ii. L R Hami KA RTA Y YEMÎ O R TA SIN IFLAR">

: l i İ... "0 İİİ;!İİİİ!^IIİİI!: » : : : î l t» ^ # P İ, M î,» f e s? AYLIK DERGİ. F ESA 'İİA R V oasf[>ii. L R Hami KA RTA Y YEMÎ O R TA SIN IFLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": l i İ... "0 İİİ;!İİİİ!^IIİİI!: » : : : î l t» ^ # P İ, M î,» f e s? AYLIK DERGİ. F ESA 'İİA R V oasf[>ii. L R Hami KA RTA Y YEMÎ O R TA SIN IFLAR"
ii. L R Hami KA RTA Y YEMÎ O R TA SIN IFLAR.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 ''/'yy. ^ /y'y'y '.0 ' *, A y f j» d,,.» - > '. V. V. \ S k ^ W \ N > X _.. ' V, \'v' AYLIK DERGİ * I ',\ F ESA 'İİA R V oasf[>ii. L R Hami KA RTA Y YEMÎ O R TA SIN IFLAR O rd. P ru f. Hilmî Ziya ÜLKEN D tm O K R A TİK CUM HURİYETİN TEM İNATI A ii Naili RRDEM * ) I t I. 1 ', î»m M.*/';'- DOLARIN D EV A LÜ A SYO N U VE TÜRK cko NOM İS Dr. Faik I ' 1; ' ' ' ' I I. I > I ; J I ' ' i l ' i ^, ' *., ' V / _ ' >% *.',* I > y. / M İLLİYETÇİLİK VE Ç A Ğ D A Ş M EDENİYET U M U M Î-T EM EL EĞİTİM Mehmet KAPLAN Cahid OKURER i 't ;-. ; ', ' I «I ' I f;!' J '! I I f, I ' ) J / I,. r! :u. 1 S ı t f ^. 't:?',. ; j;; ) //i ' j - - * : ; - İ - / TÜİ^KİYE'DE Z İR A Î Ü RETİM İN M ESELELER Prof. D r. Şevket Raşit HATİBOĞLU i: i ]; ' ' ' f ' '' ^f h : fu!:...'!''' I n!> i : l '! >hnııü >il : ' m - ' f' W i m m -.a::'!!!. ;v;,v KÖ Y GERÇEKLERİN İ BİLM EK Celâleddin TUĞRUL ', A N A YA S A M IZ IN G ETİRD İĞ İ M İLLÎ EĞİTİM ÖRNEĞ EKO N O M İK DURGUNLUK MİLLETLER H A K KIN D A *.' ' * **' c c.v- H. Hüsnü CIRITLI Mustafa ŞAHİN // Vahdi H ATAY // '.-/// / / / / 0W/-. h-lıh!. : l i İ.... ' n ^ f i ////' "0 İİİ;!İİİİ!^IIİİI!:» : : : î l t» ^ # P İ, M î,» f e s?.. w O :'/'''% ^ /lp, '' > V /V- V'V // >.',- //V, / ' V > /

2 F E S A T L A R V E S A F D İ L L E R Hami KARTAY Yönetimde görev alan kişilerin zekâ ve kabiliyetleri, yürüttükleri işle- > rin sonuçlarına göre değerlenir, Yanna olan tahminlerinde yanilan, hesaplarını toplumun gerçekleri yerine özel çıkarları istikametinde yapanların zeki olduklarını söylem ek hatalıdır. İyilik istikametinde, kullanılmayan zekâya fesatlık, kullanjlışı dayanaksız zekâya da safdillik demek yerinde olur. Toplum umuz yönetim inin ön saflarında zaman zaman fesatlar ve fesatlarla birlikte safdiller de görev almışlardır. İşte bugün içinde bulunduğum uz sıkıntılar, bu fesatlar ve bu safdillerin düzeltilm esinde güçlük çektiğim iz marifetleridir. Yıllar y ılı açık ve seçik olarak yurdum uzun komünizm tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu söyledik, yazdık ve çizdik. Am a ne yazık ki safdillerin umursamazlığı, fesatların ise örtbas etme metodu ile meseleleri başka istikamemere yöneltme ustalığı, bıçağın kem iğe dayandığı noktaya kadar geldi. Bu nokta 12 Mart noktası idi. j Yıllar yılı söylem eye çalıştıklarım ız, çok açık bir şekilde resm î ağızlardan ifade edilir oldu. Marksist ve Leninİst bir politikanın yurdumuzda yerleştirilmeye çalışılj dığı uzun yıllan içine alan devrede fesatların, safdillere olan etkisi i!e atılan tohumlar tutmuş, hattâ ve hattâ yeşermeye başlamıştır. Bu uzun yılları içine i alan devrede kom ünistlik sistemli bir şekilde yerleştirilm eye çalışılırken y i ne bu devre içinde komünizmin yeşermesine en büyük engeli teşkil eden m illiyetçilik yine bu fesatlar tarafından a ğır ithamlarla gericilik şeklinde millet nazannda sevim siz haie getirilm eye çalışılm ıştı. Fesatlann, safdilleri ye deklerine alarak yarattıklar* ortam İçinde, m illiyetçiyim diye ortaya çıkm ak I cesaret, m illiyetçilik mücadelesi yapm ak İse gerçek bir kahram anlıktı. Uzun yıllara sirayet eden bu sol politikanın çeşitli çalışma sahaları arasında dil.

3 M. FESATLAR V E SAFDİLLER tarih ve musiki geniş bir ye r işgal etmektedir, Mtlletlen yıkabılm enın en tesirli yolu dil, tarih ve musikisini parçalayıp nesillerin bır^nm a n la ^ z hale gelmelerini temindir. Bu yolda atılan tohumların yeşermediğim ve hele bazı konularda m eyve vermediğini söylemek kabil mi? Eğer; fesatların, safdillerle olan işbirliğinin sürdürülegelmekte olan yıkıcı uygulamaları aklıselimin galebesi ile 12 Mart'a gelmese ıd. atı alanlar Üsküdar'ı çoktan geçmiş olacaklardı. Tanrının yardımım ezerinden eksik etmediği m illetim iz, bu menhus tehlikeden de çok şukur şım d.hk olsun s,ynlabildi. Bugün Hükümetin en yetkili ağzının, tehlikenin p çm edığ ıni beyan eden sözleri, uzatılmasında zaruret olan örfî idare; fesatlar kadar, safdillerin de zararlı olduğunu ortaya koymuştur. Evet, tehlike henüz geçmiş değil. Milletçe güçlü ve b iriik halinde olmaya her zamandan çok muhtacız. Ekonomik bunalımlar ıçmde bulunduğum uz bir devrede unutturulmaya çalışılan geleneklerim iz, öldürülm eye çalışılan musikimiz ve Türklüğe has kültürümüz ihya edilmedikçe gerçege ve mutluluğa erişm em iz çok zor olacaktır. Yeni Orta Sınıflar " B ir halkın musikisine dikkat ederseniz onun sosyal düzen ve karakterini anlarsınız. B ir milletin ileri musikisini yapanlar, kanur^lannı dikte ederler" d iyo r Eflâtun. Son yıllarda toplumumuza getirilmeye çalışılan kanunlarla o kanunların ilham kaynağı olan musikiyi bir arada incelersek sosyal, ekonomik ve kültürel yönden nereye götürülmeye uğraşıldığımızı anlamakta güçlük çekmeyiz. Bizi bu tehlikeli gidişten gerçek musikimiz, gerçek kültürüm üz v e milliyetçilik şuurum uz kurtaracaktır. Evet fesatların oyununa, safdillerin toplumu tedavisi güç hataların içine sürüklem esine fırsat verm em eliyiz. Bizi bu yolda güçlü kılacak olan tâ içimizden "N e mutlu Türk'üm d iyen e" sözlerini tekrarlıyacak gerçek m illiyetçiliğim iz olacaktır. Ord. P rof. Hilmi Ziya thlken Marksçılara göre orta sınıflar kapitalizmin gelişmesiyle ya proleterleşecek, ya kapitalist smıfa katılarak derece derece ortadan kalkacaktır. Bu dili kullananlar, her dinamik toplumda orta sm ıflann devamı imkânsız olduğu kamsmdadırlar. Onlara göre bu sm ıflan orta yol sayarak yaşatmaya çalışmak boşımadır. Dinamik toplum görüşünde her ne kadar marksçılıktan söz edilmiyorsa da küçük burjuvazi, değişme karşısmda ürküntü, statik mantık, dinamik büyüme ihtiyaa ve bundan ürken smıflarm durgunluk programı, vb. sözlerinde bu eski görüşün gizlendiği görülmektedir. B ir yandan toprak reformu, bir yandan orta smıflara karşı duyulan allerji çelişme halindedir. Zaten böyle bir görüşü savunanlar toplumu sarsmtıdan koruyan reform u istemiyeceklerdir. Gelişmesi gecikmiş toplumlarda endüstrileşme çabası içinde ilk göze çarpan şey orta smıflarm sarsılmasıdır. Fakat bunlar tarihî orta smıflardır. Bu toplumlar bir uygaruk dünyasmdan endüstrileşme dünyasma katılmaktadırlar. Onlarda normal geüşmiş toplumlarm yaptığım kısa zamana sıkıştırmak zorluğu endüstrileşmenin bütün toplumca yapılmasmı çıkmaza sokmaktadır. Borçlanmalar, ödeme güçlükleri, verguerin çoğalması, aracılann artması, yeni b ir düzene uym a sarsmtısmdan doğan ahlâk bımahşı b u toplumlarm başhca kriz sebepleridir. /

4 YENİ ORTA SINIFLAR ORD. PROF. HİLMİ ZİYA OLKEN Şimdilik bu özel şartlan bir yana bırakarak, normal gelişmiş toplum- lara bakalım. Orta sınıfların üerde proleterleşeceği tezdne Oppenhelmer, Bücher vb. gibi bazı marksçı olmayan iktisatçılar da katahnaktadır. F a kat bu kâhince* öndeyişlere rağmen onlan çelişik durumlara sokan kanıtlarla karşılaşıyoruz. îieri toplumlarda dikkat edilecek önemli bir nokta, eski orta sımfların dağılmasma karşı, büyük endüstrideki yeni icatlar yüzünden yeni orta smıflarm ilerleyici bir şekilde kurulmasıdır. Elektrik motörleri, başlıca dizel motörli büyük teşebbüsle değil küçük teşebbüsle uyuşuyor. Hele batı ve orta Avrupa ülkelerinde bu vakaları aydmlatan pek çok misâl var. Bernstein, De Man, Jaures gibi sosyalisüer bu noktada sosyologlarla birleşmektedir. Sosyologlar m birçoğunca (aralarındaki farklar bir yana) sosyal sınıf çok faktörlü bir kavramdır. Yalnızca ekonomik sebepten ileri gelmez. Durkheim, Pareto gibi sosyologlar, Leoa Duguit gibi hukukçular *smıf ı yaşayış seviyesinin önemine bakmadan, iş bölümü ile açıklarlar. Sombart gibi iktisatçı sosyologlarca smıf kavramı üstün rolünü A vru p a nm son yüzyıllarmda almıştır ki, bu çağa Som bart İktisat devri diyor. Kapitalist dediği kriz devrini yendikten sonra soru önemini kaybedecektir. Genel olarak sosyologların tahlillerinden çıkan sonuçlar şöyle tesbit edilebilir: 1) Aynı smıfm üyesi gibi göründüğü halde, apaçık sosyal farkları olan birçok kimseler vardır. 2) Tek bir gelir kaynağı olmayan insanların sosyal statüsü belirsizdir. 3) İktisat faktörü sm ıflan ayıran biricik faktör değildir. Mc Iver'e göre sosyal smıf başlıca sosyal statüsüyle ayrılmış bir topluluk (community) sektörüdür. Lloyd W a m e r ve arkadaşları Birleşik Amerika Devletleri nde sosyal tabakalaşmayı derinleştirirken orada birbirine irca edilemeyen altı sınıf olduğunu görmüşlerdir. Araştırm alar gelenekçi kültürden çağdaş kültüre doğru kurum lan devamb değişme halinde Yankee sitelerinde yapılmıştır. Bunlar birbirinden iktisat düzenlerine, sosyal statülerine, kültür derecelerine göre ayrılırlar. B urada iş bölümünü, a ) görevlerin farklılaşmasma, b ) itibar yüksekliğine, c) kültür seviyesine, d ) kazanç ve gelir miktanna, e) yaş, cinsiyet, ırk gibi biyolojik faktörlere göre gözönüne alıyorlar. Fransız sosyologu Halbwachs tarihe ve bugüne bakış açısmdan köylü sınıflarla endüstri uygarhğmm şehirli sınıflarını ayırıyor. Bugün geleneğe ve endüstriye bağlı kültürleri ayıranların görüşü sosyal antropologlann araştırmalarma dayanan Balandier nin çağdaş bir ortamda iktisada göre ayınşına uyuyor, O rta sınıflar deyince birçok ortak vasıflarla birbirine yaklaşan birtakım sm ıflar anlaşılır, Halbwachs burada zanaatçueri, esnafı, müstahdemleri, küçük m emurlan, vb. sayıyor. Bunlara küçük dükkâncılar ve serbest mesleklerin bir kısmım katmalıdır. O rta smıflarda, her birini ayıran ahlâk kurah» dünya görüşü, örgüt, dayanışma farklanna rağmen birbirine yaklaştıran vasıflar vardır: Bütün bu smıflar aym yaşayış standardmda- dır. Enflâsyondan, hayat pahahlığından, büyük sermayelerin basmcmdan aynı derecede zarar görürler. Birçoğu oldukça uzmanlaşmış, çoğu patron ve büyük toprak sahiplerini pek aşan fikir ve kültür seviye sindedirler. Bunlardan bir kısmı geçim bakımından devlete bağb, bir kısmı bağsız olduğu için ayn dünya görüşleri vardır. Her ikisi de ajou ihtiyaçların, aynı tehlikelerin baskısı altmdadırlar, Leon Bourgeois ve E. Durkheim m savundukları Meslek Dayanışması fikri buradan doğar. V e başlıca orta smıflarm bu iki bölümünü yaklaştıran sosyal hal ve şartlarda gerçekleşir. E ğer sınıflar bir gerçek ise, millet onları kuşatan bir gerçektir. Sımflarm biriçim gerçek olduğımu söylemek tarihin ve insan ilimlerinin verilerine asla uymaz. Dünyanm aşın kutuplara giden yerleri de bımu gösteriyor. Hepsinde millî gerçek onlan kuşatmaktadır. Her muletin kendine vergi bir smıf sistemi vardır, Sm ıflan kaldırdığı iddiasiyle devrim yapmış ülkelerde de orta smıflar kendilerine göre yeniden meydana çıkmıştır. Lamprecht gösteriyor ki Almanya da İkinci Dünya Savaşından sonra za- naatler değerlerini kaybedecek yerde kuvvetlenmiştir. Çünkü yaşı 45 i geçen zanaatçiler 1/3 iken çoğunluğunu (2/3) gençler teşkil eden küçük endüstrinin coğrafi dağılışı hava hücumlanna karşı savunmayı kolaylaştırmaktadır. Bu endüstri sımf gerginliği için ilerleyici, yani hareketli bir denge unsurudur. Büyük teşebbüse dayanan millî ekonomiler İktisadî dalgalanmaya orta teşebbüsten daha elverişüdirler. Bu sımflann en çok korunduğu ülke Belçika dır. Bu ülkede orta smıflarm statüsünü ilerleyici bir yolda düzeltmek için Orta Smıflar Bakanlığı kurulmuştur. Belçika Devlet yaym lan gösteriyor ki bu smıflar kamu iktidarmca korunmuşlardır bütçe projesinde ,000 B. Fr. yardım yapılmıştı. Kanun projesinde şöyle deniyordu: Orta smıflarm artışı bugünün bir gerçeğidir. Fakat, onlar birçok tehlikelerle karşılaşmaktadır ki, başlıca sı işsizliktir. Bundan, meslek dayanışmasiyle kaçmabiüriz, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde de buna benzer kurumlar vardır. Az gelişmiş ülkelerde yabancı sermaye nüfuzu gelenekçi endüstriyi yıkmaktadır. Bu sermayenin baskısı altmda burjuvazinin zorlama kuruluşu Batı ülkelerinde birbirinden çok farklı sonuçlar doğurmuştur: 1) Y a yeni smıf yabancı etkisiyle kuruluyor, 2) ya İktisadî teşebbüs az kabiü- yetli burjuvalaşmış bürokrasi tarafmdan kuruluyor. Parti gerginükleri de çoğu buradan üeri geliyor. Yeni icatların doğurduğu iş dallan yıkılan ortaçağ örgütlerinin yerini ahyor dedik. Şehir içi, şehirlerarası taşıt teşebbüsü, benzin istasyonu, otomobil tamirciliği, boyacılık, elektrik tesisatçılığı, resim ve heykel atölyeleri, bahçıvanlık, deniz ve kara avı, tarım teşebbüslerinin uzmanları ve müstahdemleri, elektrik, kimya, dokuma, fa yans, besin endüstrisinin yardımcı atölyeleri vb., bütün bu yeni kuruluşlar üeri B atı ülkelerinde olduğu gibi yeni gelişen ülkelerde de eski esnaf

5 YENİ ORTA SINIFLAR 8 Örgütlerinin yerini almaktadır. Yeni endüstriyi tamamlayan zanaatçuer ne patrondurlar, ne de İşçidirler. Küçük atölyelerde çalışırlar. Urüıüerinin birçok çeşidi makine imali üe elde edüemez; hattâ büyük endüstri tarafmdan meydana getirilmiştir ve büyük endüstri onlara muhtaçtır: Şo* för, tesisatçı, yedek parça tamircisi, boyacı gibi dükkâncılar, gezici satıcılar (iğreti pazarlar), bağcılar ve bahçıvanlar, küçük toprak mülküode mahsûl yetiştirenleri bunlara katmalıdır. Sosyal değişmeyle yeni orta sınıflar kıırulur ve örgütlenir. Çünkü yeni toplum bunlara muhtaçtır ve bu Uerleyen sınıflarla başarılı olabiiir. Ancak yeni tcplımıda öğretim sistemi yeni sınıflara ait çok çeşitü iş nevilerine göre düzenlenmeyecek olursa, yeni sınıflarm gelişmesini kolaylaştıracak yardım lar yapılmazsa, onlar kendi başlanna endiistrüeşen toplumun ihtiyaçlarım doyuracak olgunluğa gelemezler. Memur yetiştirmek üzere kurulmuş okul tipine akan gençlik toplumu iş hayatı bakımından dondurur. Eğitim çeşitliliği sağlanmadığı için gençuğin büyük bir kısmı iş hayatına intibaksız ve açıkta kalır. Bu hal işsizliği ve bunalışları doğurur ki, bunlar aşın kutuplarm başhca faktörleridir, ilerleyici orta sı- nıflann örgütlenmesi, eğitimin buna göre düzenlenmesi, sayısız iş çeşitlerine göre hazırlanmış insanları yetiştirdikçe, işsizlikten ve bunalıştan doğan anarşilere, donmuş toplumun sürüklediği geriye gidiş hareketlerine meydan kalmaz. Demokratik Cumhuriyetin Teminatı Ali Naili ER D EM Görünüşte sükûn var. A deta her şey normale dönmüş, adam kaçırmalar, banka soygımları çok geruerde kalmış gibidir. Bu görünüşü gerçeğin tezahürü olarak kabule imkân var mıdır? Bizce hayır!.. Kanaatımızca anarşistler ve komünistler yer altma sızmışlardır. Teşkilâtlanmalarım şimdi orada yapıyorlar... Demokratik Cumhuriyeti tahripte kararlı olanlar bugün de siyaa, ekonomik ve sosyal bünyede şekil değiştirerek aynı faaliyetlerini sürdü* rüyorlar. Vitrinde kitap, sahnede oyun, üniversitede bilim, politikada fikir... Cumhuriyetimiz belli bir tehlikeyle karşı karşıyadır. N e yazık ki bugün müesseselerin bir kjsmı hâlâ rehavetin meskenet yuvasmda ömür-

6 DEMOKRATİK CUMHURİYETİN TEMİNATI A Ü NAİLİ ERDEM lerini doldurmakla meşgul... Urauüanmızı ışıklandıran husus ise devleün teroel organlanmn büyük bir çoğunluğumun bilinçli bir uyamklıkla olay- lan n üzerine yürümesidir. Sosyalizmin cazibesine kapılanlardan bazdan nispî bir pişmanlıkla kendilerini meşruiyetçi bir yola iterken, ihtilâl tutkusuyu bir medyum haline gelmiş olanlar hâlâ bozulup dağıtılan her hücrenin yerine yenile- rini teşkil etmenin ugraşmdadırlar... K avga devam ediyor. Bu dün de vardı; bugün de var. Yanniar içmde de olacaktır. Önemli olan demokratik cepheyi kuvvetlendirmektir. Bu nasıl olacaktır? Belirli bir süre için, kısa vadeli tedbirlerin gereği olarak süâha müracaat edilmesi olağandır. Bu, devletin temel nizamına, milletin beraberliğine ve va- tanın bütünlüğüne kastedenleri kanuni hudutlara sokuncaya kadar olağanüstü tedbirlerin icabıdır. Demokrasi taraftan ülkelerde görülen bu genel kaide Türkiye'miz için de geçerlidir. Nitekim siyasî hayatımızda bu durum görülmüştür. B u noktadaki memnuniyetimiz Türk Süâhh Kuvvetlerinin demokratik cumhuriyete daima saygılı ve kararlı olmalarıdır. Sivil idarenin kararhlık içinde gelişmesinde inanılır bir güç olarak değer kazanan Türk Silâhlı Kuvvetleri bu kere de Parlamentosuz hiçbir işin ola- mıyacağı fikrinde ısrarlı olduğunu vekarla vaz etmiştir. Akıl, bilim ve gerçek. Bu üç kudret müstesna meziyetleriyle demokratik cumhuriyetin doğru ve güvenilir anahtarlarıdır. Parlamenter nizam bunlarm iyi ve mükemmel kullanılması sayesinde insan mutluluğunu gerçekleştirmiştir. Kavga kolay, güç olan barış içinde yaşamak. Her amnda yeni bir değişikliğin köpürüp dalgalandığı çağımızda toplum sonm lanna çare bulmak büyük zorluklar arzediyor. Komplike bir çağdayız. H e r olay bir başka olayı; en önemsiz sonm, fevkalâde etkileri olabilecek büyük sorunlan doğuruyor. Böylesine bir ortamda geri kalmışlığm çelişkilerini kötü niyetlilerin elinden kopanp almanm yolu, olaylann önüne geçmektir. B a rışa, huzura ve mutluluğa ancak bu tarzda varılabilir. Devlet gemisini emniyetle jmrütenler, milletlerini gönülden yaşanır bir ortamda bahtiyar kılanlar hep bu anlayışı uygulayabilenlerdir. Görülen odur ki; zamanı, iradeleri emri alüna almış olanlar, milletlerini felâketlerden, devletlerini de tahriplerden kurtarabilmişlerdir un 19 Mayısmda yola çıkanlar bu inancm içindeydiler. Bunun içindir ki» başarılarının her noktasmda olaylara yön veren iradelerinin damgası vardır. Millî mefkûreyle yunmuş-yıkanmışlar, misak-ı millî hu- dutlan içinde yükselen yeni cumh^'riyete irade-i milliyeyle tutkım benlik lerinin asil ve hür renklerini vurmuşlardır. Medeniyetçilik savaşınm bu unutulmaz isimleri batılılaşmayı yeni devletin temel hedefi kılmışlardır. 1971'in Türkiyesinde batılılaşmayı Mao'iiun sadizminde; Marks'm zalim bir ütopiadan başka bir şey olmayan rüyasmda hayal edenler bu noktaya nasıl gelmişlerdir?.. Bu çok yönlü konunun yalnızca bir yüzünü beürli hale getirmeğe çalışacağım. Demokrasinin zaaflan, eksiklikleri vardır. Önemli olan bunlara doğru teşhis koyabilmektir. Siyasî müesseseleri sosyal ve ekonomik tedbirlerle tamamlamak yerine bu müesseselerin yokedilmesine gitmek ne kadar yanhşsa; milli geurin âdilâne dağıtımmı temin için hürriyet içinde gelişme anlajtşı yerine insan varhğmı inkâr eden rejimlerden medet ummak da o ölçüde yanlıştır. Kanaatımızca son dört yıldır Türkiye de çıkartılan olaylann altmda yatan gerçek, hükümet başkanmm da beyanatlarmda yer verdiği gibi. Devletimizin bir dış komplonun karşısmda olmasıdır. Komünist muitanlar yeraltı yerüstü faaliyetlerin içindedirler. Türkiye radyolannda açıkça proleter rejimin savımuculuğu yapılmış; Türkiye halklan diye hitabedilmiş, bazı üniversite öğretim üyeleri de Marksizmi Türkiye'nin kurtuluşu olarak genç kuşaklara telkin etmişlerdir. B u örnekleri çoğaltmadan hemen ifade etmeliyiz ki bugün yapılan kavga, demokratik cumhuriyete inananlarla inanmayanlarm kavgasıdır. Türkiye maksatlı kişilerin iddia ettiği gibi bir çöküntünün içinde değildir. Gaye- sizlik ummanmda çırpmanlar tedhiş ve tahrip hareketlerine girişerek böyle bir görüntüyü vermeğe çalışmışlardır. Gayesizler... Komünizm, esasmda gayesizlikten doğar. Sosyal ve ekonomik yönleri iyi teçhiz edilmemiş bir demokrasiyi görenler iki grupta toplanırlar. Birinci gruptakiler barışm adamlandırlar; demokratik cephede görev yüklenirler ve hür rejimin aksakhklannı giderici çareleri ararlar. İkinci gruptakiler modem hukuk devletinin ve sosyal adaletin kanlı bıçakh düşm anlandırlar; içte de vardır, dışta da. İyi işlemiyen ve gelenekleri teessüs etmiyen demokrasinin faşizmi davet edeceğini kabullenen inançsızlar, mefkûresizler ikinci grupta kümelenirler, Bu, faşizmden kaçanlann komünizmde medet umuşudur. Ve bir koşu başlar... Talihsizlik, çok kereler entellektüelin bu koşımun ilk adamı olmasmdadır. O, artık şuursuzca komünizmin cazibesin dedir. Bu cezbe feda ettiği hürriyetleri uğruna, alacağım zannettiği adalet ve eşitliğin komünist dünyada sadece belü şahıslara verildiğini görünceye kadar devam eder. Görülüyor ki komünizmin çağnsına yönelen kimse; esasmda demokrasinin bünyesinde görülen sakatlıklan tamir için yeterli mücadele gücünü

7 DEMOKRATİK CUMHURİYETİN TEMİNATI kendinde bulaımyandır. Mefkûresizdir. Adeta yapayalnızlığm 12 içindedir. Böylesine bir ruh haletiyle kıvranan entellektüel komünıznun en beğenilir avıdır. ümitsizlik ve yahuzlık, mefkûresizliğin felâket kuyularıdır. Romantik yaşantılarında hayatla mücadeleyi benliklerinde hissetmiyenler ve hür rejimin daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya yönelmesi içm çaba sar- fetmiyenler komünizmin aradığı fertlerdir. Ekonomik düzenin süreksizüği; ümitsizlik ve yalnızbğı büyük ölçüde etkiler. Gün gelir kül tablalannda biriken izmaritler ters düşüncelerin boyutlarını çizer. Efkâr, bu tip entellektüelin yakasmdan tutmuştur artık. V e ilmen iflasa uğramış olan Marks bu entellektüelin kafasmda yeni bir peygamber gibi oturur kalır. Böylece iğfâl edilmişler kalabalığma bir kişi daha katılmıştır. Gayesizliğin» mefkûresizüğin ve mücadele azminden yoksunluğun bu taze kurbanı sosyal hayatımızda demokratik cumhuriyeti tahribe hazır hale gelmiştir. Demokrasi, bir milletin hayatmm bütün safhalarmda devamlılık gösteren bir akıştır. Bu akışı devamlı kılmak ona gerekli değeri vermekle başlar. Sade vatandaştan devlet başkanma kadar uzayan zincirin içinde bazı halkalann paslanıp çürümemesi ona bu değeri vermekle miımkündür. Bu, mefkûre işidir, Yürek ister. Kafa ve gönül birliği ister. Bu, çocukluk yaşından başlar. Millî mefkuremizi bir terbiye halinde kuşaklara vermek demokrasiyi güçlendirmenin ilk şartıdır. Bu itibarla; evde, okulda her yerde Türkiye sevgisini yaygın hale getirmek hepimizin görevidir. Türkiye yi, bu toprakta yaşıyan insanları sevmiyenler demokratik cumhuriyeti yıkmağa kararlı olanlann safmda kümeleniyor. Komünist oluyor; faşist oluyor; anarşist oluyor. Gerçek Türkiye sevgisiyle büyüyenler, bu şarüanmış hasta kafaların karşısmda inanç ve kader birliği yapmağa mecburdurlar. Eğitimimizi, ilkokul sıralanndan itibaren demokratik cumhuriyeti bilinçli bir sevgi haline getiren tarzda geliştirmek ve böylece millî mefkû- reyle yetişmiş kuşaklan Türkiye nin kalkınmasına iştirak ettirmek bugün münakaşasız kabul edilecek bir keyfiyettir. Sosyo-ekonomik zaaflan bir karanlık tabloda resmetme yerine aydınlık bir Türkiye panoramasmda çizmek millî mefkûreyle feyizlenmiş kuşakların işi olacaktır. Bunu yapmadığımız gün toprak reformundan başlamak üzere tüm reform lan yapsak da, siyasî müesseselerin işleyişindeki aksaklıklan giderici tedbirleri alsak da, sosyal adaleti yaygm hale getirsek de, bugünleri ve yannian emniyet altma alan sosyal güvenlik tedbirlerini gerçekleştirsek de demokratik cumhuriyetin düşmanlarım bertaraf etmek mümkün olamıya- cakbr. «X 3CX30CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%.%X30C<XXXX!^ ^ i Doların Devalüasyonu ve Türk Ekonomisi CTXXXXXXXXXXX300CXXXX?063^ ^ Dr. K IB B A Ş L I Azor adalarındaki müzakerelerin sonunda, Amerika Başkam Nixon üe Fransa Cumhurbaşkam Pompidou dolann devalüe edilerek öteki paralann kıymet kazanması hususunda anlaşmaya varmışlardı. Bunun sonucu olarak da U S A doları resmen devalüe edilerek 1 önse altm = 35 dolardan, 1 ons altın 38 dolara çıkarılmış ve dolarm değeri % 7^9 nisbetinde düşürülmüştür yılmda tesis edilen ve uzun müddet başanlı bir şekilde jnirütü- len Bretton-Voods para sistemi, Amerika Birleşik Devletleri nin dış ticaretinin devamlı açık vermesi, askerî harcamalar, yardımlar ve Amerikan sermayesinin dışarıya kaçması ile birükte, yeni güçlü ekonomilerin ve paraların doğması sonucu dünya para sistemi olarak fonksiyonunu ifa edemez hale gelmişti. B ir taraftan U S A'n m altm ihtiyatları azalırken diğer taraftan, bilhassa 1960 yılından sonra kuvvetli ekonomüerin belli başh merkez bankaları ihtiyatlannda dolan azaltmağa ve altm biriktirmeğe başlamışlardı. Her ne kadar, U S A yi, dolann devalüasyonuna zorlayan iç ve dıştan gelen kendine has birçok ekonomik sebepler var ise de, Azor adalarmdaki zirve toplantısı Fransa Cumhurbaşkam Pompidou^yu bu zaferin tek kahramanı olarak dünyaya tanıtmıştır. Asimda, dolara karşı ilk mücadeleyi açan Fransa daha doğrusu müteveffa General D e Gaulle olmuştur. Altın esasına dönülmesini savunan bu tezin ilk ortaya atılışmda kabulü imkânsız görülürken, bugün gerçekleşmiş bulunması tarihsel bir perspektif içinde, ileri görüşlülüğün kıymetli bir tescilidir. Onun içindir ki, Azor zirvesi Fransız Başkam Pompidou yu tarih sahnesine, Avrupa n m tek müdafii ve sözcüsü gibi getirmiştir. Esasında dolara karşı açılan mücadelenin altında, dolar hegemonya- smm yıkılması yatmaktadır denüebilir. Geüşen batı ekonomileri, W a- shington'un davramşlarmm kendilerini darboğazlara itmekte olduğunu ve bilhassa, bu ülkelerden yapılan ithalâta %10 vergi konmasmm durumlarım daha da güçleştireceği düşüncesi ile açtıklan savaşta, hem kendi

8 DOLARIN DEVALÜASYONU VE TÜRK EKONOMİSİ 14 ekonomik güçlerini U S A ya kabul ettirmek ve hem de dünya pazarlarmda U S A aleyhine pay koparmak gibi ikili bir hedef gütmüşlerdir. Nitekim Başkan Nixon, dolarm devalüe edilmesini ve kambiyo kur* lannm yeniden ayarlanmasını açıklarken, lo'iar toplantısmm aldığı ka* rarlan dünya tarihinin en önemli para anlaşması olarak vasıflandırmış ve ^'Bretton-Voods'' döneminde Amerika Birleşik Devletleri dünyada hâkim bir mevki işgal etmekte idi. Bugünün dünyasında ise Batı Avrupa Devletleri ile Japonya ve Kanada da İktisadî bakımdan güçlü ülkeler ha* line gelmişlerdir. B u bakımdan kuvvetlüer arasmda müzakereler yapılması bir zaruret haline gelmiştir... Bu anîaşnm dünyanm para ve eko* nomi bakımından daha istikrarlı haje gelmesini sağhyacak ve bu istikrarh ortam içerisinde daha âdilâne bir rekabet yapılabilecektir. ' demiştir. Netice itibariyle U S A doları %7,89 nisbetinde düşürülünce paraların paritelerinin altma göre değişme oranlarmda da değişmeler olmuştur. Şöyle ki: Alman Markı İsviçre Frangı Japon Yeni Belçika Frangı Hollanda Florini Fransız Frangı İngiliz Sterlini İsveç Kronu Italyan Lireti Amerikan Dolan Kanada Doları %4,61 artırıldı %4,61 artırıldı 9i 7,66 artırıldı %2,T6 artırıldı %2,76 artırıldı Değişiklik yok Değişiklik yok io l düşürüldü Çnl düşürüldü Çc7t89 düşürüldü Dalgalanm a}^ devam edecek. Dolarm devalüasyonunu müteakip öteki Avrupa paralan karşısmda da Türk Lirasm m yeni paritesi aşağıdaki tabloda gösterümiştir. Dolann C. Y. Ks. Kur E. Es. Kur 1 A B D doları Belçika frangı Danimarka kronu Alman markı Fransız frangı Hollanda florini İsveç kronu İsviçre frangı Italyan lireti Norveç kronu Sterlin ÛR. FAİK KIRBAŞÜ Görüldüğü üzere bu tabloda dolar dışmdaki paralarda Türk Lıirası- nm paritelerinde birkaç kuruşluk değişiklikler bulıonmaktadır. Dolarm Ahş Kurunda Fark: 1) Dolarda yapılan bir başka değişiklik ise eskiden 15 lira olan esas kura karşılık alış fiyatı 14.85, satış fiyatı iken, yeni paritede esas kur ile alış kuru 14 Ura olarak saptanmış, buna karşılık satış kuru olarak öngörülmüştür. Bundan dolar bozduran yabancılar, turistler 15 kr. kârh çıkacaklardır. 2) Pamuk, tütün, fmdık, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, küspe ve melas ihracatmda sağlanacak dövizlerin alış fiyaü dolar 13 lira üzerinden aynen devam etmektedir. 3) İşçilere uygulanmakta olan üç yılhk faizin peşin yüzde oranmda ödenmesi karan devam etmektedir. 4) Türk turistlerine uygulanmakta olan yüzde 50 oranındaki dış harcamalar vergisi de aynen devam etmektedir. 5) Gümrük ve Tekel Bakanlığı da yü sonıma kadar uygulanacak kurlan öngören bir tebliği yayınlamıştır. Gümrük ve Tekel Bakanlığmm açıkiamasma göre söz konusu kurlar şöyledir: B ir Amerikan dolan 14,30 Türk lirası, bir doyçemark 4.43 Türk lirası, bir Fransız frangı 2.79 Türk lirası, bir Hollanda florini 4.40 Türk lirası, bir İsviçre frangı 3.72 Türk ürası, bir sterlin Türk lirası, bir Belçika frangı 0.31 Türk lirası, 100 üret 2.45 Türk Urası, bir Dankaarka kronu 2.04 Türk lirası ve bir Norveç kronu 2.15 Türk Urası. Teorik K arar: Washington da en zengin 10 ülkenin yetklluerinin yaptığı ^'Onlar toplanüsmda dolarm yüzde 7.89 oranmda devalüe edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karara göre iki para arasmdaki değer değişmesi yüzde 12,5 oranmda olmaktadır. Merkez Bankası bu oram gözönünde bulundurarak, önce şu kararı almıştı: 1. Türk lirasımn değeri değişmeyecektir. 2. Türk ürasınm dolar karşısmdaki paritesi değişecektir. 3. Dolar karşısmdaki parite, dolardaki değer düşmesi kadar, yani yüzde 7.89 oranmda olacaktır. Buna göre liramn dolar karşısındaki paritesi 13,85 Ura olacaktır.

9 DOLARIN DEVALÜASYONU VE TÜRK EKONOMİSİ 1 6 i. Alman markı karşısında herhangi bir parite değişikliğine gidilmeyecektir. Çünkü, Alman markındaki değer değişmeleri yakmdan izlenmiş ve Türk lirası bu para karşısmda iki kez değeri düşürülmüş ve gerçek paritesine oturtulmuştur. T.C. Merkez Bankasmda bu şekilde alman kararlar, resmen açıklanmamış, uygulamada ortaya çıkacak gelişmeler beklenmiş ve sonuçta dolar 14 hra olarak saptanmış, markta ise 3 kuruş 75 santimlik bir değer değişmesine gidilmiştir. 14 liralık bir parite, liranın dolar karşısmda yüzde 1.14 oranında bir değer düşmesi, mark karşısında da yüzde 0.8 oranmda değer kaybma uğraması sonucunu yaratmıştır. Böylece bu iki paraya göre liradaki değer düşmesi toplam yüzde 2 oranım bulmaktadır. Ancak On la r" toplanüsmdaki yüzde 12,5 orânmdaki teorik değer değişiküğinin, uygulamada jiizde 10 oranmda kaldığı görülmüştür. İki ulusal para arasmdaki fark, yüzde 10 oranmda kalınca, Merkez Bankası* nm saptadığı yeni paritelere göre Türk lirasmdaki değer düşmesi de kendiliğinden ortadan kalkmakta ve lira değerini yine korumuş olmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar muvacehesinde dolarm devalüasyonundan mütevellit Türk ekonomisi yönünden doğabilecek muhtemel neticeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 1. Türkiye nin Washington da alman son kararlardan önceki değeri üe 640 milyon dolar karşılığı altm ve döviz rezervi bulunmaktadır (ki bu rezerv içerisinde Amerikan dolarmm miktanmn pek yüksek olmadığı söylenmektedir). B u miktar îlirk iy e Cumhuriyeti tarihinin en j ^ s e k r a kamıdır. Bu durum Türk lirasmm değerinin korunmasmda çok önemli bir etken olmaktadır. 2. Dış borçlanmızm faiz dışmdaki ana paralan itibariyle ağırlığım U S A dolan teşkil etmektedir. Dolarm değeri düştüğüne göre dış borçlanmızm dolarla ödenecek kısnunda %7,89 oramnda Türk lirası kargılığm da bir azalma olacak, buna karşılık öteki borçlarda ise,% sıfır Uâ %4.61 arasm da değişen Türk lirası karşıhğı bir borç artışı olacaktır. 3. Türkiye nin Amerika ya ihracatı %11.9, ithalâtı ise %14.5 oranmdadır. Bım a karşılık paralannm değeri artan ortak pazar ülkelerine ihracatımız %35.8, ithalâtımız ise %39.5 oramndadır. B u rakam lardan anlaşıldığına göre, Türkiye'nin dış ticaretindeki döviz girdisi ve çıktısı açısından dolarm önemi daha az olmaktadır. Fakat paralannm değeri artan ülkelerden yaptığımız ithalâtm eskisinden daha pahah olacağı da tabiîdir. 4. Bugün Türkiye nin ihracatmda halen iki kur sistemi uygulanmaktadır. D olarm devalüasyonundan evvel genellikle dolar 15, T L. üzerinden işlem gördü ğü halde bazı tarımsal ürünlerin ihracatm da dolara 17 DR. FAİK KIRBAŞLI 13, TL. kur tanmmışü, aradaki 2, TL. fark da bütçeye gelir olarak ahmyor idi. B u defa dolann karşısında Türk lirasmm değeri 14 lira olarak tesbit edilince bütçedeki 1,5 milyar civannda tahmin edilen kur fa r kı geliri yan yanya düşecek demektir yılı bütçesinde, ithalâttan ahnan vergi, akaryakıtla ügui vergi gelirleri bir hayli kabarıktır. Türk lirasmm dolar karşısmdaki paritesi 15 üradan 14 liraya indiği, başka bir deyimle Türk lirasmm değeri artırıldığı için artış oranı kadar bütçe bu gelirlerden mahrum kalacak demektir. H er ne kadar bu vergi kaybı ilk bakışta çok önemli gözükmekte ise de, bunun bir kısmı fiyatı inecek bazı maddelerden dolayı harcamalarda yapılacak gider tasarrufımdan sağlanacaktır. Buna rağmen bu yönden bütçedeki vergi geliri kaybmm milyon T L. civarında olabileceği tahmin edilmektedir. 6. Türkiye nin ihracattan sonra en önemli döviz geliri kaynağı yurt dışmdaki işçuerdlr. Bu döviz dolar olarak değil, değeri yükselen ulusal paralar halindedir. Yddan yıla, özellikle Türk lirasmm 1970 yümda devalüe edilmesinden sonra yani Alm an markı ve bazı Avrupa paralarma karşı hramn değerinin düşürülmesi bu gelirlerin daha da artmasma yol açmıştır. Bu nedenle Türk lirasmm değeri üzerinde en önemli sözü söyli- yecek etken işçi dövizleridir. B u döviz akımında da menfî yönden herhangi bir problem şimdilik bahis konusu değildir. 7. Gerek yurt içindeki önemü fiyat artışları, gerek uluslararası pi- yasalarmdaki fiyat yükselmeleri de bu son kararlarda önemli değişikliklere yol açacaktır. Dolarm değerinin düşmesi bu ülkeden yapılacak ithalâtı ucuzlatacak, öteki ülkelerden olanı da yükseltecektir. İhracatımız ise bunun tersi yönünde bir gelişme gösterecektir. B u durum dış ticareti etkilerken, iç piyasadaki fiyat artışlarını da etkisi altma alacaktır. Sonuç: Amerikan dolarının değerinin düşürülmesi ve buna muvazi olarak Türkiye nin de 1 dolarm karşılığım 15 T L. dan 14 T L. na yükseltmesinin Türk ekonomisini muhtehf yönlerden etkilediği yukarıdaki izahatımızdan açıkça çıkarılmaktadır. Şu hususu da belirtmek ieabeder k i; Bugün genellikle Türkiye de fiyatlar devamlı b ir a rü ş temposu gösterdikleri için, Türk parasm m 1970 devalüasyonu üe dış pazariarda kazandığı rekabet gücü ve dış ödemeler dengesini sağlam a yeteneği zayıflamaktadır. Meseleye bu açıdan bajcılmca, Türk lirasmm, değeri düşürülen dolara oranla yeniden değerlendirilerek 1 dolar = 15 TL. yerine 14 T L. üzerinden paritesinin tesbit edilmesi ihracatımızda olumsuz etkiler yaratabileceği endişesini uyandırmaktadır.

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ

DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ CUMHURIYET MEDENÎYETÎ'NIN Uç TEMELI : HÜRRİYET, GÜVEN ve REFAH DUN ÜÇÜ DE BERABERDİ... YİNE BERABER OLACAK! Yer No :1987.02251 Dmbs No:1993.02257 DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ Yapım/Grafik

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma

21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma 21. Yüzyılın Yol Haritası: Demokrasi ve Kalkınma 21. Yüzyılın Yol Haritası: DEMOKRASİ VE KALKINMA Avrupa Birliği ile İlişkiler Daha önce de belirttiğim gibi, Avrupa artık hiçbir zaman tekrar bölünmemelidir.

Detaylı

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi j^^v li l ^8«8Q5 DEVLET SAY: 333 22 MART 1976 Sayfa: 1 HAFT Anarşi-iki fakülte ve T;. haysiyeti adınaiki davranış Geçen hafta İçinde Ankara Siya sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Feyyaz Gölcüklü ile bu fakülteye

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr.

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2 Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7 CEVAPLAR Doç. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ 8 Havale

Detaylı

HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80

HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80 ÖNSÖZ Ülkemiz % 2,5 gibi hızlı bir nüfus artış hızı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Kişi başına refah düzeyinin artırılabilmesi için nüfus plânlamasmm önemi ve gerekliliğini

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır.

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı

HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ

HAKSIZ HALKSIZ HALSİZ mm n ı H ı İKTİDAR HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ Bugünün Biftyasında Din Kavramı ve Dindarlık Meselesi M u h a m J n H a te n il^ ^ ^ (İran Cumhurbaşkanı) ı n d a ş Y ıld ız EYLÜL - EKİM 1997 SAYI: 39 FİYATI:

Detaylı

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR»

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR» e» Türk kendine dön * _ MİLLİYETÇİ SİYASI HAFTALIK GAZETE 12 NİSAN 1971 «TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR».. Ülkücülerin Son Şehidi İbrahim OİC DEVLET * 12 NİSAN 1971 *, SAYFA 2 aen ivxjl Jt \J

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir. Türklerin "Rönesans ıdır.

Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir. Türklerin Rönesans ıdır. AHİLİK AHİLİK HAFTASI - Ekimin 2. pazartesi ile başlayan hafta Cumhuriyetimizin kuruluşunun yetmiş sekiz, Osmanlı devletinin kuruluşunun yedi yüz ve Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin bininci yıl

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 Yrd. Doç Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Giriş Sosyal bilimler içerisinde ele alınan tarih; geçmişte

Detaylı

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK :

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK : MEMUR-SEN İN YENİ KAZANIMI GELİYOR: İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 657 değişiyor. Memur artık topun ağzında olacak. Devlet memurluğu güvencesi kalkıyor. İktidara ilk geldiği günden beri personel rejimini değiştirmekten

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

8.TELETAŞ IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YA DA YOK EDİLMESİ

8.TELETAŞ IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YA DA YOK EDİLMESİ Fikret Yücel in Anıları 169 8.TELETAŞ IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ YA DA YOK EDİLMESİ Şimdi size TELETAŞ ın özelleştirilmesi öyküsünü anlatmaya başlamak istiyorum. Bu olay aslında başlangıç itibariyle TELETAŞ a

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı