 mm x 100 mm olacaktır. İstisnai miktarlar is areti Siyah veya kırmızı olarak, aynı renkte kenar çizgileri veya sembol, beyaz veya uygun zıtlıkta bir zemin u zerine

33 İstisnai miktarlardaki tehlikeli malları içeren bir dış ambalaj, 'in gerektirdiği işaretleri gösterecektir; bunun için dış ambalaj içindeki ambalajlar u zerindeki bu işaretlerin açıkça görülebilir olmaması gerekir.

34 3.5.5 Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalajların maksimum sayısı Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalaj sayısı 1000 i geçmeyecektir.

35 3.5.6 Doku mantasyon Bir doküman veya dokümanlar (kons imento, havayolu tas ıma senedi veya CMR/CIM mal gönderme belgesi) istisnai miktarlardaki tehlikeli mallara eşlik ediyorsa, bu doku manlardan en az birisi, "Dangerous Goods in Excepted Quantities (İstisnai miktarlardaki Tehlikeli Mallar) ifadesini ve ambalajların sayısını da içermelidir

36 Sırılı miktarlardaki ambalajlarda tehlikeli maddeler LQ UN 1133 UN 1263 Farklı UN numaraları olan maddeler LQ MUAFİYETLERİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR 1. Genel s artlara uygun ambalajlar. 2. Uygun ambalaj kullanımında 3. Azami miktarlara uyulduğunda 4. Uygun is aretleme kombine ambalajlar için aşağıdaki ambalajlar kullanılabilir: Çıkarılabilir bas lığı olan çelik veya alu minyum variller(1a2, 1B2); çıkarılabilir bas lıklı çelik veya alu minyum bidonlar (3A2, 3B2); çıkarılabilir bas lıklı kontrplak variller veya mukavva variller veya plastik kutular (1C2, 1G2), kontrplak, mukavva, plastik ve çelik veya alu minyumdan yapılmıs tahta kutular (4C, 4D, 4G, 4B, 4A) Tablada: Kırılmaz veya delinmez, metal veya plastik iç ambalaj. AMBALAJLAMA GEREKLİLİKLERİ 1. İyi kalitede, gu çlu, sızdırmaz İçinde bulunan maddenin tehlike özelliklerine dirençli , Sıvı içeren ambalajların bos alanı olması ve iç basınca dayanıklı , Hasara kars ı dayanıklı Tehlike tepkimeleri yaratabilecek maddelerin birlikte ambalajlanmaması Ambalajların yapı gerekliliklerini kars ılaması Aerosol ve gaz kartus larına ilis kin sızdırmazlık ve hidrolik testlerle ilgili Genel gerekliliklere uyması) ila

37 Bölüm 3.4 gereğince geçerli hükümler Tehlikeli maddeler, uygun dıs ambalajı olan iç ambalajlarda ambalajlanmalıdır. Aynı zamanda, Sınıf 1.4 Uygunluk Grubu S de yer alan maddeler için, bölu m in hu ku mleri tam olarak kars ılanmalıdır. Aerosollar veya kaplar, ku çu k, gaz içeren gibi maddelerin tas ınmasında iç ambalajlamalara gerek yoktur.ambalajın toplam ağırlığı 30 kg.ı as mamalıdır. Plastik s erit veya sıkıca saracak bantlı tablalar, Bölu m 3.4 ile uyumlu s ekilde tas ınan tehlikeli maddeleri içeren maddeler veya iç ambalajlar için dıs ambalaj olarak kabul edilir. Kırılmaya ya da kolaylıkla delinmeye yatkın olan cam, porselen, sert seramik veya belirli plastiklerden yapılmıs olan kaplar orta boy hacimli amblajlara konulmalı ve te belirtilen yapım gereklililiklerine uymalıdır. Ambalajın toplam ağırlığı 20 kg.ı as mamalıdır.

38 Sınırlı miktarlada ambalajlanan tehlikeli maddeler 2015 e kadar : ADR mm x 100 mm (50 mm x 50 mm) Yanlardaki hattın kalınlığı 2 mm veya ICAO Przepis LQ vey a UN UN Su tun 7a da 0 dan bas ka numaraya sahip olan maddeler, 30 Aralık 2015 e kadar, 31 Haziran 2010 yılına dek geçerli olan hu ku mler gereğince tas ınabilir.

39 Geçerli hükümler Tas ımacılıktan önce, sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli malların göndereni, tas ıyıcıya yu ku n toplam bru t ağırlık hakkında bilgi vermelidir. k.t.a 12 ton 8 ton bru t LTD QTY LTD QTY İs aretleme muafiyetleri: Toplam yu k ağırlığının 8 tonu as maması halinde, Konteynerlerin gereğince etiketlerle is aretlenmis olması halinde bas ka bir is aretlemeye gerek yoktur, Içinde tas ınan konteynerlerin is aretlemesinin göru nu r olması halinde araçların is aretlenmesine gerek yoktur, Deniz tas ımacılığını da içeren bir tas ıma zincirinin olması halinde IMDG Kodeksi Bölu m 3.4 te belirtilen is aretlemeler kullanılabilir.

40 Sınırlı miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar den beri Bu Bölu m, sınırlı miktarlarda paketlenmis belirli sınıfların tehlikeli mallarının tas ınmasına ilis kin hu ku mleri sunmaktadır. İc ambalaj veya nesne için ilgili miktar sınırı, her bir madde için Bölu m 3.2, Tablo A, Su tun (7a) da belirtilmektedir. Buna ilaveten, bu Bölu m uyarınca tas ınmasına izin verilmeyen her bir kayıt için bu su tunda 0 miktarı gösterilmektedir. Bu Bölu mu n hu ku mlerini kars ılayan ve bu s ekilde sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli malların sınırlı miktarları, as ağıdaki bölu m ve kısımların ilgili hu ku mleri dıs ında bas ka ADR hu kmu ne tabi değildir: (a) Kısım 1: Bölu m 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9; (b) Kısım 2; (c) Kısım 3: Bölu m 3.1, 3.2, 3.3 (özel hu ku m 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 ve 650 (e) hariç); (d) Kısım 4: paragraf , ve do ; (e) Kısım 5: (a) (i) ve (b), , , i 5.4.2; (f) Kısım 6: u retim s artları ile paragraf ve ila ; (g) Kısım 7: Bölu m 7.1 ve 7.2.1, 7.2.2, ( haric ), , 7.5.7, ve 7.5.9; (h) ve

41 Geçerli hükümler - ÖZET Gereklilik 2009 a kadar 2009 dan - günümüze Ambalajların is aretlenmesi LQ LQ Sınırlı miktarlarda ambalajlama Ambalaj bas ına 30 kg Tabaka bas ına 20 kg Ambalaj bas ına 30 kg Tabaka bas ına 20 kg Araçlarda miktar kısıtlamaları yok yok Araçta izin verilen yok yok Tas ıma evrakları yok Bru t ağırlık hakkında bilgi Aracın is aretlenmesi yok İlgisine göre: 8 tonun u zerinde yu k 12 ton aracın toplam ağırlığı LTD QTY ADR gereğince araç teçhizatı yok yok Yu ku n gu venceye alınması Karayolu trafik kurallarına göre Karayolu trafik kuralları 2015 ten bu yana ADR hu ku mlerine göre Su ru cu eğitimi yok Tas ımacılıktaki yerine göre eğitim

42 Alıştırmalar

43 UN No Alıştırmalar LQ Kombine ambalaj Tabaka UN 1144, AGI UN 1145, AG II 1 l 30 kg 20 kg UN 3065, AG III 5 l 30 kg 20 kg UN UN kg 30 kg 20 kg UN 1950 (5F) 1 litr 30 kg 20 kg UN UN 2810, AG I UN 3264, AG II 1 litr 30 kg 20 kg UN

44 İstisnai miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli maddelerle ilgili muafiyetler (EQ) Muafiyetlerin kapsamı: İstisnai miktarlarda ambalajlanmıs ve sadece Kısım 3.5 in gerekliliklerini kars ılayan bazı sınıflardaki tehlikeli mallar, nesneler hariç Bu taşımacılık ADR gerekliliklerine uyulmaksızın yapılabilir, as ağıdaki durumlar hariç: Eğitim gereklilikleri hariç (Bölu m 1.3 ADR), Sınıflandırma prosedu rleri ve ambalajlama grubu kriterleri (Kısım 2 ADR), Ambalajların kullanılmasına ilis kin genel gereklilikler (alt bölu mler: , , ve ADR).

45 Nr UN Taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli malların miktarlarına ilişkin muafiyetler Nazw a i opis Klasa Kod klasyfi kacyjny Grupa pakow a- nia Nalepki Ilości ograniczo ne Ilości w yłączon e Instrukcje pakow ania Opakow anie Szczególne przepisy pakow ania (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) GAZOLIN 3 F1 II l E2 P001 IBC02 R001 BB w anie Pakow anie razem Przepisy szczególne Cysterna przenośna Instrukcje Przepisy szczególne Cysterna ADR Kod cysterny Przepisy szczególne Pojazd do przew ozu w cysternie Kategoria transportow a Przepisy szczególne dotyczące przew ozu Sztuk przesyłki Luzem Postęp ow anie Załadunek, rozładunek i manipulow anie Numer rozpozna w czy zagrożenia , (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) Nr UN Nazw a i opis MP19 T4 TP1 LGBF TU9 FL 2 (D/E) S2 S PALIWA SILNIKOWE (BENZYNY)

46 1918 ilość 5 l EQ muafiyetleri: İstisnai miktarlarda ambalajlanmış tehlikeli malların tanımlama kodları Kod E0 İç ambalaj başına azami net miktar (katılar için gram ve svılarile gazlar için ml olarak) Dış ambalaj başına azami net miktar (katılar için gram ve svılarile gazlar için ml veya karışık ambalajlama durumunda gram ve ml toplamı olarak) İstisnai Miktar (EQ) olarak kabul edilmez E E E E E

47 EQ için ambalajların işaretlenmesi İlk etiketin numarası su tu n 5 te gösterilmis tir. Ambalaj u zerinde bas ka bir yerde belirtilmemis se gönderenin veya alıcının adı Araçta veya konteynerdeki ambalajların sayısı 1000 i geçemez.

48 Taşıma ünitesinde taşınan tehlikeli malların miktarlarına ilişkin muafiyetler Nr UN Nazw a i opis Klasa Kod klasyfi kacyjny Grupa pakow a- nia Nalepki Ilości ograniczo ne Ilości w yłączon e Instrukcje pakow ania Opakow anie Szczególne przepisy pakow ania (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) GAZOLIN 3 F1 II l E2 P001 IBC02 R001 BB w anie Pakow anie razem Przepisy szczególne Cysterna przenośna Instrukcje Przepisy szczególne Cysterna ADR Kod cysterny Przepisy szczególne Pojazd do przew ozu w cysternie Kategoria transportow a Przepisy szczególne dotyczące przew ozu Sztuk przesyłki Luzem Postęp ow anie Załadunek, rozładunek i manipulow anie Numer rozpozna w czy zagrożenia , (9b) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) Nr UN Nazw a i opis MP19 T4 TP1 LGBF TU9 FL 2 (D/E) S2 S PALIWA SILNIKOWE (BENZYNY)

49 Ku çu k miktarlarda tehlikeli malların tas ınmasında ADR nin hangi hu ku mleri uygulanır?

50 Ku çu k miktarlarda tehlikeli malların tas ınmasında ADR nin hangi hu ku mleri uygulanır?. bu tehlikeli mallar, as ağıdaki hu ku mlere tabi olmaksızın, ambalajlar halinde tek bir tas ıma u nitesinde tas ınabilir: - Bölu m 1.10, s unlar haric : BM No. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 ve 0500 Sınıf 1 patlayıcıları ve BM No ve 2911 Sınıf 7 istisnai ambalajları için aktivite seviyesi A2 seviyesini geçerse; - Bölu m Bas lık 5.4.3; - Bölu m 7.2, s unlar haric : ve u n V5, V7 V8 i; 'in CV1'i; - Kısım 8, s unlar haric : (a), ila , 8.2.3, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, Bölu m 8.4, S1(3) ve (6), S2(1), S4, S14 ila S21 ve S24 (Bölu m 8.5 te yer alan); - Kısım 9;

51 gereğince taşımacılık için neler uygulanır? 1. ADR gerekliliklerini kars ılayan ambalaj 2. ADR gerekliliklerine uygun bir tas ıma evrakı 3. Tas ıma u nitesinde 2 kg kapasitesi olan bir ABC yangın söndu rme cihazı 4. Yu ku n hareket etmesini engelleyecek gu venlik 5. Karıs ık yu klemeye yönelik yasaklar

52 gereğince taşımacılık esnasında aşağıdakilerin kullanılmasına gerek yoktur: YUKARIDA BELİRTİLEN GEREKLİLİKLERE UYUM ADR İHLALİ OLUŞTURMAZ 1. Gu venlik hu ku mleri (1.10) ( Sınıf 1 ve 7 maddeler hariç) 2. Araç için turuncu plakalar 3.Su ru cu için yazılı talimat 4.İlave teçhizat 5. Araç ekibi için ADR eğitim belgesi

53 MUAFİYETLERİN KULLANILMASI Kategoria transportowa Materiały lub przedmioty grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny / grupa lub numer UN klasa 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L i UN 0190 klasa 3: UN 3343 klasa 4.2: materiały należące do I grupy pakowania klasa 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 i 3399 klasa 5.1 UN klasa 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 i 3294 klasa 6.2: UN 2814 i 2900 klasa 7: UN 2912 do 2919, 2977, 2978 oraz 3321 do 3333 klasa 8: UN 2215 (BEZWODNIK MALEINOWY, STOPIONY) klasa 9: UN 2315, 3151, 3152 i 3432 urządzenia zawierające takie materiały lub mieszaniny oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały należące do niniejszej kategorii, z wyjątkiem opakowań zaklasyfikowanych do UN 2908 materiały i przedmioty należące do I grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowej 0 oraz materiały i przedmioty następujących klas: klasa 1: 1.1B do 1.1J, 1.2B do 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a 1 grupy T, TC a, TO, TF, TOC i TFC klasa 2: aerozole: grup C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC klasa 4.1: UN 3221 do 3224 oraz 3231 do 3240 klasa 5.2: UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120 UN0081,UN 0082, UN 0084, UN 0241, UN 331, UN 0332, UN 1 Klasa Klasa2 UN 1005, UN 1017 materiały i przedmioty należące do II grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych 0, 1 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: klasa 1: 1.4B do 1.4G i 1.6N 2 klasa 2: grupa F, aerozole grupy F klasa 4.1: UN 3225 do 3230 klasa 5.2: UN 3105 do 3110 klasa 6.1: materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania klasa 9: UN 3245 materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych0, 2 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: 3 klasa 2: grupy A i O, aerozole grup A i O klasa 3: klasa 3: UN 3473 klasa 4.3 UN 3476 klasa 8: UN 2794, 2795, 2800 i 3028 klasa 9: UN 2990, 3072 klasa 1: 1.4S klasa 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, klasa 4.2: UN 1361 i 1362 należące do III grupy pakowania klasa 7: UN 2908 do 2911 klasa 9: UN 3268 oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały niebezpieczne inne niż należące do kategorii transportowej 0 Maksymalna ilość na jednostkę transportową Bez ograniczeń (1)... (7) (15) UN No.. Sınırlı miktarlar..... Taşıma kategorisi 0.4 Taşıma ünitesi için azami miktar.....

54 MUAFİYETLERİN KULLANILMASI UN 1300, AG II ( 5 ambalaj 10 kg) = 50 kg UN 1263, AG III ( 100 ambalaj 5 kg) = 500 kg Tas ıma u nitesi bas ına en çok miktar s u anlama gelir: - Nesneler için, kilogram cinsinden bru t ağırlık (Sınıf 1 nesneleri için, patlayıcı maddelerin kg olarak net ağırlığı; bu Ekte belirtilen makinedeki veya teçhizattaki tehlikeli mallar için, makine veya teçhizat bulunan tehlikeli malların uygun olduğu u zere kilogram veya litre olarak toplam miktarı); - Katılar, sıvılas tırılmıs gaz, soğutulmus sıvılas tırılmıs gazlar ve çözu nmu s gazlar için kilogram cinsinden net ağırlık; - Sıvılar ve sıkıs tırılmıs gazlar için litre cinsinden haznelerinin nominal kapasitesi (bkz. Tanım 1.2.1). Haznenin nominal kapasitesi'' haznenin ic indeki tehlikeli malların nominal hacmi anlamına gelir ve litre ile ifade edilir. Sıkıştırılmıs gaz silindirleri için nominal kapasite, silindirin su kapasitesi olmalıdır;

55 Kategoria transportowa 0 1 X50 1 X20 2 X3 3 X1 4 X Materiały lub przedmioty grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny / grupa lub numer UN klasa 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L i UN 0190 klasa 3: UN 3343 klasa 4.2: materiały należące do I grupy pakowania klasa 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 i 3399 klasa 5.1 UN 2426 klasa 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 i 3294 klasa 6.2: UN 2814 i 2900 klasa 7: UN 2912 do 2919, 2977, 2978 oraz 3321 do 3333 klasa 8: UN 2215 (BEZWODNIK MALEINOWY, STOPIONY) klasa 9: UN 2315, 3151, 3152 i 3432 urządzenia zawierające takie materiały lub mieszaniny oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały należące do niniejszej kategorii, z wyjątkiem opakowań zaklasyfikowanych do UN 2908 materiały i przedmioty należące do I grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowej 0 oraz materiały i przedmioty następujących klas: klasa 1: 1.1B do 1.1J, 1.2B do 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a klasa 2: grupy T, TC a, TO, TF, TOC i TFC aerozole: grup C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC klasa 4.1: UN 3221 do 3224 oraz 3231 do 3240 klasa 5.2: UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120 UN0081,UN 0082, UN 0084, UN 0241, UN 331, UN 0332, UN Klasa Klasa2 UN 1005, UN 1017 materiały i przedmioty należące do II grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych 0, 1 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: klasa 1: 1.4B do 1.4G i 1.6N klasa 2: grupa F, aerozole grupy F klasa 4.1: UN 3225 do 3230 klasa 5.2: UN 3105 do 3110 klasa 6.1: materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania klasa 9: UN 3245 materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych0, 2 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: klasa 2: grupy A i O, aerozole grup A i O klasa 3: klasa 3: UN 3473 klasa 4.3 UN 3476 klasa 8: UN 2794, 2795, 2800 i 3028 klasa 9: UN 2990, 3072 klasa 1: 1.4S klasa 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 klasa 4.2: UN 1361 i 1362 należące do III grupy pakowania klasa 7: UN 2908 do 2911 klasa 9: UN 3268 oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały niebezpieczne inne niż należące do kategorii transportowej 0 Maksymalna ilość na jednostkę transportową Bez ograniczeń Farklı tas ıma kategorilerinden tehlikeli malların aynı tas ıma u nitesinde tas ınması halinde, azami miktar as ağıdaki s ekilde hesaplanır: 1 tas ıma kategorisinden maddelerin miktarı x 50 2 tas ıma kategorisinden maddelerin miktarı x 3 3 tas ıma kategorisinden maddelerin miktarı x 1 UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 için x 20 4 tas ıma kategorisinde limitsiz Ortaya çıkan toplam miktar 1000 i as abilir. Kat. 1 x 50 + kat. 2 x 3 + kat. 3 x

56 MUAFİYET KONTROLÜ alıştırma 1 1. UN 1263, AG III (80 ambalajdan her biri 5L) = 400 L 2. UN 3082, AG III ( 150 ambalaj 2L) = 300L 3. Subazlı boya = 12000kg ADR malların tas ıma kategorisini kontrol ediyoruz: UN 1263 kat. 3 UN 3082 kat. 3 Kategorileri aynı olduğundan, tablodan değere bakıyoruz = 700 < 1000 Muafiyetler kısmen kullanılabilir.

57 MUAFİYET KONTROLÜ Alıştırma 2 UN 1300, AG II ( 5 ambalaj 10L) = 50L UN 2478, AG II (20 ambalaj 5L) = 100 L UN 1263, AG II (40 ambalajdan her biri 5L) = 200 L Subazlı boya 12000kg ADR malların tas ıma kategorisini kontrol ediyoruz: UN 1300, AG II kat. 2 UN 2478, AG II kat. 2 UN 1263, AG II kat. 2 Kategorileri aynı olduğundan, tablodan değere bakıyoruz = 350 > Muafiyetler kullanılamaz. 333

58 MUAFİYET KONTROLÜ Alıştırma 3 1. UN 1263, AG I (20 ambalajdan her biri 1L) = 20 L 2. UN 1263, AG III ( 20 ambalaj 5L) =100L 3. UN 1300, AG II ( 5 ambalaj 10L) = 50L ADR malların tas ıma kategorisini kontrol ediyoruz: UN 1263, AG I kat. 1 UN 1263, AG III kat. 3 UN 1300, AG II kat. 2 Muafiyetler kullanılamaz. Kategoriler farklı olduğundan saymalıyız ve toplam değer = 1250 > 1000

59 MUAFİYETLERİN KULLANILMASI Kategoria transportowa Materiały lub przedmioty grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny / grupa lub numer UN klasa 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L i UN 0190 klasa 3: UN 3343 klasa 4.2: materiały należące do I grupy pakowania klasa 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 i 3399 klasa 5.1 UN klasa 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 i 3294 klasa 6.2: UN 2814 i 2900 klasa 7: UN 2912 do 2919, 2977, 2978 oraz 3321 do 3333 klasa 8: UN 2215 (BEZWODNIK MALEINOWY, STOPIONY) klasa 9: UN 2315, 3151, 3152 i 3432 urządzenia zawierające takie materiały lub mieszaniny oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały należące do niniejszej kategorii, z wyjątkiem opakowań zaklasyfikowanych do UN 2908 materiały i przedmioty należące do I grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowej 0 oraz materiały i przedmioty następujących klas: klasa 1: 1.1B do 1.1J, 1.2B do 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a 1 grupy T, TC a, TO, TF, TOC i TFC klasa 2: aerozole: grup C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC klasa 4.1: UN 3221 do 3224 oraz 3231 do 3240 klasa 5.2: UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120 UN0081,UN 0082, UN 0084, UN 0241, UN 331, UN 0332, UN 1 Klasa Klasa2 UN 1005, UN 1017 materiały i przedmioty należące do II grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych 0, 1 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: klasa 1: 1.4B do 1.4G i 1.6N 2 klasa 2: grupa F, aerozole grupy F klasa 4.1: UN 3225 do 3230 klasa 5.2: UN 3105 do 3110 klasa 6.1: materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania klasa 9: UN 3245 materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych0, 2 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: 3 klasa 2: grupy A i O, aerozole grup A i O klasa 3: klasa 3: UN 3473 klasa 4.3 UN 3476 klasa 8: UN 2794, 2795, 2800 i 3028 klasa 9: UN 2990, 3072 klasa 1: 1.4S klasa 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, klasa 4.2: UN 1361 i 1362 należące do III grupy pakowania klasa 7: UN 2908 do 2911 klasa 9: UN 3268 oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały niebezpieczne inne niż należące do kategorii transportowej 0 Maksymalna ilość na jednostkę transportową Bez ograniczeń (1)... (7) (15) UN No.. Sınırlı miktarlar..... Taşıma kategorisi 0.4 Taşıma ünitesi için azami miktar.....

60 Kategoria transportowa 0 1 X50 1 X20 2 X3 3 X1 4 X Materiały lub przedmioty grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny / grupa lub numer UN klasa 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L i UN 0190 klasa 3: UN 3343 klasa 4.2: materiały należące do I grupy pakowania klasa 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 i 3399 klasa 5.1 UN 2426 klasa 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 i 3294 klasa 6.2: UN 2814 i 2900 klasa 7: UN 2912 do 2919, 2977, 2978 oraz 3321 do 3333 klasa 8: UN 2215 (BEZWODNIK MALEINOWY, STOPIONY) klasa 9: UN 2315, 3151, 3152 i 3432 urządzenia zawierające takie materiały lub mieszaniny oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały należące do niniejszej kategorii, z wyjątkiem opakowań zaklasyfikowanych do UN 2908 materiały i przedmioty należące do I grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowej 0 oraz materiały i przedmioty następujących klas: klasa 1: 1.1B do 1.1J, 1.2B do 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D a klasa 2: grupy T, TC a, TO, TF, TOC i TFC aerozole: grup C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC klasa 4.1: UN 3221 do 3224 oraz 3231 do 3240 klasa 5.2: UN 3101 do 3104 oraz 3111 do 3120 UN0081,UN 0082, UN 0084, UN 0241, UN 331, UN 0332, UN Klasa Klasa2 UN 1005, UN 1017 materiały i przedmioty należące do II grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych 0, 1 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: klasa 1: 1.4B do 1.4G i 1.6N klasa 2: grupa F, aerozole grupy F klasa 4.1: UN 3225 do 3230 klasa 5.2: UN 3105 do 3110 klasa 6.1: materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania klasa 9: UN 3245 materiały i przedmioty należące do III grupy pakowania, które nie należą do kategorii transportowych0, 2 i 4 oraz materiały lub przedmioty następujących klas: klasa 2: grupy A i O, aerozole grup A i O klasa 3: klasa 3: UN 3473 klasa 4.3 UN 3476 klasa 8: UN 2794, 2795, 2800 i 3028 klasa 9: UN 2990, 3072 klasa 1: 1.4S klasa 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 klasa 4.2: UN 1361 i 1362 należące do III grupy pakowania klasa 7: UN 2908 do 2911 klasa 9: UN 3268 oraz próżne nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały niebezpieczne inne niż należące do kategorii transportowej 0 Maksymalna ilość na jednostkę transportową Bez ograniczeń Farklı tas ıma kategorilerinden tehlikeli malların aynı tas ıma u nitesinde tas ınması halinde, azami miktar as ağıdaki s ekilde hesaplanır: 1 tas ıma kategorisinden maddelerin miktarı x 50 2 tas ıma kategorisinden maddelerin miktarı x 3 3 tas ıma kategorisinden maddelerin miktarı x 1 UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 ve 1017 için x 20 4 tas ıma kategorisinde limitsiz Ortaya çıkan toplam miktar 1000 i as abilir. Kat. 1 x 50 + kat. 2 x 3 + kat. 3 x

61 MUAFİYET KONTROLÜ Alıştırma 4 UN 1300, AG II ( 5 ambalaj 10L) = 50L UN 1263, AG III ( 100 ambalaj 5L) = 500L UN 3082, AG III ( 30 ambalaj 10L) = 300L ADR malların tas ıma kategorisini kontrol ediyoruz: UN 1300, AG II kat. 2 UN 1263, AG III kat. 3 UN 3082, AG III kat. 3 Kategoriler farklı olduğundan saymalıyız ve toplam değer = 950 < 1000 Muafiyetler kısmen kullanılabilir.

62 MUAFİYET KONTROLÜ Alıştırma 5 UN 1300, AG II ( 5 ambalaj 10L) = 50L UN 1263, AG III ( 100 ambalaj 5L) = 500L UN 3082, AG III ( 200 ambalaj 2L ) = 400L ADR malların tas ıma kategorisini kontrol ediyoruz: UN 1300, AG II kat. 2 UN 1263, AG III kat. 3 Kategoriler farklı olduğundan saymalıyız ve toplam değer = 650 < 1000 Muafiyetler kısmen kullanılabilir. LQ ?

63 MUAFİYET KONTROLÜ UN silindir 11 kg UN varil 200 L UN silindirler, toplam77 kg UN 2588 (I GP) 1 bidon 10 kg 11 x x 1+77 x x 50 = 964

64 İlginiz için tes ekku rler

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ 3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların Listesi Açıklamalar Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı

Detaylı

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar 12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar BÖLÜM 9.1 KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2. TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.5 puan GEÇME NOTU: 70 puan. BAŞARILAR DİLERİZ. 1) 1000 litre BM 1203

Detaylı

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bağlı

Detaylı

TMGD DENEME paket x 25 kg

TMGD DENEME paket x 25 kg TMGD DENEME 6 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG- I e ait bir alevlenir

Detaylı

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b)un

Detaylı

Sınıflandırma - Alıştırmalar

Sınıflandırma - Alıştırmalar 6. Sınıflandırma - Alıştırmalar 2.2.3 Sıvı formülasyon Kriter: -parlama noktası 40 0 C Sınıf 3 Sınıflandırma kodu F1 Ambalajlama grubu III Tablonun kullanılmasına ilişkin örnekler - SINIFLANDIRMA Maddelerin

Detaylı

UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır?

UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır? UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır? Dış Paket Kullanımı UN 1262 OKTANLAR UN 2077 alfa-naftilamin Yük; UN 2077 ve UN 1262

Detaylı

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI Soru 1. Strafor üretiminde kullanılmak üzere polimer boncuklar, genleşebilir alevlenebilir buhar açığa çıkaran özelliklere sahip madde

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir?

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? TMGD DENEME SINAVI 5 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG-

Detaylı

EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Malların Taşınması Konusunda Destek Ankara Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar.

EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Malların Taşınması Konusunda Destek Ankara Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar. EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Malların Taşınması Konusunda Destek Ankara 2014 Tehlikeli Malların Taşınmasında Evraklar Eğitim Programı 1. Genel hükümler 2. Ambalajlı malların taşınmasında evraklar 3. Muafiyetlerde

Detaylı

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002 ECE/TRANS/160 (Cilt II) AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İç Ulaştırma Komitesi Yenilenmiş 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa

Detaylı

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış

Detaylı

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur?

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? TMGD Deneme Sınavı 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu temin etmek. II.

Detaylı

TMGD SORULARI SORU-3 BİR ARAÇTA PAKETLENMİŞ UN 3111 İLE PAKETLENMİŞ GAZ YAĞI TAŞINABİLİNİR Mİ? RF=?

TMGD SORULARI SORU-3 BİR ARAÇTA PAKETLENMİŞ UN 3111 İLE PAKETLENMİŞ GAZ YAĞI TAŞINABİLİNİR Mİ? RF=? TMGD SORULARI SORU 1- UN 0460 5 kg lik iç paketlerde 5000 kg ve araç taşıma kapasitesi 6000 kg olan bir araçta taşımaktadır. Araç mürettebatı 2 kişiden oluşup 1 Türk diğeri Rus uyrukludur; A- Araçtaki

Detaylı

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.1 Yapı 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B Ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır. A Eki, Kısım 1 ila 7 ve B Eki de Kısım 8 ile 9'dan oluşur. Her kısım bölümlere ve her bölüm

Detaylı

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular:

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 7. Parlama noktası 21 C, kaynama noktası 40 C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak

Detaylı

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) UN 319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araç mesafe ne kadar olmalıdır? a) 20 metre b) 30 metre c) 40 metre d) 50

Detaylı

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; (

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; ( KIRMIZI ŞIKLAR SORUNUN DOĞRU CEVAPLARINI İFADE EDER 1 - BM 1990 numaralı 10 kg tehlikeli mal hangi ambalaj koduyla ambalajlanabilir? A. 3A1V (6.1.5.1.7, g ) P01 B. 2C2 (tanımsız-revize) C. 31HZ1 (IBC03)

Detaylı

as ag ıdaki o zelliklere sahip bir madde anlamına gelir: (a) 50 C'de buhar basıncı 300kPa'dan (3 bar) bu yu k olan veya (b) 101,3 kpa standart basınc

as ag ıdaki o zelliklere sahip bir madde anlamına gelir: (a) 50 C'de buhar basıncı 300kPa'dan (3 bar) bu yu k olan veya (b) 101,3 kpa standart basınc 4. TANIMLAR TANIMLAR as ag ıdaki o zelliklere sahip bir madde anlamına gelir: (a) 50 C'de buhar basıncı 300kPa'dan (3 bar) bu yu k olan veya (b) 101,3 kpa standart basınc ta 20 derecede tamamen gaz halde

Detaylı

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi 8. Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bag lı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bag lı bir treyler ve motorlu aracı ic eren birleşim anlamına gelir; Ambalaj olarak

Detaylı

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerler, MEGC'lere,

Detaylı

BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME

BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME 5.2.1 Ambalajların işaretlenmesi NOT: Ambalajların, büyük ambalajların, gaz kaplarının ve IBC'lerin üretimi, test edilmesi ve onaylanmasına ilişkin işaretler için Kısım

Detaylı

Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşmacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için OX

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir:

1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir: 1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir: I. Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak karasız karışımların; II. Sarı fosfor içeren fosfor sülfidlerin; III. UN 1259 vw UN 1994

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL VARİLLER VE BİDONLAR (1A, 1B, 1N, 3A, 3B) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL VARİLLER VE BİDONLAR (1A, 1B, 1N, 3A, 3B) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL VARİLLER VE BİDONLAR (1A, 1B, 1N, Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan metal malzemeden mamul variller (1A, 1B, 1N) ve bidonlar

Detaylı

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.4.1 Genel emniyet önlemleri 1.4.1.1 Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve Kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan

Detaylı

TEHLİKELİ MALLARIN DÖKME HALİNDE TAŞINMASI

TEHLİKELİ MALLARIN DÖKME HALİNDE TAŞINMASI 9. TEHLİKELİ MALLARIN DÖKME HALİNDE TAŞINMASI Tablo A Sütun 10 Sütun 17 BK1 BK2 VV 1 VV CSC TDT ONAYI 2 Dökme olarak taşımacılık izni 7.3.1.1 As ag ıdaki durumların gec erli olmaması halinde mallar do

Detaylı

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.5.1 (Silindi) 5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359) 5.5.2.1 Genel 5.5.2.1.1 Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-021 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta plastik varille plastik kompozit

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PLASTİK VARİLLER VE BİDONLAR (1H,3H) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PLASTİK VARİLLER VE BİDONLAR (1H,3H) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-010 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan plastik malzemeden mamul variller (1H) ve bidonlar (3H) için tasarım onay

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır). Tüm Sınıflara Ait Alt Sınıflandırma Kodları Aşağıda Toplu Olarak Verilmiştir. SINIF 1 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

Yüksek risk teşkil eden mallar

Yüksek risk teşkil eden mallar Yüksek risk teşkil eden mallar BÖLÜM 1.10 EMNİYET HÜKÜMLERİ NOT: İşbu Bölümün amaçları uyarınca, emniyet kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların çalınmasını veya

Detaylı

ADR- TMGD EĞİTİMİ. FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir

ADR- TMGD EĞİTİMİ. FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir ADR- TMGD EĞİTİMİ FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir 1. ADR ANLAŞMASININ TEMEL YAPISI 2 TEHLİKELİ MADDE Tehlikeli maddeler, doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle genel emniyeti

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ SINIF 6.2 YE AİT A KATEGORİSİ BULAŞICI MADDELER İÇİN KULLANILAN AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ SINIF 6.2 YE AİT A KATEGORİSİ BULAŞICI MADDELER İÇİN KULLANILAN AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü SINIF 6.2 YE AİT A KATEGORİSİ BULAŞICI MADDELER İÇİN KULLANILAN AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan

Detaylı

Ambalajların Taşınması

Ambalajların Taşınması 7. Ambalajların Taşınması Eğitim programı Tanımlar Ambalajların testi ve piyasaya kabulü ADR de belirtilen ambalajların kodlanması sistemi Ambalajların seçilmesine ilişkin kurallar Uygun etiketleme yöntemleri

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ CAM, PORSELEN VEYA ÇÖMLEK KOMPOZİT AMBALAJLAR (6P) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ CAM, PORSELEN VEYA ÇÖMLEK KOMPOZİT AMBALAJLAR (6P) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü CAM, PORSELEN VEYA ÇÖMLEK KOMPOZİT AMBALAJLAR (6P) İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan cam, porselen veya çömlek

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

4.1.4.1 Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC ler ve büyük ambalajlar hariç)

4.1.4.1 Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC ler ve büyük ambalajlar hariç) 4.1.4.1 Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC ler ve büyük ambalajlar hariç) P001 AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR) P001 4.1.1 ve 4.1.3 teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla Kombine

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCE CİDARLI METAL AMBALAJLAR (0A) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCE CİDARLI METAL AMBALAJLAR (0A) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-008 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ince cidarlı metal ambalajlar (0A)

Detaylı

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 1. Sınıf 1 maddelerin uyum grupları : A. Sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır; B. Benzeri tehlike özelliklerine sahip madde gruplarıdır; C. Taşıma sırasında,

Detaylı

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları SİRKÜLER Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü

Detaylı

CI/SfB (35) Xy. June 2016 AXIOM KE CANOPY. Aramızda, fikirler gerçeğe dönuşur

CI/SfB (35) Xy. June 2016 AXIOM KE CANOPY. Aramızda, fikirler gerçeğe dönuşur CI/SfB (35) Xy AXIOM KE CANOPY Aramızda, fikirler gerçeğe dönuşur June 2016 1 HAZIRLANIŞ AXIOM KE CANOPY BİLEŞENLERİ Üru n No. Tanım CS 57420 G Axiom KE profili C 3000 H Primary u st C kanal A WDN 21 H

Detaylı

SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır?

SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır? SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır? 2- Dışında fiber varil olan plastik kap kompozit ambalajın kodu nedir? 3- ADR ye

Detaylı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Nakliyeciler Derneği ADR Konvansiyonu Gereğince Sürücü ve Danışmanlık Eğitimi Şartları ve Türkiye ye İlişkin Son Durum Alper ÖZEL İcra Kurulu Üyesi, ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni İ.Ü. Ulaştırma

Detaylı

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 234 KISIM 3 Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 235 236 KISIM 3.1 GENEL 3.1.1 Giriş Bu Kısımda verilen hükümler veya tablolara

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-016 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-012 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan kontrplak variller (1D) için tasarım

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ 6H (6HA1, 6HG1, 6HG2, 6HH1 HARİÇ) TİPİ PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ 6H (6HA1, 6HG1, 6HG2, 6HH1 HARİÇ) TİPİ PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü 6H (6HA1, 6HG1, 6HG2, 6HH1 HARİÇ) TİPİ PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan plastik kompozit ambalajlar

Detaylı

Doküman No ULM-02-SR-020. Yayın Tarihi 01/07/2013. Revizyon Tarihi. Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı

Doküman No ULM-02-SR-020. Yayın Tarihi 01/07/2013. Revizyon Tarihi. Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı Doküman ULM-02-SR-020 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta fiber varilli plastik kompozit ambalaj (6HG1) ve dışta

Detaylı

UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) Hakkında Önemli Bilgiler

UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) Hakkında Önemli Bilgiler üretici taşıyıcı alıcı UATF Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temin edilir. Bunun için izlenecek yol; Halk Bankasının herhangi bir şubesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.0. AMAÇ 1.1 Bu talimatın amacı UKS nin belgelendirme markası kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo ve belgelendirme markası kullanımını ve ilgili akreditasyon

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL + TANK EĞİTİMİ SINAV SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL + TANK EĞİTİMİ SINAV SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT

Detaylı

BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER 5.1.1 Uygulama ve genel hükümler Bu Kısım tehlikeli mal sevkiyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirilmesi ve uygun olduğu durularda sevkiyatların onaylanması ve önceden

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (TEMEL EĞİTİM) (09 HAZİRAN 2013) SRC 5

Detaylı

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi Sürücü eğitiminin ana hedefleri: Sürücü eğitimi Sürücülerin

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER VARİLLER (1G) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER VARİLLER (1G) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-011 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER VARİLLER (1G) İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan fiber variller (1G)

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

-DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN

-DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN -DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN 0319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araçlar arası mesafe ne kadar olmalıdır? A)20m B)30m C)40m D)5Om E)60m Cevap: D ref:8.5 S1(5) Konvoylar 2.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır: 2.2.51 Sınıf 5. 1 Yükseltgen maddeler 2.2.51.1 Kriterler 2.2.51.1.1 Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin alevlenir olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan

Detaylı

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR AİRFRESH FANTASTİK

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK KUTULAR (4D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK KUTULAR (4D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-014 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK KUTULAR (4D) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan kontrplak kutular (4D) için tasarım onay

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA ÇELİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA ÇELİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü DIŞTA ÇELİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta çelik varille plastik kompozit

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları

IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları 4.1.4.2 IBC lerin kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları IBC01 AMBALAJLAMA TALİMATI IBC01 Metal (, 31B ve 31N). RID ve ADR ye özel ambalajlama hükmü: BB1 UN No. 3130 için, bu maddeyi taşıyacak kapların

Detaylı

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI 9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI 1. I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu. II. SR2 sınıflandırma kodu. III. UN 1989. IV. UN 3231 V. UN 3226 a) II ve IV b). I, II ve IV c) III, IV

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Tanımlar... 3 İlgili Standartlar... 3 KAPSAM... 4 Kapların Ebatları... 4 Taşınacak Model Tipine Göre Yapım Malzemeleri...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Tanımlar... 3 İlgili Standartlar... 3 KAPSAM... 4 Kapların Ebatları... 4 Taşınacak Model Tipine Göre Yapım Malzemeleri... TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü AEROSOL PÜSKÜRTÜCÜ, KÜÇÜK HAZNELİ HÜCRE KARTUŞLARI İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan aerosol püskürtücü, küçük

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baskı 12/2009 Temiz ve az kirli su için Dalgıç tipi Elektrikli Pompalar DIWA Serisi Temiz ve

Detaylı

BÖLÜM 7.3 DÖKME HALİNDE TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.3 DÖKME HALİNDE TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.3 DÖKME HALİNDE TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.3.1 Genel hükümler 7.3.1.1 Aşağıdaki durumların geçerli olmaması halinde mallar dökme halinde dökme konteynerlerde taşınamaz: BK koduyla

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR GT-510 Ürün Kodu FH-002 Ürünün Uygulama Alanı Gıda hijyeni Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri San. Tic.

Detaylı

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 1. ADR Belgesi nedir? a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri b) ADR ye göre tehlikeli maddeler sürücü eğitiminin alındığını ispatlayan belge c) Taşımacının tehlikeli maddeyi

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/5 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 30085/90/002 Ticari adı Ruschei MN 85/90 BF, 37-4 mm 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve

Detaylı

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Kod ve Amacı IMDG kod : Paketli haldeki tehlikeli yüklerin deniz yoluyla emniyetli Şekilde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 011 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

1 / 5. (*) Birlik Yönetim Kurulu nun 07.12.2012 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

1 / 5. (*) Birlik Yönetim Kurulu nun 07.12.2012 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 9. Aerosol Ürünler Kriteri (*) Tanımlar: Aerosol: Bir itici gazla bir aerosol kabından dağıtılabilen ürünlerdir. Aerosoller, küçük katı ya da sıvı partiküllerin gaz veya sıvı içinde dağılmasıyla oluşan

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR GRİPİX Ürün Tanımı Alkol Bazlı El Temizleme Jeli Ürün Kodu KH-008 Ürünün Uygulama Alanı Kişisel Hijyen Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER LEVHA KUTULAR (4G) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER LEVHA KUTULAR (4G) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-015 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER LEVHA KUTULAR (4G) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan fiber levha kutular (4G) için tasarım

Detaylı

BÖLÜM 6.11 YIĞIN KONTEYNERLERİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

BÖLÜM 6.11 YIĞIN KONTEYNERLERİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR BÖLÜM 6.11 YIĞIN KONTEYNERLERİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR 6.11.1 (Rezerve edilmiş) 6.11.2 Uygulama ve genel zorunluluklar 6.11.2.1 Yığın konteynerler, hizmet ve yapısal

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisi araçlar için ilgili zorunluluklar,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 5S Standartları talimatlarının hazırlanmasından, tüm üniteler talimatın uygulamasından sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 5S Standartları talimatlarının hazırlanmasından, tüm üniteler talimatın uygulamasından sorumludur. Sayfa No 1/6 1.0 Amaç Bu talimat ile İş güvenliği, çevre, verimlilik, makine performansı ile çalışanların katılım ve motivasyonunu artırarak düzen ve disiplini sağlamak amacıyla kurulan 5S sistematiğinde;

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TORBALAR (5H,5L,5M) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TORBALAR (5H,5L,5M) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TORBALAR (5H,5L,5M) İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan fiber levha torbalar (5H, 5L, 5M) için tasarım onay süreçlerini

Detaylı

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİĞİ Kütle Maddeleri sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır.her maddenin belirli bir miktarı vardır. Maddenin miktarı kütle olarak adlandırılır.

Detaylı

19 MART 2014 ANTALYA. HAYDAR HAZER Kimyager

19 MART 2014 ANTALYA. HAYDAR HAZER Kimyager MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (SEA) (11/12/2013 tarih ve 28848 Sayılı Resmi Gazete-Mükerrer) 19 MART 2014 ANTALYA HAYDAR HAZER Kimyager

Detaylı