Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında. Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Fəlsəfə və sosial psixologiya kafedrası.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında. Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Fəlsəfə və sosial psixologiya kafedrası."

Transkript

1 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Fəlsəfə və sosial psixologiya kafedrası. Fənn:Məntiq.Arqumentasiya nəzəriyyəsi. Müəllim:Dos.Şəfaət Abdullayeva. Tələbə:Ləman Xəlilova. Qrup:101. Referat. Mövzu: Sadə hökmlər. Bakı

2 Plan. Səh: Giriş... 3 Fəsil 1: Hökmün ümumi səciyyəsi Fəsil 2: Sadə hökmlər və onların növləri Fəsil 3: Sadə hökmlərdə terminlərin ehtiva olunması Nəticə İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı

3 Giriş. Hər bir insan hansı dövrdə yaşamasından asılı olmayaraq, daim həqiqətə qovuşmağa, təbiət və cəmiyyət haqqında, habelə beyində gedən təfəkkür prosesləri haqqında daha çox biliyə malik olmağa can atır.bununla əlaqədar olaraq da bəşəriyyət yarandığı gündən indiyə kimi bir çox sınaqlara məruz qalmış, lakin hər dəfə onlardan uğurla çıxaraq, öz idrakını genişləndirmək üçün yeni yeni metodlar kəşf etmişdir.bu kəşflərdə XX əsrin xüsusi yeri vardır.belə ki, insan zəkasının hüdudlarını qeyri adi dərəcədə genişləndirən elmi kəşflər, modelləşdirmə və riyazi metodların,ehm və gen mühəndisliyi metodlarının geniş miqyasda tətbiqi bu dövrün məhsuludur.insan təfəkkürünün malik olduğu metodlar və vasitələr nə qədər zəngin olursa, onlardan səmərəli istifadə edilməsi zərurəti də bir o qədər artır.bu vəzifənin uğurlu həlli isə düzgün təfəkkürün forma və qanunlarını öyrədən məntiq elmindən kənarda qeyri mümkündür.beləliklə, məntiqdən danışarkən ilk öncə onun tərifinə nəzər salmaq və predmetinin nə olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır.çünki elmin predmetini bilmədən onun haqqında mühakimə yürütmək özü də məntiqi cəhətdən səhvə aparıb çıxara bilər. Beləliklə, məntiqin predmetinə aşağıdakı kimi tərif vermək olar: Məntiq düzgün təfəkkürün forma və qanunlarını öyrənən fəlsəfi elmdir. Məntiqi təfəkkür bu və ya digər şəxsə öz mühakimələrinin doğruluğunu, sübut etmək, başqalarının fikirlərini düzgün qiymətləndirmək, onlardakı yalanı aşkara çıxarmaq imkanı verir.deyilənlərdən aydın olur ki, formal məntiqi bilmək profilindən asılı olmayaraq, demək olar ki, bütün peşə sahiblərinin intellektual səviyyəsinin ayrılmaz komponentinə çevrilməkdədir. Beləliklə, fərdi işimin mövzusu mücərrəd təfəkkürün formalarından birinə aiddir.qeyd edək ki, mücərrəd təfəkkürün formalarından söhbət getdikdə üç başlıca forma ( anlayış, hökm, əqli nəticə ) nəzərdə tutulur. Beləliklə, aşağıdakı fəsillərdə fərdi işimin mövzusuna uyğun olaraq, mücərrəd təfəkkürün formalarından biri olan hökmlərdən,daha da dəqiqləşdirsək, sadə hökmlərdən bəhs edəcəyəm. 3

4 Fəsil 1: Hökmün ümumi səciyyəsi. Bizi əhatə edən obyektiv gerçəkliyi dərk etməyin əsas formalarından biri hökmdür.insan maddi aləmi və onun qanunauyğunluqlarını öyrənərkən cisimlər və onların əlamətləri arasındakı əlaqəni üzə çıxarır və müxtəlif hadisələrdəki münasibəti müəyyən edir.bu əlaqə və münasibətlər bəşər təfəkküründə məfhumların əlaqəsini ifadə edən hökm formasında əks olunur. Hökm maddi gerçəklikdəki cisim və hadisələrin hər hansı əlamətini, xassəsini, onların başqa cisimlərlə, hadisələrlə əlaqəsini, meydana gəlməsini və inkişaf qanunauyğunluqlarını təfəkkürümüzdə əks etdirən iqrari, yaxud inkari fikirdir ki, bu fikir doğru və yalan ola bilər. Deməli, hökm konkret cisim və hadisələr arasındakı real əlaqələri, münasibətləri əks etdirir. Məsələn, Bakı şəhəri Abşeron yarımadasında yerləşir, K.Marks və F.Engels bəşəriyyətin azadlığa çıxması uğrunda birgə mübarizə aparmış möhkəm əqidə dostları idi hökmlərində real əlaqələr əks olunmuşdur.birinci hökmdə Bakı və Abşeron yarımadası anlayışı arasındakı real əlaqədən, ikinci hökmdə isə proletariatın inqilabı nəzəriyyəsinin banilərindən olan iki şəxsin əqidə dostluğundan, onların fikirləri arasındakı real münasibətlərin eyniliyindən söhbət gedir. Hökmün çox mühüm xassəsi, onun iqrari (təsdiqedici) və ya inkari (rəddedici) formada olmasıdır.məsələn, Buzqıran gəmilər mövcudur, Vəli xalq deputatıdır hökmləri iqrari, Bəzi adamların ali təhsili yoxdur, Mələklər ölümlü deyil hökmləri isə inkari hökmdür. Məntiq dil haqqında dildir, şeylər və hadisələr haqqında dil deyil 1 hökmündə isə biz hər iki formadan istifadə edildiyini görürük. Hökmlərin ümumi səciyyəsini verərkən, onların həqiqi və ya yalan ola bilməsi xüsusi qeyd olunmalıdır. Hökmün həqiqiliyi dedikdə, burada ifadə olunan fikrin real həyatdakı əlaqə və münasibətlərə uyğun gəlməsi, onların mütabiq əks etdirilməsi başa düşülür.məsələn, 1 Мышление и язык. M., 1957, səh.29 a. 4

5 Bütün insanlar ölümlüdürlər.həqiqi hökmlər həm də inkari ola bilir.məsələn, Səbəbsiz hadisə yoxdur. Əgər hökm gerçəklikdə mövcud olmayan əlaqələri ifadə edirsə və ya real mövcud olan əlaqələri inkar edirsə, onda bu yalan hökm adlanır.məsələn, Oğurluq cinayət deyildir. Hökmün strukturuna gəldikdə isə qeyd etməliyik ki, o, aşağıdakılardan ibarətdir. 1) Hökmün subyekti onun predmetini əks etdirən anlayış. 2) Predikat subyekt haqqında söylənilən fikir. 3) Məntiqi bağlayıcı hökmdə subyekt və predikatı birləşdirən üzv. 4) Kvantor subyektin həcmini göstərən söz ( bəzi, bütün, heç bir ). Hökm cümlə ilə sıx vəhdətdədir.cümlə hökmün dildə ifadə olunan formasıdır.lakin hökm ilə cümlələri tam eyniləşdirmək olmaz.onlar arasında aşağıdakı fərqlər mövcuddur. 1) Hər bir hökm cümlə olduğu halda, hər bir cümlə hələ hökm deyildir.nida və əmr bildirən, habelə sual bildirən cümlələr hökm deyildir,çünki onlar informasiya vermir.professor İ.Andreyev yazır ki, əgər cümlədə sual və yaxud hər hansı arzu, niyyət ifadə olunursa, onda o, ola bilər ki, heç bir hökmü ifadə etməsin. 2 Lakin İ.Andreyevin bu fikri ilə razılaşmaq çətindir, çünki ritorik sual cümlələri istisnalıq təşkil edir, onlar hökmdür.məsələn, Kim öz xalqının keçmişi ilə fəxr etməz?. 2) Hökm öz məzmununa görə ümumbəşəridir.buna görə də eyni bir hökm müxtəlif milli dillərdə bir birindən fərqli cümlələrdə ifadə olunur. 3) Eyni hökm qrammatik cəhətdən müxtəlif cümlə şəklində ifadə olunur. 4) Cümlə ilə hökmün tərkibi tam üst üstə düşməyə bilir.məsələn, İşıqlaşır. 5) Cümlə sabit qrammatik formada olduğu halda, vurğu ilə onun ifadə etdiyi hökm dəyişdirilə bilər. İ.Kant özünün Məntiq elmi kitabında cümlə ilə hökmün fərqini belə izah edir: Mühakimə cümlədən fərqlənir; cümlədə subyektin elə tərifləri var ki, onlar subyektə münasibətdə ümumilik xarakteri daşımırlar. Məsələn, "Sezar Romada filan ildə anadan 2 И.Андреев.Пути и трудности познания.m.,1968, səh

6 olmuşdur, Qalliyada on illər müharibə etmişdir, Rubikonu keçmişdir və i. a. bütün bunlar mühakimə yox, cümlələrdir. "Mən bu gün yaxşı yatdım" və ya "Silaha düzlən" və i. a. kimi cümlələrin mühakimə forması ala bildiyini təsdiq etmək də tamamilə mənasızdır. Yalnız o halda "Karet yaxından keçir" cümləsi mühakimə, məhz subyektiv mühakimə ola bilərdi ki, yaxından keçən predmetin karet olduğuna yaxud predmetin və ya onu müşahidə etdiyimiz məntəqənin hərəkətinə şübhə edilsin, deməli, yalnız hələ müəyyənləşməmiş təsəvvür üçün tərif tapmağa can atdıqda sözü gedən cümlə subyektiv mühakimə ola bilər. 3 Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, hökm ilə cümlə ayrılmaz vəhdətdə olsa da, onların biri təfəkkür forması, digəri isə dil vahididir.ona görə də onlar arasında fərqlər mövcuddur və bu fərqlər nəzərə alınmalıdır. 3 G.F.Hegel. Məntiq elmi.fəlsəfə elmləri ensiklopediyası.1 ci cild.bakı

7 Fəsil 2:Sadə hökmlər və onların növləri. Hökmlər sadə və mürəkkəb olmaqla iki növə bölünür. İki anlayış arasında əlaqəni ifadə edən hökmə sadə hökm deyilir.məsələn, Məntiq elmdir, Cəfər sürücüdür.mürəkkəb hökmlər isə bir neçə sadə hökmü birləşdirir. Sadə hökmlərin özü də aşağıdakı üç yerə bölünür. 1) Atributiv ( xassə, əlamət sözündəndir ) hökmlər.atributiv hökm predmetin əlaməti haqqında fikirdir.burada müəyyən xassənin, əlamətin və halın predmetə məxsus olması iqrar və ya inkar edilir.məsələn, Bakı şəhəri qara qızıl diyarıdır, İnsan şüurludur və s.atributiv hökmlərin formulu belədir: S P-dir S P deyil. S hökmün subyektini, yəni hökmün predmeti haqqındakı məfhumu, P isə hökmün predikatını, yəni hökmün predmetinin əlaməti haqqındakı məfhumu ifadə edir. Atributiv hökmlərin subyekt və predikatı onun terminləri adlanır.lakin əsas məna yükü predikatın üzərinə düşür.onlardan əlavə hər bir atributiv hökmdə bu terminləri birləşdirən məntiqi bağlayıcı vardır.bunlar hökmün zəruri ünsürüdür. Atributiv hökmlər həm də qəti hökmlər adlanır.çünki onlar aydın, birmənalı xarakter daşıyır.qəti hökmlərin aşağıdakı kimi bölgüsü mövcuddur. Qəti hökmlər. 1.Keyfiyyətə görə. 2.Kəmiyyətə görə. 3. Keyfiyyət və kəmiyyətə görə. Ümumi iqrari A İqrari İnkari fərdi ümumi xüsusi Ümumi inkari E Xüsusi iqrari İ ayırıcı istisnaedici Xüsusi inkari O fərdi ümumi xüsusi 1.Öz keyfiyyətinə görə qəti hökmlər iqrari və inkari növlərə ayrılır. 7

8 Müəyyən bir əlamətin predmetə mənsub olduğunu bildirən hökmlərə iqrari hökmlər deyilir.məsələn, Vəli xalq deputatıdır. Müəyyən bir əlamətin predmetə xas olmadığını göstərən hökmlərə isə inkari hökmlər deyilir.məsələn, Müstəqil respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. 2.Hökmlərin kəmiyyətə görə bölgüsü onların öz həcminə görə müxtəlifliyini göstərir.bu cür bölgü onunla izah edilir ki, hökmdə ifadə olunan iqrari və ya inkari fikir ayrıca bir predmetə, müəyyən predmetlər qrupuna və bütünlükdə sinfə aid edilə bilər.beləliklə, hökmlər öz kəmiyyətinə görə fərdi, xüsusi və ümumi hökmlərə bölünür. Fərdi hökmlər bu və ya digər xassənin müəyyən predmetə aid olub olmadığını iqrar və ya inkar edən fökmlərə deyilir.məsələn, Aristotel məntiq elminin banisidir. Formulu: Bu S P-dir, Bu S P deyil. Xüsusi hökmlər elə hökmlərə deyilir ki,onlarda söylənilən iqrar və ya inkar predmetlər sinfinin müəyyən qisminə aid olur.məsələn, Bəzi təhsil alanlar Azərbaycanlıdır. Formulu: Bəzi S-lər P-dir, Bəzi S-lər P deyil. Müəyyən sinfə daxil olan bütün predmetlər haqqında nəyisə iqrar və ya inkar edən hökmlərə ümumi hökmlər deyilir.məsələn, Bütün insanlar ölümlüdürlər, Heç bir delfin balıq deyil. Formulu: Bütün S-lər P-dir, Heç bir S P deyil. Hökmlərin ümumi təsnifatında ayırıcı və istisnaedici hökmlər xüsusi yer tutur. Ayırıcı hökmlər öz kəmiyyətinə görə fərdi, xüsusi və ümumi olur.məsələn, Yanız Cəfər bu hadisənin şahididir hökmündə bu hadisənin şshidliyi əlamətinin yalnız Cəfərə məxsus olduğu göstərilir.bu, fərdi ayırıcı hökmdür. Formulu: Bu S və yalnız bu S P-dir.Belə hökmlərdə subyekt və predikat həcm etibarilə üst-üstə düşür. Ayırıcı hökmlərin xüsusi növü, haqqında söhbət gedən əlamətin məhz predmetlər qisminə mənsub olub olmadığını göstərir.məsələn, Yalnız bəzi cinayətkarlar residivistlər adlanır.belə hökmlərdə predikat tam şəkildə subyektin həcminə daxil olur.formulu: Bəzi S-lər və yalnız onlar P-dir. 8

9 Ümumi ayırıcı hökmlərdə subyekt və pradikat həcm etibarilə üst üstə düşür.məsələn, Bütün cinayətlər və yalnız onlar ictimai təhlükəli hərəkətdir. Formulu: Bütün S-lər və yalnız onlar P-dir. Atributiv hökmlərin növlərindən biri də istisnaedici hökmlərdir.bu hökmlər əlamətin predmetlərin müəyyən hissəsini istisna etməklə, bütün qalan qisminə aid olub olmamasını ifadə edir.məsələn, Bütün məhkəmələrdə istintaq işi dövlət sirlərinin mühafizəsi mənafeyi ilə ziddiyyət təşkil etdiyi hal istisna olmaqla açıq aparılır. 4 3.Yuxarıda göstərildiyi kimi, hər bir hökmün kəmiyyət və keyfiyyəti vardır, onlar bir biri ilə sıx əlaqəlidir.buna görə də məntiqdə hökmlərin kəmiyyət və keyfiyyətə görə birgə təsnifatından geniş istifadə olunur.onun növlərini asan yadda saxlamaq üçün aşağıdakı hərflərlə işarə olunur: A ümumi iqrari, İ xüsusi iqrari (latınca iqrar edirəm mənasını verən affirmo sözünün işarələnmiş saitlərinin adı ilə), E ümumi inkari, O xüsusi inkari (latınca inkaredici mənasını verən neqo sözünün işarələnmiş saitlərinin adı ilə). 1) Ümumi iqrari hökmlər.bu hökmlər eyni vaxtda həm ümumiliyi, həm də iqrariliyi əks etdirir.məsələn, Bütün mütallar kimyəvi elementdir. Simvolik işarəsi: Bütün S-lər P-dir. 1) Xüsusi iqrari hökmlər.bu hökmlər eyni vaxtda xüsusiliyi və iqrariliyi ifadə edir.məsələn, Bəzi şəhərlər paytaxtdır. Simvolik işarəsi: Bəzi S-lər P-dir. 3) Ümumi inkari hökmlər.bu hökmlər eyni vaxda ümumiliyi və inkarlılığı əks etdirir.məsələn, Heç bir hadisə səbəbsiz deyil. Simvolik işarəsi: Heç bir S P deyil. 4) Xüsusi inkari hökmlər.bu hökmlər eyni vaxtda xüsusiliyi və inkarlılığı bildirir.məsələn, Bəzi alimlər savadlı deyil. Simvolik işarəsi: Bəzi S-lər P deyil. 4 В.И.Кириллов, А.А.Старченко.Логика.1982.səh

10 2) Sadə hökmlərin digər növü relyativ (münasibət bildirən) hökmlərdir.adından göründüyü kimi, buraya predmetlər arasındakı bərabərlik, qohumluq, səbəbiyyət, məkan zaman və s. münasibətləri ifadə edən hökmlər daxildir.məsələn, A B-yə bərabərdir, Əxlaq hüquqdan əvvəl yaranmışdır, Sərxoşluq bir çox cinayətlərin səbəbidir.münasibət bildirən hökmlər aşağıdakı formada yazılır: a R b (burada a və b pradmetlərin adlarını, R isə latınca nisbi mənasını verən relativus sözünün hərfi olub onlar arasındakı münasibəti bildirir). Yuxarıdakı düstur belə oxunur: a b-yə R münasibətindədir.inkarda isə bu cür yazılır: (xry).oxunuşu : x-in y-ə R münasibətində olması doğru deyildir. 3) Ekzistensial (Mövcudluq bildirən) hökmlər onunla səciyyələnir ki, burada hökmün predmetinin mövcud olub olmaması faktı ifadə olunur.məsələn, Atom buzqıran gəmisi vardır, Səbəbsiz hadisə yoxdur. Beləliklə, biz bu fəsildə sadə hökmlərin növlərindən bəhs etdik.bütün bu deyilənləri ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, sadə hökmlər üç yerə bölünür: 1.Atributiv hökmlər. 2.Relyativ hökmlər. 3.Ekzistensial hökmlər. Bu bölgünün əsasında da hökmün predmetə xas olan əlaməti, mövcudluq faktını və ya predmetlər arasındakı münasibəti ifadə etməsi durur. 10

11 Fəsil 3:Sadə hökmlərdə terminlərin ehtiva olunması. Bildiyimiz kimi, subyekt və predikat sadə hökmlərin əsas struktur elementləri olub onun terminləri adlanır.hər bir hökmdə terminlər ya ehtiva olunur, ya da ehtiva olunmur.termin o vaxt ehtiva olunmuş hesab olunur ki, o tam həcmdə götürülsün.əgər bu və ya digər termin tam həcmdə deyil, qismən ifadə olunursa, onda deyilir ki, termin ehtive olunmamışdır.indi isə hökmlərin dörd növünün hər birində terminlərin ehtivalılığını ayrı ayrılıqda nəzərdən keçirək. 1.Ümumi iqrari hökmlərdə (A) subyekt və predikat eynimənalıdırsa, onda terminlərin hər ikisi də ehtiva olunur.bu hal ümumayırıcı hökmlərdə və mütənasib xarakterli tərif hökmlərdə özünü göstərir.məsələn, Bütün insanlar (S) şüurludur (P). Belə hökmləri dairələrlə aşağıdakı kimi göstərmək olar. +S +P P +S + 2.Əgər A tipli hökmlərdə subyekt və predikat tabeli münasibətdədirsə, subyekt ehtiva olunur, predikat isə ehtiva olunmur.məsələn, Bizim qrupun bütün tələbələri (S) məntiq imtahanı verəcəklər (P) hökmündə subyekt tam həcmdə götürülür, yəni qrupun bütün üzvləri əhatə olunur.predikat isə ehtiva olunmamışdır, çünki bu qrupda məntiq imtahanı verənlər bütün adamlar deyil, yalnız bizim qrupun tələbələridir.predikatın həcmi isə subyektin həcmindən götürüldüyü üçün subyekt predikata həcm etibarilə tam daxil olmur. 11

12 3.Xüsusi iqrari hökmlərdə (İ) subyekt və predikat kəsişirsə, hər iki termin ehtiva olunmur.məsələn, Bəzi məktəblilər (S) idmançıdır (P). -S +P Əgər İ tipli hökmlərdə münasibət tabelidirsə, bu zaman subyekt ehtiva olunmur, predikat isə olunur.məsələn, Bəzi heyvanlar (S) vəhşidirlər (P). 5.Ümumi inkari hökmlərdə (E) həm subyekt, həm də predikat tam həcmdə götürülür.ona görə də hər ikisi ehtiva olunur.məsələn, Bütün balıqlar (S) balina deyil (P). +S +P 5. 6.Xüsusi inkari hökmlərdə (O) terminlər kəsişirsə, subyekt ehtiva olunmur,predikat isə ehtiva olunur.məsələn, Qrupumuzun bəzi tələbələri (S) əlaçı deyil (P). 7.Əgər O tipli hökmlərdə terminlər tabelidirsə, predikat ehtiva olunur, subyekt isə ehtiva olunmur.məsələn, Bəzi heyvanlar (S) vəhşi deyil (P)

13 Sonda belə nəticəyə gəlirik ki, ümumi hökmlərdə ( A və E) subyekt ehtiva olunur, xüsusi hökmlərdə (İ və O) isə olunmur.predikat isə inkari hökmlərdə (E və O) ehtiva olunur, iqrari hökmlərdə (A və İ) ehtiva olunmur. Nəticə: Beləliklə, biz bu fərdi işdə hökmlərdən, onların növlərindən,xüsusən də sadə hökmlərdən danışdıq.sonda bütün bu dediklərimizi ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlirik ki, hökmün tərifinin dərki prosesi adətən məntiqdə işlənən mühakimənin növlərini əlaqələndirir və onlara anlam verir. Müxtəlif hökmlərə zərurət olaraq bir-birindən irəli gələn hökmlər kimi və anlayışın ardıcıl tərifləri kimi baxılmalıdır, çünki mühakimənin özü müəyyən anlayışdan yaxud anlayışın müəyyənliyindən başqa bir şey deyil. Mühakimə adətən anlayışların və həm də müxtəlif anlayışların birləşməsi kimi başa düşülür. Bu anlamada doğru olan odur ki, anlayış, şübhəsiz ki, mühakimənin ilkin şərtidir və mühakimədə fərqlilik formasında çıxış edir.sonda Kantın belə bir fikrini bildirmək istərdim. Mühakimə, adətən yalnız özünü dərk edən təfəkkürdə yeri olan subyektiv əməliyyat və forma kimi götürülür. Ancaq məntiqdə hələ bu fərq yoxdur və mühakimə belə bir tamamilə ümumi anlamda götürülməlidir ki, bütün şeylər mühakimədirlər, yəni özündə ümumiliyə və ya iç təbiətə malik təkcələrdir, yaxud başqa sözlə, onlar fərdiləşmiş, təkcələşmiş ümumidirlər; onlarda ümumilik və təkcəlik bir-birindən fərqlidir və eyni zamanda eyniyyətdədir 5. 5 G.F.Hegel. Məntiq elmi.fəlsəfə elmləri ensiklopediyası.1 ci cild.bakı

14 İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı: 1) Z.Hacıyev. Məntiq.Bakı ) M.M.İsrafilov. Məntiq.Bakı ) G.F.Hegel. Məntiq elmi.fəlsəfə elmləri ensiklopediyası.1 ci cild.bakı ) Dos.Ş.Abdullayevanın mühazirə mətnləri. 5) Мышление и язык. M., ) И.Андреев.Пути и трудности познания.m., ) В.И.Кириллов, А.А.Старченко.Логика

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI TƏZKİRƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ ÖZET Vüsale Musalı * Ortaçağ'dan bugüne

Detaylı

Ana kart (Motherboard)

Ana kart (Motherboard) 1 Ana kart (Motherboard) 2 Ana lövhə və ya ana kart (ing. motherboard) mürəkkəb çoxqatlı çap lövhəsində fərdi kompüterin əsas komponentləri (mərkəzi prosessor, operativ yaddaşın kontrollerləri, operativ

Detaylı

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dővlət Dəstəyi Şurası

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ "YENİLİKLƏR"

YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ YENİLİKLƏR YENİ DƏRSLİKLƏR VƏ "YENİLİKLƏR" Akif MƏMMƏDOV, pedaqoji elmlər nanıizədi 2003-2004-cü tədris ilində müəllimlərin istifadəsinə bir neçə yeni dərslik verildi. Onlardan biri də 8-9-cu siniflər üçiin professor

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim

Detaylı

BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ

BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ Bakı 2007 BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ Dr. Rafiz Manafov Azərbaycan Respublikası Bakı İslam Universiteti Zaqatala Şöbəsi Kitabın adı İslam Düşüncəsi Müəllif Dr. Rafiz Manafov Məsləhətçi

Detaylı

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu.

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. 1 Kompüter nədir? 2 Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. Analoq kompüterlər analoq (kəsilməz) siqnallarını toplayır və vurur Rəqəmsal kompüterlər

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 CELIL MEMMEDGULUZADE NİN MÜSLÜMAN KADINININ HAYATINI ELE ALAN MİZAHİ ŞİİRLERİ Özet Makalede XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK MƏNTİQİ TƏFƏKKÜRÜN YOXLANILMASI ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI 1. Ədədi ardıcıllıqda sual işarəsi yerinə hansı ədəd gəlməlidir? 5? 7 7 14 11 16 15? A) 32; 4 B) 3; 32 C) 13; 5 D) 32; 7 E) 3; 8 2. Qanunauyğunluğu

Detaylı

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Öz Günümüzde, küreselleşme koşullarında Doğu-Batı çatışması özel aciliyet arz etmektedir. Doğu ülkelerinin zengin kültürel geleneğe sahip edebiyatı

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ Əlyazma hüququnda XƏLƏFOVA SAHİBƏ ARİF qızı İstiqamət: HSM 040000 Dilşünaslıq İxtisaslaşma: HSM 040004 Türkologiya

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn Baþ Katibi

N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn Baþ Katibi "Ýnsan hüquqlarý arasýnda bir ierarxiya mövcud deyildir. Lakin bel? bir ierarxiya olsaydý,söz v? ifad? azadlýðý bu sýranýn?n yuxarýsýnda yer alardý..." N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında

1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında 1. Yaddaşın növləri 2. Yaddaşın idarə olunması Əməli yaddaş (RAM) haqqında Yaddaş növləri: Yaddaş növü Verilənlərin saxlanılması Açıqlama RAM Müvəqqəti yaddaş Random Access Memory CMOS Müvəqqəti yaddaş

Detaylı

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU II CİLD Azərbaycan Dövlət Hacettepe Qırğızıstan-Türkiyə Ahmet Yesevi İqtisad Universiteti Universiteti Manas Universiteti Universiteti Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine

İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine Dil Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2012, 147-161 ss. İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine F. Y. Veysəlli * 1 Özet: Makalede, dil felsefesi ve lengüistik

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016-cı il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

DAVETLİSİ

DAVETLİSİ DAVETLİSİ -------------- O zaman ki, İsa sizin ürəyinin qapını ayaqları ve knocks. siz onun səsini eşitmək, onun ruh və Allahın Spirit gəlmək və sizin ruhu ilə əbədi və onlardan bir ilə olacaq ürəyin qədər

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında www.kitabxana.net Rufət Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) Cahid Ġsmayıloğlu MAHMUD KAġĞARLININ «DĠVANÜ LÜĞAT-ĠT-TÜRK» ƏSƏRĠNDƏ ONOMASTĠK LEKSĠKA və baģqa yazılar

Detaylı

ABB-də 1,400-ə yaxın insan çalışır. İngiltərənin

ABB-də 1,400-ə yaxın insan çalışır. İngiltərənin 14 YANVAR 2014 Təqdimat Finansist "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"ASC 1992-ci ilin yanvarın 10-dan fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Azərbaycan Respublikasında dövlət nəzarətində olan və bank

Detaylı

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyəti mülkiyyət formasından asılı olamayaraq fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə özlərinin

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu Ilk peşə ixtisas təhsilli mütəxəssislərin hazırlığı üçün Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası fənninin Tədris proqramı Bakı

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

1- Forex bazarı nədir?

1- Forex bazarı nədir? 2 1- Forex bazarı nədir? Forex: İngilis dilində məzənnə dəyişikliyi mənasından gələn FOReign EXchangə kəlmələrinin birləşməsidir və Forex bazarı beynəlxalq bazarlarda əməliyyat etmək imkanı verərək, ölkələrin

Detaylı

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1 EDİTÖR DEN Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe PETKİM YAŞAM ın 1-4 Haziran 2010 tarihleri arasında Bakü de düzenlenen Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı için hazırladığımız özel sayısı ile karşınızdayız

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Zəngin Adam, Kasıb Adam Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən:

Detaylı

K U R S I Ş I Mövzu: Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin riyazi məsələlərin həllinə tətbiqi

K U R S I Ş I Mövzu: Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin riyazi məsələlərin həllinə tətbiqi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Qərb Universiteti 1 Fakültə: Kompüter elmləri və Dizayn Kafedra: Riyaziyyat və kompüter texnologiyaları İxtisas: İnformasiya texnologiyaları sistemləri və mühəndisliyi

Detaylı

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə aparatında təmsil edilməsi: Mövcud Vəziyyətin Qiymətləndirilməsi və Təkmilləşdirilməsi I stiqamətləri CESD Tədqiqat Qrupu Layihə Avropa I ttifaqı

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

haqqında ətraflı məlumat

haqqında ətraflı məlumat Texniklərin işə qəbul proqramına sənəd vermək haqqında ətraflı məlumat Hörmətli namizəd, Bu təlimat sizə Texniklərin işə qəbul proqramı na elektron ərizə təqdim etməkdə köməklik göstərəcəkdir. Sənədi uğurla

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Allah İbrahimin sevgisini sınayır

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Allah İbrahimin sevgisini sınayır Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Allah İbrahimin sevgisini sınayır Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Byron Unger; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Tammy S. Tərcümə edən: Günay Əsədova

Detaylı

VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR

VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR VRF NƏDİR? VRF (Variable Refrigerant Flow), Dəyişkən soyuducu Freon axımı deməkdir. Bir VRF kondisioner sistemi, binanın dəyişən hava ehtiyaclarına bağlı olaraq soyuducu

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016_-ci il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/ s , TÜRKİYE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/ s , TÜRKİYE İBRAHİMOV, E. (2016). Türk Dillerinde İmla Sorunları (Oğuz Grubu Türk Dillerinde Genel İmla Kuralları). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1676-1681. TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI

Detaylı

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ Kafedra: Bank işi Fakultə: Kredit-İqtisad İxtisas: Maliyyə-Kredit Kurs işi Kurs : II Qrup: K-648 Tələbə: Mövzu: Elmi rəhbər:

Detaylı

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı Departament Uşaq Psixologiyası,PSYC310, 3kredit Psixologiya Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr Tədris semestri Payız 2016 Fənni tədris edən müəllim

Detaylı

«AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI» QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI. Aerokosmik informasiya sistemləri

«AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI» QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI. Aerokosmik informasiya sistemləri «AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI» QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI FAKÜLTƏ: КAFEDRA: İXTİSAS: Aerokosmik Aerokosmik informasiya sistemləri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

Detaylı

Ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 8-ci sinif Coğrafiya dərslik komplektinə dair İLKİN RƏY

Ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 8-ci sinif Coğrafiya dərslik komplektinə dair İLKİN RƏY Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Ümumtəhsil fənləri üzrə dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris vasitələrinin elmi-metodiki monitorinqi şöbəsi Ümumtəhsil məktəblərində

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU Məktəb mebeli Partalar Oturacaqlar Toplantı yerləri Laboratoriya İxtisaslaşmiş siniflər Metal mebellər Bağça mebeli Akt zalı Yumşaq mebel TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

QURANDA EVLİLİK MÜNAQİŞƏLƏRİNİN HƏLLİ

QURANDA EVLİLİK MÜNAQİŞƏLƏRİNİN HƏLLİ Əbdülhəmid əbu Süleyman QURANDA EVLİLİK MÜNAQİŞƏLƏRİNİN HƏLLİ Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutu BAKI 2014 İdrak İctimai Birliyi AZ1100, Bakı ş., Bakı Universiteti MTK, M. Seyidov 3138, D korpusu, 1-ci mərtəbə

Detaylı

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR Aktivlərin maddələri Cəmi (min AZN) Xarici valyutada (2-ci sütundan) 1. Nağd vəsaitlər (banknotlar v ə sikkələr, yolda, bankomatlarda v ə 20330.03 8764.68 valyuta mübadil ə məntəqələrind

Detaylı

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları Məxfilik Siyasəti Bu Məxfilik Siyasətində ("Siyasət") biz Qualcomm Incorporated və filiallarımızın (kollektiv şəkildə "biz", "bizi" və yaxud "bizim") şəxsi məlumatları necə toplaması istifadə etməsi, emal

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

İqtisadi azadlıq və sülh Erik Qartzke

İqtisadi azadlıq və sülh Erik Qartzke İqtisadi azadlıq və sülh Erik Qartzke İkinci fəsil Azad Düşüncələr Assosiasiyası Bakı - 2009 www.azadliqciragi.org 1 Mündəricat Giriş... 3 Ön söz... 4 İqtisadi azadlıq və Dünya müharibələri... 4 Kapitalist

Detaylı

GRECO III round dəyərləndirmə məruzəsi. Azərbaycan üzrə cinayət məsuliyyəti üzrə dəyərləndirmə məruzəsi (ETS 173 və 191, GPC2) mövzu I

GRECO III round dəyərləndirmə məruzəsi. Azərbaycan üzrə cinayət məsuliyyəti üzrə dəyərləndirmə məruzəsi (ETS 173 və 191, GPC2) mövzu I İnsan hüquqları və hüquqi məsələlər Bas Direktoratı Dəyərləndirmə direktoratı Strasburq, 01 oktyabr 2010 GRECO III round dəyərləndirmə məruzəsi Azərbaycan üzrə cinayət məsuliyyəti üzrə dəyərləndirmə məruzəsi

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası

Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası Smart Baby Watch Q50 -nin istifadə instruksiyası. GPS-li Smart Baby Watch Q50 uşaq saatları üçün Se Tracker qeydiyyat və istifadə əlavəsi. ƏSAS TƏLƏBLƏR:

Detaylı

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE)

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) - Dadızdırma stendləri - Dadızdırma aksiyalarının təşkili - Marka və ya məhsul tanıtma

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

DATA MİNİNG-onun tətbiq sahələri

DATA MİNİNG-onun tətbiq sahələri AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI DATA MİNİNG-onun tətbiq sahələri mövzusunda Referat Qrup: Magistr: M 1433 ae Bayramova Ceyran. Bakı- 2014 MÜNDƏRİCAT 1. Giriş

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK

MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK 1. Bu sənəd nələri ehtiva edir? Dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yerləşən yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı).

Detaylı

Əlavə 1. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə

Əlavə 1. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə Əlavə 1 İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə Preambula Bəşər nəslinin bütün üzvlərinə məxsus olan ləyaqətin və onların bərabər və ayrılmaz hüquqlarının tanınmasının azadlıq, ədalət və ümumi sülhün

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları. «01» iyul 2016-ci il.

Azərbaycan Hava Yolları. «01» iyul 2016-ci il. Azərbaycan Hava Yolları «01» iyul 2016-ci il. Müqavilənin şərtlərinin pozulmasına görə cərimə sanksiyalarının siyahısı (BSP və ARC vasitəsi ilə işləyən agentlər üçün ADM policy) Qayda pozmaların növləri

Detaylı

1. Didaktika anlayışına verilən şərhlər

1. Didaktika anlayışına verilən şərhlər DİDAKTİKA TƏHSİL VƏ TƏLİM HAQQINDA NƏZƏRİYYƏDİR Əhatə olunan məsələlər: 1. Didaktika anlayışına verilən şərhlər. 2. Didaktikanın inkişafı. 3. Didaktikanın qolları və əsas anlayışları. 4. Didaktika və idrak

Detaylı

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr)

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr) Vəli Əliyev Qarabağ (Qədim dövr) - 3, 3 /'W )* < 0 3 + g 3,«-/( i - W ) Vəli Əliyev. Qarabağ (Q əd im dövr) (A zərbaycan, türk, rus v ə in gilis dillərində) Bakı. Ç aşıoğlu - M ultim edia, 2010-2 0 4 səh.

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə: Avianəqliyyat istehsalatı Kafedra: Avianəqliyyat istehsalatı İxtisas: Qrup: Fənn: Avianəqliyyat istehsalatının təşkili

Detaylı

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ ONDAN İSTİFADƏ İMKANLARI İnsan resurslarının dəyərlərə dayalı menecmenti Korporativ dəyərlər və davranış kodeksi İctimai sektorda fəallıq KSM Təhcizatda

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın.

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın. Azərbaycan Hava Yolları QSC Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə İxtisas Iqtisadiyyat və Hüquq BİM Kurs işi Fənn Mövzu HNKİ Avidaşımaların satışında reklamın işinin təşkili Rəhbər Tələbə Qrup Süleymanlı

Detaylı

Ə.RƏSULOV, R.RÜSTƏMOV TÜRK DİLİ DƏRSLİK. TəKmilləşdirilmiş üçüncü nəşr. Azərbaycan RespublİKası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir

Ə.RƏSULOV, R.RÜSTƏMOV TÜRK DİLİ DƏRSLİK. TəKmilləşdirilmiş üçüncü nəşr. Azərbaycan RespublİKası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir Ə.RƏSULOV, R.RÜSTƏMOV TÜRK DİLİ ı-f- DƏRSLİK TəKmilləşdirilmiş üçüncü nəşr Azərbaycan RespublİKası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir N B a K j n ^ H e K S İ t a t ^ ntınır, пэ$ у5«& i PREZİDENT

Detaylı

Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması

Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə 1-ci əlavə Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması 1. Əmək müqaviləsini (kontraktının) bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar 1.1. Bu Əmək müqaviləsi

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

AZƏRBAYCAN DİLİ. 4-cü sinif. Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Solmaz Abdullayeva Dilrüba Cəfərova Xanım Qasımova

AZƏRBAYCAN DİLİ. 4-cü sinif. Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Solmaz Abdullayeva Dilrüba Cəfərova Xanım Qasımova AZƏRBAYCAN DİLİ. 4-cü sinif. Müəlliflər: Rafiq İsmayılov Solmaz Abdullayeva Dilrüba Cəfərova Xanım Qasımova 1 Yekun rəydə verilmiş qeydlər Cavablar 1. Məzmunun işlənməsi baxımından 1. Dərslik komplekti

Detaylı

KURS İŞİ. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

KURS İŞİ. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Fakültə: İ BİM və MF Kafedra: Tətbiqi riyaziyyat Qrup: 751-8 İxtisas: Tətbiqi riyaziyyat KURS İŞİ Fənn: Mövzu: Əməliyyat sistemləri

Detaylı

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT Vahid rüblük hesabat 2016 Mündəricat 1. Proqram təminatına giriş.... 2 1.1. Elektron imza vasitəsilə giriş.... 3 1.2. Asan imza ilə giriş.... 4 2. Xidmətin istifadəsi.... 5 2.1. Sığortaedənin məlumatları....

Detaylı

Tez-tez soruşulan suallar

Tez-tez soruşulan suallar Tez-tez soruşulan suallar Sual 1. Mən ARDNŞ-yə işə qəbul olmaq üçün nə etməliyəm? Cavab: ARDNŞ-nin www.socar.az korporativ veb-saytının karyera bölməsinin işə qəbul bölümünün vakansiyalar hissəsini mütəmadi

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi YEKUN RƏY

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi YEKUN RƏY Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün İnformatika dərsliyi Müəlliflər: Ramin Mahmudzadə İsmayıl Sadıqov Naidə İsayeva Bakı: Bakı Nəşr, 2012. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olan qeydlər,

Detaylı

Demokratik Vətəndaşlıq üçün Təhsil və Đnsan Hüquqları Təhsili üzrə Müəllimlərin Tədris Vəsaiti

Demokratik Vətəndaşlıq üçün Təhsil və Đnsan Hüquqları Təhsili üzrə Müəllimlərin Tədris Vəsaiti DEMOKRATĐK VƏTƏNDAŞLIQ ÜÇÜN TƏHSĐL (DVT) 2001-2004 Demokratik Vətəndaşlıq üçün Təhsil və Đnsan Hüquqları Təhsili üzrə Müəllimlərin Tədris Vəsaiti Yazarlar: Rolf Qollob Edvard Hadlston Piter Krapf Mariya-Helena

Detaylı

Bu kitabımı həyatda əldə etdiyim bütün uğurlarıma görə minnətdar olduğum atam Fəxrəddin Fehruz oğlu Əliyevə həsr edirəm.

Bu kitabımı həyatda əldə etdiyim bütün uğurlarıma görə minnətdar olduğum atam Fəxrəddin Fehruz oğlu Əliyevə həsr edirəm. AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTU Bu kitabımı həyatda əldə etdiyim bütün uğurlarıma görə minnətdar olduğum atam Fəxrəddin Fehruz oğlu Əliyevə həsr edirəm. GÜLNARƏ FƏXRƏDDİNQIZI

Detaylı

Sentyabr 2013 HƏYAT TƏRZİ HESABAT

Sentyabr 2013 HƏYAT TƏRZİ HESABAT Sentyabr HƏYAT TƏRZİ HESABAT Araşdırma haqqında F i n d y o u r w a y t o s u c c e s s 2 Bu araşdırma layihəsi 17 iyun 30 iyul -ci il tarixində Business Insight International Research GROUP tərəfindən

Detaylı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunur.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunur. AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTU Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunur. Bu kitabımı həyatda əldə etdiyim

Detaylı

Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir?

Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir? Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir? Sizin sığınacaq üçün müraciətinizə müsbət cavab verilib. Sizə müvəqqəti sığınacaq üçün icazə verilir. Bu İmmiqrasiya və Naturalizasiya xidməti

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə İxtisas: Mühasibat uçotu və audit Kafedra: Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarə etməsi Kurs: IV Qrup:

Detaylı

HӘDӘF KURSLARI IX-X SİNİF I QRUP

HӘDӘF KURSLARI IX-X SİNİF I QRUP 1. Nümunədə iltisaqiliyin pozulduğu neçə söz var? Olan olub, keçәn keçib, bәlkә dә, İndi daha kövrәlmәyin yeri yox. Ömrüm boyu belә gәlib mәnimki, Әvvәlindәn biri vardı, biri yox. (N. Kəsəmənli) A) 2 B)

Detaylı

Şir u Xurşid Teatrının Salonunda

Şir u Xurşid Teatrının Salonunda ا چيق سو ز www.achq.org Şir u Xurşid Teatrının Salonunda Təqribən il yarım bundan əvvəl bu salonda iranın bu müharibədən salım çıxıb öz istiqlalını hifz edəbiləcəyini dəlillərlə isbat etmişdim. İndi də

Detaylı

Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata keçirilməsi

Detaylı

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün Həyat bilgisi dərsliyi

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün Həyat bilgisi dərsliyi Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinifləri üçün Həyat bilgisi dərsliyi Müəlliflər: Gülər Mehdiyeva Bahar Kərimova Bakı: Aspoliqraf, 2013. Dərsliklə bağlı TQDK-ya daxil olan qeydlər, iradlar

Detaylı